Právo věřitelů popírat pohledávky v insolvenčním řízení Novela devizového zákona

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právo věřitelů popírat pohledávky v insolvenčním řízení Novela devizového zákona"

Transkript

1 Únor 2011 Vítám Vás v únorovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Senát vrátil návrh novely zákona o DPH zpět Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Poslanecká sněmovna bude o návrhu hlasovat na své nejbližší schůzi, účinnost 1. dubna 2011 tak není ohrožena. V tomto vydání aktualit Vás upozorňujeme na některé nové přístupy ke lhůtám v daňové správě. Dále komentujeme dva zajímavé judikáty Nejvyššího správního soudu. V rubrice Legislativa zmiňujeme důležitou novelu insolvenčního zákona. Neměla by Vám ujít možnost veřejné diskuse o budoucnosti systému DPH v Evropské unii vyhlášená Evropskou komisí. Věříme, že Vám toto číslo Finančních aktualit přinese informace, které využijete ve své praxi. DANĚ, POJIŠTĚNÍ Senát vrací novelu zákona o DPH zpět sněmovně Lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů v roce 2011 a sankce za jejich opožděné podání Novela zákona o dani z nemovitostí MPSV připravilo důchodovou reformu podle nálezu Ústavního soudu Postoupení pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení Dopady souběhu výkonu funkce jednatele a pracovněprávního poměru z hlediska předpisů o nemocenském pojištění LEGISLATIVA EU a OECD Právo věřitelů popírat pohledávky v insolvenčním řízení Novela devizového zákona Evropská komise vyhlásila veřejnou diskusi o budoucnosti DPH Omezení svobody pohybu kapitálu v judikatuře Soudního dvora Evropské unie SLOVENSKO JEDNOU VĚTOU Zmeny v účtovných predpisoch

2 DANĚ Senát vrací novelu zákona o DPH zpět sněmovně Novelu zákona o DPH vrátil Senát s pozměňovacími návrhy zpět do Poslanecké sněmovny. Senát navrhuje upravit nárok na odpočet z přijatých zdanitelných plnění tak, aby jej bylo možno uplatnit v běžném daňovém přiznání i tehdy, pokud plátce obdrží daňový doklad do termínu pro podání tohoto přiznání. Uvedený návrh by na rozdíl od znění schváleného Poslaneckou sněmovnou umožnil uplatnit nárok na odpočet v daňovém přiznání za období, ve kterém došlo k uskutečnění plnění, a to i v případě, že plátce neobdrží daňový doklad do konce tohoto zdaňovacího období. Pokud by však doklad obdržel až po termínu pro podání příslušného přiznání, mohl by nárok na odpočet zřejmě uplatnit až v daňovém přiznání za období, v němž doklad skutečně obdržel. Poslanecká sněmovna by měla o vráceném návrhu novely zákona hlasovat na nejbližší schůzi, která bude zahájena 1. února V této fázi legislativního procesu již nelze předkládat pozměňovací návrhy, proto není navrhovaná účinnost zákona (1. dubna 2011) ohrožena. Petr Toman, tel.: Lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů v roce 2011 a sankce za jejich opožděné podání Nabytím účinnosti daňového řádu získali poplatníci více času pro podání některých daňových přiznání. Vzhledem ke změně počítání lhůt v porovnání s dříve platnými předpisy bude řádný termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů u poplatníků, jejichž zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, 1. duben. V případě, že daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce, či pokud má poplatník povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, pak je termín pro podání řádného daňového přiznání 1. červenec. Obdobně se lhůta pro podání řádného přiznání k dani z příjmů prodlužuje o 1 den i u poplatníků, jejichž účetním obdobím je hospodářský rok. Tato skutečnost byla potvrzena i ministerstvem financí v daňovém kalendáři, který byl publikován v průběhu ledna 2011 viz Je nutno upozornit, že u většiny přiznání k dani z příjmů za jiná období, než je standardní kalendářní či hospodářský rok, a přiznání k jiným daním se zákonné lhůty pro podání daňového přiznání nemění. Daňový řád přinesl rovněž změnu ohledně sankce za opožděné podání daňového přiznání a změnu ve výpočtu úroku z prodlení za opožděné zaplacení daně. Nově je pokuta za opožděné podání daňového přiznání vyměřována pouze v případě, že při podání přiznání dojde k prodlení o více než 5 pracovních dnů. Výše pokuty (v případě delšího prodlení) je pak stanovena jako 0,05% vyměřované daně nebo daňového odpočtu, nebo 0,01% stanovené daňové ztráty za každý den. Minimální výše pokuty je 500 Kč, maximální pak 5 % vyměřované daně, daňového odpočtu nebo daňové ztráty, nejvýše však Kč.

3 Úrok z prodlení za opožděnou platbu daně je uplatňován až od 5. pracovního dne prodlení s platbou (prodlení do 4 pracovních dnů tedy není sankcionováno). Zde je však nutno upozornit, že daň je považována za zaplacenou teprve dnem jejího připsání na účet správce daně. Poplatníci, jejichž zdaňovacím obdobím je kalendářní rok a kteří mají povinný audit, či jejichž daňové přiznání připravuje daňový poradce, budou tedy v roce 2011 moci podat daňové přiznání k dani z příjmů bez sankce ještě 12. července Daň je však bez sankce možno zaplatit (připsáním na účet správce daně) pouze do 11. července Petr Toman, tel.: Eva Doložílková, tel.: Novela zákona o dani z nemovitostí Ve Finančních aktualitách z října loňského roku jsme Vás informovali o vládním návrhu novely zákona o dani z nemovitostí, jehož cílem je eliminace určitých nejasností ve výkladu zdanění tzv. plošných staveb neboli zpevněných ploch pozemku (tisk 119). Ačkoliv vláda usilovala o to, aby novela vstoupila v platnost 1. ledna 2011, poslanci neprojednali zmíněný návrh do konce roku ani v prvním čtení. Tento tisk je na pořadu jednání sněmovny v prvním čtení na schůzi od 1. února Vláda novelou reaguje na rozhodování správních soudů, které v minulosti judikovaly, že plošné stavby nejsou nemovitou stavbou, ale součástí pozemku, a tudíž nemohou být předmětem daně ze staveb (například parkoviště uvnitř podnikatelských areálů, výstavní plochy, plochy pro překládání zboží apod.). Výjimkou jsou podle poslední judikatury místní a účelové komunikace běžného provedení, které jsou obvykle věcí v právním smyslu a může se s nimi disponovat samostatně, odděleně od pozemku, na kterém jsou postaveny ty tedy zůstávají předmětem daně ze staveb. Ačkoliv vláda v důvodové zprávě deklaruje, že jejím cílem je právní jistota poplatníků, návrh novely nedostatečně vymezuje to, co je zpevněná plocha pozemku a co je stavba. Zda konkrétní plošná stavba je stavbou nebo pouze zpevněním pozemku, a není tedy samostatnou věcí, musí posoudit sám poplatník na základě soukromoprávní definice nemovitosti obsažené v občanském právu. Vláda ve svém návrhu implicitně vychází z konceptu nemovité věci podle občanského zákoníku. Jestliže tedy poplatník zařadí plošnou stavbu pod stavby, bude aplikovat příslušné sazby daně ze staveb. Jestliže konkrétní plošnou stavbu posoudí jako zpevněnou plochu pozemku, pak pro ni novela zavádí zvláštní sazbu v rámci daně z pozemků, a to ve výši 1 Kč nebo 5 Kč za metr čtvereční podle druhu podnikání. Předpokládá se, že ve druhém čtení bude navrženo posunutí účinnosti novely na 1. ledna Daň z nemovitostí se tedy v letošním roce opírá o shodnou právní úpravu zákona o daních z nemovitostí jako v roce Poplatník se posouzení plošné stavby tedy zařazení pod stavby nebo pod pozemky nevyhne ani v tomto roce ani v budoucnu. Rozdíl bude pouze ve výši sazby, která v letošním roce zůstává u pozemků 0,2 Kč za metr čtvereční, zatímco podle plánované novely bude sazba u zpevněných ploch činit 1 či 5 Kč podle druhu podnikání. Daniel Szmaragowski, tel.: Lenka Fialková, tel.:

4 MPSV připravilo důchodovou reformu podle nálezu Ústavního soudu V prosinci 2010 předložilo ministerstvo práce a sociálních věcí do připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon o důchodovém pojištění. Tento návrh reaguje na rozhodnutí Ústavního soudu ČR prohlašující za protiústavní ustanovení 15 zákona o důchodovém pojištění, které vymezuje parametry pro výpočet starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů. Ústavní soud toto ustanovení zrušil s účinností od 30. září 2011 a dal tak vládě čas na přípravu nové právní úpravy, která by garantovala ústavně zaručené právo na přiměřené hmotné zabezpečení, resp. těsnější vazbu důchodu na dosažené příjmy podléhající odvodům pojistného. Předložený návrh proto zakotvuje pravidla pro požadované posílení zásluhovosti v důchodovém systému. Toto posílení by mělo spočívat v postupném zvyšování základní výměry důchodu i tzv. redukčních hranic příjmů, které se zohledňují při výpočtu důchodu. Z důvodu administrativní náročnosti a nákladů na státní rozpočet bude přechod od současného stavu ke stavu cílovému probíhat postupně, a to v letech Základní výměra důchodu i redukční hranice pro jeho výpočet nebudou již stanoveny pevnou částkou, ale mají být nově odvozeny od výše průměrné mzdy v národním hospodářství. První redukční hranice (44 % průměrné mzdy) by měla v podstatě zůstat zachována na současné úrovni (cca Kč). Příjmy do této hranice se pro účely výpočtu důchodu zohledňují 100 %. Druhá redukční hranice má však být postupně podstatně zvýšena, a to ze současných Kč až na konečných 300 % průměrné mzdy, což představuje v současné době přibližně Kč. Pro účely výpočtu důchodu by se však z této částky započítávalo maximálně konečných 23 % (tzn. postupné snížení ze současných 30 % stanovených pro druhou redukční hranici). Příjmy přesahující přibližně Kč měsíčně by nově od roku 2014 výši důchodu již neovlivnily. V důsledku tohoto návrhu by tak mělo dojít ke zvýšení důchodu u lidí s příjmem přesahujícím přibližně Kč měsíčně a ke snížení důchodu u lidí, jejichž měsíční příjem se pohybuje v rozmezí přibližně Kč až Kč. Současně návrh předpokládá snížení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení o polovinu, tedy na 36násobek průměrné mzdy v národním hospodářství oproti současnému 72násobku, a to s účinnosti od 1. ledna 2012, tzn. přibližně na Kč ročně, resp Kč měsíčně. V souvislosti s těmito změnami se rovněž do budoucna navrhuje rozšíření rozhodného období pro výpočet důchodu ze současných 30 let na období celoživotní a sjednocení důchodového věku pro muže a ženy na 65 let. O dalším osudu tohoto návrhu Vás budeme informovat. Iva Krákorová, tel.: Maria Marhefková, tel.:

5 Postoupení pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení Podle nedávného přelomového rozhodnutí Nejvyššího správního soudu mohou věřitelé v případě postoupení pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení (příp. v dřívějším konkurzním a vyrovnávacím řízení) použít ke krytí ztrát z postoupení také opravnou položku vytvořenou podle 8 zákona o rezervách (8 Afs 54/ ze dne 29. prosince 2010). Tímto rozhodnutím byl zřejmě překonán dosavadní striktní výklad správců daně, který neumožňoval použití těchto opravných položek při postoupení pohledávek v průběhu úpadkového řízení. Předmětem sporu byla aplikace ustanovení zákona o daních z příjmů upravující daňový režim postoupení pohledávek za dlužníkem v úpadkovém řízení před tím, než je znám jeho výsledek. Žalující společnost evidovala k postupované pohledávce daňovou opravnou položku vytvořenou v souladu s 8 zákona o rezervách. Ztrátu z postoupení pohledávky, která byla kryta touto rozpuštěnou opravnou položkou, ponechala v základu daně. Při následné daňové kontrole však správce daně tento přístup zpochybnil. Argumentoval zejména tím, že 8 zákona o rezervách uvádí specifické okolnosti, za kterých lze zrušit daňovou opravnou položku za dlužníky v úpadkovém řízení, tj. zpravidla až v návaznosti na výsledek úpadkového řízení. Společnost s tímto závěrem nesouhlasila a obrátila se na soud. Nejvyšší správní soud se neztotožnil se striktními závěry správce daně. Zdůraznil, že zvláštní úprava 8 zákona o rezervách reaguje na specifické situace, které mohou nastat v souvislosti s úpadkovým řízením (v daném případě v souvislosti s řízením o konkurzu a vyrovnání) a vytváří tudíž specifické důvody pro zrušení opravných položek. Ustanovení však podle soudu nepředstavuje úplný výčet skutečností, s nimiž je spojena nutnost zrušení opravné položky. Vzhledem k tomu, že 8 zákona o rezervách neupravuje postoupení pohledávky, je nutné postupovat podle obecných pravidel. V případě postoupení pohledávky měl tedy věřitel zrušit vytvořenou opravnou položku podle obecných ustanovení zákona o rezervách. Takovýto postup dle soudu nijak nevylučuje uplatnění ztráty z postoupení pohledávky jako daňově uznatelného nákladu. Soud navíc připomněl, že stejného efektu by poplatník dosáhl prostřednictvím překlasifikace na opravnou položku podle 8a zákona o rezervách (v daném případě ve stejné výši), jediným rozdílem by bylo odpovídající účetní zachycení zrušení a tvorby nové opravné položky. Ladislav Malůšek, tel.: Alena Švecová, tel.: Dopady souběhu výkonu funkce jednatele a pracovněprávního poměru z hlediska předpisů o nemocenském pojištění Nejvyšší správní soud vydal v prosinci 2010 velmi zajímavé rozhodnutí upravující otázku souběhu výkonu funkce jednatele a pracovněprávního poměru z hlediska předpisů o nemocenském pojištění (3 Ads 119/ ).

6 Jednalo se o situaci, kdy jednatel společnosti měl se společností současně uzavřenou pracovní smlouvu na výkon činnosti ředitele společnosti. Okresní správa sociálního zabezpečení shledala, že pracovní náplň ředitele byla shodná s činností jednatele a došla k závěru, že pracovní poměr tak vůbec nevznikl. Nejvyšší správní soud měl shodný názor a v souladu se svojí předešlou judikaturou dospěl k závěru, že činnost jednatele není druhem práce ve smyslu ustanovení Zákoníku práce. Soud tak potvrdil, že v důsledku neexistence pracovního poměru daná osoba nebyla účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec v pracovním poměru, nýbrž pouze jako jednatel pracující pro společnost, což předpisy o nemocenském pojištění umožňovaly pouze za určitých podmínek do konce roku Od 1. ledna 2009 dle nového zákona o nemocenském pojištění jednatelé již nepatří do okruhu nemocensky pojištěných osob (a tyto osoby nelze pojistit ani dobrovolně). Jednatelé tak nemají nárok na dávky nemocenského pojištění (nemocenské, podporu při ošetřování člena rodiny, dávky v těhotenství a mateřství). Tyto osoby jsou pojištěné jenom pro důchodové účely. Je však třeba zdůraznit, že jejich účast na důchodovém pojištění vznikne pouze v těch kalendářních měsících, v nichž jim byl zúčtován příjem započitatelný do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného z této činnosti aspoň ve výši rozhodného příjmu, což pro rok 2011 představuje částku Kč měsíčně. Neuznání platnosti pracovní smlouvy při souběhu výkonu funkce jednatele a pracovněprávního poměru by tak mohlo mít vliv i na účast na důchodovém pojištění, resp. dobu pojištění a výši započitatelného příjmu. Soud zároveň připustil, že právní předpisy ani povaha společnosti s ručením omezeným nebrání tomu, aby jiné činnosti odlišné od výkonu funkce jednatele vykonávaly fyzické osoby pro obchodní společnosti na základě pracovněprávních vztahů. Je tedy velmi žádoucí prověřit všechny situace, při kterých jednatelé ve společnosti s ručením omezeným, či členové statutárního orgánu v akciové společnosti vykonávají své činnosti zcela nebo částečně na základě pracovněprávního vztahu. Zabrání se tak možným negativním dopadům na jejich nemocenské či důchodové pojištění a zároveň budou společnosti schopny obhájit daňovou odečitatelnost těchto mzdových nákladů či odvodů na sociální zabezpečení. Podle názoru zástupců ČNB z minulého roku se problematika souběhu výkonu funkce člena statutárního orgánu a pracovněprávního poměru může dotýkat i bank. Iva Krákorová, tel.: Maria Marhefková, tel.: Právo věřitelů popírat pohledávky v insolvenčním řízení LEGISLATIVA Návrh novely zákona předložený vládou do sněmovny (tisk 233) reaguje na nález Ústavního soudu, který zrušil ustanovení insolvenčního zákona, na jehož základě mohou pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení popírat pouze dlužník a insolvenční správce. Účinnost novely se má shodovat s účinností zmíněného nálezu, která nastane 31. března 2011.

7 Právo věřitele popírat pohledávky ostatních věřitelů tady již existovalo za účinnosti zákona o konkursu a vyrovnání. Často však docházelo ke zneužití tím, že věřitelé účelově vyvolávali spory o pravost, výši či pořadí pohledávek a výrazně prodlužovali délku konkursního řízení. Insolvenční zákon proto umožnil popírat pohledávky pouze dlužníku a insolvenčnímu správci. Zájem věřitelů měl vzhledem k celkové koncepci jeho postavení a zásadnímu vlivu věřitelů na jeho jmenování zastávat insolvenční správce. Po zrušení zákazu popírání pohledávek věřiteli Ústavním soudem vyvstala potřeba nově vymezit oprávněné subjekty a eliminovat negativa, která v minulosti doprovázela popírání pohledávek věřiteli. Návrh novely proto definuje oprávněné subjekty jako dlužníka, insolvenčního správce a přihlášené věřitele a zároveň spojuje právo věřitelů s takovými podmínkami a povinnostmi, které by měly zneužívání tohoto práva zabránit. Jednou z povinností je podání popěrného návrhu v podobě stanoveného formuláře, přičemž soud je oprávněn odmítnout zjevně bezdůvodné či vadné podání ihned v přezkumném řízení. Popření pohledávky bude dále muset být zajištěno povinnou jistotou na náklady řízení ve výši Kč. Soud může případně nařídit i jistotu ke krytí náhrady škody a újmy způsobené nedůvodným popřením pohledávky. Nadále již nebude možné, aby věřitel měnil důvod vzniku pohledávky nebo její pořadí až do přezkoumání této pohledávky. Změnit bude možné pouze výši pohledávky. Popření pohledávky jiným věřitelem nebude mít vliv na hlasovací právo věřitele vlastnícího danou popíranou pohledávku. Martin Kofroň, tel.: Zuzana Potočková, tel.: Návrh novely devizového zákona Sněmovna bude v prvním čtení projednávat vládní návrh novely devizového zákona. Podstatou návrhu je vyjmutí ustanovení, která omezují nabývání tuzemských nemovitostí cizinci. Možnost omezit nabývání nemovitostí pro cizozemce si Česká republika vyjednala při vstupu do Evropské unie, a to po dobu přechodného období. To u zemědělských pozemků činilo 7 let a u ostatních nemovitostí 5 let. Pětileté přechodné období u ostatních nemovitostí uplynulo již 1. května Přestože je omezení nadále obsaženo v devizovém zákoně, v praxi se postupovalo v souladu s evropským právem a katastrální úřady po 1. květnu 2009 neuplatňovaly omezení ve vztahu k těmto ostatním nemovitostem. U zemědělských nemovitostí uplyne přechodné období prvním květnem příštího roku a tím skončí i účinnost omezení jejich nabývání. Novela má nabýt účinnost právě k tomuto datu, tedy k 1. květnu Martin Kofroň, tel.: Zuzana Potočková, tel.: Evropská komise vyhlásila veřejnou diskusi o budoucnosti DPH Ministerstvo financí zveřejnilo výzvu Evropské komise ke konzultacím ohledně zlepšení systému daně z přidané hodnoty. Cílem konzultace je umožnit občanům, podnikům a členským státům vyjádřit své EU

8 názory na problémy, které v současnosti v oblasti DPH existují, a podat návrhy, jak je lze řešit. Na základě obdržených odpovědí představí Komise na konci roku 2011 priority budoucího systému DPH. V rámci konzultace předložila Komise základní dokument, a to Zelenou knihu o budoucnosti DPH. V Zelené knize jsou položeny otázky pro konzultaci v rámci několika širších okruhů, je nicméně možné komentovat či doplňovat i další výslovně neuvedené oblasti. Konzultace je otevřena do 31. května Zelená kniha je k dispozici na stránkách České daňové správy na adrese Veškeré náměty je možné zasílat em ministerstvu financí na adresu a to nejpozději do 15. března 2011, či přímo Evropské komisi na a to do 31. května Petr Toman, tel.: Omezení svobody pohybu kapitálu v judikatuře Soudního dvora Evropské unie Otázka omezení svobody pohybu kapitálu daňovými předpisy členských států Evropské unie byla řešena Soudním dvorem Evropské unie ve vztahu k francouzské úpravě daně z nemovitostí ve třech případech. Do konce roku 2007 sporné francouzské předpisy ukládaly roční daň ve výši 3 % z tržní hodnoty nemovitosti všem právnickým osobám, které vlastnily nemovitost nacházející se ve Francii. Osvobození od daně bylo možné aplikovat, sdělil-livlastník nemovitosti daňovým úřadům informace týkající se nemovitosti a totožnosti svých společníků. Problematickým však bylo vymezení okruhu právnických osob, které se mohly sdělením požadovaných informací vyhnout zdanění. První z rozsudků, rozsudek C-451/05 ELISA z roku 2007, posuzoval slučitelnost zmíněné francouzské úpravy se svobodou pohybu kapitálu mezi členskými státy. Další rozsudek, C-72/09 Etablissements Rimbaud SA z října 2010, se týkal svobody pohybu kapitálu ve vztahu ke státům z Evropského hospodářského prostoru. Poslední případ týkající se zmíněné francouzské úpravy, C-384/09 Prunus, řeší tuto otázku ve vztahu k přidruženým zámořským zemím a územím. Soudní dvůr EU ve věci zatím nerozhodl. K dispozici je však již stanovisko generálního advokáta. Závěry soudu jsou v případě rozsudku ELISA následující: v případě pohybu kapitálu mezi členskými státy EU, při němž existuje obecný systém výměny informací a vzájemné pomoci v oblasti přímých daní, lze cíle boje proti daňovým únikům dosáhnout i mírnějšími opatřeními, než obsahovaly sporné francouzské zákonné předpisy. Francie v reakci na tento rozsudek změnila legislativní úpravu, aby nediskriminovala právnické osoby z jiných členských států EU. Závěry, které platí pro pohyb kapitálu mezi členskými státy EU, však nelze automaticky vztáhnout i na pohyb kapitálu vůči třetím zemím, jakými jsou členské státy EHP a přidružené zámořské země a území. V rozsudku ve věci Rimbaud Soudní dvůr EU shledal předmětnou francouzskou úpravu jako odůvodněnou vůči státu, jenž je pouze smluvní stranou Dohody o EHP, neboť není účasten systému výměny informací. Tato úprava je dle Soudu odůvodněná naléhavou potřebou obecného zájmu spočívajícího v boji proti daňovým únikům a je způsobilá dosáhnout tohoto cíle bez překročení nezbytných mezí. Obdobně v případě Prunus dospěl generální advokát k závěru, že předmětné francouzské předpisy nejsou v rozporu se svobodou pohybu kapitálu.

9 Martin Houska, tel.: Kateřina Bereková, tel.: Zmeny v účtovných predpisoch SLOVENSKO Zákon o účtovníctve Podľa schválenej novely zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu nebude mať materská účtovná jednotka, ak zostavením len individuálnej účtovnej závierky materskej účtovnej jednotky sa významne neovplyvní úsudok o finančnej situácii, nákladoch, výnosoch a výsledku hospodárenia za konsolidovaný celok. Napríklad povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu nebude mať materská účtovná jednotka, ktorá má len jednu dcérsku účtovnú jednotku a táto je nevýznamná. Novela nadobudla účinnosť 31. decembra Postupy účtovania pre podnikateľov Zmeny, ktoré nadobudli účinnosť 31. decembra 2010 Odložené dane: spresňuje sa účtovanie odloženej dane ku goodwillu, upravuje sa účtovanie o odloženej dani pri prvotnom zaúčtovanie majetku alebo záväzku, spresňuje sa účtovanie o odloženej dani v prípade, že účtovnej jednotke vznikne v nadväznosti na 19 zákona o účtovníctve povinnosť účtovať o odloženej dani Zmeny, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2011 Zákazková výroba ( 30): Úpravami v 30 nenastávajú zmeny v princípoch účtovania zákazkovej výroby, mení sa však spôsob vykazovania zákazkovej výroby. Zmena je v tom, že zákazková výroba sa nebude vykazovať v súvahe na účtoch nedokončenej výroby a časového rozlíšenia, ale zavádza sa nový účet 316 Čistá hodnota zákazky. Vo výkaze ziskov a strát sa zákazková výroba nebude vykazovať cez účet nedokončenej výroby (účet 611) a účet tržieb z predaja služieb (účet 602), ale zavádza sa nový účet 606 Výnosy zo zákazky. Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj: Zavádza sa spôsob účtovania u zhotoviteľa pri výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj. V určitých prípadoch sa takáto výstavba bude účtovať ako zákazková výroba, vrátane použitia metódy percenta dokončenia (percentage of completion method). Uvedené ustanovenie sa bude vzťahovať na stavebné spoločnosti a developerské spoločnosti, ktoré uskutočňujú výstavbu nehnuteľnosti za účelom jej predaja (napríklad výstavba bytov). Za týmto účelom sa zavádzajú aj nové účty do rámcovej účtovnej osnovy. Opatrenie MF SR č. 4455/ o účtovnej závierke Na novelu zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov nadväzuje aj novela opatrenia MF SR č. 4455/ o účtovnej závierke. Prináša najmä nasledovné zmeny:

10 Z dôvodu zavedenia nových účtov pri zákazkovej výrobe a pri zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti na predaj sa doterajšie vzory súvahy a výkazu ziskov a strát nahrádzajú novými. V súvislosti so zavedením účtovania o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti na predaj sa vyžaduje uvedenie ďalších informácií v poznámkach účtovnej závierky. Novela nadobúda účinnosť 1. januára 2011, niektoré ustanovenia už 31. decembra Andrea Šikulová, tel.: JEDNOU VĚTOU Senát schválil technickou novelu daňového řádu, která by měla nabýt účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení ve Sbírce zákonů. Senát schválil návrh na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry (tisk 98). Ve Sbírce zákonů bylo publikováno sdělení ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Generální finanční ředitelství publikovalo na stránkách České daňové správy Pokyn GFŘ-D-1 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2010 podle 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Česká správa sociálního zabezpečení úspěšně završila "ostré" pilotní testování projektu eneschopenka, což je aplikace sloužící k evidenci práceneschopných klientů a komunikaci s příslušnou ČSSZ v elektronické podobě. ČSSZ informuje, že podle sdělení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže bylo Evropskou komisí (EK) s konečnou platností rozhodnuto, že v řízení o promíjení penále nebude takzvaný Přechodný rámec prodloužen, což znamená, že při rozhodování o promíjení penále nebude nadále využitelná možnost promíjení penále dle rozhodnutí Evropské komise číslo N 236/2009. Celostátní přehled koeficientů k dani z nemovitostí platných k 1. lednu 2011 zveřejnilo ministerstvo financí na svých webových stránkách na adrese Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy s účinností od 1. ledna 2012 a které se týkají pěti klíčových oblastí: dávkového systému, péče o zdravotně postižené osoby, zabezpečení osob v hmotné nouzi, legislativě pracovněprávní oblasti a rodinné politiky a péče o děti. Ministerstvo průmyslu a obchodu informovalo, že jako první v EU nabídne Česko podnikatelům integrované poradenství pro podnikání doma i v zahraničí. Viz zprávu na adrese Ministerstvo financí vydalo Finanční zpravodaj č. 1/2011, který mimo jiné obsahuje přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění a pokyn GFŘ-D-1 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období Evropská komise zveřejnila 6. ledna 2011 dokument určený k veřejné konzultaci, který se týká technických detailů připravovaného rámce pro řešení krizí finančních institucí. Evropská komise zahájila řízení proti České republice, Finsku, Francii, Řecku, Itálii, Polsku, Portugalsku a Španělsku z důvodu nesprávné implementace Směrnice o DPH v oblasti pravidel pro cestovní kanceláře.

11 OECD publikace Revenue Statistics 2010 poskytuje nejnovější srovnatelné údaje a analýzu týkající se trendů v oblasti daňových příjmů ve všech členských státech OECD od roku Podrobněji viz Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi.

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi. Květen 2010 Vítám Vás v květnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Tentokrát přinášíme

Více

Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI)

Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI) Duben 2011 Vítám Vás v dubnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Ministr financí představil

Více

Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu

Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu Listopad 2010 Vítám Vás v listopadovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Na říjnové schůzi

Více

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení Září 2010 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika, zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V tomto čísle přinášíme

Více

Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát.

Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát. únor 2013 Vážení čtenáři, minulý týden vznesl v tisku známý podnikatel a filantrop Václav Dejčmar otázku, jaká ekonomická teorie aktuálně řídí kroky vlády. Stejnou otázku je možné položit ve vztahu k legislativní

Více

říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel,

říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel, říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel, taženi lokomotivou ministerstva financí se jako každý rok řítíme do propasti zcela nového daňového režimu, přičemž název cílové stanice bude

Více

Návrh Komise EU na zjednodušení elektronické fakturace od roku 2013 JEDNOU VĚTOU

Návrh Komise EU na zjednodušení elektronické fakturace od roku 2013 JEDNOU VĚTOU Červen 2010 Vítám Vás v červnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V nedávné době postihla

Více

Informace ministerstva financí ke změnám ve stavebním spoření od 1. ledna 2011

Informace ministerstva financí ke změnám ve stavebním spoření od 1. ledna 2011 Leden 2011 Vítám Vás v lednovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Začátkem roku 2011 nastala

Více

Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační.

Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační. září 2014 Úvodní slovo Jana Bartyzalové Vážení čtenáři, léto je nenávratně pryč a je třeba se těšit na babí léto a užít si podzim plný barev. V zářijových aktualitách Vám přinášíme koktejl informací z

Více

Přeji všem osobám a firmám, které byly letošními povodněmi postiženy, aby se s následky povodní brzy vyrovnaly.

Přeji všem osobám a firmám, které byly letošními povodněmi postiženy, aby se s následky povodní brzy vyrovnaly. červen 2013 Vážení čtenáři, česká ekonomika zažívá bohužel již šest čtvrtletí v řadě recesi, která je nejdelší za dobu existence České republiky, ačkoli hospodářství okolních zemí mírně roste. Řada podnikatelů

Více

vychází od roku 1953 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená

vychází od roku 1953 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená 2013 61. ročník vychází od roku 1953 www.mzdovapraxe.cz 6 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená OBSAH Vážení čtenáři,

Více

Aktuální trend snahy o zvýšení příjmů státních rozpočtů je pak patrný i v příspěvku ze Slovenska.

Aktuální trend snahy o zvýšení příjmů státních rozpočtů je pak patrný i v příspěvku ze Slovenska. říjen 2012 Vážení čtenáři, vítejte na stránkách prvního poprázdninového vydání Finančních aktualit. Na půdě Sněmovny se v září opět rozhořel boj ohledně schválení vládních návrhů úsporných opatření s plánovanou

Více

září 2013 Blaničtí rytíři, pomozte!

září 2013 Blaničtí rytíři, pomozte! září 2013 Blaničtí rytíři, pomozte! Snad každý Čech zná pověst o vojsku, které je ukryto v posvátné hoře Blaník a čeká na svůj čas. Ten nastane, až bude české zemi nejhůře. Mám pocit, že se čas blanických

Více

Projednávání v Poslanecké sněmovně a další legislativní vývoj pro Vás budeme nadále sledovat.

Projednávání v Poslanecké sněmovně a další legislativní vývoj pro Vás budeme nadále sledovat. květen 2013 Vážení čtenáři, v dubnu předložila vláda Poslanecké sněmovně dlouho diskutované rekodifikační novely daňových zákonů (předpis se dotýká více než čtyřiceti daňových a souvisejících zákonů).

Více

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Obsah Daňové přiznání podílových fondů Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví aktuálně Novela zákona o DPH 2013 Novela zákona o DPH týkající se

Více

Právní aktuality / Legal update

Právní aktuality / Legal update PRK Partners advokátní kancelář / attorneys at law Právní aktuality / Legal update Říjen / October 2009 Obsah / Content Obchodní právo / Commercial Právo nemovitostí / Real Estate Bankovnictví / Banking

Více

leden 2013 Vážení čtenáři,

leden 2013 Vážení čtenáři, leden 2013 Vážení čtenáři, v prvním letošním vydání Finančních aktualit mi dovolte popřát všem úspěšný nový rok a vyslovit přání, aby nám i přes zvýšení sazeb DPH a další negativní daňové dopady přinesl

Více

Přeji Vám příjemné počtení dubnových aktualit a snad uţ i odloţení zimních kabátů.

Přeji Vám příjemné počtení dubnových aktualit a snad uţ i odloţení zimních kabátů. duben 2013 Váţení čtenáři, pevně věřím, ţe jste si všichni o Velikonocích alespoň pár dní odpočinuli a v následujících dnech budeme konečně vítat to pravé jaro. Nutno podotknout, ţe samotné dubnové aktuality

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část

Důvodová zpráva. I. Obecná část Důvodová zpráva I. Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Daňová soustava v České republice se skládá z daní (v užším slova smyslu), které jsou upraveny následujícími zákony: Daně: Přímé daně:

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu - 149 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu a) Obecně V současné době existuje celkem 6 právních předpisů upravujících povinná peněžitá plnění z příjmů fyzických a právnických

Více

OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS

OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012 Daň z příjmů 1 Dohody o provedení práce v roce 2012 3 Výše cestovních náhrad v roce 2012 5 Pojistné na sociální zabezpečení 5 Zdravotní

Více

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3 ESCNEWSLETTER prosinec 2013 č. 3 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, přinášíme Vám nové vydání našeho odborného občasníku

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 10_2011 prosinec 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 10_2011 prosinec 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 10_2011 prosinec

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 3/2013 c.k. 8. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 3/2013 c.k. 8. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 3/2013 c.k. 8 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné 3 Daňová evidence 4 DPH Obsah 8 Kalendář povinností v březnu 2013 9-11 Daňová (ne)uznatelnost odpisu

Více

ODBORNÉ PUBLIKACE. účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní. management rozvoj osobnosti časopisy

ODBORNÉ PUBLIKACE. účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní. management rozvoj osobnosti časopisy ODBORNÉ PUBLIKACE účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní management rozvoj osobnosti časopisy 2011 NAKLADATELSTVÍ ANAG OBSAH ÚČETNICTVÍ 2 13 DANĚ 14 23 PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ 24 39 PRÁVO OSTATNÍ

Více

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 Daňové aspekty převodu bytu do osobního vlastnictví Stížnosti podle daňového

Více

Založení a vedení účetnictví Společenství vlastníků jednotek

Založení a vedení účetnictví Společenství vlastníků jednotek SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Založení a vedení účetnictví Společenství vlastníků

Více