UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU"

Transkript

1 UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: ZEDNÍK H/01 Zedník 1. ročník = 49,5 hodin/ročník (1,5 hodiny/týden) 2. ročník = 49,5 hodin/ročník (1,5 hodiny/týden) 3. ročník = 49,5 hodin/ročník (1,5 hodiny/týden) celkem 148,5 hodin POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obecný cíl předmětu Vyučování Českému jazyku a literatuře vede žáky k dokonalejšímu ovládání spisovného jazyka, vychovává ke sdělnému kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji duchovního života žáků. V cíli jazykového vyučování se zdůrazňuje komunikativní funkce jazyka, jazyka jako prostředku sdělování a dorozumívání, nástroje přenosu informací a zároveň s tím funkce jazyka jako nástroje myšlení. Jazykové vyučování tak plní úlohu integračního činitele všech učebních předmětů. 2. Charakteristika učiva Učivo předmětu se skládá ze tří oblastí, které se vzájemně prolínají a rozvíjejí: jazykové vědomosti a dovednosti, komunikační a slohová výchova, literární a estetická výchova. Všechny tyto oblasti rozvíjejí komunikační kompetence žáků a učí je užívat jazyka jako prostředku dorozumívání a myšlení. Podílí se rovněž na rozvoji sociální kompetence žáků. 3. Pojetí učiva, metody a pomůcky Těžištěm výuky předmětu je rozvoj vyjadřovacích dovedností a schopností. Všechny tři výše zmíněné oblasti učiva navazují na vědomosti a dovednosti žáků ze základní školy a jsou dále rozvíjeny vzhledem ke společenskému a profesnímu zaměření žáků. V českém jazyce a slohu je vhodné se zaměřit kromě tradičních metodických postupů na rozbory nedostatků vyjadřování žáků, na problémové skupinové i individuální úkoly, situační komunikační hry a soutěže. Je vhodné rovněž provádět krátká mluvní cvičení na aktuální téma pro lepší formulování myšlenek žáků.

2 Literární výchova svým zaměřením a obsahem je předmětem všeobecně vzdělávacím s výraznou funkcí esteticko-výchovnou. Poznatky z literatury utvářejí názory, postoje, zájmy a vkus žáků. K doplnění učiva převážně literárního lze použít nahrávek k poslechu z děl spisovatelů a dramatiků, dále filmy, práci s počítačem k vyhledávání nových informací, testů. Jazykové příručky, slovníky i část beletrie je dostupná žákům ve školní knihovně. 4. Hodnocení výsledků žáků V každém ročníku se píší dvě slohové práce (školní a domácí), v průběhu každého pololetí jedna. Žáci se na ně průběžně připravují řadou cvičných i dílčích úkolů. Pravidelně jsou zařazovány i jiné druhy kontrolních činností (diktáty, testy atd.). Žáci jsou hodnoceni ústním zkoušením, mluvnickými cvičeními na zadané téma i za vypracované referáty. Hodnotí se rovněž celková kultura vyjadřování a chování žáka ve školním prostředí, jeho schopnost diskutovat, argumentovat a asertivně jednat. 5. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat 5.1 Klíčové kompetence Rozvojem klíčových kompetencí je žák připravován k tomu že: a) Kompetence k učení: - má pozitivní vztah k učení a vzdělávání. - využívá různých technik učení. - uplatní různé způsoby práce s textem. - dokáže efektivně vyhledávat informace. - s porozuměním sleduje výklad učiva. - využívá různé informační zdroje. b) Kompetence k řešení problémů: - porozumí zadanému úkolu a získá takové informace, aby problém byl řešitelný. - využívá různých metod myšlení. - volí vhodné prostředky pro splnění jednotlivých aktivit s využitím dříve získaných zkušeností. - spolupracuje v týmu. c) Komunikativní kompetence: - vyjadřuje se v různých komunikačních situacích (v projevech mluvených i psaných). - formuluje své myšlenky srozumitelně a jazykově správně. - účastní se diskusí a obhájit své názory a postoje. - zaznamenává podstatné údaje z textu.

3 d) Personální a sociální kompetence - stanoví si cíle a priority podle svých osobních schopností. - přijímá radu i kritiku od jiných lidí. - účastní se práce v týmu. - přijímá a plní svěřené úkoly. - podává vlastní návrhy v týmové práci a přijímá návrhy druhých. e) Občanské kompetence a kulturní povědomí: - jedná zodpovědně nejen ve vlastním zájmu, ale i v zájmu veřejném. - dodržuje zákony a respektovat práva jiných. - přispívá k uplatňování hodnot demokracie. - vyznává tradice svého národa a chápat jeho minulost. - zaujme pozitivní vztah k hodnotám místním i národním. f) Kompetence k pracovnímu uplatnění: - si uvědomuje význam celoživotního učení. g) Matematické kompetence: - zvládá čtení a popis různých grafických znázornění (grafy, tabulky, diagramy). h) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s nimi: - pracuje s počítačem. - získává informace z ověřených zdrojů. - si uvědomuje význam počítačové gramotnosti. 5.2 Odborné kompetence Odborné kompetence se v předmětu Český jazyk a literatura neuplatňují.

4 5.3 Průřezová témata V předmětu Český jazyk a literatura se uplatňují především tato průřezová témata: Občan v demokratické společnosti spočívá v komunikační dovednosti, v řešení konfliktů, v rozvoji funkční gramotnosti žáků, odolávat myšlenkové manipulaci, dovednosti orientovat se v masových médiích, dovednosti jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách a hledat kompromisní řešení. Další průřezové téma Člověk a svět práce vede žáky k vyhledávání nových informací, jejich vyhodnocování a využívání ve své profesi, umět verbálně komunikovat při důležitých jednáních a písemně se umět vyjadřovat při úřední korespondenci. V průřezovém tématu Člověk a životní prostředí dokázat efektivně pracovat s informacemi, získat je a kriticky vyhodnocovat. V informační a komunikační technologií vést žáky k dovednosti pracovat s elektronickou poštou a dalšími multimediálními přístroji. Realizace průřezových témat je řešena v přílohové části ŠVP Rozpracování průřezových témat ve vztahu k ŠVP.

5 Český jazyk a literatura 1. ročník Výsledky vzdělávání Učivo tematický celek Hodin Mezipředmětové vztahy Ověření učiva Jazyková část - Test přiřazení jazyků dle příbuznosti - Rozpoznání nedbalé a pečlivé výslovnosti - Kontrola dovednosti práce s příručkami - Diktát pravopis - vysvětlí původ češtiny; - zná třídění jazyků; - rozpozná kultivovaný a běžný mluvený projev; - v písemném i ústním projevu se vyjadřuje věcně správně, jasně a srozumitelně; - pracuje s nejnovějšími příručkami českého jazyka; - rozlišuje spisovný jazyk a jeho varianty; - úvod do učiva ročníku; - původ češtiny a její postavení mezi ostatními evropskými jazyky; - spisovný jazyk, jednotlivé složky jazyka; - zvukové prostředky jazyka, pečlivá a nedbalá výslovnost; - zásady českého pravopisu, problematické části; - práce s příručkami pravidla, slovníky; 17,5 - vystihne charakteristické znaky různých druhů projevu; - rozpozná funkční styl v jeho typických případech; - dovede sestavit základní projevy administrativního stylu; - dokáže se domluvit v základních životních situacích; Slohová část - slohotvorní činitelé objektivní a subjektivní - funkční styly (administrativní, odborný, umělecký) - základní znaky projevů prostě sdělovacích (dopis, informativní útvary, osnova) - vyprávění, popis - jazyková a řečová kultura 12 Informační a komunikační technologie - Vypracování probraných slohových útvarů - Rozpoznání novinové zprávy bulvární a seriózní - Zhodnocení skupinová práce - dovede zformulovat vlastní názor na přečtený text; - zjišťuje potřebné informace z dostupných informačních zdrojů; - dovede formulovat dojmy ze své četby; - prezentuje vlastní četbu; - má přehled o knihovnách a jejich službách; Literární část - antická literatura; - odraz antiky v české literatuře báje, pověsti, literatura pro děti; - počátky našeho písemnictví; - klasická literatura česká i světová; - regionální literatura; - lidová slovesnost; - opakování učiva; 19 Informační a komunikační technologie - Literární test práce na počítači - Teoreticky znát probrané učivo - Vyhledávání a ověřování informací o autorovi - Zadání referátu

6 Český jazyk a literatura 2. ročník Výsledky vzdělávání Učivo tematický celek Hodin Mezipředmětové vztahy Ověření učiva Jazyková část Informační a komunikační technologie - Diktát na pravopisné jevy - dovede zdůvodnit základní pravopisné - úvod do učiva ročníku; - Mluvnický jazykový test viz počítač - tvarosloví; -Vyhledávání odborných termínů jevy; - problematika pravopisu; - Hry se slovy - používá adekvátní slovní zásoby včetně - slovní zásoba a její obohacování vzhledem 18,5 příslušné odborné terminologie; k příslušnému oboru vzdělávání, terminologie; - rozlišuje způsoby obohacování slovní - význam slova a jeho změny; zásoby; - rozpozná slova archaická a novotvary; - posoudí kompozici mluveného i psaného projevu; - dovede přednést ucelený krátký projev; - sestaví základní projevy administrativního stylu; - samostatně zpracovává informace; - nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem a naopak; Slohová část - formy vyjadřování přímé, připravené, nepřipravené, monologické, dialogické a neformální; - projevy administrativní (zpráva, inzerát, výklad, návod k činnosti a odborný popis); - vztah ke slovům cizího původu; - kultura osobního projevu; - práce s periodiky; 12 Výrobní zařízení - Připravit si mluvený projev na dané téma - Práce s administrativními slohovými útvary - Vyhledávání cizích slov v odborném popisu - jednoduše a výstižně charakterizuje hlavní literární žánry; - dovede zformulovat vlastní názor na přečtený text; - dovede formulovat dojmy ze své četby; - prezentuje vlastní četbu; - má přehled o knihovnách a jejich službách; Literární část - literární žánry román, novela, povídka; - lidské vztahy v literatuře; - láska k rodné zemi v literatuře; - válečná literatura; - historická próza; - literatura a sport; - literatura pro mládež výběr; - souhrnné opakování učiva; 19 Tělesná výchova - Teoreticky znát probrané učivo - Literární test k probranému učivu - Vyhledání informací o zadaném autorovi - Příprava referátu

7 Český jazyk a literatura 3. ročník Výsledky vzdělávání Učivo tematický celek Hodin Mezipředmětové vztahy Ověření učiva Jazyková část - Jazykový rozbor Informační a komunikační technologie - Jazykové testy viz počítač - Diktát pravopisné jevy - dovede odstranit jazykové a stylizační nedostatky textu; - zvládá výstavbu souvislého textu; - dovede pracovat s jazykovými příručkami; - úvod do učiva ročníku; - tvarosloví; - upevňování pravopisu v obtížnějších případech; - větná stavba, druhy vět z gramatického a komunikačního hlediska; 18,5 - odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru v základních útvarech odborného stylu, zvláště popisového a výkladového; - umí vhodně argumentovat a obhajovat svá stanoviska; - umí klást otázky a vhodně formulovat odpovědi; - zvládá základní normy písemného vyjadřování a grafickou úpravu textu; - vyjadřuje se přiměřeně svému postavení; Slohová část - projevy administrativní, prakticky odborné, jejich základní znaky; - úřední korespondence; - životopis druhy; - zápis z porady, jednoduché úřední, odborné projevy, reklama, inzerát; - pokus o úvahu; - grafická a formální úprava jednotlivých písemných projevů; - komunikační dovednosti; - kultivovanost projevu; 12 Odborné kreslení Informační a komunikační technologie - Vypracovat zadané slohové útvary - Dbát na úpravu písemných projevů - Kontrola kultivovanosti projevu - dovede zhodnotit význam autora a díla v dané době; - samostatně vyhledá další literární poznatky; - dovede vnímat literární dílo; - dovede porovnat ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování; - rozlišuje literaturu hodnotovou a konzumní; Literární část - osobnosti naší a světové literatury; - dobrodružná literatura výběr; - humor v literatuře; - současná česká próza; - současná poezie; - souhrnné opakování učiva; 19 - Teoreticky znát probrané učivo - Literární test k probranému učivu - Vyhledávání informací o daném autorovi - Zadání referátu

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (CJL) Obor vzdělání: 3-1-M/0 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 1 (13 hodin týdně) Platnost: od 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/19/2011/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ OBOR VZDĚLÁNÍ PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 OBSAH Úvodní identifikační údaje... 3 1. Profil absolventa... 4 2. Charakteristika školního vzdělávacího programu...

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obor vzdělávání: 23-41 - M/01 Strojírenství 26-41 - M/02 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky denní studium Celkový počet hodin: za studium 10 týdenních hodin

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZKY A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 1 Platnost: od 1. 9. 2012 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod Školní vzdělávací program pro absolventy tříletých učebních oborů se strojírenským zaměřením nástavbové studium Provozní technika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Kadeřník ŠVP zpracován podle RVP 69-51-H/01 Kadeřník Studijní forma vzdělání: denní 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Střední odborné učiliště služeb

Více

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola,turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola,turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace odloučené pracoviště: Alešova 1723, 511 01 Turnov tel. 481 319 111, e-mail: info@issturnov.cz, www.issturnov.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zlatník a klenotník Obor vzdělání: 82-51- H/003 Zlatník a klenotník

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM UČEBNÍ OSNOVY

WALDORFSKÉ LYCEUM UČEBNÍ OSNOVY Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM UČEBNÍ OSNOVY PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební osnovy Jazykové vzdělávání Český jazyk (Čj) Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj E 2/1-3 Délka modulu 33 vyučovacích hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Školní vzdělávací program Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Prodavač 66-51-H/01Prodavač Platnost 1.9.2011 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu 6 2.1. 2.2. 2.3.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Elektrikář - silnoproud OBOR VZDĚLÁVÁNÍ: 26 51 H/02 Elektrikář - silnoproud ELEKTRIKDÁŘ - SILNOPROUD Obsah ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP.. 4 CHARAKTERISTIKA

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj E 3/1-3 Délka modulu 30 vyučovacích hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj E 1/1-3 Délka modulu 33 vyučovacích hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Kadeřník 69-51-H/01 RVP: 69-51-H/01 Kadeřník Platnost od 1.9.2012 Ředitel školy: PaedDr Milan Kubát OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. PROFIL ABSOLVENTA...5

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ

Více

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 Charakteristika a kritéria hodnocení... 8 Klasifikace ve vyučovacích předmětech

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Obsah: 1.2 Profil absolventa.. 3 1.3 Charakteristika ŠVP... 5 1.4 Učební plány 14 Tabulka souladu RVP a ŠVP 16 Český jazyk a literatura..... 17 Anglický

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Nástrojař Kód a název oboru vzdělání: 23-52-H/01 Nástrojař Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 26-51-H/01 Elektrikář 26-51-H/01Elektrikář Verze z 01. 09. 2009 Platnost Číslo jednací: SŠE/615/09

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/7/2009/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM AUTOMECHANIK OBOR VZDĚLÁNÍ MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL 23-68-H/01 1. Obsah 1. Obsah...1 2. Úvodní identifikační údaje...2 3. Profil absolventa...4

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice Telefon: 376 524 662 Fax: 376

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Praskova 399/8, 746 01 Opava Školní vzdělávací program 18 20 M/01 Informační technologie se zaměřením na počítačové sítě a programování

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Číšník 65-51-H/01 RVP: 65-51-H/01 kuchař- číšník Platnost od 1.9.2012 Od školního roku 2012/2013 je změna počtu vyučovacích hodin. Ředitel školy: PaedDr

Více