Teplo a úhrada za teplo čtěte na straně 4 Převést si byt do vlastnictví a co dál? čtěte na straně 5 Zateplování domů v roce 2002 čtěte na straně 6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Teplo a úhrada za teplo čtěte na straně 4 Převést si byt do vlastnictví a co dál? čtěte na straně 5 Zateplování domů v roce 2002 čtěte na straně 6"

Transkript

1 31/02 Vyúčtování záloh. plateb... čtěte na straně 2 Nová budova OSBD pro pronájem... čtěte na straně 2 Jak správně platit nájem čtěte na straně 3 Teplo a úhrada za teplo čtěte na straně 4 Převést si byt do vlastnictví a co dál? čtěte na straně 5 Zateplování domů v roce 2002 čtěte na straně 6 Věnujme se požární ochraně čtěte na straně 6 Plošná termoregulace - úspory čtěte na straně 7 Dotazy - odpovědi čtěte na straně 8 P Ř E D S TAV E N S T V O D R U Ž S T VA I N F O R M U J E Na minulém shromáždění delegátů dostalo představenstvo úkol připomínkovat u Ministerstva pro místní rozvoj 5 vyhlášky 372/2001 Sb., která stanovuje pravidla pro rozúčtování nákladů na dodávané teplo a teplou vodu mezi konečné spotřebitele. Připomínám, že tento paragraf stanovuje, že základní složka nákladů na dodávku teplé užitkové vody ve výši 30% se rozděluje mezi konečné spotřebitele podle podlahové plochy bytu. Dne jsme zaslali dopis na legislativní odbor Ministerstva pro místní rozvoj s žádostí o vysvětlení tohoto paragrafu a zároveň jako Na svém 30. zasedání představenstvo mimo jiné pozastavilo využívání produktu stavebního spoření pro samosprávy. Tento produkt je známý pod označením REKOFOND, i když REKOFOND nebyl jediný nabízený spořící produkt. K tomuto kroku vedly připomínku k novelizaci této vyhlášky. Odpověď jsme obdrželi Odpověď obsahuje podrobné zdůvodnění zvýšení základní složky z 10% na 30%. Stručně řečeno, je to obdoba jakéhosi paušálu, ve kterém se odrážejí náklady na průběžnou pohotovost v dodávce teplé vody, která musí být zajišťována bez ohledu na to, jestli spotřebitel vodu odebírá či nikoliv. Podobné zavedení nebo zvýšení paušálů jsme v nedávné době zažili i u poplatků za elektřinu či telefon. Zdůvodnění použití kritéria velikosti podlahové plochy pro rozúčtování této složky je v dopise dva důvody: špatná komunikace se stavebními spořitelnami a skutečnost, že úvěr ze stavebního spoření lze podle nových pravidel použít pouze na investiční akce, kam rozhodně nespadají opravy, jako je například zateplení pláště budovy nebo výměna mnohem stručnější a v podstatě obsahuje rezolutní konstatování, že tento způsob nejlépe odráží strukturu nákladů na průběžnou pohotovost v dodávce teplé vody a je tedy nejlepší. Autorka dopisu - ředitelka odboru bytové politiky Ing. Grabmullerová připomíná, že toto kritérium není nové, obsahovaly je už předchozí vyhlášky od roku Znamená to, že zatím stále platí zmíněná vyhláška a tedy i naše směrnice pro rozúčtování se všemi důsledky, které pro mnohé nájemníky znamenají razantní navýšení měsíčních záloh v předpisu nájemného. oken. Stavební spoření pak často jen blokuje prostředky samosprávy po dobu 5 let. RNDr. Jiří Bárta Předseda představenstva HUMANITÁRNÍ POMOC OBLASTEM POSTIŽENÝM ZÁPLAVAMI Představenstvo OSBD Česká Lípa rozhodlo poskytnout pomoc postiženým povodněmi. Na opravu obecního majetku byla předána částka Kč obci HROBCE v okrese Litoměřice. Obec Hrobce byla vybrána ze seznamu nejpostiženějších obcí uveřejněného OÚ Litoměřice. Každý člen družstva se tak podílí částkou cca 10 Kč na humanitárním příspěvku. Návrh představenstva podpořila kontrolní komise. Samostatně přispěly i samosprávy ze Stráže pod Ralskem. Samospráva č. 620 poskytla částku 5000,-Kč a samospráva č. 615 částku 4000,- Kč z FBH. Byly nakoupeny dezinfekční a čistící prostředky, balená voda, atd. Vše bylo odevzdáno do sběrného střediska Městského úřadu Stráž pod Ralskem. redakce Zpravodaje 1

2 VYÚČTOVÁNÍ ZÁLOHOVÝCH PLATEB ZA ROK 2001 A JEHO DOPAD DO EKONOMIKY DRUŽSTVA Úvodem chci poděkovat všem, kteří se postarali o to, že vyúčtování bylo provedeno včas a v očekávané kvalitě. Každoročně dochází při pořizování dat potřebných k vyúčtování k chybám. Množství takto pořizovaných dat je cca 25 tisíc údajů u jednotlivců a 3 tis. údajů u samospráv. Vyúčtováváme až 9 položek na jednu samosprávu a pro téměř 10 tisíc klientů. Počet reklamací, které byly v průběhu reklamačního období uplatněny, byl dvacet sedm. Z toho osm bylo zapříčiněno správou družstva chybami při pořizování dat z podkladů. Ostatní byly způsobeny činnostmi subjektů mimo správu. Převážně se jednalo o chyby v odečtových listech měřidel či osoboměsíců. O finančních aspektech VZP 2001 lze říci, že přeplatky se snížily oproti loňsku téměř na polovinu. Důvodem tohoto snížení byla úprava zálohových plateb v polovině roku Úprava byla provedena podle skutečných spotřeb každého jednotlivého bytu v předchozím roce. Dalším vlivem byla větší klimatická náročnost zimy na konci roku Na tomto místě bych rád zdůraznil, že každý uživatel bytu může požádat o individuální změnu zálohových plateb na služby, a to jak směrem nahoru, tak i směrem dolů. Může tak učinit na našich internetových stránkách, nebo v úředních dnech na přepážce nájemného.v poslední době registrujeme daleko více žádostí o snížení záloh, než žádostí o jejich zvýšení. Je to především reakce na úpravy nájmu od , kde došlo u některých uživatelů k velmi významným změnám z důvodu novelizace příslušné legislativy. Vyúčtování zálohových plateb má i příznivý dopad na snížení dluhů na nájemném a starých pohledávkách. Z přeplatků jsme zadrželi téměř 1,35 mil. Kč na dluhy na nájemném a 864 tis. Kč na pohledávky právního oddělení. Úsilí správy družstva přináší své plody a můžeme konstatovat, že celkové dluhy na nájemném se dostaly na historicky nejnižší částku pod 4,8 mil. Kč. - PM - Mnozí z vás se při pohledu na polozbořený objekt bývalé údržby OSBD v Barvířské ulici ptají, proč se v práci nepokračuje a nestaví se? Odpověď je prostá, bohužel nikterak uspokojivá. Nemáme zatím vyřízená potřebná povolení. O vydání územního rozhodnutí jsme požádali Územní rozhodnutí nám bylo vydáno stavebním odborem města České Lípy dne V zákonné lhůtě se proti rozhodnutí odvolal vlastník sousední nemovitosti fi. CL CENTRUM s.r.o. Jeho námitky se týkaly skutečnosti, že stavba bude stínit na jeho pozemek, že stavba neřeší projekčně dostavbu nad průjezdem do našeho dvora a stavba přinese s sebou zvýšený provoz na křižovatce za Snížení dluhů na nájmu v 06/02 je patrné každoročně po započtení přeplatků z vyúčtování zálohových plateb. NOVÁ BUDOVA OSBD PRO PRONÁJEM BANCE ČSOB mostem u řeky Ploučnice. Je pochopitelné, že tyto námitky nesouvisejí přímo s umístěním stavby a proto Okresní úřad Č. Lípa, jako odvolací orgán, potvrdil rozhodnutí stavebního úřadu města. Bohužel nás ale tyto procedurální záležitosti značně zdržely a konečné rozhodnutí o platnosti územního rozhodnutí jsme získali až Den na to jsme podali žádost o vydání stavebního povolení. Všichni účastníci stavebního řízení měli možnost podat námitky do Stavební povolení jsme obdrželi V době, kdy je psán tento článek, tak ještě nenabylo právní moci. Pokud se soused opět odvolá, je reálné předpokládat, že platné stavební povolení můžeme obdržet tak v polovině října. Termín kolaudace k a zahájení pronájmu budovy bance od je zcela určitě nereálný. Budoucí nájemce banka ČSOB i dodavatelská firma Ralsko, a.s. jsou o stavu věci informováni a posunutí termínů bude dojednáno až po získání platného stavebního povolení. Ze strany investora a budoucího pronajímatele OSBD Česká Lípa je jednoznačně prokazatelné, že nezavinil případné nedodržení termínů smluvně zavázaných a tudíž nemůže být sankcionován. Touto informací chceme naše družstevníky seznámit se skutečným stavem věci a předejít zbytečným dohadům a spekulacím. - J.K. - 2

3 J A K S P R Á V N Ě P L AT I T N Á J E M Existují následující možnosti placení nájmu: 1/ inkaso SIPO 2000 Na základě žádosti uživatele bytu tuto službu zajišťuje správa družstva. Uživatel musí dodat na správu družstva pouze spojové číslo, což je desetimístné číslo uvedené na složence SIPO. Pokud uživatel nemá ještě SIPO zřízené, je povinen provést registraci na SIPO a její kopii dodat na správu družstva. Službu SIPO lze zavést při dodání spojového čísla do 10.dne v měsíci od následujícího měsíce. Při dodání spojového čísla po 10.dnu v měsíci dojde k zavedení služby až od druhého následujícího měsíce. Stejně je tomu i při požadavku na zrušení služby SIPO. Lze se vždy v konkrétním případě domluvit na správě družstva. 2/ inkaso ze sporožirového účtu České spořitelny a.s. Česká Lípa (přes disketu) Na základě žádosti uživatele bytu tuto službu zajišťuje správa družstva. Ke správnému průběhu musí být inkaso z účtu povoleno majitelem účtu. To zajistí majitel účtu u spořitelny, povolením inkasa z účtu ve prospěch OSBD Česká Lípa. Je potřeba upozornit na skutečnost, že povolení inkasa se neprovádí ve prospěch účtu, které má družstvo vytištěno na nájemním předpise, ale ve prospěch sběrného účtu č /0800, které má družstvo u České spořitelny a.s. výhradně pro tento účel zřízen. Uživatel může stanovit limit a tím ochránit účet před inkasem, se kterým by nesouhlasil. Dále může být tato služba použita i pro jiné druhy plateb směrem na OSBD pokud se uživatel a družstvo dohodnou (splátky apod.). 3/ inkaso z libovolného bankovního účtu ve všech bankách ČR Na základě žádosti uživatele bytu tuto službu zajišťuje správa družstva. Ke správnému průběhu musí být inkaso z účtu povoleno majitelem účtu. To zajistí majitel účtu u banky, povolením inkasa z účtu ve prospěch účtu, které má družstvo vytištěno na nájemním předpise ( /0300 u ČSOB Česká Lípa). Uživatel může stanovit limit a tím ochránit účet před inkasem, se kterým by nesouhlasil. Dále může být tato služba použita i pro jiné druhy plateb směrem na OSBD, pokud se uživatel a družstvo dohodnou (splátky apod.). 4/ vlastním trvalým nebo jednotlivým příkazem z účtu uživatele bytu na účet OSBD Tento způsob hrazení je plně v režii uživatele a družstvo v takovém případě nezajišťuje nic. U těchto uživatelů dochází velmi často k opoždění ve změně trvalého příkazu, a často i k jiným odchylkám platby od předpisu. Je nutno dodat, že tento způsob platby je pro obě strany tím nejdražším, který je možný. Obě strany platí poplatky za položku. Dále na straně plátce dochází minimálně dvakrát do roka ke změně trvalého příkazu a tím i k dalším poplatkům za tuto službu. 5/ srážkou ze mzdy u zaměstnavatele uživatele bytu Tento způsob si zajišťuje individuálně uživatel bytu po dohodě se svým zaměstnavatelem. Tento způsob platby je pro plátce nejvýhodnější. Ne každý zaměstnavatel je však ochoten tuto službu zajistit. Pro družstvo se tento způsob zlevňuje v závislosti na počtu zaměstnanců u jednoho zaměstnavatele platícího nájmy za své zaměstnance. Důvodem je kumulace plateb jednotlivců do jedné platby od zaměstnavatele a to vede ke snížení nákladů za položky na straně družstva. V mimořádných případech lze využít i dalších způsobů placení nájmu 6/ do pokladny OSBD V úředních dnech je možné platit na pokladně družstva nájem i jiné poplatky. Tento způsob není možné zařadit mezi běžné, neboť kapacita pokladny správy družstva by nestačila obsloužit více lidí. Další negativní faktor je následná obsluha hotovosti a její transport do banky. 7/ složenkou typu A-V Složenku vystavuje správa družstva. Používá se pro první dvě platby po převodu bytu na jiného uživatele, nebo ve zvláštních případech, kdy nelze využít jiný výše uvedený způsob platby. 8/ složit v pokladně ČSOB hotovost na účet OSBD Používá se zcela zřídka z důvodu nedostatečného dokladování na straně OSBD a také z důvodu toho, že je tato transakce pro plátce zpoplatněna. Pro všechny druhy plateb však platí následující zásady: Konstantní symbol používejte Variabilní symbol je uveden na nájemním předpisu k danému bytu! Nelze pro platbu za dva různé byty (nebo byt a garáž) použít jeden variabilní symbol! Číslo účtu OSBD Česká Lípa je /0300 u ČSOB Česká Lípa (neplatí pro variantu č.2) Plaťte vždy jen částku uvedenou na platném nájemním předpisu. Plaťte včas, aby nedošlo ke zbytečným nesrovnalostem. Doporučený termín je do 15. dne v měsíci, poslední termín je 25. den v měsíci. Závěr Nejvýhodnější varianty pro obě strany tedy družstvo a uživatele bytu jsou varianty 1., 2. a 3. Ty jsou co do komfortu i ceny nejzajímavější. Pokud bych měl hodnotit varianty z pohledu plátce, je nejlacinější a nejpohodlnější prostřednictvím SIPO. - ME - 3

4 T E P L O A Ú H R A D A Z A T E P L O S T Á L E Ž H AV É T É M A Ústřední vytápění bytů ve své nejobecnější podobě představuje technické zařízení, které má v konkrétních bytech zabezpečit vhodné prostředí, které můžeme nazvat tepelnou pohodou. Míra tepelné pohody je dána celou řadou ukazatelů, jejichž vliv na lidské tělo je různě intenzivní. Mezi rozhodující ukazatele tepelné pohody bezesporu patří teplota vzduchu. Prostředkem k dosažení určité teploty je dodané teplo. Toto teplo lze chápat pouze jako prostředek k docílení tepelné pohody. Je sice nevyhnutelnou podmínkou, ale jeho množství není v jednoznačném vztahu s tepelnou pohodou. Malá dodávka tepla neznamená vždy nízkou tepelnou pohodu, vysoká dodávka tepla neznamená vždy dosažení vyhovující tepelné pohody. V každé situaci však člověk nejvíce vnímá okolní teplotu. Neopomenutelným ukazatelem tepelné pohody je i vědomí, že za tepelnou pohodu je nutno platit a každý stupeň Celsia navíc představuje zvýšení úhrady o 6 %. Rozpočítávání nákladů na vytápění na jednotlivé konečné spotřebitele není ani zdaleka jednoduchou záležitostí. Zvlášť náročná je bezpečná znalost poměrně složité legislativy, jíž se musí rozúčtování řídit ( vyhl.č. 372/2001 Sb.). Tato je pro potřeby našeho družtva zapracována do Směrnice o rozúčtování č Koneční spotřebitelé uživatelé bytů, tedy vy, kdo podle náměru indikátorů a příbuzných zařízení platíte za teplo, se ani tolik o potřebné informace o těchto indikátorech nezajímáte, jako spíše reklamujete úhradu za teplo. Příčin těchto reklamací je hodně, ale indikátory za ně zpravidla nemohou. Nejčastější příčiny jsou dvě. První příčinou je neuvědomění si skutečnosti, že kterýkoliv indikátor není absolutním měřícím přístrojem, nýbrž pouhou smluvní pomůckou, a že jeho indikace, neboli náměr není teplem, ani žádnou fyzikální hodnotou. Jako druhý zdroj reklamací je obvykle nedůvěra k výpočtovému postupu firem, který probíhá od okamžiku zaznamenání náměru až po vystavení účtu za vytápění. Rostoucí náklady na vytápění nezvyšují pouze hladinu adrenalinu konečných spotřebitelů nad doklady ročního vyúčtování dodávky služeb ( vyúčtování zálohových plateb), ale iniciují jak logickou otázku Skutečně jsme tolik tepla spotřebovali?, tak i poněkud nelogické, ale v našich podmínkách častější Proč mám platit tolik zrovna já a soused ne? Na těchto rozdílech má největší podíl chování uživatele bytu neboli spotřební složka (60% z celkových nákladů). Základním kritériem pro rozúčtování spotřební složky nákladů na vytápění je konečný dosažený výsledný efekt, to je tepelná pohoda míra vytápění a nikoliv instalovaný výkon topného tělesa. Uplatněním korekčních činitelů odvozených od výkonu topného tělesa, dochází k přenášení poměrné části nákladů na vytápění na uživatele bytů či nebytových prostor, kteří mají místnosti vybaveny topnými tělesy o vyšším výkonu z důvodu větší tepelné ztráty místnosti, aby přes jejich nepříznivé situování v objektu byla zajištěna tepelná pohoda, jako u ostatních užívaných prostorách v domě v souladu s jejich užíváním. Tím by vzniklo to, že uživatelé bytů s méně tepelně exponovanými místnostmi by byli při úhradě nákladů za teplo nutně zvýhodněni oproti uživatelům bytů s více exponovanými místnostmi. Aby k tomu nedocházelo, je proti korekčnímu činiteli na výkon tělesa postavena korekce na polohu místnosti (koeficienty polohy místností). Dalším velkým problémem je nulový náměr na indikátoru. Tímto se v těchto místnostech korekce na výkon tělesa vynuluje a tato místnost do rozúčtování spotřební složky nevstupuje. To je způsobeno tím, že někteří uživatelé převážně středových bytů úplně vypnou po celý rok topné těleso a využívají pouze tepla ze stoupaček a přenosu tepla vnitřními stěnami od sousedních bytů. Tím minimalizují své náklady pouze na náklady základní složky a pokud ta je ve výši 40%, platí za teplo pouze náklady, které odpovídají vytápění pouze na cca. 13 stupňů C. Přitom jim teplota v bytě neklesne pod 18 stupňů C. Základní složka nákladů na vytápění je stanovena v našich objektech na 40% z celkových nákladů a podíl těchto nákladů je rozúčtován v poměru započitatelných podlahových ploch bytů či nebytových prostor. Další pokračování příště. Pa 4

5 PŘEVÉST SI BYT DO VLASTNICTVÍ A CO DÁL? Co by měli vědět budoucí vlastníci bytů. Propagace vlastnictví bytů u nás bohužel postrádá informace o tom, co čeká vlastníky bytů při běžném provozu domu poté, až opadne privatizační nadšení. Z teorie a hlavně ze zkušeností správy bytů ve smíšeném vlastnictví lze konstatovat: Převodem bytu do vlastnictví se vlastník stává s ostatními vlastníky bytů spoluvlastníkem domu přesněji jeho společných částí. Je to sice zcela jasné,ale zájemci o vlastnictví bytu většinou netuší, že po převodu bytu se stávají členy společenství vlastníků domu. Tedy kolektivu, jehož složení a solventnost se bude měnit, např.: změnou vlastníků, nepředvídaný mi událostmi, ztrátou zaměstnání, atd. O povinnostech a problémech spoluvlastnictví domu a jeho správě má většina vlastníků vědomosti jen minimální a nedostatečné. Dokonce se setkáváme s názorem: Jako vlastník nebudu muset nikomu nic platit. Rozumně uvažující uživatel ovšem ví, že přinejmenším bude muset platit za odebrané služby a přispívat na správu, opravy a údržbu společných částí domu jichž je spoluvlastníkem. V našem družstvu máme převedeno cca 4% bytů do osobního vlastnictví a těmto vlastníkům vykonáváme správu bytů. Do roku 2010 bude pravděpodobně převedeno do vlastnictví dalších 27% bytů, z čehož vyplývá, že tato problematika se bude týkat zhruba třetiny původně družstevních bytů. V několika případech již vzniklo společenství vlastníků se všemi právními důsledky. Situaci při správě těchto bytů nám bohužel velmi komplikuje zákon č. 72/94 Sb. Věříme, že naši zákonodárci si uvědomí závažnost této právní normy a její dopady na běžný život jejich voličů, a budou se poctivě věnovat přípravě zcela nového zákona řešícího tuto problematiku. Nejpodstatnější problémy, které život přináší: Ve společenství vlastníků jednotek jeho členové mj. ručí za závazky společenství vlastníků v poměru, který odpovídá velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu. Upravený zákon o vlastnictví bytů vytváří ze spoluvlastníků domu právnickou osobu, neboli firmu. Jde v podstatě o družstvo vlastníků bytů se stanovami, volenými orgány, zápisy do obchodního rejstříku, se společným hospodařením, účetnictvím atp. S tím vlastníci bytů nepočítali. Vyrovnat se s novými povinnostmi nebude pro vlastníky bytu-spoluvlastníky domu jednoduché ani levné. Spoluvlastníci rozhodují o společných částech domu na shromáždění vlastníků, kde v našem případě nájemce družstevních bytů zastupuje statutárního zástupce vlastníka družstva. Toto shromáždění se koná nejméně jednou ročně. To jen dotvrzuje poznatek, že vlastníci bytů si neuvědomují kolektivní spoluvlastnictví domu. Po převodu bytu pak vlastníci zjišťují, že velký a finančně silný kolektiv družstva vyměnili za kolektiv, ale spoluvlastníků jednoho domu. A tento kolektiv je finančně zranitelnější než družstvo. Navíc s hospodařením družstva jsou uživatelé bytů pravidelně seznamováni, zatím co informace o finanční síle jednotlivých spoluvlastníků jsou nedostupné. Spoluvlastníci domu mají často rozdílné názory na nutnost oprav domu. Např. o opravu střechy mají zájem hlavně ti, kterým zatéká do bytu. Ostatní je mohou přehlasovat a oprava bude odsunuta na pozdější dobu. Rozdíl panuje i v názorech na výši měsíčních plateb na opravy a rekonstrukce. Ti odpovědnější spoluvlastníci doporučují vyššími platbami na velké opravy našetřit, méně odpovědní nebo finančně slabí prosazují nízké platby. V případě koupě vlastnického bytu je kupující ručitelem daně z převodu nemovitosti. Je nutné se zamyslet, jak budou spoluvlastníci postupovat při řešení případných sporů o placení příspěvků na správu, údržbu a opravy společných částí domu a neplacení dodávaných služeb. Málokdo si uvědomuje, že tyto dluhy má dlužník vůči společenství vlastníků, které je při soudním jednání v roli navrhovatele /žalobce/. Kdo bude společenství u soudu zastupovat? Tyto otázky je nutno si položit a míru nedoplatků udržovat na nejnižší možné míře, protože vysoké pohledávky ohrožují fungování celého domu. Žalostně malá je znalost zákona mezi novými vlastníky bytů spoluvlastníky domu. Nejde jen o zákon o vlastnictví bytů, ale o ustanovení stavebního zákona, vyhlášky o revizích elektrických a plynových spotřebičů i jejich rozvodu v bytech. Například neprovádění revizí může mít za následek vážné ohrožení provozu domu. Vlastníci bytů si většinou neuvědomují, že rozdíl oproti dřívější době, kdy revize zajišťovalo ve všech bytech družstvo, je to nyní jejich povinnost. Někteří spoluvlastníci provádějí stavební úpravy bytu bez ohlášení stavebnímu odboru MÚ nebo bez stavebního povolení. Nabyli dojmu, že ve svém bytě si mohou jako vlastníci dělat cokoliv. Nedomyslí, že některé úpravy např. týkající se statiky, mohou ohrozit ostatní spoluvlastníky domu. Záležitost bezpečného provozu domu je velmi závažná. Řada vlastníků v bytech nebydlí a jsou neznámo kde. Pokud např. dojde k nějaké poruše a voda z jejich bytu jen promáčí strop jiného bytu, není možnost přístupu do bytu-soukromého majetku-, neboť nevzniká ohrožení obyvatel domu. Voda se uzavře a spoluvlastníci si na otevření vody nějakou dobu počkají. V mnoha bytech bydlí cizinci, se kterými se často správce domu nebo ostatní vlastníci nedomluví. Uvedené problémy při spoluvlastnictví domu se samozřejmě nevyskytují v každém takovém domě. Tímto článkem nechceme odradit od spoluvlastnictví domu. Chtěli bychom spíše přispět k uvážlivému rozhodování a lepší informovanosti. LA, TI 5

6 V Ě N UJ M E S E P OŽ Á R N Í O C H R A N Ě V minulých vydáních družstevního zpravodaje jsem vás postupně seznamovala s kroky, které OSBD podniká na úseku požární ochrany. Hlavním úkolem pro tento rok bylo zpřístupnění hydrantových systémů, které někteří nájemníci uzamykali do předsíněk před jejich byty. Celkem se problém týkal 30 domů stejného stavebního typu. V minulém roce bylo rozesláno 191 výzev k odemčení a zpřístupnění hydrantů. V letošním roce bylo rozesláno 87 výzev, což je již o 104 výzev méně než loni. Na tyto výzvy kladně reagovala více než polovina oslovených nájemníků a hydranty si na vlastní náklady nechali přemístit mimo předsíňku. Do konce tohoto roku budou opět provedeny kontroly přístupnosti hydrantů a nájemníci, kteří doposud nereagovali na výzvy, budou vyzváni již přes právní oddělení a jejich jednání bude klasifikováno jako hrubé porušování povinností člena družstva se všemi právními důsledky z toho plynoucími. Dalším opatřením na úseku požární ochrany, které se nám daří plnit, bylo vyklizení prostorů za výtahovými šachtami a společných prostor ve sklepě. Celkem bylo vyklizeno 15 samospráv, to je 42 vchodů z celkového množství 52 domů stejného typu. V dalším vyklízení společných prostorů budeme pokračovat i v dalším období. Zejména požár, který vznikl v souvislosti se skladováním různého materiálu ve výše uvedených prostorách, nás přesvědčil o nezbytnosti a správnosti uvedeného kroku. Do konce tohoto roku budou také zkolaudovány přístavby komor v prostoru vedle výtahů ve výškových domech na sídlišti Špičák a Lada v České Lípě. Do konce měsíce srpna nabylo stavební povolení právní moci a ihned na to budou do jednotlivých vchodů vyvěšena oznámení stavba povolena. Všichni nájemníci, kteří v pokladně OSBD zaplatili poplatek ve výši 200,- Kč, mají souhlas ostatních nájemníků na patře a stavbu uvedou do souladu s vypracovaným projektem, se budou moci přihlásit do konce roku 2002 ke zkolaudování stavby u stavebního technika OSBD p. Císaře. Ostatní nájemníci, kteří nebudou mít všechny výše uvedené náležitosti, budou muset komoru do konce roku 2002 odstranit na svoje náklady. Dále bych chtěla upozornit všechny předsedy samospráv, že do mají opět možnost pojistit hasební zařízení a to přes technika PO pí. Závrskou. Že je toto pojištění pro samosprávu výhodné, mohou potvrdit na samosprávách, na kterých k odcizení nebo poškození hasebního vybavení došlo a jsou již pojištěny. Za dobu, kdy existuje pojištění nedošlo k jedinému případu, kdy by nebylo sjednané pojistné plněno. V letošním roce došlo zatím ke dvěma požárům se škodou 6.563,- Kč. Vzniklé požáry byly zaviněny hlavně nedbalostí a porušováním předpisů v oblasti požární ochrany, zejména již výše zmiňovaným uskladňováním věcí na místech, které zákon ani vyhláška nepřipouští. Proto bych chtěla znovu apelovat na všechny uživatele bytů v majetku OSBD, aby všechna opatření a nařízení na úseku požární ochrany brali velice vážně a všech výzev požárního technika uposlechli. Přispějete tím k zajištění ochrany vašeho zdraví a majetku. Jana Závrská ZATEPLOVÁNÍ DOMŮ V ROCE 2002 DOBRÝ START Zateplených domů je v našem družstvu velmi málo a tempo zvyšování jejich počtu pomalé. Tak jsme vždy smutně rekapitulovali v minulosti. Přes nesporné přednosti má zateplování jeden velký nedostatek je relativně drahé. Družstevní zdroje by při únosné době splatnosti Práce na zateplení domu sam. 734 v Novém Boru Hřebenka kolem deseti let nestačily pokrýt potřebu všech a tak jsme se museli letos naučit půjčovat si peníze od komerčních bank. Díky tomu se však podstatně rozšířily naše finanční možnosti a místo peněz jsme nyní limitováni spíše kapacitními možnostmi správy a samozřejmě také klimatickými podmínkami, vhodnými pro zateplovací práce. Takže rok 2002 je poměrně hektický a ve srovnání s ostatními roky na zateplování mimořádně plodný. Letos se můžeme pochlubit opravdu velkou úrodou zateplených domů či štítů. V letošním roce jsme totiž zateplili již šest domů, dalších pět dokončujeme a dva ještě připravujeme v těchto dnech k zahájení. Celkem tedy třináct domů bude v letošním roce celoplošně zatepleno! A k tomu ještě šest domů si nechalo či nechá zateplit alespoň štíty nebo jednu průčelní stěnu. Mnoho domů spojilo zateplení s dalšími opravami, např. nové vchodové dveře, zvonky, poštovní schránky, výměna lodžiových zábradlí, nová dlažba na lodžiích, výměna oken za plastová. Pracovalo a pracuje se hlavně v Novém Boru, České Lípě, ale i v Doksech, Mimoni či Zahrádkách. Celkové náklady se pohybují řádově kolem 22,5 miliónů korun. Radostnou rekapitulaci letošní aktivity nám trochu kazí obavy o splnění všech Oprava vesnické výstavby sam. 772 Volfartice dohodnutých termínů skončení prací, neboť po zkušenostech z minulých let bychom nechtěli protáhnout zateplování do podzimních či dokonce zimních měsíců. A co bude příští rok? Záleží samozřejmě nejvíce na aktivitě samotných samospráv a ochotě či možnosti nájemníků splácet formou zvýšeného nájmu úvěr. Pracovníci správy jsou schopni opět připravit přes zimní a jarní měsíce další objekty k zateplení tak, abychom mohli po zimě zahájit další zateplovací sezónu. - vk - 6

7 PLOŠN Á TE R MOREGUL ACE HODNOCE NÍ Ú SPOR LEGISLATIVNÍ SLOUPEK V letech 1999 až 2000 jsme na základě rozhodnutí shromáždění delegátů prováděli plošnou termoregulaci všech domů a bytů na centrálních zdrojích tepla. Smyslem celé akce bylo zajistit uživatelům bytů možnost regulace teploty místnosti podle individuální potřeby a dosáhnout úspor ve spotřebě tepla např. i zohledněním jiných tepelných zisků jako je vaření, žehlení, sluneční svit apod. Při hodnocení dosažených úspor jsme vyšli tis. GJ rozmezích (deklarovaných 15 % úspor). Finanční stránka úspor (cca 27 mil. za dva roky!) navíc ukazuje, že návratnost 1,5 2 roky je dodržena, neboť celková cena se pohybovala kolem 24 mil. Kč. Se zvyšujícími se cenami tepla se dosahované úspory projeví jako zisk jednotlivých uživatelů. Plošnou montáží termoregulační techniky jsme v první řadě umožnili našim družstevníkům ovlivnit množství spotřebovaného tepla a to přesně v době, V jednom z předchozích čísel našeho Zpravodaje jsem vám slíbil, že vás postupně seznámím s dokumenty, které slouží k organizaci a řízení našeho družstva. Zaměřím se především na dokumenty nebo jejich části, které mají širší platnost. Je to nutné proto, že ne všechny řády a směrnice jsou záživné, natož zábavné čtení a že legislativní sloupek má omezený prostor. Bude to tedy seznamování na pokračování. Naše družstvo má šest základních dokumentů a třicet doplňujících. Mimo ně ředitel vydává vlastní pokyny pro řízení správy družstva. Základními dokumenty jsou: Stanovy (č ), Zásady vnitřního řízení (č ), Jednací řád (č ), Organizační řád (č ), Plány oprav a investic (č ) a Volební řád (č ). Číslo udává význam dokumentu, jeho pořadí a poslední čtyřčíslí měsíc a rok vydání. Stanovy a Volební řád má každý z Vás doma, takže je není třeba představovat. rok z celkových ročních spotřeb všech domů za období Jako výchozí byl vzat rok 1999 a s ním byly porovnány následující dva roky. Pomocí metody denostupňů byla eliminována různá náročnost jednotlivých zim tím, že v poměru počtu denostupňů byla upravena celková spotřeba GJ. Pro výpočet finanční úspory byla vzata průměrná roční cena tepla v České Lípě, což je dominantní dodavatel (rok ,54 Kč; rok ,75 Kč) Uvedená čísla v tabulce : Schématické znázornění spotřeb tepla, přepočtených v závislosti na náročnost zimy : I při zjednodušení, které nepostihuje některé faktory (kromě různého chování nájemníků i časová posloupnost montáže TRG) celkem jasně výše uvedená čísla ukazují, že dosahované úspory jsou v očekávaných kdy cena tepla poměrně razantně stoupala. Nepřehlédnutelná je také skutečnost, že jsme se tím zařadili mezi progresivní družstva v republice, která během krátké doby dvou let provedla stoprocentní termoregulaci bytů připojených na centrálních zdrojích tepla. Správnost tohoto rozhodnutí potvrdila také legislativa, která termoregulaci uzákonila jako povinnost a to do konce roku Není pochyb, že termoregulace přinesla značné úspory již během prvních dvou let a zaplatila se. Nelze si ani představit, jak by vypadaly platby za teplo při dnešních cenách a při původním stavu radiátorových ventilů. Součástí plošné termoregulace byla i montáž Rok Přepočt. spotřeba Úspora v % Úspora v GJ Úspora v mil. Kč , , poměrových měřidel, které mají velký motivační vliv na chování uživatelů a nutí nainstalovanou techniku používat. - vk - Zásady vnitřního řízení stanovují působnost a povinnosti představenstva, předsedy představenstva, ředitele správy družstva a vedoucích úseků. Jak je tedy patrné, nemají širší platnost. Jednací řád má v úvodním ustanovení větu, že upravuje postup orgánů družstva při jejich jednání a rozhodování. Jeho ustanovení jsou závazná pro všechny členy družstva, jejich orgány a pracovníky správy. Tento řád stejně jako ostatní dokumenty upřesňuje jednání členů a všech orgánů, které vychází ze Stanov. Jednací řád mimo obecných ustanovení má části věnované shromáždění delegátů, představenstvu, kontrolní komisi, samosprávám, delegátům SD a poradním orgánům. Upřesňuje především vše, co se týká volených orgánů a členů, a to jak jejich jednání, tak i práv a povinností (odvolání, stížnosti, zápisy atd.). Značná pozornost je věnována vlastnímu jednání shromáždění delegátů, a to jak po stránce formální, tak i obsahové. Je to proto, že výsledky jeho jednání musí odpovídat zákonným ustanovením. Tolik krátce k jednacímu řádu. Ing. Jindřich Pacovský 7

8 DOTA Z Y O DPOVĚ DI Před několika lety jsme se s manželem rozvedli a družstevní byt, ve kterém bydlíme připadl mně. Manžel má právo užívat byt, dokud nedostane byt náhradní, což se dosud nestalo a nevím ani, kdy se tak stane. Nepřispívá mi na nájemné. Mohu s tím něco dělat? Rozvedený manžel, který bydlí do doby přidělení náhradního bytu, má povinnost na náklady bydlení přispívat, jinak by mu vzniklo na úkor nájemce tzv. bezdůvodné obohacení, které by musel uhradit nájemci bytu. Určitý problém vzniká v těchto případech s určením rozsahu tohoto obohacení. Určující by byla zřejmě výměra obytných místností, které manžel užívá. Pokud užívá i společné části bytu, pak i z poměru těchto částí. Tuto část příspěvku musí stanovit nájemce bytu. Pokud bývalý manžel nebude chtít uhrazovat dobrovolně dohodnutou částku, nezbude nic jiného než se domáhat zaplacení cestou soudní, ale to pouze vždy jen za minulé období. J.N. Sondy DRUŽSTVO A KOMUNÁLNÍ VOLBY Komunální politika se bezprostředně dotýká občana a bezesporu ovlivňuje i spokojené bydlení v daném městě či obci. Důkazem toho je spousta žádostí a stížností z řad našich družstevníků, které se týkají problematiky spadající do kompetence měst a obcí. Porušování pravidel občanského soužití, záležitosti veřejného pořádku, čistota obce a svoz komunálního odpadu. Je toho hodně co obec či město má na svých bedrech. Vedle již zmíněných témat je to i správa a provoz zařízení sloužících občanům, údržba zeleně, péče o školská, zdravotní a kulturní střediska, program územního plánování, zajištění ochrany a tvorby Denně vyřídí sekretariát ředitele v průměru sto přijatých písemností. Jedná se zejména o dopisy, sdělení, faktury, atd. Tyto pak jsou přiděleny k vyřízení na jednotlivá pracoviště správy OSBD. Mimo to sekretariát vyřizuje také vaše telefonické dotazy, kterých je na rozdíl od písemností mnohem více. NEPŘEHLÉDNĚTE! zdravého životního prostředí, péče o hospodářský a kulturní rozvoj. Určitě není tento výčet úplný, ale je velmi důležité jak je naplňován. K tomu, aby byl plněn, je třeba si zvolit správné a důvěryhodné zastupitele. Lidi, kteří se chtějí starat o záležitosti denních problémů, ochotné se zabývat také těmi vašimi drobnými trápeními. V komunálních volbách budou jistě kandidovat také členové našeho družstva. Pokud jsou to pro vás důvěryhodní občané, bude dobře jim vyjádřit svou podporu v zájmu možnosti ovlivňovat celkovou kulturu bydlení v našem regionu. J.K. OSBD Česká Lípa nabízí velmi levně vyřazený kancelářský nábytek. Informace u pana Císaře - tel.: 0425 / ( ), 0605 / Dále družstvo nabízí k odprodeji vyřazenou výpočetní techniku. Informace u pana Basla - tel.: 0425 / ( ), Pronajmeme nebytový prostor v České Lípě Pražská ulice (Lada) o velikosti 190m 2 od Měsíční nájem cca 6000,- Kč. Informace u paní Dittrichové - tel.: 0425 / ( ). Paní Nováková - sekretariát OSBD INZERCE TERMI s.r.o. nabízí: ZASKLENÍ LODŽIÍ Rámový i bezrámový zasklívací systém pro zasklení lodžií, balkonů a výklenků domů a pro dělící příčky interiérů. Systém zajišťuje minimalizaci tepelných ztrát, ochranu proti nepřízni počasí, hluku, prachu a exhalacím. Uzamčením a použitím bezpečnostní výplně se stává účinnou překážkou proti vloupání. Nabízíme dva možné systémy: - rámový systém Glasa hliníkové profily sklo dle výběru - bezrámový systém Optimi kalené sklo Bližší informace na tel.: Tel , VÍTE, ŽE... Několika slovy, několika čísly z okresu Definitivní výsledky sčítání lidu, bytů a domů v roce 2001 ukazují na celou řadu zajímavých údajů. Z celkového počtu obyvatel okresu se k české národnosti hlásilo 93,3 % obyvatel, 2 % k slovenské a 0,8 % k německé národnosti, na ostatní národnosti připadá 3,9 %. Cizinců na našem okrese s dlouhodobým pobytem bylo 1 577, z toho celá jedna čtvrtina připadá na Ukrajince a 14,5 % na Vietnamce. K náboženskému vyznání se hlásí 15 % obyvatel okresu, z toho k římskokatolické církvi celé tři čtvrtiny a k českobratrské církvi evangelické 4,3 % a husitské církvi 3,9 % obyvatel. Růžena Králová Prameny: Vybrané údaje SLBD 2001 ZPRAVODAJ OSBD Neprodejné Vydává: jednou za dva měsíce Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Náklad: 9500 ks Redakční rada: p. Tichna, ing. Švejdová, p. Mader, p. Kulík, pí. Králová, p. Kratochvíl Tel.: , Fax: , Produkce: Ajeto Graphics, T.G.M. 43, Nový Bor, Tel.: , Fax: , 8

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1 číslo 2 duben 2013 Vážení čtenáři Zpravodaje. Na stránkách našeho časopisu se často věnujeme problematice dluhů na nájmu u družstevních bytů a dluhů za úhrady spojené s užíváním bytů v osobním vlastnictví.

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 1 2 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ 2011 ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM Autor:

Více

RAVODAJ "..'" I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat?

RAVODAJ ..' I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? "..'" I ~ RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 33.Číslo - duben 2002 MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? Čas od času proběhne v médiích zpráva, jak složitá je situace bývalých členů

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 Představenstvo Bytového

Více

NOVÉ STATUTÁRNÍ ORGÁNY DRUŽSTVA NA OBDOBÍ 2005 2010

NOVÉ STATUTÁRNÍ ORGÁNY DRUŽSTVA NA OBDOBÍ 2005 2010 47/05 Představenstvo informuje čtěte na straně 2 Ze zprávy ředitele na SD čtěte na straně 2 Usnesení SD čtěte na straně 3 Kolik platíme a kolik bychom... čtěte na straně 4 VZP 2004 čtěte na straně 4 Jak

Více

OHLÉDNUTÍ ZA HISTORIÍ ZPRAVODAJE

OHLÉDNUTÍ ZA HISTORIÍ ZPRAVODAJE 50/06 Představenstvo informuje čtěte na straně 2 Semináře pro předsedy samospráv čtěte na straně2 Máte problémy s rosením oken? čtěte na straně 3 Nová smlouva na pojištění... čtěte na straně 4 Pojištění

Více

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha v y d á v á S p r á v n í b y t o v é d r u ž s t v o N o v ý d o m o v P r a h a o b č a s n í k r o k 2 0 0 4 * * * číslo2 Vážení čtenáři, vím, a napsal jsem to už v minulém čísle tohoto našeho časopisu,

Více

květen 2004 Energetický audit a jeho význam KONTROLOVAT BYTY JE POVINNOST SPRÁVA DRUŽSTVA, Bedřichovická 21

květen 2004 Energetický audit a jeho význam KONTROLOVAT BYTY JE POVINNOST SPRÁVA DRUŽSTVA, Bedřichovická 21 1 květen 2004 KONTROLOVAT BYTY JE POVINNOST Nájemce bytu a osoby, které žijí s nájemcem ve společné domácnosti, mají vedle práva užívat byt i právo užívat společné prostory a zařízení domu, jsou povinni

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné ZPRAVODAJ OSBD číslo 1 únor 2008 ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Problémy, které nám přinášejí nová okna, nemusejí hned

Více

Uveřejňování dlužníků

Uveřejňování dlužníků Vyšlo 21. 9. 2012 9/2012 VERLAG DASHÖFER Aktuální informace, tipy a praktická doporučení pro bezproblémové vedení společenství vlastníků jednotek Uveřejňování dlužníků Stále častěji se setkáváme s dotazy

Více

Usnesení SD z 25. 11. 2004 čtěte na straně 3 Přehled poplatků za úkony... čtěte na straně 4 Převod bytů do vlastnictví čtěte na straně 5

Usnesení SD z 25. 11. 2004 čtěte na straně 3 Přehled poplatků za úkony... čtěte na straně 4 Převod bytů do vlastnictví čtěte na straně 5 44/04 Představenstvo družstva informuje čtěte na straně 2 Trend dobrých výsledků čtěte na straně 2 Změny nájmu od 1. 1. 2005 čtěte na straně 2 Usnesení SD z 25. 11. 2004 čtěte na straně 3 Přehled poplatků

Více

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah:

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: Šance na bydlení pro střední vrstvy Po rekonstrukci vlády letos v létě prezentovalo Ministerstvo pro místní rozvoj záměry na podporu nové

Více

naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv

naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv li Z 10. číslo - listopad 1997 Vážení čtenáři, do Vaší poštovní schránky jsme vložili jubilejní desáté číslo Zpravodaje. Naší snahou bylo informovat Vás o veškerém družstevním dění a seznamovat Vás se

Více

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva,

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, DRUŽBA vební b yt ové družstv o Brno DRUŽBA,, sta stav byt yto družstvo Číslo 33 Červen 2014 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce se Vám dostává nové číslo Informačních listů. Stejně

Více

OSBD ČESKÁ LÍPA. Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

OSBD ČESKÁ LÍPA. Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné ZPRAVODAJ číslo 5 říjen 2010 OSBD ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Dluhy a bydlení str. 2 Co obnáší stavební úpravy v bytech?

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz, www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008 Představenstvo BD Svitavy

Více

OSBD ČESKÁ LÍPA. Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

OSBD ČESKÁ LÍPA. Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné ZPRAVODAJ číslo 2 únor 2011 OSBD ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Měníme Stanovy Pojištění našich domů Problémy s hydroizolací

Více

Analýza a porovnání vybraných softwarů určených pro správu domů a bytů z hlediska účetních výstupů

Analýza a porovnání vybraných softwarů určených pro správu domů a bytů z hlediska účetních výstupů Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Podniková ekonomika a management Forma studia: prezenční Školní

Více

www.sbdnachod.cz O S N O V A p r o j a r n í p o r a d y s p ř e d s e d y s a m o s p r á v Ing. Jan Mojžíš Josef Mazáč Luboš Kylar Petr Prokop

www.sbdnachod.cz O S N O V A p r o j a r n í p o r a d y s p ř e d s e d y s a m o s p r á v Ing. Jan Mojžíš Josef Mazáč Luboš Kylar Petr Prokop www.sbdnachod.cz O S N O V A p r o j a r n í p o r a d y s p ř e d s e d y s a m o s p r á v 2 0 1 3 Zpracoval: Pavel Novák Ing. Jan Mojžíš Josef Mazáč Luboš Kylar Petr Prokop I. A) Příkaz představenstva

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 3 podzim 2004 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 3 podzim 2004 3 Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři! Dovolte, abychom již

Více

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné ZPRAVODAJ OSBD číslo 5 říjen 2008 ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Novela stanov OSBD je rozsahem malá, Digitální vysílání.

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení Koncepce bydlení ČR do roku 2020 KPMG Česká republika, s.r.o. 28. června 2011 Obsah 1. Úvod...4 2. Analytická část...6 2.1. Metodická východiska...6

Více

BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Informativní brožura pro cizince

BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Informativní brožura pro cizince BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Informativní brožura pro cizince Obsah Úvod... 4 I. VLASTNÍCI DOMŮ A BYTŮ V ČESKÉ REPUBLICE... 5 1. Obce města...5 2. Bytová družstva...5 3. Byty ve vlastnictví...6 4. Ostatní

Více

Realitní magazín. asociace realitních kanceláří. české republiky

Realitní magazín. asociace realitních kanceláří. české republiky Realitní magazín asociace realitních kanceláří české republiky www.arkcr.cz 5 / 2014 Legislativa Problematika neplatnosti OZ x NOZ v kontextu nájemní smlouvy Tento článek se zabývá výkladem neplatnosti

Více