STUDIE VYUŽITELNOSTI DEŠŤOVÝCH VOD JAKO ZDROJE ENERGIE V BUDOVÁCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIE VYUŽITELNOSTI DEŠŤOVÝCH VOD JAKO ZDROJE ENERGIE V BUDOVÁCH"

Transkript

1 STUDIE VYUŽITELNOSTI DEŠŤOVÝCH VOD JAKO ZDROJE ENERGIE V BUDOVÁCH STUDY OF APPLICABILITY OF RAIN WATER AS A SOURCE OF ENERGY IN BUILDINGS Ladislav Chmela, Marek Mihola Moravská vysoká škola Olomouc, Ústav managementu a marketingu Abstrakt: Příspěvek se zabývá možností využití potencionální energie dešťové vody u budov pro výrobu elektrické energie. Kromě rozboru technického řešení se příspěvek zaměřuje především na ekonomickou stránku řešení. Jsou analyzovány případy nasazení zvoleného systému na příkladu školní budovy v České republice a v deštné oblasti Kolumbie v okolí města Quibdo. V analýze jsou zahrnuty jak podmínky využitelnosti dešťových vod jako zdroje elektrické energie z hlediska srážkových úhrnů, tak i rozdílnosti budov v daných lokalitách. Abstract: Possibilities of using potential energy of rain water from buildings for electric energy generation are considered in the paper. Analysis includes technical and economical part of the solution for a typical school building in the Czech Republic and in the rain forest of Columbia near Quibdo city. Conditions for effective rain water usage and different parameters of buildings in selected locations are also considered. Klíčová slova: dešťová voda, vodní elektrárna, decentralizovaná výroba elektřiny, efektivnost investice. Key words: rain water, hydropower plant, decentralized electricity generation, effectiveness of investment. JEL: Q49, Q42, Q01, Q25, I39 1 Úvod Na střechy budov spadne ročně nemalé množství dešťové vody. Tato voda je většinou vedena svody do kanalizace nebo do prostoru mimo budovu tak, aby neznehodnotila zastřešenou stavbu nebo jiný majetek. Její potenciální energie pak nebývá využívána. Vzali jsme si za cíl zhodnotit možnosti využití potencionální (polohové) energie dešťové vody u budov pro výrobu elektrické energie, neboť tato možnost bývá obecně odmítána. 1 Kromě rozboru technického řešení jsme se zaměřili především na ekonomickou stránku možného využití dešťové vody a také na srovnání použití dané technologie pro naši zeměpisnou polohu a pro místo s nadprůměrnými úhrny srážek a zároveň izolované od civilizace. 2 Metody a materiály Rozhodující pro využití potencionální (polohové) energie dešťové vody u budov pro výrobu elektrické energie je zvolit vhodnou technologii pro přeměnu energie vody na elektřinu a dále určit 1 Srov. QUASCHNING, Volker, Obnovitelné zdroje energií, s

2 podmínky, při kterých budeme využití energie vody počítat. Jde především o velikost budovy (zejm. výška a plocha střechy) a také o meteorologické podmínky dané lokality (četnost a vydatnost srážek). Jako vhodná technologie může být zvolena odvalovací bezlopatková turbína. Obrázek 1: Uspořádání turbíny SETUR (odvalovacího tekutinového stroje) Zdroj: databáze obrázků Ing. Miroslava Sedláčka, CSc. Obrázek 2: Animace možného uspořádání turbíny SETUR s generátorem elektrické energie Zdroj: databáze obrázků Ing. Miroslava Sedláčka, CSc. 36

3 2.1 Převod potencionální energie vody na elektrický výkon Chceme-li potencionální energii vody převést na energii elektrickou, musíme vodu z horní úrovně (s vyšší potencionální energií) nechat vlivem gravitace stéci do úrovně nižší a to přes turbínu, která pohání generátor elektrické energie. Řešení turbíny se liší v závislosti na daném spádu a průtoku vody. Řešení generátoru se pak liší v závislosti na požadovaném druhu generovaného elektrického proudu. Volba turbíny, které bude vyhovovat jak malý spád, tak i malý průtok může být obtížná. Z klasických lopatkových turbín zmiňme, že Kaplanova turbína pracuje efektivně sice již od spádu 2 m, ale až od průtoku 400 l/s, Peltonova turbína pracuje efektivně již od průtoku 10 l/s, ale až od spádu 15 m, Ossbergerova (Bankiho) turbína pracuje efektivně již od spádu 2 m, ale až od průtoku 20 l/s. Nabízí se tedy možnost využít nekonvenční bezlopatkové turbíny SETUR (Sedláčkovy turbíny), která pracuje efektivně již od spádu 0,5 m a průtoku již od 2 l/s. U vodních mikroelektráren dosahuje SETUR až 75% účinnosti při přeměně na mechanickou energii. 2 Konstrukční uspořádání a princip turbíny SETUR je na obrázcích 1 a 2. Podle požadovaného druhu generovaného elektrického proudu zvolíme buď generátor střídavého proudu (např. v případě plánovaného napojení na existující distribuční třífázovou síť) nebo generátor stejnosměrného proudu (např. v případě napájení stejnosměrných akumulátorů). 2.2 Zajištění provozních nároků bezlopatkové turbíny Pro zajištění předpokladu, že bezlopatkové turbíny budou poháněny dešťovou vodou o minimálním potřebném spádu, využijeme přímo odtékající vodu ze střech. V grafu 1 jsou pak rozloženy průměrné průtoky Q v litrech za sekundu při odtoku ze střešní plochy vzhledem k měsíčním úhrnům srážek Iměs (počítáno od 0,1 do mm) a velikosti lapající plochy střechy S (počítáno od 20 do 300 m 2 ) dle následujících definic. Černě (1 3 l/s) jsou zobrazeny nepoužitelné, červeně (3 9 l/s) pak podmínečně použitelné kombinace parametrů. Odstíny zelené (9 a více l/s) jsou zobrazeny vhodné kombinace parametrů. Použitelnost a efektivnost řešení bude nejvíce záležet na stabilním zásobování turbíny vodou. Pokud bychom vyloučili zásobník dešťové vody, který je velmi nákladnou záležitosti a v mnoha podmínkách se již nedá do současných budov navrhnout (z hlediska jejich konstrukce a únosnosti), musíme se soustředit na oblasti, které mají na Zemi co nejrovnoměrnější rozložení srážek během roku. Jedna z takových je oblast v Kolumbii v okolí města Quibdo, kde průměrné roční úhrny srážek dosahují přes mm, přičemž většina dnů v roce je deštivých. Srovnání průměrných měsíčních úhrnů srážek a procent deštivých dnů v měsíci v lokalitě Quibdo (Kolumbie) s českým městem Ostravou je přehledně uvedeno v grafu 2. Vzhledem k výkonům, které je možno díky dešťové vodě z budov dosáhnout (řádově stovky Wattů) se tato technologie v našich podmínkách nabízí zejména jako záložní zdroj pro nabíjení akumulátorů čidel a nouzového osvětlení. Zajímavější je možnost získat zdroj energie v místech s intenzivnějšími a pravidelnějšími srážkami, které jsou od civilizace vzdálené a z nějakých důvodů nejsou spojeny technickou 2 Srov. Setur [online], <http://setur.cz/>. Srov. Abeceda malých vodních pohonů [online], Turbína Setur, <http://mve.energetika.cz/jineturbiny/setur.htm>. Srov. SEDLÁČEK, M., HOSTIN, S. Rolling fluid machine [patent]. EP B1. Srov. SEDLÁČEK, M., BERAN, V., NOVÁK, J. Fluid turbine [patent]. EP B1. Srov. SEDLÁČEK, M. Externality a jejich řešení na mikroekonomické úrovni, s

4 infrastrukturou, zejména elektrickou sítí. Nabízí se například využití ve školách pro komunity místních obyvatel, kde by mohlo být zajištěno osvětlení, případně i provoz nenáročného elektrozařízení (např. počítače). V případě deště zároveň dochází ke snížení intenzity slunečního záření na zemský povrch a tím pádem i nedostatečné intenzitě světla v místnostech, což by mohlo být vyřešeno osvětlením z tohoto zdroje. Opět se zde nabízí lokalita v okolí města Quibdo, která není civilizací příliš dotčena. Graf 1: Potřebný průtok dešťové vody v závislosti na měsíčním úhrnu srážek a ploše střechy Zdroj dat: vlastní tvorba Graf 2: Měsíční úhrny srážek a procento deštivých dnů v měsíci ve vybraných lokalitách Zdroj dat: (vlastní úprava) 38

5 2.3 Hodnocení investice Jak uvádí E. Kislingerová, 3 pro vyhodnocení investice se obecně používají metody čisté současné hodnoty (NPV), vnitřního výnosového procenta (IRR), doby návratnosti (PP), index ziskovosti (PI) a další. Z hlediska potřeby našeho hodnocení jsou důležité zejména doba návratnosti investice a čistá současná hodnota pro uvažovanou investici, protože investora bude zajímat, o kolik více peněz dostane, než původně investovat a také, kdy v čase nastane ona změna a začne na investici vydělávat. Výpočet čisté současné hodnoty NPV je: 4 n CFi NPV C0 i i 1 1 k kde C0 jsou počáteční kapitálové výdaje, CFi je cash flow plynoucí z realizace investice v letech i, k je diskontní sazba, n je doba životnosti investice. Doba návratnosti je 5 definována jako období, za které tok výnosů (cash flow) přinese hodnotu rovnající se počátečním kapitálovým výdajům na investici. Abychom respektovali časovou hodnotu peněz, musíme cash flow diskontovat. 3 Výsledky a diskuse Při hodnocení investice do zařízení byl brán v potaz charakter výstavby v dané oblasti. Zatímco v České republice je většina objektů zděná, skeletová (beton, ocel) nebo panelová a objekty mnohdy dosahují značných půdorysných rozměrů, v případě budovy (školy) v deštném pralese Kolumbie půjde o stavby dřevěné, o půdorysné ploše několika desítek čtverečných metrů. Proto byl výpočet 6 průtoku pro turbínu řešen v několika variantách (viz tabulka 1). V prvém příkladu je počítáno se středně velkým objektem s plochou střechou o ploše 440 m 2 v podmínkách ČR. V reálné situaci je toto řešení možné použít pro část roku, kdy jsou srážkové úhrny vyšší, aby byl zajištěn dostatečný průtok po dobu deště, nicméně technické komplikace a náklady na rekonstrukci současného objektu tak, aby byl spád střechy upraven při dané ploše do jednoho odvodu dešťové vody, by byly značné. Ploché střechy o takovýchto plochách mívají totiž více svodů a sklon střechy je podle nich naprojektován. Druhý případ ilustruje školní objekt v Kolumbii s půdorysnou plochou střechy 45 m 2, průtok je po většinu roku dostačující, během dne ovšem není konstantní (lze řešit např. pomocí baterie). Třetí případ je uveden pro porovnání varianty ČR a Kolumbie. Ve všech případech by bylo potřeba řešit přepad dešťové vody při zahlcení turbíny náhlým přívalem (vyšším než maximálním projektovaným), zejména pak pro ploché střechy, aby bylo zabráněno možnému zatékání vlivem nedostatečně kvalitního napojení hydroizolaci. 3 Srov. KISLINGEROVÁ, Eva, Manažerské finance, s Srov. tamtéž, s Srov. tamtéž, s Srov. MIŠÁK, Stanislav, Vybrané typy zdrojů elektrické energie, s

6 Tabulka 1: Navržené varianty 1) Ostrava, 2) Quibdo, 3) Ostrava = varianta 2 lokalizovaná do ČR 1) Ostrava od do průměr měsíční úhrn srážek I měs (mm) (l m 2 měs 1 ) 26,7 104,4 65,6 plocha lapače S (m 2 ) průměrný průtok Q (l s 1 ) 4,5 17,7 11,1 2) Quibdo od do průměr měsíční úhrn srážek I měs (mm) (l m 2 měs 1 ) ,5 plocha lapače S (m 2 ) průměrný průtok Q (l s 1 ) 9,0 14,6 11,8 3) Ostrava od do průměr měsíční úhrn srážek I měs (mm) (l m 2 měs 1 ) 26,7 104,4 65,6 plocha lapače S (m 2 ) průměrný průtok Q (l s 1 ) 0,5 1,8 1,1 Zdroj: vlastní tvorba + (vlastní úprava) V tabulce 2 je řešen příklad pro školu v lokalitě Quibdo v Kolumbii, pro výše vypočítané průtoky a spád vody podle konstrukční výšky objektu v daných podmínkách. Výpočet výkonu zařízení (W) a roční elektrické práce (kwh) byl prováděn podle následujících definic. Na základě roční elektrické práce jsme spočítali roční úsporu při zvolené ceně 5 Kč/kWh (tedy imaginární výdaj na koupi ekvivalentního množství elektrické energie vyrobené zařízením za jeden rok), pomocí které jsme vypočítali návratnost investice. Investice Kč se skládá z následujících položek: turbína SETUR s generátorem ( Kč), projekt (1 000Kč), mezikontinentální poštovné (5 000 Kč), tamější doprava (1 000 Kč), doplňky ke svodu dešťové vody ze střechy k turbíně a instalace (4 000 Kč) a údržba po dobu životnosti (8 000 Kč). Tabulka 2: Kalkulace využití dešťové vody ze střechy kolumbijské školy v Quibdo pro výrobu elektřiny veličina zn. (jedn.) hodnota spád h (m) 2,75 průměrný průtok Q (l s 1 ) 11,78 hustota ρ (kg m 3 ) 998 gravitační zrychlení g (m s 2 ) 9,8 účinnost k ( ) 0,91 energie pro turbínu E T (W) 288 účinnost turbíny η T ( ) 0,65 energie pro generátor E G (W) 187 účinnost generátoru η G ( ) 0,7 elektrický výkon P (W) 131 hodinová práce W hod (kwh) 0,131 roční práce W rok (kwh) Zdroj: vlastní tvorba 40

7 Pro určení ceny energie v Kolumbii jsme vycházeli z údajů, které jsou k dispozici např. od kolumbijské Komise pro regulaci energie a plynu 7 nebo zpracovány nezávisle. 8 Prodejní ceny elektřiny byly v letech 2005 a 2006 na úrovni mezi 0,40 a 0,70 USD za kwh (viz obr. 3) a v následujících letech dosahovaly až trojnásobných hodnot. Průměrné tarify elektrické energie v domácnostech udávaly cenu 0,0979 USD za kwh (v roce 2005) a 0,092 USD za kwh (v roce 2006). V případě, že by ceny rostly jen o cenu na trzích s elektřinou, byla by cena při přepočtu kurzů (průměrný kurz dle České národní banky) cca 3 Kč za kwh, v případě, že by ceny rostly stejným násobkem jako na trzích, pak cca 6 Kč za kwh. Vzhledem k nedostatku aktuálních informací je dále uváděn výpočet pro varianty. Průměrné úrokové míry jsou v Kolumbii přibližně o třetinu vyšší než v České republice, bereme-li v úvahu spotřebitelské úvěry, pak v ČR činila v roce 2011 průměrná sazba cca 14,5 %, 9 zatímco v Kolumbii to bylo 22,3 %. 10 Náklady na cizí kapitál byly odvozeny od českých úrokových sazeb pro podobnou investici a stanoveny jako 9 %. Je počítáno s nižší účinností turbíny i generátoru, jelikož jej zřejmě nebude možné udržovat po dobu životnosti v ideálním technickém stavu. Náklady na údržbu jsou rozloženy nerovnoměrně, ve druhém, čtvrtém, pátém, osmém až desátém roce je to Kč ročně, v šestém roce je plánována nadstandardní údržba Kč. Obrázek 3: průměrné spotové ceny za nákup elektrické energie v amerických centech za kwh období dešťů Zdroj: Peter Cramton 11 období sucha V grafu 3 je zobrazena čistá současná hodnota projektu v jednotlivých letech ve variantách ceny elektrické energie 3 Kč/kWh a 6 Kč/kWh, vždy v podobě stabilní ceny nebo s možnosti růstu ceny o 5 % ročně. Jen v optimistickém scénáři lze potvrdit, že čistá současná hodnota projektu bude kladná (6 680 Kč) a doba návratnosti 8,5 roku. V ostatních případech nedojde do konce životnosti zařízení k návratu investice. Vzhledem k užití zařízení v těžko přístupných místech ve značných vzdálenostech (i stovky kilometrů) od civilizace, je však nejvyšší uvedená cena energie reálná. Vzhledem k absenci elektrifikace, bude v případě jejího zavádění cena za energii zatížena vysokými investičními náklady, které se promítnou do tarifu zákazníkovi. 7 Srov. HARBORD, David. CREG's Proposals for Mitigating Market Power in Colombia s Wholesale Electricity Market. s Srov. CRAMTON, Peter. Colombia s Forward Energy Market. s. 27. Srov. Wikipedia. Electricity sector in Colombia [online]. <http://en.wikipedia.org/wiki/electricity_sector_in_colombia>. Srov. NIGRIS, Michele. Smart Grids perspectives in Latin America and the Caribbean. s Srov. Navigátor bezpečného úvěru [online]. <http://www.eeip.cz/download/ navigator%20studie%20eeip-a- UK%20final.pdf>. 10 Srov. Ministerstvo zahraničních věcí. Kolumbie, Ekonomická charakteristika země [online]. <http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/jizni_amerika/kolumbie/ekonomika/ekonomicka_charakteristika_zeme.htm l>. 11 CRAMTON, Peter. Colombia s Forward Energy Market. s

8 Graf 3: Čistá současná hodnota projektu v jednotlivých letech pro různé varianty ceny elektrické energie Zdroj: vlastní tvorba Způsob využití dešťové vody pro výrobu elektrické energie není investičně nejvýhodnějším užitím turbíny, jeho výhodou je jednoduchost na údržbu. Tím může být zajímavý pro místní obyvatele vzdálených oblastí, kteří nejsou napojeni na infrastrukturu. Pro Českou republiku pak nebylo vyhodnocení provedeno, neboť i v případě ceny 6 Kč/kWh a každoročním nárůstu cen energií, budou investiční náklady na úpravu existující potřebné plochy střechy řádově vyšší a investice se během životnosti zařízení nemůže vrátit. V případě rekonstrukce i novostavby bychom dále potřebovali nádrž na dešťovou vodu, která prakticky i v minimálním objemu překoná hodnotu investice do samotného zařízení. Zmíněné využití turbíny v našich podmínkách výše uvedeným způsobem není vhodné. 4 Závěr Ze zhodnocení možnosti využití potencionální (polohové) energie dešťové vody u budov pro výrobu elektrické energie vyplývá, že rozhodujícími parametry pro realizovatelnost takového projektu jsou úhrn srážek (s přihlédnutím k četnosti srážek), plocha střechy jímající dešťovou vodu, výška budovy (resp. spád koncentrované dešťové vody do turbíny), minimální průtok nutný k efektivnímu fungování turbíny a také účinnost elektrického generátoru. Zjistili jsme, že minimální průměrný průtok by měl být alespoň 9 l/s pro efektivní výrobu elektřiny. Pro Českou republiku by to znamenalo svést dešťovou vodu z plochy střechy alespoň dvakrát větší, než počítaných 440 m 2, a to především z důvodu využití i kratších dešťů v obdobích, kdy jsou srážkové úhrny nižší, aby bylo dosaženo požadovaného průtoku turbínou. Pro vybranou deštivou lokalitu Quibdo v Kolumbii je pak i menší školní budova se střechou 45 m 2 dostačující pro téměř celoroční výrobu více jak 100 W elektrického výkonu, roční vyrobená energie je více jak 1 MWh. Tento malý zdroj energie může v tamější škole sloužit např. jen pro osvětlení během tmavého deštivého dne, případně může být i zdrojem energie pro nenáročný spotřebič, jakým je např. počítač ještě lépe pro dobíjení baterie notebooku či přímo akumulátoru dodávajícího energii i při nedeštivých dnech. Počítáme-li s investicí Kč, potom za 10 let vyrobí zařízení téměř 11 MWh elektrické energie. Cena 1 kwh vyrobené energie je pak necelých 5 Kč. Pokud by se tato pravděpodobně vysoká cena pro obyvatele oblasti okolo města Quibdo ještě snížila díky dotaci na pořízení zařízení od humanitárních nebo dobročinných organizací, které se zabývají vzděláváním v odlehlých a nedostupných částech světa, vznikl by levný a čistý obnovitelný zdroj elektrické energie 42

9 pro nejzákladnější potřeby malé školy v deštivých a odlehlých oblastech. Využití tohoto zdroje energie nemusí být omezováno na dešťovou vodu ze střech budov. Další možná řešení jsou však již nad rámec článku. Literatura [1] Abeceda malých vodních pohonů [online]. Praha: EkoWATT, 2011 [cit ]. Turbína Setur. Dostupné z [2] CRAMTON, P. Colombia s Forward Energy Market [online]. Maryland: University of Maryland, 2011, [cit ]. Dostupné z [3] HARBORD, D. CREG's Proposals for Mitigating Market Power in Colombia s Wholesale Electricity Market [online]. Bogota: CREG, 2010 [cit ]. Dostupné z: [4] KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, s. ISBN [5] Kolumbie, Ekonomická charakteristika země [online]. Praha: Ministerstvo zahraničních věcí, 2011, [cit ]. Dostupné z: ka/ekonomicka_charakteristika_zeme.html [6] MIŠÁK, S. Vybrané typy zdrojů elektrické energie. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, s. ISBN [7] Navigátor bezpečného úvěru [online]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2011 [cit ]. Dostupné z: UK%20final.pdf [8] NIGRIS, M. Smart Grids perspectives in Latin America and the Caribbean. In CEPAL Conference on Smart grids. Santiago: CEPAL, [9] QUASCHNING, Volker. Obnovitelné zdroje energií. Praha: Grada, s. ISBN: [10] SEDLÁČEK, M. Externality a jejich řešení na mikroekonomické úrovni. In: Management udržitelného rozvoje životního cyklu staveb, stavebních podniků a území: hypotézy k VZ05. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, 2005, s ISBN: [11] SEDLÁČEK, M., HOSTIN, S. Rolling fluid machine [patent]. EU. Evropský patent, EP B1. Uděleno Dostupné z: https://data.epo.org/publicationserver/document?pn=ep %20ep% &idocid= &iposition=1&iformat=0 [12] SEDLÁČEK, M., BERAN, V., NOVÁK, J. Fluid turbine [patent]. EU. Evropský patent, EP B1. Uděleno Dostupné z: https://data.epo.org/publicationserver/rest/v1.0/publication-dates/ /patents/ep nwb1/document.pdf [13] Setur [online]. Praha: Setur, 2003 [cit ]. Dostupné z [14] Wikipedia. Electricity sector in Colombia [online]. [cit ]. Dostupné z: [15] World Weather Information Service [online]. Hong Kong: WMO, 2011 [cit ]. Weather Information for Ostrava. Dostupné z: [16] World Weather Information Service [online]. Hong Kong: WMO, 2011 [cit ]. Weather Information for Quibdo. Dostupné z: 43

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Metodika VEMZ ČOV. Využití energie malých vodních zdrojů s aplikací na ČOV. v. 3.0 Rolling Fluid Machine Turbine Model. Obsahuje:

Metodika VEMZ ČOV. Využití energie malých vodních zdrojů s aplikací na ČOV. v. 3.0 Rolling Fluid Machine Turbine Model. Obsahuje: Metodika VEMZ ČOV Využití energie malých vodních zdrojů s aplikací na ČOV Obsahuje: v. 3.0 Rolling Fluid Machine Turbine Model Precession Water Turbine Podporováno: Management udržitelného rozvoje životního

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Návrh akumulačního systému

Návrh akumulačního systému Návrh akumulačního systému Charakter výroby hybridního zdroje elektrické energie s využitím větrné a fotovoltaické elektrárny vyžaduje pro zajištění ostrovního provozu doplnění celého napájecího systému

Více

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o.

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. Seminář ENVI A Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. CÍL: vysvětlit principy systémového přístupu při zpracování energetického auditu Východiska (legislativní) Zákon

Více

Investiční činnost v podniku

Investiční činnost v podniku Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Investiční činnost v podniku Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Ekonomické srovnání dodavatelů dřevodomků pro stanovený etalon rodinného domu

Ekonomické srovnání dodavatelů dřevodomků pro stanovený etalon rodinného domu Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Studentská vědecká a odborná činnost Akademický rok 2011/2012 Ekonomické srovnání dodavatelů dřevodomků pro stanovený etalon rodinného domu Jméno a příjmení

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

STRABAG Property and Facility Services a.s.

STRABAG Property and Facility Services a.s. STRABAG Property and Facility Services a.s. Výdaje za energie vs. investice do jejích úspor Ing. Lukáš Emingr OBSAH prezentace Představení společnosti Informace o spotřebách energií Vývoj cen energií na

Více

Investiční rozhodování statická metoda část 1

Investiční rozhodování statická metoda část 1 Investiční rozhodování statická metoda část 1 Investiční rozhodování je dlouhodobé a kapitálově náročné a proto každý podnik musí investice pečlivě plánovat a zvažovat, jakou cestou dospěje k nejlepšímu

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

Zobrazování provozních nákladů

Zobrazování provozních nákladů Zobrazování provozních nákladů Národní kontakt Michal Staša michal.stasa@svn.cz, tel.: 224 252 115 SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Americká 17, 120 00 Praha 2 1 Krátké shrnutí

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS Pavel Tomšík, Stanislava Bartošová Abstrakt Příspěvek se zabývá analýzou struktury zaměstnanců

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

Technická fakulta ČZU Praha. Vodní elektrárna. Autor: Martin Herčík. Semestr: letní 2009. Konstrukční schéma:

Technická fakulta ČZU Praha. Vodní elektrárna. Autor: Martin Herčík. Semestr: letní 2009. Konstrukční schéma: Technická fakulta ČZU Praha Autor: Martin Herčík Semestr: letní 2009 Vodní elektrárna Srdcem malé vodní elektrárny DVE je odvalovací bezlopatkový tekutinový motor Setur, pracující na základě hydrodynamického

Více

Malé vodní zdroje energie jako součást energetické soběstačnosti obce

Malé vodní zdroje energie jako součást energetické soběstačnosti obce Malé vodní zdroje energie jako součást energetické soběstačnosti obce v. 4.0 EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ SimulTURB Rolling Fluid Machine Turbine

Více

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Tab. č. 1 Druhy investic

Tab. č. 1 Druhy investic Investiční činnost Investice představuje vydání peněz dnes s představou, že v budoucnosti získáme z uvedených prostředků vyšší hodnotu. Vzdáváme se jisté spotřeby dnes, ve prospěch nejistých zisků v budoucnosti.

Více

Proč podnikat v železniční osobní dopravě. Tomáš Pospíšil Ekonomicko-správní fakulta MU Brno

Proč podnikat v železniční osobní dopravě. Tomáš Pospíšil Ekonomicko-správní fakulta MU Brno železniční osobní Tomáš Pospíšil Ekonomicko-správní fakulta MU Brno Struktura příspěvku 1. Formy podnikání v osobní železniční 2. Klíčové finanční indikátory 3. Zhodnocení podnikání v závazkové (dotované)

Více

Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy

Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy Janoušek Jan, Uchytil Josef, Kohout Vladimír, Teplárna Klatovy, (Přednáška pro Kotle a energetická zařízení 2009 ) Teplárna Klatovy připravila v roce

Více

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Návratnost investice energetického systému rodinného domu Ing. Milan Hošek autoriz. inž. a energet. auditor

Více

EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI

EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI KONFERENCE OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ TEORIE A PRAXE X. POSOUZENÍ EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI VYUŽITÍ TEPLA ZE SOUSTAV ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ Z HLEDISKA ZÁKONA O OCHRANĚ Jan Kužel odbor ochrany

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo FINANČNÍ MATEMATIKA ZS 2009/2010 Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kontakt: e-mail: oldrich.soba@mendelu.cz ICQ: 293-727-477 GSM: +420 732 286 982 http://svse.sweb.cz web

Více

SYSTÉMY A VYBAVENÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

SYSTÉMY A VYBAVENÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN SYSTÉMY A VYBAVENÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN Jak již bylo v předchozích kapitolách zmíněno, větrné elektrárny je možné dělit dle různých hledisek a kritérií. Jedním z kritérií je například konstrukce větrného

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi PE 301 Eva Kislingerová Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi Eva Kislingerová 4-2 Struktura přednášky Základní pojmy NPV a její konkurenti Metoda doby splacení (The Payback Period)

Více

STUDIE NÁVRATNOSTI PRO SAFETICA INSIGHT

STUDIE NÁVRATNOSTI PRO SAFETICA INSIGHT STUDE NÁVRATNOST PRO SAFETCA NSGHT 1 SHRNUTÍ Hlavní finanční výhoda spojená s používáním Safetica nsight je eliminace neefektivně vynaloženého pracovního času, který zaměstnanci tráví soukromými záležitostmi

Více

X16EET. Domácí úkol č. 2. Vypracoval: Jiří Eremiáš

X16EET. Domácí úkol č. 2. Vypracoval: Jiří Eremiáš X16EET Domácí úkol č. 2 Vypracoval: Jiří Eremiáš 1) Zadání Porovnejte spojení dvou vzdálených bodů. Pro spojení dvou vzdálených bodů se uvažuje použít buď pronájmu pevných okruhů od operátora pevné sítě,

Více

Článek FVE Varnsdorf. Fotovoltaické demonstrační zařízení Varnsdorf

Článek FVE Varnsdorf. Fotovoltaické demonstrační zařízení Varnsdorf Článek FVE Varnsdorf Fotovoltaické demonstrační zařízení Varnsdorf Před několika lety se rozhodla společnost ViaRegia o.s. zaměřit se na propagaci obnovitelných zdrojů energie (dále jen OZE) a úspor energií

Více

PENĚŽNÍ VYDÁNÍ NA DOPRAVU V ČR MONETARY TRANSPORT EXPENSES IN CZECH REPUBLIC

PENĚŽNÍ VYDÁNÍ NA DOPRAVU V ČR MONETARY TRANSPORT EXPENSES IN CZECH REPUBLIC PENĚŽNÍ VYDÁNÍ NA DOPRAVU V ČR MONETARY TRANSPORT EXPENSES IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace: Tak, jako je doprava je významnou a nedílnou součástí každé ekonomiky, jsou vydání na dopravu

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu Ekonomika energetických plodin Životnost projektů výsadby energetických plodin: PROJEKTY s krátkým

Více

IBC SOLAR Podnik s tradicí

IBC SOLAR Podnik s tradicí IBC SOLAR Mezinárodní specialista na fotovoltaiku IBC SOLAR Podnik s tradicí 1982: Založen jako inženýrská kancelář IBC Solartechnik 1986: Iniciátor každoročních FV sympozií 2000: Přeměna na IBC SOLAR

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE Využití energie slunce Na zemský povrch dopadá průměrně 0,2 kw/m 2 V ČR dopadne na 1 m 2 přibližně 1000 kwh energie ročně Je několik možností, jak přeměnit energii slunečního

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č.

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 364/2007 Sb. (k 1.1.2008)

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Úvod do předmětu, podnik, cíle podniku, okolí podniku, podstata podniku a podnikání, založení podniku, zakladatelský rozpočet, majetková

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Energie větru. Vzduch proudící v přírodě, jehož směr a rychlost se. sluneční energie.

Energie větru. Vzduch proudící v přírodě, jehož směr a rychlost se. sluneční energie. Energie větru Energie větru Vzduch proudící v přírodě, jehož směr a rychlost se obvykle neustále mění. Příčiny: rotace země, sluneční energie. Energie větru Využitelný výkon větru asi 3 TW třetina současné

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel Co je třeba vědět o tepelném čerpadle ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Co je vlastně tepelné čerpadlo a jaký komfort můžeme očekávat Tepelné čerpadlo se využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé užitkové

Více

Energie mořských vln ALTERNATIVNÍ ENERGIE 6/2001 Ing. Dalibor Skácel

Energie mořských vln ALTERNATIVNÍ ENERGIE 6/2001 Ing. Dalibor Skácel Energie mořských vln ALTERNATIVNÍ ENERGIE 6/2001 Ing. Dalibor Skácel Dvě třetiny naší planety je pokryto oceány, vodní plochou, která je diky vlivu Měsíce, Slunce a díky rotaci Země kolem vlastni osy v

Více

Energetická bezpečnost a možnosti zodolnění energetiky

Energetická bezpečnost a možnosti zodolnění energetiky Energetická bezpečnost a možnosti zodolnění energetiky 1 Ing. Dušan Princ, CityPlan spol. s r.o. Spotřeba elektrické energie V posledních desetiletích značně vzrostla spotřeba elektrické energie vlivem

Více

Fotovoltaická elektrárna zadání

Fotovoltaická elektrárna zadání Fotovoltaická elektrárna zadání Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA, EkoWATT, o.s. ČVUT, Fakulta elektrotechnická, Katedra ekonomických a humanitních věd EkoWATT, o. s., Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory

Více

Termodynamické panely = úspora energie

Termodynamické panely = úspora energie Termodynamické panely = úspora energie EnergyPanel se zabývá vývojem a výrobou termodynamických a solárních systémů. Tvoří součást skupiny podniků Macral s podnikatelskou působností více než 20-ti let.

Více

Manažerské rozhodování a investiční strategie. cz, www.energetika.cz. Přehled prezentace

Manažerské rozhodování a investiční strategie. cz, www.energetika.cz. Přehled prezentace Manažerské rozhodování a investiční strategie Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA EkoWATT, o.s. Odborný seminář Chcete si postavit fotovoltaickou elektrárnu? 30. září 2008 cz Přehled prezentace Investiční

Více

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 - TP ing. Jan Šritr ing. Jan Šritr 2 1 Vodní

Více

PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY

PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY Úročení 2 1. Jednoduché úročení Kapitál, Jistina označení pro peněžní částku Úrok odměna věřitele, u dlužníka je to cena za úvěr = CENA PENĚZ Doba splatnosti doba, po kterou

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

Střešní fotovoltaický systém

Střešní fotovoltaický systém Střešní fotovoltaický systém Elektrická energie Vašeho stávajícího dodavatele je a bude jen dražší, staňte se nezávislí a pořiďte si vlastní fotovoltaickou elektrárnu již dnes. Fotovoltaická elektrárna

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Technicko-ekonomický software Buildpass pro údržbu a obnovu objektů

Technicko-ekonomický software Buildpass pro údržbu a obnovu objektů České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Technicko-ekonomický software Buildpass pro údržbu a obnovu objektů Daniel Macek, email: daniel.macek@fsv.cvut.cz Kumulované náklady [Kč] Náklady životního

Více

Příloha č. 8 Energetický posudek

Příloha č. 8 Energetický posudek Příloha č. 8 Energetický posudek ÚVOD Povinnou přílohou plné žádosti podle znění 1. výzvy je energetický posudek, který podle platné legislativy účinné od 1. 7. 2015 bude požadován pro posouzení proveditelnosti

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Stavební ekonomika. Life cycle costing jako moderní metoda hodnocení nákladů staveb Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.

Stavební ekonomika. Life cycle costing jako moderní metoda hodnocení nákladů staveb Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. Stavební ekonomika Life cycle costing jako moderní metoda hodnocení nákladů staveb Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta stavební Struktura nákladů životního cyklu odpovídá

Více

Efektivnost Kriteria ekonomického hodnocení energetických investic

Efektivnost Kriteria ekonomického hodnocení energetických investic Efektivnost Kriteria ekonomického hodnocení energetických investic Co představují investice jednorázově vynaložené zdroje, od kterých se očekává, že budou přinášet peněžní příjmy během delšího období v

Více

Jak vidí ukládání energie FitCraft Energy s.r.o.

Jak vidí ukládání energie FitCraft Energy s.r.o. Jak vidí ukládání energie FitCraft Energy s.r.o. 8. 10. 2015 Martin Dorazil Vedoucí výzkumu a vývoje Ing. Miroslav Šafár Jednatel Miroslav Hanzelka Konzultant Miiroslav Hanzelka 2015 Agenda Úvod Potřeba

Více

Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov

Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov Energetická agentura Vysočiny Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava zpracoval: Jaroslav

Více

STRATEGIE SKUPINY ČEZ. Bohumil Mazač exekutivníředitel pro Business ČEZ Prodej, s.r.o.

STRATEGIE SKUPINY ČEZ. Bohumil Mazač exekutivníředitel pro Business ČEZ Prodej, s.r.o. STRATEGIE SKUPINY ČEZ Bohumil Mazač exekutivníředitel pro Business ČEZ Prodej, s.r.o. EKONOMICKÁ KRIZE ZPŮSOBILA I VÝRAZNÝ POKLES SPOTŘEBY ELEKTŘINY Meziroční vývoj spotřeby elektřiny v procentech Německo

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE. Tepelná čerpadla Akumulace Servis. Fotovoltaika

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE. Tepelná čerpadla Akumulace Servis. Fotovoltaika OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE Fotovoltaika Tepelná čerpadla Akumulace Servis FOTOVOLTAIKA BEZ DOTACE cesta k čistému prostředí Hlavní předností tohoto druhu elektráren je, že veškerá

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

KATALOG OPATŘENÍ a KATALOG DOBRÉ RRAXE

KATALOG OPATŘENÍ a KATALOG DOBRÉ RRAXE a KATALOG DOBRÉ RRAXE Výstup je vytvořen v rámci projektu ENERGYREGION (pro využití místních zdrojů a energetickou efektivnost v regionech) zaměřujícího se na vytváření strategií a konceptů využívání obnovitelných

Více

8 Ekonomická rozvaha bioplynové stanice

8 Ekonomická rozvaha bioplynové stanice 8 Ekonomická rozvaha bioplynové stanice 8.1 Modelová kalkulace investičních nákladů pro účel ekonomické rozvahy PS CELKEM SO CELKEM IN CELKEM 39 646 800 Kč 7 632 250 Kč 47 279 050 Kč Podrobnosti jsou uvedeny

Více

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Co je to čistá současná hodnota? Čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z určité činnosti a výdaji na tuto činnost.

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 1 8 Edice Investice Petr

Více

Lumius smarthome inteligentní řešení pro rodinné bydlení. Vývoj a realizace pasivního domu v Lužických horách

Lumius smarthome inteligentní řešení pro rodinné bydlení. Vývoj a realizace pasivního domu v Lužických horách Lumius smarthome inteligentní řešení pro rodinné bydlení Vývoj a realizace pasivního domu v Lužických horách Mapa širších vztahů - RD Polevsko RD Polevsko Lumius smarthome Efektivní cesta využití obnovitelných

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Úrokové sazby dál padají

Úrokové sazby dál padají Úrokové sazby dál padají 22.7.2014 - Hypotéky v červnu opět prudce zlevňovaly. První z bank, která v červnu měnila úrokové sazby, byla UniCredit Bank, která snížila nabídkové sazby u 3 a 5letých fixací.

Více

Výstavba solárního parku 800 kwp v Lešanech

Výstavba solárního parku 800 kwp v Lešanech Výstavba solárního parku 800 kwp v Lešanech Ing. Michal Jůza, Ing. Pavel Vrkoslav Tato dokumentace je duševním vlastnictvím autora, její zneužití bez jeho souhlasu je trestné dle zákona 1 Trnitá cesta

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

EFEKTIVNOST CHOVU MASNÉHO SKOTU THE EFFICIENCY OF BEEF CATTLE PRODUCTION. Zdeňka Kroupová, Michal Malý

EFEKTIVNOST CHOVU MASNÉHO SKOTU THE EFFICIENCY OF BEEF CATTLE PRODUCTION. Zdeňka Kroupová, Michal Malý EFEKTIVNOST CHOVU MASNÉHO SKOTU THE EFFICIENCY OF BEEF CATTLE PRODUCTION Zdeňka Kroupová, Michal Malý Anotace: Příspěvek je zaměřen na analýzu ekonomické efektivnosti v chovu masného skotu, přičemž součástí

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Předinvestiční fáze 21.2.2015. Typické výnosnosti investic u technologických staveb. Obsah studie proveditelnosti

Předinvestiční fáze 21.2.2015. Typické výnosnosti investic u technologických staveb. Obsah studie proveditelnosti Předinvestiční fáze Investor se rozhoduje, zda se zvolený projekt zahájí, nebo nikoli očekává zhodnocení vložených prostředků do projektu zhodnocení musí být vyšší, než např. úroky z vkladů Pro rozhodnutí

Více

Fotovoltaika - legislativa. Ing. Stanislav Bock 24. května 2011

Fotovoltaika - legislativa. Ing. Stanislav Bock 24. května 2011 Fotovoltaika - legislativa Ing. Stanislav Bock 24. května 2011 Legislativa ČR Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 1 Metodický list č. 1

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 1 Metodický list č. 1 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 1 Metodický list č. 1 Název tématického celku: Úroková sazba a výpočet budoucí hodnoty Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlit pojem úroku a roční úrokové

Více

PŘÍLOHA 4 FINANČNÍ ANALÝZA VZOROVÉHO PROJEKTU PARKOVACÍ DŮM

PŘÍLOHA 4 FINANČNÍ ANALÝZA VZOROVÉHO PROJEKTU PARKOVACÍ DŮM PŘÍLOHA 4 FINANČNÍ ANALÝZA VZOROVÉHO PROJEKTU FINANČNÍ ANALÝZA VZOROVÉHO PROJEKTU Typ projektu: Projekt vytvářející příjmy podle článku 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském

Více

Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED

Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED www.appost.cz OSVĚTLENÍ INOXLED AUDIT A PROJEKT Bezplatný audit a návrh nového osvětlení. FINANCOVÁNÍ Úspora CASH při prvním rozsvícení.

Více

PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE doc. Ing. Jaroslav Knápek, CSc. ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd http://ekonom.feld.cvut.cz knapek@fel.cvut.cz

Více

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody Tomáš Matuška, Bořivoj Šourek RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze ÚPRAVA OPROTI

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice 24.05.2012 Za 5 let vzroste elektřina o 25 procent V roce 2017 domácnost zaplatí za energii 6,25 Kč za kwh. To je o 25% více než dnes,

Více

Stále více zákazníků využívá možnost rychlé změny dodavatele

Stále více zákazníků využívá možnost rychlé změny dodavatele TISKOVÁ INFORMACE Analýza: Plyn za 12 měsíců zdražil celkem o 18 % Ceny plynu se za poslední rok zvýšily bezmála o pětinu. K navýšení cen plynu přistoupí většina dodavatelů i od ledna. Analýza magazínu

Více

TIPY NA ÚSPORU ELEKTŘINY ÚSPORNÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE

TIPY NA ÚSPORU ELEKTŘINY ÚSPORNÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE TIPY NA ÚSPORU ELEKTŘINY ÚSPORNÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE Prezentace v rámci EU projektu EL-EFF REGION: Efektivnější využívání elektřiny v osmi evropských regionech Přednášející: Ing. Josef Šťastný, energetický

Více