Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 a hospodaření v roce 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 a hospodaření v roce 2011"

Transkript

1 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, Prachatice ************************************************************************************************************************************************* Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 a hospodaření v roce 2011 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 (školský zákon) a 7 odst. 1 vyhlášky č. 15/2005 Sb. Vydáno dne 15. října 2012 ********************************************************************************************************************************************************** IČ Číslo účtu Banka Telefon WWW /0600 GE MB PT

2 Obsah: G y m n á z i u m, P r a c h a t i c e, Z l a t á s t e z k a A) Základní údaje o škole... 4 B) Přehled oborů vzdělávání... 5 C) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy... 6 D) Údaje o přijímacím řízení pro rok 2012/ E) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků... 7 Výsledky vzdělávání k Hodnocení maturitních zkoušek k F) Prevence sociálně patologických jevů... 8 Hodnocení minimálního preventivního programu... 8 G) Údaje o dalším vzdělávání... 9 H) Údaje o školních aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Akce související s výukou Kurzy související s výukou Kultura na našem gymnáziu Soutěže (vědomostní, sportovní, olympiády) I) Kontrolní činnost J) Základní údaje o hospodaření školy za rok K) Údaje o zapojení školy do rozvojových programů L) Údaje o zapojení do dalšího vzdělávání M) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech z cizích zdrojů N) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání O) Další údaje o podmínkách a průběhu vzdělávání Výchovné a kariérové poradenství Přehled umístění absolventů gymnázia v Prachaticích Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Francouzský jazyk Matematika Úspěchy v soutěžích Matematická olympiáda Člověk a společnost Člověk a příroda Chemie Fyzika Stránka 2 z 40

3 Zeměpis Informatika Estetická výchova - výtvarná výchova Estetická výchova hudební výchova EVVO environmentální vzdělávání, výchova a osvěta P) Informace ředitelství školy Údržba, obnova vybavení a investiční akce Grantová schémata Vzdělávání Zaměstnanost a kvalifikovanost Přijímací řízení Maturita Ekonomika ICT Jmenování ředitele školy Stránka 3 z 40

4 A) Základní údaje o škole Název: Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Sídlo: Zlatá stezka 137, Prachatice Právní forma: příspěvková organizace Druh školy: střední škola Náplň hlavní činnosti: výchova a vzdělávání mládeže Předmět doplňkové činnosti: pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti Ředitel: Mgr. Alexandr Zikmund Zástupce ředitele: Mgr. Taťjana Přívozníková Vedoucí kanceláře: Zdeňka Wudyová IČ: IZO školy: IZO ředitelství: Telefon: Mobil: Fax: Web: Zřizovatel: Jihočeský kraj Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 České Budějovice Školská rada: Předseda: Mgr. Václav Zemek Místopředseda: Petra Nosková Členové: Mgr. Tomáš Soumar Bc. Jaromír Markytán Ing. Jan Bauer Ludmila Pánková Gymnázium bylo zřízeno rozhodnutím Školského úřadu v Prachaticích dnem jako rozpočtová organizace s plnou právní subjektivitou. Toto rozhodnutí bylo potvrzeno dne zřizovací listinou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky s platností od Dodatkem ze dne pod č. j /93-27 potom toto ministerstvo na žádost prachatického gymnázia změnilo Gymnázium Prachatice na příspěvkovou organizaci, a to s účinností od Dne pak pod č. j / s účinností od zařadilo ministerstvo školu do sítě škol pod identifikačním číslem Statutárním orgánem školy je ředitel, jmenovaný zřizovatelem školy. Dnem došlo v souvislosti s reformou státní správy v působnosti zákonů 132/2000 Sb. a 157/2000 Sb. ke změně zřizovatele. Zřizovatelem je Jihočeský kraj. Stránka 4 z 40

5 B) Přehled oborů vzdělávání - KKOV K/801 gymnázium všeobecné osmileté - dobíhající - KKOV K/401 gymnázium všeobecné čtyřleté - dobíhající - KKOV K/81 gymnázium všeobecné osmileté - od KKOV K/41 gymnázium všeobecné čtyřleté od Studijní obory se nově řídí učebními plány schválenými MŠMT ČR pod č. j / ze dne s platností od Podstatou této změny je možnost navýšení celkového týdenního počtu vyučovacích hodin o dvě v každém ročníku čtyřletého studia a ve všech ročnících vyššího stupně osmiletého gymnázia. Naše škola se rozhodla této možnosti v plném rozsahu využít. Obory 81 (od ) a 41 (od ) se počínaje prvním ročníkem studia řídí školním vzdělávacím programem a postupně nahrazují obory 801 a 401. Současná koncepce školy vychází ze zákona 561/2004 Sb. Podle tohoto zákona je gymnázium střední školou poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou. Vzdělávání v tomto druhu školy rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje žákům obsahově širší všeobecné vzdělání a upevňuje jejich hodnotovou orientaci. Střední vzdělávání vytváří předpoklady pro plnoprávný a plnohodnotný osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní učení, pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravu na výkon povolání nebo pracovní činnosti. Základem současných studijních plánů prachatického gymnázia jsou plány schválené MŠMT platné od , založené na myšlence postupně zvyšované dotace volitelných předmětů a přenesení části zodpovědnosti za podobu studijního plánu na jednotlivé školy v souladu s požadavkem decentralizace a posílení vlivu škol na jejich vlastní studijní nabídku. Variabilita těchto plánů umožňuje přizpůsobit se zájmu studentů a místním podmínkám, a to především systémem volitelných předmětů, který studentům dává možnost individuální profilace jejich studia. Systém volitelných předmětů zahrnuje semináře, konverzace či cvičení ke všem předmětům základního studijního plánu, navíc latinu, a informatiku s programováním. Studijní plány zahrnují také zvýšenou dotaci hodin pro výuku cizích jazyků, v jejíž nabídce jsou německý jazyk, anglický jazyk, francouzský jazyk a jazyk ruský. Součástí výuky je pravidelná exkurzní činnost. Součástí výuky tělesné výchovy jsou týdenní kurzy lyžařského a sportovně-turistického výcviku. Učebními osnovami vyššího a čtyřletého gymnázia jsou osnovy č. j /91-20 ze dne s platností od , č. j /91-35 ze dne s platností od , č. j /95-21 ze dne s platností od a č. j /94-23 ze dne s platností od Prosazujeme a snažíme se uplatňovat takové formy a metody práce, které podporují aktivní účast žáků na vyučování, které vedou k přirozené rovnováze mezi formativní a informativní stránkou výchovně vzdělávací činnosti a vedou je především k umění systémově se orientovat v informacích a efektivně je zpracovávat. Prosazujeme a snažíme se uplatňovat a podporovat takové postupy, které jsou náročné a vyžadují spolupráci žáka a učitele, vyžadují jejich vzájemné respektování a vytváří ve škole pro zúčastněné strany příjemné a přátelské prostředí. Stránka 5 z 40

6 C) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy P.č. Titul, příjmení, jméno Zařazení Aprobace Vyučuje předmětům Poznámka 1. Mgr. Beneš Jaroslav U AJ, CJ AJ, CJ 2. Mgr. Binková Veronika U CJ, HV CJ, HV 3. Mgr. Čermák Jan U MA, TV MA, TV 4. Mgr. Dejmková Jana U ČJ, AJ ČJ, AJ 5. Mgr. Falková Helena U CJ, NJ CJ, NJ 6. Mgr. Hájková Jaroslava U TV, ZE TV, ZE 7. Mgr. Horová Marie U NJ, LA LA 8. Mgr. Chán Karel U CJ, DE CJ, DE 9. PaedDr. Klimeš Jan U DE, ON DE, OV, ZSV 10. Mgr. Lencová Kateřina U AJ, DE AJ 11. Mgr. Koubová Michaela U MA, INF MA, IN ICT 12. Mgr. Kučerová Jana U CJ,VV CJ, VV 13. Mgr. Lád Ladislav U TV, MA TV, MA 14. Mgr. Lukášková Ivana U BI, CH BI, CH EVVO 15. Ing. Matějíková Jitka U MA, CH MA, CH 16. Mgr. Myšáková Marie U CJ, NJ CJ, NJ 17. Mgr. Veselá Kamila U AJ, DE AJ, DE preventista 18. Mgr. Přívozníková zástupce TV, ZE ZE koordinátor ŠVP Taťjana ředitele 19. Mgr. Roháček Michal U MA, INF MA, INF 20. Mgr. Říha Roman U MA, FY, INF MA, FY, INF 21. Mgr. Soumar Tomáš U DE, NJ DE, NJ, OV výchovný poradce 22. Mgr. Šmahel Lukáš U BI, CH BI, CH 23. Mgr. Švecová Jana U CJ, NJ, AJ CJ, NJ, AJ 24. Mgr. Tesařová Libuše U RJ, FJ, AJ AJ, FJ 25. Mgr. Zemek Václav U MA, FY MA, FY 26. Mgr. Zikmund Alexandr ředitel MA, CH, INF MA, CH ICT P.č. Příjmení, jméno Pracovní a funkční zařazení Vzdělání 1. Wudyová Zdeňka vedoucí kanceláře, ekonomka ÚSO 2. Binderová Miroslava účetní, administrativní pracovnice ÚSO 3. Nachlinger Jan školník, topič ÚSO 4. Nagy Petr údržbář, uklizeč ÚSO 5. Nováková Marie uklizečka Z 6. Hundsnurscherová Zdeňka uklizečka USO 7. Jůnová Martina uklizečka SO 8. Nachlingerová Jana uklizečka SO 9. Kadlec Karel knihovník ÚSO Stránka 6 z 40

7 Celkový počet pedagogických pracovníků: (fyzicky/přepočteno) 26/25,135 Celkový počet provozních zaměstnanců: (fyzicky/přepočteno) 9/5,916 Škola má vysoce aprobovaný pedagogický sbor a vedení školy podporuje všechny aktivity vedoucí ke zvyšování profesionální úrovně. Početní stav zaměstnanců odpovídá stavům předepsaným rozpisem Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje. D) Údaje o přijímacím řízení pro rok 2012/2013 Obor K/41 Počet přihlášených v přijímací řízení celkem: 30 Počet přijatých v přijímací řízení celkem: 30 Počet po odevzdání zápisových lístků: 20 Obor K/81 Počet přihlášených v přijímací řízení celkem: 47 Počet přijatých v přijímací řízení celkem: 33 Počet po odevzdání zápisových lístků: 29 E) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Výsledky vzdělávání k Ročník Třída Počet Studijní Vyznamenání Prospělo Neklasifikováno žáků průměr Obor , , , , I , II , III , IV , V , VI , VII , VIII , Stránka 7 z 40

8 Třída Obor Hodnocení maturitních zkoušek k Počet žáků Připuštěno k MZ Nepřipuštěno k MZ Úspěšně odmaturovalo Bude opakovat VIII K/ K/ F) Prevence sociálně patologických jevů Hodnocení minimálního preventivního programu (školní rok 2011/2012) Minimální preventivní program se pro školní rok 2011/2012 zaměřil na specifické preventivní aktivity pro naše žáky především v oblastech závislostí, šikany (kyberšikany) a rizikového sexuálního chování. Uskutečněnými programy jsme se chtěli dotknout všech žáků gymnázia. Aktivity jsme vybírali vzhledem k jejich věku a tedy i k problémům, které v daném věku řeší. Na nižším gymnáziu se žáci seznamovali se závislostmi všeho druhu, jejich průběhem i léčením. Nezapomněli jsme ani na problematiku šikany a sebepojetí. Pracovali jsme na tom, aby se žáci měli rádi takoví, jací jsou. Na vyšším gymnáziu jsme se zaměřili na rizikové sexuální chování a problematiku sexuálně přenosných chorob. Škola se snaží usnadňovat novým žákům přechod ze základní na střední školu, zároveň podpořit navazování a zpevňování vztahů mezi žáky v prostředí nového kolektivu a tím přispět k prevenci společensky nežádoucích jevů. Na začátku školního roku proběhl na Dobré Vodě již tradičně adaptační kurz pro žáky prvního ročníku a primy. Jelikož jsme nedosáhli na dotace, lektorský tým jsme vytvořili z vlastních řad. Přípravu kurzu si vzal na starost Mgr. Tomáš Soumar a konkrétní třídní, Mgr. Jaroslava Hájková za primu a Mgr. Veronika Binková za první ročník. H Program kurzu byl pestrý a ze strany žáků se setkal s kladným ohlasem. Školní metodik prevence ve svých hodinách se studenty průběžně diskutoval o závažných společenských problémech. Využívány byly také tradiční formy osvěty v podobě nástěnky, brožurek a letáků. Z institucí zabývajících se problematikou prevence jsme spolupracovali především s pracovníky Pedagogicko-psychologické poradny v Prachaticích. Průběžně probíhala spolupráce s výchovným poradcem při řešení konkrétních případů a při přípravě obecných postupů primární prevence. Další drobné problémy se řešily ve spolupráci třídního učitele, výchovného poradce a metodika primární prevence, vedení školy a rodičů. Zpracovala: školní metodička prevence: Mgr. Kamila Veselá Stránka 8 z 40

9 G) Údaje o dalším vzdělávání Účastník kurzu Mgr. Jaroslav Beneš Mgr. Jan Čermák Mgr. Jana Dejmková Mgr. Kateřina Lencová Mgr. Jana Kučerová Mgr. Ivana Lukášková Školní rok Obsah kurzu Maturitní seminář Doškolení snowboardig Seminář AJ Seminář AJ Seminář ČJ Seminář AJ Seminář OUP Seminář MK Hodnotitel písemných prací spol. části mat. zkoušky Seminář AV Letní škola CH Školení mat. komisařů Ing. Jitka Matějíková Mgr. Tomáš Soumar Mgr. Lukáš Šmahel Mgr. Jana Švecová Mgr. Libuše Tesařová Mgr. Kamila Veselá Letní seminář CH "Chemie pro život" Školení Rozšiřující studium FY - učitelství SŠ akademický rok Seminář maturita NJ Seminář maturita Seminář AJ Využití inter. metod při výuce cizích jazyků Školení - Nová maturita Seminář OUP Mgr. Václav Zemek Mgr. Alexandr Zikmund Užití PC ve výuce matematiky Člen Jednoty matematiků Seminář ROP Konference ředitelů Seminář Peníze v OP VK Stránka 9 z 40

10 Provozní: Jan Nachlinger Petr Nagy Miroslava Binderová Školení topičů Školení svářečů Školení "Účetnictví státu." Miroslava Binderová Školení "Účetnictví státu 2012" H) Údaje o školních aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Akce související s výukou Období Akce Třídy 2. září 2011 Šumava Medvědí stezka III 7. září 2011 KÚ České Budějovice VII, 3 8. září 2011 JE Temelín září 2011 Praha Parlament ČR, Hrdličkovo muzeum VIII, září 2011 Den bez aut Jak se dýchá v Prachaticích VIII, 4, IV 26. září 2011 Úřad práce IV 6. října 2011 Přednáška o dobrovolnictví VIII, 4 7. října 2011 Přednáška J. Šiklové (poř. Městská knihovna) VIII, října 2011 JE Temelín VIII 2. listopadu 2011 Třísov V, 1 3. listopadu 2011 České Budějovice I 11. listopadu 2011 ČOV Prachatice III 16. listopadu 2011 Návštěva v Městské knihovně I Beseda s P. Kotykem z Památníku písemnictví (Příběhy 16. listopadu 2011 bezpráví) VIII, listopadu 2011 exkurze v Nemocnici Prachatice VIII, listopadu 2011 Návštěva v Městské knihovně I 24. listopadu 2011 Literární beseda s D. Žákem I, II 25. listopadu 2011 Návštěva v Městské knihovně listopadu 2011 Návštěva v Městské knihovně V 5. prosince 2011 Beseda s Policií ČR IV 8. února 2012 Přednáška o Ugandě (AIDS v této zemi) VII, 3, VIII, února 2012 Beseda na téma diplomacie s Mgr. Putíkem VII, února 2012 Beseda o holocaustu s Dr. Lieblovou v divadle IV 16. února 2012 Účast v diskusním fóru Zdravé město Prachatice února 2012 Beseda o NPŠ s ing. A. Pavlíčkem VIII, února 2012 Beseda o současné světové literatuře VII, 3, VIII, 4 2. března 2012 Pokračování v besedě s ing. Pavlíčkem VIII, dubna 2012 Exkurze Albrechtovice V, VI 23. dubna 2012 Výuka v terénu s Dřípatkou I Stránka 10 z 40

11 26. dubna 2012 Exkurze Praha barokní, výstava Human Body VII, 3 2. května 2012 JE Temelín, pivovar Protivín VII 3. května 2012 Exkurze Kvilda, Kašperk VI, 2 9. května 2012 GIS Day výuka s katedrou geomatiky ZČU Plzeň VII, května 2012 Exkurze Praha V, května 2012 Přednáška o Afghánistánu (členové mise v Lógaru) VII, 3 Exkurze ve Vimperku (příprava 3. května formou 16. května 2012 besedy) NJ II 18. května 2012 IZS v Prachaticích VI, května 2012 JE Temelín, pivovar Protivín května 2012 Projekt Evropa (přednáška a beseda) VII, května 2012 Dokončení projektu Evropa VII, května 2012 Přednáška o etiketě s p. Fílou IV, V, května 2012 Exkurze Trocnov II 30. května 2012 Exkurze Příbram IV 4. června 2012 Exkurze Praha VI, 2 5. června 2012 Exkurze Vyšší Brod, Český Krumlov III 25. června 2012 Exkurze Jindřichův Hradec (za podpory JČ kraje) VII, června 2012 Šumava Libín I 26. června 2012 Místní region Husinec června 2012 Místní region Husinec VI Exkurze Vimperk a Kratochvíle (za podpory JČ kraje) 28. června 2012 EVVO, DE II Kurzy související s výukou Období Akce Třídy 5. září 2011 Třídenní adaptační kurz 1 7. září 2011 Třídenní adaptační kurz I 17. října 2011 Třídenní kurz ve Stožci EVVO III 16. ledna 2012 Pětidenní lyžařský kurz na Kramolíně II 20. února 2012 Pětidenní lyžařský kurz na Klápě s dojížděním na Hochficht VI, 2 Kultura na našem gymnáziu Období Akce Třídy 15. září 2011 Kino Národka film Lidice IV, VII, 3, VIII, 4 Příběhy bezpráví projekce ve škole, dokument P. 16. listopadu 2011 Tigrid Evropan VIII, 4 8. prosince 2011 uspořádání předvánočního koncertu pro důchodce VI 19. ledna 2012 Aula školy hry J. Voskovce a J. Wericha celá škola 7. února 2012 Divadlo - představení Labyrint II, IV, V, 1, VI, 2 Divadlo projekt Listování Život k sežrání a 29. února 2012 Ekonomie dobra a zla II, III, IV Stránka 11 z 40

12 Aula školy Divadelní cestopis (Evropou od 7. května 2012 renesance po realismus) celá škola 10. května 2012 Studio Ypsilon v Praze muzikál Faust a Markétka V, května 2012 Divadlo projekt Listování - Straka v říši entropie I, II, III, IV představení v prostorách školy česko-německého 8. června 2012 projektu celá škola Aula školy koncert symfonického orchestru 28. června 2012 z Itálie (hosté slavností Zlaté celá škola Období Akce 20. záři 2011 Čtyřdenní pobyt žáků ze spřáteleného gymnázia v Krupině 4. října 2011 Čtyřdenní pobyt našich žáků v Krupině Účast na Trhu pracovních příležitostí v Národním domě, Den 3. listopadu 2011 otevřených dveří 21. listopadu 2011 Exkurze do Pasova s gymnáziem Freyung 30. listopadu 2011 Vyhlášení Talent a okresu ve Vimperku 27. ledna 2012 Maturitní ples Oktávy 2. února 2012 Přesunutý termín akce Třída baví třídu z prosince února 2012 Maturitní ples 4. ročníku 1. června 2012 Pomoc při organizaci Dne dětí 19. června 2012 Účast na přehlídce amatérských hudebních seskupení Kotel Předávání pamětních listů města Prachatice absolventům základního 27. června 2012 vzdělávání Období Soutěže (vědomostní, sportovní, olympiády) -účast našich žáků- Akce 20. září Pohár Corny lehká atletika 29. září Pohár Corny krajské kolo 4. října Přespolní běh 10. října Kopaná střední školy 11. října Minikopaná 18. října Soutěž Policie ČR 21. října Stolní tenis 8. listopadu Plavání 10. listopadu Florbal kategorie III 15. listopadu Florbal kategorie IV 23. listopadu Odbíjená střední školy 24. listopadu Celostátní kolo v dějepisné soutěži 30. listopadu Olympiáda v CJ školní kolo 26. ledna Okresní přebor v šachu 26. ledna Matematická olympiáda školní kolo Stránka 12 z 40

13 1. února Olympiáda v zeměpise - školní kolo kategorie B 8. února Závod na snowboardu krajské kolo 8. února Pythagoriáda 14. února Olympiáda v zeměpise školní kolo A, C, D 15. února Basketbal střední školy 21. února Závod ve sjezdovém lyžování - krajské kolo 23. února Olympiáda v německém jazyce krajské kolo 29. února Okrasní kolo soutěže v recitaci 1. března Olympiáda z biologie školní kolo 2. března Olympiáda v chemii okresní kolo D 14. března Olympiáda v zeměpise okresní kolo 14. března Jihočeský zvonek školní kolo 15. března Olympiáda v anglickém jazyce okresní kolo 16. března Matematický Klokan 20. března Basketbal kategorie III hoši 21. března Olympiáda v českém jazyce okresní kolo 27. března Basketbal kategorie III dívky 28. března Jihočeský zvonek okrskové kolo 29. března Basketbal kategorie IV 29. března Olympiáda v biologii okresní kolo C 30. března Olympiáda v biologii krajské kolo 30. března Olympiáda v anglickém jazyce krajské kolo 30. března Přebor v šachu celostátní kolo 3. dubna Basketbal - okresní kolo kategorie IV 3. dubna Olympiáda v chemii krajské kolo C 3. dubna Silový čtyřboj krajské kolo 10. dubna Olympiáda v biologii okresní kolo 11. dubna Matematická olympiáda okresní kolo 12. dubna Kopaná okresní kolo IV 13. dubna Olympiáda v biologii krajské kolo B 16. dubna Olympiáda v chemii krajské kolo D dubna Hokejbal proti drogám 17. dubna Matematická olympiáda krajské kolo B, C 18. dubna Olympiáda v zeměpise krajské kolo 25. dubna Jihočeský zvonek okresní kolo 10. května Jihočeský zvonek krajské kolo 8. června Hokejbal celostátní finále 14. června Atletická olympiáda Zpracovala: Mgr. T. Přívozníková Stránka 13 z 40

14 I) Kontrolní činnost OSSZ Prachatice - kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Prachatice komplexní požární kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně Jihočeský kraj Krajský úřad, OŠMT kontrola hospodaření s veřejnými prostředky v roce Prověřit dodržování právních předpisů a opatření přijatých orgány veřejné správy v mezích těchto předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky k zajištění stanovených úkolů těmito orgány 24. a Krajský úřad Jihočeský kraj, OŠMT kontrola využití přidělených finančních prostředků ze státního rozpočtu na přímé náklady na vzdělávání za rok 2010 a leden až září 2011 J) Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Škola hospodařila s peněžními prostředky přijatými od zřizovatele, získanými vlastní činností, doplňkovou činností a s peněžními prostředky svých fondů. Základní hospodaření školy: Příjmy od zřizovatele na provozní výdaje ,00 Kč Příjmy od zřizovatele na přímé výdaje ,00 Kč Účelové dotace Rozvojový program MŠMT UZO Kč Rozvojový program MŠMT UZO Kč Rozvojový program MŠMT UZO Kč GP Zavádění nových technologií UZO Kč GP Rekonstrukce stáv. sportovišť UZO Kč Vlastní příjmy ,80 Kč Výdaje celkem ,50 Kč z toho - odpisy ,60 Kč - platy zaměstnanců ,00 Kč - odvody ZP a SP ,10 Kč Příjmy z doplňkové činnosti Výdaje na doplňkovou činnost ,00 Kč 8.000,00 Kč Hospodaření skončilo celkovým kladným hospodářským výsledkem ve výši ,46 Kč (zisk z hlavní činnosti ve výši ,46 Kč, zisk z doplňkové činnosti ve výši 2 000,00 Kč). Stránka 14 z 40

15 Peněžní fondy Stav fondu odměn školy k byl ,00 Kč. V roce 2011 byl do fondu schválen a proveden příděl z HV za rok 2010 ve výši ,00 Kč. Čerpáno ,00 Kč, zůstatek k byl ,00 Kč finančně krytých na účtech 241. Hospodaření FKSP bylo v souladu s vyhláškou MF ČR č. 114/2002 Sb. Stav fondu k činil ,49 Kč a zdrojem byl odvod z mezd ve výši ,00 Kč. Z FKSP bylo čerpáno ,00 Kč dle uzavřené Kolektivní smlouvy. Zůstatek FKSP k je ,49 Kč finančně krytých na účtu 243 částkou ,40 Kč a na účtu 377 částkou 8 378,09 Kč, závazkem na účtu 378 v částce 1 500,00 Kč a závazkem na účtu 321 částkou 100,00 Kč. Stav rezervního fondu k činil ,80 Kč. Zdrojem byl příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2010 ve výši ,18 Kč, sponzorským darem ve výši ,00 Kč a příspěvkem na záštitu ve výši 3 000,00 Kč. Čerpán byl pouze příspěvek na záštitu. Konečný zůstatek k je ,98 Kč finančně krytých na účtu 241. Stav investičního fondu k byl ,18 Kč. Zdrojem fondu byly odpisy roku 2011 ve výši ,60 Kč a GP Zavádění nových technologií UZO 355 ve výši Kč. Čerpáno za rok 2011 bylo Kč. Zůstatek k byl ,78 Kč, finančně krytý na účtu 241. Předpokládáme použití investičního fondu na financování výdajů při realizaci již projektově zpracovaných investičních akcí v roce K) Údaje o zapojení školy do rozvojových programů Ve školním roce 2011/2012 byla naše škola zapojena do těchto rozvojových programů: UZO Podpora řešení specifických problémů regionální školství v jednotlivých krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení a s tím spojené rozdílné hustoty sítě škol a školských zařízení na území jednotlivých krajů na rok 2011 ( ,00 Kč) UZO Posílení platů úrovně pedagogických pracovníků dle Rozhodnutí MŠMT č. j / ze dne ( ,00 Kč) UZO Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky dle Rozhodnutí MŠMT č. j / ze dne (6 960,00 Kč) Stránka 15 z 40

16 L) Údaje o zapojení do dalšího vzdělávání Školní koordinátor EVVO VŠ Mgr. Ivana Lukášková 2011/12 evropských a regionálních studií Mgr. Lukáš Šmahel Rozšiřující studium FY - učitelství SŠ 2011/12 Mgr. Lea Stará Studium pro školní koordinátory prevence nežádoucích jevů 2011/12 M) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech z cizích zdrojů Příspěvky Spolku přátel Gymnázia Prachatice na podporu talentovaných žáků, volnočasových a sportovních aktivit mládeže činily ve školním roce 2011/ ,20 Kč. N) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Ve spolupráci s Integrovaným záchranným systémem v Prachaticích realizován program Ochrana obyvatelstva za mimořádných situací. Ve spolupráci s Národním parkem Šumava realizovány programy EVVO. Další viz zprávy jednotlivých vedoucích předmětů. O) Další údaje o podmínkách a průběhu vzdělávání Výchovné a kariérové poradenství V průběhu školního roku 2011/2012 se činnost výchovného poradce zaměřovala na následující poradenské, metodické a informační oblasti: Na začátku školního roku příprava a realizace adaptačního kurzu pro žáky primy a 1. ročníku. Beseda s lektorem společnosti Scio pro maturitní ročníky o Národních srovnávacích zkouškách s možností zkušebních testů. Stránka 16 z 40

17 Při třídních schůzkách a dalších dvou informačních blocích s maturitními třídami byly podány rodičům a studentům informace o možnostech studia na vysoké škole, strategii výběru fakulty a vyplňování přihlášek. Organizace besedy pro maturanty s bývalými absolventy gymnázia. Hlavním přínosem bylo zprostředkování zkušeností ze studia na různých typech vysokých škol od přijímacích zkoušek a studia samotného, přes možnosti ubytování, perspektivu budoucího povolání až po finanční náročnost studia. Průběžná aktualizace informační nástěnky a zprostředkování informací z propagačních materiálů jednotlivých fakult, Učitelských novin a webových stránek vysokých škol. Pomoc studentům při odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na vysokou školu. Vypracování a zveřejnění návodu na vyplnění přihlášky na vysoké školy na webových stránkách školy. Vytvoření statistiky úspěšnosti absolventů v přijímacím řízení na vysoké školy. Poskytování pomoci při kariérovém rozhodování a zprostředkování kontaktů s odbornými pracovišti, působících v této oblasti. Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) v Prachaticích při práci s žáky s SPU. Účast na školení výchovných poradců pořádaném PPP v Prachaticích. Poskytování informací žákům kvarty o přijímacím řízení na střední školy. Testování a diskuze o stavu třídního klimatu a o problémech učení, a to především ve třídách nižšího stupně školy. Poradenství při řešení výchovných, rodinných a prospěchových problémů žáků. Zprostředkování kontaktu žákům na odborná poradenská a sociální pracoviště a následná spolupráce s nimi. Poskytování konzultací těm studentům, kteří nedokáží sami řešit složitější situaci ve škole, v rodině či mezi vrstevníky. Výchovný poradce Mgr. Tomáš Soumar Přehled umístění absolventů gymnázia v Prachaticích ve školním roce 2011/2012 oktáva 4. ročník celkem počet maturantů počet absolventů vysoké školy vysoké školy [v %] 95, ,9 VOŠ nultý ročník LF 1 1 Stránka 17 z 40

18 Typ vysoké školy Počet přijatých 8 leté 4 leté % z počtu přijatých na VŠ Právnické fakulty 1 2, 2 UK Praha 1 Lékařské fakulty 1 2, 2 UK Praha 1 Přírodovědecké fakulty 5 10,9 JČU České Budějovice 1 2 UK Praha 1 1 Ekonomické fakulty 3 6,5 VŠE Praha 1 VŠTE České Budějovice 1 VŠFS Praha 1 Filosofické fakulty 1 2,2 UK Praha 1 Fakulta sociálních studií MU 1 1 2,2 FTVS UK Praha 1 1 2,2 Pedagogické fakulty 10 21,7 JČU České Budějovice 2 8 Zdravotně-sociální fakulty 2 4,3 JČU České Budějovice 1 1 Zemědělské fakulty 2 4,3 ČZU Praha 1 1 ČVUT a VUT 11 23,9 Fakulta stavební 2 Fakulta architektury 1 Fakulta strojní 1 Fakulta inf. technologií 5 Fakulta biomedicínckého inženýrství 1 1 VŠCHT CEVRO Institut Praha 1 1 2,2 MFF UK PRAHA 1 1 2,2 CELKEM Zpracoval: Mgr. Tomáš Soumar Stránka 18 z 40

19 Jazyk a jazyková komunikace (školní rok 2011/2012) Český jazyk Ve školním roce 2011/2012se podle nového školního vzdělávacího plánu učili studenti primy, sekundy, tercie, kvarty, kvinty, sexty, septimy, 1., 2. a 3. ročníku. Studenti oktávy a 4. ročníku pokračovali ve studiu podle stávajících osnov. Výuka na nižším gymnáziu probíhala podle učebnic řady nakladatelství Fragment Čítanka pro ročník ZŠ a příslušné ročníky víceletého gymnázia, při výuce jazyka a slohu podle řady nakladatelství Alter Český jazyk 6-9. Vyšší gymnázium využívá učebnice nakladatelství Scientia Literatura (Výklad a Výbor) 1 4 různých autorů, pro výuku jazyka a slohu potom řadu Český jazyk pro gymnázia 1-4 autora Jiřího Kostečky. Předmětová komise pracovala v tomto složení: Mgr. Jaroslav Beneš Mgr. Veronika Binková Mgr. Jana Dejmková Mgr. Helena Falková Mgr. Karel Chán Mgr. Jana Kučerová Mgr. Marie Myšáková Mgr. Jana Švecová Vyučující českého jazyka a literatury také v tomto školním roce zorganizovali mnoho dalších aktivit nad rámec přímé vyučovací povinnosti (např. organizace exkurzí a návštěv divadel, účast v soutěžích). Přímo v aule gymnázia proběhla dvě představení Divadélka pro školy z Hradce Králové: Divadelní cestopis (Evropou od renesance po realismus) a Legenda V+W, jichž se zúčastnili všichni studenti našeho gymnázia. Druhé představení bylo pořádáno v součinnosti s předmětem hudební výchova. Další divadelní představení jsme navštívili v Praze a Českých Budějovicích. Ve spolupráci s předmětovou komisí hudební výchovy žáci primy společně se svou vyučující Mgr. Binkovou vyjeli do Českých Budějovic na netradičně pojatý příběh o Tomu Sawyerovi - hudebně dramatické představení v Malém divadle. Studenti nižšího gymnázia navštívili divadelní představení Labyrint světa a ráj srdce v Městském divadle v Prachaticích. Spolupráce s tímto divadlem pokračovala účastí našich studentů na několika představeních projektu Listování (např. ke knize R. Fulghuma Drž mě pevně, miluj mě zlehka, Škola malého stromu nebo Straka v říši Entropie). Žáci primy a sekundy se zapojili do celorepublikového interaktivního projektu Čtení pomáhá pod vedením Mgr. M. Myšákové a Mgr. V Binkové. Projekt byl zaměřen nejen na podporu zájmu o knihy, čtení a na rozvoj čtenářské gramotnosti, ale měl i výrazný sociální aspekt: pomoc postiženým nebo jinak znevýhodněným lidem. Žáci totiž měli za úkol vybrat si a přečíst knihy z internetového seznamu projektu a jejich přečtení pak prokázat počítačovým testem, za který získali nárok na peněžní obnos (50,- Kč za přečtenou knihu) - ten pak poukazovali na konta konkrétních charitativních projektů, Stránka 19 z 40

20 např. pro své vrstevníky nebo seniory. Tímto způsobem třída sekunda získala a na charitativní projekty poukázala do prosince roku 2011 více než 6.000,- Kč. Poté v projektu Čtení pomáhá žáci pokračovali formou soutěže jednotlivců za třídu sekundu. Soutěž skončila v květnu roku 2012; s různým počtem přečtených knih se do ní zapojili všichni žáci a třída sekunda skončila v celorepublikovém srovnání všech škol na 10. místě. Získané body - peníze žáci podle individuální volby opět poukazovali na charitativní účely. Projekt probíhal téměř po celý školní rok, žáci se mu věnovali velmi intenzivně; výrazně obohatil nejen jejich čtenářské zkušenosti, ale výsledkem byl i jejich zájem o jiné lidi a snaha pomoci druhým. Žáci primy se rovněž zúčastnili některých literárních soutěží a v rámci literární výchovy uskutečnili několik projektů, jejichž výsledky pak prezentovali v prostorách školy formou výstav. Studenti maturitních ročníků (odb. garance Mgr. J. Švecová) se zúčastnili 13. září 2011 celodenní exkurze do hlavního města Prahy, při které měli možnost zhlédnout večerní představení satirickou komedii Revizor od N. V. Gogola - ve Stavovském divadle, s hvězdným hereckým obsazením (M. Donutil a S. Rašilov v hlavních rolích). Studenti ocenili nejen vynikající herecké výkony známých herců, ale velmi nadšeni byli rovněž i individuální prohlídkou překrásného interiéru Stavovského divadla. Jelikož tato akce proběhla již v návaznosti na loňskou prohlídku a představení Národního divadla (commedia dell arte: Sluha dvou pánů od C. Goldoniho), měli studenti příležitost porovnat divadelní zpracování dramat a herecké výkony protagonistů a zároveň nahlédnout do historie českého divadelnictví prostřednictvím prohlídek obou klenotů českého národa Národního a Stavovského divadla. Spolupracujeme také s Městskou knihovnou v Prachaticích. Žáci primy navštívili Městskou knihovnu v Prachaticích, aby se seznámili s fungováním moderní knihovny a jejími službami. Návštěvu knihovny podnikli se svou vyučující Mgr. V. Binkovou rovněž studenti prvního ročníku vyššího gymnázia s podobnými cíli jako jejich mladší spolužáci. Ve spolupráci s městskou knihovnou se konala v aule gymnázia přednáška Současná angloamerická literatura PhDr. Ladislava Nagye, Ph.D. vedoucího katedry anglistiky na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích; překladatele a literárního kritika, specialisty na současnou britskou prózu, který několik let vedl britskou sekci internetového portálu iliteratura.cz, podílel se na přípravě a moderování pražského Festivalu spisovatelů a je autorem sbírky esejů o literatuře Londýn stejný a jiný (Arbor Vitae, 2007), řady statí v denících (Lidové noviny, Hospodářské noviny) i odborných periodikách (Tvar, A2, Respekt, Reflex, Revolver Revue, Živel), doslovů k překladům z britské i americké literatury; s Martinem Hilským spolueditor antologie doslovů Od slavíka k papouškovi (Host 2002). Překladá beletrii (Kazuo Ishiguro, Barry Unsworth, Jeffrey Eugenides, Robert Irwin, Steven Hall, Edith Templetonová, Julian Barnes, James Robertson) i teoretické práce (Harold Bloom, Umberto Eco, Hayden White). Stejně jako v předchozích letech se naši studenti zúčastnili tradiční soutěže v českém jazyce. Školního kola se v obou kategoriích zúčastnilo 18 studentů. Zadání obsahovalo úkoly z mluvnice a slohový úkol. Výsledky školního kola olympiády v českém jazyce I. kategorie: 1. místo Zuzana Diepoldová, III. (vyučující Mgr. H. Falková) 2. místo Kateřina Schmidová, III. (vyučující Mgr. H. Falková) Stránka 20 z 40

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 - 3 - TATO VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAHUJE DVĚ ČÁSTI: 1) Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium Pelhřimov šk. rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické, Vimperk, Pivovarská 69

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické, Vimperk, Pivovarská 69 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické, Vimperk, Pivovarská 69 školní rok 2011 2012 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje...

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C)

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole.. 3 2. Přehled oborů vzdělávání 6 3. Přehled pracovníků školy 6 4. Přijímací řízení 6 5. Výsledky vzdělávání žáků.. 7 6. Prevence sociálně patologických jevů 10 7. Další

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Brno, 29. říjen 2009 1 Obsah Úvod 2 Základní charakteristika školy 2 Přehled učebních plánů... 5 Výsledky výchovy a vzdělávání.. 6 Přijímací

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy: Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Vimperk, Pivovarská 69 dle 10, odst. 3 zákona č. 561/2001 (Školský zákon) a 7, odst. 1 vyhlášky 15/2005

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Gymnázium, Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 1. Gymnázium, Brno-Řečkovice, T.

Gymnázium, Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 1. Gymnázium, Brno-Řečkovice, T. Gymnázium, Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2 tel.: 541225411 fax: 541226132 E-mail: info@gyrec.cz www.gyrec.cz IČ: 48513512 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti za

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 1

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 1 Gymnázium Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2 tel.: 541225411 fax: 541226132 E-mail: info@gyrec.cz www.gyrec.cz IČ: 48513512 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 Obsah: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 4 PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ...

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 VEDENÍ ŠKOLY... 3 ŠKOLSKÁ RADA...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy: Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace. 5. května 620, 432 01 Kadaň

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace. 5. května 620, 432 01 Kadaň VÝROČNÍ ZPRÁVA Consultum bene iuventae est Mládí v dobrých rukou Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace 5. května 620, 432 01 Kadaň Předkládá: Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D., ředitel školy

Více

Zpracovala a předkládá: Mgr. Lenka Řebíčková, ředitelka školy. V České Lípě 30. 9. 2013

Zpracovala a předkládá: Mgr. Lenka Řebíčková, ředitelka školy. V České Lípě 30. 9. 2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpracovala a předkládá: Mgr. Lenka Řebíčková, ředitelka školy podpis Razítko organizace V České Lípě 30. 9. 2013 Školská rada projednala a schválila

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více