ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 01 LEDEN 2009 STRANA 2-4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 5!ESKÉ P"EDSEDNICTVÍ STRANA 6 V#ZVY K P"EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 01 LEDEN 2009 STRANA 2-4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 5!ESKÉ P"EDSEDNICTVÍ STRANA 6 V#ZVY K P"EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$"

Transkript

1 SPECIÁLN% ZAM%"ENO NA ESKÉ P"EDSEDNICTVÍ V RAD% EU ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-4 NOVINKY Z BRUSELU Dn s v Luha"ovicích sjdou minist#i prác a sociálních v%cí z clé Evropy, aby zd prodiskutovali situaci na trhu prác v Evrop%. Zlínsk' kraj v spolupráci s Evropsk'm fórm mlád vyuil této p#ílitosti k p#ilákání pozornosti na jdnu z njohron%j(ích skupin na trhu prác, mlád. V tomto "ísl Vám práv% chystané spciální zasdání Evropského fóra mlád v Zlínském kraji p#dstavím. STRANA 5 ESKÉ P"EDSEDNICTVÍ Kalndá# kulturních akcí v rgionu j pln' událostí. Zd s do"tt o t%ch njbli(ích, tj. t%ch plánovan'ch na m%síc únor STRANA 6 V#ZVY K P"EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$ STRANA 7 VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V EU Nzapom)t s podívat na ná( kalndá# událostí v EU a nabídku pracovních míst Vání "tná#i, P$lrok "ského p#dsdnictví za"al tprv p#d "trnácti dny a my s ji v Zlínském kraji chystám na dv% oficiální akc: nformální zasdání ministr$ prác a sociálních v%cí EU a zasdání Evropského fóra mlád. První událost j organizována Ú#adm vlády &ské rpubliky a minist#i zmí EU s zd budou zab'vat otázkami dopadu finan"ní kriz na vropsk' pracovní trh. Aktuální situac v Evrop% nní jdnoduchá, a"koli nní tak (patná jako v Spojn'ch státch. I p#sto j nutn' spol"n' postup "lnsk'ch stát$, aby byl v Evrop% znovu nastartován procs tvorby nov'ch pracovních míst. Ministrské zasdání v Luha"ovicích má tdy zásadní politick' v'znam. P#i této p#ílitosti s Zlínsk' kraj rozhodl zorganizovat akci, ktrá s tímto vlmi úzc souvisí. Pozval zástupc Evropského fóra mlád, aby zd prodiskutovali jjich pohld na to, co by minist#i EU m%li ud%lat pro zlp(ní situac postavní absolvnt$ na trhu prác. Motto akc zní: Nchm mladé promluvit a také jim naslouchjm V tomto vydání Nwslttru Vám p#dstavím tuto v'znamnou mzinárodní akci, ktra s v kraji uskut"ní v druhé polovin% ldna 2009, p#dstavím Vám profily xprt$, kt#í p#ijali na( pozvání a d$litost této akc pro Evropu. Cht%l bych také pod%kovat v(m lidm, kt#í s podílli na organizaci stkání Evropského fóra mlád, proto, a"koli první my(lnka s zrodila na Zastoupní Zlínského kraj v Bruslu, jjí ralizac vyadovala zapojní clého t'mu, ktr' na ní pracoval vlmi tvrd% a dob# D%kuji Vám a ji s p#ichystjm na p#ivítání na(ich vzácn'ch host$. S pozdravm, Mattia Crostto *ditl Zastoupní Zlínského kraj v Bruslu

2 NOVINKY Z BRUSELU Evropa j tradin" citlivá k otázkám spojn#m s zam"stnaností a p$ístupm na pracovní trh. Stál hldá nové csty, jak zajistit stabilní pracovní místa pro své obany, p$dv%ím pro mladé lidi a absolvnty. Modl flxicurity j jdním z posldních koncpt&, ktr# s EU sna'í aplikovat na pracovním trhu. Co znamná? J to modl kombinující snadné p$ijímání a propou%t"ní nov#ch zam"stnanc&, ov%m spojného s vysok#mi prémimi pro zam"stnané. Poprvé byl pou'it v Dánsku v 90. ltch. J fktivní pouz pokud jsou dávka distribuovány pouz t"m, kt$í si v dob" nzam"stnanosti práci aktivn" hldají nbo si dopl(ují pot$bné vzd"lání. Klady: tém"$ okam'ité sní'ní nzam"stnanosti, v"t%í podpora nzam"stnan#ch Zápory: vy%%í finanní zát"' v$jn#ch rozpot& a da(ové zatí'ní bohat%í ásti obyvatlstva Zlínsk& kraj pracuj na zaji't(ní lp'ích pracovních podmínk pro mladou gnraci Strana 2 V dnch , t%sn% p#d zahájním Nformálního zasdání ministr$ EU pro zam%stnanost a sociální zálitosti, bud Zlínsk' kraj hostit j(t% jdnu d$litou událost. Bud jí spciální zasdání Evropského fóra mlád, ktré ns názv: Zam%stnání mlad'ch v dob% kriz. B%hm této události budou zástupci mladé gnrac pocházjící z clé Evropy diskutovat své názory a pohldy na njcitliv%j(í témata t'kající s zam%stnávání mlad'ch, jako jsou nap#. první zam%stnání po dokon"ní studií, zam%stnancká mobilita, nabídka pracovních stáí, bzp"nost na trhu prác apod. Exprti z Evropské komis a ostatní partn#i, v"tn% vropsk'ch obchodních asociací, budou na dan'ch tématch pracovat spol"n% s zástupci mlád z Evropského fóra. Na konci tohoto stkání bud mít dlgac Fóra monost przntovat finální, tzv. Zlínsk' dokumnt ministr$m prác a sociálních v%cí v(ch 27 "lnsk'ch stát$ EU. Tato akc j úzc spojna s Zlínsk'm krajm, ktr' bud tyto dv% podstatné události hostit v stjném "as. Po#ádání této události znamná siln' závazk Zlínského kraj k zaji(t%ní lp(ích ivotních podmínk v(m sv'm ob"an$m a obzvlá(t% mlad'm gnracím, a to T njn na lokální, al také na clovropské rovin%. h Zlínsk' kraj j oblastí &ské rpubliky, ktrá s vyzna"uj njvy((ím podílm ivnostník$ a podnikatl$ na po"t obyvatl z clé &R. V'jim"ná histori Ba+ovského obuvního pr$myslu v tomto rgionu ukazuj na tradici osobní iniciativy ob"an$ v otázkách zam%stnanosti. Al p#sto, i osobní podnikání pot#buj b't s podporováno dobr'mi pravidly, zvlá(t% p#i nadcházjící konomické krizi. To j d$vod, pro" j pot#ba otv#ít dbatu o pracovním trhu a pracovních smlouvách na vropské úrovni. v Zv'(ním pozornosti k témat$m pracovních podmínk mlad'ch lidí si Zlínsk' kraj slibuj p#dat t%m, kt#í v Evrop% v této oblasti rozhodují, tdy ministr$m, jasnou n zprávu s zn%ním: Myslt na mladé, proto jn tak m$m ovlivnit a rgulovat vztah mzi nabídkou t a poptávkou na trhu prác h Poptávka pracovníci (vysoc kvalifikovaní pracovníci, kvalifikovaní pracovníci nkvalifikovaní pracovníci) d i t i o n o f Nabídka Zam%stnavatlé (mzinárodní, malé a st#dní podniky, státní správa) t h Minist)i prác a sociálních E v(cí U W k o f

3 Zam(stnání mlad&ch v dob( kriz, Luha+ovic, Spojní mzi hlavními prioritami +ského p)dsdnictví a stkáním EFM Strana 3 Vláda )ské rpubliky dfinovala dtailní program pro p&lrok P$dsdnictví v Rad" EU s n"kolika jasn#mi prioritami. Spciální zasdání Evropského fóra mlád' v Luhaovicích odpovídá v%m t"mto prioritám. Hlavní cíl +ského p)dsdnictví Prosazování vropské konkurncschopnosti Spcifické cíl Zv'(it d$v%ru spot#bitl$ D$v%ra v st#dní a malé podniky tvorba nov'ch pracovních míst Propojní s zasdáním EFM v Luha+ovicích diskuz o monostch mlad'ch p#isp%t k vropské konkurncschopnosti d$raz na rozvoj podnikání mlad'ch diskuz o ngativních aspktch zam%stnávání mlad'ch Otv)ná a spojná Evropa transatlantické vztahy, západní Balkán a v'chodní Evropa bzp"nost a konomická spoluprác Intgrac západního Balkánu Otázka mobility Flxicurity" Zam%stnanost po otv#ní nov'ch pracovních trh$ Zv'(ní p#ílitostí formou intgrac a spol"n'ch zákon$ P)ínos této akc Zlínskému kraji My(lnka pozvat njv'znamn%j(í nvládní organizaci mlad'ch p#i(la od zástupc$ Zlínského kraj, kt#í tím umonili, aby s minist#i prác a sociálních v%cí zmí EU dozv%d%li, co dn(ní mladá gnrac povauj za kvalitní zam%stnání, jaké jsou problémy, ktré j "kají p#i vstupu na pracovní trh a njistota pracovních podmínk #íká Mattia Crostto, #ditl kanclá# Zastoupní Zlínského kraj v Bruslu. D,l*itost zapojní mlad&ch Zapojní mladé gnrac do této dbaty j xtrémn% d$litá práv% v této dob%. Mladí lidé ponsou d$sldky konomické a finan"ní politiky, ktrá j aplikovaná dns. Názory mlad'ch jsou d$lité také pro Zlínsk' kraj, kd j v%t(ina HDP vytvá#na mal'mi podniky, podnikatli a ivnostníky. J zd pot#ba vytvo#it co moná njlp(í prost#dí pro mladé podnikatl. Jjich názory, vyjád#né njprv na Fóru a pak také p#d ministry zmí EU, pomohou rgionu a jho p#dstavitl$m idntifikovat, jaké jsou priority pro p#í(tí gnrac a jaké j njlp(í prost#dí, ktré by pomohlo udrt v rgionu mladé talnty a p#itáhnout zahrani"ní invstory. Co j Evropské fórum mlád*? EFM j nzávisl'm svazkm slon'm z jdnotliv'ch vropsk'ch mládnick'ch organizací. J tvo#no víc n 90 národními radami mlád a mzinárodními nvládními mládnick'mi organizacmi. P#ivádí dohromady na dst milion$ mlad'ch lidí z clé Evropy a rprzntuj jjich spol"né zájmy. Hlavní d$raz j kladn na artikulaci zájm$ "ln$ a jjich prosazování do politick'ch program$ vládních institucí. Evropské fórum mlád j místm pro dbatu, ktrá vd k vypracování politik a postoj$ zalon'ch na názorch, zku(nostch a znalostch mlad'ch lidí z clé Evropy. Víc informací o této organizaci s do"tt na:

4 Zam(stnání mlad&ch v dob( kriz, Luha+ovic, O+kávané dopady události na rgion a jho obyvatl Strana 4 Spciální zasdání Evropského fóra mlád' p$ins rgionu okam'ité v#hody, a to také díky podpo$ kanclá$ Zastoupní kraj v Bruslu. Podívjm s, ktré to jsou. Za prvé tato událost, spol"n% s ministrsk'm zasdáním, uká rgion co by dstinaci vhodnou pro cstovní ruch a po#ádání obchodních jdnání a tmatick'ch konfrncí. Fakt, j kraj schopn zorganizovat tak d$litou událost, ktrá bud hostit spoustu v'znamn'ch mzinárodních host$, j mnohm fktivn%j(í n jakkoli drah' rklamní spot nbo propaga"ní kampa). Vzm%t v úvahu, v pr$b%hu clého "ského p#dsdnictví bud jn p%t m%st mimo Prahu hostit oficiální akc EU. To pozvdn obraz Zlínského rgionu v o"ích Evropy jako jdnoho z nj "sk'ch rgion$. Za druhé, iniciativa pozvat EFM a nabídnout mlad'm lidm p#ílitost stkat s s vropsk'mi ministry, má d$lit' politick' v'znam. Zlínsk' dokumnt s stan modlm pro monou spolupráci mzi ob"anskou spol"ností a politiky v rámci clé Evropy. Obraz modrního a aktivního rgionu bud uit"n' pro organizaci dal(ích událostí v rgionu v oblasti sociálních zálitostí, ktré budou pot#bovat finan"ní pomoc z EU. Nakonc, tato událost bud mít pozitivní dopad také na místní obyvatl. Rprzntanti kraj budou mít monost promluvit si s vysok'mi vropsk'mi politick'mi p#dstavitli a xprty. Stjn% tak místní studnti budou moci potkat své kolgy z clé Evropy. Rgionu roz(í#í p#ílitosti pro organizování dal(ích podobn'ch iniciativ. Program dvoudnního zasdání Útr& Zahajovací zasdání na luha+ovické radnici 09:30-10:00 Rgistrac ú+astník, 10:00-11:00 Zahajovací proslovy: Stanislav Mi'ák, hjtman Zlínského kraj Franti'k Hubá+k, starosta Luha"ovic Tin Radinja, p#dsda Evropského fóra mlád Wallis Goln, vdoucí odd%lní zam%stnanosti, slub a mobility, Gnrální #ditlství Evropské komis pro zam%stnanost, sociální v(ci a rovné p#ílitosti Alna Gajd,'ková, první místop#dsdkyn% Snátu Parlamntu &R Proslovy xprt, 11:00-13:00 Kvalitní pracovní místa a flxicurity Zástupc ETUC Rozvoj dovdností Zástupc Evropské komis, Gnrální #ditlství pro zam%stnanost Mobilita pracovník záastupc Evropské komis, Gnrální #ditlství pro zam%stnanost 14:30 Parallní workshopy v hotlu Palac +ást 1 19:00 Oficiální v"# s zástupci Parlamntu d$tí a mlád% Zlínského kraj St)da :00 Parallní workshopy v hotlu Palac +ást 2 13:30 Záv(r+né zasdání na luha+ovické radnici Luca Scarpillo, "ln V'boru pro zam%stnanost a sociální kohzi, Evropské fórum mlád Ond)j Bn'ík, "ln V'boru rgion$ v Bruslu a "ln V'boru pro vropské zálitosti Zlínského kraj Jaroslav Drozd, nám%stk hjtmana Zlínského kraj

5 KRÁTCE Z BRUSELU )ské p$dsdnictví zaíná mnoha událostmi v Bruslu. Posldní nwslttr roku 2008 nabídl p$hld t"ch njd&l'it"j%ích. V tomto ísl nabízím hlub%í pohld na nadcházjící akc naplánované v njbli'%í budoucnosti, poínaj m"sícm únorm. Víc novink o ském p$dsdnictví a Dnch kraj& )R v Bruslu najdt na stránkách: Strana 5 Kohzní politika Brusl , V&bor rgion, Hlavním cílm vropské kohzní politiky j zmn(it rozdíl mzi víc a mén% rozvinut'mi rgiony. Konfrnc "Kohzní politika 2014+" j organizována v rámci Dn$ "sk'ch rgion$ v Bruslu a "ského p#dsdnictví Rad% EU. Konfrcn zam'(lí p#isp%t k pokra"ující diskuzi na téma budoucí podoba kohzní politiky a shromád%ní a przntování aktuálních v'stup$ v#jné dbaty na toto téma. Zám%rm j také zd$raznit roli rgionálních zástupc$ v navrhování, p#ijímání a implmntování kohzní politiky. Zvlá(tní d$raz bud kladn na tritoriální dimnzi kohzní politiky d$litost zahrnout kad' rgion a obc do vropsk'ch politik. Pohld mzinárodních xprt$, stjn% jako "ln$ V'bor$ rgion$ a Evropského parlamntu bud také d$lit' pro pochopní, jaké jsou pozic vropsk'ch politik$ s ohldm na vytvo#ní publikac Evropské komis s názvm Tritoriální divrzita jako síla Evropy, jjí vydání s plánuj na únor Budování most,: rgionální dimnz TEN-T Brusl , V&bor rgion, Zastoupní Zlínského kraj v Bruslu po#ádá konfrnci s názvm TEN-T. Jdná s o mzinárodní konfrnci, ktrá s uskut"ní v V'boru rgion$ v Bruslu. Hlavním cílm j p#itáhnout pozornost v(ch zaintrsovan'ch stran k jdnomu z hlavních aspkt$ fungování mzinárodního obchodu: dopravní infrastruktu#, p#dv(ím v smyslu v'stavby místních a rgionálních dopravních sítí. Ptra Jano(ková, rgionální zástupc v Bruslu p#dstavuj událost t%mito slovy: "Já osobn$ pocházím z Zlína a vzhldm k mé práci na rgionálním zastoupní v Bruslu, musím "asto cstovat. Díky tomu mám p#ímou zku&nost s mzrami na poli dopravy. Doká%u si p#dstavit, % politici, podnikatlé, invsto#i, al také nap#. studnti by jist$ ocnili, kdyby nmusli trávit tolik "asu na cstách a mohli s rad$ji v$novat své profsi. Dál vysv%tluj Tato konfrnc byla zorganizována práv$ pro tnto ú"l: zdraznit, co v systému vropské dopravní infrastruktury stal chybí a jak z ní vytvo#it modrní, fktivní a intgrovanou sí'. Jsm si v$domi toho, % j zd stál spousta rgion, ktré jsou od#íznuty od hlavních dopravních os. Cht$li bychom tnto fakt znovu zdraznit a navrhnout mo%ná #&ní, jak j vidím my. *"níci a ostatní ú"astníci jsou pozváni, aby s pod%lili o sv$j pohld na stav TEN-T schémat a na"rtli v'voj t#í stratgick'ch dimnzí TEN-T projkt$ v blízké budoucnosti tj. politické, finan"ní a nviromntální. Hlavními tématy budou o"kávané v'sldky os v rámci TEN-T na základ% sm%#ování navrhovaném v zlné kniz Evropské komis, rovnováha v partnrství mzi v#jn'm a soukrom'm sktorm v této oblasti, valuac mon'ch nov'ch #(ní, ktré by mohly b't aplikovány pro lp(í vyuití vropského, národního, rgionálního a soukromého kapitálu na budování dopravních infrastruktur. P#íklady úsp%(n'ch projkt$ p#dstaví partn#i z Polska, Franci a Itáli. Pro víc informací: Mattia CROSETTO, Ptra JANO,KOVÁ Zastoupní Zlínského kraj v Bruslu Boulvard d la Cambr 46, B1000 Brussls tl. (32) fax (32) Foto: S. Domansk& Krom()í*, Zborovsk& most

6 Strana 6 V'zvy k p)dkládání návrh, Program média Program média Program Galilo Podpora tlvizního vysílání vropsk'ch audiovizuálních d%l Uzáv%rka: r,zná Rozvoj audiovizuálních projkt$ Iniciativa i2i Uzáv%rka: Podpora vropského globálního satlitního naviga"ního systému Uzáv%rka: Program Jan Mont EU studia Vzd(lání Vzd(lání Vzd(lání Uzáv%rka: Program Erasmus mobilita studnt$ v rámci studia a stáí Uzáv%rka: Program Grundtvig: asistntské pobyty, projkty dobrovolné "innosti snior$ Koopra"ní projkty a opat#ní; podpora kulturních institucí Kultura Uzáv%rka: r,zná V&zkum Doprava Sdm' rámcov' program pro v'zkum, tchnick' rozvoj a dmonstrac V'zva k p#dkládání návrh$ do "ásti v'zkumné infrastruktury Uzáv%rka: M%stská doprava Granty na udritlnou politiku mobility v m%stsk'ch aglomracích Uzáv%rka: V&zkum Program pro v'zkum a v'voj Enrgi druhé gnrac- Biopaliva spol"ná v'zva pro EU a Brazílii Uzáv%rka: Uzáv%rka:

7 Nwslttr VYDÁNÍ N 1 LEDEN 2009 Strana 7 Czch Rg Days Vbor rgion" K r a j s k é r p u b l i k y p"isp í vají k p ro g ramu ského p"dsdnictví Zlín Rgion in Brussls Th Ros Hous 46, Boulvard d la Cambr B1000 Bruxlls Tl. (32) Fax (32) mail: KALENDÁ" LEDEN Zvlá(tní zasdání "ln$ poradní skupiny EUREGHA s &sk'm p#dsdnictvím Stálé zastoupní &R p#i EU Brusl, Blgi Zasdání Evropského fóra mlád v Luha"ovicích Nformální zasdání ministr$ prác a sociálních v%cí EU v Luha"ovicích Stkání Evropského fóra mlád s Trojkou v Luha"ovicích &sk' pls v Bruslu Spol"nská událost "ského p#dsdnictví v Rad% EU Autoworld Muzum aut v Bruslu Volná místa v Evrop( EU Satllit Cntr Gnrální )ditlství &íslo pracovního místa: EUSC/V07/2008 Asistnt(ka) gnrálního #ditl Místo v'konu prác: Torrjón d Ardoz (Madrid),,pan%lsko Uzáv%rka p#ihlá(k: Info: EU Satllit Cntr Prsonální odd(lní &íslo pracovního místa: EUSC/V 05/2008 Vdoucí odd%lní Místo v'konu prác: Torrjón d Ardoz (Madrid),,pan%lsko Uzáv%rka p#ihlá(k: Info: EU Satllit Cntr Tchnické odd(lní &íslo pracovního místa: EUSC/V 04/2008 Vdoucí odd%lní Místo v'konu prác: Torrjón d Ardoz (Madrid),,pan%lsko Uzáv%rka p#ihlá(k: Info: ro"ník 6, "íslo 1 ldn 2009 Uzáv(rka +ísla: Rdakc si vyhrazuj právo p#ísp%vky zkrátit, p#ípadn% stylisticky a jazykov% upravit. Za v%cnou správnost odpovídá autor. Informac uvdné v této publikaci jsou obcné povahy a nobsahují vy"rpávající anal'zu dan'ch témat. Odkazy jsou ur"ny k usnadn%ní p#ístupu k informacím a za jjich aktuálnost a obsah odkazovan'ch stránk nru"ím. Vydavatl: Zastoupní Zlínského kraj v Bruslu Rdak+ní rada: Mattia Crostto, Ptra Jano(ková Grafick& dsign: HAL9000Limitd 2007

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 10 KV!TEN 2010 STRANA 2-3 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 V"ZVY K P#EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 10 KV!TEN 2010 STRANA 2-3 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 VZVY K P#EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$ ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-3 Ekonomick& %éf Evropské unie volá po ambiciózních strukturálních reformách STRANA 4 Nejvzdálen$j%í státy v srdci Evropy STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU Zahájení t&dne SME v Bruselu Oslava

Více

18 zá$í. Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2

18 zá$í. Zvlá! zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zamstnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2 18 zá$í 2007 18 Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2 Kancelá# v Bruselu podporuje akademické prost#edí: Univerzita

Více

Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2007

Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2007 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Kancelá" Zlínského kraje v Bruselu organizuje pro v%echny!eské kraje zastoupené v Bruselu Portes Ouvertes 2007. Shrnujeme zde, jak pokro!ila na%e jednání... STRANA

Více

srpen 2009 Vá!ení "tená#i, V první polovin! tohoto roku, tj. od 1. ledna 53 Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES

srpen 2009 Vá!ení tená#i, V první polovin! tohoto roku, tj. od 1. ledna 53 Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES Spole!ná kulturní v"stava Dvacítky: generace nové Evropy 3 ICT veletrh o e-bezpe!nosti ob!an# Evropy 4 Zastoupení Olomouckého kraje p$i EU p$edsedalo

Více

V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu

V!roní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2007-2008 1 Vlajky Evropské unie p!ed budovou Evropské komise Berlaymont Zdroj: archiv Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2 vá#ení "tená$i Ve sv!ch

Více

19 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se ú"astnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2

19 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá! zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se úastnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2 19 $íjen 2007 19 Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se ú"astnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2 VR vydal studii o Evropském seskupení pro územní spolupráci 4 Aktivity Olomouckého

Více

15 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po v"hodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3

15 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po vhodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3 15 srpen 2008 15 Zvlá!" zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po v"hodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3 Stá%e v Bruselu: paní Coufalová vypráví o své osobní zku$enosti 4 Nové projekty

Více

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15)

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) Otevřená společnost o.p.s. Centrum ProEquality březen 2010 ENY A ESKÁ SPOLENOST Hodnocení

Více

b"ezen en 2009 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2

bezen en 2009 Vá&ení 'ten ái, Zvlá! zajímavé #lánky:!eské pedsednictví obrazem: konference o peshrani#ní spolupráci 2 S p e c i á l z a m!"en# n a D n y k r a j $ % R 06 b"ezen en 2009 06 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky: obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2 obrazem: galerie ze dne inovací 3 obrazem:

Více

Naše anketa Jan Brunclík (68), důchodce, podnájemník Já barák nemám,

Naše anketa Jan Brunclík (68), důchodce, podnájemník Já barák nemám, SERVIS Dsatro pro vaš bzpčí O tom, jak s chovat v nbzpčí, na co dávat hlavně pozor a kd hldat pomoc, čtět na str. 3 a 5 Výzva do roku 2006 J tu opět nový rok. Rok, do ktrého všm z srdc přjm hodně štěstí

Více

Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a p"átel muzea v Netvo"icích

Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a pátel muzea v Netvoicích Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a p"átel muzea v Netvo"icích Jednoho krásného podzimního dne v roce 1903 vy!la v Národní Politice v"zva, aby rodáci z Netvo#ic p#i!li v ned$li odpoledne do restaurace

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO Leden 2005 PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMON ÚVOD.3 PROGRAM ROZVOJE MÉSTA MIMON...6 I. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MSTA...7 II. VIZE ROZVOJE...9 III. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE...12 IV. KATALOG

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta Filozofická. Multikulturní partnerské vztahy. Krist!na Pavlová

Univerzita Pardubice. Fakulta Filozofická. Multikulturní partnerské vztahy. Krist!na Pavlová ! Univerzita Pardubice Fakulta Filozofická Multikulturní partnerské vztahy Krist!na Pavlová Bakalá"ská práce 2011! ABSTRAKT: Jméno: Krist!na Pavlová Název práce: Multikulturní partnerské vztahy Bakalá"ská

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. března 2013. Den Země. Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova

Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. března 2013. Den Země. Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. břzna 2013 Dn Změ Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova PŘIJMEME KADEŘNICI JARNÍ NABÍDKA SALONU NAISY NAISY KOSMETICKÉ A KADEŘNICKÉ STUDIO KOSMETIKA kromě naší stálé nabídky

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004 Jihoeská univerzita v eských Budjovicích VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004 eské Budjovice, kvten 2005 Pedloenou Výroní zprávu o innosti Jihoeské univerzity v eských Budjovicích za rok 2004 vypracovanou podle

Více

Nová sociální Evropa. 7. kongres PES Porto, 7.-8. prosince 2006 NOVÁ SOCIÁLNÍ

Nová sociální Evropa. 7. kongres PES Porto, 7.-8. prosince 2006 NOVÁ SOCIÁLNÍ PES Nová sociální Evropa 7. kongres PES Porto, 7.-8. prosince 2006 NOVÁ SOCIÁLNÍ EVROPA Zpráva pednesená na 7. kongresu PES v Portu Poulem Nyrupem Rasmussenem a Jacquesem Delorsem www.pes.org Strana evropských

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií Jana Sigmundová Politická korupce Stav korupce v R na lokální úrovni Bakaláská diplomová práce Vedoucí bakaláské

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených I. PREAMBULE Na základ mandátu od oban eské republiky, vyjádeného pi volbách do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky ve dnech 2.

Více

P!IJATO DNE 17. DUBNA 2008 NEW WORLD RESOURCES N.V.

P!IJATO DNE 17. DUBNA 2008 NEW WORLD RESOURCES N.V. P!IJATO DNE 17. DUBNA 2008 NEW WORLD RESOURCES N.V. PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ S AKCIEMI NEW WORLD RESOURCES N.V. PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ S AKCIEMI ÚVOD 1. Spole!nost vítá, "e se Zam#stnanci podílejí na jejích

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Břzn 2008 č. 6 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Téma zpravodaj otvřné dopisy Odpověď na otvřný dopis opozic Vážná kolgyně, vážní kolgové, vlmi nás

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veejné správy a sociálních služeb VZDLÁVÁNÍ ÚEDNÍK VE VEEJNÉ SPRÁV BAKALÁSKÁ

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

Vývoj energetického hospodářství města Plzně

Vývoj energetického hospodářství města Plzně Magistrát města Plzně Odbor správy infrastruktury Vývoj hospodářství města Plzně Črvn 211 Vývoj nrgtické Vývojj nrgttiické hospodářsttvíí městta Pllzně Obsah 1. Úvod... 2 2. Enrgtika v ČR... 2 3. Enrgtické...

Více