STUDIE VYUŽITELNOSTI DEŠŤOVÝCH VOD JAKO ZDROJE ENERGIE V BUDOVÁCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIE VYUŽITELNOSTI DEŠŤOVÝCH VOD JAKO ZDROJE ENERGIE V BUDOVÁCH"

Transkript

1 STUDIE VYUŽITELNOSTI DEŠŤOVÝCH VOD JAKO ZDROJE ENERGIE V BUDOVÁCH STUDY OF APPLICABILITY OF RAIN WATER AS A SOURCE OF ENERGY IN BUILDINGS Ladislav Chmela, Marek Mihola Moravská vysoká škola Olomouc, Ústav managementu a marketingu Abstrakt: Příspěvek se zabývá možností využití potencionální energie dešťové vody u budov pro výrobu elektrické energie. Kromě rozboru technického řešení se příspěvek zaměřuje především na ekonomickou stránku řešení. Jsou analyzovány případy nasazení zvoleného systému na příkladu školní budovy v České republice a v deštné oblasti Kolumbie v okolí města Quibdo. V analýze jsou zahrnuty jak podmínky využitelnosti dešťových vod jako zdroje elektrické energie z hlediska srážkových úhrnů, tak i rozdílnosti budov v daných lokalitách. Abstract: Possibilities of using potential energy of rain water from buildings for electric energy generation are considered in the paper. Analysis includes technical and economical part of the solution for a typical school building in the Czech Republic and in the rain forest of Columbia near Quibdo city. Conditions for effective rain water usage and different parameters of buildings in selected locations are also considered. Klíčová slova: dešťová voda, vodní elektrárna, decentralizovaná výroba elektřiny, efektivnost investice. Key words: rain water, hydropower plant, decentralized electricity generation, effectiveness of investment. JEL: Q49, Q42, Q01, Q25, I39 1 Úvod Na střechy budov spadne ročně nemalé množství dešťové vody. Tato voda je většinou vedena svody do kanalizace nebo do prostoru mimo budovu tak, aby neznehodnotila zastřešenou stavbu nebo jiný majetek. Její potenciální energie pak nebývá využívána. Vzali jsme si za cíl zhodnotit možnosti využití potencionální (polohové) energie dešťové vody u budov pro výrobu elektrické energie, neboť tato možnost bývá obecně odmítána. 1 Kromě rozboru technického řešení jsme se zaměřili především na ekonomickou stránku možného využití dešťové vody a také na srovnání použití dané technologie pro naši zeměpisnou polohu a pro místo s nadprůměrnými úhrny srážek a zároveň izolované od civilizace. 2 Metody a materiály Rozhodující pro využití potencionální (polohové) energie dešťové vody u budov pro výrobu elektrické energie je zvolit vhodnou technologii pro přeměnu energie vody na elektřinu a dále určit 1 Srov. QUASCHNING, Volker, Obnovitelné zdroje energií, s

2 podmínky, při kterých budeme využití energie vody počítat. Jde především o velikost budovy (zejm. výška a plocha střechy) a také o meteorologické podmínky dané lokality (četnost a vydatnost srážek). Jako vhodná technologie může být zvolena odvalovací bezlopatková turbína. Obrázek 1: Uspořádání turbíny SETUR (odvalovacího tekutinového stroje) Zdroj: databáze obrázků Ing. Miroslava Sedláčka, CSc. Obrázek 2: Animace možného uspořádání turbíny SETUR s generátorem elektrické energie Zdroj: databáze obrázků Ing. Miroslava Sedláčka, CSc. 36

3 2.1 Převod potencionální energie vody na elektrický výkon Chceme-li potencionální energii vody převést na energii elektrickou, musíme vodu z horní úrovně (s vyšší potencionální energií) nechat vlivem gravitace stéci do úrovně nižší a to přes turbínu, která pohání generátor elektrické energie. Řešení turbíny se liší v závislosti na daném spádu a průtoku vody. Řešení generátoru se pak liší v závislosti na požadovaném druhu generovaného elektrického proudu. Volba turbíny, které bude vyhovovat jak malý spád, tak i malý průtok může být obtížná. Z klasických lopatkových turbín zmiňme, že Kaplanova turbína pracuje efektivně sice již od spádu 2 m, ale až od průtoku 400 l/s, Peltonova turbína pracuje efektivně již od průtoku 10 l/s, ale až od spádu 15 m, Ossbergerova (Bankiho) turbína pracuje efektivně již od spádu 2 m, ale až od průtoku 20 l/s. Nabízí se tedy možnost využít nekonvenční bezlopatkové turbíny SETUR (Sedláčkovy turbíny), která pracuje efektivně již od spádu 0,5 m a průtoku již od 2 l/s. U vodních mikroelektráren dosahuje SETUR až 75% účinnosti při přeměně na mechanickou energii. 2 Konstrukční uspořádání a princip turbíny SETUR je na obrázcích 1 a 2. Podle požadovaného druhu generovaného elektrického proudu zvolíme buď generátor střídavého proudu (např. v případě plánovaného napojení na existující distribuční třífázovou síť) nebo generátor stejnosměrného proudu (např. v případě napájení stejnosměrných akumulátorů). 2.2 Zajištění provozních nároků bezlopatkové turbíny Pro zajištění předpokladu, že bezlopatkové turbíny budou poháněny dešťovou vodou o minimálním potřebném spádu, využijeme přímo odtékající vodu ze střech. V grafu 1 jsou pak rozloženy průměrné průtoky Q v litrech za sekundu při odtoku ze střešní plochy vzhledem k měsíčním úhrnům srážek Iměs (počítáno od 0,1 do mm) a velikosti lapající plochy střechy S (počítáno od 20 do 300 m 2 ) dle následujících definic. Černě (1 3 l/s) jsou zobrazeny nepoužitelné, červeně (3 9 l/s) pak podmínečně použitelné kombinace parametrů. Odstíny zelené (9 a více l/s) jsou zobrazeny vhodné kombinace parametrů. Použitelnost a efektivnost řešení bude nejvíce záležet na stabilním zásobování turbíny vodou. Pokud bychom vyloučili zásobník dešťové vody, který je velmi nákladnou záležitosti a v mnoha podmínkách se již nedá do současných budov navrhnout (z hlediska jejich konstrukce a únosnosti), musíme se soustředit na oblasti, které mají na Zemi co nejrovnoměrnější rozložení srážek během roku. Jedna z takových je oblast v Kolumbii v okolí města Quibdo, kde průměrné roční úhrny srážek dosahují přes mm, přičemž většina dnů v roce je deštivých. Srovnání průměrných měsíčních úhrnů srážek a procent deštivých dnů v měsíci v lokalitě Quibdo (Kolumbie) s českým městem Ostravou je přehledně uvedeno v grafu 2. Vzhledem k výkonům, které je možno díky dešťové vodě z budov dosáhnout (řádově stovky Wattů) se tato technologie v našich podmínkách nabízí zejména jako záložní zdroj pro nabíjení akumulátorů čidel a nouzového osvětlení. Zajímavější je možnost získat zdroj energie v místech s intenzivnějšími a pravidelnějšími srážkami, které jsou od civilizace vzdálené a z nějakých důvodů nejsou spojeny technickou 2 Srov. Setur [online], <http://setur.cz/>. Srov. Abeceda malých vodních pohonů [online], Turbína Setur, <http://mve.energetika.cz/jineturbiny/setur.htm>. Srov. SEDLÁČEK, M., HOSTIN, S. Rolling fluid machine [patent]. EP B1. Srov. SEDLÁČEK, M., BERAN, V., NOVÁK, J. Fluid turbine [patent]. EP B1. Srov. SEDLÁČEK, M. Externality a jejich řešení na mikroekonomické úrovni, s

4 infrastrukturou, zejména elektrickou sítí. Nabízí se například využití ve školách pro komunity místních obyvatel, kde by mohlo být zajištěno osvětlení, případně i provoz nenáročného elektrozařízení (např. počítače). V případě deště zároveň dochází ke snížení intenzity slunečního záření na zemský povrch a tím pádem i nedostatečné intenzitě světla v místnostech, což by mohlo být vyřešeno osvětlením z tohoto zdroje. Opět se zde nabízí lokalita v okolí města Quibdo, která není civilizací příliš dotčena. Graf 1: Potřebný průtok dešťové vody v závislosti na měsíčním úhrnu srážek a ploše střechy Zdroj dat: vlastní tvorba Graf 2: Měsíční úhrny srážek a procento deštivých dnů v měsíci ve vybraných lokalitách Zdroj dat: (vlastní úprava) 38

5 2.3 Hodnocení investice Jak uvádí E. Kislingerová, 3 pro vyhodnocení investice se obecně používají metody čisté současné hodnoty (NPV), vnitřního výnosového procenta (IRR), doby návratnosti (PP), index ziskovosti (PI) a další. Z hlediska potřeby našeho hodnocení jsou důležité zejména doba návratnosti investice a čistá současná hodnota pro uvažovanou investici, protože investora bude zajímat, o kolik více peněz dostane, než původně investovat a také, kdy v čase nastane ona změna a začne na investici vydělávat. Výpočet čisté současné hodnoty NPV je: 4 n CFi NPV C0 i i 1 1 k kde C0 jsou počáteční kapitálové výdaje, CFi je cash flow plynoucí z realizace investice v letech i, k je diskontní sazba, n je doba životnosti investice. Doba návratnosti je 5 definována jako období, za které tok výnosů (cash flow) přinese hodnotu rovnající se počátečním kapitálovým výdajům na investici. Abychom respektovali časovou hodnotu peněz, musíme cash flow diskontovat. 3 Výsledky a diskuse Při hodnocení investice do zařízení byl brán v potaz charakter výstavby v dané oblasti. Zatímco v České republice je většina objektů zděná, skeletová (beton, ocel) nebo panelová a objekty mnohdy dosahují značných půdorysných rozměrů, v případě budovy (školy) v deštném pralese Kolumbie půjde o stavby dřevěné, o půdorysné ploše několika desítek čtverečných metrů. Proto byl výpočet 6 průtoku pro turbínu řešen v několika variantách (viz tabulka 1). V prvém příkladu je počítáno se středně velkým objektem s plochou střechou o ploše 440 m 2 v podmínkách ČR. V reálné situaci je toto řešení možné použít pro část roku, kdy jsou srážkové úhrny vyšší, aby byl zajištěn dostatečný průtok po dobu deště, nicméně technické komplikace a náklady na rekonstrukci současného objektu tak, aby byl spád střechy upraven při dané ploše do jednoho odvodu dešťové vody, by byly značné. Ploché střechy o takovýchto plochách mívají totiž více svodů a sklon střechy je podle nich naprojektován. Druhý případ ilustruje školní objekt v Kolumbii s půdorysnou plochou střechy 45 m 2, průtok je po většinu roku dostačující, během dne ovšem není konstantní (lze řešit např. pomocí baterie). Třetí případ je uveden pro porovnání varianty ČR a Kolumbie. Ve všech případech by bylo potřeba řešit přepad dešťové vody při zahlcení turbíny náhlým přívalem (vyšším než maximálním projektovaným), zejména pak pro ploché střechy, aby bylo zabráněno možnému zatékání vlivem nedostatečně kvalitního napojení hydroizolaci. 3 Srov. KISLINGEROVÁ, Eva, Manažerské finance, s Srov. tamtéž, s Srov. tamtéž, s Srov. MIŠÁK, Stanislav, Vybrané typy zdrojů elektrické energie, s

6 Tabulka 1: Navržené varianty 1) Ostrava, 2) Quibdo, 3) Ostrava = varianta 2 lokalizovaná do ČR 1) Ostrava od do průměr měsíční úhrn srážek I měs (mm) (l m 2 měs 1 ) 26,7 104,4 65,6 plocha lapače S (m 2 ) průměrný průtok Q (l s 1 ) 4,5 17,7 11,1 2) Quibdo od do průměr měsíční úhrn srážek I měs (mm) (l m 2 měs 1 ) ,5 plocha lapače S (m 2 ) průměrný průtok Q (l s 1 ) 9,0 14,6 11,8 3) Ostrava od do průměr měsíční úhrn srážek I měs (mm) (l m 2 měs 1 ) 26,7 104,4 65,6 plocha lapače S (m 2 ) průměrný průtok Q (l s 1 ) 0,5 1,8 1,1 Zdroj: vlastní tvorba + (vlastní úprava) V tabulce 2 je řešen příklad pro školu v lokalitě Quibdo v Kolumbii, pro výše vypočítané průtoky a spád vody podle konstrukční výšky objektu v daných podmínkách. Výpočet výkonu zařízení (W) a roční elektrické práce (kwh) byl prováděn podle následujících definic. Na základě roční elektrické práce jsme spočítali roční úsporu při zvolené ceně 5 Kč/kWh (tedy imaginární výdaj na koupi ekvivalentního množství elektrické energie vyrobené zařízením za jeden rok), pomocí které jsme vypočítali návratnost investice. Investice Kč se skládá z následujících položek: turbína SETUR s generátorem ( Kč), projekt (1 000Kč), mezikontinentální poštovné (5 000 Kč), tamější doprava (1 000 Kč), doplňky ke svodu dešťové vody ze střechy k turbíně a instalace (4 000 Kč) a údržba po dobu životnosti (8 000 Kč). Tabulka 2: Kalkulace využití dešťové vody ze střechy kolumbijské školy v Quibdo pro výrobu elektřiny veličina zn. (jedn.) hodnota spád h (m) 2,75 průměrný průtok Q (l s 1 ) 11,78 hustota ρ (kg m 3 ) 998 gravitační zrychlení g (m s 2 ) 9,8 účinnost k ( ) 0,91 energie pro turbínu E T (W) 288 účinnost turbíny η T ( ) 0,65 energie pro generátor E G (W) 187 účinnost generátoru η G ( ) 0,7 elektrický výkon P (W) 131 hodinová práce W hod (kwh) 0,131 roční práce W rok (kwh) Zdroj: vlastní tvorba 40

7 Pro určení ceny energie v Kolumbii jsme vycházeli z údajů, které jsou k dispozici např. od kolumbijské Komise pro regulaci energie a plynu 7 nebo zpracovány nezávisle. 8 Prodejní ceny elektřiny byly v letech 2005 a 2006 na úrovni mezi 0,40 a 0,70 USD za kwh (viz obr. 3) a v následujících letech dosahovaly až trojnásobných hodnot. Průměrné tarify elektrické energie v domácnostech udávaly cenu 0,0979 USD za kwh (v roce 2005) a 0,092 USD za kwh (v roce 2006). V případě, že by ceny rostly jen o cenu na trzích s elektřinou, byla by cena při přepočtu kurzů (průměrný kurz dle České národní banky) cca 3 Kč za kwh, v případě, že by ceny rostly stejným násobkem jako na trzích, pak cca 6 Kč za kwh. Vzhledem k nedostatku aktuálních informací je dále uváděn výpočet pro varianty. Průměrné úrokové míry jsou v Kolumbii přibližně o třetinu vyšší než v České republice, bereme-li v úvahu spotřebitelské úvěry, pak v ČR činila v roce 2011 průměrná sazba cca 14,5 %, 9 zatímco v Kolumbii to bylo 22,3 %. 10 Náklady na cizí kapitál byly odvozeny od českých úrokových sazeb pro podobnou investici a stanoveny jako 9 %. Je počítáno s nižší účinností turbíny i generátoru, jelikož jej zřejmě nebude možné udržovat po dobu životnosti v ideálním technickém stavu. Náklady na údržbu jsou rozloženy nerovnoměrně, ve druhém, čtvrtém, pátém, osmém až desátém roce je to Kč ročně, v šestém roce je plánována nadstandardní údržba Kč. Obrázek 3: průměrné spotové ceny za nákup elektrické energie v amerických centech za kwh období dešťů Zdroj: Peter Cramton 11 období sucha V grafu 3 je zobrazena čistá současná hodnota projektu v jednotlivých letech ve variantách ceny elektrické energie 3 Kč/kWh a 6 Kč/kWh, vždy v podobě stabilní ceny nebo s možnosti růstu ceny o 5 % ročně. Jen v optimistickém scénáři lze potvrdit, že čistá současná hodnota projektu bude kladná (6 680 Kč) a doba návratnosti 8,5 roku. V ostatních případech nedojde do konce životnosti zařízení k návratu investice. Vzhledem k užití zařízení v těžko přístupných místech ve značných vzdálenostech (i stovky kilometrů) od civilizace, je však nejvyšší uvedená cena energie reálná. Vzhledem k absenci elektrifikace, bude v případě jejího zavádění cena za energii zatížena vysokými investičními náklady, které se promítnou do tarifu zákazníkovi. 7 Srov. HARBORD, David. CREG's Proposals for Mitigating Market Power in Colombia s Wholesale Electricity Market. s Srov. CRAMTON, Peter. Colombia s Forward Energy Market. s. 27. Srov. Wikipedia. Electricity sector in Colombia [online]. <http://en.wikipedia.org/wiki/electricity_sector_in_colombia>. Srov. NIGRIS, Michele. Smart Grids perspectives in Latin America and the Caribbean. s Srov. Navigátor bezpečného úvěru [online]. <http://www.eeip.cz/download/ navigator%20studie%20eeip-a- UK%20final.pdf>. 10 Srov. Ministerstvo zahraničních věcí. Kolumbie, Ekonomická charakteristika země [online]. <http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/jizni_amerika/kolumbie/ekonomika/ekonomicka_charakteristika_zeme.htm l>. 11 CRAMTON, Peter. Colombia s Forward Energy Market. s

8 Graf 3: Čistá současná hodnota projektu v jednotlivých letech pro různé varianty ceny elektrické energie Zdroj: vlastní tvorba Způsob využití dešťové vody pro výrobu elektrické energie není investičně nejvýhodnějším užitím turbíny, jeho výhodou je jednoduchost na údržbu. Tím může být zajímavý pro místní obyvatele vzdálených oblastí, kteří nejsou napojeni na infrastrukturu. Pro Českou republiku pak nebylo vyhodnocení provedeno, neboť i v případě ceny 6 Kč/kWh a každoročním nárůstu cen energií, budou investiční náklady na úpravu existující potřebné plochy střechy řádově vyšší a investice se během životnosti zařízení nemůže vrátit. V případě rekonstrukce i novostavby bychom dále potřebovali nádrž na dešťovou vodu, která prakticky i v minimálním objemu překoná hodnotu investice do samotného zařízení. Zmíněné využití turbíny v našich podmínkách výše uvedeným způsobem není vhodné. 4 Závěr Ze zhodnocení možnosti využití potencionální (polohové) energie dešťové vody u budov pro výrobu elektrické energie vyplývá, že rozhodujícími parametry pro realizovatelnost takového projektu jsou úhrn srážek (s přihlédnutím k četnosti srážek), plocha střechy jímající dešťovou vodu, výška budovy (resp. spád koncentrované dešťové vody do turbíny), minimální průtok nutný k efektivnímu fungování turbíny a také účinnost elektrického generátoru. Zjistili jsme, že minimální průměrný průtok by měl být alespoň 9 l/s pro efektivní výrobu elektřiny. Pro Českou republiku by to znamenalo svést dešťovou vodu z plochy střechy alespoň dvakrát větší, než počítaných 440 m 2, a to především z důvodu využití i kratších dešťů v obdobích, kdy jsou srážkové úhrny nižší, aby bylo dosaženo požadovaného průtoku turbínou. Pro vybranou deštivou lokalitu Quibdo v Kolumbii je pak i menší školní budova se střechou 45 m 2 dostačující pro téměř celoroční výrobu více jak 100 W elektrického výkonu, roční vyrobená energie je více jak 1 MWh. Tento malý zdroj energie může v tamější škole sloužit např. jen pro osvětlení během tmavého deštivého dne, případně může být i zdrojem energie pro nenáročný spotřebič, jakým je např. počítač ještě lépe pro dobíjení baterie notebooku či přímo akumulátoru dodávajícího energii i při nedeštivých dnech. Počítáme-li s investicí Kč, potom za 10 let vyrobí zařízení téměř 11 MWh elektrické energie. Cena 1 kwh vyrobené energie je pak necelých 5 Kč. Pokud by se tato pravděpodobně vysoká cena pro obyvatele oblasti okolo města Quibdo ještě snížila díky dotaci na pořízení zařízení od humanitárních nebo dobročinných organizací, které se zabývají vzděláváním v odlehlých a nedostupných částech světa, vznikl by levný a čistý obnovitelný zdroj elektrické energie 42

9 pro nejzákladnější potřeby malé školy v deštivých a odlehlých oblastech. Využití tohoto zdroje energie nemusí být omezováno na dešťovou vodu ze střech budov. Další možná řešení jsou však již nad rámec článku. Literatura [1] Abeceda malých vodních pohonů [online]. Praha: EkoWATT, 2011 [cit ]. Turbína Setur. Dostupné z [2] CRAMTON, P. Colombia s Forward Energy Market [online]. Maryland: University of Maryland, 2011, [cit ]. Dostupné z [3] HARBORD, D. CREG's Proposals for Mitigating Market Power in Colombia s Wholesale Electricity Market [online]. Bogota: CREG, 2010 [cit ]. Dostupné z: [4] KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, s. ISBN [5] Kolumbie, Ekonomická charakteristika země [online]. Praha: Ministerstvo zahraničních věcí, 2011, [cit ]. Dostupné z: ka/ekonomicka_charakteristika_zeme.html [6] MIŠÁK, S. Vybrané typy zdrojů elektrické energie. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, s. ISBN [7] Navigátor bezpečného úvěru [online]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2011 [cit ]. Dostupné z: UK%20final.pdf [8] NIGRIS, M. Smart Grids perspectives in Latin America and the Caribbean. In CEPAL Conference on Smart grids. Santiago: CEPAL, [9] QUASCHNING, Volker. Obnovitelné zdroje energií. Praha: Grada, s. ISBN: [10] SEDLÁČEK, M. Externality a jejich řešení na mikroekonomické úrovni. In: Management udržitelného rozvoje životního cyklu staveb, stavebních podniků a území: hypotézy k VZ05. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, 2005, s ISBN: [11] SEDLÁČEK, M., HOSTIN, S. Rolling fluid machine [patent]. EU. Evropský patent, EP B1. Uděleno Dostupné z: https://data.epo.org/publicationserver/document?pn=ep %20ep% &idocid= &iposition=1&iformat=0 [12] SEDLÁČEK, M., BERAN, V., NOVÁK, J. Fluid turbine [patent]. EU. Evropský patent, EP B1. Uděleno Dostupné z: https://data.epo.org/publicationserver/rest/v1.0/publication-dates/ /patents/ep nwb1/document.pdf [13] Setur [online]. Praha: Setur, 2003 [cit ]. Dostupné z [14] Wikipedia. Electricity sector in Colombia [online]. [cit ]. Dostupné z: [15] World Weather Information Service [online]. Hong Kong: WMO, 2011 [cit ]. Weather Information for Ostrava. Dostupné z: [16] World Weather Information Service [online]. Hong Kong: WMO, 2011 [cit ]. Weather Information for Quibdo. Dostupné z: 43

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE. Tepelná čerpadla Akumulace Servis. Fotovoltaika

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE. Tepelná čerpadla Akumulace Servis. Fotovoltaika OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE Fotovoltaika Tepelná čerpadla Akumulace Servis FOTOVOLTAIKA BEZ DOTACE cesta k čistému prostředí Hlavní předností tohoto druhu elektráren je, že veškerá

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Investiční činnost v podniku

Investiční činnost v podniku Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Investiční činnost v podniku Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi PE 301 Eva Kislingerová Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi Eva Kislingerová 4-2 Struktura přednášky Základní pojmy NPV a její konkurenti Metoda doby splacení (The Payback Period)

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

STRABAG Property and Facility Services a.s.

STRABAG Property and Facility Services a.s. STRABAG Property and Facility Services a.s. Výdaje za energie vs. investice do jejích úspor Ing. Lukáš Emingr OBSAH prezentace Představení společnosti Informace o spotřebách energií Vývoj cen energií na

Více

Nové energetické trendy v budovách. Maximum z vaší energie:

Nové energetické trendy v budovách. Maximum z vaší energie: Nové energetické trendy v budovách Maximum z vaší energie: Celosvětové spotřeby energií 31% Průmysl & Infrastruktura < 2% Datacentra &Sítě 18% Budovy 21% Obytné budovy 28% Transport 100% 90% 80% 70% 16%

Více

Stavební ekonomika. Life cycle costing jako moderní metoda hodnocení nákladů staveb Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.

Stavební ekonomika. Life cycle costing jako moderní metoda hodnocení nákladů staveb Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. Stavební ekonomika Life cycle costing jako moderní metoda hodnocení nákladů staveb Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta stavební Struktura nákladů životního cyklu odpovídá

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 - TP ing. Jan Šritr ing. Jan Šritr 2 1 Vodní

Více

Status vysoce účinné KVET malého výkonu v České republice Manažerské shrnutí Cogen Czech. 21. červen 2012

Status vysoce účinné KVET malého výkonu v České republice Manažerské shrnutí Cogen Czech. 21. červen 2012 Status vysoce účinné KVET malého výkonu v České republice Manažerské shrnutí Cogen Czech 21. červen 2012 1 Manažerské shrnutí Vysoce účinná KVET malého 1 výkonu přináší podstatné benefity českému energetickému

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

STUDIE NÁVRATNOSTI PRO SAFETICA INSIGHT

STUDIE NÁVRATNOSTI PRO SAFETICA INSIGHT STUDE NÁVRATNOST PRO SAFETCA NSGHT 1 SHRNUTÍ Hlavní finanční výhoda spojená s používáním Safetica nsight je eliminace neefektivně vynaloženého pracovního času, který zaměstnanci tráví soukromými záležitostmi

Více

FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU

FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR ZDĚLÁVÁNÍ KURZ: : FINANČ ČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ V OBLASTI VZ FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ FINANČNÍ ANALÝZA

Více

Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha. Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i.

Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha. Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i. Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i. Jak se měnily rozlohy využití pozemků Příklad pro povodí Labe v Děčíně Data byla převzata ze zdroje:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Současný stav v zásobování vodou a odkanalizování Výrazné kvalitativní i kvantitativní změny Počet obyvatel napojených na veřejné vodovody

Více

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED

Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED www.appost.cz OSVĚTLENÍ INOXLED AUDIT A PROJEKT Bezplatný audit a návrh nového osvětlení. FINANCOVÁNÍ Úspora CASH při prvním rozsvícení.

Více

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Návratnost investice energetického systému rodinného domu Ing. Milan Hošek autoriz. inž. a energet. auditor

Více

Pasivní panelák a to myslíte vážně?

Pasivní panelák a to myslíte vážně? Centre for renewable energy and energy efficiency Pasivní panelák a to myslíte vážně? Ing. Karel Srdečný Výzvy blízké budoucnosti Č. Budějovice listopad 2012 Krátké představení výzkumného úkolu a použité

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

Investiční rozhodování statická metoda část 1

Investiční rozhodování statická metoda část 1 Investiční rozhodování statická metoda část 1 Investiční rozhodování je dlouhodobé a kapitálově náročné a proto každý podnik musí investice pečlivě plánovat a zvažovat, jakou cestou dospěje k nejlepšímu

Více

Efektivnost Kriteria ekonomického hodnocení energetických investic

Efektivnost Kriteria ekonomického hodnocení energetických investic Efektivnost Kriteria ekonomického hodnocení energetických investic Co představují investice jednorázově vynaložené zdroje, od kterých se očekává, že budou přinášet peněžní příjmy během delšího období v

Více

Tab. č. 1 Druhy investic

Tab. č. 1 Druhy investic Investiční činnost Investice představuje vydání peněz dnes s představou, že v budoucnosti získáme z uvedených prostředků vyšší hodnotu. Vzdáváme se jisté spotřeby dnes, ve prospěch nejistých zisků v budoucnosti.

Více

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE...

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE... 1. ÚVOD... 4 2. OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 3. ENERGIE ZE SLUNCE... 6 PROJEVY SLUNEČNÍ ENERGIE... 6 4. HISTORIE SLUNEČNÍ ENERGIE... 7 5. TYPY VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE... 8 PŘÍMÉ... 8 NEPŘÍMÉ... 8 VYUŽITÍ

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Dobrá investice. do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk

Dobrá investice. do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk Dobrá investice do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk Prodávejte vyrobenou energii z vaší střechy nebo zahrady za státem garantované ceny Fotovoltaické solární systémy jsou nejvýhodnějším

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 503 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 21. 3. 2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:

Více

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Ing. František Mejta Ing. Milan Moravec mejta@egu.cz moravec@egu.cz www.egu.cz Obsah 1. K problémům

Více

Návod jak snížit operativní náklady, inovovat a financovat úsporou.

Návod jak snížit operativní náklady, inovovat a financovat úsporou. Tento materiál se soustředí na představení úsporných systémů osvětlení z pohledu manažerského řízení společnosti. Přechod na úsporné osvětlení je konkrétní dobře měřitelnou iniciativou, která dokáže ušetřit

Více

Finančně-ekonomické aspekty obnovy a rozšiřování měst. Finančně-ekonomické aspekty projektů obnovitelných zdrojů energie

Finančně-ekonomické aspekty obnovy a rozšiřování měst. Finančně-ekonomické aspekty projektů obnovitelných zdrojů energie Finančně-ekonomické aspekty obnovy a rozšiřování měst Finančně-ekonomické aspekty projektů obnovitelných zdrojů energie Principy a metody Mark Kuijpers Msc MBA, Fakton Masterclass 3 Obsah Finančně-ekonomické

Více

Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT. 2. Sluneční podmínky v ČR a možnosti jejich využití

Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT. 2. Sluneční podmínky v ČR a možnosti jejich využití Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT Ing.Zdeněk Pistora, CSc. www.zdenekpistora.cz 1 Úvod Po období uměle vyvolaného boomu fotovoltaických elektráren se pomalu vracíme ke stavu, kdy možnosti

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 7 6 2 Edice Osobní a rodinné

Více

PERSPEKTIVY ROZVOJE ELEKTROMOBILISMU

PERSPEKTIVY ROZVOJE ELEKTROMOBILISMU PERSPEKTIVY ROZVOJE ELEKTROMOBILISMU Pavel Vorel ÚVEE (FEKT VUT Brno) Projekt OPVK: Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji CZ.1.07/2.4.00/12.0017

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN www.projektsako.cz PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN Pracovní list č. 1 Téma: Napojení průmyslových zón na sítě technického vybavení Lektor: Mgr. Jan Hoza Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg.

Více

LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Odvod tepla

LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Odvod tepla LuminiGrow 600R1 Nejpokročilejší LED svítidla, Vaše nejlepší volba! Vlastnosti LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Vysoký výkon Výkonné 5W LED diody Osram běží

Více

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty

Více

Návrh systému řízení

Návrh systému řízení Návrh systému řízení Jelikož popisované ostrovní systémy využívají zdroje elektrické energie s nestabilní dodávkou elektrické energie, jsou kladeny vysoké nároky na řídicí systém celého ostrovního systému.

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Produktový leták Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Nabíjecí sloupky Terra jsou elegantním řešením pro rychlé nabíjení a jsou konstruovány pro instalace ve vozovém parku majitelů

Více

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ vypracoval: Tomáš Hodný SMAD Jičín Olešnice u RK čp. 59 517 36 e-mail: tomas.hodny@unet.cz mobilní tel.: 603 701 199 1. Tepelné čerpadlo Ke své seminární práci jsem si

Více

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

HODNOCENÍ NÁVRATNOSTI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU V PODNIKU

HODNOCENÍ NÁVRATNOSTI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU V PODNIKU HODNOCENÍ NÁVRATNOSTI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU V PODNIKU Renáta Myšková Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav ekonomiky a managementu Abstract: The aim of the article is to describe practically

Více

PŘÍLOHA 4 FINANČNÍ ANALÝZA VZOROVÉHO PROJEKTU PARKOVACÍ DŮM

PŘÍLOHA 4 FINANČNÍ ANALÝZA VZOROVÉHO PROJEKTU PARKOVACÍ DŮM PŘÍLOHA 4 FINANČNÍ ANALÝZA VZOROVÉHO PROJEKTU FINANČNÍ ANALÝZA VZOROVÉHO PROJEKTU Typ projektu: Projekt vytvářející příjmy podle článku 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Brno 8. 10. 2013. Seminář Elektrické autobusy pro město Blok 3: Financování a hodnocení efektivnosti projektů elektrických autobusů

Brno 8. 10. 2013. Seminář Elektrické autobusy pro město Blok 3: Financování a hodnocení efektivnosti projektů elektrických autobusů Brno 8. 10. 2013 Seminář Elektrické autobusy pro město Blok 3: Financování a hodnocení efektivnosti projektů elektrických autobusů Úvod do problému a příklady z praxe Ing. Jakub Slavík, MBA Consulting

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

1. ÚVODNÍ INFORMACE... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTICI... 3 3. VYMEZENÍ STRUKTURY BENEFICIENTŮ... 4 4. POPIS INVESTIČNÍ A NULOVÉ VARIANTY...

1. ÚVODNÍ INFORMACE... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTICI... 3 3. VYMEZENÍ STRUKTURY BENEFICIENTŮ... 4 4. POPIS INVESTIČNÍ A NULOVÉ VARIANTY... OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTICI... 3 3. VYMEZENÍ STRUKTURY BENEFICIENTŮ... 4 4. POPIS INVESTIČNÍ A NULOVÉ VARIANTY... 5 4.1 POPIS INVESTIČNÍ VARIANTY... 5 4.2 POPIS NULOVÉ

Více

Ušetřete za energie a vodu i tisíce korun ročně!

Ušetřete za energie a vodu i tisíce korun ročně! Watersavers powered by E.ON Finalista kategorie VODA 2012 Ušetřete za energie a vodu i tisíce korun ročně! Navíc získáte slevu 10 % na kompletní sortiment společnosti Watersavers. www.eon.cz Šetřiče pro

Více

FUTUREMOTION. Energie zítřka SKUPINA ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

FUTUREMOTION. Energie zítřka SKUPINA ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný FUTUREMOTION Energie zítřka prof. Úsporný 2 Futur/e/Motion Projektem Futuremotion neboli Energie zítřka se Skupina ČEZ podílí na formování budoucnosti energetiky. Skupina ČEZ v iniciativě FutureMotion

Více

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní. Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Česká republika se připravovala několik let na zavedení ekologických

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Inteligentní řízení HVAC aplikací ve Smart City. Tomáš Halva

Inteligentní řízení HVAC aplikací ve Smart City. Tomáš Halva Inteligentní řízení HVAC aplikací ve Smart City Tomáš Halva Společnost Emerson Centrála v St. Louis, Missouri, USA NYSE: EMR Globální výrobce a poskytovatel technologií 2 Přibližně 133 000 zaměstnanců

Více

NÁHRADNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE

NÁHRADNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava NÁHRADNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE Úvod 1. Rozdělení náhradních zdrojů 2. Stejnosměrné náhradní zdroje 3. Střídavé náhradní

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY

PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY Úročení 2 1. Jednoduché úročení Kapitál, Jistina označení pro peněžní částku Úrok odměna věřitele, u dlužníka je to cena za úvěr = CENA PENĚZ Doba splatnosti doba, po kterou

Více

ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL

ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zdeněk Vala. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z

Více

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015 Energetický management města Litoměřice Praha, 12. května 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany klimatu A Energetický plán města Geotermální

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 1 Metodický list č. 1

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 1 Metodický list č. 1 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 1 Metodický list č. 1 Název tématického celku: Úroková sazba a výpočet budoucí hodnoty Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlit pojem úroku a roční úrokové

Více

Tvorba podnikatelského plánu

Tvorba podnikatelského plánu Tvorba podnikatelského plánu Seminář A3RIP Řízení projektů 5. 12. 2012 Obsah 1. Proč se tvoří podnikatelský plán / projekt 2. Hlavní zásady tvorby projektu 3. Návrh podnikatelského plánu 3a. Předběžná

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Úvod

Více

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice 24.05.2012 Za 5 let vzroste elektřina o 25 procent V roce 2017 domácnost zaplatí za energii 6,25 Kč za kwh. To je o 25% více než dnes,

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo FINANČNÍ MATEMATIKA ZS 2009/2010 Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kontakt: e-mail: oldrich.soba@mendelu.cz ICQ: 293-727-477 GSM: +420 732 286 982 http://svse.sweb.cz web

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

Hydroenergetika (malé vodní elektrárny)

Hydroenergetika (malé vodní elektrárny) Hydroenergetika (malé vodní elektrárny) Hydroenergetický potenciál ve světě evaporizace vody (¼ solární energie) maximální potenciál: roční srážky 10 17 kg prum výška kontinetálního povrchu nad mořem =

Více

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Krátké představení výzkumného úkolu a použité metody Rámcový popis opatření Ekonomika opatření

Více

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu Ekonomika energetických plodin Životnost projektů výsadby energetických plodin: PROJEKTY s krátkým

Více

VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST?

VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST? Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST? Michal Brückner, Miloslav Smutka, Tomáš Hanák VOŠ a SPŠ Studentská 1, Žďár nad

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

VÝKONNÝ. na míru. SOLÁRNÍ ZDROJ elektrické energie. do extrémních podnebních podmínek. POUŠŤ HORY Džungle MOŘE

VÝKONNÝ. na míru. SOLÁRNÍ ZDROJ elektrické energie. do extrémních podnebních podmínek. POUŠŤ HORY Džungle MOŘE CZ do extrémních podnebních podmínek VÝKONNÝ nezávislý odolný na míru nehlučný snadno přenosný ekologický POUŠŤ HORY Džungle MOŘE Výkonný vysoce výkonný solární přenosný ostrovní systém s velkou kapacitou

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 3: Finanční a ekonomická analýza infrastrukturních projektů projekty fondů EU 2007-2013 Základy teorie

Více

PRÁCE A ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

PRÁCE A ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie PRÁCE A ENERGIE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie Práce Pokud síla vyvolává pohyb Fyzikální veličina ( odvozená ) značka: W základní jednotka: Joule ( J ) Vztah pro výpočet práce: W = F s Práce

Více

PERSPEKTIVY ELEKTROMOBILISMU

PERSPEKTIVY ELEKTROMOBILISMU PERSPEKTIVY ELEKTROMOBILISMU Pavel Vorel Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky (FEKT VUT Brno) Obsah 1) energetická bilance v dopravě, fenomén zvaný Peak Oil, perspektiva elektromobilismu 2) akumulátory

Více

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Fotovoltaický systém pro Téryho chatu Energetická část projektu pro osvětlení Téryho chaty v ostrovním provozu tzn. bez připojení k rozvodné síti ( Technické

Více

Ekonomické hodnocení investičních variant zajištění výroby

Ekonomické hodnocení investičních variant zajištění výroby Ekonomické hodnocení investičních variant zajištění výroby Ing. Michael Kupec Vedoucí práce: Doc. JUDr. František Klimeš, CSc. Abstrakt Odborná i laická veřejnost se kloní k myšlence, že smyslem bytí společností

Více

Energetická efektivita

Energetická efektivita Energetická efektivita / jak ji vnímáme, co nám přináší, jak ji dosáhnout / Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize ISOVER Počernická 272/96 108 03 Praha 10 Ing. Libor Urbášek Energetická efektivita

Více