Měření úrovně finanční gramotnosti ţáků 2. stupně základních škol a ţáků středních škol. Soutěţ Finanční gramotnost 2. ročník - školní rok 2010 / 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měření úrovně finanční gramotnosti ţáků 2. stupně základních škol a ţáků středních škol. Soutěţ Finanční gramotnost 2. ročník - školní rok 2010 / 2011"

Transkript

1 Měření úrovně finanční gramotnosti ţáků 2. stupně základních škol a ţáků středních škol Soutěţ Finanční gramotnost 2. ročník - školní rok 2010 /

2 Měření finanční gramotnosti u ţáků základních škol a ţáků středních škol 2. ročník Soutěţe Finanční gramotnost -Měření úrovně finanční gramotnosti ţáků 2. stupně základních škol a ţáků středních škol proběhlo formou 2. ročníku Soutěţe Finanční gramotnost, který byl vyhlášen ve Věstníku MŠMT č. j / v kategorii A pod číslem 37. -Vyhlašovatel MŠMT ČR, organizátor a odborný garant FINANČNÍ GRAMOTNOST, o. p. s. a COFET, a.s. za účasti dalších partnerů ČSOB, Junior Achievement, ACCA a další. Základní parametry měření: Dvě základní kategorie respondentů: - I. kategorie - Základní školy (dále téţ jen I. kategorie ZŠ) Ţáci ročníků ZŠ (2. stupeň), ročníku osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníku šestiletých gymnázií (v následující prezentaci uvádíme tuto kategorii pro zjednodušení jako základní školy ZŠ a ročníky 6. 9.). Celkem ţáků respondentů. - II. kategorie - Střední školy (dále téţ jen II. kategorie SŠ) Ţáci ročníku SŠ a SOU, ročníku osmiletých gymnázií a ročníku šestiletých gymnázií Celkem ţáků respondentů. Celkem se měření úrovně FG ţáků - 2. ročníku Soutěţe Finanční gramotnost - zúčastnilo ţáků ze 708 škol z celé ČR. Pro účely měření úrovně znalostí finanční gramotnosti byly pouţity výsledky školních kol I. kategorie ZŠ a II. kategorie SŠ. V měření a jeho vyhodnocení se nezobrazují okresní, krajská a celostátní finálová kola, protoţe by se zkreslovala objektivita měření. 2

3 Odborná garance Soutěţe Finanční gramotnost 2. ročník 2010/2011 Členové odborných porot celorepublikových finálových kol 3. a 4. května 2011: Kateřina Benešová, ACCA Ing. Pavlína Folovská, ČSOB, a.s. Ing. Jaroslav Froulík, odbor pro mládeţ, MŠMT ČR Dr. Ing. František Klufa, Finanční arbitr ČR Prof. h. c. Dr. Ing. Václav Liška, Dr. h. c., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra společenských věd Ing. Ivana Nepovímová, odbor středního a vyššího odbor. vzdělávání, MŠMT ČR Ing. Bc. Ivan Noveský, COFET, a.s., FINANČNÍ GRAMOTNOST, o.p.s. PhDr. Karel Schwarz, Asociace NNO ČR Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., MŠMT ČR 3

4 Organizace 2. ročníku Soutěţe Finanční gramotnost: Soutěţ je jiţ tradičně organizována celkem ve 4 kolech: První tři kola probíhala paralelně v I. i v II. kategorii on-line za pouţití testových otázek (nebo početních příkladů) s výběrem jediné správné odpovědi ze čtyř moţných odpovědí ve stanoveném časovém limitu. Software generoval náhodný výběr a pořadí otázek tak, aby dva ţáci neměli stejné otázky: - školní kola, - okresní kola, - krajská kola. Čtvrtá kola tj. celostátní finálová kola proběhla v Kongresovém centru České národní banky prezenční formou pod vedením odborné poroty ve dnech 3. května 2011 (I. kategorie ZŠ) a 4. května 2011 (II. kategorie SŠ) za účasti veřejnosti a médií. Celostátní finále zahájil guvernér České národní banky pan Ing. Miroslav Singer, Ph. D. 4

5 Standardy finanční gramotnosti Společný dokument MF ČR, MŠMT ČR a MPO ČR z prosince 2007: Otázky pro I. kategorii ZŠ obsahovaly problematiku tří standardů finanční gramotnosti dle MŠMT: Standardy Počet otázek v 1 testu ve školním kole Teoretická část: o Peníze (TP) 3 o Finanční produkty (TF) 3 o Hospodaření domácnosti (TH) 3 Praktická část: o Domácí rozpočet početní úloha (PR) 1 o Finanční produkty početní úloha (PV) 1 Celkem otázek v 1 testu ve školním kole 11 5

6 Standardy finanční gramotnosti Společný dokument MF ČR, MŠMT ČR a MPO ČR z prosince 2007: Otázky pro II. kategorii (SŠ) obsahovaly problematiku čtyř standardů finanční gramotnosti dle MŠMT: Standardy Počet otázek v 1 testu ve školním kole Teoretická část: o Peníze (TP) 3 o Finanční produkty (TF) 3 o Hospodaření domácnosti (TH) 3 o Práva spotřebitele (TS) 2 Praktická část: o Domácí rozpočet početní úloha (PR) 1 o Finanční produkty početní úloha (PV) 1 Celkem otázek v 1 testu ve školním kole 13 6

7 Způsob hodnocení úrovně finanční gramotnosti ţáků: Podle úrovně ověřených znalostí finanční gramotnosti dostali soutěţící ţáci - respondenti známky od jedničky do pětky: 1 (výborně) - odpověděli správně 75 % otázek a více 2 (chvalitebně) - odpověděli správně 50% otázek a více, ale méně neţ 75 % 3 (dobře) - odpověděli správně 30% otázek a více, ale méně neţ 50 % 4 (dostatečně) - odpověděli správně 15% otázek a více, ale méně neţ 30 % 5 (nedostatečně) - odpověděli správně méně neţ 15 % otázek 7

8 Výsledky měření - hlavní zjištění: I. kategorie ZŠ školní kolo úspěšnost v % podle jednotlivých ročníků Výsledek 2. ročníku 2010/11 Pro srovnání 1. ročník 2009/10 I. kategorie ZŠ školní kolo Známka 1 Známka 2 Známka 3 Známka 4 Známka 5 (75 + %) (50 75 %) (30 50 %) (15 30 %) (méně neţ 15 %) 6. ročník 5,01% 35,22% 34,75% 19,13% 5,90% 7. ročník 5,44% 39,28% 32,81% 16,66% 5,82% 8. ročník 8,86% 45,19% 28,51% 11,60% 5,84% 9. ročník 12,73% 48,88% 24,36% 8,46% 5,57% Celkem 8,98% 43,71% 28,87% 12,69% 5,75% Celkem 14,8 % 44,7 % 29,8% 8,7% 2,0% 8

9 Výsledky měření - hlavní zjištění: II. kategorie SŠ školní kolo úspěšnost v % podle jednotlivých ročníků Výsledek 2. ročníku 2010/11 Pro srovnání 1. ročník 2009/10 II. kategorie SŠ školní kolo Známka 1 Známka 2 Známka 3 Známka 4 Známka 5 (75 + %) (50 75 %) (30 50 %) (15 30 %) (méně neţ 15 %) 1. ročník 19,13% 41,90% 29,26% 4,60% 5,11% 2. ročník 17,62% 53,87% 21,69% 3,54% 3,29% 3. ročník 22,54% 50,52% 21,49% 2,49% 2,95% 4. ročník 25,70% 50,31% 18,95% 2,18% 2,87% Celkem 21,52% 49,38% 22,54% 3,10% 3,47% Celkem 25,9% 52,3% 18,9% 2,5% 0,4% 9

10 Tabulka výsledků měření CELKEM pro I. a II. kategorii podle jednotlivých okruhů finanční gramotnosti: Školní kolo úspěšnost v % podle jednotlivých standardů Standard I. kategorie základní školy II. kategorie střední školy TP Peníze 44,06% 43,81% TH Hospodaření domácnosti 67,22% 76,39% TF Finanční produkty 43,39% 58,24% TS Práva spotřebitele ,03% PR Domácí rozpočet početní úloha 38,66% 43,07% PV Finanční produkty početní úloha 45,39% 48,37% Výsledek 2. ročníku 2010/11 Pro srovnání 1. ročník 2009/10 CELKEM 49,82% 57,76% Průměrná známka 2- (chvalitebně minus) 2 (chvalitebně) CELKEM 50,03% 59,36% 10

11 Výsledek 2. ročníku 2010/11 Pro srovnání 1. ročník 2009/10 Rozdělení ţáků - respondentů dle jednotlivých krajů: KRAJ Kategorie I. Kategorie II. Počet testů Počet testů Celkem testů Hlavní město Praha Jihomoravský Jihočeský Pardubický Královéhradecký Vysočina Karlovarský Liberecký Olomoucký Plzeňský Středočeský Moravskoslezský Ústecký Zlínský ČR celkem ČR celkem

12 Rozdělení ţáků - respondentů a krajů dle dalších kritérií: Hodnota Poloţka I. kategorie ZŠ II. kategorie SŠ Celkem Počet platných testů = počet soutěţících ţáků Chlapců počet % chlapců 50,21% 40,92% 45,77% Dívek počet % dívek 49,79% 59,08% 54,23% Školy s nejvyšším počtem testů Základní škola J. K. Tyla a MŠ, Tylova 2391, Písek 39701, 251 testů VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ, příspěvková organizace, Zd. Fibicha 2778, Most 43401, 601 testů Nejaktivnější kraj - nejvíce ţáků Moravskoslezský: 3155 ţáků Ústecký: 2412 ţáků Moravskoslezský: 4910 ţáků 12

13 Rozdělení znalostí dle jednotlivých standardů a kategorií: I. kategorie ZŠ: Standard: Peníze (TP) Počet respondentů: Průměrná úspěšnost odpovědí: 44,06 % správných odpovědí Nejlehčí otázka: K čemu slouţí banky? Nejtěţší otázka: Při inkasní formě placení dává příkaz k provedení platby? 93,76% správných odpovědí 15,97% správných odpovědí Standard: Hospodaření domácnosti (TH) Počet respondentů: Průměrná úspěšnost odpovědí: 67,22 % správných odpovědí Nejlehčí otázka: Sestavení domácího rozpočtu určují? Nejtěţší otázka: Platíte-li si předplatné dvou titulů novin? 90,23 % správných odpovědí 26,76 % správných odpovědí 13

14 Standard: Finanční produkty (TF) Počet respondentů: Průměrná úspěšnost odpovědí: 43,39 % správných odpovědí Nejlehčí otázka: Co jsou to úspory? 89,42 % správných odpovědí Nejtěţší otázka: Celkové náklady, které mi vznikají v souvislosti se splácením úvěru a čerpáním úvěru nazýváme? 13,77 % správných odpovědí Standard: Domácí rozpočet početní úloha Počet respondentů: Průměrná úspěšnost odpovědí: 38,66 % správných odpovědí Nejlehčí otázka: Rodina Novákových dohromady vydělá v roce 2011 měsíčně ,- Kč. Měsíčně utratí za běţné nákupy ,- Kč. Našetří do začátku ledna příštího roku na novou kuchyni za ,-? 62,11 % správných odpovědí Nejtěţší otázka: Rozumný domácí rozpočet by měl měsíčně spořit 3% svého čistého příjmu pro nepředvídatelné události. Rodina má čistý měsíční příjem ,- Kč, pravidelné měsíční výdaje činí ,- Kč. Rodina se rozhodne celý rok šetřit.? 19,38 % správných odpovědí Standard: Finanční produkty početní úloha (PV) Počet respondentů: Průměrná úspěšnost odpovědí: 45,39 % správných odpovědí Nejlehčí otázka: Půjčíte si v bance na jeden rok ,- Kč. Roční procentní sazba nákladů (RPSN) je 10%. Kolik celkem zaplatíte bance při konečném splacení úvěru? 67,72 % správných odpovědí Nejtěţší otázka: Půjčíte si v bance na jeden rok ,- Kč a celý rok pak splácíte ,- Kč měsíčně. Jak velký úrok jste platili? 29,90 % správných odpovědí 14

15 II. kategorie SŠ: Standard: Peníze (TP) Počet respondentů: Průměrná úspěšnost odpovědí: 43,81 % správných odpovědí Nejlehčí otázka: Hotovostní peníze jsou? Nejtěţší otázka: Při ztrátě embosované platební karty se provádí? 91,73 % správných odpovědí 6,73 % správných odpovědí Standard: Hospodaření domácnosti (TH) Počet respondentů: Průměrná úspěšnost odpovědí: 76,39 % správných odpovědí Nejlehčí otázka: Domácnosti jsou omezeny? Nejtěţší otázka: Platíte-li si odběr denního tisku, tak z hlediska rodinného rozpočtu? 92,55 % správných odpovědí 52,15 % správných odpovědí Standard: Finanční produkty (TF) Počet respondentů: Průměrná úspěšnost odpovědí: 58,24 % správných odpovědí Nejlehčí otázka: Blokace platební karty znamená...? 92,40 % správných odpovědí Nejtěţší otázka: Úroková sazba, i které si banka ponechává právo na její změnu po dobu trvání vkladu nebo úvěru se nazývá? 25,81 % správných odpovědí 15

16 Standard: Práva spotřebitele Počet respondentů: Průměrná úspěšnost odpovědí: 62,03 % správných odpovědí Nejlehčí otázka: Při koupi potravinářských výrobků kontrolujeme v souvislosti s ochranou spotřebitele hlavně? Nejtěţší otázka: Práva spotřebitele daná zákonem popřená podmínkami konkrétní smlouvy? 87,53 % správných odpovědí 22,94 % správných odpovědí Standard: Domácí rozpočet početní úloha Počet respondentů: Průměrná úspěšnost odpovědí: 43,07 % správných odpovědí Nejlehčí otázka: Studentka dostává po dobu školního roku 200,- Kč měsíčního kapesného, ročně si vydělá brigádou 5 000,- Kč. Můţe si dovolit přes prázdniny utratit 3.500,- Kč, dát za vánoční dárky 1 500,- Kč a koupit si módní doplňky v ceně 1 800,- Kč? 65,52 % správných odpovědí Nejtěţší otázka: Domácnost má čistý měsíční příjem ,- Kč, celoroční pravidelné výdaje ma ve výši ,- Kč. Matka po celé dva měsíce v roce pobírala nemocenské dávky, coţ sníţilo rodinný příjem.? 21,31 % správných odpovědí Standard: Finanční produkty početní úloha (PV) Počet respondentů: Průměrná úspěšnost odpovědí: 48,37 % správných odpovědí Nejlehčí otázka: Při pouţití splátkového prodeje jste si zakoupili věc v hodnotě ,- Kč. Při koupi musíte sloţit 2 000,- Kč a potom zaplatit dvanáct splátek po 1 600,- Kč. O kolik korun Vám splátkový prodej prodraţil zboţí? 79,71 % správných odpovědí Nejtěţší otázka: Které řazení vkladů od nejvýhodnějšího po nejméně výhodný je správné? Vloţená částka ,- Kč..? 19,92 % správných odpovědí 16

17 Histogram znalostí FG I. kategorie ZŠ Histogram znalostí FG II. kategorie SŠ 17

18 I. kategorie ZŠ 1. ročník 2009/2010 I. kategorie ZŠ 2. ročník 2010/2011 Histogram znalostí FG podle jednotlivých ročníků ZŠ Histogram znalostí FG podle jednotlivých ročníků ZŠ 18

19 II. kategorie SŠ 1. ročník 2009/2010 II. kategorie SŠ 2. ročník 2010/2011 Histogram znalostí FG podle jednotlivých ročníků SŠ Histogram znalostí FG podle jednotlivých ročníků SŠ 19

20 I. kategorie ZŠ II. kategorie SŠ Procento správných odpovědí podle okruhů otázek ZŠ Procento správných odpovědí podle okruhů otázek - SŠ Jednotlivé standardy FG: PR Domácí rozpočet početní úloha, PV Finanční produkty početní úloha, TF - Finanční produkty, TH Hospodaření domácnosti, TP Peníze, TS Práva spotřebitele (u ZŠ nebyl testován) Jednotlivé standardy FG: PR Domácí rozpočet početní úloha, PV Finanční produkty početní úloha, TF - Finanční produkty, TH Hospodaření domácnosti, TP Peníze, TS Práva spotřebitele 20

21 Pro zajímavost uvádíme, v jaké otázce ţáci nejvíce chybovali: Při ztrátě kreditní karty jsou za účelem zabránění jejího zneuţití blokovány: a) Peníze banky. b) Peníze drţitele. c) Peníze drţitele, ale aţ po 48 hodinách od nahlášení ztráty d) Peníze banky, ale aţ po 48 hodinách od nahlášení ztráty. 21

22 Celkové výsledky celostátních finálových kol v České národní bance 3. a 4. května 2011: Pořadí kraj I. kategorie - ZŠ místo Moravskoslezský Základní škola Ostrava, Matíční 5 2. místo Liberecký Doctrina - základní škola, s. r. o. 3. místo Středočeský Základní škola Pečky 4. místo Zlínský Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín 5. místo Plzeňský 10. Základní škola Plzeň 6. místo Jihomoravský Základní škola Svitávka 7. místo Pardubický ZŠ Brněnec, Moravská Chrastová, okres Svitavy 8. místo Olomoucký ZŠ a MŠ J. Schrotha, Lipová - Lázně 9. místo Ústecký Základní škola Litoměřice, U Stadionu, příspěvková org. 10. místo Vysočina Základní škola, Dolní Cerkev 11. místo Královéhradecký ZŠ a MŠ, Jičín, 17. listopadu místo Karlovarský Gimnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně 13. místo Jihočeský ZŠ a MŠ Tábor, náměstí Mikuláše z Husi místo Hlavní město Praha Základní škola Chvaletická pořadí kraj II. kategorie SŠ místo Zlínský Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm 2. místo Jihomoravský Gymnázium Boskovice 3. místo Olomoucký Obchodní akademie Mohelnice 4. místo Karlovarský Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov 5. místo Plzeňský Střední škola informatikya finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200G 6. místo Královéhradecký Obchodní akademie Hradec Králové 7. místo Pardubický DELTA - střední škola informatiky a ekonomie, s. r. o. 8. místo Hlavní město Praha Střední průmyslová škola elektrotechnická 9. místo Středočeský Odborná střední škola podnikatelská, s. r. o. 10. místo Moravskoslezský Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, p. o. 11. místo Jihočeský Střední škola spojů a informatiky 12. místo Vysočina Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř 13. místo Liberecký Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa v. o. s. 14. místo Ústecký Gymnázium Podbořany 22

23 Hlavní aktivity v oblasti vzdělávání a prevence předluţení pomocí finanční gramotnosti COFET, a. s. + FINANČNÍ GRAMOTNOST, o. p. s. + ČSOB + MPSV ČR + MŠMT ČR vytvoření systému a zahájení vzdělávání finanční gramotnosti v rámci projektu Dost dobrá šance (ESF a MPSV ČR) učebnice, pracovní listy, příručka letora pro výuku finanční gramotnosti - realizace projektu MPSV a ESF Prevence předluţení a jak z předluţení pro dlouhodobě nezaměstnaných - Lucie Vrbková - Uţ nikdy dluţníkem (1. vydání) První mezinárodní konference k finanční gramotnosti - zkušenosti z projektu Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným na Mostecku a Ostravsku prevence předluţení a jak z předluţení - propagace a osvěta finanční gramotnosti odborné semináře (např. v PSP ČR Finanční gramotností proti předluţení a krizi ), konference (např v Kroměříţi MŠMT ČR, NIDV a SVČ Finanční gramotnost jako nezbytná součást základního i celoţivotního vzdělávání, workshopy (např Workshop FG MU Brno Zkušenosti s finanční gramotností v praxi pomoc občanům i ekonomice ), přednášky (např na VIII. mezinárodní konferenci TZ Praha 2008 Bez finanční gramotnosti mají OSVČ menší šanci na úspěch ), vzdělávání dětí a dospělých Slabikář finanční gramotnosti - prof. Ing. Dvořáková, CSc. a kolektiv (1. vydání) - propagace a osvětová činnost k finanční gramotnosti (např. finanční a odborná podpora pořadu ČRo 2 Ztráty a naděje ): Druhá mezinárodní konference k finanční gramotnosti pod názvem Českým příspěvkem k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení by mohlo a mělo být 10 milionů finančně gramotných občanů České republiky, - odborné semináře (např v Senátu Parlamentu ČR Finanční gramotnost jako nejlepší prevence předluţení občanů, konference 23

24 (např Krajský úřad v Karlových Varech Finanční gramotnost proti sociálnímu vyloučení jako jednomu ze zdrojů extremismu (Prevence kriminality a terorismu), přednášky (např v Carolinu Univerzita Karlova Praha Finanční gramotnost v době finanční krize, vzdělávání dětí a dospělých, - rekvalifikační kurzy pro lektory finanční gramotnosti vyškolení 12 lektorů FG pro ÚP v Ostravě, - vytváření projektů pro MPSV ČR a MŠMT ČR např.: Finanční gramotnost pro základní školy (ZŠ), Finanční gramotnost pro střední školy (SŠ), Finanční gramotnost pro dětské domovy (DD), Finanční gramotnost pro střediska volného času (SVČ), Finanční gramotnost pro střediska drogově závislých, Finanční gramotnost pro domovy sociální péče, Finanční gramotnost pro vězně opouštějící zařízení nápravné péče, atd. - Lucie Vrbková - Uţ nikdy dluţníkem (3. vydání) ročník Soutěţe Finanční gramotnost (MŠMT č. B / 59) měření úrovně finanční gramotnosti u ţáků ZŠ a SŠ realizace projektu Vytvoření systému vzdělávání finanční gramotnosti pro dětské domovy FGDD pro dětí a 200 pedagogů ročník Soutěţe Finanční gramotnost (MŠMT č. A / 37) měření úrovně finanční gramotnosti u ţáků ZŠ a SŠ osvětová činnost k finanční gramotnosti: odborný seminář v Senátu Parlamentu ČR- Zahájení Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení pod mottem: 10 milionů finančně gramotných občanů České republiky jako výsledek Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 24

25 Třetí mezinárodní konference finanční gramotnosti Finanční gramotnost jako základ osvěty reforem pod mottem Pouze finančně gramotný občan má šanci pochopit a přeţít reformy - odborné semináře, konference (např konference FG DD), přednášky ( např Univerzita Karlova v Senátu), vzdělávání dětí a dospělých a realizace vzdělávání finanční gramotnosti v rámci dalších projektů vč. ESF projekt vzdělávání dětí formou divadelních představení s tématem finanční gramotnosti pro základní a střední školy, dětské domovy (scénáře Poslední mince, Výlet) Slabikář finanční gramotnosti - prof. Ing. Vybíhal, CSc. a kolektiv (2. aktualizované vydání) POZVÁNKA ZVEME VŠECHNY PEDAGOGY A ŢÁKY ZŠ A SŠ DO JIŢ 3. ROČNÍKU SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST: ročník Soutěţe Finanční gramotnost pokračování měření úrovně finanční gramotnosti u ţáků ZŠ a SŠ Školní kola , okresní kola , krajská kola , celostátní kola celorepubliková finále I. kategorie ZŠ a II. kategorie SŠ v České národní bance v Praze. 25

26 Závěry a doporučení plynoucí z 2. ročníku měření úrovně finanční gramotnosti ţáků základních škol a středních škol Výsledky 2. ročníku (MŠMT ČR č. A / 37 ve školním roce 2010 / 2011) měření úrovně znalostí finanční gramotnosti formou Soutěţe Finanční gramotnost prokázaly, ţe průměrná úroveň finanční gramotnosti ţáků 2. stupně ZŠ a ţáků SŠ se oproti 1. ročníku nijak podstatně nezměnila a dosahuje stále cca 50% správných odpovědí, ve zvoleném systému známkování průměrně chvalitebně minus. Tento výsledek vzhledem k tomu, ţe 2. ročníku Soutěţe Finanční gramotnost se účastnilo jiţ ţáků - respondentů výhradně na principu dobrovolnosti, tj. pouze ti, kteří mají nějakou znalost finanční gramotnosti či mají zájem o finanční gramotnost, svědčí o stále nedostačujících znalostech ve všech základních oblastech finanční gramotnosti. Měření FG formou Soutěţe Finanční gramotnost a výsledky 2. ročníku tedy znova potvrdilo nezbytnost další intenzivní podpory celorepublikového rozvoje komplexního vzdělávání finanční gramotnosti. Výuka finanční gramotnosti všemi formami včetně inovace interaktivními formami divadelních představení, apod. u všech kategorií dětí, mládeţe i dospělých je nejúčinnější formou prevence předluţení a současně i základem osvěty reforem. Účast ţáků i pedagogů a jejich odezvy opět potvrdily správnost zvolené formy měření finanční gramotnosti pomocí 4 kol (školní, okresní a krajská internetovou formou a celorepubliková finále formou prezenční) soutěţe, která dokázala ţáky i pedagogy zaujmout. Výsledkem je rekordní účast ţáků ZŠ a SŠ ve 2. ročníku Soutěţe Finanční gramotnost, čímţ se tato soutěţ dostala na 1. místo mezi všemi soutěţemi 26

27 vyhlašovanými MŠMT ve školním roce 2010 / 2011 z hlediska počtu soutěţících ţáků. Doporučuje se zváţit rozšíření měření úrovně finanční gramotnosti i na ţáky 1. stupně základních škol a v rámci předškolní výchovy, vše adekvátním způsobem příslušným k věku. Rovněţ rozšíření vzdělávání finanční gramotnosti i měření úrovně finanční gramotnosti pomocí Soutěţe Finanční gramotnost u studentů vysokých škol je dle vysokoškolských pedagogů více neţ ţádoucí. Kontakty: FINANČNÍ GRAMOTNOST, o. p. s. Vyšehradská 320 / 49, Praha 2 ; Bc. Petra Frantová Tel.: ; Lucie Štolbová Tel.: ; ; COFET, a. s. Vyšehradská 320 / 49, Praha ; ; ; ; Ing. Aneta Hornychová Tel.: ; Ing. Bc. Ivan Noveský 27

2. ročník soutěže SAPERE vědět, jak žít školní rok 2011/2012

2. ročník soutěže SAPERE vědět, jak žít školní rok 2011/2012 Stránka1 Měření úrovně znalostí žáků základních a středních škol z oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy v rámci evropského projektu SAPERE 2. ročník soutěže SAPERE vědět, jak žít školní

Více

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví a bankovnictví Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Marcela Kobernová finance Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Výuka finanční gramotnosti na základních školách Diplomová práce Brno 2011 Vypracovala: Bc. Petra Holásková Vedoucí práce: Ing. Oldřich

Více

6. NEWSLETTER PROFESNÍ KOMORY SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ_duben 2014

6. NEWSLETTER PROFESNÍ KOMORY SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ_duben 2014 5. newsletter: Březen 2014 6. NEWSLETTER PROFESNÍ KOMORY SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ_duben 2014 V 6. newsletteru Profesní komory sociálních pracovníků Vám přinášíme zprávu z individuálního setkání se zástupci

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název: Střední škola letecké a výpočetní techniky, Odolena Voda, U Letiště 370 Adresa: U Letiště 370, Odolena Voda 250 70 Zřizovatel: Středočeský kraj se sídlem: Zborovská 11,

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

Výuka Miroslav Škvára

Výuka Miroslav Škvára www.skvara.cz Výuka Miroslav Škvára Střední školy Gymnázium Voděradská, Praha 10 Střední škola pro sluchově postiţené Vysoká škola MÚVS ČVUT Praha 6 MBA - CMI - Czech Management Institute Manaţerská fakulta

Více

Závěrečná zpráva. projektu

Závěrečná zpráva. projektu Závěrečná zpráva projektu podzim 2011 Obsah 1. AIESEC 2. Jak to všechno začalo? 3. Vyhodnocení dotazníků žáků 4. Praktikanti 5. Závěrečná schůzka SŠ shrnutí 6. Rady od partnerů - dotazníky 7. Rady a závěr

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2009/2010

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2009/2010 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Luhačovice 30. října 2010 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 4 3. MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2011 Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne a schválila školská rada

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Podpora finanční gramotnosti žáků základních a středních škol

Podpora finanční gramotnosti žáků základních a středních škol Podpora finanční gramotnosti žáků základních a středních škol Metodický materiál pro pedagogické pracovníky Autoři: Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Vydalo Informační a vzdělávací centrum

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Komparace speciálního vzdělávání v České republice a v Irsku

MASARYKOVA UNIVERZITA. Komparace speciálního vzdělávání v České republice a v Irsku MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Komparace speciálního vzdělávání v České republice a v Irsku Bakalářská práce Brno 2009 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Marta Goňcová,

Více

Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít

Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE SAPERE vědět, jak ţít Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe SAPERE vědět, jak ţít (1) Soutěţ SAPERE vědět, jak ţít (dále jen

Více

ENERSOL 2008 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ

ENERSOL 2008 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ ENERSOL 2008 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ VE SVÉM OKOLÍ ENERSOL 2008 ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH 1 3, Vize, strategie, východiska a cíle projektu

Více

Téma - Rodinný rozpočet

Téma - Rodinný rozpočet Téma - Rodinný rozpočet Obsah multimediálního vzdělávání Typy rozpočtů Co tvoří příjmy a výdaje rodiny 4 fáze života = 4 různé rozpočty Rozpočet ovlivňuje produktový mix Investice do vlastního bydlení

Více

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010 III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010 Září 2011 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. INSTITUCIONÁLNÍ A POLITICKÝ RÁMEC ROMSKÉ INTEGRACE... 5 2.1 NÁRODNÍ ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ ROMSKÉ INTEGRACE...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 Přerov 9. 10. 2013 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2009 2010 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN

Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-2012 Strana 2 (celkem 27) 1

Více

2011/2012 2012/2013 VI. 2011/2012 2012/2013 VII. 2011/2012 2012/2013 VIII. 2011 2012 IX.

2011/2012 2012/2013 VI. 2011/2012 2012/2013 VII. 2011/2012 2012/2013 VIII. 2011 2012 IX. I. Základní charakteristika Základní údaje Stručná charakteristika školy Vedení školy Organizační struktura školy Školská rada Přehled oborů vzdělávání Přehled aktivit školy Přehled realizovaných projektů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Střední školy elektrotechniky a strojírenství, Jesenická 1, Praha 10 podle 10 odst. (3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK

EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK BRNO 4. 7. listopadu 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Ve dnech 4. až 7. listopadu 2014 proběhl v areálu brněnského výstaviště, v pavilonech

Více

Motto: Učitelé a školitelé jsou klíčovými činiteli ve všech strategických. postupech zaměřených na podporu rozvoje společnosti. a ekonomiky.

Motto: Učitelé a školitelé jsou klíčovými činiteli ve všech strategických. postupech zaměřených na podporu rozvoje společnosti. a ekonomiky. Motto: Učitelé a školitelé jsou klíčovými činiteli ve všech strategických postupech zaměřených na podporu rozvoje společnosti a ekonomiky. Klíčové kompetence představují přenosný a multifunkční soubor

Více