OBSAH: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE"

Transkript

1 Uživatelský manuál

2 OBSAH: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE 1. Úvod 2. Základní vlastmosti 3. Bezpenostní opatení 4. Provoz pijímae 5. Pední panel 6. Zadní panel 7. Dálkové ovládání 8. Instalace pijímae II. III. IV. STRUKTURA MENU 1. INSTALACE 1.1 Automatické vyhledávání 1.2 Manuální vyhledávání 1.3 Zmna kanálu 1.4 Nastavení vyhledávání 2. USPOÁDÁNÍ PROGRAMU 3. NASTAVENÍ RODIOVSKÉHO ZÁMKU 3.1 Rodiovské nastavení Rodiovské nastavení Rodiovské nastavení SYSTÉMOVÉ NASTAVENÍ 4.1 Video nastavení 4.2 Audio nastavení 4.3 OSD nastavení 4.4 Výbr jazyka 4.5 STB do STB Upgrade 4.6 Nastavení asu 4.7 Zpt k pvodnímu nastavení 5. HRY 6. Tlaítka zrychlených funkcí 6.1 Elektronický prvodce pedvoleb 6.2 Seznam pedvoleb 6.3 CH CH 6.4 Seznam oblíbených 6.5 Volba Audio 6.6 Hlasitost 6.7 Informace 6.8 Titulky 6.9 Zmrazení obrazu 6.10 TeleText Technické údaje ešení problém Záruní List

3 I. VŠEOBECNÉ INFORMACE 1. Úvod Pijíma je vybaven výkonným jednoipovým procesorem STi5518 a je pln kompatibilní se standardy MPEG-2 a DVB-T. Pijímá terestriální digitální TV signál penášený v pásmu VHF a UHF mezi rozsahy 3,7 a 23,8 MS/S v kmitotové šíi pedvolby 7 MHz nebo 8 MHz. Parametry pevoleb jsou i pi vypnutí uchovány v pamti. Pijíma má Elektronický prvodce pevoleb, Automatické vyhledávání pedvoleb a rozšíené jazykové menu na obrazovce. Díky nejnovjší technologii a designu je obraz pijímae velmi stabilní. 2. Základní vlastnosti Pln kompatibilní DVB-T & MPEG-2 Pásmo VHF & UHF Širokoúhlý obraz 16 : 9 a bžný obraz 4 : 3 Kmitotové rozsahy 7MHz & 8MHz Znaková sada a titulky, kompatibilní s ETSI/EN nastavitelných pedvoleb 3 skupiny oblíbených pedvoleb Automatické, manuální vyhledávání pedvoleb Rodiovský zámek Elektronický prvodce pedvoleb a zobrazování tabulky s informacemi Optický S/PDIF digitální audio výstup RGB kompozitní video výstup Sériový port RS-232 pro kopírování nastavení a upgrade softwaru Pohotovostní režim s nízkým odbrem energie 3. Bezpenostní upozornní Do uzavených a špatn vtraných prostor Pímo na povrch nebo pod další pístroj Na povrch, který by mohl blokovat ventilaní otvory Nevystavujte pístroj a jeho píslušenství: Pímému slunenímu záení a neumísujte jej do blízkosti pístroje, který vytváí teplo Dešti a trvalému vlhku Nárazm, které by mohly zpsobit trvalé poškození pístroje Magnetickým pedmtm, jako jsou reproduktory, transformátory atd. Opakovaným otesm Nikdy pístroj neotevírejte, vzhledem k velmi vysokému proudu by jste se vystavili riziku ublížení na zdraví. Záruka bude neplatná v pípad, že se zjistí, že pístroj byl oteven. Není-li pístroj používán delší dobu, odpojte jej z úastnické zásuvky Nepoužívejte poškozený síový kabel. Mohlo by dojít k elektrickému šoku Nedotýkejte se síového kabelu mokrýma rukama Umístte pístroj na dobe vtrané místo

4 Pi propojování kabel se ujistte, že je zaízení vypojeno od napájecího naptí Nepoužívejte zaízení ve vlhkém prostedí Ped instalací si dkladn pette tuto píruku uživatele. Tato píruka obsahuje instrukce pro instalaci a používání zaízení. 4. Provoz pijímae Každodenní provoz pijímae je usnadnn díky menu na obrazovce. Tato menu usnadují instalaci, vyhledávání pedvoleb. Veškerých funkcí lze využít pomocí dálkového ovladae. Spoustu funkcí lze ovládat tlaítky na pedním panelu. Nový software však mže zmnit funknost pijímae. Budete-li mít jakékoliv potíže, nahlédnte do Píruky uživatele do kapitoly Problémy nebo kontaktujte prodejce.

5 5. Pední Panel POWER: Stisknte vždy, když chcete pepnout do pohotovostního režimu nebo zapnout. MENU: OK: VOL: CH: Slouží k otevení nebo zavení Hlavního menu. Slouží pro potvrzení zvolené funkce nebo zadaných údaj. Slouží pro nastavení hlasitosti nebo pohyb kurzorem vlevo/vpravo, je-li oteveno menu. Slouží k pepínání pedvoleb nebo k pohybování kurzorem nahoru/dol, je-li oteveno menu. 6. Zadní Panel 1) LOOP OUT: Výstup signálu pro pipojení dalšího pijímae 2) ANT IN: slouží k pipojení k terestriální antén 3),8) L-AUDIO/R-AUDIO: pro propojení k televizi nebo audio tuneru pomocí RCA konektoru 4) VCR: slouží k propojení VCR, SCART kabelem 5) TV: slouží k propojení s televizorem SCART kabelem 6) S/P DIF: Digitální optický audio výstup 7) RS232: slouží k propojení s PC pro stažení firmware 9) V~: Napájení 10) ON /OFF: Tlaítko pro zapnutí a vypnutí zaízení

6 7. Dálkové ovládání 1. Slouží k zapnutí nebo pepnutí do pohotovostního režimu 2. 0 ~ 9: Slouží k volb pedvolby nebo zadání íselného údaje 3. RECALL: Slouží k pepnutí na pedchozí pedvolbu 4. MENU: Slouží k otevení hlavního menu nebo k jeho zavení a navrácení do bžného režimu 5.OK: Slouží k potvrzení zvolené položky v menu nebo pro zobrazení seznamu pedvoleb v bžném režimu : Slouží pro pohyb kurzoru vlevo/vpravo nahoru/dol P-/P+: Slouží pro pohyb o jednu stránku (pedvolbu) dol/nahoru 8.TV/RADIO: Slouží k pepínání mezi rádiem a televizí 9.FAV: Slouží pro zobrazení seznamu oblíbených pedvoleb 10. SUB.T: Slouží pro volbu titulk v DVB bitové map. Neumožní-li poskytovatel titulky, tato funkce nefunguje. 11. GUIDE: Slouží k zobrazení prvodce pevolbami, je-li k dispozici 12.TEXT: Zobrazuje textové informace, jsou-li k dispozici

7 13. : Tlaítko pro vypnutí zvuku 14. INFO: Slouží pro zobrazení informací o aktuální pedvolb 15. EXIT: Slouží pro návrat do pedchozího menu, je-li menu oteveno nebo pro odchod z nabídky 20. FREEZE: Pause/Play A/V 21. AUDIO: Slouží pro zobrazení okna Audio nastavení 22. Aspect: Slouží pro volbu formátu obrazu. Opakovaným stisknutím tlaítka lze projít všechny možnosti formátu 23. TV/AV: Slouží pro pepínání mezi režimem TV a AV 8. Instalace pijímae Instalace pijímae je vysvtlena pomocí grafického nákresu. Stálý televizní signál musí být pipojen. Pi prvním zapojování je nezbytné postupovat podle tohoto manuálu Pipojení k TV a k jinému sat. pijímai

8 II. STRUKTURA MENU Stisknutím tlaítka MENU se oteve Hlavní Menu Toto menu nabízí pt voleb: Instalace Automatické vyhledávání Manuální vyhledávání Zmna kanálu Nastavení vyhledávání STB informace Uspoádání programu Nastavení rodiovského zámku Systémové nastavení Video nastavení Audio nastavení OSD nastavení Výbr jazyka STB Do STB Upgrade Nastavení asu Zpt k pvodnímu nastavení Hry Tetris Gobang Pomocí tlaítek se pohybujete z jedné položky na druhou. Stisknutím tlaítka OK se oteve zvolené podmenu. Stisknutím tlaítka EXIT nebo MENU na dálkovém ovladai odejdete z menu. 1. Instalace Tlaítky zvolte položku Instalace z Hlavního menu a stisknte tlaítko OK. Na obrazovce se oteve Instalaní menu. 1.1 Automatické vyhledávání Jakmile se objeví okno zobrazující vyhledávání, automatické vyhledávání pedvoleb patících do skupiny pedvoleb RF je zahájeno. V prbhu vyhledávání jsou zobrazeny výsledky vyhledávání a parametry jednotlivých pedvoleb. V dolní ásti obrazovky je znázornna síla signálu. Stisknete-li v prbhu automatického vyhledávání tlaítko OK, peskoíte práv vyhledávanou pedvolbu. Stisknete-li tlaítko EXIT, celý

9 proces automatického vyhledávání bude ukonen. Po ukonení úspšného vyhledávání budou k televizním a rádiovým pedvolbám pidány do odpovídajícího seznamu podle jednotlivých kategorií. 1.2 Manuální vyhledávání Znáte-li potebné parametry, mžete nastavovat pedvolby i manuáln. MUX: Stisknte tlaítka a na obrazovce se oteve okno, které zobrazuje možnosti, stisknutím tlaítek oznate požadovanou volbu a stisknte tlaítko OK. Okno zmizí a hodnota v Frekvence se zmní na základ zadaného údaje. Frekvence: Vzhledem k tomu, že se tato hodnota liší od hodnot ve položce Mux, mže být také upravena. Chcete-li upravit údaje, oznate zvolenou položku a stisknte tlaítko. Tlaítky vyberte požadované umístní. Stisknutím tlaítek nebo numerických kláves na dálkovém ovladai mžete mnit hodnoty. Po nastavení požadované hodnoty stisknte tlaítko OK pro potvrzení. Stisknutím tlaítko EXIT zrušíte nastavení. Mod: Tlaítky zvolte hodnotu 2K, 8K nebo Auto. Ochrana: Možné formáty: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 a Auto. Tlaítky zvolte požadovanou volbu. Šíka pásma: Možnosti: 6M, 7M, 8M a tovární natavení. Tlaítky lze nastavit požadovanou hodnotu. Jsou-li Vám nkteré položky neznámé, nastavte u nich volbu tovární nastavení nebo auto. Stisknete-li OK, na obrazovce se objeví píslušné vyhledávací okno. V prbhu tohoto procesu se nov vyhledané pedvolby budou adit do dvou sloupc oznaených bu TV nebo Radio. Budou také zobrazeny dva grafy znázorující sílu signálu. 1.3 Zmna kanálu V menu Instalace zvolte položky Editování pedvoleb a stisknte OK. Na obrazovce se objeví menu Editování. Zde lze piadit novou RF pedvolbu a existující mohou být editovány nebo vymazány. Stisknutím barevných tlaítek na dálkovém ovladai lze vybrat volbu. ervená Pidat, Zelená Úpravy, Žlutá Vymazat, Modrá Vyhledávat. Pidat Stisknutím erveného tlaítka na dálkovém ovladai se na obrazovce oteve okno pi pidání nové pedvolby. Frekvence: Oznate tuto položku a stisknte tlaítko pro aktivaci. Zvolte umístní numerickými tlaítky nebo tlaítky na dálkovém ovladai. Pro potvrzení stisknte tlaítko OK, stisknutím tlaítka EXIT celý proces zrušíte.

10 Mod: Volte mezi 2K, 8K nebo Auto. Ochrana: V nabídce jsou tyto možnosti: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, a automatická. Šíka pásma: V nabídce jsou tyto možnosti 6M, 7M a 8M. Jsou-li všechny parametry nastaveny správn, stisknte tlaítko Exit, oteve se dialogové okénko, které bude požadovat potvrzení všech nastavení. Stisknte tlaítko OK, chcete-li uložit všechna nastavení. V opaném pípad stisknte tlaítko EXIT. V menu Zmna kanálu si ovte, zda byla nová pedvolba zaazena do seznamu. Modifik. Nejprve zvolte pedvolbu, kterou chcete zmnit a stisknte zelené tlaítko. Objeví se menu Nastavení kanálu. Další postup je stejný jako pi pidání nové pedvolby. Smazat Tato volba umožuje vymazání jedné nebo více pedvoleb. Pro vymazání pedvolby stisknte žluté tlaítko na dálkovém ovladai. Hledat Nejdíve zvolte pedvolbu, kterou chcete hledat a stisknte modré tlaítko na dálkovém ovladai. Na obrazovce se zobrazí okna pro manuální vyhledávání. 1.4 Nastavení vyhledávání Zvolte položku Nastavení vyhledávání v menu Instalace a stisknte tlaítko OK. Oteve se okno pro nastavení Scan. Typ Skenu: Tlaítky zvolte FTT, CAS nebo Vše. Zvolíte-li FTT, budou vyhledávány pouze volné pedvolby. UHF: Tlaítky vyberte z možností: 6M, 7M a 8M. VHF: Tlaítky vyberte z možností: 6M, 7M a 8M. LCN: Tlaítky vyberte z možností ON nebo OFF 2. Uspoádání programu V menu Uspoádání programu lze pesouvat, upravovat a mazat jakoukoliv zobrazenou pedvolbu. Pomocí tlaítek a zvolte pedvolbu, potom zvolte, co chcete s danou pedvolbou dlat pomocí barevných tlaítek na dálkovém ovladai. ervené tlaítko pemístit Zelené tlaítko modifik. (upravit) Žluté tlaítko smazat

11 Pemístit Stisknte ervené tlaítko na dálkovém ovladai, zvolená pedvolba bude oznaena dvmi šipkami. Pomocí tlaítek se šipkami umístte pedvolbu dle vašeho pání a opt stisknte ervené tlaítko pro potvrzení umístní Modifik. Stisknte zelené tlaítko na ovladai, oteve se okno Upravit TV pedvolby. Lze zmnit jméno a hodnoty PID u vybrané pedvolby. Name: stisknte tlaítko pro aktivaci. Tlaítky pesunete kurzor na požadované místo a tlaítky vložíte požadované hodnoty. Jsou-li hodnoty nastaveny správn, stisknte OK. Tlaítkem EXIT nastavení zrušíte. Video PID: Oznate tuto položku a stisknte tlaítko pro její aktivaci. Zvolte umístní stisknutím tlaítek nebo pomocí íselných tlaítek na dálkovém ovladai. Chcete-li potvrdit svou volbu, stisknte tlaítko OK. Chcete-li zrušit své nastavení, stisknte EXIT. Chcete-li zrušit ostatní PID, postupujte stejným zpsobem. Smazat Touto funkcí lze vymazat jednu a více pedvoleb. Pomocí žlutého tlaítka na dálkovém ovladai oznate Vámi zvolenou pedvolbu. Zvolená pedvolba bude oznaena symbolem. Opt stisknte žluté tlaítko a symbol zmizí. Poznámka: Nelze zobrazit vymazanou pedvolbu, bude nutné jej opt vyhledat. Oblíbené Chcete-li pidat pedvolbu do seznamu Oblíbených, postupujte následujícím zpsobem. Vstoupíte-li do menu Uspoádání pedvoleb, zobrazí se seznam Oblíbených podle továrního nastavení jako FAV1. Stisknutím tlaítka FAV na dálkovém ovladai vstoupíte do dalšího seznamu Oblíbených. V seznamu pedvoleb, umístného na levé stran obrazovky, zvolte pedvolbu, kterou chcete zaadit do Seznamu oblíbených a stisknte tlaítko OK. Vámi zvolená pedvolba se zobrazí v seznamu na pravé stran obrazovky. Tímto zpsobem mžete pidat další pedvolby do seznamu. Chcete-li odebrat uritou pedvolbu ze Seznamu oblíbených, pesute kurzor na pravou stranu obrazovky a oznate pedvolbu. Stisknutím tlaítka OK ji odstraníte ze seznamu Oblíbených. 3. Nastavení rodiovského zámku Toto menu se mže lišit v závislosti na verzi softwaru pijímae. Dále postupujte podle Vaší verze softwaru. 3.1 Rodiovské nastavení-1 Heslo: Nastavením urité úrovn kontroly mohou rodie zabránit, aby se jejich dti dívaly na urité pedvolby. Oznate

12 položku Rodiovská nastavení, zvolte úrove kontroly a stisknte tlaítko OK. Heslo aktivovat: Volte mezi Povoleno a Nepovoleno. Zvolíte-li Povoleno, bude vždy, pedtím než se oteve toto menu, vyžadováno heslo. Tovární nastavení hesla je Nové heslo: Kurzorem oznate položku, numerickými tlaítky na dálkovém ovladai zvolte nové heslo. Kontrola hesla: Opt vložte nové heslo. Z nabídky lze odejít stisknutím tlaítka Exit nebo Menu. 3.2 Rodiovské nastavení-2 Pijíma umožuje funkci rodiovského zámku s možností zablokování uritých nastavení nebo jednotlivých pedvoleb pomocí tymístného kódu. Rodiovská kontrola: Tlaítky otevete tuto nabídku. Následující položky budou zobrazeny pod tímto menu. Nastavení zámku: Nastavíte-li heslo, dostanete se do tohoto nastavení pouze vložením správného hesla. Uzamení pedvolby: (Rodiovský zámek, Uzamení Nastavení systému, Uzamení her): Je-li zvoleno heslo, musíte vložit heslo, aby jste mohli vstoupit do uritého menu. Nové heslo: Heslo lze kdykoliv zmnit. Ovení hesla: Nové heslo potvrte optovným vložením. 3.3 Rodiovské nastavení-3 Zvolte položku Access v Hlavním menu a stisknte tlaítko OK. Aby jste mohli vstoupit do tohoto menu, budete muset vložit tymístné heslo. Heslo továrního nastavení je Rodiovský zámek: Tímto zpsobem mžete zabránit dtem nebo neoprávnným osobám sledovat Vámi urené pedvolby. Tlaítky otevete a zavete seznam Úrove rodiovského nastavení. Úrove rodiovského nastavení No Block: Neuzameno Block R: Ureno pro 18+ Block AV: Dosplí, velká míra násilí (15+) Block MA: Dosplí (15+) Block M: Dosplí (15+) Block PG: Rodiovské nastavení Block G: Všeobecné Block All: Uzamení všech pedvoleb Tlaítky oznate Vaši volbu a stisknte tlaítko OK. Kdykoliv budete chtít sledovat uzamenou pedvolbu, je nutné vložit heslo. Uzamení pijímae: Tlaítky zvolte YES nebo NO. Zvolíte-li YES, kdykoliv, když budete zapínat pijíma, bude nutné vložit heslo po otevení OSD. Zmna hesla: Stisknutím tlaítka OK se oteve okénko pro zmnu hesla. Nejdíve je nutné vložit staré heslo, potom vložte nové heslo. Heslo továrního nastavení je: 0000.

13 4. Systémové nastavení Zvolte položku Nastavení systému v Hlavním menu a stisknte OK. 4.1 Video nastavení V menu Systémové vlastnosti stisknte OK pro otevení položky Nastavení videa. Mod obrazovky: Tlaítky zvolte mezi AUTO, 16:9, 4:3 Full a 4:3 Letter. Výstup scart: Zvolte mezi CVBS a RGB. RF výstup: Hodnota v této položce je 21 až 69. RF Standard: Volte mezi PAL_I, PAL_DK, NTSC_M a PAL_B. V každé položce nastavte volbu dle Vašeho pání. 4.2 Audio nastavení V menu Systémové vlastnosti, stisknte tlaítko OK na položce Audio Nastavení pro otevení podokna. Audio kanál: Zvolte mezi LEVÝ, PRAVÝ, MONO a STEREO. Audio Jazyk: Stisknte tlaítka. Oteve se seznam jazyk. Oznate Vámi požadovaný jazyk a stisknte tlaítko OK pro potvrzení. 4.3 OSD nastavení Prhlednost: Hodnota této položky je od 70% do 100%, pizpsobení lze provádt po 5%. Zvolte hodnotu podle aktuálního zobrazení. Menu timeout: Mimo volby No jsou dostupné volby 10 do 24. Tlaítky zvolte hodnotu. Volba, kterou jste oznaili, uruje délku otevení menu nebo nabídkového okna. Stisknete-li NO, bude menu oteveno vždy až do té doby, než stisknete EXIT. Vystup Teletext: stisknte tlaítka, aby jste volili mezi VBI a OSD. Nastaven barev: V nabídce jsou volby Režim uživatele, Filmy, Zprávy a Sport. Sytost barvy (Jas, Kontrast): Zvolte podle Vašeho pání. Je-li vše nastaveno, stisknte tlaítko EXIT pro návrat do pedchozího menu nebo stisknte tlaítko MENU, aby se zavelo aktuální okno. 4.4 Výbr jazyka Stisknte tlaítka pro volbu jazyka.

14 4.5 STB do STB Upgrade 1. Oznate položku STB do STB Upgrade a potvrte OK 2. Zadejte PIN Spojte oba pijímae sériovým kabelem RS232.(data budou penesena z master STB na slave STB). 4. Stisknte tlaítko OK na master STB, upgrade bude automaticky zahájen. 5. Odpojte oba pijímae. 6. Odpojte sériový kabel 'RS Resetujte pijíma vytažením napájecího kabelu z el. sít 4.6 Nastavní asu Nastavení asu: stisknte tlaítko pro otevení seznamu. Zvolte položku podle asového pásma, ve kterém se nacházíte. Zapnout as: íselnými tlaítky vložte as, ve který chcete, aby se Váš pijíma automaticky zapnul. Vypnout as: íselnými tlaítky zvolte as, ve který chcete, aby se Váš pijíma automaticky vypnul. 4.7 Zpt k pvodnímu nastavení V menu Systémové vlastnosti oznate položku zpt k pvodnímu nastavení a potvrte tlaítkem OK. Na obrazovce se oteve okno a bude vyžadovat Vaše potvrzení. Tlaítkem OK obnovíte tovární nastavení. Pozor: Obnovíte-li tovární nastavení, veškeré nalezené a uložené pedvolby budou vymazány stejn jako jiná nastavení vytvoená uživatelem. 5. Hry V Hlavním menu, oznate kurzorem položku Hry a stisknte tlaítko OK. Oteve se menu her. Na tomto pijímai jsou uloženy dv hry: Tetris a Gobang. Oznate Vámi zvolenou hru a stisknte OK. Televizní pedvolba kterou sledujete bude zobrazován v pozadí hry na obrazovce. 6. Tlaítka zrychlených funkcí Základní funkce televize nebo rádia jsou popsány níže.

15 6.1 Elektronický prvodce pedvoleb EPG V normálním režimu stisknte tlaítko GUIDE na vašem dálkovém ovladai a dostanete se do EPG Info. V levé horní ásti tohoto okna je zobrazen seznam pedvoleb. Tlaítky zvolte uritou pedvolbu. Údaje zobrazení v pravé horní ásti obrazu PIG (grafický obraz) a dolním seznamu EPGs seznamu se liší výbrem pedvoleb. Tlaítko Guide na vašem dálkovém ovladai lze použít pro pepínání mezi seznamem pedvoleb a seznamem níže. V níže uvedeném seznamu jsou tlaítka používána k pepínání mezi dn v jednotlivých aktuálních a následujících týdnech. EPG v níže uvedeném seznamu se liší ode dne, kdy byla volba provedena. Chcete-li více detailních informací o EPG, stisknte tlaítko INFO v EPG a na obrazovce se zobrazí vtší okno. V seznamu EPG mohou být blokovány pouze budoucí EPG. Stisknutím tlaítka OK na zvoleném EPG se zobrazí znak hodin v pravé ásti zvoleného EPG, což znamená, že zvolené EPG je blokováno. Stisknutím modrého tlaítka na dálkovém ovladai se zobrazí Blokování, volba, kde lze zrušit blokované EPG stisknutím tlaítka OK na zvoleném EPG. Pro návrat do pedchozího menu stisknte tlaítko EXIT. Chcete-li zavít nabídku úpln, stisknte tlaítko MENU. 6.2 Seznam pedvoleb Stisknutím tlaítka OK se oteve Seznam pedvoleb (nemžete být v režimu Menu). Tlaítky lze procházet pedvolby, které jsou k dispozici. Stisknte tlaítko OK na dálkovém ovladai pro volbu jiné pedvolby. Stisknete-li tlaítko EXIT nebo MENU, seznam pedvoleb se zave. Tlaítko TV/RADIO slouží k pepínání mezi režimem rádia a televize. Tlaítkem RECALL se vrátíte na pedchozí pedvolbu. Slouží ke snadnjšímu pepínání mezi dvmi pevolbami. 6.3 CH CH Tlaítka na dálkovém ovladai slouží ke snadnjšímu pepínání pedvoleb. Okno ve spodní ásti obrazovky zobrazuje informace vetn pedvolby. Pedvolba a EPG jsou zobrazeny nkolik sekund. as, po který zstane toto okno oteveno, mže být upraven v menu Time Out ( Systémové nastavení > OSD nastavení ) íselná tlaítka na dálkovém ovladai lze používat pro zmnu pedvoleb. 6.4 Seznam oblíbených Stisknte tlaítko FAV na dálkovém ovladai (nemžete být v režimu Menu) a oteve se seznam oblíbených.

16 Stisknete-li opt tlaítko FAV, zobrazí se další seznam oblíbených. K dispozici je 8 takových seznam. Zpsob, jak vytvoit seznamy oblíbených je popsán v oddílu 2. Uspoádání programu. 6.5 Volba Audio Chcete-li u jedné pedvolby více jak jeden Audio jazyk, stisknte tlaítko AUDIO na dálkovém ovladai (nemžete být v režimu Menu), oteve se menu Volba Audio, které umožuje výbr jazyka a pedvoleb pomocí tlaítek. 6.6 Hlasitost Hlasitost lze upravovat na dálkovém ovladai nebo na pedním panelu pijímae. 6.7 Informace V normálním režimu stisknte tlaítka nebo tlaítko INFO na dálkovém ovladai pro volbu pedvolby. Na obrazovce se zobrazí okno udávající informace o aktuální pedvolb a struné EPG. Chcete-li podrobnjší informace o EPG, stisknte tlaítko INFO na daném EPG a na obrazovce se oteve vtší okno. Opt stisknte tlaítko INFO, na obrazovce se objeví okno Informace o systému. Zde jsou zobrazeny informace o aktuální pedvolb, nap. hodnoty, PIDs, verze hardwaru, verze softwaru, atd. 6.8 Titulky Zelené tlaítko SUB.T na vašem dálkovém ovladai slouží k otevení a zavení titulk, jsou-li k dispozici. Otevete-li jakékoliv menu nebo titulky automaticky zmizí. 6.9 Zmrazení obrazu Stisknete-li tlaítko Freeze, obraz je ihned zastaven. Optovným stisknutím tlaítka je obraz opt aktivován TeleText Stisknte žluté tlaítko TEXT na dálkovém ovladai pro otevení teletextu. Teletext se oteve na stran 100. Jednotlivé stránky lze vyhledávat pomocí íselných tlaítek na dálkovém ovladai. Stisknete-li opt tlaítko TEXT, teletext se zave.

17 III. Technické údaje TUNER Typ konektoru Vstupní frekvence Šíka pásma 2 X IEC-Typ (1 ANT IN / 1 LOOP OUT) 174 ~ 860MHz UHF & VHF 7MHz and 8 MHz Vstupní úrove signálu -72 ~ -20 dbmv Vstupní impedance 75 DEMODULÁTOR Demodulace QPSK, 16QAM, 64QAM FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 Urove 2K, 8K kontrola 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 DEMULTIPLEXOR Standard ISO/IEC Vstup max. VIDEO DEKODÉR 60Mbps(Serial) / 7.5MBps(Parallel) Standard ISO/IEC MPEG-2 Video formát 4:3, 16:9 Video rozlišení Max. 720 x 576 Teletext DVB-TXT ETSI / EN AUDIO DEKODÉR Standard ISO/IEC Zvukový režim Vzorkovaví kmitoet Hlasitost A/V VÝSTUP Video šíka pásma Video výstupní impedance 75 Video výstupní úrove Audio režim Audio výstupní frekvence Audio výstupní úrove BEZPENOST Odpor izolace NAPÁJENÍ Vstupní naptí Píkon PROSTEDÍ Left channel, Right channel, Stereo 32, 44.1, 48KHz 16 úrovní 5.5MHz 1.0Vp-p Mono, Stereo, Left Channel, Right Channel 20Hz~ 20KHz Low Více než 10M na 500Vdc AC V, 50/60Hz 15W max Provozní teplota 0 ~ 40

18 IV. ešení problém poznámka: pokud se nepodaí vyešit problém pomocí tabulky, kontaktujte svého prodejce PROBLÉM PÍINA EŠENÍ Svtla na pedním panelu Síový kabel není pipojen Ujistte se, že je síový kabel nesvítí zapojen do zásuvky Nefunguje zvuk a obraz Nefunguje zvuk a obraz Televize je na špatném kanálu Problém je v kabelovém propojení mezi TV a pijímaem el.proudu. Ujistte se, že je televize zapnuta a nastavena na správné kanál EXT/AV nebo UHF Ujistte se, že kabaly SCART a RF jsou správn zapojeny do televize a zadní strany pijímae Nefunguje zvuk a obraz Pijíma je zablokován Vypnte pijíma, odpojte napájecí kabel (220V) na 30 sekund a opt pipojte pijíma. Ovte, zda funguje správn Nefunguje zvuk Nefunguje zvuk nebo obraz Televizor nebo vysíla je v režimu MUTE úpln ztlumený zvuk Problém s propojením scart mezi pijímaem a televizorem Stisknte tlaítko MUTE na dálkovém ovladai vašeho pijímae nebo vašeho televizoru Jemn stisknte konektory scart na zadní stran vašeho televizoru nebo pijímae. Vymte kabel scart Nefunguje obraz Anténa není dostaten silná Ovte sílu signálu antény spektrálním analyzátorem a nastavte správn anténu Pi špatném poasí pijíma zobrazuje oznámení, že není/je špatný signál Pijíma zobrazuje oznámení, že není/je špatný signál Pijíma zobrazuje oznámení, že není/je špatný signál Nefunguje dálkový ovlada Je zcela bžné, že pi špatném poasí je signál antény slabý V nabídce jsou nastaveny špatné parametry Chybné seízení antény V ovladai nejsou baterie, nebo jsou baterie vybité Když se poasí zlepší, obraz se opt objeví. Zkontrolujte nastavení antény a nastavení program v nabídce Požádejte svého dealera, aby zkontroloval venkovní anténu a anténní kabel Ujistte se, že jsou baterie správn vloženy do dálkového ovladae, jsou-li baterie vybité, vymte je.

19

20

21

22

Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR

Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR BEZPENOSTNÍ OPATENÍ Tento pijíma odpovídá mezinárodním bezpenostním standardm. Prosíme, pette si peliv následující doporuené bezpenostní opatení. SÍOVÉ

Více

Vaše uživatelský manuál STRONG SRT 5245 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3232224

Vaše uživatelský manuál STRONG SRT 5245 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3232224 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu)

Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu) Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu) Obsah 1. Úvodní informace... 2 1.1 Struné seznámení...

Více

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU TM OBSAH 1. BEZPEČNOST................... 3 2. ÚVOD.......................... 3 3. VLASTNOSTI.................... 3 4. DÁLKOVÝ OVLADAČ............. 4 5. FRONT PANEL.................. 5 6. ZADNÍ PANEL...................

Více

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Uživatelský manuál INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Přístroj nevhazujte do komunálního odpadu. Odneste jej na sběrné místo, kde bude ekologicky zlikvidován. Přístroj je zhotoven z recyklovatelných materiálů,

Více

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby.

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. Uživatelská příručka Přijímač digitální kabelové televize Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. 2 strana obálky Obecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2050 CRCI

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2050 CRCI UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2050 CRCI OBSAH I. Úvod 1.1 Bezpečnostní instrukce 1.2 Přední panel 1.3 Zadní panel 1.4 Dálkové ovládání 1.5 Instalace 1.6 Způsoby připojení II. Kanály / Události 2.1 Správce kanálů

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ HOMECAST UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ Upozornění Pečlivě si přečtěte tento návod a ujistěte se, že uvedeným pokynům rozumíte. Z důvodu bezpečnosti

Více

ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3

ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 Obsah ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 D!ležité informace k zajišt"ní bezpe#ného a ú#inného provozu...3 P$e#t"te si tyto informace, než za#nete sv!j osobní komunikátor používat...3 Provoz

Více

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox 2 OBSAH OBSAH...3 Důležitá upozornění...5 1. Důležité informace týkající se bezpečnosti...5 2. Upozornění...5

Více

Uživatelský manuál. FK-Series. Česky

Uživatelský manuál. FK-Series. Česky Uživatelský manuál FK-Series Česky POZOR!!! Funkce USB Memory umožňuje nahrávat vysílání jako např. USB paměťová karta nebo externí USB HDD (Hard disk). Pro správnou funkci dodržujte podmínky, které jsou

Více

Návod k obsluze HEAD SD 8500 HD TV

Návod k obsluze HEAD SD 8500 HD TV Návod k obsluze HEAD SD 8500 HD TV 1. Vlastnosti A. Specifikace....5 B. Co najdete v balení......6 2. Ovládací prvky A. Přední / Zadní panel..7 B. Dálkový ovladač....8 3. Připojení A. Připojení TV a přijímače...9

Více

Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu. Návod k obsluze. Ref. č.: 709992

Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu. Návod k obsluze. Ref. č.: 709992 Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu Návod k obsluze Ref. č.: 709992 OBSAH A. POPIS... Str. 5 A. Přední strana... Str. 5 B. Zadní strana... Str. 5 C. Dálkové ovládání...

Více

Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom.

Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom. Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze www.mascom.cz e-mail : info@mascom.cz MC5300/5301HDCI-PVR-20091105 PŘÍJEM KÓDOVANÝCH PROGRAMŮ Pro příjem kódovaných

Více

Vaše uživatelský manuál LG 42PG1000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1211745

Vaše uživatelský manuál LG 42PG1000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1211745 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze

Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze Immagine simile Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze ENVIRONMENTAL ISSUES Strong is committed to reducing the impact of its products on the environment. Electronic product

Více

Návod k obsluze. Ariva 102E. Čeština

Návod k obsluze. Ariva 102E. Čeština Návod k obsluze Ariva 102E Čeština VAROVÁNÍ!!! Satelitní přijímače značky Ferguson umožňují nahrávat na externí pevné disky HDD a paměti typu flash (flash disky). Správná funkce nahrávání závisí na druhu

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština Návod k obsluze ARIVA 200 Čeština VAROVÁNÍ!!! Satelitní přijímače značky Ferguson umožňují nahrávat na externí pevné disky HDD a paměti typu flash (flash disky). Správná funkce nahrávání závisí na druhu

Více

DREAMSKY NXP256HD. Uživatelská příručka DREAMSKY NXP256HD 1

DREAMSKY NXP256HD. Uživatelská příručka DREAMSKY NXP256HD 1 DREAMSKY NXP256HD Uživatelská příručka DREAMSKY NXP256HD 1 Obsah Bezpečnostní opatření...3 1. Popis 1.1 Základní vlastnosti...4 1.2 Příslušenství...4 2. Základní funkce 2.1 Přední panel...5 2.2 Zadní panel...5

Více

GS 7056 INSTRUKCE O LIKVIDACI P ÍSTROJE CZ INŠTRUKCIE O LIKVIDÁCII PRÍSTROJA SK

GS 7056 INSTRUKCE O LIKVIDACI P ÍSTROJE CZ INŠTRUKCIE O LIKVIDÁCII PRÍSTROJA SK INSTRUKCE O LIKVIDACI P ÍSTROJE CZ P ístroj nevhazujte do komunálního odpadu. Odneste jej na sb rné místo, kde bude ekologicky zlikvidován. P ístroj je zhotoven z recyklovatelných materiál, které by p

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289959

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289959 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelský manuál Ferguson FX-6600 1CR, 2 CR. Ferguson FX-7600 1CR, 2 CR

Uživatelský manuál Ferguson FX-6600 1CR, 2 CR. Ferguson FX-7600 1CR, 2 CR Uživatelský manuál Ferguson FX-6600 1CR, 2 CR Ferguson FX-7600 1CR, 2 CR FX-6600... 1 nebo 2 čtečky, FX-7600...1 nebo 2 čtečky, 2 CI slot, TFT display NEC Chip NEC procesor vyšší rychlost Conax Embedded

Více

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD ČESKY NÁVOD K OBSLUZE TELEVIZOR A MONITOR LED LCD Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. MODELY TELEVIZORU A MONITORU LED LCD M080D M80D

Více

S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů.

S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů. S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů. CZ DIGIT K3X e 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Ilustrace...6 3 Přečtěte

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 37 96 90 www.conrad.sk. Obj..: 379 690

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 37 96 90 www.conrad.sk. Obj..: 379 690 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 37 96 90 www.conrad.sk Obj..: 379 690 Vážení zákazníci! Gratulujeme vám k výbru tohoto autorádia svtov známé znaky ROADSTAR. Abyste produkt uchovali

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PHOTOSMART

Více

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku.

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks CR-FOX CI Návod k obsluze Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku.

Více

Obsah Úvod Symboly Set-top Box První instalace Vlastnosti Možné závady ------------------------------------------------------------------

Obsah Úvod Symboly Set-top Box První instalace Vlastnosti Možné závady ------------------------------------------------------------------ Obsah ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⅰ Úvod------------------------------------------------------------------------------------- 2

Více