Spotřebitelská gramotnost. Ing. Petr Drápalík

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spotřebitelská gramotnost. Ing. Petr Drápalík 2014 2015"

Transkript

1 Spotřebitelská gramotnost Ing. Petr Drápalík

2 Spotřebitelská gramotnost Technická praxe 25 let Soukromý sektor Telekomunikace/radiokomunikace Vzdělávání dětí a dospělých Telekomunikační konzultant Záliby historie, vysokohorská turistika

3 Spotřebitelská gramotnost Obsah Definice práv spotřebitele Historie ochrany spotřebitele Základní pojmy spotřebitelské gramotnosti Vyjádření ceny Nákup na internetu Slevy, výprodeje

4 Spotřebitelská gramotnost Obsah Prodejní akce Slevové portály Platební nástroje Spotřebitelské úvěry Reklamace Různé

5 Definice práv spotřebitele spotřebitel je definován v 419 nového občanského zákoníku (NOZ) spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná

6 Definice práv spotřebitele Hlavní funkce ochrany spotřebitele: zajistit, aby na konkurenčním trhu byli dostatečně informováni o vlastnostech výrobků, o svých právech při koupi zboží a o způsobech, jak uplatňovat na trhu své ekonomické zájmy snadný přístup k nápravným opatřením v případě, že samotný trh selže Dobře informovaný spotřebitel: má možnost vybrat si vhodné a kvalitní zboží, o kterém má dostatek informací sníží riziko své újmy vyplývající z nebezpečného zboží a služeb nebo z nečestného jednání prodejců

7 Definice práv spotřebitele Právo spotřebitele: na uspokojení základních potřeb na bezpečnost být informován na výběr být vyslyšen být odškodněn

8 Definice práv spotřebitele Povinnosti spotřebitele: nepoužíval svou sílu na trhu k vydírání povzbuzovat etické chování podporovat udržitelnou spotřebu a výrobu aktivně vyhledávat informace o svých právech důsledně vyžadovat jejich dodržování

9 Definice práv spotřebitele Související zákony Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách

10 Definice práv spotřebitele Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ustanovení o kupní smlouvě prodej zboží v obchodě spotřebitelské smlouvy smlouvy uzavírané distančním způsobem či mimo obchodní prostory odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku řada dalších ustanovení na ochranu spotřebitele

11 Definice práv spotřebitele Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele stanoví povinnosti při prodeji výrobků (požadavek poctivosti prodeje, zákaz nekalých obchodních praktik, zákaz diskriminace spotřebitele) informační povinnosti (vlastnosti a způsob použití výrobků) informace o uplatňování reklamace spotřebitelem formálně správný průběh reklamačního řízení (nikoli tedy věcná správnost rozhodnutí o reklamaci, zde je v případě sporu arbitrem soud či rozhodce)

12 Definice práv spotřebitele Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru stanovuje práva spotřebitele v případě koupě na splátky či při získávání spotřebitelských půjček apod.

13 Definice práv spotřebitele Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách upravuje proces sjednávání ceny a způsob označování zboží cenami prodávající ani kupující nesmí zneužít svého výhodnějšího hospodářského postavení k získání nepřiměřeného majetkového prospěchu obvyklá cena Ø cena shodného nebo z hlediska užití porovnatelného zboží

14 Definice práv spotřebitele Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách Ø volně sjednaná mezi prodávajícími a kupujícími, kteří jsou na sobě navzájem ekonomicky, kapitálově nebo personálně nezávislí na trhu Ø trh není ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže nelze-li zjistit cenu obvyklou na trhu, určí se cena pro posouzení kalkulačním propočtem

15 Definice práv spotřebitele Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách u zájezdů musí prodávající spotřebiteli poskytnout informaci o konečné ceně zájezdu, která má být zaplacena je-li informace o ceně zájezdu tvořena z více složek, musí být uvedena aktuální cena všech oddělených složek nelze-li cenu některé složky zájezdu uvést, musí informovat o čase a místě zpřístupnění této ceny

16 Historie ochrany spotřebitele na počátku stojí obchod, jako zvláštní, samostatná hospodářská činnost obchod se začíná objevovat na rozhraní rodové a otrokářské společnosti po oddělení řemesel od zemědělství kolébka prvního pokroku v obchodě - Babylonská říše rozvoj obchodu = rozvoj právní formy upravující vztahy mezi prodávajícím a kupujícím

17 Historie ochrany spotřebitele prvky ochrany spotřebitele (kupujícího) nacházíme v těch nejstarších veřejnoprávních a soukromoprávních normách právo egyptské, babylonské i starého Říma poskytovalo kupujícím na svou dobu dostatečnou ochranu při uzavíraní smluv, koupích a obchodech, včetně nároků ze zjištěných vad na předmětu obchodu

18 Historie ochrany spotřebitele Chammurapiho zákoník př. n. l. Ø kodex babylonského krále Chammurapiho Ø v 280 paragrafech obsahoval ustanovení práva občanského, trestního a obchodního Ø byl postaven na principu odvety (oko za oko, zub za zub)

19 Historie ochrany spotřebitele Chammurapiho zákonník Ø nejvýznamnější starověká právní památka na území Mezopotámie Ø výklad zvykového práva Ø právní otázky týkající se rodiny, soukromého vlastnictví, obchodu, cen, mezd, půjček a jejich splácení, násilných trestných činů a postavení různých společenských vrstev

20 Historie ochrany spotřebitele Chammurapiho zákonník Ø umístěn na veřejném místě Ø nikdo se nemohl dovolávat neznalosti práva Ø neznalost práva neomlouvá

21 Historie ochrany spotřebitele Egyptské právo Ø dochovalo se na stěnách hrobek a na papyrech Ø žena měla (v porovnání s ostatními starověkými státy) nejvýznamnější postavení mohla vlastnit majetek, mohla svědčit u soudu, zastávat vysoké státní posty, vládnout Ø manželství bylo považováno za smlouvu, kterou mohla žena uzavřít vlastním jménem i sama

22 Historie ochrany spotřebitele Egyptské právo Ø možnost uzavřít manželství i na dobu určitou Ø žena se mohla rozvést opuštěním manžela Ø trestní právo se řídilo zásadou exemplárnosti, několikanásobné náhrady škody

23 Historie ochrany spotřebitele Egyptské právo Ø trestné činy trojího druhu: osobní možné urovnat mimosoudně občanské přestupky musel řešit soud kriminální delikty porušení řádu světa, trestány mimořádně přísně Ø ostatní prvky práva zvykové právo rodové společnosti

24 Historie ochrany spotřebitele Řecké právo není jednotné (řecké městské státy) Ø Drakontovy zákony kol.r. 621 př.n.l. prosazování tvrdých trestů - nejčastějším trestem trest smrti (drakonické tresty) Ø Solónovy zákony zákaz výpůjček, kde dlužník byl zástavou rozšíření práva vznášet trestní žalobu

25 Historie ochrany spotřebitele Řecké právo zavedení práva odvolat se k lidovému shromáždění zákaz prodeje vlastních dětí (zavedení adopce) zpřesnění soustavy měr a vah

26 Historie ochrany spotřebitele Řecké právo Ø Gortynské zákony kol. r. 450 př.n.l krétské město Gortyn nejdelší starořecký zákoník (600 řádků) větší práva otroků (stejné jako běžní občané, nemohli nastoupit vojenskou službu) upravuje oblasti trestního a rodinného práva obžalobu mohl vznést kterýkoli občan

27 Historie ochrany spotřebitele Řecké právo Ø Gortynské zákony soukromoprávnímu sporu muselo předcházet smírčí řízení možnost odvolat se k soudu účastníci procesu měli přesně vymezenou dobu pro vyjádření stanoviska s vznesení námitek

28 Historie ochrany spotřebitele Řecké právo tresty: smrti, vyhnanství (zbavení občanské cti), konfiskace majetku, peněžité tresty, kupní smlouva - závazek vznikl zaplacením kupní ceny - závdavek náhrada za nedodržení smlouvy (kupujícím propadá prodávajícímu, prodávajícím vrátit závdavek v dvojnásobné výši)

29 Historie ochrany spotřebitele Římské právo základy sahají do zvykového práva psaná podoba začíná rokem 449 př. n. l. - sepsán zákon dvanácti desek vrcholí za císaře Justiniána I. (Byzanc) po roce 530 n.l. v podobě justiniánské kodifikace se římské právo stalo základem moderního evropského práva

30 Historie ochrany spotřebitele Římské právo právo kontinentální Evropy stojí na základních principech této právní soustavy římské právo stále významným pramenem poznání práva a vyučuje se na PF VŠ platnost některých částí římského práva v San Marinu, Louisianě, několika jihoafrických zemích vynález profesionálních právníků

31 Historie ochrany spotřebitele Římské právo - části Vlastnické právo základní stavební kámen práva, bylo velmi propracované bylo neomezené, resp. omezené jen vlastnickými právy ostatních (sousedské právo) zavedení spoluvlastnictví (k jedné věci existovalo více vlastnických práv, vyjádřených zlomkem)

32 Historie ochrany spotřebitele Římské právo - části Trhová smlouva obsah fakticky přetrval do dnešních dnů dohoda prodávajícího s kupujícím vyměnit určitou věc za peníze úhrada trhové ceny, která dle tehdejšího výkladu musela být spravedlivá cenová regulace, zakazuje obchodníkům zvyšovat cenu v rozporu s dobrými mravy

33 Historie ochrany spotřebitele Římské právo - části Trhová smlouva převzetím koupené věci a zaplacením kupní ceny nekončil vzájemný vztah prodávající odpovídal za každou nedbalost prodávající odpovídal za právní vady věci stejně jako za vady faktické věc musel mít všechny vlastnosti, které kupující sliboval

34 Historie ochrany spotřebitele Římské právo - části Trhová smlouva vady a nedostatky věcí podstatné (bránily řádnému užívání) - kupující se mohl obrátit na soud se žalobou na zrušení prodeje možnost požadovat u soudu snížení trhové ceny (drobnější vady) za vady zjistitelné při uzavírání obchodu prodávající kupujícímu neodpovídal

35 Historie ochrany spotřebitele Římské právo - části Věcná práva k cizí věci dávala oprávněné osobě právo přesně vymezeného působení na věc, jejímž nebyl vlastníkem - služebnost - polní služebnost (např. právo cesty) - domovní služebnost (prorazit v cizí zdi okno) - zakazující služebnost (zakázat stavbu, která by bránila přístupu světla)

36 Historie ochrany spotřebitele Římské právo - význam velice vyspělé po roce 1000 n.l. docházelo v Evropě k zavádění některých částí římského práva do praxe římské právo umožňovalo lepší způsob správy majetku než dosavadní zvykové právo v 16. století se římské právo stalo v Evropě jedním ze tří pilířů práva (germánské zvykové právo a kanonické právo)

37 Historie ochrany spotřebitele Římské právo - význam právo společné evropským státům až do 19. století Napoleon Bonaparte vydal roku 1804 Code civile (občanský zákoník), jako vzor postupně přijala celá Evropa nejdéle se vliv udržel v Německu, občanský zákoník přijat až v r bez základů římského práva by nebylo evropské právo

38 Historie ochrany spotřebitele České právo 9. stol. Ø nejstarší slovanskou právní památka Zákon sudnyj ljudem Ø předpisy trestního a rodinného práva Ø jako překlad římského zákoníku vytvořili pro Velkomoravskou říši Konstantin a Metoděj.

39 Historie ochrany spotřebitele České právo 1579 Práva městská Království českého Ø první právní předpisy upravující státní organizaci (Zemská zřízení království českého) Ø užity zásady římského práva Ø upravovala veškeré dění ve městech - městskou správu, soudnictví, právo majetkové, závazkové právo či práva věcná

40 Historie ochrany spotřebitele České právo 1579 Práva městská Království českého Ø dvacet vydání Ø pro lepší osvojení byl zveršován Ø záruka jednotného výkladu práva a jednotné jurisdikce městských soudů - prodávající i kupující stejné záruky v různých městech Ø platil ještě v 18. století

41 Historie ochrany spotřebitele České právo Práva městská Království českého Ø poslední podstatná část byla zrušena až vydáním Všeobecného zákoníku občanského v roce 1811

42 Historie ochrany spotřebitele České právo Středověk Ø lokální pravidla omezený dosah obchodu Ø stejní zákazníci ztráta klientely Ø kontrola při odchodu z města (zboží prodáno na trhu a zaplaceny poplatky) Ø pravidla pro prodej nemovitostí (např. zákaz jejich prodeje po západu slunce) Ø odpovědnost za vady jen u koní (3 dny)

43 Historie ochrany spotřebitele České právo Středověk Ø rychtáři a konšelé Ø stanovení mistři jednotlivých řemesel Ø zakládání cechů 1318 (krejčí), 1324 (zlatníci) Ø konec cechovního zřízení (živnosti a řemesla byly prohlášeny za svobodné a každý, kdo si zakoupil živnostenský list, mohl řemeslo provozovat)

44 Historie ochrany spotřebitele České právo Cechy Ø snadnější dozor i výběr daní Ø prodej zboží saposkytování služeb upravovaly cechovní předpisy Ø růst postavení - monopolizace řemesla (omezení konkurence) - sazebník cen Ø poč. 15. století dokončeno sdružování v cechy

45 Historie ochrany spotřebitele České právo Cechy Ø úprava výše cen Ø množství výrobků či počty pracovních sil - překážka rozvoje nových forem výroby (manufaktur) Ø definitivní konec cechovního zřízení v roce 1859

46 Historie ochrany spotřebitele České právo 18/19. stol. Ø první právní normy v podobě, jak je známe dnes Ø tereziánský a josefínský trestní kodex Ø tereziánský kodex soukromého práva Ø 1811 císařský patent Obecný zákoník občanský

47 Historie ochrany spotřebitele České právo Živnostenský řád Ø působnost od ledna 1860 Ø upravoval základní povinnosti a práva osob provozujících živnost (např. povinnosti při označování provozoven, oceňování výrobků či zajištění hygieny) Ø dohled i sankční nástroj - Živnostenský úřad

48 Historie ochrany spotřebitele České právo Živnostenský řád Ø tresty - důtka, peněžitá pokuta, vězení až do tří měsíců, odnětí práva mít učedníky či pomocníky nebo odnětí živnostenského oprávnění Ø živnostenská policie, policie tržní Ø byl převzat i ČS státem v roce 1918 Ø definitivně zrušen až k

49 Historie ochrany spotřebitele České právo Občanský zákonník Ø zásadní měrou zlepšil postavení kupujících Všeobecný zákoník občanský, vydán Ø konečná podoba vyhlášena dne Ø vycházel jak z římského práva, tak i z práva městského Ø s obměnami patil až do roku 1950

50 Historie ochrany spotřebitele České právo Občanský zákonník Ø občanský zákoník č. 141/1950 Sb. Ø nahrazen zák. č. 40/1964 Sb., platil do Ø nahrazen zák. č. 89/2012 Sb. s platností od nový občanský zákoník (NOZ)

51 Historie ochrany spotřebitele České právo Ostatní Ø zákon č. 160/1949 Sb. o vnitřním obchodě (zrušen v 80. letech) Ø vládní nařízení č. 98/1952 Sb. - Státní obch. inspekce (v r rozdělena - zemědělská, potravinářská a obchodní inspekce) Ø zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

52 Základní pojmy Cena směnná hodnota statku, tj. protihodnota potřebná pro získání zboží nebo služby ve směně, obvykle se vyjadřuje peněžitou částkou významný marketingový nástroj

53 Základní pojmy Cena Faktory ovlivňující cenu Ø vnější - kupní síla spotřebitele, inflace, konkurence, platná legislativa, společenské (sociální struktura obyvatel) Ø vnitřní - marketingové cíle, náklady na výrobek, začlenění ceny do organizace podniku

54 Základní pojmy Cena Citlivost zákazníků Ø menší citlivost jde-li o jedinečný výrobek Ø obtížná srovnatelnost obtížné srovnat kvalitu konkurence Ø vliv poměru ceny k celkovým výdajům menší citlivost u méně významných položek

55 Základní pojmy Cena - tvorba Firemní strategie Ø tvorba cen na úkor vedoucích firem Ø tvorba cen pro zvláštní příležitosti Ø hotovostní rabaty Ø financování s nízkým úrokem Ø záruky a servisní smlouvy Ø psychologická sleva

56 Základní pojmy Cena - tvorba nákladová kalkulace náklady + marže orientovaná na konkurenci - vychází z předpokládaných cen konkurence resp. dominantního prodejce dumpingová cena - cena nepokrývá náklady výroba je dotovaná (výnos na drahých doplňcích, náhradních dílech, servisu, službách apod.)

57 Základní pojmy Cena - tvorba orientovaná na poptávku (pohyblivá cena) - závisí na ochotě kupujícího koupit produkt (čím více je spotřebitel ochoten zaplatit, tím více se cena zvyšuje) konkursní - firma v likvidaci, správce musí prodat majetek firmy co nejrychleji za co nejvýhodnější cenu

58 Základní pojmy Co jsou to peníze?

59 Základní pojmy Peníze jsou cokoli, co slouží jako běžně přijímaný prostředek směny či placení. Za peníze se dá obecně považovat jakákoliv věc, která je přijímána výměnou za zboží nebo vypořádání dluhů.

60 Základní pojmy Směnný obchod výměna jedné věci za jinou směna zboží, které má svoji hodnotu nutnost najít vhodnou protistranu obtížná realizace zisku hledání ekvivalentu k vyjádření ceny návrat směnného obchodu pomocí internetu

61 Základní pojmy

62 Základní pojmy Formy peněz všeobecné ekvivalenty nebo také komoditní (zbožové) peníze různé pro různé části světa a různé epochy Babylón - obilí, Čína - mušličky, Slované - plátno komodita, která byla přijímána obyvateli dané ekonomiky hledání univerzálnější a trvanlivější komodity

63 Základní pojmy Formy peněz kovy byly poměrně vzácné, dobře zpracovatelné neomezeně trvanlivé a široce akceptované zlato i stříbro bývaly jako platidlo použitelné v jakémkoli stavu (zlaté valouny, zlatý prach, zlaté šperky) z praktických důvodů se časem rozšířily slitky začali se označovat hodnotou hmotnosti a později i různými obrazci a symboly

64 Základní pojmy Formy peněz v okamžiku, kdy je označil svým výsostným znakem stát/panovník a zaručil se tak nejen za správnou váhu, ale i za ryzost kovu první mince neefektivní při manipulaci s většími částkami peněz mince se používáním opotřebovávaly a snižovala se jejich hmotnost

65 Základní pojmy Formy peněz nebezpečné skladování většího množství peněz úschovny mincí (předchůdci bank), za poplatek uschovaly mince a vydaly vlastníkovi potvrzení postupem času se tato potvrzení začala používat místo platby - kupující nemusel chodit do úschovny, aby vyzvedl mince - jednoduše zaplatil svým potvrzením z banky vznikly papírové peníze bankovky

66 Nakupování Formy nákupu Internet nebo kamenný obchod?

67 Nakupování Formy nákupu - možnosti Kamenné obchody zákazníci si věc prohlédnou, vyzkouší, zjistí informace a pak si koupí levněji na webu. Internetoví prodejci - zákazníci si zjistí na webu ceny a pak si věc vyzkouší a koupí v kamenném obchodu

68 Nakupování Formy nákupu - kamenný obchod + vystavované zboží si můžete očichat, ohmatat, prohlédnout a vyzkoušet + porovnat barvu, tvar a mnohdy i chuť + koupit zboží přímo na místě a ten samý den ho máte doma + odborné rady prodavače + sociální aspekt (společný nákup, výlet)

69 Nakupování Formy nákupu - kamenný obchod - ne vždy seženete to, co potřebujete - cena - nutnost cestování - porovnání cen konkurence

70 Nakupování Formy nákupu Výsledek?

71 Nakupování Formy nákupu Kamenné společnosti směřují do e-shopů a čistě e-shopové prodejny naopak do kamenných provozoven.

72 Nákup na internetu Co udělat pro snížení rizik na minimum? Reference Ø získat reference Ø název vložit do vyhledávače získat informace od nakupujících nebo jejich zkušenosti Informace na internetu Ø ne všechny informace jsou pravdivé Ø zvážit cenu nabízeného produktu

73 Nákup na internetu Co udělat pro snížení rizika na minimum? Kontakty Ø název firmy nebo jméno podnikatele, adresa a IČO subjektu, důležité je i telefonní číslo Reklamace Ø před nákupem ověřit podmínky reklamace Ø přečíst obchodní a reklamační podmínky

74 Nákup na internetu Co udělat pro snížení rizika na minimum? Platba předem Ø neplatit předem u bazarového zboží Ø pokud se nejedná o internetový obchod, nechávejte si zboží zaslat na dobírku Srovnání cen Ø porovnat cenu zboží (např. Zboží.cz)

75 Nákup na internetu Co udělat pro snížení rizika na minimum? Fotografie zboží Ø před prodejem ověřit, zda zboží vyhovuje Pozitivní zkušenosti Ø na internetu nebo od přátel zjistit zkušenosti Certifikovaný obchod Ø certifikace a akreditace obchodu Ø certifikace není upravena žádným obecně závazným právním předpisem

76 Nákup na internetu Co udělat pro snížení rizika na minimum? Ø funguje na principu dobrovolnosti Ø Asociace pro elektronickou komerci (APEK) Ø seznam obchodů Spolehlivost prodejce Ø uvádí identifikační údaje prodejce, nákupní řád, obchodní a reklamační podmínky Ø kontakt na P.O. Box je nedostatečný

77 Nákup na internetu Co udělat pro snížení rizika na minimum? Objednávky z vlastního počítače Ø platební transakce on-line Ø zadávají se důvěrné informace Ø riziko, že na počítači je software, který důvěrné informace zaznamená

78 Nákup na internetu Co udělat pro snížení rizika na minimum? Platba a doručení zboží Ø výběr způsobu dodání a platby Ø kartou pouze u prověřených obchodníků Ø při prvním nákupu - dobírka Uschování dokladů Ø vytisknout a uschovat veškeré doklady, především objednávku Ø potvrzení objednávky

79 Nákup na internetu Co udělat pro snížení rizika na minimum? Ø uložit všechny smluvní podmínky a veškerou komunikaci s dodavatelem do doby, než obchod proběhne Ø smluvní podmínky umístěné na internetových stránkách obchodu se mohou měnit, je důležité mít informace o znění platném v době nákupu zboží

80 Nákup na internetu Co udělat pro snížení rizika na minimum? Platba převodem Ø ověřte zadané údaje Ø zboží prodejce pošle až obdrží platbu Ø peníze na účtu do dvou pracovních dnů od zadání platebního příkazu Ø variabilní symbol objednávky, rezervace či zálohové faktury Ø specifický symbol (např. registrační číslo)

81 Nákup na internetu Co udělat pro snížení rizika na minimum? Platba kartou Ø ověřit, zda má obchodník zabezpečený přenos dat při provádění plateb Ø 3D Secure protocol - při zadávání údajů o kartě budete přesměrováni přímo na webové rozhraní banky Ø obchodník nemá přístup k údajům o vaší platební kartě

82 Nákup na internetu Co udělat pro snížení rizika na minimum? Platba kartou Ø obchodník od banky pouze dozví, že platba byla provedena Ø pro platby kartou je třeba mít aktivní možnost plateb po internetu Ø některé banky již aktivují možnost těchto plateb při vydání karty Ø při aktivaci si můžete zvolit finanční limit

83 Nákup na internetu Co udělat pro snížení rizika na minimum? Platba kartou Ø dočasné zvýšení limitu pro jednorázovou platbu Ø služba odemykání/zamykání karty - dočasné nastavení limitu pro konkrétní nákup na časové rozmezí od 1 hodiny až po 23 hodin nebo 1 až 5 dní Ø pojištění karty

84 Nákup na internetu Platba kartou - postup 1. vhodná karta pro platbu 2. nastaven limit pro platby na internetu 3. zabezpečený obchodník 4. zadat údaje své karty 5. jednorázový SMS kód

85 Nákup na internetu Typ karty Možnost placení na internetu ano ano ano ano*

86 Nákup na internetu

87 Nákup na internetu

88 Nákup na internetu

89 Nákup na internetu Co udělat pro snížení rizika na minimum? Pay safe card - předplacené online platby - koupit kupón potřebnou nominální hodnotou - při nákupu se nezadávají žádné osobní údaje, ani údaje o bance nebo kreditní kartě

90 Nákup na internetu Co udělat pro snížení rizika na minimum? Převzetí zásilky Ø zkontrolujte neporušenost obalu zásilky Ø porušenou zásilku nepřebírejte, sepište protokol s dopravcem a kontaktujte dodavatele Ø nebo porušenou zásilku rozbalte za přítomnosti dopravce, sepište protokol

91 Nákup na internetu Co udělat pro snížení rizika na minimum? Poškozené zboží po rozbalení Ø pořiďte fotodokumentaci rozbaleného balíku včetně poškozeného zboží Ø obal uchovejte pro reklamační řízení Ø kontaktujte dopravce (2-3 prac. dny) Ø pořiďte s dopravcem dodatečný zápis o škodě Ø kontaktujte e-shop

92 Nákup na internetu Co udělat pro snížení rizika na minimum? Převzetí zásilky Ø nebezpečí škody přechází převzetím zásilky Ø předává-li prodávající zboží k přepravě v místě určeném kupní smlouvou, přechází nebezpečí na škody v místě předání k přepravě

93 Nákup na internetu Základní pravidla doručit zboží do 30 dnů odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží zboží nemusí být vráceno v neporušeném obalu (mimo audio, video, počítačové hry) různé státy různá doba odstoupení vrácení peněz do 30 dnů nelze vrátit veškeré zboží (např. tiskoviny)

94 Záruční doba/životnost záruční doba - doba, v niž nese podnikatel odpovědnost za vady prodávaného zboží či poskytnuté služby životnost projevuje se opotřebením v důsledku běžného, obvyklého užívání (budete-li nosit obuv určenou pro příležitostné nošení každý den, může dojít k výraznému opotřebeni až úplnému zničení během prvního roku záruky)

95 Záruční doba

96 Záruka Záruka/záruční doba nový občanský zákoník (NOZ )zruší 2letou záruční lhůtu!!!...? ministerstvo spravedlnosti a průmyslu a obchodu zveřejnilo zprávu, že nová právní úprava v oblasti záruky za zboží žádné novinky nepřinese změna se týká pouze terminologie

97 Záruka NOZ terminologicky rozděluje: 2113 Záruka za jakost Ø zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti Ø tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě.

98 Záruka NOZ terminologicky rozděluje: 2161 Jakost při převzetí Ø prodávající odpovídá kupujícímu: věc při převzetí nemá vady věc má vlastnosti, které si strany ujednaly chybí-li ujednání takové vlastnosti - které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

99 Záruka NOZ terminologicky rozděluje: 2161 Jakost při převzetí Ø prodávající odpovídá kupujícímu: věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze věc je v odpovídajícím množství

100 Záruka NOZ terminologicky rozděluje: 2161 Jakost při převzetí Ø prodávající odpovídá kupujícímu: věc vyhovuje požadavkům právních předpisů Ø projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí

101 Záruka Práva z vadného plnění 2165 Ø kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. projeví-li se vada v prvním půl roce po zakoupení zboží, má se za to, že zboží bylo vadné od počátku jedná se o podstatné porušení smlouvy

102 Záruka Práva z vadného plnění v případě podstatného porušení smlouvy zákazník může požadovat Ø výměnu věci za novou a bezvadnou Ø opravu věci Ø přiměřenou slevu Ø odstoupení od smlouvy

103 Záruka Práva z vadného plnění výměnu nelze požadovat, pokud by byla z povahy věci neúměrná např. lze vadu bez zbytečného odkladu odstranit zákazník musí při reklamaci včas určit požadovaný způsob řešení, jinak se postupuje jako v případě nepodstatného porušení smlouvy v případě výměny neběží nová záruční doba

104 Záruka Smluvní záruka Ø zákon stanoví lhůtu pro uplatnění vad na 24 měsíců Ø každý prodejce nebo výrobce může za kvalitu svého zboží ručit déle, než zákon vyžaduje Ø pokud je na obale, v návodu nebo v reklamě uvedena doba použitelnosti delší = smluvní záruka

105 Záruka Smluvní záruka Ø zboží pak po uvedenou dobu musí být použitelné k obvyklému účelu zachovat si obvyklé vlastnosti

106 Záruka Záruka při nákupu ojetého vizidla prodávající odpovídá pouze za vady (i skryté), které vůz má v době předání garanční doba je dva roky smlouvou ji lze zkrátit na rok při koupi od fyzické osoby je odpovědnost prodávajícího jenom půlroční prvních šest měsíců je dokazovací povinnost na straně bazaru

107 Obchodní podmínky NOZ přináší novou úpravu umožňuje provést jejich jednostrannou změnu možná pouze při splnění podmínek zákona: Ø zákazník musí mít možnost při změně smlouvu ukončit Ø musí dostat dostatečný čas najít nového dodavatele. Ø musí být včas informován

108 Obchodní podmínky znění nemusí být přímo součástí smlouvy musí být k dispozici k opakovanému zobrazení a uchování e-shop by na ně měl viditelně odkazovat webu umožnit jejich tisk obchodník může se zákazníkem dohodnout možnost nové OP odmítnout a dál pokračovat v původním režimu

109 Slevy, výprodeje pozor na klamavé praktiky zákazníci nejsou dostatečně informování o tom, kolik konkrétní výrobek po slevě stojí prodejce může upozorňovat na konkrétní procentní slevy, na zboží musí být ale vždy uvedená konečná cena po slevě je-li na etiketě pouze informace, že se na zboží vztahuje 70procentní sleva, která bude stržená u pokladny, obchodník porušuje zákon na ochranu spotřebitele

110 Slevy, výprodeje prodávající je ze zákona povinen zlevněné zboží označit jak původní cenou, tak cenou novou stará cena by měla být viditelná a přeškrtnutá osvědčený trik - na zboží je uvedena konečná cena po slevě (např. 250 korun), při placení u pokladny ale zákazník zjistí, že má zaplatit víc postupným zlevňováním je na zboží vyznačeno několik cen - na první pohled musí být zřejmé, která cena vlastně platí

111 Slevy, výprodeje zboží je nabízeno na místě, kde je zlevněný sortiment, ale při placení u pokladny je požadována plná částka na zlevněné zboží se vztahuje stejná záruční doba jako na každé jiné zboží nelze se slevami zkracovat záruční dobu výrobků (kromě zlevnění pro konkrétní vadu) spotřebitel o tom musí být jednoznačně předem informován (na dokladu o zaplacení vyznačit vadu), na ostatní vady lze uplatnit reklamaci

112 Slevy, výprodeje obchodník nesmí přelepit původní cenovku novou tak, aby nebyla vidět (porovnání cen) smyslem přelepení cenovky bývá porovnání cen znemožnit, protože nezřídka o žádnou slevu ve skutečnosti nejde a obě ceny jsou stejné. obchodník v reklamách uvádí prodej určitého zboží ve slevě, v prodejně ale žádné už není obtížná obrana - těžko se prokazuje, zda zlevněné zboží v prodejně bylo, nebo se rychle vyprodalo

113 Prodejní akce nejezdit nejezdit NEJEZDIT

114 Prodejní akce KDYŽ UŽ TAM JEDETE

115 Prodejní akce platí pravidla pro smlouvy uzavřené mimo provozovnu (odstoupení od smlouvy, vrácení zboží) ale. prodejci registrují jako provozovny místa konání akcí místo musí být zřetelně označeno jako provozovna

116 Prodejní akce akce musí být nahlášena inspekci 15 prac. dní dopředu na pozvánce musí být upozornění, že se jedná o prodej zboží Pro odstoupení od smlouvy platí stejná pravidla jako pro nákup na internetu POZOR akce bývají uváděny jako uzavřená společnost nebo domácí párty

117 Smlouvy Obecně změny se dotýkají nejen spotřebitelů, ale také podnikatelů podnikatel se řídil občanským i obchodním zákoníkem dnes je vše v kompetenci nového občanského zákoníku (dále jen NOZ)

118 Smlouvy Obecně smlouva je projevením vůle stran zřídit mezi sebou závazek smlouva je považována za uzavřenou v okamžiku ujednání jejího obsahu stranami strany si mohou smlouvu svobodně ujednat a určit její obsah (v mezích zákona) obě strany jsou rovnocennými partnery!

119 Smlouvy Obecně za nabídku k uzavření smlouvy lze považovat reklamu, katalog, výstavu apod. smlouvy mohou být uzavírány jak ústní tak písemnou formou v písemné formě by měla být smlouva vždy, jedná-li se o koupi nemovitosti jedná-li se o dodání věci, která má být teprve vyrobena, mluvíme v tomto případě o smlouvě o dílo

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti), Reklamační řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tento reklamační řád (dále jen reklamační řád ) obchodní společnosti LTRADE STORES s.r.o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava - Martinov, identifikační

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SIKO KOUPELNY a.s.

REKLAMAČNÍ ŘÁD SIKO KOUPELNY a.s. REKLAMAČNÍ ŘÁD SIKO KOUPELNY a.s. Slouží k informování spotřebitelů o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady spotřebních výrobků (dále jen věc ). Tento reklamační řád byl vypracován

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti: OBCHODNÍ PODMÍNKY Identifikační a kontaktní údaje společnosti: ATLUS GAME. cz Miluše Světlíková Rozhraní 476/28 (sídlo) 619 00, Brno IČ : 87901471 Platba převodem: bankovní spojení : Číslo účtu : - ČR

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 10. ROLE SPOTŘEBITELE V OBCHODĚ OCHRANA SPOTŘEBITELE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. se sídlem Kelč č.553, 756 43 IČ: 26843439 Článek 1 Úvodní ustanovení Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen reklamace ) musí být vždy uplatněna v souladu s

Více

Reklamační řád. Článek 1 Právo na uplatnění reklamace. Článek 2 Místo a podmínky pro uplatnění reklamace. Článek 3 Odpovědnost prodávajícího.

Reklamační řád. Článek 1 Právo na uplatnění reklamace. Článek 2 Místo a podmínky pro uplatnění reklamace. Článek 3 Odpovědnost prodávajícího. Reklamační řád Článek 1 Právo na uplatnění reklamace Zboží, u kterého se vyskytne vada při převzetí kupujícím, jakož i zboží, u kterého se vyskytne vada po převzetí v záruční době (s výjimkou případů uvedených

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

To nejdůležitější z obchodních podmínek:

To nejdůležitější z obchodních podmínek: To nejdůležitější z obchodních podmínek: Možnosti platby V obchodě MujOdšťavňovač.cz je možno platit: Na dobírku (při převzetí zboží) Převodem na účet (670100 2207690562/6210 mbank) Platební kartou dopravci

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545 REKLAMAČNÍ ŘÁD Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545 PLATNÝ OD 01.01.2007 Pro zabezpečení jednotného, rychlého a správného postupu při vyřizování reklamací v prodejnách

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o.

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Tyto obchodní podmínky vycházejí ze vzorových obchodních podmínek vydaných společností dtest pro rok 2014 - viz tento odkaz zde 1. Kontaktní

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Kontaktní údaje prodávajícího Název: Afro-Bohemia s.r.o. Sídlo: Nová 10/888, 184 00 Praha 8 Dolní Chabry IČO: 63073331 DIČ: CZ63073331 Mobil +420 777 347 662, +420 724 142

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

(1) Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

(1) Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. REKLAMACE REKLAMACE PODLE SOZ 626 (1) Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. (2) Práva z odpovědnosti za vady u věcí, které se rychle

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Všeobecné podmínky a KS, realizace KS, poruchy KS, zánik KS Vybrané zvláštní operace v mezinárodním prostředí Všeobecné

Více

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti se sídlem Římská 103/12, 120 00 Praha 2 Vinohrady IČO: 24758272 email: info@toplifeczech.cz tel.: +420 728 343 637 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

! Informace poskytované před uzavřením smlouvy

! Informace poskytované před uzavřením smlouvy ! Informace poskytované před uzavřením smlouvy, IČO: 27115411, se sídlem Milady Horákové 2774, Kladno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl.č. 97385, tel tel+420 776

Více

Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky obchodní společnosti REDMAG, s.r.o., se sídlem Praha 3 - Vinohrady, Lucemburská 1024/1, PSČ 13000, IČ: 284 16 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s.

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a.s., IČ: 158 87 791 se sídlem Praha 10, K červenému dvoru č. 10, PSČ 100 00, zapsané v obchodním

Více

Feng Shui Shop - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 17.4.2016, 4:53

Feng Shui Shop - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 17.4.2016, 4:53 Provozovatel obchodu: Monika Urbanová Sídlo společnosti: Sedmikrásková 576/4, Praha 10 - Kolovraty, 103 00 IČO: 04141482 nejsme plátci DPH email: feng-shui-shop@seznam.cz Před nákupem v našem internetovém

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Rozsah platnosti. Související dokumenty. Vymezení pojmů. Nr.:KCZ.DIR.O.0002.0 Reklamační řád Strana 1 (celkem 7) Organizační směrnice

Rozsah platnosti. Související dokumenty. Vymezení pojmů. Nr.:KCZ.DIR.O.0002.0 Reklamační řád Strana 1 (celkem 7) Organizační směrnice Reklamační řád Strana 1 (celkem 7) Rozsah platnosti Reklamační řád platí pro prodej zboží přes internetový obchod provozovaný společností KAYSER, s.r.o. na internetové stránce eshop.kayser.cz. Reklamační

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě

Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě Jiří Gaňo Ministerstvo spravedlnosti jgano@msp.justice.cz Kulatý stůl k bezpečnosti výrobků a ochraně spotřebitele 17. 4. 2013 Ochrana spotřebitele v OZ 1964

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

Předvánoční nákupy po internetu bez obav. Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum

Předvánoční nákupy po internetu bez obav. Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum Předvánoční nákupy po internetu bez obav Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum Základy ochrany spotřebitele v rámci EU Převládá úprava směrnicemi s minimální harmonizací společný evropský základ,

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz Reklamační řád součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz I. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád jakožto nedílná součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz

Více

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení. Základní údaje

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení. Základní údaje Obchodní podmínky Základní údaje Provozovatel obchodu: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. Zodpovědná osoba za provoz obchodu: Ing. Tomáš Machalínek Sídlo společnosti: Zlín - Prštné, Kútíky 637, 76001 Zlín IČO:

Více

Vš eobecne obchodní podmí nky

Vš eobecne obchodní podmí nky Vš eobecne obchodní podmí nky 1. Kontaktní údaje prodávajícího Název: Daniela Kochtová Sídlo/bydliště: Kopaniny 1041, 763 02 Zlín - Malenovice IČ: 03177092 Telefon: +420 608 848 440 Email: daniela.kochtova@seznam.cz

Více

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK Podnikání v e-komerci Nejdůležitější normy specifické pro e-komerci Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 53 a 53a Smlouvy uzavírané pomocí prostředků komunikace na dálku.

Více

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. 1. Kontaktní údaje prodávajícího Název: AUTO TRANS spol. s r.o. Sídlo: Konecchlumského 513 506 01 Jičín IČ: 60914653 Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

1.4 Kupující je spotřebitel, nepodnikající právnická osoba nebo podnikatel.

1.4 Kupující je spotřebitel, nepodnikající právnická osoba nebo podnikatel. 1. Úvodní ustanovení 1.1 Prodávající odpovídá kupujícímu za vady dle tohoto reklamačního řádu a dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a

Více

Otázka: V internetovém obchodě jste si zakoupili ipod, ale po týdnu jste zjistili, že Vám nevyhovuje. Je možné zboží vrátit, aniž nemá závadu?

Otázka: V internetovém obchodě jste si zakoupili ipod, ale po týdnu jste zjistili, že Vám nevyhovuje. Je možné zboží vrátit, aniž nemá závadu? Mgr. Zuzana Válková Otázka: V internetovém obchodě jste si zakoupili ipod, ale po týdnu jste zjistili, že Vám nevyhovuje. Je možné zboží vrátit, aniž nemá závadu? Odpověď: Ano, zboží vrátit můžeme, dokonce

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Reklamace po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku Začínáte? Příručka pražského podnikatele Nový občanský

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Reklamační řád. I. Všeobecná ustanovení. II. Odpovědnost Prodávajícího. III. Práva z odpovědnosti za vady Zboží

Reklamační řád. I. Všeobecná ustanovení. II. Odpovědnost Prodávajícího. III. Práva z odpovědnosti za vady Zboží Reklamační řád společnosti Tiskárna MV, p.o., se sídlem Bartůňkova 1159/4, 149 01 Praha 4, IČ: 60498005, zapsané v živnostenském rejstříku pod č. j. 1036/95/prav (dále jen tmv.cz nebo Prodávající ). I.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE Společnost EMOS spol. s r. o. se sídlem Přerov, Přerov I Město, Šířava 295/17, PSČ 750 02, IČ : 190 14 104, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493 1. Obecná ustanovení 1.1 Tento reklamační řád je zpracován dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

Reklamační řád Článek I. Úvodní ustanovení. Článek II. Výklad základních pojmů

Reklamační řád Článek I. Úvodní ustanovení. Článek II. Výklad základních pojmů Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále jen Poskytovatel ) je ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění, právnickou osobou, která zajišťuje sítě elektronických komunikací

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Orientace v právech spotřebitele na příkladu správného průběhu reklamace

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Orientace v právech spotřebitele na příkladu správného průběhu reklamace Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Orientace v právech spotřebitele na příkladu správného průběhu reklamace 0 Ing. Lada Nováková

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Ragazza s.r.o., se sídlem Elišky Přemyslovny 1335, 156 00 Praha 5, IČ: 27196739 spol. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v OR Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

ejčastější dotazy k nákupu Obchodní podmínky

ejčastější dotazy k nákupu Obchodní podmínky Obchodní podmínky 1. Nejčastější dotazy k nákupu 2. Všeobecná ustanovení 3. Vymezení pojmů 4. Informace o kupní smlouvě 5. Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikace na dálku 6. Práva z odpovědnosti

Více

! Reklamační řád! Pro prodej zboží

! Reklamační řád! Pro prodej zboží Reklamační řád Pro prodej zboží 1. Úvodní ustanovení Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen reklamace ) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KOMEXTHERM Praha, spol. s r.o., IČ: 41188896, se sídlem Augustova 236/1, 163 00 Praha 6 Řepy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti VIVANTIS a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti VIVANTIS a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti VIVANTIS a.s. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti VIVANTIS a.s., se sídlem Školní náměstí 14, 537 01 Chrudim, IČO: 25977687, DIČ: CZ25977687,

Více

http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_res.cgi?ico=67696511&jazyk=cz&xml=1

http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_res.cgi?ico=67696511&jazyk=cz&xml=1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.leduniversal.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje E-shop: LEDuniversal.cz Provozovatel:

Více

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Zuzana Kurachová - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 11.1.2014, 22:23

Zuzana Kurachová - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 11.1.2014, 22:23 Obchodní podmínky Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě UKajiku.cz. Ještě než si u nás objednáte zboží, přečtěte si prosím tyto podmínky, objednáním zboží s nimi vyslovujete

Více

Pravidla obchodu - obchodní podmínky

Pravidla obchodu - obchodní podmínky Pravidla obchodu - obchodní podmínky 1. Kontaktní údaje prodávajícího Název: Ing. Zdeněk Nepustil (OSVČ) Bydliště: Mírová 1386, 349 01 Stříbro IČ: 73677451 Telefon: 732140323 Email: info@dobrecaje.cz Kontaktní

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

IČ: 86708660 Zapsán v živnostenském rejstříku (MUJNZU/1818/2012/C/3) - Magistrát města Jablonec nad Nisou

IČ: 86708660 Zapsán v živnostenském rejstříku (MUJNZU/1818/2012/C/3) - Magistrát města Jablonec nad Nisou Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.postele-matrace-rosty.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje E-shop: Postele-Matrace-Rosty.cz

Více

R E K L A M A Č N Í Ř Á D

R E K L A M A Č N Í Ř Á D R E K L A M A Č N Í Ř Á D Tento reklamační řád platí pro nákup v obchodě společnosti MACHALA a.s. Reklamační řád blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího, kterým je obchodní společnost

Více

1.18. Druhy obchodněprávních smluv smlouva kupní, o dílo, o dopravních službách

1.18. Druhy obchodněprávních smluv smlouva kupní, o dílo, o dopravních službách Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 4. ledna 2013 Ročník: druhý Předmět

Více