OBSAH: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE"

Transkript

1 Uživatelský manuál

2 OBSAH: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE 1. Úvod 2. Základní vlastmosti 3. Bezpenostní opatení 4. Provoz pijímae 5. Pední panel 6. Zadní panel 7. Dálkové ovládání 8. Instalace pijímae II. III. IV. STRUKTURA MENU 1. INSTALACE 1.1 Automatické vyhledávání 1.2 Manuální vyhledávání 1.3 Zmna kanálu 1.4 Nastavení vyhledávání 2. USPOÁDÁNÍ PROGRAMU 3. NASTAVENÍ RODIOVSKÉHO ZÁMKU 3.1 Rodiovské nastavení Rodiovské nastavení Rodiovské nastavení SYSTÉMOVÉ NASTAVENÍ 4.1 Video nastavení 4.2 Audio nastavení 4.3 OSD nastavení 4.4 Výbr jazyka 4.5 STB do STB Upgrade 4.6 Nastavení asu 4.7 Zpt k pvodnímu nastavení 5. HRY 6. Tlaítka zrychlených funkcí 6.1 Elektronický prvodce pedvoleb 6.2 Seznam pedvoleb 6.3 CH CH 6.4 Seznam oblíbených 6.5 Volba Audio 6.6 Hlasitost 6.7 Informace 6.8 Titulky 6.9 Zmrazení obrazu 6.10 TeleText Technické údaje ešení problém Záruní List

3 I. VŠEOBECNÉ INFORMACE 1. Úvod Pijíma je vybaven výkonným jednoipovým procesorem STi5518 a je pln kompatibilní se standardy MPEG-2 a DVB-T. Pijímá terestriální digitální TV signál penášený v pásmu VHF a UHF mezi rozsahy 3,7 a 23,8 MS/S v kmitotové šíi pedvolby 7 MHz nebo 8 MHz. Parametry pevoleb jsou i pi vypnutí uchovány v pamti. Pijíma má Elektronický prvodce pevoleb, Automatické vyhledávání pedvoleb a rozšíené jazykové menu na obrazovce. Díky nejnovjší technologii a designu je obraz pijímae velmi stabilní. 2. Základní vlastnosti Pln kompatibilní DVB-T & MPEG-2 Pásmo VHF & UHF Širokoúhlý obraz 16 : 9 a bžný obraz 4 : 3 Kmitotové rozsahy 7MHz & 8MHz Znaková sada a titulky, kompatibilní s ETSI/EN nastavitelných pedvoleb 3 skupiny oblíbených pedvoleb Automatické, manuální vyhledávání pedvoleb Rodiovský zámek Elektronický prvodce pedvoleb a zobrazování tabulky s informacemi Optický S/PDIF digitální audio výstup RGB kompozitní video výstup Sériový port RS-232 pro kopírování nastavení a upgrade softwaru Pohotovostní režim s nízkým odbrem energie 3. Bezpenostní upozornní Do uzavených a špatn vtraných prostor Pímo na povrch nebo pod další pístroj Na povrch, který by mohl blokovat ventilaní otvory Nevystavujte pístroj a jeho píslušenství: Pímému slunenímu záení a neumísujte jej do blízkosti pístroje, který vytváí teplo Dešti a trvalému vlhku Nárazm, které by mohly zpsobit trvalé poškození pístroje Magnetickým pedmtm, jako jsou reproduktory, transformátory atd. Opakovaným otesm Nikdy pístroj neotevírejte, vzhledem k velmi vysokému proudu by jste se vystavili riziku ublížení na zdraví. Záruka bude neplatná v pípad, že se zjistí, že pístroj byl oteven. Není-li pístroj používán delší dobu, odpojte jej z úastnické zásuvky Nepoužívejte poškozený síový kabel. Mohlo by dojít k elektrickému šoku Nedotýkejte se síového kabelu mokrýma rukama Umístte pístroj na dobe vtrané místo

4 Pi propojování kabel se ujistte, že je zaízení vypojeno od napájecího naptí Nepoužívejte zaízení ve vlhkém prostedí Ped instalací si dkladn pette tuto píruku uživatele. Tato píruka obsahuje instrukce pro instalaci a používání zaízení. 4. Provoz pijímae Každodenní provoz pijímae je usnadnn díky menu na obrazovce. Tato menu usnadují instalaci, vyhledávání pedvoleb. Veškerých funkcí lze využít pomocí dálkového ovladae. Spoustu funkcí lze ovládat tlaítky na pedním panelu. Nový software však mže zmnit funknost pijímae. Budete-li mít jakékoliv potíže, nahlédnte do Píruky uživatele do kapitoly Problémy nebo kontaktujte prodejce.

5 5. Pední Panel POWER: Stisknte vždy, když chcete pepnout do pohotovostního režimu nebo zapnout. MENU: OK: VOL: CH: Slouží k otevení nebo zavení Hlavního menu. Slouží pro potvrzení zvolené funkce nebo zadaných údaj. Slouží pro nastavení hlasitosti nebo pohyb kurzorem vlevo/vpravo, je-li oteveno menu. Slouží k pepínání pedvoleb nebo k pohybování kurzorem nahoru/dol, je-li oteveno menu. 6. Zadní Panel 1) LOOP OUT: Výstup signálu pro pipojení dalšího pijímae 2) ANT IN: slouží k pipojení k terestriální antén 3),8) L-AUDIO/R-AUDIO: pro propojení k televizi nebo audio tuneru pomocí RCA konektoru 4) VCR: slouží k propojení VCR, SCART kabelem 5) TV: slouží k propojení s televizorem SCART kabelem 6) S/P DIF: Digitální optický audio výstup 7) RS232: slouží k propojení s PC pro stažení firmware 9) V~: Napájení 10) ON /OFF: Tlaítko pro zapnutí a vypnutí zaízení

6 7. Dálkové ovládání 1. Slouží k zapnutí nebo pepnutí do pohotovostního režimu 2. 0 ~ 9: Slouží k volb pedvolby nebo zadání íselného údaje 3. RECALL: Slouží k pepnutí na pedchozí pedvolbu 4. MENU: Slouží k otevení hlavního menu nebo k jeho zavení a navrácení do bžného režimu 5.OK: Slouží k potvrzení zvolené položky v menu nebo pro zobrazení seznamu pedvoleb v bžném režimu : Slouží pro pohyb kurzoru vlevo/vpravo nahoru/dol P-/P+: Slouží pro pohyb o jednu stránku (pedvolbu) dol/nahoru 8.TV/RADIO: Slouží k pepínání mezi rádiem a televizí 9.FAV: Slouží pro zobrazení seznamu oblíbených pedvoleb 10. SUB.T: Slouží pro volbu titulk v DVB bitové map. Neumožní-li poskytovatel titulky, tato funkce nefunguje. 11. GUIDE: Slouží k zobrazení prvodce pevolbami, je-li k dispozici 12.TEXT: Zobrazuje textové informace, jsou-li k dispozici

7 13. : Tlaítko pro vypnutí zvuku 14. INFO: Slouží pro zobrazení informací o aktuální pedvolb 15. EXIT: Slouží pro návrat do pedchozího menu, je-li menu oteveno nebo pro odchod z nabídky 20. FREEZE: Pause/Play A/V 21. AUDIO: Slouží pro zobrazení okna Audio nastavení 22. Aspect: Slouží pro volbu formátu obrazu. Opakovaným stisknutím tlaítka lze projít všechny možnosti formátu 23. TV/AV: Slouží pro pepínání mezi režimem TV a AV 8. Instalace pijímae Instalace pijímae je vysvtlena pomocí grafického nákresu. Stálý televizní signál musí být pipojen. Pi prvním zapojování je nezbytné postupovat podle tohoto manuálu Pipojení k TV a k jinému sat. pijímai

8 II. STRUKTURA MENU Stisknutím tlaítka MENU se oteve Hlavní Menu Toto menu nabízí pt voleb: Instalace Automatické vyhledávání Manuální vyhledávání Zmna kanálu Nastavení vyhledávání STB informace Uspoádání programu Nastavení rodiovského zámku Systémové nastavení Video nastavení Audio nastavení OSD nastavení Výbr jazyka STB Do STB Upgrade Nastavení asu Zpt k pvodnímu nastavení Hry Tetris Gobang Pomocí tlaítek se pohybujete z jedné položky na druhou. Stisknutím tlaítka OK se oteve zvolené podmenu. Stisknutím tlaítka EXIT nebo MENU na dálkovém ovladai odejdete z menu. 1. Instalace Tlaítky zvolte položku Instalace z Hlavního menu a stisknte tlaítko OK. Na obrazovce se oteve Instalaní menu. 1.1 Automatické vyhledávání Jakmile se objeví okno zobrazující vyhledávání, automatické vyhledávání pedvoleb patících do skupiny pedvoleb RF je zahájeno. V prbhu vyhledávání jsou zobrazeny výsledky vyhledávání a parametry jednotlivých pedvoleb. V dolní ásti obrazovky je znázornna síla signálu. Stisknete-li v prbhu automatického vyhledávání tlaítko OK, peskoíte práv vyhledávanou pedvolbu. Stisknete-li tlaítko EXIT, celý

9 proces automatického vyhledávání bude ukonen. Po ukonení úspšného vyhledávání budou k televizním a rádiovým pedvolbám pidány do odpovídajícího seznamu podle jednotlivých kategorií. 1.2 Manuální vyhledávání Znáte-li potebné parametry, mžete nastavovat pedvolby i manuáln. MUX: Stisknte tlaítka a na obrazovce se oteve okno, které zobrazuje možnosti, stisknutím tlaítek oznate požadovanou volbu a stisknte tlaítko OK. Okno zmizí a hodnota v Frekvence se zmní na základ zadaného údaje. Frekvence: Vzhledem k tomu, že se tato hodnota liší od hodnot ve položce Mux, mže být také upravena. Chcete-li upravit údaje, oznate zvolenou položku a stisknte tlaítko. Tlaítky vyberte požadované umístní. Stisknutím tlaítek nebo numerických kláves na dálkovém ovladai mžete mnit hodnoty. Po nastavení požadované hodnoty stisknte tlaítko OK pro potvrzení. Stisknutím tlaítko EXIT zrušíte nastavení. Mod: Tlaítky zvolte hodnotu 2K, 8K nebo Auto. Ochrana: Možné formáty: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 a Auto. Tlaítky zvolte požadovanou volbu. Šíka pásma: Možnosti: 6M, 7M, 8M a tovární natavení. Tlaítky lze nastavit požadovanou hodnotu. Jsou-li Vám nkteré položky neznámé, nastavte u nich volbu tovární nastavení nebo auto. Stisknete-li OK, na obrazovce se objeví píslušné vyhledávací okno. V prbhu tohoto procesu se nov vyhledané pedvolby budou adit do dvou sloupc oznaených bu TV nebo Radio. Budou také zobrazeny dva grafy znázorující sílu signálu. 1.3 Zmna kanálu V menu Instalace zvolte položky Editování pedvoleb a stisknte OK. Na obrazovce se objeví menu Editování. Zde lze piadit novou RF pedvolbu a existující mohou být editovány nebo vymazány. Stisknutím barevných tlaítek na dálkovém ovladai lze vybrat volbu. ervená Pidat, Zelená Úpravy, Žlutá Vymazat, Modrá Vyhledávat. Pidat Stisknutím erveného tlaítka na dálkovém ovladai se na obrazovce oteve okno pi pidání nové pedvolby. Frekvence: Oznate tuto položku a stisknte tlaítko pro aktivaci. Zvolte umístní numerickými tlaítky nebo tlaítky na dálkovém ovladai. Pro potvrzení stisknte tlaítko OK, stisknutím tlaítka EXIT celý proces zrušíte.

10 Mod: Volte mezi 2K, 8K nebo Auto. Ochrana: V nabídce jsou tyto možnosti: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, a automatická. Šíka pásma: V nabídce jsou tyto možnosti 6M, 7M a 8M. Jsou-li všechny parametry nastaveny správn, stisknte tlaítko Exit, oteve se dialogové okénko, které bude požadovat potvrzení všech nastavení. Stisknte tlaítko OK, chcete-li uložit všechna nastavení. V opaném pípad stisknte tlaítko EXIT. V menu Zmna kanálu si ovte, zda byla nová pedvolba zaazena do seznamu. Modifik. Nejprve zvolte pedvolbu, kterou chcete zmnit a stisknte zelené tlaítko. Objeví se menu Nastavení kanálu. Další postup je stejný jako pi pidání nové pedvolby. Smazat Tato volba umožuje vymazání jedné nebo více pedvoleb. Pro vymazání pedvolby stisknte žluté tlaítko na dálkovém ovladai. Hledat Nejdíve zvolte pedvolbu, kterou chcete hledat a stisknte modré tlaítko na dálkovém ovladai. Na obrazovce se zobrazí okna pro manuální vyhledávání. 1.4 Nastavení vyhledávání Zvolte položku Nastavení vyhledávání v menu Instalace a stisknte tlaítko OK. Oteve se okno pro nastavení Scan. Typ Skenu: Tlaítky zvolte FTT, CAS nebo Vše. Zvolíte-li FTT, budou vyhledávány pouze volné pedvolby. UHF: Tlaítky vyberte z možností: 6M, 7M a 8M. VHF: Tlaítky vyberte z možností: 6M, 7M a 8M. LCN: Tlaítky vyberte z možností ON nebo OFF 2. Uspoádání programu V menu Uspoádání programu lze pesouvat, upravovat a mazat jakoukoliv zobrazenou pedvolbu. Pomocí tlaítek a zvolte pedvolbu, potom zvolte, co chcete s danou pedvolbou dlat pomocí barevných tlaítek na dálkovém ovladai. ervené tlaítko pemístit Zelené tlaítko modifik. (upravit) Žluté tlaítko smazat

11 Pemístit Stisknte ervené tlaítko na dálkovém ovladai, zvolená pedvolba bude oznaena dvmi šipkami. Pomocí tlaítek se šipkami umístte pedvolbu dle vašeho pání a opt stisknte ervené tlaítko pro potvrzení umístní Modifik. Stisknte zelené tlaítko na ovladai, oteve se okno Upravit TV pedvolby. Lze zmnit jméno a hodnoty PID u vybrané pedvolby. Name: stisknte tlaítko pro aktivaci. Tlaítky pesunete kurzor na požadované místo a tlaítky vložíte požadované hodnoty. Jsou-li hodnoty nastaveny správn, stisknte OK. Tlaítkem EXIT nastavení zrušíte. Video PID: Oznate tuto položku a stisknte tlaítko pro její aktivaci. Zvolte umístní stisknutím tlaítek nebo pomocí íselných tlaítek na dálkovém ovladai. Chcete-li potvrdit svou volbu, stisknte tlaítko OK. Chcete-li zrušit své nastavení, stisknte EXIT. Chcete-li zrušit ostatní PID, postupujte stejným zpsobem. Smazat Touto funkcí lze vymazat jednu a více pedvoleb. Pomocí žlutého tlaítka na dálkovém ovladai oznate Vámi zvolenou pedvolbu. Zvolená pedvolba bude oznaena symbolem. Opt stisknte žluté tlaítko a symbol zmizí. Poznámka: Nelze zobrazit vymazanou pedvolbu, bude nutné jej opt vyhledat. Oblíbené Chcete-li pidat pedvolbu do seznamu Oblíbených, postupujte následujícím zpsobem. Vstoupíte-li do menu Uspoádání pedvoleb, zobrazí se seznam Oblíbených podle továrního nastavení jako FAV1. Stisknutím tlaítka FAV na dálkovém ovladai vstoupíte do dalšího seznamu Oblíbených. V seznamu pedvoleb, umístného na levé stran obrazovky, zvolte pedvolbu, kterou chcete zaadit do Seznamu oblíbených a stisknte tlaítko OK. Vámi zvolená pedvolba se zobrazí v seznamu na pravé stran obrazovky. Tímto zpsobem mžete pidat další pedvolby do seznamu. Chcete-li odebrat uritou pedvolbu ze Seznamu oblíbených, pesute kurzor na pravou stranu obrazovky a oznate pedvolbu. Stisknutím tlaítka OK ji odstraníte ze seznamu Oblíbených. 3. Nastavení rodiovského zámku Toto menu se mže lišit v závislosti na verzi softwaru pijímae. Dále postupujte podle Vaší verze softwaru. 3.1 Rodiovské nastavení-1 Heslo: Nastavením urité úrovn kontroly mohou rodie zabránit, aby se jejich dti dívaly na urité pedvolby. Oznate

12 položku Rodiovská nastavení, zvolte úrove kontroly a stisknte tlaítko OK. Heslo aktivovat: Volte mezi Povoleno a Nepovoleno. Zvolíte-li Povoleno, bude vždy, pedtím než se oteve toto menu, vyžadováno heslo. Tovární nastavení hesla je Nové heslo: Kurzorem oznate položku, numerickými tlaítky na dálkovém ovladai zvolte nové heslo. Kontrola hesla: Opt vložte nové heslo. Z nabídky lze odejít stisknutím tlaítka Exit nebo Menu. 3.2 Rodiovské nastavení-2 Pijíma umožuje funkci rodiovského zámku s možností zablokování uritých nastavení nebo jednotlivých pedvoleb pomocí tymístného kódu. Rodiovská kontrola: Tlaítky otevete tuto nabídku. Následující položky budou zobrazeny pod tímto menu. Nastavení zámku: Nastavíte-li heslo, dostanete se do tohoto nastavení pouze vložením správného hesla. Uzamení pedvolby: (Rodiovský zámek, Uzamení Nastavení systému, Uzamení her): Je-li zvoleno heslo, musíte vložit heslo, aby jste mohli vstoupit do uritého menu. Nové heslo: Heslo lze kdykoliv zmnit. Ovení hesla: Nové heslo potvrte optovným vložením. 3.3 Rodiovské nastavení-3 Zvolte položku Access v Hlavním menu a stisknte tlaítko OK. Aby jste mohli vstoupit do tohoto menu, budete muset vložit tymístné heslo. Heslo továrního nastavení je Rodiovský zámek: Tímto zpsobem mžete zabránit dtem nebo neoprávnným osobám sledovat Vámi urené pedvolby. Tlaítky otevete a zavete seznam Úrove rodiovského nastavení. Úrove rodiovského nastavení No Block: Neuzameno Block R: Ureno pro 18+ Block AV: Dosplí, velká míra násilí (15+) Block MA: Dosplí (15+) Block M: Dosplí (15+) Block PG: Rodiovské nastavení Block G: Všeobecné Block All: Uzamení všech pedvoleb Tlaítky oznate Vaši volbu a stisknte tlaítko OK. Kdykoliv budete chtít sledovat uzamenou pedvolbu, je nutné vložit heslo. Uzamení pijímae: Tlaítky zvolte YES nebo NO. Zvolíte-li YES, kdykoliv, když budete zapínat pijíma, bude nutné vložit heslo po otevení OSD. Zmna hesla: Stisknutím tlaítka OK se oteve okénko pro zmnu hesla. Nejdíve je nutné vložit staré heslo, potom vložte nové heslo. Heslo továrního nastavení je: 0000.

13 4. Systémové nastavení Zvolte položku Nastavení systému v Hlavním menu a stisknte OK. 4.1 Video nastavení V menu Systémové vlastnosti stisknte OK pro otevení položky Nastavení videa. Mod obrazovky: Tlaítky zvolte mezi AUTO, 16:9, 4:3 Full a 4:3 Letter. Výstup scart: Zvolte mezi CVBS a RGB. RF výstup: Hodnota v této položce je 21 až 69. RF Standard: Volte mezi PAL_I, PAL_DK, NTSC_M a PAL_B. V každé položce nastavte volbu dle Vašeho pání. 4.2 Audio nastavení V menu Systémové vlastnosti, stisknte tlaítko OK na položce Audio Nastavení pro otevení podokna. Audio kanál: Zvolte mezi LEVÝ, PRAVÝ, MONO a STEREO. Audio Jazyk: Stisknte tlaítka. Oteve se seznam jazyk. Oznate Vámi požadovaný jazyk a stisknte tlaítko OK pro potvrzení. 4.3 OSD nastavení Prhlednost: Hodnota této položky je od 70% do 100%, pizpsobení lze provádt po 5%. Zvolte hodnotu podle aktuálního zobrazení. Menu timeout: Mimo volby No jsou dostupné volby 10 do 24. Tlaítky zvolte hodnotu. Volba, kterou jste oznaili, uruje délku otevení menu nebo nabídkového okna. Stisknete-li NO, bude menu oteveno vždy až do té doby, než stisknete EXIT. Vystup Teletext: stisknte tlaítka, aby jste volili mezi VBI a OSD. Nastaven barev: V nabídce jsou volby Režim uživatele, Filmy, Zprávy a Sport. Sytost barvy (Jas, Kontrast): Zvolte podle Vašeho pání. Je-li vše nastaveno, stisknte tlaítko EXIT pro návrat do pedchozího menu nebo stisknte tlaítko MENU, aby se zavelo aktuální okno. 4.4 Výbr jazyka Stisknte tlaítka pro volbu jazyka.

14 4.5 STB do STB Upgrade 1. Oznate položku STB do STB Upgrade a potvrte OK 2. Zadejte PIN Spojte oba pijímae sériovým kabelem RS232.(data budou penesena z master STB na slave STB). 4. Stisknte tlaítko OK na master STB, upgrade bude automaticky zahájen. 5. Odpojte oba pijímae. 6. Odpojte sériový kabel 'RS Resetujte pijíma vytažením napájecího kabelu z el. sít 4.6 Nastavní asu Nastavení asu: stisknte tlaítko pro otevení seznamu. Zvolte položku podle asového pásma, ve kterém se nacházíte. Zapnout as: íselnými tlaítky vložte as, ve který chcete, aby se Váš pijíma automaticky zapnul. Vypnout as: íselnými tlaítky zvolte as, ve který chcete, aby se Váš pijíma automaticky vypnul. 4.7 Zpt k pvodnímu nastavení V menu Systémové vlastnosti oznate položku zpt k pvodnímu nastavení a potvrte tlaítkem OK. Na obrazovce se oteve okno a bude vyžadovat Vaše potvrzení. Tlaítkem OK obnovíte tovární nastavení. Pozor: Obnovíte-li tovární nastavení, veškeré nalezené a uložené pedvolby budou vymazány stejn jako jiná nastavení vytvoená uživatelem. 5. Hry V Hlavním menu, oznate kurzorem položku Hry a stisknte tlaítko OK. Oteve se menu her. Na tomto pijímai jsou uloženy dv hry: Tetris a Gobang. Oznate Vámi zvolenou hru a stisknte OK. Televizní pedvolba kterou sledujete bude zobrazován v pozadí hry na obrazovce. 6. Tlaítka zrychlených funkcí Základní funkce televize nebo rádia jsou popsány níže.

15 6.1 Elektronický prvodce pedvoleb EPG V normálním režimu stisknte tlaítko GUIDE na vašem dálkovém ovladai a dostanete se do EPG Info. V levé horní ásti tohoto okna je zobrazen seznam pedvoleb. Tlaítky zvolte uritou pedvolbu. Údaje zobrazení v pravé horní ásti obrazu PIG (grafický obraz) a dolním seznamu EPGs seznamu se liší výbrem pedvoleb. Tlaítko Guide na vašem dálkovém ovladai lze použít pro pepínání mezi seznamem pedvoleb a seznamem níže. V níže uvedeném seznamu jsou tlaítka používána k pepínání mezi dn v jednotlivých aktuálních a následujících týdnech. EPG v níže uvedeném seznamu se liší ode dne, kdy byla volba provedena. Chcete-li více detailních informací o EPG, stisknte tlaítko INFO v EPG a na obrazovce se zobrazí vtší okno. V seznamu EPG mohou být blokovány pouze budoucí EPG. Stisknutím tlaítka OK na zvoleném EPG se zobrazí znak hodin v pravé ásti zvoleného EPG, což znamená, že zvolené EPG je blokováno. Stisknutím modrého tlaítka na dálkovém ovladai se zobrazí Blokování, volba, kde lze zrušit blokované EPG stisknutím tlaítka OK na zvoleném EPG. Pro návrat do pedchozího menu stisknte tlaítko EXIT. Chcete-li zavít nabídku úpln, stisknte tlaítko MENU. 6.2 Seznam pedvoleb Stisknutím tlaítka OK se oteve Seznam pedvoleb (nemžete být v režimu Menu). Tlaítky lze procházet pedvolby, které jsou k dispozici. Stisknte tlaítko OK na dálkovém ovladai pro volbu jiné pedvolby. Stisknete-li tlaítko EXIT nebo MENU, seznam pedvoleb se zave. Tlaítko TV/RADIO slouží k pepínání mezi režimem rádia a televize. Tlaítkem RECALL se vrátíte na pedchozí pedvolbu. Slouží ke snadnjšímu pepínání mezi dvmi pevolbami. 6.3 CH CH Tlaítka na dálkovém ovladai slouží ke snadnjšímu pepínání pedvoleb. Okno ve spodní ásti obrazovky zobrazuje informace vetn pedvolby. Pedvolba a EPG jsou zobrazeny nkolik sekund. as, po který zstane toto okno oteveno, mže být upraven v menu Time Out ( Systémové nastavení > OSD nastavení ) íselná tlaítka na dálkovém ovladai lze používat pro zmnu pedvoleb. 6.4 Seznam oblíbených Stisknte tlaítko FAV na dálkovém ovladai (nemžete být v režimu Menu) a oteve se seznam oblíbených.

16 Stisknete-li opt tlaítko FAV, zobrazí se další seznam oblíbených. K dispozici je 8 takových seznam. Zpsob, jak vytvoit seznamy oblíbených je popsán v oddílu 2. Uspoádání programu. 6.5 Volba Audio Chcete-li u jedné pedvolby více jak jeden Audio jazyk, stisknte tlaítko AUDIO na dálkovém ovladai (nemžete být v režimu Menu), oteve se menu Volba Audio, které umožuje výbr jazyka a pedvoleb pomocí tlaítek. 6.6 Hlasitost Hlasitost lze upravovat na dálkovém ovladai nebo na pedním panelu pijímae. 6.7 Informace V normálním režimu stisknte tlaítka nebo tlaítko INFO na dálkovém ovladai pro volbu pedvolby. Na obrazovce se zobrazí okno udávající informace o aktuální pedvolb a struné EPG. Chcete-li podrobnjší informace o EPG, stisknte tlaítko INFO na daném EPG a na obrazovce se oteve vtší okno. Opt stisknte tlaítko INFO, na obrazovce se objeví okno Informace o systému. Zde jsou zobrazeny informace o aktuální pedvolb, nap. hodnoty, PIDs, verze hardwaru, verze softwaru, atd. 6.8 Titulky Zelené tlaítko SUB.T na vašem dálkovém ovladai slouží k otevení a zavení titulk, jsou-li k dispozici. Otevete-li jakékoliv menu nebo titulky automaticky zmizí. 6.9 Zmrazení obrazu Stisknete-li tlaítko Freeze, obraz je ihned zastaven. Optovným stisknutím tlaítka je obraz opt aktivován TeleText Stisknte žluté tlaítko TEXT na dálkovém ovladai pro otevení teletextu. Teletext se oteve na stran 100. Jednotlivé stránky lze vyhledávat pomocí íselných tlaítek na dálkovém ovladai. Stisknete-li opt tlaítko TEXT, teletext se zave.

17 III. Technické údaje TUNER Typ konektoru Vstupní frekvence Šíka pásma 2 X IEC-Typ (1 ANT IN / 1 LOOP OUT) 174 ~ 860MHz UHF & VHF 7MHz and 8 MHz Vstupní úrove signálu -72 ~ -20 dbmv Vstupní impedance 75 DEMODULÁTOR Demodulace QPSK, 16QAM, 64QAM FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 Urove 2K, 8K kontrola 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 DEMULTIPLEXOR Standard ISO/IEC Vstup max. VIDEO DEKODÉR 60Mbps(Serial) / 7.5MBps(Parallel) Standard ISO/IEC MPEG-2 Video formát 4:3, 16:9 Video rozlišení Max. 720 x 576 Teletext DVB-TXT ETSI / EN AUDIO DEKODÉR Standard ISO/IEC Zvukový režim Vzorkovaví kmitoet Hlasitost A/V VÝSTUP Video šíka pásma Video výstupní impedance 75 Video výstupní úrove Audio režim Audio výstupní frekvence Audio výstupní úrove BEZPENOST Odpor izolace NAPÁJENÍ Vstupní naptí Píkon PROSTEDÍ Left channel, Right channel, Stereo 32, 44.1, 48KHz 16 úrovní 5.5MHz 1.0Vp-p Mono, Stereo, Left Channel, Right Channel 20Hz~ 20KHz Low Více než 10M na 500Vdc AC V, 50/60Hz 15W max Provozní teplota 0 ~ 40

18 IV. ešení problém poznámka: pokud se nepodaí vyešit problém pomocí tabulky, kontaktujte svého prodejce PROBLÉM PÍINA EŠENÍ Svtla na pedním panelu Síový kabel není pipojen Ujistte se, že je síový kabel nesvítí zapojen do zásuvky Nefunguje zvuk a obraz Nefunguje zvuk a obraz Televize je na špatném kanálu Problém je v kabelovém propojení mezi TV a pijímaem el.proudu. Ujistte se, že je televize zapnuta a nastavena na správné kanál EXT/AV nebo UHF Ujistte se, že kabaly SCART a RF jsou správn zapojeny do televize a zadní strany pijímae Nefunguje zvuk a obraz Pijíma je zablokován Vypnte pijíma, odpojte napájecí kabel (220V) na 30 sekund a opt pipojte pijíma. Ovte, zda funguje správn Nefunguje zvuk Nefunguje zvuk nebo obraz Televizor nebo vysíla je v režimu MUTE úpln ztlumený zvuk Problém s propojením scart mezi pijímaem a televizorem Stisknte tlaítko MUTE na dálkovém ovladai vašeho pijímae nebo vašeho televizoru Jemn stisknte konektory scart na zadní stran vašeho televizoru nebo pijímae. Vymte kabel scart Nefunguje obraz Anténa není dostaten silná Ovte sílu signálu antény spektrálním analyzátorem a nastavte správn anténu Pi špatném poasí pijíma zobrazuje oznámení, že není/je špatný signál Pijíma zobrazuje oznámení, že není/je špatný signál Pijíma zobrazuje oznámení, že není/je špatný signál Nefunguje dálkový ovlada Je zcela bžné, že pi špatném poasí je signál antény slabý V nabídce jsou nastaveny špatné parametry Chybné seízení antény V ovladai nejsou baterie, nebo jsou baterie vybité Když se poasí zlepší, obraz se opt objeví. Zkontrolujte nastavení antény a nastavení program v nabídce Požádejte svého dealera, aby zkontroloval venkovní anténu a anténní kabel Ujistte se, že jsou baterie správn vloženy do dálkového ovladae, jsou-li baterie vybité, vymte je.

19

20

21

22

Digitální satelitní pijíma STRONG SRT 6005/6010

Digitální satelitní pijíma STRONG SRT 6005/6010 Uživatelský manuál Digitální satelitní pijíma STRONG SRT 6005/6010 1 Obsah 1.0. Úvod... 3 1.1. Bezpenostní upozornní.. 3 1.2. Základní vlastnosti 4 1.3. Bezpenostní opatení... 4 1.4. Uskladnní. 5 1.5.

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Návod k obsluze Při práci s návodem používejte orginální návod s obrázky Obsah Bezpečnost Přední panel Zadní panel Dálkové ovládání

Více

Obsah 1. ÚVOD 4 2. HLAVNÍ FUNKCE 4 3. PRO VAŠI BEZPEČNOST 5 4. ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍHO PŘIJÍMAČE 5 5. PŘEDNÍ PANEL 6 6.

Obsah 1. ÚVOD 4 2. HLAVNÍ FUNKCE 4 3. PRO VAŠI BEZPEČNOST 5 4. ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍHO PŘIJÍMAČE 5 5. PŘEDNÍ PANEL 6 6. DVB T přijímač Obsah OBSAH 2 I. OBECNÉ INFORMACE 4 CDVBT-1500E 1. ÚVOD 4 2. HLAVNÍ FUNKCE 4 3. PRO VAŠI BEZPEČNOST 5 4. ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍHO PŘIJÍMAČE 5 5. PŘEDNÍ PANEL 6 Návod k použití 6. ZADNÍ

Více

Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200. Digitální pozemní přijímač, Set Top Box

Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200. Digitální pozemní přijímač, Set Top Box Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200 Digitální pozemní přijímač, Set Top Box České MENU, Český elektronický průvodce programy (EPG) TV modulátor pro připojení např. druhé TV Jednoduchá instalace

Více

Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR

Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR BEZPENOSTNÍ OPATENÍ Tento pijíma odpovídá mezinárodním bezpenostním standardm. Prosíme, pette si peliv následující doporuené bezpenostní opatení. SÍOVÉ

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

Digitální pozemní přijímač CDVBTK360A. Návod k použití BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Digitální pozemní přijímač CDVBTK360A. Návod k použití BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Digitální pozemní přijímač CDVBTK360A Návod k použití BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Než začnete používat tento přijímač, přečtěte si prosím velmi pozorně následující bezpečnostní instrukce. Všimněte si všech

Více

Instalaní manuál. SET Potvrzovací tlaítko, slouží pro potvrzení výbru funkce v OSD menu

Instalaní manuál. SET Potvrzovací tlaítko, slouží pro potvrzení výbru funkce v OSD menu Instalaní manuál Základní popis zaízení: Zobrazení obrazu ze 4 kamerový vstup na jedné obrazovce v reálném ase 4 kamerové vstupy 4 alarmové vstupy 2 alarmové výstupy (jedno relé NO/NC) detekce ztráty videosignálu

Více

ALMA T2200. Uživatelská příručka

ALMA T2200. Uživatelská příručka ALMA T2200 Uživatelská příručka I Obsah Obsah 1. Čelní panel: 1 2. Zadní panel: 1 3. RCU 2 1. Základní ovládání 2 1.1 První použití Set-Top Boxu 2 1.2 Používání prvního a druhého přístroje 3 1.3 Rychlé

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

Návod k obsluze ORT 8812. Jenotunerový pozemní digitální přijímač. Réf : 708812 ORT 8812-10/06/10

Návod k obsluze ORT 8812. Jenotunerový pozemní digitální přijímač. Réf : 708812 ORT 8812-10/06/10 Návod k obsluze ORT 8812 Jenotunerový pozemní digitální přijímač ION FAIBL AT ION FAIBL AT ONSOMM EC ONSOMM EC Réf : 708812 ORT 8812-10/06/10 2 3 Obsah ZAČÍNÁME... 6 Bezpečnost...6 Technická charakteristika...6

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

JAK ZAČÍT BEZPEČNOST VYBALENÍ DIGITÁLNÍHO DEKODÉRU

JAK ZAČÍT BEZPEČNOST VYBALENÍ DIGITÁLNÍHO DEKODÉRU JAK ZAČÍT BEZPEČNOST Odstranění krytu dekodéru může vést k vážnému a potenciálně smrtelnému elektrickému šoku. Kdykoliv odpojujete dekodér od zdroje energie, vždy odpojte síťový kabel od stěnové zásuvky

Více

Vaše uživatelský manuál MASCOM MC 1400T http://cs.yourpdfguides.com/dref/2443547

Vaše uživatelský manuál MASCOM MC 1400T http://cs.yourpdfguides.com/dref/2443547 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelský manuál pro STB-5/7 1 En g l i s h Introduction Obsah balení AVerMedia DVB-T STB5/7 balení obsahuje následující položky:

Uživatelský manuál pro STB-5/7 1 En g l i s h Introduction Obsah balení AVerMedia DVB-T STB5/7 balení obsahuje následující položky: Uživatelský manuál pro STB-5/7 1 Introduction Obsah balení AVerMedia DVB-T STB5/7 balení obsahuje následující položky: AverMedia Box DVB-T STB5/7 Manuál Stojan Dálkové ovládání Zdroj Audio kabel VGA kabel

Více

Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01

Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01 Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01 1 Vážený účastníci kabelové televize, Set-top-box WCD 1205 je určen pro příjem digitálních televizních a rozhlasových programů v sítích společnosti

Více

Digitální Pozemní Twin Tuner Přijímač SRT 5220

Digitální Pozemní Twin Tuner Přijímač SRT 5220 ZÁRUČNÍ LIST na výrobek DVB-T PŘIJÍMAČ Strong SRT 5220.. Výrobní číslo.. Datum prodeje... Razítko a podpis prodejce ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 1. ZÁRUČNÍ DOBA Na tento výrobek poskytuje firma Strong záruku po dobu

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

ZÁRUČNÍ LIST ALMA T2200. Uživatelská příručka. na výrobek. Zápis záručních oprav ... Výrobní číslo

ZÁRUČNÍ LIST ALMA T2200. Uživatelská příručka. na výrobek. Zápis záručních oprav ... Výrobní číslo ZÁRUČNÍ LIST na výrobek ALMA T2200.. Výrobní číslo.. Datum prodeje.... Razítko a podpis prodejce ALMA T2200 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 1. ZÁRUČNÍ DOBA Na tento výrobek poskytuje výrobce záruku po dobu 24 měsíců

Více

Přijímač digitálního terestrického vysílání DVB-T. Lemon 010-T. (Inverto IDL 1000-T)

Přijímač digitálního terestrického vysílání DVB-T. Lemon 010-T. (Inverto IDL 1000-T) Přijímač digitálního terestrického vysílání DVB-T Lemon 010-T (Inverto IDL 1000-T) Obsah 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Ovládací prvky a přípojná místa...3 3. Dálkové ovládání...4 4. Připojení a provoz

Více

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka .:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem Relax Uživatelský manuál 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Zapnutí/vypnutí TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem INFO Zobrazení informací Ztišit 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

Automobilový přijímač digitálního televizního signálu DVB-t01EU s přehrávačem z USB disku

Automobilový přijímač digitálního televizního signálu DVB-t01EU s přehrávačem z USB disku Automobilový přijímač digitálního televizního signálu DVB-t01EU s přehrávačem z USB disku Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému používání... 2 Hlavní funkce přijímače... 2 Popis přijímače...

Více

1. PŘEHLED FUNKCÍ. DVB & VBI Teletext. v PŘÍJEM: 200 kanálů. DVB-T kompatibilní

1. PŘEHLED FUNKCÍ. DVB & VBI Teletext. v PŘÍJEM: 200 kanálů. DVB-T kompatibilní OBSAH OBSAH... 1 1. PŘEHLED FUNKCÍ... 2 2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 3 3. PŘÍPRAVA... 4 3.1. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ... 4 3.2. PŘIPOJENÍ... 4 3.2.1. PŘIPOJENÍ K TV... 4 3.2.2. PŘIPOJENÍ K VCR... 5 3.2.3. UVEDENÍ

Více

Návod k použití. Koscom DTR 4000. Digitální přijímač DVBT

Návod k použití. Koscom DTR 4000. Digitální přijímač DVBT Návod k použití Koscom DTR 4000 Digitální přijímač DVBT 0 Obsah Bezpečnost...3 Předmluva...4 Obsah Slovník...5 Dálkové ovládání...6 Přední panel / Zadní panel...8 Připojení...9 Normální provoz...10 1.

Více

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ Návod k obsluze VŠEOBECNÉ INFORMACE Děkujeme Vám za zakoupení digitálního pozemního přijímače. Abychom Vám poskytli vysokou spolehlivost a stabilitu obrazu, byly

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

NEVYSTAVUJTE PŘIJÍMAČ A NEBO JEHO PŘÍSLUŠENNSTVÍ:

NEVYSTAVUJTE PŘIJÍMAČ A NEBO JEHO PŘÍSLUŠENNSTVÍ: OBSAH OBSAH...1 1.0ÚVOD...1 1.1 Bezpečnostní instrukce...1 1.2 Balení...2 1.3 Nastavení zařízení...2 1.4 Vlastnosti & příslušenství...3 2.0VÁŠ PŘIJÍMAČ...4 2.1 Přední panel...4 2.2 Zadní panel...5 2.3

Více

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,,

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,, Obsah Dálkový ovladaè... 2 Tlaèítka ovládacího panelu a zadní panel... 3 Pøíprava... 4 Funkce... 4 Bezpeènostní opatøení... 4 Pøed zapnutím televizoru... 6 Pøipojení napájení... 6 Pøipojení ke vstupnímu

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 1010 CR

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 1010 CR UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 1010 CR ÚVOD Návod k obsluze na terestriální přijímač GS 1010 Před instalací a spuštěním set top boxu si přečtěte tento manuál! Bezpečnostní informace: Abyste zabránili nebezpečí

Více

Nastavení synchronizace asu s internetovými servery. MS Windows XP

Nastavení synchronizace asu s internetovými servery. MS Windows XP Nastavení synchronizace asu s internetovými servery Tento návod Vám pomže nastavit na Vašem poítai synchronizaci asu s internetovými servery pro operaní systémy MS Windows (XP, Vista), Linux (Ubuntu) a

Více

Digitální pozemní přijímač MX56

Digitální pozemní přijímač MX56 Digitální pozemní přijímač MX56 OBSAH Bezpečnostní informace... 4 Hlavní zdroj... 4 Přepětí... 4 Tekutiny... 4 Čištění... 4 Ventilace... 4 Připojení k anténě... 4 Balení... 5 Zadní panel... 5 Dálkový ovladač...

Více

Návod k použití. Pozemní digitální přijímač pro HD MPEG4 i SD MPEG2 + vstup USB. Ref. č.: 708890

Návod k použití. Pozemní digitální přijímač pro HD MPEG4 i SD MPEG2 + vstup USB. Ref. č.: 708890 Návod k použití Pozemní digitální přijímač pro HD MPEG4 i SD MPEG2 + vstup USB Ref. č.: 708890 OBSAH Začněte správně....strana 4 Popis......Strana 5 Přední strana....strana 4 Zadní strana...strana 4 Dálkové

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS DTR210 http://cs.yourpdfguides.com/dref/974819

Vaše uživatelský manuál PHILIPS DTR210 http://cs.yourpdfguides.com/dref/974819 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ARTEC T3. Mini DVB-T TV přijímač (Set-Top-Box) Návod k použití - 1 -

ARTEC T3. Mini DVB-T TV přijímač (Set-Top-Box) Návod k použití - 1 - ARTEC T3 Mini DVB-T TV přijímač (Set-Top-Box) Návod k použití - 1 - Obsah Obsah... 2 Specifikace a vlastnosti produktu... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 1. Přehled produktu... 4 1.1 Vlastnosti:... 4 1.2

Více

Technický popis. Obsah balení. Popis kamery a jejího píslušenství

Technický popis. Obsah balení. Popis kamery a jejího píslušenství Technický popis Kamera Pijíma -napájecí naptí 9V DC 12V DC -napájecí proud 300 ma 200 ma -penosová frevence 2.4-2.4835GHz 2.4-2.4835GHz -typ modulace FM FM -poet kanál 2 2 -min.intenzita osvtlení 0 Lux(vzdálenost

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace 1. Systém domácího videovrátného Umožuje audiovizuální spojení s elektrickým videovrátným a ovládání dveního zámku. Základním pínosem tohoto systému je zvýšení komfortu a bezpenosti bydlení. Základní funkce

Více

Přijímač pozemského digitálního vysílání DVB-T MC 1000T. Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom.cz

Přijímač pozemského digitálního vysílání DVB-T MC 1000T. Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom.cz Současný stav pozemského digitálního vysílání v ČR. Současný stav pozemského digitálního vysílání v ČR k 1.8.2006. Provozovatel Vysílané programy Oblast : Parametry vysílání ČT1, ČT2, ČT24, ČT4, NOVA TV

Více

1.0. Bezpenostní pokyny 3 2.0 Vlastnosti & Píslušenství 4 3.0 Bezpenostní opatení 5 4.0 Uskladnní 5 5.0 Nastavení zaízení 5 6.

1.0. Bezpenostní pokyny 3 2.0 Vlastnosti & Píslušenství 4 3.0 Bezpenostní opatení 5 4.0 Uskladnní 5 5.0 Nastavení zaízení 5 6. ! 1 Obsah 1.0. Bezpenostní pokyny 3 2.0 Vlastnosti & Píslušenství 4 3.0 Bezpenostní opatení 5 4.0 Uskladnní 5 5.0 Nastavení zaízení 5 6.0 Pipojení 6 6.1 Pipojení k terestrické antén 6 6.2 Pipojení k TV

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

DVB-T přijímač. český manuál

DVB-T přijímač. český manuál DVB-T přijímač český manuál Obsah 02 Snadný začátek Seznámení se zařízením Hlavní znaky zařízení Popis zařízení 03 Popis dálkového ovládání (DO) 01 / Obsah MENU Správce programu 04 Oblíbený program / složka

Více

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point Prvodce pro rychlou instalaci EW-7206Apg Wireless LAN Access Point 0 Rychlá instalace ESKY Ped zahájením zapojování zaízení EW-7206APg provte, zda máte pístup k Internetu prostednictvím širokopásmového

Více

Přijímač pozemského digitálního vysílání DVB-T MC 1000T

Přijímač pozemského digitálního vysílání DVB-T MC 1000T Přijímač pozemského digitálního vysílání DVB-T MC 1000T Návod k obsluze www.mascom.cz e-mail : info@mascom.cz MC1000T - 20060823 Vážený zákazníku, využíváme této příležitosti, abychom vám poděkovali za

Více

Digitální pozemní přijímač Opticum 7001T Opticum 7101T. Uživatelský manuál

Digitální pozemní přijímač Opticum 7001T Opticum 7101T. Uživatelský manuál Digitální pozemní přijímač Opticum 7001T Opticum 7101T Uživatelský manuál Uživatelský manuál Bezpečnostní opatření Tento přijímač byl navržen v souladu s mezinárodními bezpečnostními standardy. Prosíme,

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de D V B - T S e t - T o p C H - D V T 1 0 1 0 B o x Návod k obsluze B e d i e n u n g s a n l e i t u n g www.cyberhome.de CyberHome CH - DVT 1010 zkrácený návod k zapojení a obsluze strana 2 PRŮVODCE RYCHLOU

Více

Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR

Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR BEZPENOSTNÍ OPATENÍ Tento pijíma odpovídá mezinárodním bezpenostním standardm. Prosíme, pette si peliv následující doporuené bezpenostní opatení. SÍOVÉ

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

TOPFIELD. SBI-5450 Rychlý průvodce. Digitální satelitní přijímač. Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO

TOPFIELD. SBI-5450 Rychlý průvodce. Digitální satelitní přijímač. Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO TOPFIELD SBI-5450 Rychlý průvodce Digitální satelitní přijímač Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO 1. Bezpečnostní opatření Čtěte a řiďte se těmito instrukcemi. Věnujte zvýšenou

Více

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR AV-21KJ1SEF ENGLISH POLSKI ÈESKY MAGYAR ÁÚËÃAPCKÈ ROMANIAN COLOUR TELEVISION KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBSLUGI

Více

DVB-T tuner UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DVB-T tuner UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DVB-T tuner UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Pokyny k bezpečnému používání 2 Popis tuneru a dálkového ovládání 3-4 Připojení tuneru 5-6 Ovládání pomocí dálkového ovladače 7-14 První kroky 7-8 Zapnutí tuneru

Více

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky.

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky. A. TBOS SYSTEM 1. Popis systému TBOS Vysílací modul Ovládací modul (stará verze) TBOS verze UNIK verze UNIK (stará verze) cívka 9V 2. Doplky idlo srážek relé idlo vlhkosti 3. Vlastnosti: * Doba závlahy

Více

DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka

DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka CORE DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte

Více

OBSAH 1. OBECNÉ VLASTNOSTI...2 2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...3 3. PŘÍPRAVA...4 3.1. DÁLKOVÝ OVLADAČ...4 3.2. PŘIPOJENÍ...5 3.2.1.

OBSAH 1. OBECNÉ VLASTNOSTI...2 2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...3 3. PŘÍPRAVA...4 3.1. DÁLKOVÝ OVLADAČ...4 3.2. PŘIPOJENÍ...5 3.2.1. DVB 655 T2 OBSAH 1. OBECNÉ VLASTNOSTI...2 2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...3 3. PŘÍPRAVA...4 3.1. DÁLKOVÝ OVLADAČ...4 3.2. PŘIPOJENÍ...5 3.2.1. PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU...5 3.2.2. PŘIPOJENÍ K VIDEOREKORDÉRU...5

Více

Digitální kabelový přijímač s vysokým rozlišením a zabudovaným dekodérem systému CONAX AC-8000HD. Uživatelská příručka

Digitální kabelový přijímač s vysokým rozlišením a zabudovaným dekodérem systému CONAX AC-8000HD. Uživatelská příručka Digitální kabelový přijímač s vysokým rozlišením a zabudovaným dekodérem systému CONAX AC-8000HD Uživatelská příručka Obsah Obsah... 2 Kapitola 1 - Neţ začneme... 3 1.1 Vlastnosti... 3 1.2 Obsah balení...

Více

NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM MC3733S IDTV DOPORUČENÍ

NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM MC3733S IDTV DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ Výsledná kvalita je i při příjmu DVB-T vysílání v prvé řadě závislá na úrovni a kvalitě vstupního signálu přiváděného do přijímače. Nejlepšího výsledku samozřejmě dosáhnete při použití odpovídající

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2010 CR

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2010 CR UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2010 CR ÚVOD Upozornění Před použitím přístroje si přečtěte tento uživatelský manuál. Dodržujte veškeré instrukce. Manuál uschovejte pro pozdější použití. Symboly Poznámka Varování

Více

Pijíma digitální pozemské televize / rozhlasu. Návod k použití. Radomska Wytwórnia Telekomunikacyjna S.A. Revision 1.35_CZE

Pijíma digitální pozemské televize / rozhlasu. Návod k použití. Radomska Wytwórnia Telekomunikacyjna S.A. Revision 1.35_CZE Pijíma digitální pozemské televize / rozhlasu Návod k použití Radomska Wytwórnia Telekomunikacyjna S.A. Revision 1.35_CZE Vážený zákazník, Dkujeme Vám za zakoupení výrobku spolenosti RWT. Výrobek byl navržen

Více

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

Uživatelský manuál GS100HD

Uživatelský manuál GS100HD ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ / TECHNICKÉ SPECIFIKACE ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA MOŽNÉ ŘEŠENÍ Žádný obraz Obrazovka zobrazuje No signal Žádný zvuk z reproduktoru Pouze zvuk, žádný obraz Dálkové ovládání nefunguje

Více

Vaše uživatelský manuál SWEEX TV022 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2352997

Vaše uživatelský manuál SWEEX TV022 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2352997 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

HTT-102 DVB-T HD modulátor

HTT-102 DVB-T HD modulátor HTT-102 DVB-T HD modulátor HTT-101 slouží k převodu nekomprimovaného obrazového a zvukového signálu v digitálním formátu připojeného na rozhraní HDMI na komprimovaný transportní tok MPEG-4 HD (H.264) a

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ Zkrácená verze uživatelského manuálu. BEZPEČNOST PRÁCE S PŘIJÍMAČEM Než začnete s přijímačem pracovat

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

WinFast TV Pro 1920. Uživatelská příručka. Uživatelská příručka pro WinFastTV Pro 1920 Verze A Listopad 2008 P/N: W05G0303

WinFast TV Pro 1920. Uživatelská příručka. Uživatelská příručka pro WinFastTV Pro 1920 Verze A Listopad 2008 P/N: W05G0303 WinFast TV Pro 1920 Uživatelská příručka Uživatelská příručka pro WinFastTV Pro 1920 Verze A Listopad 2008 P/N: W05G0303 Copyright 2008 Leadtek Research Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto

Více

Uživatelský manuál. Topfield TF 6000 CR. Digitální satelitní pijíma Cryptoworks

Uživatelský manuál. Topfield TF 6000 CR. Digitální satelitní pijíma Cryptoworks Uživatelský manuál Topfield TF 6000 CR Digitální satelitní pijíma Cryptoworks iii Popis Bezpenostní opatení iii v 1 Úvod 1 1.1 Úvod 1 1.2 Ovládání digitálního pijímae 2 1.2.1 Pední panel 2 1.2.2 Dálkové

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ MODULU PCMCIA PRO PÍJEM VOLNÝCH PROGRAM POZEMNÍ DIGITÁLNÍ TV DIGITELMO 1

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ MODULU PCMCIA PRO PÍJEM VOLNÝCH PROGRAM POZEMNÍ DIGITÁLNÍ TV DIGITELMO 1 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ MODULU PCMCIA PRO PÍJEM VOLNÝCH PROGRAM POZEMNÍ DIGITÁLNÍ TV DIGITELMO 1 Nejdíve si prosím pette Modul DIGITELMO 1 je modulem PCMCIA ureným pro zasunutí do volného slotu pro

Více

Upozornění k bezpečnému používání výrobku

Upozornění k bezpečnému používání výrobku Uživatelský manuál Obsah Upozornění k bezpečnému používání výrobku... 3 Dálkové ovládání... 3 Schéma zapojení... 4 Důležitá upozornění... 5 Systém DAS... 5 Nabídka DAS... 6 Televizní program... 6 Přepínání

Více

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe X-BAR Elektromechanická závora Návod k inštalácii a obsluhe 1. Kontrola p_ed montáží Než p_ikro_íte k instalaci, zkontrolujte vhodnost zvoleného modelu závory a podmínky pro montáž Ujist_te se, že všechny

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

Set Top Box Motorola VIP 1003

Set Top Box Motorola VIP 1003 Set Top Box Motorola VIP 1003 1. Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003, dálkové ovládání, baterie do dálkového ovládání, napájecí zdroj, kabel pro připojení zdroje do napájecí

Více

Obsah. 3. Remote Control...2. 4. První instalace...3

Obsah. 3. Remote Control...2. 4. První instalace...3 Obsah 1. Vlastnosti a p íslušenství...1 2. P ipojení...2 3. Remote Control...2 4. První instalace...3 5. Main Functions...4 5.1 Uspo ádání Menu...4 5.2 Hlavní Menu...4 5.3 Seznam program...5 5.4 Hledání

Více

Uživatelská příručka Digitální satelitní přijímač HD 500 FTA

Uživatelská příručka Digitální satelitní přijímač HD 500 FTA Uživatelská příručka Digitální satelitní přijímač HD 500 FTA Při čtení tohoto návodu spolupracujte s obrázky orginálního návodu Bezpečnost 1 Hlavní napájení : 90 240V AC 50/60 Hz 2 Udržujte příjímač v

Více

Návod k použití. Pozemní digitální přijímač s dvojitým tunerem. Ref. č.: 708942

Návod k použití. Pozemní digitální přijímač s dvojitým tunerem. Ref. č.: 708942 Návod k použití Pozemní digitální přijímač s dvojitým tunerem Ref. č.: 708942 OBSAH Začněte správně....strana 3 Popis......Strana 4 Přední strana....strana 4 Zadní strana...strana 4 Dálkové ovládání....strana

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

OBSAH UPOZORN NÍ! P ÍSTROJ NEOTVÍREJTE. V P ÍPAD NUTNOSTI P ED OTEV ENÍM VYJM TE VIDLICI SÍ OVÉHO P ÍVODU ZE ZÁSUVKY.

OBSAH UPOZORN NÍ! P ÍSTROJ NEOTVÍREJTE. V P ÍPAD NUTNOSTI P ED OTEV ENÍM VYJM TE VIDLICI SÍ OVÉHO P ÍVODU ZE ZÁSUVKY. Návod k obsluze OBSAH Bezpenostní opatení...3 Vlastnosti a ovládací prvky...4 Standardn dodávané doplkové vybavení...4 Pední panel...4 Zadní panel...5 Dálkové ovládání...6 Instalace zaízení...7 Zapojení

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout Bezpečnostní instrukce Čtěte pozorně tento manuál před prvním použitím přístroje Pokud přístroj nebudete po dlouhou dobu používat, odpojte napájecí zdroj od elektrické sítě. Stejně tak odpojte napájecí

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

UŢIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Digitální satelitní přijímač obsahující přístupové rozhraní a Cryptoworks

UŢIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Digitální satelitní přijímač obsahující přístupové rozhraní a Cryptoworks UŢIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Digitální satelitní přijímač obsahující přístupové rozhraní a Cryptoworks Uţivatelská příručka - strana 2 Důležité bezpečnostní instrukce 1. Čtěte tyto instrukce. 2. Uschovejte si

Více

Acer TV10-F. Uživatelská příručka

Acer TV10-F. Uživatelská příručka Acer TV10-F Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Obsah balení...3 Dálkový ovladač...4 Pokyny pro instalaci...5 Obsluha televizního modulu...7 Volba vstupu...9 OSD nabídka...9 Teletext...12

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1 Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Přední panel a přípojná místa... 2 Připojení periferních zařízení... 2 Připojení antény... 2 Mapa nabídky... 3 Příprava... 3 Doplňky... 3 Bezpečnostní opatření...

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

7 TFT LCD TV SWEEX TV001. Uživatelská píruka

7 TFT LCD TV SWEEX TV001. Uživatelská píruka 7 TFT LCD TV SWEEX TV001 Uživatelská píruka Vážený zákazníku Dkujeme za Váš zájem o produkty Sweex. Dodržujte prosím pozorn pokyny v této píruce a na LCD monitoru pro jeho nastavení a použití. Bezpenostní

Více

Uživatelská příručka FERGUSON AC-8000HD DVB-C

Uživatelská příručka FERGUSON AC-8000HD DVB-C Ferffffffffff Digitální kabelový přijímač s vysokým rozlišením a zabudovaným dekodérem systému CONAX AC-8000HD Uživatelská příručka FERGUSON AC-8000HD DVB-C Obsah Obsah...2 Kapitola 1 - Než začneme...3

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Zkrácená uživatelská příručka

Zkrácená uživatelská příručka Zkrácená uživatelská příručka Hlavní popis Satelitní Twin Tuner HD přijímač HDMI Výstup (až do 1080p) Podpora DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 (USALS) Dolby Digital audio výstup (S / PDIF) Rozšířené EPG a programová

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka HIGH DEFINITION DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ se čtečkou IRDETO 1x COMMON INTERFACE Uživatelská příručka GS 7020HDi GS7020HDi_manual_cz.indd 1 23.6.2010 14:18:15 2 GS 7020HDi Uživatelská příručka Upozornění

Více

Uživatelská píruka pro Windows

Uživatelská píruka pro Windows Uživatelská píruka pro Windows SANTIS ADSL 100 ADSL USB Modem Za žádných okolností neotevírejte kryt pístroje! Používejte pouze kabely dodané s tímto zaízením a neprovádjte na tchto kabelech žádné zmny.

Více

Návod k obsluze ORT 8812. Jenotunerový pozemní digitální přijímač. Réf : 708812 ORT 8812 Version2-29/07/10

Návod k obsluze ORT 8812. Jenotunerový pozemní digitální přijímač. Réf : 708812 ORT 8812 Version2-29/07/10 FAIBLE CONSOMMATION FAIBLE CONSOMMATION Návod k obsluze ORT 8812 Jenotunerový pozemní digitální přijímač Réf : 708812 ORT 8812 Version2-29/07/10 A. ZAČÍNÁME A.1) Bezpečnost Před uvedením přijímače do provozu

Více

SM2200 DIGITÁLNÍ MĚŘIČ SATELITNÍHO SIGNÁLU NÁVOD K POUŽITÍ

SM2200 DIGITÁLNÍ MĚŘIČ SATELITNÍHO SIGNÁLU NÁVOD K POUŽITÍ SM2200 DIGITÁLNÍ MĚŘIČ SATELITNÍHO SIGNÁLU NÁVOD K POUŽITÍ Před tím, než začnete digitální měřič používat, přečtěte si prosím tento návod na použití. Technické specifikace a způsob provozu, které jsou

Více

Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2101. Digitální pozemní přijímač, Set Top Box

Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2101. Digitální pozemní přijímač, Set Top Box Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2101 Digitální pozemní přijímač, Set Top Box České MENU, Český elektronický průvodce programy (EPG) 8 časovač Jednoduchá instalace a naladění 2 Scart AV pro TV, Video

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA T 3000 DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA T 3000 DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ HOMECAST UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA T 3000 DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ Copyright ALLCOM www.allcom.cz www.allcnet.cz Upozornění Pečlivě si přečtěte tento návod a ujistěte se, že uvedeným pokynům rozumíte. Z důvodu

Více

Před použitím si pečlivě pročtěte tento manuál. Uschovejte manuál na bezpečném místě pro další použití Bezpečnost:

Před použitím si pečlivě pročtěte tento manuál. Uschovejte manuál na bezpečném místě pro další použití Bezpečnost: Pro pochopení principů digitálního vysílání,ladění kanálů, práci s programy doporučujeme přečíst základní infomace o DVB-T na následujících internetových adresách www.digitalnitelevize.cz www.czech-tv.cz/ct/digital/,

Více