SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU"

Transkript

1 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU VITAMIN A-POS 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Vitaminum A densatum oleosum 0,250 mg, odpovídá Retinoli palmitas 250 I.U. v 1 g masti. 3. LÉKOVÁ FORMA Oční mast. Popis přípravku: žlutavobílá slabě průsvitná homogenní mast. 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Přípravek VITAMIN A-POS se používá k podpůrné terapii při atrofických změnách rohovky a spojivky, vyvolaných karencí vitaminu A, např. při keratomalacii a xeroftalmii. Dále se používá k podpůrné terapii při trofických poruchách rohovky a spojivky, provázených nedostatkem mucinu při dobře zachovaném ochranném filmu serózních slz. 4.2 Dávkování a způsob podání Dospělí, mladiství a děti: Do spojivkového vaku se třikrát denně nanese 1 cm dlouhý proužek přípravku VITAMIN A-POS. Délka terapie se řídí stavem onemocnění. Nutné časové omezení aplikace přípravku nemá. přípravek mohou používat Způsob podání: Pacient mírně zakloní hlavu, odtáhne dolní víčko a stlačením tuby vpraví 1 cm dlouhý proužek masti do spojivkového vaku tak, aby se špičkou tuby nedotkl oka. Po upotřebení tubu opět pečlivě uzavře. 4.3 Kontraindikace Přecitlivělost na léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou látku. 4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití V průběhu terapie přípravkem VITAMIN A-POS by pacient neměl nosit kontaktní čočky. Výskyt a spotřeba Doporučené denní dávky retinolu se pohybují u dětí vzestupně s věkem od 1300 do 2300 I.U. denně, u dospělých mužů 3300 I.U., u žen (i těhotných) 2600 I.U., v období kojení I.U. denně. Provitamin A (karoten a karotenoidy) se vyskytuje mj. v mrkvi, špenátu, rajčatech aj. Samotný vitamin A (retinol a estery retinolu) se v rostlinách nevyskytuje. Je obsažen játrech, žloutku, mléce, smetaně, másle, sýrech a rybách. Játra, mléko a máslo představují v lidské výživě hlavní zdroje vitaminu A. Kojencům přivádí potřebná množství vitaminu A mateřské mléko. Onemocnění způsobená nedostatkem retinolu 1/5

2 V popředí projevů a příznaků karence retinolu stojí charakteristické oftalmologické příznaky, pro které WHO zavedla toto třídění podle závažnosti změn: a) XN = šeroslepost X1A = xeróza spojivek V1B = Bitotovy skvrny X2 = xeróza rohovky X3A = ulcerace rohovky/keratomalacie (menší než třetina celkové plochy rohovky) X3B = ulcerace rohovky/keratomalacie (větší než třetina celkové plochy rohovky) XS = jizvy na rohovce XF = xeroftalmický fundus b) Občas recidivující tracheobronchiiální infekce a bronchopulmonální dysplazie u předčasně nedonošených dětí. Na základě karenční výživy se tyto příznaky vyskytují především v zemích se značnými sociálními problémy. Mimoto se vyvíjejí sekundárně např. při poruše absorpce tuků, při celiakii, sprue a onemocněních pankreatu. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Při oftalmologickém použití tohoto přípravku nejsou známy. 4.6 Těhotenství a kojení V pokusech na experimentálních zvířatech působí předávkování i nedostatek vitaminu A teratogenně. Mutagenní účinky prokázány nebyly. Ženám, u nichž nelze vyloučit těhotenství, je doporučeno nepřekračovat denní příjem vitaminu A v množství 8000 až maximálně I.U. Protože vysoké dávky retinolpalmitátu mají prokázané teratogenní účinky, musí ženy v plodném věku a zejména v těhotenství tato dávkovací omezení dodržovat, přičemž však optimální přívod retinolu v těhotenství (doporučená denní dávka) je 2600 I.U. denně, v období kojení 4000 I.U. denně. Používáním oční masti s 1250 I.U. v celé tubě tedy nebezpečí nehrozí. V těhotenství a v období kojení mohou ženy přípravek VITAMIN A-POS používat. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje VITAMIN A-POS lze považovat za přípravek z tohoto hlediska bezpečný; pro možnost krátkodobého zhoršení zrakové ostrosti po nanesení masti do oka se doporučuje po dobu 15 minut neřídit motorové vozidlo a neobsluhovat stroje. 4.8 Nežádoucí účinky Nejsou známy. 4.9 Předávkování Není známo. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: oftalmologikum, vitamin k reepitelizaci ATC kód: S01XA02. Retinol (vitamin A 1 ) je vitamin rozpustný v tucích a je pro člověka nezbytný. Termín "vitamin A" zahrnuje látky, které se vyznačují biologickými účinky retinolu. 2/5

3 Údaje o biologické účinnosti vitaminu A se uvádějí buď v mezinárodních jednotkách (I.U.) anebo v retinolových ekvivalentech (RE), přičemž 1 I.U. = 0,3 RE a odpovídá 0,3 mikrogramu retinolu. Retinol vstupuje do různých cílových buněk a naváže se v nich na cytoplazmatické receptory, které jej dopraví do buněčného jádra. Tam potom ovlivňuje proteosyntézu. Retinová kyselina (tretinoin) také ovlivňuje posttranslační děje, zejména syntézu glykoproteinů a glykolipidů obsahujících mannózu a galaktózu. Retinol je mimoto výchozí látka pro tvorbu retinalu (zrakového purpuru, aldehydu retinolu), který navázán na protein opsin vytváři komplex rhodopsin. Ten figuruje v tyčinkách sítnice jako fotoreceptor. Vcelku lze rozlišit tři oblasti účinků vitaminu A: 1. Ovlivnění somatických funkcí: Ve formě alkoholu (retinolu) je vitamin A významný pro regulaci růstu a diferenciace epitelu a mezenchymových struktur kostní tkáně. Podle některých údajů by vitamin A mohl v této souvislosti mít i antikarcinogenní účinky. 2. Ovlivnění rozmnožování a embryonálního vývoje: Vitamin A ovlivňuje spermatogenezu, oogenezu, vývoj placenty i morfogenezu embrya. 3. Ovlivnění zraku a jiných smyslových funkcí: Vitamin A (ve formě aldehydu, retinalu) se podílí nejen na procesu vnímání světla a tedy vidění; na dostatečném přívodu vitaminu A závisí i průběh jiných smyslových funkcí (sluchu, chuti, čichu). Podle současných vědomostí zasahuje do regulace buněčného růstu a buněčné diferenciace ovlivněním exprese genů některých enzymů a růstových faktorů, nutných pro vývoj a regeneraci buněk. Při nedostatku vitaminu A se objeví v předních oblastech oka morfologické změny; ty vyvolají v plně rozvinutém případě ke xeroftalmii (zrohovatění a vysušení spojivek i rohovky, což může vést až k oslepnutí). Daný klinický obraz je charakterizován kontinuálním spektrem různých fází skvamózní metaplazie epitelií. V prvním stadiu změn nejdříve vymizejí pohárkové buňky a nastane nedostatek mucinu, pak se zmnoží vrstvy epitelií a silně zvrstvené epitelie se oplošťují, až konečně zrovatí. Všechny tyto pochody se však mohou objevit i současně a vzájemně se překrývat. Metaplazii epitelu podporuje sekundární zánět a ztráta vaskularizace spojivek. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Rohovka není vaskularizovaná a je odkázána na přívod látek z povlaku filmem slzné tekutiny. Estery retinolu, nahromaděné v slzných žlázách, se hydrolyzují za uvolnění retinolu, který se pak slzami dostává k buňkám rohovky. V rohovce byl prokázán buněčný vazebný protein (CRPB = cellular retinal binding protein). Mimoto se předpokládá, že v cytosolu buněk rohovkového epitelu, stromatu a endotelu jsou přítomny specifické retinolové receptory. V komorovém moku se přítomnost retinolu nepodařilo prokázat. Topicky podaný retinol se filmem slzné tekutiny rozprostře po spojivkách i rohovce a rychle se absorbuje. Keratinizace rohovkového epitelu, která nastává při nedostatečném přívodu vitaminu A slznou tekutinou, permeabilitu rohovky snižuje. 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Akutní toxicita: Hypervitaminózu A může vyvolat krátkodobý přívod vysokých dávek látky. Objevila se po požití jater ledního medvěda, tuleně a žraloka. Nejvyšší koncentrace vitaminu A byla zjištěna ve žraločích játrech (více než I.U. v 1 g jater, tj. 50 mg v 1 g). Příznaky akutní otravy může vyvolat u dospělého požití 500 mg (tj. 1,5 milionu I.U.) vitaminu A, u u dítěte 100 mg ( I.U.), u batolete 30 mg ( I.U.). 3/5

4 Příznaky akutní otravy: Bolesti hlavy, silná únava, nauzea, edém papily, po 24 hodinách masivní olupování kožních šupin, lupy. Příznaky ustupují po 36 hodinách. Laboratorně lze zjistit prodloužení protrombinového času, zvýšené hodnoty transamináz a mírné zrychlení sedimentace erytrocytů. Chronická toxicita: Každodenní přívod mg vitaminu A (tedy I.U.) po dobu dvou let vyvolal hypervitaminózu A. Charakteristické příznaky takovéto chronické intoxikace jsou: Suchá kůže, pruritus, lupy ve vlasech, poruchy růstu vlasůragády, únava, hemoragie, bolesti v kostech. Pozdní projevy intoxikace: Jako pozdní projevy se mohou vyvinout hepatosplenomegalie, případně hypertrofie buněk hromadících lipidy, fibróza, skleróza centrálních vén, cirhóza vyvolaná portální hypertenzí, ascites, pseudotumor cerebri následkem zvýšení tlaku likvoru, zvýšení aktivity alkalické fosfatázy následkem zvýšené aktivity osteoblastů, hyperkalcemie. Při hladinách retinolu v séru vyšších než 1 mikrogram/ml je možné předpokládat hypervitaminózu A. Karcinogenita: V pokusech na zvířatech nebyl nalezen karcinogenní účinek vitaminu A; naopak se někdy popisuje antikarcinohenní působení. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek Bílá vazelína, tekutý parafin, lehký tekutý parafin, tuk z ovčí vlny. 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3 Doba použitelnosti 3 roky. 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte při teplotě do 25 o C. 6.5 Druh obalu a velikost balení Hliníková tuba s vnitřní ochrannou vrstvou (na bázi fenolové pryskyřice) s plastovou (PE) vložkou pro oční aplikaci, plastový (PE) šroubovací uzávěr, krabička. Velikost balení: 1 x 5 g. 6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním Bez zvláštních upozornění. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI URSAPHARM spol. s r.o. Říčany Česká republika 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 64/039/04-C 4/5

5 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU /5

sp.zn. sukls104147/2011

sp.zn. sukls104147/2011 sp.zn. sukls104147/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PAPCO 500 mg/65 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje paracetamolum 500 mg a coffeinum 65 mg. Úplný

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls192975-76/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls192975-76/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls192975-76/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU COLDREX Horký nápoj Černý rybíz COLDREX Horký nápoj Citron prášek pro přípravu perorálního

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls12625/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls12625/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls12625/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON S MEDEM prášek pro přípravu perorálního roztoku 2. KVALITATIVNÍ

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls143194/2012

Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls143194/2012 Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls143194/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cyrdanax 20 mg/ml prášek pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Clovate 0,5 mg/g mast

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Clovate 0,5 mg/g mast SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Clovate 0,5 mg/g mast 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 g masti obsahuje 0,5 mg clobetasoli propionas. Pomocné látky: propylenglykol a další. Úplný seznam

Více

1 ml roztoku obsahuje 40 mikrogramů travoprostum a 5 mg timololum (jako timololi maleas)

1 ml roztoku obsahuje 40 mikrogramů travoprostum a 5 mg timololum (jako timololi maleas) 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DuoTrav 40 mikrogramů/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml roztoku obsahuje 40 mikrogramů travoprostum a 5 mg timololum (jako timololi maleas)

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace č.j.: sukls13019/2005

Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace č.j.: sukls13019/2005 Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace č.j.: sukls13019/2005 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (SPC) 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU APO-FLUTAMIDE Potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Flutamidum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls173162/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls244743/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Panadol Novum 500 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls181004/2011 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Lanvis tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Tioguaninum, 40 mg v jedné tabletě.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls224231/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ASACOL ENEMA 4 G rektální suspenze 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna lahvička obsahuje: mesalazinum 4 g. Úplný seznam pomocných

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jeden gram suspenze obsahuje azelastini hydrochloridum 1000 mikrogramů a fluticasoni propionas 365 mikrogramů.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jeden gram suspenze obsahuje azelastini hydrochloridum 1000 mikrogramů a fluticasoni propionas 365 mikrogramů. sp.zn.sukls21207/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Dymistin 137 mikrogramů/50 mikrogramů, nosní sprej, suspenze 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden gram suspenze obsahuje azelastini

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MONOPRIL 20 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Fosinoprilum natricum, 20 mg v 1 tabletě Pomocné látky: laktosa 126,00 mg v 1 tabletě.

Více

sp.zn. sukls203696/2013

sp.zn. sukls203696/2013 sp.zn. sukls203696/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls213473/2010 Souhrn údajů o přípravku 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Multiferon, 3 miliony IU, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2 KVALITATIVNÍ

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157419/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157419/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157419/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aspirin C šumivé tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 tableta obsahuje léčivé

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls224230/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ASACOL čípky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden čípek obsahuje: mesalazinum 500 mg Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

Více

OncoFem 1 mg, potahované tablety

OncoFem 1 mg, potahované tablety Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls43134/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU OncoFem 1 mg, potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Anastrozolum 1 mg v 1 potahované tabletě.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls162249/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Bromhexin 8 Berlin-Chemie 8 mg, obalené tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna obalená tableta obsahuje bromhexini hydrochloridum

Více

Souhrn údajů o přípravku (SPC)

Souhrn údajů o přípravku (SPC) Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls43336/2007 Souhrn údajů o přípravku (SPC) 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NEO-CEPHYL tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 tableta obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CeeNU Lomustine (CCNU) 40mg CeeNU Lomustine (CCNU) 100mg tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Jedna tvrdá tobolka obsahuje lomustinum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp. zn. sukls21251/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU URSOSAN, 250 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje acidum ursodeoxycholicum 250 mg. Úplný

Více

200-400 mg ibuprofenu

200-400 mg ibuprofenu SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ibuberl 400 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 potahovaná tableta obsahuje ibuprofenum 400 mg. Úplný seznam pomocných látek viz

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls41209/2008 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SIMIREX 20 mg SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Simirex 20 mg :Simvastatinum 20 mg v jedné potahované tabletě

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls83299/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls83299/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls83299/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BOTOX 50 Allergan Units Prášek pro přípravu injekčního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Léčivá látka: 1 sáček enterosolventních granulí obsahuje 9 mg budesonidum

Léčivá látka: 1 sáček enterosolventních granulí obsahuje 9 mg budesonidum Sp.zn.sukls82708/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Budenofalk Uno 9mg enterosolventní granule 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: 1 sáček enterosolventních granulí obsahuje

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls77169/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SMOFlipid

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls77169/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SMOFlipid Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls77169/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SMOFlipid 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1000 ml infúzní intravenózní emulze obsahuje:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Letrox 75 75 µg, tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: levothyroxinum natricum x H 2 0 1 tableta obsahuje 79,8-85,2,mikrogramů levothyroxinum

Více

Tablety s repaglinidem jsou bílé, kulaté a konvexní s vyrytým logem společnosti Novo Nordisk (býk Apis).

Tablety s repaglinidem jsou bílé, kulaté a konvexní s vyrytým logem společnosti Novo Nordisk (býk Apis). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NovoNorm 0,5 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 0,5 mg repaglinidum. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA Tablety Tablety

Více

SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Xyzal 5 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Xyzal 5 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Xyzal 5 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 potahovaná tableta obsahuje levocetirizini dihydrochloridum 5 mg. Pomocné látky: 63,50

Více