Paralelní a partnerské vztahy očima sociologie. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Katedra sociologie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Paralelní a partnerské vztahy očima sociologie. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Katedra sociologie."

Transkript

1 Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Paralelní a partnerské vztahy očima sociologie (diplomová práce) Autor: Irena Zatloukalová Vedoucí práce: PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. Brno 2007

2 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně a že jsem použila pouze prameny, které jsou uvedeny v seznamu použité literatury. V Brně, květen 2007 Irena Zatloukalová - 2 -

3 Moje poděkování patří PhDr. Tomáši Katrňákovi, Ph.D., jehož kritické poznámky a komentáře doprovázely vznik této práce. Děkuji i všem, kteří mi naslouchali, četli různé verze vznikajících částí práce a konzultovali se mnou možné alternativy tvůrčího procesu

4 Obsah 1. ÚVOD PARALELNÍ VZTAHY VOLBA PARADIGMATU A JEHO ZDŮVODNĚNÍ PROČ JIM VĚNOVAT SOCIOLOGICKOU OLOGICKOU POZORNOST? PARALELNÍ VZTAHY RESPEKTIVE NEVĚRA V DOSAVADNÍCH VÝZKUMECH VYTYČENÍ VÝZKUMNÉ OTÁZKY TEORETICKÁ ČÁST (POST ST)M )MODERNÍ DOBA INDIVIDUALIZACE, TRH PRÁCE A DEMOKRACIE NEJISTOTA A RIZIKO IDENTITA JAKO PROJEKT SEX JAKO IMPERATIV (POST POST)MODERNÍ DOBY (POST OST)MODERNÍ DOBA BEZ LÁSKY KY? PARTNERSKÉ VZTAHY V (POST POST)MODERNÍ DOBĚ? PARALELNÍ VZTAHY V METODOLOGICKÁ ČÁST ZVOLENÉ METODY A ZPŮSOB ANALÝZY 3.2. VÝBĚR KOMUNIKAČNÍCH PARTNERŮ P A SBĚR DAT OB ANALÝZY ARTNERŮ A SBĚR DAT ANALYTICKÁ ČÁST PRAKTICKÉ ASPEKTY PARALELNÍCH VZTAHŮ TYPOLOGICKÉ ROZLIŠENÍ PARALELNÍCH VZTAHŮ Komplementární paralelní vztahy Subsidiární (útěkové) paralelní vztahy PARCELIZACE VĚDOMÍ NOVÁ INTIMITA DISKURZY AKTÉRŮ PARALELNÍCH VZTAHŮ LÁSKA A EMOCE JSOU SOUČÁSTÍ PARALELNÍCH VZTAHŮ PARALELNÍ VZTAH JE PLNOHODNOTNÝM VZTAHEM MÍT PARALELNÍ VZTAH JE V POŘÁDKU CO MI PARALELNÍ VZTAH PŘINESL? A UVAŽOVAL/A BYCH O NĚM ZNOVU? ZÁVĚRY CO V PRÁCI CHYBÍ PRÁCI CHYBÍ? ANOTACE ABSTRACT POUŽITÁ LITERATURA JMENNÝ REJSTŘÍK PŘÍLOHA

5 1. Úvod Zůstal mu po nich všech jen strach z žen. Toužil po nich, ale bál se jich. Musil si mezi strachem a touhou vytvořit jakýsi kompromis; nazýval ho slovy erotické přátelství. Tvrdil svým milenkám: jen nesentimentální vztah, kdy si jeden nedělá nárok na život a svobodu toho druhého, může přinést oběma štěstí. Protože chtěl mít jistotu, že erotické přátelství nepřeroste nikdy v agresivitu lásky, scházel se s každou ze svých stálých milenek jen po velmi dlouhých přestávkách. Ze všech přítelkyň mu nejlépe rozuměla Sabina. Na ni se obrátil o pomoc, když potřeboval sehnat pro Terezu v Praze nějaké zaměstnání. Tak jak to vyžadovala nepsaná pravidla erotického přátelství, slíbila mu, že udělá, co bude moci, a opravdu objevila brzy místo ve fotografické laboratoři obrázkového týdeníku. Sama Terezu do redakce zavedla a Tomáš si v té chvíli říkal, že v životě neměl lepší přítelkyni než Sabinu. Milan Kundera, Nesnesitelná lehkost bytí (2006:20-21) Sešel se několikrát s mladou dívkou v bytě, který mu denně až do půlnoci přenechával jeden starý přítel. Po jednom nebo dvou měsících mu připomněla jedno jejich setkání: milovali se prý na koberci pod oknem. zatímco venku se rozsvěcovaly blesky a hřměly hromy. Milovali se během celé bouřky a bylo to prý nezapomenutelně krásné! Jeho paměť zaznamenávala z jeho milostných příběhů jen strmou a úzkou trasu sexuálního dobývání: první slovní agresi, první dotek, první obscenitu, kterou řekl on jí a ona jemu, všechny drobné perverze, ke kterým ji postupně přiměl, i ty, které odmítla. Všechno ostatní bylo z paměti (téměř s jakousi pedanterií) vyloučeno. Zapomínal dokonce i místo, kde tu kterou ženu poprvé uviděl, protože ten okamžik se udál ještě před vlastním sexuálním útokem. V dvojím způsobu, jak jejich paměť reagovala na večerní bouřku, byl obsažen celý rozdíl mezi láskou a ne-láskou. Slovem ne-láska nechci říci, že by měl k té dívce cynický vztah, že by v ní, jak se říká, uznával jen sexuální objekt: naopak, měl ji rád jako přítelkyni, vážil si její povahy a inteligence, byl ochoten jí pomoci, kdykoli by to potřebovala. To nebyl on, kdo se k ní choval špatně, špatně se k ní chovala jeho paměť, která ji sama bez jeho přičinění vyloučila ze sféry lásky. Zdá se, jako by existovala v mozku zcela zvláštní oblast, kterou by bylo možno nazvat poetickou pamětí a která zaznamenává to, co nás okouzlilo, dojalo, co učinilo náš život krásným. Od té doby, co se poznal s Terezou, žádná žena neměla právo otisknout se v této části mozku ani nejprchavější stopou. Tereza okupovala despoticky jeho poetickou paměť a zametla v ní stopy jiných žen. Milan Kundera, Nesnesitelná lehkost bytí (ibid: ) - 5 -

6 A když konečně jsou naše těla úplně znavená, když letní severské noci zbývá jen několik posledních vydechnutí, chystám se slézt na své lůžko, tu ona prosí, abych neodcházel, aspoň tady, abych zůstával s ní, a já tedy opravdu v nehnutosti čekám, i když teď toužím po samotě, tolik dní naprosté blízkosti mě vyčerpalo, a toužím po chvilce odloučenosti; uprostřed cizího světa, do něhož jsem vytržen, se mi zasteskne po nevtíravém chodu domova. Ale mám ještě domov? Sám ho přece rozmetávám. Dcera už odešla, sama je matkou, syn odejde co nejdříve. A má žena, i když se na mě usmívavá, kde vlastně dlí? Co ještě zbylo z naší lásky? Stesk ve mně narůstá, lítost, která je nesmyslná, protože se upírá zpět, lítost nad plynoucím životem, jemuž se chci v této chvíli vzpírat. Ta druhá leží vedle mě. Spí. Dech se jí ztišil, její duch se zklidnil. Snažím se postřehnout její rysy, ještě se nad ní nakloním, nepolíbím ji, jen na ni hledím, na vzdálenou bytost, přece jen jsem ji nedokázal do sebe pojmout, cele ji přijmout. Tiše slézám a uléhám na spodní lůžko, hledím do černoty před sebou. Nevracím se ani nejdu dál, stojím v prázdnu, stojím mezi dvěma poli, v průsečíku dvou volání, která se kříží, jsem přibit na kříž, jak se mám pohnout? A ta druhá, za níž jsem se vydal, pustil se za ní ze slabosti, z touhy, z osamělosti, z pominutosti smyslů, z vášně, z rozmařilosti, v naději, že pozapomenu na svoji smrtelnost, naříkává nad mou nehybností, proklíná i moji ženu, místo aby proklínala mě. Tak tu teď stojím, ona spí za mými zády, zatímco já u okna čekám, kdy má žena zvedne oči a uvidí mě. Ale nevidí mě. Najednou si uvědomím tu vzdálenost. Mezi námi leží hory a řeky, život a smrt, zrada a lež, léta nenaplněné touhy i marných doufání.vidím, jak má žena se začíná chvět jako obraz ve vodní hladině, do níž dopadla první krůpěj, v náhlém stesku vztáhnu ruce k oknu, abych ji zadržel, abych ji zachránil, abych ji k sobě přitáhl z té dálky, ale je to marné. Déšť houstne, a já si uvědomuji, že ta druhá se na mě zezadu dívá. Ivan Klíma, Láska a smetí (2006: ) Již Berger (2003) považoval beletristická díla za zajímavý zdroj sociologické inspirace. Upozorňoval však také, že při hledání sociologické inspirace není dobré se jimi nechat příliš unést. Ač mohou spisovatelé mnohé přibarvovat, jsou vystaveni stejným podnětům jako jiní sociální aktéři. Výše citované úryvky představují ukázku zpracování relativně populárního literárního tématu mileneckých vztahů. Oběma příběhům je společný vyjadřovaný boj mezi dvěma světy: světem oficiálního partnerského a mileneckého svazku. Oba světy jsou pro aktéry něčím přitažlivým, něčím, co je těžké opustit. V této práci se zaměříme na to, zda tento boj probíhá jen ve fabulacích literátů, či zda má své reálné projevy v každodenním světě. Budeme odpovídat na otázku, jak fungují paralelní vztahy

7 1.1. Paralelní vztahy Paralelní vztahy nejsou doposud používaným sociologickým konceptem. Při jejich definici začneme od negativního vymezení, od toho, co nepovažujeme za paralelní vztah. Nejedná se pouze o milenecký vztah, který funguje na bázi instituce milenek a milenců, jak ji známe z historie. Nehovoříme ani o jednorázových partnerských nevěrách, které bychom chtěli ospravedlnit pojmenováním, které v sobě obsahuje slovo vztah. Paralelní znamená, že se vyvíjí vedle a zároveň s něčím dalším s jiným vztahem. Budeme usilovat o popis a analýzu vztahů, které jsou nejen utvářeny vedle již existujících partnerských vztahů, ale vedle nichž a spolu s nimiž se i vyvíjí. Jedná se o dlouhodobé neoficiální partnerské interakce vztahy, které se od jednorázové nevěry odlišují jak svoji délkou, tak i svým průběhem. Tato jejich specifičnost bude předmětem výzkumu obdobně jako konceptualizace paralelních vztahů. Paralelní vztahy pojímáme jako vztahy, ve kterých se již zadaný partner 1 opakovaně schází s jinou osobou. Definice a rozlišení vztahu oficiálního od neoficiálního je ponechána na vnímání samotných aktérů. 2 Předpokládáme, že i v neoficiálním vztahu aktéři procházejí určitou formou budování společného světa významů. Cílem této práce je popsat neoficiální partnerskou interakci její roli, mechanismy fungování a podobnosti či rozdíly od oficiálních vztahů, případně vzájemného vlivu obou partnerských vztahů. 1 V této práci budeme slovo partner (později i slovo respondent) chápat jako slovo zahrnující muže i ženy. Přestože pod pojmem partner rozumíme muže i ženy, budeme ke slovu partner po mluvnické stránce přistupovat v jeho mužském gramatickém rodu. 2 Jinými slovy na zkoumaných aktérech a jejich definici situace ponecháváme to, který ze svých vztahů považují za oficiální (netajený) a který za neoficiální čili paralelní (oba tyto termíny budeme nadále považovat za synonymní). Respondenti našeho výzkumu za svůj neoficiální vztah považovali ten, který začal později. Prvně uzavřený vztah pro ně byl oficiálním a později vzniklý brali jako paralelní, což však nemusí být nutným pravidlem

8 Volba paradigmatu a jeho zdůvodnění K problematice partnerských vztahů přistupujeme ze sociálněkonstruktivistického hlediska. Jednak proto, že potřebujeme zohlednit významy připisované jednotlivým jednáním, jednak proto, že nás zajímá proces utváření společného světa dvou aktérů. Tento proces konstrukce je podmíněn jak sociálně prostředím, ve kterém se aktéři pohybují, tak jejich percepcí vlastní životní situace. Ze sociologických teorií partnerských vztahů vyberme teorii Bergera a Kellnera (1964). Jednak je tato teorie aplikovatelná nejen na manželství, ale i na jiné podoby partnerských vztahů. Jednak se její autoři zabývají tím, jak jsou partnerské vztahy objektivně konstruovány, i jejich subjektivním vnímáním. Bergerova a Kellnerova (ibid) teorie nomické ruptury vychází z předpokladu, že do vztahu vstupují dva jedinci, jejichž biografie jsou odlišné, mají proto jiné zkušenosti, pohledy na svět, názory i způsoby vnímání okolního světa. Aby jejich svazek mohl být pevným a mohl plnit svoji základní funkci osmyslňování každodenní reality musí se tyto dvě biografie spojit do jedné. Tento proces postupné objektivizace vztahu autoři nazývají nomická ruptura. Jedná se o situaci, kdy oba partneři redefinují svůj pohled na svět tak, aby společně vytvořený svět mohl být bezproblémový zdroj společné identity, a tím i stability daného svazku. Realita párového vztahu je tak utvářena a udržována skrze modifikaci dříve dvou oddělených světů jednotlivých aktérů do společné struktury významů a symbolů. Vytváří se svět, kde oba aktéři považují určité (partnerské) struktury za samozřejmé a zároveň jsou jim neustále potvrzovány ať již v jejich vlastní komunikaci, či ve vztazích s okolím. Právě sociální okolí, respektive významní druzí, slouží k validizaci konstruovaného světa, 3 který aktérům připadá jako pro ně předem připravený a samozřejmý. Tento mnohdy neuvědomovaný proces utváří řád a strukturu, která poskytuje nejen stabilitu danému vztahu, ale zároveň tento pocit stability 3 Zde se nabízí otázka nakolik je tato validizace přítomna u tajených neoficiálních vztahů

9 zprostředkovává jedinci. Proto mnozí autoři popisují partnerský vztah jako oporu vykořeněných lidí, kteří v partnerství hledají jedinou či poslední záchrannou jistotu v nevlídném světě anonymních, veřejných institucí (např. Berger, Berger, Kellner 1977; Bauman 2006; Beck, Beck-Gernsheim 2004). 4 Sociálně-konstruktivistickou perspektivou budeme zkoumat procesy a mechanismy utváření, které se v čase různě vyvíjely, stejně jako aktérovo nahlížení na ně. Sociálně-konstruktivistické východisko nám umožní vnímat jak jednotlivé hodnoty, role a funkce připisované aktéry jejich vlastním činům, tak nám i pomůže neopomenout sociálně podmíněné faktory, které dávají paralelním vztahům současnou podobu a zároveň je pomáhají přivést na svět. Zaměříme se na to, jaké významy jednotliví aktéři paralelních vztahů oběma svým vztahům připisují, případně jak jsou ve svém vnímání vztahů ovlivňováni svým okolím Proč jim věnovat sociologickou pozornost? Přestože jsou paralelní vztahy nedostatečně sociologicky zmapovaným tématem, dotýkají se různých výzkumů sexuálního chování či nevěry. Hlavní slabinou těchto výzkumů však je, že se převážně věnují mimomanželským vztahům, případně nerozlišují různé typy nevěr. Po přehlédnutí dosavadních výzkumů si položíme otázku, co se z dosavadních výzkumů o paralelních vztazích nedozvíme. Odůvodníme tak sociologicky výběru tématu paralelních vztahů. 4 Při tomto tvrzení se také opírají o fakt, že lidé při zvažovaní ukončení vztahu nemohou pominout alternativu samoty. Pro mnohé je natolik nepředstavitelná, že raději setrvávají ve vztahu, který je neuspokojuje

10 Paralelní vztahy respektive nevěra v dosavadních výzkumech Stav současného poznání o paralelních vztazích není nikterak uspokojující. V sociologické literatuře jsou výzkumy věnující se jim spíše výjimkou. Proto, abychom získali komplexnější obraz o paralelních vztazích, musíme sociologické poznání doplnit i z prací dalších oborů, zejména pak psychologie. V těchto výzkumech se však, obdobně jako v obecném povědomí, setkáváme s pojmem nevěry. Nevěra v těchto výzkumech není od paralelních vtahů odlišována. Proto, abychom se mohli seznámit s rámcem či obecným kontextem, ve kterém se paralelní vztahy formují, musíme nahlédnout do prací studujících nevěru. Nejprve se zaměříme na četnost nevěr. Je třeba ověřit, zda jsou paralelní vztahy marginálním jevem, nebo zda se věnujeme něčemu, co má svoji společenskou relevanci. Začněme od studií kvantifikující pojem nevěry, kde je jako indikátor nevěry většinou použito zapojení se do mimomanželského (málokdy však mimopartnerského) sexu. V českém prostředí lze citovat výzkum Weisse a Zvěřiny (2001), kteří dokládají obecnou tendenci mužů častěji se zapojovat do mimomanželských sexuálních aktivit, respektive jsou ochotni ji častěji přiznat. Tato tendence navíc vykazuje stabilitu. Nějakou formu mimomanželského sexuálního styku přiznává 60 % českých mužů, zatímco u žen se přiznaná nevěra pohybuje mírně nad hranicí 40 %. Kdybychom chtěli zjištěný podíl nevěrných manželských partnerů konfrontovat se zahraničními výzkumy, tak i autoři zmiňované studie konstatují, že počty přiznaných nevěr u nás jsou o dosti vyšší než u srovnatelných zahraničních výzkumů. (ibid: 86). Podíl nevěry v USA je podle těchto výzkumů mezi 11 % až 37 % a ve Velké Británii se pak přiznaná nevěra pohybuje kolem 4.5 %. 5 Opět s výrazně vyšším zastoupení mužské nevěry než ženské. Více než údaje 5 Tyto údaje jsou však závislé na použité metodě zkoumání. Weiderman (1997) v úvodu své studie dokládá, jak se jednotlivé podíly nevěr liší v různých výzkumech provedených v letech na populaci USA. Podíl přiznané nevěry se pohyboval kolem 30 % ale i kolem 4 %. Weiderman sám odhaduje podíl nevěry v americké manželské populaci na 15 % - 25 %. Blow, Harnett (2005 (a)) potom podávají téměř kompletní přehled různých definic a metodologických postupů zkoumání partnerské nevěry, čímž také vysvětlují rozdílné výsledky různých autorů

11 o nevěře obecně pro nás jsou určující informace o dlouhodobých mimopartnerských vztazích. Opět vyjdeme z výzkumu Weisse a Zvěřiny (2001). Podle výsledků jejich výzkumů pro rok 1998 se dlouhodobé nevěrné vztahy vyskytují spíše u žen (48 % jejich mimomanželských sexuálních aktivit), zatímco muži spíše vyhledávají příležitostné styky (55 %) či kombinují dlouhodobé i příležitostné nevěry (31 %). 6 Zasadíme-li tyto procentuální údaje do kontextu představ o nevěře a postojů k ní, budeme moci již alespoň něco usoudit o paralelních vztazích. Pouze 24 % [české] populace má zásadní námitky vůči nevěře (18 % mužů a 31 % žen). Přitom až 44 % mužů a 26 % žen ji považuje za přirozenou až normální. Tato čísla jsou nesrovnatelně vyšší oproti srovnatelným výzkumům [kde] extramartialní sexuální styk za neakceptovatelný považuje 77 % Američanů, 80 % Britů a více jak polovina Francouzů. (ibid: 86) Český postoj k nevěře je dosti liberální, což dokládá i to, že nevěra je důvodem k rozchodu či rozvodu jen pro 48 % respondentů posledního výzkumu agentury SC&C (Dvojí život). 7 I podle Českého statistického úřadu se nevěra stále méně stává důvodem k rozvodu v roce 2003 byla partnerská nevěra až na pátém místě důvodů k rozvodu oproti místu třetímu v roce 1991 (Vývoj 2003). Tuto liberálnost v českém postoji k nevěře dokládá i srovnávací výzkum kolektivu autorů vedený Widmerem (1998), který k zemím s liberálním postojem k nevěře řadí kromě České republiky i Rusko a Bulharsko. Postoje k nevěře jsou samozřejmě ovlivňovány dalšími faktory než jen kulturním prostředím či typem primárního vztahu (blíže k přehledu výzkumů různých korelátů nevěry viz Blow, Harnett 2005 (b)). Poslední důležitá informace, která vyplývá z dosavadních konceptualizací nevěr, je její dělení, se kterým je možné se setkat hlavně v psychologické literatuře. Nevěru lze dělit buď podle její funkce či aktuální 6 Bylo by zajímavé dále pracovat s těmito údaji. Je pozoruhodné, že muži v roce 1998 uvedli, že jen 17 % z jejich mimomanželských sexuálních styků bylo v rámci dlouhodobé nevěry. Více jak dvojnásobný údaj u žen by mohl naznačovat, že nevěrníci mají jinou představu o dlouhodobosti vztahu než nevěrnice. 7 Výzkum pro hlavní článek čtvrteční přílohy Mladé fronty ze dne (viz citované zdroje)

12 podoby (viz Šmolka 2003), kdy je na různé druhy nevěr pohlíženo optikou účelu, který pro nevěrníky plní. Další výzkumy potom rozdělují nevěru na čistě emocionální nebo sexuální vztah, či kombinaci obou (srov. Glass, Wright 1985 a Thompson 1984). Tato dělení vypovídají o povaze a roli nevěry ve společnosti, v níž se vyskytuje Vytyčení výzkumné otázky Dosavadní výzkumy nám o fenoménu paralelních vztahů neprozradí mnoho. Kdybychom současný stav poznání doplnili o postřehy z ukázek z děl Kundery a Klímy zjistíme, že nevěrní protagonisté vedou jistý vnitřní (sebepřesvědčující) boj. Na jednu stranu cítí, že něco nedělají dobře, na druhou stranu nejsou schopni opustit ani jednu ze zmiňovaných žen, respektive se nedokáží oprostit od svých mileneckých aktivit. Tomáš postava z Kunderova románu dokonce uplatňuje pevná pravidla na své milenecké schůzky. Klímův hrdina je zase často vystavován situacím, kdy obě svoje partnerky musí ujišťovat o svoji lásce k nim, o jejíž čistotě je vždy přesvědčen. Zdá se, že oba literáti dokázali zachytit to, co ve výzkumech nevěry chybí. Mohli bychom to nazvat sociologickým termínem insight knowledge. 8 To, co zatím sociologické výzkumy postrádají, je pohled do světa, který si samotní aktéři paralelních vztahů konstruují a ve kterém svůj dvojí život žijí. 8 Insight perspektivu by mohly poskytnout některé psychologické, respektive terapeutické příručky obsahující upravené kasuistiky případů vedení dvou vztahů zároveň (např. Vybíral 1995). Ty kasuistiky však nejsou obohaceny komentářem, který by dovoloval zobecnění jednoho případu, proto jejich význam nemůže dosáhnout dál než jen na roli zajímavého příběhu, či ukázky, jak (ne)vést psychoterapii

13 Současné výzkumy nám nepomohou konceptualizovat paralelní vztahy ani jejich vznik. Nevíme například, zda vznikají za určitým účelem, a jsou-li za tímto účelem vyhledávány, či zda jsou nahodilé. Obdobně zůstává nevyjasněna pozice prvního (neboli oficiálního vztahu). Pokud je v něm něco v nepořádku, potom je otázkou, proč v takovém vztahu setrvávat a neopustit jej. Pakliže je v oficiálním vztahu vše v pořádku, jeví se otázka účelovosti druhého (neoficiálního) vztahu diskutabilní. Co je tedy hlavním pojítkem scházení se a intimního (či sexuálního) vztahu dvou lidí, když jeden z nich či oba mají někde jinde své oficiální partnery? Přistoupili-li jsme na to, že vztahy nevěrníků jsou více než jen sexem, pak je nutné se na ně dívat stejnou optikou, jako na vztahy oficiální. Oba jejich aktéři zřejmě prochází určitou formou nomické ruptury (Berger, Kellner 1964), musí si vyjasnit svoje role a pozice. Oba partneři museli nějakým způsobem upravit vidění svého již vzniklého (oficiálního) partnerství, redefinovat určité součásti své sebepercepce. Právě rozdílnosti a podobnosti paralelních a oficiálních vztahů budou tím, co nám pomůže tento fenomén lépe uchopit. Jak přesně tedy dochází ke konstrukci vztahů paralelních v relaci ke vztahům oficiálním? Je při budování oficiálního svazku ještě nějaký prostor pro budování paralelních světů? A jakým způsobem tyto dva světy fungují? Narušují se jejich nomické síly? Podmiňují se? Jak jsou žity tyto různé světy aktéry, kteří se v obou z nich pohybují i je budují? Toto jsou otázky, které vybízí k opětovnému zamyšlení se nad Bergerovsko-Kellnerovskou (ibid) teorií nomické ruptury. Možná je třeba tuto teorii revidovat. Možná nám paralelní vztahy mohou něco říci o partnerských vztazích jako takových. Všechny předešlé otázky lze shrnout do zastřešující hlavní výzkumné otázky: Je možné vytvořit dva paralelně fungující partnerské světy? A pakliže ano, jak ten neoficiální (paralelní) ovlivňuje či působí na ten oficiální (manželský/partnerský) svět a naopak?

14 2. Teoretická část Protože zatím neexistuje koherentní sociologická teorie, či vysvětlení zabývající se paralelními vztahy, 9 začneme od vztahů samotných. Kapitoly této části postupují od nejobecnějších otázek charakteristik (post)moderní doby, role lásky a sexu v soudobých vztazích až ke vztahům a paralelním vztahům samotným. Formulace výzkumné otázky je přitom podložena dosavadními poznatky (či jejich absencí) o mezilidských vztazích v naší době. V teoretické části čerpáme především z děl vycházejících z konstruktivistických předpokladů jmenovitě pak prací Bergerových a Kellnera, Baumana, Becka a Beck-Gernsheim, a Giddense (Post)Moderní doba Nechceme se zabývat tím, zda dobu, ve které žijeme, je možné již nazývat dobou postmoderní, nebo zda se stále jedná o dobu moderní. Zodpovězení této otázky by nejen vydalo na samostatnou práci (viz např. Bauman 2002), ale navíc je pro tuto práci irelevantní. Chceme-li však porozumět tomu, jak vznikají různé druhy vztahů, musíme vědět, v jakých podmínkách se utváří. Proto se v této kapitole budeme zabývat základními charakteristikami naší doby, které jsou určující pro problematiku formování současných vztahů. Podíváme se na fenomén individualizace a pluralizace městského života, na problematiku rizik a nejistot, která tato doba přináší a v neposlední řadě na to, jak se tyto odráží ve formování sebe-identity. 9 Existujícím střípkům teorie, kterými by bylo možno nahlížet i na paralelní vztahy se potom věnuje poslední kapitola této části

15 Individualizace, trh práce a demokracie Nemáme v úmyslu převyprávět příběh modernizace. Z modernizačního labyrintu vzájemně provázaných procesů urbanizace, industrializace, pluralizace a rozvoje politických práv vybereme ty prvky, které je třeba mít na paměti při zkoumání současné podoby mezilidských vztahů. Začněme ustavením trhu jako seberegulujícího se mechanismu, který si vyvinul svoji vlastní logiku, která měla moc měnit myšlení společnosti (Polanyi 2006). Trh spolu s pluralizací každodenní sociální skutečnosti nastavil imperativ mobilního moderního člověka nejen v jeho počínání, ale hlavně na úrovni obecného balíku vědění (srov. Berger, Berger, Kellner 1977). Moderní tržní společnost potřebuje jedince připravené přizpůsobit se veškerým nárokům pracovního trhu, stejně jako i vyžaduje adaptabilitu člověka na tlak, kterému je na tomto trhu vystavován (Beck, Beck-Gernsheim 2004). Člověk žijící v (post)moderní společnosti musí požadavek mobility přijmout za vlastní, internalizovat jej a počítat s ním při kalkulaci vlastní budoucnosti (ibid). To se odráží i ve vnímání rodinného či partnerského života sociálními aktéry (srov. de Singly 1999, Oppenheimer 1988). Spolu se zdůrazňováním mobility jsou vyzdvihována lidská práva a demokratické principy jsou aplikovány nejen na politickou sféru života. Důraz na svobodu s sebou nese i možnost (či přímo nutnost) volby. K této nutnosti vybírat dochází v pluralitní společnosti, která nenabízí předem daná pravidla, jakým způsobem se správně rozhodovat. Pluralita životních stylů, a tím i samotných voleb, potom podporuje již jednou nastartovaný proces individualizace a obratu k já a na mě záleží (srov. např. Beck, Beck-Gernsheim 2004; Beck 2004; Bauman 2002; Rabušic 2001; Bumpass 1990). Individualizace přináší svobodu experimentovat, přináší však také neslýchaný úkol vyrovnat se s jejími důsledky (Bauman 2004: 65). Svoboda je vždy doprovázena povinností nést zodpovědnost. (Post)moderní doba přináší nejen pozitiva jako svobodu, demokratizaci nebo mobilitu, ale i anonymitu, konflikty (například v otázce genderových rolí a postavení), či pocit cizosti, vykořenění a samoty (Berger, Berger, Kellner 1977)

16 Nejistota a riziko (Post)modernitu lze popsat jako diferenciovanou a nespojitou, nabízející množství možností a příležitostí se rozhodovat. Rozhodování probíhá mezi alternativami, které existují spolu, dokonce by se dalo říci i vedle sebe. Všechny jsou stejně dobré, a proto každé rozhodování každá volba s sebou nesou zároveň nejistotu, či nespokojenost. Každá volba nám [totiž] něco dodá, ale současně [nás] něčeho zbaví (Bauman 2002: 58). Každé takové rozhodnutí nejenže musí být zváženo, ale zároveň i ospravedlněno či spíše legitimizováno (Beck 2004). Neexistují-li předem daná pravidla, ani vodítka, jaké legitimizace používat, potom má každý jedinec právo si vysvětlovat věci podle vlastních měřítek (Bauman 2004). Tím se jeho chování pro druhé stává nepředvídatelné. Tato nepředvídatelnost a princip náhody či nahodilosti představují základ novodobých společenských rizik života v anonymním prostoru mezi cizinci (Bauman 2002). Dle Beckovy (2004) teze o rizikové společnosti nás sice dějinný modernizační proces osvobozuje od předepsaných či připsaných rolí, na druhou stranu za ni platíme daň v podobě nově vyvstalých rizik a konfliktů. Ty se rodí v okamžiku, kdy se máme rozhodnout, aniž bychom mohli dopředu přesně odhadnout či zaručit důsledky našeho jednání. Rizika potom plynou z toho, co je nepředvídatelné a mají tedy bytostně co činit s předvídáním, s ničivými jevy, k nimž dosud nedošlo, které však hrozí a které jsou ovšem právě v tomto významu už dnes reálné (ibid: 43). Přítomnost takto vnímaných rizik má za následek šíření strachu a obav (z nesprávného rozhodnutí) a zároveň dočasnost našich rozhodnutí. Rozhodnutí totiž platí jen do té doby, dokud neodhalíme, že jsme rozhodnutí učinili na nesprávných předpokladech. Pokud rozhodování znamená přejímání odpovědnosti za vlastní rozhodnutí, a to pouze do odvolání, je možné přijmout Baumanovu (2002) tezi o epizodičnosti lidského životního počínání. Existují-li jednotlivé epizody vedle sebe, nepotřebují na sebe vzájemně navazovat, ztrácí se kontinuita životního příběhu a spolu s ní opět roste nejistota. Nejistota a strach v člověku vyvolávají nepříjemné pocity

17 diskrepance, kterou sám neumí dlouhodobě nést, a proto se jí snaží zbavit (Berger, Berger, Kellner 1977). Pokud nemá k dispozici předpřipravené rutinní a zaběhnuté způsoby, jak tuto nejistotu snížit, musí si hledat vlastní strategie vypořádání se s riziky, i když se z dlouhodobého hlediska mohou jevit nefunkční. 10 Hledání těchto strategií činí možnosti lidského jednání rozmanitější, a tím i nepřehlednější a z hlediska jistoty problematičtější. Nelze se proto divit, že většina nově vznikajících moderních institucí dokonce i (nebo právě v) privátní sféře, se snaží nastolit nějakou podobu řádu, která by umírnila neukotvenost myslí dnešního člověka, respektive omezila nepřeberné množství příležitostí si vybírat (srov. Berger, Berger, Kellner 1977) Identita jako projekt Moderní doba na člověka působí jako neuspořádaný svět, plný alternativních chodeb s absencí rozcestníků či jiných navigačních prostředků. Každý je zodpovědný za vlastní volby, což jen zvyšuje nejistotu, kterou jedinec pociťuje. Svět možností a voleb ponechává na každém zvlášť, aby si vytvořil svůj svět. Hovoříme zde o privátní sféře, která je chápána jako protiváha veřejné sféry lidského života. Je považována za zdroj či poskytovatele řádu integrujících a opěrných významů (Berger, Berger, Kellner 1977: 64). Na druhou stranu, je diskutabilní nakolik nadále zůstává privátní sféra oním opěrným bodem lidského života. Pokud si člověk musí vybírat z nepřeberného množství alternativ vlastní životní cesty, na jednu stranu sice obdrží nepřebernou škálu možností vystavění jeho vlastní privátní sféry, ale zároveň neví, jak si toto univerzum konstruovat, a proto 10 Bauman (2002) v tomto kontextu hovoří přímo o naivitě běžných strategií vypořádání se s cizostí prostředí, které z dlouhodobého hlediska riziko nesnižují a jsou pouze únikové. Bauman hovoří zejména o dvou strategiích: snížení principu náhody skrze institucionalizaci každého lidského pohybu a naprosté nevěnování pozornosti cizincům. 11 Neukotvenost je zde nedokonalým překladem pojmu homelessness, který daní autoři používají pro popis důsledků nejistot moderního života

18 podléhá frustracím, když je toto po něm vyžadováno (ibid: 167). Privátní sféra se tak podle zmiňovaných autorů stává zdrojem obrovské svobody i strachu zároveň. Všudypřítomnost možnosti volit se promítá i do tvorby vlastní identity. Identita je vnímaná jako úkol každého jednotlivce. Sám si má právo (či musí, protože nikdo jiný to za něj neudělá) vybrat a vytvořit vlastní svět a sebedefinici. Tento výběr sebepojímání má několik důsledků. Předně musí být každá volba legitimizována (viz Beck 2004). 12 Legitimizace přitom nutně potřebuje reflexi, v tomto případě reflexi vlastního já. Rozhoduje-li se člověk o jednotlivých legitimizačních krocích v oblastech konstrukce svého já, potom lze říci, že sám sebe vnímá jako jednotlivé fragmenty svého já. 13 Fragmentárnost pohledu na sebe sama, reflexivita a legitimizace potom vyvolávají možné morální otázky, o nichž již nelze jednoduše rozhodnout, zda jsou správné či nikoliv (viz Giddens 1999 nebo 2003). Konstrukce vlastní identity musí vytvářet koherentnost mezi jednotlivými fragmenty i jejich legitimizacemi tak, aby se zároveň udržela kontinuita a zároveň vytvořila odlišnost (viz Bauman 2002). 14 Tyto ambivalentní požadavky ztěžují proces či úkol konstrukce vlastní identity, který je sám o sobě velmi náročný (viz Berger, Berger, Kellner 1977; Beck, Beck-Gernsheim 2004). Giddens (1999) tyto prvky spojil v konceptu reflexivního projektu sebe sama. Tento koncept je postaven na několika základních axiomech. V prvé řadě je každý za volbu svoji identity a strukturu jejího příběhu odpovědný sám. Konstrukce identity je životním posláním každého z nás. Přitom ale není vytvářena jedna identita, které se držíme od počátku našeho života až 12 Legitimizace je problematickou musí-li člověk sdílet svůj svět s druhými. Navíc je mnohdy dodána ex-post po výběru jednání či vytvoření si představ. 13 Fragmentálnost sebevnímání je spojena i s percepcí druhých jako fragmentů rolí, které pro nás hrají. I přesto, že tento princip ulehčuje vztahy s neznámými lidmi, při vnímání významných druhých, vyvolává jejich chápání jako zdrojů nových zážitků či nepoznaného (blíže Bauman 2002). Je-li na fragmentárnosti vnímání druhého založen partnerský vztah, může to partnerskou situaci dále zkomplikovat. 14 Skloubení požadavku odlišnosti a zároveň jisté kontinuity vlastního já člověka lze přirovnat k jednomu z prvků módy (viz Simmel 1996). Móda musí spojit jedinečnost aktéra s obecněji platným kolektivním symbolem. Obdobné ambivalentní předpoklady vyvolávající kognitivní diskrepanci formují vyprávění o sobě

19 do konce. Naopak: Jsme ne tím, čím jsme, ale tím, kým se uděláme. To, čím se jedinec stane je závislé na rekonstrukčním úsilí, které vynaloží. sebepochopení je podřízeno vyššímu a podstatnějšímu cíli konstrukce a rekonstrukce koherentního a uspokojujícího smyslu sebe-identity (ibid:75). Identita se v průběhu života jedince vyvíjí. Můžeme ji považovat za reflexivní projekt, který ač je primárně mířen do budoucnosti, se nevyhne ani rekonstrukci vnímání minulých činů, protože i ty musí zapadat do nového příběhu o vlastním já. Jen reformulujeme-li své vnímání minulosti na základě přijetí nového vyprávění o sobě, bude velké vyprávění o nás koherentním a bude spojovat naše nespojité kroky do jednoho smysluplného celku. 15 Jediným požadavkem na tato vyprávění je požadavek autenticity, upřímnosti k sobě samému. Tento požadavek je vodítkem pro rozlišení správnosti rozhodování, respektive morálnosti jednání člověka Sex jako imperativ (post)moderní doby Giddens (1997) své pojednání o přeměně intimity začíná poukazem na to, že ač je sex záležitostí ryze privátní, neustále se objevuje a vystupuje ve veřejné sféře. Hawkes (1996) dokonce hovoří o přesexualizovanosti dnešní společnosti. Opírá se o (všudy)přítomnost sexu ve veřejné sféře (např. v podobě marketingové strategie, nebo v komodifikaci sexuálního potěšení). Tento stav je přitom důsledkem vývoje, který například Foucault (1999) popisuje jako vývoj od pokryteckého potlačování sexuality ve viktoriánské době, přes formulaci medicínského či psychiatrického diskurzu, až k diskurzu propojujícímu sexualitu s hledáním pravdy a příslibu štěstí, 15 Koherentnost a smysluplnost příběhu budou existovat, i pokud by si stejné události jeden člověk vykládal ve dvou různých časových obdobích jinak

20 která se později odráží do dispozitivu sexuality. 16 Tento dispozitiv (nebo-li zjednodušeně mocenská hra spojená s (ne)regulací sexuality) potom vede k tomu, že soudobý člověk sám klade takový důraz na sex, že v něm dokonce hledá odpověď na otázku vlastní identity. Podle Foucaulta žijeme ve věku, kdy odpovědi i na existenciální otázky podřizujeme logice smyslnosti a touhy (1999: 92). Sexualita není pouze biologickou daností, ale je kulturně podmíněným jevem. Sociální prostředí v daném historickém okamžiku predeterminuje to, co i v oblasti sexu považujeme za přijatelné. Věnujme se nyní tomu, jaká je ona normální sexualita naší doby, která se stává základnou budování našeho vyprávění o sobě. V prvé řadě je to sexualita oddělená od své reprodukční funkce, respektive ne nutně s ní spjatá. Giddens (1997) pro tento stav používá pojmu plastická sexualita. Plastický sex je založený na osvobození se od jha reprodukce či genderových rolí. Lze ji považovat za jeden ze znaků lidské osobnosti a zdrojů sebevnímání. Sexualita a identita se tak vzájemně formují a doplňují. Sexualita je formována skrze naší reflexi a stává se něčím, co můžeme vlastnit. Zároveň však tato reflexe podléhá tomu, jaká role je sexualitě připisována v obecném povědomí. Abychom pochopili dané obecné povědomí ještě lépe, mohli bychom analyticky spojit myšlenku sedimentované zkušenosti (Berger, Luckmann 1999) s Giddensovým (1997) viděním role sexuality jako odrazu modernizačních tendencí v osobním životě. Obojí totiž ukazuje, jak se obecné či kolektivní tendence přenáší do uvažování jednotlivých aktérů. Shrňme si nyní, čím je pro nás sexualita důležitá. Předně je sociálním konstruktem, u kterého pro účely této práce není ani tak důležité, jaké procesy jej ustavily, jako to, jak formuje vztahy v dnešní době. Je založená 16 Foucault není v tomto popisu osamocen, existují různé přehledy stádií posunu od nemluvení o sexu vůbec k jeho nadměrnému zmiňování i v redundantních oblastech. Například Hawkes (1996) mnohem konkrétněji mapuje medicínskou fázi vývoje.rozděluje ji na hygienickou, patologickou, psychiatrickou a heretickou (Kinseyovskou) fázi. I přes různé popisy se všichni autoři shodují, že existence diskurzu o sexualitě vede k její legitimizaci a k institucionalizaci tohoto diskurzu, i jeho usazení v myslích jedinců, čímž spoluvytváří dnešní normu vnímání sexuality (srov. např. Foucault 1999; Bristow 1997; Hawkes 1996; Stanton 1992; Lanqueur 1992)

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

Životní svět jako fenomenologický a sociologický problém

Životní svět jako fenomenologický a sociologický problém A Životní svět jako fenomenologický a sociologický problém 1 Životní svět 1.1 Životní svět jako svět přirozeného postoje (domov a cizota) 1.2 Zásoba vědění 1.3 Významy v životním světě a systémy relevance

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

Otcové na rodičovské a po rodičovské

Otcové na rodičovské a po rodičovské Otcové na rodičovské a po rodičovské Participace mužů na péči o děti a na domácích pracích z hlediska genderové rovnosti PhDr. Hana Maříková, SOÚ Praha Východiska a otázky Transformace sféry rodiny a intimity,

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Kognitivní technologie. Akademie managementu a komunikace PhDr. Peter Jan Kosmály, Ph.D. 22. 3. 2014

Kognitivní technologie. Akademie managementu a komunikace PhDr. Peter Jan Kosmály, Ph.D. 22. 3. 2014 Kognitivní technologie Akademie managementu a komunikace PhDr. Peter Jan Kosmály, Ph.D. 22. 3. 2014 Kognitivní technologie: přehled témat 1. Logika a počítačové jazyky v kognitivních technologiích: vliv

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. 1 Vývoj jazyka Věk 1 2 měsíce vrnění 4 měsíce

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. PSS2új 1 Vývojové teorie jazyka Jazyk se vyvíjí

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Týmová (spolu)práce Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Úvod Tým (staroangl.) spřežení, potah Zde: malá pracovní skupina, jejímž úkolem je komplexně a interdisciplinárně

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

Otázka: Metoda skupinové sociální práce. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Nikola Petráčková

Otázka: Metoda skupinové sociální práce. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Nikola Petráčková Otázka: Metoda skupinové sociální práce Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková Jejím smyslem je psychosociální působení na skupinu lidí s nějakým společným znakem a cílem, aby

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmem demokracie. V průběhu kurzu bude sledován obsahový vývoj pojmu demokracie. Posluchačům

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Spokojený pracovník dobrý pracovník aneb Pozitivní přístup v organizaci a řízení

Spokojený pracovník dobrý pracovník aneb Pozitivní přístup v organizaci a řízení Spokojený pracovník dobrý pracovník aneb Pozitivní přístup v organizaci a řízení Konference Psychologie práce a organizace v ČR Praha 21.9.2012 Alena Slezáčková Dozvíte se I. Čím se zabývá pozitivní psychologie?

Více

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gender MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Gender Ročník: 3. Identifikace

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sociologie

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Eliminace negativních dopadů profesní adjustace Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Labour vincit omnia Práce pomáhá překonávat všechno. Práce = nezbytná potřeba. Etické krédo: Lidé se zdravotním postižením

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2.

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 41 51 H/01 Zemědělec - farmář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská výchova Ročník: první Téma:

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb 5.1. Rovnováha spotřebitele 5.2. Indiferenční analýza od kardinalismu k ordinalismu 5.3. Poptávka, poptávané množství a jejich změny 5.4. Pružnost tržní poptávky Poptávka

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání Zpracoval: Dušan Hlavatý, 348467 Datum zadání práce: 13. 4. 2011 Datum odevzdání:

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori V tomto článku se blíže zamyslíme nad dílem světoznámé pedagogické pracovnice a zakladatelky pedagogického směru Marie Montessori.

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Personální kompetence

Personální kompetence Personální kompetence prezentace komunikace týmová práce Personální kompetence 1. přednáška 1/10 Moduly: Personální kompetence prezentace komunikace týmová práce Studijní materiály na http://www.fs.vsb.cz/euprojekty/415/?ucebni-opory

Více

Proč se učit několika cizím jazykům už na základní škole?

Proč se učit několika cizím jazykům už na základní škole? Proč se učit několika cizím jazykům už na základní škole? Dobré znalosti cizích jazyků jsou v dnešním globalizovaném světě důležitou podmínkou bezproblémového vzájemného soužití národů a jejich vzájemné

Více

Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové. Přijímací zkoušky 2015/2016

Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové. Přijímací zkoušky 2015/2016 Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové Přijímací zkoušky 2015/2016 Studijní program: N6734 Sociální politika a sociální práce Studijní obor: Sociální práce navazující magisterské studium Varianta

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 8 RODINA A SEXUÁLNÍ ŽIVOT Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Studiem této kapitoly poznáte hodnotu zázemí

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 3 7 PhDr. Daniela Sedláčková

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

Modely inkluzivní praxe v základní škole

Modely inkluzivní praxe v základní škole Modely inkluzivní praxe v základní škole Metodický materiál projektu Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 Základní škola Staňkova 14, Brno 12.11.2012 Integrace Rozdílnost ve

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Katedra sociologie PŘEDPOKLÁDANÝ NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO VZTAH K MOBILITĚ

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění Rudolf Steiner Ita Wegmanová Poznání duchovního člověka V tomto spise poukazujeme na nové možnosti lékařského vědění a působení. To co tu podáváme,

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi.

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Pokyny Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Otázka číslo: 1 Lídrem je typ vedoucího, který: a) zastává

Více

Základy pedagogiky a didaktiky

Základy pedagogiky a didaktiky Základy pedagogiky a didaktiky Pedagogika Pedagogika je věda zabývající se výchovou a vzdělání. První systém pedagogických poznatků a zásad vytvořil J.Á. Komenský a jako samostatný vědní obor existuje

Více

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Jana Lidická Sociální vliv Člověk je tvor společenský Někdy až stádní změny v názorech, postojích či chování pod vlivem setkání s názory, postoji

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 4 PROČ SE STÁT DOBROVOLNÍKEM Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

VÝVOJ SEBEREFLEXE NA ZÁKLADĚ DIALOGICKÉHO JEDNÁNÍ STANISLAV SUDA

VÝVOJ SEBEREFLEXE NA ZÁKLADĚ DIALOGICKÉHO JEDNÁNÍ STANISLAV SUDA VÝVOJ SEBEREFLEXE NA ZÁKLADĚ DIALOGICKÉHO JEDNÁNÍ STANISLAV SUDA Anotace Na základě experimentální výuky dialogického jednání vznikají dlouhodobé případové studie jednotlivých studentů všech věkových kategorií.

Více

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu jaroslava.dedkova@tul.cz Alsbury A., Jay R. Dědková J. Honzáková I. Foret M., Procházka P., Vaculík J. Horáková I. Kolektiv autorů Odborná

Více

Proměny žitého světa Slezanů na Hlučínsku Helena Kubátová

Proměny žitého světa Slezanů na Hlučínsku Helena Kubátová Proměny žitého světa Slezanů na Hlučínsku Helena Kubátová Katedra sociologie a andragogiky Filozofické fakulty UP helena.kubatova@upol.cz Habermasovy předpokladyp Modernizaci společnosti nestačí vysvětlovat

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR

Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR Ing. Jana Valentová Katedra cestovního ruchu FMV VŠE v Praze Osnova prezentace Teoretický vstup: Motivy obecné pojetí Motivy k cestování Praktický pohled

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA Pedagogika Franze Ketta pojmenovává celistvý, na smysl zaměřený přístup ke vzdělávání a výchově. V tomto smyslu se jedná o alternativní pedagogický

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Vyjádření k oponentnímu posudku zpracovanému společností Deloitte Advisory, s.r.o. Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 11. 3. 2014 (verze 1.00)

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství vědní obor Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství 1 = samostatný vědní obor = zabývá se všemi složkami procesu ošetřování nemocného člověka = vědní disciplína zaměřená

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Naším cílem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině a podporovat širší přístup dětí a mládeže ke kulturním statkům. Předčítání rozvíjí paměť

Více

Otázka: Sociologie jako věda. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): EM

Otázka: Sociologie jako věda. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): EM Otázka: Sociologie jako věda Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): EM Sociologie je věda, která se snaží podat celkový obraz společnosti, společenských jevů a vztahů, struktury společnosti a zákonitosti

Více

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ Pohledy z různých oborů Vývojová psychologie Legislativa (problém etiky a práva) Lidskoprávní přístup (etika a lidská práva)

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Inventář motivů, hodnot a preferencí () odhaluje vnitřní hodnoty, cíle a zájmy člověka. Výsledky z inventáře odhalují jaký typ práce,

Více

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (Individuální plánování poskytovaných služeb) Jiří Miler Anotace: I lidé s mentální retardací mají vědomí sebe sama.

Více

PODNĚTY PRO REVIZI STANDARDŮ KVALITY V EVROPSKÉM RÁMCI PRO KVALITU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PODNĚTY PRO REVIZI STANDARDŮ KVALITY V EVROPSKÉM RÁMCI PRO KVALITU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PODNĚTY PRO REVIZI STANDARDŮ KVALITY V EVROPSKÉM RÁMCI PRO KVALITU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB David Kocman, 2012 Úvod Evropský rámec pro kvalitu sociálních služeb (EU rámec) byl schválen v roce 2010 Sociálním výborem

Více

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce.

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce. Emoce a jejich poruchy Rozšiřující materiál k tématu emoce. CITY=EMOCE, lat.moveo psychické procesy zahrnující subjektivní zážitky, stavy a vztahy k působícím podnětům provázené fyziologickými změnami,

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Všechny nabízené semináře probíhají v uvedeném termínu v Pardubicích. Přihlášku k semináři si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.amalthea.cz v

Více

Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda. Ondřej Šimik

Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda. Ondřej Šimik Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda Ondřej Šimik Kontext přírodovědného vzdělávání na 1. stupni ZŠ Transformace české školy - RVP ZV Člověk a jeho svět

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? Ondřej Bečev 1) Vysvětlivky K použitým písmům

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Obsah. Úvod 15. Předmluva k německému vydání 18. 1. kapitola Základní pojmy 21

Obsah. Úvod 15. Předmluva k německému vydání 18. 1. kapitola Základní pojmy 21 Obsah Úvod 15 Předmluva k německému vydání 18 1. kapitola Základní pojmy 21 1.1 Úvod 21 1.2 Funkce a vztah 26 1.3 Informace a zpětná vazba 31 1.4 Redundance 35 1.5 Metakomunikace a pragmatický kalkul 41

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více