z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012"

Transkript

1 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení z předcházejících schůzí RM Usnesení č. 1056/2012 Rada města Rumburka projednala a bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z předcházejících schůzí RM, po zapracování připomínek členů rady města takto: 50. schůze RM Usnesení č. 759/2008/c 79. schůze RM Usnesení č. 1262/ schůze RM Usnesení č. 123/b/ schůze RM Usnesení č. 303/b/ schůze RM Usnesení č. 825/c/ schůze RM Usnesení č. 850/3/ schůze RM Usnesení č. 1004/II/c/ schůze RM Usnesení č. 1024/ schůze RM Usnesení č. 1035/ schůze RM Usnesení č. 1041/c/2012 Usnesení č. 1049/c/2012 Usnesení č. 1053/b/2012 trvalý úkol trvalý úkol trvalý splněno splněno splněno 3. Byty návrh zveřejnění nájmu Usnesení č. 1057/2012 Rada města Rumburka projednala a rozhodla o zveřejnění záměru nájmu bytové jednotky č. 14, vel. 1+2, celková podlahová plocha 64,60 m², ve střešní nástavbě panelového domu č. p. 20 ve Vrchlického ul. v Rumburku 1, s podmínkami nájmu: - předplacení nájemného min. na 5 let, max. však do , - NS na dobu určitou souběžně s obdobím, na kterém bylo nájemné předplaceno. Při dodržování podmínek z nájmu bytu plynoucích zejména: placení nájemného včetně služeb co do výše i termínu splatnosti, dodržování dobrých mravů v domě dodržování domovního řádu, zákaz podnájmu a jiného přenechání bytu, bude uzavírán dodatek k nájemní smlouvě vždy na 1 rok, 1

2 - nájemné bez záloh na služby dle původního výměru (tj. trojnásobek maximálního základního nájemného platného pro období od do ) měsíčně 2.382,- Kč, - zveřejnění 15 dnů, s uvedením posledního dne přijímání žádostí. Rada města Rumburka projednala a rozhodla o zveřejnění záměru nájmu bytové jednotky č. 4, vel. 1+2, celková podlahová plocha 50,40 m², v domě č. p. 283, Luční ul., Rumburk 1. Výše měsíčního nájemného vč. inv. činí 1.238,- Kč + služby. placení nájemného včetně služeb co do výše i termínu splatnosti, dodržování dobrých mravů v domě, dodržování domovního řádu, zákaz podnájmu a jiného přenechání bytu) bude uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, - žádosti budou přijímány na předepsaném formuláři č. 1, který je k dispozici na odboru majetkovém MěÚ Rumburk, - zveřejnění 15 dnů, s uvedením posledního dne přijímání žádostí. I Rada města Rumburka projednala a: a) rozhodla o zveřejnění záměru nájmu bytové jednotky č. 5, vel 1+1, celková podlahová plocha 45,43 m², v domě č. p. 103, Nám Lužické, Rumburk 1. Výše měsíčního nájemného činí 1.294,- Kč + služby. - úhrada pohledávky váznoucí na předmětném bytu minimálně ve výši dlužné částky ke dni , tj. min ,- Kč, - opravy na vlastní náklady budoucího nájemce, placení nájemného včetně služeb co do výše i termínu splatnosti, dodržování dobrých mravů v domě, dodržování domovního řádu, zákaz podnájmu a jiného přenechání bytu) bude uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, - zveřejnění 15 dnů, s uvedením posledního dne přijímání žádostí; po rozhodnutí zastupitelstva města o postoupení pohledávky, b) doporučuje ZM rozhodnout o postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 5, Nám. Lužické 103, Rumburk 1, ve výši ,- Kč za cenu min ,- Kč, c) doporučuje ZM rozhodnout o zastavení penalizace ke dni IV. Rada města Rumburka projednala a: a) rozhodla o zveřejnění záměru nájmu bytové jednotky č. 7, vel. 1+1, celková podlahová plocha 36,27 m², v domě č. p. 15, Vrchlického ul., Rumburk 1. Výše měsíčního nájemného činí 904,- Kč + služby. - úhrada pohledávky váznoucí na předmětném bytu minimálně ve výši dlužné částky ke dni , tj. min ,- Kč, - opravy na vlastní náklady budoucího nájemce, placení nájemného včetně služeb co do výše i termínu splatnosti, dodržování dobrých mravů v domě, dodržování domovního řádu, zákaz podnájmu a jiného přenechání bytu) bude uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, - zveřejnění 15 dnů, s uvedením posledního dne přijímání žádostí; po rozhodnutí zastupitelstva města o postoupení pohledávky, 2

3 b) doporučuje ZM rozhodnout o postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 7, Vrchlického 15, Rumburk 1, ve výši ,- Kč za cenu min ,- Kč, c) doporučuje ZM rozhodnout o zastavení penalizace ke dni V. Rada města Rumburk projednala a: a) rozhodla o zveřejnění záměru nájmu bytové jednotky č. 2, vel. 1+4, celková podlahová plocha 84,50 m², v domě č.p. 17, Vrchlického ul., Rumburk 1. Výše měsíčního nájemného činí 2.057,- Kč + služby. - úhrada pohledávky váznoucí na předmětném bytu minimálně ve výši dlužné částky ke dni , tj. min ,-, - opravy na vlastní náklady budoucího nájemce, placení nájemného včetně služeb co do výše i termínu splatnosti, dodržování dobrých mravů v domě, dodržování domovního řádu, zákaz podnájmu a jiného přenechání bytu) bude uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, - zveřejnění 15 dnů, s uvedením posledního dne přijímání žádostí; po rozhodnutí zastupitelstva města o postoupení pohledávky, b) doporučuje ZM rozhodnout o postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 2, Vrchlického 17, Rumburk 1, ve výši ,- Kč za cenu min ,- Kč, c) doporučuje ZM rozhodnout o zastavení penalizace ke dni Pozemky nájem návrh konkrétního nájemce Usnesení č. 1058/2012 Rada města Rumburka projednala a rozhodla o nájmu části p. p. č. 524/1 zahrada v k. ú. Horní Jindřichov, lok. ul. Horská, v KN označené jako p. p. č. 524/1 o výměře 78 m², za cenu 1,50 kč/m², konkrétním nájemcům. Rada města Rumburka projednala a rozhodla o pronájmu p. p. č. 3213/3 trvalý travní porost o výměře 676 m², lokalita ul. Oblouková, v k.ú. Rumburk, za účelem sekání trávy, za cenu 0,10 Kč/m²/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc, konkrétnímu nájemci. 5. Pozemky nájem návrh zveřejnění Usnesení č. 1059/2012 Rada města projednala a rozhodla o zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 1253/1 zahrada o výměře 1004 m² v lok. ul. Na Poustce, v k. ú. Rumburk. Rada města Rumburka projednala a rozhodla o zveřejnění záměru pronájmu p. p. č zahrada o výměře 121 m² lokalita ul. Bezručova, v k. ú. Rumburk. I Rada města Rumburka projednala a rozhodla: a) nezveřejnit záměr pronájmu celé p. p. č. 621 trvalý travní porost o výměře 2047 m² v lok. ul. Šluknovská, k. ú. Dolní Křečany, b) neudělit souhlas k výstavbě kůlny o rozměrech 5x5 m a k oplocení pozemku laťkovým plotem o výšce 140 cm. 3

4 IV. Rada města Rumburka projednala a rozhodla o zveřejnění záměru pronájmu části p. p. č ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 1 m² v lok. ul. Máchova a části p. p. č. 2830/94 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 1 m² v lok. ul. V Podhájí, vše v k. ú. Rumburk, za účelem umístění plakátovacích ploch. 6. Pozemky návrh nabytí a prodeje Usnesení č. 1060/2012 Rada města projednala a: a) rozhodla o zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 873 v k. ú. Horní Jindřichov, dle GP v KN neprovedeného označená jako p. p. č. 873/2 ost. pl. jiná plocha o výměře 18 m² za účelem legalizace stavu, b) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o nabytí částí p. p. č. 871 trvalý travní porost o výměře cca 20 m² po GP a části p. p. č. 872 zahrada o výměře cca 60 m² po GP, vše v k. ú. Horní Jindřichov, lok. ul. U Potoka za účelem rozšíření místní komunikace, za cenu 70,- Kč/m² a na náklady města od konkrétních vlastníků. 7. Pozemky návrh směny Usnesení č. 1061/2012 Rada města projednala a: a) rozhodla o zveřejnění záměru prodeje části p. p. č rybník v k. ú. Rumburk, dle GP v KN neprovedeného označené jako p. p. č. 3579/5 lesní pozemek o výměře 519 m², lokalita rybník Podhájí, za účelem legalizace stavu, na náklady města, b) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o nabytí částí p. p. č ost. pl. ost. komunikace o výměře 782 m², dle GP v KN neprovedeného označené jako 3578/1 ost. pl. jiná pl. o výměře 263 m², 3578/2 zast. pl. vodní dílo, hráz o výměře 65 m² a 3578/3 vodní plocha, rybník o výměře 454 m², vše v k. ú. Rumburk, lok. rybník Podhájí, za účelem legalizace stavu, za cenu dle znaleckého posudku a na náklady města od vlastníka: Česká republika, Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/16, Hradec Králové. 8. Pozemky RD návrh zveřejnění Usnesení č. 1062/2012 Rada města Rumburka projednala a rozhodla o zveřejnění záměru pronájmu a prodeje p. p. č. 914/3 orná půda v k. ú. Dolní Křečany o výměře 913 m², lok. ul. Letní, za účelem výstavby RD za cenu a za podmínek dle zásad města: - nájem: 1,- Kč/m²/rok, prodej: 600 m² za 1,- Kč/m², 268 m² za 200 Kč/m² a 45 m² v ochr. pásmu plynu za 75,- Kč/m² + náklady, cena v případě prodeje při nesplnění podmínek dle zásad města: 868 m² za 200,- Kč/m² a 45 m² v ochr. pásmu plynu za 75,- Kč/m² + náklady. Rada města Rumburka projednala a rozhodla o zveřejnění záměru pronájmu a prodeje části p. p. č. 1838/1 v k. ú. Rumburk o výměře cca 573 m² po GP, lok. ul. Krásnolipská, za účelem výstavby RD za cenu a za podmínek dle zásad města: nájem za 1,- Kč/m²/rok, prodej: do 600 m² za 1,- Kč/m² + náklady. Při nesplnění podmínek dle zásad města, prodej části p. p. č. 1838/1 o výměře cca 573 m² po GP v k. ú. Rumburk za cenu 110,- Kč/m² + náklady. Upozornění na průběh vedení IS a jejich ochranných pásem. 4

5 9. Pozemky VB návrh zřízení Usnesení č. 1063/2012 Rada města Rumburka projednala a rozhodla o zřízení věcného břemene na akci: Průmyslová zóna Rumburk zkapacitnění středotlakového plynovodu pro oprávněného: RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem v částech pozemků: 1981/1, 2830/32, 3348/2, 3348/3, 3348/7, 3357/1, 3370/2, 3371/2 a 3569/1, vše v k. ú. Rumburk dle zákresu v situaci za podmínek: 1) Smlouva o zřízení věcného břemene uzavřena nejpozději do jednoho roku po doručení kolaudačního souhlasu plynárenského zařízení. 2) Smlouva o zřízení věcného břemene uzavřena na dobu neurčitou. 3) Zřízení věcného břemene bude úplatné za cenu 500,- Kč + DPH. 4) Věcné břemeno, včetně ochranného pásma bude zřízeno za účelem provozování plynárenského zařízení, právu vstupovat, vjíždět v souvislosti se stavebními pracemi, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek. 5) Smlouvu o zřízení věcného břemene se zavazuje vyhotovit, zkompletovat a prokazatelně doručit budoucí oprávněný budoucímu povinnému. 6) Podpis Smlouvy o zřízení VB budoucím povinným do 30-ti dnů ode dne jejího doručení, s prokazatelným doručením budoucímu oprávněnému. Rada města Rumburka projednala a rozhodla zřízení věcného břemene takto: - smlouva o budoucí smlouvě uzavřena nejpozději před vydáním územního souhlasu nebo územního rozhodnutí, - akce: Vodovodní přípojka pro novostavbu RD na p. p. č v k. ú. Rumburk v ul. Zelená. - Konkrétní oprávněný - část p. p. č v k. ú. Rumburk, ul. Zelená, viz zákres, - cena VB (trasa včetně ochranného pásma) 22,- Kč/m² + DPH ve výši dle platné zákonné sazby v okamžiku platby (trasa včetně ochranného pásma) minimálně však 1.000,- Kč + DPH a náklady, - povinnost vyzvat povinného k převzetí pozemku a doložit doklad osvědčení provozovatele sítě s vyznačením dne provozuschopnosti stavby vodovodní přípojky pro RD na st. p. č a p. p. č. 2878, vše v k. ú. Rumburk (dále jen Doklad ), - povinnosti doložit GP pro zaměření vodovodní přípojky, včetně ochranného pásma a výpočtu výměry plochy dotčené věcným břemenem do šesti (6) měsíců ode dne provozuschopnosti stavby vyznačeném na Dokladu smluvní pokuta ve výši ,- Kč při nedodržení tohoto termínu splatná do deseti (10) dnů od doručení výzvy budoucího povinného budoucímu oprávněnému, - podpis Smlouvy o zřízení věcného břemene a úhrada ceny do šedesáti (60) dnů od doložení GP, podání návrhu na vklad práva do KN stranou povinnou do 5 pracovních dnů od splnění shora uvedených podmínek, - povinnost budoucího oprávněného požádat budoucího povinného před zahájením stavby o schválení jakýchkoli změn vedení vodovodní přípojky pod smluvní pokutou ve výši ,- Kč, při nedodržení této povinnosti splatnou do deseti (10) dnů od doručení výzvy budoucího povinného budoucímu oprávněnému. 5

6 10. Pozemky VB návrh dodatečného zřízení Usnesení č. 1064/2012 Rada města Rumburka projednala a rozhodla o dodatečném zřízení věcného břemene takto: - akce: vodovodní přípojka v rámci stavby Obchodní centrum KIK - konkrétní oprávněný. - část p. p. č. 7 v k. ú. Horní Jindřichov - cena VB: ,- Kč a 22,- Kč/m² + DPH ve výši dle platné zákonné sazby v okamžiku platby (trasa včetně ochranného pásma) minimálně však ,- Kč ,- Kč + DPH a náklady, - podpis Smlouvy o zřízení věcného břemene a úhrada ceny do šedesáti (60) dnů od převzetí usnesení RM o zřízení věcného břemene pro vodovodní přípojku, podání návrhu na vklad práva do KN stranou povinnou do 5 pracovních dnů od splnění shora uvedených podmínek. 11. Návrh programu 13. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, svolaného na Usnesení č. 1065/2012 Rada města Rumburka projednala a rozhodla schválit návrh programu 13. zasedání Zastupitelstva města Rumburka svolaného na 24. května Kolektivní smlouva Usnesení č. 1066/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila znění Kolektivní smlouvy mezi Městem Rumburk a Základní organizací Odborového svazu státních orgánů a organizací Městského úřadu Rumburk, uzavřené na období od do , dle předloženého návrhu po zapracování připomínek členů RM. Mgr. Dagmar Žáková, v. r. tajemnice úřadu 6

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 7/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 2. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Informace o přijatých usneseních

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. března 2015 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 Usnesení 2541/2014 - RM 79 ze dne 22. 9. 2014 Zahájení program schůze rady města v předloţeném znění Ondriášová Radka, starostka Usnesení

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1036/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 63. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 9 Transfer pro ZŠ Třeboň, Na Sadech 375 106/2014-103 3. Rozpočtové opatření č. 10 Projektové

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011

Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011 Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011 Přítomni: Omluveni: p. Lukáš Pohanka starosta MUDr. Jiří Vytiska člen rady Mgr. Vladimíra Hoření členka

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část Město Hranice ZÁSADY postupu při úkonech obce v souvislosti s převodem nemovitých věcí schválené Zastupitelstvem města dne 24.4.2015 pod usnesením č. ZM 13/05/2015 HLAVA PRVNÍ Čl. I. Obecná část 1 Seznam

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým

Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým Článek I Statutární město Děčín zřizuje v souladu se zákonem o obcích a dalšími platnými právními předpisy věcná

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikova č. p. 1163, PSČ 742 21 Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici Tato pravidla byla schválena

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Usnesení 02/01/14R: RM projednala a schvaluje smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro Čechyně, připojení 2x RD Kusník, Čermák.

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.08.2004 776/2004 52. RM - V j m e n u j e, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část Město Hranice ZÁSADY postupu při úkonech obce v souvislosti s nájmem či pachtem nemovitých věcí schválené Radou města dne 15.4.2015 pod usnesením č. RM 05/12/15 HLAVA PRVNÍ Čl. I. Obecná část 1 Seznam

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více