VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomie a managementu MARKETING STUDIJNÍ TEXT PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA Ing. Vladimír Křesťan 2008

2 Ing. Vladimír Křesťan MARKETING 1. vydání Vydala Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, Jihlava, 2008 Tisk Ediční oddělení VŠPJ, Tolstého 16, Jihlava Za jazykovou a věcnou správnost obsahu díla odpovídá autor. Text neprošel jazykovou ani redakční úpravou. Vladimír Křesťan, 2008

3 3 0. Obsah Obsah OBSAH... 3 ÚVODEM ÚLOHA MARKETINGU VE SPOLEČNOSTI A PODNIKU MARKETING A JEHO CHARAKTERISTIKA, REALIZAČNÍ PROSTŘEDÍ DÍLČÍ SLOŽKY MARKETINGU ÚLOHA MARKETINGU V PODNIKU VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ OKOLÍ PODNIKU MAKROMARKETING MIKROMARKETING MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ : MARKETINGOVÝ PLÁN MARKETINGOVÁ STRATEGIE PODNIKU TVORBA MARKETINGOVÉ STRATEGIE A JEJÍ CÍLE MARKETINGOVÉ CÍLE TRH JAKO HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ PODNIKU A JEHO SEGMENTACE TVORBA SEGMENTACE TRHU V KROCÍCH MARKETINGOVÝ MIX A SOUBOR JEHO NÁSTROJŮ PRO CÍLOVÉ TRHY MARKETINGOVÉ POJETÍ VÝROBKU, JEHO DEFINICE A ÚROVNĚ ŽIVOTNÍ CYKLUS VÝROBKU INOVACE VÝROBKŮ CENA A JEJÍ ÚLOHA V MARKETINGOVÉM MIXU ROZHODOVÁNÍ O CENĚ METODY TVORBY CEN MÍSTO PRODEJE A DISTRIBUČNÍ CESTY DISTRIBUČNÍ CESTY SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ DISTRIBUČNÍ CESTY VÝROBNÍCH PROSTŘEDKŮ KONCEPCE FYZICKÉ DISTRIBUCE MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE (PROPAGACE) FORMY A SLOŽKY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE MARKETINGOVÝ VÝZKUM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ VÝZKUM DOTAZNÍK A JEHO TVORBA VÝZKUM TRHU KUPNÍ CHOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBNÍ TRH A KUPNÍ CHOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ HODNOCENÍ FAKTORŮ PŮSOBÍCÍCH NA ZÁKAZNÍKA NA SPOTŘEBNÍM TRHU KUPNÍ ROZHODOVACÍ PROCES NA SPOTŘEBNÍM TRHU TRH ORGANIZOVANÝCH ZÁKAZNÍKŮ A JEJICH KUPNÍ CHOVÁNÍ OBCHODNÍ TRH A JEHO SPECIFIKA INTERNACIONÁLNÍ MARKETING ZÁKLADNÍ ASPEKTY INTERNACIONALIZACE, JEHO PROSTŘEDÍ A SLOŽKY INTERNACIONÁLNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO SLOŽKY ETAPY A ZPŮSOBY REALIZACE INTERNACIONÁLNÍHO MARKETINGU ZPŮSOBY REALIZACE INTERNACIONÁLNÍHO MARKETINGU INTERNACIONÁLNÍ MARKETINGOVÝ MIX A ZPŮSOBY VSTUPU PODNIKŮ NA ZAHRANIČNÍ TRHY ZPŮSOBY VSTUPU PODNIKŮ NA ZAHRANIČNÍ TRHY MARKETINGOVÝ KONTROLNÍ SYSTÉM

4 4 0. Obsah 7.1 ANALÝZY PRO KONTROLU MARKETINGOVÝCH VÝSLEDKŮ ANALÝZA VÝSLEDKŮ PRODEJE ANALÝZY PRO KONTROLU MARKETINGOVÝCH PŘÍNOSŮ ANALÝZA EFEKTIVNOSTI PRODEJE DO SORTIMENTŮ A REGIONŮ ANALÝZY PRO KONTROLU MARKETINGOVÝCH VÝDAJŮ ANALÝZA RENTABILITY PRODEJE ANALÝZY PRO HLOUBKOVOU KONTROLU SPRÁVNOSTI MARKETINGOVÉ STRATEGIE MARKETINGOVÁ STRATEGIE SLUŽEB CHARAKTERISTIKA MARKETINGU SLUŽEB, JEJICH KLASIFIKACE A PODSTATA PODSTATA MARKETINGOVÉHO MIXU SLUŽEB PRODUKT - SLUŽBA CENY SLUŽEB MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY A PRODEJNÍ CESTY PROPAGACE A KOMUNIKACE SLUŽEB LIDSKÉ ZDROJE VE SLUŽBÁCH PROCESY SLUŽBA ZÁKAZNÍKOVI KVALITA SLUŽEB A MARKETING MARKETINGOVÉ PLÁNY A MARKETINGOVÁ STRATEGIE VE SLUŽBÁCH ZVLÁŠTNOSTI MARKETINGOVÉ STRATEGIE VE SLUŽBÁCH POUŽITÁ LITERATURA:

5 5 Úvodem ÚVODEM Vážení čtenáři, otevřeli jste studijní materiál z předmětu marketing, disciplíny která patří k základním funkcím firmy, která pracuje v tržním prostředí. Naučí Vás dokonale zvládnou základní teoretické principy marketingu, ukáže způsoby jak získávat a zpracovávat spolehlivé informace ve fungujícím marketingovém informačním systému i systematický přístup k řešení jakéhokoliv marketingového problému. Hlavním cílem tohoto studijního textu je usnadnit studentům pochopení základů marketingu, marketingové orientace a koncepce, která je zaměřena v celém svém snažení na uspokojení zákazníků a na zisk. Z tohoto důvodu studijní materiál, který je Vám předkládán, klade především důraz na spojení jeho ovlivnitelných proměnných v marketingový mix, který by uspokojil cílový trh, na který se firma zaměřila. Doporučení ke studiu Členění textu do osmi kapitol postihující základní koncepce marketingu tak pomáhá studentům vidět marketing očima marketingového manažera. Každá kapitola sleduje ústřední problémy, konkrétní téma, které je v závěru pokaždé stručně shrnuté. Čas k prostudování kapitoly je uveden na jejím začátku, berte ho prosím jako orientační údaj s vědomím, že zahrnuje kromě intenzivního studia teorie i její zopakování i splnění všech předepsaných úloh a aktivit. Celkově by Vám studium nemělo zabrat více než hodin za předpokladu, že budete studovat důsledně a s maximálním nasazením. V průběhu studia si prosím dělejte poznámky, zaznamenávejte vlastní postřehy či nejasnosti. To vše využijete v diskusi na tutoriálech. Vysvětlivky ikon použitých v textu najdete na jeho konci. Věřím, že studijní opora bude pro Vás nejen zdrojem informací, ale i nástrojem zvyšování kvality a efektivity studia. Studijní text je psán tak, aby bylo možné změnit pořadí kapitol a používat je různými způsoby podle potřeb. První kapitola se zabývá úlohou marketingu ve společnosti a v podniku a zaměřuje se na jeho charakteristiku, realizační prostředí a úlohu v podniku, na jeho marketingové řízení, makro úlohu ve společnosti i mikro úlohu v podnicích. Druhá kapitola řeší, jak marketingoví pracovníci vypracovávají marketingovou strategii, tvoří marketingové cíle a v souvislosti s tím identifikují silné a slabé stránky podniku. Blíže se zabývá segmentací trhů a jeho výzkumem. Třetí kapitola se zabývá rozvojem marketingového mixu. Dílčí části kapitoly pokrývají otázky vývoje výrobku a jeho dostupnosti tak, aby se uspokojily potřeby cílových zákazníků a zároveň plnily cíle firmy. Čtvrtá kapitola se zabývá marketingovým informačním systémem a jeho vazbou na marketingový výzkum, včetně jejich významu pro manažerské rozhodování. Pátá kapitola se zabývá kupním chováním zákazníků na spotřebním i průmyslovém trhu a vysvětluje, jaké hlavní faktory toto chování ovlivňují.

6 6 Úvodem Šestá kapitola se zabývá internacionálním marketingem, charakterizuje jeho prostředí a složky, specifikuje jeho zvláštnosti, používané modely a vymezuje klíčové způsoby vstupu na zahraniční trhy. Sedmá kapitola řeší kontrolní marketingový systém. Zabývá se jednotlivými druhy analýz potřebných k provedení kontroly marketingových přínosů a výdajů. Vysvětluje podstatu a použití čtyř typů marketingové kontroly a jejich odlišnosti. Osmá, závěrečná kapitola vysvětluje povahu marketingu služeb, vychází z vlastností služeb, kategorií jejich nabídky a odlišností ukazující na to, že je třeba chápat výrobky a služby jako dva typy produktu. 1 Metodika kombinované formy studia využívá myšlenkové mapy 1. Myšlenková mapa je v podstatě strukturovaný zápis, který: patří do intelektuálního výzbroje většiny manažerů, dovoluje individuální přizpůsobování zápisu potřebám každého uživatele, z našeho hlediska je důležitou součástí tutoriálů, neboť umožňuje dobře prezentovat a rozvíjet podstatu učiva i nastartovat k ní potřebnou diskusi. Základní pravidla myšlenkové mapy (strukturovaného zápisu) spočívají v tom, že: název příslušné kapitoly je umístěn uprostřed stránky a dává možnost rozvíjet další myšlenky všemi směry, zásada postupu spočívá v začátku z pravého rohu kolem dokola středového zápisu ve směru pohybu hodinových ručiček. To sjednocuje zápis a umožňuje dodatečnou orientaci, rozvíjení zápisu se provádí do jednotlivých větví a menších větviček podle toho, jak to autor vidí jako nejvýhodnější, píše se pouze to nejdůležitější a je snaha odstranit zbytečné detaily, dodatečně se mohou rozvíjet jednotlivé myšlenky přidáním dalších větví, případně přidáním úplně nových, které jdou od středu, k myšlenkové mapě se později dá snadno vrátit a velmi rychle si vybavit znalosti, které potřebujeme. Na konci každé kapitoly jsou uvedeny kontrolní otázky pro procvičení každého tématického celku. Témata řešená v předloženém textu budou v tutoriálech kombinované formy výuky doplňována o praktické příklady. Nejsou však jediná, se kterými se v budoucí praxi studenti setkají. Jsou však základem, který jim umožní pochopit podstatu marketingu a jeho cíle. Dostatek času, energie a hlavně chuti, trpělivosti ve studiu Vám přeje Vladimír Křesťan 1 Tomeček Jan: Management podniku, skripta VŠE, 1995

7 7 1. Úloha marketingu ve společnosti a podniku MYŠLENKOVÁ MAPA - ÚLOHY MARKETINGU VE SPOLEČNOSTI A PODNIKU MARKETINGOVÝ PLÁN Realizace MARKET. ŘÍZENÍ MARKETING SPOLEČNOST Definice Obsah a vztahy Základní funkce Kontrola MARKETING VE SPOLEČNOSTI A PODNIKU Dílčí složky MAKROMARKETING - politicko-právní prostředí - ekonomické prostředí - kulturně-sociální prostředí - demografické prostředí Koncepce - technologické prostředí programů - přírodní prostředí Aktivity řízení VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ OKOLÍ OKOLÍ MARKETING PODNIK Principy market. koncepce MIKROMARKETING - konkurence Druhy - zákazníci market. - dodavatelé koncepce - potenciální podnikatelé - substituty Klíčová slova: Marketing Mikromarketing Makromarketing poznávací stránka marketingu realizační stránka marketingu dílčí složky marketingu principy marketingové koncepce výrobní koncepce výrobková koncepce sociální marketingová koncepce prodejní koncepce marketingová koncepce marketingové plánování funkce marketingu mikroprostředí makroprostředí faktory mikroprostředí faktory makroprostředí analýza vztahů makro a mikroprostředí

8 8 1. Úloha marketingu ve společnosti a podniku 1 ÚLOHA MARKETINGU VE SPOLEČNOSTI A PODNIKU CÍL Po prostudování této kapitoly byste měli: porozumět marketingu a jeho poslání z hlediska jeho dvou základních funkcí, pochopit dílčí faktory, které v současné době na marketing působí a jaká z nich jsou východiska pro ekonomická rozhodování, znát, z jakých dílčích částí se marketing skládá a pochopit jejich vzájemné vazby, poznat úlohu marketingu v podniku a jeho základní problémy, vědět, co je to marketingová koncepce, a umět rozlišit její základní druhy, definovat makromarketing a působení jeho složek na marketingovou koncepci, definovat mikromarketing na podkladě Porterova modelu pěti sil, pochopit systém marketingového řízení, jeho hlavní fáze a rozumět tomu, co dělá marketingový manažer. Průvodce studiem První kapitola se zabývá úlohou marketingu ve společnosti a v podniku a zaměřuje se na jeho charakteristiku, na marketingové řízení v realizačním prostředí, tedy na makro úlohu ve společnosti i mikro-úlohu v podnicích. 1.1 MARKETING A JEHO CHARAKTERISTIKA, REALIZAČNÍ PROSTŘEDÍ Z hlediska podnikání si můžeme marketing představit jako podnikatelskou koncepci, která vychází z potřeb a požadavků trhu a je na trh zaměřena. Jeho vývoj vychází z rozporů mezi existující nabídkou a klesající poptávkou. Znamená to, že: základem obsahu marketingu je trh se svými subjekty, poptávkou a nabídkou a jejich vzájemnými vztahy, při čemž vztahy jsou zde ovlivněny souborem informací o spotřebiteli, které jsou východiskem k řízení nabídky správného výrobku, ve správnou dobu, na správné místo (trhy), za správnou cenu Z toho pak vyplývá, že marketing není uměním prodeje toho, co se vyrábí, ale poznáním toho, co se má vyrábět. Podíváme-li se na marketing jako systém řízení, je zřejmé, že má svůj původ v tom, že lidé (spotřebitelé) jsou tvory s potřebami a požadavky. Ty pak vytváří stav nepohodlí, které si řeší získáváním výrobků a služeb, které tyto potřeby a požadavky uspokojují. Jelikož však danou potřebu může uspokojovat mnoho výrobků a služeb, je jejich výběr veden pojmy hodnota, cena a uspokojení. S těmi se setkáváme v činnostech zabývajících se trhem. Z toho vyplývá, že marketing, jako název, vychází ze slova MARKET tj. trh.

9 9 1. Úloha marketingu ve společnosti a podniku Můžeme jej proto definovat takto: JE TO UMĚNÍ VYTVOŘIT TAKOVÁ ŘEŠENÍ VYCHÁZEJÍCÍ Z POTŘEB ZÁKAZNÍKA, KTERÁ USPOKOJÍ TYTO POTŘEBY, PŘINESOU ZISK VÝROBCŮM A OBCHODNÍKŮM I PŘÍNOS AKCIONÁŘŮM Marketing takto ovlivňuje každou stránku lidského života, aniž si to uvědomujeme. Všude na něj narážíme, budí nás budík, posloucháme rádio, jedeme do práce autem, na kole, vaříme v mikrovlnné troubě. Vždy však ve výrobku určité značky, určitého výrobce. Z toho je zřejmé, že zde působí určitá marketingová koncepce, která je podnikovou filozofii zastávající názor, že klíčem k dosažení cílů každé firmy je určování potřeb a požadavků potencionálních zákazníků při rozšiřování sortimentu výrobků i služeb a nalézání nových prodejních možností segmentací celkového spotřebního trhu na trhy cílové. Obecně je možné konstatovat, že existuje mnoho definic marketingu, ty se však dosud nesjednotily na té nejvýstižnější. Není to ani účelné, to proto, že marketing se stále vyvíjí. Pro bližší pochopení uvádím jednu z nich, která dle mého názoru je dostatečně výstižná : MARKETING LZE CHARAKTERIZOVAT JAKO SOUHRN EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ ŘÍDÍCÍCH TOK ZBOŽÍ A SLUŽEB OD VÝROBCE KE SPOTŘEBITELI NEBO UŽIVATELI. JE TO SPOLEČENSKÝ A ŘÍDÍCÍ PROCES, KTERÝ IDENTIFIKUJE NENAPLNĚNÉ POTŘEBY A POŽADAVKY JEDNOTLIVCŮ A SKUPIN VE SPOLEČNOSTI, DEFINUJE A MĚNÍ JEJICH VELIKOST, URČUJE CÍLOVÉ TRHY, VÝROBKY, SLUŽBY A PROGRAMY, KTERÉ MAJÍ TĚMTO TRHŮM SLOUŽIT. Z této definice pak vyplývají i dvě základní funkce marketingu : Poznávací stránka marketingu spočívající v působení trhu na výrobu a jeho tlaku na uspokojování potřeb spotřebitelů včetně sílícího tlaku na užitné parametry vyráběných výrobků. Realizační stránka marketingu spočívající v působení různých nástrojů aktivizace prodeje na potencionální zákazníky vytvářejících poptávku formou obchodní politiky, propagací, cenovou a platební strukturou, vlastní technikou prodeje a s ní souvisejícími službami jak při prodeji, tak i po koupi výrobků. PASÁŽ PRO ZÁJEMCE Podíváme-li se na vývoj marketingu a jeho funkcí ze současného hlediska, je třeba vidět, že marketing jako tržně orientované myšlení je v současném konkurenčním světě nezbytností. To proto, že na mnoha místech je příliš mnoho zboží usilujícího o příliš malé množství zákazníků. Ukazuje to na hlavní faktor, rozvoj marketingu. Současný vývoj marketingu je dále ovlivňován především těmito dílčími faktory : zkracuje se životnost výrobků na trhu, takže obraty mohou růst pouze výrobkovou inovací roste požadavek na diverzifikaci výroby s cílem vyrovnávání efektů z realizace úspěšných výrobků na krytí ztrát méně nebo neúspěšných výrobků definice definice základní funkce

10 10 1. Úloha marketingu ve společnosti a podniku dochází ke stále sílícímu tlaku na ekonomické zhodnocení intelektuálních a finančních zdrojů vložených do výroby i prodeje ke krytí poklesu míry zisku zvyšuje se potřeba inovace a změn v organizaci a řízení podniků k zajištění pružné organizační a řídící struktury dochází ke změnám a novým jevům ve využití marketingu na makroekonomické úrovni (výzkumná, výrobní i odbytová spolupráce konkurentů, propojování zájmů koncernů s politickými záměry státu) zvyšuje se úsilí obchodníků a distributorů předkládat výrobě podmínky na jejich dodávky a štěpit hromadný trh do velkého množství mikro-trhů schopnost efektivního prodeje se stává v podmínkách dynamického rozvoje trhu s velkým množstvím cenových změn a slev rozhodujícím faktorem růstu prosperity podniků silná makroekonomická podpora při dosahování monopolně nízkých výrobních nákladů (Čína, Japonsko) zvýhodňuje určité konkurenty a umožňuje jim vyrábět kvalitní výrobky za nízké ceny Na základě působení těchto faktorů dochází k tomu, že se profilují a prohlubují zejména dvě hlavní pojetí marketingu : marketing koncepční nebo-li řídící, který se zabývá celkovou podnikatelskou koncepcí činnosti podniků (především velkým úsilím získat si zákazníky na základě vysoké kvality výrobků a služeb) marketing funkční - zaměřený na nástroje a metody odhalování potřeb a poptávky na základě modernizace obchodních metod a technik pojetí marketingu DÍLČÍ SLOŽKY MARKETINGU Marketingová definice spočívá na následujících dílčích složkách: (použitá literatura č. 1) h Potřeby Požadavky Poptávka Výrobky Hodnota Cena Uspokojení Směna Transakce Vztahy Trhy Marketingoví zástupci na trhu POTŘEBY: Jsou určitý stav pociťovaného nedostatku. Existují objektivně na každém stupni lidského vývoje společnosti. Mají v životě lidí různý význam a mohou se postupně nebo i skokově měnit podle toho, jak jednotlivé konkrétní osoby nebo skupiny lidí mění svůj životní styl. Tužbou po uspokojení potřeb pak vznikají POŽADAVKY : Jsou to již určitým způsobem konkretizované potřeby, které jsou neustále formovány společenskými silami a institucemi (příslušnost k určité skupině lidí, politické straně, obchodní společnosti, školy, rodiny) mají již určitou reálnou formu a je možno s ní již pracovat a předvídat je. Vztah mezi požadavky a jejich uspokojováním podléhá pak určitému společenskému vývoji a je podmíněn rozvojem ekonomiky, ve kterém tyto požadavky vznikají a jsou formulovány. Požadavek, který je podložen schopností a ochotou si výrobek koupit, se mění v POPTÁVKU : potřeby

11 11 1. Úloha marketingu ve společnosti a podniku Ta již představuje sumu výrobků a služeb, které lidé potřebují, požadují je a jsou ochotni si je v určitém čase a za určitou sumu koupit. To znamená, že je formou projevu potřeb spotřebitelů na trhu po zboží a službách. VÝROBKY: Jsou výsledkem reakce na poptávku a její pokrytí. Představujeme si pod tímto výrazem fyzický předmět (něco, co už konkrétně k něčemu slouží: chladnička, vysavač, stůl, židle atd.) Z širšího pohledu je třeba vidět, že výrobky mají rozmanitou podobu od hmotných předmětů přes služby až k nehmotným výkonům formou služeb. A jsou především nositelem schopností uspokojit určitou lidskou potřebu. využití volného času, cestování apod.) Proto termín výrobky pro účely marketingu budeme používat jak pro fyzické výrobky, služby či jiné prostředky, které jsou schopny uspokojovat potřeby zákazníků. HODNOTA, NÁKLADY A USPOKOJENÍ: Hodnota je rozhodujícím kriteriem, jak si spotřebitelé volí výrobek, který jim přináší uspokojení jejich potřeb. Tím se stává hodnota vedoucím pojmem v marketingu, která mu umožňuje předpokládat určitou poptávku. Ta však je dále ovlivněna tím, že na každý výrobek je třeba vynaložit určité náklady, které spotřebitel musí vydat na nákup výrobku ze svých peněžních zdrojů. Teorie hodnoty a nákladů se tak stávají rozhodujícími činiteli pro marketingový plán. SMĚNA, TRANSAKCE A VZTAHY: Směna je základní a rozhodujícím aktem, jímž spotřebitelé mohou získat žádoucí výrobky, které potřebují k uspokojení své potřeby. Je to definující pojem dávající základ všem obchodním transakcím, tedy marketingu. Aby se směna mohla uskutečnit, musí splňovat následující podmínky: musí existovat alespoň dvě strany každá ze stran má něco, co může mít hodnotu pro druhou stranu každá ze stran je schopna komunikace a dodání toho, co nabízí každá ze stran má svobodu přijmout nebo odmítnou nabídku každá ze stran se domnívá, že je vhodné nebo žádoucí jednat se stranou druhou Jestliže tyto podmínky zde existují, je zde vytvořena možnost směny. výrobky hodnota směna TRHY: skládají se ze všech potencionálních zákazníků, kteří jsou ochotni a schopni zúčastnit se směny, aby uspokojili svoje potřeby a požadavky. Tyto trhy se dělí především na hromadné a cílové. Trh je možné charakterizovat jako prostor, v němž působí: a) poptávka po užitných hodnotách, které uspokojují lidské potřeby. Základem této poptávky je z hlediska marketingu poznání toho, co se má vyrábět, to předpokládá vycházet ze souboru informací o spotřebiteli na určitém cílovém trhu a určit jeho totožnost (věkovou, příjmovou zájmovou skupinu atd.) trhy

12 12 1. Úloha marketingu ve společnosti a podniku b) nabídka užitných hodnot je reprezentovaná podnikateli a ovlivňovaná pěti silami, tj. konkurencí (rivalitou), sílami dodavatelů a kupujících a ohroženími ze strany potencionálních nových konkurentů a ze strany náhražek (substitutů) užitných hodnot již na trhu působících (Porterův model 5 sil) c) typy užitných hodnot, které působí na trhu: ( použitá literatura č. 2 ) UŽITNÁ HODNOTA Hodnota, která pramení s uspokojení lidských potřeb FORMY ČASU MÍSTA Poskytovaná výrobou za vedení marketingu Zajišťovaná marketingem VLASTNICTVÍ Užitná hodnota formy - je poskytována, vyrobí-li někdo něco hmotného (výrobek), ale ten musí být něčím, co spotřebitelé chtějí Užitná hodnota času - znamená mít výrobek k dispozici, kdy jej zákazník chce mít Užitná hodnota místa - znamená mít výrobek k dispozici tam, kde ho chce zákazník mít Užitná hodnota vlastnictví - znamená získat výrobek a mít právo jej používat (jednu z hlavních rolí zde hraje cena) MARKETINGOVÍ ZÁSTUPCI NA TRZÍCH: jsou to v podstatě obchodníci. Jsou to lidé, kteří na jedné straně usilují o to, aby něco prodali a na druhé straně něco koupili. Jejich profese začíná u nákupčích a končí u prodavačů. Z tohoto pohledu jsou to v podstatě zprostředkovatelé, kteří kupují produkty, aby je dále prodali nebo aby vyrobili jiné zboží a služby. Lze je také charakterizovat jako průmyslové zákazníky, kteří se skládají především z výrobců zboží a služeb, velkoobchodníků a maloobchodníků (zprostředkovatelů), státních a místních orgánů a neziskových organizací. Jejich prostřednictvím podniky a jejich konkurenti posílají své výrobky či služby konečným uživatelům (finálním zákazníkům, spotřebitelům) Marketingoví zástupci SHRNUTÍ Shrneme-li tyto dílčí složky marketingu, vidíme, že marketing je skutečně společenský a řídící proces, souhrn ekonomických činností, který řídí tok zboží a služeb od výrobce ke spotřebiteli nebo uživateli a identifikuje nenaplněné potřeby a požadavky jednotlivců a skupin ve společnosti. Otázky pro tutoriál k charakteristice marketingu a jeho realizačnímu prostředí: 1. Vysvětlete, proč může být trh viděn jako základ obsahu marketingu. Dále vysvětlete vztahy, které se tam z titulu marketingu projevují? 2. Definujte vlastními slovy marketing a charakterizujte rozdíl mezi dvěmi základními funkcemi marketingu? 3. Pohovořte o tom, jakými dílčími faktory je ovlivňován současný vývoj marketingu a jaká východiska z nich pro ekonomická rozhodnutí plynou?

13 13 1. Úloha marketingu ve společnosti a podniku 4. Na jakých dílčích složkách marketingová definice spočívá a jaký je jejich vzájemný vztah? Znáte odpovědi na 75% otázek? Pak pokračujte ve studiu další kapitoly,jinak se vraťte zpět! 1.2 ÚLOHA MARKETINGU V PODNIKU Veškerá činnost podniku je zaměřena na trh, jehož základním subjektem je zákazník. V tomto směru stojí podniky před problémem a řešením otázek: co vyrábět? komu a jak prodávat své výrobky? Tato situace vyplývá z toho, že pánem trhu již nejsou výrobní podniky se svou produkcí, které se dostávají do situace, kdy nejsou schopny prodat vše, co vyrobí. Objevuje se zde totiž nutnost vyhledávat především nové zákazníky, poznat jejich potřeby a podle toho koncipovat svůj výrobní program tak, že : bude řešit problémy zákazníků, registrovat a sledovat je a ne reagovat na ně až na předloženou objednávku. To znamená, že podniky nemohou pasivně čekat, až přijde zákazník a přednese své přání, ale musí naopak aktivně přijít za ním a nabídnout mu včas jak své výrobky, tak i doplňující služby budou získávat nové informace o nových trzích s možnostmi prodeje a členit dosavadní cílové trhy na další mikro-trhy se speciální nabídkou musí nacházet nové, účinné způsoby podpory prodeje a propagace svých výrobků musí navazovat nové kontakty, jednat a rozhodovat se při projednávání obchodní, výrobní a finanční kapitálové spolupráci se zahraničními firmami musí hledat další doplňkové funkce, které by jejich výrobky mohly uspokojit nesmí vyrábět teprve to, co spotřebitel žádá, ale to, co potřebuje Z tohoto pohledu je třeba podnikový marketing chápat jako určitý systém aktivit, přístupů a metod, které provázejí každé podnikatelské rozhodnutí. Důležité při tom je, aby se spokojenost zákazníků stala cílem všech oddělení podniku, které budou pracovat jako jeden systém a ne odděleně jako jeho jednotlivé části. Má-li mít podnikový marketing úspěch, musí zahrnovat jak oblast operativního, taktického tak zejména strategického řízení. Jeho obsah musí tvořit především tyto soubory aktivit : systematické provádění spotřebitelského výzkumu tak, aby co nejlépe zachycoval změny výzkumu spotřebitele a konkurence provádění výzkumu všech komponentů trhu, především výrobků, cen, odbytových a distribučních cest i poskytovaných služeb zkoumání nových způsobů reklamy, propagace a prodeje výrobků tak, aby se maximalizovaly jeho možnosti na trhu řešení rozborů prognózování potřeb a plánování prodeje a s tím souvisejících ekonomických parametrů, zejména cen, nákladů, designu výrobků, jeho balení tak, abys se tyto aktivity odrazily ve vyšším zisku

14 14 1. Úloha marketingu ve společnosti a podniku vytváření marketingové strategie podniku zaměřenou především na spokojenost zákazníka a na určitý zisk. To zahrnout do rozhodování o cílech rozvoje, uskutečňování změn výrobního a odbytového programu, koncepci rozvoje jednotlivých výrobků, služeb a všech kontrolovatelných proměnných marketingového mixu, které podnik shromáždí, aby uspokojil své cílové zákazníky Na základě všech těchto poznatků můžeme pak konstatovat, že marketingová koncepce je podnikovou filozofii zastávající názor, že Koncepce MK Klíčem k dosažení cílů organizace je určování potřeb a požadavků cílových trhů a jejich uspokojení efektivní formou Marketingová koncepce pak sama o sobě spočívá na čtyřech hlavních principech: 1. Soustředění se na trh, tento princip vychází z toho, že žádný podnik nemůže působit na každém trhu a uspokojovat každou potřebu. Z toho vyplývá, že podnik dělá nejlépe, když pečlivě definuje své cílové trhy a připravuje marketingový program pro každý zvolený cílový trh. 2. Soustředění se na spokojenost zákazníka, to znamená, že je potřeba, aby orientace na zákazníka vycházela z definice potřeb zákazníka, z jeho zorného úhlu a nikoliv z vlastního hlediska. To proto, že prodej podniku v každém období přichází od dvou skupin spotřebitelů: nového zákazníka a stálého zákazníka. Tyto skupiny pak generují spokojeného zákazníka, který: kupuje znovu hovoří s ostatními o podniku příznivě, čímž podněcuje vznik nových zákazníků věnuje méně pozornosti konkurenčním značkám a reklamě kupuje si od stejného podniku i jiné výrobky 3. Soustředění se na koordinovaný marketing, to znamená, že marketing musí být dobře koordinován s ostatními odděleními podniku, které musí pracovat jako jeden systém a ne jeho oddělené části. Stejně tak různé funkce marketingu, tj. prodej, reklama, řízení výrobku, odbytový průzkum atd. musí být mezi sebou koordinovány. 4. Soustředění se na zisk jako cíl veškeré činnosti, který nesmí být chápán jako zůstatek, který zbude po pokrytí všech nákladů, ale musí to být především důležitý cíl, který umožňuje podniku dále se rozvíjet, investovat a inovovat. PODNIKATELSKÉ KONCEPCE Pro názornost uvádím porovnání prodejní a marketingové koncepce v jejich hlavních principech : (použitá literatura č. 4) Podnikatelské koncepce

15 15 1. Úloha marketingu ve společnosti a podniku PRODEJNÍ KONCEPCE ZÁKLADNA STARTU TĚŽIŠTĚ KONCEPCE PROSTŘEDEK CÍL VÝROBA VÝROBKY PRODEJ A JEHO TRŽBY PODPORA ZISK Z PRODEJE MARKETINGOVÁ KONCEPCE TRH POTŘEBY MARKETINGOVÁ ZÁKAZNÍKŮ KOORDINACE ZISK PROSTŘEDNICTVÍM USPOKOJENÍ ZÁKAZNÍKŮ Kromě těchto dvou v současné době nejvíce používaných podnikatelských koncepcích existují ještě tři další koncepce, podle nichž by podniky mohly vést svou aktivitu. Jsou to: Výrobní koncepce, která zastává stanovisko, že spotřebitelé budou mít v oblibě ty výrobky, které jsou široce dostupné a za nízké ceny. V tomto směru se podnikatelé zaměřují na dosahování vysoké efektivnosti výroby a širokého rozsahu distribuce. Tato výrobní koncepce se v současné době uplatňuje v případech, kdy náklady na výrobu výrobků jsou vysoké a kdy je možné tyto náklady snížit jen vyšší produktivitou a rozšířením trhu. Prodejní koncepce Marketingová koncepce Výrobní koncepce Výrobková koncepce zastává názor, že spotřebitel si oblíbí ty výrobky, které nabízejí vyšší kvalitu nebo výkon. Mají vynikající design a spotřebitel je ochoten za jejich mimořádné provedení zaplatit i mimořádnou cenu. Manažeři v těchto podnicích se pak zaměřují na výrobu kvalitních výrobků a na jejich stálé zdokonalování. Tato koncepce však může vést k marketingové krátkozrakosti, protože podnik se příliš soustřeďuje na výrobek a méně již na potřeby spotřebitelů, takže často projektuje výrobky s nevyužitelnými charakteristikami. Výrobková koncepce Sociální marketingová koncepce je koncepce, která se snaží dát do rovnováhy zisk podniku, spokojenost zákazníka, veřejný zájem a dlouhodobé sociální a etické zájmy společnosti. V jejím zájmu je, aby dodávané výrobky nebyly zdraví škodlivé a byly bezpečně použitelné, aby výroba a užívání či spotřeba výrobků a jejich balení nevedla k devastaci životního prostředí. Její přijetí však obvykle zvyšuje náklady a znesnadňuje realizaci podnikových operací. Sociální marketingová koncepce Otázky ke kapitole úloha marketingu v podniku : 1. Jaké základní otázky musí marketing podniku řešit a podle čeho musí koncipovat svůj výrobní program? 2. Na jakých aktivitách závisí úspěch podnikového marketingu? 3. Vyjmenujte a charakterizujte čtyři základní principy důležité pro tvorbu marketingové koncepce?

16 16 1. Úloha marketingu ve společnosti a podniku 4. Porovnejte jednotlivé druhy marketingových koncepcí a zdůvodněte jejich rozdíly? Znáte odpovědi na 75% otázek? Pak pokračujte ve studiu další kapitoly,jinak se vraťte zpět! SHRNUTÍ Úloha marketingu v podniku je odpovědí na dvě klíčové otázky a ústí do koncipování manažerských aktivit, vycházejících z principů tvorby marketingové koncepce. 1.3 VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ OKOLÍ PODNIKU Schematický jej můžeme znázornit takto: (použitá literatura č.9) MIKROPROSTŘEDÍ OHROŽENÍ NOVÝMI PODNIKATELI SÍLA DODAVATELŮ A DISTRIBUTORŮ P KONKURENTI SÍLA PRŮMYSLOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ OHROŽENÍ SUBSTITUTY DEMOGRAFICKÉ PROSTŘEDÍ EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ SOCIÁL. KULTURNÍ PROSTŘEDÍ POLITICKO-PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ TECHNICKÉ A TECHNOLOG. PROSTŘEDÍ 1. Jaké základní otázky musí market 2. MAKROPROSTŘEDÍ PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ MAKROMARKETING Jde o makroprostředí, v němž se tvoří v podstatě sociální proces, který řídí tok zboží a služeb v ekonomice od výrobců k zákazníkovi tak, aby byla nabídka a poptávka ve vzájemném souladu a aby bylo dosahováno cílů celé společnosti. Makromarketing

17 17 1. Úloha marketingu ve společnosti a podniku To znamená, že se zabývá širšími otázkami fungování tržního mechanismu, globálními vztahy mezí nabídkou a poptávkou a agregovanými toky zboží v celonárodním měřítku. Zabývá se opatřeními, které brání plýtvání se zdroji, znečišťování životního prostředí a neetickému chování podniků. Klade při tom důraz na to, jak celý marketingový systém pracuje a jak marketing ovlivňuje společnost a naopak. Na činnost podniku jako celku zde působí řada vlivů, které přímo nebo nepřímo ovlivňují jeho podnikatelské prostředí. Ty tvoří jeho vnější okolí a ovlivňují jeho způsob fungování a jeho růst. Na jedné straně přináší řadu zajímavých příležitostí a na druhé straně řadu rizik. Příležitosti musí podnik umět využít a rizika úspěšně řešit. Do těchto vlivů řadíme: PRÁVNÍ A POLITICKÉ PROSTŘEDÍ: tvoří jej vrcholové orgány řízení státu a ovlivňují názory obyvatelstva, (u marketingu reakce spotřebitelů). V oblasti tržního prostředí je to: na jedné straně vnitrostátní i mezinárodní politické dění, které může výrazně ovlivnit situaci na trhu, na druhé straně je to legislativa, která vytváří zákony na ochranu podnikání a na ochranu spotřebitele. Typické pro ni je především protimonopolní zákonodárství (například dohody o cenách, cenová diskriminace se strany výrobců apod.). Ze strany spotřebitelů zabezpečování pravdivých informací o charakteru a vlastnostech výrobků (použité suroviny, jejich vlastnosti, výsledky testů z porovnávání výrobků různých producentů, postihy nekvalitních výrobků, klamavé reklamy apod.) EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ: zahrnuje především činitele ovlivňující kupní sílu spotřebitelů a strukturu jejich výdajů. Vytváří celkovou kupní sílu, která závisí na : běžných příjmech spotřebitelů (jejich snížení se projevuje v opatrném nákupu, zvýšení pak opačně), úrovni cen (při jejich zvyšování se nakupují levnější značky), vývoji zaměstnanosti (její zvýšení vede k úsporám v nákupech), tendenci k úsporám (jde o důležitý zdroj pro financování hlavních nákupů, vánoční trh apod.), výši úvěrů poskytovaných spotřebitelům (úroky působí na poptávku po úvěrech a tím ovlivňuje i prodej zboží dlouhodobé spotřeby, rozvoj bydlení apod.), změně v úrovni příjmů (jde o jejich výraznou diferenciaci, která vede k nové strukturalizaci spotřebitelů podle příjmových skupin a vytváření kupních příležitostí pro každou z nich.), změně ve struktuře výdajů (skupiny s nízkými příjmy omezují výdaje na kulturu, na předměty pro využití volného času a bedlivě zvažují jednotlivé nákupy.) DEMOGRAFICKÉ PROSTŘEDÍ: hlavním úkolem demografie z hlediska marketingu je sledovat a vyhodnocovat základní otázky populace a její struktury, jelikož lidé tvoří trhy. To znamená studium otázek týkajících se obyvatelstva jako

18 18 1. Úloha marketingu ve společnosti a podniku celku, ale také hustoty osídlení, věku, pohlaví, vzdělanosti, migrace atd. Zde je třeba si uvědomit problémy především charakteru změn, tj. například stárnutí obyvatelstva, stoupající počet lidí nežijících v rodině, migrací lidí za prací do měst a naopak starších lidí za zdravějším bydlením na venkov. Tyto změny působí na chování zákazníků při nákupech (například menší balení potravin, nákupy hotových pokrmů apod.), což má významný vliv zejména na trh spotřebního zboží. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ PROSTŘEDÍ: rozhodující složkou tohoto prostředí a jeho vlivu na marketing jsou změny v rozvoji techniky a technologie. V tomto směru nesmí podniky ztratit kontakt s tímto pokrokem. Proto se podniky musí zaměřit zejména na to: zda vlivy tohoto rozvoje působí na podnik pozitivně a netvoří bariery, které slabší a finančně méně zajištění nemohou překonat (vysoké náklady na výzkum), aby výzkumníci neopomíjeli pro život podniků životně důležitou komercializaci výsledků výzkumu (z toho vyplývá pak snaha menších firem řešit nepodstatné změny ve struktuře výrobků), že nekontrolované inovace výrobků, zejména chemických výrobků, léčiv a elektrotechnických zařízení podléhající povinnému schvalovacímu řízení, při jejich předčasným užíváním by mohlo mít nepříznivé důsledky pro zdraví spotřebitelů nebo nežádoucí dopady na ekologii. KULTURNÍ A SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ: ovlivňuje způsob života i chování lidí, což působí i na jejich nakupování. Jsou to : základní názory a hodnoty, které dědí potomci po rodičích a upevňují je společenské instituce a organizace, v nichž se lidé shromažďují, pracují a žijí, druhotné názory a hodnoty, které podléhají změnám, jelikož si je tvoří jedinec ve styku s ostatními členy společnosti, sdílené názory a hodnoty obyvatelstva ve vztahu ke zdraví, životnímu prostředí, sociálnímu cítění, morálce v podnikání, volnému času a jeho využití, prestiži vzdělání a životnímu stylu. PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ: zahrnuje přírodní zdroje, které tvoří vstupy do výrobního procesu a jsou limitovány jejich nedostatkem a kritickým stavem v jednotlivých druzích. Patří sem také geografické a klimatické podmínky, které mohou významně ovlivnit spotřebu mnoha druhů spotřebního zboží. Sledovat tyto změny vlivů makroprostředí a včas na ně reagovat není pro marketingové pracovníky snadný úkol MIKROMARKETING Tvoří mikroprostředí. Jsou to aktivity, které hledají dosažení cílů podniků tím, že předvídají potřeby zákazníků a řídí tok odpovídajících výrobků od výrobce k zákazníkovi. Mikromarketing charakterizuje cílový trh podniku s jeho konkurenty, distributory, dodavateli, zákazníky a potenciálním ohrožením novými podnikateli a substituty prodávaných výrobků. Vnitřní prostředí pak tvoří: Mikromarketing

19 19 1. Úloha marketingu ve společnosti a podniku PODNIK: je živý a stále se vyvíjející organismus, který musí při svém vývoji respektovat výrobní, technické, finanční a jiné podmínky, které mu určují mantinely, v nichž se může pohybovat. Při tom je ovlivňován prostředím, ve kterém působí faktory charakterizované Porterovým modelem pěti sil. Hlavním okolím podniku je pak RIVALITA na cílovém trhu, která je určována KONKURENCÍ a má velký význam, protože pod jejím tlakem podniky: a) usilují o snížení svých nákladů na výrobu a prodej, b) snaží se zdokonalovat své výrobky a podmínky jejich užití, c) dosažené efekty využívají především ke zvýšení svých obchodních obratů. Formami prosazování těchto cílů je komoditní a substituční konkurence. Komoditní konkurence je konkurencí mezi dodavateli stejného druhu zboží a dělí se na: homogenní: probíhá mezi dodavateli totožných nebo zastupitelných výrobků (neliší se ani kvalitou, vzhledem či způsobem užití), výrobky si konkurují hlavně cenou, dodacími a platebními podmínkami. Komoditní konkurence Podle zastupitelnosti výrobků můžeme rozlišovat čtyři úrovně konkurentů: a) podnik může za své hlavní konkurenty považovat firmy, které nabízejí spotřebitelům stejné nebo podobné výrobky uspokojující stejnou potřebu za podobné ceny (saponáty), b) podnik se může k otázce konkurence stavět šířeji a považovat za své konkurenty výrobce nebo prodejce podobných výrobků všech tříd, (všechny prací prostředky), c) podnik může vidět záležitost ještě šířeji a považovat za své konkurenty všechny firmy, které nabízejí podobnou službu (např. výrobce a prodejce chemických čistících prostředků, čistírny a prádelny apod.) heterogenní: výrobky v ní mají významnou diferenciaci vlastností, mohou být až vzájemně nezastupitelné, konkurují si především kvalitou, funkčními vlastnostmi a designem (všechny obory, které s výrobou, prodejem a službami jeho výrobků souvisí.) Substituční konkurence vzniká mezi dodavateli zboží z různých oborů určených jednomu okruhu spotřebitelů (jde převážně o zbytné potřeby, u nichž se snaží změnit spotřební návyky zákazníků). Substituční konkurence Kromě forem konkurence ovlivňují konkurenční prostředí silné a slabé stránky konkurentů. K jejich analýze je třeba vytvářet informační systém, který by měl obsahovat: především přehled o tom, kdo tvoří konkurenci podniku, její rozmístění, přednosti a slabiny této konkurence a chování konkurence k zákazníkům interpretaci, hodnocení a analýzu sebraných informací, prověření platnosti a spolehlivosti těchto informací, zejména cen jejich výrobků, výši obratu,

20 20 1. Úloha marketingu ve společnosti a podniku rozsah nabídky, služby, způsob prodeje, zisk, rentabilitu investic, produktivitu práce atd. detailní profily každého hlavního konkurenta z hlediska jeho marketingových strategii, předpokládaných růstů obratu, segmentů trhů, distribučních cest, cenové politiky a propagačních rozpočtů. Mnoho těchto poznatků se dá získat důkladným rozborem inzerce konkurentů, které odhalují nové sortimentní nabídky, nové výrobní procesy a problémy, které museli z hlediska předchozí pozice řešit. PORTERŮV MODEL KONKURENCE (MODEL PĚTI SIL) Model 5 sil 1. BARIERY VSTUPU A VÝSTUPU DO SEGMENTU TRHU Z HLEDISKA KONKURENCE Za ideálního stavu by neměl být problém vstupu ani výstupu do segmentu trhu. To by však vedlo na jedné straně při vstupu k rozšíření nabídky a tím i ke snížení zisku u jednotlivých firem, na druhé straně při výstupu překážky související například: s vysokou vertikální integrací, oficiálních nebo morálních závazků apod. Z těchto důvodů se jednotlivá odvětví liší od sebe obtížností, s jakou lze do nich vstoupit nebo vystoupit. To vyplývá z toho, že některé bariery jsou vlastní určitým průmyslům, jiné jsou uměle vytvořeny. Například je snadné otevřít novou restauraci nebo obchod, ale je obtížné zahájit třeba výrobu automobilů. V tomto směru lze hovořit v podstatě o šesti hlavních barierách, které by měl management podniku při vstupu na trh řešit: jaká je kapitálová náročnost při vstupu na zvolený cílový trh. Zde je třeba si uvědomit, že je značně rozdílná, (například mezi trhem základních potravin a trhem strojírenských výrobků). Tam, kde je výrobní technologie složitější, musí se investovat velké finanční zdroje (na stroje a zařízení, reklamu, krytí počátečních ztrát, zákaznické úvěry, podporu prodeje atd.), jaké má podnik nákladové zvýhodnění. To znamená zkoumat, zda konkurenční podniky nemají nákladovou výhodu, která nesouvisí s velikostí podniku, hospodárností, ale vyplývá zejména: z přístupu k levným surovinovým zdrojům, z vhodného umístění, z vládní subvence, z moderních technologií, zda vládní politika nepůsobí na cílový trh konkurentů. Management musí zkoumat, zda přístup do odvětví není ovlivňován: licenčními požadavky, daňovou politikou, úrokovou sazbou a dalšími zákonnými opatřeními, jaká je diferenciace výrobků a služeb. Zda ji neovlivňuje přítomnost značkového zboží a vztah zákazníka k němu. V tomto případě se musí management podniku snažit o prosazení svého image mezi již existující zboží tím, že bude nabízet přídavné služby k prodávanému zboží. Zároveň musí zajišťovat reklamu svých výrobků v širokém rozsahu s těmito službami v mediích, jaký je přístup do distribuční sítě. Zda je zde dostatečně volný ekonomický prostor a jak převyšuje poptávka nabídku,

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu jaroslava.dedkova@tul.cz Alsbury A., Jay R. Dědková J. Honzáková I. Foret M., Procházka P., Vaculík J. Horáková I. Kolektiv autorů Odborná

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová MARKETINGOVÝ VÝZKUM Transakce mezi podnikem a trhem Komunikace Komunikace Nákupní trh Úhrada Zboží Podnik Úhrada Zboží Odbytový trh Nákupní informace Odbytové informace zbožní transakce informační transakce

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: 62 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí,

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia ------------------------------------------------------------------------------------- Název tematického celku: MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ. KLIENT. Cíl:

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ

Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ Struktura přednášky Výrobní činnost podniku Základní výrobní procesy Příprava výroby Řízení výroby Nákupní a výrobní činnost podniku Nákup Prodej

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU L 7 Ing. Jiří Šnajdar 2015 Distribuce a distribuční politika Distribuce = soubor postupů a činností, pomocí kterých je zboží dáno k dispozici spotřebiteli nebo uživateli

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_88 Marketingové řízení Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE MANAGEMENT PROCESŮ část 10, díl 3, kapitola 5, str. 1 10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE Strategické marketingové plánování musí rozhodnout o volbě a pokrytí trhu, stanovení chování vůči tržním subjektům

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Marketingové koncepce

Marketingové koncepce Marketingové koncepce Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012 Základy marketingu Nina Kudláčková Obsah přednáška 1. Co je marketing?... 2 Marketing... 2 Poptávka... 2 Trh... 2 Nabídka... 2 Podstata koncepce

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing. Vlasáková 1 Mark trh Nauka o trhu. je společenská

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 7 LS, akad.rok 2014/2015 Strategtický management - VŽ 1 Analýza obecného (generálního) okolí podniku LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Analýza

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Cena z makroekonomického pohledu

Cena z makroekonomického pohledu Cena Definice ceny Cena je vyjádření hodnoty zboží nebo služby v peněžních či jiných jednotkách Mění se v čase podle momentální nabídky a poptávky a v závislosti na jejich očekávaném vývoji Cena má mnoho

Více

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00.

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00. Certifikovaný kurz: CIMA A Termín: 27. 03. 2013-13. 06. 2013, 09:30 17:00 Místo: Centrum podpory projektů VUT v Brně, Kounicova 67a, 602 00 Brno učebna č. 128 - kolem Billy po schodech nahoru, na terase

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum Přednáška č.6 Mezinárodní marketingový výzkum Mezinárodní výzkum trhu Motto Kdo zná svého zákazníka, ten mu umí nabídnout zboží, které potřebuje způsobem, který ho zaujme. Marketingový výzkum systematické

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Mikroprostředí firmy

Mikroprostředí firmy VY_32_INOVACE_MAR_86 Mikroprostředí firmy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1266_Chování organizace_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1266_Chování organizace_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1266_Chování organizace_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Marketingové prostředí

Marketingové prostředí Marketingové prostředí Anotace Seznámení s vnějším prostředím firmy, s mikroprostředím, makroprostředím a základními marketingovými analýzami. Prezentace je doplněna úkoly a aktivitami žáků k danému tématu.

Více

Možné řešení úkolu. Sen Market

Možné řešení úkolu. Sen Market Možné řešení úkolu Sen Market Žák Třída Datum zpracování Osnova 1. Plánování: a) Základní strategické cíle b) SWOT analýza c) Porterova analýza konkurence 2. Organizování: a) Organizační struktura Sen

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán.

MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán. MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán. Ing. Hlavní pojmy Marketingu co je nutné umět aplikovat Metody analýzy PPO PZ/EZ Maslowova pyramida potřeb Produkt a analýza produktu Produktový

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Struktura odvětví Odvětvová struktura. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze

Struktura odvětví Odvětvová struktura. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Odvětvová struktura Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Obsah přednášky Odvětvová struktura Struktura odvětví Strukturální politika Struktura = prvky a vztahy mezi nimi Národohospodářská

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování Faktory ovlivňující nákupní chování Hlavní cíl výzkumného projektu Výzkumný projekt si klade za

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu)

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu) JAK SE VYVINUL MARKETING A V ČEM JE JEHO PODSTATA TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) Podnikatelé (výrobci a prodejci) cíl: max. zisk nabídka poptávka Kupující Cíl: max uspokojení potřeb

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I Základy marketingu Co je marketing? Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson,

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Typy koncepcí. Prodejní koncepce Marketingová koncepce

Typy koncepcí. Prodejní koncepce Marketingová koncepce Koncepce marketingu Typy koncepcí Výrobní koncepce Výrobková koncepce Prodejní koncepce Marketingová koncepce Výrobní koncepce Spotřebitelé mají v oblibě takové výrobky, které jsou široce dostupné a za

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Marketing je. Podniková ekonomika

Marketing je. Podniková ekonomika Základy marketingu Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson, 1992) sociální

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 4 a 5 a 6 Marketingový algoritmus Jako

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

Pro úspěšnou existenci na trhu Stanovit marketingový plán a strategii své firmy

Pro úspěšnou existenci na trhu Stanovit marketingový plán a strategii své firmy Marina Karpovich 2014 Pro úspěšnou existenci na trhu Stanovit marketingový plán a strategii své firmy Přímá - firmy nabízejí produkty vzájemně si podobné. Zákazníci je vnímají jako přijatelné alternativy.

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Cílený marketing proces STP

Cílený marketing proces STP Cílený marketing proces STP Segmentation(segmentace) Targeting(tržní cílení) Positioning(tržníumisťov ování) Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Marketingové přístupy k trhu z hlediska tržní

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

Boučková J. a kol.: Marketing Beckovy ekonomické

Boučková J. a kol.: Marketing Beckovy ekonomické Základy marketingu Základní literatura Boučková J. a kol.: Marketing Beckovy ekonomické učebnice, 2003 M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové

Více

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Opakování Test Jak je možné definovat marketing? Souhrn takových postupů a činností, jejichž cílem je uspokojování potřeb zákazníka. Filozofie úspěšného

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI Ing. Lukáš Kučera druhy podnikových zákazníků spotřebitelský trh a jeho chování průmyslový trh a jeho chování nákupní rozhodovací proces spotřebitele životní cyklus produktu

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více