Dopady rekodifikace soukromého práva na nákupní procesy. JUDr. Daniel Weinhold, Ph. D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dopady rekodifikace soukromého práva na nákupní procesy. JUDr. Daniel Weinhold, Ph. D."

Transkript

1 Dopady rekodifikace soukromého práva na nákupní procesy JUDr. Daniel Weinhold, Ph. D.

2 Rekodifikace systematika Současný stav Po rekodifikaci 2014 Občanské právo Občanský zákoník (40/1964 Sb.) Občanský zákoník (89/2012 Sb.) - NOZ Zákon o rodině (94/1964 Sb.), o sdružování občanů (83/1990 Sb.),o vlastnictví bytů (72/1994 Sb.) celkem 238 předpisů Obchodní právo Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) Zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.) - ZOK obchodní rejstřík novým zákonem Mezinárodní právo soukromé Zákon o mezinárodním právu soukromém (97/1963 Sb.) Zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.)

3 Rekodifikace 2014 principy Diskontinuita pryč od současného OZ, navázat na předchozí tradice Nové názvosloví právní čin/jednání místo právního úkonu, svéprávnost místo způsobilost k právním úkonům, pacht, fundace, výprosa atd. Jeden komplexní kodex úprava ( všech ) vztahů mezi občany navzájem v rámci jednoho zákona autonomie vůle dispositivnost rozlišení závazkových vztahů: mezi podnikateli s podnikatelem se spotřebitelem se slabší stranou

4 Vznik závazků / uzavření smlouvy smlouva zřizuje závazek (dosud závazkový vztah ) ( 1724) smlouva je uzavřena, byť strany neujednaly náležitost, již ujednat měly, ledaže si ji některá ze stran vymínila soud na návrh doplní chybějící podstatnou náležitost předsmluvní odpovědnost ( ) strana zahájí jednání o smlouvě nebo v něm pokračuje, aniž má úmysl smlouvu uzavřít -> odpovědnost za to, že smlouvu neuzavře (1) strany při jednání o smlouvě dospějí do fáze, kdy se uzavření smlouvy jeví jako vysoce pravděpodobně, a jedna strana jednání bez spravedlivého důvodu ukončí, jedná nepoctivě -> nahradí druhé straně škodu

5 Vznik závazků / uzavření smlouvy Terminologie: nabídka = návrh na uzavření smlouvy, oferta ( 1731) přijetí nabídky = přijetí návrhu na uzavření smlouvy ( 1740) větší autonomie vůle, dispositivnost, lze si ujednat jiný způsob uzavření smlouvy nabídkou je i reklama, katalog nebo vystavení zboží (2) modifikované přijetí přijetí s odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, a navrhovatel je neodmítne (3) přijetí chováním podle smlouvy (poskytnutí či přijetí plnění)

6 Vznik závazků / uzavření smlouvy Zvláštní způsoby uzavírání smlouvy ( ) v zásadě je přijata dosavadní úprava strany si mohou ujednat jiný postup uzavření smlouvy ( 1770) dražba je zvláštním způsobem kontraktace (už ne zvláštní právní skutečností ) ( 1771) veřejná soutěž o nejvýhodnější nabídku ( ) = obchodní veřejná soutěž podle 281 a násl. ObchZ veřejná nabídka ( ) = veřejný návrh na uzavření smlouvy podle 276 a násl. ObchZ navrhovatel neoznámí příjemci uzavření smlouvy a ostatním, že neuspěli -> je vázán všemi přijetími, kde neoznámil výsledek 1784(2)

7 Forma zásada bezformálnosti- forma na vůli stran ledaže stanoví zákon jinak (nemovitosti) podpis a jeho nahrazení ( 561): podpis může být nahrazen mechanickými prostředky tam, kde je to obvyklé. Jiný právní předpis (z.228/2000 Sb., o elektronickém podpisu) stanoví, jak lze při právním jednání učiněném elektronickými prostředky písemnost elektronicky podepsat

8 Forma písemná forma je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby. ( 562) má se za to, že záznamy údajů o právních jednáních v elektronickém systému jsou spolehlivé, provádějí-li se systematicky a posloupně a jsou-li chráněny proti změnám. Byl-li záznam pořízen při provozu závodu a dovolá-li se jej druhá strana k svému prospěchu, má se za to, že záznam je spolehlivý. ( 562) změna v zákonem předepsané formě ( 564)

9 Forma smlouvu uzavřenou v jiné než písemné formě si mohou strany písemně potvrdit modifikované potvrzení obsahuje odchylky, které ujednání mění nepodstatným způsobem a druhá strana je neodmítne -> domněnka: smlouva uzavřena s obsahem uvedeným v potvrzení (2) mezi podnikateli, nebo potvrzuje-li nepodnikatel vůči podnikateli (3)

10 Právní jednání vůči nepřítomné osobě právní jednání vůči nepřítomné osobě ( 570) změna právního jednání vůči nepřítomné osobě vlivem v mezidobí než dojde druhé straně ( 571) domněnka doby dojití ( 573)

11 Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (VOP) VOP je třeba připojit k nabídce, nebo musejí být stranám známy, nestačí vystavení nebo vyložení (1) pokud strany odkáží na VOP, které si odporují, platí jejich průnik, tj. ustanovení, která si neodporují (2) za určitých podmínek si lze ujednat jednostrannou změnu VOP neúčinnost ustanovení VOP, které druhá strana nemohla rozumně očekávat, ledaže je výslovně přijala. K opačnému ujednání se nepřihlíží

12 Neúměrné zkrácení neúměrné zkrácení ( ) plnění jedné strany je v hrubém nepoměru k plnění druhé strany (polovina v ABGB) zkrácená strana může žádat zrušení smlouvy a navrácení do původního stavu, ledaže jí druhá strana doplní rozdíl (1), prekluze 1 rok od uzavření smlouvy (dispozitivní) výjimky: důvod nepoměru - druhá strana o něm nevěděla nebo nemusela vědět (1) vyplývá ze zvláštního vztahu mezi stranami (zčásti bezúplatně, nelze zjistit výši) (1) obchody na komoditní burze, s investičním nástrojem, dražba, sázka, hra, narovnání, novace, jsou-li poctivě učiněny (2) vzdání se práva zkrácenou stranou a její souhlas s neúměrnou cenou (2) zkrácený podnikatel při svém podnikání

13 Podstatná změna okolností podstatná změna okolností po uzavření smlouvy ( ) zásada: smlouva zavazuje, byť je plnění obtížnější pouze zvlášť hrubý nepoměr v právech a povinnostech stran (nepředvídatelný, neovlivnitelný) -> dotčený může žádat obnovení jednání o smlouvě, ledaže převzal nebezpečí změny okolností pokud se strany nedohodnou v přiměřené lhůtě -> soud může závazek na návrh změnit (obnovením rovnováhy práv a povinností stran) nebo zrušit ( 1766(1)); návrh zamítne, pokud dotčený neuplatnil právo na obnovení jednání v přiměřené subjektivní lhůtě (domněnka: 2 měsíce) (2)

14 Adhezní smlouvy Adhezní smlouvy (1) právní úprava se použije nejen na smlouvy se spotřebiteli či slabší stranou Neplatnost doložek: doložka odkazující na podmínky mimo smlouvu - slabší strana musí znát její význam, jinak je doložka neplatná

15 Adhezní smlouvy Adhezní smlouvy (2) neplatnost doložek doložka zvlášť obtížně čitelná nebo nesrozumitelná je platná, nepůsobí-li slabší straně újmu, nebo jí byla dostatečně vysvětlena (1) doložka zvláště nevýhodná pro slabší stranu (bez rozumného důvodu) je neplatná (např. odchyluje se závažně a bez zvláštního důvodu od obvyklých podmínek) (2); soud může změnit obdobně podle 577 (určovací žaloba) nepřihlíží se k odchylnému ujednání (od 1799 a 1800)

16 Uzavírání smluv distančním způsobem Uzavírání smluv distančním způsobem a mimo obchodní prostory X nepoužije se na smlouvy v 1840 zesílená informační povinnost nezměnitelnost údajů sdělených před uzavřením smlouvy smlouva je musí obsahovat X lze si výslovně ujednat jinak (1) podnikatel není oprávněn plnit dříve, než po uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy, ledaže o to spotřebitel výslovně požádá právo spotřebitele odstoupit od smlouvy lhůta 14 dnů od uzavření smlouvy (prodlužuje se, není-li poučen včas nebo vůbec) strany si vracejí poskytnutá plnění , 1832 nelze odstoupit od taxativně vyjmenovaných smluv

17 Uzavírání smluv distančním způsobem Finanční služby vychází z úpravy ObčZ smlouvy uzavřené na dálku, které se týkají např. bankovní, úvěrové, platební, pojistné nebo investiční služby informační povinnost před uzavřením smlouvy smlouva musí být v souladu s předsmluvními údaji, změny musejí být spotřebiteli předem sděleny (1) odstoupení od smlouvy do 14 dní od uzavření smlouvy od smlouvy o životním pojištění nebo penzijním připojištění do 30 dní od oznámení, že byla uzavřena (1) do 3 měsíců ode dne, kdy se měl a mohl dozvědět, že mu podnikatel poskytl klamavý údaj (2) výjimky: specifické smlouvy (investiční nástroje, cestovní pojištění) strany si vracejí plnění

18 Dražba Při dražbě ( 1771) je smlouva uzavřena příklepem Učiněná nabídka se zruší, pokud je podána vyšší nabídka pokud se dražba ukončí jinak než příklepem

19 Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku Kdo vyhlásí neurčitým osobám soutěž o nejvhodnější nabídku, činí tím výzvu k podávání nabídek. ( ) Určení způsobu podávání nabídek a lhůtu, do které lze nabídky podat, jakož i lhůtu pro oznámení vybrané nabídky Uveřejnění obsahu podmínek Nelze měnit ledaže vyhrazeno Nelze odvolat po lhůtě k nabídkám ledaže vyhrazeno Není-li v podmínkách soutěže stanoven způsob výběru nabídky, je vyhlašovatel oprávněn vybrat nabídku, která mu nejlépe vyhovuje Oznámí-li vyhlašovatel přijetí nabídky navrhující straně po lhůtě určené v podmínkách soutěže, smlouva nevznikne, pokud vybraný navrhovatel bez zbytečného odkladu sdělí vyhlašovateli, že přijetí nabídky odmítá jako opožděné. Lze odmítnout všechny nabídky, pokud si vyhlašovatel vyhradil

20 Veřejná nabídka Projev vůle navrhovatele, kterým se obrací na neurčité osoby s návrhem na uzavření smlouvy ( ). Podnět k uzavření smlouvy, z něhož neplyne úmysl uzavřít určitou smlouvu nebo který nemá náležitosti podle zákona ( 1732 odst. 1) není VN Veřejnou nabídku lze odvolat před přijetím veřejné nabídky uveřejněním stejným způsobem Smlouva uzavřena s tím, kdo včas a v souladu s ní navrhovateli nejdříve oznámí, že veřejnou nabídku přijímá (pokud více osob: navrhovatel si vybere; VN může určit, že smlouva bude s určitým počtem osob nebo se všemi) Navrhovatel oznámí příjemci uzavření smlouvy po přijetí veřejné nabídky uzavření smlouvy (bez zbytečného odkladu, jinak smlouva nevznikne, pokud příjemce odmítne) Ostatním oznámí, že neuspěli; nesplní-li, je vázán všemi přijetími

21 Jiné závazky z právního jednání jedné osoby Veřejný příslib 2884 a násl. Absolutní vypsání odměny Provedení konkrétního výkonu Pokud mohlo splnit víc osob, náleží odměna nejrychlejšímu Relativní vypsání ceny Nahrazuje veřejnou soutěž OZ Více možností řešení Musí být určena doba

22 Koupě movitých věcí Nyní dualismus obchodní a neobchodní kupní smlouvy předlohou NOZ úprava kupní smlouvy v ObchZ, ale méně kasuistická Ustanovení společná pro všechny případy koupě Ustanovení o koupi movitých věcí, nemovitostí, o vedlejších doložkách Zvláštní ustanovení o prodeji v obchodě (spotřebitelské právo) KOUPĚ MOVITÉ VĚCI podstatný stav v době nabytí věci 2086: kritéria pro rozlišení kupní smlouvy od smlouvy o dílo (z 410 ObchZ) dodání věci v budoucnu vyrobené, k jejíž výrobě kupující nepředal podstatnou část věcí potřebných k výrobě nebo nespočívá-li převážná část plnění ve výkonu činnosti

23 Koupě movitých věcí 2 typy odpovědnosti (úprava v zásadě převzata ze stávajícího ObchZ ) Zákonná: Práva z vadného plnění (množství, jakost a provedení dle účelu smlouvy, odpovídat vzorku nebo předloze) ne hledisko vad odstranitelných a neodstranitelných, ale hledisko závažnosti porušení smlouvy 2112 včasné oznámení vady prodávajícímu (bez zbytečného odkladu) soud právo z vadného plnění přizná, pokud prodávající nenamítne, že vada nebyla včas oznámena (nyní soud k pozdnímu oznámení přihlíží ex offo) Smluvní (nebo prohlášením prodávajícího): Práva ze záruky za jakost není min. doba záruky (nyní 24 měsíců) Práva z vadného plnění mají přednost (záruka je nemůže vyloučit či jinak omezit) Odpovědnost je objektivní (nemluví se zde o zavinění) - jen stanovené případy, kdy práva z vad předmětu plnění nevzniknou ( , NOZ) Nebezpečí škody na věci přechází jejím předáním, nejsou-li splněny další podmínky Svépomocný prodej prodlévá-li některá strana s převzetím věci, není druhá strana povinna tuto věc uchovávat po neúměrně dlouhou dobu prodej vlastním jménem na účet vlastníka (prodlévající strany)

24 Koupě movitých věcí VEDLEJŠÍ UJEDNÁNÍ PŘI KUPNÍ SMLOUVĚ Výhrada vlastnického práva: 2132 umožnění i jiné odkládací podmínky než zaplacení kupní ceny ( má se za to ) 2133 omezení práva prodávajícího odstoupit od smlouvy v případě prodlení se splátkou (nižší než 10% z kupní ceny) Výhrada zpětné koupě Výhrada zpětného prodeje (NOVÉ) Předkupní právo: Podrobnější úprava (dle německého vzoru) 2140 (2) lze rozšířit i na jiné způsoby zcizení 2142 lze ujednat, že předkupní právo zavazuje i dědice 2148 zaplacení kupní ceny předkupníkem u nemovitostí 3 měsíce (nyní 2) Koupě na zkoušku Výhrada lepšího kupce (NOVÉ) 2152 právo dát přednost lepšímu kupci, přihlásí-li se v určité době Cenová doložka

25 Děkuji za pozornost! Weinhold Legal v.o.s. Karlovo nám Praha 2 Tel.: Fax:

Zákon. občanský zákoník. ze dne 3. února 2012. 1 Zákon č. 89/2012 - Občanský zákoník - Relativní majetková práva - Všeobecná ustanovení o závazcích

Zákon. občanský zákoník. ze dne 3. února 2012. 1 Zákon č. 89/2012 - Občanský zákoník - Relativní majetková práva - Všeobecná ustanovení o závazcích 1 Zákon č. 89/2012 - Občanský zákoník - Relativní majetková práva - Všeobecná ustanovení o závazcích Část čtvrtá Relativní majetková práva Hlava I: Všeobecná ustanovení o závazcích Díl 1: Vznik závazků

Více

18.12.2013. JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D.

18.12.2013. JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D. Obecné závazkové právo v NOZ Upozornění na zajímavé novinky Společné hledání odpovědí Aktivní a interaktivní JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D. Přestávky po 50 minutách Komunikace Autogramy po představení

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník ZÁVAZKOVÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Literatura Dražka, Š, Darovací smlouva podle nového občanského

Více

Smluvní právo v novém občanském zákoníku

Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smluvní právo v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

Vydal Michal Hanych, Masarykova 28, 77900 Olomouc, v Brně roku 2013

Vydal Michal Hanych, Masarykova 28, 77900 Olomouc, v Brně roku 2013 1 Smlouvy podle nového občanského zákoníku 1. vydání, 2013 JUDr. Ing. Radovan Dávid, PhD. Bc. Michal Hanych Mgr. Aleš Koubek Mgr. Marcel Moštěk Michal Novotný Vydal Michal Hanych, Masarykova 28, 77900

Více

Nový občanský zákoník, obsah. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012. ČÁST ČTVRTÁ Relativní majetková práva. Hlava II Závazky z právních jednání

Nový občanský zákoník, obsah. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012. ČÁST ČTVRTÁ Relativní majetková práva. Hlava II Závazky z právních jednání Nový občanský zákoník, obsah Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012 ČÁST ČTVRTÁ Relativní majetková práva Hlava II Závazky z právních jednání Oddíl 2 Koupě Pododdíl 1 Obecná ustanovení 2079 Základní

Více

HLAVA PRVNÍ HLAVA DRUHÁ. Občanskoprávní vztahy a jejich ochrana. Účastníci občanskoprávních vztahů

HLAVA PRVNÍ HLAVA DRUHÁ. Občanskoprávní vztahy a jejich ochrana. Účastníci občanskoprávních vztahů ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení 40/1964 Sb. Občanský zákoník [47/92 Sb.] - znění dle 264/06 Sb. 40/1964 Sb. ZÁKON Občanský zákoník ze dne 26. února 1964 ve znění zákonů č. 58/1969 Sb., č. 146/1971 Sb., č.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnosti: SevenPoint2 Europe s.r.o. IČ: 29452988, DIČ: CZ29452988 sídlem Česká republika, Ostrava, Zámecká 488/20, PSČ 702 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014

Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014 1. ÚVOD Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014 Tento dokument obsahuje pouze upozornění na některé aspekty, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ), zákona č. 90/2012 Sb.,

Více

Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku

Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku Ing. Renata Rydvalová V Liberci, 26.9.2009 Obsah Úvod... 4 1 Uzavírání smluv dle zákona

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy, OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvod 1.1. Účelem těchto obchodních podmínek je: (c) (d) konkretizovat některá ustanovení kupní smlouvy (dále jen Smlouva ), vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

Více

Právo a podnikání 2/2012

Právo a podnikání 2/2012 Právo a podnikání 2/2012 Téma vydání 2 2013: Rekodifikace civilního práva I. část Obecný výklad V příštím vydání v dohledné době připravujeme: Rekodifikace civilního práva II. část (Hlavní změny v oblasti

Více

Vstupní výukové soustředění. JUDr. Petr Zima VŠEM 2011

Vstupní výukové soustředění. JUDr. Petr Zima VŠEM 2011 Základy práva Vstupní výukové soustředění JUDr. Petr Zima VŠEM 2011 Obecné informace Kontakt pzima@svabzima.cz, tel. 221 001 610 Seminární práce https://www.vsem.cz/data/data/sis-soubory/sp.pdf soubory/sp.pdf

Více

Obchodní podmínky e-shopu Luxusní-holení.cz

Obchodní podmínky e-shopu Luxusní-holení.cz Obchodní podmínky e-shopu Luxusní-holení.cz Obchodní podmínky fyzické osoby Michal Byrtus, se sídlem Foerstrova 966/13, 779 00 Olomouc, IČ: 74464370, DIČ: CZ8403055320, zapsané v Živnostenském rejstříku

Více

Obchodní podmínky e-shopu Luxusní-nože.cz

Obchodní podmínky e-shopu Luxusní-nože.cz Obchodní podmínky e-shopu Luxusní-nože.cz Obchodní podmínky fyzické osoby Michal Byrtus, se sídlem Foerstrova 966/13, 779 00 Olomouc, IČ: 74464370, DIČ: CZ8403055320, zapsané v Živnostenském rejstříku

Více

IV. Omezení náhrady škody Schneider Electric CZ, s. r. o.,

IV. Omezení náhrady škody Schneider Electric CZ, s. r. o., Všeobecné obchodní podmínky společnosti Schneider Electric CZ, s.r.o. IČO: 60467550 se sídlem Praha 8, Thámova 13, PSČ 18600, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložce

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. Základní ustanovení Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) platí pro veškeré závazkové vztahy týkající se kupních smluv a smluv o dílo (dále jen Smlouvy

Více

2. DEFINICE 2.1. Pojmy definované v tomto článku mají pro účely těchto VOP význam uvedený v následujících bodech tohoto článku.

2. DEFINICE 2.1. Pojmy definované v tomto článku mají pro účely těchto VOP význam uvedený v následujících bodech tohoto článku. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Flavo CZ,

Více

Ochrana spotřebitele. v ČR. Unlock Your Potential

Ochrana spotřebitele. v ČR. Unlock Your Potential Ochrana spotřebitele v ČR Unlock Your Potential Obsah: Ochrana spotřebitele v ČR Brožura byla zpracována v květnu 2014, text vychází z právního stavu platnému k 1. květnu 2014. Autor: JUDr. Daniel Houdek

Více

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád společnosti SETOS spol. s.r.o. (www.obchod-nokia.cz)

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád společnosti SETOS spol. s.r.o. (www.obchod-nokia.cz) Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád společnosti SETOS spol. s.r.o. (www.obchod-nokia.cz) Část I. Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o. pro nákup zboží, dodávky

Více

A) Všeobecné obchodní podmínky VELKOOBCHOD

A) Všeobecné obchodní podmínky VELKOOBCHOD Všeobecné obchodní podmínky společnosti MARTÍNEK CZ s.r.o. Sídlo: Klejnarská 92, 280 02 Kolín 4 Identifikační číslo: 24817147 DIČ: CZ24817147 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE obchodní společnosti PROPASIV s.r.o. IČ: 29319919 se sídlem Křídlovická 981/23, 603 00 Brno zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ).

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ). OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti inet Solutions s.r.o. se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 1107/37, PSČ 10800, IČ: 26775751 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 929651

Více

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Základní ustanovení... 2 2. Sdělení v souvislosti s uzavíráním smlouvy prostředky komunikace na dálku... 2 3. Systém objednávání... 3 4.

Více

Díl 15 Závazky z odvážných smluv. Oddíl 1 Obecná ustanovení

Díl 15 Závazky z odvážných smluv. Oddíl 1 Obecná ustanovení Porovnání znění nové právní úpravy pojistné smlouvy v novém občanském zákoníku s úpravou provedenou zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě),

Více

Obchodní podmínky pro spotřebitele

Obchodní podmínky pro spotřebitele Obchodní podmínky pro spotřebitele 1. Úvodní Ustanovení 1.1. Internetový obchod LUIZ (dále jen Internetový obchod ) 1.1.1. Internetový obchod LUIZ, který prodává zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Obchodní společnost AP Servis s.r.o., IČ: 16190726, se sídlem Praha 10, Francouzská 114, PSČ 100 00, společnost zapsaná

Více

Díl čtvrtý Závazkové právo

Díl čtvrtý Závazkové právo Díl čtvrtý Závazkové právo Závazkové právo obecná část Pojem a charakteristika závazkových vztahů Závazkovým právem rozumíme velkou skupinu občanskoprávních vztahů, které nazýváme závazky. Svou povahou

Více