DVD 227M. Návod k obsluze. Ekologická likvidace výrobku DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ : ZÁRUČNÍ LIST ŘÁDNĚ USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DVD 227M. Návod k obsluze. www.salora.eu. Ekologická likvidace výrobku DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ : ZÁRUČNÍ LIST ŘÁDNĚ USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE!"

Transkript

1 Ekologická likvidace výrobku Výrobek je označen symbolem upozorňujícím na nutnost nakládat s vyřazenými elektrospotřebiči jako s tříděným odpadem. Je tedy třeba s ním naložit ve smyslu direktivy EU č. 2002/96/EC, tj. recyklovat či rozebrat jej takovým způsobem, aby byly minimalizovány dopady tohoto kroku na životní prostředí. Další informace poskytnou příslušné orgány místní správy. Vyřazené elektrické spotřebiče, které nejsou likvidovány jako tříděný odpad, představují potenciální nebezpečí pro životní prostředí i lidské zdraví, protože obsahují nebezpečné látky. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ : ZÁRUČNÍ LIST ŘÁDNĚ USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE! PODMÍNKY UPLATNĚNÍ PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOSTI MASCOM S.R.O. ZA VADU VÝROBKU (REKLAMACE) V ZÁRUČNÍ DOBĚ (par. 620 odst.3,4 a par.625 Občanského zákoníku). Práva z odpovědnosti Mascom s.r.o. za vady výrobku, uplatňuje uživatel u prodejce, u něhož byl výrobek zakoupen, případně v autorizovaném servisu po dodání výrobku s popisem reklamované vady. S ohledem na povahu věci, vyžaduje Mascom s.r.o. jako podmínku k uplatnění práva z odpovědnosti za vady předložení dokladů prokazujících skutečnost, že konkrétní výrobek je v záruční době. Za doklady prokazující tuto skutečnost se považuje : Originální Záruční list vydaný k reklamovanému výrobku společností Mascom s.r.o. s vyplněným datem prodeje, opatřený podpisem a razítkem prodejce, předložený spolu s originálem dokladu o zakoupení výrobku. Datum potvrzeného záručního listu a dokladu o koupi musí být shodný. BEZ SPLNĚNÍ VÝŠE UVEDENÝCH PODMÍNEK NELZE NA MASCOM S.R.O. UPLATŇOVAT PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADU VÝROBKU! Mascom s.r.o. může vystavit nový Záruční list, pouze pokud uživatel prokáže datum nákupu konkrétního výrobku originálem nákupního dokladu, který obsahuje jednoznačnou identifikaci konkrétního kusu, to znamená, že na dokladu je vytištěn typ a model výrobku a výrobní číslo konkrétního kusu. Pokud uživatel není schopen toto prokázat, nelze nový Záruční list vystavit. Kopie záručních listů a nákupních dokladů výrobku, změněné, doplněné, bez původních údajů nebo jinak poškozené záruční listy nebo doklady o zakoupení výrobku nebudou považovány za doklady prokazující zakoupení reklamovaného výrobku u prodávajícího ani jako doklady prokazující skutečnost, že konkrétní výrobek je v záruční době. Jiné podmínky související se zárukou: Spotřebič před prvním použitím zapnout nejdříve po dvou hodinách (vyrovnání teplot a odpar vlhkosti). Prodejna, je při prodeji povinná kupujícímu spotřebič předvést a seznámit jej: se způsobem jeho používání a manipulace. se způsobem řešení případných záručních oprav. řádně vyplnit záruční list. na záruku se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku a Reklamačního řádu UPOZORNĚNÍ: Záruka se nevztahuje na vady způsobené použitím na jiné než domácí nebo běžné účely. Servisní síť: MASCOM SERVIS s.r.o. Školská 188, Kosoř, Praha-západ tel.: , mail : Dovozce : MASCOM s.r.o. tel.: Plné znění záručních podmínek naleznete v ZÁRUČNÍM LISTU DVD 227M Návod k obsluze

2 1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Před použitím tohoto přístroje si určitě pozorně přečtěte návod k obsluze a tyto bezpečnostní poznámky. Nechejte si tyto pokyny ve Vaší blízkosti pro budoucí nahlédnutí. Věnujte pozornost následujícím varováním Výstraha: Neotevírejte kryt zařízení, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Uvnitř zařízení nejsou žádné součásti, jejichž servis by bylo možné zajistit na uživatelské úrovni. V případě potřeby se vždy obracejte na kvalifikované odborníky. Zdroj elektrické energie - Přístroj smí být pouze připojen ke zdroji napájení, který je popsán v návodu k obsluze nebo dle značek na přístroji. Nepoužívejte tento přístroj ve vlhkém prostředí a blízko vody. Například blízko vany, umývadla, plaveckého bazénu apod. V následujících podmínkách se může na čočkách utvářet kondenzát : - Při přenesní z chladného prostředí do teplé místnosti. - V zapařené nebo velmi vlhké místnosti. Vlhko a kondenzát způsobí, že přístroj nemusí správně pracovat, pro nápravu tohoto problému počkejte asi jednu hodinu, než se vlhkost vypaří. Nepoužívejte na tento přístroj teplo nebo jej neumisťujte blízko zdroje tepla. Nenechávejte jej vystavovat delší dobu přímému slunečnímu světlu. Laserový výrobek třídy 1 Tento výrobek obsahuje laserové zařízení s nízkým výkonem. Neviditelné laserové záření, pokud otevřete a zmizí, pokud uzavřete. Vyhněte se zasažení paprskem. Macrovision: Tento výrobek obsahuje technologii ochrany autorských práv, která je chráněna právní metodou amerických patentů a dalšími právy duševního vlastnictví vlastněné firmou Macrovision Corporation, a je pouze určen pro domácí a jiné omezené prohlížení, není-li firmou Macrovision Corporation stanoveno jinak. Zpětné dešifrování nebo dekompletace je zakázána. DOLBY PROLOGIC: Vyrobeno na základě licence Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" a dvojitý symbol D jsou obchodními značkami Dolby Laboratories. Ekologická likvidace výrobku Výrobek je označen symbolem upozorňujícím na nutnost nakládat s vyřazenými elektrospotřebiči jako s tříděným odpadem. Je tedy třeba s ním naložit ve smyslu direktivy EU č. 2002/96/EC, tj. recyklovat či rozebrat jej takovým způsobem, aby byly minimalizovány dopady tohoto kroku na životní prostředí. Další informace poskytnou příslušné orgány místní správy. Vyřazené elektrické spotřebiče, které nejsou likvidovány jako tříděný odpad, představují potenciální nebezpečí pro životní prostředí i lidské zdraví, protože obsahují nebezpečné látky. 10. Řešení problémů Pokud se na Vašem DVD přehrávači objeví problém, podívejte se prosím na níže uvedený text, než budete kontaktovat servis. Problém Kontrola a postup Není napájení Zkontrolujte, zda byl napájecí vodič řádně připojen k napájecí zásuvce. Zkontrolujte, zda je napájecí napětí zapnuto. Nepřehrává se Není disk, vložte disk. Disk byl vložen horní stranou dolů. Vložte disk potisknutou stranou nahoru. Hodnocení disku je vyšší než nastavená úroveň hodnocení přehrávače. Disk není správný typ pro přehrávač. Disk je znečištěn nebo poškozen, vyčistěte disk nebo zkuste jiný disk. V přehrávači může být nekondenzována vlhkost. Vyjměte disk a nechejte přístroj jednu nebo dvě hodiny zapnutý. Zkontrolujte, zda je televize zapnuta, použijte ovladač TV pro výběr signálu A/V pro DVD místo vysílání Zkontrolujte, zda je připojení systému řádné a Žádný obraz zabezpečené. Zkontrolujte, zda nejsou připojovací kabely poškozeny. Vyčistěte disk. Stiskněte prosím tlačítko OPEN/CLOSE (OTEVŘÍT/ZAVŘÍT), pak stiskněte tlačítko Program (Programování) a ZOOM (TRANSFOKACE) pro návrat do výrobního standardního nastavení. Obraz šumí / zdeformovaný Disk je znečištěn nebo poškozen. Vyčistěte disk nebo zkuste jiný disk. Vynulujte systém barev TV sestavy. Zkuste připojit přehrávač přímo k TV sestavě, například bez pomocí VCR. Obraz není na celé obrazovce Na obrazovce zobrazena zpráva o problému Porucha Nelze PŘESKAKOVAT nebo VYHLEDÁVAT Žádný zvuk nebo zvukový výstup není kompletní Dálkové ovládání nefunguje Zvolte formát obrazovky z SETUP MENU (MENU NASTAVENÍ) přehrávače, viz SETUP MENU ( MENU NASTAVENÍ ) v této příručce. Zvolte formát obrazovky z menu disku DVD. Zobrazí se následující zpráva, pokud se během načítání vyskytla chyba: WRONG PASSWORD ( NESPRÁVNÉ HESLO ): Přehrávač odmítne přehrávat disk s hodnocením vyšším než je nastavená úroveň hodnocení přehrávače nebo bylo zadáno nesprávné heslo v menu nastavení. WRONG DISC ( NESPRÁVNÝ DISC ): Přehrávač je vybaven programem pro automatické rozpoznání kvality disku. Pokud přehrávač rozpozná chybný nebo poškozený disk, může přehrávač pokračovat v přehrávání při nízké kvalitě nebo zastaví přehrávání, v závislosti na úrovni poškození disku. Pokud se na Vašem přehrávači vyskytne porucha, odpojte jej na 30 minut. Po 30 minutách přehrávač zapněte a obnovte funkci pomocí vynulování (reset) přehrávače, je-li třeba. Některé disky jsou naprogramovány tak, že nedovolují uživatelům PŘESKAKOVAT nebo VYHLEDÁVAT v některých úsecích, obzvláště na začátku části s VAROVÁNÍM (WARNING). U disku s jednou kapitolou nelze aplikovat funkci PŘESKAKOVÁNÍ. Zkontrolujte, zda byla TV a zesilovač zapnuty a správně nastaveny. Zkontrolujte, zda je zabezpečeno připojení systému TV a zesilovače. Stiskněte tlačítko AUDIO (ZVUK), abyste vybrali jiné stopy na disku. Zkontrolujte, zda nebyla na TV nebo zesilovači zapnuta funkce Mute (Ztlumit). Během REVERSE PLAY/ PAUSE/STEP/ SLOW a SEARCH (PŘEHRÁVÁNÍ POZPÁTKU/ PAUZY/KROK/ ZPOMALENĚ a VYHLEDÁVÁNÍ) nebude reprodukován zvuk. Odstraňte překážky mezi dálkovým ovládáním a přehrávačem. Miřte dálkovým ovládáním na snímač dálkového ovládání na přehrávači. Zkontrolujte, zda nebyly do ovladače vloženy baterie se správnou polaritou. Vyměňte baterie dálkového ovládání.

3 9. Technické parametry Napájení V střídavý proud 50/60Hz Spotřeba 12W Váha 1.2kg Rozměry 225x235x38mm Video systém PAL/NTSC Čtecí optika Semiconductor ALGaAs Weam, vl.délka 650nm, 780nm Frekv.rozsah audio DVD audio : Fs 48KHz, PCM 4Hz-22KHz Fs 96kHz PCM 4Hz - 44kHz Audio CD : Fs 44.1Hz - 20KHz Odstup signál-šum (zvuk) 90 db (při 1kHz 0 db) Deformace zvuku + šum -60dB (při 1kHz 0dB) Zvukový výstup (Analog) Vrms Video výstup Kompozitní: 1.0±0.2Vp-p, Impedance: 75Ohm S-video Y1.0V(P-P), 75Ohm / C0.286V(P-P), 75Ohm Podporované disky DVD/VCD/CD/MP3/Kodak/MPEG4, Foto CD, CD-RW finalizované Příslušenství Dálkové ovládání, RCA AV kabel, Uživatelská Příručka INFORMACE: Pro ochranu Vašeho DVD přehrávače musí být doba mezi dvěmi následnými zapnutími více jak 30 vteřin. Pokud zařízení nepoužíváte delší dobu,vytáhněte zástrčku z napájecí zásuvky. Přehrávač používejte pouze pokud typ napájecího napětí v zásuvce souhlasí s tím na výrobním štítku. Přehrávač nemusí být kompatibilní s některými zakódovanými disky. 2. PŘEDNÍ PANEL 1. Tlačítko zapínání [POWER]. 5. Tlačítko [STOP]. 2. Šachta diskové mechaniky. 6. Tlačítko [L+R Audio]. 3. Tlačítko [OPEN/CLOSE]. 7. Displej. 4. Tlačítko [PLAY]. 8. Konektor USB. ZADNÍ PANEL Tvar a funkce podléhají změně bez upozornění. 1. Analogový výstup zvuku, levý a pravý kanál. 5. Kompozitní video výstup 2. Komponentní video výstup 6. Obrazový výstup S-Video 3. SCART AV výstup 7. Digitální výstup zvuku optický 4. Digitální výstup zvuku koaxiální 3. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ Pokud není uvedeno jinak, může dálkové ovládání zastat všechny funkce DVD přehrávače, ovladačem vždy miřte přímo na přední stranu DVD přehrávače, ne na TV. Instalace baterie Sejměte víko přihrádky pro baterie na zadní straně dálkového ovládání, tj. zasuňte dolů a pak sundejte. Vložte dvě AAA baterie do přihrádky pro baterie, dodržujete správnou polaritu, která je zobrazena v přihrádce pro baterie. Vraťte zpět víko přihrádky pro baterie. Víko zasunujte, dokud neuslyšíte zaklapnutí na své místo.

4 Dálkový ovladač N/P (NTSC/PAL) pro výběr jiné možnosti. Poznámka: Pro více informací o výstupním formátu se podívejte do návodu k Vaší TV. 1. Power (Napájení) 2. Mute (Ztlumemní zvuku) 3. Numerická tlačítka 4. Setup (Nastavení vlastností přehrávače) 5. Tlačítka Kurzoru NAHORU / DOLŮ / VLEVO/ VPRAVO Enter (Zadávací tlačítko) 6. ZOOM (Transfokace obrazu) 7. REV (Přehrávání Zpět) 8. FWD (Přehrávání vpřed) 9. STOP (Ukončení přehrávání) 10. Play (Start přehrávání) 11. TLAČÍTKO RESET 12. DISPLAY (Zobrazení informací) 13. Subtitle (Titulky) 14. AUDIO (Výběr zvuku) 15. Slow (Zpomalené přehrávání) 16. Program (Programování) 17. Repeat (Opakování) 18. A-B VÝBĚR ÚSEKU 19. Open/Close (Otevřít/Zavřít) 20. SEARCH 21. Title/PBC 22. MENU (Zobrazení menu disku) 23. NEXT (Přesun na další část) 24. PREV (Přesun na předchozí část) 25. PAUZA (Zastavení přehrávání) 26. VOLUME (Nastavení hlasitosti) 27. V -MODE (Video režim) 28. Angle 29. N/P (NTSC/PAL/AUTO) 30. Clear 31. USB 32. Return VIDEO OUTPUT (Video výstup) Volba nastavení Video Output (Video výstup) pro přepínání mezi různými video výstupy OFF : Nastavení video výstupu na S-VIDEO. YUV : Nastavení video výstupu na KOMPONENTNÍ výstup. RGB : Nastavení pro SCART výstup Toto menu lze zobrazit pouze není-li založen disk. při běžném přehrávání lze nastavení měnit tlačítkem V-MODE. AUDIO SETUP (Nastavení zvuku) Zvolte Audio (zvuk) v menu nastavení a zobrazíte podmenu Audio (zvuk). SPDIF OUTPUT Volba nastavení Digital output (Digitální výstup) umožňuje uživateli nastavit výstup zvuku na konektory S/PDIF pro práci se zvukovým vybavením (např. digitální zesilovač) připojeným k přehrávači. Off (Vypnuto) Výstup digitálního zvuku je deaktivován. PCM Zvolte tuto možnost pokud přecházíte na používání stereo signálu (2 kanály). RAW Pokud zvolíte tuto možnost, použije se originální zvuková stopa DVD. Tuto možnost použijte, pokud si přejete používat signály Dolby Digital AC3 přes optický nebo koaxiální zvukový výstup. Poznámka: Pro nahrávání disků je použit určitý vzorkovací kmitočet (měřeno v khz); vyšší vzorkovací kmitočet, lepší kvalita zvuku. Pokud toto vypnete, ujistěte se, že zesilovač, který používáte, je kompatibilní s 96kHz digitálními signály. DOWNMIX LT/RT zvolte pokud chcete 5.1 kanálové audio převést do výstupu levý a pravý kanál. STEREO zvolte pokud chcete 5.1 audio převést do stereo signálu. Poznámka: Funkce je dostupná pouze pro disky 5.1 s Dolby AC3 dekódováním. DUAL MONO STEREO základní nastavení, oba kanály jsou zapnuty L-Mono aktivní pouze levý zvukový výstup R-Mono aktivní pouze pravý zvukový výstup Mix-Mono zapnuty oba zvukové výstupy, reprodukce v monofonním režimu DYNAMIC Nastavení dynamického režimu reprodukce zvuku. PREFERENCE SETUP PASSWORD (Heslo) Změna hesla - Do prvního políčka vložte aktuální platné heslo ( z výroby je ) - Do druhého políčka vložte nové heslo - Do třetího políčka vložte ještě jednou nové heslo pro potvrzení. Tovární heslo je vždy platné. PARENTAL (Rodičovský zámek) Volba Rating (Hodnocení) umožňuje uživateli nastavit funkci rodičovského zámku přehrávače. Pokud vložený disk je označen jako "vyšší" než nastavené omezení nelze jej přehrát bez zrušení zámku. Nastavení lze zrušit po zádání hesla Poznámka: Ne všechna DVD podporují hodnocení. DEFAULT Vrátí všechna provedená nastavení, mimo PARENTAL a PASSWORD, do původního továrního nastavení.

5 6. PŘEHRÁVÁNÍ USB Pro přehrávání z USB vstupu : - Zapněte přehrávač - Ujistěte se, že není založen žádný disk - Zasuňte USB paměť do USB konektoru - Stiskněte tlačítko USB na dálkovém ovladači Přehrávač načte a začne přehrávat soubory uložené na USB nosiči. Načítání z USB nosiče může v závislosti na jeho kapacitě a přenosové rychlosti trvat i několik minut. 7. PŘEHRÁVÁNÍ JPEG, MP3 Po založení JPEG CD disku se zobrazí navigační menu s obsahem disku. Kurzorem vyberte požadovaný soubor a tlačítkem ENTER/PLAY spustíte postupné automatické přehrávání. Tlačítky PREV a NEXT se můžete manuálně přesunovat na předchozí či další soubor. Tlačítkem PAUSE zastavíte aktuální obrázek. Postupné přehrávání obnovíte 4. PŘIPOJENÍ Před připojením vypněte napájení. Napájení zapněte až po připojování.vodiče musí být pevně připojeny; zvláště zástrčky. DVD+TV Zde jsou následující způsoby připojení AV výstupu přehrávače k TV : Kabel Scart. Kabel S-video a zvukový kabel levý/pravý. Kabel kompozitního videa a zvukový kabel levý/pravý. Kabel komponentní video (Y, Pb/Pr, Cb/Cr) a zvukový kabel levý/pravý. PŘEHRÁVÁNÍ MP3 Po založení disku se zobrazí navigační menu s obsahem disku. Kurzorem vyberte požadovaný soubor a tlačítkem ENTER/PLAY spustíte postupné automatické přehrávání. Tlačítky PREV a NEXT se můžete manuálně přesunovat na předchozí či další soubor. Tlačítkem REPEAT můžete nastavit opakované přehrávání jedné skladby (REPEAT ONE), všech (REPEAT ALL) a nebo opakované přehrávání vypnout (OFF) 8. NASTAVENÍ SYSTÉMU Menu nastavení DVD Stiskněte tlačítko SETUP (NASTAVENÍ) na dálkovém ovládání, zobrazí se SETUP MENU. Po zpřístupnění menu nastavení stiskněte tlačítka NAHORU/ DOLŮ, VLEVO / VPRAVO pro výběr požadované volby, poté stiskněte ENTER pro potvrzení. Stiskněte LEVÉ tlačítko pro návrat ho hlavního menu. Pro opuštění nastavení opět stiskněte tlačítko SETUP. V SETUP MENU můžete nastavit následující vlastnosti DVD přehrávače : LANGUAGE SETUP (NASTAVENÍ JAZYKA) Zvolte Language a stiskněte PRAVÉ tlačítko pro označení jazyka obrazovkového menu (OSD), pak znovu stiskněte PRAVÉ tlačítko pro otevření panelu, poté pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ zvolte jazyk dle přání, nakonec pro výběr stiskněte ENTER. OSD Language (Jazyk obrazovkového menu) Použijte tuto položku pro výběr jazyka menu nastavení a zobrazovaných obrazovek. Subtitle (Titulky) Pod touto možností naleznete přednastavené jazyky titulků. Audio (Zvuk) Tato volba poskytuje jazykové volby namluvení filmu uložené na disku. DISC Menu Tato volba poskytuje jazykové volby menu filmu. VIDEO SETUP (NASTAVENÍ VIDEA) Zvolte Video v menu nastavení a zobrazíte podmenu : TV DISPLAY Nastavení formátu obrazu. 4:3 zvolte toto nastavení, pokud je Váš DVD přehrávač připojen ke klasické TV. 16:9 zvolte toto nastavení, pokud je Váš DVD přehrávač připojen k širokoúhlé TV. Pokud zvolíte toto nastavení a nemáte širokoúhlou TV, obrazy na obrazovce mohu být zdeformovány z důvodu vertikální komprese, pro určitou korekci můžete využít formáty Panscan a Letterbox Poznámky: Poměr zobrazovaného obrazu souvisí s formátem nahraným na disk. Některé disky nemohou zobrazit obrazy ve Vámi zvoleném poměru stran. Pokud přehráváte disk nahraný ve formátu 4:3 na širokoúhlé obrazovce TV, objeví se černé pruhy na levé a pravé straně obrazovky. TV TYPE Tento výrobek podporuje NTSC, PAL, výběrem možnosti Auto se automaticky vybere správný formát videa, který se bude přehrávat. Pokud je obraz černobílý nebo se objevuje zrnění, stiskněte tlačítko Zesilovač DVD + AV: Zde jsou následující způsoby připojení přehrávače k zesilovači: Výstup zvuku levý/pravý kanál Koaxiální výstup zvuku Optický výstup zvuku Varování: V žádném případě nepřipojujte zesilovač s koaxiálním konektorem, který neobsahuje dekodér Dolby digital AC 3 nebo DTS. Uskutečníte-li toto a budete přehrávat DVD disk, bude to mít za následek poškození Vašich reproduktorů a bude to též možná příčina poškození Vašeho sluchu. Jiné disky než DVD, VCD a CD lze běžně používat bez výše uvedeného zákazu. Nastavení TV Pokud zjistíte, že je obraz zdeformován nebo je černobílý nebo zrnitý, stiskněte opakovaně tlačítko V-MODE (VIDEO REŽIM), dokud nevyberete správný video režim. Uvědomte si, že zařízení podporuje různé režimy transfokace, že to může mít za následek nepokrytí celé obrazovky obrazem nebo se obraz prodlouží přes okraje obrazovky. V takovém případě použijte funkci transfokace pro vyřešení tohoto problému.

6 5. FUNKČNÍ ČINNOST Tlačítka na předním panelu Tlačítka mají stejnou funkci jako tlačítka na dálkovém ovládání. Pro bližší informace si prosím přečtěte následující text. Tlačítka na dálkovém ovládání : POWER (NAPÁJENÍ) Stiskněte toto tlačítko pro ZAPNUTÍ a VYPNUTÍ. OPEN/CLOSE (OTEVŘÍT/ZAVŘÍT) Tlačítko otevírá / zavírá zásobník pro disk. PLAY /PAUSE Pro přehrávání disku stiskněte tlačítko PLAY. Stisknutím tlačítka PAUSE, se přehrávač uvede do režimu pozastavení. Pro obnovení normálního přehrávání znovu tlačítko PLAY. STOP Stiskněte tlačítko a přehrávač si zapamatujte polohu zastavení, pro obnovení přehrávání z tohoto místa tlačítko PLAY. Stiskněte dvakrát tlačítko STOP, přehrávač se úplně zastaví. Zapamatovaná poloha zastavení se vymaže. VOLUME +/- (HLASITOST +/-) Stiskněte + pro zvýšení hlasitosti a pro snížení hlasitosti stiskněte. SUBTITLE (TITULKY) Stiskněte toto tlačítko pro zobrazení titulků (musí podporovat disk) AUDIO Stiskněte tlačítko pro výběr různě namluvených jazyků (musí podporovat disk) SEARCH U DVD disků stiskněte tlačítko pro výběr požadovaného titulu a kapitoly a vyhledání požadované doby titulu a kapitoly. U disků VCD, VCD, CD stiskněte toto tlačítko pro vyhledání požadované doby disku a stopy a výběr požadované stopy. Poznámka: Během přehrávání VCD, musí být režim PBC (řízení přehrávání) nastaven na OFF (VYPNUTO). CLEAR (VYMAZAT) Stiskněte tlačítko CLEAR pro vymazání čísel, která jste zadali. Stiskněte jednou pro smazání jedné číslice, stiskněte a držte pro smazání všech číslic. MENU Během přehrávání DVD stiskněte MENU pro zobrazení menu disku stávajícího titulu. Poznámka: Tato funkce je odvislá od disku SETUP (NASTAVENÍ) Tlačítko stiskněte pro vstup do menu nastavení systému. (Viz Nastavení systému) DISPLAY (ZOBRAZENÍ) Stiskněte tlačítko, abyste zobrazili informace o aktuálně přehrávaném disku. (Každým stisknutím se přepne mezi Time, Title, Audio, Subtitle, Angle (Čas, Titul, Zvuk, Titulky, Úhel)) TITLE (TITUL) Stiskněte tlačítko pro zadání určitého titulu. (Vyžaduje podporu disku) Použijte tlačítka NAHORU/DOLŮ, VLEVO/VPRAVO pro označení titulu a stiskněte ENTER (ZADÁVACÍ TLAČÍTKO) pro spuštění přehrávání. Navigační klávesy (NAHORU / DOLŮ / VLEVO / VPRAVO) Použijte navigační klávesy pro posun zvýrazněného pruhu nebo kurzoru pro výběr nějakého menu. ENTER (ZADÁVACÍ TLAČÍTKO) Stiskněte tlačítko pro potvrzení Vaší volby na obrazovce. REV (PŘEHRÁVÁNÍ ZPĚT): Během přehrávání DVD, CD nebo VCD stiskněte REV pro přehrávání v opačném směru. Přehrávač bude přehrávat disky v různých rychlostech. Pro pokračování v normálním přehrávání stiskněte PLAY.Opakovaným stisknutím tlačítka REV měníte různé rychlosti. FWD (PŘEHRÁVÁNÍ VPŘED) Během přehrávání stiskněte FWD, přehrávač bude přehrávat disky v různých rychlostech. Pro pokračování v normálním přehrávání stiskněte PLAY. PREV (PŘEDCHOZÍ) Během přehrávání stiskněte PREV pro přehrávání předchozí kapitoly, titulu, stopy. NEXT (DALŠÍ) Během přehrávání stiskněte NEXT pro následující kapitoly, titulu, stopy. REPEAT (OPAKOVÁNÍ) Pokaždé, když stisknete tlačítko REPEAT, se změní režim opakování: Pro VCD, CD jsou na výběr tři režimy: Repeat One, All a Off (Opakovat jednu, Opakovat vše a Bez opakování). Pro DVD jsou na výběr tři režimy: Repeat Chapter, Repeat Title a Off (Opakovat kapitolu, Opakovat titul a Bez opakování). Poznámka: Během přehrávání VCD, musí být režim PBC nastaven na Off (Vypnuto). A-B Během přehrávání stisknete A-B pro výběr bodu A, stisknete znovu pro výběr bodu B. Přehrávač bude automaticky opakovat úsek od A po B. Stiskněte třikrát A-B pro ukončení přehrávání úseku A-B. Poznámka: Během přehrávání CD/VCD/SVCD musí být body A a B ve stejné stopě. Během přehrávání DVD lze body A a B vybrat v různých kapitolách. ANGLE Stiskněte tlačítko ANGLE pro prohlížení scén z různých úhlů. (Musí podporovat disk) MUTE (ZTLUMIT) Stiskněte MUTE pro vypnutí zvuku, opět stiskněte MUTE pro obnovení reprodukce zvuku. N/P (NTSC/PAL) Volba TV normy AUTO / NTSC / PAL. PBC (ŘÍZENÍ PŘEHRÁVÁNÍ) Během přehrávání VCD/SVCD stiskněte PBC pro ZAPNUTÍ nebo VYPNUTÍ PBC. SLOW (ZPOMALENĚ) Během přehrávání DVD, VCD nebo SVCD stiskněte tlačítko SLOW pro zpomalené přehrávání. Opakované stisknutí SLOW bude přehrávat disky v různých rychlostech. Pro pokračování v normálním přehrávání stiskněte PLAY V-MODE Stiskněte tlačítko V-MODE (VIDEO REŽIM) pro výběr různých režimů výstupního videa. Toto nastavte pro Váš typ displeje. RETURN Když se přehrává disk SVCD/VCD, stiskněte tlačítko RETURN pro přechod do hlavního menu (PBC musí být ON). ZOOM (TRANSFOKACE) Když stisknete tlačítko ZOOM, zobrazíte obraz v různém stupni zvětšení. Opakovaným stisknutím tlačítka ZOOM měníte cyklicky dostupné režimy transfokace. Poznámka: Tato funkce může být různá u různých typů disků

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku,

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku, Popis a ovládací prvky Hlavní jednotka DVD systém DVP-937 Obj. č. 37 39 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ovládání DVD systému Lenco. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 3 Funkce přehrávače... 3 Dálkový ovladač a funkce tlačítek...

Více

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem 9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem Návod pro uživatele Kompatibilní s: DVD, MP4, MP3, VCD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVCD Před instalací do auta a spuštěním přístroje, přečtěte si, prosím,

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka HD přehrávač 80 239 Uživatelská příručka Tento přehrávač umožňuje přehrávání videa a hudby z USB Flash disku, externího pevného disku nebo SD/MMC karty. Video lze zobrazit v HD kvalitě na displeji připojeném

Více

DVD přehrávač Manta Lord

DVD přehrávač Manta Lord DVD přehrávač Manta Lord Uživatelská příručka UPOZORNĚNÍ Přečtěte si, prosím, pečlivě následující upozornění. Váš přehrávač pak bude bezpečně a spolehlivě sloužit. Napájení Ujistěte se, že používáte správné

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač Manuál 1. Přehled funkcí: FULL HD TV HD Digitální TV s MPEG-4(H.264)&MPEG-2, HD&SD standard DVB-T. HDMI HD 1080i výstupní formát Kompatibilní s 720p,

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem DS-X11d Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění a použité

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

VIP1910/1920. instalační příručka

VIP1910/1920. instalační příručka VIP1910/1920 instalační příručka POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Neotvírejte zař ízení POZOR! PRO SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

PDP 711 SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD

PDP 711 SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD PDP 711 SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD Obsah Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Označení ovládacích prvků... 4 Hlavní jednotka... 4 Dálkový ovladač... 5 Nastavení

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout Bezpečnostní instrukce Čtěte pozorně tento manuál před prvním použitím přístroje Pokud přístroj nebudete po dlouhou dobu používat, odpojte napájecí zdroj od elektrické sítě. Stejně tak odpojte napájecí

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Digitální tuner 80533

Digitální tuner 80533 Digitální tuner 80533 Automobilový DVB-T tuner s možností přehrávání multimediálních souborů z USB a záznamu TV a rádiového vysílání Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér Příručka k rychlé instalaci Obsah Připojení... 1 Konfigurace... 4 Nastavení bezdrátové komunikace... 6 Médiový server... 9 Instalace... 9 Konfigurace...

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

TECHNICKÁ DATA PŘÍSTROJE

TECHNICKÁ DATA PŘÍSTROJE Mnohokrát děkujeme za zakoupení tohoto stropního monitoru od firmy ZENEC. Koupí tohoto přístroje jste se rozhodli pro produkt vyrobený z kvalitního materiálu a součástek zaručujících dlouhou životnost.

Více

DVD přehrávač v opěrce hlavy

DVD přehrávač v opěrce hlavy DVD přehrávač v opěrce hlavy Návod k použití Poslední revize: 23.4.2013 Obsah: OMEZENÍ... 3 UPOZORNĚNÍ PŘED POUŽITÍM... 3 PŘÍSLUŠENSTVÍ... 4 MENU... 7 PŘEHRÁVÁNÍ USB / SD KARTY... 7 AV VSTUP... 7 FM /

Více

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx)

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) OBSAH: 1. Úvod 2. Set Top Box (STB) 3. MENU IPTV portálu 3.1. Hlavní nabídka 3.2. Přepínání TV kanálů 4. Samoobsluha 5. Videopůjčovna 6. Zabezpečení 7. Doplňkové

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni Při návštěvě stránek www.philips.com/support zadejte název výrobku, zobrazí se: FAQ, často kladené otázky poslední verze

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití Braun DigiFrame 7002 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE

Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE 1 Obsah INSTALACE 3 INSTALACE HARDWARU 3 INSTALACE SOFTWARU 4 PŘIPOJENÍ KAMERY 5 VÝSTUP NA KAMERU NEBO VIDEO 7 O tomto průvodci Tento Rychlý

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE Kapitola 3-1 VYPNOUT/ZAPNOUT(žádný zvuk a žádné zobrazení) ŽÁDNÝ ZVUK (zobrazení OK) Kapitola

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 F-NS-M19 Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 Úvod Jsme rádi, že jste si zakoupili MP3 walkman od naší firmy. Dříve, než začnete přehrávač používat, prostudujte pečlivě tento návod. Hlavní funkce podpora zvukových

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113

Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113 Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113 Obsah Set-top-box Arris VIP1113... 1 1. Bezpečnostní opatření... 1 2. Vybalení set-top-boxu... 2 3. Popis set-top-boxu Arris VIP1113... 2 4. Zadní panel

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Obsah Úvod Symboly Set-top Box První instalace Vlastnosti Možné závady ------------------------------------------------------------------

Obsah Úvod Symboly Set-top Box První instalace Vlastnosti Možné závady ------------------------------------------------------------------ Obsah ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⅰ Úvod------------------------------------------------------------------------------------- 2

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

DVD Traveller 8.0. přenosný DVD přehrávač. český manuál

DVD Traveller 8.0. přenosný DVD přehrávač. český manuál DVD Traveller 8.0 přenosný DVD přehrávač český manuál Obsah 02 Bezpečnostní opatření 03 Seznámení se zařízením Multimediální přehrávač 04 IR Dálkový ovladač Vložení baterií do ovladače 05 Barevný LCD monitor

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Společnost Pinnacle Systems GmbH vydala tento návod s použitím všech dostupných informací, ale nemůže zaručit, že jsou uvedeny vyčerpávající informace o produktu

Více

HD XC1 HD XC2. Uživatelská příručka. pro Digitální Kabelový Přijímač KK 11/14

HD XC1 HD XC2. Uživatelská příručka. pro Digitální Kabelový Přijímač KK 11/14 HD XC1 HD XC2 Uživatelská příručka pro Digitální Kabelový Přijímač KK 11/14 Obsah Krátký popis 1.1 Základní vlastnosti 1.2 Obsah balení 1.3 Přední panel 1.4 Zadní panel 1.5 Dálkové ovládání Instalace 2.1

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Úvodní informace. Zapojení a montáž

Úvodní informace. Zapojení a montáž IPLUGRDS Univerzální rozhraní pro připojení MP3 přehrávače, Apple ipod, itouch, iphone, nebo externího zdroje k audio systému vozidla s možností ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu Obsah Úvodní

Více

DVB-T přijímač. český manuál

DVB-T přijímač. český manuál DVB-T přijímač český manuál Obsah 02 Snadný začátek Seznámení se zařízením Hlavní znaky zařízení Popis zařízení 03 Popis dálkového ovládání (DO) 01 / Obsah MENU Správce programu 04 Oblíbený program / složka

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 dvblogic DVB-T Tuner DVB-C20 Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 Funkce Duální DVB-T tuner přesně navržený pro daný typ vozidla Dvě aktivní DVB-T antény

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

DVD Přehrávač SD-160SE. Návod k obsluze

DVD Přehrávač SD-160SE. Návod k obsluze DVD Přehrávač SD-160SE Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT Rovnostranný trojúhelník se symbolem blesku informuje uživatele o přítomnosti neizolovaného

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Vážený zákazníku, dovolte abychom Vám touto cestou poděkovali za zakoupení tohoto DVD přehrávače. Před samotným použitím Vám doporučujeme velmi důkladně prostudovat návod k použití.

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více