ŠKOLNÍ PLÁN EKOLOGICKÉ VÝCHOVY. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Příbram Březové Hory, Prokopská 337, Příbram

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ PLÁN EKOLOGICKÉ VÝCHOVY. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Příbram Březové Hory, Prokopská 337, Příbram 261 01"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Příbram Březové Hory, Prokopská 337, Příbram ŠKOLNÍ PLÁN EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Škola trvale udržitelného rozvoje Klubu ekologického výchovy Škola trvale udržitelného rozvoje Středočeského kraje

2 Obsah Město Příbram, škola str. 3-4 Dlouhodobý plán EVVO ve škole str Partneři školy str Roční plán EVVO str

3 Příbram - hornické královské město Příbram leží na okraji pohoří Brdy ve Středočeském kraji. Pohoří patří k významným pilířům systému ekologické stability. Větší část pohoří je prozatím uzavřena (vojenský újezd). Okraje újezdu byly otevřeny pro turisty o sobotách a nedělích. Město se rozkládá 60 km jihozápadně od Prahy. Město má asi 37 tisíc obyvatel a průměrný věk obyvatel je 36 let. Nejstarší písemný doklad o Příbrami pochází z roku 1216, kdy ji koupil pražský biskup Ondřej. Za panování českého krále a císaře Svaté říše římské Karla IV. dal v Příbrami tehdejší majitel církevního panství arcibiskup Arnošt z Pardubic postavit na místě dřevěné tvrze kamenný hrádek, který v současné době tvoří základ Zámečku-Ernestina. K nejstarším budovám patří i původně gotický kostel sv. Jakuba se základy z 13.století. Významným český i evropským památkám patří poutní místo Svatá hora. Poutní místo je spojeno se jménem Arnošta z Pardubic a pověstí o vzniku dřevěné sošky P.Marie Svatohorské a svatohorské kaple. Jezuity byla od roku 1660 kaple přestavěna v architektonický klenot českého baroka. Výzdobu provedli i světoznámí umělci, např. sochař j. Brokoff, K.I. Dienzenhofer ( spojení Svaté hory s městem 450m dlouhým krytým schodištěm) aj. Chloubou svatohorského chrámu P.Marie je hlavní oltář, který je ze stříbra vytěženého údajně i v příbramských dolech. Od roku 1732 se koná každoročně korunovace sošky P.Marie, kterou údajně vyřezal sám Arnošt z Pardubic. Ve městě se nachází Muzeum III.odboje konfederace politických vězňů, divadlo, Galerie Františka Drtikola, Aquapark a každoroční hudební festival A.Dvořáka. Ke kulturním zajímavostem regionu patří Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké vzdálený asi 8 km jižně od Příbrami. Novorenesanční zámeček byl postaven v rozsáhlém parku Dvořákovým švagrem. Expozice podává informace o životě, díle a pobytu Antonína Dvořáka ve Vysoké. Slavná je hornická minulost. Těžební činnost již existovala podle archeologických nálezů již od 10. století a některé objevy jsou dokonce z doby Keltů. Nejstarší písemný o místí huti a dolech je z roku Vedle tradiční těžby stříbronosné rudy se v okolí dobývala a zpracovávala v stol. také železná ruda a na potoce Litavka bylo velké množství hamrů. Těžba stříbra dosáhla velkého rozmachu od 30. do 50. let 16. stol. a císař Rudolf II. V roce 1579 povýšil Příbram na svobodné královské horní město. 3

4 V Příbrami bylo také školství zaměřeno na výchovu horníků montánní učiliště z roku 1849, později báňská akademie a Vysoká škola báňská, která zanikla roku Městskou čtvrtí v Příbrami jsou Březové Hory. Březové Hory královského horní město kdysi hornická osada, je v písemných pramenech zmiňována k roku Titul horního královského města získaly v roce Od roku 1953 je součástí Příbrami. V době největšího rozmachu důlní činnosti ( těžba stříbra, olova a dalších drahých kovů) v 80. a 90. letech 19 st. se těžilo v březohorském revíru 97,7 % celé rakousko-uherské produkce. V roce 1875 bylo dosaženo na dole Vojtěch světového prvenství 1000 m svislé hloubky na jednom laně. Práce v dolech byla velmi těžká a nebezpečná. Březové Hory zažily velkou tragédii roku 1892, která postihla téměř každou rodinu. Největší důlní katastrofa té doby na dole Marie si vyžádala 319 životů. Těžba kovů pokračovala na Březových horách i ve 20. století. Nástupnický podnik Rudné doly Příbram uzavřel z ekonomický důvodů revír Základní škola Dvoupatrová budova školy byla postavena roku 1857 s třídami chlapeckými, dívčími i smíšenými. Počet dětí na Březových Horách rostl a proto byla roku 1887 vystavěna druhá školní budova, ve které se poskytovalo vzdělání chlapcům. Budovy dýchají stářím a historií. Budovy byly zatepleny a vyměněny okna. 4

5 PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY Motto školy Naše škola jako místo setkávání při učení, zábavě a sportování Ředitel školy: Mgr. Jan Pechlák Školní koordinátor EVVO: Mgr.Zdeňka Bőhmová Garant EVVO 1. st.: Bc. Stanislava Karlová Počet žáků: 371 Počet členů pedagogického sboru: 26 učitelů 4 vychovatelky Školní jídelna: 6 zaměstnanců Správní zaměstnanci: hospodářka 5 uklízeček údržbář Škola leží na Březových Horách, okrajové městské čtvrti Příbram. Škola má několik samostatných budov. Dvoupatrová budova 1. stupně školy byla postavena roku 1857, od hlavní budovy v Prokopské ulici je vzdálena cca 100 m. Jednopatrová budova 2. stupně byla postavena roku 1887 a je spojena koridorem s budovou, ve které je umístěna sborovna, ředitelna a tři třídy. Součástí školy je moderní tělocvična s parametry pro sálové sporty, venkovní hřiště (vzdálené cca 150 m) s umělým travnatým povrchem a hřištěm pro 5

6 basketbal. Školní družina je umístěna v přízemí budovy 1. stupně a má tři oddělení. V budově 2. stupně je školní klub, který je denně otevřen. Žáci jsou rozdělení v 16 třídách (osm tříd 1. stupně). Na druhém stupni je vždy paralelní třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na fotbal (chlapci) a basketbal (dívky). Výchova, vzdělávání a osvěta se směřují tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného života, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality prostředí, jeho jednotlivých složek a k úctě k sobě, k jiným i ostatním částem Země. Součástí koncepce rozvoje školy je snaha otevřít školu rodičovské veřejnosti prostřednictvím rodičů, Spolku přátel školy, spolupráce s neziskovými organizacemi, žáků současných i minulých. Ekologická výchova je neodmyslitelnou součástí školy a má na škole dlouhodobou tradici. Je nutné, aby vzdělávání a výchova probíhaly systematicky, aby působily na celou populaci, aby myšlení žáků probíhalo v souvislostech s ohledem na přírodní a životní prostředí, směrem k udržitelnému rozvoji. Působení na žáky musí být postupné, dlouhodobé, systematické, průběžně doplňované, musí reagovat na situaci v kolektivech třídy, školy i v obci. Hlavním cílem EVVO je osvojení životních dovedností: umět přijímat odpovědnost za sebe, své okolí, přírodu i životní prostředí vědět, co je správné a co špatné udělat to, co je třeba schopnost změnit názor, hledat jiná řešení snaha dosahovat maxima svých možností umět se radovat ze života touha objevovat nové pracovat na společném úkolu, přijmout roli ve skupině umět se vcítit do druhého, pomáhat druhým umět projevovat přátelství umět plánovat, hledat souvislosti formulovat svá přání a potřeby smysluplně využívat volný čas Očekávané výsledky: Žáci si v průběhu školní docházky osvojí: 6

7 A, základní vědomosti o podmínkách života B, řešení problémů v místním regionu C, tvořivý způsob myšlení D, získávání dovedností a návyků udržitelného rozvoje E, správné zdravotní návyky F, schopnost aplikovat znalosti a dovednosti z ekologické problematiky v běžném životě I. Míra naplnění cílů EVVO ve škole 1. Vedení školy vytvoří podmínky pro EVVO: - akce školy - mimoškolní akce - školení pracovníků v oblasti UR 2. Vyčlenění prostředků pro vzdělávání v oblasti EVVO 3. Vybavení učeben moderní technikou 4. Posilovat prvky udržitelného rozvoje ve vyučovacích předmětech 1. stupně 5. Škola je aktivní součástí v lokalitě, spolupráce s jinými organizacemi 6. Žáci se budou dále podílet na chodu školy prostřednictvím žákovského parlamentu 7. Prostřednictvím žáků rozšířit problematiku EV mezi veřejnost II. Cíle a základní myšlenky Paralelní výuka přírodopisu podle ekologicky zaměřených učebnic a učebnic nakladatelství Fraus zodpovídá ředitel školy Péče o zeleň v okolí školy zodpovídá vyučující pracovních činností další vzdělávání pedagogických pracovníků v ekologické výchově, využití nabídky vzdělávacích institucí Praha, Nymburk, Plzeň, VISK zodpovídá ředitel školy průřezové téma EVVO v jednotlivých předmětech zodpovídají vyučující předmětů zajištění informovanosti učitelů v ekologické oblasti 7

8 rozšiřování nabídky učitelské, žákovské knihovny o tituly s ekologickou tématikou zodpovídají správci knihoven využití ozdravných pobytů v přírodě a školních výletů k rozšiřování poznatků s ekologickou tématikou, k výchově k uvědomělému ekologickému jednání zodpovídají třídní učitelé využití chráněných území v okolí Příbrami k výletům a vycházkám, např. - NP,CHKO Šumava - PP Drbákov Albertovy skály - CHKO Český kras - PP Vinice - PP Plešivec - Brdy - Třemšín zodpovídá koordinátor projektu návštěvy míst užité ekologie - vodárna Hatě nebo Kozičín - sběrný dvůr Příbram - ZOO Praha, Plzeň spolupráce s mateřskými školami zodpovídá ředitel školy spolupráce s ostatními základními školami spolupráce se středisky ekologické výchovy a občanskými sdruženími - Klubem ekologické výchovy - Ochrana fauny Votice - Záchranná stanice živočichů Spálené Poříčí Zodpovídá koordinátor EVVO výuka povinně volitelného předmětu ekologická výchova 8.,9.roč. zodpovídá ředitel školy výuka povinného předmětu biologické praktika 8

9 zodpovídá ředitel školy aktivity v projektu Recyklohraní práce s přírodními materiály zodpovídají vyučující VV a vedoucí kroužků využít možnosti výuky v nově vybudované pracovně na školní zahradě zodpovídají vyučující Využívání možnosti získání finančních prostředků prostřednictvím grantů zodpovídá ředitel školy vysazování dřevin v okolí školy péče o zeleň ve škole zodpovídá zástupkyně ředitele účast na olympiádách v přírodovědných předmětech zodpovídají vyučující předmětů fotodokumentace ekologických aktivit správce PC sítě garant EVVO 1. st. prezentace EV ve škole hlavní nástěnka garant EVVO 1. St 9

10 III. Environmentální výchova, vzdělání a osvěta ovlivňuje samotný chod školy 1. Sběr separovaného odpadu Pravidla separovaného odpadu 1.stupeň papír do krabice ve třídě plasty, hliník, vybité baterie a monočlánky do žlutých a červených košů na chodbách Úklid shromážděného odpadu vyučující a žáci ekologických praktik 2.stupeň papír do krabice ve třídě, plnou krabici odnáší žáci - služba kterýkoliv den v týdnu k dolním schodům u sborovny. plasty do plastových nádob ve třídě hliník do červených košů ve třídě sběr použitých baterií soutěž ve třídách odvoz baterií firmou Ekobat zodpovídá údržbář a koordinátor EVVO 2. Žáci vedeni k šetření energiemi a vodou zodpovídají třídní učitelé třídní žákovská samospráva 3. Školní klub umožňuje žákům vyhledávat informace o EV (knihovna, internet) zodpovídá vedoucí školního klubu 4. Sběr kaštanů a žaludů organizace žáci ekologických praktik IV. Žáci ovlivňují chod školy Žákovský parlament Žáci jsou rovnocennými partnery vedení školy, ovlivňují svými požadavky chod školy a podílí se na řešení problémů. 10

11 V. Činnost žáka Žáci se účastní projektů 1. Celoškolní Den Země Sportovní březohorská olympiáda Masopust Den otevřené školy Veletrh Chování člověka za mimořádných situacích Projekt Recyklohraní Den vody 2. Třídní a předmětové Výzkum silničního provozu Stromy stav zeleně v okolí školy Hluk Hustota silničního provozu na Březových Horách Voda Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie Světový den vod Ekosystémy Naše město Témata zdraví a zdravého životního stylu (hygiena tělesná a duševní, život v bezpečí, 11

12 VI. Spolupráce s jinými subjekty Škola je aktivní součástí života ve své lokalitě. Prezentuje se v regionálním tisku (Kahan, Příbramský deník, Periskop), místní kabelové televizi, v měsíčníku Březových Hor Osadní střípky, ve vývěsce na Náměstí J.A.Alise 1. Spolupráce s Hornickým muzeem Příbram Vypracován celoroční plán spolupráce (viz příloha) zodpovídá ředitel školy 2. Svaz důchodců Březové Hory Výroba drobných dárků 3. Spolek Prokop Spolupráce při Masopustu (děti jsou permoníky ), divadelní hry s hornickou tématikou, seznámení s historií zodpovídá garant EVVO 1. st. 4. Vojenské lesy Příbram Sebrané kaštany a žaludy jsou použity pro zimní přikrmování zvěře 5. Městské lesy Příbram Spolupráce při úklidu městských lesů 6. Domov důchodců, dům s pečovatelskou službou Tvorba drobných dárků, pěvecká vystoupení zodpovídá vedoucí pěveckého kroužku garant EVVO 1. st. 12

13 Hornické muzeum Příbram, nejvýznamnější partner školy Hornické muzeum Březové Hory se nachází v areálu historické Ševčínské, Vojtěšské, Anenské a Drkolnovské šachty. V expozicích jsou exponáty hornicko-hutnické činnosti, tradiční řemesla horníků, vrtací technika, vývoj svislé důlní dopravy na Příbramsku. Vlastní šachetní věž Ševčinského dolu z roku 1879 byla díky své historické a architektonické hodnotě navržena do seznamu technických památek UNESCO. Zajímavý je také rozhled do okolí z ochozu Ševčinského věže vysoké 37 metrů. V bývalém správním objektu Ševčinského dolu je instalovaná expozice mineralogicko geologická s unikátními vzorky březohorského revíru, která je doplněna ukázkou starých hornických pracovních nástrojů, přileb, kahanů aj. Unikátem je nález více jak 140 různých minerálů v revíru. Ševčínský důl je spojen nově povrchově důlním vláčkem, který odveze návštěvníky k dolu Prokop. Na dole Anna se sveze návštěvník důlním vláčkem 260 m dlouhou Prokopskou štolou, která směřuje k ústí jámy Prokop z roku 1832, která byla 1600m hluboká. 330m dlouhá vodní štola Anna z 18. století spojuje podzemím důl Anna a Vojtěch. Zajímavá je návštěva vodního kola se skluzavkou v podzemí dolu Drkolnov, jež pochází z 19. st. K nejvzácnějším exponátům se řadí státem chráněné technické památky parní těžní stroj Vojtěšské šachty z roku 1889, parní těžní stroj dolu Anna z roku 1914, kompresor z roku Původní hornická chalupa přibližuje život havířské rodiny na přelomu 19. a 20. století. V období Vánoc, Velikonoc se návštěvníci mohou seznámit prakticky s lidovými řemesly. Součástí Hornického muzea je Památník Vojna u Příbrami. Bývalý zajatecký tábor z let pro německé válečné zajatce, tábor nucených prací z let a následně vězeňské zařízení v období , ve kterém bylo žalářováno mnoho politických vězňů. Tábor se nachází mezi uranovými šachtami Vojna I a Vojna II asi 5 km jihovýchodně od Příbrami. Jsou zpřístupněny objekty velitelství, bunkru, ošetřovny, ubytovací. Je zde expozice dokumentující období v Československu po roce 1948, protikomunistický odpor a přibližují problematiku uranového hornictví. Památník Vojna je od roku 2001 kulturní památkou. Pobočkami Hornického muzea jsou Křížovnický špýchar Prostřední Lhota u Nového Knína, který pochází z roku 1770 a Muzeum vesnických staveb středního Povltaví Vysoký Chlumec. Jsou zde umístěny stavby z druhé poloviny 18. st. až po počátek 20 st. Významným průmyslovým podnikem v dějinách města a regionu byly Uranové doly (nyní Diamo). Od roku 1948 se v důsledku těžby bohatého ložiska uranové rudy Příbram velmi rychle rozvíjela. Dobývání bylo roku 1991 ukončeno z ekonomických důvodů. 13

14 8 km jivýchodně od Příbrami se nachází obec Slivice, kde se uskutečnily poslední boje II. světové války v Evropě. Památník Vítězství připomíná události z Spolupráce s Hornickým muzeem Vztah člověka k prostředí Region Naše Obec, Voda Přehled společných akcí : viz spolupráce s Hornickým muzeem Příbram Více než 60 společných akcí Příklady dobré praxe k tématu Voda a Naše obec Voda Raci Poznávání současnosti i minulosti obce, Březových Hor Voda obojživelníci Voda plazi CHKO Brdy? Vodní kolo Drkolnov Řemesla, Skanzen Vysoký Chlumec, Špýchar Prostřední Lhotě aj. 14

15 ROČNÍ PLÁN EKOLOGICKÉ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY Zaměření v školním roce 2013/14 Témata: VODA a NAŠE MĚSTO Témata jsou zapracována do všech předmětů a budou prolínat mezi předměty a aktivity budou směřovat k těmto tématům. EV v předmětech 2013/14 2. stupeň 1. Průřezové téma ekologická výchova v ŠVP (viz příloha) - integrace 2. Zaměření v roce 2013/14 Voda a naše město Základní náměty EV v předmětech Matematika příklady zaměřené na daná témata Fyzika Spotřeba vody projekt Závěrečné práce na téma voda Chemie Pozitivní a negativní vliv chemie na životní prostředí Zdroje vody, pitná voda (s důrazem na region) Hospodaření s odpady ve městě Ochrana vody, její význam 15

16 Nebezpečné látky, vliv na zdraví člověka mutageny, karcenogeny Přírodopis Význam vody v krajině, v lese Aktivity z oblasti zdravého životního stylu Ekologická a biologická praktika Voda základ života, abiotické podmínky Úkoly s tématikou voda, naše město z projektu Recyklohraní Sběrný dvůr v naší obci Nakládání s odpady v naší obci Zjišťování informací o vodě na internetu ( salinita moří, hloubka a rozloha moří..) Ochrana a znečišťování vod Litavka, Příbramský potok, rybníky na území města, úprava pitné vody Pitný režim žáků naší třídy, školy Zeměpis Vést k zájmu o rozvoj města, obce Nerovnoměrný rozvoj států, krize z nedostatku vody Souvislosti mezi problémy globálními, regionálními a lokálními Tělesná výchova Pobyty v přírodě využít k vytváření pozitivního vztahu k prostředí Hygienické zásady při sportovních činnostech Pitný režim žáků Hudební výchova Poslech B. Smetana - Má vlast Vltava Český jazyk Vést žáky k formulování vlastních názorů na problematiku životního prostředí (slohové práce, diskuze, referáty) Působit na citový vztah k přírodě, na odpovědnost člověka, na morální aspekty vztahů k prostředí Využívat regionální významné osobnosti Podchycovat zájem o sledování vztahů člověka k prostředí v krásné a vědecké literatuře (volit vhodné literární ukázky) Anglický a německý jazyk Základní slovní zásoba pro získávání a předávání informací z oblasti voda, udržitelného rozvoje, naše město při čtení a konverzaci uvádět příklady z oblasti životního prostředí 16

17 (s důrazem na obec a vodu) Dějepis Věnovat pozornost místním a regionálním památkám, jejich ochrana Světové kulturní a přírodní dědictví, podíl ČR Přírodní zdroje voda, její vliv na rozvoj civilizace Vliv člověka na změny v přírodě Občanská výchova Etické zásady vztahů člověka k přírodě Základní právní nástroje péče o životní prostředí Vztahy mezi prostředím a aktuálními společenskými jevy (drogy, kriminalita, šikana) Individuální zodpovědnost jedince k prostředí Principy udržitelnosti rozvoje do spotřeby, do chování lidí Chování za mimořádných situací povodně Výtvarná a hudební výchova estetické vnímání okolního prostředí Vyjadřování názorů na vztahy člověka a prostředí na současné problémy okolí i světa Práce zaměřit a téma Voda, Naše obec Uplatňování zásad domácí ekologie, ekologické chování Pracovní činnosti Seznamovat s příklady moderních technologií Význam recyklace, správné ekologické chování podniků (důraz na region) Vést k odpovědnému jednání v prostředí (šetření vodou, energií, třídění odpadů) Základní náměty EV v předmětech na 1.stupni ZŠ Projekty Zdravé zuby (tématický okruh Zdraví) Masopust ((tématický okruh Člověk a životní prostředí) Voda (tématický okruh Voda) Naše město (tématický okruh Lidské aktivity a problémy ŽP) Matematika Příklady na daná témata Český jazyk Působit na citový vztah k přírodě, na odpovědnost člověka Využívat ukázky z krásné literatury zaměřené k přírodě 17

18 Tělesná výchova Pobyty v přírodě využít k vytváření pozitivního vztahu k prostředí Pitný režim dětí Stravovací návyky dětí Člověk a svět práce Vést k odpovědnému jednání v prostředí (šetření vodou, třídění odpadů) Estetické vnímání okolního prostředí Výtvarná a hudební výchova Práce zaměřit a téma Voda, Naše město Uplatňování zásad domácí ekologie, ekologické chování 18

VI 337, 261 01 318 623817 318 635739 607543945 E-

VI 337, 261 01 318 623817 318 635739 607543945 E- Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337, 261 01 Příbram VI tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 m. 607543945 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní

Více

KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY

KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A, náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace PSČ: 463 31 IČO:72741643 KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY Zpracovala: Mgr. Veronika

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN + aktualizace pro školní rok 2014/2015

DLOUHODOBÝ PLÁN + aktualizace pro školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola PRAMENY, Karviná, příspěvková organizace Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) DLOUHODOBÝ PLÁN + aktualizace pro školní rok 2014/2015 ÚVOD Dlouhodobý plán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Začněme spolu byl vytvářen

Více

Úprk do života - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Úprk do života - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu Úprk do života - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Hradec Králové 1 Obsah 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen-edu.cz 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM A ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOHOSUDOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Zpracovaný podle RVP ZV a RVP G

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM A ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOHOSUDOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Zpracovaný podle RVP ZV a RVP G BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM A ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOHOSUDOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovaný podle RVP ZV a RVP G Verze č. 1 platná od 1. 9. 2010 Být učitelem znamená být tvůrcem krásy, lásky a lidskosti. J. A.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, 8. KVĚTNA 63 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 č.j.: ZŠHL/229/2013 30.8. 2013 platnost

Více

Škola dobrých základů 1

Škola dobrých základů 1 kolektiv pedagogických pracovníků školy Grafické zpracování: M. Hanáková. Neprošlo jazykovou korekcí. 1 O B S A H 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1.1 NÁZEV ŠVP... 3 1.2 PŘEDKLADATEL... 3 1.3 ZŘIZOVATEL... 4

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Všeobecné podmínky pro EVVO stanovuje zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí:

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod

Kompletní ŠVP. Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod školní vzdělávací program ŠVP 2009 / 2010, č.j. 273 / 09 zskom Kompletní ŠVP Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod 1 Identifikační údaje Název ŠVP ŠVP 2009 / 2010, č.j. 273

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

CESTA KE VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DĚČÍN II, KAMENICKÁ 1145

CESTA KE VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DĚČÍN II, KAMENICKÁ 1145 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ CESTA KE VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DĚČÍN II, KAMENICKÁ 1145 Platnost programu od: 01.09. 2013 Č.j.: 1/1/2013SVP ZPRACOVÁNO PODLE RVP ZV OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Učení má být takové, aby to, co se žákům předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu.

Učení má být takové, aby to, co se žákům předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu. PSČ : 591 01 TEL/FAX : 566 625 768 Učení má být takové, aby to, co se žákům předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu. Albert Einstein I. CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Základní školy T.G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1.9.2009

Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Základní školy T.G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1.9.2009 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Základní školy T.G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1.9.2009 Předkladatel: název školy Základní škola T.G. Masaryka Šardice,

Více

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE ) ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE Název školy: Základní škola a Mateřská škola Radnice, příspěvková organizace Adresa školy: Sídliště 591, Radnice 338 28 E-mail:

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Více