KONGRES PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ A SESTER V OLOMOUCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONGRES PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ A SESTER V OLOMOUCI"

Transkript

1 Medicína PRO PRAXI Suppl. B ISSN ISBN ROČNÍK 12. Abstrakta XIII. KONGRES PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ A SESTER V OLOMOUCI Clarion Congress Hotel Olomouc II. interní klinika FN u sv. Anny Brno, OS ČLK v Olomouci a společnost Solen, s.r.o.

2 ORIGINÁLNÍ Trimetazidin 35 mg Nově 180 tbl Bez doplatku Doporučeno guidelines ESC 2 2 tablety denně Zkrácená informace o přípravku Preductal MR. Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování.* sledování* SLOŽENÍ**: Trimetazidini dihydrochloridum 35 mg v jedné tabletě s řízeným uvolňováním. INDIKACE**: Trimetazidin je indikován u dospělých jako přídatná léčba k symptomatické léčbě pacientů se stabilní anginou pectoris, kteří jsou nedostatečně kontrolováni nebo netolerují antianginózní léčbu první volby. DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ**: Dávka je jedna tableta trimetazidinu 35 mg 2krát denně v průběhu jídla. Přínosy léčby mají být zhodnoceny po 3 měsících a v případě nedostatečné reakce pacienta na terapii má být léčba ukončena. U pacientů s poruchou funkce ledvin/starších pacientů: U pacientů se středně těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu [30 60] ml/min) je doporučená dávka 1 tableta 35 mg ráno v průběhu snídaně. KONTRAINDIKACE**: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Parkinsonova choroba, příznaky parkinsonismu, tremor, syndrom neklidných nohou a další příbuzné poruchy hybnosti. Závažná porucha funkce ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min). ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ**: Přípravek není indikován k léčbě záchvatů anginy pectoris, ani k počáteční léčbě nestabilní anginy pectoris nebo infarktu myokardu, nemá být užíván ve fázi před hospitalizací, ani během prvních dnů hospitalizace. V případě záchvatu anginy pectoris je nutné znovu zhodnotit onemocnění anginou pectoris a posoudit adaptaci léčby. Trimetazidin může způsobit nebo zhoršit příznaky parkinsonismu (tremor, akinézu, hypertonii), které by měly být pravidelně vyšetřovány, zvláště u starších pacientů. V souvislosti s nestabilitou při chůzi nebo hypotenzí může docházet k pádům, zvláště u pacientů, kteří užívají antihypertenziva. INTERAKCE**. FERTILITA**. TĚHOTENSTVÍ**: Podání se nedoporučuje. KOJENÍ**: Během kojení se nemá přípravek podávat. ÚČINKY NA SCHOPNOST ŘÍDIT A OBSLUHOVAT STROJE**: Byly zaznamenány případy závratě a ospalosti, které mohou mít vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY**: Časté: závrať, bolest hlavy, bolest břicha, průjem, dyspepsie, nauzea, zvracení, vyrážka, svědění, kopřivka, astenie. Vzácné: arteriální a ortostatická hypotenze, která může být spojena s malátností, závratí nebo pádem, zvláště u pacientů užívajících antihypertenziva, zčervenání, palpitace, extrasystoly, tachykardie. Frekvence neznámá: příznaky parkinsonismu (tremor, akinéza, hypertonie), nestabilní chůze, syndrom neklidných nohou, ostatní příbuzné poruchy hybnosti, obyčejně reverzibilní po vysazení léčby; poruchy spánku (nespavost, ospalost), akutní generalizovaná exantematózní pustulóza, angioedém, agranulocytóza, trombocytopenie, trombocytopenická purpura, hepatitida. PŘEDÁVKOVÁNÍ**. VLASTNOSTI**: Trimetazidin má metabolické účinky, zachovává hladiny vysoce energetických fosfátů v myokardu. Antiischemické účinky jsou dosaženy bez průvodních hemodynamických účinků. VELIKOST BALENÍ**: 60, 120 nebo 180 potahovaných tablet s řízeným uvolňováním. Uchování: Žádné zvláštní podmínky. Registrační číslo: 83/328/01-C. Držitel rozhodnutí o registraci: LES LABORATOIRES SERVIER, 50, rue Carnot, Suresnes cedex, Francie. Datum revize textu: Před předepsáním přípravku si přečtěte Souhrn údajů o přípravku. Přípravek je dostupný v lékárnách na lékařský předpis a je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění, viz Seznam cen a úhrad léčivých přípravků: sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni. INFORMACE NA ADRESE: Servier s.r.o., Na Florenci 2116/15, Praha 1, tel.: , * Všimněte si prosím změn v informaci o léčivém přípravku Preductal MR. ** Pro úplnou informaci si prosím přečtěte celý Souhrn údajů o přípravku. 1. Fragasso G et al. Eur Heart J. 2006;27: European Heart Journal (2013) 34, doi: /eurheartj/eht296

3 MEDICÍNA PRO PRAXI XIII. kongres praktických léka a sester v Olomouci dubna 2015, Clarion Congress Hotel Olomouc Pořadatelé: II. interní klinika FN u sv. Anny Brno, OS ČLK Olomouc, společnost Solen, s. r. o. Pořadatel Prezident akce Programový výbor Organizátor II. interní klinika FN u sv. Anny Brno, OS ČLK v Olomouci a společnost Solen, s.r.o. prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc. MUDr. Kateřina Kubáčková doc. MUDr. Luděk Pour, Ph.D. MUDr. Lucie Růžičková Jarešová prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. prof. MUDr. Květoslav Šipr, CSc. SOLEN, s. r. o., Lazecká 297/51, Olomouc Programové zajištění: Mgr. Jitka Strouhalová, mob.: , Organizační sekretariát Mgr. Simona Elblová, mob.: , Zajištění výstavních ploch: Mgr. Martin Jíša, mob.: , Datum dubna 2015 a místo konání Clarion Congress Hotel Olomouc MEDICÍNA PRO PRAXI XIII. kongres praktických lékařů a sester v Olomouci Citační zkratka: Med. praxi 2015; 12(Suppl. B) Grafické zpracování a sazba: Lucie Šilberská, Časopis je indexován v Bibliographia Medica Čechoslovaca a v Seznamu recenzovanýchneimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Účast je v rámci celoživotního postgraduálního vzdělávání dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK ohodnocena 12 kredity pro lékaře a 8 kredity pro sestry. Workshop Jak vyšetřit kognitivní poruchu v ordinaci lékaře je ohodnocen 3 kredity pro lékaře. ISSN , ISBN

4 B4 Program Úterý Zahájení prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc Kardiologie garant prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. Má kombinační léčba hypertenze oporu v současných doporučeních? Souček M. Rezistentní hypertenze a možnosti její léčby Řiháček I. Kam směřuje kombinační terapie hypertenze? Václavík J. Koronární intervence neznamená vyléčení pacienta s anginou pectoris Kovárník T. Kazuistiky z praxe Kociánová E Polední přestávka Vzácná onemocnění garant MUDr. Kateřina Kubáčková Vzácná onemocnění přehled současných evropských doporučení Macek M. Vzácné nádory Kubáčková K. Vzácná onemocnění v kardiologii kardiomyopatie Kuchynka P. Neurodegenerativní onemocnění Kaiserová M., Kaňovský P. Poruchy metabolizmu Košťálová E Sympozium SHIRE CZECH s.r.o. Morbus Gaucher: základní klinické projevy, možnosti diagnostiky a léčby Mazurová S Přestávka Varia Nesteroidní antirevmatika v léčbě akutní bolesti z pohledu neurologa Niedermayerová I. Anafylaxe a její zvládání v terénu Bystroň J Sympozium MERCK Moderní způsob léčby rýmy: Nasivin Sensitive 0,05% Machaň B Hematologie pro praktické lékaře garant doc. MUDr. Luděk Pour, Ph.D. Amyloidóza mnoho příznaků, jedna diagnóza Pika T. Akutní leukemie co by měl praktický lékař vědět Šustková Z. Diferenciální diagnostika lymfadenopatie z pohledu hematologa onkologa Michalka J. Mnohočetný myelom Pour L. XIII. kongres praktických lékařů a sester v Olomouci

5 NOVĚ TAKÉ V BALENÍ *** PRO DLOUHODOBOU LÉČBU PACIENTA *** VÍTĚZNÁ TROJKOMBINACE V LÉČBĚ HYPERTENZE 1 denně 90 tbl tbl Zkrácená informace o přípravku TRIPLIXAM : SLOŽENÍ*: Triplixam 2,5 mg/0,625 mg/5 mg obsahuje 2,5 mg perindoprilu argininu/ 0,625 mg indapamidu/ 5 mg amlodipinu; Triplixam 5 mg/1,25 mg/5 mg obsahuje 5 mg perindoprilu argininu/1,25 mg indapamidu/5 mg amlodipinu; Triplixam 5 mg/1,25 mg/10 mg obsahuje 5 mg perindoprilu argininu/1,25 mg indapamidu/10 mg amlodipinu; Triplixam 10 mg/2,5 mg/5 mg obsahuje 10 mg perindoprilu argininu/2,5 mg indapamidu/5 mg amlodipinu; Triplixam 10 mg/2,5 mg/10 mg obsahuje 10 mg perindoprilu argininu/2,5 mg indapamidu/10 mg amlodipinu. INDIKACE*: Substituční terapie pro léčbu esenciální hypertenze u pacientů, kteří již dobře odpovídají na léčbu kombinací perindopril/indapamid a amlodipinu, podávanými současně v téže dávce. DÁVKOVÁNÍ A PODÁVÁNÍ*: Jedna tableta denně, nejlépe ráno a před jídlem. Fixní kombinace není vhodná pro iniciální léčba. Je-li nutná změna dávkování, dávka jednotlivých složek by měla být titrována samostatně. Pediatrická populace: přípravek by se neměl podávat. KONTRAINDIKACE*: Dialyzovaní pacienti. Pacienti s neléčeným dekompenzovaným srdečním selháním. Závažná porucha funkce ledvin (Clcr < 30 ml/min). Středně závažná porucha funkce ledvin (Clcr ml/min) pro Triplixam 10 mg/2,5 mg/5 mg a 10 mg/2,5 mg/10 mg. Hypersenzitivita na léčivé látky, jiné sulfonamidy, deriváty dihydropyridinu, jakýkoli jiný inhibitor ACE nebo na kteroukoli pomocnou látku. Anamnéza angioneurotického edému (Quinckeho edému) souvisejícího s předchozí terapií inhibitory ACE. Dědičný/ /idiopatický angioedém. Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz body Upozornění a Těhotenství a kojení). Kojení (viz bod Těhotenství a kojení). Hepatální encefalopatie. Závažná porucha funkce jater. Hypokalémie. Závažná hypotenze. Šok, včetně kardiogenního šoku. Obstrukce výtokového traktu levé komory (např. vysoký stupeň stenózy aorty). Hemodynamicky nestabilní srdeční selhání po akutním infarktu myokardu. Současné použití s aliskirenem u pacientů s cukrovkou nebo poruchou funkce ledvin (GFR < 60 ml/min/1,73 m 2 ) (viz body Upozornění a Interakce). UPOZORNĚNÍ*: Zvláštní upozornění: Neutropenie/agranulocytóza/trombocytopenie/anémie: postupujte opatrně v případě kolagenového vaskulárního onemocnění, imunosupresivní léčby, léčby allopurinolem nebo prokainamidem, nebo kombinace těchto komplikujících faktorů, zvláště při existující poruše funkce ledvin. Monitorování počtu leukocytů. Hypersenzitivita/angioedém, intestinální angioedém: přerušte léčbu a sledujte pacienta až do úplného vymizení příznaků. Anafylaktoidní reakce během desenzibilizace: postupujte opatrně u alergických pacientů léčených desenzibilizací a nepoužívejte v případě imunoterapie jedem blanokřídlých. Alespoň 24 hodin před desenzibilizací dočasně vysaďte inhibitor ACE. Anafylaktoidní reakce během LDL-aferézy: před každou aferézou dočasně vysaďte inhibitor ACE. Hemodialyzovaní pacienti: zvažte použití jiného typu dialyzační membrány nebo jiné skupiny antihypertenziv. Těhotenství: nezahajovat užívání během těhotenství, v případě potřeby zastavit léčbu a zahájit vhodnou alternativní léčbu. Hepatální encefalopatie: ukončit léčbu. Fotosenzitivita: ukončit léčbu. Opatření pro použití: Renální funkce: U některých hypertoniků s existujícími zjevnými renálními lézemi, u nichž renální krevní testy ukazují funkční renální insufi cienci, by měla být léčba ukončena a je možno ji znovu zahájit v nízké dávce nebo pouze s jednou složkou. Monitorujte draslík a kreatinin, a to po dvou týdnech léčby a dále každé dva měsíce během období stabilní léčby. V případě bilaterální stenózy renální artérie nebo jedné fungující ledviny: nedoporučuje se. Riziko arteriální hypotenze a/nebo renální insufi cience (v případech srdeční insufi cience, deplece vody a elektrolytů, u pacientů s nízkým krevním tlakem, stenózou renální artérie, městnavým srdečním selháním nebo cirhózou s edémy a ascitem): zahajte léčbu dávkami nižší dávce a postupně je zvyšujte. Hypotenze a deplece vody a sodíku: riziko náhlé hypotenze v přítomnosti preexistující deplece sodíku (zejména, je-li přítomna stenóza renální artérie): sledujte hladinu elektrolytů v plazmě, obnovte objem krve a krevní tlak, znovu zahajte léčbu nižším snížené dávce nebo pouze jednou složkou přípravku. Hladina sodíku: kontrolovat častěji u starších a cirhotických pacientů. Hladina draslíku: hyperkalémie: kontrolovat plazmatickou hladinu draslíku v případě renální insufi cience, zhoršení funkce ledvin, vyššího věku (> 70 let), diabetes mellius, přidružené komplikace, zejména dehydratace, akutní srdeční dekompenzace, metabolické acidózy a současné užívání kalium-šetřících diuretik, doplňků draslíku nebo doplňků solí obsahující draslík nebo jiných léků spojených se zvyšováním hladiny draslíku v séru. Hypokalémie: riziko u starších a/nebo podvyživených osob, cirhotických pacientů s edémem a ascitem, koronárních pacientů, u pacientů se selháním ledvin nebo srdečním selháním, dlouhým intervalem QT: sledovat plazmatickou hladinu draslíku. Hladina vápníku: hyperkalcémie: před vyšetřením funkce příštitných tělísek ukončete léčbu. Renovaskulární hypertenze: v případě stenózy renální artérie: zahajte léčbu v nemocnici v nízké dávce; sledujte funkci ledvin a hladinu draslíku. Suchý kašel. Ateroskleróza: u pacientů s ischemickou chorobou srdeční nebo cerebrovaskulární ischémií zahajte léčbu nízkou dávkou. Hypertenzní krize. Srdeční selhání/těžká srdeční insufi cience: v případě srdečního selhání postupujte opatrně. Těžká srdeční nedostatečnost (stupeň IV): zahajte léčbu nižšími iniciálními dávkami pod lékařským dohledem. Stenóza aortální nebo mitrální chlopně/hypertrofi cká kardiomyopatie: v případě obstrukce průtoku krve levou komorou postupujte opatrně. Diabetici: V případě inzulin-dependentního diabetes mellitus zahajte léčbu iniciální nižší dávkou pod lékařským dohledem; během prvního měsíce a/nebo v případě hypokalémie sledujte hladinu glukózy v krvi. Černoši: vyšší incidence angioedému a zjevně menší účinnost při snižování krevního tlaku ve srovnání s jiným rasami. Operace/anestezie: přerušte léčbu jeden den před operací. Porucha funkce jater: mírná až středně závažná: postupujte opatrně. V případě žloutenky nebo výrazného zvýšení jaterních enzymů ukončete léčbu. Kyselina močová: hyperurikémie: zvýšená tendence k záchvatům dny. Starší pacienti: před zahájením léčby vyšetřit renální funkci a hladiny draslíku. Dávku zvyšovat opatrně. INTERAKCE*: Kontraindikován: Aliskiren u diabetických pacientů nebo pacientů s poruchou funkce ledvin. Nedoporučuje se: lithium, aliskiren u jiných pacientů než diabetických nebo pacientů s poruchou funkce ledvin, souběžná léčba inhibitorem ACE a blokátorem receptoru pro angiotenzin, estramustin, kalium-šetřící léky (např. triamteren, amilorid, ), soli draslíku, dantrolen (infúze), grapefruit nebo grapefruitová šťáva. Vyžadující zvláštní opatrnost: baklofen, nesteroidní antifl ogistika (včetně kyseliny acetylsalicylové ve vysokých dávkách), antidiabetika (inzulín, perorální antidiabetika), Kalium-nešetřící diuretika a kalium-šetřící diuretika (eplerenon, spironolakton), léky vyvolávající Torsades de pointes, amfotericin B (i.v. podání), glukokortikoidy a mineralkortikoidy (systémové podání), tetrakosaktid, stimulační laxativa, srdeční glykosidy, induktory CYP3A4, inhibitory CYP3A4. Vyžadující určitou opatrnost: antidepresiva imipraminového typu (tricyklická), neuroleptika, jiná antihypertenziva a vazodilatancia, tetrakosaktid, allopurinol, cytostatika nebo imunosupresiva, systémové kortikosteroidy nebo prokainamid, anestetika, diuretika (thiazid nebo kličková diuretika), gliptiny (linagliptin, saxagliptin, sitagliptin, vildagliptin), sympatomimetika, zlato, metformin, jodované kontrastní látky, vápník (soli), cyklosporin, atorvastatin, digoxin, warfarin nebo cyklosporin, simvastatin. TĚHOTENSTVÍ A KOJENÍ*: Kontraindikován během druhého a třetího trimestru těhotenství a při kojení. Nedoporučuje se během prvního trimestru těhotenství. FERTILITA*: Reverzibilní biochemické změny na hlavové částí spermatozoií u některých pacientů léčených blokátory kalciového kanálu. SCHOPNOST ŘÍDIT A OBSLUHOVAT STROJE*: Může být narušena v důsledku nízkého krevního tlaku, který se může vyskytnout u některých pacientů, zejména na začátku léčby. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY*: Časté: závratě, bolest hlavy, parestézie, vertigo, somnolence, dysgeusie, poruchy zraku, tinitus, palpitace, zčervenání, hypotenze (a účinky spojené s hypotenzí), kašel, dušnost, bolest břicha, zácpa, průjem, dyspepsie, nausea, zvracení, pruritus, vyrážka, makulopapulární vyrážk a, svalové křeče, otok kotníku, asténie, únava, edém. Méně časté: eozinofi lie, hypoglykémie, hyperkalémie vratná po přerušení léčby, hyponatrémie, insomnie, změny nálad (včetně úzkosti), poruchy nálady, deprese, poruchy spánku, hypoestézie, třes, synkopa, diplopie, tachykardie, vaskulitida, bronchospasmus, rýma, sucho v ústech, změny ve vyprazdňování střeva, kopřivka, angioedém, hypersenzitivní reakce, zejména dermatologické, u pacientů s predispozicí k alergickým a astmatickým reakcím, alopecie, purpura, změna zabarvení kůže, hyperhidróza, exantém, fotosenzitivní reakce, pemfi goid, artralgie, myalgie, bolest v zádech, poruchy močení, močení během noci, zvýšená četnost močení, renální selhání, erektilní dysfunkce, gynekomastie, bolest, bolest na hrudi, nevolnost, periferní edém, horečka, zvýšení hmotnosti, snížení hmotnosti, zvýšení sérové hladiny urey, zvýšení sérové hladiny kreatininu, pád. Vzácné: zmatenost, zvýšení sérové hladiny bilirubinu, zvýšení hladiny jaterních enzymů. Velmi vzácné: agranulocytóza, aplastická anémie, pancytopenie, snížení hemoglobinu a hematokritu, leukopenie, neutropenie, hemolytická anémie, trombocytopenie, alergické reakce, hyperglykémie, hyperkalcémie, hypertonie, periferní neuropatie, angina pectoris, arytmie (včetně bradykardie, ventrikulární tachykardie a fi brilace síní), infarkt myokardu, možná sekundárně k nadměrné hypotenzi u vysoce rizikových pacientů; cévní mozková příhoda, možná sekundárně k nadměrné hypotenzi u vysoce rizikových pacientů; eozinofi lní pneumonie, gingivální hyperplázie, pankreatitida, gastritida, hepatitida, žloutenka, abnormální hepatální funkce, erythema multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom, exfoliativní dermatitida, toxická epidermální nekrolýza, Quinckeho edém, akutní renální selhání. Frekvence neznámá: Deplece draslíku s hypokalémií, u určitých rizikových populací zvláště závažná, torsades de pointes (potenciálně fatální), možný rozvoj hepatální encefalopatie v případě jaterní insufi cience, možnost zhoršení stávajícího akutního generalizovaného lupus erythematodes, EKG: prodloužený interval QT, zvýšená hladina glukózy v krvi, zvýšená hladina kyseliny močové v krvi. PŘEDÁVKOVÁNÍ*. VLASTNOSTI*: Perindopril je inhibitor angiotenzin-konvertujícího enzymu (inhibitor ACE), který konvertuje angiotenzin I na vazokonstriktor angiotenzin II. Indapamid je derivát sulfonamidů s indolovým kruhem, farmakologicky příbuzný thiazidovým diuretikům. Amlodipin je inhibitorem transportu kalciových iontů (blokátor pomalých kanálů nebo antagonista kalciových iontů), který inhibuje transmembránový transport kalciových iontů do srdečních buněk a buněk hladkého svalstva cévních stěn. BALENÍ*: 30, 90 tablet. Uchovávání: nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Doba použitelnosti: 2 roky. Doba použitelnosti po prvním otevření je 30 dní. Držitel rozhodnutí o registraci: Les Laboratoires Servier, 50, rue Carnot, Suresnes cedex, Francie. Registrační čísla: 58/099/14-C, 58/100/14-C, 58/101/14-C, 58/102/14-C, 58/103/14-C. Datum poslední revize textu: Před předepsáním přípravku si přečtěte Souhrn údajů o přípravku. Přípravek je k dispozici v lékárnách. Přípravek je na lékařský předpis. Přípravek je částečně hrazen z veřejného zdravotního pojištění, viz Seznam cen a úhrad léčivých přípravků: Další informace na adrese: Servier s.r.o., Na Florenci 2116/15, Praha 1, tel: , *pro úplnou informaci si prosím přečtěte celý Souhrn údajů o přípravku SERVIER s.r.o., Florentinum, Na Florenci 2116/15, Praha 1

6 B6 Program Středa Ranní káva u tématu Infekce a antibiotická léčba MUDr. Zuzana Blechová, MUDr. Václava Adámková NOVINKA: Využijte příležitost zeptat se na to, co Vás trápí z oboru infektologie a mikrobiologie v úzkém kruhu kolegů. Na Vaše otázky budou odpovídat MUDr. Zuzana Blechová a MUDr. Václava Adámková Diskuze bude probíhat v salonku Plato Seneca Neurologie garant prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc. Demence Jirák R. Současný algoritmus terapie akutního ischemického iktu Veverka T. Terapie pokročilé Parkinsonovy nemoci Menšíková K. Současná paradigmata chirurgické léčby kořenových syndromů Krahulík D. Diagnostika a moderní léčba roztroušené sklerózy Piťha J Přestávka Infekce a jejich léčba zeptejte se, co vás zajímá MUDr. Zuzana Blechová, MUDr. Václava Adámková Polední přestávka Dermatologie garant MUDr. Lucie Růžičková Jarešová Přehled exantémů Obstová I. Herpetické viry a papilomaviry v ambulanci praktického lékaře Růžičková Jarešová L. Maligní melanom a nové možnosti jeho léčby Nováková L Varia Erektilní dysfunkce jako indikátor závažných onemocnění Šrámková T. Homeopatická typologie jako opora v praxi praktického lékaře Franková G Přestávka Pacient se specifickými potřebami v ordinaci PL garant prof. ThLic. MUDr. Květoslav Šipr, CSc. Jak úspěšně komunikovat se sluchově a zrakově postiženými pacienty Šipr K. Abychom si se seniory rozuměli Šiprová H. Komunikace s osobami se specifickými potřebami ve výuce mediků Ivanová K., Tučková D. Workshop od Jak vyšetřit kognitivní poruchu v ordinaci lékaře doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D. Definice kognitivních poruch a principy jejich vyšetřování Krátké zkoušky a dotazníky k detekci kognitivních poruch Praktické řešení případů z ordinace Workshop bude probíhat v salonku Plato Seneca. Ohodnoceno 3 kredity pro lékaře Losování ankety a zakončení kongresu = interaktivní přednáška XIII. kongres praktických lékařů a sester v Olomouci

7 DNES TO STÁLO ZA TO. A UŽ MÁM PLÁNY NA ZÍTŘEK! COPAXONE NABÍZÍ: Snížení počtu relapsů u pacientů s RRRS a zpomalení atrofi e mozku 1 3 Snížení únavy pacienta a výjimečně nízký výskyt chřipkových symptomů 4,5 Dlouhodobou účinnost, spolehlivost a adherenci pacientů k léčbě 1,2,6 9 JE TO O DOBRÝCH DNECH, NE O TĚCH ZTRACENÝCH. Zkrácená informace o přípravku. Copaxone 20 mg/ml. Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. Účinná látka: glatirameri acetas (acetátová sůl syntetických polypeptidů obsahujících čtyři přirozeně se vyskytující aminokyseliny: L-glutamovou kyselinu, L-alanin, L-tyrosin a L-lysin v molárním frakčním rozmezí 0,129-0,153, 0,392-0,462, 0,086-0,100 a 0,300-0,374). Indikace: léčba pacientů, u nichž se objevila první klinická epizoda a u nichž bylo zjištěno vysoké riziko rozvoje klinicky potvrzené roztroušené sklerózy (CDMS). Snížení frekvence relapsů u ambulantních pacientů s RRRS a alespoň 2 atakami neurologické dysfunkce v průběhu předchozího dvouletého období. Dávkování a způsob podání: 20 mg glatiramer acetátu (jedna předplněná injekční stříkačka) se podává subkutánní injekcí jedenkrát denně. U starších osob a pacientů s poškozením ledvin nebylo podávání přípravku studováno. Použití v pediatrii: adekvátní klinické ani farmakokinetické studie nebyly provedeny. Omezené literární údaje naznačují, že bezpečnostní profi l u dospívajících je obdobný jako u dospělých. Nejsou informace o užití Copaxone u dětí do 12 let, proto by přípravek Copaxone neměl být v této věkové skupině použit. Každý den je nutné měnit místo vpichu - paže, břicho, hýždě nebo stehno. Kontraindikace: přecitlivělost na glatiramer acetát nebo mannitol, těhotné ženy. Zvláštní upozornění: přípravek Copaxone musí být podáván pouze ve formě subkutánní injekce, nesmí být podáván intravenózně nebo intramuskulárně. Je třeba zvýšené opatrnosti u pacientů s kardiologickými problémy v anamnéze. Vzácně se mohou objevit vážné hypersenzitivní reakce. Nejsou důkazy o tom, že by protilátky proti glatiramer acetátu byly neutralizující nebo že by jejich vznik ovlivňoval klinickou účinnost přípravku. U pacientů s renálními poruchami musí být během léčby přípravkem Copaxone sledovány renální funkce. Copaxone nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky. Interakce: nebyly specifi cky studovány. Zvýšený výskyt reakcí v místě vpichu u souběžné léčby kortikosteroidy. Fenytoin a/nebo karbamazepin: souběžné použití musí být pečlivě monitorováno. Těhotenství a kojení: přípravek Copaxone nesmí být podáván během těhotenství. Údaje o vylučování glatiramer acetátu, metabolitů nebo protilátek do mateřského mléka nejsou dostupné. Musí být zvážen prospěch pro matku proti relativnímu riziku pro dítě. Nežádoucí účinky: reakce v místě vpichu, erytém, bolest, zatvrdnutí, pruritus, otok, zánět a hypersenzitivita jsou nejčastějšími nežádoucími účinky. Vazodilatace, tlak na hrudi, dušnost, palpitace nebo tachykardie, byla popsána jako bezprostřední postinjekční reakce. Velmi často nebo často a s více než o 2 % vyšší incidencí ve skupině léčené přípravkem Copaxone oproti skupině užívající placebo se ve studiích vyskytovala úzkost, vazodilatace, dušnost, nevolnost, vyrážka, bolest v zádech, bolest na hrudi, reakce v místě vpichu, vaginální kandidóza, lymfadenopatie, přírůstek na váze, tremor, oční poruchy, palpitace, tachykardie, zvracení, pocení, zimnice, otok tváře. Ostatní nežádoucí účinky se vyskytovaly méně často nebo s rozdílem menším nebo rovným 2 % oproti placebu. Zvláštní opatření pro uchovávání: předplněné injekční stříkačky uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Uchovávejte v chladničce (2 8 C), chraňte před mrazem. Jedenkrát mohou být předplněné stříkačky uchovávány při pokojové teplotě (15 25 C) po dobu až jednoho měsíce Jestliže nebyly použity a jsou v původním obalu, musí být po této lhůtě vráceny do chladničky. Velikost balení: 7, 28 nebo 30 předplněných injekčních stříkaček obsahujících 1 ml injekčního roztoku nebo multipak obsahujícím 90 (3 balení po 30) předplněných injekčních stříkaček obsahujících 1 ml injekčního roztoku. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci: Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Sokolovská 651/136A, Praha 8, Tel.: , Registrační číslo: 59/481/06-C. Datum registrace/poslední revize textu: / Před předepsáním léku se seznamte se Souhrnem údajů o přípravku. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdra votního pojištění. Reference: 1. Lublin FD, Cofi eld SS, Cutter GR et al. Ann Neurol. 2013; 73(3): Lublin F, Cofi eld S, Cutter G et al. Abstract presented at AAN Khan O, Bao F, Shah M et al. J Neurol Sci. 2012; 312(1 2): Metz LM, Patten SB, Archibald CJ et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2004; 75(7): Mikol DD, Barkhof F, Chang P et al. Lancet Neurol. 2008; 7(10): Ford C, Goodman AD, Johnson K et al. Mult Scler. 2010; 16(3): Johnson KP. Expert Rev Neurother. 2012; 12(4): Boster A, Bartoszek MP, O Connell C et al. Ther Adv Neurol Disord. 2011; 4(5): Miller A, Spada V, Beerkircher D et al. Mult Scler. 2008; 14(4): CZ/CPX/13/0015(1)

8 B8 Poznámky Abstrakta Kardiologie garant prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. úterý / / Má kombinační léčba hypertenze oporu v současných doporučeních? prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. II. interní klinika LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Terapie arteriální hypertenze je kombinací nefarmakologické a farmakologické léčby. Pokud nefarmakologickou léčbou nedosáhneme normalizace krevního tlaku (TK), pak je třeba zahájit léčbu farmakologickou. Doporučení pro diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze z roku 2012 zdůraznila nutnost dosažení cílových hodnot krevního tlaku, a to většinou s využitím kombinace antihypertenziv. Ve velkých klinických studiích bylo monoterapií kontroly hypertenze dosaženo u 20 % nemocných. Nedosáhneme-li normalizace krevního tlaku monoterapií, je vhodnější kombinovat lék s antihypertenzivem jiné třídy než zvyšováním dávky monoterapie. Nedávná metaanalýza 42 studií ukázala, že kombinace jakýchkoliv dvou lékových skupin vede k účinnější kontrole krevního tlaku než zdvojnásobení dávky jediného preparátu. Zvýšení dávky může vést častěji ke vzniku výraznějších nežádoucích účinků léku. Proto je vhodné využít pro léčbu fixní kombinace. Kombinace antihypertenziv z tříd s rozdílným, vzájemně se doplňujícím mechanizmem účinku může lépe snížit TK a současně vyřadit fyziologické regulační mechanizmy působící proti účinku terapie. Z hlediska dalších rizikových faktorů u pacientů s hypertenzí je třeba sledovat i ovlivnění metabolických rizikových faktorů. Evropská doporučení z roku 2013 zdůrazňují důležitost individuálního přístupu s terapií přímo na míru, zejména v situaci zvýšeného kardiovaskulárního a metabolického rizika. Kombinační léčbu 2 antihypertenzivy v nižší dávce anebo fixní kombinaci upřednostňujeme při zahajování farmakologické léčby, pokud iniciální hodnoty TK jsou 160a/nebo100 mm Hg a více anebo pokud jsou cílové hodnoty TK kolem 130/80 mm Hg: Výhodné kombinace: ACE inhibitor s diuretikem AT1-blokátor s diuretikem ACE inhibitor s blokátorem kalciového kanálu AT1-blokátor s blokátorem kalciového kanálu V současné době přichází do klinické praxe první fixní kombinace tří antihypertenziv ve složení inhibitor ACE perindopril BKK amlodipin diuretikum indapamid. Hlavním přínosem této fixní kombinace tří antihypertenziv je podstatné zjednodušení léčebného schématu u pacientů, kteří již užívají kombinaci tří a více antihypertenziv. Možnost užívat pouze jednu tabletu místo tří je jednoznačně cestou k lepší compliance pacientů s léčbou a také pravděpodobně ke snížení výskytu nežádoucích účinku díky synergii jednotlivých složek a následně také k lepší kontrole krevního tlaku. Závěrem je třeba zdůraznit, že rozsáhlejší používání kombinované léčby povede k lepší kontrole hypertenze, a tím i ke snížení koronárních a cévních příhod. Vhodná kombinační léčba přinesla pozitivní účinky také na metabolické parametry. Pro praxi vyplývá, že v léčbě hypertenze musíme používat kombinovanou léčbu mnohem častěji než dosud. Rezistentní hypertenze MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D. II. interní klinika LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hypertenze patří mezi nejčastější a nejzávažnější rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění. V současné době máme k dispozici velmi účinné léky na snížení hodnot krevního tlaku. U závažnější hypertenze je preferována kombinační léčba, ideální podávání léků je ve fixních kombinacích. Rezistence k léčbě je přítomna jen u 10 % hypertenzních jedinců. Přesto cílových hodnot krevního tlaku dosahuje pouze asi 45 % léčených. Příčinou bývá nejčastěji chybně zvolený XIII. kongres praktických lékařů a sester v Olomouci

9 Abstrakta Poznámky B9 léčebný postup na straně lékaře nebo špatný přístup k léčbě na straně pacienta. Při podezření na rezistentní hypertenzi musíme nejprve vyloučit sekundární příčinu. Nejčastějšími sekundárními formami hypertenze jsou renoparenchymatózní onemocnění ledvin, mírný hyperaldosteronizmus bez průkazu typického adenomu nadledviny, hypertenze indukovaná léky a syndrom spánkové apnoe. Méně častá je stenóza ledvinné tepny a prokázaná endokrinní hypertenze (Connův syndrom, feochromocytom, Cushingův syndrom). K dosažení cílového krevního tlaku je v současnosti doporučeno kombinovat všech základních 5 skupin antihypertenziv. Nejvíce účinné a podložené výsledky klinických studií jsou kombinace blokátorů renin-angiotenzinového systému s blokátory kalcia a/nebo diuretiky, kardioselektivních betablokátorů s blokátory kalcia typu dihydropyridinů a/nebo diuretiky. U rezistentních hypertenzí s nefropatií a se sklonem k retenci tekutin kombinace s kličkovým diuretikem, u pacientů se sklonem k hypokalemii kombinace se spironolaktonem. Ve stadiu klinického testování jsou nefarmakologické postupy, jako je renální sympatická denervace a trvalá stimulace karotických baroreceptorů. Kam směřuje kombinační terapie hypertenze? doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D. I. interní klinika kardiologická, FN Olomouc V přednášce jsou shrnuty stávající postupy kombinační léčby hypertenze, hlavní principy kombinační terapie a doporučované kombinace antihypertenziv. Dále jsou diskutovány příčiny nedostatečné kontroly hypertenze jak na straně lékařů, tak i pacientů. Jsou uvedeny výhody fixních kombinací včetně fixní trojkombinace, která je nově dostupná v ČR. Na závěr je představen nový koncept léčby hypertenze jednou tabletou. Koronární intervence neznamená vyléčení pacienta s anginou pectoris doc. MUDr. Tomáš Kovárník, Ph.D. II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN Praha Na rozdíl od doporučení pro léčbu nemocných akutním koronárním syndromem jsou doporučení pro léčbu pacientů se stabilními formami ischemické choroby srdeční (sichs) méně jednoznačné. Diagnóza sichs zahrnuje skupinu nemocných s velmi rozdílnými prognózami, kteří potřebují rozdílný přístup k léčbě. Klinická manifestaci sichs je proto nedostatečná k rizikové stratifikaci těchto nemocných. Nejpřesnějším kritériem pro stratifikaci rizika pacientů se stabilními formami ICHS je rozsah ischemie myokardu. Větší rozsah ischemie znamená pro nemocného větší riziko závažných koronárních příhod. Proto je nutné dobře znát možnosti její diagnostiky. Může se jednat již o anamnézu, kdy pacienti s typickými stenokardiemi mají vysoké riziko přítomnosti významné myokardiální ischemie, přes nespecifické zátěžové testy jako je bicyklová ergometrie, až k sofistikovaných vyšetřovacím metodám, jakými jsou zátěžová scintigrafie myokardu (SPECT) či pozitronové emisní tomografie (PET). Pacient s vysokou pravděpodobností rozsáhlé ischémie myokardu musí být odeslán k vyšetření na pracoviště intervenční kardiologie, kde mu bude provedena selektivní koronarografie (SKG), což je základní invazivní vyšetřovací metoda koronárních tepen. Po dlouhá léta byla SKG jediným vyšetřením, na základě kterého byla indikována revaskularizační léčba (perkutánní koronární intervence, nebo aorto-koronární bypass). V posledních letech se však ukazuje, že spolehlivost SKG v diagnostice hemodynamického dopadu koronárních stenóz není dostatečná, a to zejména v oblasti tak zvaně hraničních lézí (stenóz v rozmezí %). Tyto léze mají být indikovány k ošetření na základě průkazu myokardiální ischemie. Pokud není ischemie prokázána neinvazivními metodami, je druhou možností invazivní vyšetření hemodynamického dopadu koronární stenózy pomocí měření tlakového gradientu. Jedná se o vyšetření s názvem frakční průtoková rezerva (FFR). Rutinní používání FFR zlepšuje prognózu pacientů, neboť jsou k intervenci indikovány pouze významné stenózy. Je již prokázáno, že z intervenční léčby profitují pacienti s rozsáhlou ischemií více než z konzervativní léčby. Lokální léčba však žádným způsobem neovlivní koronární aterosklerózu. U všech pacientů (bez ohledu na to, zda prodělali koronární intervenci) je proto třeba důsledně dbát na ovlivnění životního stylu, typu výživy a podávání chronické medikace, která prokazatelně zlepšuje prognózu nemocných s ICHS, což jsou antiagregace, statiny, ACEI, beta blokátory XIII. kongres praktických lékařů a sester v Olomouci

10 B10 Poznámky Abstrakta Existuje dále řada pacientů, jejichž ischemii nelze odstranit perkutánně ani chirurgicky. Nebo jde o situace, kdy by intervenční léčba byla neúměrně riskantní ve srovnání s rozsahem ischemie. V těchto situacích je velmi vhodné použít léky, které ovlivňují metabolizmus ischemického myokardu. Zde je třeba jmenovat trimetazidin, který inhibuje beta oxidaci mastných kyselin (alternativní zdroj ATP při inhibici glykolýze ischemií), která vede k prohloubení hypoxie a destabilizaci buněčné membrány. Závěrem lze říci, že u všech pacientů se stabilními formami ICHS bychom měli znát rozsah koronární ischemie. U rizikových pacientů vždy indikovat SKG, doplněné případně o FFR. Koronární intervence je třeba vždy kombinovat s komplexní terapií zahrnující ovlivnění rizikových faktorů aterosklerózy, podáváním léků ovlivňujících prognózu pacienta a v případě reziduální ischemie využívat léky zlepšujících metabolizmus ischemického myokardu. Kazuistiky z praxe MUDr. Eva Kociánová I. interní klinika kardiologická, FN a LF UP Olomouc Léčba hypertenze zůstává problémem i přes rostoucí paletu dostupných farmakologických možností. Cílového krevního tlaku tak dosahuje méně než polovina nemocných. Kazuistiky z praxe ambulance pro léčbu hypertenze upozorní na časté problémy v diagnostice a léčbě hypertenze, jako je opomíjení skríninku sekundární etiologie hypertenze, problématická léčba proteinurického pacienta, včasná eskalace léčby za pomoci fixních kombinací a chyby v kombinační léčbě. VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ garant MUDr. Kateřina Kubáčková úterý / / Vzácná onemocnění: přehled současných evropských doporučení a iniciativ prof. MUDr. Milan Macek ml., DrSc. Ústav biologie a lékařské genetiky, 2. lékařská fakulta University Karlovy v Praze a FN v Motole Národní koordinační centrum pro vzácná onemocnění Vzácná onemocnění (VO) představují velkou skupinou chorob, jejichž společnou vlastností je jejich nízká prevalence v populaci, daná méně než 5 na lidí. Přestože zahrnují všechny diagnostické skupiny a jejich společnou vlastností je skutečnost, že jsou z více než 80 % dány mutacemi v jednom genu (monogenní nebo jako mendelistická onemocnění). Jsou chronická progresivní a často se špatnou prognózou quoad vitam. S výjimkou častých nádorů většina onkologické problematiky spadá do oblasti VO (viz prezentace MUDr. K. Kubáčkové). Jsou také zodpovědné z velké části za novorozeneckou a kojeneckou úmrtnost, ale mohou se rozvinout i v dospělosti. Na lékařskou genetiku je pak odesílá většina odborností ke klinické a laboratorní (DNA) diagnostice, byť v současnosti již i jiné obory mají možnost využít genetická laboratorní vyšetření (pediatrie, hematoonkologie apod.). Přestože tato onemocnění jsou velmi heterogenní, jejich společné vlastnosti lze charakterizovat pomocí 4 P díky tomu, že jsou tak vzácné, je velmi obtížné na ně a) Pomyslet, protože praktičtí lékaři s nimi díky vzácnosti nemají dostatečné klinické zkušenosti, b) Poznat což odráží problematiku specializovaných center, c) Pomoci velmi často je léčba těchto onemocnění jenom příznaková, byť už začínají být k dispozici tzv. orphany a d) Profinancovat léčba vzácných onemocnění je velmi nákladná a celoživotní. Velmi důležitá je i spolupráce s pacientskými sdruženími při řešení sociální problematiky u těchto onemocnění a zvyšování obecného povědomí. Konečně neméně důležitá je charitativní činnost, která často získává prostředky na činnost pacientských organizací, školení pacientů, sociální aktivity, pečovatele, nedostupné pomůcky apod. Uvedeme rovněž aktivity Národního koordinačního centra pro vzácná onemocnění ve FN Motol, které je podporováno z Norway Grants (NF-CZ11-PDP ). XIII. kongres praktických lékařů a sester v Olomouci

11 VÍTE, JAKÝM ONEMOCNĚNÍM TENTO ČLOVĚK TRPÍ? První typ Gaucherovy choroby se začíná projevovat v různém věku, s rozličnou závažností a progresí příznaků. 4 8 HEMATOLOGIE 4, 6, 9 4, 6, 9 ORGÁNY Trombocytopenie (destičky <100 x 10 9 /l) sklon ke krvácení a tvorbě hematomů Anémie (Hb <135 g/dl u mužů, Hb <116 g/dl u žen) únava Leukopenie (<4 x 10 9 /l) časté infekce ANTROPOMETRICKÝ VÝVOJ DĚTI 8 Menší vzrůst Hmotnostní neprospívání Opožděný nástup puberty Slezina splenomegalie (obrázek 1) velikost sleziny může narušovat příjem potravy infarkt sleziny Játra hepatomegalie poruchy funkce jater (odchylky v proteosyntéze) fi bróza až cirhóza, jícnové varixy při portální hypertenzi KOSTI 6, 7 Chronická bolest kostí nebo kloubů Kostní krize může být doprovázena horečkou Osteonekróza, avaskulární nekróza Osteopenie, osteoporóza Ztenčení kortikální kosti Patologické fraktury Kompresivní fraktury obratlů Aseptické nekrózy hlavic velkých kloubů Deformace kostí do tvaru Erlenmeyerovy baňky (obrázek 2) OBRÁZEK 1 OBRÁZEK 2 Snímky zveřejněny s laskavým svolením profesora Atula Mehty GAUCHEROVA CHOROBA TENTO PACIENT VÁS POTŘEBUJE K URČENÍ SPRÁVNÉ DIAGNÓZY Gaucherova choroba je dědičné lysosomální střádavé onemocnění (LSD) vyvolané defi citem nebo absencí lysosomálního enzymu, v tomto případě glukocerebrosidázy. 1, 5 Gaucherova choroba postihuje různé orgány, zejména slezinu, játra a kostní dřeň, kde se nejčastěji hromadí Gaucherovy buňky (makrofágy naplněné lipidy). Mohou být postiženy i jiné tkáně, například lymfatický systém, plíce, kůže, oči, ledviny, srdce a ve vzácných případech i mozek a nervový systém. 2, 4 Typ a závažnost symptomů se u jednotlivých pacientů značně liší od téměř asymptomatického průběhu až po ohrožení života. 1, 3 LITERATURA 1. Kolter T, Sandhoff K. Biochimica et Biophysica Acta 2006; 1758: Jmoudiak M, Futerman AH. Br J Haematol. 2005; 129: Hopkin RJ, Grabowski GA. In: Fauci AS, Braunwald E, Kasper DL, et al., eds. Harrison s Principles of Internal Medicine, 17 th edition. The McGraw-Hill Companies, Inc Mistry PK, et al. Am J Hematol. 2011; 86 (1): Connock M, et al. Health Technology Assessment 2006; 10 (24): Pastores GM, et al. Semin Hematol. 2004; 41 (Suppl 5): Biegstraaten M, et al. J Inherit Metab Dis. 2008; 31: Kauli R. et al. Isr Med Assoc J. 2000; 2: Mehta A. Eur J Intern Med. 2006; 17: S VPRIV Summary of Product Characteristics. Last Update: 18/11/ Zimran A et al. Blood 2010; 115 (23): Erikson A et al. Acta Paediatr. 2006; 95 (3): LÉČEBNÉ CENTRUM: Klinika dětského a dorostového lékařství stacionář MUDr. Věra Malinová, Ke Karlovu 2, Praha 2 Národní centrum pro léčbu Gaucherovy choroby v ČR tel: , VÍCE INFORMACÍ NAJDETE NA Shire Czech s. r. o., Evropská 136/810, Praha 6, Česká republika Tel.: /113, mail: Kód: CEEC/HG/GCB/14/0022 Datum přípravy: srpen 2014

12 B12 Poznámky Abstrakta Vzácné nádory MUDr. Kateřina Kubáčková Onkologická klinika, FN v Motole, Praha Vzácné nádory představují 20 % všech zhoubných nádorů, ale až 50 % nemocných na diagnózu vzácného zhoubného nádoru umírá. V poslední době se výrazně zvyšuje počet pacientů, u nichž bylo diagnostikováno nádorové onemocnění. Bohužel to neznamená, že by se dařilo nádory odhalovat včas. Mnoho nemocných, včetně případů častých nádorů, stále přichází v pokročilém stadiu nemoci, kdy jsou možnosti kurativní léčby značně omezené. U vzácných nádorů situaci dále ztěžuje raritnost výskytu, často nedostatek expertů majících zkušenosti s diagnostikou a léčbou. Podmínkou úspěšné a kvalitní lékařské péče je multidisciplinární přístup k léčbě vyžadující celý tým odborníků. Proto je nezbytné nemocné včas odeslat do center mající zkušenosti s léčbou těchto vzácných nemocí. Symptomy vzácných nádorů jsou obdobné jako u nádorů častých. Je nicméně důležité věnovat pozornost odlišnostem, abychom napomohli časnější diagnostice, a tím i úspěšnosti léčby pacientů se vzácnými nádory. Z pohledu definice vzácných nemocí, tedy výskytu u méně než 5 osob na obyvatel, mezi vzácné malignity nepatří karcinom prsu, nemalobuněčný plicní karcinom, karcinom prostaty, čípku a těla děložního, melanom, bazaliom kolorektální karcinom a karcinom ledviny. Vzácná onemocnění v kardiologii kardiomyopatie MUDr. Petr Kuchynka, Ph.D. II. interní klinika klinika kardiologie a angiologie, Praha Kardiomyopatie jsou definovány jako onemocnění myokardu charakterizované jeho strukturálními a funkčními změnami, které nejsou podmíněny postižením koronárních tepen, arteriální hypertenzí či hemodynamickým vlivem chlopenní a vrozené srdeční vady. Podle současné klasifikace Evropské kardiologické společnosti, která vychází z běžné klinické praxe, kdy v rámci iniciálního diagnostického procesu především zhodnotíme pomocí zobrazovacích metod morfologicko-funkční stav srdce, rozlišujeme primárně 5 specifických fenotypů: hypertrofickou, dilatační, restriktivní, arytmogenní kardiomyopatii pravé komory a neklasifikované typy kardiomyopatií (non-kompakce levé komory, Takotsubo kardiomyopatie). Jelikož se jedná o vzácná onemocnění, u kterých je v řadě případů nutno provádět širokou diferenciální diagnostiku a péče o nemocné má svá specifika, měli by tito nemocní být směřováni na pracoviště, která mají s tuto problematikou dostatečné zkušenosti. Poruchy metabolizmu MUDr. Eva Košťálová Ústav dědičných metabolických poruch VFN a 1. LF UK Praha Dědičné metabolické poruchy (DMP) představují skupinu onemocnění, která je heterogenní z hlediska genetického, patobiochemického i klinického. Jednotlivé DMP jsou vzácné, ale celková incidence DMP je udávána nejméně 1:500. První klinické projevy DMP se mohou manifestovat kdykoliv během života. DMP, které patří ke stejné metabolické dráze, mají často podobné klinické symptomy, jsou diagnostikovatelné podobnými diagnostickými testy a jejich léčba je založena na podobném principu. DMP mohou mít průběh akutní, intermitentní s opakovanými atakami metabolického rozvratu nebo chronický. U části akutně probíhajících DMP někdy nacházíme zvýšenou akumulaci patologických metabolitů pouze v atace akutní dekompenzace. Pokud jsou vyšetření na úrovni metabolitů provedena mimo akutní ataku, diagnóza DMP nemusí být stanovena. Na několika prezentovaných kazuistikách jsou demonstrovány postupy, které vedly ke stanovení diagnózy DMP. Pouze úzká spolupráce mezi ošetřujícími lékaři a specializovanými pracovišti vede ke správné diagnóze DMP a možnosti genetického poradenství v rodinách. XIII. kongres praktických lékařů a sester v Olomouci

13 Abstrakta Poznámky B13 VARIA úterý / / Nesteroidní antirevmatika v léčbě akutní bolesti z pohledu neurologa MUDr. Ingrid Niedermayerová Neurologická ambulance Quattromedica Brno a Neurologická klinika LF MU a FN Brno Dle analgetického žebříčku patří nesteroidní antirevmatika mezi základní léky užívané v léčbě akutní bolesti. Jsou využívány v léčbě vertebrogenních onemocnění, traumat či potraumatických stavů, u menších ambulantních chirurgických výkonů, dysmenorey a u různých typů bolestí hlavy. Bude diskutován jejich výběr, účinnost, profil jejich vedlejších účinků a kombinace s dalšími léky. U migrény jsou významnou alternativou v případě kontraindikací či nesnášenlivosti triptanů. Při nadužívání analgetik včetně nesteroidních antirevmatik u bolestí hlavy může vzniknout lékově navozená bolest hlavy, proto je nezbytné kontrolovat spotřebu analgetik. Anafylaxe a její zvládání v terénu doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc. Oddělení alergologie a klinické imunologie Fakultní nemocnice Olomouc Anafylaktická reakce je nejzávažnějším projevem alergického onemocnění. Jedná se o rychle se rozvíjející reakci (vesměs do 5 20 minut po kontaktu s příčinným alergenem) na masivní vyplavení mediátorů alergické reakce (hlavně histaminu). Může k ní dojít po bodnutí hmyzem (včela, vosa), po požití některých potravin (ořechy, arašídy, mořské plody) nebo léků. Nejčastěji dochází k anafylaktickým reakcím při nitrožilním nebo nitrosvalovém podání některých léčiv nebo diagnostických roztoků (analgetika, anestetika, myorelaxantia, antibiotika, rentgenkontrastní látky, alergenové vakcíny). Tyto aplikace se však odehrávají vesměs ve zdravotnických zařízeních a léčbu je možno zahájit ihned při prvních příznacích. Pokud pacient již prodělal závažnou alergickou reakci, měl by být vybaven balíčkem první pomoci. Takový balíček by měl obsahovat jako lék první pomoci ADRENALIN. V současné době je adrenalin dostupný v jednorázových předplněných laických injekčních stříkačkách EPIPEN 0,15 mg pro děti a 0,30 mg pro dospělé, které jsou vybaveny i podrobným popisem použití. Rizikoví pacienti jsou však již při předpisu těchto léků instruování v alergologických ambulancích a poučeni o jejich použití. Dále musí balíček obsahovat kortikosteroid v tabletě (např. 2 tablety Prednisonu á 20 mg nebo Medrolu á 16 mg) nebo u dětských pacientů v rektálním čípku (Rectodelt 100 mg) a antihistaminikum (minim. 2 tablety). Dále by měl balíček obsahovat inhalační úlevový lék bronchodilatační beta-2-mimetikum (Ventolin, Berotec) a návod první pomoci při anafylaktické reakci. Dříve často používané Calcium v různých formách je opuštěno jako obsolentní nebyl prokázán jeho efekt při zvládání anafylaktické reakce a jeho použití se v současné době považuje za postup non lege artis. Při náznacích rozvoje anafalaktické reakce je potřeba tablety kortikosteroidu a antihistaminika co nejdříve rozkousat v ústech, při dechových potížích aplikovat bronchodilatační sprej a v případě hrozícího oběhového kolapsu ihned aplikovat nitrosvalově injekci s adrenalinem. Léky k zajištění 1. pomoci nejsou proskripčně omezeny XIII. kongres praktických lékařů a sester v Olomouci

14 B14 Poznámky Abstrakta HEMATOLOGIE PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE garanti doc. MUDr. Luděk Pour, Ph.D. úterý / / Amyloidóza mnoho příznaků, jedna diagnóza MUDr. Tomáš Pika, Ph.D. Hemato-onkologická klinika, LF UP a FN Olomouc Amyloidózy tvoří poměrně heterogenní skupinu onemocnění, jejichž společným rysem je ukládání amyloidu insolubilního bílkovinného materiálu fibrilárního charakteru. Amyloid je extracelulárně deponován ve tkáních. Doposud bylo identifikováno více než 30 různých amyloidogenních proteinů. V zásadě rozlišujeme amyloidózu dle rozsahu postižení na systémovou a lokalizovanou, dle charakteru přenosu pak na získané a hereditární typy. V našich podmínkách se nejčastěji setkáváme s AL typem amyloidózy. AL amyloidóza (light chain amyloidosis, dříve též nazývaná jako primární) je systémové nebo orgánově limitované onemocnění patřící do skupiny monoklonálních gamapatií. Incidence je přibližně 5 12 nemocných na milion obyvatel za rok. Amyloidogenní protein je tvořen fragmenty nebo kompletními molekulami monoklonálních lehkých řetězců imunoglobulinů produkovaných klonální plazmocelulární populací. Postupná depozice amyloidu vede k následné tkáňové dezorganizaci a poruše funkce postižených orgánů nejčastěji ledvin, srdce, jater a periferního nervového systému. Počáteční celkové klinické příznaky jsou obvykle nespecifické únava, edémy, úbytek na váze, přičemž nejčastějšími příznaky orgánového postižení jsou nefrotický syndrom obvykle s přítomností renální nedostatečnosti, srdeční selhání, projevy periferní neuropatie, syndrom karpálního tunelu, ortostatická hypotenze, kožní postižení či hepatomegalie s laboratorními známkami anikterické cholestázy. Diagnóza amyloidózy musí být vždy potvrzena histologicky vizualizací a typizací amyloidových depozit. AL amyloidóza je doposud onemocnění nevyléčitelné, prognóza nemocných závisí na včasnosti stanovení diagnózy, míře orgánového postižení a stupni dosažené léčebné odpovědi. Výhodou tohoto nového léku je rychlý nástup účinku pozorovaný již po 6 týdnech na MR (dle studie 2. fáze) a perorální forma podání. Podání cholestyraminu nebo aktivního uhlí umožňuje rychlou eliminaci teriflunomidu z organizmu během 11 dnů. Příchod nového perorálního léku do 1. linie léčby RS je důležitý, rozšiřuje množnosti léčby a nabízí komfortní formu podání. Akutní leukemie co by měl praktický lékař vědět MUDr. Zuzana Šustková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Akutní leukemie představují skupinu maligních klonálních onemocnění krvetvorby, při kterých dochází k proliferaci a akumulaci leukemických blastů v kostní dřeni. Dle příslušnosti blastických elementů k lymfoidní či myeloidní linii rozlišujeme akutní lymfoblastickou (ALL) či myeloidní (AML) leukemii. ALL představuje onemocnění typické pro dětský věk, incidence výskytu toho onemocnění je v dospělosti relativně nízká 1,2/ obyvatel a zvyšuje se po 50. roce života. AML představuje o něco častější onemocnění s incidencí výskytu 2 3/ obyvatel, která stoupá s věkem. Většina pacientů je v období stanovení diagnózy AML starší 65 let, jedna třetina dokonce 75 let. Klinické příznaky jsou pro oba typy akutních leukemií podobné, vznikají náhle a jsou důsledkem útlaku fyziologické krvetvorby s následným rozvojem pancytopenie. V důsledku granulocytopenie dochází k poruše nespecifické imunity, což se projevuje recidivujícími či abnormálně probíhajícími infekcemi, které často nereagují na antibiotickou terapii, případně recidivují v krátkých časových intervalech. Anemický syndrom bývá vyjádřen především dušností a slabostí, u starších pacientů zhoršením či novou klinickou manifestací ischemických potíží, snížením kognitivních funkcí a vertigem. Trombocytopenie se klinicky XIII. kongres praktických lékařů a sester v Olomouci

15 Abstrakta Poznámky B15 projevuje krvácivými projevy. Typickým laboratorním nálezem je anémie a trombocytopenie různého stupně, počet leukocytů může být normální, zvýšený, ale i snížený. Podezření na akutní leukemii zesílí nález blastů v diferenciálním rozpočtu leukocytů Terapie akutních leukemií může být kurativní, paliativní či symptomatická. Brzká diagnostika onemocnění v primární péči a následná léčba ve specializovém centru je nezbytná pro zvyšování přežití těchto nemocných. Úloha praktických lékařů v péči o tyto nemocné je podstatná a nezastupitelná i v dalších situacích. Klíčové je rychlé zajištění péče v období dřeňového útlumu u kurativních pacientů. Stejně tak paliativní či symptomatická terapie, u které končí značná část nemocných, je v rukou praktických lékařů. Diferenciální diagnostika lymfadenopatie z pohledu hematologa onkologa MUDr. Jozef Michalka Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně Termínem lymfadenopatie se označují patologické změny ve velikosti, tvaru, struktuře a/nebo seskupení jedné či více lymfatických uzlin. Nejčastější příčinou lymfadenopatie jsou různé infekce, na druhém místě jsou to primární a sekundární nádorová onemocnění. Anamnéza by se měla zaměřit zejména na délku a dynamiku trvání lymfadenopatie, doprovodné příznaky jako horečky, noční pocení či váhový úbytek, dále na kontakt s možným zdrojem infekce či pobytem v cizině. Fyzikálním vyšetřením se posuzuje lokalizace, symetrie, počet a velikost zvětšených uzlin, dále jejich konzistence, bolestivost, pohyblivost proti spodině a případně vztah k okolním strukturám. K základním laboratorním vyšetřením patří krevní obraz s diferenciálním rozpočtem, sedimentace erytrocytů a základní biochemický rozbor včetně LDH a CRP. Podle okolností lze vyšetřit krev serologicky na některé infekce včetně antropozoonóz. Ze zobrazovacích metod se doporučuje na prvním místě ultrasonografické vyšetření, které objektivizuje nejen velikost, ale i vzhled a strukturu zvětšených uzlin. Při podezření na lymfoproliferaci by se měl pacient vyšetřit na spádové hematologické ambulanci, kde se případně rozhodne o naplánování extirpace vhodné lymfatické uzliny, nebo přímo odeslání na vyšší specializované pracoviště. Diagnóza lymfomu je vždy histologická s imunohistochemickým vyšetřením postižené tkáně. Jednoznačně se preferuje excize celé lymfatické uzliny. Při podezření na lymfom je nutné pamatovat na to, že lymfomy se vyskytují v každém věku, mohou se vyskytovat prakticky kdekoli v těle, nejen v uzlinách, a že v krvi nemusí být žádné klinicky signifikantní změny, nebo někdy jen nepřímé, jinak nespecifické známky aktivity lymfomu. Mnohočetný myelom doc. MUDr. Luděk Pour, Ph.D. Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Mnohočetný myelom (MM) je druhou nejčastější hematologickou malignitou. MM zaujímá 2 % všech nádorových onemocnění a 10 % hematologických malignit. Incidence činí přibližně 3 4/ obyvatel za rok. Klinické projevy MM zahrnují soubor nespecifických příznaků, z nichž ne všechny se projeví u každého pacienta. Jedná se o symptomy způsobené cytokiny myelomových buněk (bolesti kostí, časté infekce a horečky, celková slabost, únava a nevýkonnost), dále symptomy vyvolané produkovaným monoklonálním imunoglobulinem (hyperviskozita, poruchy srážení krve, myelomová nefropatie, motorická a senzitivní polyneuropatie) a jiné méně časté příznaky. Časté jsou bolesti kostí, zejména pak zad, což je samozřejmě velmi nespecifické a vede frekventně bohužel k oddálení správné diagnózy. K potvrzení diagnózy je třeba jednak průkaz monoklonálního imunoglobulinu (MIG), jenž je možný elektoforezou bílkovin séra a moči s následnou denzitometrií. Ke stanovení typu MIG se užívá imunofixace. A poměrně recentně je možné stanovit i hladinu volných lehkých řetězců imunoglobulinů v séru (FLC). A za druhé průkaz klonálních plazmocytů v kostní dřeni. Pokud je přítomen alespoň jeden z následujících symptomů hyperkalcemie, renální insuficience, anémie, poškození kostní (CRAB) hovoříme o symptomatickém mnohočetném myelomu a je indikována léčba. Léčba MM vyžaduje komplexní přístup, zařazení pacienta do správného léčebného programu již na začátku léčby a včasnou změnu terapie, je-li pacient rezistentní na podávanou léčbu. Terapeutický program dnes standardně obsahuje léky, které řadíme do skupiny nových účinných léků, a to thalidomid, bortezomib a lenalidomid. Využívající se kombinace těchto léků s kortikoidy XIII. kongres praktických lékařů a sester v Olomouci

16 B16 Poznámky Abstrakta a cytostatiky. Do léčebných postupů u mladších nemocných patří i autologní transplantace. V rámci klinických studií je i v ČR dostupná řada nových léků, slibně se jeví zejména carfilzomib, pomalidomid a daratumumab. Léčba dále zahrnuje radioterapii, intenzivní podpůrnou léčbu, zejména pak léčbu bolesti, ortopedické konzervativní i operační léčení. Za posledních 15 let byly učiněny velké pokroky v léčbě MM a v posledních letech optimisté dokonce hovoří o možnosti vyléčení některých pacientů. NEUROLOGIE garant prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc. středa / / Současný algoritmus terapie akutního ischemického iktu MUDr. Tomáš Veverka, Ph.D. Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc Cévní mozkové příhody (CMP) jsou jednou z hlavních příčin mortality a morbidity ve vyspělých zemích. Nejčastěji se jedná o ischemické CMP na podkladě okluze mozkových tepen. Časná rekanalizace je spojena se signifikantně nižší mortalitou a vyšší šancí na dosažení soběstačnosti. Kromě farmakologických metod rekanalizace, tj. především intravenózní trombolýzy (IVT), dochází v posledních letech k rozvoji endovaskulárních neurointervenčních metod. Současná organizace péče o CMP v ČR umožňuje podat IVT všem pacientům s ischemickou CMP splňujícím kritéria a u pacientů s prokázanou tepennou okluzí se pokusit o mechanickou rekanalizaci. Terapie pokročilé Parkinsonovy nemoci MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D. Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc Parkinsonova nemoc je neurodegenerativní onemocnění, jehož klinické příznaky jsou důsledkem neurodegenerace více částí nervové soustavy, nejvýznamněji patrně pars compacta substantia nigra. Základní klinickou manifestací je parkinsonský syndrom, tvořený základní tetrádou příznaků, ke kterým patří bradykineze, rigidita, klidový třes a posturální nestabilita. Po několika letech dospívá přibližně 75 % pacientů s Parkinsonovou nemocí do tzv. pokročilého, komplikovaného stadia onemocnění. Tato skutečnost je dána progresí onemocnění, ale patrně se na ní podílí i dlouhodobá léčba L-DOPA. Komplikace pokročilého stadia Parkinsonovy nemoci jsou vzhledem k svému charakteru označovány jako fluktuace stavu. Nejčastěji dochází k rozvoji tzv. wearing off fenoménu, on-off fluktuací hybnosti a nejrůznějších typů dyskinéz. V této fázi onemocnění, kdy se management léčby pomocí perorálních preparátů stává velmi složitým, jsou pro pacienty k dispozici tři léčebné alternativy, zahrnující hlubokou mozkovou stimulaci, léčbu kontinuálními podkožními infuzemi apomorfinu a léčbu pomocí kontinuálního intrajejunálního podávání metylester L-DOPA ve formě gelu (Duodopa ). Ve všech třech případech se jedná o velmi nákladný způsob terapie, proto musí být pacienti ke každému z těchto způsobů léčby pečlivě indikováni. Při volbě hraje roli zejména dominující motorická symptomatika, věk pacienta, jeho psychický stav, konkrétně úroveň kognitivních funkcí a eventuální přítomnost deprese. Dále je nutno přihlížet k celkovému zdravotnímu stavu s ohledem na nejrůznější komorbidity a v neposlední řadě k sociálnímu zázemí pacientů. Současná paradigmata chirurgické léčby kořenových syndromů doc. MUDr. David Krahulík, Ph.D. Neurochirurgická klinika LF UP a FN Olomouc Bolesti zad patří k deseti nejčastějším příčinám návštěvy lékaře u dospělých. S bolestmi zad se někdy setkalo až 80 % dospělé populace, a tak již můžeme hovořit v podstatě o civilizačním onemocnění spojeným s moderním způsobem života. K bolestem zad se velice často přidružuje XIII. kongres praktických lékařů a sester v Olomouci

17 DNES TO STÁLO ZA TO. A UŽ MÁM PLÁNY NA ZÍTŘEK! COPAXONE NABÍZÍ: Snížení počtu relapsů u pacientů s RRRS a zpomalení atrofi e mozku 1 3 Snížení únavy pacienta a výjimečně nízký výskyt chřipkových symptomů 4,5 Dlouhodobou účinnost, spolehlivost a adherenci pacientů k léčbě 1,2,6 9 JE TO O DOBRÝCH DNECH, NE O TĚCH ZTRACENÝCH. Zkrácená informace o přípravku. Copaxone 20 mg/ml. Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. Účinná látka: glatirameri acetas (acetátová sůl syntetických polypeptidů obsahujících čtyři přirozeně se vyskytující aminokyseliny: L-glutamovou kyselinu, L-alanin, L-tyrosin a L-lysin v molárním frakčním rozmezí 0,129-0,153, 0,392-0,462, 0,086-0,100 a 0,300-0,374). Indikace: léčba pacientů, u nichž se objevila první klinická epizoda a u nichž bylo zjištěno vysoké riziko rozvoje klinicky potvrzené roztroušené sklerózy (CDMS). Snížení frekvence relapsů u ambulantních pacientů s RRRS a alespoň 2 atakami neurologické dysfunkce v průběhu předchozího dvouletého období. Dávkování a způsob podání: 20 mg glatiramer acetátu (jedna předplněná injekční stříkačka) se podává subkutánní injekcí jedenkrát denně. U starších osob a pacientů s poškozením ledvin nebylo podávání přípravku studováno. Použití v pediatrii: adekvátní klinické ani farmakokinetické studie nebyly provedeny. Omezené literární údaje naznačují, že bezpečnostní profi l u dospívajících je obdobný jako u dospělých. Nejsou informace o užití Copaxone u dětí do 12 let, proto by přípravek Copaxone neměl být v této věkové skupině použit. Každý den je nutné měnit místo vpichu - paže, břicho, hýždě nebo stehno. Kontraindikace: přecitlivělost na glatiramer acetát nebo mannitol, těhotné ženy. Zvláštní upozornění: přípravek Copaxone musí být podáván pouze ve formě subkutánní injekce, nesmí být podáván intravenózně nebo intramuskulárně. Je třeba zvýšené opatrnosti u pacientů s kardiologickými problémy v anamnéze. Vzácně se mohou objevit vážné hypersenzitivní reakce. Nejsou důkazy o tom, že by protilátky proti glatiramer acetátu byly neutralizující nebo že by jejich vznik ovlivňoval klinickou účinnost přípravku. U pacientů s renálními poruchami musí být během léčby přípravkem Copaxone sledovány renální funkce. Copaxone nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky. Interakce: nebyly specifi cky studovány. Zvýšený výskyt reakcí v místě vpichu u souběžné léčby kortikosteroidy. Fenytoin a/nebo karbamazepin: souběžné použití musí být pečlivě monitorováno. Těhotenství a kojení: přípravek Copaxone nesmí být podáván během těhotenství. Údaje o vylučování glatiramer acetátu, metabolitů nebo protilátek do mateřského mléka nejsou dostupné. Musí být zvážen prospěch pro matku proti relativnímu riziku pro dítě. Nežádoucí účinky: reakce v místě vpichu, erytém, bolest, zatvrdnutí, pruritus, otok, zánět a hypersenzitivita jsou nejčastějšími nežádoucími účinky. Vazodilatace, tlak na hrudi, dušnost, palpitace nebo tachykardie, byla popsána jako bezprostřední postinjekční reakce. Velmi často nebo často a s více než o 2 % vyšší incidencí ve skupině léčené přípravkem Copaxone oproti skupině užívající placebo se ve studiích vyskytovala úzkost, vazodilatace, dušnost, nevolnost, vyrážka, bolest v zádech, bolest na hrudi, reakce v místě vpichu, vaginální kandidóza, lymfadenopatie, přírůstek na váze, tremor, oční poruchy, palpitace, tachykardie, zvracení, pocení, zimnice, otok tváře. Ostatní nežádoucí účinky se vyskytovaly méně často nebo s rozdílem menším nebo rovným 2 % oproti placebu. Zvláštní opatření pro uchovávání: předplněné injekční stříkačky uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Uchovávejte v chladničce (2 8 C), chraňte před mrazem. Jedenkrát mohou být předplněné stříkačky uchovávány při pokojové teplotě (15 25 C) po dobu až jednoho měsíce Jestliže nebyly použity a jsou v původním obalu, musí být po této lhůtě vráceny do chladničky. Velikost balení: 7, 28 nebo 30 předplněných injekčních stříkaček obsahujících 1 ml injekčního roztoku nebo multipak obsahujícím 90 (3 balení po 30) předplněných injekčních stříkaček obsahujících 1 ml injekčního roztoku. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci: Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Sokolovská 651/136A, Praha 8, Tel.: , Registrační číslo: 59/481/06-C. Datum registrace/poslední revize textu: / Před předepsáním léku se seznamte se Souhrnem údajů o přípravku. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdra votního pojištění. Reference: 1. Lublin FD, Cofi eld SS, Cutter GR et al. Ann Neurol. 2013; 73(3): Lublin F, Cofi eld S, Cutter G et al. Abstract presented at AAN Khan O, Bao F, Shah M et al. J Neurol Sci. 2012; 312(1 2): Metz LM, Patten SB, Archibald CJ et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2004; 75(7): Mikol DD, Barkhof F, Chang P et al. Lancet Neurol. 2008; 7(10): Ford C, Goodman AD, Johnson K et al. Mult Scler. 2010; 16(3): Johnson KP. Expert Rev Neurother. 2012; 12(4): Boster A, Bartoszek MP, O Connell C et al. Ther Adv Neurol Disord. 2011; 4(5): Miller A, Spada V, Beerkircher D et al. Mult Scler. 2008; 14(4): CZ/CPX/13/0015(1)

18 B18 Poznámky Abstrakta kořenová iritace se šířením bolestí a parestezií jak do horních, tak i do dolních končetin. V současné době existuje celá řada diagnostických a léčebných metod, invazivních i neinvazivních, k ovlivnění radikulární bolesti, které budou probrány v přednášce. Diagnostika a moderní léčba roztroušené sklerózy MUDr. Jiří Piťha MS Centrum, Teplice Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému s projevy autoimunity a neurodegenerace. U více než 80 případů probíhá choroba v atakách a remisích. Diagnóza se stanovuje na základě diseminace klinických projevů v prostoru a čase s pomocí magnetické rezonance (MR) mozku a krční míchy. V rámci časného zahájení léčby je snaha onemocní diagnostikovat již při prvních klinických příznacích, tedy v období klinicky izolovaného syndromu (CIS). Léčba spočívá v podání vysokých dávek metylprednisolonu (3 5 g) v období ataky a v podávání léků, modifikujících průběh onemocnění, které snižují frekvenci relapsů a omezují počet a objem lézí na MR. Léky první volby jsou interferon beta, glatiramer acetát a teriflunomid. Pro eskalaci jsou určeny léky 2. volby (natalizumab, fingolimod a dimetyl fumarát). Symptomatické léky a rehabilitace je indikována k ovlivnění nejčastějších příznaků (spaticita, neuropatické bolesti, sfinkterové poruchy apod.). DERMATOLOGIE garant MUDr. Lucie Růžičková Jarešová středa / / Přehled exantémů MUDr. Iva Obstová Dermatovenerologická klinika 3. lékařské fakulty UK, Praha Cílem přednášky je podat přehled exantémů se zaměřením na diferenciální diagnostiku akutních i chronických forem těchto kožních výsevů. Okrajově se přednáška zabývá také terapií jednotlivých typů exantémů. Herpetické viry a papilomaviry v ambulanci praktického lékaře MUDr. Lucie Růžičková Jarešová Dermatovenerologie Nemocnice na Homolce, Praha L DermaMedEst s. r. o, Praha Herpetické infekce patří k velmi častým onemocněním kůže. Onemocnění způsobují DNA viry, které jsou antigenně homogenní. Jediným zdrojem a hostitelem virů je člověk. Promořenost populace je velmi vysoká. Nejčastějším kožním onemocněním je Herpes simplex a Varicella. Viry způsobující tato onemocnění perzistují v gangliích nervového systému a při poklesu obranyschopnosti organizmu dochází k jejich reaktivaci. Herpes simplex virus (HSV) způsobuje herpes labialis (vyvolavatelem HSV1) a herpes genitalis (vyvolavatelem HSV2). Virus Varricela zoster (VZV) je jediný vir, který způsobuje dvě odlišná onemocnění plané neštovice (Varicellu) a pásový opar (Herpes zoster). Od dubna 2014 je v ČR jako první ze zemí střední a východní Evropy k dispozici vakcína proti pásovému oparu. Papilomavirové infekce jsou způsobeny viry HPV, které se řadí mezi DNA viry. Nejčastěji vyvolávají tvorbu bradavic a kondylomat. Kondylomata jsou riziková, pohlavně přenosná. Viry jsou přísně specifické ke svému hostiteli. Incidence celosvětově vzrůstá. Četnost bradavic není známa, odhaduje se výskyt u 7 12 % obyvatelstva. Někdy dochází ke spontánní regresi onemocnění, ale infekce v buňkách může perzistovat a léčba je obtížná. XIII. kongres praktických lékařů a sester v Olomouci

19 Nový inhibitor PDE 5 2,6 Léčba erektilní dysfunkce u dospělých mužů 6 Rychlý nástup účinku 1,2,3,5 Dlouhodobý erektogenní účinek 1,2,3 Nízký výskyt specifických nežádoucích účinků 3,4 Zkrácená informace o přípravku Spedra 50 mg, 100 mg, 200 mg. Před předepsáním si přečtěte celý Souhrn údajů o přípravku. Složení: Avanafil 50 mg, 100 mg, 200 mg v jedné tabletě. Terapeutické indikace: Léčba erektilní dysfunkce u dospělých mužů. Aby byl přípravek účinný, je nutná sexuální stimulace. Farmakodynamické vlastnosti: Ve všech pivotních studiích s avanafilem bylo procento úspěšných pokusů o pohlavní styk významně vyšší u všech dávek avanafilu v porovnání s placebem. Platí to pro všechny pokusy ve všech hodnocených časových intervalech po podání dávky. Dávkování a způsob podání: K perorálnímu podání. Použití u dospělých mužů: Doporučenou dávku 100 mg užít podle potřeby přibližně 15 až 30 minut před sexuální aktivitou. Dávku lze zvýšit na 200 mg nebo snížit na 50 mg. Přípravek se doporučuje užívat maximálně jednou denně. U starších mužů, u mírné až středně závažné renální insuficience (clearance creatininu >= 30 ml/min) nebo u diabetu není nutná úprava dávky. U pacientů s mírnou až středně závažnou hepatální insuficiencí (Child- -Pughova třída A nebo B) by měla být léčba zahájena minimální účinnou dávkou a dávkování upraveno podle snášenlivosti. U pacientů, kteří jsou současně léčeni středně silnými inhibitory CYP3A4 nemá maximální doporučená dávka avanafilu překročit 100 mg s odstupem nejméně 48 hodin mezi jednotlivými dávkami. Pokud se přípravek užije s jídlem, může být nástup účinku pozdější než při užití nalačno. Kontraindikace: Hypersenzitivita na složky přípravku. Užívání organických nitrátů nebo donorů oxidu dusnatého. U pacientů, kteří prodělali kardiovaskulární onemocnění, by měli lékaři před rozhodnutím o předepsání přípravku zvážit potenciální riziko srdečních příhod spojené se sexuální aktivitou. Infarkt myokardu, cévní mozková příhoda nebo život ohrožující arytmie v posledních 6 měsících. Klidová hypotenze (< 90/50 mmhg) nebo hypertenze (> 170/100 mmhg). Nestabilní angina pectoris, angina pectoris při pohlavním styku, městnavé srdeční selhání (NYHA 2 a vyšší). Závažná hepatální (Child-Pughova třída C) nebo renální insuficience (clearance creatininu < 30 ml/ min). Ztráta vidění jednoho oka v důsledku nearteritické přední ischemické neuropatie optického nervu. Vrozené degenerativní poruchy sítnice. Užívání silných inhibitorů CYP3A4 (jako např. ketokonazol, clarithromycin, ritonavir). Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Před rozhodnutím o farmakologické léčbě je nutno zjistit anamnézu a provést lékařské vyšetření ke stanovení diagnózy erektilní dysfunkce a určit potenciální příčiny. Kardiovaskulární funkce před zahájením jakékoli léčby erektilní dysfunkce by lékaři měli posoudit kardiovaskulární funkci svých pacientů. Je třeba poučit pacienty, aby v případě priapismu okamžitě vyhledali lékařskou pomoc. Avanafil by měl být používán s opatrností u pacientů s anatomickou deformací penisu nebo u pacientů s onemocněními, které mohou vést k priapismu. Je nutné pacienta poučit, aby v případě náhlé poruchy zraku přestal přípravek Spedra užívat a neprodleně vyhledal lékaře. Údaje o bezpečnosti podávání avanafilu pacientům s poruchami krvácivosti nebo aktivním peptickým vředem nejsou k dispozici; proto by měl být avanafil těmto pacientům podáván pouze po důkladném posouzení poměru přínosů a rizik. Pacienty je třeba poučit, aby v případě náhlého zhoršení nebo ztráty sluchu přestali užívat inhibitory PDE-5, včetně avanafilu, a vyhledali okamžitou lékařskou pomoc. Současné užívání alfa-blokátorů a avanafilu může vést u některých pacientů k symptomatické hypotenzi v důsledku aditivních vazodilatačních účinků. Bezpečnost a účinnost kombinací přípravku Spedra s jinými inhibitory PDE-5 nebo jinou léčbou erektilní dysfunkce nebyla zkoumána; pacienti by měli být poučeni, aby přípravek Spedra v takových kombinacích neužívali. Pacienti by měli být poučeni, že souběžné užití avanafilu a alkoholu může zvýšit pravděpodobnost hypotenze, závratí nebo synkopy. Avanafi l nebyl hodnocen u pacientů s erektilní dysfunkcí vyvolanou poraněním páteřní míchy nebo jinými neurologickými poruchami a u pacientů se závažnou renální nebo hepatální insuficiencí. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Přípravek Spedra má malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Vzhledem k tomu, že v rámci klinických studií s avanafilem byly hlášeny závratě a poruchy zraku, měli by pacienti znát své reakce na přípravek Spedra před tím, než budou řídit nebo obsluhovat stroje. Interakce: Užívání avanafilu s organickými nitráty nebo donory oxidu dusnatého je kontraindikováno. V kombinaci s jiným přípravkem, který snižuje systémový krevní tlak, může avanafil způsobit symptomatickou hypotenzi. Alfa-blokátory jiná antihypertenziva, alkohol, středně silné inhibitory CYP3A4 maximální doporučená dávka avanafilu je 100 mg s odstupem nejméně 48 hodin mezi jednotlivými dávkami. Pacienti s obstrukcí odtoku krve z levé komory a pacienti se závažným narušením autonomní kontroly krevního tlaku mohou být zvláště citliví na působení vazodilatancií včetně avanafilu. V průběhu 24 hodin před užitím avanafilu by pacienti neměli pít grapefruitový džus. Souběžné užívání avanafilu a induktorů CYP se nedoporučuje. Podrobnosti a další interakce jsou uvedeny v plném znění SPC. Nežádoucí účinky: Velmi časté ( 1/10): žádné. Časté ( 1/100 až <1/10): bolest hlavy, zrudnutí, kongesce nosní sliznice. Méně časté ( 1/1000 až <1/100): závratě, ospalost, bolest vedlejších nosních dutin, rozmazané vidění, palpitace, návaly horka, kongesce vedlejších nosních dutin, dušnost při námaze, dyspepsie, nauzea, zvracení, nepříjemný pocit v žaludku, bolest zad, svalové napětí, únava, zvýšené hladiny jaterních enzymů, abnormální výsledky EKG, zvýšení srdeční frekvence. Vzácné ( 1/10000 až <1/1000): chřipka, nazofaryngitida, sezonní alergie, dna, nespavost, předčasná ejakulace, nepřiměřený afekt, psychomotorická hyperaktivita, angina pectoris, tachykardie, hypertenze, rinorea, kongesce horních dýchacích cest, sucho v ústech, gastritida, bolest v podbřišku, průjem, vyrážka, bolest v tříslech, myalgie, svalové spasmy, polakizurie, poruchy penisu, spontánní erekce penisu, svědění genitálií, astenie, bolest na hrudi, onemocnění podobné chřipce, periferní edém, zvýšený krevní tlak, přítomnost krve v moči, srdeční šelest, zvýšená hladina prostatického specifického antigenu, zvýšení tělesné hmotnosti, zvýšená hladina bilirubinu v krvi, zvýšená hladina kreatininu v krvi, zvýšená tělesná teplota. Balení: 4, 8 tablet v hliníkovém blistru. Držitel registrace: Menarini International Operations Luxembourg S.A., Avenue de la Gare 1, 1611 Luxembourg, Lucembursko. Reg. číslo: Spedra 50 mg: EU/1/13/841/001, Spedra 100 mg: EU/1/13/841/ , Spedra 200 mg: EU/1/13/841/ Datum poslední revize: Leden Přípravek je vydáván pouze na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním si přečtěte celý Souhrn údajů o přípravku. Reference: 1. Goldstein I et al. J Sex Med 2012; 9 (4): Kedia GT et al. Ther Adv Urol 2013; 5 (1): Belkoff LH et al. Int J Clin Pract 2013; 67 (4): Wang R et al. J Sex Med 2012; 9: Porst H et al. J Sex 2013; 10(1); SPC léčivého přípravku Spedra 50 mg, 100 mg, 200 mg, poslední revize CZ-SPE Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Určeno pouze odborníkům ve smyslu zákona 40/1995 Sb. Berlin-Chemie/A. Menarini Ceska republika s. r. o., Budějovická 778/3, Praha 4 Michle tel.: , fax: ,

20 B20 Poznámky Abstrakta Některé typy HPV vyvolávají dysplazie, považované za prekancerózy. Patří k nim některé kožní bradavice vyvolané HPV typu 5 a léze děložního čípku, které způsobuje HPV typu 16, 18, 33, 52. Výskyt těchto papilomavirů je popisován i v jiných typech nádorů. Doba latence od nákazy k rozvoji tumoru může být i několik let. Maligní melanom a nové možnosti jeho léčby MUDr. Lenka Nováková Medical Science Liaison, Roche s.r.o. Maligní melanom (MM) je onemocnění s dramaticky narůstající incidencí. Každých deset let se incidence zdvojnásobí. V ČR v roce 2012 bylo zjištěno téměř 20 nových onemocnění na 100 tis. obyvatel. Pro porovnání v 70. letech bylo toto číslo okolo 3 nových onemocnění. V etiologii hraje roli sluneční záření. Je nutné nabádat k rozumnému pobytu na slunci, používaní účinné fotoprotekce, vyvarovat se užívání solárií. Existuje mnoho klinických typů MM, nejčastější jsou superficiální, nodulární, lentigo maligna melanom. V diagnostice se uplatňuje vizuální vyšetření a dermatoskopie. Lze uplatnit ABCDE pravidlo. Mezi základní prognostické faktory patří tloušťka nádoru hodnota Breslow. U tloušťky nad 1 mm je prognóza přežití pacienta zásadně horší. Každý podezřelý nález by měl vyšetřen zkušeným dermatologem. Primární léčbou je excize MM s dostatečným bezpečnostním lemem a histologické vyšetření nálezu. U podezřelých nálezů je excize a vyšetření sentinelové uzliny ideálně provedeno v jednom kroku. V ČR je každoročně diagnostikováno cca 90 nových případů pokročilých forem MM a cca 300 zreabuje z časných stadií. Léčba pokročilých forem MM historicky byla velmi málo účinná. Doba přežití léčených pacientů se zásadně nelišila od pacientů ponechaných bez léčby. K průlomovým změnám v léčbě pokročilých forem MM došlo v posledních letech. K dispozici jsou léky ovlivňující imunitní systém a BRAF inhibitory. Použití těchto nových léků vedlo z významnému prodloužení doby do progrese i celkového přežití. BRAF inhibitory (na trhu dostupné Zelboraf, Dabrafenib) jsou učinné pouze u pacientů s pozitivitou mutace BRAF. Těchto pacientů je cca 40 %. Vyšetření mutace se provádí z metastázy či excidované kožní tkáně v histologických laboratořích. Tyto léky se užívají perorálně. Komerčně dostupný Yervoy je zástupce léků ovlivňující imunitní systém. Aplikuje se parenterálně. Jakékoli úpravy dávkování např. z důvodu výskytu nežádoucích účinků patří do rukou onkologa. Přerušení léčby může mít za následek progresi onemocnění. Další nové molekuly či nové kombinace existujících jsou předmětem řady studií. Ačkoli se v posledních letech v léčbě MM událo mnoho převratného, prevence zůstává základním opatřením. VARIA středa / / Erektilní dysfunkce jako indikátor závažných onemocnění MUDr. Taťána Šrámková, Ph.D. Urologická klinika a Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN Praha Sexuologické oddělení FN Brno Erekce je souhra čtyřech systému, cévního, nervového, hormonálního a psychiky. Etiologie erektilní dysfunkce (ED) je v 80 % organická, ve 20 % psychogenní. Incidence ED je signifikantně spojena s chronickými onemocněními kardiovaskulárními (KVO), cukrovkou, renální insuficiencí, neuropatií, pánevní chirurgií nebo radioterapií a pánevními/míšními úrazy. K rizikovým faktorům ED patří kouření, obezita, alkohol a rekreační drogy, nízký socioekonomický statut a fyzická inaktivita. ED může být prvním klinickým projevem karcinomu prostaty, jehož prevalence v ČR výrazně narůstá a v roce 2020 bude žít s touto nemocí v ČR mužů. Po radikální prostatektomii, která je zlatým standardem léčby karcinomu prostaty, je velmi vysoká incidence ED těžkého stupně. U pacientů se syndromem spánkové apnoe, která je až u 64 % provázena poruchou erekce, může být sexuální dysfunkce prvním impulsem, který přiměje nemocného k návštěvě lékaře. ED může XIII. kongres praktických lékařů a sester v Olomouci

Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn.sukls58816/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn.sukls58816/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn.sukls58816/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PREDUCTAL MR tablety s řízeným uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Trimetazidini dihydrochloridum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1/8 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na

Více

Sp.zn.sukls122164/2011, sukls122189/2011 A sp.zn.sukls133607/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele

Sp.zn.sukls122164/2011, sukls122189/2011 A sp.zn.sukls133607/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele Sp.zn.sukls122164/2011, sukls122189/2011 A sp.zn.sukls133607/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele APO-PERINDO 4 mg APO-PERINDO 8 mg tablety Perindoprilum erbuminum Přečtěte si pozorně celou

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU UNIPRES 10 UNIPRES 20 tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Enap i.v. 1,25 mg/1 ml injekční roztok enalaprilatum dihydricum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Enap i.v. 1,25 mg/1 ml injekční roztok enalaprilatum dihydricum sp.zn. sukls184192/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Enap i.v. 1,25 mg/1 ml injekční roztok enalaprilatum dihydricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU APO-PERINDO 2 mg APO-PERINDO 4 mg APO-PERINDO 8 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ APO-PERINDO 2: Jedna tableta obsahuje perindoprilum erbuminum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls126153/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Triplixam 2,5 mg/0,625 mg/5 mg, potahované tablety [Triplixam 5 mg/1,25 mg/5 mg, potahované tablety] [Triplixam 5 mg/1,25 mg/10 mg, potahované tablety] [Triplixam

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ. Trimetazidini dihydrochloridum 35 mg v jedné tabletě s řízeným uvolňováním.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ. Trimetazidini dihydrochloridum 35 mg v jedné tabletě s řízeným uvolňováním. Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls257771/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Angizidine 35 mg, tablety s řízeným uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Sekundární hypertenze - prezentace

Sekundární hypertenze - prezentace Sekundární hypertenze - prezentace MUDr. Jan Václavík, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls90890/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls90890/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls90890/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE DICLOREUM, injekční roztok (diclofenacum natricum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Injekční roztok. Tmavě hnědý, neprůhledný roztok s ph 5,0 7,0 a s přibližnou osmolaritou 400 mosm/l.

Injekční roztok. Tmavě hnědý, neprůhledný roztok s ph 5,0 7,0 a s přibližnou osmolaritou 400 mosm/l. sp.zn. sukls57833/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli

Více

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí. CAVE! Informační dopis pro zdravotníky Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn. sukls21939/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls34642/2008

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls34642/2008 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls34642/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Pinbarix 4 mg Tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 4 mg

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Borgal 200/40 mg/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje: Léčivé látky: Sulfadoxinum 200 mg Trimethoprimum

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Dilatrend 25 tablety Carvedilolum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Dilatrend 25 tablety Carvedilolum sp. zn.: sukls144781/2012 a sp. zn.: sukls88569/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Dilatrend 25 tablety Carvedilolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Sp.zn.sukls88807/2015

Sp.zn.sukls88807/2015 Sp.zn.sukls88807/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NORMAGLYC 500 mg, potahované tablety NORMAGLYC 850 mg, potahované tablety NORMAGLYC 1000 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls179122/2011, sukls179170/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls179122/2011, sukls179170/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls179122/2011, sukls179170/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Nitresan 10 mg Nitresan 20 mg tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Vialibram 3,5 mg/2,5 mg, tablety [Vialibram 7 mg/5 mg, tablety] 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje perindoprilum 2,378 mg, odpovídající

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Telmisartan Apotex 40 mg Telmisartan Apotex 80 mg tablety Telmisartanum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Telmisartan Apotex 40 mg Telmisartan Apotex 80 mg tablety Telmisartanum Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls247726-27/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Telmisartan Apotex 40 mg Telmisartan Apotex 80 mg tablety Telmisartanum Přečtěte si pozorně

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU! Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŢIVATELE Acesial, 1,25 mg, Acesial 2,5 mg, Acesial 5 mg Acesial 10 mg, Tablety. Ramiprilum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŢIVATELE Acesial, 1,25 mg, Acesial 2,5 mg, Acesial 5 mg Acesial 10 mg, Tablety. Ramiprilum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŢIVATELE Acesial, 1,25 mg, Acesial 2,5 mg, Acesial 5 mg Acesial 10 mg, Tablety Ramiprilum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, neţ začnete tento přípravek

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls120502/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls120502/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls120502/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Fosinogen 20 mg tablety (Fosinoprilum natricum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

sp. zn. sukls178963/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FAMOSAN 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

sp. zn. sukls178963/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FAMOSAN 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ sp. zn. sukls178963/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FAMOSAN 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje famotidinum 10 mg. Pomocné

Více

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Základní epidemiologická data Incidence renálního selhání s kreatininem > 1,5

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls250585/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls250585/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls250585/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SALBUTAMOL WZF POLFA 2 SALBUTAMOL WZF POLFA 4 tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ. Trimetazidini dihydrochloridum 35 mg v jedné tabletě s řízeným uvolňováním.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ. Trimetazidini dihydrochloridum 35 mg v jedné tabletě s řízeným uvolňováním. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Angizidine 35 mg, tablety s řízeným uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Trimetazidini dihydrochloridum 35 mg v jedné tabletě s řízeným uvolňováním.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp. zn. sukls211402/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Alfuzostad 10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje alfuzosini hydrochloridum10

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Tableta s prodlouženým uvolňováním. Popis přípravku : bílé, kulaté, nepotahované tablety se zkosenými hranami.

Tableta s prodlouženým uvolňováním. Popis přípravku : bílé, kulaté, nepotahované tablety se zkosenými hranami. Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls37077/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Alfuzostad 10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Bricanyl 0,5 mg/ml injekční roztok terbutalini sulfas

Příbalová informace: informace pro uživatele. Bricanyl 0,5 mg/ml injekční roztok terbutalini sulfas Příbalová informace: informace pro uživatele Bricanyl 0,5 mg/ml injekční roztok terbutalini sulfas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desloratadin +pharma 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum v množství 5 mg. Úplný seznam pomocných

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009

Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009 Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GLUCOPHAGE XR 750 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

Bezpečnost a účinnost přípravku Neoclarityn 5 mg potahované tablety u dětí mladších 12 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Bezpečnost a účinnost přípravku Neoclarityn 5 mg potahované tablety u dětí mladších 12 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Neoclarityn 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum 5 mg. Pomocná látka se známým účinkem: Tento přípravek obsahuje laktózu.

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls50856/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls50856/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls50856/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU COXTRAL 100 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Nimesulidum 100 mg v 1 tabletě

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls165529/2010

Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls165529/2010 Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls165529/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FLUTAMID SANDOZ 250 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Flutamidum

Více

Desloratadin STADA 5 mg jsou modré, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 6,5 mm.

Desloratadin STADA 5 mg jsou modré, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 6,5 mm. Sp.zn.sukls74932/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desloratadin STADA 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje desloratadinum 5 mg.

Více

1. CO JE PŘÍPRAVEK VIDAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

1. CO JE PŘÍPRAVEK VIDAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Vidaza 25 mg/ml prášek pro přípravu injekční suspenze Azacitidinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než vám začne být tento přípravek podáván.

Více

Světle červené, ploché, kulaté, skvrnité tablety, na jedné straně označené písmenem K.

Světle červené, ploché, kulaté, skvrnité tablety, na jedné straně označené písmenem K. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aerius 2,5 mg tablety dispergovatelné v ústech 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5 mg. Pomocné látky se známým

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. APO-AMILZIDE 5/50 mg Tablety. amiloridum/hydrochlorothiazidum

Příbalová informace: informace pro uživatele. APO-AMILZIDE 5/50 mg Tablety. amiloridum/hydrochlorothiazidum sp.zn. sukls196441/2013 Příbalová informace: informace pro uživatele APO-AMILZIDE 5/50 mg Tablety amiloridum/hydrochlorothiazidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. APO-LOSARTAN 12,5 mg APO-LOSARTAN 50 mg APO-LOSARTAN 100 mg potahované tablety (losartanum kalicum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. APO-LOSARTAN 12,5 mg APO-LOSARTAN 50 mg APO-LOSARTAN 100 mg potahované tablety (losartanum kalicum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE APO-LOSARTAN 12,5 mg APO-LOSARTAN 50 mg APO-LOSARTAN 100 mg potahované tablety (losartanum kalicum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než

Více

Trombocytopenie v těhotenství

Trombocytopenie v těhotenství Trombocytopenie v těhotenství doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Definice normální počet trombocytů u netěhotných žen 150-400 x 10 9 /l v těhotenství

Více

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Co je to ambulantní katetrizace? Jednodenní vyšetření a ošetření bez hospitalizace

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Procto-Glyvenol 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Čípky:Tribenosidum

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. INTRATECT 50 g/l infuzní roztok Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum (IVIg)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. INTRATECT 50 g/l infuzní roztok Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum (IVIg) Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls228408/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE INTRATECT 50 g/l infuzní roztok Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum (IVIg)

Více

Insulatard Penfill 100 mezinárodních jednotek/ml injekční suspenze v zásobní vložce.

Insulatard Penfill 100 mezinárodních jednotek/ml injekční suspenze v zásobní vložce. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Insulatard Penfill 100 mezinárodních jednotek/ml injekční suspenze v zásobní vložce. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 zásobní vložka obsahuje 3 ml, což odpovídá 300 mezinárodním

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Telmark 20 mg Telmark 40 mg Telmark 80 mg potahované tablety Telmisartanum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Telmark 20 mg Telmark 40 mg Telmark 80 mg potahované tablety Telmisartanum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls173000-2/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Telmark 20 mg Telmark 40 mg Telmark 80 mg potahované tablety Telmisartanum Přečtěte si pozorně

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aerius 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum v množství 5 mg. Úplný seznam pomocných

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls83901/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Přečtěte si pozorně celou

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TETAVAX Injekční suspenze Vakcína proti tetanu (adsorbovaná) SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: 1 dávka (0,5 ml) obsahuje Tetani anatoxinum

Více

sp.zn. sukls66229/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele

sp.zn. sukls66229/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele sp.zn. sukls66229/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele Iomeron 150, injekční roztok Iomeron 200, injekční roztok Iomeron 250, injekční roztok Iomeron 300, injekční roztok Iomeron 350, injekční

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls55068/2009

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls55068/2009 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls55068/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE AGOFOLLIN Injekční roztok (Estradioli dipropionas) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Jedna dávka přípravku Neoclarityn tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5 mg.

Jedna dávka přípravku Neoclarityn tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5 mg. 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Neoclarityn 2,5 mg tablety dispergovatelné v ústech 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka přípravku Neoclarityn tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem.

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem. sp.zn. sukls186765/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PREPARATION H čípky 23 mg / 69 mg 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivé látky: Faecis extractum fluidum 1,00 % hmot., t.j. 23

Více

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Asthma bronchiale -chronické celoživotní onemocnění Pokud je včas léčeno,lze je účinně dostat pod kontrolu Asthma bronchiale- definice Chronické

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls208364/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls208364/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls208364/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU VISTAGAN Liquifilm 0,5 % Oční kapky, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Levobunololi

Více

Hypertenze v těhotenství

Hypertenze v těhotenství Gynekologicko porodnická klinika MU a FN Brno Přednosta: prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc. Hypertenze v těhotenství Petr Janků Kritické stavy v porodnictví 2010 Praha, 11. 12. 2010 Nomenklatura a klasifikace

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Insulinum humanum, rdna (vyrobený rekombinantní DNA technologií na Saccharomyces cerevisiae).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Insulinum humanum, rdna (vyrobený rekombinantní DNA technologií na Saccharomyces cerevisiae). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Insulatard 100 m.j./ml Injekční suspenze v injekční lahvičce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Insulinum humanum, rdna (vyrobený rekombinantní DNA technologií

Více

DODATKY, KTERÉ MAJÍ BÝT DOPLNĚNY DO PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH NIMESULID (SYSTÉMOVÉ FORMULACE)

DODATKY, KTERÉ MAJÍ BÝT DOPLNĚNY DO PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH NIMESULID (SYSTÉMOVÉ FORMULACE) PŘÍLOHA III 1 DODATKY, KTERÉ MAJÍ BÝT DOPLNĚNY DO PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH NIMESULID (SYSTÉMOVÉ FORMULACE) Dodatky jsou psány kurzívou a podtrženě, vymazané

Více

Úzkost u seniorů. Stres, úzkost a nespavost ve stáří. Úzkost a poruchy chování ve stáří. Sborník přednášek z Jarního sympozia 2011

Úzkost u seniorů. Stres, úzkost a nespavost ve stáří. Úzkost a poruchy chování ve stáří. Sborník přednášek z Jarního sympozia 2011 Úzkost u seniorů Stres, úzkost a nespavost ve stáří MUDr. Petr Hrubeš Hradec Králové Úzkost a poruchy chování ve stáří MUDr. Vanda Franková Dobřany Sborník přednášek z Jarního sympozia 2011 Moderní trendy

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls19325/2006 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TYPHERIX 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka vakcíny (0,5 ml) obsahuje 25

Více

Phenylephrini hydrochloridum Acidum ascorbicum. Pomocné látky se známým účinkem: sacharóza 3725 mg/sáček, sodík 116 mg/sáček.

Phenylephrini hydrochloridum Acidum ascorbicum. Pomocné látky se známým účinkem: sacharóza 3725 mg/sáček, sodík 116 mg/sáček. sp. zn. sukls189078/2015 SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU COLDREX MaxGrip Citron prášek pro perorální roztok v sáčku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden sáček obsahuje: Paracetamolum

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Acesial, 1,25 mg, tablety Acesial 2,5 mg, tablety Acesial 5 mg, tablety Acesial 10 mg, tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje

Více

Phenylephrini hydrochloridum Acidum ascorbicum ethylcelluloso obductum (odpovídá acidum ascorbicum 58,5 mg)

Phenylephrini hydrochloridum Acidum ascorbicum ethylcelluloso obductum (odpovídá acidum ascorbicum 58,5 mg) sp. zn. sukls189077/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON S MEDEM prášek pro perorální roztok v sáčku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden sáček obsahuje:

Více

Jeden ml obsahuje: Proteinum plasmatis humani... 200 mg (čistota minimálně 98% IgG)

Jeden ml obsahuje: Proteinum plasmatis humani... 200 mg (čistota minimálně 98% IgG) 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Hizentra 200 mg/ml injekční roztok k subkutánnímu podání 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Immunoglobulinum humanum normale (SCIg) Jeden ml obsahuje: Proteinum plasmatis humani...

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Valsacor 40 mg Valsacor 80 mg Valsacor 160 mg potahované tablety valsartanum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Valsacor 40 mg Valsacor 80 mg Valsacor 160 mg potahované tablety valsartanum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Valsacor 40 mg Valsacor 80 mg Valsacor 160 mg potahované tablety valsartanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls2704/2011, sukls2706/2011, sukls2708/2011, sukls2709/2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls2704/2011, sukls2706/2011, sukls2708/2011, sukls2709/2011 Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls2704/2011, sukls2706/2011, sukls2708/2011, sukls2709/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 4 mg/5 mg tablety 8 mg/5 mg tablety 4 mg/10 mg

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls25846/2010 a sukls25848/2010 a příloha ke sp. zn. sukls156917/2010 a sukls157010/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Pentasa Sachet

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Tezeo 40 mg tablety Telmisartanum

Tezeo 40 mg tablety Telmisartanum Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls165508/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE Tezeo 40 mg tablety Telmisartanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Sp.zn.sukls113275/2013, sukls113277/2013, sukls113278/2013, sukls113279/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Sp.zn.sukls113275/2013, sukls113277/2013, sukls113278/2013, sukls113279/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn.sukls113275/2013, sukls113277/2013, sukls113278/2013, sukls113279/2013 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Vitamin D 3 Radaydrug 800 IU potahované tablety Vitamin D 3 Radaydrug 1 000 IU potahované

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls106353/2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls106353/2011 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls106353/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRVKU Lopacut 2 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje

Více

Astma a alergie v roce 2010 a novinky pro rok 2011

Astma a alergie v roce 2010 a novinky pro rok 2011 Dne 30. 11. 2010 od 17:30 hodin Restaurace Větruše Fibichova 392 Ústí nad Labem Moderuje: Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc. 17:30 Úvodní slovo Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc. 17:45 Astma kazuistiky a novinky v léčbě

Více

Diagnostika poškození srdce amyloidem

Diagnostika poškození srdce amyloidem Diagnostika poškození srdce amyloidem Tomáš Paleček Komplexní kardiovaskulární centrum 1. LF UK a VFN, II. Interní klinika kardiologie a angiologie, Praha ICRC-FNUSA, Brno Postižení srdce: 1. Pozitivní

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE- VP

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE- VP Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls237631/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE- VP ZODAC potahované tablety (cetirizini dihydrochloridum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou

Více

30 < Cl CR < 60 Polovina tablety přípravku Cosyrel 5 mg/5 mg Cl CR < 30

30 < Cl CR < 60 Polovina tablety přípravku Cosyrel 5 mg/5 mg Cl CR < 30 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cosyrel 5 mg/5 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje bisoprololi fumaras 5 mg (odpovídající bisoprololum 4,24

Více

2. 4. října 2014. Mariánské Lázně

2. 4. října 2014. Mariánské Lázně XXXI. konference České společnosti pro hypertenzi XXIII. konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS XIX. konference pracovní skupiny Srdeční selhání ČKS 2. 4. října 2014 Mariánské Lázně VÍTĚZNÁ

Více

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová indikace C M G Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls6972/2006 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PARALEN 500 SUP čípky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden čípek obsahuje Paracetamolum

Více

Tato vakcína může obsahovat stopy neomycinu použitého v průběhu výrobního procesu (viz bod 4.3).

Tato vakcína může obsahovat stopy neomycinu použitého v průběhu výrobního procesu (viz bod 4.3). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Twinrix Paediatric, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Vakcína proti hepatitidě A (inaktivovaná) a proti hepatitidě B (rdna) (HAB), adsorbovaná. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DOXIUM 500 500 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 tvrdá tobolka obsahuje calcii dobesilas monohydricus 500 mg. Úplný seznam pomocných

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls144430/2014 1. Název přípravku Ebrantil 30 retard Ebrantil 60 retard Tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. Kvalitativní a kvantitativní složení Jedna tobolka

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Cardilopin 2,5 mg Cardilopin 5 mg Cardilopin 10 mg tablety amlodipinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Cardilopin 2,5 mg Cardilopin 5 mg Cardilopin 10 mg tablety amlodipinum sp.zn. sukls180582/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Cardilopin 2,5 mg Cardilopin 5 mg Cardilopin 10 mg tablety amlodipinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Vidotin 4 mg tablety Vidotin 8 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Vidotin 4 mg tablety: Jedna tableta obsahuje: 4 mg perindoprilum erbuminum,

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls212247/2010 a příloha k sp. zn. sukls216507/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls212247/2010 a příloha k sp. zn. sukls216507/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls212247/2010 a příloha k sp. zn. sukls216507/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU VIDOTIN 4 mg tablety VIDOTIN 8 mg tablety

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls98466/2010 a příloha k sp.zn.sukls164928/2009, sukls164929/2009

Příloha č.3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls98466/2010 a příloha k sp.zn.sukls164928/2009, sukls164929/2009 Příloha č.3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls98466/2010 a příloha k sp.zn.sukls164928/2009, sukls164929/2009 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kapidin 10 mg Kapidin 20 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Více

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Deprese u seniorů Pohled geriatra na depresi u seniorů Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Praha Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Prim. MUDr. Richard Krombholz Praha Sborník přednášek

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Normodipine 5 mg, tablety Normodipine 10 mg, tablety Amlodipinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Normodipine 5 mg, tablety Normodipine 10 mg, tablety Amlodipinum Příbalová informace: informace pro uživatele Normodipine 5 mg, tablety Normodipine 10 mg, tablety Amlodipinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. PROPAFENON AL 150 PROPAFENON AL 300 potahované tablety propafenoni hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. PROPAFENON AL 150 PROPAFENON AL 300 potahované tablety propafenoni hydrochloridum Příloha č.1 ke sdělení sp.zn.sukls8522/2012 a sukls8523/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PROPAFENON AL 150 PROPAFENON AL 300 potahované tablety propafenoni hydrochloridum Přečtěte si pozorně

Více

Phenylephrini hydrochloridum Acidum ascorbicum

Phenylephrini hydrochloridum Acidum ascorbicum sp.zn.sukls189085/2015 SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE prášek pro perorální roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden sáček obsahuje: Léčivé látky: Paracetamolum

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIATELE. Verospiron 50 mg, tvrdé tobolky Verospiron 100 mg, tvrdé tobolky. Spironolactonum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIATELE. Verospiron 50 mg, tvrdé tobolky Verospiron 100 mg, tvrdé tobolky. Spironolactonum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIATELE Verospiron 50 mg, tvrdé tobolky Verospiron 100 mg, tvrdé tobolky Spironolactonum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU XATRAL UNO tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Alfuzosini hydrochloridum 10 mg v jedné tabletě. Úplný seznam

Více

Viru-Merz je účinný při léčbě infekce způsobené virem herpes simplex, ale pouze do fáze vzniku puchýřků.

Viru-Merz je účinný při léčbě infekce způsobené virem herpes simplex, ale pouze do fáze vzniku puchýřků. sp.zn.: sukls106117/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Viru-Merz, gel tromantadini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více