Komunitární právní úprava spotřebitelského úvěru v praxi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunitární právní úprava spotřebitelského úvěru v praxi"

Transkript

1 Brno International Business School Komunitární právní úprava spotřebitelského úvěru v praxi Iva Dvořáková KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2010

2 Publikace byla vydána ve spolupráci se soukromou vysokou školou Brno International Business School (B.I.B.S., a.s.). Iva Dvořáková 2010 ISBN (KEY Publishing s.r.o.) ISBN (B.I.B.S., a.s.)

3 Abstrakt Publikace se zabývá problematikou spotřebitelského úvěru. Výzkum je zaměřen na vyhledání a analýzu příslušných komunitárních právních předpisů včetně posouzení jejich implementace do českého právního řádu. Řešená problematika je zasazena do kontextu s aktuální diskuzí v odborné právní literatuře včetně související judikatury zveřejněné Soudním dvorem Evropské unie. Komunitární právní úprava spotřebitelského úvěru je v této publikaci řešena komplexně. Především je provedena analýza příslušných norem práva hmotného se zaměřením na původní směrnici 87/102/EHS a novou právní úpravu smluv o spotřebitelském úvěru v režimu směrnice 2008/48/ ES. Následně je zhodnocena transpozice uvedených směrnic do vnitrostátních právních předpisů. V dalších kapitolách se autorka věnuje komunitární úpravě soudní příslušnosti a kolizní problematice ve věcech spotřebitelských smluv. V této souvislosti jsou zmíněna soudní rozhodnutí zabývající se otázkou dovolenosti rozhodčí doložky ve spotřebitelské smlouvě. Závěr publikace se zabývá problematikou regulace soutěžního práva v oblasti spotřebitelských smluv, konkrétně pojednává o právní úpravě ochrany proti nekalým obchodním praktikám soutěžitelů vůči spotřebitelům. Abstract Book is focused on problems of the consumer lending. Its aim is to select and analyse appropriate community enactments regulating the consumer lending including the assessment of the appropriate directive implementation into the Czech system of law. Solved problems are set in the context of the professional law literature with the current discussion including the connecting judicatures publicised by The Court of Justice of the European Union. The community legal regulations of the consumer lending are globally discussed in this thesis. Above all the appropriate standards of substantive law are analysed with the aim at the original directive 87/102/EHS and then at the new law regulation of consumer lending contracts according to the directive 2008/48/ES. Afterwards the transposition of mentioned directives to the national enactments is evaluated. In the following chapters the author presents community adjustment of jurisdiction including the conflict problems of consumer contracts. In this respect there are mentioned the adjudications considering the questions of admissibility of the arbitration clause in the consumer contract. The conclusion of this thesis concerns with problems in regulation of the competition law in the area of consumer contracts. In the concrete, it deals with the law regulation of protection against competitors unfair business practice in face of consumers

4 Obsah 1 Úvod Úvod do problematiky komunitární ochrany spotřebitele Vymezení řešeného problému, smysl a cíle publikace Výzkum (metody, zdroje informací) K metodám výzkumu (přehled použitých přístupů) Základní zdroje informací Prameny evropského práva Hmotněprávní úpravaspotřebitelského úvěru Komunitární právní úprava Úvod do problematiky spotřebitelského aquis Režim směrnice 87/102/EHS Režim směrnice 2008/48/ES Vnitrostátní právní úprava ochrany spotřebitele Úvod do problematiky vnitrostátní právní ochrany spotřebitele Spotřebitelský úvěr dle zákona o spotřebitelském úvěru Nová právní úprava spotřebitelského úvěru dle zákona č. 145/2010 Sb Spotřebitelský úvěr v praxi Komunitární úprava soudní příslušnosti ve věcech spotřebitelských smluv Úvod do komunitární úpravy soudní příslušnosti Bruselská a Luganská úmluva Nařízení (ES) č. 44/2001 (Brusel I) Úprava spotřebitelských smluv v nařízení Brusel I Rozhodčí doložka ve spotřebitelské smlouvě a komunitární právo Vnitrostátní právní úprava v ČR Systém alternativního řešení sporů (ADR) a spotřebitelské smlouvy Úprava nekalých obchodních praktik v oblasti sjednávání spotřebitelských úvěrů (oblast veřejného práva) Komunitární úprava nekalých obchodních praktik vůči spotřebitelům Vymezení nekalých obchodních praktik generální klauzule Klamavé praktiky Agresivní praktiky Černá listina K možnostem postihu nekalosoutěžního jednání K transpozici Směrnice o nekalých obchodních praktikách v ČR Závěr Zdroje... 76

5 kapitola 1 Úvod 1.1 Úvod do problematiky komunitární ochrany spotřebitele Evropa, jejíž plocha (i s ostrovy) představuje pouze 7% světové pevniny, se zřejmě poprvé objevuje jako název území u Hesioda 1 v básni Apollon Pythijský 2. Jako politická síla byla dle historiků Evropa založena v období mezi koncem klasického starověku a rokem 1000 n.l. 3 Přestože počátky samotné evropské integrace spadají dle současných učebnic do poloviny 20. století (období po II. světové válce), jsou přesto v této souvislosti zmiňováni slavní předchůdci novodobých sjednotitelů. Z pohledu vývoje evropské ideje lze připomenout několik významných osobností, mezi které bezesporu patří Karel Veliký ( ), již za svého života označován jako otec Evropy. V českém prostředí bývá často zmiňován Jiří z Poděbrad ( ), který vypracoval projekt všeobecné mírové organizace evropských států, u jehož zrodu stál Jiřího poradce Antonio Marini z Grenoblu. Za zvláštní pozornost jistě stojí Richard Coudenhove-Kalergi, jehož nejvýznamnějším dílem je kniha Panevropa (1923), která byla inspirována spisem Alfreda Frieda Pan-Amerika (1910). Jeřábek 4 uvádí, že význam knihy odpovídá politickým ambicím, které do ní její tvůrce vkládal a je označo- 1 Hésiodos, působil pravděpodobně na přelomu 8. a 7. st. př. n. l., řecký básník, první doložená postava evropské literatury (in: Všeobecná encyklopedie Diderot. Rok vydání: 1999). 2 Veber, V.: Dějiny sjednocené Evropy od antických počátků do současnosti. NLN. Rok vydání strana 9. 3 In: pozn.6. Veber odkazuje na historika Třeštíka či mediavelistu Le Goffa. s Jeřábek, M.: Richard Coudenhove-Kalergi. Reflex č. 21. Ročník

6 vána za jednu z nejdůležitějších politických knih 20. století. Panevropou rozuměl Coudenhove-Kalergi Evropu včetně evropských kolonií bez Anglie a bez Ruska a kladl důraz na význam německo-francouzských vztahů. Moderní evropská idea se začíná v širším rozsahu prosazovat v souvislosti s dvěma válečnými krizemi 20. století, kdy se objevují návrhy na nadnárodní evropské sjednocení a naplnění podoby evropské ideje. Lze zmínit rakouský sociálnědemokratický projekt národně autonomní unie 5, který vycházel z představy, že princip suverenity národního státu je již překonán a vývoj směřuje k nadnárodním celkům. Projekt počítal s vytvořením jednotného hospodářského prostoru včetně postupného vytvoření celní a měnové unie. Po druhé světové válce vzniká mnoho mezivládních organizací, které měly vyřešit otázku vývoje Evropy. Integrační vývoj byl ovlivněn rozdělením Evropy na západní a východní blok. Za konkrétní zahájení integrace Evropy v dnešním slova smyslu je považováno založení nadstátních organizací. Jedná se o Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO) 6, Evropské hospodářské společenství (EHS) a Evropské společenství pro atomovou energii (EURATOM). V roce 1965 dochází slučovací smlouvou k vytvoření jednotného systému orgánů tří Společenství. Dalším výrazným mezníkem bylo přijetí Maastrichtské smlouvy o Evropské unii z roku 1992, která však znamenala pro část obyvatel zklamání, neboť nesplnila požadavek na federativní uspořádání Evropy. Maastrichtská smlouva alespoň nastínila další vývoj v Evropě, zejména upravila otázku budoucí společné měny, rozšířila a posílila pravomoci Evropského parlamentu či nastolila možnost evropského občanství. Pokus o další fázi evropské integrace souvisí se Smlouvu o Ústavě pro Evro pu 7, která byla podepsána prezidenty a premiéry členských států Evrop ské unie na podzim roku 2004, avšak nikdy nevstoupila v platnost. Důvodem tohoto vývoje byla skutečnost, že občané Francie a Nizozemska euroústavu v referendech nepodpořili. Členské státy se v průběhu roku 2007 dohodly na přijetí nové smlouvy, která dostala název Reformní smlouva EU. Kritici této smlouvy namítají, že Reformní smlouva (nyní označovaná jako Lisabonská smlouva) představuje pouze kosmetickou úpravu neschválené euroústavy. Změny Lisabonské smlouvy v porovnání s původním návrhem Ústavní smlouvy jsou skutečně víceméně kosmetické. V Lisabonské smlouvě se již nevyskytuje úprava symbolů EU, tj. vlajka či hymna. Konečné znění Lisabonské (původně označované reformní) smlouvy, které bylo vypracováno mezivládní konferencí v červenci 2007, schválila na svém zasedání Evropská rada v Lisabonu ve dnech 18. a 19. října Lisabonská smlouva (dále též jako LS ) vstoupila v platnost dne Veber, V.: Dějiny sjednocené Evropy od antických počátků do současnosti. NLN. Rok vydání strana 117 a násl. 6 Pařížská smlouva zakládající ESUO byla uzavřena na dobu 50 let, ESUO tak k dni zaniklo. 7 Úřední věstník Evropské unie C 310/1, ze dne CS. 8

7 Za nejpodstatnější změny prováděné Lisabonskou smlouvou jsou považovány: přiznání právní subjektivity Unii (článek 47), zrušení pilířové struktury, rozšíření hlasování kvalifikovanou většinou v radě s spolurozhodování Parlamentu a Rady, rozšíření pravomocí EU. Dále je nově výslovně stanoveno (článek 50), že každý členský stát se v souladu se svými ústavními předpisy může rozhodnout z Unie vystoupit 8, byť uvedená možnost byla vždy předpokládána. Vstupem Lisabonské smlouvy v platnost však nekončí formální rozdělení mezi Evropskou unií a Společenstvím, neboť dále nezávisle na EU existuje Evropské společenství atomové energie (pův. EURATOM) a lze tak nadále rozlišovat mezi právem komunitárním a právem unijním 9. S ohledem na okrajovou roli Evropského společenství atomové energie se nově hovoří o evropském právu Evropské unie jako o právu unijním a o právu komunitárním pouze v historických souvislostech. Uvedené se zdůvodňuje spojením Evropské unie a Evropského společenství na základě Lisabonské smlouvy s tím, že již není nadále nutno rozlišovat mezi unijním právem (tj. právem II. a III. pilíře) a právem komunitárním (tj. právem I. pilíře). V této publikaci však pro přehlednost budu užívat i nadále pojem komunitární právo, neboť uvedený pojem považuji za formálně správný. Jak vyplývá z předcházejícího, hlavním účelem sjednocení evropských států byla po druhé světové válce snaha znemožnit vznik nového válečného konfliktu mezi evropskými národy. Tento zásadní politický cíl je zajišťován ekonomickou integrací evropských států a vytvořením společného trhu založeném na čtyřech svobodách pohybu zboží, osob, kapitálu a služeb. Postupně bylo zjištěno, že roztříštěnost právní úpravy přijaté na ochranu spotřebitelů v jednotlivých státech brání rozšíření svobody pohybu zboží a služeb. Komunitární orgány konstatovaly nutnost přijmout opatření k zajištění ochrany spotřebitele, neboť uvedené přispívá k lepšímu fungování vnitřního trhu a může zlepšit jeho konkurenceschopnost tím, že se zmenší neochota podniků zabývat se přeshraničním obchodem a zároveň se sníží administrativní zátěž a náklady podniků na dodržení harmonizovaných pravidel. Problematice ochrany spotřebitele však nebyla zpočátku věnována hlubší pozornost, zlom nastal v 70. letech 20. století, kdy v dokumentu Předběžný program EHS o ochraně spotřebitele a informační politice 10 bylo stanoveno pět základních práv spotřebitelů: 1. právo na ochranu zdraví a bezpečnosti, 2. právo na ochranu ekonomických zájmů, 8 Čl. 50 odst. 2: Členský stát, který se rozhodne vystoupit, oznámí svůj záměr Evropské radě. S ohledem na pokyny Evropské rady Unie sjedná a uzavře s tímto státem dohodu o podmínkách jeho vystoupení, s přihlédnutím k rámci jeho budoucích vztahů s Unií. Tato dohoda se sjednává v souladu s čl. 218 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie. Jménem Unie ji uzavře Rada, která rozhoduje kvalifikovanou většinou po obdržení souhlasu Evropského parlamentu. 9 Svoboda, P.: Úvod do evropského práva.3.vydání.praha: C. H. Beck, 2010, s Council Resolution of 14 April 1975 on a preliminary programme of the European Economic Community for a consumer protection and information policy. 9

8 10 3. právo na odškodnění, 4. právo na informace a vzdělávání, 5. právo na zastoupení (právo být slyšen). V roce 1985 byly vydány první směrnice na ochranu spotřebitele, a to směrnice o odpovědnosti za vady výrobků 11 a podomním prodeji 12. Pojem spotřebitel byl zakotven v primárním právu poprvé v Jednotném evropském aktu. Čl. 100a (dnes čl. 95) Smlouvy zmocnil Evropskou komisi navrhovat opatření na ochranu spotřebitelů, přičemž základem má být vysoký stupeň ochrany. Pojem spotřebitel v něm však nebyl přesně definován. Přestože Jednotný evropský akt rozšířil politiky Společenství o nové oblasti, jako jsou sociální politika, regionální politika nebo politika na ochranu životního prostředí, spotřebitelská politika se v něm ještě neobjevuje. Jako samostatnou politiku zavedla ochranu spotřebitele až Maastrichtská smlouva, konkrétně v původním čl. 129a 13, kde se výslovně stanoví, že Společenství přispívá k ochraně zdraví, bezpečnosti a hospodářských zájmů spotřebitelů, jakož i k podpoře jejich práva na informace, vzdělávání a práva sdružovat se k ochraně svých zájmů. Unie se snaží posílit ochranu spotřebitele různými prostředky, zejména pak zlepšováním právních předpisů, a to jak ve veřejnoprávní, tak v soukromoprávní oblasti. V současnosti probíhá revize spotřebitelského acquis, je však vhodné upozornit, že spotřebitelské acquis se netýká veškerých právních předpisů EU na ochranu spotřebitele. Analýza zpracovaná útvarem českého ministra pro evropské záležitosti 14 uvádí, že Lisabonská smlouva 15 pokračuje v trendu posilování ochrany práv spotřebitele a zdůrazňuje respekt k požadavkům na ochranu spotřebitele natolik, že je ochrana spotřebitele dokonce uvedena jako jedna z hlavních oblastí, ve kterých se uplatňuje sdílená pravomoc Unie a členských států. Analýza upozorňuje na přesunutí obecného ustanovení na ochranu spotřebitele z dosavadního čl. 153 odst. 2 SES do obecně použitelných ustanovení v části první hlavě II SFEU (konkrétně se jedná o čl. 12: Požadavky vyplývající z ochrany spotřebitele budou brány v úvahu při vymezování a provádění jiných politik a činností Unie ). Politika ochrany spotřebitele je nadále upravena v samostatné hlavě, a sice po změně číslování dle Lisa- 11 Směrnice Rady ze dne 25. července 1985 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky 85/374/EHS). 12 Směrnice Rady ze dne 20. prosince 1985 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory. 13 Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu. Přístup z www: html. (Citace ze dne ). 14 Útvar ministra pro evropské záležitosti. Analýza dopadu Lisabonské smlouvy. Přístup z www: (Citace ze dne ). 15 Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství podepsaná v Lisabonu dne 13. prosince 2007 (2007/C 306/01).

9 kapitola 2 Hmotněprávní úprava spotřebitelského úvěru 2.1 Komunitární právní úprava Úvod do problematiky spotřebitelského aquis Otázce ochrany spotřebitele je věnována legislativou EU značná pozornost 41 vzhledem k tomu, že je považována za důležitou součást širší problematiky soukromoprávní ochrany slabší smluvní strany. Spotřebitelská smlouva je termín užívaný evropskou legislativou ve směrnicích týkajících se ochrany spotřebitele. Ochrana je v nich pojata soukromoprávně, tj. nejde o kontrolu a postih dodavatele ze strany veřejné moci, nýbrž o úpravu sankčních nároků spotřebitelů jako jedné smluvní strany. V Komisi má za oblast ochrany spotřebitele hlavní odpovědnost Generální ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele, též zvané DG SANCO. Podle původních záměrů mělo dojít k rozdělení samotného Generálního ředitelství Zdraví a ochrany spotřebitele na část ochrany zdraví a část spotřebitelskou, avšak z technických a administrativních důvodů bylo nakonec vytvořeno pouze nové komisařství. Generální ředitelství tak obsluhuje dva různé komisaře. 42 Právním základem pro práci Generálního ředitelství a potažmo nového komisařství je tzv. Spotřebitelská strategie pro období , v jejímž rámci byl v prosinci 2006 přijat tzv. Spotřebitelský program na uvedené období. Jeho prvořadým cílem má být zajištění vysoké úrovně ochrany pro všechny zákazníky v EU. 41 Jehlička, O.,Švestka,J., Škárová,M. a kol..: Občanský zákoník. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, Rok: 2002, s Zdroj: Hospodářská komora České republiky. 20

10 V roce 2004 byl zahájen přezkum spotřebitelského acquis, který zahrnuje některé směrnice o ochraně spotřebitele. Tento přezkum spotřebitelského acquis se vztahoval k osmi směrnicím zaměřených na ochranu spotřebitelů. K tomuto je Komisí výslovně doplněno, že to, co se obvykle rozumí pod pojmem spotřebitelské acquis, se netýká veškerých právních předpisů EU na ochranu spotřebitele. Například nedávno přijatá směrnice o nekalých obchodních praktikách do spotřebitelského acquis nespadá. Dále lze mnoho předpisů zaměřených na ochranu spotřebitele nalézt v odvětvově specifických právních předpisech EU, jako např. právní předpisy v oblasti elektronického obchodu nebo finančních služeb 43. Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 16. července 2007 doporučil, aby bylo přijato legislativní opatření, a vyslovil se pro přijetí právního předpisu ve formě horizontální směrnice založené na úplné a cílené harmonizaci. Výsledkem přezkumu je vypracování návrhu nové směrnice 44, jehož cílem je revize směrnice 85/577/EHS o smlouvách uzavřených mimo obchodní prostory, směrnice 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách, směrnice 97/7/ES o smlouvách uzavřených na dálku a směrnice 1999/44/ES o prodeji spotřebního zboží a zárukách. Předložený návrh spojuje tyto čtyři směrnice do jediného horizontálního právního předpisu, který systematicky upravuje společné aspekty, zjednodušuje a aktualizuje stávající pravidla a odstraňuje nesrovnalosti a mezery. Návrh upouští od koncepce minimální harmonizace, na níž se zakládají uvedené čtyři stávající směrnice představuje významné zjednodušení spotřebitelského acquis. Návrh je založen na úplné harmonizaci smluvního práva Společenství týkajícího se spotřebitelů. Pro úplnost je nutno uvést, že články 8 až 19 návrhu směrnice se nepoužijí na smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory týkající úvěru, neboť uvedená problematika spadá do oblasti působnosti směrnice 2008/48/ES. Rámec pro spotřebitelský úvěr s cílem prosadit vytvoření společného trhu pro úvěr a stanovit minimální pravidla Společenství pro ochranu spotřebitelů stanovila Směrnice 87/102/EHS 45 týkající se spotřebitelského úvěru, změněná v letech 1990 a Cílem směrnice bylo vytvořit prostředí, kde jsou spotřebitelé dostatečně chráněni v rámci celé EU tak, aby mohli bez obav provádět přeshraniční operace. Směrnice je založena na minimální harmonizaci, což znamená, že členské státy mají povinnost implementovat 43 ZELENÁ KNIHA o přezkumu spotřebitelského acquis. s Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o právech spotřebitelů. 2008/0196 (COD). 45 Směrnice Rady 87/102/EHS ze dne 22. prosince 1986 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelského úvěru. 46 Směrnice Rady 90/88/EHS ze dne 22. února 1990, kterou se mění směrnice 87/102/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelského úvěru, Úř. věst. L 061, , s , pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/7/ES ze dne 16. Února 1998, kterou se mění směrnice 87/102/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelského úvěru, Úř. věst. L 101, s

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra ústavního práva a politologie Diplomová práce Ústava Evropské unie Michaela Kimmerová 2005/2006 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Ústava Evropské

Více

STUDIJNÍ OPORA MODULU PRÁVNÍ ASPEKTY V PODNIKÁNÍ. Ing. Michal Červinka, Ph.D. Ing. Soňa Krčová. JUDr. Zuzana Lokajová. Ing.

STUDIJNÍ OPORA MODULU PRÁVNÍ ASPEKTY V PODNIKÁNÍ. Ing. Michal Červinka, Ph.D. Ing. Soňa Krčová. JUDr. Zuzana Lokajová. Ing. STUDIJNÍ OPORA MODULU PRÁVNÍ ASPEKTY V PODNIKÁNÍ Ing. Michal Červinka, Ph.D. Ing. Soňa Krčová JUDr. Zuzana Lokajová Ing. Václav Polok Doc.ing.Jindřich Ujec, CSc. JUDr. Martin Válek Ostrava 2012 Název:

Více

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády České republiky

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády České republiky Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády České republiky kdyz se r ekne lisabonska smlouva.indd 1 9/29/08 10:54:47 AM kdyz se r ekne lisabonska smlouva.indd 2 9/29/08 10:54:47 AM Když se

Více

mimo prostory obvyklé k podnikání

mimo prostory obvyklé k podnikání Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda Katedra občanského práva Diplomová práce Ochrana spotřebitele u smluv uzavřených mimo prostory obvyklé k podnikání Lukáš Záluský 2012/2013

Více

Právo EU po Lisabonské smlouvě

Právo EU po Lisabonské smlouvě Právo EU po Lisabonské smlouvě Martin Janků Linda Janků KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2012 1 Martin Janků, Linda Janků 2012 Foto na obálce benqook/fotky&foto ISBN 978-80-7418-152-8 Obsah Předmluva... 11

Více

Komparace českého a evropského právního prostředí ve vztahu k seniorům. JUDr. Romana Křenková

Komparace českého a evropského právního prostředí ve vztahu k seniorům. JUDr. Romana Křenková Komparace českého a evropského právního prostředí ve vztahu k seniorům Srovnání úprav JUDr. Romana Křenková Jak bude níže vysvětleno a doloženo, není otázka srovnání českých právních předpisů a předpisů

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o právech spotřebitelů {SEK(2008) 2544} {SEK(2008) 2545} {SEK(2008) 2547}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o právech spotřebitelů {SEK(2008) 2544} {SEK(2008) 2545} {SEK(2008) 2547} CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 8.10.2008 KOM(2008) 614 v konečném znění 2008/0196 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o právech spotřebitelů {SEK(2008) 2544} {SEK(2008)

Více

ABC práva Evropské unie. Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt

ABC práva Evropské unie. Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt ABC práva Evropské unie Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt Obsah této publikace nutně neodráží oficiální názor Evropské unie. Za informace a názory v ní uvedené nese výhradní odpovědnost autor. Fotografie

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Zuzana Růžičková Role Evropské unie na rozvoj hotelového průmyslu v Evropě a ČR Diplomová práce 2014 Role Evropské unie na rozvoj hotelového průmyslu

Více

Evropská společnost v praxi

Evropská společnost v praxi Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra obchodního práva Diplomová práce Evropská společnost v praxi 2008 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a jen s využitím

Více

Smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory Předváděcí akce v českém právním řádu a v praxi

Smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory Předváděcí akce v českém právním řádu a v praxi MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA Obor Právo a právní věda Katedra občanského práva Diplomová práce Smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory Předváděcí akce v českém právním řádu a v praxi Michal

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Miloš Závora

DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Miloš Závora METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Miloš Závora METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA Mezinárodní teritoriální studia DIPLOMOVÁ PRÁCE Listina základních práv Evropské unie, její obsah, dopady a

Více

Po stopách Evropské unie

Po stopách Evropské unie Po stopách Evropské unie Obsah Úvod 6 Přehled významných konfliktů v Evropě za posledních 300 let 6 Historický vývoj ES/EU 8 Vývoj v 50. letech 8 1950 Schumanova deklarace...............................

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Cizinci na území České republiky a jejich integrace Petra Zajíčková

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Cizinci na území České republiky a jejich integrace Petra Zajíčková Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Cizinci na území České republiky a jejich integrace Petra Zajíčková Bakalářská práce 2008 SOUHRN Práce se zabývá změnou přístupu k cizincům, kteří na

Více

ZVÝŠENÍ ROLE NEZISKOVÉHO SEKTORU V OBLASTI SOCIÁLNÍ INTEGRACE PRACOVNÍCH MIGRANTŮ V ČESKÉ REPUBLICE SROVNÁNÍ PRAXE V PORTUGALSKU A RAKOUSKU

ZVÝŠENÍ ROLE NEZISKOVÉHO SEKTORU V OBLASTI SOCIÁLNÍ INTEGRACE PRACOVNÍCH MIGRANTŮ V ČESKÉ REPUBLICE SROVNÁNÍ PRAXE V PORTUGALSKU A RAKOUSKU ZVÝŠENÍ ROLE NEZISKOVÉHO SEKTORU V OBLASTI SOCIÁLNÍ INTEGRACE PRACOVNÍCH MIGRANTŮ V ČESKÉ REPUBLICE SROVNÁNÍ PRAXE V PORTUGALSKU A RAKOUSKU ZVÝŠENÍ ROLE NEZISKOVÉHO SEKTORU V OBLASTI SOCIÁLNÍ INTEGRACE

Více

Regionální politika EU a v ČR

Regionální politika EU a v ČR Regionální politika EU a v ČR Ing. Martin Pělucha, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. 1 Obsah Úvod/předmluva... 4 1. Geneze a vývoj politiky soudržnosti... 7 1.1 Evropský integrační

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT ZPRÁVA. Dokument ze zasedání KONEČNÉ ZNĚNÍ A6-0070/2004 12. 9. 2004. o Smlouvě o Ústavě pro Evropu (2004/2129(INI))

EVROPSKÝ PARLAMENT ZPRÁVA. Dokument ze zasedání KONEČNÉ ZNĚNÍ A6-0070/2004 12. 9. 2004. o Smlouvě o Ústavě pro Evropu (2004/2129(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««Dokument ze zasedání 2009 KONEČNÉ ZNĚNÍ A6-0070/2004 12. 9. 2004 ZPRÁVA o Smlouvě o Ústavě pro Evropu (2004/2129(INI)) Výbor pro ústavní záležitosti Zpravodajové: Richard

Více

aktualizované vydání 12/2013

aktualizované vydání 12/2013 aktualizované vydání 12/2013 101 OTÁZEK o Evropské unii Orgány EU V jednotlivých státech EU vytvářejí instituce, resp. orgány jako prezident či královský dvůr, parlament, veřejný ochránce práv, vláda a

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Ivana Mazánková AUTOR TEXTU: JUDr. Ivana Mazánková Učební text č. 3 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku

Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku Bankovní institut vysoká škola Praha Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku Bakalářská práce Jiří Makalouš Červen 2014 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Kupní smlouva v mezinárodním

Více

BÍLÁ KNIHA O ELEKTRONICKÉM OBCHODU

BÍLÁ KNIHA O ELEKTRONICKÉM OBCHODU III. BÍLÁ KNIHA O ELEKTRONICKÉM OBCHODU 1. Úvod Bílá kniha o elektronickém obchodu je základním vládním dokumentem v oblasti podpory elektronického obchodu. Prezentuje vizi rozvoje elektronického obchodu

Více

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni. Katedra ústavního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE. Otázka volného pohybu pacientů v právu Evropské unie

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni. Katedra ústavního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE. Otázka volného pohybu pacientů v právu Evropské unie Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni Katedra ústavního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Otázka volného pohybu pacientů v právu Evropské unie Zpracoval: Ladislav Drha Vedoucí diplomové práce: JUDr. Monika

Více

Regulace finančních služeb online v Evropské unii

Regulace finančních služeb online v Evropské unii Regulace finančních služeb online v Evropské unii Regulace finančních služeb online v Evropské unii Libor Kyncl Vladimír Týč Masarykova univerzita Brno, 2013 Tato učebnice byla vydána v rámci projektu

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Problematika právnických osob v mezinárodním právu soukromém Veronika Kubrychtová Plzeň 2014 Prohlášení 1. Prohlašuji, že jsem předkládanou

Více

Ochranné známky v mezinárodním obchodním styku

Ochranné známky v mezinárodním obchodním styku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Ochranné známky v mezinárodním obchodním styku Martin Frank Plzeň 2012 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA MEZINÁRODNÍHO

Více

Societas Europaea. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva. Bakalářská práce. Michal Boudný. Autor:

Societas Europaea. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva. Bakalářská práce. Michal Boudný. Autor: Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Societas Europaea Bakalářská práce Autor: Michal Boudný Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Natália Štefanková, Ph.D. Praha

Více

VÝBĚR Z PŘEHLEDU vnitřních kontrolních systémů ve veřejném sektoru členských států EU Evropská komise ČIIA SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY European Union, 2011

VÝBĚR Z PŘEHLEDU vnitřních kontrolních systémů ve veřejném sektoru členských států EU Evropská komise ČIIA SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY European Union, 2011 VÝBĚR Z PŘEHLEDU vnitřních kontrolních systémů ve veřejném sektoru členských států EU Evropská komise 2012 ČIIA SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY European Union, 2011 1 Tento výběr obsahuje pouze vybrané části přehledu:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Právnická fakulta Katedra evropského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Právnická fakulta Katedra evropského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Právnická fakulta Katedra evropského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Právní úprava politiky zaměstnanosti Evropské unie (Legal Reglementation of the Employment Policy of the European

Více

Priority spotřebitelské politiky 2015 2020

Priority spotřebitelské politiky 2015 2020 III. Priority spotřebitelské politiky 2015 2020 I. Úvod Dne 15. března 1962 americký prezident John Fitzgerald Kennedy ve svém prohlášení adresovaném Americkému kongresu kromě jiného prohlásil, že spotřebiteli

Více

Systémy managementu jakosti

Systémy managementu jakosti Systémy managementu jakosti Výstup z projektu podpory jakosti č. 5/16/2004 Autor: Jiří Přibek Národní informační středisko podpory jakosti Praha 2004 2 PŘEDMLUVA Vážený čtenáři, publikace, kterou jsi právě

Více