OBSAH: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE"

Transkript

1 Uživatelský manuál

2 OBSAH: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE 1. Úvod 2. Základní vlastmosti 3. Bezpenostní opatení 4. Provoz pijímae 5. Pední panel 6. Zadní panel 7. Dálkové ovládání 8. Instalace pijímae II. III. IV. STRUKTURA MENU 1. INSTALACE 1.1 Automatické vyhledávání 1.2 Manuální vyhledávání 1.3 Zmna kanálu 1.4 Nastavení vyhledávání 2. USPOÁDÁNÍ PROGRAMU 3. NASTAVENÍ RODIOVSKÉHO ZÁMKU 3.1 Rodiovské nastavení Rodiovské nastavení Rodiovské nastavení SYSTÉMOVÉ NASTAVENÍ 4.1 Video nastavení 4.2 Audio nastavení 4.3 OSD nastavení 4.4 Výbr jazyka 4.5 STB do STB Upgrade 4.6 Nastavení asu 4.7 Zpt k pvodnímu nastavení 5. HRY 6. Tlaítka zrychlených funkcí 6.1 Elektronický prvodce pedvoleb 6.2 Seznam pedvoleb 6.3 CH CH 6.4 Seznam oblíbených 6.5 Volba Audio 6.6 Hlasitost 6.7 Informace 6.8 Titulky 6.9 Zmrazení obrazu 6.10 TeleText Technické údaje ešení problém Záruní List

3 I. VŠEOBECNÉ INFORMACE 1. Úvod Pijíma je vybaven výkonným jednoipovým procesorem STi5518 a je pln kompatibilní se standardy MPEG-2 a DVB-T. Pijímá terestriální digitální TV signál penášený v pásmu VHF a UHF mezi rozsahy 3,7 a 23,8 MS/S v kmitotové šíi pedvolby 7 MHz nebo 8 MHz. Parametry pevoleb jsou i pi vypnutí uchovány v pamti. Pijíma má Elektronický prvodce pevoleb, Automatické vyhledávání pedvoleb a rozšíené jazykové menu na obrazovce. Díky nejnovjší technologii a designu je obraz pijímae velmi stabilní. 2. Základní vlastnosti Pln kompatibilní DVB-T & MPEG-2 Pásmo VHF & UHF Širokoúhlý obraz 16 : 9 a bžný obraz 4 : 3 Kmitotové rozsahy 7MHz & 8MHz Znaková sada a titulky, kompatibilní s ETSI/EN nastavitelných pedvoleb 3 skupiny oblíbených pedvoleb Automatické, manuální vyhledávání pedvoleb Rodiovský zámek Elektronický prvodce pedvoleb a zobrazování tabulky s informacemi Optický S/PDIF digitální audio výstup RGB kompozitní video výstup Sériový port RS-232 pro kopírování nastavení a upgrade softwaru Pohotovostní režim s nízkým odbrem energie 3. Bezpenostní upozornní Do uzavených a špatn vtraných prostor Pímo na povrch nebo pod další pístroj Na povrch, který by mohl blokovat ventilaní otvory Nevystavujte pístroj a jeho píslušenství: Pímému slunenímu záení a neumísujte jej do blízkosti pístroje, který vytváí teplo Dešti a trvalému vlhku Nárazm, které by mohly zpsobit trvalé poškození pístroje Magnetickým pedmtm, jako jsou reproduktory, transformátory atd. Opakovaným otesm Nikdy pístroj neotevírejte, vzhledem k velmi vysokému proudu by jste se vystavili riziku ublížení na zdraví. Záruka bude neplatná v pípad, že se zjistí, že pístroj byl oteven. Není-li pístroj používán delší dobu, odpojte jej z úastnické zásuvky Nepoužívejte poškozený síový kabel. Mohlo by dojít k elektrickému šoku Nedotýkejte se síového kabelu mokrýma rukama Umístte pístroj na dobe vtrané místo

4 Pi propojování kabel se ujistte, že je zaízení vypojeno od napájecího naptí Nepoužívejte zaízení ve vlhkém prostedí Ped instalací si dkladn pette tuto píruku uživatele. Tato píruka obsahuje instrukce pro instalaci a používání zaízení. 4. Provoz pijímae Každodenní provoz pijímae je usnadnn díky menu na obrazovce. Tato menu usnadují instalaci, vyhledávání pedvoleb. Veškerých funkcí lze využít pomocí dálkového ovladae. Spoustu funkcí lze ovládat tlaítky na pedním panelu. Nový software však mže zmnit funknost pijímae. Budete-li mít jakékoliv potíže, nahlédnte do Píruky uživatele do kapitoly Problémy nebo kontaktujte prodejce.

5 5. Pední Panel POWER: Stisknte vždy, když chcete pepnout do pohotovostního režimu nebo zapnout. MENU: OK: VOL: CH: Slouží k otevení nebo zavení Hlavního menu. Slouží pro potvrzení zvolené funkce nebo zadaných údaj. Slouží pro nastavení hlasitosti nebo pohyb kurzorem vlevo/vpravo, je-li oteveno menu. Slouží k pepínání pedvoleb nebo k pohybování kurzorem nahoru/dol, je-li oteveno menu. 6. Zadní Panel 1) LOOP OUT: Výstup signálu pro pipojení dalšího pijímae 2) ANT IN: slouží k pipojení k terestriální antén 3),8) L-AUDIO/R-AUDIO: pro propojení k televizi nebo audio tuneru pomocí RCA konektoru 4) VCR: slouží k propojení VCR, SCART kabelem 5) TV: slouží k propojení s televizorem SCART kabelem 6) S/P DIF: Digitální optický audio výstup 7) RS232: slouží k propojení s PC pro stažení firmware 9) V~: Napájení 10) ON /OFF: Tlaítko pro zapnutí a vypnutí zaízení

6 7. Dálkové ovládání 1. Slouží k zapnutí nebo pepnutí do pohotovostního režimu 2. 0 ~ 9: Slouží k volb pedvolby nebo zadání íselného údaje 3. RECALL: Slouží k pepnutí na pedchozí pedvolbu 4. MENU: Slouží k otevení hlavního menu nebo k jeho zavení a navrácení do bžného režimu 5.OK: Slouží k potvrzení zvolené položky v menu nebo pro zobrazení seznamu pedvoleb v bžném režimu : Slouží pro pohyb kurzoru vlevo/vpravo nahoru/dol P-/P+: Slouží pro pohyb o jednu stránku (pedvolbu) dol/nahoru 8.TV/RADIO: Slouží k pepínání mezi rádiem a televizí 9.FAV: Slouží pro zobrazení seznamu oblíbených pedvoleb 10. SUB.T: Slouží pro volbu titulk v DVB bitové map. Neumožní-li poskytovatel titulky, tato funkce nefunguje. 11. GUIDE: Slouží k zobrazení prvodce pevolbami, je-li k dispozici 12.TEXT: Zobrazuje textové informace, jsou-li k dispozici

7 13. : Tlaítko pro vypnutí zvuku 14. INFO: Slouží pro zobrazení informací o aktuální pedvolb 15. EXIT: Slouží pro návrat do pedchozího menu, je-li menu oteveno nebo pro odchod z nabídky 20. FREEZE: Pause/Play A/V 21. AUDIO: Slouží pro zobrazení okna Audio nastavení 22. Aspect: Slouží pro volbu formátu obrazu. Opakovaným stisknutím tlaítka lze projít všechny možnosti formátu 23. TV/AV: Slouží pro pepínání mezi režimem TV a AV 8. Instalace pijímae Instalace pijímae je vysvtlena pomocí grafického nákresu. Stálý televizní signál musí být pipojen. Pi prvním zapojování je nezbytné postupovat podle tohoto manuálu Pipojení k TV a k jinému sat. pijímai

8 II. STRUKTURA MENU Stisknutím tlaítka MENU se oteve Hlavní Menu Toto menu nabízí pt voleb: Instalace Automatické vyhledávání Manuální vyhledávání Zmna kanálu Nastavení vyhledávání STB informace Uspoádání programu Nastavení rodiovského zámku Systémové nastavení Video nastavení Audio nastavení OSD nastavení Výbr jazyka STB Do STB Upgrade Nastavení asu Zpt k pvodnímu nastavení Hry Tetris Gobang Pomocí tlaítek se pohybujete z jedné položky na druhou. Stisknutím tlaítka OK se oteve zvolené podmenu. Stisknutím tlaítka EXIT nebo MENU na dálkovém ovladai odejdete z menu. 1. Instalace Tlaítky zvolte položku Instalace z Hlavního menu a stisknte tlaítko OK. Na obrazovce se oteve Instalaní menu. 1.1 Automatické vyhledávání Jakmile se objeví okno zobrazující vyhledávání, automatické vyhledávání pedvoleb patících do skupiny pedvoleb RF je zahájeno. V prbhu vyhledávání jsou zobrazeny výsledky vyhledávání a parametry jednotlivých pedvoleb. V dolní ásti obrazovky je znázornna síla signálu. Stisknete-li v prbhu automatického vyhledávání tlaítko OK, peskoíte práv vyhledávanou pedvolbu. Stisknete-li tlaítko EXIT, celý

9 proces automatického vyhledávání bude ukonen. Po ukonení úspšného vyhledávání budou k televizním a rádiovým pedvolbám pidány do odpovídajícího seznamu podle jednotlivých kategorií. 1.2 Manuální vyhledávání Znáte-li potebné parametry, mžete nastavovat pedvolby i manuáln. MUX: Stisknte tlaítka a na obrazovce se oteve okno, které zobrazuje možnosti, stisknutím tlaítek oznate požadovanou volbu a stisknte tlaítko OK. Okno zmizí a hodnota v Frekvence se zmní na základ zadaného údaje. Frekvence: Vzhledem k tomu, že se tato hodnota liší od hodnot ve položce Mux, mže být také upravena. Chcete-li upravit údaje, oznate zvolenou položku a stisknte tlaítko. Tlaítky vyberte požadované umístní. Stisknutím tlaítek nebo numerických kláves na dálkovém ovladai mžete mnit hodnoty. Po nastavení požadované hodnoty stisknte tlaítko OK pro potvrzení. Stisknutím tlaítko EXIT zrušíte nastavení. Mod: Tlaítky zvolte hodnotu 2K, 8K nebo Auto. Ochrana: Možné formáty: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 a Auto. Tlaítky zvolte požadovanou volbu. Šíka pásma: Možnosti: 6M, 7M, 8M a tovární natavení. Tlaítky lze nastavit požadovanou hodnotu. Jsou-li Vám nkteré položky neznámé, nastavte u nich volbu tovární nastavení nebo auto. Stisknete-li OK, na obrazovce se objeví píslušné vyhledávací okno. V prbhu tohoto procesu se nov vyhledané pedvolby budou adit do dvou sloupc oznaených bu TV nebo Radio. Budou také zobrazeny dva grafy znázorující sílu signálu. 1.3 Zmna kanálu V menu Instalace zvolte položky Editování pedvoleb a stisknte OK. Na obrazovce se objeví menu Editování. Zde lze piadit novou RF pedvolbu a existující mohou být editovány nebo vymazány. Stisknutím barevných tlaítek na dálkovém ovladai lze vybrat volbu. ervená Pidat, Zelená Úpravy, Žlutá Vymazat, Modrá Vyhledávat. Pidat Stisknutím erveného tlaítka na dálkovém ovladai se na obrazovce oteve okno pi pidání nové pedvolby. Frekvence: Oznate tuto položku a stisknte tlaítko pro aktivaci. Zvolte umístní numerickými tlaítky nebo tlaítky na dálkovém ovladai. Pro potvrzení stisknte tlaítko OK, stisknutím tlaítka EXIT celý proces zrušíte.

10 Mod: Volte mezi 2K, 8K nebo Auto. Ochrana: V nabídce jsou tyto možnosti: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, a automatická. Šíka pásma: V nabídce jsou tyto možnosti 6M, 7M a 8M. Jsou-li všechny parametry nastaveny správn, stisknte tlaítko Exit, oteve se dialogové okénko, které bude požadovat potvrzení všech nastavení. Stisknte tlaítko OK, chcete-li uložit všechna nastavení. V opaném pípad stisknte tlaítko EXIT. V menu Zmna kanálu si ovte, zda byla nová pedvolba zaazena do seznamu. Modifik. Nejprve zvolte pedvolbu, kterou chcete zmnit a stisknte zelené tlaítko. Objeví se menu Nastavení kanálu. Další postup je stejný jako pi pidání nové pedvolby. Smazat Tato volba umožuje vymazání jedné nebo více pedvoleb. Pro vymazání pedvolby stisknte žluté tlaítko na dálkovém ovladai. Hledat Nejdíve zvolte pedvolbu, kterou chcete hledat a stisknte modré tlaítko na dálkovém ovladai. Na obrazovce se zobrazí okna pro manuální vyhledávání. 1.4 Nastavení vyhledávání Zvolte položku Nastavení vyhledávání v menu Instalace a stisknte tlaítko OK. Oteve se okno pro nastavení Scan. Typ Skenu: Tlaítky zvolte FTT, CAS nebo Vše. Zvolíte-li FTT, budou vyhledávány pouze volné pedvolby. UHF: Tlaítky vyberte z možností: 6M, 7M a 8M. VHF: Tlaítky vyberte z možností: 6M, 7M a 8M. LCN: Tlaítky vyberte z možností ON nebo OFF 2. Uspoádání programu V menu Uspoádání programu lze pesouvat, upravovat a mazat jakoukoliv zobrazenou pedvolbu. Pomocí tlaítek a zvolte pedvolbu, potom zvolte, co chcete s danou pedvolbou dlat pomocí barevných tlaítek na dálkovém ovladai. ervené tlaítko pemístit Zelené tlaítko modifik. (upravit) Žluté tlaítko smazat

11 Pemístit Stisknte ervené tlaítko na dálkovém ovladai, zvolená pedvolba bude oznaena dvmi šipkami. Pomocí tlaítek se šipkami umístte pedvolbu dle vašeho pání a opt stisknte ervené tlaítko pro potvrzení umístní Modifik. Stisknte zelené tlaítko na ovladai, oteve se okno Upravit TV pedvolby. Lze zmnit jméno a hodnoty PID u vybrané pedvolby. Name: stisknte tlaítko pro aktivaci. Tlaítky pesunete kurzor na požadované místo a tlaítky vložíte požadované hodnoty. Jsou-li hodnoty nastaveny správn, stisknte OK. Tlaítkem EXIT nastavení zrušíte. Video PID: Oznate tuto položku a stisknte tlaítko pro její aktivaci. Zvolte umístní stisknutím tlaítek nebo pomocí íselných tlaítek na dálkovém ovladai. Chcete-li potvrdit svou volbu, stisknte tlaítko OK. Chcete-li zrušit své nastavení, stisknte EXIT. Chcete-li zrušit ostatní PID, postupujte stejným zpsobem. Smazat Touto funkcí lze vymazat jednu a více pedvoleb. Pomocí žlutého tlaítka na dálkovém ovladai oznate Vámi zvolenou pedvolbu. Zvolená pedvolba bude oznaena symbolem. Opt stisknte žluté tlaítko a symbol zmizí. Poznámka: Nelze zobrazit vymazanou pedvolbu, bude nutné jej opt vyhledat. Oblíbené Chcete-li pidat pedvolbu do seznamu Oblíbených, postupujte následujícím zpsobem. Vstoupíte-li do menu Uspoádání pedvoleb, zobrazí se seznam Oblíbených podle továrního nastavení jako FAV1. Stisknutím tlaítka FAV na dálkovém ovladai vstoupíte do dalšího seznamu Oblíbených. V seznamu pedvoleb, umístného na levé stran obrazovky, zvolte pedvolbu, kterou chcete zaadit do Seznamu oblíbených a stisknte tlaítko OK. Vámi zvolená pedvolba se zobrazí v seznamu na pravé stran obrazovky. Tímto zpsobem mžete pidat další pedvolby do seznamu. Chcete-li odebrat uritou pedvolbu ze Seznamu oblíbených, pesute kurzor na pravou stranu obrazovky a oznate pedvolbu. Stisknutím tlaítka OK ji odstraníte ze seznamu Oblíbených. 3. Nastavení rodiovského zámku Toto menu se mže lišit v závislosti na verzi softwaru pijímae. Dále postupujte podle Vaší verze softwaru. 3.1 Rodiovské nastavení-1 Heslo: Nastavením urité úrovn kontroly mohou rodie zabránit, aby se jejich dti dívaly na urité pedvolby. Oznate

12 položku Rodiovská nastavení, zvolte úrove kontroly a stisknte tlaítko OK. Heslo aktivovat: Volte mezi Povoleno a Nepovoleno. Zvolíte-li Povoleno, bude vždy, pedtím než se oteve toto menu, vyžadováno heslo. Tovární nastavení hesla je Nové heslo: Kurzorem oznate položku, numerickými tlaítky na dálkovém ovladai zvolte nové heslo. Kontrola hesla: Opt vložte nové heslo. Z nabídky lze odejít stisknutím tlaítka Exit nebo Menu. 3.2 Rodiovské nastavení-2 Pijíma umožuje funkci rodiovského zámku s možností zablokování uritých nastavení nebo jednotlivých pedvoleb pomocí tymístného kódu. Rodiovská kontrola: Tlaítky otevete tuto nabídku. Následující položky budou zobrazeny pod tímto menu. Nastavení zámku: Nastavíte-li heslo, dostanete se do tohoto nastavení pouze vložením správného hesla. Uzamení pedvolby: (Rodiovský zámek, Uzamení Nastavení systému, Uzamení her): Je-li zvoleno heslo, musíte vložit heslo, aby jste mohli vstoupit do uritého menu. Nové heslo: Heslo lze kdykoliv zmnit. Ovení hesla: Nové heslo potvrte optovným vložením. 3.3 Rodiovské nastavení-3 Zvolte položku Access v Hlavním menu a stisknte tlaítko OK. Aby jste mohli vstoupit do tohoto menu, budete muset vložit tymístné heslo. Heslo továrního nastavení je Rodiovský zámek: Tímto zpsobem mžete zabránit dtem nebo neoprávnným osobám sledovat Vámi urené pedvolby. Tlaítky otevete a zavete seznam Úrove rodiovského nastavení. Úrove rodiovského nastavení No Block: Neuzameno Block R: Ureno pro 18+ Block AV: Dosplí, velká míra násilí (15+) Block MA: Dosplí (15+) Block M: Dosplí (15+) Block PG: Rodiovské nastavení Block G: Všeobecné Block All: Uzamení všech pedvoleb Tlaítky oznate Vaši volbu a stisknte tlaítko OK. Kdykoliv budete chtít sledovat uzamenou pedvolbu, je nutné vložit heslo. Uzamení pijímae: Tlaítky zvolte YES nebo NO. Zvolíte-li YES, kdykoliv, když budete zapínat pijíma, bude nutné vložit heslo po otevení OSD. Zmna hesla: Stisknutím tlaítka OK se oteve okénko pro zmnu hesla. Nejdíve je nutné vložit staré heslo, potom vložte nové heslo. Heslo továrního nastavení je: 0000.

13 4. Systémové nastavení Zvolte položku Nastavení systému v Hlavním menu a stisknte OK. 4.1 Video nastavení V menu Systémové vlastnosti stisknte OK pro otevení položky Nastavení videa. Mod obrazovky: Tlaítky zvolte mezi AUTO, 16:9, 4:3 Full a 4:3 Letter. Výstup scart: Zvolte mezi CVBS a RGB. RF výstup: Hodnota v této položce je 21 až 69. RF Standard: Volte mezi PAL_I, PAL_DK, NTSC_M a PAL_B. V každé položce nastavte volbu dle Vašeho pání. 4.2 Audio nastavení V menu Systémové vlastnosti, stisknte tlaítko OK na položce Audio Nastavení pro otevení podokna. Audio kanál: Zvolte mezi LEVÝ, PRAVÝ, MONO a STEREO. Audio Jazyk: Stisknte tlaítka. Oteve se seznam jazyk. Oznate Vámi požadovaný jazyk a stisknte tlaítko OK pro potvrzení. 4.3 OSD nastavení Prhlednost: Hodnota této položky je od 70% do 100%, pizpsobení lze provádt po 5%. Zvolte hodnotu podle aktuálního zobrazení. Menu timeout: Mimo volby No jsou dostupné volby 10 do 24. Tlaítky zvolte hodnotu. Volba, kterou jste oznaili, uruje délku otevení menu nebo nabídkového okna. Stisknete-li NO, bude menu oteveno vždy až do té doby, než stisknete EXIT. Vystup Teletext: stisknte tlaítka, aby jste volili mezi VBI a OSD. Nastaven barev: V nabídce jsou volby Režim uživatele, Filmy, Zprávy a Sport. Sytost barvy (Jas, Kontrast): Zvolte podle Vašeho pání. Je-li vše nastaveno, stisknte tlaítko EXIT pro návrat do pedchozího menu nebo stisknte tlaítko MENU, aby se zavelo aktuální okno. 4.4 Výbr jazyka Stisknte tlaítka pro volbu jazyka.

14 4.5 STB do STB Upgrade 1. Oznate položku STB do STB Upgrade a potvrte OK 2. Zadejte PIN Spojte oba pijímae sériovým kabelem RS232.(data budou penesena z master STB na slave STB). 4. Stisknte tlaítko OK na master STB, upgrade bude automaticky zahájen. 5. Odpojte oba pijímae. 6. Odpojte sériový kabel 'RS Resetujte pijíma vytažením napájecího kabelu z el. sít 4.6 Nastavní asu Nastavení asu: stisknte tlaítko pro otevení seznamu. Zvolte položku podle asového pásma, ve kterém se nacházíte. Zapnout as: íselnými tlaítky vložte as, ve který chcete, aby se Váš pijíma automaticky zapnul. Vypnout as: íselnými tlaítky zvolte as, ve který chcete, aby se Váš pijíma automaticky vypnul. 4.7 Zpt k pvodnímu nastavení V menu Systémové vlastnosti oznate položku zpt k pvodnímu nastavení a potvrte tlaítkem OK. Na obrazovce se oteve okno a bude vyžadovat Vaše potvrzení. Tlaítkem OK obnovíte tovární nastavení. Pozor: Obnovíte-li tovární nastavení, veškeré nalezené a uložené pedvolby budou vymazány stejn jako jiná nastavení vytvoená uživatelem. 5. Hry V Hlavním menu, oznate kurzorem položku Hry a stisknte tlaítko OK. Oteve se menu her. Na tomto pijímai jsou uloženy dv hry: Tetris a Gobang. Oznate Vámi zvolenou hru a stisknte OK. Televizní pedvolba kterou sledujete bude zobrazován v pozadí hry na obrazovce. 6. Tlaítka zrychlených funkcí Základní funkce televize nebo rádia jsou popsány níže.

15 6.1 Elektronický prvodce pedvoleb EPG V normálním režimu stisknte tlaítko GUIDE na vašem dálkovém ovladai a dostanete se do EPG Info. V levé horní ásti tohoto okna je zobrazen seznam pedvoleb. Tlaítky zvolte uritou pedvolbu. Údaje zobrazení v pravé horní ásti obrazu PIG (grafický obraz) a dolním seznamu EPGs seznamu se liší výbrem pedvoleb. Tlaítko Guide na vašem dálkovém ovladai lze použít pro pepínání mezi seznamem pedvoleb a seznamem níže. V níže uvedeném seznamu jsou tlaítka používána k pepínání mezi dn v jednotlivých aktuálních a následujících týdnech. EPG v níže uvedeném seznamu se liší ode dne, kdy byla volba provedena. Chcete-li více detailních informací o EPG, stisknte tlaítko INFO v EPG a na obrazovce se zobrazí vtší okno. V seznamu EPG mohou být blokovány pouze budoucí EPG. Stisknutím tlaítka OK na zvoleném EPG se zobrazí znak hodin v pravé ásti zvoleného EPG, což znamená, že zvolené EPG je blokováno. Stisknutím modrého tlaítka na dálkovém ovladai se zobrazí Blokování, volba, kde lze zrušit blokované EPG stisknutím tlaítka OK na zvoleném EPG. Pro návrat do pedchozího menu stisknte tlaítko EXIT. Chcete-li zavít nabídku úpln, stisknte tlaítko MENU. 6.2 Seznam pedvoleb Stisknutím tlaítka OK se oteve Seznam pedvoleb (nemžete být v režimu Menu). Tlaítky lze procházet pedvolby, které jsou k dispozici. Stisknte tlaítko OK na dálkovém ovladai pro volbu jiné pedvolby. Stisknete-li tlaítko EXIT nebo MENU, seznam pedvoleb se zave. Tlaítko TV/RADIO slouží k pepínání mezi režimem rádia a televize. Tlaítkem RECALL se vrátíte na pedchozí pedvolbu. Slouží ke snadnjšímu pepínání mezi dvmi pevolbami. 6.3 CH CH Tlaítka na dálkovém ovladai slouží ke snadnjšímu pepínání pedvoleb. Okno ve spodní ásti obrazovky zobrazuje informace vetn pedvolby. Pedvolba a EPG jsou zobrazeny nkolik sekund. as, po který zstane toto okno oteveno, mže být upraven v menu Time Out ( Systémové nastavení > OSD nastavení ) íselná tlaítka na dálkovém ovladai lze používat pro zmnu pedvoleb. 6.4 Seznam oblíbených Stisknte tlaítko FAV na dálkovém ovladai (nemžete být v režimu Menu) a oteve se seznam oblíbených.

16 Stisknete-li opt tlaítko FAV, zobrazí se další seznam oblíbených. K dispozici je 8 takových seznam. Zpsob, jak vytvoit seznamy oblíbených je popsán v oddílu 2. Uspoádání programu. 6.5 Volba Audio Chcete-li u jedné pedvolby více jak jeden Audio jazyk, stisknte tlaítko AUDIO na dálkovém ovladai (nemžete být v režimu Menu), oteve se menu Volba Audio, které umožuje výbr jazyka a pedvoleb pomocí tlaítek. 6.6 Hlasitost Hlasitost lze upravovat na dálkovém ovladai nebo na pedním panelu pijímae. 6.7 Informace V normálním režimu stisknte tlaítka nebo tlaítko INFO na dálkovém ovladai pro volbu pedvolby. Na obrazovce se zobrazí okno udávající informace o aktuální pedvolb a struné EPG. Chcete-li podrobnjší informace o EPG, stisknte tlaítko INFO na daném EPG a na obrazovce se oteve vtší okno. Opt stisknte tlaítko INFO, na obrazovce se objeví okno Informace o systému. Zde jsou zobrazeny informace o aktuální pedvolb, nap. hodnoty, PIDs, verze hardwaru, verze softwaru, atd. 6.8 Titulky Zelené tlaítko SUB.T na vašem dálkovém ovladai slouží k otevení a zavení titulk, jsou-li k dispozici. Otevete-li jakékoliv menu nebo titulky automaticky zmizí. 6.9 Zmrazení obrazu Stisknete-li tlaítko Freeze, obraz je ihned zastaven. Optovným stisknutím tlaítka je obraz opt aktivován TeleText Stisknte žluté tlaítko TEXT na dálkovém ovladai pro otevení teletextu. Teletext se oteve na stran 100. Jednotlivé stránky lze vyhledávat pomocí íselných tlaítek na dálkovém ovladai. Stisknete-li opt tlaítko TEXT, teletext se zave.

17 III. Technické údaje TUNER Typ konektoru Vstupní frekvence Šíka pásma 2 X IEC-Typ (1 ANT IN / 1 LOOP OUT) 174 ~ 860MHz UHF & VHF 7MHz and 8 MHz Vstupní úrove signálu -72 ~ -20 dbmv Vstupní impedance 75 DEMODULÁTOR Demodulace QPSK, 16QAM, 64QAM FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 Urove 2K, 8K kontrola 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 DEMULTIPLEXOR Standard ISO/IEC Vstup max. VIDEO DEKODÉR 60Mbps(Serial) / 7.5MBps(Parallel) Standard ISO/IEC MPEG-2 Video formát 4:3, 16:9 Video rozlišení Max. 720 x 576 Teletext DVB-TXT ETSI / EN AUDIO DEKODÉR Standard ISO/IEC Zvukový režim Vzorkovaví kmitoet Hlasitost A/V VÝSTUP Video šíka pásma Video výstupní impedance 75 Video výstupní úrove Audio režim Audio výstupní frekvence Audio výstupní úrove BEZPENOST Odpor izolace NAPÁJENÍ Vstupní naptí Píkon PROSTEDÍ Left channel, Right channel, Stereo 32, 44.1, 48KHz 16 úrovní 5.5MHz 1.0Vp-p Mono, Stereo, Left Channel, Right Channel 20Hz~ 20KHz Low Více než 10M na 500Vdc AC V, 50/60Hz 15W max Provozní teplota 0 ~ 40

18 IV. ešení problém poznámka: pokud se nepodaí vyešit problém pomocí tabulky, kontaktujte svého prodejce PROBLÉM PÍINA EŠENÍ Svtla na pedním panelu Síový kabel není pipojen Ujistte se, že je síový kabel nesvítí zapojen do zásuvky Nefunguje zvuk a obraz Nefunguje zvuk a obraz Televize je na špatném kanálu Problém je v kabelovém propojení mezi TV a pijímaem el.proudu. Ujistte se, že je televize zapnuta a nastavena na správné kanál EXT/AV nebo UHF Ujistte se, že kabaly SCART a RF jsou správn zapojeny do televize a zadní strany pijímae Nefunguje zvuk a obraz Pijíma je zablokován Vypnte pijíma, odpojte napájecí kabel (220V) na 30 sekund a opt pipojte pijíma. Ovte, zda funguje správn Nefunguje zvuk Nefunguje zvuk nebo obraz Televizor nebo vysíla je v režimu MUTE úpln ztlumený zvuk Problém s propojením scart mezi pijímaem a televizorem Stisknte tlaítko MUTE na dálkovém ovladai vašeho pijímae nebo vašeho televizoru Jemn stisknte konektory scart na zadní stran vašeho televizoru nebo pijímae. Vymte kabel scart Nefunguje obraz Anténa není dostaten silná Ovte sílu signálu antény spektrálním analyzátorem a nastavte správn anténu Pi špatném poasí pijíma zobrazuje oznámení, že není/je špatný signál Pijíma zobrazuje oznámení, že není/je špatný signál Pijíma zobrazuje oznámení, že není/je špatný signál Nefunguje dálkový ovlada Je zcela bžné, že pi špatném poasí je signál antény slabý V nabídce jsou nastaveny špatné parametry Chybné seízení antény V ovladai nejsou baterie, nebo jsou baterie vybité Když se poasí zlepší, obraz se opt objeví. Zkontrolujte nastavení antény a nastavení program v nabídce Požádejte svého dealera, aby zkontroloval venkovní anténu a anténní kabel Ujistte se, že jsou baterie správn vloženy do dálkového ovladae, jsou-li baterie vybité, vymte je.

19

20

21

22

Digitální satelitní pijíma STRONG SRT 6005/6010

Digitální satelitní pijíma STRONG SRT 6005/6010 Uživatelský manuál Digitální satelitní pijíma STRONG SRT 6005/6010 1 Obsah 1.0. Úvod... 3 1.1. Bezpenostní upozornní.. 3 1.2. Základní vlastnosti 4 1.3. Bezpenostní opatení... 4 1.4. Uskladnní. 5 1.5.

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

DVB-T přijímač. český manuál

DVB-T přijímač. český manuál DVB-T přijímač český manuál Obsah 02 Snadný začátek Seznámení se zařízením Hlavní znaky zařízení Popis zařízení 03 Popis dálkového ovládání (DO) 01 / Obsah MENU Správce programu 04 Oblíbený program / složka

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR

Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR BEZPENOSTNÍ OPATENÍ Tento pijíma odpovídá mezinárodním bezpenostním standardm. Prosíme, pette si peliv následující doporuené bezpenostní opatení. SÍOVÉ

Více

OBSAH UPOZORN NÍ! P ÍSTROJ NEOTVÍREJTE. V P ÍPAD NUTNOSTI P ED OTEV ENÍM VYJM TE VIDLICI SÍ OVÉHO P ÍVODU ZE ZÁSUVKY.

OBSAH UPOZORN NÍ! P ÍSTROJ NEOTVÍREJTE. V P ÍPAD NUTNOSTI P ED OTEV ENÍM VYJM TE VIDLICI SÍ OVÉHO P ÍVODU ZE ZÁSUVKY. Návod k obsluze OBSAH Bezpenostní opatení...3 Vlastnosti a ovládací prvky...4 Standardn dodávané doplkové vybavení...4 Pední panel...4 Zadní panel...5 Dálkové ovládání...6 Instalace zaízení...7 Zapojení

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout Bezpečnostní instrukce Čtěte pozorně tento manuál před prvním použitím přístroje Pokud přístroj nebudete po dlouhou dobu používat, odpojte napájecí zdroj od elektrické sítě. Stejně tak odpojte napájecí

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač Manuál 1. Přehled funkcí: FULL HD TV HD Digitální TV s MPEG-4(H.264)&MPEG-2, HD&SD standard DVB-T. HDMI HD 1080i výstupní formát Kompatibilní s 720p,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Combo Optimum MX 800 STCA Digitální satelitní a pozemní ( SET TOP BOX ) přijímač. Návod k obsluze

Combo Optimum MX 800 STCA Digitální satelitní a pozemní ( SET TOP BOX ) přijímač. Návod k obsluze Combo Optimum MX 800 STCA Digitální satelitní a pozemní ( SET TOP BOX ) přijímač. Návod k obsluze Kombinovaný přijímač Optimum MX 800 STCA pro příjem satelitního a pozemního digitálního příjmu je vybaven

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Digitální tuner 80533

Digitální tuner 80533 Digitální tuner 80533 Automobilový DVB-T tuner s možností přehrávání multimediálních souborů z USB a záznamu TV a rádiového vysílání Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce

Více

Obsah Úvod Symboly Set-top Box První instalace Vlastnosti Možné závady ------------------------------------------------------------------

Obsah Úvod Symboly Set-top Box První instalace Vlastnosti Možné závady ------------------------------------------------------------------ Obsah ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⅰ Úvod------------------------------------------------------------------------------------- 2

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Společnost Pinnacle Systems GmbH vydala tento návod s použitím všech dostupných informací, ale nemůže zaručit, že jsou uvedeny vyčerpávající informace o produktu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300. Návod k obsluze

SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300. Návod k obsluze SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300 Návod k obsluze KONEKTORY NA ZADNÍM PANELU Schéma zobrazuje zadní panel satelitního přijímače MC 2300. Následující popis konektorů odpovídá číslům na schématu. 1. Napájení

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 dvblogic DVB-T Tuner DVB-C20 Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 Funkce Duální DVB-T tuner přesně navržený pro daný typ vozidla Dvě aktivní DVB-T antény

Více

TOPFIELD. Uživatelský manuál. Digitální pozemní přijímač Australská verze TF4000T OBSAH

TOPFIELD. Uživatelský manuál. Digitální pozemní přijímač Australská verze TF4000T OBSAH OBSAH TOPFIELD Uživatelský manuál Digitální pozemní přijímač Australská verze TF4000T Přečtete si, prosím, tento návod k obsluze pozorně. Struktura menu a technické podmínky mohou být změněny bez předchozího

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

III. Základní informace (General information)

III. Základní informace (General information) III. Základní informace (General information) 1 Předmluva (Preface) Děkujeme za zakoupení digitální kabelového přijímače. Poslední technologické novinky a vynikající konstrukce jsou zakomponovány k zajištění

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

Přijímač digitální pozemní televize

Přijímač digitální pozemní televize Přijímač digitální pozemní televize EVOLVE DVB-T Uživatelská příručka PROG POWER LOCK STANDBY Před prvním použitím přijímače si důkladně přečtěte tento návod k použití a uschovejte si jej pro budoucí potřebu.

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Digitální satelitní přijímače

Digitální satelitní přijímače Digitální satelitní přijímače EM 150 EM 150 (CR) EM 200 (CI) EM 200 (CR) Uživatelský manuál Úvodní poznámky Tento návod Vám poskytne informace nezbytné k instalaci, nastavení a používání satelitních přijímačů

Více

Uživatelská příručka k IPTV

Uživatelská příručka k IPTV Uživatelská příručka k IPTV Něco k teorii IPTV neboli televize přes internetový protokol je služba nabízena prostřednictvím sítě Racingnet. Slovníček základní pojmy EPG elektronický programový průvodce

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby.

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. Uživatelská příručka Přijímač digitální kabelové televize Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. 2 strana obálky Obecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM

Více

Návod k obsluze. FaVal Aquila T 200. Digitální terestriální přijímač

Návod k obsluze. FaVal Aquila T 200. Digitální terestriální přijímač Návod k obsluze FaVal Aquila T 200 Digitální terestriální přijímač Digitální terestriální přijímač FaVal Aquila T 200 2 Obsah 1. Bezpečnostní instrukce...3 2 Popis přístroje...5 2.1 Přední panel...5 2.2

Více

Pozor! Vysoké nap tí! Nebezpe í úrazu elektrickým proudem! Upozorn ní: 0. Úvod

Pozor! Vysoké nap tí! Nebezpe í úrazu elektrickým proudem! Upozorn ní: 0. Úvod 0. Úvod Vítejte ve svt nového Digitálního pijímae s vysokým rozlišením, který udlá Váš životní styl bohatším a posune Vás blíž k Vašim snm. Ped použitím pijímae si prosím pozorn pette tento návod na použití,

Více

Uţivatelská příručka FT-8100 HD. Česky

Uţivatelská příručka FT-8100 HD. Česky Uţivatelská příručka FT-8100 HD Česky VAROVÁNÍ!!! S funkcionalitou USB paměti u modelu FT-8100 HD uţivatel můţe nahrávat a přehrávat na externí USB zařízení, jako je např. USB Flash Disk nebo externí USB

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat.

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Po pihlášení se do sít (viz login name + password v okn Login) budete mít pistupný síový disk F:\, na kterém jsou uložena data

Více

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLACKBERRY INTERNET SERVICE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

VIP1910/1920. instalační příručka

VIP1910/1920. instalační příručka VIP1910/1920 instalační příručka POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Neotvírejte zař ízení POZOR! PRO SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S Před započetím práce, si prosím přečtete tento manuál. Při čtení tohoto návodu spolupracujte s originálním návodem!!! Upozorňujeme, že využití

Více

Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113

Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113 Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113 Obsah Set-top-box Arris VIP1113... 1 1. Bezpečnostní opatření... 1 2. Vybalení set-top-boxu... 2 3. Popis set-top-boxu Arris VIP1113... 2 4. Zadní panel

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SATELITNÍCH PŘIJÍMAČŮ FERGUSON / OPENBOX / POWERSKY / ARION

NÁVOD K POUŽITÍ SATELITNÍCH PŘIJÍMAČŮ FERGUSON / OPENBOX / POWERSKY / ARION NÁVOD K POUŽITÍ SATELITNÍCH PŘIJÍMAČŮ FERGUSON / OPENBOX / POWERSKY / ARION FTA: FERGUSON AF 1118SE, AF 2818SE, AF 3018SE / ARION AF 1700, OPENBOX F-100 2 CI slot: 1 UNI READER: AF 6018CR / OPENBOX X-

Více

Návod na použití VM 40

Návod na použití VM 40 Návod na použití VM 40 Obsah Představení... 1 Zapojení svorkovnice... 1 Uchycení jednotky... 2 Příslušenství... 2 Postup instalace... 2 Hlavní menu... 2 Základní ovládání jednotky... 3 Přijetí hovoru z

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2040 CR

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2040 CR UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2040 CR OBSAH I. Úvod 1.1 Bezpečnostní instrukce 1.2 Přední panel 1.3 Zadní panel 1.4 Dálkové ovládání 1.5 Instalace 1.6 Způsoby připojení II. Kanály / Události 2.1 Správce kanálů

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Záruka produktu. Autorská práva a Ochranné známky

Záruka produktu. Autorská práva a Ochranné známky Záruka produktu Tento přijímač slouží pro příjem HD signálu pro digitální satelitní vysílání. Tento návod k obsluze může být změněn v závislosti na zlepšení funkcí. Pokud nebudete dodržovat pokyny uvedené

Více

HD XC1 HD XC2. Uživatelská příručka. pro Digitální Kabelový Přijímač KK 11/14

HD XC1 HD XC2. Uživatelská příručka. pro Digitální Kabelový Přijímač KK 11/14 HD XC1 HD XC2 Uživatelská příručka pro Digitální Kabelový Přijímač KK 11/14 Obsah Krátký popis 1.1 Základní vlastnosti 1.2 Obsah balení 1.3 Přední panel 1.4 Zadní panel 1.5 Dálkové ovládání Instalace 2.1

Více

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku,

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku, Popis a ovládací prvky Hlavní jednotka DVD systém DVP-937 Obj. č. 37 39 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ovládání DVD systému Lenco. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

User Guide V1.4 For. TBS DVB T/T2 Series TV Tuner Cards/Boxes

User Guide V1.4 For. TBS DVB T/T2 Series TV Tuner Cards/Boxes User Guide V1.4 For TBS DVB T/T2 Series TV Tuner Cards/Boxes obsah Kapitola 1. Úvod 1.1 Přehled... 1 1.2 Vlastnosti... 1 Specifikace 1.3 zařízení... 3 1.4 Systémové požadavky... 3 Kapitola 2. Instalace

Více

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Uživatelská příručka k využívání služby IPTV na optické síti KLFREE GPON. Set-top box Motorola VIP-1003

Uživatelská příručka k využívání služby IPTV na optické síti KLFREE GPON. Set-top box Motorola VIP-1003 Uživatelská příručka k využívání služby IPTV na optické síti KLFREE GPON - Set-top box Motorola VIP-1003 1 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral naši společnost jako svého poskytovatele televizních

Více

INTERNEXT Digitální televize (IPTV) Uživatelská příručka

INTERNEXT Digitální televize (IPTV) Uživatelská příručka INTERNEXT Digitální televize (IPTV) Uživatelská příručka Obsah Představení služby... 1 Set Top Box Motorola Kreatel VIP 1003... 2 Set Top Box ARRIS VIP 1113... 2 1. Zapojení Set Top Boxu... 2 2. Volba

Více

DVB-T BENSAT BEN110FTA. Uživatelská příručka

DVB-T BENSAT BEN110FTA. Uživatelská příručka DVB-T BENSAT BEN110FTA Uživatelská příručka HD BEN 100IR-PVR CZ DVB-T přijímač pozemního digitálního vysílání s moţností nahrávání na USB, přehrávání mp3, video souborů ve formátu.avi, mpeg, prohlíţení

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 1 POPIS str. 2 2 SEZNÁMENÍ str. 4 3 ROZBALENÍ A MONTÁŽ str. 4 4 POUŽITÍ MIKROSKOPU str. 4 5 ÚDRŽBA MIKROSKOPU str. 5 6 TECHNICKÉ ÚDAJE str. 6 7 RECYKLACE

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi

Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi Postup pro: 1. naladění programů z nového transpondéru (frekvence) 2. úpravu pořadí programů 1. Naladění programů z nového transpondéru Z důvodu rozšiřování

Více

USB PVR, USB MEDIAPLAYER

USB PVR, USB MEDIAPLAYER DVBT přijímač MC550T USB PVR, USB MEDIAPLAYER Návod k obsluze www.mascom.cz e-mail : info@mascom.cz MC550T-20101104 OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní opatření a další doporučení... 3 Ovládací prvky, popisy

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

Uživatelský manuál služby

Uživatelský manuál služby Uživatelský manuál služby Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je moderní forma fakturace, která Vám umožní vystavovat, odesílat a pijímat faktury v elektronické podob. Služba @FAKTURA 24 Vám ušetí

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S Před započetím práce, si prosím přečtete tento manuál. Při čtení tohoto návodu spolupracujte s originálním návodem!!! Upozorňujeme, že využití

Více

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 3 Funkce přehrávače... 3 Dálkový ovladač a funkce tlačítek...

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

Návod pro instalacji satelitních kanálů

Návod pro instalacji satelitních kanálů ČESKY Návod pro instalacji satelitních kanálů Aktualizováno: březen 2011 Zažijte realitu AQUOS LCD-TV Jaro/Léto 2011 Strana - 1 - AQUOS LCD-TV Jaro/Léto 2011 LE812E / LE822E / LE814E / LE824E / LE924E

Více

ZE-DVBT40. 2-CH DIVERzitní DVB-T přijímač USER MANUAL

ZE-DVBT40. 2-CH DIVERzitní DVB-T přijímač USER MANUAL ZE-DVBT40 2-CH DIVERzitní DVB-T přijímač USER MANUAL UŽivatelská příručka GERMAN/English CZ Obsah OBSAH... VLASTNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ... bezpečnostní pokyny... ZAPOJENÍ... připojení a umístění antén...

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12 xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál 1/12 Návod xmobile OS Android Přihlášení... 3 Trh... 3 Symboly... 4 Graf... 5 Vlastnosti grafu... 6 Obchod... 6 Nový pokyn okamžitá realizace... 7 Nový

Více

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze 4OFD Rev. A / SCC906M00 Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze Úvod Monitor stavu pojistek, oznaený OFD, signalizuje pepálení pojistky zapojené ve

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

9. PŘED NASTAVENÍM... 14 9.1. 14 9.2. 14 10. PRVNÍ ZAPNUTÍ...

9. PŘED NASTAVENÍM... 14 9.1. 14 9.2. 14 10. PRVNÍ ZAPNUTÍ... OBSAH 0. ÚVOD... 5 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 5 2. JAK POUŽÍT TENTO MANUÁL... 6 2.1 Pohyb kurzoru... 6 2.2 Výběr položky... 6 2.3 Použití virtuální klávesnice... 6 3. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM... 7 3.1. Pokročilé

Více

Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE

Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE 1 Obsah INSTALACE 3 INSTALACE HARDWARU 3 INSTALACE SOFTWARU 4 PŘIPOJENÍ KAMERY 5 VÝSTUP NA KAMERU NEBO VIDEO 7 O tomto průvodci Tento Rychlý

Více