Právo věřitelů popírat pohledávky v insolvenčním řízení Novela devizového zákona

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právo věřitelů popírat pohledávky v insolvenčním řízení Novela devizového zákona"

Transkript

1 Únor 2011 Vítám Vás v únorovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Senát vrátil návrh novely zákona o DPH zpět Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Poslanecká sněmovna bude o návrhu hlasovat na své nejbližší schůzi, účinnost 1. dubna 2011 tak není ohrožena. V tomto vydání aktualit Vás upozorňujeme na některé nové přístupy ke lhůtám v daňové správě. Dále komentujeme dva zajímavé judikáty Nejvyššího správního soudu. V rubrice Legislativa zmiňujeme důležitou novelu insolvenčního zákona. Neměla by Vám ujít možnost veřejné diskuse o budoucnosti systému DPH v Evropské unii vyhlášená Evropskou komisí. Věříme, že Vám toto číslo Finančních aktualit přinese informace, které využijete ve své praxi. DANĚ, POJIŠTĚNÍ Senát vrací novelu zákona o DPH zpět sněmovně Lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů v roce 2011 a sankce za jejich opožděné podání Novela zákona o dani z nemovitostí MPSV připravilo důchodovou reformu podle nálezu Ústavního soudu Postoupení pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení Dopady souběhu výkonu funkce jednatele a pracovněprávního poměru z hlediska předpisů o nemocenském pojištění LEGISLATIVA EU a OECD Právo věřitelů popírat pohledávky v insolvenčním řízení Novela devizového zákona Evropská komise vyhlásila veřejnou diskusi o budoucnosti DPH Omezení svobody pohybu kapitálu v judikatuře Soudního dvora Evropské unie SLOVENSKO JEDNOU VĚTOU Zmeny v účtovných predpisoch

2 DANĚ Senát vrací novelu zákona o DPH zpět sněmovně Novelu zákona o DPH vrátil Senát s pozměňovacími návrhy zpět do Poslanecké sněmovny. Senát navrhuje upravit nárok na odpočet z přijatých zdanitelných plnění tak, aby jej bylo možno uplatnit v běžném daňovém přiznání i tehdy, pokud plátce obdrží daňový doklad do termínu pro podání tohoto přiznání. Uvedený návrh by na rozdíl od znění schváleného Poslaneckou sněmovnou umožnil uplatnit nárok na odpočet v daňovém přiznání za období, ve kterém došlo k uskutečnění plnění, a to i v případě, že plátce neobdrží daňový doklad do konce tohoto zdaňovacího období. Pokud by však doklad obdržel až po termínu pro podání příslušného přiznání, mohl by nárok na odpočet zřejmě uplatnit až v daňovém přiznání za období, v němž doklad skutečně obdržel. Poslanecká sněmovna by měla o vráceném návrhu novely zákona hlasovat na nejbližší schůzi, která bude zahájena 1. února V této fázi legislativního procesu již nelze předkládat pozměňovací návrhy, proto není navrhovaná účinnost zákona (1. dubna 2011) ohrožena. Petr Toman, tel.: Lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů v roce 2011 a sankce za jejich opožděné podání Nabytím účinnosti daňového řádu získali poplatníci více času pro podání některých daňových přiznání. Vzhledem ke změně počítání lhůt v porovnání s dříve platnými předpisy bude řádný termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů u poplatníků, jejichž zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, 1. duben. V případě, že daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce, či pokud má poplatník povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, pak je termín pro podání řádného daňového přiznání 1. červenec. Obdobně se lhůta pro podání řádného přiznání k dani z příjmů prodlužuje o 1 den i u poplatníků, jejichž účetním obdobím je hospodářský rok. Tato skutečnost byla potvrzena i ministerstvem financí v daňovém kalendáři, který byl publikován v průběhu ledna 2011 viz Je nutno upozornit, že u většiny přiznání k dani z příjmů za jiná období, než je standardní kalendářní či hospodářský rok, a přiznání k jiným daním se zákonné lhůty pro podání daňového přiznání nemění. Daňový řád přinesl rovněž změnu ohledně sankce za opožděné podání daňového přiznání a změnu ve výpočtu úroku z prodlení za opožděné zaplacení daně. Nově je pokuta za opožděné podání daňového přiznání vyměřována pouze v případě, že při podání přiznání dojde k prodlení o více než 5 pracovních dnů. Výše pokuty (v případě delšího prodlení) je pak stanovena jako 0,05% vyměřované daně nebo daňového odpočtu, nebo 0,01% stanovené daňové ztráty za každý den. Minimální výše pokuty je 500 Kč, maximální pak 5 % vyměřované daně, daňového odpočtu nebo daňové ztráty, nejvýše však Kč.

3 Úrok z prodlení za opožděnou platbu daně je uplatňován až od 5. pracovního dne prodlení s platbou (prodlení do 4 pracovních dnů tedy není sankcionováno). Zde je však nutno upozornit, že daň je považována za zaplacenou teprve dnem jejího připsání na účet správce daně. Poplatníci, jejichž zdaňovacím obdobím je kalendářní rok a kteří mají povinný audit, či jejichž daňové přiznání připravuje daňový poradce, budou tedy v roce 2011 moci podat daňové přiznání k dani z příjmů bez sankce ještě 12. července Daň je však bez sankce možno zaplatit (připsáním na účet správce daně) pouze do 11. července Petr Toman, tel.: Eva Doložílková, tel.: Novela zákona o dani z nemovitostí Ve Finančních aktualitách z října loňského roku jsme Vás informovali o vládním návrhu novely zákona o dani z nemovitostí, jehož cílem je eliminace určitých nejasností ve výkladu zdanění tzv. plošných staveb neboli zpevněných ploch pozemku (tisk 119). Ačkoliv vláda usilovala o to, aby novela vstoupila v platnost 1. ledna 2011, poslanci neprojednali zmíněný návrh do konce roku ani v prvním čtení. Tento tisk je na pořadu jednání sněmovny v prvním čtení na schůzi od 1. února Vláda novelou reaguje na rozhodování správních soudů, které v minulosti judikovaly, že plošné stavby nejsou nemovitou stavbou, ale součástí pozemku, a tudíž nemohou být předmětem daně ze staveb (například parkoviště uvnitř podnikatelských areálů, výstavní plochy, plochy pro překládání zboží apod.). Výjimkou jsou podle poslední judikatury místní a účelové komunikace běžného provedení, které jsou obvykle věcí v právním smyslu a může se s nimi disponovat samostatně, odděleně od pozemku, na kterém jsou postaveny ty tedy zůstávají předmětem daně ze staveb. Ačkoliv vláda v důvodové zprávě deklaruje, že jejím cílem je právní jistota poplatníků, návrh novely nedostatečně vymezuje to, co je zpevněná plocha pozemku a co je stavba. Zda konkrétní plošná stavba je stavbou nebo pouze zpevněním pozemku, a není tedy samostatnou věcí, musí posoudit sám poplatník na základě soukromoprávní definice nemovitosti obsažené v občanském právu. Vláda ve svém návrhu implicitně vychází z konceptu nemovité věci podle občanského zákoníku. Jestliže tedy poplatník zařadí plošnou stavbu pod stavby, bude aplikovat příslušné sazby daně ze staveb. Jestliže konkrétní plošnou stavbu posoudí jako zpevněnou plochu pozemku, pak pro ni novela zavádí zvláštní sazbu v rámci daně z pozemků, a to ve výši 1 Kč nebo 5 Kč za metr čtvereční podle druhu podnikání. Předpokládá se, že ve druhém čtení bude navrženo posunutí účinnosti novely na 1. ledna Daň z nemovitostí se tedy v letošním roce opírá o shodnou právní úpravu zákona o daních z nemovitostí jako v roce Poplatník se posouzení plošné stavby tedy zařazení pod stavby nebo pod pozemky nevyhne ani v tomto roce ani v budoucnu. Rozdíl bude pouze ve výši sazby, která v letošním roce zůstává u pozemků 0,2 Kč za metr čtvereční, zatímco podle plánované novely bude sazba u zpevněných ploch činit 1 či 5 Kč podle druhu podnikání. Daniel Szmaragowski, tel.: Lenka Fialková, tel.:

4 MPSV připravilo důchodovou reformu podle nálezu Ústavního soudu V prosinci 2010 předložilo ministerstvo práce a sociálních věcí do připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon o důchodovém pojištění. Tento návrh reaguje na rozhodnutí Ústavního soudu ČR prohlašující za protiústavní ustanovení 15 zákona o důchodovém pojištění, které vymezuje parametry pro výpočet starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů. Ústavní soud toto ustanovení zrušil s účinností od 30. září 2011 a dal tak vládě čas na přípravu nové právní úpravy, která by garantovala ústavně zaručené právo na přiměřené hmotné zabezpečení, resp. těsnější vazbu důchodu na dosažené příjmy podléhající odvodům pojistného. Předložený návrh proto zakotvuje pravidla pro požadované posílení zásluhovosti v důchodovém systému. Toto posílení by mělo spočívat v postupném zvyšování základní výměry důchodu i tzv. redukčních hranic příjmů, které se zohledňují při výpočtu důchodu. Z důvodu administrativní náročnosti a nákladů na státní rozpočet bude přechod od současného stavu ke stavu cílovému probíhat postupně, a to v letech Základní výměra důchodu i redukční hranice pro jeho výpočet nebudou již stanoveny pevnou částkou, ale mají být nově odvozeny od výše průměrné mzdy v národním hospodářství. První redukční hranice (44 % průměrné mzdy) by měla v podstatě zůstat zachována na současné úrovni (cca Kč). Příjmy do této hranice se pro účely výpočtu důchodu zohledňují 100 %. Druhá redukční hranice má však být postupně podstatně zvýšena, a to ze současných Kč až na konečných 300 % průměrné mzdy, což představuje v současné době přibližně Kč. Pro účely výpočtu důchodu by se však z této částky započítávalo maximálně konečných 23 % (tzn. postupné snížení ze současných 30 % stanovených pro druhou redukční hranici). Příjmy přesahující přibližně Kč měsíčně by nově od roku 2014 výši důchodu již neovlivnily. V důsledku tohoto návrhu by tak mělo dojít ke zvýšení důchodu u lidí s příjmem přesahujícím přibližně Kč měsíčně a ke snížení důchodu u lidí, jejichž měsíční příjem se pohybuje v rozmezí přibližně Kč až Kč. Současně návrh předpokládá snížení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení o polovinu, tedy na 36násobek průměrné mzdy v národním hospodářství oproti současnému 72násobku, a to s účinnosti od 1. ledna 2012, tzn. přibližně na Kč ročně, resp Kč měsíčně. V souvislosti s těmito změnami se rovněž do budoucna navrhuje rozšíření rozhodného období pro výpočet důchodu ze současných 30 let na období celoživotní a sjednocení důchodového věku pro muže a ženy na 65 let. O dalším osudu tohoto návrhu Vás budeme informovat. Iva Krákorová, tel.: Maria Marhefková, tel.:

5 Postoupení pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení Podle nedávného přelomového rozhodnutí Nejvyššího správního soudu mohou věřitelé v případě postoupení pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení (příp. v dřívějším konkurzním a vyrovnávacím řízení) použít ke krytí ztrát z postoupení také opravnou položku vytvořenou podle 8 zákona o rezervách (8 Afs 54/ ze dne 29. prosince 2010). Tímto rozhodnutím byl zřejmě překonán dosavadní striktní výklad správců daně, který neumožňoval použití těchto opravných položek při postoupení pohledávek v průběhu úpadkového řízení. Předmětem sporu byla aplikace ustanovení zákona o daních z příjmů upravující daňový režim postoupení pohledávek za dlužníkem v úpadkovém řízení před tím, než je znám jeho výsledek. Žalující společnost evidovala k postupované pohledávce daňovou opravnou položku vytvořenou v souladu s 8 zákona o rezervách. Ztrátu z postoupení pohledávky, která byla kryta touto rozpuštěnou opravnou položkou, ponechala v základu daně. Při následné daňové kontrole však správce daně tento přístup zpochybnil. Argumentoval zejména tím, že 8 zákona o rezervách uvádí specifické okolnosti, za kterých lze zrušit daňovou opravnou položku za dlužníky v úpadkovém řízení, tj. zpravidla až v návaznosti na výsledek úpadkového řízení. Společnost s tímto závěrem nesouhlasila a obrátila se na soud. Nejvyšší správní soud se neztotožnil se striktními závěry správce daně. Zdůraznil, že zvláštní úprava 8 zákona o rezervách reaguje na specifické situace, které mohou nastat v souvislosti s úpadkovým řízením (v daném případě v souvislosti s řízením o konkurzu a vyrovnání) a vytváří tudíž specifické důvody pro zrušení opravných položek. Ustanovení však podle soudu nepředstavuje úplný výčet skutečností, s nimiž je spojena nutnost zrušení opravné položky. Vzhledem k tomu, že 8 zákona o rezervách neupravuje postoupení pohledávky, je nutné postupovat podle obecných pravidel. V případě postoupení pohledávky měl tedy věřitel zrušit vytvořenou opravnou položku podle obecných ustanovení zákona o rezervách. Takovýto postup dle soudu nijak nevylučuje uplatnění ztráty z postoupení pohledávky jako daňově uznatelného nákladu. Soud navíc připomněl, že stejného efektu by poplatník dosáhl prostřednictvím překlasifikace na opravnou položku podle 8a zákona o rezervách (v daném případě ve stejné výši), jediným rozdílem by bylo odpovídající účetní zachycení zrušení a tvorby nové opravné položky. Ladislav Malůšek, tel.: Alena Švecová, tel.: Dopady souběhu výkonu funkce jednatele a pracovněprávního poměru z hlediska předpisů o nemocenském pojištění Nejvyšší správní soud vydal v prosinci 2010 velmi zajímavé rozhodnutí upravující otázku souběhu výkonu funkce jednatele a pracovněprávního poměru z hlediska předpisů o nemocenském pojištění (3 Ads 119/ ).

6 Jednalo se o situaci, kdy jednatel společnosti měl se společností současně uzavřenou pracovní smlouvu na výkon činnosti ředitele společnosti. Okresní správa sociálního zabezpečení shledala, že pracovní náplň ředitele byla shodná s činností jednatele a došla k závěru, že pracovní poměr tak vůbec nevznikl. Nejvyšší správní soud měl shodný názor a v souladu se svojí předešlou judikaturou dospěl k závěru, že činnost jednatele není druhem práce ve smyslu ustanovení Zákoníku práce. Soud tak potvrdil, že v důsledku neexistence pracovního poměru daná osoba nebyla účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec v pracovním poměru, nýbrž pouze jako jednatel pracující pro společnost, což předpisy o nemocenském pojištění umožňovaly pouze za určitých podmínek do konce roku Od 1. ledna 2009 dle nového zákona o nemocenském pojištění jednatelé již nepatří do okruhu nemocensky pojištěných osob (a tyto osoby nelze pojistit ani dobrovolně). Jednatelé tak nemají nárok na dávky nemocenského pojištění (nemocenské, podporu při ošetřování člena rodiny, dávky v těhotenství a mateřství). Tyto osoby jsou pojištěné jenom pro důchodové účely. Je však třeba zdůraznit, že jejich účast na důchodovém pojištění vznikne pouze v těch kalendářních měsících, v nichž jim byl zúčtován příjem započitatelný do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného z této činnosti aspoň ve výši rozhodného příjmu, což pro rok 2011 představuje částku Kč měsíčně. Neuznání platnosti pracovní smlouvy při souběhu výkonu funkce jednatele a pracovněprávního poměru by tak mohlo mít vliv i na účast na důchodovém pojištění, resp. dobu pojištění a výši započitatelného příjmu. Soud zároveň připustil, že právní předpisy ani povaha společnosti s ručením omezeným nebrání tomu, aby jiné činnosti odlišné od výkonu funkce jednatele vykonávaly fyzické osoby pro obchodní společnosti na základě pracovněprávních vztahů. Je tedy velmi žádoucí prověřit všechny situace, při kterých jednatelé ve společnosti s ručením omezeným, či členové statutárního orgánu v akciové společnosti vykonávají své činnosti zcela nebo částečně na základě pracovněprávního vztahu. Zabrání se tak možným negativním dopadům na jejich nemocenské či důchodové pojištění a zároveň budou společnosti schopny obhájit daňovou odečitatelnost těchto mzdových nákladů či odvodů na sociální zabezpečení. Podle názoru zástupců ČNB z minulého roku se problematika souběhu výkonu funkce člena statutárního orgánu a pracovněprávního poměru může dotýkat i bank. Iva Krákorová, tel.: Maria Marhefková, tel.: Právo věřitelů popírat pohledávky v insolvenčním řízení LEGISLATIVA Návrh novely zákona předložený vládou do sněmovny (tisk 233) reaguje na nález Ústavního soudu, který zrušil ustanovení insolvenčního zákona, na jehož základě mohou pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení popírat pouze dlužník a insolvenční správce. Účinnost novely se má shodovat s účinností zmíněného nálezu, která nastane 31. března 2011.

7 Právo věřitele popírat pohledávky ostatních věřitelů tady již existovalo za účinnosti zákona o konkursu a vyrovnání. Často však docházelo ke zneužití tím, že věřitelé účelově vyvolávali spory o pravost, výši či pořadí pohledávek a výrazně prodlužovali délku konkursního řízení. Insolvenční zákon proto umožnil popírat pohledávky pouze dlužníku a insolvenčnímu správci. Zájem věřitelů měl vzhledem k celkové koncepci jeho postavení a zásadnímu vlivu věřitelů na jeho jmenování zastávat insolvenční správce. Po zrušení zákazu popírání pohledávek věřiteli Ústavním soudem vyvstala potřeba nově vymezit oprávněné subjekty a eliminovat negativa, která v minulosti doprovázela popírání pohledávek věřiteli. Návrh novely proto definuje oprávněné subjekty jako dlužníka, insolvenčního správce a přihlášené věřitele a zároveň spojuje právo věřitelů s takovými podmínkami a povinnostmi, které by měly zneužívání tohoto práva zabránit. Jednou z povinností je podání popěrného návrhu v podobě stanoveného formuláře, přičemž soud je oprávněn odmítnout zjevně bezdůvodné či vadné podání ihned v přezkumném řízení. Popření pohledávky bude dále muset být zajištěno povinnou jistotou na náklady řízení ve výši Kč. Soud může případně nařídit i jistotu ke krytí náhrady škody a újmy způsobené nedůvodným popřením pohledávky. Nadále již nebude možné, aby věřitel měnil důvod vzniku pohledávky nebo její pořadí až do přezkoumání této pohledávky. Změnit bude možné pouze výši pohledávky. Popření pohledávky jiným věřitelem nebude mít vliv na hlasovací právo věřitele vlastnícího danou popíranou pohledávku. Martin Kofroň, tel.: Zuzana Potočková, tel.: Návrh novely devizového zákona Sněmovna bude v prvním čtení projednávat vládní návrh novely devizového zákona. Podstatou návrhu je vyjmutí ustanovení, která omezují nabývání tuzemských nemovitostí cizinci. Možnost omezit nabývání nemovitostí pro cizozemce si Česká republika vyjednala při vstupu do Evropské unie, a to po dobu přechodného období. To u zemědělských pozemků činilo 7 let a u ostatních nemovitostí 5 let. Pětileté přechodné období u ostatních nemovitostí uplynulo již 1. května Přestože je omezení nadále obsaženo v devizovém zákoně, v praxi se postupovalo v souladu s evropským právem a katastrální úřady po 1. květnu 2009 neuplatňovaly omezení ve vztahu k těmto ostatním nemovitostem. U zemědělských nemovitostí uplyne přechodné období prvním květnem příštího roku a tím skončí i účinnost omezení jejich nabývání. Novela má nabýt účinnost právě k tomuto datu, tedy k 1. květnu Martin Kofroň, tel.: Zuzana Potočková, tel.: Evropská komise vyhlásila veřejnou diskusi o budoucnosti DPH Ministerstvo financí zveřejnilo výzvu Evropské komise ke konzultacím ohledně zlepšení systému daně z přidané hodnoty. Cílem konzultace je umožnit občanům, podnikům a členským státům vyjádřit své EU

8 názory na problémy, které v současnosti v oblasti DPH existují, a podat návrhy, jak je lze řešit. Na základě obdržených odpovědí představí Komise na konci roku 2011 priority budoucího systému DPH. V rámci konzultace předložila Komise základní dokument, a to Zelenou knihu o budoucnosti DPH. V Zelené knize jsou položeny otázky pro konzultaci v rámci několika širších okruhů, je nicméně možné komentovat či doplňovat i další výslovně neuvedené oblasti. Konzultace je otevřena do 31. května Zelená kniha je k dispozici na stránkách České daňové správy na adrese Veškeré náměty je možné zasílat em ministerstvu financí na adresu a to nejpozději do 15. března 2011, či přímo Evropské komisi na a to do 31. května Petr Toman, tel.: Omezení svobody pohybu kapitálu v judikatuře Soudního dvora Evropské unie Otázka omezení svobody pohybu kapitálu daňovými předpisy členských států Evropské unie byla řešena Soudním dvorem Evropské unie ve vztahu k francouzské úpravě daně z nemovitostí ve třech případech. Do konce roku 2007 sporné francouzské předpisy ukládaly roční daň ve výši 3 % z tržní hodnoty nemovitosti všem právnickým osobám, které vlastnily nemovitost nacházející se ve Francii. Osvobození od daně bylo možné aplikovat, sdělil-livlastník nemovitosti daňovým úřadům informace týkající se nemovitosti a totožnosti svých společníků. Problematickým však bylo vymezení okruhu právnických osob, které se mohly sdělením požadovaných informací vyhnout zdanění. První z rozsudků, rozsudek C-451/05 ELISA z roku 2007, posuzoval slučitelnost zmíněné francouzské úpravy se svobodou pohybu kapitálu mezi členskými státy. Další rozsudek, C-72/09 Etablissements Rimbaud SA z října 2010, se týkal svobody pohybu kapitálu ve vztahu ke státům z Evropského hospodářského prostoru. Poslední případ týkající se zmíněné francouzské úpravy, C-384/09 Prunus, řeší tuto otázku ve vztahu k přidruženým zámořským zemím a územím. Soudní dvůr EU ve věci zatím nerozhodl. K dispozici je však již stanovisko generálního advokáta. Závěry soudu jsou v případě rozsudku ELISA následující: v případě pohybu kapitálu mezi členskými státy EU, při němž existuje obecný systém výměny informací a vzájemné pomoci v oblasti přímých daní, lze cíle boje proti daňovým únikům dosáhnout i mírnějšími opatřeními, než obsahovaly sporné francouzské zákonné předpisy. Francie v reakci na tento rozsudek změnila legislativní úpravu, aby nediskriminovala právnické osoby z jiných členských států EU. Závěry, které platí pro pohyb kapitálu mezi členskými státy EU, však nelze automaticky vztáhnout i na pohyb kapitálu vůči třetím zemím, jakými jsou členské státy EHP a přidružené zámořské země a území. V rozsudku ve věci Rimbaud Soudní dvůr EU shledal předmětnou francouzskou úpravu jako odůvodněnou vůči státu, jenž je pouze smluvní stranou Dohody o EHP, neboť není účasten systému výměny informací. Tato úprava je dle Soudu odůvodněná naléhavou potřebou obecného zájmu spočívajícího v boji proti daňovým únikům a je způsobilá dosáhnout tohoto cíle bez překročení nezbytných mezí. Obdobně v případě Prunus dospěl generální advokát k závěru, že předmětné francouzské předpisy nejsou v rozporu se svobodou pohybu kapitálu.

9 Martin Houska, tel.: Kateřina Bereková, tel.: Zmeny v účtovných predpisoch SLOVENSKO Zákon o účtovníctve Podľa schválenej novely zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu nebude mať materská účtovná jednotka, ak zostavením len individuálnej účtovnej závierky materskej účtovnej jednotky sa významne neovplyvní úsudok o finančnej situácii, nákladoch, výnosoch a výsledku hospodárenia za konsolidovaný celok. Napríklad povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu nebude mať materská účtovná jednotka, ktorá má len jednu dcérsku účtovnú jednotku a táto je nevýznamná. Novela nadobudla účinnosť 31. decembra Postupy účtovania pre podnikateľov Zmeny, ktoré nadobudli účinnosť 31. decembra 2010 Odložené dane: spresňuje sa účtovanie odloženej dane ku goodwillu, upravuje sa účtovanie o odloženej dani pri prvotnom zaúčtovanie majetku alebo záväzku, spresňuje sa účtovanie o odloženej dani v prípade, že účtovnej jednotke vznikne v nadväznosti na 19 zákona o účtovníctve povinnosť účtovať o odloženej dani Zmeny, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2011 Zákazková výroba ( 30): Úpravami v 30 nenastávajú zmeny v princípoch účtovania zákazkovej výroby, mení sa však spôsob vykazovania zákazkovej výroby. Zmena je v tom, že zákazková výroba sa nebude vykazovať v súvahe na účtoch nedokončenej výroby a časového rozlíšenia, ale zavádza sa nový účet 316 Čistá hodnota zákazky. Vo výkaze ziskov a strát sa zákazková výroba nebude vykazovať cez účet nedokončenej výroby (účet 611) a účet tržieb z predaja služieb (účet 602), ale zavádza sa nový účet 606 Výnosy zo zákazky. Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj: Zavádza sa spôsob účtovania u zhotoviteľa pri výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj. V určitých prípadoch sa takáto výstavba bude účtovať ako zákazková výroba, vrátane použitia metódy percenta dokončenia (percentage of completion method). Uvedené ustanovenie sa bude vzťahovať na stavebné spoločnosti a developerské spoločnosti, ktoré uskutočňujú výstavbu nehnuteľnosti za účelom jej predaja (napríklad výstavba bytov). Za týmto účelom sa zavádzajú aj nové účty do rámcovej účtovnej osnovy. Opatrenie MF SR č. 4455/ o účtovnej závierke Na novelu zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov nadväzuje aj novela opatrenia MF SR č. 4455/ o účtovnej závierke. Prináša najmä nasledovné zmeny:

10 Z dôvodu zavedenia nových účtov pri zákazkovej výrobe a pri zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti na predaj sa doterajšie vzory súvahy a výkazu ziskov a strát nahrádzajú novými. V súvislosti so zavedením účtovania o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti na predaj sa vyžaduje uvedenie ďalších informácií v poznámkach účtovnej závierky. Novela nadobúda účinnosť 1. januára 2011, niektoré ustanovenia už 31. decembra Andrea Šikulová, tel.: JEDNOU VĚTOU Senát schválil technickou novelu daňového řádu, která by měla nabýt účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení ve Sbírce zákonů. Senát schválil návrh na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry (tisk 98). Ve Sbírce zákonů bylo publikováno sdělení ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Generální finanční ředitelství publikovalo na stránkách České daňové správy Pokyn GFŘ-D-1 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2010 podle 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Česká správa sociálního zabezpečení úspěšně završila "ostré" pilotní testování projektu eneschopenka, což je aplikace sloužící k evidenci práceneschopných klientů a komunikaci s příslušnou ČSSZ v elektronické podobě. ČSSZ informuje, že podle sdělení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže bylo Evropskou komisí (EK) s konečnou platností rozhodnuto, že v řízení o promíjení penále nebude takzvaný Přechodný rámec prodloužen, což znamená, že při rozhodování o promíjení penále nebude nadále využitelná možnost promíjení penále dle rozhodnutí Evropské komise číslo N 236/2009. Celostátní přehled koeficientů k dani z nemovitostí platných k 1. lednu 2011 zveřejnilo ministerstvo financí na svých webových stránkách na adrese Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy s účinností od 1. ledna 2012 a které se týkají pěti klíčových oblastí: dávkového systému, péče o zdravotně postižené osoby, zabezpečení osob v hmotné nouzi, legislativě pracovněprávní oblasti a rodinné politiky a péče o děti. Ministerstvo průmyslu a obchodu informovalo, že jako první v EU nabídne Česko podnikatelům integrované poradenství pro podnikání doma i v zahraničí. Viz zprávu na adrese Ministerstvo financí vydalo Finanční zpravodaj č. 1/2011, který mimo jiné obsahuje přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění a pokyn GFŘ-D-1 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období Evropská komise zveřejnila 6. ledna 2011 dokument určený k veřejné konzultaci, který se týká technických detailů připravovaného rámce pro řešení krizí finančních institucí. Evropská komise zahájila řízení proti České republice, Finsku, Francii, Řecku, Itálii, Polsku, Portugalsku a Španělsku z důvodu nesprávné implementace Směrnice o DPH v oblasti pravidel pro cestovní kanceláře.

11 OECD publikace Revenue Statistics 2010 poskytuje nejnovější srovnatelné údaje a analýzu týkající se trendů v oblasti daňových příjmů ve všech členských státech OECD od roku Podrobněji viz Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi.

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi. Květen 2010 Vítám Vás v květnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Tentokrát přinášíme

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová Zdroje příjmů domácností Bc. Alena Kozubová Druhy příjmů podle daňového hlediska příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob příjmy nepodléhající dani z příjmů fyzických osob podle četnosti příjmy

Více

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil 21. ledna 2012, Hradec Králové Zkvalitnění podnikatelského prostředí Rekodifikace civilního

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

Návrh Komise EU na zjednodušení elektronické fakturace od roku 2013 JEDNOU VĚTOU

Návrh Komise EU na zjednodušení elektronické fakturace od roku 2013 JEDNOU VĚTOU Červen 2010 Vítám Vás v červnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V nedávné době postihla

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ 1. vydání (březen 2012) 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Publikace Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků je i v roce 2015 praktickou

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 METIS Praha, spol. s r.o. 31.1.2010 Předkládáme Vám přehled změn v právních předpisech z oblasti daní, sociálního

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Program Justtarif "tarif" II. "výpočty" III. zjištění potřebných údajů

Program Justtarif tarif II. výpočty III. zjištění potřebných údajů Program Justtarif je určen zejména pro potřeby soudů, advokátů a dalších subjektů, které činí úkony v souvislosti s vymáháním pohledávek. V levém horním rohu nabízí menu I. "tarif" - zjišťování odměn různých

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689 Leden 2007 Obsah: Sociální a zdravotní pojištění v r. 2006 a 2007 str. 1 Stravné v tuzemsku a v cizí měně od 1.1.2007 str. 2 Průměrné ceny pohonných hmot a sazby za používání vozidel od 1.1.2007 str. 3

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Pracovní právo Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013 P R A H A B R A T I S L A V A B U D A P E Š Ť O S T R A V A w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Změny v pracovním právu 2013 Jednotná minimální

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH

jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH Opravné položky a odpis pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH pohledávky vlastní = vznikají

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

leden 2012 Vážení čtenáři,

leden 2012 Vážení čtenáři, leden 2012 Vážení čtenáři, v našem prvním letošním vydání Finančních aktualit nám dovolte popřát všem úspěšný nový rok a hodně pozitivních zpráv z oblasti ekonomiky. Doporučujeme věnovat pozornost informaci

Více

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2 Změny některých zákonů přijaté zákonem č. 362/2009 Sb., v souvislosti s přijetím zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 (tzv. Janotův balíček ), podle právního stavu k 1. 1. 2010 1. Úvod...

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2014 září 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2014 září 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2014 září 2014

Více

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR INFORMACE ke změnám v DPH od 1. 1. 2011 Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_10660.html

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 71/2013-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2011 Tento materiál se snaží o shrnutí aktuálně velmi diskutovaného problému souběhu pracovního poměru a výkonu funkce jednatelů a členů představenstev obchodních společností,

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

www. danovezakony.cz

www. danovezakony.cz Informace: www.danove zakony.cz DAŇOVÉ ZÁKONY 1 Aktualizační servis 2014 DE IURE DAŇOVÉ ZÁKONY www. danovezakony.cz 365.cz 06_2014 www.danove zakony.cz Informace: www.danove zakony.cz DAŇOVÉ ZÁKONY 2 Aktualizační

Více

ÚČETNICTVÍ PRO POKROČILÉ

ÚČETNICTVÍ PRO POKROČILÉ ÚČETNICTVÍ PRO POKROČILÉ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH: Seznam použité literatury... 3 1. Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy... 4 2. Cestovní náhrady...

Více

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165 Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní Informace GFŘ k institutu ručení podle ust. 109 a 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 4. 2011

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 52/2011-58 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 91/2011-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 65/2011-111 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 2. rozšířené vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2014 str. 7 Poznámka k úvodu: S ohledem na skutečnost, že jednoduché účetnictví je vedeno ve znění zákona k 31. 12. 2003, nedochází

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III Daňové identifikační číslo

Více

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Podnik a daně Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014 Jaromír Stemberg daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Český daňový systém Český daňový systém Český daňový systém zahrnuje tyto

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2012 leden 2012 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2012 leden 2012 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 01_2012 leden 2012

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více