VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné podmínky o poskytování spotřebitelských úvěrů upravují právní vztahy mezi společností Money Service Group s.r.o., IČO: , se sídlem Prokopova 572/14, Praha 3, PSČ , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka a Klientem a tvoří v rozsahu níže uvedeném nedílnou součást Smlouvy o spotřebitelském úvěru. 2. Základní pojmy 2.1 Pokud není v těchto VOP nebo Smlouvě o spotřebitelském úvěru výslovně uvedeno jinak, mají níže uvedené pojmy, začínají-li velkým písmenem, pro účely těchto VOP význam uvedený v tomto článku. Bankovní účet Klienta : bankovní účet Klienta vedený bankou se sídlem na území České republiky a uvedený v Smlouvě o spotřebitelském úvěru a v Uživatelském účtu, na který je Věřitelem Klientovi poskytován úvěr v souladu těmito VOP a v souladu se Smlouvou o spotřebitelském úvěru. Bankovní účet Věřitele : konkrétní bankovní účet Věřitele, který může být v souladu se Smlouvou o spotřebitelském úvěru využit k splacení Spotřebitelského úvěru případně k dalším platbám v souladu s těmito VOP a Smlouvou o spotřebitelském úvěru. Údaje o bankovních účtech Věřitele jsou uvedeny na Internetových stránkách Věřitele. Celkové náklady spotřebitelského úvěru : zahrnují Poplatek za poskytnutí úvěru, případně Poplatek za prodloužení, úrok dle čl těchto VOP. Den splatnosti : den splatnosti Úvěru/Spotřebitelského na základě Jednotlivé smlouvy o úvěru za podmínek stanovených v čl. 5.1 těchto VOP, resp. v případě prodloužení splatnosti Spotřebitelského úvěru dle 5.4 těchto VOP, jakožto poslední den období, na nějž je Spotřebitelský úvěr poskytnut. Internetové stránky Věřitele : webová stránka Věřitele dostupná prostřednictvím domén a Klient : člověk, svéprávný a starší 18 let, který jako úvěrovaný uzavírá s Věřitelem Jednotlivou smlouvu o úvěru. Občanský zákoník : zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Osobní údaje : jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo občanského průkazu, adresa trvalého pobytu, místo bydliště, věk, identifikační číslo, číslo Bankovního účtu Klienta, informace o majetkových poměrech a ostatní údajů získaných Věřitelem v souvislosti s těmito VOP a/nebo Jednotlivou smlouvou o úvěru. Poplatek za poskytnutí úvěru : částka odpovídající odměně Věřitele za poskytnutí Spotřebitelského úvěru. Poplatek za prodloužení : částka odpovídající odměně Věřitele za změnu Dne splatnosti stanovený v souladu s čl. 6.2 těchto VOP. Příloha č. 1 : formulář uvedený v Příloze č. 6 Zákona o spotřebitelském úvěru obsahující informace požadované v souladu s 5 odst. 4 písm. a) Zákona o spotřebitelském úvěru. Příloha č. 2 : obsahuje způsob výpočtu Poplatku za poskytnutí úvěru, Poplatku za prodloužení a výši úroků za poskytnutí Spotřebitelského úvěru dle čl. 7.1 těchto VOP. Příloha č. 3 : vzorová žádost o poskytnutí Spotřebitelského úvěru před uplynutím lhůty pro odstoupení dle čl těchto VOP, kterou podává Klient v Textové podobě. Příloha č. 4 : vzorové odstoupení Klienta od Smlouvy o spotřebitelském úvěru. RPSN : roční procentní podíl Celkových nákladů spotřebitelského úvěru na celkové výši Spotřebitelského úvěru. Smlouva o spotřebitelském úvěru : smlouva uzavřená v souladu se Zákonem o spotřebitelském úvěru, uzavřená mezi Věřitelem a Klientem, který je spotřebitelem, je-li jejím předmětem Spotřebitelský úvěr. Za Smlouvu o spotřebitelském úvěru se považuje ta smlouva o úvěru, jejímž uzavřením úvěr dosáhne celkové výše Kč nebo ji přesáhne, a všechny následující smlouvy o úvěru uzavřené v období 12 měsíců od uzavření první smlouvy o úvěru mezi Věřitelem a Klientem. Nedílnou součást Smlouvy o spotřebitelském úvěru tvoří tyto VOP, které jsou přiloženy ke Smlouvě o spotřebitelském úvěru. Smluvní strany Věřitel a Klient společně. Spotřebitelský úvěr : takový Úvěr, je-li úvěrový rámec dohodnut mezi Kč a 1, Kč, přičemž částka Kč se považuje za dosaženou též tehdy, je-li mezi Věřitelem a týmž Klientem v postavení spotřebitele uzavřeno v období 12 měsíců po sobě jdoucích více Jednotlivých smluv o úvěru. Textová podoba : je taková forma dokumentu, je-li možné údaje v dokumentu obsažené uchovat a opakovaně zobrazovat. Za textovou podobu v tomto smyslu se považuje zejména PDF dokument, který vznikl převedením textového souboru (RTF, TXT, DOC apod.) do formátu PDF nebo naskenováním vytištěného souboru. Podpis osoby, která údaje v Textové podobě poskytuje, se nevyžaduje. Trvalý nosič dat : jakýkoli nástroj, který umožňuje Klientovi uchování informací určených jemu osobně tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou účelu těchto informací, a který umožňuje reprodukci těchto informací v nezměněné podobě. V tomto smyslu se Trvalým nosičem dat rozumí například ová schránka uživatel, Uživatelský účet, CD/DVD nosič, USB disk atp. Uživatelský účet : prostředí na Internetových stránkách Věřitele přístupné Klientovi po zadání unikátních přístupových údajů, a to Uživatelského jména a Hesla, ze kterého může Klient zejména provádět správu svých údajů, činit vůči Věřiteli návrhy na uzavření Smlouvy o spotřebitelském úvěru v souladu s VOPOÚ. Variabilní symbol : variabilní symbol platby, který bude Klientovi sdělen Věřitelem prostřednictvím Uživatelského účtu a pod kterým bude Klient hradit své závazky na Bankovní účet Věřitele, zpravidla rodné číslo Klienta. Věřitel : společnost Money Service Group s.r.o., IČO , se sídlem Prokopova 572/14, Praha 3, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka VOPOÚ : všeobecné obchodní podmínky o poskytování úvěrů. VOP : tyto všeobecné obchodní podmínky o poskytování spotřebitelských úvěrů, které jsou částí VOPOÚ, týkající se Spotřebitelského úvěru. Zákon o spotřebitelském úvěru : zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Žádost : návrh Klienta na uzavření Jednotlivé smlouvy o úvěru učiněný v souladu s čl. 8.4 a 8.5 těchto VOP. 3. Uživatelský účet Klienta 3.1. Způsob a podmínky zřízení a vedení Uživatelského účtu jsou upraveny v čl. 3 VOPOÚ Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do Uživatelského účtu a zavazuje se neumožnit přístup k svému Uživatelskému účtu třetím osobám. Porušení této povinnosti vylučuje odpovědnost Věřitele za škodu tím vzniklou. Umožní-li Klient třetí osobě přístup do Uživatelského účtu, má Věřitel ve smyslu 444 Občanského zákoníku za to, že Klient třetí osobu v potřebném rozsahu zmocnil k jednání za Klienta a z těchto úkonů bude zavázán přímo Klient. 4. Způsob poskytnutí Spotřebitelského úvěru

2 4.1. Věřitel poskytne Klientovi Spotřebitelský úvěr v souladu se Smlouvou o spotřebitelském úvěru jedním z následujících způsobů: a) zasláním Poštovní poukázky typu B, C, nebo D výhradně do vlastních rukou Klienta doručovatelem Českou poštou, s.p. nebo b) bezhotovostním převodem na Bankovní účet Klienta v souladu se zákonem č. 124/2002 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, c) v hotovosti v provozovně Věřitele Před uplynutím lhůty pro odstoupení Klienta dle čl těchto VOP je Věřitel oprávněn Spotřebitelský úvěr na základě Smlouvy o spotřebitelském úvěru poskytnout pouze na základě výslovné žádosti Klienta učiněné v Textové podobě. 5. Splacení Spotřebitelského úvěru 5.1 Smlouva o spotřebitelském úvěru může být sjednána na období 7, 10, 12, 14, 21, 25 nebo 30 kalendářních dní. 5.2 Spotřebitelský úvěr je Klient povinen Věřiteli vrátit bezhotovostně na Bankovní účet Věřitele v Den splatnosti, ustanovení čl těchto VOP tím není dotčeno. 5.3 Mimořádné splacení Spotřebitelského úvěru Spotřebitelský úvěr je Klient oprávněn splatit předčasně kdykoliv po dobu trvání Smlouvy o spotřebitelském úvěru i před Datem splatnosti. V případě předčasného splacení Spotřebitelského úvěru je Klient oprávněn na snížení Celkových nákladů spotřebitelského úvěru o ty úroky a náklady, které by byl Klient jinak povinen platit, v případě, že by nedošlo k předčasnému splacení úvěru. Věřitel má v případě předčasného splacení právo na náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením Spotřebitelského úvěru v maximální výši 0,5% z předčasně splacené části Spotřebitelského úvěru, nikoli však více, než by činil úrok z předčasně splaceného Spotřebitelského úvěru do Dne splatnosti Dojde-li k odstoupení od Smlouvy o spotřebitelském úvěru podle čl těchto VOP, je Klient povinen vrátit Spotřebitelský úvěr bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od odeslání odstoupení od Smlouvy o spotřebitelském úvěru Věřiteli. 5.4 Prodloužení splatnosti Spotřebitelského úvěru Klient je oprávněn přede Dnem splatnosti požádat Věřitele o prodloužení splatnosti Spotřebitelského úvěru, a to i opakovaně, vždy však maximálně o 30 dní ode Dne splatnosti, a to prostřednictvím formuláře v Uživatelském účtu Klienta. Podáním žádosti Klienta o změnu Data splatnosti nevzniká Klientovi nárok na uzavření dodatku k Smlouvě o spotřebitelském úvěru dle ustanovení čl. 11 těchto VOP. Ustanovení čl těchto VOP tím není dotčeno Účinnost změny Dne splatnosti na základě dodatku k Smlouvě o spotřebitelském úvěru uzavřené v souladu s čl. 11. těchto VOP nastává ke dni připsání a) Poplatku za poskytnutí úvěru, jde-li o první změnu Dne splatnosti u Smlouvy o spotřebitelském úvěru, na Bankovní účet Věřitele. Není-li Poplatek za poskytnutí úvěru připsán nejpozději v Den splatnosti, zaniká závazek Smluvních stran podle dodatku k Smlouvě o spotřebitelském úvěru a Klient je povinen vrátit Spotřebitelský úvěr v původní Den splatnosti, nebo b) Poplatku za prodloužení, jde-li o opakovanou změnu Dne splatnosti u Smlouvy o spotřebitelském úvěru, na Bankovní účet Věřitele. Není-li Poplatek za prodloužení připsán nejpozději v Den splatnosti, zaniká závazek Smluvních stran podle dodatku k Smlouvě o spotřebitelském úvěru a Klient je povinen vrátit Spotřebitelský úvěr v původní Den splatnosti. 6. Poplatek za poskytnutí úvěru; Poplatek za prodloužení; Náklady spojené s poskytnutím úvěru 6.1 Poplatek za poskytnutí úvěru Klient se zavazuje za poskytnutí Spotřebitelského úvěru uhradit Věřiteli Poplatek za poskytnutí úvěru Konkrétní výše Poplatku za poskytnutí úvěru je stanovena v návaznosti na výši a Dni splatnosti Spotřebitelského úvěru a způsob jejího výpočtu je uveden v Příloze č. 2 k těmto VOP Poplatek za poskytnutí úvěru je stanoven s ohledem na náklady Věřitele související s poskytnutím Spotřebitelského úvěru, tj. zejména na náklady související se zpracováním a vyhodnocením Žádosti, posouzením schopnosti Klienta splácet Spotřebitelský úvěr v souladu s 9 Zákona o spotřebitelském úvěru, zajištěním zdrojů peněžních prostředků ze strany Věřitele a jejich rezervací pro Spotřebitelský úvěr, uzavřením Smlouvy o spotřebitelském úvěru a poskytnutím Spotřebitelského úvěru V případě uzavření Smlouvy o spotřebitelském úvěru dle čl. 9.1 těchto VOP bude konkrétní výše Poplatku za poskytnutí úvěru automaticky vygenerována v rekapitulaci Žádosti dle čl těchto VOP. V případě uzavření Smlouvy o spotřebitelském úvěru dle čl. 9.2 těchto VOP bude konkrétní výše Poplatku za poskytnutí úvěru sdělena Věřitelem Klientovi před uzavřením Smlouvy o spotřebitelském úvěru Poplatek za poskytnutí úvěru je splatný v Den splatnosti, ustanovení čl písm. a) a těchto VOP tím není dotčeno V případě odstoupení od Smlouvy o spotřebitelském úvěru dle čl těchto VOP nevzniká Věřiteli nárok na Poplatek za poskytnutí úvěru, s výjimkou části odpovídající náhradě nevratných poplatků zaplacených Věřitelem orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy. 6.2 Poplatek za prodloužení Dojde-li k uzavření dodatku k Smlouvě o spotřebitelském úvěru v souladu čl. 5.4 a 11 těchto VOP, sjednávají Smluvní strany úplatu za změnu Dne splatnosti a Klient se zavazuje Věřiteli uhradit Poplatek za prodloužení na Bankovní účet Věřitele nejpozději a) v Den splatnosti, a to spolu se Spotřebitelským úvěrem, nebo b) v Den splatnosti, aniž by současně byl splácen Spotřebitelský úvěr, jde-li o změnu Dne splatnosti dle čl písm. b) těchto VOP. Ustanovení čl těchto VOP tím není dotčeno Konkrétní výše Poplatku za prodloužení je stanovena v návaznosti na výši a Dni splatnosti Spotřebitelského úvěru a způsob jejího výpočtu je uveden v Příloze č. 2 k těmto VOP Klient bude o konkrétní výši Poplatku za prodloužení informován před uzavřením dodatku ke Smlouvě o spotřebitelském úvěru. V souladu s čl. 11 těchto VOP se na informaci o konkrétní výši Poplatku za prodloužení použije čl těchto VOP obdobně Poplatek za prodloužení je stanoven s ohledem na náklady Věřitele související se změnou Dne splatnosti Spotřebitelského úvěru, tj. zejména na náklady související se zpracováním a vyhodnocením žádosti dle čl těchto VOP, posouzením schopnosti Klienta splácet Spotřebitelský úvěr v souladu s 9 Zákona o spotřebitelském úvěru, zajištěním zdrojů peněžních prostředků ze strany Věřitele a jejich rezervací pro Spotřebitelský úvěr, kontrolou splnění podmínek pro změnu Dne splatnosti a s uzavřením dodatku k Smlouvě o spotřebitelském úvěru V případě odstoupení od Smlouvy o spotřebitelském úvěru dle čl těchto VOP nevzniká Věřiteli nárok na Poplatek za prodloužení, s výjimkou části odpovídající náhradě nevratných poplatků zaplacených Věřitelem orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy. 6.3 Věřitel je oprávněn poskytnout Klientovi slevu z Poplatku za poskytnutí úvěru/poplatku za prodloužení až do výše 100% zejména v návaznosti na posouzení schopnosti Klienta splácet Spotřebitelský úvěr a platební historii Klienta v rámci uzavřených smluv o úvěru. Na poskytnutí slevy nemá Klient právní nárok. 6.4 Náklady spojené s poskytnutím úvěru V případě, že Klient zvolí formu výplaty úvěru prostřednictvím služeb České pošty s.p., poštovní poukázka typu B účet hotovost, je Klient povinen uhradit Věřiteli náklady spojené s touto službou a to dle aktuálního ceníku České pošty s.p.

3 Klient Věřitele výslovně zmocňuje k inkasu ceny služby České pošty s.p. Dle bodu z poskytovaného úvěru Klient souhlasí s tím, že součástí služby poskytnuté Českou poštou s.p. dle článku bude i služba Dodejka, písemné informování Věřitele Českou poštou s.p. o výplatě poukázané částky a služba bude poskytnuta výhradně způsobem Dodání do vlastních rukou adresáta, kdy poukázaná částka bude vyplacena pouze a jenom adresátovi. 7. Úrok a sankce za porušení Jednotlivé smlouvy o úvěru 7.1 Úrok Za dobu, na níž je Spotřebitelský úvěr poskytnut je Klient povinen uhradit Věřiteli úrok ve výši pevné úrokové sazby stanovené v Příloze č. 2 k těmto VOP. Částka odpovídající úroku za jeden den je pro účely Spotřebitelského úvěru stanovena v Příloze č. 2 k těmto VOP. Úrok je splatný v Den splatnosti spolu se Spotřebitelským úvěrem, ustanovení čl těchto VOP tím není dotčeno V případě odstoupení od Smlouvy o spotřebitelském úvěru podle čl těchto VOP je Klient povinen uhradit Věřiteli úrok za období od poskytnutí Spotřebitelského úvěru do dne vrácení Spotřebitelského úvěru. 7.2 Zákonný úrok z prodlení V případě, že Klient nesplatí Spotřebitelský úvěr a/nebo Poplatek za poskytnutí úvěru v Den splatnosti, dostává se do prodlení. V případě prodlení je Klient povinen uhradit Věřiteli úrok z prodlení z dlužné částky v zákonné výši stanovené v souladu s 1970 ve spojení s 1806 Občanského zákoníku a nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, v platném znění V případě odstoupení od Smlouvy o spotřebitelském úvěru dle čl těchto VOP nevzniká Věřiteli nárok na zákonný úrok z prodlení. 7.3 Smluvní pokuta V případě, že bude Klient v prodlení se splacením Spotřebitelského úvěru je povinen dále uhradit Věřiteli smluvní pokutu v následující výši: 500 Kč za prodlení trvající do 7 kalendářních dní po Dni splatnosti, odpovídající 100% Spotřebitelského úvěru, maximálně však Kč za prodlení trvající 8 a více kalendářních dní po Dni splatnosti Celková výše smluvní pokuty vypočtená dle čl těchto VOP nepřesáhne v případě porušení Jednotlivé smlouvy o úvěru částku ve výši Kč Povinnost zaplatit smluvní pokutu vzniká i v případě, že Klient porušení povinnosti nezaviní Nárok na náhradu škody není uhrazením smluvní pokuty dotčen Nárok na zaplacení smluvní pokuty Věřiteli nevzniká v případě odstoupení od Smlouvy o spotřebitelském úvěru dle čl těchto VOP. 7.4 Náklady spojené s uplatněním pohledávky V případě porušení Jednotlivé smlouvy o úvěru z důvodu prodlení s uhrazením kteréhokoli nároku Věřitele podle Jednotlivé smlouvy o úvěru trvajícího více než 14 dní, sjednávají Smluvní strany, že Klient je povinen uhradit Věřiteli dále i náklady spojené s vymáháním nároků Věřitele prostřednictvím Mrázek Jan, Mgr., advokát, IČO: , se sídlem Praha - Žižkov, Žerotínova 1141/37, PSČ 13000, stanovené paušálně částkou ve výši Kč. 8. Jednotlivá smlouva o úvěru obecná ustanovení 8.1 Věřitel poskytne Klientovi Spotřebitelský úvěr jen po posouzení schopnosti Klienta splácet tento úvěr, a to na základě informací získaných od Klienta, případně nahlédnutím do rejstříků a databází umožňujících posouzení kredibility Klienta. Klient je povinen poskytnout Věřiteli úplné, přesné a pravdivé údaje v rozsahu nezbytném pro posouzení schopnosti Klienta Spotřebitelský úvěr splácet v souladu s 9 odst. 3 Zákona o spotřebitelském úvěru. 8.2 Není-li dohodnuto v rámci Smlouvy o spotřebitelském úvěru, je Klient použít Spotřebitelský úvěr k jakémukoliv účelu. 8.3 Aktivací Uživatelského účtu, přijetím VOPOÚ ani podáním Žádosti nevzniká Klientovi nárok na poskytnutí Spotřebitelského úvěru. Spotřebitelský úvěr budou Klientovi poskytnuty pouze na základě uzavření Smlouvy o spotřebitelském úvěru. K uzavření Jednotlivé smlouvy o úvěru dojde na základě Žádosti Klienta a jejího potvrzení Věřitelem. Nebude-li Smlouva o spotřebitelském úvěru na základě Žádosti uzavřena z důvodu výsledku vyhledávání v databázi umožňující posouzení úvěruschopnosti Klienta, je Věřitel povinen o tom Klienta bezodkladně bezplatně informovat a sdělit mu údaje o použité databázi. 8.4 Smlouvu o spotřebitelském úvěru lze uzavřít zejména těmito způsoby: podáním Žádosti prostřednictvím Uživatelského účtu Klienta a následnou akceptací ze strany Věřitele, osobním podáním Žádosti a jejím potvrzením v provozovně Věřitele. Akceptace Žádosti Klienta s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky uvedené v Žádosti je přijetím Žádosti Věřitelem, pokud Klient bez zbytečného odkladu po doručení akceptace Žádosti neodmítne. Klient je oprávněn akceptaci Žádosti v takovém případě odmítnout nejpozději do okamžiku poskytnutí Úvěru. 8.5 Klient je oprávněn podat Žádost pouze v případě, že nemá žádné splatné závazky z předchozích úvěrů/spotřebitelských úvěrů a má dostatečný příjem pro splácení Spotřebitelského úvěru ke Dni splatnosti. 8.6 Smlouva o spotřebitelském úvěru má vždy písemnou formu, nedostatek písemné formy Smlouvy o spotřebitelském úvěru nezakládá v souladu s ustanovením 6 odst. 1 Zákona o spotřebitelském úvěru neplatnost Smlouvy o spotřebitelském úvěru. 8.7 Spotřebitelský úvěr je možnost poskytnout pouze v částce odpovídající celým tisícům. Výše Spotřebitelského úvěru je omezena částkou Kč. 8.8 Veškeré závazky Klienta podle Smlouvy o spotřebitelském úvěru se považují za splněné okamžikem připsání příslušné částky na Bankovní účet Věřitele s řádně uvedeným Variabilním symbolem. Veškeré závazky Věřitele se považují za splněné okamžikem připsání příslušné částky na Bankovní účet Klienta. 8.9 Reklama na služby poskytované Věřitelem uveřejněná na Internetových stránkách Věřitele nebo jiným vhodným způsobem není nabídkou na uzavření Smlouvy o spotřebitelském úvěru a za nabídku ve smyslu 1732 Občanského zákoníku je možné považovat pouze Žádost. 9. Uzavření Smlouvy o spotřebitelském úvěru: 9.1 Uzavření Smlouvy o spotřebitelském úvěru prostřednictvím Uživatelského účtu Klient zašle prostřednictvím Uživatelského účtu Věřiteli Žádost, jejíž obsah bude Klientem navolen v rámci prostředí Uživatelského účtu Před odesláním Žádosti Věřiteli bude automaticky zrekapitulován obsah Žádosti, včetně požadované výše Spotřebitelského úvěru, Dne splatnosti a RSPN a Celkových nákladů spotřebitelského úvěru Po odeslání Žádosti Klientem zašle Věřitel Klientovi prostřednictvím ové adresy, příp. poštovní adresy Klienta alespoň v Textové podobně návrh Smlouvy o spotřebitelském úvěru a VOP Smlouva o spotřebitelském úvěru je uzavřena připojením podpisu druhé Smluvní strany na návrh Smlouvy o spotřebitelském úvěru. Ohledně formy Smlouvy o spotřebitelském úvěru platí čl. 8.6 těchto VOP Informace vyžadované Zákonem o spotřebitelském úvěru budou Klientovi sděleny v rámci rekapitulace Žádosti dle čl na formuláři dle Přílohy č. 1 těchto VOP, nejpozději však bezprostředně po uzavření Smlouvy o spotřebitelském úvěru. 9.2 Uzavření Smlouvy o spotřebitelském úvěru v provozovně Věřitele

4 Klient je oprávněn na základě jeho Žádosti uzavřít Smlouvu o spotřebitelském úvěru také v provozovně Věřitele. Žádost může být Věřiteli podána prostřednictvím Uživatelského účtu, písemně, em, osobně nebo jiným vhodným způsobem. Při podání Žádosti prostřednictvím Uživatelského účtu se použije čl těchto VOP přiměřeně, přičemž rekapitulace bude obsahovat mj. i RSPN a Celkové náklady spotřebitelského úvěru Informace vyžadované Zákonem o spotřebitelském úvěru budou Klientovi poskytnuty na formuláři uvedeném v Příloze č. 1 těchto VOP nejpozději v rámci projednání Žádosti. Do okamžiku poskytnutí těchto informací je Klient oprávněn Žádost vzít zpět a Žádost se stává závaznou až okamžikem potvrzení poskytnutí těchto informací Klientem na listině obsahující tyto informace Smlouva o spotřebitelském úvěru je uzavřena připojením podpisu druhé Smluvní strany na návrh Smlouvy o spotřebitelském úvěru. Ohledně formy Smlouvy o spotřebitelském úvěru platí čl. 8.6 těchto VOP. 9.3 Akceptací těchto VOP Klient zároveň vyjadřuje souhlas s poskytnutím informací vyžadovaných Občanským zákoníkem a dále Zákonem na ochranu spotřebitele v Textové podobě, tj. těmito VOP a netrvá na poskytnutí těchto informací písemně. 10. Ukončení Jednotlivé smlouvy o úvěru 10.1 Klient je oprávněn od Smlouvy o spotřebitelském úvěru písemně odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy o spotřebitelském úvěru. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno věřiteli písemně v listinné podobě nebo na Trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty. Pro způsob doručování platí čl. 14 těchto VOP. Právo na odstoupení nemá Klient u Smlouvy o spotřebitelském úvěru, z níž bylo zcela splněno oběma Smluvními stranami v souladu s čl. 4.2 těchto VOP na výslovnou žádost Klienta v Textové podobě před výkonem Klientova práva na odstoupení. Pro odstoupení je Klient oprávněn využít vzorový formulář, který je uveden jako Příloha č. 4 těchto VOP V případě porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy o spotřebitelském úvěru jednou ze Smluvních stran, je druhá Smluvní strana oprávněna tuto Smlouvu o spotřebitelském úvěru z tohoto důvodu vypovědět. V případě výpovědi podle tohoto článku zaniká Smlouva o spotřebitelském úvěru účinností uplynutím 10 dnů od doručení výpovědi druhé Smluvní straně. 11. Změna Jednotlivé smlouvy o úvěru 11.1 Pro uzavření dodatku ke Smlouvě o spotřebitelském úvěru platí přiměřené ustanovení čl. 9.1 a 9.2 těchto VOP. Ustanovení čl těchto VOP tím není dotčeno. 12. Další práva a povinnosti Smluvních stran Klient si je vědom toho, že v rámci plnění Smlouvy o spotřebitelském úvěru může od Věřitele obdržet informace, které jsou považovány za důvěrné bez ohledu na skutečnost, zda jsou tak výslovně označeny. Za důvěrné se považují zejména všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství Věřitele. Klient se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací. Klient nesmí bez písemného souhlasu Věřitele důvěrné informace využít pro sebe nebo třetí osoby, pokud by to bylo v rozporu se zájmy Věřitele. Účinnost ustanovení tohoto článku nezaniká v důsledku ukončení Smlouvy o spotřebitelském úvěru (z jakéhokoliv důvodu) a pozbývá účinnosti po uplynutí pěti (5) let po zániku poslední smlouvy o úvěru uzavřené mezi Věřitelem a Klientem Klient souhlasí se zasíláním informací souvisejících s poskytováním úvěrů a se zasíláním obchodních sdělení Věřitele na elektronickou adresu Klienta. Klient může svůj souhlas podle předchozí věty kdykoli odvolat. V případě, že by se Klient domníval, že Věřitel provádí zasílání obchodních sdělení v rozporu se zákonem, může požádat Věřitele o vysvětlení a dále požadovat, aby Věřitel odstranil takto vzniklý stav. Je-li žádost Klienta podle předchozí věty shledána oprávněnou, Věřitel odstraní neprodleně závadný stav. 13. Ochrana osobních údajů Klient souhlasí se zpracováním Osobních údajů Věřitelem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to pro účely poskytnutí Spotřebitelského úvěru a správy pohledávek za Klientem, včetně případných kroků souvisejících s vymáháním či postoupením pohledávek za Klientem, ověření identity Klienta, ověření, že Klient nemá žádné neuhrazené splatné dluhy a že má Klient pravidelný příjem, dále pro účely zjišťování dalších informací o majetkových poměrech Klienta a posouzení schopnosti Klienta splácet spotřebitelský úvěr a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Věřitelem a pro účely předávání Osobních údajů Petru Hrobařovi, IČO: , se sídlem Smetanova 334/4, Milovice, PSČ 28924, pro účely vytvoření databáze pro budoucí posuzování bonity Klientů a vymáhání pohledávek z Jednotlivých smluv o úvěru Klient bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Věřitele o jakékoliv změně v Osobních údajích Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, nejméně však po dobu trvání závazků dle Smlouvy o spotřebitelském úvěru. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem Klient prohlašuje, že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. V případě, že by se Klient domníval, že Věřitel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Věřitele o vysvětlení a/nebo požadovat, aby Věřitel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů. Je-li žádost uživatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, Věřitel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Věřitel nebo zpracovatel žádosti, má Klient právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Klienta obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se svým podnětem přímo Požádá-li Klient o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Věřitel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 14. Doručování Není-li dohodnuto jinak, korespondence související s Jednotlivou smlouvou o úvěru musí být druhé Smluvní straně doručena písemně, a to prostřednictví Uživatelského účtu, em na adresu Klienta, doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb anebo osobně (dle volby odesílatele) Zpráva je doručena: a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěn certifikátem; b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem; c) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná z něj zásilku převzít) zásilku převzít Má se za to, že zpráva odeslaná prostřednictvím provozovatele poštovních služeb došla adresátovi třetí pracovní den po jejím odeslání Doručovací adresa Věřitele je adresa uvedená v čl. 1.1 těchto VOP. Kontaktní ová adresa Věřitele je Kontaktní telefonní číslo Věřitele je: Závěrečná ustanovení Pokud vztah založený těmito VOP a Smlouvou o spotřebitelském úvěru obsahuje mezinárodní prvek, pak Smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky Případný spor mezi Věřitelem a Dlužníkem vyplývající ze Smlouvy o spotřebitelském úvěru je možné řešit mimosoudně prostřednictvím finančního arbitra postupem dle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a to v řízení zahájeném na návrh Klienta s tím, že finanční arbitr rozhoduje ve věci samé bez zbytečného odkladu nálezem; doručený nález, který již nelze napadnout námitkami, je v právní moci a je vykonatelným exekučním titulem, jakmile uplyne lhůta k plnění.

5 15.3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto VOP neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení těchto VOP platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu Smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného resp. neúčinného Veškeré závazky Klienta podle Jednotlivé smlouvy o úvěru se považují za splněné okamžikem připsání příslušné částky na Bankovní účet Věřitele s řádně uvedeným Variabilním symbolem. Ve smyslu 1932 odst. 1 Občanského zákoníku se započte plnění Klienta v následujícím pořadí (i) na náklady spojené s uplatněním pohledávky dle čl. 7.4 těchto VOP, (ii) Poplatek za poskytnutí úvěru/poplatek za prodloužení (iii) na úroky z prodlení dle čl. 7.2 těchto VOP, (iv) na Úrok a následně na (v) Spotřebitelský úvěr, ledaže Klient určí jinak. Je-li Klient dlužen Věřiteli ve smyslu 1933 odst. 1 Občanského zákoníku z několika peněžitých závazků, započte se plnění nejprve na závazek, jehož splnění Věřitel u Klienta již upomenul, jinak na závazek nejméně zajištěný. Jsou-li všechny závazky Klienta zajištěny ve stejné míře, započte se plnění na závazek nejdříve splatný Smluvní strany se dohodly, že ustanovení 1764 až 1766 Občanského zákoníku ohledně změny okolností se nepoužije Klient prohlašuje, že si podrobně pročetl a seznámil se s těmito VOP, měl dostatek času a veškerá ustanovení jsou mu srozumitelná. Věřitel poskytl Klientovi osobně nebo prostřednictvím Internetových stránek Věřitele a Uživatelského účtu náležité vysvětlení a Klient prohlašuje, že je schopen posoudit, že tyto VOP odpovídají jeho potřebám a finanční situaci. Klient nežádá další vysvětlení od Věřitele či od třetí osoby Klient bere na vědomí, že se v případě uvedení nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů nebo zamlčení podstatných údajů při uzavírání těchto VOP, Jednotlivé smlouvy o úvěru a změny Jednotlivé smlouvy o úvěru, se může dopustit trestného činu úvěrového podvodu.

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1. Klient znamená

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU,

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU, RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU, resp. RÁMCOVÁ SMLOUVA O ZÁPŮJČCE Smluvní strany: Fast Cash a.s. se sídlem: Školská 694/32, Nové Město, PSČ 110 00 IČ: 241 77 032 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta SMLOUVA O ÚVĚRU smluvní strany: ecredit s.r.o. Bohdalecká 8/1460, 101 00 Praha 10 IČ: 282 41 398 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 134730, zastoupena

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účelem všeobecných obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen VOP, v jiných dokumentech souvisejících s poskytováním úvěru může být použito označení VUP i VOP )

Více

Smlouva o spotřebitelském Úvěru

Smlouva o spotřebitelském Úvěru Smlouva o spotřebitelském Úvěru Číslo smlouvy: uzavřená v souladu s ustanovením 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru 2011 Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. června 2011 spol. zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

Více

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ:

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. uzavřená mezi CreditPortal, a.s., IČ:03240207 a Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. dle zákona

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. pro půjčky poskytované obchodní společností CASHRENT PLUS s.r.o. se sídlem Zlín, Budovatelská 4794, PSČ 760 05, IČ: 293 62 164 zapsaná u Krajského

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č. Smluvní strany Zapůjčitel (dále jen Věřitel ) Firma: Mutuo s r.o. Sídlo: Praha 9, Běchovice, Podnikatelská 565, PSČ 190 11 IČO: 24753378 DIČ: CZ24753378 Zapsaný: v OR vedeném

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.1.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE ÚVĚRY - č. 01062014 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE ÚVĚRY - č. 01062014 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE ÚVĚRY - č. 01062014 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 01062014 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná práva

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Celková splatná částka znamená celkovou splatnou částku uvedenou ve Smlouvě. Den

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015

OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015 OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015 Obsah Obchodní podmínky 04 Zákonní informace 37 Sazebník nadstandardních služeb 67 Sazebník poplatků a kalkulace RPSN 69 Vzorové formuláře 72 2 Záleží nám na Vaší spokojenosti

Více

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o.

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁPŮJČCE - TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) UPRAVUJÍ KRÁTKODOBÉ

Více

Rámcová smlouva o úvěru PRONTO PŮJČKA, verze 01/2014, (dále jen Smlouva )

Rámcová smlouva o úvěru PRONTO PŮJČKA, verze 01/2014, (dále jen Smlouva ) Rámcová smlouva o úvěru PRONTO PŮJČKA, verze 01/2014, (dále jen Smlouva ) uzavřená dne.. mezi smluvními stranami PRONTO CREDIT s.r.o., IČ 27525210, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1,

Více

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s. se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1 PSČ: 702 00 IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 28052013 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ: 702 00, IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2981 Všeobecné

Více

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ).

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ). OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti inet Solutions s.r.o. se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 1107/37, PSČ 10800, IČ: 26775751 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 929651

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU č.

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU č. SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU č. Smluvní strany: Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

(e) Odkazy na článek či odstavec v těchto Podmínkách znamenají odkaz na článek či odstavec těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak;

(e) Odkazy na článek či odstavec v těchto Podmínkách znamenají odkaz na článek či odstavec těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak; (e) Odkazy na článek či odstavec v těchto Podmínkách znamenají odkaz na článek či odstavec těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak; (f) Osobní údaj znamená jakoukoli informaci, údaj, týkající se

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více