ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 01 LEDEN 2009 STRANA 2-4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 5!ESKÉ P"EDSEDNICTVÍ STRANA 6 V#ZVY K P"EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 01 LEDEN 2009 STRANA 2-4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 5!ESKÉ P"EDSEDNICTVÍ STRANA 6 V#ZVY K P"EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$"

Transkript

1 SPECIÁLN% ZAM%"ENO NA ESKÉ P"EDSEDNICTVÍ V RAD% EU ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-4 NOVINKY Z BRUSELU Dn s v Luha"ovicích sjdou minist#i prác a sociálních v%cí z clé Evropy, aby zd prodiskutovali situaci na trhu prác v Evrop%. Zlínsk' kraj v spolupráci s Evropsk'm fórm mlád vyuil této p#ílitosti k p#ilákání pozornosti na jdnu z njohron%j(ích skupin na trhu prác, mlád. V tomto "ísl Vám práv% chystané spciální zasdání Evropského fóra mlád v Zlínském kraji p#dstavím. STRANA 5 ESKÉ P"EDSEDNICTVÍ Kalndá# kulturních akcí v rgionu j pln' událostí. Zd s do"tt o t%ch njbli(ích, tj. t%ch plánovan'ch na m%síc únor STRANA 6 V#ZVY K P"EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$ STRANA 7 VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V EU Nzapom)t s podívat na ná( kalndá# událostí v EU a nabídku pracovních míst Vání "tná#i, P$lrok "ského p#dsdnictví za"al tprv p#d "trnácti dny a my s ji v Zlínském kraji chystám na dv% oficiální akc: nformální zasdání ministr$ prác a sociálních v%cí EU a zasdání Evropského fóra mlád. První událost j organizována Ú#adm vlády &ské rpubliky a minist#i zmí EU s zd budou zab'vat otázkami dopadu finan"ní kriz na vropsk' pracovní trh. Aktuální situac v Evrop% nní jdnoduchá, a"koli nní tak (patná jako v Spojn'ch státch. I p#sto j nutn' spol"n' postup "lnsk'ch stát$, aby byl v Evrop% znovu nastartován procs tvorby nov'ch pracovních míst. Ministrské zasdání v Luha"ovicích má tdy zásadní politick' v'znam. P#i této p#ílitosti s Zlínsk' kraj rozhodl zorganizovat akci, ktrá s tímto vlmi úzc souvisí. Pozval zástupc Evropského fóra mlád, aby zd prodiskutovali jjich pohld na to, co by minist#i EU m%li ud%lat pro zlp(ní situac postavní absolvnt$ na trhu prác. Motto akc zní: Nchm mladé promluvit a také jim naslouchjm V tomto vydání Nwslttru Vám p#dstavím tuto v'znamnou mzinárodní akci, ktra s v kraji uskut"ní v druhé polovin% ldna 2009, p#dstavím Vám profily xprt$, kt#í p#ijali na( pozvání a d$litost této akc pro Evropu. Cht%l bych také pod%kovat v(m lidm, kt#í s podílli na organizaci stkání Evropského fóra mlád, proto, a"koli první my(lnka s zrodila na Zastoupní Zlínského kraj v Bruslu, jjí ralizac vyadovala zapojní clého t'mu, ktr' na ní pracoval vlmi tvrd% a dob# D%kuji Vám a ji s p#ichystjm na p#ivítání na(ich vzácn'ch host$. S pozdravm, Mattia Crostto *ditl Zastoupní Zlínského kraj v Bruslu

2 NOVINKY Z BRUSELU Evropa j tradin" citlivá k otázkám spojn#m s zam"stnaností a p$ístupm na pracovní trh. Stál hldá nové csty, jak zajistit stabilní pracovní místa pro své obany, p$dv%ím pro mladé lidi a absolvnty. Modl flxicurity j jdním z posldních koncpt&, ktr# s EU sna'í aplikovat na pracovním trhu. Co znamná? J to modl kombinující snadné p$ijímání a propou%t"ní nov#ch zam"stnanc&, ov%m spojného s vysok#mi prémimi pro zam"stnané. Poprvé byl pou'it v Dánsku v 90. ltch. J fktivní pouz pokud jsou dávka distribuovány pouz t"m, kt$í si v dob" nzam"stnanosti práci aktivn" hldají nbo si dopl(ují pot$bné vzd"lání. Klady: tém"$ okam'ité sní'ní nzam"stnanosti, v"t%í podpora nzam"stnan#ch Zápory: vy%%í finanní zát"' v$jn#ch rozpot& a da(ové zatí'ní bohat%í ásti obyvatlstva Zlínsk& kraj pracuj na zaji't(ní lp'ích pracovních podmínk pro mladou gnraci Strana 2 V dnch , t%sn% p#d zahájním Nformálního zasdání ministr$ EU pro zam%stnanost a sociální zálitosti, bud Zlínsk' kraj hostit j(t% jdnu d$litou událost. Bud jí spciální zasdání Evropského fóra mlád, ktré ns názv: Zam%stnání mlad'ch v dob% kriz. B%hm této události budou zástupci mladé gnrac pocházjící z clé Evropy diskutovat své názory a pohldy na njcitliv%j(í témata t'kající s zam%stnávání mlad'ch, jako jsou nap#. první zam%stnání po dokon"ní studií, zam%stnancká mobilita, nabídka pracovních stáí, bzp"nost na trhu prác apod. Exprti z Evropské komis a ostatní partn#i, v"tn% vropsk'ch obchodních asociací, budou na dan'ch tématch pracovat spol"n% s zástupci mlád z Evropského fóra. Na konci tohoto stkání bud mít dlgac Fóra monost przntovat finální, tzv. Zlínsk' dokumnt ministr$m prác a sociálních v%cí v(ch 27 "lnsk'ch stát$ EU. Tato akc j úzc spojna s Zlínsk'm krajm, ktr' bud tyto dv% podstatné události hostit v stjném "as. Po#ádání této události znamná siln' závazk Zlínského kraj k zaji(t%ní lp(ích ivotních podmínk v(m sv'm ob"an$m a obzvlá(t% mlad'm gnracím, a to T njn na lokální, al také na clovropské rovin%. h Zlínsk' kraj j oblastí &ské rpubliky, ktrá s vyzna"uj njvy((ím podílm ivnostník$ a podnikatl$ na po"t obyvatl z clé &R. V'jim"ná histori Ba+ovského obuvního pr$myslu v tomto rgionu ukazuj na tradici osobní iniciativy ob"an$ v otázkách zam%stnanosti. Al p#sto, i osobní podnikání pot#buj b't s podporováno dobr'mi pravidly, zvlá(t% p#i nadcházjící konomické krizi. To j d$vod, pro" j pot#ba otv#ít dbatu o pracovním trhu a pracovních smlouvách na vropské úrovni. v Zv'(ním pozornosti k témat$m pracovních podmínk mlad'ch lidí si Zlínsk' kraj slibuj p#dat t%m, kt#í v Evrop% v této oblasti rozhodují, tdy ministr$m, jasnou n zprávu s zn%ním: Myslt na mladé, proto jn tak m$m ovlivnit a rgulovat vztah mzi nabídkou t a poptávkou na trhu prác h Poptávka pracovníci (vysoc kvalifikovaní pracovníci, kvalifikovaní pracovníci nkvalifikovaní pracovníci) d i t i o n o f Nabídka Zam%stnavatlé (mzinárodní, malé a st#dní podniky, státní správa) t h Minist)i prác a sociálních E v(cí U W k o f

3 Zam(stnání mlad&ch v dob( kriz, Luha+ovic, Spojní mzi hlavními prioritami +ského p)dsdnictví a stkáním EFM Strana 3 Vláda )ské rpubliky dfinovala dtailní program pro p&lrok P$dsdnictví v Rad" EU s n"kolika jasn#mi prioritami. Spciální zasdání Evropského fóra mlád' v Luhaovicích odpovídá v%m t"mto prioritám. Hlavní cíl +ského p)dsdnictví Prosazování vropské konkurncschopnosti Spcifické cíl Zv'(it d$v%ru spot#bitl$ D$v%ra v st#dní a malé podniky tvorba nov'ch pracovních míst Propojní s zasdáním EFM v Luha+ovicích diskuz o monostch mlad'ch p#isp%t k vropské konkurncschopnosti d$raz na rozvoj podnikání mlad'ch diskuz o ngativních aspktch zam%stnávání mlad'ch Otv)ná a spojná Evropa transatlantické vztahy, západní Balkán a v'chodní Evropa bzp"nost a konomická spoluprác Intgrac západního Balkánu Otázka mobility Flxicurity" Zam%stnanost po otv#ní nov'ch pracovních trh$ Zv'(ní p#ílitostí formou intgrac a spol"n'ch zákon$ P)ínos této akc Zlínskému kraji My(lnka pozvat njv'znamn%j(í nvládní organizaci mlad'ch p#i(la od zástupc$ Zlínského kraj, kt#í tím umonili, aby s minist#i prác a sociálních v%cí zmí EU dozv%d%li, co dn(ní mladá gnrac povauj za kvalitní zam%stnání, jaké jsou problémy, ktré j "kají p#i vstupu na pracovní trh a njistota pracovních podmínk #íká Mattia Crostto, #ditl kanclá# Zastoupní Zlínského kraj v Bruslu. D,l*itost zapojní mlad&ch Zapojní mladé gnrac do této dbaty j xtrémn% d$litá práv% v této dob%. Mladí lidé ponsou d$sldky konomické a finan"ní politiky, ktrá j aplikovaná dns. Názory mlad'ch jsou d$lité také pro Zlínsk' kraj, kd j v%t(ina HDP vytvá#na mal'mi podniky, podnikatli a ivnostníky. J zd pot#ba vytvo#it co moná njlp(í prost#dí pro mladé podnikatl. Jjich názory, vyjád#né njprv na Fóru a pak také p#d ministry zmí EU, pomohou rgionu a jho p#dstavitl$m idntifikovat, jaké jsou priority pro p#í(tí gnrac a jaké j njlp(í prost#dí, ktré by pomohlo udrt v rgionu mladé talnty a p#itáhnout zahrani"ní invstory. Co j Evropské fórum mlád*? EFM j nzávisl'm svazkm slon'm z jdnotliv'ch vropsk'ch mládnick'ch organizací. J tvo#no víc n 90 národními radami mlád a mzinárodními nvládními mládnick'mi organizacmi. P#ivádí dohromady na dst milion$ mlad'ch lidí z clé Evropy a rprzntuj jjich spol"né zájmy. Hlavní d$raz j kladn na artikulaci zájm$ "ln$ a jjich prosazování do politick'ch program$ vládních institucí. Evropské fórum mlád j místm pro dbatu, ktrá vd k vypracování politik a postoj$ zalon'ch na názorch, zku(nostch a znalostch mlad'ch lidí z clé Evropy. Víc informací o této organizaci s do"tt na:

4 Zam(stnání mlad&ch v dob( kriz, Luha+ovic, O+kávané dopady události na rgion a jho obyvatl Strana 4 Spciální zasdání Evropského fóra mlád' p$ins rgionu okam'ité v#hody, a to také díky podpo$ kanclá$ Zastoupní kraj v Bruslu. Podívjm s, ktré to jsou. Za prvé tato událost, spol"n% s ministrsk'm zasdáním, uká rgion co by dstinaci vhodnou pro cstovní ruch a po#ádání obchodních jdnání a tmatick'ch konfrncí. Fakt, j kraj schopn zorganizovat tak d$litou událost, ktrá bud hostit spoustu v'znamn'ch mzinárodních host$, j mnohm fktivn%j(í n jakkoli drah' rklamní spot nbo propaga"ní kampa). Vzm%t v úvahu, v pr$b%hu clého "ského p#dsdnictví bud jn p%t m%st mimo Prahu hostit oficiální akc EU. To pozvdn obraz Zlínského rgionu v o"ích Evropy jako jdnoho z nj "sk'ch rgion$. Za druhé, iniciativa pozvat EFM a nabídnout mlad'm lidm p#ílitost stkat s s vropsk'mi ministry, má d$lit' politick' v'znam. Zlínsk' dokumnt s stan modlm pro monou spolupráci mzi ob"anskou spol"ností a politiky v rámci clé Evropy. Obraz modrního a aktivního rgionu bud uit"n' pro organizaci dal(ích událostí v rgionu v oblasti sociálních zálitostí, ktré budou pot#bovat finan"ní pomoc z EU. Nakonc, tato událost bud mít pozitivní dopad také na místní obyvatl. Rprzntanti kraj budou mít monost promluvit si s vysok'mi vropsk'mi politick'mi p#dstavitli a xprty. Stjn% tak místní studnti budou moci potkat své kolgy z clé Evropy. Rgionu roz(í#í p#ílitosti pro organizování dal(ích podobn'ch iniciativ. Program dvoudnního zasdání Útr& Zahajovací zasdání na luha+ovické radnici 09:30-10:00 Rgistrac ú+astník, 10:00-11:00 Zahajovací proslovy: Stanislav Mi'ák, hjtman Zlínského kraj Franti'k Hubá+k, starosta Luha"ovic Tin Radinja, p#dsda Evropského fóra mlád Wallis Goln, vdoucí odd%lní zam%stnanosti, slub a mobility, Gnrální #ditlství Evropské komis pro zam%stnanost, sociální v(ci a rovné p#ílitosti Alna Gajd,'ková, první místop#dsdkyn% Snátu Parlamntu &R Proslovy xprt, 11:00-13:00 Kvalitní pracovní místa a flxicurity Zástupc ETUC Rozvoj dovdností Zástupc Evropské komis, Gnrální #ditlství pro zam%stnanost Mobilita pracovník záastupc Evropské komis, Gnrální #ditlství pro zam%stnanost 14:30 Parallní workshopy v hotlu Palac +ást 1 19:00 Oficiální v"# s zástupci Parlamntu d$tí a mlád% Zlínského kraj St)da :00 Parallní workshopy v hotlu Palac +ást 2 13:30 Záv(r+né zasdání na luha+ovické radnici Luca Scarpillo, "ln V'boru pro zam%stnanost a sociální kohzi, Evropské fórum mlád Ond)j Bn'ík, "ln V'boru rgion$ v Bruslu a "ln V'boru pro vropské zálitosti Zlínského kraj Jaroslav Drozd, nám%stk hjtmana Zlínského kraj

5 KRÁTCE Z BRUSELU )ské p$dsdnictví zaíná mnoha událostmi v Bruslu. Posldní nwslttr roku 2008 nabídl p$hld t"ch njd&l'it"j%ích. V tomto ísl nabízím hlub%í pohld na nadcházjící akc naplánované v njbli'%í budoucnosti, poínaj m"sícm únorm. Víc novink o ském p$dsdnictví a Dnch kraj& )R v Bruslu najdt na stránkách: Strana 5 Kohzní politika Brusl , V&bor rgion, Hlavním cílm vropské kohzní politiky j zmn(it rozdíl mzi víc a mén% rozvinut'mi rgiony. Konfrnc "Kohzní politika 2014+" j organizována v rámci Dn$ "sk'ch rgion$ v Bruslu a "ského p#dsdnictví Rad% EU. Konfrcn zam'(lí p#isp%t k pokra"ující diskuzi na téma budoucí podoba kohzní politiky a shromád%ní a przntování aktuálních v'stup$ v#jné dbaty na toto téma. Zám%rm j také zd$raznit roli rgionálních zástupc$ v navrhování, p#ijímání a implmntování kohzní politiky. Zvlá(tní d$raz bud kladn na tritoriální dimnzi kohzní politiky d$litost zahrnout kad' rgion a obc do vropsk'ch politik. Pohld mzinárodních xprt$, stjn% jako "ln$ V'bor$ rgion$ a Evropského parlamntu bud také d$lit' pro pochopní, jaké jsou pozic vropsk'ch politik$ s ohldm na vytvo#ní publikac Evropské komis s názvm Tritoriální divrzita jako síla Evropy, jjí vydání s plánuj na únor Budování most,: rgionální dimnz TEN-T Brusl , V&bor rgion, Zastoupní Zlínského kraj v Bruslu po#ádá konfrnci s názvm TEN-T. Jdná s o mzinárodní konfrnci, ktrá s uskut"ní v V'boru rgion$ v Bruslu. Hlavním cílm j p#itáhnout pozornost v(ch zaintrsovan'ch stran k jdnomu z hlavních aspkt$ fungování mzinárodního obchodu: dopravní infrastruktu#, p#dv(ím v smyslu v'stavby místních a rgionálních dopravních sítí. Ptra Jano(ková, rgionální zástupc v Bruslu p#dstavuj událost t%mito slovy: "Já osobn$ pocházím z Zlína a vzhldm k mé práci na rgionálním zastoupní v Bruslu, musím "asto cstovat. Díky tomu mám p#ímou zku&nost s mzrami na poli dopravy. Doká%u si p#dstavit, % politici, podnikatlé, invsto#i, al také nap#. studnti by jist$ ocnili, kdyby nmusli trávit tolik "asu na cstách a mohli s rad$ji v$novat své profsi. Dál vysv%tluj Tato konfrnc byla zorganizována práv$ pro tnto ú"l: zdraznit, co v systému vropské dopravní infrastruktury stal chybí a jak z ní vytvo#it modrní, fktivní a intgrovanou sí'. Jsm si v$domi toho, % j zd stál spousta rgion, ktré jsou od#íznuty od hlavních dopravních os. Cht$li bychom tnto fakt znovu zdraznit a navrhnout mo%ná #&ní, jak j vidím my. *"níci a ostatní ú"astníci jsou pozváni, aby s pod%lili o sv$j pohld na stav TEN-T schémat a na"rtli v'voj t#í stratgick'ch dimnzí TEN-T projkt$ v blízké budoucnosti tj. politické, finan"ní a nviromntální. Hlavními tématy budou o"kávané v'sldky os v rámci TEN-T na základ% sm%#ování navrhovaném v zlné kniz Evropské komis, rovnováha v partnrství mzi v#jn'm a soukrom'm sktorm v této oblasti, valuac mon'ch nov'ch #(ní, ktré by mohly b't aplikovány pro lp(í vyuití vropského, národního, rgionálního a soukromého kapitálu na budování dopravních infrastruktur. P#íklady úsp%(n'ch projkt$ p#dstaví partn#i z Polska, Franci a Itáli. Pro víc informací: Mattia CROSETTO, Ptra JANO,KOVÁ Zastoupní Zlínského kraj v Bruslu Boulvard d la Cambr 46, B1000 Brussls tl. (32) fax (32) Foto: S. Domansk& Krom()í*, Zborovsk& most

6 Strana 6 V'zvy k p)dkládání návrh, Program média Program média Program Galilo Podpora tlvizního vysílání vropsk'ch audiovizuálních d%l Uzáv%rka: r,zná Rozvoj audiovizuálních projkt$ Iniciativa i2i Uzáv%rka: Podpora vropského globálního satlitního naviga"ního systému Uzáv%rka: Program Jan Mont EU studia Vzd(lání Vzd(lání Vzd(lání Uzáv%rka: Program Erasmus mobilita studnt$ v rámci studia a stáí Uzáv%rka: Program Grundtvig: asistntské pobyty, projkty dobrovolné "innosti snior$ Koopra"ní projkty a opat#ní; podpora kulturních institucí Kultura Uzáv%rka: r,zná V&zkum Doprava Sdm' rámcov' program pro v'zkum, tchnick' rozvoj a dmonstrac V'zva k p#dkládání návrh$ do "ásti v'zkumné infrastruktury Uzáv%rka: M%stská doprava Granty na udritlnou politiku mobility v m%stsk'ch aglomracích Uzáv%rka: V&zkum Program pro v'zkum a v'voj Enrgi druhé gnrac- Biopaliva spol"ná v'zva pro EU a Brazílii Uzáv%rka: Uzáv%rka:

7 Nwslttr VYDÁNÍ N 1 LEDEN 2009 Strana 7 Czch Rg Days Vbor rgion" K r a j s k é r p u b l i k y p"isp í vají k p ro g ramu ského p"dsdnictví Zlín Rgion in Brussls Th Ros Hous 46, Boulvard d la Cambr B1000 Bruxlls Tl. (32) Fax (32) mail: KALENDÁ" LEDEN Zvlá(tní zasdání "ln$ poradní skupiny EUREGHA s &sk'm p#dsdnictvím Stálé zastoupní &R p#i EU Brusl, Blgi Zasdání Evropského fóra mlád v Luha"ovicích Nformální zasdání ministr$ prác a sociálních v%cí EU v Luha"ovicích Stkání Evropského fóra mlád s Trojkou v Luha"ovicích &sk' pls v Bruslu Spol"nská událost "ského p#dsdnictví v Rad% EU Autoworld Muzum aut v Bruslu Volná místa v Evrop( EU Satllit Cntr Gnrální )ditlství &íslo pracovního místa: EUSC/V07/2008 Asistnt(ka) gnrálního #ditl Místo v'konu prác: Torrjón d Ardoz (Madrid),,pan%lsko Uzáv%rka p#ihlá(k: Info: EU Satllit Cntr Prsonální odd(lní &íslo pracovního místa: EUSC/V 05/2008 Vdoucí odd%lní Místo v'konu prác: Torrjón d Ardoz (Madrid),,pan%lsko Uzáv%rka p#ihlá(k: Info: EU Satllit Cntr Tchnické odd(lní &íslo pracovního místa: EUSC/V 04/2008 Vdoucí odd%lní Místo v'konu prác: Torrjón d Ardoz (Madrid),,pan%lsko Uzáv%rka p#ihlá(k: Info: ro"ník 6, "íslo 1 ldn 2009 Uzáv(rka +ísla: Rdakc si vyhrazuj právo p#ísp%vky zkrátit, p#ípadn% stylisticky a jazykov% upravit. Za v%cnou správnost odpovídá autor. Informac uvdné v této publikaci jsou obcné povahy a nobsahují vy"rpávající anal'zu dan'ch témat. Odkazy jsou ur"ny k usnadn%ní p#ístupu k informacím a za jjich aktuálnost a obsah odkazovan'ch stránk nru"ím. Vydavatl: Zastoupní Zlínského kraj v Bruslu Rdak+ní rada: Mattia Crostto, Ptra Jano(ková Grafick& dsign: HAL9000Limitd 2007

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 04 ÚNOR 2009 STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 & 5 ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ A ZLÍNSKÝ KRAJ

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 04 ÚNOR 2009 STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 & 5 ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ A ZLÍNSKÝ KRAJ SPECIÁLNĚ ZAMĚŘENO NA PŮLROK ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU Několik akcí dostalo Zlínský kraj v Bruslu na scénu! Na jdn týdn si události připravné zastoupním monopolizovali

Více

srpen 2009 Vá!ení "tená#i, V první polovin! tohoto roku, tj. od 1. ledna 53 Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES

srpen 2009 Vá!ení tená#i, V první polovin! tohoto roku, tj. od 1. ledna 53 Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES Spole!ná kulturní v"stava Dvacítky: generace nové Evropy 3 ICT veletrh o e-bezpe!nosti ob!an# Evropy 4 Zastoupení Olomouckého kraje p$i EU p$edsedalo

Více

kv$ten 2009 Vá!ení "tená#i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Konference o humanitární pomoci je první místní událostí!eského p"edsednictví 2

kv$ten 2009 Vá!ení tená#i, Zvlá! zajímavé #lánky: Konference o humanitární pomoci je první místní událostí!eského pedsednictví 2 09 kv$ten 2009 Zvlá!" zajímavé #lánky: Konference o humanitární pomoci je první místní událostí!eského p"edsednictví 2 ICT veletrh v Olomouckém kraji: obsah, v#sledky a názory 3 ICT veletrh v Olomouckém

Více

b"ezen en 2009 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2

bezen en 2009 Vá&ení 'ten ái, Zvlá! zajímavé #lánky:!eské pedsednictví obrazem: konference o peshrani#ní spolupráci 2 S p e c i á l z a m!"en# n a D n y k r a j $ % R 06 b"ezen en 2009 06 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky: obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2 obrazem: galerie ze dne inovací 3 obrazem:

Více

SUPPOLICY EVROPSK! PROJEKT. Speciální %íslo. Milí!tená"i, Newsletter SPECIAL N 2 SRPEN 2008 STRANA 2 WORKSHOP SUPPOLICY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

SUPPOLICY EVROPSK! PROJEKT. Speciální %íslo. Milí!tenái, Newsletter SPECIAL N 2 SRPEN 2008 STRANA 2 WORKSHOP SUPPOLICY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Speciální %íslo EVROPSK! PROJEKT SUPPOLICY Milí!tená"i, jak jist! víte, Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu je pln! zapojeno do realizace evropského projektu SupPolicy zam!"eného na inovace, jeho# se

Více

17 zá$í. Zvlá!" zajímavé #lánky: Evropská unie investuje do mladé generace: schválení nov!ch spole"n!ch iniciativ 2-3

17 zá$í. Zvlá! zajímavé #lánky: Evropská unie investuje do mladé generace: schválení nov!ch spolen!ch iniciativ 2-3 17 zá$í 2007 17 Zvlá!" zajímavé #lánky: Evropská unie investuje do mladé generace: schválení nov!ch spole"n!ch iniciativ 2-3 Nová verze internetov!ch stránek Olomouckého kraje v Bruselu je spu#t$na 5 Obsah:

Více

!ervenec 2009. Vá"ení!tená#i, Ve dnech 14. - 17.!ervence 2009 se zvolení 53. Zvlá!" zajímavé #lánky:

!ervenec 2009. Váení!tená#i, Ve dnech 14. - 17.!ervence 2009 se zvolení 53. Zvlá! zajímavé #lánky: Zvlá!" zajímavé #lánky: Evropsk! parlament si zvolil svého nového p"edsedu: minulého polského p"edsedu vlády Buzka, jen# získal 555 hlas$ 2 %lenové EP hodnotili &eské p"edsednictví a se'li se s nov!m EU

Více

19!íjen. Vá"ení #tená!i, Zvlá!t" zajímavé #lánky: P!edstavení Baltskojaderského. koridoru evropsk"m institucím 2

19!íjen. Váení #tená!i, Zvlá!t zajímavé #lánky: P!edstavení Baltskojaderského. koridoru evropskm institucím 2 19!íjen 2009 19 Zvlá!t" zajímavé #lánky: P!edstavení Baltskojaderského koridoru evropsk"m institucím 2 Seminá!e partnerství BIRTH b#hem Open Days 2009 3 Obsah: EU témata & události 2 Krátce z u 5 V"zvy

Více

Newsletter ISSUE N 16 SRPEN 2007

Newsletter ISSUE N 16 SRPEN 2007 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Ocen#ní Europa Nostra 2008 za p"ísp#vek k zachovaní hmotného kulturního d#dictví za pomoci Evropské komise STRANA 4 OPEN DAYS 2007: OFICIÁLNÍ PROGRAM ZVE!EJN"N

Více

kv!ten 2009 Vá"ení #tená$i, 53 Zvlá!" zajímavé #lánky:

kv!ten 2009 Váení #tená$i, 53 Zvlá! zajímavé #lánky: Zvlá!" zajímavé #lánky: Návrh projektu z Olomouckého kraje v Bruselu a jeho partner! byl schválen k financování Visegrádsk"m fondem 3 Nová informa#ní iniciativa zastupující kancelá$e Olomouckého kraje

Více

20 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu podpo"il Univerzitu Palackého v Olomouci 2

20 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá! zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu podpoil Univerzitu Palackého v Olomouci 2 20 $íjen 2007 20 Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu podpo"il Univerzitu Palackého v Olomouci 2 Nová sekce na#eho newsletteru: P"íru$ka pro za$áte$níky: jak získat finan$ní pomoc z EU 3-4

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 10 KV!TEN 2010 STRANA 2-3 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 V"ZVY K P#EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 10 KV!TEN 2010 STRANA 2-3 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 VZVY K P#EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$ ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-3 Ekonomick& %éf Evropské unie volá po ambiciózních strukturálních reformách STRANA 4 Nejvzdálen$j%í státy v srdci Evropy STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU Zahájení t&dne SME v Bruselu Oslava

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 23 PROSINEC 2009 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 V!ZVY K P"EDKLÁDÁNÍ NÁVRH#

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 23 PROSINEC 2009 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 V!ZVY K PEDKLÁDÁNÍ NÁVRH# Newsletter ISSUE N 23 PROSINEC 2009 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-3 Projekt Enspire EU schválen STRANA 3 Klimatick% summit OSN v Kodani Vá!ení "tená#i, Diskuze o budoucnosti kohezní politiky Evropské unie jsou

Více

19 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se ú"astnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2

19 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá! zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se úastnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2 19 $íjen 2007 19 Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se ú"astnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2 VR vydal studii o Evropském seskupení pro územní spolupráci 4 Aktivity Olomouckého

Více

Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2007

Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2007 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Kancelá" Zlínského kraje v Bruselu organizuje pro v%echny!eské kraje zastoupené v Bruselu Portes Ouvertes 2007. Shrnujeme zde, jak pokro!ila na%e jednání... STRANA

Více

Filozofie P!edsednictví "R v Rad# Evropské unie

Filozofie P!edsednictví R v Rad# Evropské unie Filozofie P!edsednictví "R v Rad# Evropské unie KONCEPT OLOMOUCKÉHO KRAJE V BRUSELU publikace 2 Brusel, leden 2008!eská verze Olomouck" kraj v Bruselu Koncept CZ PRES leden 2008# 1# Filozofie P!edsednictví

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

18 zá$í. Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2

18 zá$í. Zvlá! zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zamstnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2 18 zá$í 2007 18 Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2 Kancelá# v Bruselu podporuje akademické prost#edí: Univerzita

Více

15 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po v"hodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3

15 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po vhodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3 15 srpen 2008 15 Zvlá!" zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po v"hodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3 Stá%e v Bruselu: paní Coufalová vypráví o své osobní zku$enosti 4 Nové projekty

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 1 LEDEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 ZAM!"ENO NA NOVÉ PROGRAMY STRANA 4 PROGRAMY

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 1 LEDEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 ZAM!ENO NA NOVÉ PROGRAMY STRANA 4 PROGRAMY ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Evropská komise a EIB schválily nov$ nástroj pro TEN projekty. STRANA 3 ZAM!"ENO NA NOVÉ PROGRAMY Spolupráce Evropa Asie: nová finan"ní iniciativa. STRANA 4 ZAM!"ENO

Více

Anal#za!kolní webové prezentace

Anal#za!kolní webové prezentace Základní!kola Josefa Václava Myslbeka a Mate"ská!kola Ostrov. Anal#za!kolní webové prezentace Autor: Pracovi!t": Ing. Bc. Václav Nádvorník Jiho#eská univerzita v $esk%ch Bud"jovicích Pedagogická fakulta

Více

Postup tvorby studijní opory

Postup tvorby studijní opory Postup tvorby studijní opory RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D. Klíčová slova: Studijní opora, distanční studium, kurz, modl řízní vztahů dat, fáz tvorby kurzu, modl modulu Anotac: Při přípravě a vlastní tvorbě

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Bankovní regulace. Boril!opov

Bankovní regulace. Boril!opov Bankovní regulace Boril!opov Teorie regulace If it moves, tax it. If it still moves, regulate it. If it stops moving, subsidize it. Ronald Reagan 2 Teorie regulace!pro" regulovat?! D!le"ité je zvá"it p#ínosy

Více

V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu

V!roní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2007-2008 1 Vlajky Evropské unie p!ed budovou Evropské komise Berlaymont Zdroj: archiv Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2 vá#ení "tená$i Ve sv!ch

Více

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM P!íklad struktury/obsahu pracovního postupu: - Kde a p!ípad" kdy se daná #innost odehrává - Jaké pom$cky a podmínky jsou pro provád"ní #innosti pot!eba, kdo a jak je zaji%&uje - Kdo danou #innost provádí

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na Rok rovných píležitostí pro všechny koní seznamujeme Vás s výstupy programu EU EQUAL v oblasti rovných píležitostí žen a muž. A zveme na konferenci k tomuto tématu "Od teorie k praxi úspšné píbhy, která

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE P"ÍRU#KA PRO $ADATELE A P"ÍJEMCE GRANTU

BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PÍRU#KA PRO $ADATELE A PÍJEMCE GRANTU BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE P"ÍRU#KA PRO $ADATELE A P"ÍJEMCE GRANTU Postupy pro zaji%t&ní publicity Vá!ení p"átelé, rádi bychom Vás informovali o zp#sobu prezentace podpory v

Více

Projekt SOL v eské republice

Projekt SOL v eské republice Projekt SOL v eské republice Úvod Bezpenost silniního provozu, ochrana zdraví a ochrana životního prostedí mají jeden významný spolený prvek, jejich základem je zodpovdný pístup každého z nás k sob samému

Více

ARA (Asociace eských reklamních agentur)

ARA (Asociace eských reklamních agentur) Vznik profesních organizací v oblasti marketingové komunikace Komunikaní agentury (historie) Pehled komunikaních agentur, ásti reklamní agentury Pehled a funkce jednotlivých asociací Soutže a udlované

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

Newsletter ISSUE N 22 LISTOPAD 2009

Newsletter ISSUE N 22 LISTOPAD 2009 Newsletter ISSUE N 22 LISTOPAD 2009 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 Kompletní seznam nového slo!ení Evropské komise STRANA 3-4 O"ima stá!istek: Jak p#e!ít Vá!ení "tená#i, Konec roku 2009 byl tady v Bruselu, #ekl

Více

Internet Projekt, a. s. p!edstavení spole"nosti

Internet Projekt, a. s. p!edstavení spolenosti Internet Projekt, a. s. p!edstavení spole"nosti P!edstavení Internet Projekt, a. s. Akciová spole"nost, zalo#ena 2001, "esk$ kapitál Orientace na náro"né implementace ecms/wcms Advanced Partner Open Text

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

GRAFEN. Zázračný. materiál. Žádný materiál na světě není tak lehký, pevný a propustný,

GRAFEN. Zázračný. materiál. Žádný materiál na světě není tak lehký, pevný a propustný, VLASTNOSTI GRAFENU TLOUŠŤKA: Při tloušťc 0,34 nanomtru j grafn milionkrát tnčí nž list papíru. HMOTNOST: Grafn j xtrémně lhký. Kilomtr čtvrčný tohoto matriálu váží jn 757 gramů. PEVNOST: V směru vrstvy

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče 4.3.2 Vlastní a příměsové polovodič Přdpoklady: 4204, 4207, 4301 Pdagogická poznámka: Pokud budt postupovat normální rychlostí, skončít u ngativní vodivosti. Nní to žádný problém, pozitivní vodivost si

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE PI EVROPSKÉ UNII KRAJSK! Ú"AD ZLÍNSKÉHO KRAJE #ESKÁ REPUBLIKA ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII Zastoupení a zaji!t"ní slu#eb technické podpory pro prosazování pot$eb a zájm% Zlínského kraje p$i EU ZPRÁVA O

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat ! O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Vyvážené nastavení PI regulátorù

Vyvážené nastavení PI regulátorù Vyvážné nastavní PI rgulátorù doc. Ptr Klán, Ústav informatiky AV ÈR Praha a Univrzita Pardubic, Prof. Raymond Gorz, Cntr for Systms Enginring and Applid Mchanics, Univrsity d Louvain PI nbo PID rgulátory

Více

Novinky ve screeningu vybrané kapitoly. Jan Dane!

Novinky ve screeningu vybrané kapitoly. Jan Dane! Novinky ve screeningu vybrané kapitoly Jan Dane! Projekt EU ke zv!"ení ú#asti Systém podpory prevence vybran!ch nádorov!ch onemocn$ní %R screeningové programy (nádory prsu, d$lo&ního hrdla a tlustého st'eva)!!

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Minimální preventivní program na!kolní rok 2013-2014

Minimální preventivní program na!kolní rok 2013-2014 Minimální preventivní program na!kolní rok 2013-2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O "KOLE Název a adresa!koly, pro kterou platí tento MPP Jméno a p#íjmení #editele Telefon na #editele 226 802 622 E-mail na #editele

Více

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout.

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout. Etrém funkc 4. PRŮBĚH FUNKCE Průvodc studim V matmatic, al i v fzic a tchnických oborch s často vsktn požadavk na sstrojní grafu funkc K nakrslní grafu funkc lz dns většinou použít vhodný matmatický softwar.

Více

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Návrh ceny vodného a stoného na hospodáský rok 2007 2008 pro msto. 2) Návrh na poízení nového územního

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů M ě ř n í o d p o r u r z s t o r ů Ú k o l : Proměřt sadu rzstorů s nznámým odporm různým mtodam a porovnat přsnost jdnotlvých měřní P o t ř b y : Vz sznam v dskách u úlohy na pracovním stol Obcná část:

Více

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky Uivo (dle RVP): fiskální politika státní rozpoet, daová soustava monetární

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče,

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče, SLOVO ÚVODEM Vážní člnové TJ, vážní rodič, Szón 2014/2015 s blíží do svého konc. I v ltošním ročníku jsm s dočkli clé řdy zjímvých bojů situcí. Extrligoví mldší bojovli přvážnou část szóny o záchrnu. Po

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Vývoj energetického hospodářství města Plzně

Vývoj energetického hospodářství města Plzně Magistrát města Plzně Odbor správy infrastruktury Vývoj hospodářství města Plzně Črvn 211 Vývoj nrgtické Vývojj nrgttiické hospodářsttvíí městta Pllzně Obsah 1. Úvod... 2 2. Enrgtika v ČR... 2 3. Enrgtické...

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v R První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R O. Májek, O. Ngo, M. Blaha, L. Du!ek Odborná garance projektu: J. Dane!, M. Zavoral, V. Dvo"ák, B. Seifert, #. Suchánek

Více

P!ílohy k dokumentu: Podklad pro projektov" zám#r p!ípravy Strategického plánu rozvoje kultury v $esk"ch Bud#jovicích

P!ílohy k dokumentu: Podklad pro projektov zám#r p!ípravy Strategického plánu rozvoje kultury v $eskch Bud#jovicích P!ílohy k dokumentu: Podklad pro projektov" zám#r p!ípravy Strategického plánu rozvoje kultury v $esk"ch Bud#jovicích zpracováno v rámci projektu Bud#jovice kulturní kontaktní osoba: Ond!ej Ka%párek kasparek@artsmanagement.cz

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému Informaní systém HoC 1. Základní charakteristiky systému HoC je moderní integrovaný systém pro ízení výrobních i obchodních organizací. Obsahuje moduly, pokrývající innosti od ízení výroby až po prodej.

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Ro!ní záv"rka KALKUL1

Ro!ní závrka KALKUL1 Ro!ní záv"rka KALKUL1 Pozn. Tento popis odpovídá stavu do roku 2000 a t!ká se jednoduché P"ed spu#t$ním tohoto p"íkazu je nutné si p"ipravit podklady a provést uzav"ení p"íslu#n!ch knih. Uzáv$rkové operace

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami Tplo skrz okna pracovní poznámky Jana Hollana Přnos okny s skládá z přnosu zářním, vdním a prouděním. Zářivý přnos Zářivý výkon E plochy S j dl Stfanova-Boltzmannova vyzařovacího zákona kd j misivita plochy

Více