DVD 227M. Návod k obsluze. Ekologická likvidace výrobku DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ : ZÁRUČNÍ LIST ŘÁDNĚ USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DVD 227M. Návod k obsluze. www.salora.eu. Ekologická likvidace výrobku DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ : ZÁRUČNÍ LIST ŘÁDNĚ USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE!"

Transkript

1 Ekologická likvidace výrobku Výrobek je označen symbolem upozorňujícím na nutnost nakládat s vyřazenými elektrospotřebiči jako s tříděným odpadem. Je tedy třeba s ním naložit ve smyslu direktivy EU č. 2002/96/EC, tj. recyklovat či rozebrat jej takovým způsobem, aby byly minimalizovány dopady tohoto kroku na životní prostředí. Další informace poskytnou příslušné orgány místní správy. Vyřazené elektrické spotřebiče, které nejsou likvidovány jako tříděný odpad, představují potenciální nebezpečí pro životní prostředí i lidské zdraví, protože obsahují nebezpečné látky. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ : ZÁRUČNÍ LIST ŘÁDNĚ USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE! PODMÍNKY UPLATNĚNÍ PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOSTI MASCOM S.R.O. ZA VADU VÝROBKU (REKLAMACE) V ZÁRUČNÍ DOBĚ (par. 620 odst.3,4 a par.625 Občanského zákoníku). Práva z odpovědnosti Mascom s.r.o. za vady výrobku, uplatňuje uživatel u prodejce, u něhož byl výrobek zakoupen, případně v autorizovaném servisu po dodání výrobku s popisem reklamované vady. S ohledem na povahu věci, vyžaduje Mascom s.r.o. jako podmínku k uplatnění práva z odpovědnosti za vady předložení dokladů prokazujících skutečnost, že konkrétní výrobek je v záruční době. Za doklady prokazující tuto skutečnost se považuje : Originální Záruční list vydaný k reklamovanému výrobku společností Mascom s.r.o. s vyplněným datem prodeje, opatřený podpisem a razítkem prodejce, předložený spolu s originálem dokladu o zakoupení výrobku. Datum potvrzeného záručního listu a dokladu o koupi musí být shodný. BEZ SPLNĚNÍ VÝŠE UVEDENÝCH PODMÍNEK NELZE NA MASCOM S.R.O. UPLATŇOVAT PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADU VÝROBKU! Mascom s.r.o. může vystavit nový Záruční list, pouze pokud uživatel prokáže datum nákupu konkrétního výrobku originálem nákupního dokladu, který obsahuje jednoznačnou identifikaci konkrétního kusu, to znamená, že na dokladu je vytištěn typ a model výrobku a výrobní číslo konkrétního kusu. Pokud uživatel není schopen toto prokázat, nelze nový Záruční list vystavit. Kopie záručních listů a nákupních dokladů výrobku, změněné, doplněné, bez původních údajů nebo jinak poškozené záruční listy nebo doklady o zakoupení výrobku nebudou považovány za doklady prokazující zakoupení reklamovaného výrobku u prodávajícího ani jako doklady prokazující skutečnost, že konkrétní výrobek je v záruční době. Jiné podmínky související se zárukou: Spotřebič před prvním použitím zapnout nejdříve po dvou hodinách (vyrovnání teplot a odpar vlhkosti). Prodejna, je při prodeji povinná kupujícímu spotřebič předvést a seznámit jej: se způsobem jeho používání a manipulace. se způsobem řešení případných záručních oprav. řádně vyplnit záruční list. na záruku se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku a Reklamačního řádu UPOZORNĚNÍ: Záruka se nevztahuje na vady způsobené použitím na jiné než domácí nebo běžné účely. Servisní síť: MASCOM SERVIS s.r.o. Školská 188, Kosoř, Praha-západ tel.: , mail : Dovozce : MASCOM s.r.o. tel.: Plné znění záručních podmínek naleznete v ZÁRUČNÍM LISTU DVD 227M Návod k obsluze

2 1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Před použitím tohoto přístroje si určitě pozorně přečtěte návod k obsluze a tyto bezpečnostní poznámky. Nechejte si tyto pokyny ve Vaší blízkosti pro budoucí nahlédnutí. Věnujte pozornost následujícím varováním Výstraha: Neotevírejte kryt zařízení, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Uvnitř zařízení nejsou žádné součásti, jejichž servis by bylo možné zajistit na uživatelské úrovni. V případě potřeby se vždy obracejte na kvalifikované odborníky. Zdroj elektrické energie - Přístroj smí být pouze připojen ke zdroji napájení, který je popsán v návodu k obsluze nebo dle značek na přístroji. Nepoužívejte tento přístroj ve vlhkém prostředí a blízko vody. Například blízko vany, umývadla, plaveckého bazénu apod. V následujících podmínkách se může na čočkách utvářet kondenzát : - Při přenesní z chladného prostředí do teplé místnosti. - V zapařené nebo velmi vlhké místnosti. Vlhko a kondenzát způsobí, že přístroj nemusí správně pracovat, pro nápravu tohoto problému počkejte asi jednu hodinu, než se vlhkost vypaří. Nepoužívejte na tento přístroj teplo nebo jej neumisťujte blízko zdroje tepla. Nenechávejte jej vystavovat delší dobu přímému slunečnímu světlu. Laserový výrobek třídy 1 Tento výrobek obsahuje laserové zařízení s nízkým výkonem. Neviditelné laserové záření, pokud otevřete a zmizí, pokud uzavřete. Vyhněte se zasažení paprskem. Macrovision: Tento výrobek obsahuje technologii ochrany autorských práv, která je chráněna právní metodou amerických patentů a dalšími právy duševního vlastnictví vlastněné firmou Macrovision Corporation, a je pouze určen pro domácí a jiné omezené prohlížení, není-li firmou Macrovision Corporation stanoveno jinak. Zpětné dešifrování nebo dekompletace je zakázána. DOLBY PROLOGIC: Vyrobeno na základě licence Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" a dvojitý symbol D jsou obchodními značkami Dolby Laboratories. Ekologická likvidace výrobku Výrobek je označen symbolem upozorňujícím na nutnost nakládat s vyřazenými elektrospotřebiči jako s tříděným odpadem. Je tedy třeba s ním naložit ve smyslu direktivy EU č. 2002/96/EC, tj. recyklovat či rozebrat jej takovým způsobem, aby byly minimalizovány dopady tohoto kroku na životní prostředí. Další informace poskytnou příslušné orgány místní správy. Vyřazené elektrické spotřebiče, které nejsou likvidovány jako tříděný odpad, představují potenciální nebezpečí pro životní prostředí i lidské zdraví, protože obsahují nebezpečné látky. 10. Řešení problémů Pokud se na Vašem DVD přehrávači objeví problém, podívejte se prosím na níže uvedený text, než budete kontaktovat servis. Problém Kontrola a postup Není napájení Zkontrolujte, zda byl napájecí vodič řádně připojen k napájecí zásuvce. Zkontrolujte, zda je napájecí napětí zapnuto. Nepřehrává se Není disk, vložte disk. Disk byl vložen horní stranou dolů. Vložte disk potisknutou stranou nahoru. Hodnocení disku je vyšší než nastavená úroveň hodnocení přehrávače. Disk není správný typ pro přehrávač. Disk je znečištěn nebo poškozen, vyčistěte disk nebo zkuste jiný disk. V přehrávači může být nekondenzována vlhkost. Vyjměte disk a nechejte přístroj jednu nebo dvě hodiny zapnutý. Zkontrolujte, zda je televize zapnuta, použijte ovladač TV pro výběr signálu A/V pro DVD místo vysílání Zkontrolujte, zda je připojení systému řádné a Žádný obraz zabezpečené. Zkontrolujte, zda nejsou připojovací kabely poškozeny. Vyčistěte disk. Stiskněte prosím tlačítko OPEN/CLOSE (OTEVŘÍT/ZAVŘÍT), pak stiskněte tlačítko Program (Programování) a ZOOM (TRANSFOKACE) pro návrat do výrobního standardního nastavení. Obraz šumí / zdeformovaný Disk je znečištěn nebo poškozen. Vyčistěte disk nebo zkuste jiný disk. Vynulujte systém barev TV sestavy. Zkuste připojit přehrávač přímo k TV sestavě, například bez pomocí VCR. Obraz není na celé obrazovce Na obrazovce zobrazena zpráva o problému Porucha Nelze PŘESKAKOVAT nebo VYHLEDÁVAT Žádný zvuk nebo zvukový výstup není kompletní Dálkové ovládání nefunguje Zvolte formát obrazovky z SETUP MENU (MENU NASTAVENÍ) přehrávače, viz SETUP MENU ( MENU NASTAVENÍ ) v této příručce. Zvolte formát obrazovky z menu disku DVD. Zobrazí se následující zpráva, pokud se během načítání vyskytla chyba: WRONG PASSWORD ( NESPRÁVNÉ HESLO ): Přehrávač odmítne přehrávat disk s hodnocením vyšším než je nastavená úroveň hodnocení přehrávače nebo bylo zadáno nesprávné heslo v menu nastavení. WRONG DISC ( NESPRÁVNÝ DISC ): Přehrávač je vybaven programem pro automatické rozpoznání kvality disku. Pokud přehrávač rozpozná chybný nebo poškozený disk, může přehrávač pokračovat v přehrávání při nízké kvalitě nebo zastaví přehrávání, v závislosti na úrovni poškození disku. Pokud se na Vašem přehrávači vyskytne porucha, odpojte jej na 30 minut. Po 30 minutách přehrávač zapněte a obnovte funkci pomocí vynulování (reset) přehrávače, je-li třeba. Některé disky jsou naprogramovány tak, že nedovolují uživatelům PŘESKAKOVAT nebo VYHLEDÁVAT v některých úsecích, obzvláště na začátku části s VAROVÁNÍM (WARNING). U disku s jednou kapitolou nelze aplikovat funkci PŘESKAKOVÁNÍ. Zkontrolujte, zda byla TV a zesilovač zapnuty a správně nastaveny. Zkontrolujte, zda je zabezpečeno připojení systému TV a zesilovače. Stiskněte tlačítko AUDIO (ZVUK), abyste vybrali jiné stopy na disku. Zkontrolujte, zda nebyla na TV nebo zesilovači zapnuta funkce Mute (Ztlumit). Během REVERSE PLAY/ PAUSE/STEP/ SLOW a SEARCH (PŘEHRÁVÁNÍ POZPÁTKU/ PAUZY/KROK/ ZPOMALENĚ a VYHLEDÁVÁNÍ) nebude reprodukován zvuk. Odstraňte překážky mezi dálkovým ovládáním a přehrávačem. Miřte dálkovým ovládáním na snímač dálkového ovládání na přehrávači. Zkontrolujte, zda nebyly do ovladače vloženy baterie se správnou polaritou. Vyměňte baterie dálkového ovládání.

3 9. Technické parametry Napájení V střídavý proud 50/60Hz Spotřeba 12W Váha 1.2kg Rozměry 225x235x38mm Video systém PAL/NTSC Čtecí optika Semiconductor ALGaAs Weam, vl.délka 650nm, 780nm Frekv.rozsah audio DVD audio : Fs 48KHz, PCM 4Hz-22KHz Fs 96kHz PCM 4Hz - 44kHz Audio CD : Fs 44.1Hz - 20KHz Odstup signál-šum (zvuk) 90 db (při 1kHz 0 db) Deformace zvuku + šum -60dB (při 1kHz 0dB) Zvukový výstup (Analog) Vrms Video výstup Kompozitní: 1.0±0.2Vp-p, Impedance: 75Ohm S-video Y1.0V(P-P), 75Ohm / C0.286V(P-P), 75Ohm Podporované disky DVD/VCD/CD/MP3/Kodak/MPEG4, Foto CD, CD-RW finalizované Příslušenství Dálkové ovládání, RCA AV kabel, Uživatelská Příručka INFORMACE: Pro ochranu Vašeho DVD přehrávače musí být doba mezi dvěmi následnými zapnutími více jak 30 vteřin. Pokud zařízení nepoužíváte delší dobu,vytáhněte zástrčku z napájecí zásuvky. Přehrávač používejte pouze pokud typ napájecího napětí v zásuvce souhlasí s tím na výrobním štítku. Přehrávač nemusí být kompatibilní s některými zakódovanými disky. 2. PŘEDNÍ PANEL 1. Tlačítko zapínání [POWER]. 5. Tlačítko [STOP]. 2. Šachta diskové mechaniky. 6. Tlačítko [L+R Audio]. 3. Tlačítko [OPEN/CLOSE]. 7. Displej. 4. Tlačítko [PLAY]. 8. Konektor USB. ZADNÍ PANEL Tvar a funkce podléhají změně bez upozornění. 1. Analogový výstup zvuku, levý a pravý kanál. 5. Kompozitní video výstup 2. Komponentní video výstup 6. Obrazový výstup S-Video 3. SCART AV výstup 7. Digitální výstup zvuku optický 4. Digitální výstup zvuku koaxiální 3. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ Pokud není uvedeno jinak, může dálkové ovládání zastat všechny funkce DVD přehrávače, ovladačem vždy miřte přímo na přední stranu DVD přehrávače, ne na TV. Instalace baterie Sejměte víko přihrádky pro baterie na zadní straně dálkového ovládání, tj. zasuňte dolů a pak sundejte. Vložte dvě AAA baterie do přihrádky pro baterie, dodržujete správnou polaritu, která je zobrazena v přihrádce pro baterie. Vraťte zpět víko přihrádky pro baterie. Víko zasunujte, dokud neuslyšíte zaklapnutí na své místo.

4 Dálkový ovladač N/P (NTSC/PAL) pro výběr jiné možnosti. Poznámka: Pro více informací o výstupním formátu se podívejte do návodu k Vaší TV. 1. Power (Napájení) 2. Mute (Ztlumemní zvuku) 3. Numerická tlačítka 4. Setup (Nastavení vlastností přehrávače) 5. Tlačítka Kurzoru NAHORU / DOLŮ / VLEVO/ VPRAVO Enter (Zadávací tlačítko) 6. ZOOM (Transfokace obrazu) 7. REV (Přehrávání Zpět) 8. FWD (Přehrávání vpřed) 9. STOP (Ukončení přehrávání) 10. Play (Start přehrávání) 11. TLAČÍTKO RESET 12. DISPLAY (Zobrazení informací) 13. Subtitle (Titulky) 14. AUDIO (Výběr zvuku) 15. Slow (Zpomalené přehrávání) 16. Program (Programování) 17. Repeat (Opakování) 18. A-B VÝBĚR ÚSEKU 19. Open/Close (Otevřít/Zavřít) 20. SEARCH 21. Title/PBC 22. MENU (Zobrazení menu disku) 23. NEXT (Přesun na další část) 24. PREV (Přesun na předchozí část) 25. PAUZA (Zastavení přehrávání) 26. VOLUME (Nastavení hlasitosti) 27. V -MODE (Video režim) 28. Angle 29. N/P (NTSC/PAL/AUTO) 30. Clear 31. USB 32. Return VIDEO OUTPUT (Video výstup) Volba nastavení Video Output (Video výstup) pro přepínání mezi různými video výstupy OFF : Nastavení video výstupu na S-VIDEO. YUV : Nastavení video výstupu na KOMPONENTNÍ výstup. RGB : Nastavení pro SCART výstup Toto menu lze zobrazit pouze není-li založen disk. při běžném přehrávání lze nastavení měnit tlačítkem V-MODE. AUDIO SETUP (Nastavení zvuku) Zvolte Audio (zvuk) v menu nastavení a zobrazíte podmenu Audio (zvuk). SPDIF OUTPUT Volba nastavení Digital output (Digitální výstup) umožňuje uživateli nastavit výstup zvuku na konektory S/PDIF pro práci se zvukovým vybavením (např. digitální zesilovač) připojeným k přehrávači. Off (Vypnuto) Výstup digitálního zvuku je deaktivován. PCM Zvolte tuto možnost pokud přecházíte na používání stereo signálu (2 kanály). RAW Pokud zvolíte tuto možnost, použije se originální zvuková stopa DVD. Tuto možnost použijte, pokud si přejete používat signály Dolby Digital AC3 přes optický nebo koaxiální zvukový výstup. Poznámka: Pro nahrávání disků je použit určitý vzorkovací kmitočet (měřeno v khz); vyšší vzorkovací kmitočet, lepší kvalita zvuku. Pokud toto vypnete, ujistěte se, že zesilovač, který používáte, je kompatibilní s 96kHz digitálními signály. DOWNMIX LT/RT zvolte pokud chcete 5.1 kanálové audio převést do výstupu levý a pravý kanál. STEREO zvolte pokud chcete 5.1 audio převést do stereo signálu. Poznámka: Funkce je dostupná pouze pro disky 5.1 s Dolby AC3 dekódováním. DUAL MONO STEREO základní nastavení, oba kanály jsou zapnuty L-Mono aktivní pouze levý zvukový výstup R-Mono aktivní pouze pravý zvukový výstup Mix-Mono zapnuty oba zvukové výstupy, reprodukce v monofonním režimu DYNAMIC Nastavení dynamického režimu reprodukce zvuku. PREFERENCE SETUP PASSWORD (Heslo) Změna hesla - Do prvního políčka vložte aktuální platné heslo ( z výroby je ) - Do druhého políčka vložte nové heslo - Do třetího políčka vložte ještě jednou nové heslo pro potvrzení. Tovární heslo je vždy platné. PARENTAL (Rodičovský zámek) Volba Rating (Hodnocení) umožňuje uživateli nastavit funkci rodičovského zámku přehrávače. Pokud vložený disk je označen jako "vyšší" než nastavené omezení nelze jej přehrát bez zrušení zámku. Nastavení lze zrušit po zádání hesla Poznámka: Ne všechna DVD podporují hodnocení. DEFAULT Vrátí všechna provedená nastavení, mimo PARENTAL a PASSWORD, do původního továrního nastavení.

5 6. PŘEHRÁVÁNÍ USB Pro přehrávání z USB vstupu : - Zapněte přehrávač - Ujistěte se, že není založen žádný disk - Zasuňte USB paměť do USB konektoru - Stiskněte tlačítko USB na dálkovém ovladači Přehrávač načte a začne přehrávat soubory uložené na USB nosiči. Načítání z USB nosiče může v závislosti na jeho kapacitě a přenosové rychlosti trvat i několik minut. 7. PŘEHRÁVÁNÍ JPEG, MP3 Po založení JPEG CD disku se zobrazí navigační menu s obsahem disku. Kurzorem vyberte požadovaný soubor a tlačítkem ENTER/PLAY spustíte postupné automatické přehrávání. Tlačítky PREV a NEXT se můžete manuálně přesunovat na předchozí či další soubor. Tlačítkem PAUSE zastavíte aktuální obrázek. Postupné přehrávání obnovíte 4. PŘIPOJENÍ Před připojením vypněte napájení. Napájení zapněte až po připojování.vodiče musí být pevně připojeny; zvláště zástrčky. DVD+TV Zde jsou následující způsoby připojení AV výstupu přehrávače k TV : Kabel Scart. Kabel S-video a zvukový kabel levý/pravý. Kabel kompozitního videa a zvukový kabel levý/pravý. Kabel komponentní video (Y, Pb/Pr, Cb/Cr) a zvukový kabel levý/pravý. PŘEHRÁVÁNÍ MP3 Po založení disku se zobrazí navigační menu s obsahem disku. Kurzorem vyberte požadovaný soubor a tlačítkem ENTER/PLAY spustíte postupné automatické přehrávání. Tlačítky PREV a NEXT se můžete manuálně přesunovat na předchozí či další soubor. Tlačítkem REPEAT můžete nastavit opakované přehrávání jedné skladby (REPEAT ONE), všech (REPEAT ALL) a nebo opakované přehrávání vypnout (OFF) 8. NASTAVENÍ SYSTÉMU Menu nastavení DVD Stiskněte tlačítko SETUP (NASTAVENÍ) na dálkovém ovládání, zobrazí se SETUP MENU. Po zpřístupnění menu nastavení stiskněte tlačítka NAHORU/ DOLŮ, VLEVO / VPRAVO pro výběr požadované volby, poté stiskněte ENTER pro potvrzení. Stiskněte LEVÉ tlačítko pro návrat ho hlavního menu. Pro opuštění nastavení opět stiskněte tlačítko SETUP. V SETUP MENU můžete nastavit následující vlastnosti DVD přehrávače : LANGUAGE SETUP (NASTAVENÍ JAZYKA) Zvolte Language a stiskněte PRAVÉ tlačítko pro označení jazyka obrazovkového menu (OSD), pak znovu stiskněte PRAVÉ tlačítko pro otevření panelu, poté pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ zvolte jazyk dle přání, nakonec pro výběr stiskněte ENTER. OSD Language (Jazyk obrazovkového menu) Použijte tuto položku pro výběr jazyka menu nastavení a zobrazovaných obrazovek. Subtitle (Titulky) Pod touto možností naleznete přednastavené jazyky titulků. Audio (Zvuk) Tato volba poskytuje jazykové volby namluvení filmu uložené na disku. DISC Menu Tato volba poskytuje jazykové volby menu filmu. VIDEO SETUP (NASTAVENÍ VIDEA) Zvolte Video v menu nastavení a zobrazíte podmenu : TV DISPLAY Nastavení formátu obrazu. 4:3 zvolte toto nastavení, pokud je Váš DVD přehrávač připojen ke klasické TV. 16:9 zvolte toto nastavení, pokud je Váš DVD přehrávač připojen k širokoúhlé TV. Pokud zvolíte toto nastavení a nemáte širokoúhlou TV, obrazy na obrazovce mohu být zdeformovány z důvodu vertikální komprese, pro určitou korekci můžete využít formáty Panscan a Letterbox Poznámky: Poměr zobrazovaného obrazu souvisí s formátem nahraným na disk. Některé disky nemohou zobrazit obrazy ve Vámi zvoleném poměru stran. Pokud přehráváte disk nahraný ve formátu 4:3 na širokoúhlé obrazovce TV, objeví se černé pruhy na levé a pravé straně obrazovky. TV TYPE Tento výrobek podporuje NTSC, PAL, výběrem možnosti Auto se automaticky vybere správný formát videa, který se bude přehrávat. Pokud je obraz černobílý nebo se objevuje zrnění, stiskněte tlačítko Zesilovač DVD + AV: Zde jsou následující způsoby připojení přehrávače k zesilovači: Výstup zvuku levý/pravý kanál Koaxiální výstup zvuku Optický výstup zvuku Varování: V žádném případě nepřipojujte zesilovač s koaxiálním konektorem, který neobsahuje dekodér Dolby digital AC 3 nebo DTS. Uskutečníte-li toto a budete přehrávat DVD disk, bude to mít za následek poškození Vašich reproduktorů a bude to též možná příčina poškození Vašeho sluchu. Jiné disky než DVD, VCD a CD lze běžně používat bez výše uvedeného zákazu. Nastavení TV Pokud zjistíte, že je obraz zdeformován nebo je černobílý nebo zrnitý, stiskněte opakovaně tlačítko V-MODE (VIDEO REŽIM), dokud nevyberete správný video režim. Uvědomte si, že zařízení podporuje různé režimy transfokace, že to může mít za následek nepokrytí celé obrazovky obrazem nebo se obraz prodlouží přes okraje obrazovky. V takovém případě použijte funkci transfokace pro vyřešení tohoto problému.

6 5. FUNKČNÍ ČINNOST Tlačítka na předním panelu Tlačítka mají stejnou funkci jako tlačítka na dálkovém ovládání. Pro bližší informace si prosím přečtěte následující text. Tlačítka na dálkovém ovládání : POWER (NAPÁJENÍ) Stiskněte toto tlačítko pro ZAPNUTÍ a VYPNUTÍ. OPEN/CLOSE (OTEVŘÍT/ZAVŘÍT) Tlačítko otevírá / zavírá zásobník pro disk. PLAY /PAUSE Pro přehrávání disku stiskněte tlačítko PLAY. Stisknutím tlačítka PAUSE, se přehrávač uvede do režimu pozastavení. Pro obnovení normálního přehrávání znovu tlačítko PLAY. STOP Stiskněte tlačítko a přehrávač si zapamatujte polohu zastavení, pro obnovení přehrávání z tohoto místa tlačítko PLAY. Stiskněte dvakrát tlačítko STOP, přehrávač se úplně zastaví. Zapamatovaná poloha zastavení se vymaže. VOLUME +/- (HLASITOST +/-) Stiskněte + pro zvýšení hlasitosti a pro snížení hlasitosti stiskněte. SUBTITLE (TITULKY) Stiskněte toto tlačítko pro zobrazení titulků (musí podporovat disk) AUDIO Stiskněte tlačítko pro výběr různě namluvených jazyků (musí podporovat disk) SEARCH U DVD disků stiskněte tlačítko pro výběr požadovaného titulu a kapitoly a vyhledání požadované doby titulu a kapitoly. U disků VCD, VCD, CD stiskněte toto tlačítko pro vyhledání požadované doby disku a stopy a výběr požadované stopy. Poznámka: Během přehrávání VCD, musí být režim PBC (řízení přehrávání) nastaven na OFF (VYPNUTO). CLEAR (VYMAZAT) Stiskněte tlačítko CLEAR pro vymazání čísel, která jste zadali. Stiskněte jednou pro smazání jedné číslice, stiskněte a držte pro smazání všech číslic. MENU Během přehrávání DVD stiskněte MENU pro zobrazení menu disku stávajícího titulu. Poznámka: Tato funkce je odvislá od disku SETUP (NASTAVENÍ) Tlačítko stiskněte pro vstup do menu nastavení systému. (Viz Nastavení systému) DISPLAY (ZOBRAZENÍ) Stiskněte tlačítko, abyste zobrazili informace o aktuálně přehrávaném disku. (Každým stisknutím se přepne mezi Time, Title, Audio, Subtitle, Angle (Čas, Titul, Zvuk, Titulky, Úhel)) TITLE (TITUL) Stiskněte tlačítko pro zadání určitého titulu. (Vyžaduje podporu disku) Použijte tlačítka NAHORU/DOLŮ, VLEVO/VPRAVO pro označení titulu a stiskněte ENTER (ZADÁVACÍ TLAČÍTKO) pro spuštění přehrávání. Navigační klávesy (NAHORU / DOLŮ / VLEVO / VPRAVO) Použijte navigační klávesy pro posun zvýrazněného pruhu nebo kurzoru pro výběr nějakého menu. ENTER (ZADÁVACÍ TLAČÍTKO) Stiskněte tlačítko pro potvrzení Vaší volby na obrazovce. REV (PŘEHRÁVÁNÍ ZPĚT): Během přehrávání DVD, CD nebo VCD stiskněte REV pro přehrávání v opačném směru. Přehrávač bude přehrávat disky v různých rychlostech. Pro pokračování v normálním přehrávání stiskněte PLAY.Opakovaným stisknutím tlačítka REV měníte různé rychlosti. FWD (PŘEHRÁVÁNÍ VPŘED) Během přehrávání stiskněte FWD, přehrávač bude přehrávat disky v různých rychlostech. Pro pokračování v normálním přehrávání stiskněte PLAY. PREV (PŘEDCHOZÍ) Během přehrávání stiskněte PREV pro přehrávání předchozí kapitoly, titulu, stopy. NEXT (DALŠÍ) Během přehrávání stiskněte NEXT pro následující kapitoly, titulu, stopy. REPEAT (OPAKOVÁNÍ) Pokaždé, když stisknete tlačítko REPEAT, se změní režim opakování: Pro VCD, CD jsou na výběr tři režimy: Repeat One, All a Off (Opakovat jednu, Opakovat vše a Bez opakování). Pro DVD jsou na výběr tři režimy: Repeat Chapter, Repeat Title a Off (Opakovat kapitolu, Opakovat titul a Bez opakování). Poznámka: Během přehrávání VCD, musí být režim PBC nastaven na Off (Vypnuto). A-B Během přehrávání stisknete A-B pro výběr bodu A, stisknete znovu pro výběr bodu B. Přehrávač bude automaticky opakovat úsek od A po B. Stiskněte třikrát A-B pro ukončení přehrávání úseku A-B. Poznámka: Během přehrávání CD/VCD/SVCD musí být body A a B ve stejné stopě. Během přehrávání DVD lze body A a B vybrat v různých kapitolách. ANGLE Stiskněte tlačítko ANGLE pro prohlížení scén z různých úhlů. (Musí podporovat disk) MUTE (ZTLUMIT) Stiskněte MUTE pro vypnutí zvuku, opět stiskněte MUTE pro obnovení reprodukce zvuku. N/P (NTSC/PAL) Volba TV normy AUTO / NTSC / PAL. PBC (ŘÍZENÍ PŘEHRÁVÁNÍ) Během přehrávání VCD/SVCD stiskněte PBC pro ZAPNUTÍ nebo VYPNUTÍ PBC. SLOW (ZPOMALENĚ) Během přehrávání DVD, VCD nebo SVCD stiskněte tlačítko SLOW pro zpomalené přehrávání. Opakované stisknutí SLOW bude přehrávat disky v různých rychlostech. Pro pokračování v normálním přehrávání stiskněte PLAY V-MODE Stiskněte tlačítko V-MODE (VIDEO REŽIM) pro výběr různých režimů výstupního videa. Toto nastavte pro Váš typ displeje. RETURN Když se přehrává disk SVCD/VCD, stiskněte tlačítko RETURN pro přechod do hlavního menu (PBC musí být ON). ZOOM (TRANSFOKACE) Když stisknete tlačítko ZOOM, zobrazíte obraz v různém stupni zvětšení. Opakovaným stisknutím tlačítka ZOOM měníte cyklicky dostupné režimy transfokace. Poznámka: Tato funkce může být různá u různých typů disků

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107 Technosonic MP-107 1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač 2. Bezpečnostní upozornění 3. Zapojení 3.1 VIDEO zapojení 3.2 AUDIO zapojení 4. Nastavení 4.1 Nastavení audia 4.2 Nastavení videa 4.3 Počáteční nastavení

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

DVP 7027 DVB-T. Návod k obsluze. www.salora.eu

DVP 7027 DVB-T. Návod k obsluze. www.salora.eu TECHNICKÉ ÚDAJE Velikost LCD panelu : 7 Podporované TV standardy pro přehrávání: PAL, NTSC, multistandard Televizní příjem : DVBT MPEG2, VHF/UHF rozsah Kmitočtový rozsah: 20 Hz až 20 khz (při 1 khz 0 db)

Více

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player .: yamada dvd-6800x plus :. DVD player Bezpečnost Před prvním použitím přístroje si podrobně prostudujte tento návod a bezpečnostní pokyny. Napájení Tento přístroj může být zapojen pouze do elektrické

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE DVD PŘEHRÁVAČ DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

Multimediální přehrávač

Multimediální přehrávač Multimediální přehrávač DVP 2000 Uživatelská příručka Instrukce pro bezpečné používání výrobku Před instalací a prvním použitím přístroje si přečtěte uživatelskou příručku pro tento přístroj i pro ostatní

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy DS-X966TD Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy TV tuner 1 Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy DS-3001 Monitor s držákem na opěrku hlavy s DVD přehrávačem, FM vysílačem, interaktivními hrami a možností připojení dalších zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení...

Více

PRINCE 2 Model 015 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁRUČNÍ LIST VLASTNOSTI

PRINCE 2 Model 015 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁRUČNÍ LIST VLASTNOSTI ZÁRUČNÍ LIST Manta Prince 2 - model 015 Výrobní/sériové číslo....... Datum prodeje...... Razítko a podpis prodávajícího. Informace pro zákazníka Záruční doba Dovozce výrobku do České republiky garantuje,

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

* EMPEROR 3 USB - MODEL 017 * Návod k obsluze * 1 *

* EMPEROR 3 USB - MODEL 017 * Návod k obsluze * 1 * Návod k obsluze * 1 * Návod k obsluze... 4 Úvod... 4 Napájení... 4 Napájecí kabel... 4 Použití a uskladnění...4 Umístění přehrávače... 4 Kondenzace... 4 Čištění... 4 Používaní disků... 4 Používání disků...

Více

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku,

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku, Popis a ovládací prvky Hlavní jednotka DVD systém DVP-937 Obj. č. 37 39 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ovládání DVD systému Lenco. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe Mobile 370 DVD TV Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe 1 5. Vypínaè Power ON/OFF 6. Konektor napájení DC 12V 7. Indikátor nabíjení

Více

EU3C. Uživatelský manuál INFINITY HDMI 100. HDMI přehrávač s USB

EU3C. Uživatelský manuál INFINITY HDMI 100. HDMI přehrávač s USB EU3C Uživatelský manuál INFINITY HDMI 100 HDMI přehrávač s USB VAROVÁNÍ: PRO PŘEDCHÁZENÍ RIZIKU POŢÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO PŘÍSTROJ DEŠTI NEBO VLHKOSTI.. UPOZORNĚNÍ: PRO

Více

Český. arování: Aby se předešlo vzniku ohně nebo riziku úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti.

Český. arování: Aby se předešlo vzniku ohně nebo riziku úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti. Český Důležité bezpečnostní pokyny arování: Z důvodu snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesundávejte přední a zadní kryt. V Uvnitř se nenacházejí žádné součásti obsluhovatelné uživatelem. Servis

Více

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 NA2750 Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 Dotykový displej 6,8 USB konektor Vstup pro SD kartu Vstup pro externí zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Ukázka základního ovládání Demo...

Více

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 3 Funkce přehrávače... 3 Dálkový ovladač a funkce tlačítek...

Více

PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD

PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD OBsAH Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Označení ovládacích prvků... 4 Hlavní jednotka... 4 Dálkový ovladač... 5 Nastavení

Více

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Uživatelský manuál Obsah: Příslušenství 2 Popis předního panelu 3 Popis dálkového ovládání 4 Použití dálkového ovládání 6 Zapojení sluchátek 7 Funkce paměťové karty

Více

Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V

Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V DS-1718d Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V S přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro

Více

CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem

CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem Uživatelská příručka Obsah Instrukce pro bezpečné používání výrobku...3 Hlavní funkce multimediálního přehrávače...4 DVD přehrávač...4 DVB-T tuner...4 Funkce

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití.

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Překlad z originálního návodu. OBSAH: Zvuk se systéme

Více

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 7" displej do rámečku Double-DIN Přehrávač DVD, MP4, MP3, WMA a JPEG FM / AM rádiový tuner USB + SD / MMC karta Bluetooth

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 7 displej do rámečku Double-DIN Přehrávač DVD, MP4, MP3, WMA a JPEG FM / AM rádiový tuner USB + SD / MMC karta Bluetooth MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 7" displej do rámečku Double-DIN Přehrávač DVD, MP4, MP3, WMA a JPEG FM / AM rádiový tuner USB + SD / MMC karta Bluetooth Uživatelská příručka Obsah Obsah balení Čelní panel...

Více

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah:

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah: Návod k obsluze DB 72026 CD CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203 Obsah: Funkce... 2 Kompaktní disk (CD)... 2 Výběr titulu... 2 Hledání v titulu... 2 Zvolení titulu na CD disku... 2 Programování... 2 Obslužné prvky...

Více

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS 7" displej do rámečku Double-DIN Přehrávač DVD, MP4, MP3, WMA a JPEG RDS - FM / AM rádiový tuner USB + SD / MMC karta Bluetooth GPS navigace Uživatelská příručka Obsah

Více

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky Funkce: Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího

Více

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS 7" displej do rámečku Double-DIN Přehrávač DVD, MP4, MP3, WMA a JPEG RDS - FM / AM rádiový tuner USB + SD / MMC karta Bluetooth GPS navigace Uživatelská příručka Obsah

Více

D ležité bezpe nostní pokyny

D ležité bezpe nostní pokyny D ležité bezpe nostní pokyny Varování: Z d vodu snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesundávejte p ední a zadní kryt. Uvnit se nenacházejí žádné sou ásti obsluhovatelné uživatelem. Servis za ízení

Více

Návod k obsluze. Návod k obsluze. Důležité bezpečnostní předpisy. Upozornění během připojování zdroje napájení elektrickým proudem

Návod k obsluze. Návod k obsluze. Důležité bezpečnostní předpisy. Upozornění během připojování zdroje napájení elektrickým proudem Důležité bezpečnostní předpisy Pozor! Neotevírejte vystupuje tady ohrožení porážením elektrickým proudem. Důležité! Za účelem předejít požáru nebo porážením elektrickým proudem, nevystavujte přijímače

Více

Přenosný DVD přehrávač. DVP MC7010

Přenosný DVD přehrávač. DVP MC7010 Přenosný DVD přehrávač. DVP MC7010 Návod k obsluze www.mascom.cz e-mail : info@mascom.cz MC7010-201209 POPIS HLAVNÍ JEDNOTKY - Umístění ovládacích prvků 1. Tlačítko SOURCE 2. Tlačítko MENU 3. Tlačítka

Více

Technosonic-MP119P. Návod k obsluze

Technosonic-MP119P. Návod k obsluze Technosonic-MP119P Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka HD přehrávač 80 239 Uživatelská příručka Tento přehrávač umožňuje přehrávání videa a hudby z USB Flash disku, externího pevného disku nebo SD/MMC karty. Video lze zobrazit v HD kvalitě na displeji připojeném

Více

Návod k obsluze. DVD/DivX/XviD. www.cyberhome.de. CyberHome CH- DVD 462/ 465 zkrácený návod k zapojení a obsluze strana 12 CH-DVD 462/465

Návod k obsluze. DVD/DivX/XviD. www.cyberhome.de. CyberHome CH- DVD 462/ 465 zkrácený návod k zapojení a obsluze strana 12 CH-DVD 462/465 CyberHome CH- DVD / zkrácený návod k zapojení a obsluze strana CH-DVD / TECHNICKÉ SPECIFIKACE Základní informace Přehratelné typy disků: DVD-Video, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, Audio CD, CD-R, CD-RW,

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Set Top Box Motorola VIP 1003

Set Top Box Motorola VIP 1003 Set Top Box Motorola VIP 1003 1. Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003, dálkové ovládání, baterie do dálkového ovládání, napájecí zdroj, kabel pro připojení zdroje do napájecí

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex Portable Media Center. Užívejte si na vaší televizi filmy, hudbu

Více

DVD PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE Před použitím si nejdříve přečtěte návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

DVD PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE Před použitím si nejdříve přečtěte návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. DVD PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE Před použitím si nejdříve přečtěte návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Přehratelné formáty disků na DVD přehrávači Zadní panel 1. výstup pro pravý

Více

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem Relax Uživatelský manuál 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Zapnutí/vypnutí TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem INFO Zobrazení informací Ztišit 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

ALMA T2200. Uživatelská příručka

ALMA T2200. Uživatelská příručka ALMA T2200 Uživatelská příručka I Obsah Obsah 1. Čelní panel: 1 2. Zadní panel: 1 3. RCU 2 1. Základní ovládání 2 1.1 První použití Set-Top Boxu 2 1.2 Používání prvního a druhého přístroje 3 1.3 Rychlé

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem 9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem Návod pro uživatele Kompatibilní s: DVD, MP4, MP3, VCD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVCD Před instalací do auta a spuštěním přístroje, přečtěte si, prosím,

Více

SDF 740. Digitální fotorámeček Návod k obsluze

SDF 740. Digitální fotorámeček Návod k obsluze SDF 740 Digitální fotorámeček Návod k obsluze Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití. Tento návod

Více

DVD přehrávač Manta Lord

DVD přehrávač Manta Lord DVD přehrávač Manta Lord Uživatelská příručka UPOZORNĚNÍ Přečtěte si, prosím, pečlivě následující upozornění. Váš přehrávač pak bude bezpečně a spolehlivě sloužit. Napájení Ujistěte se, že používáte správné

Více

MI-1240. Rozhraní pro vozidla Ford Focus, Edge a Fusion. Montážní příručka

MI-1240. Rozhraní pro vozidla Ford Focus, Edge a Fusion. Montážní příručka MI-1240 Rozhraní pro vozidla Ford Focus, Edge a Fusion Montážní příručka Modul rozhraní MI1240 umožňuje připojení zdroje video signálu (například navigaci s výstupem RGB, DVD přehrávač nebo kameru) k displeji

Více

DVD-024 a DVD-025 PRINCE 3 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁRUČNÍ LIST VLASTNOSTI

DVD-024 a DVD-025 PRINCE 3 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁRUČNÍ LIST VLASTNOSTI ZÁRUČNÍ LIST Prince 3 - Výrobní/sériové číslo....... Datum prodeje...... Razítko a podpis prodávajícího. Informace pro zákazníka Záruční doba Dovozce výrobku do České republiky garantuje, že výrobek je

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS 7" displej do rámečku Double-DIN Přehrávač DVD, MP4, MP3, WMA a JPEG RDS - FM / AM rádiový tuner USB + SD / MMC karta Bluetooth GPS navigace Uživatelská Uživatelská příručka

Více

OD - 4H08 Rychlý návod

OD - 4H08 Rychlý návod OD - 4H08 Rychlý návod Na instalaci HDD a uvedení do provozu Rychlý návod 1 I. Instalace Instalace HDD a) Vložte a přišroubujte HDD do držáku jako na obrázku. b) Držák přišroubujte k základní desce DVR.

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001. Charakteristika. Model číslo: Sériové číslo: DVP-7001

Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001. Charakteristika. Model číslo: Sériové číslo: DVP-7001 E6B21ED(CS).fm Page 1 Thursday, December 22, 2005 4:11 PM DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001 Uživatelská Příručka Obsah Upozornění...2 Úvod...2 Informace o discích...3 Přehled funkcí...4 Připojení...6 Přehrávání disku...9

Více

.: chili dvd-mx305 cu :. DVD player

.: chili dvd-mx305 cu :. DVD player .: chili dvd-mx305 cu :. DVD player Bezpečnost Před prvním použitím přístroje si podrobně prostudujte tento návod a bezpečnostní pokyny. Napájení Tento přístroj může být zapojen pouze do elektrické střídavé

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

DRS 1700 DVD SYSTÉM DOMÁCÍHO KINA

DRS 1700 DVD SYSTÉM DOMÁCÍHO KINA PROVOZNÍ MANUÁL DRS 1700 DVD SYSTÉM DOMÁCÍHO KINA Čtěte pozorně tento autorizovaný servis. návod a uschovejte jej pro pozdější potřebu, v případě jakýkoliv problémů kontaktujte UPOZORNĚNÍ Abyste předešli

Více

.: Chili DVD-7200XCU :. uživatelská příručka

.: Chili DVD-7200XCU :. uživatelská příručka .: Chili DVD-7200XCU :. uživatelská příručka Bezpečnost Před prvním použitím přístroje si podrobně prostudujte tento návod a bezpečnostní pokyny. Napájení Tento přístroj může být zapojen pouze do elektrické

Více

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování:

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování: Uživatelský manuál Varování: Prosím, vypněte při vkládání a vyjímání paměťové karty, abyste předešli poškození jednotky nebo karty. Bezpečnostní opatření 1) Nevystavujte přístroj do vody. 2) Vypněte před

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér pro připojení zdrojů video signálu pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery při couvání Obsah 1. Před zahájením

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 MI1249 Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při couvání

Více

Video adaptér MI1232

Video adaptér MI1232 Video adaptér MI1232 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených navigačním systémem Comand APS NTG1 a NTG2 Montážní příručka Informace

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Manuál. Yakumo DVD přehrávač DVDMasterDX4

Manuál. Yakumo DVD přehrávač DVDMasterDX4 Manuál Yakumo DVD přehrávač DVDMasterDX4 Symbol blesku varuje uživatele před neizolovaným napětím uvnitř přístroje, které by mohlo vyvolat elektrický zásah. Vykřičník upozorňuje na důležitá upozornění

Více

Rozhraní c.logic lite. Mi-092 + MCS-04

Rozhraní c.logic lite. Mi-092 + MCS-04 Rozhraní c.logic lite Mi-092 + umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel vybavených navigačním systémem Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Funkce

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Uživatelská příručka Obsah 1. Instrukce k bezpečnému užívání... 2 2. Dotykový displej... 3 2.1 Ovládání dotykového displeje... 3 2.2 Hlavní

Více

Umístění ovladačů (vpředu)

Umístění ovladačů (vpředu) Umístění ovladačů (vpředu) POHLED ZPŘEDU 1 4 2 5 3 6 1 ANTÉNA 2 DISPLEJ (pozitivní LCD) 3 REPRODUKTOR (vlevo) 4 DVÍŘKA CD 5 OTEVÍRÁNÍ 6 REPRODUKTOR (vpravo) OVLÁDACÍ PANEL 1 2 3 5 6 7 4 1 KONTROLKA NAPÁJENÍ

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

ÚVOD. Struktura produktu

ÚVOD. Struktura produktu ÚVOD Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního video rekordéru. Paměť vašeho rekordéru může být rozšířená až na 32GB a poskytnout vám tak mimořádný výkon. Nejdřív si prosím přečtěte uživatelský návod.

Více

PDP 993SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD

PDP 993SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD PDP 993SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD OBsAH Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Označení ovládacích prvků... 4 Hlavní jednotka... 4 Dálkový ovladač... 5 Nastavení v

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

DVD přehrávač DVD 593

DVD přehrávač DVD 593 DVD přehrávač DVD 593 VAROVÁNÍ: BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE POZOR: TENTO DVD/CD PŘEHRÁVAČ JE LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1. UVĚDOMTE SI PROSÍM, ŽE TENTO DVD/CD PŘEHRÁVAČ POŽÍVÁ NEVIDITELNÝ LASEROVÝ PAPRSEK, KTERÝ

Více

2 Všeobecné informace

2 Všeobecné informace DVD-Video Pøehrávaè Všeobecné informace NIKDY NEPROVÁDÌJTE ANI NEMÌÒTE PROPOJENÍ PØÍSTROJE, JE-LI ZAPNUT! Vyrobeno v licenci spoleènosti Digital Theatre Systems, Inc. Patent USA è. 5.451.942 a další schválené

Více

Obsah 1 ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 OBSAH BALENÍ POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU

Obsah 1 ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 OBSAH BALENÍ POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU Obsah 1 ÚVOD 3 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 3 OBSAH BALENÍ 5 4 POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU 6 5 SCHÉMATA ZAPOJENÍ Připojení síťového kabelu 7 Připojení antény 7 Připojení ke konektoru SCART 8

Více

DVD VIDEO/SACD přehrávač

DVD VIDEO/SACD přehrávač DVD VIDEO/SACD přehrávač UPOZORNĚNÍ Použití ovládacích prvků, nastavení nebo postupování jiným způsobem, než je v návodu uvedeno, může způsobit nebezpečné záření nebo jiné nebezpečí. Mezi jednotlivými

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

egreat EG-R200S/R200S PRO 3D Full HD multimediální přehrávač Instalační příručka

egreat EG-R200S/R200S PRO 3D Full HD multimediální přehrávač Instalační příručka egreat EG-R200S/R200S PRO 3D Full HD multimediální přehrávač Instalační příručka 1. Připojení přehrávače Zadní pohled: Připojení k TV pomocí YPbPr (komponentním) a AV (kompozitním) kabelem. Připojení k

Více

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ Egreat A1 Uživatelská příručka CZ Popis zařízení Přední strana: 1. Indikátor činnosti 2. Infra port pro ovládání přijímače Zadní strana: 3.Optický výstup S/PDIF 4.AV rozhraní 5.USB Host port 6.USB Host

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

NÁVOD K OBSLUZE MASCOM MC 3741 DVD/TV BAREVNÝ TELEVIZOR S VESTAVĚNÝM DVD PŘEHRÁVAČEM INFORMACE PRO UŽIVATELE

NÁVOD K OBSLUZE MASCOM MC 3741 DVD/TV BAREVNÝ TELEVIZOR S VESTAVĚNÝM DVD PŘEHRÁVAČEM INFORMACE PRO UŽIVATELE NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR S VESTAVĚNÝM DVD PŘEHRÁVAČEM MASCOM MC 3741 DVD/TV INFORMACE PRO UŽIVATELE Výše uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226 pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více