LevelControl. Compact Unit. Řídicí zařízení závislé na výšce hladiny pro jedno nebo dvě čerpadla. Návod k obsluze /2-64

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LevelControl. Compact Unit. Řídicí zařízení závislé na výšce hladiny pro jedno nebo dvě čerpadla. Návod k obsluze 4040.81/2-64"

Transkript

1 Návod k obsluze /-64 LevelControl Řídicí zařízení závislé na výšce hladiny pro edno nebo dvě čerpadla Compact Unit Tento návod k obsluze obsahue důležité pokyny a výstrahy. Přečtěte si e před zaháením instalace, připoením k elektrické síti a uvedením do provozu. Tento návod k obsluze e platný výhradně pro tyto výrobky: D LevelControl CompactUnit (CU) D Stav softwaru 1) PCLC 1.x Navíc dodržute pokyny uvedené v dalších návodech k obsluze hnaných agregátů, ako např. čerpadla. Řídicí zařízení, které e připoeno k napáení, e pod nebezpečným napětím. Nesprávně provedená instalace nebo neoprávněné otevření může mít za následek výpadek přístroe, těžký úraz nebo dokonce smrtelné zranění. Technické údae a popisy uvedené v tomto návodu k obsluze byly sestaveny podle nelepšího svědomí a vědomí. Neustále však probíhá proces zlepšování našich výrobků - z tohoto důvodu si vyhrazue společnost KSB AG právo k provedení změn bez předchozího upozornění. Tento návod k obsluze nebere v úvahu ak ednotlivé konstrukce a varianty, tak ani veškeré možné náhody a události, ke kterým může doít během montáže, za provozu a údržby. Předpokládá se, že manipulací s přístroem bude pověřen odborně zdatný školený personál (viz EN ). Pokud nebudou dodržovány pokyny uvedené v návodu k obsluze, nepřebírá výrobce žádnou odpovědnost za přístroe. Provoz a využití zařízení LevelControl se řídí podle normy EN ) Aktuální stav softwaru zistíte pomocí parametru 4-1- (viz kapitola 8.8.5, strana )

2 Prohlášení o shodě Tímto prohlašueme, že elektrický/elektronický výrobek LevelControl - CompactUnit odpovídá následuícím ustanovením v platném znění: Směrnice EU 89/6/EWG O elektromagnetické kompatibilitě, příloha I Směrnice EU 7//EWG Směrnice o nízkém napětí, příloha III B EN 6049 EN EN EN EN EN EN Frankenthal, Akciová společnost KSB Dr. Joachim Schullerer Vedoucí vývoe výrobků a automatizace Akciová společnost KSB, Bahnhofplatz 1, D-9157 Pegnitz

3 Obsah Strana 1 Obecné informace Cílová skupina Označení CE Výkonový štítek Souviseící dokumentace Symboly požité v návodu k obsluze... 6 Bezpečnost Bezpečnostní pokyny uvedené v návodu k obsluze Kvalifikace a školení personálu Zvláštní nebezpečí Oblasti ohrožená explozí Rizika spoená s nedodržením bezpečnostních pokynů Zásady bezpečnosti práce Bezpečnostní pokyny pro provozovatele a obsluhu Bezpečnostní předpisy pro údržbu, kontroly a montážní práce Svévolná úprava konstrukce a výroba náhradních dílů Nedovolený způsob použití... 7 Přeprava a skladování Přeprava Skladování Popis výrobku Název Vlastnosti výrobků Varianty provedení Funkce Řízení Kontrola Zobrazená hlášení Obsluha Komunikace Technické údae Digitální vstupy (I) Digitální výstupy (O) Analogový vstup Připoení tlakového snímače (nadstandardní vybavení) Okolní podmínky Kryt Nadstandardní výbava Software... 1 Strana 5 Obsluha Ovládací ednotka Kontrolka LED Funkční tlačítka Navigační tlačítka Provozní tlačítka (pouze u provedení ATEX) Disple Rychlá nabídka Servisní rozhraní Přepínač provozního zařízení ruční automatický (není u verze ATEX) Zobrazení a změna parametrů Přihlášení do zařízení LevelControl Struktura nabídky Instalace Zkontrolute okolní podmínky Elektrické připoení Instalace baterie Montáž a připoení hladinového spínače Připoení hladinových spínačů... 7 Uvedení do provozu Příprava na uvedení do provozu Prvotní uvedení do provozu Nastavení zařízení LevelControl Nastavení azyka Nastavení přesného času a data Nastavení snímačů Výměna baterií Vypnutí Opětovné uvedení do provozu Funkce Přihlášení uživatele Monitoring Hlášení Reset a potvrzení alarmů Historie alarmů Přehled výstražných a alarmových hlášení Zobrazení stavových informací Řízení hladiny Nastavení údaů o motoru Ovládání hladiny pomocí hladinového spínače s hysterezí Ovládání hladiny pomocí hladinového spínače bez hystereze Řízení hladiny pomocí analogového měření hladiny Řízení hladiny měřením hydrostatického tlaku Nucené vypouštění (ne u verze ATEX) Nastavení externích vstupů Nastavení digitálních výstupů Nastavení a zobrazení časovače Konfigurace CAN Obecné funkce Nastavení baterií Nastavení nuceného rozběhu Aktivace a deaktivace hesla Nastavení a změna hesla Zobrazení obecných informací Reset do nastavení z výroby...

4 Obsah Strana 9 Kontrolní seznam pro uvedení do provozu a kontroly Závady/příčiny a odstranění Recyklace Příloha Příklady parametrizace Řízení hladiny pomocí analogového měření hladiny Řízení hladiny měřením hydrostatického tlaku. 9 4

5 Seznam obrázků Strana Seznam tabulek Strana Obrázek 1: Výkonový štítek zařízení LevelControl... 6 Obrázek : Název... 9 Obrázek : Uspořádání hladinových spínačů při použití dvou čerpadel s hysterezí Obrázek 4: Uspořádání hladinových spínačů při použití ednoho čerpadla s hysterezí Obrázek 5: Uspořádání hladinového spínače při použití analogového snímače Obrázek 6: Ovládací ednotka zařízení LevelControl (příkladsedvěma čerpadly) Obrázek 7: Disple ovládací ednotky Obrázek 8: Servisní rozhraní na ovládací ednotce.. 16 Obrázek 9: Přepínač režimu ruční automatický. 16 Obrázek 10: Svorkovnice na desce... 1 Obrázek 11: Provoz s dvoitým čerpadlem bez hystereze... Obrázek 1: Provoz s edním čerpadlem bez hystereze... 4 Obrázek 1: Provoz s dvoitým čerpadlem s hysterezí... 4 Obrázek 14: Provoz s edním čerpadlem s hysterezí... 5 Obrázek 15: Analogové měření hladiny... 0 Tabulka 1: Cílové skupiny a eich úkoly... 6 Tabulka : Souviseící dokumentace... 6 Tabulka : Symboly a eich význam... 6 Tabulka 4: Jmenovité hodnoty... 1 Tabulka 5: Digitální vstupy... 1 Tabulka 6: Digitální výstupy... 1 Tabulka 7: Okolní podmínky... 1 Tabulka 8: Údae o krytu... 1 Tabulka 9: Informace ovládací ednotky Tabulka 10: Informace rychlé nabídky Tabulka 11: Poloha přepínače Tabulka 1: Struktura nabídky Tabulka 1: Okolní podmínky... 0 Tabulka 14: Přehled svorek... Tabulka 15: Zobrazení obecných stavových informací 8 Tabulka 16: Zobrazení informací o čerpadle... 8 Tabulka 17: Zobrazení statistických hodnot... 8 Tabulka 18: Nastavení parametru motoru... 9 Tabulka 19: Nastavení parametrů u hladinového spínače s hysterezí... 9 Tabulka 0: Nastavení parametrů u hladinového spínače bez hysterezí... 9 Tabulka 1: Nastavení parametrů analogového tlakového snímače... 0 Tabulka : Nastavení parametrů hydrostatického tlakového snímače... 1 Tabulka : Nastavení parametrů pro externí vstupy. 1 Tabulka 4: Nastavení parametrů pro digitální výstupy... Tabulka 5: Nastavení parametrů časovače... Tabulka 6: Parametr pro CAN... Tabulka 7: Nastavení parametrů baterie... Tabulka 8: Zobrazení obecných informací... Tabulka 9: Závady a eich odstranění... 6 Tabulka 0: Výstražná hlášení... 8 Tabulka 1: Nastavení parametrů analogového tlakového snímače... 9 Tabulka : Nastavení parametrů hydrostatického tlakového snímače

6 1 Obecné informace Zařízení LevelControl e vyvinuto v souladu se stavem moderní techniky, vyrobeno s maximální pečlivostí za neustálé kontroly akosti. Tento návod k obsluze má uživateli usnadnit seznámení se s přístroem a využití eho možností v souladu s účelem použití. Návod k obsluze obsahue důležité informace o bezpečném, řádném a hospodárném provozu. Jeich dodržování e nezbytné k zaištění spolehlivosti a dlouhé životnosti přístroe akpředcházení nebezpečných situací. Návod k obsluze nebere v úvahu místní předpisy. Za eich dodržování (i ze strany naatého personálu, který provede montáž) nese odpovědnost provozovatel. 1.1 Cílová skupina Cílová skupina Úkol Provozovatel " Uchovává tento návod v místě použití zařízení k dalšímu používání. " Nařídí zaměstnancům, aby si přečetli tento návod a souviseící dokumentaci a dodržovali informace a pokyny, které sou zde uvedené, především pak bezpečnostní pokyny a výstražné informace. " Dodržování ustanovení a předpisů, které se vztahuí k zařízení. Specializovaný personál, montéři Tabulka 1: 1. Označení CE " Přečtení tohoto návodu a souviseících dokumentů, dodržování pokynů a informací, které sou v něm uvedené, především pak bezpečnostních pokynů a výstražných informací. Cílové skupiny a eich úkoly Zařízení LevelControl e držitelem označení CE a splňue požadavky evropské směrnice o nízkém napětí (7//EEC) a směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (89/6/EEC). Shoda e potvrzena prohlášením o shodě. 1. Výkonový štítek V případě dotazů nebo obednávek uveďte informace z výkonového štítku. Obrázek 1: Další informace obdržíte v nebližším zákaznickém servisu společnosti KSB Výkonový štítek zařízení LevelControl 1 Název a sériové číslo Napáecí napětí 1 Napáecí napětí 4 Rozsah proudů 5 Číslo schématu zapoení a krytí 1.4 Souviseící dokumentace Dokument Schémata zapoení Tabulka : Význam Elektrická přípoka Souviseící dokumentace 1.5 Symboly požité v návodu k obsluze Symbol n Význam Předpoklad " Návod k provedení ednoduché operace 1. Návod k provedení operace o více krocích Výsledek Tabulka : Symboly a eich význam 6

7 Bezpečnost Tento návod k obsluze obsahue základní pokyny k instalaci, provozu a údržbě. Jeich smyslem e zaištění bezpečného, řádného a hospodárného provozu, spolehlivosti a dlouhé životnosti přístroe a minimalizace rizik. Z tohoto důvodu e nezbytně nutné, aby si tento návod k obsluze přečetli ak montéři, tak i příslušný specializovaný personál a provozovatel eště před zaháením montáže a uvedení do provozu. Návod k obsluze musí být trvale k dispozici v místě instalace stroe..1 Bezpečnostní pokyny uvedené v návodu k obsluze Bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze, eichž nedodržení může být příčinou ohrožení osob a stroů, sou ve výstrahách před obecnými nebezpečnými situacemi označeny bezpečnostním symbolem podle ISO , ve výstrahách před elektrickým napětím bezpečnostním symbolem podle ISO 864. U bezpečnostních pokynů, eichž nedodržením může doít k ohrožení přístroe a eho funkcí e vloženo slovo Pozor v souladu s bezpečnostním symbolem podle IEC Kvalifikace a školení personálu Personál pověřený obsluhou, údržbou, kontrolou a montáží musí mít dostatečnou kvalifikaci pro tyto činnosti. Provozovatel musí přesně řídit rozsah odpovědnosti, kompetence a kontroly personálu. V případě, že personál nemá dostatečné znalosti, e nezbytné e vyškolit a poučit. Pokud e to nutné, může být tato podmínka zaištěna na žádost provozovatele výrobcem nebo dodavatelem. Dále musí provozovatel zaistit, aby personál plně porozuměl návodu k obsluze.. Zvláštní nebezpečí..1 Oblasti ohrožená explozí Zařízení LevelControl vyrobené ve variantě ATEX zabraňue aktivaci čerpadel v případě, že nebylo dosaženo hranice pro vypnutí. Tuto bezpečnostní funkce nelze obeít. Jeí kontrolu musíte provést v těchto případech: D nedosažení minimální hladiny při uvedení do provozu D změna parametrů Zařízení LevelControl CU není certifikováno pro funkci ochrany motoru..4 Rizika spoená s nedodržením bezpečnostních pokynů Nedodržování bezpečnostních pokynů může mít za následek ohrožení osob, životního prostředí a zařízení. Nedodržování bezpečnostních předpisů má za následek ztrátu všech nároků na náhradu škod. Jednotlivě může mít nedodržení těchto předpisů za následek vznik například následuících rizik: - selhání důležitých funkcí - selhání účinnosti předepsaných metod údržby a oprav - ohrožení osob účinky elektrické a mechanické energie.5 Zásady bezpečnosti práce Je nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny, uvedené v tomto návodu k obsluze, stávaící národní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práciapřípadné interní pracovní, provozní a bezpečnostní předpisy provozovatele..6 Bezpečnostní pokyny pro provozovatele a obsluhu Eliminute nebezpečí spoená s elektrickou energií tak, ak to ukládaí místní platné předpisy. Pokud dode k závadě, která ohrožue bezpečnost, okamžitě vypněte zařízení LevelControl a nechete pověřenou osobu, aby odstranila závadu..7 Bezpečnostní předpisy pro údržbu, kontroly a montážní práce Provozovatel musí zaistit, aby veškerou údržbu, opravy a montážní práce provedl autorizovaný a kvalifikovaný specializovaný personál, který e dostatečně informován na základě podrobného studia návodu k obsluze. Veškeré tyto činnosti e dovoleno provést pouze na zařízení odpoeném od zdroe elektrické energie. Bezprostředně po ukončení prací musíte opět namontovat všechna bezpečnostní a ochranná zařízení nebo e opět zprovoznit. Před opětovným uvedením do provozu se seznamte s body uvedenými v kapitole 7.6, strana 5, a dodržute pokyny, které sou v nich uvedeny..8 Svévolná úprava konstrukce a výroba náhradních dílů Úpravu nebo změnu přístroe e dovoleno provést pouze na základě dohody s výrobcem. Bezpečný provoz e zaištěn použitím originálních náhradních dílů a příslušenství autorizovaných výrobcem. Použití iných součástí může mít za následek vyloučení nároků na záruční plnění..9 Nedovolený způsob použití Přístro nesmí být použit nad rámec hodnot napětí, frekvence, okolní teploty a výkonu motorů, které sou stanoveny v technické dokumentaci, a iných pokynů, uvedených v návodu k obsluze. Bezpečnost provozu dodaného přístroe e zaištěna pouze při použití v souladu s účelem tak, ak e uvedeno v následuících částech návodu k obsluze. 7

8 Přeprava a skladování.1 Přeprava Pozor Nebezpečí vzniku hmotných škod následkem nesprávné přepravy! " Přepravute zařízení LevelControl řádně a v originálním obalu. " Po doručení dodávky zařízení LevelControl vybalte a zkontrolute, zda nedošlo během přepravy k eho poškození. " Poškození způsobená přepravou ihned hlaste výrobci. " Zlikvidute obalový materiál v souladu s místními platnými předpisy.. Skladování Pozor Nebezpečí vzniku hmotných škod následkem nesprávného skladování! " Skladute zařízení LevelControl správně. " Zaistěte následuící podmínky: - sucho - teplo - žádné vibrace - okolní teplota: -10 až 70 C - Vlhkost vzduchu < 85 % " Chraňte přístro před orosením. " Zabraňte silným výkyvům vlhkosti vzduchu. 8

9 4 Popis výrobku 4.1 Název Obrázek : LevelControl BU 10 LE d L Název 1 Konstrukční řada Počet čerpadel: 1, Maximální výstupní proud ednoho čerpadla [A]: 10, 14, 18, 5, 40, 6 4 Snímače: LE = hladinový spínač, analogový snímač (4..0 ma) H0 = tlakový snímač 0až,5m H10 = tlakový snímač 0až10,5m A0 = tlakový snímač 0 až,5 m s kompresorem pro vhánění vzduchových bublin A10 = tlakový snímač 0 až 10,5 m s kompresorem pro vhánění vzduchových bublin X = hladinový spínač vprostředí s nebezpečím exploze (Ex) X = hladinový spínač vprostředí s nebezpečím exploze (Ex) 5 Rozběh motoru: d = přímý rozběh sd = rozběh hvězdatroúhelník 6 Síť: L5 = třífázová L5 = edno nebo třífázová 7 Funkce ATEX: 1 = ano 0=ne 8 Sběrnice Feldbus (připravue se): L = sběrnice Lonbus P=sběrnice Profibus M = sběrnice ModBus 0 = bez sběrnice 9 Jazyková mutace 1=němčina, angličtina, francouzština, holandština 4. Varianty provedení D D Kompaktní ednoduchý nebo dvoitý spínač: - Plastový kryt pro nástěnnou montáž - Kontrolky LED - Integrovaná ochrana vedení - Integrovaný přepínač (ruční-0-automatický) - Kabelová šroubení M1, M16, M0, M5 - Nadstandardně s vytápěním Varianta ATEX: - Blokování sepnutí při čerpání v rozsahu hladiny pro vypnutí - Při přehřátí motoru nedode k automatickému spuštění zařízení LevelControl 4.4 Funkce Pomocí zařízení LevelControl můžete realizovat následuící funkce: Řízení Pomocí zařízení LevelControl můžete zapínat a vypínat až agregáty čerpadel v závislosti na výšce hladiny v nádobě. Software umožňue použití následuících funkcí: D Vypuštění nádoby D Rovnoměrné vytížení D Automatická výměna čerpadel po každém spuštění nebo v závislosti na počtu provozních hodin D Spínání a vypínání podle potřeby D Výměna čerpadel v případě závady ednoho z čerpadel D Podmíněný rozběh D Prodleva rozběhu čerpadla 1 po opětovném připoení zdroe proudu D Vzáemné přesazení doby spínání a vypínání obou čerpadel z důvodu zabránění tlakových rázů a minimalizace spotřeby proudu při rozběhu D Volně volitelný automatický náběh pozávadě D Možnost nastavení doby doběhu (provoz s malým čerpacím výkonem, podmíněné vypuštění) D Různé doby vypnutí z důvodu zabránění tvorby usazenin v nádrži Vypouštění nádrží může být provedeno pomocí hladinových spínačů nebo analogových snímačů (viz následuící příklady). 4. Vlastnosti výrobků LevelControl: D Jedná se o nízkonapěťový spínač formou kompaktní ednotky D Lze e použít k řízení a kontrole ednoho nebo dvou čerpadel D Lze e používat pro vypuštění obsahu nádob 9

10 Provoz se dvěma čerpadly - hladinový spínač s cyklem (hystereze): n Čerpadla maí čerpat kapalinu z nádrže. n V nádrži sou namontovány tři hladinové spínače. 4 - Alarm vysoké hladiny přetrvává až do eho potvrzení nebo ustane, akmile e vysoká hladina odčerpána. Nastavení zařízení LevelControl e popsáno v kapitole 8.., strana 8. Provoz s edním čerpadlem - hladinový spínač s cyklem (hystereze): n Čerpadlo má čerpat kapalinu z nádrže. n V nádrži sou namontovány dva hladinové spínače. 1 Obrázek : Uspořádání hladinových spínačů při použití dvou čerpadel s hysterezí 1 Hladina pro vypnutí VYP hladinový spínač 1 Hladina pro spuštění Základní zatížení hladinový spínač 1 Hladina pro spuštění špička hladinový spínač 4 Hladina pro spuštění Alarm - vysoká hladina hladinový spínač Zařízení LevelControl ovládá čerpadla takto: - Čerpaná kapalina se napouští do nádrže. - Jakmile dosáhne hladina úrovně pro sepnutí Základní zatížení hladinového spínače 1, spustí zařízení LevelControl edno z čerpadel. Na ovládací ednotce e zobrazen průběh. - Jakmile hladina klesne na úroveň pro vypnutí VYP hladinového spínače 1 Základní zatížení, vypne zařízení LevelControl běžící čerpadlo. V případě, že byl přepínač pro každé z čerpadel přepnut do polohy Automaticky, bude zařízení LevelControl čerpadla v souladu s nastavením nebo v závislosti na počtu provozních hodin střídavě zapínat a vypínat. - Jakmile dosáhne hladina úrovně pro spuštění špička hladinového spínače, spustí zařízení LevelControl další čerpadlo s prodlevou cca. vteřin. - Oběčerpadla běží tak dlouho, dokud hladina nedosáhne úrovně pro vypnutí VYP na hladinovém spínači 1. Následně dode s prodlevou k vypnutí obou čerpadel. - V případě, že se hladina zvedá dále i když běží obě čerpadla a dosáhne hladiny Alarm - vysoká hladina na hladinovém spínači, dode k vyslání výstražného hlášení Vysoká hladina. Čerpadla pracuí na plný výkon. Obrázek 4: 1 Uspořádání hladinových spínačů při použití ednoho čerpadla s hysterezí 1 Hladina pro vypnutí VYP hladinový spínač 1 Hladina pro spuštění Základní zatížení hladinový spínač 1 Hladina pro spuštění Alarm - vysoká hladina hladinový spínač Zařízení LevelControl ovládá čerpadlo takto: - Čerpaná kapalina se napouští do nádrže. - Jakmile dosáhne hladina úrovně pro sepnutí Základní zatížení hladinového spínače 1, spustí zařízení LevelControl čerpadlo. Na ovládací ednotce e zobrazen průběh. - Jakmile hladina klesne na úroveň pro vypnutí VYP hladinového spínače 1, vypne zařízení LevelControl běžící čerpadlo. - V případě, že se hladina zvedá dále i když čerpadlo běží a dosáhne hladiny Alarm - vysoká hladina na hladinovém spínači, dode k vyslání výstražného hlášení Vysoká hladina. - Alarm vysoké hladiny přetrvává až do eho potvrzení nebo ustane, akmile e vysoká hladina odčerpána. Nastavení zařízení LevelControl e popsáno v kapitole 8.., strana 8. 10

11 Provoz s dvoitým čerpadlem s analogovým snímačem n n Čerpadla maí čerpat kapalinu z nádrže. V nádrži e nainstalován analogový tlakový snímač. Obrázek 5: Uspořádání hladinového spínače při použití analogového snímače 1 Rozsah pro kontrolu typu LiveZero - pod snímačem Hladina pro vypnutí čerpadla 1 a čerpadla Hladinový spínač Základní zatížení 4 Hladinový spínač špička 5 Hladinový spínač Alarm - vysoké hladiny 6 Rozsah pro alarm Overload Zařízení LevelControl ovládá čerpadla takto: - Čerpaná kapalina se napouští do nádrže. - Jakmile dosáhne hladina úrovně pro sepnutí Základní zatížení, spustí zařízení LevelControl edno čerpadlo. Na ovládací ednotce e zobrazen průběh. - Jakmile hladina klesne na úroveň pro sepnutí VYP, vypne zařízení LevelControl běžící čerpadlo. Vpřípadě, žesoupřipoeny dvě čerpadla přepínač pro každé z čerpadel byl přepnut do polohy Automaticky, bude zařízení LevelControl čerpadla v souladu s nastavením nebo v závislosti na počtu provozních hodin střídavě zapínat a vypínat. - Jakmile dosáhne hladina úrovně pro sepnutí špička, spustí zařízení LevelControl další čerpadlo s prodlevou cca. vteřin. - Obě čerpadla běží tak dlouho, dokud není dosaženo hladiny pro sepnutí Vyp. Následně dode s prodlevou k vypnutí obou čerpadel. - Vpřípadě, že se hladina v nádrži zvedá dále i když běží obě čerpadla a dosáhne hladiny Alarm - vysoká hladina, dode k vyslání výstražného hlášení Vysoká hladina. Čerpadla pracuí na plný výkon. - Nad a pod hladinou pro zapnutí a vypnutí identifikue zařízení LevelControl snímač Overload a kontrolue úroveň LiveZero. - Alarm vysoké hladiny přetrvává až do eho potvrzení nebo ustane, akmile e vysoká hladina odčerpána. Spínání se dá používat i v provozu s edním čerpadlem. Nastavení zařízení LevelControl e popsáno v kapitole 8..4, strana Kontrola Pomocí zařízení LevelControl lze kontrolovat digitální a analogové vstupy externích přístroů a stavů. Software umožňue použití následuících funkcí: D interní na síti nezávislý akustický alarm D alarm vysoké hladiny D připravenost k provozu D souhrnná provozní hlášení D souhrnná chybová hlášení D kontrola fází D identifikace přetížení čerpadla D kontrola teploty motorů čerpadel D chyba snímače/live Zero D závada/výstraha pro každé čerpadlo D identifikace snížené zátěže D archivace posledních 0 chybových dat D kontrola servisního intervalu 4.4. Zobrazená hlášení Zařízení LevelControl může vizuálně zobrazit události a informace. Software umožňue použití následuících funkcí: D indikace hladiny vody D alarmy a výstrahy v nekódovaném textu D provozní a stavové informace každého čerpadla D stavové informace D zobrazení provozních hodin pro každé čerpadlo D zobrazení provozních hodin každého zařízení D proud motoru v každém čerpadle D ukazatel síťového napětí D ukazatel síťové frekvence D účinnost každého čerpadla D identifikace točivého pole síťového napáení D spuštění každého čerpadla zvlášť D Parametrizace a nastavení D Elektronický typový štítek D Vněmeckém, anglickém, francouzském a místním azyce Obsluha Zařízení LevelControl lze ovládat pomocí několika tlačítek: D Funkční a navigační tlačítka D Přepínač režimu ruční automatický Komunikace Zařízení LevelControl komunikue pomocí různých rozhraní: D Servisní rozhraní: RS D Sběrnicový systém Feldbus (připravue se): - LON - Profibus - Modbus - RS

12 4.5 Technické údae Jmenovité provozní napětí Frekvence sítě Jmenovité izolační napětí Jmenovitý výkon každého motoru Jmenovitý proud každého motoru Způsob zapoení Tabulka 4: Jmenovité hodnoty Digitální vstupy (I) ~ 400 V střídavý +/ -10% 1~ 0 V střídavý (motor s kondenzátorem) 50/60 Hz 500 V střídavý až 4 kw max. 10 A Přímé zapoení 4 x hladinový spínač 4 V stenosměrný, mezní hodnoty podle IEC 6111-m- typ x externí vstup 4 V stenosměrný, mezní hodnoty podle IEC 6111-m- typ 4xWSK 1) 4 V stenosměrný, vstupní impedance 57 kω Tabulka 5: Digitální vstupy 1) Připoení PTC přes externí termistorové vyhodnocovací zařízení 4.5. Digitální výstupy (O) x ovládání ističů 50 V střídavý, 8 A 1 x programovatelný reléový výstup x možnost připoení externího akustického výstražného zařízení 1 x potvrzovací výstup pro externí hlásič závad Tabulka 6: Digitální výstupy 50 V střídavý, 8 A, přepínací kontakt max. 4 V stenosměrný, 50 ma, otevřený výstup kolektoru, spínání proti hmotě Okolní podmínky Teplota za provozu Okolní teplota při skladování Relativní vlhkost vzduchu Výška instalace 1) Tabulka 7: Okolní podmínky 0až40 C 0až70 C nesmí doít k orosení max m nad mořem 1) Při instalaci ve vyšších polohách s použitím redukčního faktoru 4.6 Kryt Rozměry Rozměry se šroubením Hmotnost Krytí Kabelová průchodka Barevný odstín Materiál Tabulka 8: Údae o krytu 4.7 Nadstandardní výbava D D D 55 x 180 x 100 mm 55 x 16 x 100 mm cca. kg IP54 zespodu RAL 705 (světle šedá) PC Sběrnicový modul Feldbus (připravue se) - LON - Profibus - ModBus Tlakový snímač pro hydrostatické měření - H10, rozsah měření cca. 0 až 10,5 m - H0, rozsah měření cca. 0 až,5 m Vytápění rozvaděče 5W 4.8 Software Software KSB PC KSB ServiceTool pro zařízení LevelControl na disku CD 4.5. Analogový vstup Snímač 4-0 ma, vstupní impedance 00 Ω D <,5 ma: Identifikace Life-Zero D > 0,5 ma: identifikace Overload Připoení tlakového snímače (nadstandardní vybavení) Hydrostatická kontrola hladiny: D H10, rozsah měření cca. 0 až 10,5 m D H0, rozsah měření cca. 0 až,5 m 1

13 5 Obsluha Zařízení LevelControl můžete obsluhovat takto: D Přes servisní rozhraní pomocí externího počítače D Pomocí ovládací ednotky KSB D Přepínačem nebo přepínači (ruční-0-automatický) 5.1 Ovládací ednotka Kontrolka LED: Světelná signalizace Funkční tlačítka Diagnostika Provoz Kontrolka LED: Vysoká hladina Kontrolka LED: Čerpadlo běží nebo Závada Disple (zobrazení nekódovaného textu) Nastavení Informace Navigační tlačítka Přepínač: ruční automatický Obrázek 6: Ovládací ednotka zařízení LevelControl (příkladsedvěma čerpadly) Kontrolka LED D D D Světelná signalizace informue o provozním stavu systému čerpadel: - Červená: Jedno nebo více alarmových hlášení - Žlutá: Jedno nebo více výstražných hlášení - Zelená: Signalizace bezporuchového provozu Signalizace vysoké hladiny svítí, pokud dode k alarmu způsobeném vysokou hladinou Signalizace na čerpadle informue o provozním stavu čerpadla: - Nesvítí: Čerpadlo nebylo parametrováno - Zelená, svítí: Čerpadlo připraveno - Zelená, bliká: Čerpadlo běží - Žlutá, svítí: Čerpadlo e připraveno v režimu ručního ovládání (pouze u verze ATEX) - Žlutá, bliká: Čerpadlo běží v režimu ručního ovládání (pouze u verze ATEX) - Červená, svítí: Závada - čerpadlo vypnuto - Červená, bliká: Závada - čerpadlo běží 1

14 5.1. Funkční tlačítka Přímý přístup k prvkům první úrovně nabídky: Provoz Diagnostika Nastavení Informace 5.1. Navigační tlačítka Navigace v nabídkách a potvrzování nastavení: Nahoru/dolů D Přechod v nabídkách nahoru nebo dolů D Při zadávání číselných údaů zvýšení nebo snížení zobrazené hodnoty D Pohyb nahoru nebo dolů Tlačítko escape D Zrušení zadávání bez uložení D Přechod v nabídkách o úroveň výš D Při zadávání přechod doleva Tlačítko OK D Pokud dode k závadě: Vypnutí akustické signalizace D Pokud stisknete tlačítko v úvodním okně: Vyvolání rychlé nabídky (viz kapitola 5.1.6) D Potvrzení nastavení D Potvrzení výběru nabídky D Při zadávání číselných hodnot přechod na další číslici Tlačítko nápovědy D Zobrazí u každé vybrané položky nabídky text nápovědy Provozní tlačítka (pouze u provedení ATEX) D D D Výběr provozních režimů Zamknutí tlačítek Nastavení tlačítka Func Ruční provoz D Spuštění vybraného čerpadla D Automatické vypnutí vybraného čerpadla - 10 s po stisknutí tlačítka - pokud e hladina pod hladinou pro vypnutí Vyp D Vypnutí vybraného čerpadla Automatický provoz D Ovládání vybraného čerpadla v závislosti na výšce hladiny Funkční tlačítka s možností vložení parametru D Přepínání ovládání čerpadla 1 a čerpadla Disple Disple zobrazue šest znaků a obsahue tyto informace: Vybrané čerpadlo/číslo parametru Aktuální výběr Informace o parametrech Obrázek 7: Hlášení na displei Vybrané čerpadlo/číslo parametru Aktuální výběr Informace o parametrech Čas, datum Datum, čas Disple ovládací ednotky Uživatelská úroveň Vysvětlení Zobrazí v hlavní nabídce vybrané čerpadlo a při parametrizaci vybrané číslo parametru. Provoz Diagnostika Nastavení Informace Seznam volitelných parametrů / informace o parametrech Zobrazení nastaveného času a data Uživatelská úroveň Zobrazení aktuální uživatelské úrovně: - C = Zákazník - S = Servis - F = Výrobce Tabulka 9: Informace ovládací ednotky 14

15 5.1.6 Rychlá nabídka Rychlou nabídku můžete vyvolat z úvodního okna. " Stiskněte v úvodním okně tlačítko OK. Zobrazí se následuící parametry: Kategorie Parametr Obecně Údae o zařízení Údae o motoru Spínání Čas Tabulka 10: Informace rychlé nabídky Servisní rozhraní Do servisního rozhraní se lze dostat dvěma způsoby: D pomocí konektoru na desce (viz Obrázek 10, strana 0) D pomocí konektoru na ovládací ednotce (viz Obrázek 8) Obrázek 8: 1 Servisní rozhraní 1 Servisní rozhraní na ovládací ednotce Můžete provést tyto akce: D Nastavení a parametrizace systému čerpadel D Aktualizace softwaru Pokud chcete ovládat zařízení LevelControl pomocí servisního rozhraní, postupute takto: 1. Propote PC nebo notebook a zařízení LevelControl propoovacím kabelem RS.. Aktivute KSB ServiceTool pro zařízení LevelControl na PC nebo notebooku. 5. Přepínač provozního zařízení ruční automatický (není u verze ATEX) Obrázek 9: Přepínač režimu ruční automatický Každé čerpadlo má vlastní přepínač, kterýmůžete přepnout takto: Poloha spínače Funkce Ručně D Funkce snímače v krátkodobém ručním provozu 0 D Spínač zacvakne D Čerpadlo e vypnuto a není připraveno k provozu Automatický D Spínač zacvakne D Čerpadlo e spínáno a vypínáno zařízením LevelControl podle potřeby Tabulka 11: Poloha přepínače 15

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení A0888 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí provozovatel!

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa Návod k montáži a provozu DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa A1111 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LT E (verze B) Vydání 01/2008 11670355 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležitá upozornění... 4 1.1

Více

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives SINAMICS G120 Rídicí jednotky a výkonové díly ^ Provozní návod (kompaktní) 10/2008 SINAMICS Drives Úvod 1 Popis 2 SINAMICS G120 Provozní návod (kompaktní) Připojení 3 Uvádění do provozu 4 Nastavení parametrů

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04 Návod k obsluze - stručný Vydání /4 Výstrahy, upozornění a poznámky Vydání /4 Stručná verze Návodu k obsluze pokrývá většinu typických případů použití měničů. Vztahuje se k verzím firmware měničů. a..

Více

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48 Obsah Obsah 1 Úvod 3 1.1.1 Autorská práva, omezení odpovědnosti a práva na změny 4 2 Bezpečnost 9 2.1.2 Varování před vysokým napětím 9 2.1.4 Před prováděním oprav 10 2.1.5 Speciální podmínky 10 2.1.7

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

Návod k obsluze MOVITRAC LT P. Vydání 09/2007 11669969 / CS

Návod k obsluze MOVITRAC LT P. Vydání 09/2007 11669969 / CS Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby MOVITRAC LT P Vydání 09/2007 11669969 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležité poznámky

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -SC. Návod k obsluze. Vydání 10/2008 11662751 / CS

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -SC. Návod k obsluze. Vydání 10/2008 11662751 / CS Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -SC Vydání 10/2008 11662751 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah 1 Všeobecné pokyny... 5 1.1 Použití návodu

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

Návod k obsluze a instalaci kotle. RAY 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28K verze 13

Návod k obsluze a instalaci kotle. RAY 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28K verze 13 ávod k obsluze a instalaci kotle RAY 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28K verze 13 Ray 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K Výrobní číslo kotle je vyznačeno na štítku, který je připevněn na spodním krytu elektrického

Více

Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze

Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze Řada 3730 Elektropneumatické polohovací zařízení Typ 3730-2 Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Obr. 1 - typ 3730-2 Návod k montáži a obsluze EB 8384-2 CS Verze

Více

IED řady 630 Návod pro obsluhu

IED řady 630 Návod pro obsluhu IED řady 630 Power and productivity for a better world Ô Č. dokumentu: 1MRS757074 Vydáno: 30.08.2013 Revize: C Verze výrobku: 1.2 Tento dokument je překladem anglického originálu 1MRS756509 vydaného 29.08.2012,

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

Dokumentace. HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T. Návod k použití. Communication for the open minded

Dokumentace. HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T. Návod k použití. Communication for the open minded Dokumentace HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA www.telconnect.cz

Více

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel OBSAH 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 1.1 Použité symboly 4 1.2 Bezpečnostní pokyny 4 2 ROZSAH DODÁVKY 5 3 ÚDAJE O VÝROBKU

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004

Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004 Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004 FIDAMAT 6 Analyzátor plynu ke stanovení souhrnné koncentrace uhlovodíků 7MB2421 1 FIDAMAT 6 Analyzátor plynu ke stanovení souhrnné koncentrace uhlovodíků Návod k obsluze

Více

EHR 275 Ekonovent vysoko výkonnostní rekuperační jednotka pro obytné domy

EHR 275 Ekonovent vysoko výkonnostní rekuperační jednotka pro obytné domy EHR 275 Ekonovent vysoko výkonnostní rekuperační jednotka pro obytné domy NÁVOD K POUŢITÍ, MONTÁŢI, OBSLUZE A ÚDRŢBĚ Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská 1420, tel: +420 326 909 030, fax: +420 326 909

Více

Příručka pro montáž, provoz a údržbu

Příručka pro montáž, provoz a údržbu Příručka pro montáž, provoz a údržbu OBSAH KAPITOLA 1. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ... 3 KAPITOLA 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 2.1 Palivo... 3 2.2 Únik plynu... 3 2.3 Napájení... 4 2.4 Použití... 4 2.5 Údržba... 4

Více

EN ISO 12100-2 Bezpečnost strojních zařízení Základní pojmy a všeobecné zásady pro konstrukci. Část 1: Základní terminologie a metodologie

EN ISO 12100-2 Bezpečnost strojních zařízení Základní pojmy a všeobecné zásady pro konstrukci. Část 1: Základní terminologie a metodologie KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKY MAXI 1100-2000 NÁVODY NA MONTÁŽ, ÚDRŽBU A OBSLUHU Prohlášení o shodě Výrobce Systemair AB Industrivägen 3 SE-73930 Skinnskatteberg SWEDEN Office: +46 222 440 00 Fax: +46 222 440

Více