I. označení digitálního učebního materiálu: VY_32_INOVACE_CJ.6.001

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. označení digitálního učebního materiálu: VY_32_INOVACE_CJ.6.001"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/ Řešení úloh v testech Scio z českého jazyka zadaných ve školním roce 2012/2013 pro 6. ročník (1. 8. úloha) I. označení digitálního učebního materiálu: VY_32_INOVACE_CJ.6.001

2 Metodické pokyny Autor: Mgr. Roman Kotlář Vytvořeno: červen 2012 Určeno pro 6. ročník Český jazyk 2. stupeň Téma: řešení úloh testů Scio Očekávané výstupy: aplikuje logickou úvahu a znalosti dosud osvojeného učiva při řešení úloh testů Scio Forma: žáci pracují samostatně Pomůcky: počítač, dataprojektor Zdroje: zadání testů Scio, obrázky zdroj uveden přímo v daném slidu Další pokyny: Při práci lze využít hlasovací zařízení a vyhodnotit nejrychlejšího řešitele, který získá nejvíce z možného počtu bodů (Lze pracovat i ve skupinách, které mezi sebou soutěží. Pokud daná skupina nedokáže svoji úlohu vyřešit, může se o správné řešení pokusit jiná skupina.). Za podstatnou skutečnost lze považovat odůvodnění zvoleného řešení a pro kontrolu ukázat správné řešení. Hra může mít i více vítězů v případě rovnosti získaných bodů.

3 Úloha č. 1 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012) Daj mi trochu múky, děvčico! Které z následujících tvrzení o uvedené větě je pravdivé? A) Jde o ukázku některého českého nebo moravského nářečí. B) Jde o ukázku některého neslovanského jazyka. C) Jde o typickou ukázku spisovné češtiny. D) Jde o ukázku obecné češtiny. Slova daj, múky a devčico jsou slova patřící do nářečí. Správnou odpovědí je varianta A).

4 Úloha č. 2 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012) Které z následujících slov obsahuje nejdelší slabiku? A) výkřik B) uslyšel C) namítal D) dívali A) vý-křik B) u-sly-šel C) na-mí-tal D) dí-va-li Nejdelší slabikou je slabika křik, kterou tvoří čtyři hlásky. Správnou odpovědí je varianta A).

5 Úloha č. 3 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012) Ve které z následujících možností jsou názvy rostlin řazeny vhodně pro rejstřík, tzn. dle abecedy? A) svízel přítula, svízel vonný, svízelka chlupatá B) hrachor luční, hruštička menší, hrušeň obecná C) zaječí jetel, zlatobýl obecný, zimolez ovíjivý D) pomněnka lesní, pomněnka bahenní, pomněnka rolní Pořadí pro rejstřík podle abecedy je v jednotlivých variantách následující: A) svízel přítula, svízel vonný, svízelka chlupatá B) hrachor luční, hrušeň obecná, hruštička menší C) zaječí jetel, zimolez ovíjivý, zlatobýl obecný D) pomněnka bahenní, pomněnka lesní, pomněnka rolní Správnou odpovědí je varianta A).

6 Úloha č. 4 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012) Které z následujících slov se počtem slabik liší od ostatních? A) použitý B) poutavý C) poutírat D) pouliční A) po-u-ži-tý (4 slabiky) B) pou-ta-vý (3 slabiky) C) po-u-tí-rat (4 slabiky) D) po-u-lič-ní (4 slabiky) Správnou odpovědí je varianta B).

7 Úloha č. 5 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012) Ve které z následujících možností jsou všechna slova napsána pravopisně správně? A) topit pylinami, přepichový byt B) neodbýt práci, rozbytý nábytek C) roztomilá myšička, mycí prostředky D) ničivá vichřice, vymyšlená vímluva A) topit pilinami, přepychový byt B) neodbýt práci, rozbitý nábytek C) roztomilá myšička, mycí prostředky D) ničivá vichřice, vymyšlená výmluva Správnou odpovědí je varianta C).

8 Úloha č. 6 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012) Která z následujících skupin slov je celá napsána pravopisně správně? A) vědec, vjeli, hvězdy B) pěšina, zpjevník, spěchat C) měšec, změna, uzemění D) objednat, oběžník, objetovat A) vědec, vjeli, hvězdy B) pěšina, zpěvník, spěchat C) měšec, změna, uzemnění D) objednat, oběžník, obětovat Správnou odpovědí je varianta A).

9 Úloha č. 7 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012) Která z následujících vět je napsána mluvnicky a pravopisně správně? A) V cirkusu se mi nejvíc líbili vranní koně. B) V obchodě už se prodávají ranné brambory. C) Každodenní tréninky mi zaberou hodně času. D) Dříve se používalo olověnné potrubí. A) V cirkusu se mi nejvíc líbili vranné koně. B) V obchodě už se prodávají rané brambory. C) Každodenní tréninky mi zaberou hodně času. D) Dříve se používalo olověné potrubí. Správnou odpovědí je varianta C).

10 Úloha č. 8 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012) Ve které z následujících možností nemůžeme doplnit na vynechané místo dvě stejná písmena, protože by pak věta obsahovala chybu? A) První příklad je jednodu í než druhý. B) Honza je vy í než já. C) Nejti ím žákem byl vždy Pavel. D) Nejbli í vlak mi jede v osm hodin. A) První příklad je jednodušší než druhý. B) Honza je vyšší než já. C) Nejtišším žákem byl vždy Pavel. D) Nejbližší vlak mi jede v osm hodin. Správnou odpovědí je varianta D).

11 Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/ Řešení úloh v testech Scio z českého jazyka zadaných ve školním roce 2012/2013 pro 6. ročník ( úloha) II. označení digitálního učebního materiálu: VY_32_INOVACE_CJ.6.002

12 Metodické pokyny Autor: Mgr. Roman Kotlář Vytvořeno: červen 2012 Určeno pro 6. ročník Český jazyk 2. stupeň Téma: řešení úloh testů Scio Očekávané výstupy: aplikuje logickou úvahu a znalosti dosud osvojeného učiva při řešení úloh testů Scio Forma: žáci pracují samostatně Pomůcky: počítač, dataprojektor Zdroje: zadání testů Scio, obrázky zdroj uveden přímo v daném slidu Další pokyny: Při práci lze využít hlasovací zařízení a vyhodnotit nejrychlejšího řešitele, který získá nejvíce z možného počtu bodů (Lze pracovat i ve skupinách, které mezi sebou soutěží. Pokud daná skupina nedokáže svoji úlohu vyřešit, může se o správné řešení pokusit jiná skupina.). Za podstatnou skutečnost lze považovat odůvodnění zvoleného řešení a pro kontrolu ukázat správné řešení. Hra může mít i více vítězů v případě rovnosti získaných bodů.

13 Úloha č. 9 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012) Ve kterém z následujících výrazů není použito -ú- pravopisně správně? A) zúročit B) zaúkolovat C) zústat D) zúčtovat A) zúročit B) zaúkolovat C) zůstat D) Zúčtovat (u variant A, B, D je písmeno y předponou) Správnou odpovědí je varianta C).

14 Úloha č. 10 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012) Která z následujících možností obsahuje pravopisnou chybu? A) zblednout strachy B) zkusit si nové boty C) shlížet vzhůru k nebesům D) smést smetí na hromadu A) zblednout strachy B) zkusit si nové boty C) vzhlížet vzhůru k nebesům D) smést smetí na hromadu Správnou odpovědí je varianta C).

15 Úloha č. 11 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012) Která z následujících vět obsahuje mluvnickou nebo pravopisnou chybu? A) Výletníci z Moskvy navštívili Nízké Tatry. B) Nejlepší syrečky jsou z Olomouce. C) Na poloostrově Kamčatka žijí hnědí medvědi. D) Viděli jsme výstavu o Českém porcelánu. A) Výletníci z Moskvy navštívili Nízké Tatry. B) Nejlepší syrečky jsou z Olomouce. C) Na poloostrově Kamčatka žijí hnědí medvědi. D) Viděli jsme výstavu o českém porcelánu. (přídavné jméno přivlastňovací odvozené od obecného názvu) Správnou odpovědí je varianta D).

16 Úloha č. 12 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012) Které z následujících slovních spojení obsahuje mluvnickou chybu? A) tác s chlebíčkami B) miska s jahodami C) košík s houbami D) váza s květinami A) tác s chlebíčky B) miska s jahodami C) košík s houbami D) váza s květinami Správnou odpovědí je varianta A).

17 Úloha č. 13 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012) Moderní počítačové systémy úmornou lidskou práci. Který z následujících přísudků lze nejspíše doplnit na vynechané místo v uvedené větě, aby byla smysluplná a napsaná mluvnicky i pravopisně správně? A) nahradily B) nahradili C) byli nahrazeni D) byly nahrazeny A) Nahradily - správně B) Nahradili chybně, protože není shoda podmětu s přísudkem C) byli nahrazeni chybně, protože není shoda podmětu s přísudek D) byly nahrazeny chybně, protože je věta logicky špatně Správnou odpovědí je varianta A).

18 Úloha č. 14 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012) Ve které z následujících vět je mluvnická nebo pravopisná chyba? A) Nová auta sjížděly z montážní linky. B) Před bouřkou se na nebi kupily mraky. C) Při vytrvalém dešti hrozily povodně. D) Hordy bojovníků zaútočily na hrad. A) Nová auta sjížděla z montážní linky. (shoda podmětu s přísudkem) B) Před bouřkou se na nebi kupily mraky. C) Při vytrvalém dešti hrozily povodně. D) Hordy bojovníků zaútočily na hrad. Správnou odpovědí je varianta A).

19 Úloha č. 15 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012) Které z následujících podstatných jmen má při skloňování v čísle jednotném pouze 3 různé tvary? A) koště B) srdce C) pytel D) koberec Jednotlivé pády u daných variant jsou: A) koště, koštěte, koštěti, koště, koště, koštěti, koštětem 4 různé tvary B) srdce, srdce, srdci, srdce, srdce, srdci, srdcem 3 různé tvary C) pytel, pytle, pytli, pytel, pytli, pytli, pytlem 4 různé tvary D) koberec, koberce, koberci, koberec, koberci, koberci, kobercem 4 tvary Správnou odpovědí je varianta B).

20 Úloha č. 16 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012) Která z následujících vět neobsahuje sloveso v podmiňovacím způsobu? A) Bylo by lepší počkat. B) Kéž bych to zítra vyhrál! C) Bylo to velmi napínavé. D) Asi by ses mu měl omluvit. A) Bylo by lepší počkat. B) Kéž bych to zítra vyhrál! C) Bylo to velmi napínavé. D) Asi by ses mu měl omluvit. Správnou odpovědí je varianta C).

21 Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/ Řešení úloh v testech Scio z českého jazyka zadané ve školním roce 2012/2013 pro 6. ročník ( úloha) III. označení digitálního učebního materiálu: VY_32_INOVACE_CJ.6.003

22 Metodické pokyny Autor: Mgr. Roman Kotlář Vytvořeno: červen 2012 Určeno pro 6. ročník Český jazyk 2. stupeň Téma: řešení úloh testů Scio Očekávané výstupy: aplikuje logickou úvahu a znalosti dosud osvojeného učiva při řešení úloh testů Scio Forma: žáci pracují samostatně Pomůcky: počítač, dataprojektor Zdroje: zadání testů Scio, obrázky zdroj uveden přímo v daném slidu Další pokyny: Při práci lze využít hlasovací zařízení a vyhodnotit nejrychlejšího řešitele, který získá nejvíce z možného počtu bodů (Lze pracovat i ve skupinách, které mezi sebou soutěží. Pokud daná skupina nedokáže svoji úlohu vyřešit, může se o správné řešení pokusit jiná skupina.). Za podstatnou skutečnost lze považovat odůvodnění zvoleného řešení a pro kontrolu ukázat správné řešení. Hra může mít i více vítězů v případě rovnosti získaných bodů.

23 Úloha č. 17 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012) Ve které z následujících vět je podmět rodu mužského životného? A) Ze všech stran se k němu napřahují ruce jeho přátel. B) Celou Prahou zněl křik vítězných týmů. C) Večer ho konečně přišli navštívit jeho bratři. D) Na výstavu přišla jen nepatrná část žáků naší třídy. A) Ze všech stran se k němu napřahují ruce jeho přátel. podmět je ruce ženský rod B) Celou Prahou zněl křik vítězných týmů. podmět je křik mužský rod neživotný C) Večer ho konečně přišli navštívit jeho bratři. podmět je bratři mužský rod životný D) Na výstavu přišla jen nepatrná část žáků naší třídy. podmět je část ženský rod Správnou odpovědí je varianta C).

24 Úloha č. 18 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012) Společné zadání pro úlohu č Z pravé kapsičky visel dlouhý stříbrný řetěz, na jehož konci byl upevněn podivuhodný stroj. Poručili jsme mu, aby vytáhl řetěz, ať je na jeho konci cokoliv. Ukázalo se, že je to koule, půl ze stříbra a půl z jakéhosi průhledného kovu. Viděli jsme totiž na průhledné straně zvláštní obrazce, nakreslené do kruhu, a myslili jsme, že je můžeme ohmatati, až naše prsty narazily na onu průhlednou hmotu. Dal nám ten stroj k uchu. Vydával neustálý hluk jako vodní mlýn. Hádáme, že je to buď nějaké neznámé zvíře, nebo Bůh, kterého uctívá. Kloníme se však k této druhé domněnce, protože nás ujišťoval (jestli jsme mu správně rozuměli, neboť se vyjadřoval velmi nedokonale), že zřídka co činí, aniž se s tím poradil. Nazýval to svým orákulem a prohlásil, že mu to ukazuje čas pro každý čin jeho života. Ve které z následujících možností není k výrazu z uvedeného textu přiřazeno synonymum? A) neustálý ustavičný B) čin skutek C) nedokonale nesprávně D) domněnce předpokladu Dvojice synonym není u varianty C), protože synonymem pro nedokonale není slovo nesprávně. Správnou odpovědí je varianta C).

25 Úloha č. 19 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012) Společné zadání pro úlohu č Z pravé kapsičky visel dlouhý stříbrný řetěz, na jehož konci byl upevněn podivuhodný stroj. Poručili jsme mu, aby vytáhl řetěz, ať je na jeho konci cokoliv. Ukázalo se, že je to koule, půl ze stříbra a půl z jakéhosi průhledného kovu. Viděli jsme totiž na průhledné straně zvláštní obrazce, nakreslené do kruhu, a myslili jsme, že je můžeme ohmatati, až naše prsty narazily na onu průhlednou hmotu. Dal nám ten stroj k uchu. Vydával neustálý hluk jako vodní mlýn. Hádáme, že je to buď nějaké neznámé zvíře, nebo Bůh, kterého uctívá. Kloníme se však k této druhé domněnce, protože nás ujišťoval (jestli jsme mu správně rozuměli, neboť se vyjadřoval velmi nedokonale), že zřídka co činí, aniž se s tím poradil. Nazýval to svým orákulem a prohlásil, že mu to ukazuje čas pro každý čin jeho života. Který z následujících výrazů je svým významem nejvzdálenější slovu hádáme z uvedeného textu? A) víme; B) domníváme se; C) domýšlíme se; D) odhadujeme. Slovu hádáme je významem nejvzdálenější slovo víme, protože když víme, pak nemusíme hádat. Správnou odpovědí je varianta A).

26 Úloha č. 20 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012) Viděli jsme totiž na průhledné straně zvláštní obrazce, nakreslené do kruhu, a myslili jsme, že je můžeme ohmatati, až naše prsty narazily na onu průhlednou hmotu. Z kolika vět se skládá uvedené souvětí z úvodního textu? A) ze šesti B) z pěti C) ze čtyř D) ze tří 1. věta: Viděli jsme totiž na průhledné straně zvláštní obrazce, nakreslené do kruhu, 2. věta: a myslili jsme, 3. věta: že je můžeme ohmatati, 4. věta: až naše prsty narazily na onu průhlednou hmotu. Počet vět je tedy roven čtyřem. Správnou odpovědí je varianta C).

27 Úloha č. 21 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012) Společné zadání pro úlohu č V přírodě můžeme spatřit výra velkého zejména vysedávajícího na skalách. Obývá skalnatá území v nížinách i horské lesy ve vyšších polohách, významným a tradičním útočištěm jsou srázy říčních údolí velkých řek. Setkat se s ním můžete téměř po celé České republice i celé Eurasii kromě jejích nejsevernějších a nejjižnějších částí. Potrava výra se skládá zejména z malých obratlovců (např. hrabošů), ptáků a nepohrdne ani obojživelníky a rybami. Při lovu využívá především sluch, takže mu padnou za oběť hlučnější zvířata. O výrech se ví, že jsou dlouhá léta věrni jednomu místu, které si vybrali k hnízdění. Výří houkání v toku lze slyšet již od konce zimy (v únoru) až do dubna. Pokud byla vejce krátce po snůšce zničena, je samice schopna snést ještě další, náhradní snůšku. V průběhu sezení na vejcích sameček samičku krmí. Na vejcích sedí celou dobu samička. Přibližně po pěti týdnech se vyklubou mláďata, která jsou letuschopná zhruba po devíti týdnech. Vzhledem k tomu, že hnízdí na nepříliš chráněných místech, musejí se rodiče smířit s velkou pravděpodobností úhynu mláďat ať už kvůli nepříznivým přírodním podmínkám (sníh, voda...), či predátorům včetně člověka. Právě poměrně vysoká úmrtnost mláďat je jedním z důvodů nutnosti ochrany tohoto nádherného zvířete. Kde se s uvedeným textem pravděpodobně nesetkáte? A) na informačním panelu v zoologické zahradě; B) na internetu; C) v časopise s přírodovědnou tematikou; D) v encyklopedii semenožravých ptáků. Uvedený text vyhovuje variantám A), B) i C), protože výr velký není semenožravým ptákem a tedy se s ním v encyklopedii semenožravých ptáků nesetkáme. Správnou odpovědí je varianta D).

28 Úloha č. 22 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012) Společné zadání pro úlohu č V přírodě můžeme spatřit výra velkého zejména vysedávajícího na skalách. Obývá skalnatá území v nížinách i horské lesy ve vyšších polohách, významným a tradičním útočištěm jsou srázy říčních údolí velkých řek. Setkat se s ním můžete téměř po celé České republice i celé Eurasii kromě jejích nejsevernějších a nejjižnějších částí. Potrava výra se skládá zejména z malých obratlovců (např. hrabošů), ptáků a nepohrdne ani obojživelníky a rybami. Při lovu využívá především sluch, takže mu padnou za oběť hlučnější zvířata. O výrech se ví, že jsou dlouhá léta věrni jednomu místu, které si vybrali k hnízdění. Výří houkání v toku lze slyšet již od konce zimy (v únoru) až do dubna. Pokud byla vejce krátce po snůšce zničena, je samice schopna snést ještě další, náhradní snůšku. V průběhu sezení na vejcích sameček samičku krmí. Na vejcích sedí celou dobu samička. Přibližně po pěti týdnech se vyklubou mláďata, která jsou letuschopná zhruba po devíti týdnech. Vzhledem k tomu, že hnízdí na nepříliš chráněných místech, musejí se rodiče smířit s velkou pravděpodobností úhynu mláďat ať už kvůli nepříznivým přírodním podmínkám (sníh, voda...), či predátorům včetně člověka. Právě poměrně vysoká úmrtnost mláďat je jedním z důvodů nutnosti ochrany tohoto nádherného zvířete. Které z následujících tvrzení přímo vyplývá z uvedeného textu? A) Výr loví především v noci.; B) Výr nežije na severu a jihu České republiky.; C) Výr velký spí až do února zimním spánkem.; D) Výr velký žije často u řeky. Tvrzení tradičním útočištěm jsou srázy říčních údolí velkých řek potvrzuje častý výskyt výra velkého u řeky. Správnou odpovědí je varianta D).

29 Úloha č. 23 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012) Společné zadání pro úlohu č V přírodě můžeme spatřit výra velkého zejména vysedávajícího na skalách. Obývá skalnatá území v nížinách i horské lesy ve vyšších polohách, významným a tradičním útočištěm jsou srázy říčních údolí velkých řek. Setkat se s ním můžete téměř po celé České republice i celé Eurasii kromě jejích nejsevernějších a nejjižnějších částí. Potrava výra se skládá zejména z malých obratlovců (např. hrabošů), ptáků a nepohrdne ani obojživelníky a rybami. Při lovu využívá především sluch, takže mu padnou za oběť hlučnější zvířata. O výrech se ví, že jsou dlouhá léta věrni jednomu místu, které si vybrali k hnízdění. Výří houkání v toku lze slyšet již od konce zimy (v únoru) až do dubna. Pokud byla vejce krátce po snůšce zničena, je samice schopna snést ještě další, náhradní snůšku. V průběhu sezení na vejcích sameček samičku krmí. Na vejcích sedí celou dobu samička. Přibližně po pěti týdnech se vyklubou mláďata, která jsou letuschopná zhruba po devíti týdnech. Vzhledem k tomu, že hnízdí na nepříliš chráněných místech, musejí se rodiče smířit s velkou pravděpodobností úhynu mláďat ať už kvůli nepříznivým přírodním podmínkám (sníh, voda...), či predátorům včetně člověka. Právě poměrně vysoká úmrtnost mláďat je jedním z důvodů nutnosti ochrany tohoto nádherného zvířete.... nepohrdne ani obojživelníky a rybami. Která z následujících možností nejlépe vystihuje význam uvedeného úryvku úvodního textu? A) Miluje ryby a obojživelníky.; B) Nikdy nekonzumuje ryby a obojživelníky.; C) Obojživelníci a ryby mu velice chutnají.; D) Nevadí mu ani ryby a obojživelníci. Slovo nepohrdne znamená, že sice dané jídlo nemusí, ale sní ho (nevadí mu). Správnou odpovědí je varianta D).

30 Úloha č. 24 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012) Společné zadání pro úlohu č V přírodě můžeme spatřit výra velkého zejména vysedávajícího na skalách. Obývá skalnatá území v nížinách i horské lesy ve vyšších polohách, významným a tradičním útočištěm jsou srázy říčních údolí velkých řek. Setkat se s ním můžete téměř po celé České republice i celé Eurasii kromě jejích nejsevernějších a nejjižnějších částí. Potrava výra se skládá zejména z malých obratlovců (např. hrabošů), ptáků a nepohrdne ani obojživelníky a rybami. Při lovu využívá především sluch, takže mu padnou za oběť hlučnější zvířata. O výrech se ví, že jsou dlouhá léta věrni jednomu místu, které si vybrali k hnízdění. Výří houkání v toku lze slyšet již od konce zimy (v únoru) až do dubna. Pokud byla vejce krátce po snůšce zničena, je samice schopna snést ještě další, náhradní snůšku. V průběhu sezení na vejcích sameček samičku krmí. Na vejcích sedí celou dobu samička. Přibližně po pěti týdnech se vyklubou mláďata, která jsou letuschopná zhruba po devíti týdnech. Vzhledem k tomu, že hnízdí na nepříliš chráněných místech, musejí se rodiče smířit s velkou pravděpodobností úhynu mláďat ať už kvůli nepříznivým přírodním podmínkám (sníh, voda...), či predátorům včetně člověka. Právě poměrně vysoká úmrtnost mláďat je jedním z důvodů nutnosti ochrany tohoto nádherného zvířete. Přibližně po pěti týdnech se vyklubou mláďata... Která z následujících možností obsahuje tvar infinitivu slovesa vyklubou se z uvedené věty úvodního textu? A) vyklubat se; B) klubat se; C) klubali se; D) vyklubají se Slova klubali se a vyklubají se nejsou slova v infinitivu a u infinitivu klubat se chybí předpona vy. Správnou odpovědí je varianta A).

31 Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/ Řešení úloh v testech Scio z českého jazyka zadané ve školním roce 2012/2013 pro 6. ročník ( úloha) IV. označení digitálního učebního materiálu: VY_32_INOVACE_CJ.6.004

32 Metodické pokyny Autor: Mgr. Roman Kotlář Vytvořeno: červen 2012 Určeno pro 6. ročník Český jazyk 2. stupeň Téma: řešení úloh testů Scio Očekávané výstupy: aplikuje logickou úvahu a znalosti dosud osvojeného učiva při řešení úloh testů Scio Forma: žáci pracují samostatně Pomůcky: počítač, dataprojektor Zdroje: zadání testů Scio, obrázky zdroj uveden přímo v daném slidu Další pokyny: Při práci lze využít hlasovací zařízení a vyhodnotit nejrychlejšího řešitele, který získá nejvíce z možného počtu bodů (Lze pracovat i ve skupinách, které mezi sebou soutěží. Pokud daná skupina nedokáže svoji úlohu vyřešit, může se o správné řešení pokusit jiná skupina.). Za podstatnou skutečnost lze považovat odůvodnění zvoleného řešení a pro kontrolu ukázat správné řešení. Hra může mít i více vítězů v případě rovnosti získaných bodů.

33 Úloha č. 25 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012) Společné zadání pro úlohu č V přírodě můžeme spatřit výra velkého zejména vysedávajícího na skalách. Obývá skalnatá území v nížinách i horské lesy ve vyšších polohách, významným a tradičním útočištěm jsou srázy říčních údolí velkých řek. Setkat se s ním můžete téměř po celé České republice i celé Eurasii kromě jejích nejsevernějších a nejjižnějších částí. Potrava výra se skládá zejména z malých obratlovců (např. hrabošů), ptáků a nepohrdne ani obojživelníky a rybami. Při lovu využívá především sluch, takže mu padnou za oběť hlučnější zvířata. O výrech se ví, že jsou dlouhá léta věrni jednomu místu, které si vybrali k hnízdění. Výří houkání v toku lze slyšet již od konce zimy (v únoru) až do dubna. Pokud byla vejce krátce po snůšce zničena, je samice schopna snést ještě další, náhradní snůšku. V průběhu sezení na vejcích sameček samičku krmí. Na vejcích sedí celou dobu samička. Přibližně po pěti týdnech se vyklubou mláďata, která jsou letuschopná zhruba po devíti týdnech. Vzhledem k tomu, že hnízdí na nepříliš chráněných místech, musejí se rodiče smířit s velkou pravděpodobností úhynu mláďat ať už kvůli nepříznivým přírodním podmínkám (sníh, voda...), či predátorům včetně člověka. Právě poměrně vysoká úmrtnost mláďat je jedním z důvodů nutnosti ochrany tohoto nádherného zvířete. Kolik podstatných jmen středního rodu obsahuje první odstavec uvedeného textu? A) 1; B) 2; C) 3; D) 4. V prvním odstavci jsou tato podstatná jména rodu středního: území, útočištěm, údolí. Jsou tedy tři. Správnou odpovědí je varianta C).

34 Úloha č. 26 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012) Společné zadání pro úlohu č V přírodě můžeme spatřit výra velkého zejména vysedávajícího na skalách. Obývá skalnatá území v nížinách i horské lesy ve vyšších polohách, významným a tradičním útočištěm jsou srázy říčních údolí velkých řek. Setkat se s ním můžete téměř po celé České republice i celé Eurasii kromě jejích nejsevernějších a nejjižnějších částí. Potrava výra se skládá zejména z malých obratlovců (např. hrabošů), ptáků a nepohrdne ani obojživelníky a rybami. Při lovu využívá především sluch, takže mu padnou za oběť hlučnější zvířata. O výrech se ví, že jsou dlouhá léta věrni jednomu místu, které si vybrali k hnízdění. Výří houkání v toku lze slyšet již od konce zimy (v únoru) až do dubna. Pokud byla vejce krátce po snůšce zničena, je samice schopna snést ještě další, náhradní snůšku. V průběhu sezení na vejcích sameček samičku krmí. Na vejcích sedí celou dobu samička. Přibližně po pěti týdnech se vyklubou mláďata, která jsou letuschopná zhruba po devíti týdnech. Vzhledem k tomu, že hnízdí na nepříliš chráněných místech, musejí se rodiče smířit s velkou pravděpodobností úhynu mláďat ať už kvůli nepříznivým přírodním podmínkám (sníh, voda...), či predátorům včetně člověka. Právě poměrně vysoká úmrtnost mláďat je jedním z důvodů nutnosti ochrany tohoto nádherného zvířete. Jakým způsobem vzniklo slovo vysedávajícího z prvního odstavce uvedeného textu? A) bylo přejato z cizího jazyka; B) složením z několika slov; C) spojením dvou slov; D) odvozením z jiného slova se stejným kořenem Slovo vysedávající není slovo přejaté z cizího jazyka, není složené ze dvou nebo několika slov, a proto můžeme vyloučit variantu A), B) i C). Správnou odpovědí je varianta D).

35 Úloha č. 27 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012) Společné zadání pro úlohu č V přírodě můžeme spatřit výra velkého zejména vysedávajícího na skalách. Obývá skalnatá území v nížinách i horské lesy ve vyšších polohách, významným a tradičním útočištěm jsou srázy říčních údolí velkých řek. Setkat se s ním můžete téměř po celé České republice i celé Eurasii kromě jejích nejsevernějších a nejjižnějších částí. Potrava výra se skládá zejména z malých obratlovců (např. hrabošů), ptáků a nepohrdne ani obojživelníky a rybami. Při lovu využívá především sluch, takže mu padnou za oběť hlučnější zvířata. O výrech se ví, že jsou dlouhá léta věrni jednomu místu, které si vybrali k hnízdění. Výří houkání v toku lze slyšet již od konce zimy (v únoru) až do dubna. Pokud byla vejce krátce po snůšce zničena, je samice schopna snést ještě další, náhradní snůšku. V průběhu sezení na vejcích sameček samičku krmí. Na vejcích sedí celou dobu samička. Přibližně po pěti týdnech se vyklubou mláďata, která jsou letuschopná zhruba po devíti týdnech. Vzhledem k tomu, že hnízdí na nepříliš chráněných místech, musejí se rodiče smířit s velkou pravděpodobností úhynu mláďat ať už kvůli nepříznivým přírodním podmínkám (sníh, voda...), či predátorům včetně člověka. Právě poměrně vysoká úmrtnost mláďat je jedním z důvodů nutnosti ochrany tohoto nádherného zvířete. Které z následujících slov má stejný počet hlásek jako slovo téměř z úvodní části uvedeného textu? A) kočka; B) energie; C) záměry; D) nevědět Slovo téměř je složeno z 5 hlásek. V nabízených řešeních je: A) kočka 5 hlásek; B) energie 7 hlásek; C) záměry 6 hlásek; D) nevědět 7 hlásek. Správnou odpovědí je varianta B).

36 Úloha č. 28 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012) Společné zadání pro úlohu č Jiří Žáček Kluci, holky pozor! Tahle fotka, to je podobizna tiskařského šotka. Všecka slova v okolí převrací a komolí. V tom je prostě mistr světa. Neobstojí před ním žádná věta. Ve kterém oddělení knihovny lze nejspíše nalézt knihu, z níž je převzat uvedený text? A) pohádky B) dětská poezie C) naučná literatura D) divadelní hry Jedná se o poezii, protože zde jsou rýmy: fotka - šotka, okolí - komolí, světa - věta. Správnou odpovědí je varianta B).

37 Úloha č. 29 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012) Společné zadání pro úlohu č Jiří Žáček Kluci, holky pozor! Tahle fotka, to je podobizna tiskařského šotka. Všecka slova v okolí převrací a komolí. V tom je prostě mistr světa. Neobstojí před ním žádná věta. Ve které z následujících možností byla z uvedeného textu vypsána pouze zájmena? A) tahle, všecka, ním B) tahle, prostě, tom C) tom, všecka, prostě D) všecka, před, ním Slovo prostě není zájmeno, ale příslovce, a proto můžeme vyloučit variantu B) a C). Slovo před je předložka, a proto můžeme vyloučit variantu D). Správnou odpovědí je varianta A).

38 Úloha č. 30 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012) Společné zadání pro úlohu č Jiří Žáček Kluci, holky pozor! Tahle fotka, to je podobizna tiskařského šotka. Všecka slova v okolí převrací a komolí. V tom je prostě mistr světa. Neobstojí před ním žádná věta. Které z následujících slov je svým významem nejbližší slovu šotek z uvedeného textu? A) dítě B) šašek C) skřítek D) tiskař Další významy slova šotek jsou čertík, rarášek, zlý skřítek. Správnou odpovědí je varianta C).

39 Úloha č. 31 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012) Společné zadání pro úlohu č , řeknu ti, že vykutálená šroubovice DNA je prevít! Můžeš se snažit, jak chceš, stejně má poslední slovo. Toužíš hrát vrcholově basket? Jen ona rozhodne, jestli na to budeš mít dost cenťáků. Chceš konstruovat rakety, a přitom ti nejde matika? Škoda, že si to s tou proradnou šroubovicí nemůžeš ručně vyřídit. Líbí se ti blond hříva? Jestli se DNA postavila proti, nezbývá ti než si připlatit u kadeřníka. Přesto musím uznat, že jí nechybí spousta zásluh. Stačí si nalistovat pecku čísla a dozvíš se víc. DNA může přispět k dopadení novodobých loupežníků. O pravdivých osudech legendami opředených zbojníků a grázlů si přečteš o kus dál. Nepřehlédni ani nový seriál, který je věnován slavným cestovatelům. Sbal se, objevitelská výprava začíná! Zdeněk Paroulek, šéfredaktor Které z následujících oslovení je nejvhodnější doplnit na vynechané místo v uvedeném textu šéfredaktora časopisu? A) Milí zvídaví přátelé; B) Milé dámy; C) Ahoj čtenáři, čtenářko; D) Vážený pane Protože je v dalším textu použito tykání, můžeme vyloučit varianty A), B) i D). Správnou odpovědí je varianta C).

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny PŘÍLOHA Č. 3

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny PŘÍLOHA Č. 3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny PŘÍLOHA Č. 3 S T A N D A R D Y P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Příloha k Opatření ministra školství, mládeže a

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vypracovala skupina pro přípravu standardů z českého jazyka a literatury ve složení: Vedoucí: Taťána Holasová, Gymnázium Opatov, Praha 4 Koordinátor za VÚP: Jitka Altmanová,

Více

I. označení digitálního učebního materiálu: VY_32_INOVACE_OSP.9.051

I. označení digitálního učebního materiálu: VY_32_INOVACE_OSP.9.051 Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1977 Řešení úloh v testech Scio z obecných studijních předpokladů zadaných ve školním

Více

I. označení digitálního učebního materiálu: VY_32_INOVACE_MA.6.021

I. označení digitálního učebního materiálu: VY_32_INOVACE_MA.6.021 Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1977 Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013

Více

---------------- 4.část ---------------------

---------------- 4.část --------------------- ---------------- 4.část --------------------- Zadání cvičných testů k přípravě na Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd realizované centrem Cermať~ Následující cvičné testy nebyly vytvořeny Centrem

Více

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR VY_12_INOVACE_ČJ.9.B.01 ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR Mgr. Naděžda Dzodzáková Dvouapůlletý šimpanz Dodo z thajské zoo ukázal, jak blízko mají lidoopi k člověku a jak jsou neuvěřitelně učenliví a

Více

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová Příběhy z kostek (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová ÚVOD Hra je ostrůvek radosti v moři všedních dnů. neznámý autor Hru Příběhy z kostek jsem koupila asi před půl rokem v obchodě

Více

ČESKÝ JAZYK 8.ROČNÍK VĚTA HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ

ČESKÝ JAZYK 8.ROČNÍK VĚTA HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ VY_12_INOVACE _ČJ.8.A.01 ČESKÝ JAZYK 8.ROČNÍK VĚTA HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ Mgr. Eva Skalníková V době vlády Matyáše, který na rozdíl od Rudolfa II. sídlil znovu ve Vídni, se prohlubovalo napětí mezi skupinou

Více

Večerníčky. Rumcajs Vochomůrka. Manka Hurvínek Ája Křemílek

Večerníčky. Rumcajs Vochomůrka. Manka Hurvínek Ája Křemílek VY_12_INOVACE_ČJ.3.B.01 ČESKÝ JAZYK 3. ročník Večerníčky pohádkové postavy Mgr. Marie Mašínová Maxipes Fík Štaflík Jeníček Spejbl Rumcajs Vochomůrka http://www.predskolaci.cz/?p=11927 Manka Hurvínek Ája

Více

ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy

ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy ČESKÝ JAZYK MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy Opakování 1. Jazykovědná disciplína, která zkoumá slovní zásobu, se jmenuje: a) slovotvorba b) lexikografie c) lexikologie 2. Základní jednotkou slovní zásoby

Více

Zprávy z ředitelny. Školní krounský občasník 2 červen/2010

Zprávy z ředitelny. Školní krounský občasník 2 červen/2010 Školní krounský občasník 2 červen/2010 Zprávy z ředitelny Ve středu 1. září 2010 zahájilo školní rok celkem 176 žáků. Opožděně, ale přece bych je chtěl (stejně jako všechny zaměstnance) přivítat ve škole.

Více

PETR KLÁPŠTĚ - HŘÍBEK A KOL. Příroda kolem nás

PETR KLÁPŠTĚ - HŘÍBEK A KOL. Příroda kolem nás PETR KLÁPŠTĚ - HŘÍBEK A KOL. Příroda kolem nás Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské

Více

Zařazení průřezových témat v učebnicích ČJ pro 4. ročník

Zařazení průřezových témat v učebnicích ČJ pro 4. ročník Výstupy stanovené RVP sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti. LITERÁRNÍ VÝCHOVA Žák: vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává

Více

1. Pojmenování a slovo

1. Pojmenování a slovo 1. Pojmenování a slovo Témata: - opakování z 1. ročníku - vlastní jména v komunikaci osobní jména a jejich užívání v běžné komunikaci, zeměpisná jména (tvary i pravopis), - frazologie a její užití vlastnosti

Více

Pozorování přírody Pozorování a popis organismů v jejich celkovém zapojení a eko-vazbách

Pozorování přírody Pozorování a popis organismů v jejich celkovém zapojení a eko-vazbách Pozorování přírody Pozorování a popis organismů v jejich celkovém zapojení a eko-vazbách Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Návaznost na ŠVP... 7 Vztah produktu

Více

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1 Mluvnice 1 MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY CENTRUM PRO VIRTUÁLNÍ A MODERNÍ METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ Mluvnice 2 SKLADBA (SYNTAX).... Syntax: klasická

Více

VI. S Y N T A X VĚTA A VÝPOVĚĎ

VI. S Y N T A X VĚTA A VÝPOVĚĎ VI. SYNTAX VĚTA A VÝPOVĚĎ 1 Znázorněte základovou větnou strukturu gramatickým větným vzorcem. Rozlište větné členy obligatorní, potenciální a fakultativní. Řekněte, které výrazy nejsou větnými členy.

Více

Elixír pro zemi Zlozemi. Jiří Zaplatílek a kolektiv

Elixír pro zemi Zlozemi. Jiří Zaplatílek a kolektiv ETAPOVÉ HRY Elixír pro zemi Zlozemi Jiří Zaplatílek a kolektiv Elixír pro zemi Zlozemi Etapová hra metodický materiál Pionýr je objevitel nových cest, směrů a hlasatel pokrokových myšlenek; značí ideu

Více

Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2013/14, varianta A)

Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2013/14, varianta A) Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2013/14, varianta A) Správné odpovědi jsou vyznačeny zelenou barvou, nesprávné hnědočervenou. Černou barvu mají položky v úlohách

Více

Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2013/14, varianta B)

Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2013/14, varianta B) Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2013/14, varianta B) Správné odpovědi jsou vyznačeny zelenou barvou, nesprávné hnědočervenou. Černou barvu mají položky v úlohách

Více

ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK autor: Mgr. Eva Cacková informační zdroj: Dokážeš psát bez chyb?, Zita Janáčková, Brno, Nová škola, 1998 Český jazyk pro 5. ročník Pracovní sešit, Vlastimil Styblík a kol., Praha,

Více

Scio 2012 2 Český jazyk 9. třída

Scio 2012 2 Český jazyk 9. třída Scio 2012 2 Český jazyk 9. třída ČESKÝ JAZYK 9. TŘÍDA 1. Které z následujících slov může být v různém kontextu třemi různými slovními druhy? (A) solí (B) holí (C) hodí (D) nosí 2. Která z následujících

Více

Český jazyk. učebnice. pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Český jazyk. učebnice. pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií Český jazyk učebnice pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 6 OBSAH Úvod............................................................. 5 Opakování z 5. ročníku..............................................

Více

Čeština pro cizince a azylanty

Čeština pro cizince a azylanty Čeština pro cizince a azylanty OBSAH Seznam vybraných lingvistických termínů 4 Doporučené slovníky a příručky 5 I. Tvarosloví Ohebné slovní druhy 1. Podstatná jména a přídavná jména A) Jednotné číslo

Více

Školní časopis 2014/2015

Školní časopis 2014/2015 Školní časopis 2014/2015 Číslo: 5 9. 3. 2015 1 Úvodní slovo šéfredaktorky Vážení čtenáři a čtenářky, čas utíká jako voda, ale naši redaktoři nelení a stále tvoří nové a nové články. Ráda bych vyzvedla

Více

TŘESK. časopis TŘEbechovických SKautů

TŘESK. časopis TŘEbechovických SKautů TŘESK totem za s kauť ákem časopis TŘEbechovických SKautů 12. číslo leden - únor 2013 1 SLOVO ÚVODEM Nazdar skautíci. Rok se sešel s rokem a já Vám mohu představit opět lehce pozměněný vzhled Třesku. Tentokrát

Více

Babo, rad! VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Babo, rad! VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Babo, rad! A4 VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Autoři: Mgr. Josef Makoč, Mgr. Kristina Zůbková, Mgr. Bára Paulerová Jazykové korektury:

Více