Revmatologie. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 1. Revmatologie 1/2010 (50) 0 ISSN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Revmatologie. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 1. Revmatologie 1/2010 (50) 0 ISSN 1214-5076"

Transkript

1 2010 Revmatologie Referátový výběr 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 1 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Revmatologie 1/2010 (50) 0 ISSN

2 Referátový výběr z revmatologie 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 1 ISSN Registrační číslo MK ČR E 1420 Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Do čísla 1/2010 přispěli Medicinae universae doctores: Bardfeld Čermák Vicherek Revmatologie 1/2010 (50) 1

3 Obsah Přehledný článek... 3 Sarkoidóza... 3 Referáty ze zahraniční literatury A. Klinika Artropatie (zánětlivé, degenerativní, infekční aj.) Dorzopatie (AS, spondylopatie, spondartritida, spondylóza aj.) Jiná onemocnění svalů, kostí, pojiva (metabol., endokrin., nádory, neurovask., mimokloubní revmatismus) B. Etiopatogeneze C. Diagnostika a dif. diagnostika D. Laboratorní vyšetření Imunologie a imunogenetika Synoviální tekutina Rtg a jiné zobrazovací metody F. Terapie Lokální terapie (intraartik. inj., masti, gely apod.) Revmatologie 1/2010 (50) 2

4 Přehledný článek Sarkoidóza (atestační práce, 2008) MUDr. Pavel Vicherek Nemocnice s poliklinikou Louny 1. Úvod Sarkoidóza je systémové zánětlivé onemocnění s celosvětovým výskytem postihující jedince všech etnik a věkových skupin. Přes dlouholetý výzkum a četné pokroky v diagnostických postupech, jichž bylo v nedávné době dosaženo, je etiologie sarkoidózy stále neznámá. Po stránce patologické je nemoc charakterizována nekaseifikujícími granulomy v postižných orgánech. Ty se s různou četností mohou vyskytovat ve všech orgánových systémech, nejčastěji se však nacházejí v plicích a lymfatických uzlinách. Nemocní se sarkoidózou mohou být zcela asymptomatičtí nebo mohou vykazovat širokou škálu celkových a jiných nespecifických příznaků. Právě široké spektrum pacientů, proměnlivá lokalizace orgánového postižení, chybění specifických příznaků a stále nerozpoznaná etiologie činí ze sarkoidózy nemoc diagnosticky i terapeuticky obtížnou. Přestože je tato choroba spíše doménou pneumologů, často se s ní může ve své ordinaci setkat i revmatolog, protože u řady pacientů, zvláště v rámci akutní sarkoidózy, dominují muskuloskeletální projevy, a tak zasahují i do revmatologické praxe. Ve své práci jsem se snažil zpracovat problematiku sarkoidózy se zdůrazněním především klinického obrazu onemocnění, diagnostiky a terapie. 2. Epidemiologie Stanovení frekvence sarkoidózy naráží na tyto problémy: asymptomatický průběh onemocnění asi u třetiny nemocných, spontánní remise onemocnění a variabilní metody hodnocení. Z toho vyplývá, že diagnostikováno je asi 30 % skutečných onemocnění sarkoidózou. Srovnávací epidemiologické studie prokázaly vazbu mezi geografickými, etnickými a genetickými faktory a specifickými klinickými charakteristikami nemocných se sarkoidózou. Výskyt nemoci je nejvyšší u Afroameričanů a ve Skandinávii a zřejmě nejnižší u bělošské populace USA, v Japonsku, Indii, Španělsku či Jižní Americe. Etnický původ přispívá k variabilitě počátečního obrazu nemoci i orgánového postižení. Černoši mají sklon k závažnějším muskuloskeletálním či celkovým příznakům při manifestaci nemoci a bylo u nich pozorováno vyšší procento případů postižení jater, kostní dřeně, extrathorakálních lymfatických uzlin a kůže. V bělošské populaci je ve srovnání s černošskou patrně více případů s asymptomatickým průběhem, onemocnění omezených na oblast hrudníku a erythema nodosum. Dále bylo zjištěno vyšší riziko chronické uveitidy u Afroameričanů, lupus pernio u Portorikánců, erythema nodosum u Evropanů a postižení srdce u Japonců. Revmatologie 1/2010 (50) 3

5 V ČR dosahuje incidence kolem 3,1/ , prevalence všech forem 63,1/ a letalita 2-4 %. Je zřejmá predispozice ženského pohlaví v poměru k mužům 2 : 1, maximum nemocných je ve věku let. Sarkoidóza je v některých studiích uváděna jako jedno z mála plicních onemocnění, které se vyskytuje více u nekuřáků, ale protektivní význam kouření na nepříznivý vývoj sarkoidózy nebyl prokázán. (1, 2) 3. Etiologie a patogeneze Přes dosažený pokrok, včetně odhalení genetických činitelů spojených se sarkoidózou, se dosud nepodařilo rozpoznat specifické etiologické agens. Mnohé údaje svědčí pro to, že sarkoidóza je výsledkem komplexního vzájemného působení početných genů se zevním prostředím či infekcí. Vyvolávající antigen je prezentován antigen prezentující buňkou ve spojení s HLA antigeny II. třídy CD4+ Th1 lymfocytu. Aktivovaný makrofág produkuje IL-12, který indukuje diferenciaci Th0 lymfocytů na subtyp Th1 a stimuluje lymfocyty k produkci IFN gama. Aktivované T lymfocyty produkují IL-2 a chemotaktické faktory, které přitahují do místa zánětu monocyty a makrofágy. IFN gama je nutný pro další aktivaci makrofágů a jejich transformaci na obrovské buňky, které jsou základem granulomů. Výsledkem těchto procesů je chronický zánět a tvorba granulomů. Granulomy se mohou postupně resorbovat, ale u části pacientů dochází k fibrotickým změnám. (3) Pro účast genetických faktorů svědčí rodinná agregace onemocnění a asociace onemocnění s antigeny HLA systému. HLA antigeny I. a II. třídy jsou důležité pro vznik onemocnění a současně ovlivňují i průběh a prognózu onemocnění. Antigeny HLA B8 a DR3 jsou asociovány s akutní formou sarkoidózy (projevující se erythema nodosum a artritidou), která má dobrou prognózu. Byla zjištěna vazba mezi HLA DRB1*15 a chronickou perzistující formou onemocnění a dále vazba mezi HLA DRB1*03 a dobrou prognózou, spontánní regresí a krátkým trváním onemocnění. Prokázalo se také spojení mezi HLA DR3, alelami pro TNF alfa a Lófgrenovým syndromem. Ve studii provedené se skandinávskými pacienty se sarkoidózou byla prokázána asociace mezi haplotypem HLA-A*03,B*07,DRB1*15 a perzistující chronickou formou onemocnění a dále vazba mezi haplotypem HLA-A*01,B*08,DRB1*03 a velmi dobrou prognózou onemocnění. (4, 5) V žádném z výzkumů usilujících o nalezení specifického agens a zkoumajících např. mykobakterie, viry a organické i anorganické antigeny zevního prostředí se neprokázala spolehlivá souvislost se sarkoidózou. Na současné úrovní důkazů lze na sarkoidózu pohlížet jako na nemoc, k jejímuž fenotypu přispívají jak hostitelské, tak zevní faktory. 4. Klinický obraz Sarkoidóza je multiorgánové onemocnění. Klinické projevy záleží na orgánovém postižení, aktivitě a trvání granulomatózního procesu. Nespecifické celkové symptomy jako zvýšená teplota, únava a hmotnostní úbytek se vyskytují u třetiny nemocných. K tomu přistupují projevy vyplývající z orgánového postižení. I přes systémový charakter onemocnění dominují většinou symptomy ze strany jednoho orgánu. 4.1 Nitrohrudní sarkoidóza Revmatologie 1/2010 (50) 4

6 Vyskytuje se u 90 % nemocných. Rozlišují se formy asymptomatické (náhodně zjištěné na RTG plic) a manifestní formy onemocnění, které lze rozdělit na formy s akutním průběhem a formy chronické. Akutní forma vzniká nejčastěji ve věku let, klinicky se manifestuje jako bilaterální hilová adenopatie, která je nejčastěji provázena horečkou, artralgiemi, artritidou a erythema nodosum. Z plicních projevů bývá přítomen suchý kašel, může se objevit dušnost, retrosternální bolest na hrudníku. Chronická forma bývá častější u starších nemocných, vzniká plíživě s méně vyjádřenou symptomatologií. U chronických forem je více vyjádřena námahová dušnost a suchý dráždivý kašel, někdy bývají subfebrilie, hubnutí a celková alterace stavu. Na RTG plic vídáme nejčastěji diseminaci v plicních polích. (6) Podle nálezu na skiagramu hrudníku se rozlišují jednotlivá stadia sarkoidózy: 0. stadium - normální skiagram hrudníku I. stadium - bilaterální hilová adenopatie - BHL II. stadium - BHL + plicní infiltrace III. stadium - plicní infiltrace IV. stadium - plicní fibróza 4.2 Mimoplicní sarkoidóza Extrathorakální manifestace sarkoidózy je obvykle zjišťována v průběhu plicního onemocnění, kdy se pátrá po dalších orgánových projevech systémové sarkoidózy. Extrathorakální sarkoidóza není v tomto případě problémem diagnostickým, ale doplňuje obraz onemocnění, vyjadřuje prognózu a je za některých situací důvodem zahájení terapie. Méně často se stává, že mimoplicní projevy sarkoidózy jsou prvním projevem choroby, vzácně mohou plicní manifestaci dokonce předcházet. Lvmfatický systém: asi 1/3 nemocných má zvětšené periferní lymfatické uzliny. Oční postižení: provází cca čtvrtinu nemocných, častěji ženy. Klinicky se manifestuje jako akutní či chronická iridocyklitida, nespecifická konjunktivitida, zadní uveitida či skleritida. Granulomatózní postižení slzných a občas i slinných žláz vede ke snížení jejich sekrece s příslušnou symptomatologií - rozvoji suché keratokonjunktivitidy. Kombinace přední uveitidy, parotitidy a parézy nervus facialis se nazývá Heerfordtův syndrom. (2) Kožní postižení: je přítomno u 25 % pacientů. Akutní forma je erythema nodosum, která častěji postihuje ženy. Typicky bývá na bércích ve formě rudých až lividních, bolestivých, nad niveau vystupujících eflorescencí. Léze jsou často spojeny s otokem a bolestivostí přilehlých kloubů. Formy sarkoidózy spojené s výsevem nodózního erytému mají příznivější prognózu. Dalším kožním projevem akutní sarkoidózy jsou změny v jizvách. Histologickým vyšetřením lze v takto změněných starších jizvách prokázat nekaseifikující granulomy. Na obličeji a kůži nad extenzory končetin se vyskytuje malouzlová kožní sarkoidóza, která se často objevuje současně s bilaterální hilovou a periferní lymfadenopatií a splenomegalií. Větší papuly do velikosti 5 cm, které bývají Revmatologie 1/2010 (50) 5

7 nejčastěji v obličeji, ale i na končetinách a trupu, jsou projevem velkouzlové sarkoidózy. Zvláštním typem chronické sarkoidózy je lupus pernio, který se projevuje jako indurované plaky spojené s dyskolorací kůže na obličeji a boltcích. (2, 7) Muskuloskeletální postižení: rozeznáváme kloubní, kostní, svalovou a cévní formu sarkoidózy. Ve většině případů provází jiné dominantní orgánové manifestace. Kloubní projevy 1. Akutní artritida - je ve většině případů součástí Löfgrenova syndromu (erythema nodosum, bilaterální lymfadenopatie, artritida). Artritida je většinou lokalizována v obou hlezenních kloubech, méně často kolenních či jiných kloubech, začíná často bouřlivě a bývá provázena horečkou. Hlezna bývají extrémně oteklá, což je způsobeno spíše periartikulárním zánětem než vlastní artritidou. Prognóza akutní artritidy je příznivá, většinou spontánně odeznívá v průběhu 6-8 týdnů. 2. Chronická artritida - většinou se projevuje jako symetrická polyartritida s kolísavou aktivitou. Opět jako u akutní artritidy převládá postižení hlezenních a kolenních kloubů. Na rozdíl od akutní artritidy nebývá současně plicní postižení tak časté a atritida je asociována spíše s kožními a očními projevy sarkoidózy. 3. Systémový průběh artritidy - napodobuje Stillovu chorobu. V diferenciální diagnóze je proto nutné na tuto možnost myslet a zajistit histologické vyšetření klinického materiálu k vyloučení sarkoidózy jako možné příčiny systémového charakteru artritidy. (8) Kostní projevy Kostní léze jsou častější u pacientů s chronickou formou sarkoidózy, a to zvláště s kožní manifestací sarkoidózy. Výskyt kostní sarkoidózy je odhadován na 3-13 %, odhad je ale přibližný, protože kostní forma probíhá většinou asymptomaticky. Změny jsou lokalizovány zejména v oblasti metakarpů, metatarzů a falang, jsou symetricky rozloženy a mohou vést k obrazu daktylitidy. Při postižení distálních falang mohou být přítomny současně dystrofické změny nehtů. Kostní změny v rentgenovém obraze popsal Jüngling, který rozeznával 3 typy změn: 1. difuzní forma - difuzně narušuje strukturu trabekulární i kortikální kosti s výsledným retikulárním obrazem kostní struktury (krajkovitý vzhled kosti); 2. cystická forma - tvoří ostře ohraničené cysty (vyražené defekty); 3. mutilující forma - dostaví se po dlouholetém trvání. Projasnění se zvětšují, může dojít až k úplné ztrátě falangy. Těmito změnami jsou nejčastěji postiženy kosti rukou a nohou, jak je již uvedeno výše, ale kostní proces může probíhat i v jiných lokalizacích, např. v nosních kůstkách, lebce, páteři a žebrech. (7, 8, 9) Většina nemocných se sarkoidózou má kromě lokalizovaných kostních změn současně difuzně sníženou kostní denzitu. Pokles kostní denzity souvisí jednak se základním onemocněním, Revmatologie 1/2010 (50) 6

8 jednak s terapií kortikoidy. Etiopatogeneze kostních změn v rámci sarkoidózy není jasná. Na osteopatii se může podílet změna kalciového metabolismu způsobená extrarenální syntézou kalcitriolu v granulomatózní tkáni a současně zvýšená aktivita parathormonu. Pouze těmito odchylkami nelze však u všech pacientů kostní změny vysvětlit. (8) Myopatie Rozlišujeme několik typů svalového postižení: 1. Asymptomatické granulomatózní postižení svalů v časné fázi onemocnění. Tato afekce je častá, chybějí symptomy svalového postižení. Biopsie svalů je pozitivní v % v závislosti na stadiu onemocnění, většinou se provádí biopsie m. gastrognemius. Je představa, že většina granulomů ve svalech se resorbuje v rámci spontánní remise onemocnění. 2. Akutní forma myopatie - klinicky neodlišitelná od polymyozitidy, se projevuje teplotou, svalovou bolestí a slabostí proximálních svalových skupin. Hodnoty svalových enzymů bývají zvýšené, EMG podporuje diagnózu polymyozitidy. Tato forma může být iniciální manifestací sarkoidózy a reaguje příznivě na kortikoidy. Někdy dochází ke spojení svalových změn s postižením CNS ve formě polyneuritidy. 3. Chronická forma myopatie - provází chronickou formu sarkoidózy pod obrazem svalové bolesti někdy ve spojení se svalovou atrofií. Hladiny kreatinkinázy mohou být v normě, EMG vykazuje pouze nespecifické změny. Kortikoterapie je užitečná pouze v některých případech. 4. Nodulární forma myopatie - projevuje se bolestivými uzlíky ve svalech, nejčastěji ve svalech končetin a krku. Nemusí se klinicky projevit, častěji je však spojena se slabostí nebo jinými svalovými symptomy. Bioptické vyšetření svalových uzlíků odkrývá granulomy. (7, 9) Vaskulitida Průběh sarkoidózy může být komplikován systémovou vaskulitidou. Nejčastěji se vaskulitida vyskytuje u tzv. nekrotizující sarkoidní granulomatózy, jejímž charakteristickým histologickým rysem je nekróza sarkoidního granulomu. Vaskulitida může postihovat cévy všech kalibrů a klinicky je neodlišitelná od jiných systémových vaskulitid. Neurosarkoidóza: je přítomna u méně než 10 % pacientů. Postiženy mohou být hlavové nervy, především nervus facialis, mozek, mozkové pleny ve formě meningitidy či meningoencefalitidy. Infiltrace mozkové spodiny může vést k atrofii n. opticus, vzniku hydrocefalu. (7) Postižení myokardu: tato manifestace se vyskytuje v 5 % případů. Klinicky se projevuje poruchou srdečního rytmu (raménkové blokády, AV blokády, komorové extrasystolie i paroxysmální komorové tachykardie), dále se mohou objevit známky srdečního selhávání, ke kterému dochází při masivním postižení myokardu granulomy. Sarkoidóza myokardu je popisována jako příčina náhlého úmrtí i u mladých dosud zdravých jedinců a je prognosticky závažnou orgánovou manifestací tohoto onemocnění. Sarkoidóza myokardu je důvodem k zahájení kortikoterapie, v některých případech nejsou výsledky kortikoterapie uspokojivé a dokonce se musí přistoupit k implantaci kardiostimulátoru. (2) Revmatologie 1/2010 (50) 7

9 Postižení trávicího ústrojí: Nejčastější manifestací v trávicím systému je postižení jater až u 75 % nemocných se sarkoidózou, často společně se splenomegalií. Histologický nález granulomů sice podpoří diagnózu sarkoidózy, ale jelikož granulomy v játrech provázejí i řadu jiných chorob, není jaterní biopsie pro diagnostiku sarkoidózy přínosná. Postižení jaterního parenchymu je většinou asymptomatické. Gastroenterolog se setkává se sarkoidózou velmi zřídka. Ojediněle jsou nacházeny granulomy ve sliznici žaludku, tenkého a tlustého střeva. Vždy je v tomto případě nutné vyloučit častější granulomatózu - Crohnovu chorobu. Postižení močového ústrojí: Postižení ledvin se uvádí ve 40 %. Ojedinělé uzly jsou většinou umístěny v kůře nebo dřeni ledvin, masivní infiltrace je patrná jen zřídka. Klinicky se při postižení ledvin objevuje albuminurie. Může být přítomna i porucha tubulárních funkcí s defektem koncentrační schopnosti ledvin. Ledviny mohou být postiženy i druhotně při hyperkalcemii, která může mít vliv na koncentrační schopnost a glomerulární filtraci. K úpravě funkční poruchy dochází s úpravou sérových hodnot kalcia. Vedle funkčních poruch je hyperkalcemie příčinou vyšší frekvence nefrolithiázy. (7) Postižení endokrinních žláz a reprodukčního systému: Postižení hypofýzy a hypotalamu se nejčastěji projevuje jako diabetes insipidus. Dále se může objevit monstrózní obezita, insomnie, SIADH a snížená produkce hormonů předního laloku hypofýzy. K postižení nadledvin dochází jen zřídka, funkce nadledvin je u pacientů se sarkoidózou normální s výjimkou pacientů s postižením hypotalamu a hypofýzy, u kterých dochází k sekundární insuficienci nadledvin. Štítná žláza může být infiltrována v rámci generalizované sarkoidózy, ale jen výjimečně je to provázeno funkční poruchou. Sarkoidóza mužského pohlavního ústrojí se může projevit jako bolestivá infiltrace skrota nebo akutní epididymo-orchitida a může být příčinou oligospermie a infertility. U žen může sarkoidóza postihnout jakoukoli část reprodukčního systému, zvláště uterus. (10) 5. Laboratorní nálezy Změny v obecných laboratorních parametrech nemají pro stanovení sarkoidózy specifický význam a odvíjejí se v závislosti na aktivitě choroby a typu orgánového postižení. V krevním obrazu může být leukopenie a lymfopenie. Sedimentace je zvýšena asi u 1/3 nemocných většinou na hodnoty 20-30/hod., vysoká sedimentace provází výsev nodózního erytému. Nejčastějším nálezem je hyperproteinemie a hypergamaglobulinemie u akutní sarkoidózy. Hladina kyseliny močové je zvýšena u % nemocných, zejména u akutní sarkoidózy. U akutní sarkoidózy je též zvýšena exkrece hydroxyprolinu. Zvýšení alkalické fosfatázy, případně všech jaterních testů, může být v souvislosti s přítomností granulomů v játrech. Dále nacházíme hyperkalcemii a hyperkalciurii jako projev tvorby kalcitriolu aktivovanými makrofágy sarkoidního granulomu a tím zvýšené absorpce kalcia střevní sliznicí. (7, 2) U sarkoidózy též nacházíme zvýšené hladiny angiotenzin konvertujícího enzymu ACE. Tento enzym je vytvářen aktivovanými makrofágy sarkoidního granulomu a hodnoty pak odpovídají celkovému objemu granulomů v organismu. Hodnoty ACE jsou zvýšené i u jiných intersticiálních plicních procesů, jaterní cirhózy, Gaucherovy choroby, diabetu mellitu a postrádají tak význam diagnostický. Využívají se spíše při dynamickém sledování k hodnocení aktivity onemocnění a Revmatologie 1/2010 (50) 8

10 efektu případné terapie. Hodnoty ACE mohou být ovlivněny terapií inhibitory ACE či zjišťovaným genovým polymorfismem ACE (deleční varianta). (7, 2) Hladiny solubilního receptoru pro interleukin 2 (sil-2r) jsou markerem aktivity T lymfocytů a tím i aktivity vlastního onemocnění. Pacienti s extrapulmonálními projevy sarkoidózy mají ve srovnání s pacienty, kteří mají pouze plicní projevy, vyšší sérové hladiny sil-2r. U aktivní sarkoidózy nacházíme též zvýšený solubilní receptor I-II tumor nekrotizujícího faktoru alfa. Zvýšená hladina interferonu gama je spojována s příznivou odezvou na kortikoterapii. (7, 11) 6. Pomocná vyšetření 6.1 Zobrazovací metody Skiagram hrudníku: zjišťované abnormality na zadopředním skiagramu hrudníku se dělí podle postižení nitrohrudních uzlin a změn v plicních polích do 5 stadií: Stadium 0: normální skiagram hrudníku, u mimoplicních lokalizací sarkoidózy nemusí být patologické změny na skiagramu hrudníku viditelné, bývají prokazatelné na HRCT. Stadium I: oboustranné polycyklické zvětšení hilových uzlin až do velikosti 3 cm se na RTG projeví jako bilaterální hilová lymfadenopatie. Zvětšené jsou všechny nitrohrudní uzliny, ale typicky dominují hilové uzliny. Jen vzácně se nachází jednostranné postižení hilových uzlin nebo izolované postižení uzlin v horním mediastinu. Stadium II: kromě hilové lymfadenopatie jsou oboustranně patrné změny v plicních polích. Nejčastěji je přítomná symetrická retikulonodulární kresba v parahilózních oblastech, ušetřeny bývají dolní partie a vrcholy plic. Charakteristický je fenomén útěku do plic", kdy dochází k symetrickému zmenšování původně zvětšených uzlin s postupným přibýváním změn v plicních polích. Tento vývoj uzlinové afekce je patognomický pro sarkoidózu a podporuje diagnózu onemocnění. Stadium III: infiltrativní změny v plicních polích bez zvětšení nitrohrudních uzlin. Stadium IV: Původně infiltrativní změny v plicních polích přecházejí do fibrózy, objevuje se apikalizace plicních hilů, distenze mediastina, může dojít ke stejným změnám jako u plicních fibróz jiného původu. (2, 7) HRCT: obraz na HRCT plic je natolik typický, že umožňuje diagnózu sarkoidózy s hodnocením aktivity plicního procesu a tím efektu terapie. Magnetická rezonance: Toto vyšetření se používá při suspekci na neurosarkoidózu a event. k detailnějšímu posouzení kostního postižení. Sonografícká a izotopová vyšetření: Sonografie břicha prokáže případnou hepatosplenomegalii, k ověření zvětšení periferních uzlin indikujeme sonografii krku nebo axilárních oblastí. Galliová scintigrafie je indikovaná k určení přítomností granulomů v hrudníku i jiných orgánech zvláště v počáteční fázi onemocnění. Tato metoda je vhodná pro odhalení mimoplicní lokalizace onemocnění a pro hodnocení aktivity plicního procesu zvýšenou akumulací Revmatologie 1/2010 (50) 9

11 radiofarmaka, či naopak snížením v průběhu terapie nebo přechodem sarkoidózy do chronického stadia. Tímto vyšetřením lze také hodnotit případnou recidivu onemocnění. Při podezření na sarkoidózu myokardu provádíme echokardiografické vyšetření a thaliovou scintigrafii, kde se zjišťované segmentální defekty vysvětlují přítomností granulomů. 6.2 Bronchoskopie a bronchoalveolární laváž Pro sarkoidózu jsou typické šedavé uzlíky, bradavčité útvary na sliznici dýchacích cest (granulomy). U uzlinové formy sarkoidózy bývají rozšířené kariny a interlobární hřebeny. V bronchoalveolární laváži u sarkoidózy převládají lymfocyty (lymfocytární alveolitida). Pro diagnózu sarkoidózy je přínosné stanovení subpopulací T lymfocytů, zvýšený podíl pomocných lymfocytů CD4+ nad tlumivými CD8+ podporuje diagnózu tohoto onemocnění. Dosahuje-li index CD4/CD8 více než 3,5, je tato diagnóza pravděpodobná, při hodnotě 10 je téměř jistá. (2) 6.3 Vyšetření plicních funkcí Sarkoidóza patří do skupiny chorob s restriktivní ventilační poruchou. Ventilační parametry mohou být dlouho v normálních mezích i při rozsáhlém radiologickém postižení plic. Endobronchiální sarkoidóza s přítomností granulomů v periferních dýchacích cestách může být příčinou poruchy ventilace obstrukčního typu, kterou lze prokázat až v 80 % procentech případů. Citlivým indikátorem funkční poruchy je difuzní plicní kapacita pro CO - DLCO, která bývá snížena až u 60 % nemocných. Hodnocení funkčních parametrů je cenné při sledování průběhu onemocnění nebo efektu terapie, je citlivějším kritériem dynamiky onemocnění než vyšetření radiologické. 6.4 Kožní testy Tuberkulinový test bývá u nemocných se sarkoidózou negativní, na druhé straně pozitivní výsledek nevylučuje tuto diagnózu. Je přínosem v diferenciálně diagnostické rozvaze vůči tuberkulóze. Když je sarkoidóza v remisi, může se objevit pozitivita tuberkulinové reakce. Kveimův-Sitzbachův test se provádí intradermální aplikací lidské sarkoidní tkáně obvykle z lymfatické uzliny nebo sleziny nemocnému na volární stranu předloktí. Za 2-3 týdny se v místě vpichu vytváří červený uzlík a biopsie provedená za 4-6 týdnů prokazuje sarkoidní granulom. Tento test je pozitivní u 3/4 nemocných se sarkoidózou, jeho účinnost klesá s délkou onemocnění. Využívá se u nemocných s uveitidou nejasné etiologie, při suspekci na neurosarkoidózu a nebo u recidivujícího nodózního erytému. (2) 6.5 Biopsie Akutní forma sarkoidózy je charakterizována přítomností mnohočetných nekazeifikovaných granulomů z epiteloidních buněk ve více než jednom orgánu. Na periferii granulomu mohou být ojediněle lymfocyty CD8+, v jeho centru vedle lymfocytů CD4+ pak mnohojaderné obrovské buňky někdy s asteroidními či Schaumannovými tělísky. U chronické sarkoidózy epiteloidní granulomy postupně propadají hyalinizaci a přestavbě ve fibrózní tkáň. Faktory, které způsobují tendenci granulomu k resorpci nebo fibróze, nejsou známy. Revmatologie 1/2010 (50) 10

12 Je ale nutno vzít v úvahu, že epiteloidní granulomy nejsou specifické jen pro sarkoidózu, mohou se vyskytovat u řady jiných chorobných procesů. 6.6 Další vyšetření K vyloučení kostních změn provádíme RTG rukou a nohou. Cystické změny v drobných kostech rukou a nohou nacházíme zvláště u chronické sarkoidózy. Každému pacientovi při záchytu sarkoidózy je vhodné provést oční vyšetření k vyloučení oční manifestace. U neurosarkoidózy je vhodné vyšetření likvoru - lymfocytóza a zvýšený podíl CD4+/CD8+ podporuje diagnózu. 7. Diagnostika a diferenciální diagnostika Stanovení diagnózy sarkiódózy se opírá o klinický obraz, laboratorní vyšetření, výsledky zobrazovacích metod a bioptický průkaz nekaseifikujícího granulomu. Při vyšetření nemocných se sarkoidózou je třeba určit rozsah a závažnost postižení jednotlivých orgánů. Vzhledem k tomu, že pacienti nemusí mít příznaky, jež by upozorňovaly na granulomy lokalizované v jednotlivých orgánech, musí vyšetření vyloučit postižení životně důležitých orgánů - srdce, očí, mozku, jater, kostní dřeně a ledvin. (1) V následující tabulce je uveden základní algoritmus vyšetření u pacientů se sarkoidózou: (1) Úvodní vyšetření u pacientů se sarkoidózou a) Vyloučit postižení životně důležitých orgánů - Kompletní neurologické vyšetření -EKG - Kompletní oftalmologické vyšetření b) Určit rozsah a závažnost nemoci - RTG snímky hrudníku - Vyšetření funkce plic: spirometrie, DLCO - Stanovení jaterních enzymů - Vyšetření funkce ledvin - Rozbor moči - Krevní obraz - Sérová koncentrace vápníku c) Vyloučit jiná onemocnění - Pracovní anamnéza a anamnéza expozice činitelům ze zevního prostředí - Tuberkulinový kožní test Revmatologie 1/2010 (50) 11

13 Podrobným vyšetřovacím programem je nutno vyloučit všechna onemocnění s podobným klinickým obrazem a histologickým nálezem. Z praktického hlediska je nutné vyloučit specifickou etiologii granulomatózního zánětu. Negativní tuberkulinový test podporuje diagnózu sarkoidózy. Jednoznačné odlišení sarkoidózy od tuberkulózy bývá ale obtížné, v některých případech dokonce nemožné. Oba procesy mohou navíc probíhat současně. (12) Granulomatózní zánět nacházíme u celé řady infekčních onemocnění (brucelóza, aspergilóza, kryptokokóza, toxokaróza, blastomykóza, mykoplazmová infekce, Pneumocystis carinii). K odlišení infekční etiologie je nutno provést širokou škálu kultivačních i nekultivačních vyšetření, sérologická vyšetření a pokusit se o přímý průkaz infekčního agens ve tkáni. (8, 2). S obrazem granulomatózy je také spojena Wegenerova granulomatóza, syndrom Churg-Straussové, Crohnova choroba, primární biliární cirhóza. Dále je nutno odlišit nádorová onemocnění, především maligní lymfomy - k odlišení nám pomáhá anamnéza a histologický průkaz nádorového procesu. Příčinou granulomatózního onemocnění může být také expozice nejrůznějším antigenům zevního prostředí (berylium, zirkonium, křemík, tantal, vlasové spreje), k odlišení této příčiny nám pomáhá důkladná anamnéza včetně profesionální expozice. (7) 8. Terapie Základním lékem používaným u sarkoidózy jsou kortikosteroidy. Indikace k léčbě nejsou zcela jednotné. Rozhodnutí o léčbě pacienta se sarkoidózou musí předcházet individuální posouzení rozsahu a závažnosti orgánového postižení, stability onemocnění po určitém období sledování a pravděpodobnosti přínosu léčby. Pacienty bez příznaků, s klinicky mírným průběhem nemoci nebo nízkým rizikem progrese je možné pouze sledovat nebo léčit lokálními kortikoidy či nesteroidními antirevmatiky. Naopak, u nemocných se závažnými příznaky, mimoplicní sarkoidózou nebo progresí orgánové dysfunkce je třeba podávat kortikoidy. (l) Sarkoidóza I. a II. stadia, jestliže není provázena většími obtížemi, se vzhledem k častým spontánním remisím obvykle ponechává bez léčby. V tomto případě sledujeme nemocné ve dvouměsíčních intervalech, přičemž se hodnotí subjektivní stav nemocného, radiologické projevy a funkční parametry. Terapii indikujeme, pokud dochází k progresi onemocnění. Je-li přítomen pouze kašel, aplikují se inhalační kortikoidy. Indikací k neodkladnému zahájení léčby jsou uveitida, neurologické postižení, sarkoidóza myokardu, maligní hyperkalcemie, symptomatické nebo progredující plicní stadium II a stadium III. Léčbu zahajujeme dávkou mg Prednisonu denně po dobu 8-12 týdnů s následným postupným snižováním na udržovací dávky mg Prednisonu denně. Léčba nesmí být kratší než 6 měsíců pro vysoké riziko relapsu u nemocných s předčasně ukončenou léčbou. (6, 13) V terapii kožní sarkoidózy lze použít antimalarika - hydroxychlorochin v dávce mg/den. V případě nedostatečného efektu nebo kontraindikace kortikoterapie je možné nasadit imunosupresiva. Používá se metotrexát v dávce mg týdně, azathioprin mg/den, cyklofosfamid mg/den a chlorambucil 5 mg/den. (2) Revmatologie 1/2010 (50) 12

14 V terapii refrakterní sarkoidózy kůže, centrálního nervového systému, kostí, plic a při těžké hyperkalcemii byl s dobrým efektem vyzkoušen i infliximab. (14) Chirurgická intervence je indikovaná u neurosarkoidózy v případě hydrocefalu nebo symptomatických intrakraniálních granulomatózních lézí. U sarkoidózy myokardu je někdy nutná implantace kardiostimulátoru nebo kardioverteru - defibrilátoru. (15) Po vyčerpání léčebných možností je v konečném stadiu sarkoidózy možno zvážit indikaci k orgánové transplantaci. 9. Prognóza Prognóza sarkoidózy je vcelku příznivá. U 2/3 pacientů dochází během měsíců ke spontánní remisi choroby po stránce klinické, radiologické, funkční i laboratorní. U zbývajících je naopak tendence k chronicitě, tj. proces zůstává stacionární (chronická inaktivní forma), nebo progreduje (chronická aktivní forma) a vyžaduje terapii. Mezi faktory ovlivňující prognózu onemocnění patří: Věk - u starších je tendence k chronicitě. Pohlaví - ženy mají příznivější prognózu. Rasa - je všeobecně známá horší prognóza u černochů v USA proti bílé populaci. Revmatologie 1/2010 (50) 13

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s.

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Laboratorní diagnostika celiakie MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Celiakie Autoimunní onemocnění způsobené požitím lepku (glutenu) s typickým zánětlivým postižením tenkého střeva s genetickou

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Materiál pro studenty medicíny MUDr. Otto Lang, PhD Doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc. KNM UK 3. LF a FNKV, Praha Horečka Nespecifická reakce organizmu

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ Markéta Vojtová MAGNETICKÁ REZONANCE MR 1 Nejmodernější a nejsložitější vyšetřovací metoda Umožňuje zobrazit patologické změny Probíhá

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Diferenciální diagnostika malabsorpčního syndromu v dětském věku ( tab.1 ).

Diferenciální diagnostika malabsorpčního syndromu v dětském věku ( tab.1 ). Malabsorpční syndrom Malabsorpční syndrom zahrnuje všechny stavy, při nichž dochází k poruchám trávení a vstřebávání základních živin a ke vzniku chorobných stavů z nedostatku těchto látek. Potíže jsou

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ

VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1.LF Uk v Praze Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 15.10.2014 HETA seminář, Praha O

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

REVMATOIDNÍ ARTRITIDA. Markéta Vojtová

REVMATOIDNÍ ARTRITIDA. Markéta Vojtová REVMATOIDNÍ ARTRITIDA Markéta Vojtová Revmatoidní artritida (RA) Zánětlivé onemocnění pojivové tkáně Postihuje převážně klouby Postihuje klouby symetricky Postihuje několik kloubů najednou Charakter vleklého

Více

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Základní epidemiologická data Incidence renálního selhání s kreatininem > 1,5

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených pro závislost Sylva Racková Psychiatrická klinika LF UK v Plzni AT konference 28.04. 2010, Špindlerův Mlýn Borna Disease virus (BDV) charakteristika

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Jistota účinnosti léčby osteoporózy. Potvrzení kostními markery již po 90 dnech

Jistota účinnosti léčby osteoporózy. Potvrzení kostními markery již po 90 dnech Jistota účinnosti léčby osteoporózy Potvrzení kostními markery již po 90 dnech Kosti jsou živé tkáně Věděli jste, že vaše kosti samy přeměňují různé živiny? Kostní tkáň se po celý váš život neustále odbourává

Více

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí Abstrakt V tomto článku se poprvé zkoumala účinnost transkraniální elektrické stimulace (TES) v programu rehabilitace dětí

Více

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře.

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře. Scintigrafie Vyšetření, při kterém je podáno malé množství radioaktivní látky většinou do žíly, někdy ústy. Tato látka vysílá z vyšetřovaného orgánu záření, které je pomocí scintilační kamery zachyceno

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Aleš Hejlek Cíle předmětu: Seznámit studenty s fyziologií všech systémů s

Více

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Organizace péče o nemocné s chronickým srdečním selháním. Praktický lékař Ambulance pro srdeční selhání, domácí péče

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Neuroendokrinní nádory

Neuroendokrinní nádory Neuroendokrinní nádory Informace pro pacienty MUDr. Milana Šachlová MUDr. Petra Řiháčková Co jsou neuroendokrinní nádory? Abychom pochopili složitou problematiku neuroendokrinních nádorů, musíme si nejprve

Více

Diagnostika poškození srdce amyloidem

Diagnostika poškození srdce amyloidem Diagnostika poškození srdce amyloidem Tomáš Paleček Komplexní kardiovaskulární centrum 1. LF UK a VFN, II. Interní klinika kardiologie a angiologie, Praha ICRC-FNUSA, Brno Postižení srdce: 1. Pozitivní

Více

Juvenilní spondylartritida/artritida s entezitidou (SPA/ERA)

Juvenilní spondylartritida/artritida s entezitidou (SPA/ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Juvenilní spondylartritida/artritida s entezitidou (SPA/ERA) Verze č 2016 1. CO JE JUVENILNÍ SPONDYLARTRITIDA/ARTRITIDA S ENTEZITIDOU (SpA-ERA) 1.1 Co je to?

Více

Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM

Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM 1971 Combes poprvé popsal membranózní glomerulonefritidu asociovanou s HBV infekcí (depozita imunokomplexů) Různé typy glomerulární

Více

Funkční vyšetření v monitorováníintersticiálních plicních chorob (ILD) zejména IIP

Funkční vyšetření v monitorováníintersticiálních plicních chorob (ILD) zejména IIP Funkční vyšetření v monitorováníintersticiálních plicních chorob (ILD) zejména IIP V.Koblížek, V.Bartoš Plicníklinika FN a LF UK Hradec Králové Struktura přednášky Úvod Obecný popis metod Konkrétnívyužitíjednotlivých

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

se konají v posluchárně III. interní kliniky 9.25-11.00 hod. skupiny 2, 4, 5 v úterý a čtvrtek skupiny 1, 3 ve středu a pátek

se konají v posluchárně III. interní kliniky 9.25-11.00 hod. skupiny 2, 4, 5 v úterý a čtvrtek skupiny 1, 3 ve středu a pátek Studijní program : Zubní lékařství Název předmětu : Vnitřní lékařství 3 Rozvrhová zkratka : IN3/ZUA22 Rozvrh výuky : 30 hodin seminářů 30 hodin praktických cvičení Zařazení výuky : 4. ročník, 7. semestr

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Zdravotní deník pro sledování léčby

Zdravotní deník pro sledování léčby Zdravotní deník pro sledování léčby Péče o muže s rakovinou prostaty Proč bych měl být sledován pravidelně? Lékaři mi nedávno zjistili rakovinu prostaty, se kterou se budu dlouhodobě léčit. Můj lékař zvolil

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

Deficit mevalonátkinázy (MKD) (nebo hyper IgD syndrom)

Deficit mevalonátkinázy (MKD) (nebo hyper IgD syndrom) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Deficit mevalonátkinázy (MKD) (nebo hyper IgD syndrom) Verze č 2016 1. CO JE MKD? 1.1 Co je to? Deficit mevalonákinázy patří mezi dědičná onemocnění. Jedná

Více

Trombocytopenie v těhotenství

Trombocytopenie v těhotenství Trombocytopenie v těhotenství doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Definice normální počet trombocytů u netěhotných žen 150-400 x 10 9 /l v těhotenství

Více

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Candle Verze č 2016 1. CO JE CANDLE 1.1 Co je to? Chronická atypická neutrofilní dermatóza s lipodystrofií a zvýšenou teplotou (CANDLE) patří mezi vzácná dědičná

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání :.5. 213 Objednavatel: Centrum sociální

Více

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vladimír Zbořil Interní - hepatogastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice Masarykova Univerzita BRNO

Více

Juvenilní dermatomyozitida

Juvenilní dermatomyozitida www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Juvenilní dermatomyozitida Verze č 2016 1. CO JE JUVENILNÍ DERMATOMYOZITIDA 1.1 Co je to? Juvenilní dermatomyozitida (JDM) je vzácné onemocnění, které postihuje

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Nařízení vlády č. 114/2011 Platné od 1.7.2011 Kapitola III, položka 13 Chronická obstrukční plicní nemoc s FEV1/FVC méně

Více

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL)

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL) Roman Hájek Tomáš Jelínek Plazmocelulární leukémie (PCL) Definice (1) vzácná forma plazmocelulární dyskrázie nejagresivnější z lidských monoklonálních gamapatií incidence: 0,04/100 000 obyvatel evropské

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Sekundární hypertenze - prezentace

Sekundární hypertenze - prezentace Sekundární hypertenze - prezentace MUDr. Jan Václavík, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

HENOCHOVA- SCHÖNLEINOVA PURPURA. MUDr. Lenka Randáková, praktický lékař, Praha

HENOCHOVA- SCHÖNLEINOVA PURPURA. MUDr. Lenka Randáková, praktický lékař, Praha HENOCHOVA- SCHÖNLEINOVA PURPURA MUDr. Lenka Randáková, praktický lékař, Praha HENOCHOVA-SCHÖNLEINOVA PURPURA (HSP) Henochova-Schönleinova purpura (HSP) je systémová vaskulitida dětského věku s převážným

Více

měli vědět, i když nejsme potápěči

měli vědět, i když nejsme potápěči Dekompresní stavy - co bychom měli vědět, i když nejsme potápěči Štěpán Novotný Hana Pácová Oddělení hyperbarické a potápěčské medicíny, Kűbeck s.r.o., Kladno Oddělení kardiostimulace, Oblastní nemocnice

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře REVMATOLOGIE

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře REVMATOLOGIE Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře REVMATOLOGIE Autoři: prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D. Revmatologický ústav Praha MUDr. Heřman Mann Česká revmatologická společnost

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Příušnice Samostatná práce Informatika a výpočetní technika KIV/IFYER jmeno a prijmeni Obsah 1 Příušnice

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci imunitního systému Označení materiálu:

Více

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří přibližně 25% všech intrakraniálních nádorů 50% menigeomů

Více

Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013):

Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013): Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013): A) Pneumologie 1. Akutní respirační insuficience - rozdělení, patofyziologie a léčba 2. Chronická respirační insuficience etiopatogeneze,

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Význam včasné léčby nemocných s CHOPN

Význam včasné léčby nemocných s CHOPN Význam včasné léčby nemocných s CHOPN František Salajka Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Chronická obstrukční plicní nemoc

Více

Nemoci opěrné soustavy

Nemoci opěrné soustavy Nemoci opěrné soustavy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.4 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Seznam šablon - Přírodopis

Seznam šablon - Přírodopis Seznam šablon - Přírodopis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Člověk Ročník: 8 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové kompetence

Více

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile)

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile) Otázka: Slinivka břišní Předmět: Biologie Přidal(a): Mili 1. anatomie 2.funkce, význam při trávení 3. Onemocnění slinivky břišní 1. Anatomie - latinsky pankreas - protáhlá žláza umístěná pod žaludkem -

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Vávrová J., Palička V.

Vávrová J., Palička V. Monoklonální gamapatie provázející í aktivaci hepatitidy B u nemocné s chronickou lymfocytární leukémií Tichý M., Smolej L., Maisnar V., Plíšková L., Kašparová P., Vávrová J., Palička V. Lékařská fakulta

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o.

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Interpretace serologických výsledků MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Serologická diagnostika EBV Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae EBV - charakteristika DNA virus ze skupiny

Více

STRES STRES VŠEOBECNÝ ADAPTAČNÍ SYNDROM PSYCHOSOMATICKÉ CHOROBY

STRES STRES VŠEOBECNÝ ADAPTAČNÍ SYNDROM PSYCHOSOMATICKÉ CHOROBY STRES VŠEOBECNÝ ADAPTAČNÍ SYNDROM PSYCHOSOMATICKÉ CHOROBY STRES Reakce organismu: Vysoce specifické tvorba protilátek Všeobecné horečka, kašel, zánět Nejvšeobecnější stres všeobecný adaptační syndrom soubor

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

RADIOSYNOVIORTÉZA DROBNÝCH A STŘEDNÍCH KLOUBŮ S POUŽITÍM RADIONUKLIDŮ ERBIUM 169 A RHENIUM 186 U REVMATICKÉ RUKY

RADIOSYNOVIORTÉZA DROBNÝCH A STŘEDNÍCH KLOUBŮ S POUŽITÍM RADIONUKLIDŮ ERBIUM 169 A RHENIUM 186 U REVMATICKÉ RUKY RADIOSYNOVIORTÉZA DROBNÝCH A STŘEDNÍCH KLOUBŮ S POUŽITÍM RADIONUKLIDŮ ERBIUM 169 A RHENIUM 186 U REVMATICKÉ RUKY MUDr. Kašpárek Richard, Ph.D. Ortopedické oddělení FN Ostrava Primář MUDr. Cichý Z., Ph.D.

Více

Chronická pankreatitis

Chronická pankreatitis Chronická pankreatitis Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Henoch-Schönleinova purpura

Henoch-Schönleinova purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Henoch-Schönleinova purpura Verze č 2016 1. CO JE HENOCH-SCHÖNLEINOVA PURPURA 1.1 Co je to? Henoch-Schönleinova purpura je onemocnění, při kterém dochází k

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem

Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem Zdeněk Adam a Pavel Šlampa Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Radioterapeutická klinika MOU NADAČNÍ FOND Česká

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz - poruchy trávení a metabolismu - poruchy způsobené nevhodnou výživou - poruchy způsobené nedostatečnou pohybovou aktivitou nepoměr energetického příjmu a výdeje 1. Příjem energie (určité živiny nebo skupiny

Více

Vyšetření imunoglobulinů

Vyšetření imunoglobulinů Vyšetření imunoglobulinů Celkové mn. Ig elektroforéza bílkovin jako procentuální zastoupení gamafrakce, vyšetřením ke zjištění možného paraproteinu. velmi hrubé vyšetření, odhalení pouze výrazných změn

Více

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY Zákonná úprava Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách (ZSZS) upravuje poskytování SZS a s tím spojený výkon státní správy, práva a povinnosti

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Tvorba elektronické studijní opory

Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Tvorba elektronické studijní opory Ošetřovatelská péče v neurologii Specifika ošetřovatelské péče u neurologických pacientů Specifika

Více

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic Tumory Místně neregulovatelný růst tkáně, buňky se vymkly kontrole Benigní ohraničené, nemetastazují, obvykle nerecidivují Prekanceroza předrakovinný

Více

Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno bránice skalenové svaly mezižeberní a pomocné dechové svaly kostní, kloubní a vazivové struktury hrudníku

Více