Právo věřitelů popírat pohledávky v insolvenčním řízení Novela devizového zákona

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právo věřitelů popírat pohledávky v insolvenčním řízení Novela devizového zákona"

Transkript

1 Únor 2011 Vítám Vás v únorovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Senát vrátil návrh novely zákona o DPH zpět Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Poslanecká sněmovna bude o návrhu hlasovat na své nejbližší schůzi, účinnost 1. dubna 2011 tak není ohrožena. V tomto vydání aktualit Vás upozorňujeme na některé nové přístupy ke lhůtám v daňové správě. Dále komentujeme dva zajímavé judikáty Nejvyššího správního soudu. V rubrice Legislativa zmiňujeme důležitou novelu insolvenčního zákona. Neměla by Vám ujít možnost veřejné diskuse o budoucnosti systému DPH v Evropské unii vyhlášená Evropskou komisí. Věříme, že Vám toto číslo Finančních aktualit přinese informace, které využijete ve své praxi. DANĚ, POJIŠTĚNÍ Senát vrací novelu zákona o DPH zpět sněmovně Lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů v roce 2011 a sankce za jejich opožděné podání Novela zákona o dani z nemovitostí MPSV připravilo důchodovou reformu podle nálezu Ústavního soudu Postoupení pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení Dopady souběhu výkonu funkce jednatele a pracovněprávního poměru z hlediska předpisů o nemocenském pojištění LEGISLATIVA EU a OECD Právo věřitelů popírat pohledávky v insolvenčním řízení Novela devizového zákona Evropská komise vyhlásila veřejnou diskusi o budoucnosti DPH Omezení svobody pohybu kapitálu v judikatuře Soudního dvora Evropské unie SLOVENSKO JEDNOU VĚTOU Zmeny v účtovných predpisoch

2 DANĚ Senát vrací novelu zákona o DPH zpět sněmovně Novelu zákona o DPH vrátil Senát s pozměňovacími návrhy zpět do Poslanecké sněmovny. Senát navrhuje upravit nárok na odpočet z přijatých zdanitelných plnění tak, aby jej bylo možno uplatnit v běžném daňovém přiznání i tehdy, pokud plátce obdrží daňový doklad do termínu pro podání tohoto přiznání. Uvedený návrh by na rozdíl od znění schváleného Poslaneckou sněmovnou umožnil uplatnit nárok na odpočet v daňovém přiznání za období, ve kterém došlo k uskutečnění plnění, a to i v případě, že plátce neobdrží daňový doklad do konce tohoto zdaňovacího období. Pokud by však doklad obdržel až po termínu pro podání příslušného přiznání, mohl by nárok na odpočet zřejmě uplatnit až v daňovém přiznání za období, v němž doklad skutečně obdržel. Poslanecká sněmovna by měla o vráceném návrhu novely zákona hlasovat na nejbližší schůzi, která bude zahájena 1. února V této fázi legislativního procesu již nelze předkládat pozměňovací návrhy, proto není navrhovaná účinnost zákona (1. dubna 2011) ohrožena. Petr Toman, tel.: Lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů v roce 2011 a sankce za jejich opožděné podání Nabytím účinnosti daňového řádu získali poplatníci více času pro podání některých daňových přiznání. Vzhledem ke změně počítání lhůt v porovnání s dříve platnými předpisy bude řádný termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů u poplatníků, jejichž zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, 1. duben. V případě, že daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce, či pokud má poplatník povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, pak je termín pro podání řádného daňového přiznání 1. červenec. Obdobně se lhůta pro podání řádného přiznání k dani z příjmů prodlužuje o 1 den i u poplatníků, jejichž účetním obdobím je hospodářský rok. Tato skutečnost byla potvrzena i ministerstvem financí v daňovém kalendáři, který byl publikován v průběhu ledna 2011 viz Je nutno upozornit, že u většiny přiznání k dani z příjmů za jiná období, než je standardní kalendářní či hospodářský rok, a přiznání k jiným daním se zákonné lhůty pro podání daňového přiznání nemění. Daňový řád přinesl rovněž změnu ohledně sankce za opožděné podání daňového přiznání a změnu ve výpočtu úroku z prodlení za opožděné zaplacení daně. Nově je pokuta za opožděné podání daňového přiznání vyměřována pouze v případě, že při podání přiznání dojde k prodlení o více než 5 pracovních dnů. Výše pokuty (v případě delšího prodlení) je pak stanovena jako 0,05% vyměřované daně nebo daňového odpočtu, nebo 0,01% stanovené daňové ztráty za každý den. Minimální výše pokuty je 500 Kč, maximální pak 5 % vyměřované daně, daňového odpočtu nebo daňové ztráty, nejvýše však Kč.

3 Úrok z prodlení za opožděnou platbu daně je uplatňován až od 5. pracovního dne prodlení s platbou (prodlení do 4 pracovních dnů tedy není sankcionováno). Zde je však nutno upozornit, že daň je považována za zaplacenou teprve dnem jejího připsání na účet správce daně. Poplatníci, jejichž zdaňovacím obdobím je kalendářní rok a kteří mají povinný audit, či jejichž daňové přiznání připravuje daňový poradce, budou tedy v roce 2011 moci podat daňové přiznání k dani z příjmů bez sankce ještě 12. července Daň je však bez sankce možno zaplatit (připsáním na účet správce daně) pouze do 11. července Petr Toman, tel.: Eva Doložílková, tel.: Novela zákona o dani z nemovitostí Ve Finančních aktualitách z října loňského roku jsme Vás informovali o vládním návrhu novely zákona o dani z nemovitostí, jehož cílem je eliminace určitých nejasností ve výkladu zdanění tzv. plošných staveb neboli zpevněných ploch pozemku (tisk 119). Ačkoliv vláda usilovala o to, aby novela vstoupila v platnost 1. ledna 2011, poslanci neprojednali zmíněný návrh do konce roku ani v prvním čtení. Tento tisk je na pořadu jednání sněmovny v prvním čtení na schůzi od 1. února Vláda novelou reaguje na rozhodování správních soudů, které v minulosti judikovaly, že plošné stavby nejsou nemovitou stavbou, ale součástí pozemku, a tudíž nemohou být předmětem daně ze staveb (například parkoviště uvnitř podnikatelských areálů, výstavní plochy, plochy pro překládání zboží apod.). Výjimkou jsou podle poslední judikatury místní a účelové komunikace běžného provedení, které jsou obvykle věcí v právním smyslu a může se s nimi disponovat samostatně, odděleně od pozemku, na kterém jsou postaveny ty tedy zůstávají předmětem daně ze staveb. Ačkoliv vláda v důvodové zprávě deklaruje, že jejím cílem je právní jistota poplatníků, návrh novely nedostatečně vymezuje to, co je zpevněná plocha pozemku a co je stavba. Zda konkrétní plošná stavba je stavbou nebo pouze zpevněním pozemku, a není tedy samostatnou věcí, musí posoudit sám poplatník na základě soukromoprávní definice nemovitosti obsažené v občanském právu. Vláda ve svém návrhu implicitně vychází z konceptu nemovité věci podle občanského zákoníku. Jestliže tedy poplatník zařadí plošnou stavbu pod stavby, bude aplikovat příslušné sazby daně ze staveb. Jestliže konkrétní plošnou stavbu posoudí jako zpevněnou plochu pozemku, pak pro ni novela zavádí zvláštní sazbu v rámci daně z pozemků, a to ve výši 1 Kč nebo 5 Kč za metr čtvereční podle druhu podnikání. Předpokládá se, že ve druhém čtení bude navrženo posunutí účinnosti novely na 1. ledna Daň z nemovitostí se tedy v letošním roce opírá o shodnou právní úpravu zákona o daních z nemovitostí jako v roce Poplatník se posouzení plošné stavby tedy zařazení pod stavby nebo pod pozemky nevyhne ani v tomto roce ani v budoucnu. Rozdíl bude pouze ve výši sazby, která v letošním roce zůstává u pozemků 0,2 Kč za metr čtvereční, zatímco podle plánované novely bude sazba u zpevněných ploch činit 1 či 5 Kč podle druhu podnikání. Daniel Szmaragowski, tel.: Lenka Fialková, tel.:

4 MPSV připravilo důchodovou reformu podle nálezu Ústavního soudu V prosinci 2010 předložilo ministerstvo práce a sociálních věcí do připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon o důchodovém pojištění. Tento návrh reaguje na rozhodnutí Ústavního soudu ČR prohlašující za protiústavní ustanovení 15 zákona o důchodovém pojištění, které vymezuje parametry pro výpočet starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů. Ústavní soud toto ustanovení zrušil s účinností od 30. září 2011 a dal tak vládě čas na přípravu nové právní úpravy, která by garantovala ústavně zaručené právo na přiměřené hmotné zabezpečení, resp. těsnější vazbu důchodu na dosažené příjmy podléhající odvodům pojistného. Předložený návrh proto zakotvuje pravidla pro požadované posílení zásluhovosti v důchodovém systému. Toto posílení by mělo spočívat v postupném zvyšování základní výměry důchodu i tzv. redukčních hranic příjmů, které se zohledňují při výpočtu důchodu. Z důvodu administrativní náročnosti a nákladů na státní rozpočet bude přechod od současného stavu ke stavu cílovému probíhat postupně, a to v letech Základní výměra důchodu i redukční hranice pro jeho výpočet nebudou již stanoveny pevnou částkou, ale mají být nově odvozeny od výše průměrné mzdy v národním hospodářství. První redukční hranice (44 % průměrné mzdy) by měla v podstatě zůstat zachována na současné úrovni (cca Kč). Příjmy do této hranice se pro účely výpočtu důchodu zohledňují 100 %. Druhá redukční hranice má však být postupně podstatně zvýšena, a to ze současných Kč až na konečných 300 % průměrné mzdy, což představuje v současné době přibližně Kč. Pro účely výpočtu důchodu by se však z této částky započítávalo maximálně konečných 23 % (tzn. postupné snížení ze současných 30 % stanovených pro druhou redukční hranici). Příjmy přesahující přibližně Kč měsíčně by nově od roku 2014 výši důchodu již neovlivnily. V důsledku tohoto návrhu by tak mělo dojít ke zvýšení důchodu u lidí s příjmem přesahujícím přibližně Kč měsíčně a ke snížení důchodu u lidí, jejichž měsíční příjem se pohybuje v rozmezí přibližně Kč až Kč. Současně návrh předpokládá snížení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení o polovinu, tedy na 36násobek průměrné mzdy v národním hospodářství oproti současnému 72násobku, a to s účinnosti od 1. ledna 2012, tzn. přibližně na Kč ročně, resp Kč měsíčně. V souvislosti s těmito změnami se rovněž do budoucna navrhuje rozšíření rozhodného období pro výpočet důchodu ze současných 30 let na období celoživotní a sjednocení důchodového věku pro muže a ženy na 65 let. O dalším osudu tohoto návrhu Vás budeme informovat. Iva Krákorová, tel.: Maria Marhefková, tel.:

5 Postoupení pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení Podle nedávného přelomového rozhodnutí Nejvyššího správního soudu mohou věřitelé v případě postoupení pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení (příp. v dřívějším konkurzním a vyrovnávacím řízení) použít ke krytí ztrát z postoupení také opravnou položku vytvořenou podle 8 zákona o rezervách (8 Afs 54/ ze dne 29. prosince 2010). Tímto rozhodnutím byl zřejmě překonán dosavadní striktní výklad správců daně, který neumožňoval použití těchto opravných položek při postoupení pohledávek v průběhu úpadkového řízení. Předmětem sporu byla aplikace ustanovení zákona o daních z příjmů upravující daňový režim postoupení pohledávek za dlužníkem v úpadkovém řízení před tím, než je znám jeho výsledek. Žalující společnost evidovala k postupované pohledávce daňovou opravnou položku vytvořenou v souladu s 8 zákona o rezervách. Ztrátu z postoupení pohledávky, která byla kryta touto rozpuštěnou opravnou položkou, ponechala v základu daně. Při následné daňové kontrole však správce daně tento přístup zpochybnil. Argumentoval zejména tím, že 8 zákona o rezervách uvádí specifické okolnosti, za kterých lze zrušit daňovou opravnou položku za dlužníky v úpadkovém řízení, tj. zpravidla až v návaznosti na výsledek úpadkového řízení. Společnost s tímto závěrem nesouhlasila a obrátila se na soud. Nejvyšší správní soud se neztotožnil se striktními závěry správce daně. Zdůraznil, že zvláštní úprava 8 zákona o rezervách reaguje na specifické situace, které mohou nastat v souvislosti s úpadkovým řízením (v daném případě v souvislosti s řízením o konkurzu a vyrovnání) a vytváří tudíž specifické důvody pro zrušení opravných položek. Ustanovení však podle soudu nepředstavuje úplný výčet skutečností, s nimiž je spojena nutnost zrušení opravné položky. Vzhledem k tomu, že 8 zákona o rezervách neupravuje postoupení pohledávky, je nutné postupovat podle obecných pravidel. V případě postoupení pohledávky měl tedy věřitel zrušit vytvořenou opravnou položku podle obecných ustanovení zákona o rezervách. Takovýto postup dle soudu nijak nevylučuje uplatnění ztráty z postoupení pohledávky jako daňově uznatelného nákladu. Soud navíc připomněl, že stejného efektu by poplatník dosáhl prostřednictvím překlasifikace na opravnou položku podle 8a zákona o rezervách (v daném případě ve stejné výši), jediným rozdílem by bylo odpovídající účetní zachycení zrušení a tvorby nové opravné položky. Ladislav Malůšek, tel.: Alena Švecová, tel.: Dopady souběhu výkonu funkce jednatele a pracovněprávního poměru z hlediska předpisů o nemocenském pojištění Nejvyšší správní soud vydal v prosinci 2010 velmi zajímavé rozhodnutí upravující otázku souběhu výkonu funkce jednatele a pracovněprávního poměru z hlediska předpisů o nemocenském pojištění (3 Ads 119/ ).

6 Jednalo se o situaci, kdy jednatel společnosti měl se společností současně uzavřenou pracovní smlouvu na výkon činnosti ředitele společnosti. Okresní správa sociálního zabezpečení shledala, že pracovní náplň ředitele byla shodná s činností jednatele a došla k závěru, že pracovní poměr tak vůbec nevznikl. Nejvyšší správní soud měl shodný názor a v souladu se svojí předešlou judikaturou dospěl k závěru, že činnost jednatele není druhem práce ve smyslu ustanovení Zákoníku práce. Soud tak potvrdil, že v důsledku neexistence pracovního poměru daná osoba nebyla účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec v pracovním poměru, nýbrž pouze jako jednatel pracující pro společnost, což předpisy o nemocenském pojištění umožňovaly pouze za určitých podmínek do konce roku Od 1. ledna 2009 dle nového zákona o nemocenském pojištění jednatelé již nepatří do okruhu nemocensky pojištěných osob (a tyto osoby nelze pojistit ani dobrovolně). Jednatelé tak nemají nárok na dávky nemocenského pojištění (nemocenské, podporu při ošetřování člena rodiny, dávky v těhotenství a mateřství). Tyto osoby jsou pojištěné jenom pro důchodové účely. Je však třeba zdůraznit, že jejich účast na důchodovém pojištění vznikne pouze v těch kalendářních měsících, v nichž jim byl zúčtován příjem započitatelný do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného z této činnosti aspoň ve výši rozhodného příjmu, což pro rok 2011 představuje částku Kč měsíčně. Neuznání platnosti pracovní smlouvy při souběhu výkonu funkce jednatele a pracovněprávního poměru by tak mohlo mít vliv i na účast na důchodovém pojištění, resp. dobu pojištění a výši započitatelného příjmu. Soud zároveň připustil, že právní předpisy ani povaha společnosti s ručením omezeným nebrání tomu, aby jiné činnosti odlišné od výkonu funkce jednatele vykonávaly fyzické osoby pro obchodní společnosti na základě pracovněprávních vztahů. Je tedy velmi žádoucí prověřit všechny situace, při kterých jednatelé ve společnosti s ručením omezeným, či členové statutárního orgánu v akciové společnosti vykonávají své činnosti zcela nebo částečně na základě pracovněprávního vztahu. Zabrání se tak možným negativním dopadům na jejich nemocenské či důchodové pojištění a zároveň budou společnosti schopny obhájit daňovou odečitatelnost těchto mzdových nákladů či odvodů na sociální zabezpečení. Podle názoru zástupců ČNB z minulého roku se problematika souběhu výkonu funkce člena statutárního orgánu a pracovněprávního poměru může dotýkat i bank. Iva Krákorová, tel.: Maria Marhefková, tel.: Právo věřitelů popírat pohledávky v insolvenčním řízení LEGISLATIVA Návrh novely zákona předložený vládou do sněmovny (tisk 233) reaguje na nález Ústavního soudu, který zrušil ustanovení insolvenčního zákona, na jehož základě mohou pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení popírat pouze dlužník a insolvenční správce. Účinnost novely se má shodovat s účinností zmíněného nálezu, která nastane 31. března 2011.

7 Právo věřitele popírat pohledávky ostatních věřitelů tady již existovalo za účinnosti zákona o konkursu a vyrovnání. Často však docházelo ke zneužití tím, že věřitelé účelově vyvolávali spory o pravost, výši či pořadí pohledávek a výrazně prodlužovali délku konkursního řízení. Insolvenční zákon proto umožnil popírat pohledávky pouze dlužníku a insolvenčnímu správci. Zájem věřitelů měl vzhledem k celkové koncepci jeho postavení a zásadnímu vlivu věřitelů na jeho jmenování zastávat insolvenční správce. Po zrušení zákazu popírání pohledávek věřiteli Ústavním soudem vyvstala potřeba nově vymezit oprávněné subjekty a eliminovat negativa, která v minulosti doprovázela popírání pohledávek věřiteli. Návrh novely proto definuje oprávněné subjekty jako dlužníka, insolvenčního správce a přihlášené věřitele a zároveň spojuje právo věřitelů s takovými podmínkami a povinnostmi, které by měly zneužívání tohoto práva zabránit. Jednou z povinností je podání popěrného návrhu v podobě stanoveného formuláře, přičemž soud je oprávněn odmítnout zjevně bezdůvodné či vadné podání ihned v přezkumném řízení. Popření pohledávky bude dále muset být zajištěno povinnou jistotou na náklady řízení ve výši Kč. Soud může případně nařídit i jistotu ke krytí náhrady škody a újmy způsobené nedůvodným popřením pohledávky. Nadále již nebude možné, aby věřitel měnil důvod vzniku pohledávky nebo její pořadí až do přezkoumání této pohledávky. Změnit bude možné pouze výši pohledávky. Popření pohledávky jiným věřitelem nebude mít vliv na hlasovací právo věřitele vlastnícího danou popíranou pohledávku. Martin Kofroň, tel.: Zuzana Potočková, tel.: Návrh novely devizového zákona Sněmovna bude v prvním čtení projednávat vládní návrh novely devizového zákona. Podstatou návrhu je vyjmutí ustanovení, která omezují nabývání tuzemských nemovitostí cizinci. Možnost omezit nabývání nemovitostí pro cizozemce si Česká republika vyjednala při vstupu do Evropské unie, a to po dobu přechodného období. To u zemědělských pozemků činilo 7 let a u ostatních nemovitostí 5 let. Pětileté přechodné období u ostatních nemovitostí uplynulo již 1. května Přestože je omezení nadále obsaženo v devizovém zákoně, v praxi se postupovalo v souladu s evropským právem a katastrální úřady po 1. květnu 2009 neuplatňovaly omezení ve vztahu k těmto ostatním nemovitostem. U zemědělských nemovitostí uplyne přechodné období prvním květnem příštího roku a tím skončí i účinnost omezení jejich nabývání. Novela má nabýt účinnost právě k tomuto datu, tedy k 1. květnu Martin Kofroň, tel.: Zuzana Potočková, tel.: Evropská komise vyhlásila veřejnou diskusi o budoucnosti DPH Ministerstvo financí zveřejnilo výzvu Evropské komise ke konzultacím ohledně zlepšení systému daně z přidané hodnoty. Cílem konzultace je umožnit občanům, podnikům a členským státům vyjádřit své EU

8 názory na problémy, které v současnosti v oblasti DPH existují, a podat návrhy, jak je lze řešit. Na základě obdržených odpovědí představí Komise na konci roku 2011 priority budoucího systému DPH. V rámci konzultace předložila Komise základní dokument, a to Zelenou knihu o budoucnosti DPH. V Zelené knize jsou položeny otázky pro konzultaci v rámci několika širších okruhů, je nicméně možné komentovat či doplňovat i další výslovně neuvedené oblasti. Konzultace je otevřena do 31. května Zelená kniha je k dispozici na stránkách České daňové správy na adrese Veškeré náměty je možné zasílat em ministerstvu financí na adresu a to nejpozději do 15. března 2011, či přímo Evropské komisi na a to do 31. května Petr Toman, tel.: Omezení svobody pohybu kapitálu v judikatuře Soudního dvora Evropské unie Otázka omezení svobody pohybu kapitálu daňovými předpisy členských států Evropské unie byla řešena Soudním dvorem Evropské unie ve vztahu k francouzské úpravě daně z nemovitostí ve třech případech. Do konce roku 2007 sporné francouzské předpisy ukládaly roční daň ve výši 3 % z tržní hodnoty nemovitosti všem právnickým osobám, které vlastnily nemovitost nacházející se ve Francii. Osvobození od daně bylo možné aplikovat, sdělil-livlastník nemovitosti daňovým úřadům informace týkající se nemovitosti a totožnosti svých společníků. Problematickým však bylo vymezení okruhu právnických osob, které se mohly sdělením požadovaných informací vyhnout zdanění. První z rozsudků, rozsudek C-451/05 ELISA z roku 2007, posuzoval slučitelnost zmíněné francouzské úpravy se svobodou pohybu kapitálu mezi členskými státy. Další rozsudek, C-72/09 Etablissements Rimbaud SA z října 2010, se týkal svobody pohybu kapitálu ve vztahu ke státům z Evropského hospodářského prostoru. Poslední případ týkající se zmíněné francouzské úpravy, C-384/09 Prunus, řeší tuto otázku ve vztahu k přidruženým zámořským zemím a územím. Soudní dvůr EU ve věci zatím nerozhodl. K dispozici je však již stanovisko generálního advokáta. Závěry soudu jsou v případě rozsudku ELISA následující: v případě pohybu kapitálu mezi členskými státy EU, při němž existuje obecný systém výměny informací a vzájemné pomoci v oblasti přímých daní, lze cíle boje proti daňovým únikům dosáhnout i mírnějšími opatřeními, než obsahovaly sporné francouzské zákonné předpisy. Francie v reakci na tento rozsudek změnila legislativní úpravu, aby nediskriminovala právnické osoby z jiných členských států EU. Závěry, které platí pro pohyb kapitálu mezi členskými státy EU, však nelze automaticky vztáhnout i na pohyb kapitálu vůči třetím zemím, jakými jsou členské státy EHP a přidružené zámořské země a území. V rozsudku ve věci Rimbaud Soudní dvůr EU shledal předmětnou francouzskou úpravu jako odůvodněnou vůči státu, jenž je pouze smluvní stranou Dohody o EHP, neboť není účasten systému výměny informací. Tato úprava je dle Soudu odůvodněná naléhavou potřebou obecného zájmu spočívajícího v boji proti daňovým únikům a je způsobilá dosáhnout tohoto cíle bez překročení nezbytných mezí. Obdobně v případě Prunus dospěl generální advokát k závěru, že předmětné francouzské předpisy nejsou v rozporu se svobodou pohybu kapitálu.

9 Martin Houska, tel.: Kateřina Bereková, tel.: Zmeny v účtovných predpisoch SLOVENSKO Zákon o účtovníctve Podľa schválenej novely zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu nebude mať materská účtovná jednotka, ak zostavením len individuálnej účtovnej závierky materskej účtovnej jednotky sa významne neovplyvní úsudok o finančnej situácii, nákladoch, výnosoch a výsledku hospodárenia za konsolidovaný celok. Napríklad povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu nebude mať materská účtovná jednotka, ktorá má len jednu dcérsku účtovnú jednotku a táto je nevýznamná. Novela nadobudla účinnosť 31. decembra Postupy účtovania pre podnikateľov Zmeny, ktoré nadobudli účinnosť 31. decembra 2010 Odložené dane: spresňuje sa účtovanie odloženej dane ku goodwillu, upravuje sa účtovanie o odloženej dani pri prvotnom zaúčtovanie majetku alebo záväzku, spresňuje sa účtovanie o odloženej dani v prípade, že účtovnej jednotke vznikne v nadväznosti na 19 zákona o účtovníctve povinnosť účtovať o odloženej dani Zmeny, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2011 Zákazková výroba ( 30): Úpravami v 30 nenastávajú zmeny v princípoch účtovania zákazkovej výroby, mení sa však spôsob vykazovania zákazkovej výroby. Zmena je v tom, že zákazková výroba sa nebude vykazovať v súvahe na účtoch nedokončenej výroby a časového rozlíšenia, ale zavádza sa nový účet 316 Čistá hodnota zákazky. Vo výkaze ziskov a strát sa zákazková výroba nebude vykazovať cez účet nedokončenej výroby (účet 611) a účet tržieb z predaja služieb (účet 602), ale zavádza sa nový účet 606 Výnosy zo zákazky. Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj: Zavádza sa spôsob účtovania u zhotoviteľa pri výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj. V určitých prípadoch sa takáto výstavba bude účtovať ako zákazková výroba, vrátane použitia metódy percenta dokončenia (percentage of completion method). Uvedené ustanovenie sa bude vzťahovať na stavebné spoločnosti a developerské spoločnosti, ktoré uskutočňujú výstavbu nehnuteľnosti za účelom jej predaja (napríklad výstavba bytov). Za týmto účelom sa zavádzajú aj nové účty do rámcovej účtovnej osnovy. Opatrenie MF SR č. 4455/ o účtovnej závierke Na novelu zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov nadväzuje aj novela opatrenia MF SR č. 4455/ o účtovnej závierke. Prináša najmä nasledovné zmeny:

10 Z dôvodu zavedenia nových účtov pri zákazkovej výrobe a pri zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti na predaj sa doterajšie vzory súvahy a výkazu ziskov a strát nahrádzajú novými. V súvislosti so zavedením účtovania o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti na predaj sa vyžaduje uvedenie ďalších informácií v poznámkach účtovnej závierky. Novela nadobúda účinnosť 1. januára 2011, niektoré ustanovenia už 31. decembra Andrea Šikulová, tel.: JEDNOU VĚTOU Senát schválil technickou novelu daňového řádu, která by měla nabýt účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení ve Sbírce zákonů. Senát schválil návrh na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry (tisk 98). Ve Sbírce zákonů bylo publikováno sdělení ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Generální finanční ředitelství publikovalo na stránkách České daňové správy Pokyn GFŘ-D-1 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2010 podle 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Česká správa sociálního zabezpečení úspěšně završila "ostré" pilotní testování projektu eneschopenka, což je aplikace sloužící k evidenci práceneschopných klientů a komunikaci s příslušnou ČSSZ v elektronické podobě. ČSSZ informuje, že podle sdělení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže bylo Evropskou komisí (EK) s konečnou platností rozhodnuto, že v řízení o promíjení penále nebude takzvaný Přechodný rámec prodloužen, což znamená, že při rozhodování o promíjení penále nebude nadále využitelná možnost promíjení penále dle rozhodnutí Evropské komise číslo N 236/2009. Celostátní přehled koeficientů k dani z nemovitostí platných k 1. lednu 2011 zveřejnilo ministerstvo financí na svých webových stránkách na adrese Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy s účinností od 1. ledna 2012 a které se týkají pěti klíčových oblastí: dávkového systému, péče o zdravotně postižené osoby, zabezpečení osob v hmotné nouzi, legislativě pracovněprávní oblasti a rodinné politiky a péče o děti. Ministerstvo průmyslu a obchodu informovalo, že jako první v EU nabídne Česko podnikatelům integrované poradenství pro podnikání doma i v zahraničí. Viz zprávu na adrese Ministerstvo financí vydalo Finanční zpravodaj č. 1/2011, který mimo jiné obsahuje přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění a pokyn GFŘ-D-1 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období Evropská komise zveřejnila 6. ledna 2011 dokument určený k veřejné konzultaci, který se týká technických detailů připravovaného rámce pro řešení krizí finančních institucí. Evropská komise zahájila řízení proti České republice, Finsku, Francii, Řecku, Itálii, Polsku, Portugalsku a Španělsku z důvodu nesprávné implementace Směrnice o DPH v oblasti pravidel pro cestovní kanceláře.

11 OECD publikace Revenue Statistics 2010 poskytuje nejnovější srovnatelné údaje a analýzu týkající se trendů v oblasti daňových příjmů ve všech členských státech OECD od roku Podrobněji viz Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Důsledky nálezu Ústavního soudu (č. 166/2008 Sb.) Ústavního soudu v nemocenském pojištění Petr Nečas místopředseda vlády ministr Květen práce 2008

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993

Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993 1994 4/94 Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993 1994 7/94 Stavební zákon a prováděcí předpisy : podle stavu k 1.1.1994 1994 9/94

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Odpočty za rok 2010 Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Od 1. ledna 2004 v souladu s ustanovením 15 odst. 7 zákona č.

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Dnem 1. ledna 2004 nabyl účinnosti zákon č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č.

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Obchodování s finančními futures a související daňové dopady Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Agenda DPH aspekty obchodů s finančními futures na elektřinu Dopady na DPH agendu a vstupy obchodníka

Více

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil 21. ledna 2012, Hradec Králové Zkvalitnění podnikatelského prostředí Rekodifikace civilního

Více

ÚČETNICTVÍ PRO POKROČILÉ

ÚČETNICTVÍ PRO POKROČILÉ ÚČETNICTVÍ PRO POKROČILÉ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH: Seznam použité literatury... 3 1. Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy... 4 2. Cestovní náhrady...

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012 Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý Říjen 2012 Daň z příjmů schválené legislativní změny od roku 2013 Zaokrouhlování srážkové daně (zák. č. 192/2012 Sb., účinnost od 1. 1. 2013) Základ daně i daň

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová Zdroje příjmů domácností Bc. Alena Kozubová Druhy příjmů podle daňového hlediska příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob příjmy nepodléhající dani z příjmů fyzických osob podle četnosti příjmy

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Pracovní právo Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013 P R A H A B R A T I S L A V A B U D A P E Š Ť O S T R A V A w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Změny v pracovním právu 2013 Jednotná minimální

Více

6/2.1.3.1 Náhrada mzdy nebo platu v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény

6/2.1.3.1 Náhrada mzdy nebo platu v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény Náklady a výnosy v hlavní činnosti str. 1 NO Náhrada mzdy nebo platu v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény Od 1. ledna 2009 je uplatňován zcela odlišný princip hmotného zabezpečení

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 05_2014 červenec 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 05_2014 červenec 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 05_2014 červenec

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Právo minoritních akcionářů na soudní ochranu při squeeze-outu

Právo minoritních akcionářů na soudní ochranu při squeeze-outu Březen 2011 Vítám Vás v březnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Judikát Nejvyššího

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Návrh poslance Ladislava Šincla na vydání zákona o výplatě dodatečné náhrady za pohledávky vedené u Union banky, a. s., v konkursu

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ 1. vydání (březen 2012) 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Publikace Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků je i v roce 2015 praktickou

Více

Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu

Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu MINISTERSTVO FINANCÍ ČR ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA VÝSLEDEK VEŘEJNÉ KONZULTACE Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu 1 VÝSLEDEK VEŘEJNÉ KONZULTACE Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu Ministerstvo

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2010... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2010... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Podnik a daně Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014 Jaromír Stemberg daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Český daňový systém Český daňový systém Český daňový systém zahrnuje tyto

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Obsah prezentace I 1. Úvod 2. Denní trh DPH Vymezení a rozsah plnění Místo plnění Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů Předkládají: Ing. Otakar Machala, daňový poradce č. osv. 2252 Ing. Jiří Nesrovnal, daňový poradce

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Zákon o obchodních korporacích. Tisková konference 17. 5. 2011

Zákon o obchodních korporacích. Tisková konference 17. 5. 2011 Tisková konference 17. 5. 2011 Rekodifikace soukromého práva v ČR Zákon o obchodních společnostech a družstvech (tzv. zákon o obchodních korporacích) je součástí rekodifikace soukromého práva hmotného.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění:

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění: Stanovisko č. 1 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 11. 2012 k návrhu změny vodního zákona k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2012 květen 2012 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2012 květen 2012 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2012 květen

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více