LevelControl. Compact Unit. Řídicí zařízení závislé na výšce hladiny pro jedno nebo dvě čerpadla. Návod k obsluze /2-64

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LevelControl. Compact Unit. Řídicí zařízení závislé na výšce hladiny pro jedno nebo dvě čerpadla. Návod k obsluze 4040.81/2-64"

Transkript

1 Návod k obsluze /-64 LevelControl Řídicí zařízení závislé na výšce hladiny pro edno nebo dvě čerpadla Compact Unit Tento návod k obsluze obsahue důležité pokyny a výstrahy. Přečtěte si e před zaháením instalace, připoením k elektrické síti a uvedením do provozu. Tento návod k obsluze e platný výhradně pro tyto výrobky: D LevelControl CompactUnit (CU) D Stav softwaru 1) PCLC 1.x Navíc dodržute pokyny uvedené v dalších návodech k obsluze hnaných agregátů, ako např. čerpadla. Řídicí zařízení, které e připoeno k napáení, e pod nebezpečným napětím. Nesprávně provedená instalace nebo neoprávněné otevření může mít za následek výpadek přístroe, těžký úraz nebo dokonce smrtelné zranění. Technické údae a popisy uvedené v tomto návodu k obsluze byly sestaveny podle nelepšího svědomí a vědomí. Neustále však probíhá proces zlepšování našich výrobků - z tohoto důvodu si vyhrazue společnost KSB AG právo k provedení změn bez předchozího upozornění. Tento návod k obsluze nebere v úvahu ak ednotlivé konstrukce a varianty, tak ani veškeré možné náhody a události, ke kterým může doít během montáže, za provozu a údržby. Předpokládá se, že manipulací s přístroem bude pověřen odborně zdatný školený personál (viz EN ). Pokud nebudou dodržovány pokyny uvedené v návodu k obsluze, nepřebírá výrobce žádnou odpovědnost za přístroe. Provoz a využití zařízení LevelControl se řídí podle normy EN ) Aktuální stav softwaru zistíte pomocí parametru 4-1- (viz kapitola 8.8.5, strana )

2 Prohlášení o shodě Tímto prohlašueme, že elektrický/elektronický výrobek LevelControl - CompactUnit odpovídá následuícím ustanovením v platném znění: Směrnice EU 89/6/EWG O elektromagnetické kompatibilitě, příloha I Směrnice EU 7//EWG Směrnice o nízkém napětí, příloha III B EN 6049 EN EN EN EN EN EN Frankenthal, Akciová společnost KSB Dr. Joachim Schullerer Vedoucí vývoe výrobků a automatizace Akciová společnost KSB, Bahnhofplatz 1, D-9157 Pegnitz

3 Obsah Strana 1 Obecné informace Cílová skupina Označení CE Výkonový štítek Souviseící dokumentace Symboly požité v návodu k obsluze... 6 Bezpečnost Bezpečnostní pokyny uvedené v návodu k obsluze Kvalifikace a školení personálu Zvláštní nebezpečí Oblasti ohrožená explozí Rizika spoená s nedodržením bezpečnostních pokynů Zásady bezpečnosti práce Bezpečnostní pokyny pro provozovatele a obsluhu Bezpečnostní předpisy pro údržbu, kontroly a montážní práce Svévolná úprava konstrukce a výroba náhradních dílů Nedovolený způsob použití... 7 Přeprava a skladování Přeprava Skladování Popis výrobku Název Vlastnosti výrobků Varianty provedení Funkce Řízení Kontrola Zobrazená hlášení Obsluha Komunikace Technické údae Digitální vstupy (I) Digitální výstupy (O) Analogový vstup Připoení tlakového snímače (nadstandardní vybavení) Okolní podmínky Kryt Nadstandardní výbava Software... 1 Strana 5 Obsluha Ovládací ednotka Kontrolka LED Funkční tlačítka Navigační tlačítka Provozní tlačítka (pouze u provedení ATEX) Disple Rychlá nabídka Servisní rozhraní Přepínač provozního zařízení ruční automatický (není u verze ATEX) Zobrazení a změna parametrů Přihlášení do zařízení LevelControl Struktura nabídky Instalace Zkontrolute okolní podmínky Elektrické připoení Instalace baterie Montáž a připoení hladinového spínače Připoení hladinových spínačů... 7 Uvedení do provozu Příprava na uvedení do provozu Prvotní uvedení do provozu Nastavení zařízení LevelControl Nastavení azyka Nastavení přesného času a data Nastavení snímačů Výměna baterií Vypnutí Opětovné uvedení do provozu Funkce Přihlášení uživatele Monitoring Hlášení Reset a potvrzení alarmů Historie alarmů Přehled výstražných a alarmových hlášení Zobrazení stavových informací Řízení hladiny Nastavení údaů o motoru Ovládání hladiny pomocí hladinového spínače s hysterezí Ovládání hladiny pomocí hladinového spínače bez hystereze Řízení hladiny pomocí analogového měření hladiny Řízení hladiny měřením hydrostatického tlaku Nucené vypouštění (ne u verze ATEX) Nastavení externích vstupů Nastavení digitálních výstupů Nastavení a zobrazení časovače Konfigurace CAN Obecné funkce Nastavení baterií Nastavení nuceného rozběhu Aktivace a deaktivace hesla Nastavení a změna hesla Zobrazení obecných informací Reset do nastavení z výroby...

4 Obsah Strana 9 Kontrolní seznam pro uvedení do provozu a kontroly Závady/příčiny a odstranění Recyklace Příloha Příklady parametrizace Řízení hladiny pomocí analogového měření hladiny Řízení hladiny měřením hydrostatického tlaku. 9 4

5 Seznam obrázků Strana Seznam tabulek Strana Obrázek 1: Výkonový štítek zařízení LevelControl... 6 Obrázek : Název... 9 Obrázek : Uspořádání hladinových spínačů při použití dvou čerpadel s hysterezí Obrázek 4: Uspořádání hladinových spínačů při použití ednoho čerpadla s hysterezí Obrázek 5: Uspořádání hladinového spínače při použití analogového snímače Obrázek 6: Ovládací ednotka zařízení LevelControl (příkladsedvěma čerpadly) Obrázek 7: Disple ovládací ednotky Obrázek 8: Servisní rozhraní na ovládací ednotce.. 16 Obrázek 9: Přepínač režimu ruční automatický. 16 Obrázek 10: Svorkovnice na desce... 1 Obrázek 11: Provoz s dvoitým čerpadlem bez hystereze... Obrázek 1: Provoz s edním čerpadlem bez hystereze... 4 Obrázek 1: Provoz s dvoitým čerpadlem s hysterezí... 4 Obrázek 14: Provoz s edním čerpadlem s hysterezí... 5 Obrázek 15: Analogové měření hladiny... 0 Tabulka 1: Cílové skupiny a eich úkoly... 6 Tabulka : Souviseící dokumentace... 6 Tabulka : Symboly a eich význam... 6 Tabulka 4: Jmenovité hodnoty... 1 Tabulka 5: Digitální vstupy... 1 Tabulka 6: Digitální výstupy... 1 Tabulka 7: Okolní podmínky... 1 Tabulka 8: Údae o krytu... 1 Tabulka 9: Informace ovládací ednotky Tabulka 10: Informace rychlé nabídky Tabulka 11: Poloha přepínače Tabulka 1: Struktura nabídky Tabulka 1: Okolní podmínky... 0 Tabulka 14: Přehled svorek... Tabulka 15: Zobrazení obecných stavových informací 8 Tabulka 16: Zobrazení informací o čerpadle... 8 Tabulka 17: Zobrazení statistických hodnot... 8 Tabulka 18: Nastavení parametru motoru... 9 Tabulka 19: Nastavení parametrů u hladinového spínače s hysterezí... 9 Tabulka 0: Nastavení parametrů u hladinového spínače bez hysterezí... 9 Tabulka 1: Nastavení parametrů analogového tlakového snímače... 0 Tabulka : Nastavení parametrů hydrostatického tlakového snímače... 1 Tabulka : Nastavení parametrů pro externí vstupy. 1 Tabulka 4: Nastavení parametrů pro digitální výstupy... Tabulka 5: Nastavení parametrů časovače... Tabulka 6: Parametr pro CAN... Tabulka 7: Nastavení parametrů baterie... Tabulka 8: Zobrazení obecných informací... Tabulka 9: Závady a eich odstranění... 6 Tabulka 0: Výstražná hlášení... 8 Tabulka 1: Nastavení parametrů analogového tlakového snímače... 9 Tabulka : Nastavení parametrů hydrostatického tlakového snímače

6 1 Obecné informace Zařízení LevelControl e vyvinuto v souladu se stavem moderní techniky, vyrobeno s maximální pečlivostí za neustálé kontroly akosti. Tento návod k obsluze má uživateli usnadnit seznámení se s přístroem a využití eho možností v souladu s účelem použití. Návod k obsluze obsahue důležité informace o bezpečném, řádném a hospodárném provozu. Jeich dodržování e nezbytné k zaištění spolehlivosti a dlouhé životnosti přístroe akpředcházení nebezpečných situací. Návod k obsluze nebere v úvahu místní předpisy. Za eich dodržování (i ze strany naatého personálu, který provede montáž) nese odpovědnost provozovatel. 1.1 Cílová skupina Cílová skupina Úkol Provozovatel " Uchovává tento návod v místě použití zařízení k dalšímu používání. " Nařídí zaměstnancům, aby si přečetli tento návod a souviseící dokumentaci a dodržovali informace a pokyny, které sou zde uvedené, především pak bezpečnostní pokyny a výstražné informace. " Dodržování ustanovení a předpisů, které se vztahuí k zařízení. Specializovaný personál, montéři Tabulka 1: 1. Označení CE " Přečtení tohoto návodu a souviseících dokumentů, dodržování pokynů a informací, které sou v něm uvedené, především pak bezpečnostních pokynů a výstražných informací. Cílové skupiny a eich úkoly Zařízení LevelControl e držitelem označení CE a splňue požadavky evropské směrnice o nízkém napětí (7//EEC) a směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (89/6/EEC). Shoda e potvrzena prohlášením o shodě. 1. Výkonový štítek V případě dotazů nebo obednávek uveďte informace z výkonového štítku. Obrázek 1: Další informace obdržíte v nebližším zákaznickém servisu společnosti KSB Výkonový štítek zařízení LevelControl 1 Název a sériové číslo Napáecí napětí 1 Napáecí napětí 4 Rozsah proudů 5 Číslo schématu zapoení a krytí 1.4 Souviseící dokumentace Dokument Schémata zapoení Tabulka : Význam Elektrická přípoka Souviseící dokumentace 1.5 Symboly požité v návodu k obsluze Symbol n Význam Předpoklad " Návod k provedení ednoduché operace 1. Návod k provedení operace o více krocích Výsledek Tabulka : Symboly a eich význam 6

7 Bezpečnost Tento návod k obsluze obsahue základní pokyny k instalaci, provozu a údržbě. Jeich smyslem e zaištění bezpečného, řádného a hospodárného provozu, spolehlivosti a dlouhé životnosti přístroe a minimalizace rizik. Z tohoto důvodu e nezbytně nutné, aby si tento návod k obsluze přečetli ak montéři, tak i příslušný specializovaný personál a provozovatel eště před zaháením montáže a uvedení do provozu. Návod k obsluze musí být trvale k dispozici v místě instalace stroe..1 Bezpečnostní pokyny uvedené v návodu k obsluze Bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze, eichž nedodržení může být příčinou ohrožení osob a stroů, sou ve výstrahách před obecnými nebezpečnými situacemi označeny bezpečnostním symbolem podle ISO , ve výstrahách před elektrickým napětím bezpečnostním symbolem podle ISO 864. U bezpečnostních pokynů, eichž nedodržením může doít k ohrožení přístroe a eho funkcí e vloženo slovo Pozor v souladu s bezpečnostním symbolem podle IEC Kvalifikace a školení personálu Personál pověřený obsluhou, údržbou, kontrolou a montáží musí mít dostatečnou kvalifikaci pro tyto činnosti. Provozovatel musí přesně řídit rozsah odpovědnosti, kompetence a kontroly personálu. V případě, že personál nemá dostatečné znalosti, e nezbytné e vyškolit a poučit. Pokud e to nutné, může být tato podmínka zaištěna na žádost provozovatele výrobcem nebo dodavatelem. Dále musí provozovatel zaistit, aby personál plně porozuměl návodu k obsluze.. Zvláštní nebezpečí..1 Oblasti ohrožená explozí Zařízení LevelControl vyrobené ve variantě ATEX zabraňue aktivaci čerpadel v případě, že nebylo dosaženo hranice pro vypnutí. Tuto bezpečnostní funkce nelze obeít. Jeí kontrolu musíte provést v těchto případech: D nedosažení minimální hladiny při uvedení do provozu D změna parametrů Zařízení LevelControl CU není certifikováno pro funkci ochrany motoru..4 Rizika spoená s nedodržením bezpečnostních pokynů Nedodržování bezpečnostních pokynů může mít za následek ohrožení osob, životního prostředí a zařízení. Nedodržování bezpečnostních předpisů má za následek ztrátu všech nároků na náhradu škod. Jednotlivě může mít nedodržení těchto předpisů za následek vznik například následuících rizik: - selhání důležitých funkcí - selhání účinnosti předepsaných metod údržby a oprav - ohrožení osob účinky elektrické a mechanické energie.5 Zásady bezpečnosti práce Je nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny, uvedené v tomto návodu k obsluze, stávaící národní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práciapřípadné interní pracovní, provozní a bezpečnostní předpisy provozovatele..6 Bezpečnostní pokyny pro provozovatele a obsluhu Eliminute nebezpečí spoená s elektrickou energií tak, ak to ukládaí místní platné předpisy. Pokud dode k závadě, která ohrožue bezpečnost, okamžitě vypněte zařízení LevelControl a nechete pověřenou osobu, aby odstranila závadu..7 Bezpečnostní předpisy pro údržbu, kontroly a montážní práce Provozovatel musí zaistit, aby veškerou údržbu, opravy a montážní práce provedl autorizovaný a kvalifikovaný specializovaný personál, který e dostatečně informován na základě podrobného studia návodu k obsluze. Veškeré tyto činnosti e dovoleno provést pouze na zařízení odpoeném od zdroe elektrické energie. Bezprostředně po ukončení prací musíte opět namontovat všechna bezpečnostní a ochranná zařízení nebo e opět zprovoznit. Před opětovným uvedením do provozu se seznamte s body uvedenými v kapitole 7.6, strana 5, a dodržute pokyny, které sou v nich uvedeny..8 Svévolná úprava konstrukce a výroba náhradních dílů Úpravu nebo změnu přístroe e dovoleno provést pouze na základě dohody s výrobcem. Bezpečný provoz e zaištěn použitím originálních náhradních dílů a příslušenství autorizovaných výrobcem. Použití iných součástí může mít za následek vyloučení nároků na záruční plnění..9 Nedovolený způsob použití Přístro nesmí být použit nad rámec hodnot napětí, frekvence, okolní teploty a výkonu motorů, které sou stanoveny v technické dokumentaci, a iných pokynů, uvedených v návodu k obsluze. Bezpečnost provozu dodaného přístroe e zaištěna pouze při použití v souladu s účelem tak, ak e uvedeno v následuících částech návodu k obsluze. 7

8 Přeprava a skladování.1 Přeprava Pozor Nebezpečí vzniku hmotných škod následkem nesprávné přepravy! " Přepravute zařízení LevelControl řádně a v originálním obalu. " Po doručení dodávky zařízení LevelControl vybalte a zkontrolute, zda nedošlo během přepravy k eho poškození. " Poškození způsobená přepravou ihned hlaste výrobci. " Zlikvidute obalový materiál v souladu s místními platnými předpisy.. Skladování Pozor Nebezpečí vzniku hmotných škod následkem nesprávného skladování! " Skladute zařízení LevelControl správně. " Zaistěte následuící podmínky: - sucho - teplo - žádné vibrace - okolní teplota: -10 až 70 C - Vlhkost vzduchu < 85 % " Chraňte přístro před orosením. " Zabraňte silným výkyvům vlhkosti vzduchu. 8

9 4 Popis výrobku 4.1 Název Obrázek : LevelControl BU 10 LE d L Název 1 Konstrukční řada Počet čerpadel: 1, Maximální výstupní proud ednoho čerpadla [A]: 10, 14, 18, 5, 40, 6 4 Snímače: LE = hladinový spínač, analogový snímač (4..0 ma) H0 = tlakový snímač 0až,5m H10 = tlakový snímač 0až10,5m A0 = tlakový snímač 0 až,5 m s kompresorem pro vhánění vzduchových bublin A10 = tlakový snímač 0 až 10,5 m s kompresorem pro vhánění vzduchových bublin X = hladinový spínač vprostředí s nebezpečím exploze (Ex) X = hladinový spínač vprostředí s nebezpečím exploze (Ex) 5 Rozběh motoru: d = přímý rozběh sd = rozběh hvězdatroúhelník 6 Síť: L5 = třífázová L5 = edno nebo třífázová 7 Funkce ATEX: 1 = ano 0=ne 8 Sběrnice Feldbus (připravue se): L = sběrnice Lonbus P=sběrnice Profibus M = sběrnice ModBus 0 = bez sběrnice 9 Jazyková mutace 1=němčina, angličtina, francouzština, holandština 4. Varianty provedení D D Kompaktní ednoduchý nebo dvoitý spínač: - Plastový kryt pro nástěnnou montáž - Kontrolky LED - Integrovaná ochrana vedení - Integrovaný přepínač (ruční-0-automatický) - Kabelová šroubení M1, M16, M0, M5 - Nadstandardně s vytápěním Varianta ATEX: - Blokování sepnutí při čerpání v rozsahu hladiny pro vypnutí - Při přehřátí motoru nedode k automatickému spuštění zařízení LevelControl 4.4 Funkce Pomocí zařízení LevelControl můžete realizovat následuící funkce: Řízení Pomocí zařízení LevelControl můžete zapínat a vypínat až agregáty čerpadel v závislosti na výšce hladiny v nádobě. Software umožňue použití následuících funkcí: D Vypuštění nádoby D Rovnoměrné vytížení D Automatická výměna čerpadel po každém spuštění nebo v závislosti na počtu provozních hodin D Spínání a vypínání podle potřeby D Výměna čerpadel v případě závady ednoho z čerpadel D Podmíněný rozběh D Prodleva rozběhu čerpadla 1 po opětovném připoení zdroe proudu D Vzáemné přesazení doby spínání a vypínání obou čerpadel z důvodu zabránění tlakových rázů a minimalizace spotřeby proudu při rozběhu D Volně volitelný automatický náběh pozávadě D Možnost nastavení doby doběhu (provoz s malým čerpacím výkonem, podmíněné vypuštění) D Různé doby vypnutí z důvodu zabránění tvorby usazenin v nádrži Vypouštění nádrží může být provedeno pomocí hladinových spínačů nebo analogových snímačů (viz následuící příklady). 4. Vlastnosti výrobků LevelControl: D Jedná se o nízkonapěťový spínač formou kompaktní ednotky D Lze e použít k řízení a kontrole ednoho nebo dvou čerpadel D Lze e používat pro vypuštění obsahu nádob 9

10 Provoz se dvěma čerpadly - hladinový spínač s cyklem (hystereze): n Čerpadla maí čerpat kapalinu z nádrže. n V nádrži sou namontovány tři hladinové spínače. 4 - Alarm vysoké hladiny přetrvává až do eho potvrzení nebo ustane, akmile e vysoká hladina odčerpána. Nastavení zařízení LevelControl e popsáno v kapitole 8.., strana 8. Provoz s edním čerpadlem - hladinový spínač s cyklem (hystereze): n Čerpadlo má čerpat kapalinu z nádrže. n V nádrži sou namontovány dva hladinové spínače. 1 Obrázek : Uspořádání hladinových spínačů při použití dvou čerpadel s hysterezí 1 Hladina pro vypnutí VYP hladinový spínač 1 Hladina pro spuštění Základní zatížení hladinový spínač 1 Hladina pro spuštění špička hladinový spínač 4 Hladina pro spuštění Alarm - vysoká hladina hladinový spínač Zařízení LevelControl ovládá čerpadla takto: - Čerpaná kapalina se napouští do nádrže. - Jakmile dosáhne hladina úrovně pro sepnutí Základní zatížení hladinového spínače 1, spustí zařízení LevelControl edno z čerpadel. Na ovládací ednotce e zobrazen průběh. - Jakmile hladina klesne na úroveň pro vypnutí VYP hladinového spínače 1 Základní zatížení, vypne zařízení LevelControl běžící čerpadlo. V případě, že byl přepínač pro každé z čerpadel přepnut do polohy Automaticky, bude zařízení LevelControl čerpadla v souladu s nastavením nebo v závislosti na počtu provozních hodin střídavě zapínat a vypínat. - Jakmile dosáhne hladina úrovně pro spuštění špička hladinového spínače, spustí zařízení LevelControl další čerpadlo s prodlevou cca. vteřin. - Oběčerpadla běží tak dlouho, dokud hladina nedosáhne úrovně pro vypnutí VYP na hladinovém spínači 1. Následně dode s prodlevou k vypnutí obou čerpadel. - V případě, že se hladina zvedá dále i když běží obě čerpadla a dosáhne hladiny Alarm - vysoká hladina na hladinovém spínači, dode k vyslání výstražného hlášení Vysoká hladina. Čerpadla pracuí na plný výkon. Obrázek 4: 1 Uspořádání hladinových spínačů při použití ednoho čerpadla s hysterezí 1 Hladina pro vypnutí VYP hladinový spínač 1 Hladina pro spuštění Základní zatížení hladinový spínač 1 Hladina pro spuštění Alarm - vysoká hladina hladinový spínač Zařízení LevelControl ovládá čerpadlo takto: - Čerpaná kapalina se napouští do nádrže. - Jakmile dosáhne hladina úrovně pro sepnutí Základní zatížení hladinového spínače 1, spustí zařízení LevelControl čerpadlo. Na ovládací ednotce e zobrazen průběh. - Jakmile hladina klesne na úroveň pro vypnutí VYP hladinového spínače 1, vypne zařízení LevelControl běžící čerpadlo. - V případě, že se hladina zvedá dále i když čerpadlo běží a dosáhne hladiny Alarm - vysoká hladina na hladinovém spínači, dode k vyslání výstražného hlášení Vysoká hladina. - Alarm vysoké hladiny přetrvává až do eho potvrzení nebo ustane, akmile e vysoká hladina odčerpána. Nastavení zařízení LevelControl e popsáno v kapitole 8.., strana 8. 10

11 Provoz s dvoitým čerpadlem s analogovým snímačem n n Čerpadla maí čerpat kapalinu z nádrže. V nádrži e nainstalován analogový tlakový snímač. Obrázek 5: Uspořádání hladinového spínače při použití analogového snímače 1 Rozsah pro kontrolu typu LiveZero - pod snímačem Hladina pro vypnutí čerpadla 1 a čerpadla Hladinový spínač Základní zatížení 4 Hladinový spínač špička 5 Hladinový spínač Alarm - vysoké hladiny 6 Rozsah pro alarm Overload Zařízení LevelControl ovládá čerpadla takto: - Čerpaná kapalina se napouští do nádrže. - Jakmile dosáhne hladina úrovně pro sepnutí Základní zatížení, spustí zařízení LevelControl edno čerpadlo. Na ovládací ednotce e zobrazen průběh. - Jakmile hladina klesne na úroveň pro sepnutí VYP, vypne zařízení LevelControl běžící čerpadlo. Vpřípadě, žesoupřipoeny dvě čerpadla přepínač pro každé z čerpadel byl přepnut do polohy Automaticky, bude zařízení LevelControl čerpadla v souladu s nastavením nebo v závislosti na počtu provozních hodin střídavě zapínat a vypínat. - Jakmile dosáhne hladina úrovně pro sepnutí špička, spustí zařízení LevelControl další čerpadlo s prodlevou cca. vteřin. - Obě čerpadla běží tak dlouho, dokud není dosaženo hladiny pro sepnutí Vyp. Následně dode s prodlevou k vypnutí obou čerpadel. - Vpřípadě, že se hladina v nádrži zvedá dále i když běží obě čerpadla a dosáhne hladiny Alarm - vysoká hladina, dode k vyslání výstražného hlášení Vysoká hladina. Čerpadla pracuí na plný výkon. - Nad a pod hladinou pro zapnutí a vypnutí identifikue zařízení LevelControl snímač Overload a kontrolue úroveň LiveZero. - Alarm vysoké hladiny přetrvává až do eho potvrzení nebo ustane, akmile e vysoká hladina odčerpána. Spínání se dá používat i v provozu s edním čerpadlem. Nastavení zařízení LevelControl e popsáno v kapitole 8..4, strana Kontrola Pomocí zařízení LevelControl lze kontrolovat digitální a analogové vstupy externích přístroů a stavů. Software umožňue použití následuících funkcí: D interní na síti nezávislý akustický alarm D alarm vysoké hladiny D připravenost k provozu D souhrnná provozní hlášení D souhrnná chybová hlášení D kontrola fází D identifikace přetížení čerpadla D kontrola teploty motorů čerpadel D chyba snímače/live Zero D závada/výstraha pro každé čerpadlo D identifikace snížené zátěže D archivace posledních 0 chybových dat D kontrola servisního intervalu 4.4. Zobrazená hlášení Zařízení LevelControl může vizuálně zobrazit události a informace. Software umožňue použití následuících funkcí: D indikace hladiny vody D alarmy a výstrahy v nekódovaném textu D provozní a stavové informace každého čerpadla D stavové informace D zobrazení provozních hodin pro každé čerpadlo D zobrazení provozních hodin každého zařízení D proud motoru v každém čerpadle D ukazatel síťového napětí D ukazatel síťové frekvence D účinnost každého čerpadla D identifikace točivého pole síťového napáení D spuštění každého čerpadla zvlášť D Parametrizace a nastavení D Elektronický typový štítek D Vněmeckém, anglickém, francouzském a místním azyce Obsluha Zařízení LevelControl lze ovládat pomocí několika tlačítek: D Funkční a navigační tlačítka D Přepínač režimu ruční automatický Komunikace Zařízení LevelControl komunikue pomocí různých rozhraní: D Servisní rozhraní: RS D Sběrnicový systém Feldbus (připravue se): - LON - Profibus - Modbus - RS

12 4.5 Technické údae Jmenovité provozní napětí Frekvence sítě Jmenovité izolační napětí Jmenovitý výkon každého motoru Jmenovitý proud každého motoru Způsob zapoení Tabulka 4: Jmenovité hodnoty Digitální vstupy (I) ~ 400 V střídavý +/ -10% 1~ 0 V střídavý (motor s kondenzátorem) 50/60 Hz 500 V střídavý až 4 kw max. 10 A Přímé zapoení 4 x hladinový spínač 4 V stenosměrný, mezní hodnoty podle IEC 6111-m- typ x externí vstup 4 V stenosměrný, mezní hodnoty podle IEC 6111-m- typ 4xWSK 1) 4 V stenosměrný, vstupní impedance 57 kω Tabulka 5: Digitální vstupy 1) Připoení PTC přes externí termistorové vyhodnocovací zařízení 4.5. Digitální výstupy (O) x ovládání ističů 50 V střídavý, 8 A 1 x programovatelný reléový výstup x možnost připoení externího akustického výstražného zařízení 1 x potvrzovací výstup pro externí hlásič závad Tabulka 6: Digitální výstupy 50 V střídavý, 8 A, přepínací kontakt max. 4 V stenosměrný, 50 ma, otevřený výstup kolektoru, spínání proti hmotě Okolní podmínky Teplota za provozu Okolní teplota při skladování Relativní vlhkost vzduchu Výška instalace 1) Tabulka 7: Okolní podmínky 0až40 C 0až70 C nesmí doít k orosení max m nad mořem 1) Při instalaci ve vyšších polohách s použitím redukčního faktoru 4.6 Kryt Rozměry Rozměry se šroubením Hmotnost Krytí Kabelová průchodka Barevný odstín Materiál Tabulka 8: Údae o krytu 4.7 Nadstandardní výbava D D D 55 x 180 x 100 mm 55 x 16 x 100 mm cca. kg IP54 zespodu RAL 705 (světle šedá) PC Sběrnicový modul Feldbus (připravue se) - LON - Profibus - ModBus Tlakový snímač pro hydrostatické měření - H10, rozsah měření cca. 0 až 10,5 m - H0, rozsah měření cca. 0 až,5 m Vytápění rozvaděče 5W 4.8 Software Software KSB PC KSB ServiceTool pro zařízení LevelControl na disku CD 4.5. Analogový vstup Snímač 4-0 ma, vstupní impedance 00 Ω D <,5 ma: Identifikace Life-Zero D > 0,5 ma: identifikace Overload Připoení tlakového snímače (nadstandardní vybavení) Hydrostatická kontrola hladiny: D H10, rozsah měření cca. 0 až 10,5 m D H0, rozsah měření cca. 0 až,5 m 1

13 5 Obsluha Zařízení LevelControl můžete obsluhovat takto: D Přes servisní rozhraní pomocí externího počítače D Pomocí ovládací ednotky KSB D Přepínačem nebo přepínači (ruční-0-automatický) 5.1 Ovládací ednotka Kontrolka LED: Světelná signalizace Funkční tlačítka Diagnostika Provoz Kontrolka LED: Vysoká hladina Kontrolka LED: Čerpadlo běží nebo Závada Disple (zobrazení nekódovaného textu) Nastavení Informace Navigační tlačítka Přepínač: ruční automatický Obrázek 6: Ovládací ednotka zařízení LevelControl (příkladsedvěma čerpadly) Kontrolka LED D D D Světelná signalizace informue o provozním stavu systému čerpadel: - Červená: Jedno nebo více alarmových hlášení - Žlutá: Jedno nebo více výstražných hlášení - Zelená: Signalizace bezporuchového provozu Signalizace vysoké hladiny svítí, pokud dode k alarmu způsobeném vysokou hladinou Signalizace na čerpadle informue o provozním stavu čerpadla: - Nesvítí: Čerpadlo nebylo parametrováno - Zelená, svítí: Čerpadlo připraveno - Zelená, bliká: Čerpadlo běží - Žlutá, svítí: Čerpadlo e připraveno v režimu ručního ovládání (pouze u verze ATEX) - Žlutá, bliká: Čerpadlo běží v režimu ručního ovládání (pouze u verze ATEX) - Červená, svítí: Závada - čerpadlo vypnuto - Červená, bliká: Závada - čerpadlo běží 1

14 5.1. Funkční tlačítka Přímý přístup k prvkům první úrovně nabídky: Provoz Diagnostika Nastavení Informace 5.1. Navigační tlačítka Navigace v nabídkách a potvrzování nastavení: Nahoru/dolů D Přechod v nabídkách nahoru nebo dolů D Při zadávání číselných údaů zvýšení nebo snížení zobrazené hodnoty D Pohyb nahoru nebo dolů Tlačítko escape D Zrušení zadávání bez uložení D Přechod v nabídkách o úroveň výš D Při zadávání přechod doleva Tlačítko OK D Pokud dode k závadě: Vypnutí akustické signalizace D Pokud stisknete tlačítko v úvodním okně: Vyvolání rychlé nabídky (viz kapitola 5.1.6) D Potvrzení nastavení D Potvrzení výběru nabídky D Při zadávání číselných hodnot přechod na další číslici Tlačítko nápovědy D Zobrazí u každé vybrané položky nabídky text nápovědy Provozní tlačítka (pouze u provedení ATEX) D D D Výběr provozních režimů Zamknutí tlačítek Nastavení tlačítka Func Ruční provoz D Spuštění vybraného čerpadla D Automatické vypnutí vybraného čerpadla - 10 s po stisknutí tlačítka - pokud e hladina pod hladinou pro vypnutí Vyp D Vypnutí vybraného čerpadla Automatický provoz D Ovládání vybraného čerpadla v závislosti na výšce hladiny Funkční tlačítka s možností vložení parametru D Přepínání ovládání čerpadla 1 a čerpadla Disple Disple zobrazue šest znaků a obsahue tyto informace: Vybrané čerpadlo/číslo parametru Aktuální výběr Informace o parametrech Obrázek 7: Hlášení na displei Vybrané čerpadlo/číslo parametru Aktuální výběr Informace o parametrech Čas, datum Datum, čas Disple ovládací ednotky Uživatelská úroveň Vysvětlení Zobrazí v hlavní nabídce vybrané čerpadlo a při parametrizaci vybrané číslo parametru. Provoz Diagnostika Nastavení Informace Seznam volitelných parametrů / informace o parametrech Zobrazení nastaveného času a data Uživatelská úroveň Zobrazení aktuální uživatelské úrovně: - C = Zákazník - S = Servis - F = Výrobce Tabulka 9: Informace ovládací ednotky 14

15 5.1.6 Rychlá nabídka Rychlou nabídku můžete vyvolat z úvodního okna. " Stiskněte v úvodním okně tlačítko OK. Zobrazí se následuící parametry: Kategorie Parametr Obecně Údae o zařízení Údae o motoru Spínání Čas Tabulka 10: Informace rychlé nabídky Servisní rozhraní Do servisního rozhraní se lze dostat dvěma způsoby: D pomocí konektoru na desce (viz Obrázek 10, strana 0) D pomocí konektoru na ovládací ednotce (viz Obrázek 8) Obrázek 8: 1 Servisní rozhraní 1 Servisní rozhraní na ovládací ednotce Můžete provést tyto akce: D Nastavení a parametrizace systému čerpadel D Aktualizace softwaru Pokud chcete ovládat zařízení LevelControl pomocí servisního rozhraní, postupute takto: 1. Propote PC nebo notebook a zařízení LevelControl propoovacím kabelem RS.. Aktivute KSB ServiceTool pro zařízení LevelControl na PC nebo notebooku. 5. Přepínač provozního zařízení ruční automatický (není u verze ATEX) Obrázek 9: Přepínač režimu ruční automatický Každé čerpadlo má vlastní přepínač, kterýmůžete přepnout takto: Poloha spínače Funkce Ručně D Funkce snímače v krátkodobém ručním provozu 0 D Spínač zacvakne D Čerpadlo e vypnuto a není připraveno k provozu Automatický D Spínač zacvakne D Čerpadlo e spínáno a vypínáno zařízením LevelControl podle potřeby Tabulka 11: Poloha přepínače 15

16 5. Zobrazení a změna parametrů Číslo parametru má současně význam cesty. První číslice čísla parametru odpovídá první úrovni nabídky a e přímo vyvolána pomocí čtyř funkčních kláves. 1-Provoz -Diagnostika -Nastavení 4-Informace Další kroky provedete pomocí navigačních tlačítek. Pokud stisknete edno z funkčních tlačítek při úpravách parametrů, přepne zobrazení na první úroveň bez uložení změn parametrů Přihlášení do zařízení LevelControl Bez přihlášení můžete zadávat parametry pouze omezeně. Přihlášení do zařízení LevelControl: 1. Vyvolete parametr a vyberte uživatelskou úroveň.. Přihlášení do zařízení LevelControl: - Heslo: 75 Čtvrtá číslice čísla parametru: Změňte zobrazení ---1 na displei (vlevo nahoře) stisknutím navigačního tlačítka na ---5 a potvrďte zadání tlačítkem OK. Dosáhli ste parametru. 5. Pro změnu parametru stiskněte podruhé tlačítko OK. 6. Pro zvýšení nebo snížení hodnoty použite tlačítka se šipkami. Lišta nad zadanou hodnotou zobrazue aktuální zadanou hodnotou ve vztahu k rozsahu hodnot. 7. Pokud chcete opustit oblast nastavování, aniž byste uložili hodnotu, stiskněte tlačítko Esc. 8. Potvrďte vybranou hodnotu tlačítkem OK. Kurzor se přesune na další pozici doprava. Další pozice můžete nastavit tak, ak e popsáno výše. 9. Pokud chcete přeít na pozici doleva, stiskněte tlačítko Esc. 10. Tlačítkem OK uložíte parametr. V případě, že zařízení LevelControl nepoužíváte 15 min., bude přihlášený uživatel automaticky odhlášen. Příklad: Parametr ---5 První číslice čísla parametru: Pro nastavení stiskněte funkční tlačítko. Vlevo nahoře na displei se zobrazí -1. Druhá číslice čísla parametru: Změňte zobrazení -1 na displei (vlevo nahoře) stisknutím navigačního tlačítka na - a potvrďte zadání tlačítkem OK. Vlevo nahoře na displei se zobrazí Třetí číslice čísla parametru: Změňte zobrazení --1 na displei (vlevo nahoře) stisknutím navigačního tlačítka na -- a potvrďte zadání tlačítkem OK. Vlevo nahoře na displei se zobrazí

17 5.4 Struktura nabídky Následuící tabulka uvádí struktura nabídky zařízení LevelControl. Úroveň 1 Úroveň Úroveň Úroveň 4 1 Provoz 1 Obecné informace 1 Analogová úroveň 4 Digitální úroveň Síťové napětí Frekvence sítě 5 Napětí baterie 6 Ext. vstup 1 7 Ext. vstup Čerpadlo 1 1 Stav čerpadla 1 Proud čerpadla 1 Cos fí čerpadlo 1 4 Výkon čerpadla 1 Čerpadlo 1 Stav čerpadla Proud čerpadla Cos fí čerpadlo 4 Výkon čerpadla 4 Doby astatistika 1 Provozní hodiny zařízení Provozní hodiny čerpadla 1 Provozní hodiny čerpadla 4 Spuštění čerpadla 1 5 Spuštění čerpadla Diagnostika 1 Obecné informace 1 Aktuální hlášení Historie Potvrdit vše Nastavení 1 Ovládací ednotka 1 Základní nastavení 1 Jazyk 4 Kontrast LCD Pokračování na následuící straně 4 Konfigurace CAN 1 Device ID Síť -master LevelControl 1 Přihlášení 1 PIN Aktivovat heslo Změnit heslo Čas/datum 1 Čas Datum Servis 1 Nastavení z výroby Parametry přístroe 1 Obecné informace 1 Konfigurace čerpadla Změna čerpadla Spuštění nuceného vypouštění 4 Baterie Motor 1 Jmenovitý výkon Jmenovitý proud 4 Mezní hodnota přetížení Mezní hodnota přepětí 5 Mezní hodnota dolního napětí 6 Mezní hodnota dolní zátěže 7 8 Faktor ext. měniče 1fáze/fáze Nastavení času 1 max. doba chodu čerpadla Přesný čas změny čerpadla 4 Prodleva spuštění Mez chodu naprázdno 5 Prodleva připoení 6 Min. prodleva vypnutí 7 Max. prodleva vypnutí Nucený rozběhint/čas Nucený rozběh int 1 Nucený rozběh čas 17

18 Úroveň 1 Úroveň Úroveň Úroveň 4 Nastavení 4 IO a měření 1 Snímače Hydrostatické měření 1 Maximální hladina Hydrostatický typ snímače Snímač hladiny Analogový snímač 1 Hladina při 4mA Hladina při 0mA Výška nádrže 4 Hladiny pro sepnutí 1 Hladina pro vypnutí Čerpadlo pro základní zatížení zap Čerpadlo špičkového provozu zap 4 Alarm vysoké hladiny zap 5 Digitální vstupy 1 Digitální vstup 1 Digitální vstup Digitální vstup 4 Digitální vstup WSK alarm čerpadlo 1 WSK výstraha čerpadlo 1 WSK alarm čerpadlop WSK výstraha čerpadlop 9 WSK aktivovat 10 Ext vstup1 aktivní 11 Funkce ext vstupu 1 1 Ext vstup aktivní 1 Funkce ext vstupu 6 Digitální výstupy 5 Hlášení 1 Nastavení hlášení 6 Kořenová nabídka 1 Nastavení kořenové nabídky 4 Information 1 Řídicí modul (SM) 1 Sériový modul (SM) Materiálový modul (SM) Firmware (SM) 4 Parametrická věta (SM) 5 Verze hardwaru (SM) Tabulka 1: Struktura nabídky Relé chybového hlášení Funkce relé 18

19 6 Instalace Nesprávně provedená instalace představue riziko ohrožení života! " Zařízení LevelControl instalute tak, aby nemohlo být zaplaveno. " Zařízení LevelControl neinstalute v oblastech ohrožených explozí. " Při instalaci na externí spínač: Dodržute směrnice o kombinacích nízkonapěťových spínačů. 6.1 Zkontrolute okolní podmínky 1. Zaistěte následuící okolní podmínky. Teplota za provozu Okolní teplota při skladování Relativní vlhkost vzduchu Výška instalace 1) Tabulka 1: Okolní podmínky 0až40 C 0až70 C Nesmí doít k orosení max m nad mořem 1) Při instalaci ve vyšších polohách s použitím redukčního faktoru. Použití za iných okolních podmínek konzultute s výrobcem.. Zaistěte, aby místo instalace splňovalo následuící podmínky: - Dostatek prostoru pro montáž a demontáž a pro ventilaci - Žádné přímé sluneční záření - Ochrana proti mrazu - Zaištění proti zaplavení 4. Montáž zařízení LevelControl na stěnu. 19

20 6. Elektrické připoení 1 1L1 L1 1L L 1L L 9 L1 L L N PE 8 L1 L1 N1 K L L N N0 K N L1 PE Obrázek 10: Svorkovnice na desce 1 Připoení ističů, hlavní obvod 9 V - baterie Servisní rozhraní 4 Svorkovnice pro vstupy a výstupy (osazení pinů viz Tabulka 14) 5 Připoení ovládací ednotky (pouze CU) 6 Připoení pro souhrnná chybová hlášení a vytápění 7 Připoení pro měniče a poistky čerpadla 8 Připoení pro měniče a poistky čerpadla 1 9 Síťová přípoka 10 Připoení kontaktů ochrany vinutí 0

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Automatické spínací zařízení. Cervomatic EDP.2. Typový list

Automatické spínací zařízení. Cervomatic EDP.2. Typový list Automatické spínací zařízení Cervomatic EDP.2 Typový list Impressum Typový list Cervomatic EDP.2 Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení výrobce nesmí dále šířit, rozmnožovat, upravovat

Více

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C CP-MM Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typům této výrobkové řady a tedy

Více

Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 16 regulátory.

Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 16 regulátory. Komunikační centrála pro LPB zařízení OCI6... Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 6 regulátory. Použití Zařízení Budovy Provozovatel Centrála je součástí LPB

Více

V ~ Úvod. Nabíječka baterií T4X pro akumulátory / baterie 1,2 Ah až 120 Ah

V ~ Úvod. Nabíječka baterií T4X pro akumulátory / baterie 1,2 Ah až 120 Ah Úvod V tomto návodu k obsluze se používaí následuící piktogramy / symboly: Čtěte návod k obsluze! W Wattů (příkon) Dodržute bezpečnostní pokyny a řiďte se upozorněními! Pozor na zranění elektrickým proudem!

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Obsah: 1.0 Program... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení na

Více

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o.

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. PŘENOSNÁ SUŠÁRNA SVAŘOVACÍCH ELEKTROD PKS13 ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o., Rybářská 56, 280 35 Kolín II tel.:321724628, 321720240 fax: 321722710 e-mail: elektroteplo@elektroteplo.cz

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART REMOTE OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART REMOTE OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART REMOTE CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze Joystick III Stav: V2.20141208 3032258305-02-CS Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte jej. Uchovejte tento návod k obsluze k budoucímu použití. Impressum Dokument Autorská

Více

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Centronic VarioControl VCJ470 CZ Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Tento návod prosím uschovejte! Návod k použití Obsah Všeobecně... 2 Záruka... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Použití k určenému

Více

Spínač pracující v závislosti na výšce hladiny. LevelControl Basic 2. Návod k obsluze/montáži

Spínač pracující v závislosti na výšce hladiny. LevelControl Basic 2. Návod k obsluze/montáži Spínač pracující v závislosti na výšce hladiny LevelControl Basic 2 Návod k obsluze/montáži Typ BS Typ BC Impressum Návod k obsluze/montáži LevelControl Basic 2 Originální návod k obsluze KSB Aktiengesellschaft

Více

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Místní zobrazovací jednotka LDU 401 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

Regulace klimatizace v laboratoři Viničná

Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Uživatelský návod pro regulaci na akci Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Vypracoval V Praze dne 8.6.2008 Ing. Jaroslav Kurzweil Návod k automatu MPC Tento návod je určen pro vyškolenou obsluhu

Více

Centronic UnitControl UC52

Centronic UnitControl UC52 Centronic UnitControl UC52 cs Návod na montáž a obsluhu Samostatná řídicí jednotka s ovládacím prvkem Důležité informace pro: montéry/ elektrikáře/ uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento

Více

1. Obsah 2. 1. Obsah Strana. 2. Montáž, připojení, uvedení do provozu 3-5. 3. Ovládací prvky 6. 4. Displej 6. 5. Výchozí nastavení 7

1. Obsah 2. 1. Obsah Strana. 2. Montáž, připojení, uvedení do provozu 3-5. 3. Ovládací prvky 6. 4. Displej 6. 5. Výchozí nastavení 7 1. Obsah 2 1. Obsah Strana 2. Montáž, připojení, uvedení do provozu 3-5 3. Ovládací prvky 6 4. Displej 6 5. Výchozí nastavení 7 6. Změna nastavení 8 6.1 Ćasový údaj a den v týdnu 8 6.2 Kalendářní měsíc

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Bezdrátový multizónový modul

Bezdrátový multizónový modul s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová

Více

Synco living. Ovládání Centrální jednotka. Srpen 2008 Strana1/12 Michal Bassy - Srpen 2008

Synco living. Ovládání Centrální jednotka. Srpen 2008 Strana1/12 Michal Bassy - Srpen 2008 Synco living Ovládání Centrální jednotka Srpen 2008 Strana1/12 Michal Bassy - Srpen 2008 Menu - navigační tlačítka Tlačítko šipka nahoru Pro pohyb vzhůru v úrovních menu, pro pohyb zpět v infostránkách

Více

Ohřev TUV - Uvedení do provozu

Ohřev TUV - Uvedení do provozu Ohřev TUV - Uvedení do provozu Michal Bassy Strana 1 Ohřev TUV Uvedení do provozu Postup ohřevu TUV Pro uvedení do provozu ohřevu TUV nakonfigurujte části systému požadované pro regulaci TUV. Uvedení do

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

DIGITÁLNÍ REGULÁTOR DR2013

DIGITÁLNÍ REGULÁTOR DR2013 DIGITÁLNÍ REGULÁTOR DR2013 Parametry regulátoru: Napájecí napětí Krytí IP Silové výstupy Maximální spínaný proud Digitální vstupy Analogové vstupy ~230V 42 8 x spínací relé 2A + 4 x přepínací relé 5A 5A

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

LED ovládání. Návod k montáži a použití V 1.2

LED ovládání. Návod k montáži a použití V 1.2 LED ovládání Návod k montáži a použití V 1.2 getair GmbH & Co. KG Krefelder Straße 670 41066 Mönchengladbach Německo E-mail: info@getair.eu Web: www.getair.eu Obsah 1. Všeobecné pokyny...4 1.1 Bezpečnostní

Více

Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídicí jednotky pohonu CD 1 x 4 P6 / P8, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití.

Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídicí jednotky pohonu CD 1 x 4 P6 / P8, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití. Řídicí jednotka pohonu CD 1 x 4 P6 / P8 NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídicí jednotky pohonu CD 1 x 4 P6 / P8, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití. Řídící

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 01/2014 servotechnika Typy servozesilovačů TGA-24-9/20 TGA-24-9/20-O1 TGA-24-9/20-O3 TGA-24-9/20-O4 TGA-24-9/20-O8 standardní verze s volitelným

Více

Návod k použití Termostat FH-CWP

Návod k použití Termostat FH-CWP Návod k použití Termostat FH-CWP Obsah Návod k použití termostatu FH-CWP 1. Přehled funkcí... 3 2. Montáž... 4 3. Instalace... 4 4. Ruční režim (tovární nastavení)... 5 5. Časová funkce ON/OFF... 6 6.

Více

220-240 V AC 500 ma elektronická ochrana proti zkratu 5 minut Krytí IP 20 Pracovní prostředí. 780 g 255 x 63 x 180 mm

220-240 V AC 500 ma elektronická ochrana proti zkratu 5 minut Krytí IP 20 Pracovní prostředí. 780 g 255 x 63 x 180 mm animeo LON Motor Controller 4DC/E NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídicí jednotky LON Motor Controller 4DC/E, přečtěte si prosím pečlivě tento návod. Návod uschovejte pro

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 1. Upozornění Je naší povinností sdělit Vám,

Více

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey cs Návod k montáži a obsluze 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Obr. 1: I ON 0 OFF Návod 1k Obecné montáži informace a obsluze 1.1 Informace o tomto dokumentu

Více

Synco living. Ventilace Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008. Regulace Rozšířené funkce

Synco living. Ventilace Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008. Regulace Rozšířené funkce Synco living Ventilace Funkce a ovládání Srpen 2008 Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008 Ventilace Řízení ventilace Ventilace může být řízena přes: Univerzální modul RRV934 S-mód KNX TP1 Strana2/32 Michal

Více

S přepínáním na vytápění nebo chlazení. Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...

S přepínáním na vytápění nebo chlazení. Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24... 3 564 Prostorový termostat RAA41 S přepínáním na vytápění nebo chlazení Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA41

Více

Příručka zapojení Moeller 02/05. Vačkové spínače

Příručka zapojení Moeller 02/05. Vačkové spínače Příručka zapojení Moeller / Strana Přehled - Vypínače zapnuto-vypnuto, hlavní vypínače, vypínače pro opravy a údržbu - Přepínače, reverzační přepínače - (Reverzační) přepínače hvězda-trojúhelník - Vícerychlostní

Více

Automatické přečerpávací zařízení na znečištěnou vodu. Ama-Drainer-Box Mini. Typový list

Automatické přečerpávací zařízení na znečištěnou vodu. Ama-Drainer-Box Mini. Typový list Automatické přečerpávací zařízení na znečištěnou vodu Typový list Impressum Typový list KSB Aktiengesellschaft Pegnitz Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti KSB nesmí

Více

PXM10. Ovládací panel. Siemens Building Technologies DESIGO PX

PXM10. Ovládací panel. Siemens Building Technologies DESIGO PX 9 230 DESIGO PX Ovládací panel PXM10 Místní ovládací panel pro monitorování a ovládání kompaktních nebo modulárních podstanic DESIGO PX LCD displej s nastavitelným kontrastem Jednoduché ovládání pomocí

Více

Převodník tlaku PM50. Návod k použití odborný výtah

Převodník tlaku PM50. Návod k použití odborný výtah Process and Machinery Automation Převodník tlaku PM50 Návod k použití odborný výtah PROFESS spol. s r.o. Květná 5, 326 00 Plzeň Tel: 377 454 411, 377 240 470 Fax: 377 240 472 E-mail: profess@profess.cz

Více

Servopohon pro modulační řízení AME 435

Servopohon pro modulační řízení AME 435 Datový list Servopohon pro modulační řízení AME 435 Popis Moderní konstrukce zahrnuje funkci "vypnutí". Díky této funkci budou servopohony a ventily chráněny proti přetížení, v případě zatížení systému.

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

Video adaptér MI1257

Video adaptér MI1257 Video adaptér MI1257 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených NTG4.5-204 s Comand Online, Audio50 APS nebo Audio 20 s 4-pinovým konektorem

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

Tempus Lux Soumrakový spínač D GB CZ BZT27731. Návod na montáž a obsluhu BZT27731

Tempus Lux Soumrakový spínač D GB CZ BZT27731. Návod na montáž a obsluhu BZT27731 2 310380 01 Tempus Lux Soumrakový spínač BZT27731 CZ 0 6 12 18 24 Návod na montáž a obsluhu MENU OK 2 Lux 2000 BTZ27731 1 D GB CZ PL HR 1-2 2600 W 1-2-3 16A-10AX 250V~ 0,5mm - 2,5mm 2 1 2 3 8mm 230-240V~

Více

Informace o produktu. Napájecí a řídící zdroj BVS20

Informace o produktu. Napájecí a řídící zdroj BVS20 Informace o produktu Napájecí a řídící zdroj BVS20 Obsah balení 1 x BVS20-SG 1 x Informace o produktu Bezpečnostní pokyny! Montáž, instalace a uvedení do provozu může být provedena pouze kvalifikovaným

Více

inteo Thermis IB 1. Technické údaje 2. Montáž NÁVOD K POUŽITÍ Thermis IB Teplotní automatika

inteo Thermis IB 1. Technické údaje 2. Montáž NÁVOD K POUŽITÍ Thermis IB Teplotní automatika Teplotní automatika Thermis IB NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností teplotní automatiky, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití. inteo Thermis IB Thermis IB je řídicí

Více

MK800. Signalizační a testovací panel

MK800. Signalizační a testovací panel Signalizační a testovací panel MK800 s pouzdrem pro montáž na desku Vlastnosti Zobrazení pracovních a chybových z monitorovacích systémů firmy BENDER Podsvětlený LC displej s textovým menu (4x 20 znaků,

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Automatické spínací zařízení. Controlmatic E.2. Typový list

Automatické spínací zařízení. Controlmatic E.2. Typový list Automatické spínací zařízení Controlmatic E.2 Typový list Impressum Typový list Controlmatic E.2 KSB Aktiengesellschaft Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti KSB nesmí

Více

Alarmový spínač s kontaktním čidlem. Vypínač pračky AS W4/AS W8. Návod k obsluze/montáži

Alarmový spínač s kontaktním čidlem. Vypínač pračky AS W4/AS W8. Návod k obsluze/montáži Alarmový spínač s kontaktním čidlem Vypínač pračky AS W4/AS W8 Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Vypínač pračky AS W4/AS W8 Originální návod k obsluze Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 MI1249 Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při couvání

Více

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch Pokojový programovatelný termostat Flame Touch Pokojový termostat Flame Touch s intuitivním dotekovým ovládáním slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného

Více

2 ZAPOJENÍ, OŽIVENÍ A PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ

2 ZAPOJENÍ, OŽIVENÍ A PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ 2 ZAPOJENÍ, OŽIVENÍ A PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ INSTALACE EGO-N 2.1 Úvod Studenti by se měli seznámit s funkcemi na přípravku charakterizující jednoduché inteligentní sběrnicový systém Ego-n firmy ABB. Úkolem

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

220-240V 50Hz. indukční aktivní(především ventilátory) Stupeň ochrany IP34 Celkové rozměry nepřekročí Teplota prostředí

220-240V 50Hz. indukční aktivní(především ventilátory) Stupeň ochrany IP34 Celkové rozměry nepřekročí Teplota prostředí BU Obsah 1- Ustanovení 2- Doručená sada 3- Základní technický popis 4- Obchodní podmínky 5- Reklamační požadavky 6- Popis a složení 7- Instalace a připojení k elekt.proudu 8- Popis ovládání modelů, návrh

Více

Rozvaděč pro malé nákladní výtahy MNV4

Rozvaděč pro malé nákladní výtahy MNV4 CV 120 366 21.3.2014 Rozvaděč pro malé nákladní výtahy MNV4 Návod k montáži a obsluze Vydání: 3 Počet listů: 6 TTC TELSYS, a.s. Tel: 234 052 222 Úvalská 1222/32, 100 00 Praha 10 Fax: 234 052 233 Internet

Více

Manuál k pracovní stanici SR609C

Manuál k pracovní stanici SR609C Manuál k pracovní stanici SR609C Obsah Manuál k pracovní stanici SR609C...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny:

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny: Návod k použití Programovací přístroj P6 Důležité pokyny: Před montáží programovacího přístroje a jeho uvedením do provozu si prosím důkladně pročtěte tento návod k obsluze. Tento návod k obsluze uložte

Více

Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla

Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla Firma TMK sp.j. Września Szosa Witkowska 105 tel./fax +48 61 437 97 www.tmk.com.pl Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla MTS 100 Návod k obsluze a instalaci Použití Řídicí jednotka je určena

Více

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží:

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží: 4 937 DESIO Proudový ventil Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw SEA45.1 Použití Proudový ventil se používá pro regulaci topných elementů v zařízeních vytápění, větrání a klimatizace,

Více

MANUÁL. Termostat 230 V 24 V Standard Komfort Control s technologií microcontroll CZE ENG FRA ITA SPA NLD RUS

MANUÁL. Termostat 230 V 24 V Standard Komfort Control s technologií microcontroll CZE ENG FRA ITA SPA NLD RUS MANUÁL Termostat 230 V 24 V Standard Komfort Control s technologií microcontroll Vážený zákazníku Obsah Pořízením jednoho z termostatů typu Standard, Komfort nebo Control jste se rozhodli pro digitální

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá TERM 2.8 Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8 Popis Mikroprocesorový dvouokruhový PI regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní programová regulace vytápění třístavová programová

Více

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF TR 635 top TERMINA 1kanálové týdenní spínací hodiny Podle verze je výrobcem přednastaven čas a pravidlo přepínání letního a zimního času. Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek Stav kontaktů relé

Více

Obj. číslo Typ Obj. číslo Typ 111442 SU-TS/TA 248254 Z-SGS/TA 111443 SU-TS/1W-TA 268626 SU-GS/1W-TA 111444 SU-TS/WO 268627 SU-GS/1W-WO 111445

Obj. číslo Typ Obj. číslo Typ 111442 SU-TS/TA 248254 Z-SGS/TA 111443 SU-TS/1W-TA 268626 SU-GS/1W-TA 111444 SU-TS/WO 268627 SU-GS/1W-WO 111445 SOUMRAKOVÉ SPÍNAČE SPÍNACÍ HODINY Výběrová pomůcka Platnost od 1.2.2008 PŘEVODNÍ TABULKA Nový typ Starý typ Obj. číslo Typ Obj. číslo Typ 111442 SU-TS/TA 248254 Z-SGS/TA 111443 SU-TS/1W-TA 268626 SU-GS/1W-TA

Více

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED .0 Ovládač klávesnice Ovládání 3 přepínačů/kláves a 3 LED 3 Obr..0-: Ovládač klávesnice 5 Obsah Účel použití...0- Zobrazení a komponenty na desce tištěných spojů...0- Elektrické zapojení...0- Přiřazení

Více

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis. Oprava MOVIFIT -SC

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis. Oprava MOVIFIT -SC Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis Oprava MOVIFIT -SC Vydání 01/2011 17069769 / CS 1 Doplnění / oprava Přehled 1 Doplnění / oprava UPOZORNĚNÍ Do návodu k obsluze "MOVIFIT

Více

Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy

Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy Zadání 1. Seznamte se s funkcemi modelu Zabezpečení a správa budovy. 2. Seznamte se s možnostmi programu GB 060 Control Panel. 3. Ověřte funkčnost bezpečnostního

Více

MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-RC-0002R

MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-RC-0002R MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-RC-0002R 4. vydání - leden 2013 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Modul C-RC-0002R je interierový ovladač určený

Více

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač KNM

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač KNM Návod k obsluze Kapacitní hladinový spínač KNM Obsah. Použití z hlediska určení.............................................strana. Elektrické připojení.................................................strana

Více

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Originální návod k použití 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Pohon Program Počet kanálů Typové označení Objed. číslo Balení (ks) /řaz. kontaktů. WA_SG 04812 Popis Typové označení Objed.

Pohon Program Počet kanálů Typové označení Objed. číslo Balení (ks) /řaz. kontaktů. WA_SG 04812 Popis Typové označení Objed. Digitální spínací hodiny TSDW... SG 58512 WA_SG 04712 Automatické nebo manuální ovládání Automatický přechod letní/zimní čas Zpracování přestupného roku Bezšroubové svorky - vždy dva vodiče pro jednu svorku

Více

CHARGE BOX 7.0 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 7,0 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 7.0 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 7,0 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 7.0 BATTERY-CHARGER 7,0 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 2 3 4 5 6 1 13 14 12 11 10 9 8 7 15 16 24 21 23 22 20 19 18 17 Seznam obsahu

Více

Servopohony vzduchotechnických

Servopohony vzduchotechnických 4 634 OpenAir T Servopohony vzduchotechnických klapek GDB...1 GLB...1 GSF 1 Rotační provedení, / AC 230 V Elektronické rotační servopohony s tříbodovým a spojitým řízením, jmenovitý krouticí moment 5 Nm

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00 Návod k obsluze Spínací člen 1289 00 Obsah Popis přístroje... 3 Ovládací a zobrazovací prvky... 4 Připojovací svorky... 7 Montáž... 8 Nastavení druhu provozu... 9 Přepnutí druhu provozu podle naprogramování...

Více

DIMAX DIMAX 534 534 0 000. Návod k montáži a použití Univerzální stmívač DIMAX 534

DIMAX DIMAX 534 534 0 000. Návod k montáži a použití Univerzální stmívač DIMAX 534 DIMAX DIMAX 534 534 0 000 Návod k montáži a použití Univerzální stmívač DIMAX 534 Obsah Základní bezpečnostní pokyny 3 Použití v souladu s daným účelem Likvidace Připojení/Montáž 4 Ovládací prvky 7 Všeobecný

Více

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 POUŽITÍ Řídící automatiky EMA 194 a EMA 196 jsou užívány jako řídící a kontrolní zařízení pro systémy centrálního mazání s progresivními rozdělovači a mazacím přístrojem

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

MK3x3 programovatelné relé

MK3x3 programovatelné relé MK3x3 programovatelné relé 1. Základní vlastnosti 1. tři reléové výstupy do zatížení 1A (každé relé má 2 přepínací kontakty, využity jsou jen spínací) 2. jeden galvanicky oddělený vstup s možností aktivovat

Více

NÁVOD K OBSLUZE HLADINOVÝ SNÍMAČ FLD 48 "MEDÚZA"

NÁVOD K OBSLUZE HLADINOVÝ SNÍMAČ FLD 48 MEDÚZA NÁVOD K OBSLUZE HLADINOVÝ SNÍMAČ FLD 48 "MEDÚZA" Před prvním použitím snímače si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny bez

Více

Pokyny pro instalaci

Pokyny pro instalaci Dokument přeložený z angličtiny -CZ 2013-06-25 A003 Obsah 1 Prohlášení o shodě... 1 2 Varování... 2 3 Představení výrobku... 3 3.1 Všeobecné informace... 3 3.1.1 Popis nástěnného ovládání... 3 3.1.2 Popis

Více

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Modul pro nízko teplotní chlazení s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s gerulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL: AOYG xx L POUŽITÍ

Více

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W1-B Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Kódová klávesnice, se čtečkou karet. Je možné zapojit do větších

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Univerzální stmívač Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010 Projekt je

Více