Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 a hospodaření v roce 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 a hospodaření v roce 2011"

Transkript

1 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, Prachatice ************************************************************************************************************************************************* Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 a hospodaření v roce 2011 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 (školský zákon) a 7 odst. 1 vyhlášky č. 15/2005 Sb. Vydáno dne 15. října 2012 ********************************************************************************************************************************************************** IČ Číslo účtu Banka Telefon WWW /0600 GE MB PT

2 Obsah: G y m n á z i u m, P r a c h a t i c e, Z l a t á s t e z k a A) Základní údaje o škole... 4 B) Přehled oborů vzdělávání... 5 C) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy... 6 D) Údaje o přijímacím řízení pro rok 2012/ E) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků... 7 Výsledky vzdělávání k Hodnocení maturitních zkoušek k F) Prevence sociálně patologických jevů... 8 Hodnocení minimálního preventivního programu... 8 G) Údaje o dalším vzdělávání... 9 H) Údaje o školních aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Akce související s výukou Kurzy související s výukou Kultura na našem gymnáziu Soutěže (vědomostní, sportovní, olympiády) I) Kontrolní činnost J) Základní údaje o hospodaření školy za rok K) Údaje o zapojení školy do rozvojových programů L) Údaje o zapojení do dalšího vzdělávání M) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech z cizích zdrojů N) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání O) Další údaje o podmínkách a průběhu vzdělávání Výchovné a kariérové poradenství Přehled umístění absolventů gymnázia v Prachaticích Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Francouzský jazyk Matematika Úspěchy v soutěžích Matematická olympiáda Člověk a společnost Člověk a příroda Chemie Fyzika Stránka 2 z 40

3 Zeměpis Informatika Estetická výchova - výtvarná výchova Estetická výchova hudební výchova EVVO environmentální vzdělávání, výchova a osvěta P) Informace ředitelství školy Údržba, obnova vybavení a investiční akce Grantová schémata Vzdělávání Zaměstnanost a kvalifikovanost Přijímací řízení Maturita Ekonomika ICT Jmenování ředitele školy Stránka 3 z 40

4 A) Základní údaje o škole Název: Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Sídlo: Zlatá stezka 137, Prachatice Právní forma: příspěvková organizace Druh školy: střední škola Náplň hlavní činnosti: výchova a vzdělávání mládeže Předmět doplňkové činnosti: pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti Ředitel: Mgr. Alexandr Zikmund Zástupce ředitele: Mgr. Taťjana Přívozníková Vedoucí kanceláře: Zdeňka Wudyová IČ: IZO školy: IZO ředitelství: Telefon: Mobil: Fax: Web: Zřizovatel: Jihočeský kraj Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 České Budějovice Školská rada: Předseda: Mgr. Václav Zemek Místopředseda: Petra Nosková Členové: Mgr. Tomáš Soumar Bc. Jaromír Markytán Ing. Jan Bauer Ludmila Pánková Gymnázium bylo zřízeno rozhodnutím Školského úřadu v Prachaticích dnem jako rozpočtová organizace s plnou právní subjektivitou. Toto rozhodnutí bylo potvrzeno dne zřizovací listinou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky s platností od Dodatkem ze dne pod č. j /93-27 potom toto ministerstvo na žádost prachatického gymnázia změnilo Gymnázium Prachatice na příspěvkovou organizaci, a to s účinností od Dne pak pod č. j / s účinností od zařadilo ministerstvo školu do sítě škol pod identifikačním číslem Statutárním orgánem školy je ředitel, jmenovaný zřizovatelem školy. Dnem došlo v souvislosti s reformou státní správy v působnosti zákonů 132/2000 Sb. a 157/2000 Sb. ke změně zřizovatele. Zřizovatelem je Jihočeský kraj. Stránka 4 z 40

5 B) Přehled oborů vzdělávání - KKOV K/801 gymnázium všeobecné osmileté - dobíhající - KKOV K/401 gymnázium všeobecné čtyřleté - dobíhající - KKOV K/81 gymnázium všeobecné osmileté - od KKOV K/41 gymnázium všeobecné čtyřleté od Studijní obory se nově řídí učebními plány schválenými MŠMT ČR pod č. j / ze dne s platností od Podstatou této změny je možnost navýšení celkového týdenního počtu vyučovacích hodin o dvě v každém ročníku čtyřletého studia a ve všech ročnících vyššího stupně osmiletého gymnázia. Naše škola se rozhodla této možnosti v plném rozsahu využít. Obory 81 (od ) a 41 (od ) se počínaje prvním ročníkem studia řídí školním vzdělávacím programem a postupně nahrazují obory 801 a 401. Současná koncepce školy vychází ze zákona 561/2004 Sb. Podle tohoto zákona je gymnázium střední školou poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou. Vzdělávání v tomto druhu školy rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje žákům obsahově širší všeobecné vzdělání a upevňuje jejich hodnotovou orientaci. Střední vzdělávání vytváří předpoklady pro plnoprávný a plnohodnotný osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní učení, pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravu na výkon povolání nebo pracovní činnosti. Základem současných studijních plánů prachatického gymnázia jsou plány schválené MŠMT platné od , založené na myšlence postupně zvyšované dotace volitelných předmětů a přenesení části zodpovědnosti za podobu studijního plánu na jednotlivé školy v souladu s požadavkem decentralizace a posílení vlivu škol na jejich vlastní studijní nabídku. Variabilita těchto plánů umožňuje přizpůsobit se zájmu studentů a místním podmínkám, a to především systémem volitelných předmětů, který studentům dává možnost individuální profilace jejich studia. Systém volitelných předmětů zahrnuje semináře, konverzace či cvičení ke všem předmětům základního studijního plánu, navíc latinu, a informatiku s programováním. Studijní plány zahrnují také zvýšenou dotaci hodin pro výuku cizích jazyků, v jejíž nabídce jsou německý jazyk, anglický jazyk, francouzský jazyk a jazyk ruský. Součástí výuky je pravidelná exkurzní činnost. Součástí výuky tělesné výchovy jsou týdenní kurzy lyžařského a sportovně-turistického výcviku. Učebními osnovami vyššího a čtyřletého gymnázia jsou osnovy č. j /91-20 ze dne s platností od , č. j /91-35 ze dne s platností od , č. j /95-21 ze dne s platností od a č. j /94-23 ze dne s platností od Prosazujeme a snažíme se uplatňovat takové formy a metody práce, které podporují aktivní účast žáků na vyučování, které vedou k přirozené rovnováze mezi formativní a informativní stránkou výchovně vzdělávací činnosti a vedou je především k umění systémově se orientovat v informacích a efektivně je zpracovávat. Prosazujeme a snažíme se uplatňovat a podporovat takové postupy, které jsou náročné a vyžadují spolupráci žáka a učitele, vyžadují jejich vzájemné respektování a vytváří ve škole pro zúčastněné strany příjemné a přátelské prostředí. Stránka 5 z 40

6 C) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy P.č. Titul, příjmení, jméno Zařazení Aprobace Vyučuje předmětům Poznámka 1. Mgr. Beneš Jaroslav U AJ, CJ AJ, CJ 2. Mgr. Binková Veronika U CJ, HV CJ, HV 3. Mgr. Čermák Jan U MA, TV MA, TV 4. Mgr. Dejmková Jana U ČJ, AJ ČJ, AJ 5. Mgr. Falková Helena U CJ, NJ CJ, NJ 6. Mgr. Hájková Jaroslava U TV, ZE TV, ZE 7. Mgr. Horová Marie U NJ, LA LA 8. Mgr. Chán Karel U CJ, DE CJ, DE 9. PaedDr. Klimeš Jan U DE, ON DE, OV, ZSV 10. Mgr. Lencová Kateřina U AJ, DE AJ 11. Mgr. Koubová Michaela U MA, INF MA, IN ICT 12. Mgr. Kučerová Jana U CJ,VV CJ, VV 13. Mgr. Lád Ladislav U TV, MA TV, MA 14. Mgr. Lukášková Ivana U BI, CH BI, CH EVVO 15. Ing. Matějíková Jitka U MA, CH MA, CH 16. Mgr. Myšáková Marie U CJ, NJ CJ, NJ 17. Mgr. Veselá Kamila U AJ, DE AJ, DE preventista 18. Mgr. Přívozníková zástupce TV, ZE ZE koordinátor ŠVP Taťjana ředitele 19. Mgr. Roháček Michal U MA, INF MA, INF 20. Mgr. Říha Roman U MA, FY, INF MA, FY, INF 21. Mgr. Soumar Tomáš U DE, NJ DE, NJ, OV výchovný poradce 22. Mgr. Šmahel Lukáš U BI, CH BI, CH 23. Mgr. Švecová Jana U CJ, NJ, AJ CJ, NJ, AJ 24. Mgr. Tesařová Libuše U RJ, FJ, AJ AJ, FJ 25. Mgr. Zemek Václav U MA, FY MA, FY 26. Mgr. Zikmund Alexandr ředitel MA, CH, INF MA, CH ICT P.č. Příjmení, jméno Pracovní a funkční zařazení Vzdělání 1. Wudyová Zdeňka vedoucí kanceláře, ekonomka ÚSO 2. Binderová Miroslava účetní, administrativní pracovnice ÚSO 3. Nachlinger Jan školník, topič ÚSO 4. Nagy Petr údržbář, uklizeč ÚSO 5. Nováková Marie uklizečka Z 6. Hundsnurscherová Zdeňka uklizečka USO 7. Jůnová Martina uklizečka SO 8. Nachlingerová Jana uklizečka SO 9. Kadlec Karel knihovník ÚSO Stránka 6 z 40

7 Celkový počet pedagogických pracovníků: (fyzicky/přepočteno) 26/25,135 Celkový počet provozních zaměstnanců: (fyzicky/přepočteno) 9/5,916 Škola má vysoce aprobovaný pedagogický sbor a vedení školy podporuje všechny aktivity vedoucí ke zvyšování profesionální úrovně. Početní stav zaměstnanců odpovídá stavům předepsaným rozpisem Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje. D) Údaje o přijímacím řízení pro rok 2012/2013 Obor K/41 Počet přihlášených v přijímací řízení celkem: 30 Počet přijatých v přijímací řízení celkem: 30 Počet po odevzdání zápisových lístků: 20 Obor K/81 Počet přihlášených v přijímací řízení celkem: 47 Počet přijatých v přijímací řízení celkem: 33 Počet po odevzdání zápisových lístků: 29 E) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Výsledky vzdělávání k Ročník Třída Počet Studijní Vyznamenání Prospělo Neklasifikováno žáků průměr Obor , , , , I , II , III , IV , V , VI , VII , VIII , Stránka 7 z 40

8 Třída Obor Hodnocení maturitních zkoušek k Počet žáků Připuštěno k MZ Nepřipuštěno k MZ Úspěšně odmaturovalo Bude opakovat VIII K/ K/ F) Prevence sociálně patologických jevů Hodnocení minimálního preventivního programu (školní rok 2011/2012) Minimální preventivní program se pro školní rok 2011/2012 zaměřil na specifické preventivní aktivity pro naše žáky především v oblastech závislostí, šikany (kyberšikany) a rizikového sexuálního chování. Uskutečněnými programy jsme se chtěli dotknout všech žáků gymnázia. Aktivity jsme vybírali vzhledem k jejich věku a tedy i k problémům, které v daném věku řeší. Na nižším gymnáziu se žáci seznamovali se závislostmi všeho druhu, jejich průběhem i léčením. Nezapomněli jsme ani na problematiku šikany a sebepojetí. Pracovali jsme na tom, aby se žáci měli rádi takoví, jací jsou. Na vyšším gymnáziu jsme se zaměřili na rizikové sexuální chování a problematiku sexuálně přenosných chorob. Škola se snaží usnadňovat novým žákům přechod ze základní na střední školu, zároveň podpořit navazování a zpevňování vztahů mezi žáky v prostředí nového kolektivu a tím přispět k prevenci společensky nežádoucích jevů. Na začátku školního roku proběhl na Dobré Vodě již tradičně adaptační kurz pro žáky prvního ročníku a primy. Jelikož jsme nedosáhli na dotace, lektorský tým jsme vytvořili z vlastních řad. Přípravu kurzu si vzal na starost Mgr. Tomáš Soumar a konkrétní třídní, Mgr. Jaroslava Hájková za primu a Mgr. Veronika Binková za první ročník. H Program kurzu byl pestrý a ze strany žáků se setkal s kladným ohlasem. Školní metodik prevence ve svých hodinách se studenty průběžně diskutoval o závažných společenských problémech. Využívány byly také tradiční formy osvěty v podobě nástěnky, brožurek a letáků. Z institucí zabývajících se problematikou prevence jsme spolupracovali především s pracovníky Pedagogicko-psychologické poradny v Prachaticích. Průběžně probíhala spolupráce s výchovným poradcem při řešení konkrétních případů a při přípravě obecných postupů primární prevence. Další drobné problémy se řešily ve spolupráci třídního učitele, výchovného poradce a metodika primární prevence, vedení školy a rodičů. Zpracovala: školní metodička prevence: Mgr. Kamila Veselá Stránka 8 z 40

9 G) Údaje o dalším vzdělávání Účastník kurzu Mgr. Jaroslav Beneš Mgr. Jan Čermák Mgr. Jana Dejmková Mgr. Kateřina Lencová Mgr. Jana Kučerová Mgr. Ivana Lukášková Školní rok Obsah kurzu Maturitní seminář Doškolení snowboardig Seminář AJ Seminář AJ Seminář ČJ Seminář AJ Seminář OUP Seminář MK Hodnotitel písemných prací spol. části mat. zkoušky Seminář AV Letní škola CH Školení mat. komisařů Ing. Jitka Matějíková Mgr. Tomáš Soumar Mgr. Lukáš Šmahel Mgr. Jana Švecová Mgr. Libuše Tesařová Mgr. Kamila Veselá Letní seminář CH "Chemie pro život" Školení Rozšiřující studium FY - učitelství SŠ akademický rok Seminář maturita NJ Seminář maturita Seminář AJ Využití inter. metod při výuce cizích jazyků Školení - Nová maturita Seminář OUP Mgr. Václav Zemek Mgr. Alexandr Zikmund Užití PC ve výuce matematiky Člen Jednoty matematiků Seminář ROP Konference ředitelů Seminář Peníze v OP VK Stránka 9 z 40

10 Provozní: Jan Nachlinger Petr Nagy Miroslava Binderová Školení topičů Školení svářečů Školení "Účetnictví státu." Miroslava Binderová Školení "Účetnictví státu 2012" H) Údaje o školních aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Akce související s výukou Období Akce Třídy 2. září 2011 Šumava Medvědí stezka III 7. září 2011 KÚ České Budějovice VII, 3 8. září 2011 JE Temelín září 2011 Praha Parlament ČR, Hrdličkovo muzeum VIII, září 2011 Den bez aut Jak se dýchá v Prachaticích VIII, 4, IV 26. září 2011 Úřad práce IV 6. října 2011 Přednáška o dobrovolnictví VIII, 4 7. října 2011 Přednáška J. Šiklové (poř. Městská knihovna) VIII, října 2011 JE Temelín VIII 2. listopadu 2011 Třísov V, 1 3. listopadu 2011 České Budějovice I 11. listopadu 2011 ČOV Prachatice III 16. listopadu 2011 Návštěva v Městské knihovně I Beseda s P. Kotykem z Památníku písemnictví (Příběhy 16. listopadu 2011 bezpráví) VIII, listopadu 2011 exkurze v Nemocnici Prachatice VIII, listopadu 2011 Návštěva v Městské knihovně I 24. listopadu 2011 Literární beseda s D. Žákem I, II 25. listopadu 2011 Návštěva v Městské knihovně listopadu 2011 Návštěva v Městské knihovně V 5. prosince 2011 Beseda s Policií ČR IV 8. února 2012 Přednáška o Ugandě (AIDS v této zemi) VII, 3, VIII, února 2012 Beseda na téma diplomacie s Mgr. Putíkem VII, února 2012 Beseda o holocaustu s Dr. Lieblovou v divadle IV 16. února 2012 Účast v diskusním fóru Zdravé město Prachatice února 2012 Beseda o NPŠ s ing. A. Pavlíčkem VIII, února 2012 Beseda o současné světové literatuře VII, 3, VIII, 4 2. března 2012 Pokračování v besedě s ing. Pavlíčkem VIII, dubna 2012 Exkurze Albrechtovice V, VI 23. dubna 2012 Výuka v terénu s Dřípatkou I Stránka 10 z 40

11 26. dubna 2012 Exkurze Praha barokní, výstava Human Body VII, 3 2. května 2012 JE Temelín, pivovar Protivín VII 3. května 2012 Exkurze Kvilda, Kašperk VI, 2 9. května 2012 GIS Day výuka s katedrou geomatiky ZČU Plzeň VII, května 2012 Exkurze Praha V, května 2012 Přednáška o Afghánistánu (členové mise v Lógaru) VII, 3 Exkurze ve Vimperku (příprava 3. května formou 16. května 2012 besedy) NJ II 18. května 2012 IZS v Prachaticích VI, května 2012 JE Temelín, pivovar Protivín května 2012 Projekt Evropa (přednáška a beseda) VII, května 2012 Dokončení projektu Evropa VII, května 2012 Přednáška o etiketě s p. Fílou IV, V, května 2012 Exkurze Trocnov II 30. května 2012 Exkurze Příbram IV 4. června 2012 Exkurze Praha VI, 2 5. června 2012 Exkurze Vyšší Brod, Český Krumlov III 25. června 2012 Exkurze Jindřichův Hradec (za podpory JČ kraje) VII, června 2012 Šumava Libín I 26. června 2012 Místní region Husinec června 2012 Místní region Husinec VI Exkurze Vimperk a Kratochvíle (za podpory JČ kraje) 28. června 2012 EVVO, DE II Kurzy související s výukou Období Akce Třídy 5. září 2011 Třídenní adaptační kurz 1 7. září 2011 Třídenní adaptační kurz I 17. října 2011 Třídenní kurz ve Stožci EVVO III 16. ledna 2012 Pětidenní lyžařský kurz na Kramolíně II 20. února 2012 Pětidenní lyžařský kurz na Klápě s dojížděním na Hochficht VI, 2 Kultura na našem gymnáziu Období Akce Třídy 15. září 2011 Kino Národka film Lidice IV, VII, 3, VIII, 4 Příběhy bezpráví projekce ve škole, dokument P. 16. listopadu 2011 Tigrid Evropan VIII, 4 8. prosince 2011 uspořádání předvánočního koncertu pro důchodce VI 19. ledna 2012 Aula školy hry J. Voskovce a J. Wericha celá škola 7. února 2012 Divadlo - představení Labyrint II, IV, V, 1, VI, 2 Divadlo projekt Listování Život k sežrání a 29. února 2012 Ekonomie dobra a zla II, III, IV Stránka 11 z 40

12 Aula školy Divadelní cestopis (Evropou od 7. května 2012 renesance po realismus) celá škola 10. května 2012 Studio Ypsilon v Praze muzikál Faust a Markétka V, května 2012 Divadlo projekt Listování - Straka v říši entropie I, II, III, IV představení v prostorách školy česko-německého 8. června 2012 projektu celá škola Aula školy koncert symfonického orchestru 28. června 2012 z Itálie (hosté slavností Zlaté celá škola Období Akce 20. záři 2011 Čtyřdenní pobyt žáků ze spřáteleného gymnázia v Krupině 4. října 2011 Čtyřdenní pobyt našich žáků v Krupině Účast na Trhu pracovních příležitostí v Národním domě, Den 3. listopadu 2011 otevřených dveří 21. listopadu 2011 Exkurze do Pasova s gymnáziem Freyung 30. listopadu 2011 Vyhlášení Talent a okresu ve Vimperku 27. ledna 2012 Maturitní ples Oktávy 2. února 2012 Přesunutý termín akce Třída baví třídu z prosince února 2012 Maturitní ples 4. ročníku 1. června 2012 Pomoc při organizaci Dne dětí 19. června 2012 Účast na přehlídce amatérských hudebních seskupení Kotel Předávání pamětních listů města Prachatice absolventům základního 27. června 2012 vzdělávání Období Soutěže (vědomostní, sportovní, olympiády) -účast našich žáků- Akce 20. září Pohár Corny lehká atletika 29. září Pohár Corny krajské kolo 4. října Přespolní běh 10. října Kopaná střední školy 11. října Minikopaná 18. října Soutěž Policie ČR 21. října Stolní tenis 8. listopadu Plavání 10. listopadu Florbal kategorie III 15. listopadu Florbal kategorie IV 23. listopadu Odbíjená střední školy 24. listopadu Celostátní kolo v dějepisné soutěži 30. listopadu Olympiáda v CJ školní kolo 26. ledna Okresní přebor v šachu 26. ledna Matematická olympiáda školní kolo Stránka 12 z 40

13 1. února Olympiáda v zeměpise - školní kolo kategorie B 8. února Závod na snowboardu krajské kolo 8. února Pythagoriáda 14. února Olympiáda v zeměpise školní kolo A, C, D 15. února Basketbal střední školy 21. února Závod ve sjezdovém lyžování - krajské kolo 23. února Olympiáda v německém jazyce krajské kolo 29. února Okrasní kolo soutěže v recitaci 1. března Olympiáda z biologie školní kolo 2. března Olympiáda v chemii okresní kolo D 14. března Olympiáda v zeměpise okresní kolo 14. března Jihočeský zvonek školní kolo 15. března Olympiáda v anglickém jazyce okresní kolo 16. března Matematický Klokan 20. března Basketbal kategorie III hoši 21. března Olympiáda v českém jazyce okresní kolo 27. března Basketbal kategorie III dívky 28. března Jihočeský zvonek okrskové kolo 29. března Basketbal kategorie IV 29. března Olympiáda v biologii okresní kolo C 30. března Olympiáda v biologii krajské kolo 30. března Olympiáda v anglickém jazyce krajské kolo 30. března Přebor v šachu celostátní kolo 3. dubna Basketbal - okresní kolo kategorie IV 3. dubna Olympiáda v chemii krajské kolo C 3. dubna Silový čtyřboj krajské kolo 10. dubna Olympiáda v biologii okresní kolo 11. dubna Matematická olympiáda okresní kolo 12. dubna Kopaná okresní kolo IV 13. dubna Olympiáda v biologii krajské kolo B 16. dubna Olympiáda v chemii krajské kolo D dubna Hokejbal proti drogám 17. dubna Matematická olympiáda krajské kolo B, C 18. dubna Olympiáda v zeměpise krajské kolo 25. dubna Jihočeský zvonek okresní kolo 10. května Jihočeský zvonek krajské kolo 8. června Hokejbal celostátní finále 14. června Atletická olympiáda Zpracovala: Mgr. T. Přívozníková Stránka 13 z 40

14 I) Kontrolní činnost OSSZ Prachatice - kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Prachatice komplexní požární kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně Jihočeský kraj Krajský úřad, OŠMT kontrola hospodaření s veřejnými prostředky v roce Prověřit dodržování právních předpisů a opatření přijatých orgány veřejné správy v mezích těchto předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky k zajištění stanovených úkolů těmito orgány 24. a Krajský úřad Jihočeský kraj, OŠMT kontrola využití přidělených finančních prostředků ze státního rozpočtu na přímé náklady na vzdělávání za rok 2010 a leden až září 2011 J) Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Škola hospodařila s peněžními prostředky přijatými od zřizovatele, získanými vlastní činností, doplňkovou činností a s peněžními prostředky svých fondů. Základní hospodaření školy: Příjmy od zřizovatele na provozní výdaje ,00 Kč Příjmy od zřizovatele na přímé výdaje ,00 Kč Účelové dotace Rozvojový program MŠMT UZO Kč Rozvojový program MŠMT UZO Kč Rozvojový program MŠMT UZO Kč GP Zavádění nových technologií UZO Kč GP Rekonstrukce stáv. sportovišť UZO Kč Vlastní příjmy ,80 Kč Výdaje celkem ,50 Kč z toho - odpisy ,60 Kč - platy zaměstnanců ,00 Kč - odvody ZP a SP ,10 Kč Příjmy z doplňkové činnosti Výdaje na doplňkovou činnost ,00 Kč 8.000,00 Kč Hospodaření skončilo celkovým kladným hospodářským výsledkem ve výši ,46 Kč (zisk z hlavní činnosti ve výši ,46 Kč, zisk z doplňkové činnosti ve výši 2 000,00 Kč). Stránka 14 z 40

15 Peněžní fondy Stav fondu odměn školy k byl ,00 Kč. V roce 2011 byl do fondu schválen a proveden příděl z HV za rok 2010 ve výši ,00 Kč. Čerpáno ,00 Kč, zůstatek k byl ,00 Kč finančně krytých na účtech 241. Hospodaření FKSP bylo v souladu s vyhláškou MF ČR č. 114/2002 Sb. Stav fondu k činil ,49 Kč a zdrojem byl odvod z mezd ve výši ,00 Kč. Z FKSP bylo čerpáno ,00 Kč dle uzavřené Kolektivní smlouvy. Zůstatek FKSP k je ,49 Kč finančně krytých na účtu 243 částkou ,40 Kč a na účtu 377 částkou 8 378,09 Kč, závazkem na účtu 378 v částce 1 500,00 Kč a závazkem na účtu 321 částkou 100,00 Kč. Stav rezervního fondu k činil ,80 Kč. Zdrojem byl příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2010 ve výši ,18 Kč, sponzorským darem ve výši ,00 Kč a příspěvkem na záštitu ve výši 3 000,00 Kč. Čerpán byl pouze příspěvek na záštitu. Konečný zůstatek k je ,98 Kč finančně krytých na účtu 241. Stav investičního fondu k byl ,18 Kč. Zdrojem fondu byly odpisy roku 2011 ve výši ,60 Kč a GP Zavádění nových technologií UZO 355 ve výši Kč. Čerpáno za rok 2011 bylo Kč. Zůstatek k byl ,78 Kč, finančně krytý na účtu 241. Předpokládáme použití investičního fondu na financování výdajů při realizaci již projektově zpracovaných investičních akcí v roce K) Údaje o zapojení školy do rozvojových programů Ve školním roce 2011/2012 byla naše škola zapojena do těchto rozvojových programů: UZO Podpora řešení specifických problémů regionální školství v jednotlivých krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení a s tím spojené rozdílné hustoty sítě škol a školských zařízení na území jednotlivých krajů na rok 2011 ( ,00 Kč) UZO Posílení platů úrovně pedagogických pracovníků dle Rozhodnutí MŠMT č. j / ze dne ( ,00 Kč) UZO Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky dle Rozhodnutí MŠMT č. j / ze dne (6 960,00 Kč) Stránka 15 z 40

16 L) Údaje o zapojení do dalšího vzdělávání Školní koordinátor EVVO VŠ Mgr. Ivana Lukášková 2011/12 evropských a regionálních studií Mgr. Lukáš Šmahel Rozšiřující studium FY - učitelství SŠ 2011/12 Mgr. Lea Stará Studium pro školní koordinátory prevence nežádoucích jevů 2011/12 M) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech z cizích zdrojů Příspěvky Spolku přátel Gymnázia Prachatice na podporu talentovaných žáků, volnočasových a sportovních aktivit mládeže činily ve školním roce 2011/ ,20 Kč. N) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Ve spolupráci s Integrovaným záchranným systémem v Prachaticích realizován program Ochrana obyvatelstva za mimořádných situací. Ve spolupráci s Národním parkem Šumava realizovány programy EVVO. Další viz zprávy jednotlivých vedoucích předmětů. O) Další údaje o podmínkách a průběhu vzdělávání Výchovné a kariérové poradenství V průběhu školního roku 2011/2012 se činnost výchovného poradce zaměřovala na následující poradenské, metodické a informační oblasti: Na začátku školního roku příprava a realizace adaptačního kurzu pro žáky primy a 1. ročníku. Beseda s lektorem společnosti Scio pro maturitní ročníky o Národních srovnávacích zkouškách s možností zkušebních testů. Stránka 16 z 40

17 Při třídních schůzkách a dalších dvou informačních blocích s maturitními třídami byly podány rodičům a studentům informace o možnostech studia na vysoké škole, strategii výběru fakulty a vyplňování přihlášek. Organizace besedy pro maturanty s bývalými absolventy gymnázia. Hlavním přínosem bylo zprostředkování zkušeností ze studia na různých typech vysokých škol od přijímacích zkoušek a studia samotného, přes možnosti ubytování, perspektivu budoucího povolání až po finanční náročnost studia. Průběžná aktualizace informační nástěnky a zprostředkování informací z propagačních materiálů jednotlivých fakult, Učitelských novin a webových stránek vysokých škol. Pomoc studentům při odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na vysokou školu. Vypracování a zveřejnění návodu na vyplnění přihlášky na vysoké školy na webových stránkách školy. Vytvoření statistiky úspěšnosti absolventů v přijímacím řízení na vysoké školy. Poskytování pomoci při kariérovém rozhodování a zprostředkování kontaktů s odbornými pracovišti, působících v této oblasti. Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) v Prachaticích při práci s žáky s SPU. Účast na školení výchovných poradců pořádaném PPP v Prachaticích. Poskytování informací žákům kvarty o přijímacím řízení na střední školy. Testování a diskuze o stavu třídního klimatu a o problémech učení, a to především ve třídách nižšího stupně školy. Poradenství při řešení výchovných, rodinných a prospěchových problémů žáků. Zprostředkování kontaktu žákům na odborná poradenská a sociální pracoviště a následná spolupráce s nimi. Poskytování konzultací těm studentům, kteří nedokáží sami řešit složitější situaci ve škole, v rodině či mezi vrstevníky. Výchovný poradce Mgr. Tomáš Soumar Přehled umístění absolventů gymnázia v Prachaticích ve školním roce 2011/2012 oktáva 4. ročník celkem počet maturantů počet absolventů vysoké školy vysoké školy [v %] 95, ,9 VOŠ nultý ročník LF 1 1 Stránka 17 z 40

18 Typ vysoké školy Počet přijatých 8 leté 4 leté % z počtu přijatých na VŠ Právnické fakulty 1 2, 2 UK Praha 1 Lékařské fakulty 1 2, 2 UK Praha 1 Přírodovědecké fakulty 5 10,9 JČU České Budějovice 1 2 UK Praha 1 1 Ekonomické fakulty 3 6,5 VŠE Praha 1 VŠTE České Budějovice 1 VŠFS Praha 1 Filosofické fakulty 1 2,2 UK Praha 1 Fakulta sociálních studií MU 1 1 2,2 FTVS UK Praha 1 1 2,2 Pedagogické fakulty 10 21,7 JČU České Budějovice 2 8 Zdravotně-sociální fakulty 2 4,3 JČU České Budějovice 1 1 Zemědělské fakulty 2 4,3 ČZU Praha 1 1 ČVUT a VUT 11 23,9 Fakulta stavební 2 Fakulta architektury 1 Fakulta strojní 1 Fakulta inf. technologií 5 Fakulta biomedicínckého inženýrství 1 1 VŠCHT CEVRO Institut Praha 1 1 2,2 MFF UK PRAHA 1 1 2,2 CELKEM Zpracoval: Mgr. Tomáš Soumar Stránka 18 z 40

19 Jazyk a jazyková komunikace (školní rok 2011/2012) Český jazyk Ve školním roce 2011/2012se podle nového školního vzdělávacího plánu učili studenti primy, sekundy, tercie, kvarty, kvinty, sexty, septimy, 1., 2. a 3. ročníku. Studenti oktávy a 4. ročníku pokračovali ve studiu podle stávajících osnov. Výuka na nižším gymnáziu probíhala podle učebnic řady nakladatelství Fragment Čítanka pro ročník ZŠ a příslušné ročníky víceletého gymnázia, při výuce jazyka a slohu podle řady nakladatelství Alter Český jazyk 6-9. Vyšší gymnázium využívá učebnice nakladatelství Scientia Literatura (Výklad a Výbor) 1 4 různých autorů, pro výuku jazyka a slohu potom řadu Český jazyk pro gymnázia 1-4 autora Jiřího Kostečky. Předmětová komise pracovala v tomto složení: Mgr. Jaroslav Beneš Mgr. Veronika Binková Mgr. Jana Dejmková Mgr. Helena Falková Mgr. Karel Chán Mgr. Jana Kučerová Mgr. Marie Myšáková Mgr. Jana Švecová Vyučující českého jazyka a literatury také v tomto školním roce zorganizovali mnoho dalších aktivit nad rámec přímé vyučovací povinnosti (např. organizace exkurzí a návštěv divadel, účast v soutěžích). Přímo v aule gymnázia proběhla dvě představení Divadélka pro školy z Hradce Králové: Divadelní cestopis (Evropou od renesance po realismus) a Legenda V+W, jichž se zúčastnili všichni studenti našeho gymnázia. Druhé představení bylo pořádáno v součinnosti s předmětem hudební výchova. Další divadelní představení jsme navštívili v Praze a Českých Budějovicích. Ve spolupráci s předmětovou komisí hudební výchovy žáci primy společně se svou vyučující Mgr. Binkovou vyjeli do Českých Budějovic na netradičně pojatý příběh o Tomu Sawyerovi - hudebně dramatické představení v Malém divadle. Studenti nižšího gymnázia navštívili divadelní představení Labyrint světa a ráj srdce v Městském divadle v Prachaticích. Spolupráce s tímto divadlem pokračovala účastí našich studentů na několika představeních projektu Listování (např. ke knize R. Fulghuma Drž mě pevně, miluj mě zlehka, Škola malého stromu nebo Straka v říši Entropie). Žáci primy a sekundy se zapojili do celorepublikového interaktivního projektu Čtení pomáhá pod vedením Mgr. M. Myšákové a Mgr. V Binkové. Projekt byl zaměřen nejen na podporu zájmu o knihy, čtení a na rozvoj čtenářské gramotnosti, ale měl i výrazný sociální aspekt: pomoc postiženým nebo jinak znevýhodněným lidem. Žáci totiž měli za úkol vybrat si a přečíst knihy z internetového seznamu projektu a jejich přečtení pak prokázat počítačovým testem, za který získali nárok na peněžní obnos (50,- Kč za přečtenou knihu) - ten pak poukazovali na konta konkrétních charitativních projektů, Stránka 19 z 40

20 např. pro své vrstevníky nebo seniory. Tímto způsobem třída sekunda získala a na charitativní projekty poukázala do prosince roku 2011 více než 6.000,- Kč. Poté v projektu Čtení pomáhá žáci pokračovali formou soutěže jednotlivců za třídu sekundu. Soutěž skončila v květnu roku 2012; s různým počtem přečtených knih se do ní zapojili všichni žáci a třída sekunda skončila v celorepublikovém srovnání všech škol na 10. místě. Získané body - peníze žáci podle individuální volby opět poukazovali na charitativní účely. Projekt probíhal téměř po celý školní rok, žáci se mu věnovali velmi intenzivně; výrazně obohatil nejen jejich čtenářské zkušenosti, ale výsledkem byl i jejich zájem o jiné lidi a snaha pomoci druhým. Žáci primy se rovněž zúčastnili některých literárních soutěží a v rámci literární výchovy uskutečnili několik projektů, jejichž výsledky pak prezentovali v prostorách školy formou výstav. Studenti maturitních ročníků (odb. garance Mgr. J. Švecová) se zúčastnili 13. září 2011 celodenní exkurze do hlavního města Prahy, při které měli možnost zhlédnout večerní představení satirickou komedii Revizor od N. V. Gogola - ve Stavovském divadle, s hvězdným hereckým obsazením (M. Donutil a S. Rašilov v hlavních rolích). Studenti ocenili nejen vynikající herecké výkony známých herců, ale velmi nadšeni byli rovněž i individuální prohlídkou překrásného interiéru Stavovského divadla. Jelikož tato akce proběhla již v návaznosti na loňskou prohlídku a představení Národního divadla (commedia dell arte: Sluha dvou pánů od C. Goldoniho), měli studenti příležitost porovnat divadelní zpracování dramat a herecké výkony protagonistů a zároveň nahlédnout do historie českého divadelnictví prostřednictvím prohlídek obou klenotů českého národa Národního a Stavovského divadla. Spolupracujeme také s Městskou knihovnou v Prachaticích. Žáci primy navštívili Městskou knihovnu v Prachaticích, aby se seznámili s fungováním moderní knihovny a jejími službami. Návštěvu knihovny podnikli se svou vyučující Mgr. V. Binkovou rovněž studenti prvního ročníku vyššího gymnázia s podobnými cíli jako jejich mladší spolužáci. Ve spolupráci s městskou knihovnou se konala v aule gymnázia přednáška Současná angloamerická literatura PhDr. Ladislava Nagye, Ph.D. vedoucího katedry anglistiky na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích; překladatele a literárního kritika, specialisty na současnou britskou prózu, který několik let vedl britskou sekci internetového portálu iliteratura.cz, podílel se na přípravě a moderování pražského Festivalu spisovatelů a je autorem sbírky esejů o literatuře Londýn stejný a jiný (Arbor Vitae, 2007), řady statí v denících (Lidové noviny, Hospodářské noviny) i odborných periodikách (Tvar, A2, Respekt, Reflex, Revolver Revue, Živel), doslovů k překladům z britské i americké literatury; s Martinem Hilským spolueditor antologie doslovů Od slavíka k papouškovi (Host 2002). Překladá beletrii (Kazuo Ishiguro, Barry Unsworth, Jeffrey Eugenides, Robert Irwin, Steven Hall, Edith Templetonová, Julian Barnes, James Robertson) i teoretické práce (Harold Bloom, Umberto Eco, Hayden White). Stejně jako v předchozích letech se naši studenti zúčastnili tradiční soutěže v českém jazyce. Školního kola se v obou kategoriích zúčastnilo 18 studentů. Zadání obsahovalo úkoly z mluvnice a slohový úkol. Výsledky školního kola olympiády v českém jazyce I. kategorie: 1. místo Zuzana Diepoldová, III. (vyučující Mgr. H. Falková) 2. místo Kateřina Schmidová, III. (vyučující Mgr. H. Falková) Stránka 20 z 40

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 a hospodaření v roce 2010

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 a hospodaření v roce 2010 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *************************************************************************************************************************************************

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Gymnázium Prachatice Zlatá stezka 137. Kancelář školy: Ředitel školy: Zástupce ředitele školy:

Gymnázium Prachatice Zlatá stezka 137. Kancelář školy: Ředitel školy: Zástupce ředitele školy: Gymnázium Prachatice Zlatá stezka 137 Kancelář školy: 603 539 618 Ředitel školy: 606 836 029 Zástupce ředitele školy: 727 822 612 www.gympt.cz gympt@gympt.cz 1 Co o nás možná nevíte Anglický jazyk - za

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice ***********************************************************************************************************************************************************

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 a hospodaření v roce 2012

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 a hospodaření v roce 2012 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *************************************************************************************************************************************************

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018:

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018: prezentace den otevřených dveří 2017 www.gymck.cz Charakteristika gymnázia: Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů 8 20 Počet přijímaných uchazečů pro

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2016

MATURITNÍ ROČNÍK 2016 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2016 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2016 MATURITNÍ ROČNÍK 2016 K maturitní zkoušce v roce 2016 přistoupilo

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Krajský soud ve Konzultace

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 a hospodaření v roce 2014

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 a hospodaření v roce 2014 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *************************************************************************************************************************************************

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9: Organizace školního roku 2013/2014 Termínový kalendář pro studenty 1. pololetí Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:30 2.9.2013 Logická olympiáda registrace soutěžících 1.8.-30.9.2013 Podzimní

Více

Gymnázium Thomase Manna. přijímací řízení 2017 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Gymnázium Thomase Manna. přijímací řízení 2017 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Gymnázium Thomase Manna přijímací řízení 2017 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Zůstat na základní škole? Jít na víceleté gymnázium? Jakou školu vybrat? Co pro to udělat? atd. atd. LIDÉ Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation Září 1. Zahájení školního roku 2016/2017 5. 7. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 12. Opravná maturitní zkouška 12. 14. Seznamovací pobyt žáků

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Lauderovy školy ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ OSMILETÉ. Lauderovy školy

Lauderovy školy ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ OSMILETÉ. Lauderovy školy Lauderovy školy MATEŘSKÁ ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ OSMILETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LAUDEROVY ŠKOLY mají stabilizovaný a plně aprobovaný pedagogický sbor výuka na I. stupni základní školy je vysoce ceněna Pedagogickou

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Zlatá stezka 137, Prachatice. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Zlatá stezka 137, Prachatice. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice Identifikátor: 600 008 649 Termín konání inspekce: 9., 10. a 14.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 a hospodaření v roce 2009

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 a hospodaření v roce 2009 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice ***********************************************************************************************************************************************************

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 63-51-J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více