ŠKOLNÍ PLÁN EKOLOGICKÉ VÝCHOVY. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Příbram Březové Hory, Prokopská 337, Příbram

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ PLÁN EKOLOGICKÉ VÝCHOVY. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Příbram Březové Hory, Prokopská 337, Příbram 261 01"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Příbram Březové Hory, Prokopská 337, Příbram ŠKOLNÍ PLÁN EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Škola trvale udržitelného rozvoje Klubu ekologického výchovy Škola trvale udržitelného rozvoje Středočeského kraje

2 Obsah Město Příbram, škola str. 3-4 Dlouhodobý plán EVVO ve škole str Partneři školy str Roční plán EVVO str

3 Příbram - hornické královské město Příbram leží na okraji pohoří Brdy ve Středočeském kraji. Pohoří patří k významným pilířům systému ekologické stability. Větší část pohoří je prozatím uzavřena (vojenský újezd). Okraje újezdu byly otevřeny pro turisty o sobotách a nedělích. Město se rozkládá 60 km jihozápadně od Prahy. Město má asi 37 tisíc obyvatel a průměrný věk obyvatel je 36 let. Nejstarší písemný doklad o Příbrami pochází z roku 1216, kdy ji koupil pražský biskup Ondřej. Za panování českého krále a císaře Svaté říše římské Karla IV. dal v Příbrami tehdejší majitel církevního panství arcibiskup Arnošt z Pardubic postavit na místě dřevěné tvrze kamenný hrádek, který v současné době tvoří základ Zámečku-Ernestina. K nejstarším budovám patří i původně gotický kostel sv. Jakuba se základy z 13.století. Významným český i evropským památkám patří poutní místo Svatá hora. Poutní místo je spojeno se jménem Arnošta z Pardubic a pověstí o vzniku dřevěné sošky P.Marie Svatohorské a svatohorské kaple. Jezuity byla od roku 1660 kaple přestavěna v architektonický klenot českého baroka. Výzdobu provedli i světoznámí umělci, např. sochař j. Brokoff, K.I. Dienzenhofer ( spojení Svaté hory s městem 450m dlouhým krytým schodištěm) aj. Chloubou svatohorského chrámu P.Marie je hlavní oltář, který je ze stříbra vytěženého údajně i v příbramských dolech. Od roku 1732 se koná každoročně korunovace sošky P.Marie, kterou údajně vyřezal sám Arnošt z Pardubic. Ve městě se nachází Muzeum III.odboje konfederace politických vězňů, divadlo, Galerie Františka Drtikola, Aquapark a každoroční hudební festival A.Dvořáka. Ke kulturním zajímavostem regionu patří Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké vzdálený asi 8 km jižně od Příbrami. Novorenesanční zámeček byl postaven v rozsáhlém parku Dvořákovým švagrem. Expozice podává informace o životě, díle a pobytu Antonína Dvořáka ve Vysoké. Slavná je hornická minulost. Těžební činnost již existovala podle archeologických nálezů již od 10. století a některé objevy jsou dokonce z doby Keltů. Nejstarší písemný o místí huti a dolech je z roku Vedle tradiční těžby stříbronosné rudy se v okolí dobývala a zpracovávala v stol. také železná ruda a na potoce Litavka bylo velké množství hamrů. Těžba stříbra dosáhla velkého rozmachu od 30. do 50. let 16. stol. a císař Rudolf II. V roce 1579 povýšil Příbram na svobodné královské horní město. 3

4 V Příbrami bylo také školství zaměřeno na výchovu horníků montánní učiliště z roku 1849, později báňská akademie a Vysoká škola báňská, která zanikla roku Městskou čtvrtí v Příbrami jsou Březové Hory. Březové Hory královského horní město kdysi hornická osada, je v písemných pramenech zmiňována k roku Titul horního královského města získaly v roce Od roku 1953 je součástí Příbrami. V době největšího rozmachu důlní činnosti ( těžba stříbra, olova a dalších drahých kovů) v 80. a 90. letech 19 st. se těžilo v březohorském revíru 97,7 % celé rakousko-uherské produkce. V roce 1875 bylo dosaženo na dole Vojtěch světového prvenství 1000 m svislé hloubky na jednom laně. Práce v dolech byla velmi těžká a nebezpečná. Březové Hory zažily velkou tragédii roku 1892, která postihla téměř každou rodinu. Největší důlní katastrofa té doby na dole Marie si vyžádala 319 životů. Těžba kovů pokračovala na Březových horách i ve 20. století. Nástupnický podnik Rudné doly Příbram uzavřel z ekonomický důvodů revír Základní škola Dvoupatrová budova školy byla postavena roku 1857 s třídami chlapeckými, dívčími i smíšenými. Počet dětí na Březových Horách rostl a proto byla roku 1887 vystavěna druhá školní budova, ve které se poskytovalo vzdělání chlapcům. Budovy dýchají stářím a historií. Budovy byly zatepleny a vyměněny okna. 4

5 PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY Motto školy Naše škola jako místo setkávání při učení, zábavě a sportování Ředitel školy: Mgr. Jan Pechlák Školní koordinátor EVVO: Mgr.Zdeňka Bőhmová Garant EVVO 1. st.: Bc. Stanislava Karlová Počet žáků: 371 Počet členů pedagogického sboru: 26 učitelů 4 vychovatelky Školní jídelna: 6 zaměstnanců Správní zaměstnanci: hospodářka 5 uklízeček údržbář Škola leží na Březových Horách, okrajové městské čtvrti Příbram. Škola má několik samostatných budov. Dvoupatrová budova 1. stupně školy byla postavena roku 1857, od hlavní budovy v Prokopské ulici je vzdálena cca 100 m. Jednopatrová budova 2. stupně byla postavena roku 1887 a je spojena koridorem s budovou, ve které je umístěna sborovna, ředitelna a tři třídy. Součástí školy je moderní tělocvična s parametry pro sálové sporty, venkovní hřiště (vzdálené cca 150 m) s umělým travnatým povrchem a hřištěm pro 5

6 basketbal. Školní družina je umístěna v přízemí budovy 1. stupně a má tři oddělení. V budově 2. stupně je školní klub, který je denně otevřen. Žáci jsou rozdělení v 16 třídách (osm tříd 1. stupně). Na druhém stupni je vždy paralelní třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na fotbal (chlapci) a basketbal (dívky). Výchova, vzdělávání a osvěta se směřují tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného života, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality prostředí, jeho jednotlivých složek a k úctě k sobě, k jiným i ostatním částem Země. Součástí koncepce rozvoje školy je snaha otevřít školu rodičovské veřejnosti prostřednictvím rodičů, Spolku přátel školy, spolupráce s neziskovými organizacemi, žáků současných i minulých. Ekologická výchova je neodmyslitelnou součástí školy a má na škole dlouhodobou tradici. Je nutné, aby vzdělávání a výchova probíhaly systematicky, aby působily na celou populaci, aby myšlení žáků probíhalo v souvislostech s ohledem na přírodní a životní prostředí, směrem k udržitelnému rozvoji. Působení na žáky musí být postupné, dlouhodobé, systematické, průběžně doplňované, musí reagovat na situaci v kolektivech třídy, školy i v obci. Hlavním cílem EVVO je osvojení životních dovedností: umět přijímat odpovědnost za sebe, své okolí, přírodu i životní prostředí vědět, co je správné a co špatné udělat to, co je třeba schopnost změnit názor, hledat jiná řešení snaha dosahovat maxima svých možností umět se radovat ze života touha objevovat nové pracovat na společném úkolu, přijmout roli ve skupině umět se vcítit do druhého, pomáhat druhým umět projevovat přátelství umět plánovat, hledat souvislosti formulovat svá přání a potřeby smysluplně využívat volný čas Očekávané výsledky: Žáci si v průběhu školní docházky osvojí: 6

7 A, základní vědomosti o podmínkách života B, řešení problémů v místním regionu C, tvořivý způsob myšlení D, získávání dovedností a návyků udržitelného rozvoje E, správné zdravotní návyky F, schopnost aplikovat znalosti a dovednosti z ekologické problematiky v běžném životě I. Míra naplnění cílů EVVO ve škole 1. Vedení školy vytvoří podmínky pro EVVO: - akce školy - mimoškolní akce - školení pracovníků v oblasti UR 2. Vyčlenění prostředků pro vzdělávání v oblasti EVVO 3. Vybavení učeben moderní technikou 4. Posilovat prvky udržitelného rozvoje ve vyučovacích předmětech 1. stupně 5. Škola je aktivní součástí v lokalitě, spolupráce s jinými organizacemi 6. Žáci se budou dále podílet na chodu školy prostřednictvím žákovského parlamentu 7. Prostřednictvím žáků rozšířit problematiku EV mezi veřejnost II. Cíle a základní myšlenky Paralelní výuka přírodopisu podle ekologicky zaměřených učebnic a učebnic nakladatelství Fraus zodpovídá ředitel školy Péče o zeleň v okolí školy zodpovídá vyučující pracovních činností další vzdělávání pedagogických pracovníků v ekologické výchově, využití nabídky vzdělávacích institucí Praha, Nymburk, Plzeň, VISK zodpovídá ředitel školy průřezové téma EVVO v jednotlivých předmětech zodpovídají vyučující předmětů zajištění informovanosti učitelů v ekologické oblasti 7

8 rozšiřování nabídky učitelské, žákovské knihovny o tituly s ekologickou tématikou zodpovídají správci knihoven využití ozdravných pobytů v přírodě a školních výletů k rozšiřování poznatků s ekologickou tématikou, k výchově k uvědomělému ekologickému jednání zodpovídají třídní učitelé využití chráněných území v okolí Příbrami k výletům a vycházkám, např. - NP,CHKO Šumava - PP Drbákov Albertovy skály - CHKO Český kras - PP Vinice - PP Plešivec - Brdy - Třemšín zodpovídá koordinátor projektu návštěvy míst užité ekologie - vodárna Hatě nebo Kozičín - sběrný dvůr Příbram - ZOO Praha, Plzeň spolupráce s mateřskými školami zodpovídá ředitel školy spolupráce s ostatními základními školami spolupráce se středisky ekologické výchovy a občanskými sdruženími - Klubem ekologické výchovy - Ochrana fauny Votice - Záchranná stanice živočichů Spálené Poříčí Zodpovídá koordinátor EVVO výuka povinně volitelného předmětu ekologická výchova 8.,9.roč. zodpovídá ředitel školy výuka povinného předmětu biologické praktika 8

9 zodpovídá ředitel školy aktivity v projektu Recyklohraní práce s přírodními materiály zodpovídají vyučující VV a vedoucí kroužků využít možnosti výuky v nově vybudované pracovně na školní zahradě zodpovídají vyučující Využívání možnosti získání finančních prostředků prostřednictvím grantů zodpovídá ředitel školy vysazování dřevin v okolí školy péče o zeleň ve škole zodpovídá zástupkyně ředitele účast na olympiádách v přírodovědných předmětech zodpovídají vyučující předmětů fotodokumentace ekologických aktivit správce PC sítě garant EVVO 1. st. prezentace EV ve škole hlavní nástěnka garant EVVO 1. St 9

10 III. Environmentální výchova, vzdělání a osvěta ovlivňuje samotný chod školy 1. Sběr separovaného odpadu Pravidla separovaného odpadu 1.stupeň papír do krabice ve třídě plasty, hliník, vybité baterie a monočlánky do žlutých a červených košů na chodbách Úklid shromážděného odpadu vyučující a žáci ekologických praktik 2.stupeň papír do krabice ve třídě, plnou krabici odnáší žáci - služba kterýkoliv den v týdnu k dolním schodům u sborovny. plasty do plastových nádob ve třídě hliník do červených košů ve třídě sběr použitých baterií soutěž ve třídách odvoz baterií firmou Ekobat zodpovídá údržbář a koordinátor EVVO 2. Žáci vedeni k šetření energiemi a vodou zodpovídají třídní učitelé třídní žákovská samospráva 3. Školní klub umožňuje žákům vyhledávat informace o EV (knihovna, internet) zodpovídá vedoucí školního klubu 4. Sběr kaštanů a žaludů organizace žáci ekologických praktik IV. Žáci ovlivňují chod školy Žákovský parlament Žáci jsou rovnocennými partnery vedení školy, ovlivňují svými požadavky chod školy a podílí se na řešení problémů. 10

11 V. Činnost žáka Žáci se účastní projektů 1. Celoškolní Den Země Sportovní březohorská olympiáda Masopust Den otevřené školy Veletrh Chování člověka za mimořádných situacích Projekt Recyklohraní Den vody 2. Třídní a předmětové Výzkum silničního provozu Stromy stav zeleně v okolí školy Hluk Hustota silničního provozu na Březových Horách Voda Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie Světový den vod Ekosystémy Naše město Témata zdraví a zdravého životního stylu (hygiena tělesná a duševní, život v bezpečí, 11

12 VI. Spolupráce s jinými subjekty Škola je aktivní součástí života ve své lokalitě. Prezentuje se v regionálním tisku (Kahan, Příbramský deník, Periskop), místní kabelové televizi, v měsíčníku Březových Hor Osadní střípky, ve vývěsce na Náměstí J.A.Alise 1. Spolupráce s Hornickým muzeem Příbram Vypracován celoroční plán spolupráce (viz příloha) zodpovídá ředitel školy 2. Svaz důchodců Březové Hory Výroba drobných dárků 3. Spolek Prokop Spolupráce při Masopustu (děti jsou permoníky ), divadelní hry s hornickou tématikou, seznámení s historií zodpovídá garant EVVO 1. st. 4. Vojenské lesy Příbram Sebrané kaštany a žaludy jsou použity pro zimní přikrmování zvěře 5. Městské lesy Příbram Spolupráce při úklidu městských lesů 6. Domov důchodců, dům s pečovatelskou službou Tvorba drobných dárků, pěvecká vystoupení zodpovídá vedoucí pěveckého kroužku garant EVVO 1. st. 12

13 Hornické muzeum Příbram, nejvýznamnější partner školy Hornické muzeum Březové Hory se nachází v areálu historické Ševčínské, Vojtěšské, Anenské a Drkolnovské šachty. V expozicích jsou exponáty hornicko-hutnické činnosti, tradiční řemesla horníků, vrtací technika, vývoj svislé důlní dopravy na Příbramsku. Vlastní šachetní věž Ševčinského dolu z roku 1879 byla díky své historické a architektonické hodnotě navržena do seznamu technických památek UNESCO. Zajímavý je také rozhled do okolí z ochozu Ševčinského věže vysoké 37 metrů. V bývalém správním objektu Ševčinského dolu je instalovaná expozice mineralogicko geologická s unikátními vzorky březohorského revíru, která je doplněna ukázkou starých hornických pracovních nástrojů, přileb, kahanů aj. Unikátem je nález více jak 140 různých minerálů v revíru. Ševčínský důl je spojen nově povrchově důlním vláčkem, který odveze návštěvníky k dolu Prokop. Na dole Anna se sveze návštěvník důlním vláčkem 260 m dlouhou Prokopskou štolou, která směřuje k ústí jámy Prokop z roku 1832, která byla 1600m hluboká. 330m dlouhá vodní štola Anna z 18. století spojuje podzemím důl Anna a Vojtěch. Zajímavá je návštěva vodního kola se skluzavkou v podzemí dolu Drkolnov, jež pochází z 19. st. K nejvzácnějším exponátům se řadí státem chráněné technické památky parní těžní stroj Vojtěšské šachty z roku 1889, parní těžní stroj dolu Anna z roku 1914, kompresor z roku Původní hornická chalupa přibližuje život havířské rodiny na přelomu 19. a 20. století. V období Vánoc, Velikonoc se návštěvníci mohou seznámit prakticky s lidovými řemesly. Součástí Hornického muzea je Památník Vojna u Příbrami. Bývalý zajatecký tábor z let pro německé válečné zajatce, tábor nucených prací z let a následně vězeňské zařízení v období , ve kterém bylo žalářováno mnoho politických vězňů. Tábor se nachází mezi uranovými šachtami Vojna I a Vojna II asi 5 km jihovýchodně od Příbrami. Jsou zpřístupněny objekty velitelství, bunkru, ošetřovny, ubytovací. Je zde expozice dokumentující období v Československu po roce 1948, protikomunistický odpor a přibližují problematiku uranového hornictví. Památník Vojna je od roku 2001 kulturní památkou. Pobočkami Hornického muzea jsou Křížovnický špýchar Prostřední Lhota u Nového Knína, který pochází z roku 1770 a Muzeum vesnických staveb středního Povltaví Vysoký Chlumec. Jsou zde umístěny stavby z druhé poloviny 18. st. až po počátek 20 st. Významným průmyslovým podnikem v dějinách města a regionu byly Uranové doly (nyní Diamo). Od roku 1948 se v důsledku těžby bohatého ložiska uranové rudy Příbram velmi rychle rozvíjela. Dobývání bylo roku 1991 ukončeno z ekonomických důvodů. 13

14 8 km jivýchodně od Příbrami se nachází obec Slivice, kde se uskutečnily poslední boje II. světové války v Evropě. Památník Vítězství připomíná události z Spolupráce s Hornickým muzeem Vztah člověka k prostředí Region Naše Obec, Voda Přehled společných akcí : viz spolupráce s Hornickým muzeem Příbram Více než 60 společných akcí Příklady dobré praxe k tématu Voda a Naše obec Voda Raci Poznávání současnosti i minulosti obce, Březových Hor Voda obojživelníci Voda plazi CHKO Brdy? Vodní kolo Drkolnov Řemesla, Skanzen Vysoký Chlumec, Špýchar Prostřední Lhotě aj. 14

15 ROČNÍ PLÁN EKOLOGICKÉ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY Zaměření v školním roce 2013/14 Témata: VODA a NAŠE MĚSTO Témata jsou zapracována do všech předmětů a budou prolínat mezi předměty a aktivity budou směřovat k těmto tématům. EV v předmětech 2013/14 2. stupeň 1. Průřezové téma ekologická výchova v ŠVP (viz příloha) - integrace 2. Zaměření v roce 2013/14 Voda a naše město Základní náměty EV v předmětech Matematika příklady zaměřené na daná témata Fyzika Spotřeba vody projekt Závěrečné práce na téma voda Chemie Pozitivní a negativní vliv chemie na životní prostředí Zdroje vody, pitná voda (s důrazem na region) Hospodaření s odpady ve městě Ochrana vody, její význam 15

16 Nebezpečné látky, vliv na zdraví člověka mutageny, karcenogeny Přírodopis Význam vody v krajině, v lese Aktivity z oblasti zdravého životního stylu Ekologická a biologická praktika Voda základ života, abiotické podmínky Úkoly s tématikou voda, naše město z projektu Recyklohraní Sběrný dvůr v naší obci Nakládání s odpady v naší obci Zjišťování informací o vodě na internetu ( salinita moří, hloubka a rozloha moří..) Ochrana a znečišťování vod Litavka, Příbramský potok, rybníky na území města, úprava pitné vody Pitný režim žáků naší třídy, školy Zeměpis Vést k zájmu o rozvoj města, obce Nerovnoměrný rozvoj států, krize z nedostatku vody Souvislosti mezi problémy globálními, regionálními a lokálními Tělesná výchova Pobyty v přírodě využít k vytváření pozitivního vztahu k prostředí Hygienické zásady při sportovních činnostech Pitný režim žáků Hudební výchova Poslech B. Smetana - Má vlast Vltava Český jazyk Vést žáky k formulování vlastních názorů na problematiku životního prostředí (slohové práce, diskuze, referáty) Působit na citový vztah k přírodě, na odpovědnost člověka, na morální aspekty vztahů k prostředí Využívat regionální významné osobnosti Podchycovat zájem o sledování vztahů člověka k prostředí v krásné a vědecké literatuře (volit vhodné literární ukázky) Anglický a německý jazyk Základní slovní zásoba pro získávání a předávání informací z oblasti voda, udržitelného rozvoje, naše město při čtení a konverzaci uvádět příklady z oblasti životního prostředí 16

17 (s důrazem na obec a vodu) Dějepis Věnovat pozornost místním a regionálním památkám, jejich ochrana Světové kulturní a přírodní dědictví, podíl ČR Přírodní zdroje voda, její vliv na rozvoj civilizace Vliv člověka na změny v přírodě Občanská výchova Etické zásady vztahů člověka k přírodě Základní právní nástroje péče o životní prostředí Vztahy mezi prostředím a aktuálními společenskými jevy (drogy, kriminalita, šikana) Individuální zodpovědnost jedince k prostředí Principy udržitelnosti rozvoje do spotřeby, do chování lidí Chování za mimořádných situací povodně Výtvarná a hudební výchova estetické vnímání okolního prostředí Vyjadřování názorů na vztahy člověka a prostředí na současné problémy okolí i světa Práce zaměřit a téma Voda, Naše obec Uplatňování zásad domácí ekologie, ekologické chování Pracovní činnosti Seznamovat s příklady moderních technologií Význam recyklace, správné ekologické chování podniků (důraz na region) Vést k odpovědnému jednání v prostředí (šetření vodou, energií, třídění odpadů) Základní náměty EV v předmětech na 1.stupni ZŠ Projekty Zdravé zuby (tématický okruh Zdraví) Masopust ((tématický okruh Člověk a životní prostředí) Voda (tématický okruh Voda) Naše město (tématický okruh Lidské aktivity a problémy ŽP) Matematika Příklady na daná témata Český jazyk Působit na citový vztah k přírodě, na odpovědnost člověka Využívat ukázky z krásné literatury zaměřené k přírodě 17

18 Tělesná výchova Pobyty v přírodě využít k vytváření pozitivního vztahu k prostředí Pitný režim dětí Stravovací návyky dětí Člověk a svět práce Vést k odpovědnému jednání v prostředí (šetření vodou, třídění odpadů) Estetické vnímání okolního prostředí Výtvarná a hudební výchova Práce zaměřit a téma Voda, Naše město Uplatňování zásad domácí ekologie, ekologické chování 18

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY Výchova, vzdělávání a osvěta se směřují tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného života, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality prostředí, jeho jednotlivých

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY Výchova, vzdělávání a osvěta se směřují tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného života, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality prostředí, jeho jednotlivých

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty ZŠ a MŠ Ludgeřovice, příspěvková organizace Školní program EO vzdělávání, výchovy a osvěty l. Pracovníci pověření koordinací EO p. Ing. Plačková, p. Mgr. Lišková A VŠICHNI PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLE

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok 2016-2017 Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, ŽELEZNICKÁ 460 ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Motto: Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. Hans Christian Andersen Roční

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Mgr. Kateřina Čiháková ZŠ Pečky, okr. Kolín Tř. Jana Švermy 342 Pečky 289 11 1 ÚVOD Environmentální výchovu chápeme jako výchovu

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2015-2016 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 1) Organizace výuky pro všechny žáky Sběrové akce - kaštany (akce je ukončena besedou s odborníkem v oblasti lesnictví) - kůra citrusových plodů využity

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Základní škola Třešť, J. Hory 1050, 589 01 Třešť ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) 2013-2018 Vypracovala: Ing. Irena Prášková 1 1. Úvod Při tvorbě Školního programu environmentálního

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ KAMENNÉ ŽEHROVICE, školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Jelínková 1 Dokumenty týkající se programu EVVO Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Program kulturních a vzdělávacích akcí Hornického muzea Příbram v roce 2014

Program kulturních a vzdělávacích akcí Hornického muzea Příbram v roce 2014 Hornické muzeum Příbram - program - poslední aktualizace 26. 9. 2014 Program kulturních a vzdělávacích akcí Hornického muzea Příbram v roce 2014 (výstavy, zážitkové programy, slavnosti, hudební a divadelní

Více

Akční plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) na školní rok 2016/2017

Akční plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) na školní rok 2016/2017 Akční plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) na školní rok 2016/2017 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících

Více

Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok /2015 Zpracovala: Mgr. Jana V Bohumíně 23. 8. 2015 1 Obsah: 1. Cílové skupiny..... 3 2. Začlenění do ŠVP....... 3 3. Spolupráce s organizacemi...

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Pojem environmenální vzdělávání vychází z anglického termínu environmental education ( environment znamená životní prostředí, education

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ REÁLNÉ GYMNÁIUM A ÁKLADNÍ ŠKOLA MĚSTA PROSTĚJOVA, STUDENTSKÁ UL. 2 PŘÍLOHA Č. 2 ŠKOLNÍHO VDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ÁKLADNÍ VDĚLÁVÁNÍ RUKU V RUCE ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO Š PLATNOST OD 1. 2. 2011 PROJEDNÁNO

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Více

Školní plán EVVO 2015/2016

Školní plán EVVO 2015/2016 Školní plán EVVO 2015/2016 Základní škola praktická a Základní škola speciální, Mělník, příspěvková organizace Zpracovatel: Jméno a příjmení: Václava Přibilová, koordinátorka EVVO Identifikační údaje školy:

Více

Program kulturních a vzdělávacích akcí Hornického muzea Příbram v roce 2013

Program kulturních a vzdělávacích akcí Hornického muzea Příbram v roce 2013 Hornické muzeum Příbram - program - poslední aktualizace 7. 11. 2013 Program kulturních a vzdělávacích akcí Hornického muzea Příbram v roce 2013 (výstavy, pro děti a školy, nové expozice, kulturní pořady,

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

Plán EVVO Školní rok 2014/2015, 2015/2016

Plán EVVO Školní rok 2014/2015, 2015/2016 Plán EVVO Školní rok 2014/2015, 2015/2016 Obsah 1. Základní informace. 2 2. Cíle environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty..3 3. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 3 4. Přílohy.8

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Plán environmentální výchovy pro školní 2014/ 2015 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 199 Počet pedagogických členů: 15 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová Ředitel školy: Mgr. Bohuslav těžký

Více

Roční realizační plán EVVO

Roční realizační plán EVVO Roční realizační plán Tematické zaměření Aktivity/ popis úkolu Úklid a úprava okolí Cílová skupina třída Kdo odpovídá Pč Termín realizace Místo okolí Poznámky způsob hodnocení,... Výzdoba dle ročních období

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 zpracovala koordinátorka EVVO schválil ředitel ZŠ Vsetín, Sychrov 97 PhDr. Jaroslava Ševčíková Mgr. Michal Molek

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, Ústí n. L.

Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, Ústí n. L. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí n. L. EVVO představuje jeden z klíčových preventivních nástrojů ochrany životního prostředí a je jedním

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

KALIMANTAN Základní škola Lipůvka 7. Obsah:

KALIMANTAN Základní škola Lipůvka 7. Obsah: 7. Obsah: 1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy... 3 2.1. Úplnost a velikost školy... 3 2.2. Vybavení školy... 3 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE

ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE Střední zdravotnická škola, příspěvková organizace Frýdek Místek, tř. T. G. Masaryka 451 ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE 2016 2017 Obsah Obsah... 1 1. Roční plán EVVO pro školní rok 2016/2017... 2 1.1.

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy pro školní rok 2015/ 2016 Základní škola a mateřská škola Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 215 Počet pedagogických členů: 18 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová

Více

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014 Městská mateřská škola Hořovice, Jiráskova 602, 268 01 Hořovice ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014 Motto: Kdo rozumí přírodě a světu, porozumí lépe i sám sobě Koordinátor: Bc. Iveta Matějková Cílové skupiny:

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Environmentální výchova neexistuje jako samostatný předmět, ale je obsažena téměř v každé vyučovací hodině. 1. Výchova žáků k ochraně zdraví, prostředí,

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Příloha č. 2 Minimálního preventivního programu pro dětský domov Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1327/2015/SPS Školní program environmentálního

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016 Počet žáků: 53 Ředitelka školy : Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová 1.Charakteristika EVVO. 2.Cíle EVVO. 3.Metody a formy realizace

Více

koordinátor EVVO, vypracování plánu, začlenění průřezového tématu EV do vybraných předmětů koordinátor EVVO

koordinátor EVVO, vypracování plánu, začlenění průřezového tématu EV do vybraných předmětů koordinátor EVVO Roční program EVVO na školní rok 2015-16 (1. část měsíční harmonogram) aktivity Výstupy/cíle termín účast hodnocení zodpovídá plán EVVO dopracování a upřesnění, aktualizace ŠVP na školní rok 2015/16 Odpady

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ŠKOLNÍ PLÁN EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2016 2017 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází na základě metodického pokynu MŠMT č.

Více

Plán EVVO Školní rok 2012/2013, 2013/2014

Plán EVVO Školní rok 2012/2013, 2013/2014 Plán EVVO Školní rok 2012/2013, 2013/2014 Obsah 1. Základní informace. 2 2. Cíle environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty..3 3. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 3 4. Přílohy.8

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Obsah: OSN vyhlásila rok 2015 1.Mezinárodním rokem půdy. Ekologicky obhospodařovaná půda je cenným pokladem. Půda a zemědělství, to je tisíce let

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 46,email:zsjanovjbc@volny.cz www.zsjanovjbc.com,tel:4330045, mob:736765566 ŠVP ZV Cesta objevů Dodatek č. 3 Č.j.:

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Obsah: 1. Naučná stezka Řevnice 2. Ministezka 3. Ekologizace provozu školy: Udržování estetického prostředí školy, sběr papíru, víček. Aktivní třídění

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, ŽELEZNICKÁ 460 ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2016-2017 Motto: Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. Hans Christian Andersen Roční

Více

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Aktivity na škole spojené

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Projekt ŽIJME ZDRAVĚ

Projekt ŽIJME ZDRAVĚ Základní škola Benešov, telefon/fax: 317721961 Realizace schváleného projektu EVVO Název poskytovatele dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Název dotačního programu: Rozvojový program Podpora

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Plán environmentální výchovy

Plán environmentální výchovy ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Plán environmentální výchovy pro školní rok 2014/2015 září 2014 zpracoval: Mgr. Ludmila Poncarová Mgr. Jan Koťuha 1 Plán environmentální výchovy

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Oblast kolem Krupky patří k nejstarším těžebním revírům v Krušnohoří, město se stalo celoevropsky významným díky těžbě cínu

Oblast kolem Krupky patří k nejstarším těžebním revírům v Krušnohoří, město se stalo celoevropsky významným díky těžbě cínu KRUPKA TĚŽBA CÍNU PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY Oblast kolem Krupky patří k nejstarším těžebním revírům v Krušnohoří, město se stalo celoevropsky významným díky těžbě cínu První písemná zmínka o místě nebo hoře,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016 Úvod: Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, uvádí, že výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Plán EVVO Školní rok 2016/2017, 2017/2018

Plán EVVO Školní rok 2016/2017, 2017/2018 Plán EVVO Školní rok 2016/2017, 2017/2018 Obsah 1. Základní informace. 2 2. Cíle environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty..3 3. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 3 4. Přílohy.8

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (5) Anglický jazyk Matematika (3)

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (5) Anglický jazyk Matematika (3) Učební plán Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem (z toho z disponibilních) Český jazyk a literatura 8 9 8 8 7 40 (5) Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI CHARAKTERISTIKA TÉMATU Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPO

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPO 26.5.200811 Pilotní střední školy KEV a příprava učitelů pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji Střední zemědělská škola Písek se jako člen Klubu ekologické výchovy účastní od listopadu 2005 do listopadu

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Školní plán EVVO Základní škola a Základní škola speciální, Mělník, příspěvková organizace

Školní plán EVVO Základní škola a Základní škola speciální, Mělník, příspěvková organizace Zpracovatel: Školní plán EVVO 2016-2018 Základní škola a Základní škola speciální, Mělník, příspěvková organizace Jméno a příjmení: Václava Přibilová, koordinátorka EVVO Identifikační údaje školy: Struktura

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta Základní škola Zelená Havířov - Životice Plán EVVO pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta -1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více