STUDIE VYUŽITELNOSTI DEŠŤOVÝCH VOD JAKO ZDROJE ENERGIE V BUDOVÁCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIE VYUŽITELNOSTI DEŠŤOVÝCH VOD JAKO ZDROJE ENERGIE V BUDOVÁCH"

Transkript

1 STUDIE VYUŽITELNOSTI DEŠŤOVÝCH VOD JAKO ZDROJE ENERGIE V BUDOVÁCH STUDY OF APPLICABILITY OF RAIN WATER AS A SOURCE OF ENERGY IN BUILDINGS Ladislav Chmela, Marek Mihola Moravská vysoká škola Olomouc, Ústav managementu a marketingu Abstrakt: Příspěvek se zabývá možností využití potencionální energie dešťové vody u budov pro výrobu elektrické energie. Kromě rozboru technického řešení se příspěvek zaměřuje především na ekonomickou stránku řešení. Jsou analyzovány případy nasazení zvoleného systému na příkladu školní budovy v České republice a v deštné oblasti Kolumbie v okolí města Quibdo. V analýze jsou zahrnuty jak podmínky využitelnosti dešťových vod jako zdroje elektrické energie z hlediska srážkových úhrnů, tak i rozdílnosti budov v daných lokalitách. Abstract: Possibilities of using potential energy of rain water from buildings for electric energy generation are considered in the paper. Analysis includes technical and economical part of the solution for a typical school building in the Czech Republic and in the rain forest of Columbia near Quibdo city. Conditions for effective rain water usage and different parameters of buildings in selected locations are also considered. Klíčová slova: dešťová voda, vodní elektrárna, decentralizovaná výroba elektřiny, efektivnost investice. Key words: rain water, hydropower plant, decentralized electricity generation, effectiveness of investment. JEL: Q49, Q42, Q01, Q25, I39 1 Úvod Na střechy budov spadne ročně nemalé množství dešťové vody. Tato voda je většinou vedena svody do kanalizace nebo do prostoru mimo budovu tak, aby neznehodnotila zastřešenou stavbu nebo jiný majetek. Její potenciální energie pak nebývá využívána. Vzali jsme si za cíl zhodnotit možnosti využití potencionální (polohové) energie dešťové vody u budov pro výrobu elektrické energie, neboť tato možnost bývá obecně odmítána. 1 Kromě rozboru technického řešení jsme se zaměřili především na ekonomickou stránku možného využití dešťové vody a také na srovnání použití dané technologie pro naši zeměpisnou polohu a pro místo s nadprůměrnými úhrny srážek a zároveň izolované od civilizace. 2 Metody a materiály Rozhodující pro využití potencionální (polohové) energie dešťové vody u budov pro výrobu elektrické energie je zvolit vhodnou technologii pro přeměnu energie vody na elektřinu a dále určit 1 Srov. QUASCHNING, Volker, Obnovitelné zdroje energií, s

2 podmínky, při kterých budeme využití energie vody počítat. Jde především o velikost budovy (zejm. výška a plocha střechy) a také o meteorologické podmínky dané lokality (četnost a vydatnost srážek). Jako vhodná technologie může být zvolena odvalovací bezlopatková turbína. Obrázek 1: Uspořádání turbíny SETUR (odvalovacího tekutinového stroje) Zdroj: databáze obrázků Ing. Miroslava Sedláčka, CSc. Obrázek 2: Animace možného uspořádání turbíny SETUR s generátorem elektrické energie Zdroj: databáze obrázků Ing. Miroslava Sedláčka, CSc. 36

3 2.1 Převod potencionální energie vody na elektrický výkon Chceme-li potencionální energii vody převést na energii elektrickou, musíme vodu z horní úrovně (s vyšší potencionální energií) nechat vlivem gravitace stéci do úrovně nižší a to přes turbínu, která pohání generátor elektrické energie. Řešení turbíny se liší v závislosti na daném spádu a průtoku vody. Řešení generátoru se pak liší v závislosti na požadovaném druhu generovaného elektrického proudu. Volba turbíny, které bude vyhovovat jak malý spád, tak i malý průtok může být obtížná. Z klasických lopatkových turbín zmiňme, že Kaplanova turbína pracuje efektivně sice již od spádu 2 m, ale až od průtoku 400 l/s, Peltonova turbína pracuje efektivně již od průtoku 10 l/s, ale až od spádu 15 m, Ossbergerova (Bankiho) turbína pracuje efektivně již od spádu 2 m, ale až od průtoku 20 l/s. Nabízí se tedy možnost využít nekonvenční bezlopatkové turbíny SETUR (Sedláčkovy turbíny), která pracuje efektivně již od spádu 0,5 m a průtoku již od 2 l/s. U vodních mikroelektráren dosahuje SETUR až 75% účinnosti při přeměně na mechanickou energii. 2 Konstrukční uspořádání a princip turbíny SETUR je na obrázcích 1 a 2. Podle požadovaného druhu generovaného elektrického proudu zvolíme buď generátor střídavého proudu (např. v případě plánovaného napojení na existující distribuční třífázovou síť) nebo generátor stejnosměrného proudu (např. v případě napájení stejnosměrných akumulátorů). 2.2 Zajištění provozních nároků bezlopatkové turbíny Pro zajištění předpokladu, že bezlopatkové turbíny budou poháněny dešťovou vodou o minimálním potřebném spádu, využijeme přímo odtékající vodu ze střech. V grafu 1 jsou pak rozloženy průměrné průtoky Q v litrech za sekundu při odtoku ze střešní plochy vzhledem k měsíčním úhrnům srážek Iměs (počítáno od 0,1 do mm) a velikosti lapající plochy střechy S (počítáno od 20 do 300 m 2 ) dle následujících definic. Černě (1 3 l/s) jsou zobrazeny nepoužitelné, červeně (3 9 l/s) pak podmínečně použitelné kombinace parametrů. Odstíny zelené (9 a více l/s) jsou zobrazeny vhodné kombinace parametrů. Použitelnost a efektivnost řešení bude nejvíce záležet na stabilním zásobování turbíny vodou. Pokud bychom vyloučili zásobník dešťové vody, který je velmi nákladnou záležitosti a v mnoha podmínkách se již nedá do současných budov navrhnout (z hlediska jejich konstrukce a únosnosti), musíme se soustředit na oblasti, které mají na Zemi co nejrovnoměrnější rozložení srážek během roku. Jedna z takových je oblast v Kolumbii v okolí města Quibdo, kde průměrné roční úhrny srážek dosahují přes mm, přičemž většina dnů v roce je deštivých. Srovnání průměrných měsíčních úhrnů srážek a procent deštivých dnů v měsíci v lokalitě Quibdo (Kolumbie) s českým městem Ostravou je přehledně uvedeno v grafu 2. Vzhledem k výkonům, které je možno díky dešťové vodě z budov dosáhnout (řádově stovky Wattů) se tato technologie v našich podmínkách nabízí zejména jako záložní zdroj pro nabíjení akumulátorů čidel a nouzového osvětlení. Zajímavější je možnost získat zdroj energie v místech s intenzivnějšími a pravidelnějšími srážkami, které jsou od civilizace vzdálené a z nějakých důvodů nejsou spojeny technickou 2 Srov. Setur [online], <http://setur.cz/>. Srov. Abeceda malých vodních pohonů [online], Turbína Setur, <http://mve.energetika.cz/jineturbiny/setur.htm>. Srov. SEDLÁČEK, M., HOSTIN, S. Rolling fluid machine [patent]. EP B1. Srov. SEDLÁČEK, M., BERAN, V., NOVÁK, J. Fluid turbine [patent]. EP B1. Srov. SEDLÁČEK, M. Externality a jejich řešení na mikroekonomické úrovni, s

4 infrastrukturou, zejména elektrickou sítí. Nabízí se například využití ve školách pro komunity místních obyvatel, kde by mohlo být zajištěno osvětlení, případně i provoz nenáročného elektrozařízení (např. počítače). V případě deště zároveň dochází ke snížení intenzity slunečního záření na zemský povrch a tím pádem i nedostatečné intenzitě světla v místnostech, což by mohlo být vyřešeno osvětlením z tohoto zdroje. Opět se zde nabízí lokalita v okolí města Quibdo, která není civilizací příliš dotčena. Graf 1: Potřebný průtok dešťové vody v závislosti na měsíčním úhrnu srážek a ploše střechy Zdroj dat: vlastní tvorba Graf 2: Měsíční úhrny srážek a procento deštivých dnů v měsíci ve vybraných lokalitách Zdroj dat: (vlastní úprava) 38

5 2.3 Hodnocení investice Jak uvádí E. Kislingerová, 3 pro vyhodnocení investice se obecně používají metody čisté současné hodnoty (NPV), vnitřního výnosového procenta (IRR), doby návratnosti (PP), index ziskovosti (PI) a další. Z hlediska potřeby našeho hodnocení jsou důležité zejména doba návratnosti investice a čistá současná hodnota pro uvažovanou investici, protože investora bude zajímat, o kolik více peněz dostane, než původně investovat a také, kdy v čase nastane ona změna a začne na investici vydělávat. Výpočet čisté současné hodnoty NPV je: 4 n CFi NPV C0 i i 1 1 k kde C0 jsou počáteční kapitálové výdaje, CFi je cash flow plynoucí z realizace investice v letech i, k je diskontní sazba, n je doba životnosti investice. Doba návratnosti je 5 definována jako období, za které tok výnosů (cash flow) přinese hodnotu rovnající se počátečním kapitálovým výdajům na investici. Abychom respektovali časovou hodnotu peněz, musíme cash flow diskontovat. 3 Výsledky a diskuse Při hodnocení investice do zařízení byl brán v potaz charakter výstavby v dané oblasti. Zatímco v České republice je většina objektů zděná, skeletová (beton, ocel) nebo panelová a objekty mnohdy dosahují značných půdorysných rozměrů, v případě budovy (školy) v deštném pralese Kolumbie půjde o stavby dřevěné, o půdorysné ploše několika desítek čtverečných metrů. Proto byl výpočet 6 průtoku pro turbínu řešen v několika variantách (viz tabulka 1). V prvém příkladu je počítáno se středně velkým objektem s plochou střechou o ploše 440 m 2 v podmínkách ČR. V reálné situaci je toto řešení možné použít pro část roku, kdy jsou srážkové úhrny vyšší, aby byl zajištěn dostatečný průtok po dobu deště, nicméně technické komplikace a náklady na rekonstrukci současného objektu tak, aby byl spád střechy upraven při dané ploše do jednoho odvodu dešťové vody, by byly značné. Ploché střechy o takovýchto plochách mívají totiž více svodů a sklon střechy je podle nich naprojektován. Druhý případ ilustruje školní objekt v Kolumbii s půdorysnou plochou střechy 45 m 2, průtok je po většinu roku dostačující, během dne ovšem není konstantní (lze řešit např. pomocí baterie). Třetí případ je uveden pro porovnání varianty ČR a Kolumbie. Ve všech případech by bylo potřeba řešit přepad dešťové vody při zahlcení turbíny náhlým přívalem (vyšším než maximálním projektovaným), zejména pak pro ploché střechy, aby bylo zabráněno možnému zatékání vlivem nedostatečně kvalitního napojení hydroizolaci. 3 Srov. KISLINGEROVÁ, Eva, Manažerské finance, s Srov. tamtéž, s Srov. tamtéž, s Srov. MIŠÁK, Stanislav, Vybrané typy zdrojů elektrické energie, s

6 Tabulka 1: Navržené varianty 1) Ostrava, 2) Quibdo, 3) Ostrava = varianta 2 lokalizovaná do ČR 1) Ostrava od do průměr měsíční úhrn srážek I měs (mm) (l m 2 měs 1 ) 26,7 104,4 65,6 plocha lapače S (m 2 ) průměrný průtok Q (l s 1 ) 4,5 17,7 11,1 2) Quibdo od do průměr měsíční úhrn srážek I měs (mm) (l m 2 měs 1 ) ,5 plocha lapače S (m 2 ) průměrný průtok Q (l s 1 ) 9,0 14,6 11,8 3) Ostrava od do průměr měsíční úhrn srážek I měs (mm) (l m 2 měs 1 ) 26,7 104,4 65,6 plocha lapače S (m 2 ) průměrný průtok Q (l s 1 ) 0,5 1,8 1,1 Zdroj: vlastní tvorba + (vlastní úprava) V tabulce 2 je řešen příklad pro školu v lokalitě Quibdo v Kolumbii, pro výše vypočítané průtoky a spád vody podle konstrukční výšky objektu v daných podmínkách. Výpočet výkonu zařízení (W) a roční elektrické práce (kwh) byl prováděn podle následujících definic. Na základě roční elektrické práce jsme spočítali roční úsporu při zvolené ceně 5 Kč/kWh (tedy imaginární výdaj na koupi ekvivalentního množství elektrické energie vyrobené zařízením za jeden rok), pomocí které jsme vypočítali návratnost investice. Investice Kč se skládá z následujících položek: turbína SETUR s generátorem ( Kč), projekt (1 000Kč), mezikontinentální poštovné (5 000 Kč), tamější doprava (1 000 Kč), doplňky ke svodu dešťové vody ze střechy k turbíně a instalace (4 000 Kč) a údržba po dobu životnosti (8 000 Kč). Tabulka 2: Kalkulace využití dešťové vody ze střechy kolumbijské školy v Quibdo pro výrobu elektřiny veličina zn. (jedn.) hodnota spád h (m) 2,75 průměrný průtok Q (l s 1 ) 11,78 hustota ρ (kg m 3 ) 998 gravitační zrychlení g (m s 2 ) 9,8 účinnost k ( ) 0,91 energie pro turbínu E T (W) 288 účinnost turbíny η T ( ) 0,65 energie pro generátor E G (W) 187 účinnost generátoru η G ( ) 0,7 elektrický výkon P (W) 131 hodinová práce W hod (kwh) 0,131 roční práce W rok (kwh) Zdroj: vlastní tvorba 40

7 Pro určení ceny energie v Kolumbii jsme vycházeli z údajů, které jsou k dispozici např. od kolumbijské Komise pro regulaci energie a plynu 7 nebo zpracovány nezávisle. 8 Prodejní ceny elektřiny byly v letech 2005 a 2006 na úrovni mezi 0,40 a 0,70 USD za kwh (viz obr. 3) a v následujících letech dosahovaly až trojnásobných hodnot. Průměrné tarify elektrické energie v domácnostech udávaly cenu 0,0979 USD za kwh (v roce 2005) a 0,092 USD za kwh (v roce 2006). V případě, že by ceny rostly jen o cenu na trzích s elektřinou, byla by cena při přepočtu kurzů (průměrný kurz dle České národní banky) cca 3 Kč za kwh, v případě, že by ceny rostly stejným násobkem jako na trzích, pak cca 6 Kč za kwh. Vzhledem k nedostatku aktuálních informací je dále uváděn výpočet pro varianty. Průměrné úrokové míry jsou v Kolumbii přibližně o třetinu vyšší než v České republice, bereme-li v úvahu spotřebitelské úvěry, pak v ČR činila v roce 2011 průměrná sazba cca 14,5 %, 9 zatímco v Kolumbii to bylo 22,3 %. 10 Náklady na cizí kapitál byly odvozeny od českých úrokových sazeb pro podobnou investici a stanoveny jako 9 %. Je počítáno s nižší účinností turbíny i generátoru, jelikož jej zřejmě nebude možné udržovat po dobu životnosti v ideálním technickém stavu. Náklady na údržbu jsou rozloženy nerovnoměrně, ve druhém, čtvrtém, pátém, osmém až desátém roce je to Kč ročně, v šestém roce je plánována nadstandardní údržba Kč. Obrázek 3: průměrné spotové ceny za nákup elektrické energie v amerických centech za kwh období dešťů Zdroj: Peter Cramton 11 období sucha V grafu 3 je zobrazena čistá současná hodnota projektu v jednotlivých letech ve variantách ceny elektrické energie 3 Kč/kWh a 6 Kč/kWh, vždy v podobě stabilní ceny nebo s možnosti růstu ceny o 5 % ročně. Jen v optimistickém scénáři lze potvrdit, že čistá současná hodnota projektu bude kladná (6 680 Kč) a doba návratnosti 8,5 roku. V ostatních případech nedojde do konce životnosti zařízení k návratu investice. Vzhledem k užití zařízení v těžko přístupných místech ve značných vzdálenostech (i stovky kilometrů) od civilizace, je však nejvyšší uvedená cena energie reálná. Vzhledem k absenci elektrifikace, bude v případě jejího zavádění cena za energii zatížena vysokými investičními náklady, které se promítnou do tarifu zákazníkovi. 7 Srov. HARBORD, David. CREG's Proposals for Mitigating Market Power in Colombia s Wholesale Electricity Market. s Srov. CRAMTON, Peter. Colombia s Forward Energy Market. s. 27. Srov. Wikipedia. Electricity sector in Colombia [online]. <http://en.wikipedia.org/wiki/electricity_sector_in_colombia>. Srov. NIGRIS, Michele. Smart Grids perspectives in Latin America and the Caribbean. s Srov. Navigátor bezpečného úvěru [online]. <http://www.eeip.cz/download/ navigator%20studie%20eeip-a- UK%20final.pdf>. 10 Srov. Ministerstvo zahraničních věcí. Kolumbie, Ekonomická charakteristika země [online]. <http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/jizni_amerika/kolumbie/ekonomika/ekonomicka_charakteristika_zeme.htm l>. 11 CRAMTON, Peter. Colombia s Forward Energy Market. s

8 Graf 3: Čistá současná hodnota projektu v jednotlivých letech pro různé varianty ceny elektrické energie Zdroj: vlastní tvorba Způsob využití dešťové vody pro výrobu elektrické energie není investičně nejvýhodnějším užitím turbíny, jeho výhodou je jednoduchost na údržbu. Tím může být zajímavý pro místní obyvatele vzdálených oblastí, kteří nejsou napojeni na infrastrukturu. Pro Českou republiku pak nebylo vyhodnocení provedeno, neboť i v případě ceny 6 Kč/kWh a každoročním nárůstu cen energií, budou investiční náklady na úpravu existující potřebné plochy střechy řádově vyšší a investice se během životnosti zařízení nemůže vrátit. V případě rekonstrukce i novostavby bychom dále potřebovali nádrž na dešťovou vodu, která prakticky i v minimálním objemu překoná hodnotu investice do samotného zařízení. Zmíněné využití turbíny v našich podmínkách výše uvedeným způsobem není vhodné. 4 Závěr Ze zhodnocení možnosti využití potencionální (polohové) energie dešťové vody u budov pro výrobu elektrické energie vyplývá, že rozhodujícími parametry pro realizovatelnost takového projektu jsou úhrn srážek (s přihlédnutím k četnosti srážek), plocha střechy jímající dešťovou vodu, výška budovy (resp. spád koncentrované dešťové vody do turbíny), minimální průtok nutný k efektivnímu fungování turbíny a také účinnost elektrického generátoru. Zjistili jsme, že minimální průměrný průtok by měl být alespoň 9 l/s pro efektivní výrobu elektřiny. Pro Českou republiku by to znamenalo svést dešťovou vodu z plochy střechy alespoň dvakrát větší, než počítaných 440 m 2, a to především z důvodu využití i kratších dešťů v obdobích, kdy jsou srážkové úhrny nižší, aby bylo dosaženo požadovaného průtoku turbínou. Pro vybranou deštivou lokalitu Quibdo v Kolumbii je pak i menší školní budova se střechou 45 m 2 dostačující pro téměř celoroční výrobu více jak 100 W elektrického výkonu, roční vyrobená energie je více jak 1 MWh. Tento malý zdroj energie může v tamější škole sloužit např. jen pro osvětlení během tmavého deštivého dne, případně může být i zdrojem energie pro nenáročný spotřebič, jakým je např. počítač ještě lépe pro dobíjení baterie notebooku či přímo akumulátoru dodávajícího energii i při nedeštivých dnech. Počítáme-li s investicí Kč, potom za 10 let vyrobí zařízení téměř 11 MWh elektrické energie. Cena 1 kwh vyrobené energie je pak necelých 5 Kč. Pokud by se tato pravděpodobně vysoká cena pro obyvatele oblasti okolo města Quibdo ještě snížila díky dotaci na pořízení zařízení od humanitárních nebo dobročinných organizací, které se zabývají vzděláváním v odlehlých a nedostupných částech světa, vznikl by levný a čistý obnovitelný zdroj elektrické energie 42

9 pro nejzákladnější potřeby malé školy v deštivých a odlehlých oblastech. Využití tohoto zdroje energie nemusí být omezováno na dešťovou vodu ze střech budov. Další možná řešení jsou však již nad rámec článku. Literatura [1] Abeceda malých vodních pohonů [online]. Praha: EkoWATT, 2011 [cit ]. Turbína Setur. Dostupné z [2] CRAMTON, P. Colombia s Forward Energy Market [online]. Maryland: University of Maryland, 2011, [cit ]. Dostupné z [3] HARBORD, D. CREG's Proposals for Mitigating Market Power in Colombia s Wholesale Electricity Market [online]. Bogota: CREG, 2010 [cit ]. Dostupné z: [4] KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, s. ISBN [5] Kolumbie, Ekonomická charakteristika země [online]. Praha: Ministerstvo zahraničních věcí, 2011, [cit ]. Dostupné z: ka/ekonomicka_charakteristika_zeme.html [6] MIŠÁK, S. Vybrané typy zdrojů elektrické energie. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, s. ISBN [7] Navigátor bezpečného úvěru [online]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2011 [cit ]. Dostupné z: UK%20final.pdf [8] NIGRIS, M. Smart Grids perspectives in Latin America and the Caribbean. In CEPAL Conference on Smart grids. Santiago: CEPAL, [9] QUASCHNING, Volker. Obnovitelné zdroje energií. Praha: Grada, s. ISBN: [10] SEDLÁČEK, M. Externality a jejich řešení na mikroekonomické úrovni. In: Management udržitelného rozvoje životního cyklu staveb, stavebních podniků a území: hypotézy k VZ05. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, 2005, s ISBN: [11] SEDLÁČEK, M., HOSTIN, S. Rolling fluid machine [patent]. EU. Evropský patent, EP B1. Uděleno Dostupné z: https://data.epo.org/publicationserver/document?pn=ep %20ep% &idocid= &iposition=1&iformat=0 [12] SEDLÁČEK, M., BERAN, V., NOVÁK, J. Fluid turbine [patent]. EU. Evropský patent, EP B1. Uděleno Dostupné z: https://data.epo.org/publicationserver/rest/v1.0/publication-dates/ /patents/ep nwb1/document.pdf [13] Setur [online]. Praha: Setur, 2003 [cit ]. Dostupné z [14] Wikipedia. Electricity sector in Colombia [online]. [cit ]. Dostupné z: [15] World Weather Information Service [online]. Hong Kong: WMO, 2011 [cit ]. Weather Information for Ostrava. Dostupné z: [16] World Weather Information Service [online]. Hong Kong: WMO, 2011 [cit ]. Weather Information for Quibdo. Dostupné z: 43

Spolupráce větrné a vodní elektrárny. Cooperation of Wind and Hydro power plants

Spolupráce větrné a vodní elektrárny. Cooperation of Wind and Hydro power plants ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky manažerství a humanitních věd Spolupráce větrné a vodní elektrárny Cooperation of Wind and Hydro power plants Bakalářská

Více

NÁVRH MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY Tereza Starostová 2012 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra technologií a měření

NÁVRH MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY Tereza Starostová 2012 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra technologií a měření ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE NÁVRH MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY vedoucí práce: Ing. Viktor Majer 2012 autor: Bc. Tereza Starostová 0 Anotace

Více

Ekonomické zhodnocení investice do fotovoltaické elektrárny. Michaela Opletalová

Ekonomické zhodnocení investice do fotovoltaické elektrárny. Michaela Opletalová Ekonomické zhodnocení investice do fotovoltaické elektrárny Michaela Opletalová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na obnovitelné zdroje energie. Zejména pak na ekonomické

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA EKONOMIKY, MANAŽERSTVÍ A HUMANITNÍCH VĚD

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA EKONOMIKY, MANAŽERSTVÍ A HUMANITNÍCH VĚD ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA EKONOMIKY, MANAŽERSTVÍ A HUMANITNÍCH VĚD EKONOMICKÉ HODNOCENÍ ZATEPLENÍ DOMU ECONOMIC EVALUATION OF THERMAL INSULATION BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ. Doc. Ing. Jaroslav Krbek, CSc. Doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc.

KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ. Doc. Ing. Jaroslav Krbek, CSc. Doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc. KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ Doc. Ing. Jaroslav Krbek, CSc. Doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc. Praha 2007 Kogenerační jednotky - Zřizování a provoz Vydal GAS s.r.o., Praha Vytiskla tiskárna: PRATR

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMICKO-ENERGETICKÁ

Více

EkoWATT Středisko pro obnovitelné zdroje a úspory energie The Renewable and Energy Efficiency Center

EkoWATT Středisko pro obnovitelné zdroje a úspory energie The Renewable and Energy Efficiency Center Obsah OBSAH... 2 1. IDENTIFIKACE STUDIE... 5 2. ÚVOD... 6 2.1. Energetické plánování OZE v evropském kontextu 6 2.2. Shrnutí 6 3. ZÁKLADNÍ POJMY A DEFINICE... 8 3.1. Potenciály OZE 8 3.1.1. Příklady účelově

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod Dopady zavedení OZE na energetický systém ČR (bakalářská práce) Autor: Jan Siuda Vedoucí práce: Ing. Josef Bič, Ph.D.

Více

PŘÍRUČKA PRO REGIONÁLNÍ VYUŽITÍ KOGENERAČNÍCH ZDROJŮ

PŘÍRUČKA PRO REGIONÁLNÍ VYUŽITÍ KOGENERAČNÍCH ZDROJŮ PŘÍRUČKA PRO REGIONÁLNÍ VYUŽITÍ KOGENERAČNÍCH ZDROJŮ Vydala: Česká energetická agentura Vinohradská 8, 120 00 Praha 2 Vypracoval: RAEN spol. s r.o. CityPlan spol. s r.o. Tato publikace je určena pro poradenskou

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Využití programu Mathematica pro hodnocení investic v energetice Mathematica software and

Více

Finanční analýza, finanční ukazatele, obnovitelné zdroje energie, výroba energie, podnik

Finanční analýza, finanční ukazatele, obnovitelné zdroje energie, výroba energie, podnik 1 2 Poděkování Zde bych chtěla poděkovat panu Doc.Ing. Jiřímu Vašičkovi za jeho odborné rady a cenné připomínky, jež přispěly k vypracování této diplomové práce. 3 Čestné prohlášení Prohlašují, že jsem

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 Obsah Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 2. Vytápění budov v sektoru služeb a průmyslu 12 Formy vytápění 12 Technologické možnosti

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A MOŽNOSTI VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V ÚSTECKÉM KRAJI Zpracováno na základě smlouvy o dílo č. 12172 Jiří Beranovský, Jan Truxa, Karel Srdečný. Listopad 2012 EkoWATT CZ s.

Více

Investování a strategie hospodárného užití energie - část I. Příručka: Jak postupovat při přípravě projektů v energetice

Investování a strategie hospodárného užití energie - část I. Příručka: Jak postupovat při přípravě projektů v energetice Investování a strategie hospodárného užití energie - část I. Příručka: Jak postupovat při přípravě projektů v energetice Vydala: Česká energetická agentura Vinohradská 8, 120 00 Praha 2 Vypracoval:, o.p.s.

Více

1. PŘEHLED ZÁKLADNÍCH DŮVODŮ PROČ UVAŽOVAT O KVET...1

1. PŘEHLED ZÁKLADNÍCH DŮVODŮ PROČ UVAŽOVAT O KVET...1 OBSAH 1. PŘEHLED ZÁKLADNÍCH DŮVODŮ PROČ UVAŽOVAT O KVET...1 2. KRITÉRIA PRO SPRÁVNOU VOLBU KVET...7 2.1 ENERGETICKÉ KRITÉRIUM...7 2.2 EKOLOGICKÉ KRITÉRIUM...9 2.3 EKONOMICKÉ KRITÉRIUM...12 2.3.1 Investiční

Více

RIZIKA SPOJENÁ S MOŽNOSTMI VYUŽITÍ BYTU V DLOUHODOBÉM ČASOVÉM HORIZONTU

RIZIKA SPOJENÁ S MOŽNOSTMI VYUŽITÍ BYTU V DLOUHODOBÉM ČASOVÉM HORIZONTU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING RIZIKA SPOJENÁ S MOŽNOSTMI VYUŽITÍ BYTU V DLOUHODOBÉM ČASOVÉM HORIZONTU LONG-TERM

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMICKÁ VÝHODNOST

Více

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ VÝSTAVBY

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ VÝSTAVBY Foto: Origis, www.origis.cz EKONOMICKÉ HODNOCENÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ VÝSTAVBY ISBN: 978-80-87333-10-5 Autoři Jiří Beranovský Odborná spolupráce Ing. Jan Pokorný Ing. Martina Kozelková Ing. Petr Vogel Ing.

Více

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1 Identifikace Identifikace studie Název díla / Title Reference (smlouva / contract) Vypracoval / Processed by Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice Ing.

Více

VYUŽITÍ TEPELNÝCH ČERPADEL PRO PŘÍPRAVU TUV V KOTELNÁCH NOVÝ JIČÍN

VYUŽITÍ TEPELNÝCH ČERPADEL PRO PŘÍPRAVU TUV V KOTELNÁCH NOVÝ JIČÍN VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF PROCESS AND ENVIRONMENTAL

Více

KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH

KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH DOMŮ V NÍZKOENERGETICKÉM STANDARDU VAV-SP-3G5-221-07 Abstrakt Mgr. František Macholda, MBA a kol. Prosinec 2010 Abstrakt Text je abstraktem ke zprávě k výzkumnému úkolu

Více

Analýza ekonomiky provozu golfového hřiště

Analýza ekonomiky provozu golfového hřiště Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Analýza ekonomiky provozu golfového hřiště Diplomová práce Autor: Bc. Martina Richterová Finance, finanční obchody Vedoucí práce: Ing.

Více

ROZHODOVACÍ KRITERIA PŘI POŘIZOVÁNÍ REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ DECISION MAKING CRITERIA FOR BUYING RESIDENTIAL REAL ESTATE

ROZHODOVACÍ KRITERIA PŘI POŘIZOVÁNÍ REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ DECISION MAKING CRITERIA FOR BUYING RESIDENTIAL REAL ESTATE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT ROZHODOVACÍ

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd. Elektromobilita v ČR

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd. Elektromobilita v ČR ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Elektromobilita v ČR Electromobility in the Czech Republic BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Studijní program:

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE MALÝ FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM SMALL PHOTOVOLTAIC

Více

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren v okrese Olomouc

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren v okrese Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Bc. Lenka KRAMPOLOVÁ Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren

Více

Daňové a účetní aspekty příjmů fyzických osob z fotovoltaických zdrojů

Daňové a účetní aspekty příjmů fyzických osob z fotovoltaických zdrojů SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Daňové a účetní aspekty příjmů fyzických osob z fotovoltaických

Více

Investiční rozhodování kritéria Investment decision criteria

Investiční rozhodování kritéria Investment decision criteria Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Investiční rozhodování kritéria Investment decision criteria Autor: Bc.Rafael Aytekov FINANCE Vedoucí práce: Ing.Tomáš Marek Praha Duben,

Více