VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE Balex Metal s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE Balex Metal s.r.o."

Transkript

1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE Balex Metal s.r.o. 1. Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky prodeje (dále zvané VPP ) upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy, kterou společnost Balex Metal s.r.o., se sídlem v Hradec Králové, Vážní 1097, zaregistrované v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddílu C, vložce 18923, IČ: , DIČ: , se základním kapitálem společnosti 200,000 Kč (dále zvaná Balex Metal ) prodává zboží ze své nabídky kupujícím. 2. VPP jsou nedílnou součástí všech kupních smluv bez ohledu na jejich formu, které jsou uzavírány společností Balex Metal v režimu Obchodního zákoníku, přičemž pro posouzení, zda se jedná o obchodní závazkový vztah se použije 261 Obchodního zákoníku., v tom také smluv uzavíraných ve formě písemné nebo ústní objednávky. V případě, že obě strany dohodly svoje práva a závazky, které jsou jinak obsahem těchto VPP, výslovnou úpravou v písemné smlouvě, má tato úprava práv a povinností přednost, jinak je závazná úprava provedené těmito VPP. 3. VPP jsou zpřístupněny kupujícímu v písemné formě, v sídle společnosti Balex Metal a na jeho pobočkách, také v elektronické podobě na internetové stránce Jestliže je kupující v pravidelném obchodním styku se společností Balex Metal, je přijetí VPP při uzavření první kupní smlouvy považováno za jejich akceptaci pro další kupní smlouvy, které bude tento kupující uzavírat se společností Balex Metal, pokud se obě strany nedohodly jinak. 1 a. Slovník pojmů objednávka návrh na uzavření kupní smlouvy s určením jejího obsahu podle definic společnosti Balex Metal, jímž jsou určeny samostatné položky zboží s přiřazeným množstvím v měrných jednotkách ( ks, bm, m2 a jiné ) kupující fyzická nebo právnická osoba, která kupuje zboží nabízené společností Balex Metal prodávající Balex Metal s.r.o. zboží hotové výrobky, jež jsou specifikovány v nabídkových listech a jiných informačních materiálech vydaných a distribuovaných prodávajícím i prostřednictvím internetu nebo zveřejněných v jeho prostorách určených pro provádění obchodní činnosti. Za zboží se pro účely těchto VPP považuje rovněž zboží prodávajícího, které je ve smyslu 410 Obchodního zákoníku vyrobeno a dodáváno v provedení dle dokumentace kupujícího. Za jednu zbožovou položku se při aplikace těchto VPP považuje řádek objednávky nebo pozice na faktuře. termín splatnosti sjednaný den úhrady pohledávky, nebo den mezi dnem vzniku a dospělosti pohledávky společností Balex Metal pohledávka splatný a nesplněný nárok společnosti Balex Metal na finanční nebo jiné hmotné plnění od dlužníka, v hospodářském obratu všechny předpokládané příjmy finančních prostředků z různých titulů. odškodnění - pod tímto pojmem se rozumí náhrada způsobené škody, spočívající v ušlém zisku, případně skutečné škodě, která vznikla společnosti Balex Metal manipulační poplatek smluvní poplatek ve prospěch společnosti Balex Metal použitý na úhradu nákladů spojených s manipulací se zbožím postoupení postoupení pohledávky kupujícího ve prospěch společnosti Balex Metal nárok oprávnění požadovat od kupujícího aby se zachoval stanoveným způsobem ručení - prohlášení třetí osoby, ve které se tato osoba jako ručitel zavazuje splnit stanovený závazek vůči společnosti Balex Metal, v případě, že dlužník tento závazek nesplní plánovaný termín plánované datum přistavení zboží k odběru, nezohledňující možnost posunutí termínu vlivem vyšší moci Incoterms dodací doložky INCOTERMS 2000 odpovědnost odpovědnost prodávajícího vůči kupujícímu za fyzické a právní vady prodané věci podle 422 až 442 Obchodního zákoníku. Tato zákonná ustanovení mají vůči úpravě v těchto VPP nebo uzavřené kupní smlouvě jen subsidiární použitelnost. záruka za jakost souhrn dodatečných oprávnění, která může Balex Metal jednostranně poskytnout kupujícímu 1

2 2. Objednávky 1. Informace umístěné na internetové stránce společnosti Balex Metal, v tištěném vydání Balex Metal (dále zvané Katalog nebo Brožury ) nemají povahu navrhu na uzavření smlouvy, nýbrž a považují se pouze za informaci o možnostech, které mohou být po dohodě stran učiněny součástí kupní smlouvy.. Podrobná technická data uvedená v Katalogu nebo Brožurách mohou být kdykoliv změněna, vzhledem k rychlému vývoji v technickém oboru. Aktuální verze katalogů a brožur je publikována na Internetu nebo je zpřístupněna v sídle společnosti Balex Metal a na jejích pobočkách. V oddělení podpory a technického rozvoje společnosti Balex Metal může kupující získat potvrzení aktuálních údajů nezbytných pro složení objednávky. 2. Kupní smlouva může být vedle uzavření jednotlivé kupní smlouvy s výslovným a uceleným obsahem uzavřena i doručením objednávky kupujícím společnosti Balex Metal a následným písemným potvrzením o přijetí této objednávky společností Balex Metal. Příjetí objednávky prodávajícím znamená, že prodávající obdržel objednávku a přijal jí k realizaci podle podmínek uvedených v potvrzení objednávky. Smlouva je uzavřena v momentě vystavení potvrzení objednávky prodávajícím. 3. Kupující je oprávněn objednávku odvolat. K účinnému odvolání musí kupující doručit své jednoznačné písemné odvolání objednávky do společnosti Balex Metal, ne však později než 24 hodin od momentu, kdy byla objednávka u společnosti Balex Metal uskutečněna. Odvolání již přijaté objednávky je neúčinné (jestliže termín doručení odvolání objednávky připadá na neděli, termín se posouvá na tu samou dobu v pondělí). 3. Nabídky a ceny 1. Katalogy, reklamní letáky a jiné publikace týkající se zboží nabízeného společností Balex Metal, mají pouze informativní charakter, vzorky a ukázky zboží vystavované společností Balex Metal mají pouze názorný a výstavní charakter, nazkládají prodávajícímu žádné závazky ani povinnosti vůči kupujícímu, a to ani v případě, že byly opatřeny cenou, pokud ovšem není v dané publikaci výslovně uvedeno jinak. 2. Ceny zboží jsou stanoveny v cenících zpřístupněných společností Balex Metal v jejím sídle a pobočkách, mohou být společností Balex Metal kdykoliv měněny. Cena zboží je definitivně stanovena na potvrzení objednávky. 3. Nabídka předaná kupujícímu společností Balex Metal je platná 2 týdny od data jejího odeslání, pokud není výslovně v textu nabídky uvedeno jinak. 4. Nabídka předaná společností Balex Metal nezpůsobí automatickou rezervaci surovin potřebných pro výrobu zboží, které je předmětem této nabídky. 5. Veškerá písemná dokumentace, v tom nákresy a rozpočet, nabídky apod. nesmějí být zpřístupněny třetím osobám a jsou určeny pouze pro vnitřní potřebu kupujícího. 4. Platební podmínky 1. Společnost je oprávněna požadovat úhradu ceny uvedené na faktuře, ve chvíli odběru objednaného zboží kupujícím. Smluvní strany mohou stanovit jiný termín úhrady ceny, nebo způsob provedení platby, např. pokyny na faktuře společnosti Balex Metal. Termín splatnosti je v každém případě stanoven ve dnech a je počítán od data vystavení faktury. 2. Za den úhrady se uznává datum zaúčtování pohledávky na bankovním účtu společnosti Balex Metal, který je uveden na faktuře, nebo na jiném účtu určeném společností Balex Metal. 3. V případě pozdní úhrady je společnost Balex Metal oprávněna požadovat úhradu úroku z prodlení podle zákonných ustanovení, smluvní pokuty ve smluvené výši, vše bez dodatečně zasílaných upomínek. Smluvní pokuta za opoždění úhrady je počítána ode dne následujícího po dni, ve kterém byla faktura splatná. V případě opoždění úhrady za zboží, je společnost Balex Metal oprávněna požadovat, kromě hlavní pohledávky a jejího příslušenství a smluvní pokuty za opoždění platby, také náhradu nákladů nalézacího a vykonávacího řízení podle příslušných předpisů Jestliže je kupující v prodlení s platbami ve prospěch společnosti Balex Metal, má společnost Balex Metal právo započíst úhrady, provedené kupujícím, v prvé řadě na pokrytí smluvní pokuty, dále na pokrytí příslušenství pohledávek a následně na porytí nejstarších pohledávek, bez ohledu na to, zda kupující uvedl za kterou část pohledávky provedl úhradu. 5. Společnost Balex Metal si vyhrazuje právo provedení započtení svých pohledávek za kupujícím. 6. Kupující není oprávněn ponižovat své závazky vůči společnosti Balex Metal jejich započítáváním proti pohledávkám v jeho majetku.. 7. Kupující je povinen provést úhradu za zboží v době splatnosti jeho ceny, a to i v případě, že ohlásil reklamaci zboží a také v případě, že došlo k opoždění v odběru zboží, zapříčiněné kupujícím. 8. Kupující se zavazuje okamžitě písemně informovat společnost Balex Metal o každé změně svého sídla nebo bydliště a adresy pro doručování korespondence. Neinformování společnosti o změnách, způsobí, že veškerá doručení 2

3 provedená na adresy uvedené v objednávce nebo také v jiné obchodní korespondenci mezi společností Balex Metal a kupujícím, jsou považována za účinná. 9. Pravidla pro udělení kreditního limitu plateb a odkladu splatností, jsou stanovena v samostatném předpisu, který je zpřístupněn na internetové stránce a v sídle společnosti Balex Metal. 11. Společnost Balex Metal má právo postoupit svoje pohledávky ve prospěch třetích osob. 5. Výhrada vlastnického práva. 1. Společnost Balex Metal si vyhrazuje vlastnické právo na prodané zboží, shodně s ustanovením odst. 445 Obchodního zákoníku, což má za následek, že kupující se stává majitelem zboží až po úplném uhrazení kupní ceny za toto zboží, v termínech stanovených společností Balex Metal. 2. Jestliže kupující je v prodlení s úhradou kupní ceny, pak má společnost Balex Metal právo zažádat od kupujícího navrácení zboží, za které kupující nezaplatil v termínu. Společnost Balex Metal může také požadovat odškodnění, jestliže hodnota zboží byla snížena v porovnání s jeho hodnotou uvedenou na prodejní faktuře, v případě jestliže bylo zboží opotřebováno nebo poškozeno. 3. V případě vrácení zboží, vyrobeného na individuální objednávku kupujícího, vzniká společnosti Balex Metal právo vyúčtovat kupujícímu manipulační poplatek ve výši 20% z hodnoty vráceného zboží, a to i v případě, že vrácení proběhlo se souhlasem obou smluvních stran a zboží nebylo nijak poškozeno. 4. V případě zahájení konkursního nebo vyrovnacího řízení s kupujícím, je kupující povinen okamžikem zahájení takového řízení označit zboží a odlišit je takovým způsobem, který bude nepochybně označovat existenci výhrady vlastnického práva ve prospěch společnosti Balex Metal. V případě exekuce zboží v majetku společnosti Balex Metal, během exekučního řízení vydaného na majetek kupujícího, je kupující povinen okamžitě informovat společnost Balex Metal o této skutečnosti a spolupracovat se společností Balex Metal při realizaci jejích práv vůči subjektu, který vykonává exekuci zboží, v rámci všech dostupných prostředků. Kupující je povinen, na základě žádosti společnosti Balex Metal, okamžitě sdělit všechny informace o tom, kde je uskladněno zboží zahrnuté do vlastnického práva. Společnost Balex Metal je oprávněna ke kontrole zboží na místě, kde se právě nachází, a má právo k jejímu odebrání, jestliže hrozí, že by její vlastnické právo mohlo být ohroženo cizím jednáním. 5. Kupující nese riziko případné ztráty nebo poškození zboží v období mezi jeho dodáním a přechodem vlastnického práva v jeho prospěch. Společnost Balex Metal může zažádat aby kupující uzavřel, ve prospěch společnosti Balex Metal, pojistnou smlouvu na zboží, pro pokrytí ztráty nebo poškození na výše uvedené období, v hodnotě odpovídající úplné hodnotě zboží nebo aby přenesl na společnost Balex Metal všechna oprávnění vyplývající z pojistné smlouvy uzavřené ve prospěch kupujícího, a také nároky vůči třetím osobám, odpovědným za zničení nebo poškození zboží. V takovém případě je kupující povinen odeslat společnosti Balex Metal kopii pojistky zboží, okamžitě po jejím obdržení, a zároveň je povinen informovat pojišťovnu o nakládání s pohledávkou vzniklou z pojistné smlouvy ve prospěch společnosti Balex Metal a okamžitě zaslat kopii takovéto zprávy společnosti Balex Metal. 6. Společnost Balex Metal může písemně zplnomocnit kupujícího k dalšímu odbytu zboží, které podléhá jejímu vlastnickému právu, v rámci provozovaného podnikání kupujícího, za podmínky, že kupující provede současně úspěšné postoupení svého závazku na dalšího nabyvatele zboží, ve prospěch společnosti Balex Metal. Provedené postoupení je zabezpečením nároku společnosti Balex Metal na úhradu ceny prodeje od kupujícího a neosvobozuje ho od povinnosti uhradit zbývající část ceny; v případě dalšího odbytu zboží, je kupující povinen okamžitě informovat společnost Balex Metal o osobě dalšího nabyvatele. V případě úmyslu spojení dodaného zboží s nemovitostí takovým způsobem, že se má stát jejím složením, je kupující povinen předem stanovit jiné zabezpečení nároku na úhradu ceny, ve prospěch společnosti Balex Metal, a především zajistit záruku majitele nemovitosti, nebo postoupení pohledávky kupujícího od investora. 6. Podmínky odběru, dodávky a skladování Společnost Balex Metal je zavázána termínem dodávky pouze v případě, že ho písemně potvrdí. Kupující je povinen odebrat zboží ve stanoveném termínu, nejpozději však 7 dní od předpokládaného data výroby, uvedeného v potvrzení objednávky jako plánovaný termín. V případě překročení tohoto termínu, má společnost Balex Metal právo požadovat po kupujícím zaplacení skladného (ve výši podle samostatného předpisu), bez nutnosti podepsání samostatné dohody týkající se skladování. Kupující souhlasí s právem společnosti Balex Metal vystavit mu fakturu za výše uvedené uskladnění zboží. 1. V případě, že neexistuje písemné potvrzení o termínu provedení objednávky, společnost Balex Metal vynaloží veškeré své úsilí, aby připravila zboží k odběru s přihlédnutím k zájmům kupujícího. 2. Jestliže nemůže společnost Balex Metal, vlivem vyšší moci, realizovat dodávku zboží, kupující nemá nárok na žádné nároky na náhradu škody vzniklé z titulu neprovedení nebo opožděného provedení smlouvy. Společnost Balex Metal je povinna okamžitě informovat kupujícího o událostech, které způsobily nemožnost realizace dodávky. K událostem vlivem vyšší moci patří mimo jiné: provozní poruchy nezaviněné společností Balex Metal, omezení způsobená nařízením správních orgánů, živelná pohroma, stávky, apod.. 3. V případě opoždění platby, zaplacení smluvní pokuty za opoždění platby, nebo překročení kreditních rámců kupujícím, bude pozastavena realizace dalších objednávek (v tom i objednávek potvrzených společností Balex Metal a objednávek, jejichž termín realizace byl písemně potvrzen), až do doby vyrovnání všech opožděných pohledávek. 4. Přepravní a skladovací doporučení spojená s jednotlivými produkty nabízenými společností Balex Metal se nacházejí v odpovídajícím technickém katalogu 3

4 5. V případě, že kupující nebude dodržovat přepravní a skladovací doporučení, společnost Balex Metal si vyhrazuje právo na možnost neuznání eventuelní reklamace vad zboží. 6. Sendvičové panely musí být skladovány a přepravovány shodně s doporučením uvedeným v technickém katalogu. Dodatečně je kupující povinen, pod hrozbou ztráty nároku na reklamaci, odstranit ochranné fólie a očistit vnitřní a vnější povrchy panelů, nejpozději 3 týdny od data výroby. Tato povinnost spočívá na kupujícím, bez ohledu na to, kde je zboží skladováno. 7. Doprava 1. Okamžikem předání zboží kupujícímu, nebo jiné jím oprávněné osobě, přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží a všechna jiná břemena spojená s předanou věcí včetně odpovědnosti za její případnou ztrátu. 2. Místem dodání zboží, je místo vykládky zboží v případě, že je nakládka sjednaná na vrub Balex Metal; nebo místo nakládky v případě dopravy, kterou si zorganizoval kupující sám; pokud nebylo ve smlouvě, objednávce nebo v potvrzení objednávky ujednáno jinak. 3. Kupující je povinen provést vykládku zboží z přistaveného dopravního prostředku v průběhu 2 hodin od okamžiku příjezdu vozidla na místo určení. Jestliže kupující neprovede vykládku ve stanoveném termínu, hradí kupující náklady vzniklé prostojem vozidla. Poplatek za prostoj je účtován za každou započatou hodinu. Kupující má možnost vyznačit jiné, alternativní místo vykládky vozidla se zbožím. Náklady na vykládku na jiném místě hradí kupující. V případě, že dodání zboží na jiné místo vykládky způsobí prodloužení délky dojezdu, nebo její zásadní změnu, hradí kupující dodatečné náklady této dopravy. Při dodávkách realizovaných, na přání kupujícího, pomocí specielního transportu s jeřábem, společnost Balex Metal si vyhrazuje právo vyžadovat od kupujícího úhradu nákladů spojených s vytížením tohoto vozidla jeřábu, podle platného tarifu takové přepravy, nebo podle samostatných pravidel platných ve společnosti Balex Metal. 4. Určení podniku nebo skladu, ze kterého bude zboží dodáváno a způsob jeho přepravy určuje společnost Balex Metal. Prodávající vynaloží veškeré úsilí, aby v nejvyšší míře vyhověl požadavkům kupujícího, co se týče přepravy. Kupující je povinen podrobně zkontrolovat kompletnost zásilky, bezprostředně při jejím odběru a zjistit eventuelní chybějící zboží nebo poškození vzniklé během přepravy. V případě, že doprava není uskutečněna dopravcem, kterého zajistil kupující, kupující je povinen požádat přepravce, aby provedl na přepravním nebo dodacím listě poznámku o škodě, nebo zažádat o vytvoření železničního protokolu o škodě (v případě dopravy po železnici), v opačném případě ztrácí kupující nárok na odškodnění od příslušného silničního, či železničního přepravce. Přepravní list, na kterém nebyly zapsány žádné poznámky o množství nebo o kvalitě objednaného zboží, je dokladem o převzetí a ukončení objednávky, shodně s uzavřenou kupní smlouvu, bez výhrad ze strany kupujícího. 5. Kupující provede potvrzení množství odebraného zboží neprodleně po jeho dodání. Podpisem potvrdí osvědčení o převzetí zboží shodně se specifikací, které je umístěno na nákladovém listu. Jmenované osvědčení je dokladem odběru zboží v určeném množství. Všechny výhrady ke stavu, především ke stavu obalu a jeho zajištění, je kupující povinen nahlásit v průběhu vykládky, písemně, na kopii dokumentu nákladového listu, eventuelně vytvořit samostatný protokol o odběru, s úplným popisem škody, který bude podepsán kupujícím a řidičem. Pokud nebude dokument podepsán, vystavuje se kupující riziku ztráty práva na domáhání se pozdější reklamace (týkající se stavu dodávky) u společnosti Balex Metal. 6. V případě zjištění kvalitativních vad dodaného zboží, v průběhu nebo po dokončení vykládky, je kupující povinen neprodleně písemně informovat společnost Balex Metal o této skutečnosti. Oznámení vady je nutné provést nejpozději 3 dny od data vykládky. V případě, že kupující toto neučiní ve stanoveném termínu, vystavuje se riziku, že ztratí právo domáhat se pozdější reklamace (ohledně stavu dodávky) u společnosti Balex Metal. 7. V případě zjištění vady, je kupující povinen zajistit zboží v nenarušeném stavu, především je povinen pozastavit montáž vadných prvků, do doby projednání reklamace a neprodleně informovat společnost Balex Metal ve shodě s 9 těchto VPP. V případě, že tak neučiní, pozbývá právo na jakékoliv pozdější reklamace a nároky u společnosti Balex Metal. 8. Obal 1. Společnost Balex Metal s.r.o. vynaloží veškeré úsilí, aby bylo zboží zabaleno odpovídajícím způsobem. 2. Cena jednorázových palet je započtena do ceny produktu. Kupující je nemůže odprodat v průběhu realizace objednávky. Obraty palet na více použití jsou ujednány v samostatné dohodě mezi kupujícím a společností Balex Metal. 9. Reklamace 1. Kupující je povinen zkontrolovat kvalitu a množství zboží ihned po jeho obdržení. 2. Veškeré reklamace je nutné neprodleně písemně hlásit prodávajícímu. Kupující, v rámci nahlášené reklamce, udává následující identifikační údaje: datum nákupu, číslo potvrzení objednávky, důvod reklamace, množství reklamovaného zboží a definuje svoje nároky (hodnotu nároků a očekávaný způsob řešení reklamce). 4

5 3. V případě reklamace množství zboží, může hlášení reklamace nastat: o pro reklamace způsobené chybnou nakládkou zboží nejpozději den po vykládce zboží, o pro reklamace způsobené škodami vzniklými během přepravy nejpozději v den vykládky zboží. 4. Kromě toho, v případě reklamace množství, je nutné aby kupující umístil poznámku o poškozeném zboží do nákladového listu (zjištění chybějících nebo poškozených prvků dodávky). Poznámky na nákladovém listu musí být podepsány řidičem, který zboží přivezl. 5. Reklamace, týkající se fyzicky viditelných závad (např.: odchylky rozměrů, kvalita povrchu, prohyby) musejí být kupujícím písemně nahlášeny ihned po jejich zjištění, nejpozději 14 dní od data vydání zboží kupujícímu a pod podmínkou, že zboží již nebylo jinak zpracováno nebo použito. 6. Reklamace týkající se výrobních vad (skryté kvalitativní vady), jejichž zjištění nebylo při podrobné kontrole možné, je nutné písemně předložit prodávajícímu, ihned po jejich zjištění, nejpozději 3 měsíce od realizace dodávky. 7. Pokud nebude reklamace oznámena ve výše uvedených termínech, ztrácí kupující právo na reklamaci. 8. Odpovědnost společnosti Balex Metal za vady zboží zaniká po uplynutí 6 měsíců ode dne vydání zboží kupujícímu. Za datum oznámení reklamace je považováno datum doručení reklamace do společnosti Balex Metal. Reklamace musí být v každém případě provedena písemnou formou a musí obsahovat podrobný popis vady. V opačném případě kupující ztrácí veškeré nároky vyplývající z odpovědnosti společnost Balex Metal. 9. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu prohlídku reklamovaného zboží, odběr vzorků a provedení technických zkoušek, pod hrozbou ztráty uznání nároků k řešené reklamaci. 10. Prodávající je povinen vyřešit reklamaci a poskytnout odpověď kupujícímu v termínu 30 dní ode dne jejího obdržení. 11. Jestliže řešení reklamace vyžaduje prohlídku zboží v místě výstavby (v terénu), ve skladě kupujícího nebo je nutné povolat soudního znalce, doba vyřešení reklamace je prodloužena na 60 dní ode dne obdržení reklamačního dokladu od kupujícího. 12. Náklady na povolání soudního znalce bude hradit strana, kterou určí soudní znalec, jako odpovědnou za vznik škody. 13. V případě uznání nároku kupujícího, prodávající si ponechává právo volby, jak bude reklamace ukončena, v závislosti na výši škody a nákladů na její pokrytí (výměna zboží za nové bez závad, nebo přiměřená sleva z ceny). Uspokojení nároků klienta výše uvedeným způsobem vylučuje možnost domáhaní se v budoucnu dalších kompenzací z tohoto titulu. 14. Prodávající nenese zodpovědnost za škody vzniklé během vykládky zboží u kupujícího. 15. Prodávající má právo pozdržet vyřízení reklamace vůči kupujícímu, do doby vyrovnání všech dlužných pohledávek, které má prodávající vůči kupujícímu. 16. Prodávající nese zodpovědnost za zboží shodně s předpisy platnými v zemi realizace objednávky. Prodávající nenese zodpovědnost za hospodářské ztráty a ušlý zisk kupujícího z titulu předané a uznané reklamace. 17. Kupující ztrácí veškerá práva požadovat vůči prodávajícímu jakékoliv nároky spojené s nákupem zboží, jestliže nezkontroloval zboží v momentě jeho převzetí nebo jestliže provedl kontrolu, ale neinformoval prodávajícího o zjištěných závadách nebo nedostatcích a provedl montáž zboží, nebo jestliže jinak porušil dohodnutý postup reklamace podle těchto VPP Odpovědnost 1. Společnost Balex Metal si vyhrazuje právo na možnost modifikace technických parametrů v porovnání s údaji uvedenými v prospektech, nákresech a jiných materiálech o reklamním charakteru, vzhledem k neustálému zdokonalování produktů, které zvyšuje jejich užitnou hodnotu. 2. Společnost Balex Metal je zavázána dodržet technické parametry, pokud jsou písemně odsouhlaseny s kupujícím, takový dokument tvoří potvrzení vlastností prodávaného zboží. 3. Společnost Balex Metal zaručuje, že dodané zboží odpovídá zásadám současné techniky, požadavkům stanoveným v odpovídajících oprávněních a smluvnímu ujednání s kupujícím. Společnost dále zaručuje, že prodávané zboží bude fungovat bez závad, bude-li užíváno shodně s jejím určením, v obvyklých středoevropských klimatických podmínkách, nebude-li vystaveno přímému účinku mořské vody či nadměrnému UV záření a nebude vystaveno intenzivnímu chemickému účinku. Kupující je povinen zohlednit obecně přípustné kvantitativní a rozměrové odchylky (tolerance) na zboží stanovené ve smlouvě a v odpovídajícím povolení, nebo odchylky (tolerance) uvedené v odpovídajících normách, pokud nebylo písemně ujednáno jinak. Smluvní strany připouštějí odchylky odstínu barvy na zboží, které mohou vzniknout při částečných dodávkách zboží, nebo při dodávce zboží, které bylo vyrobeno v různém období a s jinou tloušťkou plechu. 4. Předpokladem pro domáhání se náhrad spojených s odpovědností společnost Balex Metal je, že se bude kupující řídit následujícím řádem: a. zboží je nutné skladovat, obrábět a zpracovávat shodně se všemi odpovídajícími specializovanými požadavky, které jsou platné v této oblasti, především shodně s požadavky uvedenými v technické dokumentaci (povolení) a shodně s obecně platnými technickými zásadami, b. v případě zjištění vady, je neprodleně pozastavit veškeré obrábění a zpracování zboží; zboží je nutné zpřístupnit společnosti Balex Metal za účelem provedení prohlídky, a na žádost společnosti Balex Metal dodat vzorky reklamovaného zboží. 5. V případě dodržení reklamačního řádu, je společnost Balex Metal oprávněna, dle svého uznání, dodat buď nové zboží, nebo provést opravu vadného zboží. Jestliže společnost Balex Metal prohlásí, že provedení opravy nebo dodání nového zboží není možné nebo je nerentabilní, kupující může požadovat snížení kupní ceny, nebo odstoupit 5

6 od smlouvy. V takovém případě jsou nároky na odškodnění smluvních stran omezeny na navrácení vzájemných plateb a zboží. 11. Ochrana osobních dat Schválením těchto VPP kupující souhlasí se zpracováním svých údajů u společnosti Balex Metal a u subjektů, které pracují na její pověření, v tuzemsku i v zahraničí, v souvislosti s realizací prodeje zboží nabízeného společností Balex Metal, a za účelem marketingových činností spojených s hospodářskou činností společnosti Balex Metal. Jinak se správa osobních údajů řídí zákonem č. 102/2000 Sb. v platném znění. 12. Závěrečná ustanovení 1. Ustanovení, která nejsou obsažena v tomto dokumentu (VPP), nebo výslovně upravena smlouvou sjednanou pro obchodní případ mezi účastníky, budou řešena podle Obchodního zákoníku. 2. V případě, že se některá ustanovení uvedená ve VPP stanou v důsledku změn zákonné úpravy neplatnými, není tím dotčena platnost jejich ostatních ustanovení. 3. Společnost Balex Metal s.r.o. si vyhrazuje právo na využití informací o investici a/nebo o projekční činnosti a/nebo realizační činnosti prováděné s využitím svých produktů nebo technologií. Toto využití se týká marketingové činnosti, v tom především možnosti informování o takové investici a/nebo práci a dokumentování takové investice a/nebo práce formou fotografií nebo v jiné grafické podobě, za účelem jejich umístění ve všech reklamních materiálech společnosti Balex Metal. 4. Společnost Balex Metal a kupující budou společně usilovat o smírné řešení všech případných sporů vzniklých v souvislosti s realizací smluvních vztahů zahrnutých do stávajících podmínek prodeje. V případě, že nebude spory možné vyřešit smírně, vyřešit spor mezi účastníky s konečnou platností soud.. Příloha č. 1 k Obecným podmínkám prodeje Balex Metal s.r.o. seznam míst, kde jsou dostupné Obecné podmínky prodeje 1. BALEX METAL s r.o., Vážní 1097, Hradec Králové 2. BALEX METAL s r.o. Jamnická 348, Frýdek - Místek 6

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

KUPNÍ SMLOUVA Část...

KUPNÍ SMLOUVA Část... Příloha č. 3 KUPNÍ SMLOUVA Část... Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Obchodní podmínky prodejce

Obchodní podmínky prodejce Obchodní podmínky prodejce Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Kupující zasláním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BRANOPAC CZ s.r.o. se sídlem: Kollárova 1694, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01, IČ: 60740582, DIČ: CZ 60740582 společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti NADOP- VÝROBA NÁBYTKU a.s. se sídlem v Ořechově, Zahradní 1a identifikační číslo: 63469863 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5856

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese (dále jen webová

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese  (dále jen webová Obchodní podmínky platné od 1.1.2014 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vzájemná práva a povinnosti

Více

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Opava, č.j. MMOP140115/2014

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Opava, č.j. MMOP140115/2014 Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu glaerie66.cz umístěného

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:.

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:. Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník ) mezi: Prodávajícím: Se sídlem IČO: Zastoupena Společnost

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

SMLOUVA NÁKUPNÍ 2017 (smlouva o dodávce zboží nebo výrobků) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících občanského zákoníku

SMLOUVA NÁKUPNÍ 2017 (smlouva o dodávce zboží nebo výrobků) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících občanského zákoníku http:// SMLOUVA NÁKUPNÍ 2017 (smlouva o dodávce zboží nebo výrobků) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících občanského zákoníku Smluvní strany Společnost:, se sídlem Ostrava - Vítkovice, Mírová

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Techni Trade s.r.o. pro podnikatelské subjekty

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Techni Trade s.r.o. pro podnikatelské subjekty Všeobecné obchodní podmínky společnosti pro podnikatelské subjekty Sídlo: Kroftova 399/9, 15000 Praha 5 Identifikační číslo: 27633870 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu výtvarný-shop.cz

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O. 1. VŠEOBECNÉ 1. Tyto Všeobecné nákupní podmínky (dále také jen VNP ) jsou platné, účinné a upravují a vztahují se na všechny vztahy, ve kterých vystupuje společnost

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY Č. 1/2014 AUTODÍLY SKOŘEPA S. R. O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY Č. 1/2014 AUTODÍLY SKOŘEPA S. R. O. OBCHODNÍ PODMÍNKY Č. 1/2014 AUTODÍLY SKOŘEPA S. R. O. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí veškerých rámcových kupních smluv uzavíraných mezi společností Autodíly Skořepa s.r.o., se sídlem Hradec

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Všeobecné dodací a platební podmínky pro prodej hnojiv společnosti

Všeobecné dodací a platební podmínky pro prodej hnojiv společnosti Všeobecné dodací a platební podmínky pro prodej hnojiv společnosti ABEX Substráty a.s. se sídlem Žabeň 203, PSČ 739 25, IČO 252 73 221, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ ,META skladovací technika s.r.o. U Smaltovny 2 (areál Sfinx) CZ-370 01 České Budějovice Czech Republic Tel: ++420-38-7316796 Fax: ++420-38-7316702 Email: meta@meta-online.cz Internet:www.meta-online.cz

Více

Obchodní podmínky pro e-shop platné a účinné od 1.9.2015

Obchodní podmínky pro e-shop platné a účinné od 1.9.2015 Obchodní podmínky pro e-shop platné a účinné od 1.9.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost Atelier Dako

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57 Bílovecká nemocnice, a.s. 743 01 Bílovec, 17. listopadu 538/57 PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce označené Pravidelné dodávky léků OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Rámcová kupní smlouva I. Smluvní strany 1. Obchodní společnost: IČ: DIČ: Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu: Jednající: Zápis v rejstříku : ( dále jen p r o d á v a j í c í ) a 2. Statutární město

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1 Všeobecné obchodní podmínky I.Preambule Ing. Radek Vondrák, IČ: 40378454, sídlo Výstavní 8, 612 00 Brno 12 vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (CZ občanský zákoník, zákon č. 89/2012 sb.) FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. CZ-46361 Raspenava 189, Česká republika Identifikační číslo: 27288501, Daňové identifikační číslo:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti SCHMACHTL CZ, spol. s r. o., IČ: 45797897, se sídlem 252 42 Vestec, Vídeňská 185, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany: Prodávající:

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej. a dodávky zboží

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej. a dodávky zboží Keramet, spol. s r.o., IČO 49683560 Všeobecné obchodní podmínky pro prodej a dodávky zboží I. Úvodní ustanovení 1. Koupě a prodej zboží se řídí ujednanou kupní smlouvou, ( dále jen KS ). Součástí KS jsou

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany SLZ-1847-11/ČJ-2011-009HVZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh Kupní smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o. se sídlem Polepská 867, 280 52 Kolín Zastoupená: Ing. Aloisem Koutkem IČ: 25095251 DIČ: CZ25095251

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1.9.2013 Dokument Id: CHB.10.40.Dk.6(rev.1) 1. Rozsah platnosti Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 68962

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 68962 Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Pro-Vlasy.cz umístěného

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany: Prodávající, jímž je: obchodní firma: se sídlem: IČ: DIČ: zapsána v OR vedeném jehož

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. 1. Úvodní ustanovení Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Se sídlem: Holečkova 789/49, 150 00 PRAHA 5 IČ: 29136491 DIČ: CZ29136491 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Všeobecné dodací podmínky společnosti MIVALT s.r.o. ke kupním smlouvám platné od 1.3.2013

Všeobecné dodací podmínky společnosti MIVALT s.r.o. ke kupním smlouvám platné od 1.3.2013 Všeobecné dodací podmínky společnosti MIVALT s.r.o. ke kupním smlouvám platné od 1.3.2013 Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné dodací podmínky společnosti MIVALT s.r.o., IČO : 282 62 239 (dále jen podmínky)

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.manufaktura.cz. Obchodní podmínky upravují v souladu s

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Kupní smlouva K U J C P 0 0 0 V 0 E J č. smlouvy kupujícího: SK/OINF/030/15 č. smlouvy prodávajícího VH -09-2015 Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY 1 Předmět Předmětem všeobecných prodejních podmínek je stanovení pravidel pro prodej výrobků dodavatele odběrateli. 2 Práva a povinnosti smluvních stran 1. Dnem podpisu smlouvy

Více

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Kupující zasláním své objednávky potvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami. Dále pak,že byl obeznámen s možnostmi odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. se sídlem Brno Kaštanová 125b, PSČ 620 00, IČ 277 16 899, DIČ CZ27716899 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. C, vl. 54023

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

PRODEJNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRODEJNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti LIFT SERVIS s.r.o., se sídlem Závodní 542/53, 735 06 Karviná Nové Město, IČ: 25382357 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

Úvodní ustanovení. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Úvodní ustanovení. Objednávka a uzavření kupní smlouvy Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.fler.cz/move-material.podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA Návrh - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. 1 Objednatel : Sídlo: Zastoupení : Smluvní strany Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Kupující: Smluvní strany Název: Obec Žlutava Sídlo: Žlutava 271, 763 61 Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta E-mail: obeczlutava@volny.cz Telefon/fax: 577

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ-2011-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Všeobecné obchodní podmínky (VOP) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Prodávající - Aurum1990 Trade Czech s.r.o., IČO: 015 23 392, DIČ: CZ01523392. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem

Více

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZULU F&E s.r.o. IČ 284 00 216 se sídlem Volmanova 1886, 250 88 Čelákovice zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138812 I. Vymezení základních

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA uzavřena podle 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže označené smluvní strany: Obec Pěnčín se sídlem 463 45 Pěnčín čp.62 osoba oprávněna

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více