DVD 227M. Návod k obsluze. Ekologická likvidace výrobku DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ : ZÁRUČNÍ LIST ŘÁDNĚ USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DVD 227M. Návod k obsluze. www.salora.eu. Ekologická likvidace výrobku DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ : ZÁRUČNÍ LIST ŘÁDNĚ USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE!"

Transkript

1 Ekologická likvidace výrobku Výrobek je označen symbolem upozorňujícím na nutnost nakládat s vyřazenými elektrospotřebiči jako s tříděným odpadem. Je tedy třeba s ním naložit ve smyslu direktivy EU č. 2002/96/EC, tj. recyklovat či rozebrat jej takovým způsobem, aby byly minimalizovány dopady tohoto kroku na životní prostředí. Další informace poskytnou příslušné orgány místní správy. Vyřazené elektrické spotřebiče, které nejsou likvidovány jako tříděný odpad, představují potenciální nebezpečí pro životní prostředí i lidské zdraví, protože obsahují nebezpečné látky. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ : ZÁRUČNÍ LIST ŘÁDNĚ USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE! PODMÍNKY UPLATNĚNÍ PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOSTI MASCOM S.R.O. ZA VADU VÝROBKU (REKLAMACE) V ZÁRUČNÍ DOBĚ (par. 620 odst.3,4 a par.625 Občanského zákoníku). Práva z odpovědnosti Mascom s.r.o. za vady výrobku, uplatňuje uživatel u prodejce, u něhož byl výrobek zakoupen, případně v autorizovaném servisu po dodání výrobku s popisem reklamované vady. S ohledem na povahu věci, vyžaduje Mascom s.r.o. jako podmínku k uplatnění práva z odpovědnosti za vady předložení dokladů prokazujících skutečnost, že konkrétní výrobek je v záruční době. Za doklady prokazující tuto skutečnost se považuje : Originální Záruční list vydaný k reklamovanému výrobku společností Mascom s.r.o. s vyplněným datem prodeje, opatřený podpisem a razítkem prodejce, předložený spolu s originálem dokladu o zakoupení výrobku. Datum potvrzeného záručního listu a dokladu o koupi musí být shodný. BEZ SPLNĚNÍ VÝŠE UVEDENÝCH PODMÍNEK NELZE NA MASCOM S.R.O. UPLATŇOVAT PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADU VÝROBKU! Mascom s.r.o. může vystavit nový Záruční list, pouze pokud uživatel prokáže datum nákupu konkrétního výrobku originálem nákupního dokladu, který obsahuje jednoznačnou identifikaci konkrétního kusu, to znamená, že na dokladu je vytištěn typ a model výrobku a výrobní číslo konkrétního kusu. Pokud uživatel není schopen toto prokázat, nelze nový Záruční list vystavit. Kopie záručních listů a nákupních dokladů výrobku, změněné, doplněné, bez původních údajů nebo jinak poškozené záruční listy nebo doklady o zakoupení výrobku nebudou považovány za doklady prokazující zakoupení reklamovaného výrobku u prodávajícího ani jako doklady prokazující skutečnost, že konkrétní výrobek je v záruční době. Jiné podmínky související se zárukou: Spotřebič před prvním použitím zapnout nejdříve po dvou hodinách (vyrovnání teplot a odpar vlhkosti). Prodejna, je při prodeji povinná kupujícímu spotřebič předvést a seznámit jej: se způsobem jeho používání a manipulace. se způsobem řešení případných záručních oprav. řádně vyplnit záruční list. na záruku se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku a Reklamačního řádu UPOZORNĚNÍ: Záruka se nevztahuje na vady způsobené použitím na jiné než domácí nebo běžné účely. Servisní síť: MASCOM SERVIS s.r.o. Školská 188, Kosoř, Praha-západ tel.: , mail : Dovozce : MASCOM s.r.o. tel.: Plné znění záručních podmínek naleznete v ZÁRUČNÍM LISTU DVD 227M Návod k obsluze

2 1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Před použitím tohoto přístroje si určitě pozorně přečtěte návod k obsluze a tyto bezpečnostní poznámky. Nechejte si tyto pokyny ve Vaší blízkosti pro budoucí nahlédnutí. Věnujte pozornost následujícím varováním Výstraha: Neotevírejte kryt zařízení, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Uvnitř zařízení nejsou žádné součásti, jejichž servis by bylo možné zajistit na uživatelské úrovni. V případě potřeby se vždy obracejte na kvalifikované odborníky. Zdroj elektrické energie - Přístroj smí být pouze připojen ke zdroji napájení, který je popsán v návodu k obsluze nebo dle značek na přístroji. Nepoužívejte tento přístroj ve vlhkém prostředí a blízko vody. Například blízko vany, umývadla, plaveckého bazénu apod. V následujících podmínkách se může na čočkách utvářet kondenzát : - Při přenesní z chladného prostředí do teplé místnosti. - V zapařené nebo velmi vlhké místnosti. Vlhko a kondenzát způsobí, že přístroj nemusí správně pracovat, pro nápravu tohoto problému počkejte asi jednu hodinu, než se vlhkost vypaří. Nepoužívejte na tento přístroj teplo nebo jej neumisťujte blízko zdroje tepla. Nenechávejte jej vystavovat delší dobu přímému slunečnímu světlu. Laserový výrobek třídy 1 Tento výrobek obsahuje laserové zařízení s nízkým výkonem. Neviditelné laserové záření, pokud otevřete a zmizí, pokud uzavřete. Vyhněte se zasažení paprskem. Macrovision: Tento výrobek obsahuje technologii ochrany autorských práv, která je chráněna právní metodou amerických patentů a dalšími právy duševního vlastnictví vlastněné firmou Macrovision Corporation, a je pouze určen pro domácí a jiné omezené prohlížení, není-li firmou Macrovision Corporation stanoveno jinak. Zpětné dešifrování nebo dekompletace je zakázána. DOLBY PROLOGIC: Vyrobeno na základě licence Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" a dvojitý symbol D jsou obchodními značkami Dolby Laboratories. Ekologická likvidace výrobku Výrobek je označen symbolem upozorňujícím na nutnost nakládat s vyřazenými elektrospotřebiči jako s tříděným odpadem. Je tedy třeba s ním naložit ve smyslu direktivy EU č. 2002/96/EC, tj. recyklovat či rozebrat jej takovým způsobem, aby byly minimalizovány dopady tohoto kroku na životní prostředí. Další informace poskytnou příslušné orgány místní správy. Vyřazené elektrické spotřebiče, které nejsou likvidovány jako tříděný odpad, představují potenciální nebezpečí pro životní prostředí i lidské zdraví, protože obsahují nebezpečné látky. 10. Řešení problémů Pokud se na Vašem DVD přehrávači objeví problém, podívejte se prosím na níže uvedený text, než budete kontaktovat servis. Problém Kontrola a postup Není napájení Zkontrolujte, zda byl napájecí vodič řádně připojen k napájecí zásuvce. Zkontrolujte, zda je napájecí napětí zapnuto. Nepřehrává se Není disk, vložte disk. Disk byl vložen horní stranou dolů. Vložte disk potisknutou stranou nahoru. Hodnocení disku je vyšší než nastavená úroveň hodnocení přehrávače. Disk není správný typ pro přehrávač. Disk je znečištěn nebo poškozen, vyčistěte disk nebo zkuste jiný disk. V přehrávači může být nekondenzována vlhkost. Vyjměte disk a nechejte přístroj jednu nebo dvě hodiny zapnutý. Zkontrolujte, zda je televize zapnuta, použijte ovladač TV pro výběr signálu A/V pro DVD místo vysílání Zkontrolujte, zda je připojení systému řádné a Žádný obraz zabezpečené. Zkontrolujte, zda nejsou připojovací kabely poškozeny. Vyčistěte disk. Stiskněte prosím tlačítko OPEN/CLOSE (OTEVŘÍT/ZAVŘÍT), pak stiskněte tlačítko Program (Programování) a ZOOM (TRANSFOKACE) pro návrat do výrobního standardního nastavení. Obraz šumí / zdeformovaný Disk je znečištěn nebo poškozen. Vyčistěte disk nebo zkuste jiný disk. Vynulujte systém barev TV sestavy. Zkuste připojit přehrávač přímo k TV sestavě, například bez pomocí VCR. Obraz není na celé obrazovce Na obrazovce zobrazena zpráva o problému Porucha Nelze PŘESKAKOVAT nebo VYHLEDÁVAT Žádný zvuk nebo zvukový výstup není kompletní Dálkové ovládání nefunguje Zvolte formát obrazovky z SETUP MENU (MENU NASTAVENÍ) přehrávače, viz SETUP MENU ( MENU NASTAVENÍ ) v této příručce. Zvolte formát obrazovky z menu disku DVD. Zobrazí se následující zpráva, pokud se během načítání vyskytla chyba: WRONG PASSWORD ( NESPRÁVNÉ HESLO ): Přehrávač odmítne přehrávat disk s hodnocením vyšším než je nastavená úroveň hodnocení přehrávače nebo bylo zadáno nesprávné heslo v menu nastavení. WRONG DISC ( NESPRÁVNÝ DISC ): Přehrávač je vybaven programem pro automatické rozpoznání kvality disku. Pokud přehrávač rozpozná chybný nebo poškozený disk, může přehrávač pokračovat v přehrávání při nízké kvalitě nebo zastaví přehrávání, v závislosti na úrovni poškození disku. Pokud se na Vašem přehrávači vyskytne porucha, odpojte jej na 30 minut. Po 30 minutách přehrávač zapněte a obnovte funkci pomocí vynulování (reset) přehrávače, je-li třeba. Některé disky jsou naprogramovány tak, že nedovolují uživatelům PŘESKAKOVAT nebo VYHLEDÁVAT v některých úsecích, obzvláště na začátku části s VAROVÁNÍM (WARNING). U disku s jednou kapitolou nelze aplikovat funkci PŘESKAKOVÁNÍ. Zkontrolujte, zda byla TV a zesilovač zapnuty a správně nastaveny. Zkontrolujte, zda je zabezpečeno připojení systému TV a zesilovače. Stiskněte tlačítko AUDIO (ZVUK), abyste vybrali jiné stopy na disku. Zkontrolujte, zda nebyla na TV nebo zesilovači zapnuta funkce Mute (Ztlumit). Během REVERSE PLAY/ PAUSE/STEP/ SLOW a SEARCH (PŘEHRÁVÁNÍ POZPÁTKU/ PAUZY/KROK/ ZPOMALENĚ a VYHLEDÁVÁNÍ) nebude reprodukován zvuk. Odstraňte překážky mezi dálkovým ovládáním a přehrávačem. Miřte dálkovým ovládáním na snímač dálkového ovládání na přehrávači. Zkontrolujte, zda nebyly do ovladače vloženy baterie se správnou polaritou. Vyměňte baterie dálkového ovládání.

3 9. Technické parametry Napájení V střídavý proud 50/60Hz Spotřeba 12W Váha 1.2kg Rozměry 225x235x38mm Video systém PAL/NTSC Čtecí optika Semiconductor ALGaAs Weam, vl.délka 650nm, 780nm Frekv.rozsah audio DVD audio : Fs 48KHz, PCM 4Hz-22KHz Fs 96kHz PCM 4Hz - 44kHz Audio CD : Fs 44.1Hz - 20KHz Odstup signál-šum (zvuk) 90 db (při 1kHz 0 db) Deformace zvuku + šum -60dB (při 1kHz 0dB) Zvukový výstup (Analog) Vrms Video výstup Kompozitní: 1.0±0.2Vp-p, Impedance: 75Ohm S-video Y1.0V(P-P), 75Ohm / C0.286V(P-P), 75Ohm Podporované disky DVD/VCD/CD/MP3/Kodak/MPEG4, Foto CD, CD-RW finalizované Příslušenství Dálkové ovládání, RCA AV kabel, Uživatelská Příručka INFORMACE: Pro ochranu Vašeho DVD přehrávače musí být doba mezi dvěmi následnými zapnutími více jak 30 vteřin. Pokud zařízení nepoužíváte delší dobu,vytáhněte zástrčku z napájecí zásuvky. Přehrávač používejte pouze pokud typ napájecího napětí v zásuvce souhlasí s tím na výrobním štítku. Přehrávač nemusí být kompatibilní s některými zakódovanými disky. 2. PŘEDNÍ PANEL 1. Tlačítko zapínání [POWER]. 5. Tlačítko [STOP]. 2. Šachta diskové mechaniky. 6. Tlačítko [L+R Audio]. 3. Tlačítko [OPEN/CLOSE]. 7. Displej. 4. Tlačítko [PLAY]. 8. Konektor USB. ZADNÍ PANEL Tvar a funkce podléhají změně bez upozornění. 1. Analogový výstup zvuku, levý a pravý kanál. 5. Kompozitní video výstup 2. Komponentní video výstup 6. Obrazový výstup S-Video 3. SCART AV výstup 7. Digitální výstup zvuku optický 4. Digitální výstup zvuku koaxiální 3. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ Pokud není uvedeno jinak, může dálkové ovládání zastat všechny funkce DVD přehrávače, ovladačem vždy miřte přímo na přední stranu DVD přehrávače, ne na TV. Instalace baterie Sejměte víko přihrádky pro baterie na zadní straně dálkového ovládání, tj. zasuňte dolů a pak sundejte. Vložte dvě AAA baterie do přihrádky pro baterie, dodržujete správnou polaritu, která je zobrazena v přihrádce pro baterie. Vraťte zpět víko přihrádky pro baterie. Víko zasunujte, dokud neuslyšíte zaklapnutí na své místo.

4 Dálkový ovladač N/P (NTSC/PAL) pro výběr jiné možnosti. Poznámka: Pro více informací o výstupním formátu se podívejte do návodu k Vaší TV. 1. Power (Napájení) 2. Mute (Ztlumemní zvuku) 3. Numerická tlačítka 4. Setup (Nastavení vlastností přehrávače) 5. Tlačítka Kurzoru NAHORU / DOLŮ / VLEVO/ VPRAVO Enter (Zadávací tlačítko) 6. ZOOM (Transfokace obrazu) 7. REV (Přehrávání Zpět) 8. FWD (Přehrávání vpřed) 9. STOP (Ukončení přehrávání) 10. Play (Start přehrávání) 11. TLAČÍTKO RESET 12. DISPLAY (Zobrazení informací) 13. Subtitle (Titulky) 14. AUDIO (Výběr zvuku) 15. Slow (Zpomalené přehrávání) 16. Program (Programování) 17. Repeat (Opakování) 18. A-B VÝBĚR ÚSEKU 19. Open/Close (Otevřít/Zavřít) 20. SEARCH 21. Title/PBC 22. MENU (Zobrazení menu disku) 23. NEXT (Přesun na další část) 24. PREV (Přesun na předchozí část) 25. PAUZA (Zastavení přehrávání) 26. VOLUME (Nastavení hlasitosti) 27. V -MODE (Video režim) 28. Angle 29. N/P (NTSC/PAL/AUTO) 30. Clear 31. USB 32. Return VIDEO OUTPUT (Video výstup) Volba nastavení Video Output (Video výstup) pro přepínání mezi různými video výstupy OFF : Nastavení video výstupu na S-VIDEO. YUV : Nastavení video výstupu na KOMPONENTNÍ výstup. RGB : Nastavení pro SCART výstup Toto menu lze zobrazit pouze není-li založen disk. při běžném přehrávání lze nastavení měnit tlačítkem V-MODE. AUDIO SETUP (Nastavení zvuku) Zvolte Audio (zvuk) v menu nastavení a zobrazíte podmenu Audio (zvuk). SPDIF OUTPUT Volba nastavení Digital output (Digitální výstup) umožňuje uživateli nastavit výstup zvuku na konektory S/PDIF pro práci se zvukovým vybavením (např. digitální zesilovač) připojeným k přehrávači. Off (Vypnuto) Výstup digitálního zvuku je deaktivován. PCM Zvolte tuto možnost pokud přecházíte na používání stereo signálu (2 kanály). RAW Pokud zvolíte tuto možnost, použije se originální zvuková stopa DVD. Tuto možnost použijte, pokud si přejete používat signály Dolby Digital AC3 přes optický nebo koaxiální zvukový výstup. Poznámka: Pro nahrávání disků je použit určitý vzorkovací kmitočet (měřeno v khz); vyšší vzorkovací kmitočet, lepší kvalita zvuku. Pokud toto vypnete, ujistěte se, že zesilovač, který používáte, je kompatibilní s 96kHz digitálními signály. DOWNMIX LT/RT zvolte pokud chcete 5.1 kanálové audio převést do výstupu levý a pravý kanál. STEREO zvolte pokud chcete 5.1 audio převést do stereo signálu. Poznámka: Funkce je dostupná pouze pro disky 5.1 s Dolby AC3 dekódováním. DUAL MONO STEREO základní nastavení, oba kanály jsou zapnuty L-Mono aktivní pouze levý zvukový výstup R-Mono aktivní pouze pravý zvukový výstup Mix-Mono zapnuty oba zvukové výstupy, reprodukce v monofonním režimu DYNAMIC Nastavení dynamického režimu reprodukce zvuku. PREFERENCE SETUP PASSWORD (Heslo) Změna hesla - Do prvního políčka vložte aktuální platné heslo ( z výroby je ) - Do druhého políčka vložte nové heslo - Do třetího políčka vložte ještě jednou nové heslo pro potvrzení. Tovární heslo je vždy platné. PARENTAL (Rodičovský zámek) Volba Rating (Hodnocení) umožňuje uživateli nastavit funkci rodičovského zámku přehrávače. Pokud vložený disk je označen jako "vyšší" než nastavené omezení nelze jej přehrát bez zrušení zámku. Nastavení lze zrušit po zádání hesla Poznámka: Ne všechna DVD podporují hodnocení. DEFAULT Vrátí všechna provedená nastavení, mimo PARENTAL a PASSWORD, do původního továrního nastavení.

5 6. PŘEHRÁVÁNÍ USB Pro přehrávání z USB vstupu : - Zapněte přehrávač - Ujistěte se, že není založen žádný disk - Zasuňte USB paměť do USB konektoru - Stiskněte tlačítko USB na dálkovém ovladači Přehrávač načte a začne přehrávat soubory uložené na USB nosiči. Načítání z USB nosiče může v závislosti na jeho kapacitě a přenosové rychlosti trvat i několik minut. 7. PŘEHRÁVÁNÍ JPEG, MP3 Po založení JPEG CD disku se zobrazí navigační menu s obsahem disku. Kurzorem vyberte požadovaný soubor a tlačítkem ENTER/PLAY spustíte postupné automatické přehrávání. Tlačítky PREV a NEXT se můžete manuálně přesunovat na předchozí či další soubor. Tlačítkem PAUSE zastavíte aktuální obrázek. Postupné přehrávání obnovíte 4. PŘIPOJENÍ Před připojením vypněte napájení. Napájení zapněte až po připojování.vodiče musí být pevně připojeny; zvláště zástrčky. DVD+TV Zde jsou následující způsoby připojení AV výstupu přehrávače k TV : Kabel Scart. Kabel S-video a zvukový kabel levý/pravý. Kabel kompozitního videa a zvukový kabel levý/pravý. Kabel komponentní video (Y, Pb/Pr, Cb/Cr) a zvukový kabel levý/pravý. PŘEHRÁVÁNÍ MP3 Po založení disku se zobrazí navigační menu s obsahem disku. Kurzorem vyberte požadovaný soubor a tlačítkem ENTER/PLAY spustíte postupné automatické přehrávání. Tlačítky PREV a NEXT se můžete manuálně přesunovat na předchozí či další soubor. Tlačítkem REPEAT můžete nastavit opakované přehrávání jedné skladby (REPEAT ONE), všech (REPEAT ALL) a nebo opakované přehrávání vypnout (OFF) 8. NASTAVENÍ SYSTÉMU Menu nastavení DVD Stiskněte tlačítko SETUP (NASTAVENÍ) na dálkovém ovládání, zobrazí se SETUP MENU. Po zpřístupnění menu nastavení stiskněte tlačítka NAHORU/ DOLŮ, VLEVO / VPRAVO pro výběr požadované volby, poté stiskněte ENTER pro potvrzení. Stiskněte LEVÉ tlačítko pro návrat ho hlavního menu. Pro opuštění nastavení opět stiskněte tlačítko SETUP. V SETUP MENU můžete nastavit následující vlastnosti DVD přehrávače : LANGUAGE SETUP (NASTAVENÍ JAZYKA) Zvolte Language a stiskněte PRAVÉ tlačítko pro označení jazyka obrazovkového menu (OSD), pak znovu stiskněte PRAVÉ tlačítko pro otevření panelu, poté pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ zvolte jazyk dle přání, nakonec pro výběr stiskněte ENTER. OSD Language (Jazyk obrazovkového menu) Použijte tuto položku pro výběr jazyka menu nastavení a zobrazovaných obrazovek. Subtitle (Titulky) Pod touto možností naleznete přednastavené jazyky titulků. Audio (Zvuk) Tato volba poskytuje jazykové volby namluvení filmu uložené na disku. DISC Menu Tato volba poskytuje jazykové volby menu filmu. VIDEO SETUP (NASTAVENÍ VIDEA) Zvolte Video v menu nastavení a zobrazíte podmenu : TV DISPLAY Nastavení formátu obrazu. 4:3 zvolte toto nastavení, pokud je Váš DVD přehrávač připojen ke klasické TV. 16:9 zvolte toto nastavení, pokud je Váš DVD přehrávač připojen k širokoúhlé TV. Pokud zvolíte toto nastavení a nemáte širokoúhlou TV, obrazy na obrazovce mohu být zdeformovány z důvodu vertikální komprese, pro určitou korekci můžete využít formáty Panscan a Letterbox Poznámky: Poměr zobrazovaného obrazu souvisí s formátem nahraným na disk. Některé disky nemohou zobrazit obrazy ve Vámi zvoleném poměru stran. Pokud přehráváte disk nahraný ve formátu 4:3 na širokoúhlé obrazovce TV, objeví se černé pruhy na levé a pravé straně obrazovky. TV TYPE Tento výrobek podporuje NTSC, PAL, výběrem možnosti Auto se automaticky vybere správný formát videa, který se bude přehrávat. Pokud je obraz černobílý nebo se objevuje zrnění, stiskněte tlačítko Zesilovač DVD + AV: Zde jsou následující způsoby připojení přehrávače k zesilovači: Výstup zvuku levý/pravý kanál Koaxiální výstup zvuku Optický výstup zvuku Varování: V žádném případě nepřipojujte zesilovač s koaxiálním konektorem, který neobsahuje dekodér Dolby digital AC 3 nebo DTS. Uskutečníte-li toto a budete přehrávat DVD disk, bude to mít za následek poškození Vašich reproduktorů a bude to též možná příčina poškození Vašeho sluchu. Jiné disky než DVD, VCD a CD lze běžně používat bez výše uvedeného zákazu. Nastavení TV Pokud zjistíte, že je obraz zdeformován nebo je černobílý nebo zrnitý, stiskněte opakovaně tlačítko V-MODE (VIDEO REŽIM), dokud nevyberete správný video režim. Uvědomte si, že zařízení podporuje různé režimy transfokace, že to může mít za následek nepokrytí celé obrazovky obrazem nebo se obraz prodlouží přes okraje obrazovky. V takovém případě použijte funkci transfokace pro vyřešení tohoto problému.

6 5. FUNKČNÍ ČINNOST Tlačítka na předním panelu Tlačítka mají stejnou funkci jako tlačítka na dálkovém ovládání. Pro bližší informace si prosím přečtěte následující text. Tlačítka na dálkovém ovládání : POWER (NAPÁJENÍ) Stiskněte toto tlačítko pro ZAPNUTÍ a VYPNUTÍ. OPEN/CLOSE (OTEVŘÍT/ZAVŘÍT) Tlačítko otevírá / zavírá zásobník pro disk. PLAY /PAUSE Pro přehrávání disku stiskněte tlačítko PLAY. Stisknutím tlačítka PAUSE, se přehrávač uvede do režimu pozastavení. Pro obnovení normálního přehrávání znovu tlačítko PLAY. STOP Stiskněte tlačítko a přehrávač si zapamatujte polohu zastavení, pro obnovení přehrávání z tohoto místa tlačítko PLAY. Stiskněte dvakrát tlačítko STOP, přehrávač se úplně zastaví. Zapamatovaná poloha zastavení se vymaže. VOLUME +/- (HLASITOST +/-) Stiskněte + pro zvýšení hlasitosti a pro snížení hlasitosti stiskněte. SUBTITLE (TITULKY) Stiskněte toto tlačítko pro zobrazení titulků (musí podporovat disk) AUDIO Stiskněte tlačítko pro výběr různě namluvených jazyků (musí podporovat disk) SEARCH U DVD disků stiskněte tlačítko pro výběr požadovaného titulu a kapitoly a vyhledání požadované doby titulu a kapitoly. U disků VCD, VCD, CD stiskněte toto tlačítko pro vyhledání požadované doby disku a stopy a výběr požadované stopy. Poznámka: Během přehrávání VCD, musí být režim PBC (řízení přehrávání) nastaven na OFF (VYPNUTO). CLEAR (VYMAZAT) Stiskněte tlačítko CLEAR pro vymazání čísel, která jste zadali. Stiskněte jednou pro smazání jedné číslice, stiskněte a držte pro smazání všech číslic. MENU Během přehrávání DVD stiskněte MENU pro zobrazení menu disku stávajícího titulu. Poznámka: Tato funkce je odvislá od disku SETUP (NASTAVENÍ) Tlačítko stiskněte pro vstup do menu nastavení systému. (Viz Nastavení systému) DISPLAY (ZOBRAZENÍ) Stiskněte tlačítko, abyste zobrazili informace o aktuálně přehrávaném disku. (Každým stisknutím se přepne mezi Time, Title, Audio, Subtitle, Angle (Čas, Titul, Zvuk, Titulky, Úhel)) TITLE (TITUL) Stiskněte tlačítko pro zadání určitého titulu. (Vyžaduje podporu disku) Použijte tlačítka NAHORU/DOLŮ, VLEVO/VPRAVO pro označení titulu a stiskněte ENTER (ZADÁVACÍ TLAČÍTKO) pro spuštění přehrávání. Navigační klávesy (NAHORU / DOLŮ / VLEVO / VPRAVO) Použijte navigační klávesy pro posun zvýrazněného pruhu nebo kurzoru pro výběr nějakého menu. ENTER (ZADÁVACÍ TLAČÍTKO) Stiskněte tlačítko pro potvrzení Vaší volby na obrazovce. REV (PŘEHRÁVÁNÍ ZPĚT): Během přehrávání DVD, CD nebo VCD stiskněte REV pro přehrávání v opačném směru. Přehrávač bude přehrávat disky v různých rychlostech. Pro pokračování v normálním přehrávání stiskněte PLAY.Opakovaným stisknutím tlačítka REV měníte různé rychlosti. FWD (PŘEHRÁVÁNÍ VPŘED) Během přehrávání stiskněte FWD, přehrávač bude přehrávat disky v různých rychlostech. Pro pokračování v normálním přehrávání stiskněte PLAY. PREV (PŘEDCHOZÍ) Během přehrávání stiskněte PREV pro přehrávání předchozí kapitoly, titulu, stopy. NEXT (DALŠÍ) Během přehrávání stiskněte NEXT pro následující kapitoly, titulu, stopy. REPEAT (OPAKOVÁNÍ) Pokaždé, když stisknete tlačítko REPEAT, se změní režim opakování: Pro VCD, CD jsou na výběr tři režimy: Repeat One, All a Off (Opakovat jednu, Opakovat vše a Bez opakování). Pro DVD jsou na výběr tři režimy: Repeat Chapter, Repeat Title a Off (Opakovat kapitolu, Opakovat titul a Bez opakování). Poznámka: Během přehrávání VCD, musí být režim PBC nastaven na Off (Vypnuto). A-B Během přehrávání stisknete A-B pro výběr bodu A, stisknete znovu pro výběr bodu B. Přehrávač bude automaticky opakovat úsek od A po B. Stiskněte třikrát A-B pro ukončení přehrávání úseku A-B. Poznámka: Během přehrávání CD/VCD/SVCD musí být body A a B ve stejné stopě. Během přehrávání DVD lze body A a B vybrat v různých kapitolách. ANGLE Stiskněte tlačítko ANGLE pro prohlížení scén z různých úhlů. (Musí podporovat disk) MUTE (ZTLUMIT) Stiskněte MUTE pro vypnutí zvuku, opět stiskněte MUTE pro obnovení reprodukce zvuku. N/P (NTSC/PAL) Volba TV normy AUTO / NTSC / PAL. PBC (ŘÍZENÍ PŘEHRÁVÁNÍ) Během přehrávání VCD/SVCD stiskněte PBC pro ZAPNUTÍ nebo VYPNUTÍ PBC. SLOW (ZPOMALENĚ) Během přehrávání DVD, VCD nebo SVCD stiskněte tlačítko SLOW pro zpomalené přehrávání. Opakované stisknutí SLOW bude přehrávat disky v různých rychlostech. Pro pokračování v normálním přehrávání stiskněte PLAY V-MODE Stiskněte tlačítko V-MODE (VIDEO REŽIM) pro výběr různých režimů výstupního videa. Toto nastavte pro Váš typ displeje. RETURN Když se přehrává disk SVCD/VCD, stiskněte tlačítko RETURN pro přechod do hlavního menu (PBC musí být ON). ZOOM (TRANSFOKACE) Když stisknete tlačítko ZOOM, zobrazíte obraz v různém stupni zvětšení. Opakovaným stisknutím tlačítka ZOOM měníte cyklicky dostupné režimy transfokace. Poznámka: Tato funkce může být různá u různých typů disků

Návod pro uživatele. Barevný televizor + DVD přehrávač Provozní příručka

Návod pro uživatele. Barevný televizor + DVD přehrávač Provozní příručka Barevný televizor + DVD přehrávač Provozní příručka Návod pro uživatele Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál a uschovejte ho pro případ potřeby. DISPLAY NA OBRAZOVCE DÁLKOVÉ

Více

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni Při návštěvě stránek www.philips.com/support zadejte název výrobku, zobrazí se: FAQ, často kladené otázky poslední verze

Více

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox 2 OBSAH OBSAH...3 Důležitá upozornění...5 1. Důležité informace týkající se bezpečnosti...5 2. Upozornění...5

Více

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby.

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. Uživatelská příručka Přijímač digitální kabelové televize Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. 2 strana obálky Obecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM

Více

Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom.

Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom. Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze www.mascom.cz e-mail : info@mascom.cz MC5300/5301HDCI-PVR-20091105 PŘÍJEM KÓDOVANÝCH PROGRAMŮ Pro příjem kódovaných

Více

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF CZ Obsah -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Nastavení

Více

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku.

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks CR-FOX CI Návod k obsluze Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku.

Více

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Uživatelský manuál INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Přístroj nevhazujte do komunálního odpadu. Odneste jej na sběrné místo, kde bude ekologicky zlikvidován. Přístroj je zhotoven z recyklovatelných materiálů,

Více

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU TM OBSAH 1. BEZPEČNOST................... 3 2. ÚVOD.......................... 3 3. VLASTNOSTI.................... 3 4. DÁLKOVÝ OVLADAČ............. 4 5. FRONT PANEL.................. 5 6. ZADNÍ PANEL...................

Více

NEŽ ZAČNETE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

NEŽ ZAČNETE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: NEŽ ZAČNETE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: UPOZORNĚNÍ: POUŽITÍ OVLÁDÁNÍ NEBO NASTAVENÍ NEBO POSTUPU JINAK, NEŽ JE STANOVENO V TOMTO NÁVODU, MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VYSTAVENÍ SE NEBEZPEČNÉMU ZÁŘENÍ. NESPRÁVNÁ MANIPULACE

Více

TH-M303 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

TH-M303 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTÁSA Česky DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER Polski TH-M303 Consists of XV-THM303, SP-PWM303, SP-THM303F, SP-THM303C and SP-THM303S

Více

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD ČESKY NÁVOD K OBSLUZE TELEVIZOR A MONITOR LED LCD Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. MODELY TELEVIZORU A MONITORU LED LCD M080D M80D

Více

S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů.

S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů. S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů. CZ DIGIT K3X e 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Ilustrace...6 3 Přečtěte

Více

Multimediálnícentrum. EncoreHD. Uživatelský manuál

Multimediálnícentrum. EncoreHD. Uživatelský manuál Multimediálnícentrum EncoreHD Uživatelský manuál 1. Úvod Aktuální verzi českého manuálu naleznete na www.evolve.cz 1.1 Úvod Tento přehrávač má následující hlavní funkce: Přehrávání filmů - podpora DAT

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více

Multimediální přehrávač 80895 R/G

Multimediální přehrávač 80895 R/G Multimediální přehrávač 80895 R/G Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Důležitá upozornění... 2 Funkce přehrávače... 3 Obsah balení... 4 Funkce tlačítek a konektorů přehrávače... 5 Hlavní nabídky...

Více

Projektor L50W. Návod k obsluze. Model No. NP-L50W

Projektor L50W. Návod k obsluze. Model No. NP-L50W Projektor L50W Návod k obsluze Model No. NP-L50W NEC Display Solutions. Česká verze manuálu březen 2012 Všechna práva vyhrazena. DLP a BrilliantColor jsou ochranné známky Texas Instruments. IBM je ochranná

Více

BenQ 3% 3% 3% 3% 3% 3% 1iYRG N REVOX]H

BenQ 3% 3% 3% 3% 3% 3% 1iYRG N REVOX]H BenQ Autorské právo Copyright BENQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro opětovné zpřístupnění, nebo překládána

Více

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O.

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Operation Manual Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7, Czech Republic Tel: 0042 (0) 242408849 Fax: 0042 (0) 220951190 Service E-mail: info@changhongeurope.cz

Více

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština Návod k obsluze ARIVA 200 Čeština VAROVÁNÍ!!! Satelitní přijímače značky Ferguson umožňují nahrávat na externí pevné disky HDD a paměti typu flash (flash disky). Správná funkce nahrávání závisí na druhu

Více

25D-250 25D-254 (VPS/PDC) 25D-450 25D-454 (VPS/PDC)

25D-250 25D-254 (VPS/PDC) 25D-450 25D-454 (VPS/PDC) Návod k použití videorekordér 25D-250 25D-254 (VPS/PDC) 25D-450 25D-454 (VPS/PDC) PAL Přečtěte si prosím před použitím tohoto výrobku DŮLEŽITÉ INFORMACE O AUTORSKÝCH PRÁVECH Neoprávněné nahrávání či sledování

Více

Návod k obsluze. Ariva 102E. Čeština

Návod k obsluze. Ariva 102E. Čeština Návod k obsluze Ariva 102E Čeština VAROVÁNÍ!!! Satelitní přijímače značky Ferguson umožňují nahrávat na externí pevné disky HDD a paměti typu flash (flash disky). Správná funkce nahrávání závisí na druhu

Více

COLOR TELEVISION VISION 3 26-3830 T VISION 3 32-3830 T VISION 3 37-3830 T

COLOR TELEVISION VISION 3 26-3830 T VISION 3 32-3830 T VISION 3 37-3830 T COLOR TELEVISION VISION 3 26-3830 T VISION 3 32-3830 T VISION 3 37-3830 T OBSAH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 INSTALACE

Více

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Původní Vydání: Únor 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. UŽIVATELSKÁ PŘĺRUČKA

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. UŽIVATELSKÁ PŘĺRUČKA Register your product and get support at www.philips.com/welcome CS UŽIVATELSKÁ PŘĺRUČKA www.philips.com/support Model Serial Österreich 0810 000205 0.07 pro Minute België/Belgique 078250145 0.06 Per minuut/par

Více

Přehrávač WD TV Live HD Media Player

Přehrávač WD TV Live HD Media Player Přehrávač WD TV Live HD Media Player Obsah 1 Důležité informace pro uživatele................ 1 Důležité bezpečnostní pokyny............................ 1 Servis a podpora WD...................................

Více

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W Projektor L102W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L102W Ver.2/03/2014 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

DVD VIDEO REKORDÉR DR-M1SLE NÁVOD K POUŽITÍ

DVD VIDEO REKORDÉR DR-M1SLE NÁVOD K POUŽITÍ DVD VIDEO REKORDÉR DR-M1SLE Nejprve se podívejte na stranu 19 Automatické nastavení NÁVOD K POUŽITÍ Nejprve bezpečnost Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového

Více

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60 TX-P42GT60E TX-P50GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GTW60 enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Základy Zapojení 15 Výběr kanálu 18 Informační pruh 20 Volby 22 Titulky

Více

LED projektor. Uživatelská příručka. P2 Series

LED projektor. Uživatelská příručka. P2 Series LED projektor Uživatelská příručka P2 Series CZ9447 Leden 2015 Druhá edice Informace o autorských právech Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce popsaných, nesmí být reprodukována,

Více