INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ"

Transkript

1 INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) nebo v papírové podob em na adrese 1. Školy tvoí jeden celek a jako jeden celek by mly být i financovány, íká Ladislav Nmec, námstek ministra školství / [Schools form one unit and they should be financed this way, says Ladislav Nmec, Deputy Minister of Education] / Ladislav Nmec ; [Autor interview] Olga Šedivá -- eština In: Týdeník školství [Tištný text] -- ISSN Ro. 19,. 26 (2011), s. 3. Informace ze 13. schze Výboru pro vzdlávání, vdu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu R zameného na problémy regionálního školství, zejména jeho financování. Vysvtlení zámr ministerstva školství týkající se zmny systému financování regionálního školství, která je plánována od roku schze ; výbor ; parlament ; regionální školství ; financování ; koncepce ; Jak dál se státní maturitou z eštiny a cizích jazyk? / [How to proceed with state secondary school-leaving examination in Czech and foreign languages?] / Jií Kosteka -- eština In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy -- ISSN Ro. 114, (2011), s Kritické pipomínky autora lánku ke koncepci státní maturity z eštiny a cizích jazyk. Za nejvtší úskalí celé maturity z eského jazyka a literatury považuje metodiku hodnocení jednotlivých ástí. Nelíbí se mu, že proklamovaná objektivnost zkoušky se zredukovala na tzv. didaktický test - jedin jeho vyhodnocení je v gesci státu. 1

2 státní maturita ; maturita ; závrená zkouška ; zkušební systém ; stední škola ; eština ; cizí jazyk ; test ; objektivita ; koncepce ; nedostatek ; názor ; kritika 3. Odborníci i rodie odmítají vyhlášku o poradenství / [Both parents and professionals reject the new regulation on counseling] / Jan Michalík -- eština In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy -- ISSN Ro. 114, (2011), s Kritické a odmítavé pipomínky speciálních pedagog a rodi dtí s postižením k novele vyhlášky. 116/2011 Sb., kterou se mní vyhláška. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských a psychologických služeb ve školách a školských zaízeních. poradenství ; poradenská služba ; psychologická služba ; pedagogicko-psychologická poradna ; škola ; žák ; postižený ; speciální vzdlávací poteby ; školská legislativa ; zákon ; nedostatek ; speciální pedagog ; rodie ; názor ; postoj rodi ; kritika ; novelizace 4. Novela školského zákona u len školského výboru nezabodovala / [School Act Amendment didn't succeed with school committee members] / Olga Šedivá -- eština In: Týdeník školství [Tištný text] -- ISSN Ro. 19,. 28 (2011), s. 3. Pipomínky a pozmovací návrhy len školského výboru poslanecké snmovny k nkterým bodm novely školského zákona. Pipomínky se týkaly paragraf o jmenování a odvolávání editel škol, školských rad, odkladu povinné školní docházky a státních maturit. školský zákon ; parlament ; výbor ; názor ; editel školy ; jmenování ; odvolání ; odklad ; povinná školní docházka ; rada školy ; státní maturita 5. Hledáme školy vstícné k rodim / [We are searching for schools willing to collaborate with parents] / Tomáš Fetek -- eština In: Rodina a škola : asopis pro všechny rodie a uitele -- ISSN Ro. 58,. 7 (2011), s

3 Informace o novém projektu pro školy s názvem Rodie vítáni. Projekt startuje v záí Školy, které s do projektu pihlásí, zaruují vasnou a komplexní informovanost pro rodie, respekt škol vi rodim, vstícné zacházení. Zárove mají školy možnost inzerovat s minimálními náklady svoje nadstandardní služby a upozornit na sebe. Podrobnjší informace na nebo ve stejnojmenné knize autora Tomáše Feteka. škola ; vztah k veejnosti ; vztah škola-veejnost ; vztah rodie-škola ; informaní služby ; autorita ; projekt ; Cíle a využití celostátního testování žák v povinném vzdlání / [Goals and use of national tests for pupils in compulsory education] / Arnošt Veselý -- eština In: ízení školy -- ISSN Ro. 8,. 8 (2011), s V roce 2013 má být spuštno státem organizované plošné testování vdomostí žák 5. a 9. tíd základních škol. ást odborné veejnosti testování vítá (vidí v nm možnost, jak zvýšit kvalitu vzdlávání), ást se obává jeho negativních dsledk. lánek se snaží odpovdt na dv základní otázky: eho se má centrálním testováním dosáhnout a jak s výsledky testování naložit, aby tchto cíl bylo dosaženo? žák ; základní škola ; úrove vdomostí ; znalost ; kvalita vzdlání ; hodnocení ; hodnocení žáka ; test ; standardizovaný test ; školská politika ; roník 5 ; roník 9 ; celostátní ; Webové stránky KamiNet pomáhají s integrací / [Website KamiNet helps with integration] / Kamila Balharová -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 3 In: ízení školy -- ISSN Ro. 8,. 8 (2011), s Do eských základních škol jsou stále více integrováni žáci se speciálními vzdlávacími potebami. Vysoké procento z nich tvoí žáci se specifickými poruchami uení (SPU), dyslexií, dysgrafií, poruchou pozornosti, hyperaktivitou atd. Autorka lánku pedstavuje webové stránky KamiNet, které by mly dtem se SPU pomáhat v rozvoji jejich schopností. Web obsahuje ti základní ásti (eštinu, anglitinu a nápravná cviení). Tento píspvek se vnuje první ásti, výuce eštiny. porucha uení ; speciální vzdlávací poteby ; rozvíjení schopností ; žák ; eština ; výuka ; výukový software ; vzdlávací technologie ; informaní technologie ; webová stránka ; integrace žáka ; pomoc ; KamiNet ; specifické poruchy uení 3

4 8. Tídní schzky trochu jinak / [Parental meetings in a different way] / Barbara Hansen echová -- eština In: Rodina a škola : asopis pro všechny rodie a uitele -- ISSN Ro. 58,. 8 (2011), s Krom klasických tídních schzek se na mnohých školách zaínají organizovat konzultace za pítomnosti rodi, žáka a uitele. Jak tyto konzultace probíhají a jaký je jejich smysl? Autoi Košálová, Míková a Stang ve své knize Školní hodnocení žák (Portál, 2009) doporuují využívat dokumentaní portfolio. První slovo má žák, který ukazuje, co všechno se nauil, dále rodie se svými názory a pak teprve hodnotí práci žáka uitel. Konzultace posilují zodpovdnost dítte a odpadají zbytená nedorozumní mezi rodii a uiteli. rodie ; uitel ; žák ; konzultace ; postoj rodi ; postoj uitele ; postoj žáka ; hodnocení žáka ; hodnotící kritérium ; portfolio ; spolupráce ve výchov ; vztah uitel-žák ; vztah rodie-uitel 9. Testy ano, i ne? : [Tests yes, or no? :: there was public hearing in the Senate on this topic] / v senátu probhlo na toto téma veejné slyšení / Olga Šedivá -- eština In: Týdeník školství [Tištný text] -- ISSN Ro. 19,. 29 (2011), s. 3. Z diskuze bhem veejného slyšení uspoádaného výborem pro vzdlání Parlamentu R na téma užitenosti pipravovaného plošného testování žák 5. a 9. roník základních škol. Názory obhájc i odprc projektu testování. Zástupci eské školní inspekce obhajují toto testování jako užitený evaluaní nástroj pro hodnocení kvality eského školství, odprci upozorují na to, že samotné testování kvalitu školství nezlepší, že vzdlávání potebuje podporu, nikoli kontrolu, a že školy se soustedí na pedmty zahrnuté do testování na úkor ostatních vyuovacích pedmt. test ; standardizovaný test ; základní škola ; hodnocení výuky ; hodnocení ; kvalita vyuování ; názor ; návrh ; roník 5 ; roník Základní umlecké školy - výuka, poty žák a obor / [Basic art schools - instruction, numbers of pupils and study branches] / Jindiška Vanurová ; ÚIV -- eština In: Týdeník školství [Tištný text] -- ISSN Ro. 19,. 29 (2011), s

5 Statistické údaje o vývoji potu základních umleckých škol v R a jejich žák, vývoji zastoupení jednotlivých obor (hudební, tanení, literárn-dramatický, výtvarný) a potu jejich žák (chlapc a dívek) v letech statistická data ; základní umlecká škola ; umlecké školství ; umlecká výchova ; poet žák ; studijní obor ; chlapec ; dívka ; eská republika ; U maturit propadlo skoro dvacet procent student / [Nearly 20% of students failed to pass the state secondary school leaving examination] / Petr Husník -- eština In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy -- ISSN Ro. 114,. 26 (2011), s. 6. Pi premiée státních maturit (2011) propadlo 19,5 % žák, piemž dalších tém 10 % nebylo k maturit pipuštno. Nejhorší výsledky vykázala stední odborná uilišt (31,5 %) a nástavbová studia (43,1 %), prominenty byli podle pedpokladu gymnazisté (2,9 %). ádným termínem maturitní zkoušky neprošel tém každý pátý žák. V tabulce je uvedeno srovnání míry neúspšnosti žák podle obor škol. státní maturita ; závrená zkouška ; zkušební systém ; stední škola ; žák ; neúspch ; komparace ; statistická data ; úspšnost ; Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy schválilo k zaazení do seznamu uebnic a uebních text následující tituly [Ministry of Education approved the following titles in the list of textbooks and teaching texts] / -- eština In: Vstník Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy R -- Ro. 67,. 9 (2011), s Informace o udlení schvalovacích doložek uebnicím a uebním textm pro základní a stední vzdlávání a pro žáky se speciálními vzdlávacími potebami. uebnice ; soupis ; základní škola ; stední škola ; speciální škola ; speciální vzdlávací poteby ; žák ; schválení ; schvalovací doložka 13. Organizaní ád eskomoravského odborového svazu pracovník školství (dále jen MOS PŠ) schválený na jednání Pedsednictva MOS PŠ dne / 5

6 [Orders of the Czech-Moravian Trade Union of School Workers approved at a conference of its presidium on September 30, 2011] / MOS PŠ -- eština In: Týdeník školství [Tištný text] -- ISSN Ro. 19,. 30 (2011), s pílohy. Podmínky lenství, organizaní jednotky odborového svazu, orgány svazu a demokratické principy innosti svazu. odbory ; odborová organizace ; uitel ; pracovník ; školství ; pravidlo ; innost ; organizaní ád ; Jsou tídní schzky pežitkem? / [Are classroom teacher-parent sessions anachronism?] / Jakub Podlena -- eština In: Týdeník školství [Tištný text] -- ISSN Ro. 19,. 31 (2011), s. 5. Konkurence tradiních tídních schzek: webové stránky školy, záznamy do žákovských knížek, školní asopisy nebo letáky apod. Negativa tídních schzek (nap. veejné informování a žákov špatném prospchu nebo chování ped ostatními rodii). Argument pro zachování této formy styku rodi a uitel: je zajištn osobní kontakt mezi rodii a pedagogy. Poteba zmnit jejich podobu, zlepšit atmosféru, volit vhodné komunikaní prostedky a formy sdlování informací bhem schzek. tídní schzka ; vztah rodie-uitel ; informace ; komunikace 15. Restaurace podle Dobeše : [Slovaks succeeded to test pupils for ten times cheaper sum than it was done in the Czech Republic] / Slováci zvládli otestovat 763 škol a 61 tisíc žák v pepotu na korun, tedy za dvacetinu eských náklad / Petr Kamberský, Ivana Kottasová -- eština In: Lidové noviny : [vydání Praha] : založeny obnoveny ISSN Ro. 24,. 143 ( VI.), s. [21]-22. Kritický pohled na letošní maturitní zkoušky, které poprvé v R zahrnovaly i povinnou státní ást. Oproti Slovensku, kde státní maturita probhla už šestým rokem, byla eská maturita mnohonásobn dražší (náklady na jednoho studenta vycházejí desetkrát vyšší). Jak se v esku i na Slovensku ukázalo, dv úrovn obtížnosti jsou zbytené, protože více než 90 procent žák si stejn zvolilo lehí variantu maturity. maturita ; státní maturita ; závrená zkouška ; zkušební systém ; stední škola ; financování ; náklady ; komparace ; názor ; Slovensko ; eská republika ; kritika 6

7 16. Nmecká škola v Praze - minulost a souasnost [German School in Prague - history and present state] / -- eština In: Cizí jazyky : asopis pro teorii a praxi : asopis pro uitele všech stup a druh škol a pro organizátory cizojazyné výuky -- ISSN Ro. 54,. 4 (2010/2011), s Systém vzdlávání na Nmecké škole v Praze 13, který se ídí systémem vzdlávání v SRN. Škola poskytuje vzdlávání dtem nmeckých oban žijících v R a zárove vzdlává schopné, sebevdomé a tolerantní mladé Evropany (bhem studia probíhá postupná integrace žák eského a nmeckého gymnázia). Úsilí o vysokou kvalitu výuky. zahraniní škola ; nmina ; systém výchovy a vzdlávání ; evropská dimenze ; integrace žáka ; gymnázium ; kvalita vyuování ; Nmecká škola (Praha, esko) ; Praha Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 12/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Ekonomika školství 2010

Ekonomika školství 2010 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDLÁVÁNÍ Národní pedagogická knihovna Komenského Oddlení bibliografie a dokumentace Ekonomika školství 2010 (Výbrová rešerše) Heslo: ekonomika školství Datum zpracování: 15. 4.

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

STUDIJNÍ POPLATKY Sn movna: Proti školnému na vysokých školách Ve ejná správa Když ne vysoká, tak alespo vyšší :

STUDIJNÍ POPLATKY Sn movna: Proti školnému na vysokých školách Ve ejná správa Když ne vysoká, tak alespo vyšší : STUDIJNÍ POPLATKY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 1/2012 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny DOMÁCÍ VZDLÁVÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský MOTIVACE UENÍ NA ZŠ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Ekonomika školství 2009

Ekonomika školství 2009 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDLÁVÁNÍ Národní pedagogická knihovna Komenského Oddlení bibliografie a dokumentace Ekonomika školství 2009 (Výbrová rešerše) Heslo: ekonomika školství Datum zpracování: 11. 3.

Více

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie AUTISMUS U DTÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s

U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s F i l o z o f i c k á f a k u l t a U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i k a t e d r a s o c i o l o g i e a a n d r a g o g i k y H e r b e r t N o v o t n ý U v á dní zaínajících uitel

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 3 /2009 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1. 1 Základní údaje Název školy Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 12/2009

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 12/2009 INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS. 12/2009 Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 9/2009

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 9/2009 INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS. 9/2009 Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veejné správy a sociálních služeb VZDLÁVÁNÍ ÚEDNÍK VE VEEJNÉ SPRÁV BAKALÁSKÁ

Více