VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomie a managementu MARKETING STUDIJNÍ TEXT PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA Ing. Vladimír Křesťan 2008

2 Ing. Vladimír Křesťan MARKETING 1. vydání Vydala Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, Jihlava, 2008 Tisk Ediční oddělení VŠPJ, Tolstého 16, Jihlava Za jazykovou a věcnou správnost obsahu díla odpovídá autor. Text neprošel jazykovou ani redakční úpravou. Vladimír Křesťan, 2008

3 3 0. Obsah Obsah OBSAH... 3 ÚVODEM ÚLOHA MARKETINGU VE SPOLEČNOSTI A PODNIKU MARKETING A JEHO CHARAKTERISTIKA, REALIZAČNÍ PROSTŘEDÍ DÍLČÍ SLOŽKY MARKETINGU ÚLOHA MARKETINGU V PODNIKU VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ OKOLÍ PODNIKU MAKROMARKETING MIKROMARKETING MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ : MARKETINGOVÝ PLÁN MARKETINGOVÁ STRATEGIE PODNIKU TVORBA MARKETINGOVÉ STRATEGIE A JEJÍ CÍLE MARKETINGOVÉ CÍLE TRH JAKO HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ PODNIKU A JEHO SEGMENTACE TVORBA SEGMENTACE TRHU V KROCÍCH MARKETINGOVÝ MIX A SOUBOR JEHO NÁSTROJŮ PRO CÍLOVÉ TRHY MARKETINGOVÉ POJETÍ VÝROBKU, JEHO DEFINICE A ÚROVNĚ ŽIVOTNÍ CYKLUS VÝROBKU INOVACE VÝROBKŮ CENA A JEJÍ ÚLOHA V MARKETINGOVÉM MIXU ROZHODOVÁNÍ O CENĚ METODY TVORBY CEN MÍSTO PRODEJE A DISTRIBUČNÍ CESTY DISTRIBUČNÍ CESTY SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ DISTRIBUČNÍ CESTY VÝROBNÍCH PROSTŘEDKŮ KONCEPCE FYZICKÉ DISTRIBUCE MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE (PROPAGACE) FORMY A SLOŽKY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE MARKETINGOVÝ VÝZKUM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ VÝZKUM DOTAZNÍK A JEHO TVORBA VÝZKUM TRHU KUPNÍ CHOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBNÍ TRH A KUPNÍ CHOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ HODNOCENÍ FAKTORŮ PŮSOBÍCÍCH NA ZÁKAZNÍKA NA SPOTŘEBNÍM TRHU KUPNÍ ROZHODOVACÍ PROCES NA SPOTŘEBNÍM TRHU TRH ORGANIZOVANÝCH ZÁKAZNÍKŮ A JEJICH KUPNÍ CHOVÁNÍ OBCHODNÍ TRH A JEHO SPECIFIKA INTERNACIONÁLNÍ MARKETING ZÁKLADNÍ ASPEKTY INTERNACIONALIZACE, JEHO PROSTŘEDÍ A SLOŽKY INTERNACIONÁLNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO SLOŽKY ETAPY A ZPŮSOBY REALIZACE INTERNACIONÁLNÍHO MARKETINGU ZPŮSOBY REALIZACE INTERNACIONÁLNÍHO MARKETINGU INTERNACIONÁLNÍ MARKETINGOVÝ MIX A ZPŮSOBY VSTUPU PODNIKŮ NA ZAHRANIČNÍ TRHY ZPŮSOBY VSTUPU PODNIKŮ NA ZAHRANIČNÍ TRHY MARKETINGOVÝ KONTROLNÍ SYSTÉM

4 4 0. Obsah 7.1 ANALÝZY PRO KONTROLU MARKETINGOVÝCH VÝSLEDKŮ ANALÝZA VÝSLEDKŮ PRODEJE ANALÝZY PRO KONTROLU MARKETINGOVÝCH PŘÍNOSŮ ANALÝZA EFEKTIVNOSTI PRODEJE DO SORTIMENTŮ A REGIONŮ ANALÝZY PRO KONTROLU MARKETINGOVÝCH VÝDAJŮ ANALÝZA RENTABILITY PRODEJE ANALÝZY PRO HLOUBKOVOU KONTROLU SPRÁVNOSTI MARKETINGOVÉ STRATEGIE MARKETINGOVÁ STRATEGIE SLUŽEB CHARAKTERISTIKA MARKETINGU SLUŽEB, JEJICH KLASIFIKACE A PODSTATA PODSTATA MARKETINGOVÉHO MIXU SLUŽEB PRODUKT - SLUŽBA CENY SLUŽEB MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY A PRODEJNÍ CESTY PROPAGACE A KOMUNIKACE SLUŽEB LIDSKÉ ZDROJE VE SLUŽBÁCH PROCESY SLUŽBA ZÁKAZNÍKOVI KVALITA SLUŽEB A MARKETING MARKETINGOVÉ PLÁNY A MARKETINGOVÁ STRATEGIE VE SLUŽBÁCH ZVLÁŠTNOSTI MARKETINGOVÉ STRATEGIE VE SLUŽBÁCH POUŽITÁ LITERATURA:

5 5 Úvodem ÚVODEM Vážení čtenáři, otevřeli jste studijní materiál z předmětu marketing, disciplíny která patří k základním funkcím firmy, která pracuje v tržním prostředí. Naučí Vás dokonale zvládnou základní teoretické principy marketingu, ukáže způsoby jak získávat a zpracovávat spolehlivé informace ve fungujícím marketingovém informačním systému i systematický přístup k řešení jakéhokoliv marketingového problému. Hlavním cílem tohoto studijního textu je usnadnit studentům pochopení základů marketingu, marketingové orientace a koncepce, která je zaměřena v celém svém snažení na uspokojení zákazníků a na zisk. Z tohoto důvodu studijní materiál, který je Vám předkládán, klade především důraz na spojení jeho ovlivnitelných proměnných v marketingový mix, který by uspokojil cílový trh, na který se firma zaměřila. Doporučení ke studiu Členění textu do osmi kapitol postihující základní koncepce marketingu tak pomáhá studentům vidět marketing očima marketingového manažera. Každá kapitola sleduje ústřední problémy, konkrétní téma, které je v závěru pokaždé stručně shrnuté. Čas k prostudování kapitoly je uveden na jejím začátku, berte ho prosím jako orientační údaj s vědomím, že zahrnuje kromě intenzivního studia teorie i její zopakování i splnění všech předepsaných úloh a aktivit. Celkově by Vám studium nemělo zabrat více než hodin za předpokladu, že budete studovat důsledně a s maximálním nasazením. V průběhu studia si prosím dělejte poznámky, zaznamenávejte vlastní postřehy či nejasnosti. To vše využijete v diskusi na tutoriálech. Vysvětlivky ikon použitých v textu najdete na jeho konci. Věřím, že studijní opora bude pro Vás nejen zdrojem informací, ale i nástrojem zvyšování kvality a efektivity studia. Studijní text je psán tak, aby bylo možné změnit pořadí kapitol a používat je různými způsoby podle potřeb. První kapitola se zabývá úlohou marketingu ve společnosti a v podniku a zaměřuje se na jeho charakteristiku, realizační prostředí a úlohu v podniku, na jeho marketingové řízení, makro úlohu ve společnosti i mikro úlohu v podnicích. Druhá kapitola řeší, jak marketingoví pracovníci vypracovávají marketingovou strategii, tvoří marketingové cíle a v souvislosti s tím identifikují silné a slabé stránky podniku. Blíže se zabývá segmentací trhů a jeho výzkumem. Třetí kapitola se zabývá rozvojem marketingového mixu. Dílčí části kapitoly pokrývají otázky vývoje výrobku a jeho dostupnosti tak, aby se uspokojily potřeby cílových zákazníků a zároveň plnily cíle firmy. Čtvrtá kapitola se zabývá marketingovým informačním systémem a jeho vazbou na marketingový výzkum, včetně jejich významu pro manažerské rozhodování. Pátá kapitola se zabývá kupním chováním zákazníků na spotřebním i průmyslovém trhu a vysvětluje, jaké hlavní faktory toto chování ovlivňují.

6 6 Úvodem Šestá kapitola se zabývá internacionálním marketingem, charakterizuje jeho prostředí a složky, specifikuje jeho zvláštnosti, používané modely a vymezuje klíčové způsoby vstupu na zahraniční trhy. Sedmá kapitola řeší kontrolní marketingový systém. Zabývá se jednotlivými druhy analýz potřebných k provedení kontroly marketingových přínosů a výdajů. Vysvětluje podstatu a použití čtyř typů marketingové kontroly a jejich odlišnosti. Osmá, závěrečná kapitola vysvětluje povahu marketingu služeb, vychází z vlastností služeb, kategorií jejich nabídky a odlišností ukazující na to, že je třeba chápat výrobky a služby jako dva typy produktu. 1 Metodika kombinované formy studia využívá myšlenkové mapy 1. Myšlenková mapa je v podstatě strukturovaný zápis, který: patří do intelektuálního výzbroje většiny manažerů, dovoluje individuální přizpůsobování zápisu potřebám každého uživatele, z našeho hlediska je důležitou součástí tutoriálů, neboť umožňuje dobře prezentovat a rozvíjet podstatu učiva i nastartovat k ní potřebnou diskusi. Základní pravidla myšlenkové mapy (strukturovaného zápisu) spočívají v tom, že: název příslušné kapitoly je umístěn uprostřed stránky a dává možnost rozvíjet další myšlenky všemi směry, zásada postupu spočívá v začátku z pravého rohu kolem dokola středového zápisu ve směru pohybu hodinových ručiček. To sjednocuje zápis a umožňuje dodatečnou orientaci, rozvíjení zápisu se provádí do jednotlivých větví a menších větviček podle toho, jak to autor vidí jako nejvýhodnější, píše se pouze to nejdůležitější a je snaha odstranit zbytečné detaily, dodatečně se mohou rozvíjet jednotlivé myšlenky přidáním dalších větví, případně přidáním úplně nových, které jdou od středu, k myšlenkové mapě se později dá snadno vrátit a velmi rychle si vybavit znalosti, které potřebujeme. Na konci každé kapitoly jsou uvedeny kontrolní otázky pro procvičení každého tématického celku. Témata řešená v předloženém textu budou v tutoriálech kombinované formy výuky doplňována o praktické příklady. Nejsou však jediná, se kterými se v budoucí praxi studenti setkají. Jsou však základem, který jim umožní pochopit podstatu marketingu a jeho cíle. Dostatek času, energie a hlavně chuti, trpělivosti ve studiu Vám přeje Vladimír Křesťan 1 Tomeček Jan: Management podniku, skripta VŠE, 1995

7 7 1. Úloha marketingu ve společnosti a podniku MYŠLENKOVÁ MAPA - ÚLOHY MARKETINGU VE SPOLEČNOSTI A PODNIKU MARKETINGOVÝ PLÁN Realizace MARKET. ŘÍZENÍ MARKETING SPOLEČNOST Definice Obsah a vztahy Základní funkce Kontrola MARKETING VE SPOLEČNOSTI A PODNIKU Dílčí složky MAKROMARKETING - politicko-právní prostředí - ekonomické prostředí - kulturně-sociální prostředí - demografické prostředí Koncepce - technologické prostředí programů - přírodní prostředí Aktivity řízení VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ OKOLÍ OKOLÍ MARKETING PODNIK Principy market. koncepce MIKROMARKETING - konkurence Druhy - zákazníci market. - dodavatelé koncepce - potenciální podnikatelé - substituty Klíčová slova: Marketing Mikromarketing Makromarketing poznávací stránka marketingu realizační stránka marketingu dílčí složky marketingu principy marketingové koncepce výrobní koncepce výrobková koncepce sociální marketingová koncepce prodejní koncepce marketingová koncepce marketingové plánování funkce marketingu mikroprostředí makroprostředí faktory mikroprostředí faktory makroprostředí analýza vztahů makro a mikroprostředí

8 8 1. Úloha marketingu ve společnosti a podniku 1 ÚLOHA MARKETINGU VE SPOLEČNOSTI A PODNIKU CÍL Po prostudování této kapitoly byste měli: porozumět marketingu a jeho poslání z hlediska jeho dvou základních funkcí, pochopit dílčí faktory, které v současné době na marketing působí a jaká z nich jsou východiska pro ekonomická rozhodování, znát, z jakých dílčích částí se marketing skládá a pochopit jejich vzájemné vazby, poznat úlohu marketingu v podniku a jeho základní problémy, vědět, co je to marketingová koncepce, a umět rozlišit její základní druhy, definovat makromarketing a působení jeho složek na marketingovou koncepci, definovat mikromarketing na podkladě Porterova modelu pěti sil, pochopit systém marketingového řízení, jeho hlavní fáze a rozumět tomu, co dělá marketingový manažer. Průvodce studiem První kapitola se zabývá úlohou marketingu ve společnosti a v podniku a zaměřuje se na jeho charakteristiku, na marketingové řízení v realizačním prostředí, tedy na makro úlohu ve společnosti i mikro-úlohu v podnicích. 1.1 MARKETING A JEHO CHARAKTERISTIKA, REALIZAČNÍ PROSTŘEDÍ Z hlediska podnikání si můžeme marketing představit jako podnikatelskou koncepci, která vychází z potřeb a požadavků trhu a je na trh zaměřena. Jeho vývoj vychází z rozporů mezi existující nabídkou a klesající poptávkou. Znamená to, že: základem obsahu marketingu je trh se svými subjekty, poptávkou a nabídkou a jejich vzájemnými vztahy, při čemž vztahy jsou zde ovlivněny souborem informací o spotřebiteli, které jsou východiskem k řízení nabídky správného výrobku, ve správnou dobu, na správné místo (trhy), za správnou cenu Z toho pak vyplývá, že marketing není uměním prodeje toho, co se vyrábí, ale poznáním toho, co se má vyrábět. Podíváme-li se na marketing jako systém řízení, je zřejmé, že má svůj původ v tom, že lidé (spotřebitelé) jsou tvory s potřebami a požadavky. Ty pak vytváří stav nepohodlí, které si řeší získáváním výrobků a služeb, které tyto potřeby a požadavky uspokojují. Jelikož však danou potřebu může uspokojovat mnoho výrobků a služeb, je jejich výběr veden pojmy hodnota, cena a uspokojení. S těmi se setkáváme v činnostech zabývajících se trhem. Z toho vyplývá, že marketing, jako název, vychází ze slova MARKET tj. trh.

9 9 1. Úloha marketingu ve společnosti a podniku Můžeme jej proto definovat takto: JE TO UMĚNÍ VYTVOŘIT TAKOVÁ ŘEŠENÍ VYCHÁZEJÍCÍ Z POTŘEB ZÁKAZNÍKA, KTERÁ USPOKOJÍ TYTO POTŘEBY, PŘINESOU ZISK VÝROBCŮM A OBCHODNÍKŮM I PŘÍNOS AKCIONÁŘŮM Marketing takto ovlivňuje každou stránku lidského života, aniž si to uvědomujeme. Všude na něj narážíme, budí nás budík, posloucháme rádio, jedeme do práce autem, na kole, vaříme v mikrovlnné troubě. Vždy však ve výrobku určité značky, určitého výrobce. Z toho je zřejmé, že zde působí určitá marketingová koncepce, která je podnikovou filozofii zastávající názor, že klíčem k dosažení cílů každé firmy je určování potřeb a požadavků potencionálních zákazníků při rozšiřování sortimentu výrobků i služeb a nalézání nových prodejních možností segmentací celkového spotřebního trhu na trhy cílové. Obecně je možné konstatovat, že existuje mnoho definic marketingu, ty se však dosud nesjednotily na té nejvýstižnější. Není to ani účelné, to proto, že marketing se stále vyvíjí. Pro bližší pochopení uvádím jednu z nich, která dle mého názoru je dostatečně výstižná : MARKETING LZE CHARAKTERIZOVAT JAKO SOUHRN EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ ŘÍDÍCÍCH TOK ZBOŽÍ A SLUŽEB OD VÝROBCE KE SPOTŘEBITELI NEBO UŽIVATELI. JE TO SPOLEČENSKÝ A ŘÍDÍCÍ PROCES, KTERÝ IDENTIFIKUJE NENAPLNĚNÉ POTŘEBY A POŽADAVKY JEDNOTLIVCŮ A SKUPIN VE SPOLEČNOSTI, DEFINUJE A MĚNÍ JEJICH VELIKOST, URČUJE CÍLOVÉ TRHY, VÝROBKY, SLUŽBY A PROGRAMY, KTERÉ MAJÍ TĚMTO TRHŮM SLOUŽIT. Z této definice pak vyplývají i dvě základní funkce marketingu : Poznávací stránka marketingu spočívající v působení trhu na výrobu a jeho tlaku na uspokojování potřeb spotřebitelů včetně sílícího tlaku na užitné parametry vyráběných výrobků. Realizační stránka marketingu spočívající v působení různých nástrojů aktivizace prodeje na potencionální zákazníky vytvářejících poptávku formou obchodní politiky, propagací, cenovou a platební strukturou, vlastní technikou prodeje a s ní souvisejícími službami jak při prodeji, tak i po koupi výrobků. PASÁŽ PRO ZÁJEMCE Podíváme-li se na vývoj marketingu a jeho funkcí ze současného hlediska, je třeba vidět, že marketing jako tržně orientované myšlení je v současném konkurenčním světě nezbytností. To proto, že na mnoha místech je příliš mnoho zboží usilujícího o příliš malé množství zákazníků. Ukazuje to na hlavní faktor, rozvoj marketingu. Současný vývoj marketingu je dále ovlivňován především těmito dílčími faktory : zkracuje se životnost výrobků na trhu, takže obraty mohou růst pouze výrobkovou inovací roste požadavek na diverzifikaci výroby s cílem vyrovnávání efektů z realizace úspěšných výrobků na krytí ztrát méně nebo neúspěšných výrobků definice definice základní funkce

10 10 1. Úloha marketingu ve společnosti a podniku dochází ke stále sílícímu tlaku na ekonomické zhodnocení intelektuálních a finančních zdrojů vložených do výroby i prodeje ke krytí poklesu míry zisku zvyšuje se potřeba inovace a změn v organizaci a řízení podniků k zajištění pružné organizační a řídící struktury dochází ke změnám a novým jevům ve využití marketingu na makroekonomické úrovni (výzkumná, výrobní i odbytová spolupráce konkurentů, propojování zájmů koncernů s politickými záměry státu) zvyšuje se úsilí obchodníků a distributorů předkládat výrobě podmínky na jejich dodávky a štěpit hromadný trh do velkého množství mikro-trhů schopnost efektivního prodeje se stává v podmínkách dynamického rozvoje trhu s velkým množstvím cenových změn a slev rozhodujícím faktorem růstu prosperity podniků silná makroekonomická podpora při dosahování monopolně nízkých výrobních nákladů (Čína, Japonsko) zvýhodňuje určité konkurenty a umožňuje jim vyrábět kvalitní výrobky za nízké ceny Na základě působení těchto faktorů dochází k tomu, že se profilují a prohlubují zejména dvě hlavní pojetí marketingu : marketing koncepční nebo-li řídící, který se zabývá celkovou podnikatelskou koncepcí činnosti podniků (především velkým úsilím získat si zákazníky na základě vysoké kvality výrobků a služeb) marketing funkční - zaměřený na nástroje a metody odhalování potřeb a poptávky na základě modernizace obchodních metod a technik pojetí marketingu DÍLČÍ SLOŽKY MARKETINGU Marketingová definice spočívá na následujících dílčích složkách: (použitá literatura č. 1) h Potřeby Požadavky Poptávka Výrobky Hodnota Cena Uspokojení Směna Transakce Vztahy Trhy Marketingoví zástupci na trhu POTŘEBY: Jsou určitý stav pociťovaného nedostatku. Existují objektivně na každém stupni lidského vývoje společnosti. Mají v životě lidí různý význam a mohou se postupně nebo i skokově měnit podle toho, jak jednotlivé konkrétní osoby nebo skupiny lidí mění svůj životní styl. Tužbou po uspokojení potřeb pak vznikají POŽADAVKY : Jsou to již určitým způsobem konkretizované potřeby, které jsou neustále formovány společenskými silami a institucemi (příslušnost k určité skupině lidí, politické straně, obchodní společnosti, školy, rodiny) mají již určitou reálnou formu a je možno s ní již pracovat a předvídat je. Vztah mezi požadavky a jejich uspokojováním podléhá pak určitému společenskému vývoji a je podmíněn rozvojem ekonomiky, ve kterém tyto požadavky vznikají a jsou formulovány. Požadavek, který je podložen schopností a ochotou si výrobek koupit, se mění v POPTÁVKU : potřeby

11 11 1. Úloha marketingu ve společnosti a podniku Ta již představuje sumu výrobků a služeb, které lidé potřebují, požadují je a jsou ochotni si je v určitém čase a za určitou sumu koupit. To znamená, že je formou projevu potřeb spotřebitelů na trhu po zboží a službách. VÝROBKY: Jsou výsledkem reakce na poptávku a její pokrytí. Představujeme si pod tímto výrazem fyzický předmět (něco, co už konkrétně k něčemu slouží: chladnička, vysavač, stůl, židle atd.) Z širšího pohledu je třeba vidět, že výrobky mají rozmanitou podobu od hmotných předmětů přes služby až k nehmotným výkonům formou služeb. A jsou především nositelem schopností uspokojit určitou lidskou potřebu. využití volného času, cestování apod.) Proto termín výrobky pro účely marketingu budeme používat jak pro fyzické výrobky, služby či jiné prostředky, které jsou schopny uspokojovat potřeby zákazníků. HODNOTA, NÁKLADY A USPOKOJENÍ: Hodnota je rozhodujícím kriteriem, jak si spotřebitelé volí výrobek, který jim přináší uspokojení jejich potřeb. Tím se stává hodnota vedoucím pojmem v marketingu, která mu umožňuje předpokládat určitou poptávku. Ta však je dále ovlivněna tím, že na každý výrobek je třeba vynaložit určité náklady, které spotřebitel musí vydat na nákup výrobku ze svých peněžních zdrojů. Teorie hodnoty a nákladů se tak stávají rozhodujícími činiteli pro marketingový plán. SMĚNA, TRANSAKCE A VZTAHY: Směna je základní a rozhodujícím aktem, jímž spotřebitelé mohou získat žádoucí výrobky, které potřebují k uspokojení své potřeby. Je to definující pojem dávající základ všem obchodním transakcím, tedy marketingu. Aby se směna mohla uskutečnit, musí splňovat následující podmínky: musí existovat alespoň dvě strany každá ze stran má něco, co může mít hodnotu pro druhou stranu každá ze stran je schopna komunikace a dodání toho, co nabízí každá ze stran má svobodu přijmout nebo odmítnou nabídku každá ze stran se domnívá, že je vhodné nebo žádoucí jednat se stranou druhou Jestliže tyto podmínky zde existují, je zde vytvořena možnost směny. výrobky hodnota směna TRHY: skládají se ze všech potencionálních zákazníků, kteří jsou ochotni a schopni zúčastnit se směny, aby uspokojili svoje potřeby a požadavky. Tyto trhy se dělí především na hromadné a cílové. Trh je možné charakterizovat jako prostor, v němž působí: a) poptávka po užitných hodnotách, které uspokojují lidské potřeby. Základem této poptávky je z hlediska marketingu poznání toho, co se má vyrábět, to předpokládá vycházet ze souboru informací o spotřebiteli na určitém cílovém trhu a určit jeho totožnost (věkovou, příjmovou zájmovou skupinu atd.) trhy

12 12 1. Úloha marketingu ve společnosti a podniku b) nabídka užitných hodnot je reprezentovaná podnikateli a ovlivňovaná pěti silami, tj. konkurencí (rivalitou), sílami dodavatelů a kupujících a ohroženími ze strany potencionálních nových konkurentů a ze strany náhražek (substitutů) užitných hodnot již na trhu působících (Porterův model 5 sil) c) typy užitných hodnot, které působí na trhu: ( použitá literatura č. 2 ) UŽITNÁ HODNOTA Hodnota, která pramení s uspokojení lidských potřeb FORMY ČASU MÍSTA Poskytovaná výrobou za vedení marketingu Zajišťovaná marketingem VLASTNICTVÍ Užitná hodnota formy - je poskytována, vyrobí-li někdo něco hmotného (výrobek), ale ten musí být něčím, co spotřebitelé chtějí Užitná hodnota času - znamená mít výrobek k dispozici, kdy jej zákazník chce mít Užitná hodnota místa - znamená mít výrobek k dispozici tam, kde ho chce zákazník mít Užitná hodnota vlastnictví - znamená získat výrobek a mít právo jej používat (jednu z hlavních rolí zde hraje cena) MARKETINGOVÍ ZÁSTUPCI NA TRZÍCH: jsou to v podstatě obchodníci. Jsou to lidé, kteří na jedné straně usilují o to, aby něco prodali a na druhé straně něco koupili. Jejich profese začíná u nákupčích a končí u prodavačů. Z tohoto pohledu jsou to v podstatě zprostředkovatelé, kteří kupují produkty, aby je dále prodali nebo aby vyrobili jiné zboží a služby. Lze je také charakterizovat jako průmyslové zákazníky, kteří se skládají především z výrobců zboží a služeb, velkoobchodníků a maloobchodníků (zprostředkovatelů), státních a místních orgánů a neziskových organizací. Jejich prostřednictvím podniky a jejich konkurenti posílají své výrobky či služby konečným uživatelům (finálním zákazníkům, spotřebitelům) Marketingoví zástupci SHRNUTÍ Shrneme-li tyto dílčí složky marketingu, vidíme, že marketing je skutečně společenský a řídící proces, souhrn ekonomických činností, který řídí tok zboží a služeb od výrobce ke spotřebiteli nebo uživateli a identifikuje nenaplněné potřeby a požadavky jednotlivců a skupin ve společnosti. Otázky pro tutoriál k charakteristice marketingu a jeho realizačnímu prostředí: 1. Vysvětlete, proč může být trh viděn jako základ obsahu marketingu. Dále vysvětlete vztahy, které se tam z titulu marketingu projevují? 2. Definujte vlastními slovy marketing a charakterizujte rozdíl mezi dvěmi základními funkcemi marketingu? 3. Pohovořte o tom, jakými dílčími faktory je ovlivňován současný vývoj marketingu a jaká východiska z nich pro ekonomická rozhodnutí plynou?

13 13 1. Úloha marketingu ve společnosti a podniku 4. Na jakých dílčích složkách marketingová definice spočívá a jaký je jejich vzájemný vztah? Znáte odpovědi na 75% otázek? Pak pokračujte ve studiu další kapitoly,jinak se vraťte zpět! 1.2 ÚLOHA MARKETINGU V PODNIKU Veškerá činnost podniku je zaměřena na trh, jehož základním subjektem je zákazník. V tomto směru stojí podniky před problémem a řešením otázek: co vyrábět? komu a jak prodávat své výrobky? Tato situace vyplývá z toho, že pánem trhu již nejsou výrobní podniky se svou produkcí, které se dostávají do situace, kdy nejsou schopny prodat vše, co vyrobí. Objevuje se zde totiž nutnost vyhledávat především nové zákazníky, poznat jejich potřeby a podle toho koncipovat svůj výrobní program tak, že : bude řešit problémy zákazníků, registrovat a sledovat je a ne reagovat na ně až na předloženou objednávku. To znamená, že podniky nemohou pasivně čekat, až přijde zákazník a přednese své přání, ale musí naopak aktivně přijít za ním a nabídnout mu včas jak své výrobky, tak i doplňující služby budou získávat nové informace o nových trzích s možnostmi prodeje a členit dosavadní cílové trhy na další mikro-trhy se speciální nabídkou musí nacházet nové, účinné způsoby podpory prodeje a propagace svých výrobků musí navazovat nové kontakty, jednat a rozhodovat se při projednávání obchodní, výrobní a finanční kapitálové spolupráci se zahraničními firmami musí hledat další doplňkové funkce, které by jejich výrobky mohly uspokojit nesmí vyrábět teprve to, co spotřebitel žádá, ale to, co potřebuje Z tohoto pohledu je třeba podnikový marketing chápat jako určitý systém aktivit, přístupů a metod, které provázejí každé podnikatelské rozhodnutí. Důležité při tom je, aby se spokojenost zákazníků stala cílem všech oddělení podniku, které budou pracovat jako jeden systém a ne odděleně jako jeho jednotlivé části. Má-li mít podnikový marketing úspěch, musí zahrnovat jak oblast operativního, taktického tak zejména strategického řízení. Jeho obsah musí tvořit především tyto soubory aktivit : systematické provádění spotřebitelského výzkumu tak, aby co nejlépe zachycoval změny výzkumu spotřebitele a konkurence provádění výzkumu všech komponentů trhu, především výrobků, cen, odbytových a distribučních cest i poskytovaných služeb zkoumání nových způsobů reklamy, propagace a prodeje výrobků tak, aby se maximalizovaly jeho možnosti na trhu řešení rozborů prognózování potřeb a plánování prodeje a s tím souvisejících ekonomických parametrů, zejména cen, nákladů, designu výrobků, jeho balení tak, abys se tyto aktivity odrazily ve vyšším zisku

14 14 1. Úloha marketingu ve společnosti a podniku vytváření marketingové strategie podniku zaměřenou především na spokojenost zákazníka a na určitý zisk. To zahrnout do rozhodování o cílech rozvoje, uskutečňování změn výrobního a odbytového programu, koncepci rozvoje jednotlivých výrobků, služeb a všech kontrolovatelných proměnných marketingového mixu, které podnik shromáždí, aby uspokojil své cílové zákazníky Na základě všech těchto poznatků můžeme pak konstatovat, že marketingová koncepce je podnikovou filozofii zastávající názor, že Koncepce MK Klíčem k dosažení cílů organizace je určování potřeb a požadavků cílových trhů a jejich uspokojení efektivní formou Marketingová koncepce pak sama o sobě spočívá na čtyřech hlavních principech: 1. Soustředění se na trh, tento princip vychází z toho, že žádný podnik nemůže působit na každém trhu a uspokojovat každou potřebu. Z toho vyplývá, že podnik dělá nejlépe, když pečlivě definuje své cílové trhy a připravuje marketingový program pro každý zvolený cílový trh. 2. Soustředění se na spokojenost zákazníka, to znamená, že je potřeba, aby orientace na zákazníka vycházela z definice potřeb zákazníka, z jeho zorného úhlu a nikoliv z vlastního hlediska. To proto, že prodej podniku v každém období přichází od dvou skupin spotřebitelů: nového zákazníka a stálého zákazníka. Tyto skupiny pak generují spokojeného zákazníka, který: kupuje znovu hovoří s ostatními o podniku příznivě, čímž podněcuje vznik nových zákazníků věnuje méně pozornosti konkurenčním značkám a reklamě kupuje si od stejného podniku i jiné výrobky 3. Soustředění se na koordinovaný marketing, to znamená, že marketing musí být dobře koordinován s ostatními odděleními podniku, které musí pracovat jako jeden systém a ne jeho oddělené části. Stejně tak různé funkce marketingu, tj. prodej, reklama, řízení výrobku, odbytový průzkum atd. musí být mezi sebou koordinovány. 4. Soustředění se na zisk jako cíl veškeré činnosti, který nesmí být chápán jako zůstatek, který zbude po pokrytí všech nákladů, ale musí to být především důležitý cíl, který umožňuje podniku dále se rozvíjet, investovat a inovovat. PODNIKATELSKÉ KONCEPCE Pro názornost uvádím porovnání prodejní a marketingové koncepce v jejich hlavních principech : (použitá literatura č. 4) Podnikatelské koncepce

15 15 1. Úloha marketingu ve společnosti a podniku PRODEJNÍ KONCEPCE ZÁKLADNA STARTU TĚŽIŠTĚ KONCEPCE PROSTŘEDEK CÍL VÝROBA VÝROBKY PRODEJ A JEHO TRŽBY PODPORA ZISK Z PRODEJE MARKETINGOVÁ KONCEPCE TRH POTŘEBY MARKETINGOVÁ ZÁKAZNÍKŮ KOORDINACE ZISK PROSTŘEDNICTVÍM USPOKOJENÍ ZÁKAZNÍKŮ Kromě těchto dvou v současné době nejvíce používaných podnikatelských koncepcích existují ještě tři další koncepce, podle nichž by podniky mohly vést svou aktivitu. Jsou to: Výrobní koncepce, která zastává stanovisko, že spotřebitelé budou mít v oblibě ty výrobky, které jsou široce dostupné a za nízké ceny. V tomto směru se podnikatelé zaměřují na dosahování vysoké efektivnosti výroby a širokého rozsahu distribuce. Tato výrobní koncepce se v současné době uplatňuje v případech, kdy náklady na výrobu výrobků jsou vysoké a kdy je možné tyto náklady snížit jen vyšší produktivitou a rozšířením trhu. Prodejní koncepce Marketingová koncepce Výrobní koncepce Výrobková koncepce zastává názor, že spotřebitel si oblíbí ty výrobky, které nabízejí vyšší kvalitu nebo výkon. Mají vynikající design a spotřebitel je ochoten za jejich mimořádné provedení zaplatit i mimořádnou cenu. Manažeři v těchto podnicích se pak zaměřují na výrobu kvalitních výrobků a na jejich stálé zdokonalování. Tato koncepce však může vést k marketingové krátkozrakosti, protože podnik se příliš soustřeďuje na výrobek a méně již na potřeby spotřebitelů, takže často projektuje výrobky s nevyužitelnými charakteristikami. Výrobková koncepce Sociální marketingová koncepce je koncepce, která se snaží dát do rovnováhy zisk podniku, spokojenost zákazníka, veřejný zájem a dlouhodobé sociální a etické zájmy společnosti. V jejím zájmu je, aby dodávané výrobky nebyly zdraví škodlivé a byly bezpečně použitelné, aby výroba a užívání či spotřeba výrobků a jejich balení nevedla k devastaci životního prostředí. Její přijetí však obvykle zvyšuje náklady a znesnadňuje realizaci podnikových operací. Sociální marketingová koncepce Otázky ke kapitole úloha marketingu v podniku : 1. Jaké základní otázky musí marketing podniku řešit a podle čeho musí koncipovat svůj výrobní program? 2. Na jakých aktivitách závisí úspěch podnikového marketingu? 3. Vyjmenujte a charakterizujte čtyři základní principy důležité pro tvorbu marketingové koncepce?

16 16 1. Úloha marketingu ve společnosti a podniku 4. Porovnejte jednotlivé druhy marketingových koncepcí a zdůvodněte jejich rozdíly? Znáte odpovědi na 75% otázek? Pak pokračujte ve studiu další kapitoly,jinak se vraťte zpět! SHRNUTÍ Úloha marketingu v podniku je odpovědí na dvě klíčové otázky a ústí do koncipování manažerských aktivit, vycházejících z principů tvorby marketingové koncepce. 1.3 VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ OKOLÍ PODNIKU Schematický jej můžeme znázornit takto: (použitá literatura č.9) MIKROPROSTŘEDÍ OHROŽENÍ NOVÝMI PODNIKATELI SÍLA DODAVATELŮ A DISTRIBUTORŮ P KONKURENTI SÍLA PRŮMYSLOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ OHROŽENÍ SUBSTITUTY DEMOGRAFICKÉ PROSTŘEDÍ EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ SOCIÁL. KULTURNÍ PROSTŘEDÍ POLITICKO-PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ TECHNICKÉ A TECHNOLOG. PROSTŘEDÍ 1. Jaké základní otázky musí market 2. MAKROPROSTŘEDÍ PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ MAKROMARKETING Jde o makroprostředí, v němž se tvoří v podstatě sociální proces, který řídí tok zboží a služeb v ekonomice od výrobců k zákazníkovi tak, aby byla nabídka a poptávka ve vzájemném souladu a aby bylo dosahováno cílů celé společnosti. Makromarketing

17 17 1. Úloha marketingu ve společnosti a podniku To znamená, že se zabývá širšími otázkami fungování tržního mechanismu, globálními vztahy mezí nabídkou a poptávkou a agregovanými toky zboží v celonárodním měřítku. Zabývá se opatřeními, které brání plýtvání se zdroji, znečišťování životního prostředí a neetickému chování podniků. Klade při tom důraz na to, jak celý marketingový systém pracuje a jak marketing ovlivňuje společnost a naopak. Na činnost podniku jako celku zde působí řada vlivů, které přímo nebo nepřímo ovlivňují jeho podnikatelské prostředí. Ty tvoří jeho vnější okolí a ovlivňují jeho způsob fungování a jeho růst. Na jedné straně přináší řadu zajímavých příležitostí a na druhé straně řadu rizik. Příležitosti musí podnik umět využít a rizika úspěšně řešit. Do těchto vlivů řadíme: PRÁVNÍ A POLITICKÉ PROSTŘEDÍ: tvoří jej vrcholové orgány řízení státu a ovlivňují názory obyvatelstva, (u marketingu reakce spotřebitelů). V oblasti tržního prostředí je to: na jedné straně vnitrostátní i mezinárodní politické dění, které může výrazně ovlivnit situaci na trhu, na druhé straně je to legislativa, která vytváří zákony na ochranu podnikání a na ochranu spotřebitele. Typické pro ni je především protimonopolní zákonodárství (například dohody o cenách, cenová diskriminace se strany výrobců apod.). Ze strany spotřebitelů zabezpečování pravdivých informací o charakteru a vlastnostech výrobků (použité suroviny, jejich vlastnosti, výsledky testů z porovnávání výrobků různých producentů, postihy nekvalitních výrobků, klamavé reklamy apod.) EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ: zahrnuje především činitele ovlivňující kupní sílu spotřebitelů a strukturu jejich výdajů. Vytváří celkovou kupní sílu, která závisí na : běžných příjmech spotřebitelů (jejich snížení se projevuje v opatrném nákupu, zvýšení pak opačně), úrovni cen (při jejich zvyšování se nakupují levnější značky), vývoji zaměstnanosti (její zvýšení vede k úsporám v nákupech), tendenci k úsporám (jde o důležitý zdroj pro financování hlavních nákupů, vánoční trh apod.), výši úvěrů poskytovaných spotřebitelům (úroky působí na poptávku po úvěrech a tím ovlivňuje i prodej zboží dlouhodobé spotřeby, rozvoj bydlení apod.), změně v úrovni příjmů (jde o jejich výraznou diferenciaci, která vede k nové strukturalizaci spotřebitelů podle příjmových skupin a vytváření kupních příležitostí pro každou z nich.), změně ve struktuře výdajů (skupiny s nízkými příjmy omezují výdaje na kulturu, na předměty pro využití volného času a bedlivě zvažují jednotlivé nákupy.) DEMOGRAFICKÉ PROSTŘEDÍ: hlavním úkolem demografie z hlediska marketingu je sledovat a vyhodnocovat základní otázky populace a její struktury, jelikož lidé tvoří trhy. To znamená studium otázek týkajících se obyvatelstva jako

18 18 1. Úloha marketingu ve společnosti a podniku celku, ale také hustoty osídlení, věku, pohlaví, vzdělanosti, migrace atd. Zde je třeba si uvědomit problémy především charakteru změn, tj. například stárnutí obyvatelstva, stoupající počet lidí nežijících v rodině, migrací lidí za prací do měst a naopak starších lidí za zdravějším bydlením na venkov. Tyto změny působí na chování zákazníků při nákupech (například menší balení potravin, nákupy hotových pokrmů apod.), což má významný vliv zejména na trh spotřebního zboží. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ PROSTŘEDÍ: rozhodující složkou tohoto prostředí a jeho vlivu na marketing jsou změny v rozvoji techniky a technologie. V tomto směru nesmí podniky ztratit kontakt s tímto pokrokem. Proto se podniky musí zaměřit zejména na to: zda vlivy tohoto rozvoje působí na podnik pozitivně a netvoří bariery, které slabší a finančně méně zajištění nemohou překonat (vysoké náklady na výzkum), aby výzkumníci neopomíjeli pro život podniků životně důležitou komercializaci výsledků výzkumu (z toho vyplývá pak snaha menších firem řešit nepodstatné změny ve struktuře výrobků), že nekontrolované inovace výrobků, zejména chemických výrobků, léčiv a elektrotechnických zařízení podléhající povinnému schvalovacímu řízení, při jejich předčasným užíváním by mohlo mít nepříznivé důsledky pro zdraví spotřebitelů nebo nežádoucí dopady na ekologii. KULTURNÍ A SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ: ovlivňuje způsob života i chování lidí, což působí i na jejich nakupování. Jsou to : základní názory a hodnoty, které dědí potomci po rodičích a upevňují je společenské instituce a organizace, v nichž se lidé shromažďují, pracují a žijí, druhotné názory a hodnoty, které podléhají změnám, jelikož si je tvoří jedinec ve styku s ostatními členy společnosti, sdílené názory a hodnoty obyvatelstva ve vztahu ke zdraví, životnímu prostředí, sociálnímu cítění, morálce v podnikání, volnému času a jeho využití, prestiži vzdělání a životnímu stylu. PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ: zahrnuje přírodní zdroje, které tvoří vstupy do výrobního procesu a jsou limitovány jejich nedostatkem a kritickým stavem v jednotlivých druzích. Patří sem také geografické a klimatické podmínky, které mohou významně ovlivnit spotřebu mnoha druhů spotřebního zboží. Sledovat tyto změny vlivů makroprostředí a včas na ně reagovat není pro marketingové pracovníky snadný úkol MIKROMARKETING Tvoří mikroprostředí. Jsou to aktivity, které hledají dosažení cílů podniků tím, že předvídají potřeby zákazníků a řídí tok odpovídajících výrobků od výrobce k zákazníkovi. Mikromarketing charakterizuje cílový trh podniku s jeho konkurenty, distributory, dodavateli, zákazníky a potenciálním ohrožením novými podnikateli a substituty prodávaných výrobků. Vnitřní prostředí pak tvoří: Mikromarketing

19 19 1. Úloha marketingu ve společnosti a podniku PODNIK: je živý a stále se vyvíjející organismus, který musí při svém vývoji respektovat výrobní, technické, finanční a jiné podmínky, které mu určují mantinely, v nichž se může pohybovat. Při tom je ovlivňován prostředím, ve kterém působí faktory charakterizované Porterovým modelem pěti sil. Hlavním okolím podniku je pak RIVALITA na cílovém trhu, která je určována KONKURENCÍ a má velký význam, protože pod jejím tlakem podniky: a) usilují o snížení svých nákladů na výrobu a prodej, b) snaží se zdokonalovat své výrobky a podmínky jejich užití, c) dosažené efekty využívají především ke zvýšení svých obchodních obratů. Formami prosazování těchto cílů je komoditní a substituční konkurence. Komoditní konkurence je konkurencí mezi dodavateli stejného druhu zboží a dělí se na: homogenní: probíhá mezi dodavateli totožných nebo zastupitelných výrobků (neliší se ani kvalitou, vzhledem či způsobem užití), výrobky si konkurují hlavně cenou, dodacími a platebními podmínkami. Komoditní konkurence Podle zastupitelnosti výrobků můžeme rozlišovat čtyři úrovně konkurentů: a) podnik může za své hlavní konkurenty považovat firmy, které nabízejí spotřebitelům stejné nebo podobné výrobky uspokojující stejnou potřebu za podobné ceny (saponáty), b) podnik se může k otázce konkurence stavět šířeji a považovat za své konkurenty výrobce nebo prodejce podobných výrobků všech tříd, (všechny prací prostředky), c) podnik může vidět záležitost ještě šířeji a považovat za své konkurenty všechny firmy, které nabízejí podobnou službu (např. výrobce a prodejce chemických čistících prostředků, čistírny a prádelny apod.) heterogenní: výrobky v ní mají významnou diferenciaci vlastností, mohou být až vzájemně nezastupitelné, konkurují si především kvalitou, funkčními vlastnostmi a designem (všechny obory, které s výrobou, prodejem a službami jeho výrobků souvisí.) Substituční konkurence vzniká mezi dodavateli zboží z různých oborů určených jednomu okruhu spotřebitelů (jde převážně o zbytné potřeby, u nichž se snaží změnit spotřební návyky zákazníků). Substituční konkurence Kromě forem konkurence ovlivňují konkurenční prostředí silné a slabé stránky konkurentů. K jejich analýze je třeba vytvářet informační systém, který by měl obsahovat: především přehled o tom, kdo tvoří konkurenci podniku, její rozmístění, přednosti a slabiny této konkurence a chování konkurence k zákazníkům interpretaci, hodnocení a analýzu sebraných informací, prověření platnosti a spolehlivosti těchto informací, zejména cen jejich výrobků, výši obratu,

20 20 1. Úloha marketingu ve společnosti a podniku rozsah nabídky, služby, způsob prodeje, zisk, rentabilitu investic, produktivitu práce atd. detailní profily každého hlavního konkurenta z hlediska jeho marketingových strategii, předpokládaných růstů obratu, segmentů trhů, distribučních cest, cenové politiky a propagačních rozpočtů. Mnoho těchto poznatků se dá získat důkladným rozborem inzerce konkurentů, které odhalují nové sortimentní nabídky, nové výrobní procesy a problémy, které museli z hlediska předchozí pozice řešit. PORTERŮV MODEL KONKURENCE (MODEL PĚTI SIL) Model 5 sil 1. BARIERY VSTUPU A VÝSTUPU DO SEGMENTU TRHU Z HLEDISKA KONKURENCE Za ideálního stavu by neměl být problém vstupu ani výstupu do segmentu trhu. To by však vedlo na jedné straně při vstupu k rozšíření nabídky a tím i ke snížení zisku u jednotlivých firem, na druhé straně při výstupu překážky související například: s vysokou vertikální integrací, oficiálních nebo morálních závazků apod. Z těchto důvodů se jednotlivá odvětví liší od sebe obtížností, s jakou lze do nich vstoupit nebo vystoupit. To vyplývá z toho, že některé bariery jsou vlastní určitým průmyslům, jiné jsou uměle vytvořeny. Například je snadné otevřít novou restauraci nebo obchod, ale je obtížné zahájit třeba výrobu automobilů. V tomto směru lze hovořit v podstatě o šesti hlavních barierách, které by měl management podniku při vstupu na trh řešit: jaká je kapitálová náročnost při vstupu na zvolený cílový trh. Zde je třeba si uvědomit, že je značně rozdílná, (například mezi trhem základních potravin a trhem strojírenských výrobků). Tam, kde je výrobní technologie složitější, musí se investovat velké finanční zdroje (na stroje a zařízení, reklamu, krytí počátečních ztrát, zákaznické úvěry, podporu prodeje atd.), jaké má podnik nákladové zvýhodnění. To znamená zkoumat, zda konkurenční podniky nemají nákladovou výhodu, která nesouvisí s velikostí podniku, hospodárností, ale vyplývá zejména: z přístupu k levným surovinovým zdrojům, z vhodného umístění, z vládní subvence, z moderních technologií, zda vládní politika nepůsobí na cílový trh konkurentů. Management musí zkoumat, zda přístup do odvětví není ovlivňován: licenčními požadavky, daňovou politikou, úrokovou sazbou a dalšími zákonnými opatřeními, jaká je diferenciace výrobků a služeb. Zda ji neovlivňuje přítomnost značkového zboží a vztah zákazníka k němu. V tomto případě se musí management podniku snažit o prosazení svého image mezi již existující zboží tím, že bude nabízet přídavné služby k prodávanému zboží. Zároveň musí zajišťovat reklamu svých výrobků v širokém rozsahu s těmito službami v mediích, jaký je přístup do distribuční sítě. Zda je zde dostatečně volný ekonomický prostor a jak převyšuje poptávka nabídku,

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012 Základy marketingu Nina Kudláčková Obsah přednáška 1. Co je marketing?... 2 Marketing... 2 Poptávka... 2 Trh... 2 Nabídka... 2 Podstata koncepce

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: 62 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí,

Více

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu)

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu) JAK SE VYVINUL MARKETING A V ČEM JE JEHO PODSTATA TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) Podnikatelé (výrobci a prodejci) cíl: max. zisk nabídka poptávka Kupující Cíl: max uspokojení potřeb

Více

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009 5. CENY 5.1. Stanovení ceny nového výrobku 5.2. Cenové změny Cena je obecně definována jako specifická forma směnné hodnoty vyjádřená v penězích jako všeobecném ekvivalentu; v praxi je cena určena jako

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Základy managementu Marketing. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Marketing. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Marketing Ing. Ivana Pražanová Marketing - definice = Marketing je proces plánování a realizace koncepcí, tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a služeb s cílem dosáhnout

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU MARKETING OSNOVA: Marketing Cíl marketingu Historie marketingu Marketingový vývoj Nástroje marketingu Marketingové řízení Základní marketingové strategie MARKETING Jde o proces zaměřený na uspokojování

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) 2 TÉMA

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Petr Šimíček Abstrakt: Cílem práce je popsat vliv nestandardního nástroje monetární politiky - kvantitativního uvolňování (QE) na ekonomiky

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: s vymezením agregátní poptávky (AD) s příčinami změn AD (tzv. poptávkové šoky) s pojetím agregátní nabídky

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY přednáška 6 - denní studium ZS 2014 Segmentace a ŘVZ Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt. Struktura předmětu / přednášek 1. 1. Úvod do do studia předmětu 2. 2. Hodnototvorný proces 3. 3. Řízení vztahů se se zákazníky

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Tvorba podnikatelského plánu

Tvorba podnikatelského plánu Tvorba podnikatelského plánu Seminář A3RIP Řízení projektů 5. 12. 2012 Obsah 1. Proč se tvoří podnikatelský plán / projekt 2. Hlavní zásady tvorby projektu 3. Návrh podnikatelského plánu 3a. Předběžná

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: distribuce,

Více

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B čtvrtý blok

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B čtvrtý blok Cíl tématického celku: pochopit problematiku nedokonalé konkurence včetně jednotlivých forem nedokonalé konkurence (monopolistická konkurence, oligopol, monopol), pochopit formování křivky poptávky výrobních

Více

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Název tematického celku: Úvod do daňové teorie Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy z oblasti daňové teorie, pochopení

Více

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI Ing. Lukáš Kučera druhy podnikových zákazníků spotřebitelský trh a jeho chování průmyslový trh a jeho chování nákupní rozhodovací proces spotřebitele životní cyklus produktu

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team: Edita Řezáčová, Jaroslav Polívka, Igor Rabín, Michal Mačát, Petr Moravec Leden 2015 1 Agenda 1. Úvod Co je to interim management?

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí Cíle modulu Všeobecné seznámení se strukturou a cílem projektové fiše obeznámení se základními principy tvorby SWOT analýzy projektů (vyhodnocení, návaznosti apod.) dokázat stanovit cíle projektu dle kritérií

Více

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Svět trhu Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Trh Definice trhu Uspořádání, při kterém na sebe vzájemně působí prodávající a kupující, což vede ke stanovení cen a množství komodity (oblast

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje 2sem Ing. Některé významné/důležité pojmy - diskuse cílem je je zisk EZ odlišení se je je nutno zaujmout změna

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

MĚŘENÍ A PŘEDPOVÍDÁNÍ POPTÁVKY TRHU

MĚŘENÍ A PŘEDPOVÍDÁNÍ POPTÁVKY TRHU MĚŘENÍ A PŘEDPOVÍDÁNÍ POPTÁVKY TRHU Co budeme řešit?? 1. Jaké jsou hlavní koncepce měření a předpovídání poptávky? 2. Jak lze odhadnou současnou poptávku? 3. Jak lze předpovědět budoucí poptávku? 1.Hlavní

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

Testy k předmětu Nauka o podniku I. TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené)

Testy k předmětu Nauka o podniku I. TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené) Testy k předmětu Nauka o podniku I TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené) 1. Které znaky podniku jsou závisle na hospodářském systému: a. Výdělečný princip b. Princip

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: ekonomie, makro-,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45 OBSAH Úvod k problému ekonomiky sportu................................ 13 ČÁST I SPORT V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 1 Pojetí sportu v současné společnosti............................ 19 1.1 Klasifikace a institucionalizace

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více