Integrace evropských kapitálových trhů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrace evropských kapitálových trhů"

Transkript

1 Český kapitálový trh a jednotný evropský kapitálový trh Evropský kapitálový trh prochází dynamickým procesem integrace, který je prezentován jako jedna z klíčových priorit EU. Odstranění fragmentace finančních trhů by mělo přinést zvýšení jejich alokační a operační efektivnosti (vyšší konkurence mezi finančními zprostředkovateli a burzami, úspory z rozsahu při vyhodnocování projektů, konvergence výnosů na stejně riziková aktiva), mobilizace úspor na celoevropské úrovni (budou moci být financovány větší a dlouhodobější projekty) a možnost lepší diverzifikace rizika investorů. Potažmo má pozitivní vývoj na finančních trzích přispět k vyššímu hospodářskému růstu a zaměstnanosti. Na téma pozitivních dopadů integrace na kapitálových trzích vzniklo v poslední době větší množství studií, které se více či méně snažily kvantifikovat možné přínosy 1. Česká republika se nemůže před velice dynamickým vývojem na evropském kapitálovém trhu uzavřít. Vzhledem k nadcházejícímu vstupu do Unie a následnému přijetí společné měny se subjekty českého kapitálového trhu již dnes dostávají do situace, kdy musí formulovat strategie svého dalšího rozvoje, primárně v závislosti na tom, co se děje v Unii. Cílem této studie je čtenáře nejprve stručně seznámit s vývojem na evropském kapitálovém trhu (vývoj integračních tendencí). Pak v návaznosti popsat situaci a základní tendence v České republice a formulovat obecná doporučení. Úsilí zaměříme především na kapitálový trh a na bankovní sektor, tedy dvě kategorie finančních trhů, na kterých firmy obstarávají kapitál. V rámci kapitálového trhu rozebereme podstatné legislativní změny a postavení Komise pro cenné papíry, možnosti budoucího vývoje Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM a problematiku clearingu a vypořádání obchodů s cennými papíry. V oblasti bankovního sektoru nás bude zajímat úloha českých bank na jednotném evropském trhu kapitálu. Studie si neklade za cíl precizně analyzovat český trh kapitálu, ale chce spíše formulovat základní otázky v obecné rovině a nastínit problémy spojené s integrací českého kapitálového trhu do jednotného evropského trhu kapitálu. Integrace evropských kapitálových trhů Integrace evropských finančních trhů je prezentována jako jedna z hlavních priorit EU. Snahy o tvorbu integrovaného trhu kapitálu s vysokou alokační a operační efektivností však nejsou ničím novým. Integraci na finančních trzích napříč Evropou se věnovala již Bílá kniha o dokončení vnitřního trhu z roku V návaznosti na to byla velice významná druhá direktiva o koordinaci bankovní činnosti, vycházející z principu vzájemného uznávání 1 např. Quantification of the Macro-Economic Impact of Integration of EU Financial Markets, London School of Economics 2002, 1

2 bankovních licencí a zajišťující jednotný pas banky poskytující služby na evropské úrovni. V roce 1993 byla přijata první direktiva o investičních službách. Integrace finančních trhů se stala hlavní politickou prioritou Unie na summitu v Cardiffu v roce Hlavy států zde konstatovaly, že přes dosavadní snahu existuje stále velký prostor pro prohloubení integrace. V roce 1998 byl tak přijat akční plán rizikového kapitálu, zaměřený na odstraňování současných institucionálních, regulačních a daňových bariér a na podporu financování dynamicky se rozvíjejících malých a středních podniků. Komise navíc dostala za úkol zaměřit se na možnosti dalšího prohloubení integrace na trhu s kapitálem, a na summitu v Kolíně nad Rýnem v roce 1999 tak mohl být přijat akční plán pro finanční služby, obsahující návrh velkého množství konkrétních kroků zaměřených na prohloubení integrace trhu s finančními službami. Význam návrhu spočíval především ve stanovení základních priorit 2 : o Dokončení jednotného velkoobchodního trhu finančních služeb 3 Ulehčit emisi a obchodování s cennými papíry podporou tržních procesů (aliance mezi burzami, modernizace platebních a vypořádacích systémů). Zaručit tak vyšší likviditu trhů a vznik trhů s rizikovým kapitálem. Navrhovaná opatření jsou konkrétně zaměřená na odstranění bariér při obstarávání kapitálu na evropské úrovni (direktiva o informačních povinnostech a prospektu emitenta), na podporu přeshraničního obchodu s CP (direktiva o přeshraničním užití zástav), na tvorbu jednotných požadavků na finanční výkazy pro společnosti kotované na burzách EU (dodatky ke 4. a 7. direktivě podnikového práva), a jiné. o Rozvoj otevřeného a bezpečného maloobchodního trhu finančních služeb Zajistit zvýšenou informovanost, transparentnost a bezpečnost při přeshraničním poskytování finančních služeb. Odstranit množství právních a administrativních překážek, které brání běžným klientům nakupovat přes hranice běžné finanční služby, jako leasing nebo hypotéku. K opatřením v této oblasti patří mimo jiné návrh direktivy o prodeji finančních služeb na dálku. o o Zajištění kontinuální stability evropských finančních trhů Prosadit kooperaci při dohledu a podchytit tím systematická a institucionální rizika. Odstranění daňových překážek integrace na trhu kapitálu Zavést direktiva o minimálním efektivním zdanění z úspor při přeshraničním výnosu. Integraci především na peněžním trhu značně podpořilo přijetí eura v roce V roce 2001 se plně integrované efektivní finanční trhy staly jednou z priorit Lisabonského procesu. V Lisabonu se stanovil konec roku 2003 jako nejpozdější termín pro implementaci všech opatření akčního plánu pro rizikový kapitál a vybraných částí akčního plánu pro finanční služby. Pomalý postup při naplňování akčního plánu pro finanční služby vedl v roce 2000 k sestavení Výboru moudrých pod vedením Alexandra Lamfalussyho. Jeho hlavním úkolem bylo identifikovat příčiny pomalého postupu implementace nových norem, zdůvodnit přetrvávající fragmentaci finančních trhů a navrhnout příslušná opatření. V únoru 2001 Výbor zveřejnil finální zprávu, ve které doporučuje ustanovit European Securities Committee (ESC, 2 Commision outlines Action Plan for single financial market, 3 Akční plán finančních služeb, Bankovnictví 4/2003, s.10 2

3 viz BOX 1: Instituce) a změnit legislativní proces v oblasti akčního plánu pro finanční služby. Nový legislativní proces by měl podle návrhu stavět na čtyřech základních úrovních práce 4 : 1) První úroveň (Level 1) rámcová legislativa: Na první úrovni by mělo dojít ke shodě v zásadních principech, které se stanou součástí návrhu direktivy. Komise vypracuje takovýto návrh, který schválí Rada za spolurozhodování Evropského parlamentu. 2) Druhá úroveň (Level 2) prováděcí legislativa (implementace): Komise po konzultaci s ESC požádá CESR (Committee of European Securities Regulators) 5 o vyjádření se k implementačním opatřením direktivy. CESR má za úkol vypracovat návrh na základě komunikace s účastníky trhu, koncovými uživateli a spotřebiteli. Komise postoj CESR přezkoumá a navrhne implementační opatření ESC, která o něm do tří měsíců hlasuje. Komise pak ve finále opatření schválí nebo zamítne. Po celou dobu musí být informován Evropský parlament, pro případ, že by byla překročena implementační pravomoc. 3) Třetí úroveň (Level 3) interpretace: CESR formuluje společnou interpretaci a zajišťuje konzistentní implementaci a aplikaci. 4) Čtvrtá úroveň (Level 4) vynucování a kontrola: Komise kontroluje soulad národních legislativ s legislativou Unie a může zahájit akci proti zemi, která komunitární legislativu porušuje. Výbor moudrých dále navrhl chápat jako prioritu modernizaci emisního procesu a registrace cenných papírů, rozšíření principu jednotného pasu, zavedení společných účetních standardů. Opatření Výboru moudrých byla předmětem jednání na summitu ve Stockholmu na jaře Evropský parlament měl jisté výhrady proti snížení své role v legislativním procesu, a tak k finálnímu kompromisu došlo až v únoru Nový implementační mechanismus je prozatím, vzhledem k jeho krátké historii, těžké hodnotit. Doposud totiž ještě nebylo schváleno žádné opatření druhé úrovně (Level 2). Po summitu v Barceloně v březnu 2002, v průběhu španělského a dánského předsednictví, došlo i tak k celkovému zrychlení legislativních prací. Box 1: Instituce European Securities Committee (ESC): nově zřízený výbor Evropské komise, ve kterém má každý z členských států svého zástupce a který má spolurozhodovací pravomoci. Committee of European Securities Regulators (CESR): sdružení evropských regulátorů kapitálových trhů, které má v procesu implementace opatření poradní funkci. Nahradilo uskupení FESCO (Forum of European Securities Commissions), které mělo menší pravomoci. V současné době se předpokládá, že celkové podmínky pro rozvoj integrace na finančních trzích jsou příznivé 6, a to zejména díky značné legislativní aktivitě. K přetrvávajícím problémům patří nedostatečná společná infrastruktura, která je způsobena zejména tím, že se domácí instituce dlouhodobě vyvíjely tak, aby pokryly především domácí potřeby. Ve srovnání se Spojenými státy tedy nelze evropské finanční trhy považovat za integrované. 4 Final Report of The Committee of Wise Men on the regulation of european stock securities market, 5 Evropské sdružení komisí pro cenné papíry 6 OECD Economic survey 2002-EMU,s : Policies to boost financial market integration 3

4 Nejlépe integrovaný je evropský peněžní trh, kde došlo k zásadnímu průlomu zavedením jednotné měny (1999), zavedením platebního systému TARGET a direktivou o finalitě vypořádání. Trh s cennými papíry (akcie a dlouhodobé dluhopisy) je oproti peněžnímu trhu ještě značně fragmentovaný, ale i zde vyvolalo euro silné prointegrační tendence. Na trhu s vládními dluhopisy tak došlo k redenominaci vládních bondů na euro hned na počátku roku 1999 a všechny nové emise byly již denominovány v euro. Navíc došlo k synchronizaci emisních kalendářů. Odstranění kursového rizika přineslo velké sblížení výnosů na vládní bondy. Přetrvávající rozdíly jsou dány především tím, že existuje jedenáct různých emitentů vládních bondů a každý z nich zabezpečuje emisi jinými technikami. V oblasti podnikových bondů převažuje trend nárůstu emisní činnosti. I tak mají v Evropě oproti USA stále velký význam finanční zprostředkovatelé, především banky, které vstupují mezi investory a emitenty. Klíčovými evropskými subjekty na akciovém trhu jsou London Stock Exchange, Euronext a Deutsche Bőrse (německá burza). Se zavedením eura je pozorována sílící integrace na akciových trzích, projevující se zvýšenou korelací mezi pohybem cen akcií napříč EMU. Celkově narůstá podíl přeshraničních obchodů a roste i jejich koncentrace, především díky horizontálním a vertikálním fůzím a vznikem aliancí mezi jednotlivými burzami. Vertikální koncentrací rozumíme sjednocení jednotlivých činností při obchodu s cenným papírem pod jednu střechu, to znamená integraci obchodování, clearingu, vypořádání a úschovy do jedné instituce. Horizontální integrací rozumíme konsolidaci na stejné úrovni, to znamená fůzi mezi burzami nebo spojení národních vypořádacích systémů. Učebnicovým příkladem těchto tendencí je vznik Euronextu v roce BOX 2: Euronext Akcionáři amsterdamské, bruselské a pařížské burzy dostali v roce 2000 výměnou za své dosavadní podíly nové akcie Euronextu. Do roku 2001 byla na bázi systému pařížské burzy vytvořena jednotná obchodní platforma (NSC), ve které mají přístup členové všech tří burz ke všem zaregistrovaným cenným papírům, v souladu s jednotnými pravidly. Pro každou akcii vznikla společná kniha objednávek, čímž došlo k enormnímu nárůstu transparentnosti a likvidity trhu 7. Dále byl zaveden jednotný clearingový systém Clearnet SA (na bázi software Clearing21) v Paříži, ve kterém se každý obchodní den spočtou čisté pozice všech členů. Clearnet SA vstupuje mezi obě strany uskutečňující transakci (centrální protistrana), a garantuje tak jejich vypořádání. Peněžní vypořádání se provádí přes systém centrálních bank a převod cenných papírů zajišťují národní depozitáře. Euronext se tak stal rázem s druhou 7 portál Euronext: 4

5 největší tržní kapitalizací po London Stock Exchange 8 jedním z klíčových hráčů na evropském kapitálovém trhu. Strategie Euronextu je jednoduchá: rozšiřovat se, rozšiřovat nabídku produktů, klientskou základnu a zvyšovat celkovou tržní kapitalizaci registrovaných CP organickým růstem. Euronext se tak v roce 2002 rozšířil o lisabonskou burzu, získal LIFFE 9, podepsal smlouvy o vzájemném členství s helsinskou a varšavskou burzou a plánuje joint venture s mezinárodním depozitářem Euroclear. V roce 2003 vznikl LIFFE CONNECT, jako jednotný přeshraniční trh s deriváty. Euronext zdaleka není ojedinělým případem nadnárodní spolupráce burz. Zvlášť pro české podmínky je zajímavý případ spojení helsinské a talinské burzy. Na druhou stranu je třeba mít na paměti, že ne každá (především regionální) spolupráce musí být, vzhledem k vysoké nákladnosti většiny projektů, nutně úspěšná (projekt CECE index vídeňské burzy). Rovněž EURONEXT není ve všech směrech bezproblémový a problémy přetrvávají především v oblasti vypořádání obchodů. I přes pozitivní vliv zvýšené koncentrace zůstávají akciové trhy značně fragmentované. Jednotný cestovní pas pro emitenty (direktiva o jednotném prospektu pro emitenty) by mohl pomoci rozšířit obzory mnoha evropským investorům. Hlavním přetrvávajícím problémem trhu s akciemi a cennými papíry je roztříštěnost vypořádacích systémů. Existuje sedmnáct různých národních centrálních depozitářů (vypořádávají obchody především na národní úrovni). Oproti americké NSCC 10, kde se každodenním spočítáním čisté pozice všech svých členů odbourá zhruba 97% veškerých transakcí, se v Evropě stejným způsobem odbourá v průměru pouze 40% transakcí 11. Ačkoliv domácí transakční náklady jsou v EU častokrát dokonce nižší než v USA, transakční náklady při přeshraničních obchodech jsou v závislosti na tom, o jaké země v Unii se jedná, až mnohonásobně vyšší. Snaha EU v této oblasti směřuje k vytvoření takových podmínek, ve kterých by tržní síly samy iniciovaly vytvoření jednotného systému clearingu a vypořádání. Podle závěrů Giovanniniho skupiny může v zásadě dojít k integraci clearingu a vypořádání třemi různými způsoby: jednotný evropský clearing (jedna centrální protistrana) a jednotný systém vypořádání, jednotný clearing (jedna centrální protistrana) a vypořádání na národních úrovních (přes národní centrální depozitáře a centrální banky) nebo větší množství navzájem propojených systémů clearingu a vypořádání. Již od roku 1968 funguje celoevropský nadnárodní systém vypořádání obchodů s cennými papíry Euroclear, založený na elektronickém vypořádání (dodání / platba), který plánuje joint venture s Clearnet SA (clearing Euronextu). Na podobném principu funguje další depozitář a vypořádací centrum Clearstream, jehož klientem je i český UNIVYC, vypořádávající obchody na Burze cenných papírů Praha. V bankovnictví se velkoobchodní bankovnictví v obchodování s úrokovými produkty a měnami mezi evropskými finančními centry zdá být vcelku homogenní a efektivní. Oblast velkoobchodního bankovnictví je parketou pro skupinu největších evropských bank. Většina menších národních bank se soustředí na navazující maloobchodní trh, v rámci kterého firmy a spotřebitelé obyčejně obstarávají úvěr, zakládají běžný účet, pořizují hypotéku miliard euro 9 London International Financial Futures and Options Exchange 10 US National Securities Clearing Corporation 11 závěrečná zpráva Giovanniniho skupiny (2003), 5

6 a podobně. Ten ale zůstává stále značně fragmentován 12. Příčinou je především nedostatečná synchronizace legislativy v oblasti ochrany spotřebitele, neexistence jednotného maloobchodního platebního systému, celkově rozdílná kultura bankovního podnikání a jazykové rozdíly v jednotlivých členských zemích. Minimum subjektů bohužel poptává spotřební úvěr, běžný účet nebo hypotéku mimo svůj národní trh (za hranicemi země) a banky příliš neusilují o přeshraniční klienty. V důsledku malé intenzity mezinárodní konkurence (značné monopolní síly domácího bankovního sektoru) v poskytování retailových služeb přetrvávají i za existence společné měny rozdíly v maloobchodních klientských úrokových sazbách mezi jednotlivými členy Unie. Naprosto rozdílné, jak rámcovou úpravou, tak výhodností, zůstávají národní trhy s hypotékami. Na národní maloobchodní úrovni převažuje tendence bank prohloubit univerzalizaci poskytovaných služeb, tedy poskytovat, prostřednictvím svých dceřiných společností, i možnosti investování do podílových fondů, možnosti stavebního nebo penzijního spoření. V průběhu devadesátých let došlo v EU ke zvýšení tržní koncentrace a fůzím mnoha bank, ale minimum z nich probíhalo mezi bankami z různých členských států. Český kapitálový trh Česká republika má v porovnání s ostatními tranzitivními ekonomikami relativně velký finanční sektor, hodnota finančních aktiv přesahuje 160% HDP. Charakteristickými rysy jsou především vysoká tržní koncentrace, silná pozice bankovního sektoru, málo rozvinutý kapitálový trh s nízkou úrovní corporate governance a vysoká zahraniční účast 13. Vysoká tržní koncentrace se projevuje ve všech oblastech finačního sektoru. Bankovní sektor v podstatě kontrolují tři největší hráči se zhruba 60% všech bankovních aktiv 14. Na trhu s cennými papíry existuje velice malé množství vysoce likvidních blue chips, se kterými se realizuje většina obchodu a v nichž hraje stěžejní roli omezené množství velkých dealerů. V České republice mají stejně jako ve většině evropských zemí banky klíčovou úlohu při alokaci úspor mezi investiční projekty (finačním zprostředkování), zatímco význam kapitálového trhu zůstává malý při nízké úrovni corporate governance. Podle výzkumu Corporate governance risk survey in Czech republic 15 má Česká republika po Slovensku nejhorší CGR index 16, při největších slabinách v oblasti vynucování práva a nízké kvalitě etického prostředí. Stejně jako ve většině tranzitivních ekonomik, na rozdíl od současných členů EU, zahraniční vlastníci hrají velkou úlohu na domácím finančním trhu. 12 Sander Harald, Convergence in Eurozone retail banking?, , 13 Ihnat Pavol, Prochazka Petr, The financial sector in the Czech Republic: an assessment of its current state of development and functioning, ECB, srpen Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, 15 Vychodil Ondřej,Sedláček Tomáš, Kudrna Zdeněk, Katzová Ilona, Corporate Governance risk survey in Czech republic, Merit Research working papers No 2, květen Corporate governance index 6

7 Bankovní sektor Český bankovní sektor převyšuje svým rozměrem většinu bankovních sektorů nových členských zemí 17. Bankovní aktiva v ČR čítají zhruba 130% HDP a úvěry 60% HDP. V Maďarsku nebo Polsku je podíl zhruba 60% HDP. Je to dáno tím, že v Československu existovala jistá forma bankovního systému už za socialismu, a nezačínalo se tedy úplně od začátku. Na druhou stranu, v porovnání s průměrem EU, kde bankovní aktiva čítají zhruba 260% HDP a úvěry 130% HDP, je úroveň finančního zprostředkování českých bank stále dosti malá. Důvodem takto vysokého rozdílu mezi tranzitivními ekonomikami a EU obecně je především krátká historie tradičního bankovnictví a druhá vlna transformačních krizí (v ČR ), která odhalila velké množství špatných úvěrů. Následný nárůst klasifikovaných úvěrů v ČR způsobil nedůvěru v český podnikový sektor a vedl banky k většímu nákupu vládních obligací a dalších likvidních cenných papírů a menší úvěrové aktivitě. Možnosti investic do alternativních vládních dluhopisů rostly s rostoucími schodky státního rozpočtu, které byly do značné míry způsobeny náročnou sanací bankovního sektoru. Největší množství klasifikovaných úvěrů 18 dosáhl bankovní sektor v roce 1999, viz graf 1. Klasifikované úvěry byly postupně převáděny na Konsolidační agenturu, banky sanovány (celkové náklady sanace bankovního sektoru přesáhly jednu pětinu ročního HDP 19 ), aby mohly být prodány strategickým partnerům klasifikované úvěry, mld KČ podíl na celkových úvěrech, v % graf 1:Vývoj klasifikovaných úvěrů, zdroj:čnb Teprve privatizací bank do rukou silných strategických zahraničních vlastníků začala přeměna českého bankovního sektoru. Francouzská Société Générale se v Komerční bance zaměřila na řízení rizik, Erste Bank prosazuje v Česká spořitelně transformaci všech sfér pomocí projektového řízení a belgická KBC se snaží v ČSOB o vytvoření silné skupiny s důrazem na bankopojištění Giacomo Caviglia, Key features of the financial sectors in EU accession countries, ECB, srpen 2002, 18 počítáno bez Konsolidační agentury 19 Ročenka Hospodářských novin Ročenka hospodářských novin

8 počet velkých bank počet malých bank počet středních bank hopodářský zisk bank, mil. Kč graf 2:Vývoj struktury bankovního sektoru, zdroj ČNB Na počátku transformace vzniklo za velice uvolněných regulačních podmínek velké množství bank, které poskytovaly v euforii úvěry více méně každému. Vývoj struktury bankovního sektoru směrem k vyšší koncentraci ukazuje graf 2. Vyšší koncentrace, sanace a zahraniční vlastnictví stabilizovaly bankovní sektor. Proto se v oblasti vlastnictví a struktury už nedají po vstupu do Unie očekávat výraznější změny 21. Stále přetrvává vyšší stupeň opatrnosti bank projevující se v průměru překapitalizací (vyšším než 13,5 procentním podílem kapitálu na rizikově vážených aktivech 22 ) a vysokou likviditou (v průměru vyšším než 35 procentním podílem likvidních aktiv). To vše hovoří pro to, že by dlouhodobě měla růst úvěrová aktivita bank. Bankovní sektor potřebuje v současné době zvýšit svou konkurenceschopnost v evropském měřítku. Poplatky za retailové služby českých bank jsou z velké části výrazně dražší než služby jejich mateřských společností v Evropě 23. A právě v domácích retailových službách využívajících znalostí domácího prostředí tkví budoucí působení českých bank po vstupu do EU. Velké české banky budou čím dál více srůstat se svými mateřskými vlastníky a působit jako jejich pobočky 24. Důležitá je tedy kvalitní transformace bank, prohloubení univerzalizace služeb a snižování současných poplatků. Dceřinné společnosti KBC, ERSTE Bank a Societé Général nabízející své vlastní podílové fondy se pomalu integrují s investičními společnostmi ČSOB, ČS a KB. Kapitálový trh V České republice, stejně jako v ostatních nově přistupujících zemích, je kapitálový trh jako zdroj financování investičních projektů využíván relativně velice málo. Existuje pro to hned několik důvodů. Jedním z nejdůležitějších faktorů je skutečnost, že kapitálový trh má 21 Ke změnám vlastnictví výhledově může dojít na evropské úrovni. V případě, že zahraniční vlastníci tuzemských bank budou samy vstupovat do větších globálních skupin, může to mít dopad i na největší české banky. Doposavad ovšem docházelo v rámci EMU k zvyšování tržní koncentrace v bankovním sektoru víceméně výhradně na národní úrovni, a tak se pouze těžko odhaduje, zda můžeme v budoucnu očekávat zahraniční fůze nebo akvizice matek našich největších domácích bank. 22 Pravidla kapitálové přiměřenosti požadují jen 8%. 23 Dubská Drahomíra, Bankovní sektor zdevastoval české veřejné rozpočty. Jaký je po velké sanaci?, Ekonom , s Například dceřinné společnosti KBC, ERSTE Bank a Societé Général nabízející své vlastní podílové fondy se pomalu integrují s investičními společnostmi ČSOB, ČS a KB. 8

9 za sebou relativně krátkou historii, během níž procházel podnikový sektor restrukturalizací a za pochodu se vytvářel právní a regulační rámec pro investory (corporate governance a ochrana akcionářů). V této souvislosti byl důležitý i způsob privatizace, který do značné míry předurčil jednak budoucí strukturu vlastníků a s tím i kulturu kapitálového trhu a nižší úroveň corporate governance 25. Na druhém místě je třeba připomenout, že v českých podmínkách hrál velkou roli příliv přímých zahraničních investic, který v mnohém nahradil domácí zdroje kapitálu. Relativní význam českého kapitálového trhu v Evropě samozřejmě také odvisí od hospodářské síly dané země a s ní souvisejícím počtem domácích blue chips, které tvoří likviditu kapitálového trhu. Akcie a dluhopisy Český kapitálový trh patří vedle polského a maďarského 26 k jediným z trhů přistupujících zemí, které má alespoň trochu smysl srovnávat s kapitálovými trhy v Evropě Euronext Německá burza- Frankfurt Španělsko Finsko Portugalsko Polsko tržní kapitalizace v roce 2001 (miliardy eur) Maďarsko Česká republika Graf 3:Srovnání tržních kapitalizací akcií registrovaných na evropských burzách v roce 2001, zdroj: ECB Akcie jsou v ČR obchodovány na dvou organizovaných a plně elektronických trzích, na Burze cenných papírů Praha (BCPP) a v RM SYSTÉMU (RMS) nebo na OTC trhu. Většina obchodů s akciemi probíhá na OTC trhu nebo na BCPP, a to mezi malým množstvím velkých investorů s malým množstvím likvidních titulů. Zhruba 80% obchodů s cennými papíry na BCPP probíhá mezi deseti největšími obchodníky s cennými papíry 27. V roce 1997, kdy byly na BCPP zaregistrovány akcie zhruba 1700 společností, začala Burza s vyřazováním titulů s malou likviditou nebo nízkou tržní kapitalizací. K dalšímu vyřazování cenných papírů došlo po novelizaci zákona o cenných papírech (novela č. 362/2000 Sb.), která změnila koncept veřejně obchodovatelného cenného papíru na ve světě obvyklý koncept registrovaného cenného papíru. Cenné papíry, které nesplnily zákonem dané požadavky, musely veřejné trhy ve lhůtě do jednoho roku opustit V roce 2001 tak zůstalo na BCPP zaregistrováno pouze 102 společností. Ve srovnání se zbytkem Evropy má tržní kapitalizace a objem obchodů na BCPP marginální význam. Tržní kapitalizace burz v Evropě porovnává graf 3. Podle něj tvoří tržní kapitalizace BCPP pouze půl procenta celkové tržní kapitalizace největší burzy eurozóny (Euronext). Nesrovnatelně 25 V rámci kupónové privatizace zprivatizovaly většinu podniků investiční společnosti, ve kterých nabyly majoritní podíl velké nezprivatizované banky. Zprivatizované podniky tak nepřímo opět ovládl stát. 26 Významná je ještě po splynutí s Helsinskou burzou burza v Talinu. 27 Giacomo Caviglia, Key features of the financial sectors in EU accession countries, ECB, srpen 2002, 9

10 menší je i úroveň likvidity, spojená s menším počtem aktivně obchodujících subjektů 28 (vývoj: viz graf 4) a nižším poměrem objemu obchodů na tržní kapitalizaci (vývoj: viz graf 5). K nízké likviditě trhu přispívá také relativně nákladné finální vypořádání obchodů (viz kapitola o SCP). Malá likvidita sekundárního trhu spolu s administrativními bariérami znesnadňuje a zdražuje primární emise. Pokud nedojde k zvýšení počtu účastníků trhu, jeho likvidity a efektivnosti, budou pravděpodobně pražskou Burzu v budoucnu opouštět nejlikvidnější emise blue chips jako Unipetrol, Telecom nebo ČEZ, kterým se vyplatí umístit akcie a emitovat na zahraničních trzích. Obchody s dluhopisy, ačkoliv jsou z velké části zaregistrovány na BCPP, probíhají většinou prostřednictvím OTC trhu. Obchodní aktivita na trhu s dluhopisy svým obratem značně převyšuje aktivitu při obchodování s akciemi. Obchodování s dluhopisy se na celkovém objemu obchodů podílí více jak 90 procenty. Značně likvidní je trh s vládními dluhopisy, jehož význam roste s růstem veřejného zadlužení. Trh s podnikovými dluhopisy je relativně méně likvidní. Na druhou stranu, celková hodnota podnikových dluhopisů je více než dvojnásobná. S blížícím se přijetím společné měny budou s konvergencí úrokových měr do značné míry konvergovat i výnosy na vládní bondy a v menší míře i na podnikové dluhopisy. BCPP dostala v roce 2001 licenci k obchodu s deriváty. Ukazuje se ovšem, že o burzovní deriváty (futures a opce) není dostatečný zájem. Fondy a pojišťovny již využívají k zajištění deriváty na OTC trhu a legislativně mají znemožněno investovat do derivátů ze spekulativních důvodů. Nový zákon o kolektivním investování by měl umožnit vznik nových derivátových fondů. 28 například dvacet pět členů BCPP oproti tři sta šedesáti mezinárodním členům burzy ve Frankfurtu 10

11 graf 5 : BCPP (1) graf 4: BCPP (2) 11

12 BCPP a možné scénáře jejího budoucího vývoje Vzhledem k nízkému objemu obchodů, relativně malému počtu členů a likviditě koncentrované v úzkém segmentu trhu se zdá být neúnosné, aby i nadále existovala BCPP izolovaně. To neznamená, že neexistuje velké množství jiných navzájem provázaných možností, jak zvýšit likviditu BCPP a celého kapitálového trhu. K úspěšným projektům podpory likvidity patřilo například zavedení SPAD 29 na BCPP. Transparentnost trhu vzrostla s vyřazením velkého množství nelikvidních titulů z obchodování. Na druhou stranu přetrvává problém s relativně drahým finálním vypořádáním v SCP nebo absence primárních emisí na kapitálovém trhu jako takovém 30. Domnívám se ovšem, že samotná kultivace domácího kapitálového trhu, politika snižování transakčních nákladů a přizpůsobení se evropským a světovým standardům dlouhodobě BCPP nestačí. Výrazné úsilí EU v oblasti tvorby jednotného kapitálového trhu podněcuje rostoucí počet horizontálních a vertikálních aliancí a fůzí mezi burzami v Evropě. Přes nedořešené otázky 31 se s rostoucí koncentrací výrazně zostřuje konkurence mezi burzami, což již dnes předznamenává, že na budoucím jednotném evropském kapitálovém trhu není místo pro malou izolovanou burzu. Alternativou k samostatnému vývoji burzy je aliance s jinou (ať už velkou etablovanou nebo menší) burzou. Aliance může nabývat různých podob, od sdílení informačních kanálů a společného vystupování (strategické partnerství), přes integraci obchodování (jednotná obchodní platforma a kniha objednávek) až po plnou integraci všech činností (obchodování, clearing a vypořádání) pod jednu střechu. Domnívám se, že vývoj BCPP se může v budoucnu v zásadě vyvíjet následujícími směry: 1) Napojení do systému velké a dobře fungující burzy (nebo aliance) formou outsourcingu Outsourcing je poměrně novou metodou, při které vlastník určitého fungujícího systému zpřístupní tento systém k užívání zákazníkovi pouze za nízký instalační poplatek s daným podílem na budoucím zisku. BCPP by tak získala za poměrně nízké náklady funkční obchodní platformu, a stala by se tak součástí velkého systému. Bylo by ustaveno volné partnerství a členové BCPP by měli vzhledem ke stejnému systému možnost přístupu na burzu poskytovatele služby, aniž by byla BCPP tlačena k finálnímu rozhodnutí o splynutí s jinou burzou. Burza by nemusela věnovat čas a zdroje na průběžný vývoj a údržbu systému, ale mohla by se soustředit na harmonizaci a zvýšení kvality regulace, rozvoj a vývoj produktů. Příkladem takovéhoto software může být virtuální obchodní systém Německé burzy XETRA, instalovaný např. na irské burze. Výhodou je bezpochyby také rychlost implementace nejmodernějších technologií. Členové domácího kapitálového trhu by měli jednoduchý přístup na zahraniční kapitálové trhy. Vytvoření podobného partnerství se silnou burzou by přirozeně přitáhlo pozornost zahraničních investorů, kteří třeba nikdy předtím neuvažovali o obchodování na BCPP. Pro registrované podniky by takovýto postup znamenal zlepšenou možnost získat kapitál na evropském kapitálovém trhu. Je třeba ale vzít v potaz, že obchody by se i nadále vypořádávaly na národní úrovni, což značně zvyšuje cenu přeshraničních obchodů. 29 Na druhou stranu je třeba brát v potaz, že zavedení obchodování prostřednictvím market makerů,bylo ze zahraničí vnímáno jako krok zpět (řízený insider trading) 30 Absenci veřejných úpisů způsobují vedle jiných faktorů ryze české legislativní překážky, které neúměrně protahují samotný proces úpisu (od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základní kapitálu až po zaknihování akcií v SCP nebo přijetí na veřejný trh) a na dlouhou dobu tak blokují investorovi prostředky. Investor tak nemůže správně časovat své rozhodnutí. 31 Přetrvávající nejednotnost a nákladnost finálního vypořádání napříč Evropou, viz Giovaniniho zpráva 12

Vypořádání obchodů s cennými papíry v EU

Vypořádání obchodů s cennými papíry v EU Vypořádání obchodů s cennými papíry v EU Jan Bureš, Prosinec 2004 Vypořádání obchodů s cennými papíry (CP) je podle mnoha autorů jedním ze zásadních problémů, který brání vzniku jednotného evropského kapitálového

Více

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu. ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu. ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005 Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005 listopad 2005 1. SHRNUTÍ... 3 2. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE... 4 3. PROSTŘEDKY POUŽITELNÉ NA FINANČNÍM

Více

IV. - 267 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech

IV. - 267 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech - 267 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech IV. A. OBECNÁ ČÁST 1. Platný právní stav, hlavní principy a posouzení nezbytnosti navrhované úpravy Kolektivní

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech A. OBECNÁ ČÁST 1. Platný právní stav, hlavní principy a posouzení nezbytnosti navrhované úpravy Kolektivní investování

Více

Regulace kapitálového trhu se zaměřením na trh cenných papírů

Regulace kapitálového trhu se zaměřením na trh cenných papírů JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomie Studijní program: Studijní obor: 6208 N Ekonomika a management Obchodní podnikání Regulace kapitálového trhu se zaměřením

Více

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final}

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2013 COM(2013) 150 final ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} CS CS 1. ÚVOD Evropa v současnosti čelí

Více

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V 1. POLOLETÍ ROKU 2006

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V 1. POLOLETÍ ROKU 2006 Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V 1. POLOLETÍ ROKU 2006 listopad 2006 OBSAH 1. SHRNUTÍ... 3 2. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE... 4 3. PROSTŘEDKY POUŽITELNÉ

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Daniela Mišičková Vývojové trendy ve světovém a českém pojišťovnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE Praha 2009 1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí

Více

Cesta k evropské bankovní unii

Cesta k evropské bankovní unii STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 13. ekonomika a řízení Cesta k evropské bankovní unii The way to the European banking union Autoři: Filip Ibl, Robin Ibl Škola: Gymnázium Oty Pavla, Loučanská 520,

Více

BANKOVNÍ 03 DOHLED 20 2003

BANKOVNÍ 03 DOHLED 20 2003 2003 BANKOVNÍ DOHLED 2003 BANKOVNÍ DOHLED 2003 OBSAH PŘEDMLUVA 1 A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 2003 3 1. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V OBLASTI BANKOVNÍHO SEKTORU V ROCE 2003 3 2. VÝKON BANKOVNÍHO DOHLEDU 9 2.1 DOHLED

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní systém Skandinávských zemí Michaela Koubková Diplomová práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

ANALÝZA VÝZNAMU KAPITÁLOVÉHO TRHU PRO ROZVOJ EKONOMIKY ČR Marek Moudrý, Roman Binter

ANALÝZA VÝZNAMU KAPITÁLOVÉHO TRHU PRO ROZVOJ EKONOMIKY ČR Marek Moudrý, Roman Binter ANALÝZA VÝZNAMU KAPITÁLOVÉHO TRHU PRO ROZVOJ EKONOMIKY ČR Marek Moudrý, Roman Binter Analýza významu kapitálového trhu pro rozvoj ekonomiky ČR SHRNUTÍ...4. OBSAH VÝZNAM BCPP A JEJÍ PROPOJENÍ S ČESKOU EKONOMIKOU...5.

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012 59 Vývoj v roce 211 byl z pohledu českého finančního sektoru relativně příznivý. V oblasti úvěrového rizika, kapitálové přiměřenosti a ziskovosti si bankovní sektor jako celek udržuje dobrou výchozí pozici,

Více

Modrá kniha Platební styk v České republice

Modrá kniha Platební styk v České republice Modrá kniha Platební styk v České republice Obsah Seznam zkratek... 3 Úvod... 4 1 Právní a institucionální aspekty... 4 1.1 Právní rámec... 4 1.1.1 Právní aspekty v oblasti platebního styku... 4 1.1.2

Více

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. 12 13 Výroční zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2010 2014 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2014 2013

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011 červen 2012 OBSAH Shrnutí... 3 1. Makroekonomická situace... 5 2. Prostředky použitelné na finančním trhu... 6 3. Struktura úspor domácností... 7 4. Subjekty

Více

Retailové bankovnictví vybraných bank v České republice

Retailové bankovnictví vybraných bank v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Retailové bankovnictví vybraných bank v České republice Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Soňa Kafková Bankovnictví, Bankovní

Více

ZÁKLADY KOMERČNÍHO BANKOVNICTVÍ (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY KOMERČNÍHO BANKOVNICTVÍ (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY KOMERČNÍHO BANKOVNICTVÍ (Texty pro distanční studium) Ing. DANA FORIŠKOVÁ, Ph.D. OSTRAVA 2008 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského

Více

Analýza primární emise na Burze cenných papírů Praha

Analýza primární emise na Burze cenných papírů Praha Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Bakalářská práce Analýza primární emise

Více

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR učební materiál v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.00/33332 1 Obsah 1 Kapitálový trh...

Více

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu STRATEGIE HODNOTY LIDÉ VÝSLEDKY PERSPEKTIVY ČÍSLA A DATA Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2007 KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu klientů www.kb.cz Můj svět. Moje banka. Různí lidé,

Více

SDĚLENÍ KOMISE. Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse

SDĚLENÍ KOMISE. Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2012 COM(2012) 777 final SDĚLENÍ KOMISE Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse CS CS Návrh prohloubené a skutečné HMU: zahájení

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj světových burz cenných papírů v období ekonomické krize

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj světových burz cenných papírů v období ekonomické krize Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj světových burz cenných papírů v období ekonomické krize Ondřej Pecháček Bakalářská práce 2011 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

ALTERNATIVNÍ INVESTIČNÍ FONDY V ČR

ALTERNATIVNÍ INVESTIČNÍ FONDY V ČR podkladový materiál pro debatu ALTERNATIVNÍ INVESTIČNÍ FONDY V ČR 10. června 2014, Café Louvre Proč je v ČR trh alternativních investičních fondů nerozvinutý? Jaké jsou v ČR příležitosti pro fondy alternativního

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ALEŠ KORDULÍK

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ALEŠ KORDULÍK Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ALEŠ KORDULÍK Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně MOŽNOST INVESTOVÁNÍ VOLNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Více

Hypoteční bankovnictví ve vybraných evropských státech

Hypoteční bankovnictví ve vybraných evropských státech APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2005 ŠÁRKA ČECHLOVSKÁ Hypoteční bankovnictví ve vybraných evropských státech 1. Evropská bytová politika Přestože je bytová politika v Evropské unii (EU) ponechána plně v působnosti

Více