VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné podmínky o poskytování spotřebitelských úvěrů upravují právní vztahy mezi společností Money Service Group s.r.o., IČO: , se sídlem Prokopova 572/14, Praha 3, PSČ , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka a Klientem a tvoří v rozsahu níže uvedeném nedílnou součást Smlouvy o spotřebitelském úvěru. 2. Základní pojmy 2.1 Pokud není v těchto VOP nebo Smlouvě o spotřebitelském úvěru výslovně uvedeno jinak, mají níže uvedené pojmy, začínají-li velkým písmenem, pro účely těchto VOP význam uvedený v tomto článku. Bankovní účet Klienta : bankovní účet Klienta vedený bankou se sídlem na území České republiky a uvedený v Smlouvě o spotřebitelském úvěru a v Uživatelském účtu, na který je Věřitelem Klientovi poskytován úvěr v souladu těmito VOP a v souladu se Smlouvou o spotřebitelském úvěru. Bankovní účet Věřitele : konkrétní bankovní účet Věřitele, který může být v souladu se Smlouvou o spotřebitelském úvěru využit k splacení Spotřebitelského úvěru případně k dalším platbám v souladu s těmito VOP a Smlouvou o spotřebitelském úvěru. Údaje o bankovních účtech Věřitele jsou uvedeny na Internetových stránkách Věřitele. Celkové náklady spotřebitelského úvěru : zahrnují Poplatek za poskytnutí úvěru, případně Poplatek za prodloužení, úrok dle čl těchto VOP. Den splatnosti : den splatnosti Úvěru/Spotřebitelského na základě Jednotlivé smlouvy o úvěru za podmínek stanovených v čl. 5.1 těchto VOP, resp. v případě prodloužení splatnosti Spotřebitelského úvěru dle 5.4 těchto VOP, jakožto poslední den období, na nějž je Spotřebitelský úvěr poskytnut. Internetové stránky Věřitele : webová stránka Věřitele dostupná prostřednictvím domén a Klient : člověk, svéprávný a starší 18 let, který jako úvěrovaný uzavírá s Věřitelem Jednotlivou smlouvu o úvěru. Občanský zákoník : zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Osobní údaje : jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo občanského průkazu, adresa trvalého pobytu, místo bydliště, věk, identifikační číslo, číslo Bankovního účtu Klienta, informace o majetkových poměrech a ostatní údajů získaných Věřitelem v souvislosti s těmito VOP a/nebo Jednotlivou smlouvou o úvěru. Poplatek za poskytnutí úvěru : částka odpovídající odměně Věřitele za poskytnutí Spotřebitelského úvěru. Poplatek za prodloužení : částka odpovídající odměně Věřitele za změnu Dne splatnosti stanovený v souladu s čl. 6.2 těchto VOP. Příloha č. 1 : formulář uvedený v Příloze č. 6 Zákona o spotřebitelském úvěru obsahující informace požadované v souladu s 5 odst. 4 písm. a) Zákona o spotřebitelském úvěru. Příloha č. 2 : obsahuje způsob výpočtu Poplatku za poskytnutí úvěru, Poplatku za prodloužení a výši úroků za poskytnutí Spotřebitelského úvěru dle čl. 7.1 těchto VOP. Příloha č. 3 : vzorová žádost o poskytnutí Spotřebitelského úvěru před uplynutím lhůty pro odstoupení dle čl těchto VOP, kterou podává Klient v Textové podobě. Příloha č. 4 : vzorové odstoupení Klienta od Smlouvy o spotřebitelském úvěru. RPSN : roční procentní podíl Celkových nákladů spotřebitelského úvěru na celkové výši Spotřebitelského úvěru. Smlouva o spotřebitelském úvěru : smlouva uzavřená v souladu se Zákonem o spotřebitelském úvěru, uzavřená mezi Věřitelem a Klientem, který je spotřebitelem, je-li jejím předmětem Spotřebitelský úvěr. Za Smlouvu o spotřebitelském úvěru se považuje ta smlouva o úvěru, jejímž uzavřením úvěr dosáhne celkové výše Kč nebo ji přesáhne, a všechny následující smlouvy o úvěru uzavřené v období 12 měsíců od uzavření první smlouvy o úvěru mezi Věřitelem a Klientem. Nedílnou součást Smlouvy o spotřebitelském úvěru tvoří tyto VOP, které jsou přiloženy ke Smlouvě o spotřebitelském úvěru. Smluvní strany Věřitel a Klient společně. Spotřebitelský úvěr : takový Úvěr, je-li úvěrový rámec dohodnut mezi Kč a 1, Kč, přičemž částka Kč se považuje za dosaženou též tehdy, je-li mezi Věřitelem a týmž Klientem v postavení spotřebitele uzavřeno v období 12 měsíců po sobě jdoucích více Jednotlivých smluv o úvěru. Textová podoba : je taková forma dokumentu, je-li možné údaje v dokumentu obsažené uchovat a opakovaně zobrazovat. Za textovou podobu v tomto smyslu se považuje zejména PDF dokument, který vznikl převedením textového souboru (RTF, TXT, DOC apod.) do formátu PDF nebo naskenováním vytištěného souboru. Podpis osoby, která údaje v Textové podobě poskytuje, se nevyžaduje. Trvalý nosič dat : jakýkoli nástroj, který umožňuje Klientovi uchování informací určených jemu osobně tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou účelu těchto informací, a který umožňuje reprodukci těchto informací v nezměněné podobě. V tomto smyslu se Trvalým nosičem dat rozumí například ová schránka uživatel, Uživatelský účet, CD/DVD nosič, USB disk atp. Uživatelský účet : prostředí na Internetových stránkách Věřitele přístupné Klientovi po zadání unikátních přístupových údajů, a to Uživatelského jména a Hesla, ze kterého může Klient zejména provádět správu svých údajů, činit vůči Věřiteli návrhy na uzavření Smlouvy o spotřebitelském úvěru v souladu s VOPOÚ. Variabilní symbol : variabilní symbol platby, který bude Klientovi sdělen Věřitelem prostřednictvím Uživatelského účtu a pod kterým bude Klient hradit své závazky na Bankovní účet Věřitele, zpravidla rodné číslo Klienta. Věřitel : společnost Money Service Group s.r.o., IČO , se sídlem Prokopova 572/14, Praha 3, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka VOPOÚ : všeobecné obchodní podmínky o poskytování úvěrů. VOP : tyto všeobecné obchodní podmínky o poskytování spotřebitelských úvěrů, které jsou částí VOPOÚ, týkající se Spotřebitelského úvěru. Zákon o spotřebitelském úvěru : zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Žádost : návrh Klienta na uzavření Jednotlivé smlouvy o úvěru učiněný v souladu s čl. 8.4 a 8.5 těchto VOP. 3. Uživatelský účet Klienta 3.1. Způsob a podmínky zřízení a vedení Uživatelského účtu jsou upraveny v čl. 3 VOPOÚ Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do Uživatelského účtu a zavazuje se neumožnit přístup k svému Uživatelskému účtu třetím osobám. Porušení této povinnosti vylučuje odpovědnost Věřitele za škodu tím vzniklou. Umožní-li Klient třetí osobě přístup do Uživatelského účtu, má Věřitel ve smyslu 444 Občanského zákoníku za to, že Klient třetí osobu v potřebném rozsahu zmocnil k jednání za Klienta a z těchto úkonů bude zavázán přímo Klient. 4. Způsob poskytnutí Spotřebitelského úvěru

2 4.1. Věřitel poskytne Klientovi Spotřebitelský úvěr v souladu se Smlouvou o spotřebitelském úvěru jedním z následujících způsobů: a) zasláním Poštovní poukázky typu B, C, nebo D výhradně do vlastních rukou Klienta doručovatelem Českou poštou, s.p. nebo b) bezhotovostním převodem na Bankovní účet Klienta v souladu se zákonem č. 124/2002 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, c) v hotovosti v provozovně Věřitele Před uplynutím lhůty pro odstoupení Klienta dle čl těchto VOP je Věřitel oprávněn Spotřebitelský úvěr na základě Smlouvy o spotřebitelském úvěru poskytnout pouze na základě výslovné žádosti Klienta učiněné v Textové podobě. 5. Splacení Spotřebitelského úvěru 5.1 Smlouva o spotřebitelském úvěru může být sjednána na období 7, 10, 12, 14, 21, 25 nebo 30 kalendářních dní. 5.2 Spotřebitelský úvěr je Klient povinen Věřiteli vrátit bezhotovostně na Bankovní účet Věřitele v Den splatnosti, ustanovení čl těchto VOP tím není dotčeno. 5.3 Mimořádné splacení Spotřebitelského úvěru Spotřebitelský úvěr je Klient oprávněn splatit předčasně kdykoliv po dobu trvání Smlouvy o spotřebitelském úvěru i před Datem splatnosti. V případě předčasného splacení Spotřebitelského úvěru je Klient oprávněn na snížení Celkových nákladů spotřebitelského úvěru o ty úroky a náklady, které by byl Klient jinak povinen platit, v případě, že by nedošlo k předčasnému splacení úvěru. Věřitel má v případě předčasného splacení právo na náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením Spotřebitelského úvěru v maximální výši 0,5% z předčasně splacené části Spotřebitelského úvěru, nikoli však více, než by činil úrok z předčasně splaceného Spotřebitelského úvěru do Dne splatnosti Dojde-li k odstoupení od Smlouvy o spotřebitelském úvěru podle čl těchto VOP, je Klient povinen vrátit Spotřebitelský úvěr bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od odeslání odstoupení od Smlouvy o spotřebitelském úvěru Věřiteli. 5.4 Prodloužení splatnosti Spotřebitelského úvěru Klient je oprávněn přede Dnem splatnosti požádat Věřitele o prodloužení splatnosti Spotřebitelského úvěru, a to i opakovaně, vždy však maximálně o 30 dní ode Dne splatnosti, a to prostřednictvím formuláře v Uživatelském účtu Klienta. Podáním žádosti Klienta o změnu Data splatnosti nevzniká Klientovi nárok na uzavření dodatku k Smlouvě o spotřebitelském úvěru dle ustanovení čl. 11 těchto VOP. Ustanovení čl těchto VOP tím není dotčeno Účinnost změny Dne splatnosti na základě dodatku k Smlouvě o spotřebitelském úvěru uzavřené v souladu s čl. 11. těchto VOP nastává ke dni připsání a) Poplatku za poskytnutí úvěru, jde-li o první změnu Dne splatnosti u Smlouvy o spotřebitelském úvěru, na Bankovní účet Věřitele. Není-li Poplatek za poskytnutí úvěru připsán nejpozději v Den splatnosti, zaniká závazek Smluvních stran podle dodatku k Smlouvě o spotřebitelském úvěru a Klient je povinen vrátit Spotřebitelský úvěr v původní Den splatnosti, nebo b) Poplatku za prodloužení, jde-li o opakovanou změnu Dne splatnosti u Smlouvy o spotřebitelském úvěru, na Bankovní účet Věřitele. Není-li Poplatek za prodloužení připsán nejpozději v Den splatnosti, zaniká závazek Smluvních stran podle dodatku k Smlouvě o spotřebitelském úvěru a Klient je povinen vrátit Spotřebitelský úvěr v původní Den splatnosti. 6. Poplatek za poskytnutí úvěru; Poplatek za prodloužení; Náklady spojené s poskytnutím úvěru 6.1 Poplatek za poskytnutí úvěru Klient se zavazuje za poskytnutí Spotřebitelského úvěru uhradit Věřiteli Poplatek za poskytnutí úvěru Konkrétní výše Poplatku za poskytnutí úvěru je stanovena v návaznosti na výši a Dni splatnosti Spotřebitelského úvěru a způsob jejího výpočtu je uveden v Příloze č. 2 k těmto VOP Poplatek za poskytnutí úvěru je stanoven s ohledem na náklady Věřitele související s poskytnutím Spotřebitelského úvěru, tj. zejména na náklady související se zpracováním a vyhodnocením Žádosti, posouzením schopnosti Klienta splácet Spotřebitelský úvěr v souladu s 9 Zákona o spotřebitelském úvěru, zajištěním zdrojů peněžních prostředků ze strany Věřitele a jejich rezervací pro Spotřebitelský úvěr, uzavřením Smlouvy o spotřebitelském úvěru a poskytnutím Spotřebitelského úvěru V případě uzavření Smlouvy o spotřebitelském úvěru dle čl. 9.1 těchto VOP bude konkrétní výše Poplatku za poskytnutí úvěru automaticky vygenerována v rekapitulaci Žádosti dle čl těchto VOP. V případě uzavření Smlouvy o spotřebitelském úvěru dle čl. 9.2 těchto VOP bude konkrétní výše Poplatku za poskytnutí úvěru sdělena Věřitelem Klientovi před uzavřením Smlouvy o spotřebitelském úvěru Poplatek za poskytnutí úvěru je splatný v Den splatnosti, ustanovení čl písm. a) a těchto VOP tím není dotčeno V případě odstoupení od Smlouvy o spotřebitelském úvěru dle čl těchto VOP nevzniká Věřiteli nárok na Poplatek za poskytnutí úvěru, s výjimkou části odpovídající náhradě nevratných poplatků zaplacených Věřitelem orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy. 6.2 Poplatek za prodloužení Dojde-li k uzavření dodatku k Smlouvě o spotřebitelském úvěru v souladu čl. 5.4 a 11 těchto VOP, sjednávají Smluvní strany úplatu za změnu Dne splatnosti a Klient se zavazuje Věřiteli uhradit Poplatek za prodloužení na Bankovní účet Věřitele nejpozději a) v Den splatnosti, a to spolu se Spotřebitelským úvěrem, nebo b) v Den splatnosti, aniž by současně byl splácen Spotřebitelský úvěr, jde-li o změnu Dne splatnosti dle čl písm. b) těchto VOP. Ustanovení čl těchto VOP tím není dotčeno Konkrétní výše Poplatku za prodloužení je stanovena v návaznosti na výši a Dni splatnosti Spotřebitelského úvěru a způsob jejího výpočtu je uveden v Příloze č. 2 k těmto VOP Klient bude o konkrétní výši Poplatku za prodloužení informován před uzavřením dodatku ke Smlouvě o spotřebitelském úvěru. V souladu s čl. 11 těchto VOP se na informaci o konkrétní výši Poplatku za prodloužení použije čl těchto VOP obdobně Poplatek za prodloužení je stanoven s ohledem na náklady Věřitele související se změnou Dne splatnosti Spotřebitelského úvěru, tj. zejména na náklady související se zpracováním a vyhodnocením žádosti dle čl těchto VOP, posouzením schopnosti Klienta splácet Spotřebitelský úvěr v souladu s 9 Zákona o spotřebitelském úvěru, zajištěním zdrojů peněžních prostředků ze strany Věřitele a jejich rezervací pro Spotřebitelský úvěr, kontrolou splnění podmínek pro změnu Dne splatnosti a s uzavřením dodatku k Smlouvě o spotřebitelském úvěru V případě odstoupení od Smlouvy o spotřebitelském úvěru dle čl těchto VOP nevzniká Věřiteli nárok na Poplatek za prodloužení, s výjimkou části odpovídající náhradě nevratných poplatků zaplacených Věřitelem orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy. 6.3 Věřitel je oprávněn poskytnout Klientovi slevu z Poplatku za poskytnutí úvěru/poplatku za prodloužení až do výše 100% zejména v návaznosti na posouzení schopnosti Klienta splácet Spotřebitelský úvěr a platební historii Klienta v rámci uzavřených smluv o úvěru. Na poskytnutí slevy nemá Klient právní nárok. 6.4 Náklady spojené s poskytnutím úvěru V případě, že Klient zvolí formu výplaty úvěru prostřednictvím služeb České pošty s.p., poštovní poukázka typu B účet hotovost, je Klient povinen uhradit Věřiteli náklady spojené s touto službou a to dle aktuálního ceníku České pošty s.p.

3 Klient Věřitele výslovně zmocňuje k inkasu ceny služby České pošty s.p. Dle bodu z poskytovaného úvěru Klient souhlasí s tím, že součástí služby poskytnuté Českou poštou s.p. dle článku bude i služba Dodejka, písemné informování Věřitele Českou poštou s.p. o výplatě poukázané částky a služba bude poskytnuta výhradně způsobem Dodání do vlastních rukou adresáta, kdy poukázaná částka bude vyplacena pouze a jenom adresátovi. 7. Úrok a sankce za porušení Jednotlivé smlouvy o úvěru 7.1 Úrok Za dobu, na níž je Spotřebitelský úvěr poskytnut je Klient povinen uhradit Věřiteli úrok ve výši pevné úrokové sazby stanovené v Příloze č. 2 k těmto VOP. Částka odpovídající úroku za jeden den je pro účely Spotřebitelského úvěru stanovena v Příloze č. 2 k těmto VOP. Úrok je splatný v Den splatnosti spolu se Spotřebitelským úvěrem, ustanovení čl těchto VOP tím není dotčeno V případě odstoupení od Smlouvy o spotřebitelském úvěru podle čl těchto VOP je Klient povinen uhradit Věřiteli úrok za období od poskytnutí Spotřebitelského úvěru do dne vrácení Spotřebitelského úvěru. 7.2 Zákonný úrok z prodlení V případě, že Klient nesplatí Spotřebitelský úvěr a/nebo Poplatek za poskytnutí úvěru v Den splatnosti, dostává se do prodlení. V případě prodlení je Klient povinen uhradit Věřiteli úrok z prodlení z dlužné částky v zákonné výši stanovené v souladu s 1970 ve spojení s 1806 Občanského zákoníku a nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, v platném znění V případě odstoupení od Smlouvy o spotřebitelském úvěru dle čl těchto VOP nevzniká Věřiteli nárok na zákonný úrok z prodlení. 7.3 Smluvní pokuta V případě, že bude Klient v prodlení se splacením Spotřebitelského úvěru je povinen dále uhradit Věřiteli smluvní pokutu v následující výši: 500 Kč za prodlení trvající do 7 kalendářních dní po Dni splatnosti, odpovídající 100% Spotřebitelského úvěru, maximálně však Kč za prodlení trvající 8 a více kalendářních dní po Dni splatnosti Celková výše smluvní pokuty vypočtená dle čl těchto VOP nepřesáhne v případě porušení Jednotlivé smlouvy o úvěru částku ve výši Kč Povinnost zaplatit smluvní pokutu vzniká i v případě, že Klient porušení povinnosti nezaviní Nárok na náhradu škody není uhrazením smluvní pokuty dotčen Nárok na zaplacení smluvní pokuty Věřiteli nevzniká v případě odstoupení od Smlouvy o spotřebitelském úvěru dle čl těchto VOP. 7.4 Náklady spojené s uplatněním pohledávky V případě porušení Jednotlivé smlouvy o úvěru z důvodu prodlení s uhrazením kteréhokoli nároku Věřitele podle Jednotlivé smlouvy o úvěru trvajícího více než 14 dní, sjednávají Smluvní strany, že Klient je povinen uhradit Věřiteli dále i náklady spojené s vymáháním nároků Věřitele prostřednictvím Mrázek Jan, Mgr., advokát, IČO: , se sídlem Praha - Žižkov, Žerotínova 1141/37, PSČ 13000, stanovené paušálně částkou ve výši Kč. 8. Jednotlivá smlouva o úvěru obecná ustanovení 8.1 Věřitel poskytne Klientovi Spotřebitelský úvěr jen po posouzení schopnosti Klienta splácet tento úvěr, a to na základě informací získaných od Klienta, případně nahlédnutím do rejstříků a databází umožňujících posouzení kredibility Klienta. Klient je povinen poskytnout Věřiteli úplné, přesné a pravdivé údaje v rozsahu nezbytném pro posouzení schopnosti Klienta Spotřebitelský úvěr splácet v souladu s 9 odst. 3 Zákona o spotřebitelském úvěru. 8.2 Není-li dohodnuto v rámci Smlouvy o spotřebitelském úvěru, je Klient použít Spotřebitelský úvěr k jakémukoliv účelu. 8.3 Aktivací Uživatelského účtu, přijetím VOPOÚ ani podáním Žádosti nevzniká Klientovi nárok na poskytnutí Spotřebitelského úvěru. Spotřebitelský úvěr budou Klientovi poskytnuty pouze na základě uzavření Smlouvy o spotřebitelském úvěru. K uzavření Jednotlivé smlouvy o úvěru dojde na základě Žádosti Klienta a jejího potvrzení Věřitelem. Nebude-li Smlouva o spotřebitelském úvěru na základě Žádosti uzavřena z důvodu výsledku vyhledávání v databázi umožňující posouzení úvěruschopnosti Klienta, je Věřitel povinen o tom Klienta bezodkladně bezplatně informovat a sdělit mu údaje o použité databázi. 8.4 Smlouvu o spotřebitelském úvěru lze uzavřít zejména těmito způsoby: podáním Žádosti prostřednictvím Uživatelského účtu Klienta a následnou akceptací ze strany Věřitele, osobním podáním Žádosti a jejím potvrzením v provozovně Věřitele. Akceptace Žádosti Klienta s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky uvedené v Žádosti je přijetím Žádosti Věřitelem, pokud Klient bez zbytečného odkladu po doručení akceptace Žádosti neodmítne. Klient je oprávněn akceptaci Žádosti v takovém případě odmítnout nejpozději do okamžiku poskytnutí Úvěru. 8.5 Klient je oprávněn podat Žádost pouze v případě, že nemá žádné splatné závazky z předchozích úvěrů/spotřebitelských úvěrů a má dostatečný příjem pro splácení Spotřebitelského úvěru ke Dni splatnosti. 8.6 Smlouva o spotřebitelském úvěru má vždy písemnou formu, nedostatek písemné formy Smlouvy o spotřebitelském úvěru nezakládá v souladu s ustanovením 6 odst. 1 Zákona o spotřebitelském úvěru neplatnost Smlouvy o spotřebitelském úvěru. 8.7 Spotřebitelský úvěr je možnost poskytnout pouze v částce odpovídající celým tisícům. Výše Spotřebitelského úvěru je omezena částkou Kč. 8.8 Veškeré závazky Klienta podle Smlouvy o spotřebitelském úvěru se považují za splněné okamžikem připsání příslušné částky na Bankovní účet Věřitele s řádně uvedeným Variabilním symbolem. Veškeré závazky Věřitele se považují za splněné okamžikem připsání příslušné částky na Bankovní účet Klienta. 8.9 Reklama na služby poskytované Věřitelem uveřejněná na Internetových stránkách Věřitele nebo jiným vhodným způsobem není nabídkou na uzavření Smlouvy o spotřebitelském úvěru a za nabídku ve smyslu 1732 Občanského zákoníku je možné považovat pouze Žádost. 9. Uzavření Smlouvy o spotřebitelském úvěru: 9.1 Uzavření Smlouvy o spotřebitelském úvěru prostřednictvím Uživatelského účtu Klient zašle prostřednictvím Uživatelského účtu Věřiteli Žádost, jejíž obsah bude Klientem navolen v rámci prostředí Uživatelského účtu Před odesláním Žádosti Věřiteli bude automaticky zrekapitulován obsah Žádosti, včetně požadované výše Spotřebitelského úvěru, Dne splatnosti a RSPN a Celkových nákladů spotřebitelského úvěru Po odeslání Žádosti Klientem zašle Věřitel Klientovi prostřednictvím ové adresy, příp. poštovní adresy Klienta alespoň v Textové podobně návrh Smlouvy o spotřebitelském úvěru a VOP Smlouva o spotřebitelském úvěru je uzavřena připojením podpisu druhé Smluvní strany na návrh Smlouvy o spotřebitelském úvěru. Ohledně formy Smlouvy o spotřebitelském úvěru platí čl. 8.6 těchto VOP Informace vyžadované Zákonem o spotřebitelském úvěru budou Klientovi sděleny v rámci rekapitulace Žádosti dle čl na formuláři dle Přílohy č. 1 těchto VOP, nejpozději však bezprostředně po uzavření Smlouvy o spotřebitelském úvěru. 9.2 Uzavření Smlouvy o spotřebitelském úvěru v provozovně Věřitele

4 Klient je oprávněn na základě jeho Žádosti uzavřít Smlouvu o spotřebitelském úvěru také v provozovně Věřitele. Žádost může být Věřiteli podána prostřednictvím Uživatelského účtu, písemně, em, osobně nebo jiným vhodným způsobem. Při podání Žádosti prostřednictvím Uživatelského účtu se použije čl těchto VOP přiměřeně, přičemž rekapitulace bude obsahovat mj. i RSPN a Celkové náklady spotřebitelského úvěru Informace vyžadované Zákonem o spotřebitelském úvěru budou Klientovi poskytnuty na formuláři uvedeném v Příloze č. 1 těchto VOP nejpozději v rámci projednání Žádosti. Do okamžiku poskytnutí těchto informací je Klient oprávněn Žádost vzít zpět a Žádost se stává závaznou až okamžikem potvrzení poskytnutí těchto informací Klientem na listině obsahující tyto informace Smlouva o spotřebitelském úvěru je uzavřena připojením podpisu druhé Smluvní strany na návrh Smlouvy o spotřebitelském úvěru. Ohledně formy Smlouvy o spotřebitelském úvěru platí čl. 8.6 těchto VOP. 9.3 Akceptací těchto VOP Klient zároveň vyjadřuje souhlas s poskytnutím informací vyžadovaných Občanským zákoníkem a dále Zákonem na ochranu spotřebitele v Textové podobě, tj. těmito VOP a netrvá na poskytnutí těchto informací písemně. 10. Ukončení Jednotlivé smlouvy o úvěru 10.1 Klient je oprávněn od Smlouvy o spotřebitelském úvěru písemně odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy o spotřebitelském úvěru. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno věřiteli písemně v listinné podobě nebo na Trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty. Pro způsob doručování platí čl. 14 těchto VOP. Právo na odstoupení nemá Klient u Smlouvy o spotřebitelském úvěru, z níž bylo zcela splněno oběma Smluvními stranami v souladu s čl. 4.2 těchto VOP na výslovnou žádost Klienta v Textové podobě před výkonem Klientova práva na odstoupení. Pro odstoupení je Klient oprávněn využít vzorový formulář, který je uveden jako Příloha č. 4 těchto VOP V případě porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy o spotřebitelském úvěru jednou ze Smluvních stran, je druhá Smluvní strana oprávněna tuto Smlouvu o spotřebitelském úvěru z tohoto důvodu vypovědět. V případě výpovědi podle tohoto článku zaniká Smlouva o spotřebitelském úvěru účinností uplynutím 10 dnů od doručení výpovědi druhé Smluvní straně. 11. Změna Jednotlivé smlouvy o úvěru 11.1 Pro uzavření dodatku ke Smlouvě o spotřebitelském úvěru platí přiměřené ustanovení čl. 9.1 a 9.2 těchto VOP. Ustanovení čl těchto VOP tím není dotčeno. 12. Další práva a povinnosti Smluvních stran Klient si je vědom toho, že v rámci plnění Smlouvy o spotřebitelském úvěru může od Věřitele obdržet informace, které jsou považovány za důvěrné bez ohledu na skutečnost, zda jsou tak výslovně označeny. Za důvěrné se považují zejména všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství Věřitele. Klient se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací. Klient nesmí bez písemného souhlasu Věřitele důvěrné informace využít pro sebe nebo třetí osoby, pokud by to bylo v rozporu se zájmy Věřitele. Účinnost ustanovení tohoto článku nezaniká v důsledku ukončení Smlouvy o spotřebitelském úvěru (z jakéhokoliv důvodu) a pozbývá účinnosti po uplynutí pěti (5) let po zániku poslední smlouvy o úvěru uzavřené mezi Věřitelem a Klientem Klient souhlasí se zasíláním informací souvisejících s poskytováním úvěrů a se zasíláním obchodních sdělení Věřitele na elektronickou adresu Klienta. Klient může svůj souhlas podle předchozí věty kdykoli odvolat. V případě, že by se Klient domníval, že Věřitel provádí zasílání obchodních sdělení v rozporu se zákonem, může požádat Věřitele o vysvětlení a dále požadovat, aby Věřitel odstranil takto vzniklý stav. Je-li žádost Klienta podle předchozí věty shledána oprávněnou, Věřitel odstraní neprodleně závadný stav. 13. Ochrana osobních údajů Klient souhlasí se zpracováním Osobních údajů Věřitelem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to pro účely poskytnutí Spotřebitelského úvěru a správy pohledávek za Klientem, včetně případných kroků souvisejících s vymáháním či postoupením pohledávek za Klientem, ověření identity Klienta, ověření, že Klient nemá žádné neuhrazené splatné dluhy a že má Klient pravidelný příjem, dále pro účely zjišťování dalších informací o majetkových poměrech Klienta a posouzení schopnosti Klienta splácet spotřebitelský úvěr a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Věřitelem a pro účely předávání Osobních údajů Petru Hrobařovi, IČO: , se sídlem Smetanova 334/4, Milovice, PSČ 28924, pro účely vytvoření databáze pro budoucí posuzování bonity Klientů a vymáhání pohledávek z Jednotlivých smluv o úvěru Klient bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Věřitele o jakékoliv změně v Osobních údajích Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, nejméně však po dobu trvání závazků dle Smlouvy o spotřebitelském úvěru. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem Klient prohlašuje, že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. V případě, že by se Klient domníval, že Věřitel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Věřitele o vysvětlení a/nebo požadovat, aby Věřitel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů. Je-li žádost uživatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, Věřitel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Věřitel nebo zpracovatel žádosti, má Klient právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Klienta obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se svým podnětem přímo Požádá-li Klient o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Věřitel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 14. Doručování Není-li dohodnuto jinak, korespondence související s Jednotlivou smlouvou o úvěru musí být druhé Smluvní straně doručena písemně, a to prostřednictví Uživatelského účtu, em na adresu Klienta, doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb anebo osobně (dle volby odesílatele) Zpráva je doručena: a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěn certifikátem; b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem; c) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná z něj zásilku převzít) zásilku převzít Má se za to, že zpráva odeslaná prostřednictvím provozovatele poštovních služeb došla adresátovi třetí pracovní den po jejím odeslání Doručovací adresa Věřitele je adresa uvedená v čl. 1.1 těchto VOP. Kontaktní ová adresa Věřitele je Kontaktní telefonní číslo Věřitele je: Závěrečná ustanovení Pokud vztah založený těmito VOP a Smlouvou o spotřebitelském úvěru obsahuje mezinárodní prvek, pak Smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky Případný spor mezi Věřitelem a Dlužníkem vyplývající ze Smlouvy o spotřebitelském úvěru je možné řešit mimosoudně prostřednictvím finančního arbitra postupem dle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a to v řízení zahájeném na návrh Klienta s tím, že finanční arbitr rozhoduje ve věci samé bez zbytečného odkladu nálezem; doručený nález, který již nelze napadnout námitkami, je v právní moci a je vykonatelným exekučním titulem, jakmile uplyne lhůta k plnění.

5 15.3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto VOP neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení těchto VOP platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu Smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného resp. neúčinného Veškeré závazky Klienta podle Jednotlivé smlouvy o úvěru se považují za splněné okamžikem připsání příslušné částky na Bankovní účet Věřitele s řádně uvedeným Variabilním symbolem. Ve smyslu 1932 odst. 1 Občanského zákoníku se započte plnění Klienta v následujícím pořadí (i) na náklady spojené s uplatněním pohledávky dle čl. 7.4 těchto VOP, (ii) Poplatek za poskytnutí úvěru/poplatek za prodloužení (iii) na úroky z prodlení dle čl. 7.2 těchto VOP, (iv) na Úrok a následně na (v) Spotřebitelský úvěr, ledaže Klient určí jinak. Je-li Klient dlužen Věřiteli ve smyslu 1933 odst. 1 Občanského zákoníku z několika peněžitých závazků, započte se plnění nejprve na závazek, jehož splnění Věřitel u Klienta již upomenul, jinak na závazek nejméně zajištěný. Jsou-li všechny závazky Klienta zajištěny ve stejné míře, započte se plnění na závazek nejdříve splatný Smluvní strany se dohodly, že ustanovení 1764 až 1766 Občanského zákoníku ohledně změny okolností se nepoužije Klient prohlašuje, že si podrobně pročetl a seznámil se s těmito VOP, měl dostatek času a veškerá ustanovení jsou mu srozumitelná. Věřitel poskytl Klientovi osobně nebo prostřednictvím Internetových stránek Věřitele a Uživatelského účtu náležité vysvětlení a Klient prohlašuje, že je schopen posoudit, že tyto VOP odpovídají jeho potřebám a finanční situaci. Klient nežádá další vysvětlení od Věřitele či od třetí osoby Klient bere na vědomí, že se v případě uvedení nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů nebo zamlčení podstatných údajů při uzavírání těchto VOP, Jednotlivé smlouvy o úvěru a změny Jednotlivé smlouvy o úvěru, se může dopustit trestného činu úvěrového podvodu.

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi: Věřitel: NELY Invest s.r.o. se sídlem Praha, Kryšpínova 527/6, PSČ 109 00, IČ: 013 88 703, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Smlouva o poskytování reklamy bude uzavřena na jeden (1) rok od zahájení poskytování služby.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Smlouva o poskytování reklamy bude uzavřena na jeden (1) rok od zahájení poskytování služby. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Pricetown s.r.o. se sídlem Praha 10, Vinohrady, Korunní 810/104, PSČ 101 00 IČ: 279 17 223 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1. Klient znamená

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Věřitel: obchodní společnost : V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky firmy Ing. Vladimír Filip, se sídlem 602 00 Brno,

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KOVODRUZSTVO výrobní družstvo v Plzni se sídlem Na Roudné 433/43, 30100 Plzeň IČ: 00028908 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Plzni oddíl DrXXVI vložka 55 pro prodej

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

Obchodní podmínky. obchodní společnosti. SOLOFORM spol. s.r.o. se sídlem Kunice 163, PSČ 251 63. identifikační číslo: 453 11 447

Obchodní podmínky. obchodní společnosti. SOLOFORM spol. s.r.o. se sídlem Kunice 163, PSČ 251 63. identifikační číslo: 453 11 447 Obchodní podmínky obchodní společnosti SOLOFORM spol. s.r.o. se sídlem Kunice 163, PSČ 251 63 identifikační číslo: 453 11 447 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti top vision open events s.r.o.,

Více

obchodní společnosti Cukrárna Snídejte šampaňské, s.r.o

obchodní společnosti Cukrárna Snídejte šampaňské, s.r.o OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Cukrárna Snídejte šampaňské, s.r.o se sídlem Praha 4, Modřany, Andělova 868/18, PSČ 143 00 identifikační číslo: 290 46 661 společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 1/8

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 1/8 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ANWE s.r.o. se sídlem Příční 9, Šlapanice 664 51 identifikační číslo: 283 24 633 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Brně oddíl C, vložka 61288 pro

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pirueta.cz/obchod

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pirueta.cz/obchod OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pirueta.cz/obchod 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky )

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě společnosti

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě společnosti v internetovém obchodě společnosti v internetovém obchodě, který je provozván na těchto URL adresách (moto-pol.cz; www.moto-pol.cz; eshop.moto-pol.cz; www.eshop.moto-pol.cz) provozovatelem: Moto-Pol, spol.

Více

Extra Gastro s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese worldwine.cz, world-wine.cz a dalších aliasech.

Extra Gastro s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese worldwine.cz, world-wine.cz a dalších aliasech. Extra Gastro s.r.o. se sídlem Budějovická 2056/96, 140 00, Praha 4 identifikační číslo: 291 55 568 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl 204762, vložka C pro prodej zboží

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, OBCHODNÍ PODMÍNKY Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. se sídlem Vlašská 9/355 Praha 1, 118 40 Praha identifikační číslo: 68378114 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky a Reklamační řád

Obchodní podmínky a Reklamační řád Obchodní podmínky a Reklamační řád Společnost 1) Identifikace provozovatele prodejního místa: 4stones, s.r.o. provozovatel webu Poradci-sobě.cz Ke Školce 1319F 252 19 Rudná IČ:29002303 DIČ: CZ-29002303

Více

Obchodní podmínky služby PO SVÉM

Obchodní podmínky služby PO SVÉM Obchodní podmínky služby PO SVÉM společnosti SALMAKIS s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 508/23, 149 00 Praha 4, identifikační číslo: 24686891, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku

Více

1. Úvodní ustanovení. Všeobecné obchodní podmínky jsou dostupné také ve formátu pdf.

1. Úvodní ustanovení. Všeobecné obchodní podmínky jsou dostupné také ve formátu pdf. Všeobecné obchodní podmínky jsou dostupné také ve formátu pdf. Mgr. Jitka Herzánová Krnsko 51, 294 31 identifikační číslo: 73622931 fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 24.10.2005 evidenční

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY živnostníka Dominika Škody se sídlem Za Kapličkou 1246, 54701 Náchod identifikační číslo: 74740181 zapsaného v registru živnostenského úřadu města Náchoda pro prodej zboží prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY Nela Kubasová se sídlem: Tvardkova 703, Ústí nad Orlicí, 56201 identifikační číslo: 76423247 OBCHODNÍ PODMÍNKY Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 9. 11. 2009 vydaným Městským úřadem Ústí

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Všeobecné obchodní podmínky 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo (dále jen Smlouva ) uzavřené v souladu s ustanovením 2586

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti AEC ELEKTROTECHNIKA, spol. s r.o. se sídlem Praha 4, Na Rovinách 6/390, PSČ 142 00 identifikační číslo: 61774812 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti, IČ:41293036, se sídlem Holušiská 2221/3, 148 00 Praha 4 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 204599 pro prodej

Více

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva o úvěru číslo smlouvy typ smlouvy ACEMA Credit Czech, a.s. se sídlem Kobližná 71/2, 602 00, Brno IČ: 26158761, DIČ: CZ26158761 společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACM Money Česká republika, a.s., pro poskytnutí úvěru Malá domů s použitím SMS zpráv

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACM Money Česká republika, a.s., pro poskytnutí úvěru Malá domů s použitím SMS zpráv Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACM Money Česká republika, a.s., pro poskytnutí úvěru Malá domů s použitím SMS zpráv Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí úvěru Malá domů (dále také jen

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky obchodní společnosti Tilab Invest s.r.o. se sídlem Vnitřní 439/4, 602 00, Brno identifikační číslo: 027 97 526 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. internetového obchodu organizace ČESKÝ ZÁPAD. se sídlem: Dobrá Voda 52, 364 01 Toužim tel.: 602 663 578

OBCHODNÍ PODMÍNKY. internetového obchodu organizace ČESKÝ ZÁPAD. se sídlem: Dobrá Voda 52, 364 01 Toužim tel.: 602 663 578 OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu organizace ČESKÝ ZÁPAD se sídlem: Dobrá Voda 52, 364 01 Toužim tel.: 602 663 578 e-mail: obchod(zavináč)cesky-zapad.cz identifikační číslo - IČO: 26550334 DIČ: CZ26550334

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Martin Roj Invest se sídlem Italská 773, 38301, Prachatice identifikační číslo: 88254437 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

NÁKUPNÍ ŘÁD ELEKTRONICKÉHO OBCHODU SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S.

NÁKUPNÍ ŘÁD ELEKTRONICKÉHO OBCHODU SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. NÁKUPNÍ ŘÁD ELEKTRONICKÉHO OBCHODU SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tento nákupní řád (dále jen nákupní řád ) společnosti O2 Czech Republic a.s. se sídlem Praha 4, Michle, Za

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti se sídlem :, identifikační číslo: 26457831 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem,,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatel David Procházka se sídlem Rybná 716/24, 110 00, Praha- Staré město identifikační číslo: 03670589 zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 1 pro

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Smluvní strany: 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.2. VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (dále KS). Platné znění VOP je též umístěno na internetových stránkách prodávajícího.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.2. VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (dále KS). Platné znění VOP je též umístěno na internetových stránkách prodávajícího. OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem Sexshopprozeny.cz je: Lucie Hejbalová se sídlem Nová cesta 757, Dobřichovice e-mail: infoexshopprozeny.cz identifikační číslo: 02522560 společnost zapsaná v živnostenském

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Vlkos-družstvo invalidů se sídlem Katovická 175, 38601 Strakonice identifikační číslo: 26040875

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Vlkos-družstvo invalidů se sídlem Katovická 175, 38601 Strakonice identifikační číslo: 26040875 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Vlkos-družstvo invalidů se sídlem Katovická 175, 38601 Strakonice identifikační číslo: 26040875 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského sudu v Českých Budějovicích,

Více

PIXELIE Iva Zemanová Jiříčková. se sídlem Na Výšinách 875/20 IČ: 66532183, DIČ: CZ755826/0083

PIXELIE Iva Zemanová Jiříčková. se sídlem Na Výšinách 875/20 IČ: 66532183, DIČ: CZ755826/0083 OBCHODNÍ PODMÍNKY PIXELIE Iva Zemanová Jiříčková se sídlem Na Výšinách 875/20 IČ: 66532183, DIČ: CZ755826/0083 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://eshop.pixelie.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043 obchodní společnosti Wawel s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN identifikační číslo: 26222043 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Fyzické osoby - podnikatelky Michaely Basalové identifikační číslo: 03833739 fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 10, pro prodej zboží prostřednictvím

Více

Obchodní podmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ UŽIVATELSKÝ ÚČET. Provozovatelem internetového obchodu www.obchod-oliver.cz je

Obchodní podmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ UŽIVATELSKÝ ÚČET. Provozovatelem internetového obchodu www.obchod-oliver.cz je Obchodní podmínky Provozovatelem internetového obchodu www.obchod-oliver.cz je Tomáš Cipra, Lexova 2163, 530 02 Pardubice, IČ: 87590182 Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., č.ú.: 201892148/0600 ÚVODNÍ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Morávek systémy s.r.o. Trstěnická 932, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, Identifikační číslo: 04047231

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Morávek systémy s.r.o. Trstěnická 932, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, Identifikační číslo: 04047231 OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Morávek systémy s.r.o. Trstěnická 932, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, Identifikační číslo: 04047231 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek

Více

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č.

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č. (dále jen smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Název: PROFI MONEY CZ, s.r.o. Identifikační číslo: 028 71 114 Sídlo: Rybná

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky ! Všeobecné obchodní podmínky STREET AND SPORT WEAR s.a.m., s.r.o.! IČ: 27115411 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 97385 pro prodej zboží prostřednictvím

Více

Obchodní podmínky Arkline s.r.o. www.iceice.cz

Obchodní podmínky Arkline s.r.o. www.iceice.cz Obchodní podmínky obchodní společnosti Arkline s.r.o., se sídlem: třída Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno, identifikační číslo: 29317533, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

1.3 1.4 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET 2.1

1.3 1.4 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET 2.1 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Ing. Petra Hilburgerová, IČ 66850771 se sídlem: Tryskovická 293/17, Praha 9 Třeboradice, 196 00, identifikační číslo: 66850771 pro prodej zboží prostřednictvím on-line

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Win-i-door, s.r.o. se sídlem Bílenecké náměstí 13/9, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8 identifikační číslo: 29138795 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Josef Bláhovec Pstruhařství Mlýny se sídlem: Žár 25, Vacov 384 86 Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku IČO: 67172695, DIČ: CZ7502101640 Telefon: +420 603 888 542, +420 388

Více

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty)

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) KOBLIŽEK... veselá zápůjčka uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi: 1. obchodní společností KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. se sídlem v Plzni, Manětínská 1543/69, IČ: 290

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

STROBL.CZ s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY

STROBL.CZ s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Strobl.cz s.r.o. se sídlem U nemocnice 221/III Jindřichův Hradec 37701 identifikační číslo: 28123140 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti BORRO CZECH spol. s r.o. se sídlem Kaštanová 75, Brno 620 00 identifikační číslo: 255 458 33 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Šípek Team s.r.o. se sídlem Sněmovní 174/7, 118 00 Praha 1 Malá Strana identifikační číslo: 27125530 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 28052013 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná

Více

fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Blansko;

fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Blansko; Obchodní podmínky dle řeči právníka Fyzické osoby podnikatele, Miroslava Sedláka; trvale bytem na adrese Kotvrdovice 259; identifikační číslo: 71784781; fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Nikola Skondrojani Mandaly Nikola IČ: 88 89 32 60 se sídlem Českolipská 386/15, Praha 9, 190 00

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Nikola Skondrojani Mandaly Nikola IČ: 88 89 32 60 se sídlem Českolipská 386/15, Praha 9, 190 00 OBCHODNÍ PODMÍNKY Nikola Skondrojani Mandaly Nikola IČ: 88 89 32 60 se sídlem Českolipská 386/15, Praha 9, 190 00 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní

Více