Marketingový mix. Olga Horová MARKETINGOVÝ MIX

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marketingový mix. Olga Horová MARKETINGOVÝ MIX"

Transkript

1 Marketingový mix Olga Horová MARKETINGOVÝ MIX 2009

2 MARKETINGOVÝ MIX profesor Neil H. Borden - autor pojmu marketingový mix E. Jerome Mc Carthy autor "4P" (podle začátečních písmen anglických názvů): Product (produkt), Price (cena), Place (distribuční cesty), Promotion (marketingová komunikace), Marketingový mix je soubor marketingových nástrojů, které firma používá k tomu, aby usilovala o dosažení svých marketingových cílů na cílovém trhu.

3 Složky marketingového mixu Jednotlivé složky marketingového mixu se mohou ještě dále členit: Produktový mix Kontraktační mix Distribuční mix Komunikační mix

4 4 P 4C Každý nástroj (P) je určen k tomu, aby přinesl prospěch zákazníkovi 4P korespondují se 4C spotřebitele produkt (product) řešení potřeb zákazníka(customer solution) cena (price) výdaje zákazníka (customer cost) distribuce (place) dostupnost řešení (convenience) propagace (promotion) komunikace (communication)

5 Modifikace marketingového mixu Marketingový mix ve školství Personalities (osobnosti) Process Pedagogical Approaches (pedagogické přístupy) Partipation Activating (participační aktivizace) Marketingový mix v cestovním ruchu People (lidé) Packaging (vytváření balíků služeb) Programming (programová specifikace balíků služeb) Partnership (spolupráce)

6 Marketingové pojetí produktu výrobku široké komplexní chápání výrobku spotřebitelské vnímání výrobku posuzování v kontextu základní prvek marketingového mixu základní a nejdůležitější nástroj výrobce

7 Komplexní výrobek je souhrn všech fyzických i psychologických vlastností výrobku, jejichž prostřednictvím dochází k uspokojování potřeb. Jeho úspěšnost je určena stupněm uspokojení zákazníkových potřeb a přání. Komplexní výrobek je tvořen : jádrem výrobku (vyjadřuje vlastní užitnou hodnotu výrobku) rozšiřujícími efekty výrobku ( balení, značka, kvalita, styl, záruka, servis, dodací podmínky, možnost obchodního úvěru, instalace...). Automobil jako komplexní výrobek je tvořen např. vlastním technickým vybavením s určitými technickými parametry, značkou, vlastnostmi, zárukou a servisem.

8 Struktura komplexního výrobku Kotler dodatečné služby provedení styl záru ky kvali ta jádro obal insta lace značka podmínky dodávky a úvěrování

9 Struktura komplexního výrobku učebnice Mercator J S I

10 ŽIVOTNÍ CYKLUS VÝROBKU A JEHO ODCHYLKY Životní cyklus výrobku - doba, mezi uvedením a stažením výrobku z trhu, vychází z potřeb zákazníků. Cíl managementu: výrobek úspěšný, dlouhodobě prodejný, návratnost vložených prostředků, ziskovost. V každé etapě se používané marketingové nástroje liší na základě reakcí zákazníků, trhu samotného a konkurence.

11 Průběh životního cyklu výrobku

12 Z praxe výr. s obnoveným cyklem nestárnoucí výrobky neúplný životní cyklus zkrácený cyklus

13 Pojetí nového výrobku Nový resp. inovovaný výrobek je takový, který nabízí spotřebiteli nějakou pozitivní změnu Pro charakteristiku této změny jsou důležité 2 aspekty: - podstata změny - míra změny Rozhodující je, jak je určitá změna pozorovatelná a vnímatelná spotřebitelem

14 Příčiny inovací Relativní nasycenost trhu Pokles ziskovosti výrobku Udržení příznivého postavení výrobců Ekologické inovace

15 Význam inovací prostředek pro přilákání zájmu mohou obnovit ziskovost výrobku význam inovací roste v souvislostí s vyšší vnímavostí lidí ekolog. důsledky, ochrana zdraví inovace jsou nástrojem výrobců vůči obchodníkům rostou náklady a rizikovost

16 Specifika ceny: různé názvy dotváří charakter výrobku významný prvek při výběru zboží nejprůhlednější v ohnisku zájmů nejpružnější nástroj produkující příjmy

17 Faktory ovlivňující výši ceny VNĚJŠÍ celková hospodářská situace země hospodářská politika státu a legislativa typy trhu tržní ceny poptávka VNITŘNÍ náklady kapacita výroby výrobek charakter - životní fáze marketingové strategie a cíle

18 Poptávková křivka běžné zboží luxusní zboží cena cena poptávka poptávka

19 Metody tvorby cen Poptávkově orientované ceny Metoda vnímané hodnoty- Firma abstrahuje od nákladů a vychází především ze zorného úhlu zákazníka, který přisuzuje produktu určitou subjektivní hodnotu. Metoda baťovských cen - Baťovské ceny mají navodit iluzi výhodné koupě. Metoda koncové ceny - Výrobce vychází z cílové ceny, kterou je ochoten za produkt zaplatit koncový zákazník

20 Metody tvorby cen Konkurenčně orientované ceny Firma vychází především z běžných konkurenčních cen a méně pozornosti věnuje svým nákladům a poptávce. Metoda vysokých cen (Sbírání smetany, Budování prestiže) Metoda nízkých cen

21 Metody tvorby cen Nákladově orientované ceny Přirážková metoda - jednicové náklady se navýší o standardní přirážku, např. 2O% nákladů. Metoda cílových nákladů - šetření, které prokáže cenu, akceptovat. trhem, ta je pak zkrácena o příslušnou obchodní marži, výsledkem jsou náklady, kterých musí firma dosáhnout.

22 Metody tvorby cen Dumpingová cena - cena nepokrývá náklady, výroba je dotovaná 1. za účelem likvidace konkurence 2. pod cenou prodáme základní výrobek, službu atd. a spoléháme, že vyděláme na drahých doplňcích, náhradních dílech, servisu, službách a pod. Konkurzní - firma v likvidaci. Správce musí prodat majetek firmy co nejrychleji za co nejvýhodnější cenu.

23 Cenové strategie 1. cenové strategie nově zaváděných výrobků a) cenová politika vysokých cen prémiová cenová strategie strategie sbírání smetany b) cenová politika nízkých cen strategie cenového pronikání na trh 2. cenové strategie celého výrobního sotimentu ceny výrobkové řady ceny zvláštních doplňků ceny vázaných výrobků dvoudílných výrobků ceny vedlejších výrobků 3. změny stanovených cen

24 Diskriminační tvorba cen nastává tehdy, prodává-li firma jeden produkt za různé ceny Formy: Prostorová diferenciace Časová diferenciace Osobní diferenciace Diferenciace v důsledku modifikace výrobků Diferenciace podle článků distribuční sítě

25 Propagační tvorba cen Cenové akce, které motivují zákazníka k nákupu produktu v určitém období. Ke stimulaci nákupů se používá několik technik: Dočasné snížení ceny Prodej na úvěr s nízkým úrokem Využívání kupónů Poskytnutí bezplatné záruky nad rámec své zákonné povinnosti nebo výhodné smlouvy na opravy Iluzorní sleva

26 Distribuce Distribuční cesta se vytváří za účelem pokrytí potřeb cílového zákazníka a představuje způsob, jakým se produkt přemisťuje z místa vzniku do místa spotřeby. Distribuční cesta umožňuje realizovat plynulý hmotný i nehmotný tok mezi výrobou a spotřebou.

27 Typy toků v distribučních cestách fyzický pohyb pohyb vlastnictví pohyb financí pohyb informací pohyb propagace pohyb objednávek, nabídek atd.

28 Specifika distribuce nejméně pružný nástroj nejméně ovladatelný nástroj

29 Dělení distribučních cest přímá distribuční cesta - mezi výrobcem a spotřebitelem nefiguruje žádný distribuční mezičlánek nepřímá distribuční cesta

30 Nepřímá distribuce na trzích firem a organizací

31 Typy distribučních mezičlánků obchodní zprostředkovatelé maloobchodní činnost (retailing) velkoobchodní činnost (wholesaling) podpůrné distribuční mezičlánky fyzický pohyb a skladování zboží pomáhající s prací s informacemi financování nákupu

32 Typy maloobchodníků maloobchodníci s obchody maloobchodníci bez obchodů přímý prodej sítový marketing one-to-one selling one-to-many party selling multilevel marketing přímý marketing telemarketing, prodej po internetu prodej z automatů nákupní služby pro specifickou klientelu, která je oprávněna nakupovat ze seznamu maloobchodníku souhlasících poskytovat členům slevy maloobchodní organizace korporátní retailing

33 Hlavní faktory ovlivňující tvorbu d. cesty povaha výrobku povaha trhu charakter podniku distribuční mezičlánky faktory prostředí

34 Distribuční strategie intenzivní distribuce selektivní distribuce exkluzivní distribuce

35 Organizace distribučních cest konvenční distribuční systém - tvořen nezávislými podnikatelskými subjekty vertikální distribuční systém - jednotlivé články fungují jako prvky zapojené do řízeného systému horizontální distribuční systém spojením dvou a více firem na stejné úrovni distribuční cesty

36 SLOŽKY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE REKLAMA PODPORA PRODEJE OSOBNÍ PRODEJ VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ PR PŘÍMÝ MARKETING UDÁLOSTI A ZÁŽITKY

37 Marketingová komunikace REKLAMA neosobní komunikace o výrobcích, službách nebo idejích umístěna v komerčně dostupných médiích za úplatu PODPORA PRODEJE nemediální reklamní kampaň předvádění produktů, vzorky, výstavy, show, soutěže, cenové dohody PUBLIC RELATIONS stimulování zájmu sdělovacích prostředků o významné zprávy týkající se firmy, jejích produktů a akcí za tuto publicitu není nutné platit

38 Marketingová komunikace PŘÍMÝ MARKETING přímá komunikace prostřednictvím poštovních zásilek, telekomunikací, předávání propagačních materiálů zákazníkům je nutná databanka údajů o zájmové skupině zákazníků OSOBNÍ PRODEJ komunikace "tváří v tvář" setkává se prodejce, uživatel a poradci s cílem uskutečnit obchod UDÁLOSTI A ZÁŽITKY činnosti a programy financované společností vytváření každodenní nebo zvláštní interakce spojené se značkou

39 Úkoly marketingové komunikace zvýraznit některé objektivně existující vlastnosti produktu a tak pro něj i firmu vytvořit určitou specifickou image. přesvědčit zákazníky k přijetí nabízeného výrobku, služby či ideje. upevňovat dlouhodobé trvalé vztahy se zákazníky a další veřejností.

40 RELATIVNÍ VÝZNAM JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE NA TRZÍCH B2C B2B REKLAMA OSOBNÍ PRODEJ POD. PRODEJE POD. PRODEJE OSOBNÍ PRODEJ PR PR REKLAMA

41 Reklama Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiné prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky. jakákoliv propagace (obvykle placená) výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky mající za cíl především zvýšení prodeje nesmí být klamavá, skrytá, podprahová či v rozporu s dobrými mravy. Nesmí podporovat chování poškozující zdraví nebo ohrožující bezpečnost osob nebo majetku, jakož i jednání poškozující zájmy na ochranu životního prostředí povaha sdělení jednoduché, silné, jedinečné, optimistické, respektující kulturní tradice

42 Cíle reklamy informovat * přesvědčovat * připomínat * Reklamní média: televize rozhlas tisk internet letáky brožury zlaté stránky billboardy veřejné prostory product placement

43 Formy internetové reklamy Elektronická pošta - zasílání reklamního sdělení se souhlasem uživatele (bez souhlasu příjemce spam) - reklamní sdělení v záhlaví diskusních skupin, provozovatelinzerent-sponzor, díky jehož podpoře může diskusní skupina existovat. Webové stránky - možnost zobrazení textů, obrázků, přehrávání zvuků a videa Software obsahující reklamní plochy - reklamní proužky -jako cena za bezplatné používání softwaru

44 Podpora prodeje zaměřená na konečné spotřebitele spotřebitelské soutěže a loterie kupóny slevy vzorky výrobků prémie cenově výhodná balení rabaty a refundace předvedení výrobku veletrhy a výstavy výkup na protiúčet věrnostní programy

45 Podpora prodeje zaměřená na firmy veletrhy výstavy konference soutěže pro obchodní zástupce specializovaná reklama

46 Osobní prodej představuje jednání tváří v tvář s jedním nebo více potenciálními kupci za účelem prezentace výrobku, zodpovězení dotazů a získání objednávky. (Kotler, P) prodejní prezentace prodejní schůzky stimulující programy obchodní výstavy a veletrhy

47 PR jsou techniky a nástroje, pomocí kterých instituce nebo firma buduje a udržuje vztahy se svým okolím a s veřejností, nahlíží její postoje a snaží se je ovlivňovat. PR provádí: zvláštní oddělení uvnitř firmy (tzv. in-house) PR agentury komunikační agentury. V České republice tyto agentury sdružuje především APRA (Asociace Public Relations Agentur)

48 PR Aktivity k propagaci pěstování image: balíčky pro novináře semináře výroční zprávy charitativní dary projevy publikace časopis společnosti Charakteristiky: vysoká věrohodnost schopnost zastihnout kupující v nestřeženém okamžiku

49 Přímý marketing Přímý marketing je interaktivní marketingový systém, který používá jednoho či více médií k dosažení měřitelné odezvy zákazníků nebo uskutečnění transakcí z jakéhokoli místa. (Direct Marketing Association DMA) Základní formy přímého marketingu: katalogový prodej zásilkový prodej telemarketing teleshoping přímá pošta (direct mail) televizní, rozhlasová a tisková reklama s přímou odezvou některé další formy, které využívají především internet

50 Události a zážitky charakteristiky: probíhá naživo v reálném čase osobní zapojení spotřebitele vysoce relevantní akce: sport zábava festivaly umění exkurze po továrnách muzea společností pouliční aktivity

51 Event marketing marketingová činnost, která se nevšedními akcemi (např. pořádáním akcí, her, událostí, inscenování zážitků aj.) snaží upoutat pozornost potenciálního zákazníka. Emocionální podněty, které vyvolává, mají podpořit image nabízeného produktu. Má mnoho společných rysů se sponzoringem, zejména v souvislosti s velkými akcemi, např. koncerty, galavečery atd. Takovéto akce se těší velké pozornosti sdělovacích prostředků. Nastává tak ideální spojení event marketingu a public relations.

52 Sponzoring je podpora převážně neziskové akce, osoby nebo organizace formou finančního nebo materiálního daru. marketingový přínos pro sponzora - především jeho zviditelnění. forma podpory značky či zboží, prezentace společnosti na rozdíl od reklamy, která slouží hlavně k prezentaci vlastností výrobků či služeb, se hodí spíš na posilování známosti značky například ve sportu se prosadil systém pojmenování sportovních klubů podle sponzorů ze zahraničí naopak dodatečně do ČR přišel způsob začleňování jména sponzora do názvu sponzorované akce nebo do názvu sportovního stadionu.

53 Logo pojišťovny Allianz na boku budovy fotbalového stadionu Allianz Arena v Mnichově

54 Nové trendy marketingové komunikace Guerrilla marketing ambush m. ambientní media buzz Virální marketing x spam Mobilní marketing Product placement Advergaming

55 Viral marketing používá techniky, u kterých se předpokládá, že budou fungovat na základě existence sociálních vazeb. Předpokladem pro šíření reklamního sdělení pomocí viral marketingu je existence vztahu mezi lidmi, kteří si budou předávat relevatní materiály. Většinou jde o digitální obsah, který se šíří pomocí ů, SMS, MMS, ICQ a jiných prostředků. Viral marketing má ohromný potenciál zasáhnout velké množství osob. Nevýhodou viral marketingu je nulová kontrola nad sdělením.

56 Nárožní 2600/9a,158 00, PRAHA 5 tel

Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D. 460-2020/01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP)

Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D. 460-2020/01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP) Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D. 460-2020/01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP) Marketing Pojem Marketing Marketing lze zúžit na úroveň fyzického prodeje, nebo reklamní a propagační aktivity

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

1 Marketing. 1.1 Úkoly marketingu. 1.2 Historie marketingu

1 Marketing. 1.1 Úkoly marketingu. 1.2 Historie marketingu Úvod Téma bakalářské práce základní pojmy marketingu, jeho úkoly a druhy marketingu jsem si vybrala z důvodu toho, že marketing by měl být v dnešní době nepostradatelnou součástí každého pracovníka firmy

Více

Analýza marketingové komunikace firmy Synot auto, a. s. Dagmar Čapková

Analýza marketingové komunikace firmy Synot auto, a. s. Dagmar Čapková Analýza marketingové komunikace firmy Synot auto, a. s. Dagmar Čapková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Má bakalářská práce je zaměřena na marketingovou komunikaci firmy Synot auto, a. s., která je importérem

Více

Projekt marketingové komunikace povinného ručení v Kooperativa a.s. Bc. Patrik Roupa

Projekt marketingové komunikace povinného ručení v Kooperativa a.s. Bc. Patrik Roupa Projekt marketingové komunikace povinného ručení v Kooperativa a.s. Bc. Patrik Roupa Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je vytvořit náhled na problematiku marketingové komunikace

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Lucie Majerová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: B6208

Více

SZZ 2012 - MAŘÍ. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO.

SZZ 2012 - MAŘÍ. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. OBSAH: 1. INFORMAČNÍ POTŘEBA, KOMUNIKAČNÍ PROCES, KOMUNIKAČNÍ MODELY 1 3. PUBLIC RELATIONS, PUBLICITA, VZTAH K VEŘEJNOSTI, IMAGE, MASMÉDIA 7 4.

Více

Marketingová komunikace Centrum dopravního výzkumu

Marketingová komunikace Centrum dopravního výzkumu Marketingová komunikace Centrum dopravního výzkumu TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

CENA Marketingové pojetí ceny Způsoby stanovení ceny

CENA Marketingové pojetí ceny Způsoby stanovení ceny CENA Cena je obvykle vyjádřena sumou peněz, množstvím výrobků nebo objemem služeb, které kupující poskytuje prodávajícímu jako protihodnotu za určitý výrobek nebo za poskytnutí nějaké služby. Z hlediska

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Ilona Válková Inovace marketingového mixu Diplomová práce 2015 Inovace marketingového mixu Diplomová práce Bc. Ilona Válková Vysoká škola hotelová v Praze

Více

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S.

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. BAKALÁŘSKÁ

Více

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

MARKETING Grafická podpora přednášek. Ing. Marie Švarcová, Ph.D.

MARKETING Grafická podpora přednášek. Ing. Marie Švarcová, Ph.D. MARKETING Grafická podpora přednášek 2012 Ing. Marie Švarcová, Ph.D. Obsah: Předmluva. 4 Kapitola 1 Vznik a vývoj marketingu. 5 Kapitola 2 Marketingové prostředí podniku. 25 Kapitola 3 Konkurence 45 Kapitola

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

ANALÝZA REKLAMNÍ KAMPANĚ

ANALÝZA REKLAMNÍ KAMPANĚ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství ANALÝZA REKLAMNÍ KAMPANĚ Analysis of advertising campaign Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Klára Kašparová

Více

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti SPZ-Vysočina

Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti SPZ-Vysočina SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti

Více

Komunikační plán Kadeřnictví TÝNA. Nikola Vilímková

Komunikační plán Kadeřnictví TÝNA. Nikola Vilímková Komunikační plán Kadeřnictví TÝNA Nikola Vilímková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona

Více

REKLAMA A MARKETING VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. k semináři. v rámci projektu PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ

REKLAMA A MARKETING VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. k semináři. v rámci projektu PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL k semináři REKLAMA A MARKETING v rámci projektu PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ Realizátor projektu: Farmářské centrum VLTAVA, o.s. Organizátor projektu: OS Tatrmani datum konání:

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE A AKTIVITY HOTELU POHÁDKA. Bc. Markéta Doudová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE A AKTIVITY HOTELU POHÁDKA. Bc. Markéta Doudová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE A AKTIVITY HOTELU POHÁDKA Bc. Markéta Doudová DIPLOMOVÁ PRÁCE 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34 1 1. ÚVOD DO MARKETINGU 10 1.1 Podstata marketingu 10 1.2 Trh cestovního ruchu a zvláštnosti služeb 11 1.3 Strategické řízení 13 1.4 Marketingové řízení 14 1.5 Marketingový mix 18 1.6 Marketing v informačním

Více

Propagace. Po této přednášce budete schopni:

Propagace. Po této přednášce budete schopni: Propagace Po této přednášce budete schopni: Pochopit význam propagace pro úspěch vedení firmy Popsat model marketingové komunikace Znát jednotlivé složky propagačního mixu a umět je aplikovat na praktických

Více

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE

Více

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI REKLAMY V KOMUNIKAČNÍM MIXU

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI REKLAMY V KOMUNIKAČNÍM MIXU UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ HODNOCENÍ ÚČINNOSTI REKLAMY V KOMUNIKAČNÍM MIXU Bc. Irena Navrátilová Diplomová práce 2008 1 2 3 SOUHRN Cílem práce je určit pozici reklamy v komunikačním

Více

Analýza podpory prodeje vybraných produktů pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Helena Žvátorová

Analýza podpory prodeje vybraných produktů pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Helena Žvátorová Analýza podpory prodeje vybraných produktů pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace Helena Žvátorová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá tématem podpory prodeje. Cílem

Více

Marketingový mix společnosti ASTORIE a.s. vývoj a trendy

Marketingový mix společnosti ASTORIE a.s. vývoj a trendy Marketingový mix společnosti ASTORIE a.s. vývoj a trendy Diplomová práce Bc. Markéta Humlíčková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor:

Více

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

Návrh propagace nového gynekologického křesla Gracie firmy BorCad cz, s. r. o. Monika Vláčilová

Návrh propagace nového gynekologického křesla Gracie firmy BorCad cz, s. r. o. Monika Vláčilová Návrh propagace nového gynekologického křesla Gracie firmy BorCad cz, s. r. o. Monika Vláčilová Bakalářská práce 2010 (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní

Více

Marketing 2 kalkulace cen, akce PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců

Marketing 2 kalkulace cen, akce PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců Marketing 2 kalkulace cen, akce PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více