Integrace evropských kapitálových trhů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrace evropských kapitálových trhů"

Transkript

1 Český kapitálový trh a jednotný evropský kapitálový trh Evropský kapitálový trh prochází dynamickým procesem integrace, který je prezentován jako jedna z klíčových priorit EU. Odstranění fragmentace finančních trhů by mělo přinést zvýšení jejich alokační a operační efektivnosti (vyšší konkurence mezi finančními zprostředkovateli a burzami, úspory z rozsahu při vyhodnocování projektů, konvergence výnosů na stejně riziková aktiva), mobilizace úspor na celoevropské úrovni (budou moci být financovány větší a dlouhodobější projekty) a možnost lepší diverzifikace rizika investorů. Potažmo má pozitivní vývoj na finančních trzích přispět k vyššímu hospodářskému růstu a zaměstnanosti. Na téma pozitivních dopadů integrace na kapitálových trzích vzniklo v poslední době větší množství studií, které se více či méně snažily kvantifikovat možné přínosy 1. Česká republika se nemůže před velice dynamickým vývojem na evropském kapitálovém trhu uzavřít. Vzhledem k nadcházejícímu vstupu do Unie a následnému přijetí společné měny se subjekty českého kapitálového trhu již dnes dostávají do situace, kdy musí formulovat strategie svého dalšího rozvoje, primárně v závislosti na tom, co se děje v Unii. Cílem této studie je čtenáře nejprve stručně seznámit s vývojem na evropském kapitálovém trhu (vývoj integračních tendencí). Pak v návaznosti popsat situaci a základní tendence v České republice a formulovat obecná doporučení. Úsilí zaměříme především na kapitálový trh a na bankovní sektor, tedy dvě kategorie finančních trhů, na kterých firmy obstarávají kapitál. V rámci kapitálového trhu rozebereme podstatné legislativní změny a postavení Komise pro cenné papíry, možnosti budoucího vývoje Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM a problematiku clearingu a vypořádání obchodů s cennými papíry. V oblasti bankovního sektoru nás bude zajímat úloha českých bank na jednotném evropském trhu kapitálu. Studie si neklade za cíl precizně analyzovat český trh kapitálu, ale chce spíše formulovat základní otázky v obecné rovině a nastínit problémy spojené s integrací českého kapitálového trhu do jednotného evropského trhu kapitálu. Integrace evropských kapitálových trhů Integrace evropských finančních trhů je prezentována jako jedna z hlavních priorit EU. Snahy o tvorbu integrovaného trhu kapitálu s vysokou alokační a operační efektivností však nejsou ničím novým. Integraci na finančních trzích napříč Evropou se věnovala již Bílá kniha o dokončení vnitřního trhu z roku V návaznosti na to byla velice významná druhá direktiva o koordinaci bankovní činnosti, vycházející z principu vzájemného uznávání 1 např. Quantification of the Macro-Economic Impact of Integration of EU Financial Markets, London School of Economics 2002, 1

2 bankovních licencí a zajišťující jednotný pas banky poskytující služby na evropské úrovni. V roce 1993 byla přijata první direktiva o investičních službách. Integrace finančních trhů se stala hlavní politickou prioritou Unie na summitu v Cardiffu v roce Hlavy států zde konstatovaly, že přes dosavadní snahu existuje stále velký prostor pro prohloubení integrace. V roce 1998 byl tak přijat akční plán rizikového kapitálu, zaměřený na odstraňování současných institucionálních, regulačních a daňových bariér a na podporu financování dynamicky se rozvíjejících malých a středních podniků. Komise navíc dostala za úkol zaměřit se na možnosti dalšího prohloubení integrace na trhu s kapitálem, a na summitu v Kolíně nad Rýnem v roce 1999 tak mohl být přijat akční plán pro finanční služby, obsahující návrh velkého množství konkrétních kroků zaměřených na prohloubení integrace trhu s finančními službami. Význam návrhu spočíval především ve stanovení základních priorit 2 : o Dokončení jednotného velkoobchodního trhu finančních služeb 3 Ulehčit emisi a obchodování s cennými papíry podporou tržních procesů (aliance mezi burzami, modernizace platebních a vypořádacích systémů). Zaručit tak vyšší likviditu trhů a vznik trhů s rizikovým kapitálem. Navrhovaná opatření jsou konkrétně zaměřená na odstranění bariér při obstarávání kapitálu na evropské úrovni (direktiva o informačních povinnostech a prospektu emitenta), na podporu přeshraničního obchodu s CP (direktiva o přeshraničním užití zástav), na tvorbu jednotných požadavků na finanční výkazy pro společnosti kotované na burzách EU (dodatky ke 4. a 7. direktivě podnikového práva), a jiné. o Rozvoj otevřeného a bezpečného maloobchodního trhu finančních služeb Zajistit zvýšenou informovanost, transparentnost a bezpečnost při přeshraničním poskytování finančních služeb. Odstranit množství právních a administrativních překážek, které brání běžným klientům nakupovat přes hranice běžné finanční služby, jako leasing nebo hypotéku. K opatřením v této oblasti patří mimo jiné návrh direktivy o prodeji finančních služeb na dálku. o o Zajištění kontinuální stability evropských finančních trhů Prosadit kooperaci při dohledu a podchytit tím systematická a institucionální rizika. Odstranění daňových překážek integrace na trhu kapitálu Zavést direktiva o minimálním efektivním zdanění z úspor při přeshraničním výnosu. Integraci především na peněžním trhu značně podpořilo přijetí eura v roce V roce 2001 se plně integrované efektivní finanční trhy staly jednou z priorit Lisabonského procesu. V Lisabonu se stanovil konec roku 2003 jako nejpozdější termín pro implementaci všech opatření akčního plánu pro rizikový kapitál a vybraných částí akčního plánu pro finanční služby. Pomalý postup při naplňování akčního plánu pro finanční služby vedl v roce 2000 k sestavení Výboru moudrých pod vedením Alexandra Lamfalussyho. Jeho hlavním úkolem bylo identifikovat příčiny pomalého postupu implementace nových norem, zdůvodnit přetrvávající fragmentaci finančních trhů a navrhnout příslušná opatření. V únoru 2001 Výbor zveřejnil finální zprávu, ve které doporučuje ustanovit European Securities Committee (ESC, 2 Commision outlines Action Plan for single financial market, 3 Akční plán finančních služeb, Bankovnictví 4/2003, s.10 2

3 viz BOX 1: Instituce) a změnit legislativní proces v oblasti akčního plánu pro finanční služby. Nový legislativní proces by měl podle návrhu stavět na čtyřech základních úrovních práce 4 : 1) První úroveň (Level 1) rámcová legislativa: Na první úrovni by mělo dojít ke shodě v zásadních principech, které se stanou součástí návrhu direktivy. Komise vypracuje takovýto návrh, který schválí Rada za spolurozhodování Evropského parlamentu. 2) Druhá úroveň (Level 2) prováděcí legislativa (implementace): Komise po konzultaci s ESC požádá CESR (Committee of European Securities Regulators) 5 o vyjádření se k implementačním opatřením direktivy. CESR má za úkol vypracovat návrh na základě komunikace s účastníky trhu, koncovými uživateli a spotřebiteli. Komise postoj CESR přezkoumá a navrhne implementační opatření ESC, která o něm do tří měsíců hlasuje. Komise pak ve finále opatření schválí nebo zamítne. Po celou dobu musí být informován Evropský parlament, pro případ, že by byla překročena implementační pravomoc. 3) Třetí úroveň (Level 3) interpretace: CESR formuluje společnou interpretaci a zajišťuje konzistentní implementaci a aplikaci. 4) Čtvrtá úroveň (Level 4) vynucování a kontrola: Komise kontroluje soulad národních legislativ s legislativou Unie a může zahájit akci proti zemi, která komunitární legislativu porušuje. Výbor moudrých dále navrhl chápat jako prioritu modernizaci emisního procesu a registrace cenných papírů, rozšíření principu jednotného pasu, zavedení společných účetních standardů. Opatření Výboru moudrých byla předmětem jednání na summitu ve Stockholmu na jaře Evropský parlament měl jisté výhrady proti snížení své role v legislativním procesu, a tak k finálnímu kompromisu došlo až v únoru Nový implementační mechanismus je prozatím, vzhledem k jeho krátké historii, těžké hodnotit. Doposud totiž ještě nebylo schváleno žádné opatření druhé úrovně (Level 2). Po summitu v Barceloně v březnu 2002, v průběhu španělského a dánského předsednictví, došlo i tak k celkovému zrychlení legislativních prací. Box 1: Instituce European Securities Committee (ESC): nově zřízený výbor Evropské komise, ve kterém má každý z členských států svého zástupce a který má spolurozhodovací pravomoci. Committee of European Securities Regulators (CESR): sdružení evropských regulátorů kapitálových trhů, které má v procesu implementace opatření poradní funkci. Nahradilo uskupení FESCO (Forum of European Securities Commissions), které mělo menší pravomoci. V současné době se předpokládá, že celkové podmínky pro rozvoj integrace na finančních trzích jsou příznivé 6, a to zejména díky značné legislativní aktivitě. K přetrvávajícím problémům patří nedostatečná společná infrastruktura, která je způsobena zejména tím, že se domácí instituce dlouhodobě vyvíjely tak, aby pokryly především domácí potřeby. Ve srovnání se Spojenými státy tedy nelze evropské finanční trhy považovat za integrované. 4 Final Report of The Committee of Wise Men on the regulation of european stock securities market, 5 Evropské sdružení komisí pro cenné papíry 6 OECD Economic survey 2002-EMU,s : Policies to boost financial market integration 3

4 Nejlépe integrovaný je evropský peněžní trh, kde došlo k zásadnímu průlomu zavedením jednotné měny (1999), zavedením platebního systému TARGET a direktivou o finalitě vypořádání. Trh s cennými papíry (akcie a dlouhodobé dluhopisy) je oproti peněžnímu trhu ještě značně fragmentovaný, ale i zde vyvolalo euro silné prointegrační tendence. Na trhu s vládními dluhopisy tak došlo k redenominaci vládních bondů na euro hned na počátku roku 1999 a všechny nové emise byly již denominovány v euro. Navíc došlo k synchronizaci emisních kalendářů. Odstranění kursového rizika přineslo velké sblížení výnosů na vládní bondy. Přetrvávající rozdíly jsou dány především tím, že existuje jedenáct různých emitentů vládních bondů a každý z nich zabezpečuje emisi jinými technikami. V oblasti podnikových bondů převažuje trend nárůstu emisní činnosti. I tak mají v Evropě oproti USA stále velký význam finanční zprostředkovatelé, především banky, které vstupují mezi investory a emitenty. Klíčovými evropskými subjekty na akciovém trhu jsou London Stock Exchange, Euronext a Deutsche Bőrse (německá burza). Se zavedením eura je pozorována sílící integrace na akciových trzích, projevující se zvýšenou korelací mezi pohybem cen akcií napříč EMU. Celkově narůstá podíl přeshraničních obchodů a roste i jejich koncentrace, především díky horizontálním a vertikálním fůzím a vznikem aliancí mezi jednotlivými burzami. Vertikální koncentrací rozumíme sjednocení jednotlivých činností při obchodu s cenným papírem pod jednu střechu, to znamená integraci obchodování, clearingu, vypořádání a úschovy do jedné instituce. Horizontální integrací rozumíme konsolidaci na stejné úrovni, to znamená fůzi mezi burzami nebo spojení národních vypořádacích systémů. Učebnicovým příkladem těchto tendencí je vznik Euronextu v roce BOX 2: Euronext Akcionáři amsterdamské, bruselské a pařížské burzy dostali v roce 2000 výměnou za své dosavadní podíly nové akcie Euronextu. Do roku 2001 byla na bázi systému pařížské burzy vytvořena jednotná obchodní platforma (NSC), ve které mají přístup členové všech tří burz ke všem zaregistrovaným cenným papírům, v souladu s jednotnými pravidly. Pro každou akcii vznikla společná kniha objednávek, čímž došlo k enormnímu nárůstu transparentnosti a likvidity trhu 7. Dále byl zaveden jednotný clearingový systém Clearnet SA (na bázi software Clearing21) v Paříži, ve kterém se každý obchodní den spočtou čisté pozice všech členů. Clearnet SA vstupuje mezi obě strany uskutečňující transakci (centrální protistrana), a garantuje tak jejich vypořádání. Peněžní vypořádání se provádí přes systém centrálních bank a převod cenných papírů zajišťují národní depozitáře. Euronext se tak stal rázem s druhou 7 portál Euronext: 4

5 největší tržní kapitalizací po London Stock Exchange 8 jedním z klíčových hráčů na evropském kapitálovém trhu. Strategie Euronextu je jednoduchá: rozšiřovat se, rozšiřovat nabídku produktů, klientskou základnu a zvyšovat celkovou tržní kapitalizaci registrovaných CP organickým růstem. Euronext se tak v roce 2002 rozšířil o lisabonskou burzu, získal LIFFE 9, podepsal smlouvy o vzájemném členství s helsinskou a varšavskou burzou a plánuje joint venture s mezinárodním depozitářem Euroclear. V roce 2003 vznikl LIFFE CONNECT, jako jednotný přeshraniční trh s deriváty. Euronext zdaleka není ojedinělým případem nadnárodní spolupráce burz. Zvlášť pro české podmínky je zajímavý případ spojení helsinské a talinské burzy. Na druhou stranu je třeba mít na paměti, že ne každá (především regionální) spolupráce musí být, vzhledem k vysoké nákladnosti většiny projektů, nutně úspěšná (projekt CECE index vídeňské burzy). Rovněž EURONEXT není ve všech směrech bezproblémový a problémy přetrvávají především v oblasti vypořádání obchodů. I přes pozitivní vliv zvýšené koncentrace zůstávají akciové trhy značně fragmentované. Jednotný cestovní pas pro emitenty (direktiva o jednotném prospektu pro emitenty) by mohl pomoci rozšířit obzory mnoha evropským investorům. Hlavním přetrvávajícím problémem trhu s akciemi a cennými papíry je roztříštěnost vypořádacích systémů. Existuje sedmnáct různých národních centrálních depozitářů (vypořádávají obchody především na národní úrovni). Oproti americké NSCC 10, kde se každodenním spočítáním čisté pozice všech svých členů odbourá zhruba 97% veškerých transakcí, se v Evropě stejným způsobem odbourá v průměru pouze 40% transakcí 11. Ačkoliv domácí transakční náklady jsou v EU častokrát dokonce nižší než v USA, transakční náklady při přeshraničních obchodech jsou v závislosti na tom, o jaké země v Unii se jedná, až mnohonásobně vyšší. Snaha EU v této oblasti směřuje k vytvoření takových podmínek, ve kterých by tržní síly samy iniciovaly vytvoření jednotného systému clearingu a vypořádání. Podle závěrů Giovanniniho skupiny může v zásadě dojít k integraci clearingu a vypořádání třemi různými způsoby: jednotný evropský clearing (jedna centrální protistrana) a jednotný systém vypořádání, jednotný clearing (jedna centrální protistrana) a vypořádání na národních úrovních (přes národní centrální depozitáře a centrální banky) nebo větší množství navzájem propojených systémů clearingu a vypořádání. Již od roku 1968 funguje celoevropský nadnárodní systém vypořádání obchodů s cennými papíry Euroclear, založený na elektronickém vypořádání (dodání / platba), který plánuje joint venture s Clearnet SA (clearing Euronextu). Na podobném principu funguje další depozitář a vypořádací centrum Clearstream, jehož klientem je i český UNIVYC, vypořádávající obchody na Burze cenných papírů Praha. V bankovnictví se velkoobchodní bankovnictví v obchodování s úrokovými produkty a měnami mezi evropskými finančními centry zdá být vcelku homogenní a efektivní. Oblast velkoobchodního bankovnictví je parketou pro skupinu největších evropských bank. Většina menších národních bank se soustředí na navazující maloobchodní trh, v rámci kterého firmy a spotřebitelé obyčejně obstarávají úvěr, zakládají běžný účet, pořizují hypotéku miliard euro 9 London International Financial Futures and Options Exchange 10 US National Securities Clearing Corporation 11 závěrečná zpráva Giovanniniho skupiny (2003), 5

6 a podobně. Ten ale zůstává stále značně fragmentován 12. Příčinou je především nedostatečná synchronizace legislativy v oblasti ochrany spotřebitele, neexistence jednotného maloobchodního platebního systému, celkově rozdílná kultura bankovního podnikání a jazykové rozdíly v jednotlivých členských zemích. Minimum subjektů bohužel poptává spotřební úvěr, běžný účet nebo hypotéku mimo svůj národní trh (za hranicemi země) a banky příliš neusilují o přeshraniční klienty. V důsledku malé intenzity mezinárodní konkurence (značné monopolní síly domácího bankovního sektoru) v poskytování retailových služeb přetrvávají i za existence společné měny rozdíly v maloobchodních klientských úrokových sazbách mezi jednotlivými členy Unie. Naprosto rozdílné, jak rámcovou úpravou, tak výhodností, zůstávají národní trhy s hypotékami. Na národní maloobchodní úrovni převažuje tendence bank prohloubit univerzalizaci poskytovaných služeb, tedy poskytovat, prostřednictvím svých dceřiných společností, i možnosti investování do podílových fondů, možnosti stavebního nebo penzijního spoření. V průběhu devadesátých let došlo v EU ke zvýšení tržní koncentrace a fůzím mnoha bank, ale minimum z nich probíhalo mezi bankami z různých členských států. Český kapitálový trh Česká republika má v porovnání s ostatními tranzitivními ekonomikami relativně velký finanční sektor, hodnota finančních aktiv přesahuje 160% HDP. Charakteristickými rysy jsou především vysoká tržní koncentrace, silná pozice bankovního sektoru, málo rozvinutý kapitálový trh s nízkou úrovní corporate governance a vysoká zahraniční účast 13. Vysoká tržní koncentrace se projevuje ve všech oblastech finačního sektoru. Bankovní sektor v podstatě kontrolují tři největší hráči se zhruba 60% všech bankovních aktiv 14. Na trhu s cennými papíry existuje velice malé množství vysoce likvidních blue chips, se kterými se realizuje většina obchodu a v nichž hraje stěžejní roli omezené množství velkých dealerů. V České republice mají stejně jako ve většině evropských zemí banky klíčovou úlohu při alokaci úspor mezi investiční projekty (finačním zprostředkování), zatímco význam kapitálového trhu zůstává malý při nízké úrovni corporate governance. Podle výzkumu Corporate governance risk survey in Czech republic 15 má Česká republika po Slovensku nejhorší CGR index 16, při největších slabinách v oblasti vynucování práva a nízké kvalitě etického prostředí. Stejně jako ve většině tranzitivních ekonomik, na rozdíl od současných členů EU, zahraniční vlastníci hrají velkou úlohu na domácím finančním trhu. 12 Sander Harald, Convergence in Eurozone retail banking?, , 13 Ihnat Pavol, Prochazka Petr, The financial sector in the Czech Republic: an assessment of its current state of development and functioning, ECB, srpen Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, 15 Vychodil Ondřej,Sedláček Tomáš, Kudrna Zdeněk, Katzová Ilona, Corporate Governance risk survey in Czech republic, Merit Research working papers No 2, květen Corporate governance index 6

7 Bankovní sektor Český bankovní sektor převyšuje svým rozměrem většinu bankovních sektorů nových členských zemí 17. Bankovní aktiva v ČR čítají zhruba 130% HDP a úvěry 60% HDP. V Maďarsku nebo Polsku je podíl zhruba 60% HDP. Je to dáno tím, že v Československu existovala jistá forma bankovního systému už za socialismu, a nezačínalo se tedy úplně od začátku. Na druhou stranu, v porovnání s průměrem EU, kde bankovní aktiva čítají zhruba 260% HDP a úvěry 130% HDP, je úroveň finančního zprostředkování českých bank stále dosti malá. Důvodem takto vysokého rozdílu mezi tranzitivními ekonomikami a EU obecně je především krátká historie tradičního bankovnictví a druhá vlna transformačních krizí (v ČR ), která odhalila velké množství špatných úvěrů. Následný nárůst klasifikovaných úvěrů v ČR způsobil nedůvěru v český podnikový sektor a vedl banky k většímu nákupu vládních obligací a dalších likvidních cenných papírů a menší úvěrové aktivitě. Možnosti investic do alternativních vládních dluhopisů rostly s rostoucími schodky státního rozpočtu, které byly do značné míry způsobeny náročnou sanací bankovního sektoru. Největší množství klasifikovaných úvěrů 18 dosáhl bankovní sektor v roce 1999, viz graf 1. Klasifikované úvěry byly postupně převáděny na Konsolidační agenturu, banky sanovány (celkové náklady sanace bankovního sektoru přesáhly jednu pětinu ročního HDP 19 ), aby mohly být prodány strategickým partnerům klasifikované úvěry, mld KČ podíl na celkových úvěrech, v % graf 1:Vývoj klasifikovaných úvěrů, zdroj:čnb Teprve privatizací bank do rukou silných strategických zahraničních vlastníků začala přeměna českého bankovního sektoru. Francouzská Société Générale se v Komerční bance zaměřila na řízení rizik, Erste Bank prosazuje v Česká spořitelně transformaci všech sfér pomocí projektového řízení a belgická KBC se snaží v ČSOB o vytvoření silné skupiny s důrazem na bankopojištění Giacomo Caviglia, Key features of the financial sectors in EU accession countries, ECB, srpen 2002, 18 počítáno bez Konsolidační agentury 19 Ročenka Hospodářských novin Ročenka hospodářských novin

8 počet velkých bank počet malých bank počet středních bank hopodářský zisk bank, mil. Kč graf 2:Vývoj struktury bankovního sektoru, zdroj ČNB Na počátku transformace vzniklo za velice uvolněných regulačních podmínek velké množství bank, které poskytovaly v euforii úvěry více méně každému. Vývoj struktury bankovního sektoru směrem k vyšší koncentraci ukazuje graf 2. Vyšší koncentrace, sanace a zahraniční vlastnictví stabilizovaly bankovní sektor. Proto se v oblasti vlastnictví a struktury už nedají po vstupu do Unie očekávat výraznější změny 21. Stále přetrvává vyšší stupeň opatrnosti bank projevující se v průměru překapitalizací (vyšším než 13,5 procentním podílem kapitálu na rizikově vážených aktivech 22 ) a vysokou likviditou (v průměru vyšším než 35 procentním podílem likvidních aktiv). To vše hovoří pro to, že by dlouhodobě měla růst úvěrová aktivita bank. Bankovní sektor potřebuje v současné době zvýšit svou konkurenceschopnost v evropském měřítku. Poplatky za retailové služby českých bank jsou z velké části výrazně dražší než služby jejich mateřských společností v Evropě 23. A právě v domácích retailových službách využívajících znalostí domácího prostředí tkví budoucí působení českých bank po vstupu do EU. Velké české banky budou čím dál více srůstat se svými mateřskými vlastníky a působit jako jejich pobočky 24. Důležitá je tedy kvalitní transformace bank, prohloubení univerzalizace služeb a snižování současných poplatků. Dceřinné společnosti KBC, ERSTE Bank a Societé Général nabízející své vlastní podílové fondy se pomalu integrují s investičními společnostmi ČSOB, ČS a KB. Kapitálový trh V České republice, stejně jako v ostatních nově přistupujících zemích, je kapitálový trh jako zdroj financování investičních projektů využíván relativně velice málo. Existuje pro to hned několik důvodů. Jedním z nejdůležitějších faktorů je skutečnost, že kapitálový trh má 21 Ke změnám vlastnictví výhledově může dojít na evropské úrovni. V případě, že zahraniční vlastníci tuzemských bank budou samy vstupovat do větších globálních skupin, může to mít dopad i na největší české banky. Doposavad ovšem docházelo v rámci EMU k zvyšování tržní koncentrace v bankovním sektoru víceméně výhradně na národní úrovni, a tak se pouze těžko odhaduje, zda můžeme v budoucnu očekávat zahraniční fůze nebo akvizice matek našich největších domácích bank. 22 Pravidla kapitálové přiměřenosti požadují jen 8%. 23 Dubská Drahomíra, Bankovní sektor zdevastoval české veřejné rozpočty. Jaký je po velké sanaci?, Ekonom , s Například dceřinné společnosti KBC, ERSTE Bank a Societé Général nabízející své vlastní podílové fondy se pomalu integrují s investičními společnostmi ČSOB, ČS a KB. 8

9 za sebou relativně krátkou historii, během níž procházel podnikový sektor restrukturalizací a za pochodu se vytvářel právní a regulační rámec pro investory (corporate governance a ochrana akcionářů). V této souvislosti byl důležitý i způsob privatizace, který do značné míry předurčil jednak budoucí strukturu vlastníků a s tím i kulturu kapitálového trhu a nižší úroveň corporate governance 25. Na druhém místě je třeba připomenout, že v českých podmínkách hrál velkou roli příliv přímých zahraničních investic, který v mnohém nahradil domácí zdroje kapitálu. Relativní význam českého kapitálového trhu v Evropě samozřejmě také odvisí od hospodářské síly dané země a s ní souvisejícím počtem domácích blue chips, které tvoří likviditu kapitálového trhu. Akcie a dluhopisy Český kapitálový trh patří vedle polského a maďarského 26 k jediným z trhů přistupujících zemí, které má alespoň trochu smysl srovnávat s kapitálovými trhy v Evropě Euronext Německá burza- Frankfurt Španělsko Finsko Portugalsko Polsko tržní kapitalizace v roce 2001 (miliardy eur) Maďarsko Česká republika Graf 3:Srovnání tržních kapitalizací akcií registrovaných na evropských burzách v roce 2001, zdroj: ECB Akcie jsou v ČR obchodovány na dvou organizovaných a plně elektronických trzích, na Burze cenných papírů Praha (BCPP) a v RM SYSTÉMU (RMS) nebo na OTC trhu. Většina obchodů s akciemi probíhá na OTC trhu nebo na BCPP, a to mezi malým množstvím velkých investorů s malým množstvím likvidních titulů. Zhruba 80% obchodů s cennými papíry na BCPP probíhá mezi deseti největšími obchodníky s cennými papíry 27. V roce 1997, kdy byly na BCPP zaregistrovány akcie zhruba 1700 společností, začala Burza s vyřazováním titulů s malou likviditou nebo nízkou tržní kapitalizací. K dalšímu vyřazování cenných papírů došlo po novelizaci zákona o cenných papírech (novela č. 362/2000 Sb.), která změnila koncept veřejně obchodovatelného cenného papíru na ve světě obvyklý koncept registrovaného cenného papíru. Cenné papíry, které nesplnily zákonem dané požadavky, musely veřejné trhy ve lhůtě do jednoho roku opustit V roce 2001 tak zůstalo na BCPP zaregistrováno pouze 102 společností. Ve srovnání se zbytkem Evropy má tržní kapitalizace a objem obchodů na BCPP marginální význam. Tržní kapitalizace burz v Evropě porovnává graf 3. Podle něj tvoří tržní kapitalizace BCPP pouze půl procenta celkové tržní kapitalizace největší burzy eurozóny (Euronext). Nesrovnatelně 25 V rámci kupónové privatizace zprivatizovaly většinu podniků investiční společnosti, ve kterých nabyly majoritní podíl velké nezprivatizované banky. Zprivatizované podniky tak nepřímo opět ovládl stát. 26 Významná je ještě po splynutí s Helsinskou burzou burza v Talinu. 27 Giacomo Caviglia, Key features of the financial sectors in EU accession countries, ECB, srpen 2002, 9

10 menší je i úroveň likvidity, spojená s menším počtem aktivně obchodujících subjektů 28 (vývoj: viz graf 4) a nižším poměrem objemu obchodů na tržní kapitalizaci (vývoj: viz graf 5). K nízké likviditě trhu přispívá také relativně nákladné finální vypořádání obchodů (viz kapitola o SCP). Malá likvidita sekundárního trhu spolu s administrativními bariérami znesnadňuje a zdražuje primární emise. Pokud nedojde k zvýšení počtu účastníků trhu, jeho likvidity a efektivnosti, budou pravděpodobně pražskou Burzu v budoucnu opouštět nejlikvidnější emise blue chips jako Unipetrol, Telecom nebo ČEZ, kterým se vyplatí umístit akcie a emitovat na zahraničních trzích. Obchody s dluhopisy, ačkoliv jsou z velké části zaregistrovány na BCPP, probíhají většinou prostřednictvím OTC trhu. Obchodní aktivita na trhu s dluhopisy svým obratem značně převyšuje aktivitu při obchodování s akciemi. Obchodování s dluhopisy se na celkovém objemu obchodů podílí více jak 90 procenty. Značně likvidní je trh s vládními dluhopisy, jehož význam roste s růstem veřejného zadlužení. Trh s podnikovými dluhopisy je relativně méně likvidní. Na druhou stranu, celková hodnota podnikových dluhopisů je více než dvojnásobná. S blížícím se přijetím společné měny budou s konvergencí úrokových měr do značné míry konvergovat i výnosy na vládní bondy a v menší míře i na podnikové dluhopisy. BCPP dostala v roce 2001 licenci k obchodu s deriváty. Ukazuje se ovšem, že o burzovní deriváty (futures a opce) není dostatečný zájem. Fondy a pojišťovny již využívají k zajištění deriváty na OTC trhu a legislativně mají znemožněno investovat do derivátů ze spekulativních důvodů. Nový zákon o kolektivním investování by měl umožnit vznik nových derivátových fondů. 28 například dvacet pět členů BCPP oproti tři sta šedesáti mezinárodním členům burzy ve Frankfurtu 10

11 graf 5 : BCPP (1) graf 4: BCPP (2) 11

12 BCPP a možné scénáře jejího budoucího vývoje Vzhledem k nízkému objemu obchodů, relativně malému počtu členů a likviditě koncentrované v úzkém segmentu trhu se zdá být neúnosné, aby i nadále existovala BCPP izolovaně. To neznamená, že neexistuje velké množství jiných navzájem provázaných možností, jak zvýšit likviditu BCPP a celého kapitálového trhu. K úspěšným projektům podpory likvidity patřilo například zavedení SPAD 29 na BCPP. Transparentnost trhu vzrostla s vyřazením velkého množství nelikvidních titulů z obchodování. Na druhou stranu přetrvává problém s relativně drahým finálním vypořádáním v SCP nebo absence primárních emisí na kapitálovém trhu jako takovém 30. Domnívám se ovšem, že samotná kultivace domácího kapitálového trhu, politika snižování transakčních nákladů a přizpůsobení se evropským a světovým standardům dlouhodobě BCPP nestačí. Výrazné úsilí EU v oblasti tvorby jednotného kapitálového trhu podněcuje rostoucí počet horizontálních a vertikálních aliancí a fůzí mezi burzami v Evropě. Přes nedořešené otázky 31 se s rostoucí koncentrací výrazně zostřuje konkurence mezi burzami, což již dnes předznamenává, že na budoucím jednotném evropském kapitálovém trhu není místo pro malou izolovanou burzu. Alternativou k samostatnému vývoji burzy je aliance s jinou (ať už velkou etablovanou nebo menší) burzou. Aliance může nabývat různých podob, od sdílení informačních kanálů a společného vystupování (strategické partnerství), přes integraci obchodování (jednotná obchodní platforma a kniha objednávek) až po plnou integraci všech činností (obchodování, clearing a vypořádání) pod jednu střechu. Domnívám se, že vývoj BCPP se může v budoucnu v zásadě vyvíjet následujícími směry: 1) Napojení do systému velké a dobře fungující burzy (nebo aliance) formou outsourcingu Outsourcing je poměrně novou metodou, při které vlastník určitého fungujícího systému zpřístupní tento systém k užívání zákazníkovi pouze za nízký instalační poplatek s daným podílem na budoucím zisku. BCPP by tak získala za poměrně nízké náklady funkční obchodní platformu, a stala by se tak součástí velkého systému. Bylo by ustaveno volné partnerství a členové BCPP by měli vzhledem ke stejnému systému možnost přístupu na burzu poskytovatele služby, aniž by byla BCPP tlačena k finálnímu rozhodnutí o splynutí s jinou burzou. Burza by nemusela věnovat čas a zdroje na průběžný vývoj a údržbu systému, ale mohla by se soustředit na harmonizaci a zvýšení kvality regulace, rozvoj a vývoj produktů. Příkladem takovéhoto software může být virtuální obchodní systém Německé burzy XETRA, instalovaný např. na irské burze. Výhodou je bezpochyby také rychlost implementace nejmodernějších technologií. Členové domácího kapitálového trhu by měli jednoduchý přístup na zahraniční kapitálové trhy. Vytvoření podobného partnerství se silnou burzou by přirozeně přitáhlo pozornost zahraničních investorů, kteří třeba nikdy předtím neuvažovali o obchodování na BCPP. Pro registrované podniky by takovýto postup znamenal zlepšenou možnost získat kapitál na evropském kapitálovém trhu. Je třeba ale vzít v potaz, že obchody by se i nadále vypořádávaly na národní úrovni, což značně zvyšuje cenu přeshraničních obchodů. 29 Na druhou stranu je třeba brát v potaz, že zavedení obchodování prostřednictvím market makerů,bylo ze zahraničí vnímáno jako krok zpět (řízený insider trading) 30 Absenci veřejných úpisů způsobují vedle jiných faktorů ryze české legislativní překážky, které neúměrně protahují samotný proces úpisu (od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základní kapitálu až po zaknihování akcií v SCP nebo přijetí na veřejný trh) a na dlouhou dobu tak blokují investorovi prostředky. Investor tak nemůže správně časovat své rozhodnutí. 31 Přetrvávající nejednotnost a nákladnost finálního vypořádání napříč Evropou, viz Giovaniniho zpráva 12

13 2) Spolupráce (fůze) s dobře fungující burzou (nebo aliancí) Tato možnost předpokládá, aby BCPP nejprve navázala volnější spojenectví s významnou evropskou burzou. V rámci toho by musela být sladěna všechna důležitá rozhodnutí, došlo by k sjednocení struktury, komunikace a navenek by burzy vystupovaly vždy společně. V druhé fázi by silnější burza vykoupila akcie BCPP nebo by za ně zaplatila vlastními akciemi. Realizace této varianty by přinesla podobné výhody jako outsourcing s tím, že by burza ve finále (v případě fůze) přišla o svoji samostatnost a nezávislost v rozhodování. Velké evropské burzy nebo aliance se navíc snaží integrovat pod jednu střechu i clearing a vypořádání. I když tato snaha stále naráží na velké množství překážek na národních úrovních 32, v budoucnu by mohla přinést velké snížení nákladů spojených s přeshraniční poptávkou po obchodování s CP. 3) Iniciovat vznik regionální aliance Vytvořit užší spolupráci s varšavskou a budapešťskou burzou (popř. s vídeňskou, ljubljanskou nebo bratislavskou), případně vypracovat společnou obchodní platformu by s sebou neslo rizika, ale i výhody. Riziko této varianty spočívá v malém významu všech tří trhů. Jejich integrace tak může vést k celkové izolovanosti a nižší atraktivitě pro investory. Je pravděpodobné, že nákladnost projektu 33 vzájemného propojení malých burz by zdaleka nekorespondovala s malou přeshraniční poptávkou členů jednotlivých burz. Jednalo by se tak o poměrně rozsáhlou investici, která by byla pouze mezikrokem k opravdové integraci do jednotného evropského kapitálového trhu. Varováním před výhradní orientací na vznik jednotné středoevropské burzy může být také neúspěšný projekt obchodu s deriváty na indexy na vídeňské burze. Výhodná může být na druhou stranu spolupráce při outsourcingu společné technologie nebo při společném vyjednávání o strategickém partnerství nebo integraci s významnou evropskou burzou. Pozitivní efekt společného postupu lze jen stěží kvantifikovat, ale společná technologie a systém pro střední Evropu na jedné straně vytvoří středoevrospký kapitálový prostor (možnost vzájemného propojení) a na druhou stranu všechny relativně malé burzy napojí na silnou evropskou burzu. Otázkou tedy zůstává, proč se BCPP již jednou ze tří cest nevydala? Odpověď do značné míry dává graf 3 porovnávající tržní kapitalizace evropských burz. Srovnání rozměrů obchodování v ČR a v ostatních evropských zemích naznačuje, jak lukrativní je BCPP pro rozvinuté evropské burzy. V současné době je dalším problémem nákladný způsob vypořádání obchodů s CP v ČR, který do značné míry paralyzuje možnosti efektivního propojení se zahraničními vypořádacími centry. Při seriózním zvažování projektu užší spolupráce BCPP s jinou evropskou burzou se musí v každém případě porovnat náklady projektu s výnosy (vyšší objem obchodů, vyšší členská základna). Náklady musí být pokryty očekávanými přínosy pro akcionáře. Samotné propojení (integrace) znamená nainstalovat stejný obchodní systém a řešit otázku vypořádání, což může být ve finále velice nákladná záležitost. V oblasti vypořádání by v mnohém mohl pomoci nový zákon o podnikání na kapitálovém trhu 34. Pro BCPP je pak důležité, aby šla směrem plné kompatibility s vyspělými evropskými burzami (především v oblasti legislativy, obchodních procedur a otevřeného obchodního systému) a aktivně vyhledávala možnosti efektivní spolupráce. Nejprve se pravděpodobně bude jednat o volnější spolupráci, která nebude vyžadovat velké investice. To, zda ve finále dojde k plné integraci, odkoupení 32 viz. například úsilí Euronextu 33 nákladnost spojená se zavedením jednotného obchodního systému, sjednocením pravidel pro obchodování, aj. 34 viz subkapitola SCP a vypořádání, kde se blíže rozebírá problematika vypořádání v ČR 13

14 nebo pouze k volnějšímu spojenectví, například prostřednictvím outsourcingu software, bude především záležet na konkrétní výhodnosti projektu pro akcionáře burzy. Finální podoba budoucího zapojení BCPP do evropského kapitálového trhu se tak jen těžko odhaduje. Jisté ovšem je, že k nějaké spolupráci se BCPP nakonec odhodlat bude muset. Považuji za důležité, aby se jednání primárně neorientovala na středoevropský prostor, kde samotná nákladnost projektu, nemusí vést k zachycení nejnovějších obchodních a technických trendů a může tak ve finále způsobit izolovanost. Legislativní změny Hlavní legislativní změny do oblasti kapitálového trhu přinese zejména nový zákon o podnikání na kapitálovém trhu a zákon o kolektivním investování.ty mají nahradit existující legislativu, harmonizovat ji z velké části s direktivami EU a stát se stěžejními normami upravujícími český kapitálový trh. Mezi mnohými změnami bude zásadním novým principem, který náš právní řád přejme, princip jednotného evropského pasu. Jeho hlavní ideou je zatěžovat poskytovatele služeb licenčním řízením jen jednou v celé EU. Poskytovatel služeb musí nejprve informovat domovského regulátora (Komisi pro cenné papíry), že zamýšlí poskytovat své služby, zřídit pobočku nebo emitovat či nabízet investiční instrumenty v některém ze členských států 35. Následně je povinen doložit určité skutečnosti (rozsah činnosti a s tím související materiální předpoklady aj.). Povolení k činnosti mu pak vydá domácí regulátor a ne zahraniční, který je o skutečnosti pouze informován. Zahraniční regulátor pak informuje pasportující subjekt o právních předpisech, která jsou různá od společné právní úpravy. Domovský regulátor pak provádí dohled nad tzv. obezřetnostními pravidly (prudential rules) 36. Pasportující subjekt jinak plně podléhá všem pravidlům, která jsou v zahraničí předepsána ve vztahu k trhu a zákazníkům (rules of conduct). Nad těmito pravidly dohlíží zahraniční regulátor. Zásadní změny přinese nový zákon v oblasti evidence a vypořádání obchodů s cennými papíry. V návrhu zákona se počítá se vznikem nového centrálního depozitáře a dvoustupňovou evidencí cenných papírů. SCP se tak přemění na centrální depozitář, který bude evidovat zaknihované cenné papíry, uschovávat listinné cenné papíry a provozovat vypořádací systém 37. Nový centrální depozitář bude tedy současně působit jako vypořádací systém. Na jeho evidenci bude navazovat evidence obchodníků s cennými papíry a investičních společností, které mají povolení k obhospodařování majetku zákazníků nebo správě investičních nástrojů (custodiani) 38. Ty budou mít možnost zřídit si u centrálního depozitáře tzv. účet zákazníků 39 (nominee account), na kterém nesmí být vedeny cenné papíry samotného majitele účtu, ale pouze jeho zákazníků 40. Finální vypořádání obchodu s cenným 35 Komise pro cenné papíry, Příprava Komise pro cenné papíry a tuzemského kapitálového trhu na vstup do EU, 36 Například u obchodníků s cennými papíry pasportujícími do EU jde o podmínky pro vydání povolení, kapitálovou přiměřenost, vhodnost osob, kvalifikovanou účast aj. 37 viz. 99 návrhu zákona o podnikání na kapitálovém trhu 38 Dále také zahraničních osob se stejným povolením, zahraničních centrálních depozitářů nebo zahraničních osob oprávněných vést evidenci cenných papírů (viz. 91 návrhu zákona o podnikání na kapitálovém trhu) 39 Návrh zákona počítá se dvěma druhy majetkových účtů podle vztahu mezi majitelem účtu a vlastníkem investičních nástrojů ( 107) : a) účet vlastníka-majitel účtu je vlastníkem investičních nástrojů na něm evidovaných; b) účet zákazníků-majitel účtu není vlastníkem investičních nástrojů evidovaných na tomto účtu. 40 Na účtu zákazníků mohou být evidovány pouze investiční nástroje, s jejichž vlastníkem majitel tohoto účtu uzavře smlouvu o obhospodařování majetku zákazníka podle obchodního zákoníku nebo s jejich zahraničním vlastníkem uzavře smlouvu o správě investičního nástroje. 14

15 papírem nebude tak spojeno s nutnou změnou v evidenci centrálního depozitáře, ale postačí, když změnu provede ve své evidenci (na účtech vlastníků) custodian, zajišťující evidenci navazující na centrální evidenci. Nebude tak více nutné, aby měl každý majitel zaknihovaného cenného papírů svůj vlastní účet v SCP. Nový centrální depozitář bude oproti současnému SCP (příspěvková organizace) akciovou společností, jehož akcionáři mohou být kromě Ministerstva financí také například banky, obchodníci s cennými papíry nebo organizátoři regulovaného trhu. Další změna, která sice nebude obsažena v připravovaném návrhu zákona o podnikání na kapitálovém trhu, ale je součástí připravované novely direktivy o investičních službách (ISD), upravuje organizaci obchodování. Po přijetí novely na evropské úrovni 41 a transpozici do českého právního řádu můžeme očekávat, že organizace obchodů v ČR bude moci probíhat buď na regulovaném trhu (burze), nebo ve vícestranném obchodním systému, který bude provozovat licencovaný obchodník s cennými papíry. Evropská Komise se rozhodla na jedné straně podporovat vznik vícestranných obchodních systémů, aby zvýšila konkurenční tlak na provozovatele burz, na druhé straně plánuje podrobit vícestranné obchodní systémy vyšší regulaci, aby tak alespoň částečně odstranila komparativní nevýhodu silně kontrolovaných burz. V ČR se nová právní úprava nejvíce dotkne RM SYSTÉMU, který se bude muset transformovat buď na burzu, nebo na vícestranný obchodní systém. Nebude již možné provozovat organizovaný neregulovaný trh na nečlenské bázi. Členem regulovaného trhu nebo vícestranného obchodního systému budou moci být pouze způsobilé protistrany 42 (banky, obchodníci s cennými papíry, pojišťovny ). Ostatní subjekty budou vystupovat jako jejich profesionální nebo neprofesionální zákazníci, od čehož bude odviset i informační povinnost vůči nim. V oblasti kolektivního investování se očekává změna názvosloví a umožnění vzniku nových typů fondů: realitních, derivátových a dalších. České podílové fondy nebudou muset platit 15ti procentní daň, ale stejně jako u zahraničních fondů jejich daň bude postupně klesat až k nule. Investiční společnosti budou mít možnost nabízet a vydávat podílové listy prostřednictvím své organizační složky nebo prostřednictvím jiné k tomu oprávněné osoby v jiném státě Unie na základě povolení české KCP. Naopak zahraniční investiční společnosti budou mít možnost nabízet své podílové listy prostřednictvím domácích investičních společností, což jenom podpoří užší spolupráci investičních společností velkých českých bank s investičními společnostmi jejich zahraničních vlastníků. Obecně je důležité, že české subjekty budou mít, v případě porušení svých práv vyplývajících z práva ES, možnost dovolat se jich u Evropského soudního dvora. V budoucnu bude tak například teoreticky možné, aby se klienti zkrachovalých investičních společností, kterým nebyla vyplacena odpovídající náhrada z garančního fondu obchodníků s cennými papíry, obrátili s žalobou na Evropský soudní dvůr. Komise pro cenné papíry Komise pro cenné papíry bude muset po vstupu do EU začít nově jednak licencovat české pasportující subjekty a informovat o nich zahraniční regulátory, dále pak provádět dohled nad jejich činností v rámci obezřetnostních pravidel a provádět dohled nad činností zahraničních subjektů na domácím trhu. Míra a kvalita regulace a dohledu nad kapitálovým 41 Návrh novely ISD podpořil 25. září 2003 v prvním čtení Evropský parlament. 7. října ECOFIN vyjádřil politickou podporu návrhu novely ISD. S finálním přijetím na evropské úrovni se počítá do dubna Posuny v komunitární úpravě kapitálových trhů, Petr Čech, 15

16 trhem spolu s daňovými podmínkami bude na jednotném evropském kapitálovém trhu čím dál více působit na rozhodnutí subjektů kapitálového trhu ohledně umístění svého sídla, pobočky, emise cenných papírů, aj. Komise by se také měla zapojit do aktivní činnosti CESR a ESC při spolupráci na tvorbě nových směrnic a jejich implementaci - v rámci tzv. Level 2 a Level 3 (viz úvodní část textu). Na Komisi pro cenné papíry budou tak v budoucnu kladeny rozhodně vyšší kvalifikační a materiální nároky a bude se vyžadovat její aktivnější působení v legislativním procesu na evropské úrovni. Bohužel se zatím nepodařilo prosadit částečné financování její činnosti účastníky trhu. Domnívám se, že právě to by mohlo přispět k zvýšení finanční stability a zajištění dostatečného množství prostředků pro efektivní regulaci a dohled. Komise by také snížila svojí závislost na politické moci a více zainteresovala na regulaci samotné subjekty kapitálového trhu. Konkrétní způsob financování účastníky trhu je však otázkou pro obsáhlejší celospolečenskou diskusi a předpokládá řadu strukturálních změn. Regulace a dohled nad finančními trhy celkově prochází v současné době na mezinárodním poli značnými změnami. Převládá tendence k integraci dohledů do jedné specializované instituce FSA (Financial Supervisory Authority) 43. Existuje několik důvodů pro vznik integrovaného dohledu nad finančním trhem. K nejzásadnějším patří změna struktury finančních trhů, v rámci které mizí ostré rozdíly mezi jednotlivými typy finančních institucí. V důsledku toho pak dochází k překrývání požadavků na dozorované instituce a vytváří se riziko nejednotné regulace subjektů. Integrace by měla zajistit konsistentní dohled na konsolidovaném základě a jednotný dohled ve vztahu k jednotlivým segmentům trhu 44. V České republice spadá dohled nad finančním trhem pod tři hlavní subjekty: Komise pro cenné papíry, Česká národní Banka a Ministerstvo financí 45. Ministerstvo financí zamýšlí vytvořit jednotný orgán pro dohled nad finančními trhy i v ČR. Vytvoření nové instituce je však dlouhodobým projektem 46 a zdaleka není jisté zda nejvýhodnějším 47. Je proto pravděpodobné, že spíše než o úplnou integraci půjde v nejbližší době o spolupráci při dohledu 48 a o rozdělení dohledu nad penzijními fondy, kampeličkami a pojišťovnami mezi KCP a ČNB 49. KCP tak pravděpodobně dostane novou část dohledu pod svoji působnost a bude zapotřebí zvýšit důraz na kooperaci s ČNB. RM-SYSTÉM RM SYSTÉM jako organizovaný trh, založený na nečlenském přístupu, umožňuje víceméně široké veřejnosti přímý přístup k obchodování s cennými papíry. Podle připravovaného 43 Příkladem může být vznik jednotného regulátora v květnu 2002 v SRN (sloučením tří samostatných správních úřadů: Úřad pro dohled nad úvěrovými institucemi, Úřad pro dohled nad pojišťovnictvím a Úřad pro dohled nad kapitálovým trhem a cennými papíry) nebo ustavení jednotného regulátora finančních trhů v Rakousku (květen 2002) nebo přijetí projektu vytvoření jednotného regulátora na Slovensku (do roku 2004). 44 F rait Jan, Bankovní dohled a stabilita finančního systému, zdroj na Internetu: 45 Příkladem překrývání činnosti v českých podmínkách je například fakt, že ČNB posuzuje manažery navrhnuté do představenstva banky a KCP posuzuje podruhé i toho člena představenstva, který má na starosti obchodování s cennými papíry (Michl Aleš, Reforma dohledu potrvá několik let, Hospodářské noviny , s.209) 46 Rychlé převedení dohledu na jednu nezávislou instituci, by mohlo narušit kontinuitu dohledu nad jednotlivými segmenty finančního trhu. 47 Především vyčlenění dozoru nad bankovním sektorem může být značně nákladné 48 V únoru 2003 ČNB, MF a KCP podepsaly dohodu o vzájemné spolupráci při výkonu bankovního dohledu a státního dozoru nad finančním trhem. Nová dohoda umožní pružně vytvářet pracovní skupiny ze zaměstnanců výše uvedených institucí při řešení problémů přesahujících hranice jednotlivých působností. Rizika tak budou moct být lépe posuzována pro skupinu vzájemně propojených osob (tisková zpráva KCP ze dne , zdroj na Internetu: 49 Systém dvou regulátorů dohlížejících nad finačním trhem je v zahraničí také velice obvyklou variantou (například Finsko) 16

17 novely ISD by měl RM-SYSTÉM začít uvažovat o přeměně na burzu nebo alternativní vícestranný obchodní systém, provozovaný licencovaným obchodníkem s cennými papíry. V obou případech bude podle nové evropské reglementace členství omezeno na způsobilé protistrany a oba typy trhů podléhají regulaci a dohledu. V případě RM SYSTÉMU se pravděpodobně vyplatí varianta založená na vícestranném obchodním systému. Bude tak podléhat relativně méně přísné regulaci a informačním povinnostem oproti BCPP. V situaci, kdy pražská burza vede jednání o alianci s významnou evropskou burzou, je také těžko představitelný vznik druhé burzy na českém kapitálovém trhu 50. Vypořádání obchodů a Středisko cenných papírů V současné době je Středisko cenných papírů (SCP) depozitářem pro všechny zaknihované cenné papíry. Majitel účtu v SCP je také legálním majitelem cenných papírů na tomto účtu. K zde bylo vedeno celkově účtů. Listinné cenné papíry obchodované na BCPP jsou fyzicky uložené v Komerční bance a ostatní listinné cenné papíry u některého z licencovaných obchodníků s cennými papíry. SCP umožňuje provádět vypořádání obchodů přímým fyzickým převodem z účtu na účet. Druhou možností je použít pro vypořádání obchodů UNIVYC (Univerzální vypořádací centrum), stoprocentní dceřinou společnost BCPP. Transakce se vypořádávají systémem nákup / prodej proti platbě, aby se eliminovalo riziko protistrany 51. Podle současné právní úpravy je ovšem nutné vždy finální převod provést ve SCP, protože vlastníkem zaknihovaných cenných papírů je podle zákona majitel účtu ve SCP, na němž se papíry nacházejí. Přímé vypořádání přes SCP je spojeno se značným rizikem protistrany, protože na přepážkách SCP se současně s převodem cenných papírů nepřevádí peníze. Ty jsou obyčejně převedeny další den přes normální clearingový mezibankovní systém ČNB. SCP na rozdíl od zahraniční praxe tak není tradičním vypořádacím centrem, ale pouhým registrem zaknihovaných cenných papírů. Od toho se odvíjí i menší škála poskytovaných služeb. Problémem číslo jedna současného SCP je vysoká cena služeb střediska, která je logickým odrazem současného poklesu objemu obchodů a vysokých fixních nákladů na provoz střediska. Trend zvyšování poplatků střediska bez náležitého rozšíření a zkvalitnění služeb 52 v kombinaci s jeho monopolním postavením je nebezpečím pro celý český kapitálový trh, protože neúměrně zvyšuje náklady vypořádání obchodů s cennými papíry. Nový zákon o podnikání na kapitálovém trhu zavede namísto SCP nový centrální depozitář a možnost dvoustupňové evidence cenných papírů (viz subkapitola Legislativní změny). Možnost vedení navazující evidence cenných papírů na centrální evidenci sníží počet nutných převodů mezi účty centrálního depozitáře, a přispěje tak k zlevnění vypořádání obchodů s cennými papíry. Zjednoduší se také přístup zahraničních subjektů na český kapitálový trh. Zahraniční custodiani budou mít možnost sdružovat na jediném účtu v centrálním depozitáři investiční instrumenty více zákazníků 53. Centrální depozitář bude podle nové právní úpravy akciovou společností, která kromě centrální evidence bude ze zákona provozovat vypořádací systém. Takováto právní úprava dává možnost propojení činnosti centrálního depozitáře 50 Přeměna na burzu by například znamenala podstatně navýšit základní kapitál RM-SYSTÉM (při současných požadavcích z dvaceti tří milionů korun na sto milionů korun, tedy skoro pětinásobné navýšení) 51 Podmínkou vypořádání přes UNIVYC je, aby byly CP zablokovány v SCP ve prospěch brokera a aby měl broker smlouvu s bankou, která provede clearing z ČNB. 52 Středisko postavilo svou cenovou politiku na souhrnné jmenovité hodnotě cenných papírů na účtu majitele 53 Sdružování instrumentů na jednom účtu už sice do značné míry probíhá dnes, ale bez odpovídající právní úpravy. 17

18 s vypořádací společností pražské Burzy UNIVYC, což by mohlo přispět k rozšíření a zkvalitnění poskytovaných služeb. S integrací na evropském kapitálovém trhu bude docházet i ke konkurenci mezi systémy vypořádání. Evropská komise, jak jsem zmínil v úvodní části studie, má v plánu podporovat integraci systémů vypořádání. Podobné úvahy jsou na jedné straně vzhledem k vysoké přetrvávající fragmentaci evidence a vypořádání v EMU předčasné. Na druhé straně konkurenceschopnost a kompatibilita systému vypořádání je důležitá speciálně pro vyhlídky BCPP na budoucí alianci se zahraniční burzou. Služby SCP jsou nyní velmi drahé a nákladnost vypořádání dále umocňuje současný systém jednostupňové evidence cenných papírů. Závěry a doporučení Na základě výše uvedené analýzy tendencí na evropském kapitálovém trhu a situace na českém kapitálovém trhu dospěl Institut pro evropskou politiku EUROPEUM k následujícím závěrům a doporučením: Vzhledem k probíhajícím integracím mezi evropskými burzami, značné snaze Evropské komise o tvorbu jednotného kapitálového trhu a nízké likviditě a významu českého kapitálového trhu není možné, aby BCPP existovala dlouhodobě izolovaně. Ačkoliv politika snižování transakčních nákladů a rozšiřování nabízených služeb je správná, zostřující se konkurence mezi evropskými burzami nevytváří podmínky pro existenci malé izolované burzy. Izolace na sjednocujícím se evropském trhu kapitálu by vedla k odchodu nejlikvidnějších českých cenných papírů na zahraniční trhy a rovněž k odchodu hlavních market makerů. Konkrétní podoba spolupráce bude záviset na konkrétní výhodnosti projektu pro akcionáře pražské Burzy. Náklady ustanovení vzájemné spolupráce (ať už volnější forma nebo úplná integrace) musí být vyváženy očekávanými přínosy (vyšší objem obchodů) 54. Jak volnější aliance, tak plná integrace BCPP se může v zásadě ubírat třemi směry (viz: BCPP a možné scénáře jejího budoucího vývoje): a) přímá vyjednávání a aliance se silnou evropskou burzou (Německá burza, EURONEXT), b) outsourcing software silné evropské burzy ( např. virtuální obchodní systém XETRA), c) regionální aliance nebo spolupráce. Vzhledem k vysoké nákladnosti celého projektu nepovažuji za ideální řešení orientovat strategii primárně na vytvoření středoevrospké burzy, neboť malý význam těchto trhů v evropském měřítku může vést k izolovanosti od nejnovějších trendů na evropském poli a ztrátě konkurenceschopnosti. Ať už volnější spolupráce nebo plná integrace by měla být vedena primárně se silnější evropskou burzou. Na druhou stranu společný regionální postup středoevropského prostoru při vyjednávání se silnou evropskou burzou může vést k přijetí vzájemně plně kompatibilního modelu obchodování, a vytvoří tak středoevropský kapitálový trh (burzu) napojený na silnou evropskou burzu. Proto je z mého pohledu nejvýhodnější variantou společný regionální postup BCPP (s budapešťskou a varšavskou burzou) ve vyjednávání se silnou evropskou burzou (např. Deutche Börse), který by v budoucnu přinesl svým členům přímý přístup na zahraniční kapitálový trh a registrovaným cenným papírům možnost obchodování na celoevropské úrovni. Než dozraje čas k finálnímu rozhodnutí, je podstatné, aby BCPP šla směrem plné kompatibility s vyspělými evropskými burzami 54 K faktorům, které neúměrně zvyšují náklady efektivní spolupráce patří především nákladnost vypořádání obchodů v ČR 18

19 (především v oblasti legislativy, obchodních procedur a otevřeného obchodního systému) a aktivně vyhledávala možnosti efektivní spolupráce RM SYSTÉM se bude muset po přijetí novely ISD a její transpozice do českého právního řádu přetransformovat. Ať se přemění na druhou burzu, nebo na vícestranný obchodní systém, drobní investoři již nebudou mít přímý přístup na veřejný trh a obchod na něm bude probíhat výhradně mezi tzv. způsobilými protistranami. Domníváme se, že výhodnější z obou možností je přeměna RM SYSTÉMU na vícestranný obchodní systém. Na relativně velice malém českém kapitálovém trhu (viz graf 3) pravděpodobně nebude prostor pro dvě samostatné burzy 55. Při transformaci na vícestranný obchodní systém bude RM SYSTÉM podléhat relativně menšímu množství povinností ze zákona, v čemž může spočívat jeho komparativní výhoda. Komise pro cenné papíry bude muset začít licencovat české pasportující subjekty a informovat o nich zahraniční regulátory, dále pak provádět dohled nad jejich činností v rámci obezřetnostních pravidel a provádět dohled nad činností zahraničních subjektů na domácím trhu 56. Dále se zapojí do činnosti CESR a ESC v oblasti konzultace při tvorbě a implementaci nových směrnic na evropské úrovni. V rámci plánu vlády vytvořit jednotný dozor nad finančním trhem poroste rovněž kooperace KCP s ČNB 57. Domnívám se, že se vstupem do Unie jednoznačně vzrostou nároky na kvalitu práce Komise pro cenné papíry, a tím i náklady na její provoz. V souvislosti s tím by mělo být zajištěno odpovídající stabilní financování KCP. Jednou z možností, která by navýšila potřebné zdroje KCP, by bylo částečné financování její činnosti účastníky trhu 58. Konkrétní způsob zavedení tohoto konceptu, tj. do jaké míry bude KCP financována státem a jak a do jaké míry účastníky trhu, předpokládá širší celospolečenskou diskusi. Služby Střediska cenných papírů (SCP) jsou příliš drahé a nákladnost vypořádání umocňuje současný systém jednostupňové evidence zaknihovaných cenných papírů. Nákladné vypořádání snižuje likviditu trhu. Zásadní změnu přinese nový zákon o podnikání na kapitálovém trhu, který zavede nově namísto SCP (příspěvková organizace) centrální depozitář (akciová společnost) a dvoustupňovou evidenci cenných papírů. Nový centrální depozitář má ze zákona povinnost provozovat vypořádací systém, což vybízí ke spolupráci s dceřinou společností pražské Burzy UNIVYC. Tato spolupráce by mohla přinést rozšíření a vyšší kvalitu služeb. Samotný systém dvoustupňové evidence by měl přispět k snížení nákladnosti vypořádání.v případě integrace BCPP s jinou evropskou burzou je konkurenceschopnost a kompatibilita systému vypořádání obchodů velice podstatná. V oblasti bankovnictví očekáváme, že české banky budou působit spíše jako retailové pobočky svých velkých strategických vlastníků. V budoucnu tedy spíše půjde o banky v Čechách než české banky. Nedá se očekávat, že by výraznějším způsobem konkurovaly 55 Za situace, kdy BCPP vyjednává o mezinárodní spolupráci, nepovažuji český kapitálový trh dostatečně velký pro existenci dvou burz. Přeměna RM SYSTÉM by například znamenala zhruba pětinásobné navýšení základního mění RM-SYSTÉM. 56 Zatím lze jen těžko odhadnout, jak mnoho práce KCP přibude v této oblasti. 57 Vytvoření jednoho regulátora pro dohled nad finančním trhem je v nejbližší době nepravděpodobné. Rychlé převedení dohledu na jednu nezávislou instituci by mohlo narušit kontinuitu dohledu nad jednotlivými segmenty finančního trhu. Je spíše pravděpodobné dočasné postavení dozoru nad finančním trhem na dvou spolupracujících institucích: ČNB a KCP. 58 Mnoho zahraničních regulátorů je plně nebo částečně financováno ze strany účastníků trhu (např. německý BAFin, britská FSA, italská CONSOB nebo slovenský ÚFT) 19

20 poskytováním svých služeb na evropském trhu, ba naopak budou pravděpodobně čím dál více působit v roli zprostředkovatelů produktů svých vlastníků. Vzhledem k této retailové orientaci by se banky měly soustředit na kvalitní transformaci, snížení poplatků za služby, prohloubení univerzalizace jejich poskytování (nejrůznější druhy podílových fondů, leasing, stavební spoření, penzijní připojištění a jiné), aby tak plně mohly profitovat z komparativní výhody znalosti místního prostředí. Literatura London School of Economics 2002, Quantification of the Macro-Economic Impact of Integration of EU Financial Markets, Akční plán finančních služeb, Bankovnictví 4/2003, s.10. Lamfalussy Alexander, Final Report of The Committee of Wise Men on the regulation of european stock securities market, 2001, OECD Economic survey, Policies to boost financial market integration, EMU,s Závěrečná zpráva Giovanniniho skupiny (2003), Ihnat Pavol, Prochazka Petr, The financial sector in the Czech Republic: an assessment of its current state of development and functioning, ECB, srpen 2002, Sander Harald, Convergence in Eurozone retail banking?, , Vychodil Ondřej,Sedláček Tomáš, Kudrna Zdeněk, Katzová Ilona, Corporate Governance risk survey in Czech republic, Merit Research working papers No 2, květen Mašek František, Ročenka Hospodářských novin 2003, sedmý ročník, s Dubská Drahomíra, Bankovní sektor zdevastoval české veřejné rozpočty. Jaký je po velké sanaci?, Ekonom , s.32. Topinka Jan, Příprava Komise pro cenné papíry a tuzemského kapitálového trhu na vstup do EU, analytický dokument 2003, Čech Petr, Posuny v komunitární úpravě kapitálových trhů, Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL ON INVESTMENT SERVICES AND REGULATED MARKETS, AND AMENDING COUNCIL DIRECTIVES 85/611/EEC, bin/eur-lex/udl.pl?request=service- Search&LANGUAGE=en&GUILANGUAGE=en&SERVICE=all&COLLECTION=com&DOCID= 502PC0625 Frait Jan, Bankovní dohled a stabilita finančního systému, zdroj na Internetu: Michl Aleš, Reforma dohledu potrvá několik let, Hospodářské noviny , s.209 tisková zpráva KCP ze dne , zdroj na Internetu: 20

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh Finanční trhy Umožňuje přelévání volných finančních zdrojů. Je neoddělitelnou součástí tržního systému. Na finančním trhu se soustřeďuje nabídka a poptávka peněz a kapitálu Finanční trhy dělíme podle toho,

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Burzy a burzovní operace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Burzy a burzovní operace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Burzy a burzovní operace Název tématického celku: Aktuální tendence ve vývoji burz ve světě Cíl: Charakterizovat současné vývojové tendence

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Tisková konference. 21. února 2007

Tisková konference. 21. února 2007 Tisková konference 21. února 2007 Účastníci tiskové konference Jan D. Kabelka předseda představenstva AKAT Josef Beneš předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Komerční bankovnictví A1-1

Komerční bankovnictví A1-1 Komerční bankovnictví A1-1 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Úvod Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Náplň kurzu Úvod do mezinárodních finančních trhů Devizový trh a jeho instrumenty Mezinárodní finanční instituce Teorie mezinárodního

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi Metodický list č.1 Název tématického celku: Základní teoretické otázky regulace a dozoru Cíl:

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

Duální listingy Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s.

Duální listingy Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s. Duální listingy Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s. 04.07.2011 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA a.s. Soukromá společnost fungující na členském principu Hlavním akcionářem je Vídeňská

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 11.února 2015 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Pavel Hoffman, člen Výkonného výboru AKAT 1 Výroční tisková konference AKAT

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Finanční nástroje a Junckerův balíček. 22.1.2015 Ing. Martin Hanzlík, LL.M.

Finanční nástroje a Junckerův balíček. 22.1.2015 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Finanční nástroje a Junckerův balíček 22.1.2015 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Proč IFN shrnutí makro dat Vývoj MRO úrokové sazby ECB v % - 1999 2014 Vývoj kapitálových výdajů ČR 1996-2013 5,00 4,50 4,00 3,50

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Investiční bankovnictví B Název tématického celku: Investiční bankovnictví a jeho místo v systému finančního trhu. Cíl: Základním cílem

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

KAPITÁLOVÝ TRH. - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu.

KAPITÁLOVÝ TRH. - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu. KAPITÁLOVÝ TRH - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu. Fce KTu: alokační funkce redistribuční refinanční cenotvorný

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů.

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů. Alternativní způsoby financování infrastrukturálních projektů Martin Hanzlík 21.9.2011 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Působí na kapitálovém trhu od roku 1994. V letech 2002 2009 výkonný ředitel Unie investičních

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Tři poznámky k bankovní unii. David Marek

Tři poznámky k bankovní unii. David Marek Tři poznámky k bankovní unii David Marek Tři úhly pohledu Bankovní unie v kontextu evropské integrace Bankovní unie a evropské krize Problémy dosavadní konstrukce bankovní unie Definice bankovní unie Preventivní

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU)

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Východiska Forma vytváření dlouhodobých rezerv s podporou státu Státní podpora je postavená na stejnou úroveň jako u soukromého

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

CITIBANK EUROPE PLC 28

CITIBANK EUROPE PLC 28 Příloha č. 2 CITIBANK EUROPE PLC 28 Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice,

Více

IPO. Praha - Bratislava, Červen 2011

IPO. Praha - Bratislava, Červen 2011 Návrh IPO předpoklady k úspěšně zvládnutému procesu Praha - Bratislava, Červen 2011 Patria Corporate Finance, a.s. and Patria Finance Slovakia, a.s. are members of KBC Securities Group. Patria Corporate

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 22. února 2012 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 1 Asset Management v roce 2011 CZK = 793 328 351 971

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12.

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013 Bude depozitář přísnější??? Speciální fondy kvalifikovaných investorů činnosti depozitáře po zavedení nového zákona od července 2013 Eva Syková, manažerka oddělení Depozitářských služeb UniCredit Bank

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP objem 1 100 000 Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč 100 001 1 000 000 Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu 1 000 001 2 000 000 Kč 1 900 Kč + 0,17

Více

Sazebník pro Smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje n prodeje investičních nástrojů

Sazebník pro Smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje n prodeje investičních nástrojů A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP Objem 1 100 000 Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč 100 001 1 000 000 Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu 1 000 001 2 000 000 Kč 1 900 Kč + 0,17 % z objemu 2 000 001

Více

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla obchodování regulovaného trhu (dále jen Pravidla obchodování ) stanovují strukturu regulovaného trhu a pravidla pro uzavírání

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("WOODIS")

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. WOOD & Company investiční společnost, a.s. (WOODIS) PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("WOODIS") V Praze dne 30. května 2014 Čl. 1 Úvodní ustanovení V rámci své podnikatelské činnosti WOODIS obhospodařuje

Více

Člověk a společnost. 7. Bankovní systém v ČR. Bankovní systém v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 7. Bankovní systém v ČR. Bankovní systém v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 7. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 7

Více

Bankovní soustava ČR. Bc. Alena Kozubová

Bankovní soustava ČR. Bc. Alena Kozubová Bankovní soustava ČR Bc. Alena Kozubová Bankovní soustava ČR Nejčastější model v tržních ekonomikách je dvouokruhové bankovnictví, které tvoří: Centrální banka Obchodní (komerční) banky Bankovní soustava

Více

Politika provádění obchodů

Politika provádění obchodů Politika provádění obchodů Účinnost ke dni: 22.1.2013 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336 1. Profil likvidity fondu Fond investuje do podkladového globálního smíšeného portfolia

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování

Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování Název tématického celku: Tendence ve vývoji systémů kapitálových trhů ve světě Cíl: Cílem studia je

Více

Investiční fondy jako motor evropské ekonomiky? Jana Michalíková

Investiční fondy jako motor evropské ekonomiky? Jana Michalíková Investiční fondy jako motor evropské ekonomiky? Jana Michalíková Konference Rozvoj a inovace finančních produktů 12.února 2014, VŠE Evropská Komise Komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier: Potřebujeme

Více

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka Základní informace Účinnost od 19. srpna 2013 Transpoziční charakter =>

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

auditorských služeb a její postoj k Zelené knize Miroslav Singer guvernér, Rada pro veřejný dohled nad auditem Praha, 31.

auditorských služeb a její postoj k Zelené knize Miroslav Singer guvernér, Rada pro veřejný dohled nad auditem Praha, 31. ČNB jako uživatel u auditorských služeb a její postoj k Zelené knize Miroslav Singer guvernér, r, Česká národní banka Rada pro veřejný dohled nad auditem Praha, 31. května 2011 Obecný postoj ČNB k auditu

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Základní informace o právní úpravě IS a IF, Investiční společnosti

Více

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod 1. ČSOB úvod působí na dvou národních trzích, českém a slovenském Je největší bankou se sídlem v České republice a ve střední Evropě měřeno hodnotou aktiv Významným mezníkem v historii ČSOB byla její privatizace

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

Srovnání dopadů dle typu fondu

Srovnání dopadů dle typu fondu Srovnání dopadů dle typu fondu (Komparace hlavních institutů české regulace a regulace dle typu fondu) Fondy kolektivního investování Oprávněnost rozhodný limit n/a povinnost disponovat povolení bez ohledu

Více

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH ZÁKON O DOHLEDU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU 15/1998 Sb. PŮSOBNOST A PRAVOMOCI ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU Předmět úpravy Tento zákon upravuje působnost a pravomoci České národní banky

Více

Strategie přistoupení České republiky k eurozóně

Strategie přistoupení České republiky k eurozóně Strategie přistoupení České republiky k eurozóně (Společný dokument vlády ČR a ČNB) 1. Přístupový proces České republiky (ČR) do Evropské unie (EU) se úspěšně završuje. V prosinci 2002 byla na summitu

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Rizika financování na kapitálovém trhu Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanůčr Kongresové centrum ČNB,

Více

Akciové trhy v roce 2012

Akciové trhy v roce 2012 Akciové trhy v roce 2012 Český akciový trh 14 titulů v segmentu SPAD, likvidita je koncentrovaná na pět titulů (ČEZ, Erste, KB, Tef ČR, NWR), ale zde dalších 4-5 titulů s dostatečnou likviditou Defenzivní

Více