konkurenční ring dodavatelé odběratelé potenciální konkurenti substituty podnik místo organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "konkurenční ring dodavatelé odběratelé potenciální konkurenti substituty podnik místo organizace"

Transkript

1 1. Definujte a charakterizujte služby z hlediska jejich odlišnosti od výrobků: Poskytování nehmotných statků k uspokojování potřeb za úplatu (rozdíl mezi výrobkem a službou). Nehmotnost, Neskladovatelnost, Nedělitelnost, Neoddělitelnost od poskytovatele Pomíjivost 2. Vyjmenujte a charakterizujte jednotl. druhy služeb: Služby podle místa jejich poskytnutí: Tržní služby, Netržní služby (veřejné služby) Služby podle cílového trhu zákazníka: Služby pro spotřebitele, Služby pro firmy/organizace Služby podle své funkce: Interní služby, Externí služby Služby podle cílového trhu a stupně nehmotnosti Čisté externí služby, Služby poskytující přidanou hodnotu ke hmotnému produktu, Služby zpřístupňující hmotný produkt (externí služby vyžadující hmotné prvky) 3. Vysvětlete součásti podnikatelského plánu: 1. Přehled podnikových záměrů:2.formulace cílů:3.stav technologického vývoje v navrhované oblasti:4.technický popis služby:5.strategie trhu:6.prodejní taktika:7.navrhovaná organizace:8.kvantitativní dokumentace:9.vztahy k životnímu prostředí:10.závěry:přílohová část: 4. Na jaké aspekty je zaměřen průzkum trhu a vysvětlete jeho fáze: Kdo jsou naši zákazníci -Segmentace (hlavně demografické vlastnosti), Kdo jsou naši konkurenti, Kdo trh dále ovlivňuje, Je nutné chápat trh agregovaně nebo se specializovat fáze: Stanovení cíle, Formulace hypotéz, Výběr způsobu sběru dat, Sběr dat, Analýza dat, Syntéza, Kontrola správnosti, Interpretace a prezentace výsledků 5. Jakým způsobem probíhá tvorba konceptu: 1. získávání zakázek, přijímání objednávek či tvorby nabídek; 2. jednání se zákazníky ve standardních či nestandardních situacích (vyřizování reklamací); 3. vyřizování objednávek (z hlediska času a způsobu); 4. vystavování faktur a zajišťování plateb; 5. pečování o zákazníky (nové i stálé) jako jsou informace o novinkách, upomínání se a zajišťování individuálního přístupu 6. Popište Porterův model 5 sil a vysvětlete k čemu slouží napomáhá mapovat vnější mikroprostředí. 1) konkurenční ring zde je sledovaná firma a konkurenti -> tlaky či spolupráce 2) dodavatelé ovlivňují poptávku konkurenčního ringu (forma dod. trhu monopol, oligopol, polypol) 3) odběratelé pozice je dána tržní mocí 4) potenciální konkurenti ještě nevstoupili, ale mohli by se stát součástí konkurenčního ringu 5) substituty uspokojují stejné potřeby jiným způsobem. Může dojít k útlumu poptávky po službách v konkurenčním ringu. 7.Z jakých komponent se skládá struktura systému poskytování služeb podle Kaspara: Poskytování služeb lze chápat jako systém, na který má vliv okolí v následujících formách: ekonomické prostředí,sociální prostředí,technologické prostředí,politicko-legislativní prostředí,ekologické prostředí Uvnitř systému poskytování služby je jak subjekt, co služby čerpá, tak objekt, který službu poskytujue. Objekt dělíme na: podnik poskytující služby vč. kapacit, místo poskytování služby, organizace a podpora poskytování služby 8.Vysvětlete význam poslání a popište jeho tvorbu a komunikaci: Poslání = Má schopnost motivovat lidské zdroje k dosažení podnikových cílů. Tvorba poslání: vyvarovat se příliš obecné či specifické definici, zvážit veškeré publikum poslání, poslání musí být jedinečné, chápat všechny podmínky a souvislosti v dané podnikatelské činnosti, poslání musí být orientované na trh Komunikace: plakáty v provozovnách, kartičky vkládané do osobních plánovacích kalendářů nebo na stoly ZC, propagační prospekty 9. Čím začíná rozhodování o organizaci a vedení lidí ve firmě: Začíná klíčovými otázkami: Jaké činnosti je nutné ve firmě provádět? Jakým způsobem lze tyto činnosti spojit do pracovního místa? sestavit organizační schéma: (organizační struktura podniku, hierarchie vztahů a kompetencí) popis pracovního místa (kvalifikace, působnost, pravomoc, odpovědnost) faktory působící na pracovníka (připravenost k výkonu, schopnost podávat výkon) Dále musí manažeři zabezpečit: organizačně pracovní předpoklady, technicko-technologické předpoklady 10. Jaké součásti má řízení lidských zdrojů: 1.specifikace požadavků na pracovní místo, 2.personální agenda, 3.plánování lidských zdrojů, 4.získávání a výběr pracovníků (interní zdroje externí zdroje), 5.hodnocení pracovníků a jejich výkonů, 6.odměňování pracovníků 7.ochrana při práci a podmínky práce 8.organizace dalšího vzdělávání 9.zabezpečení prac. podmínek a sociální péče 11. Jak funguje model flexibilní firmy = slouží k vyrovnávání výkyvů z hlediska času i ekonomického vývoje 1. klíčové složky jádro firmy, jsou flexibilní schopnost vykonávat úkol, který nesouvisí s pracovním místem 2. periferní složky najímány pouze na sezónu. Nižší jistota zaměstnání nižší možnost kariérního růstu (krátkodobé smlouvy o provedení práce, zkrácená pracovní doba, sdílení pracovních míst, subkontrakty) 12. Vysvětlete možnosti řízení poptávky a nabídky služeb: marketingové nástroje poptávka je předvídatelná a lze ji posunout (propagace např. pomocí reklamy) Distribuční strategie lokalizují služby v místech největšího výskytu zákazníků, tj. výstavba hotelů a zábavních center.) inventarizace poptávky stálá kapacita firmy, periodicky se opakující nadměrná poptávka, zákazníky lze usměrňovat různými typy rezervací nebo frontami, inventarizační systémy ( lístky s pořadím v bankách) strategie honby za poptávkou poptávka není předvídatelná a je nahodilá, flexibilní firma Mnohostranný výcvik ZC umožňuje fční flexibilitu (hotelnictví). Honba za poptávkou může vést ke zbudování nadměrných kapacit hotely velké volné pozemky pro eventuální přístavby. Spoléhání na nadlidské úsilí práce přes čas 13. Proč se hovoří o pátém P ve službách LIDECH jaká je úloha zaměstnanců, zákazníků a referenčních trhů. Lidé jsou označováni jako další nástroj marketingového mixu nad rámec 4 P. Lidé se totiž na nabídce služeb podílejí třemi základními formami: 1) účast ZC tvoří kontaktní personál, ovlivňovatelé, pomocný personál

2 2)účast zákazníků jednak sami ovlivňují nabídku, spolu s ostatními zákazníky tvoří atmosféru služby 3)referenční trh tvoří jej zákazníci se svými rodinami a okruhem známých, tvoří image podniku 14. Co je to interní marketing a jakých nástrojů používá: Interní marketing = řízení lidských zdrojů (motivace, odměňování, hodnoceni ) a některá sdělení externí reklamy vlastním pracovníkům, kteří jsou sekundárním trhem. = zjednodušeně je to marketing uvnitř firmy, týkající se řízení zaměstnanců. Nástroje jsou obdobné těm, kterými firma zpracovává trh. 15. Popište model základního a periferního produktu služeb: Základní produkt (hlavní příčina koupě služby), Periferní (doplňkový) produkt (přidává hodnotu a dává nabídce jedinečnost (konkurenční výhodu)), Poskytování info a poradenské služby (jaká služba nejlépe vyhoví jeho potřebám, způsob objednání, místo služby, cena služby..), Přebírání objednávek a účtování (rezervace, platby kreditními kartami) Péče o zákazníka při příchodu, kdy čeká (šatna, čtení, hudba, říct mu jak dlouho bude čekat ), doplňkové služby (info o novinkách)), Speciální služby odchylky od rutinního stavu nabídky. Firma zde projevuje svoji flexibilitu. 16. Jakými charakteristikami se vyznačuje sortiment služeb: Portfolio služeb mix služeb, Šírka služeb = rozsah nabízených druhů služeb, Hloubka služeb = rozsah variant služeb v rámci jednoho druhu, Rozhodování o sortimentu >úspora či zvýšení nákladů na straně poskytovatele a efektivnější uspokojování potřeb zákazníků. Tento proces má vést k nalezení nabídky z hlediska: schopností firmy, disponibilního zařízení, disponibilního kapitálu 17. Co patří do auditu produktu, jakým způsobem optimalizujeme mix služeb: Mix služeb optimalizujeme auditem produktu. Zaměstnanci se zamýšlí nad tím: Jaké výhody klienti od služby očekávají, Jaká je stávající nebo budoucí dostupnost zdrojů pro uspokojování těchto potřeb službou (technických, kapitálových, lidských zdrojů), Jaké výhody nabízí produkt oproti konkurenci, Zda poskytuje poskytuje konkurence svým produktem větší výhody a zda je to příčinou ztrát naší organizace, Jestli dokáže služba organizaci přinášet dostatečný zisk (v případě veřejných služeb, zda je poskytována efektivně), Zda se dostává služba k cílovým zákazníkům a tím pádem jestli je vynakládání zdrojů na ní účelné Výstupem auditu má je optimální portfoliu služeb: výběr vhodné služby do produktového mixu, stanovení optimálního rozsahu nabízeného sortimentu, rozpoznání služby přinášející nejvyšší zisk, vytvoření co nejlepší pozice na trhu pro svou nabídku 18. Jak probíhá analýza zdrojů Analýza zdrojů další krok při sestavování optimálního portfolia služeb: Zdroje musí být využity různě s ohledem na zvolenou strategii: prodej většího množství existujících služeb stávajícím zák., prodej stávajících služeb novým zákazníkům, prodej nových služeb novým zákazníkům, prodej nových služeb stávajícím zákazníkům 19. Vysvětlete pojem: životní cyklus služby: 4 fáze: 1)zavedení na trh nárůst je pozvolný, zákazníci se o výrobku teprve dovídají, 2)růst větší info o službě, rapidně se zvyšuje prodávanost, 3) nasycení trhu zde dochází k pozvolnému nasycení zákazníků. Nových zákazníků nepřibývá ale někteří si kupují produkt znovu, 4) Útlum zákazníci ztrácejí o službu zájem. Výrobek se bud stáhne nebo inovuje (relaunch) V portfoliu firmy by měly být jednotlivé služby zastoupeny tak, že by produkty byly zastoupeny rovnoměrně ve všech fázích životního cyklu. Proto se musí služby inovovat. 20. Jaký mají význam značky ve službách. napomáhá k lepšímu rozlišení produktu, tvorbě pozitivní image. Vytváří představu o službě v mysli zákazníka. Firmy volí často značku shodnou s názvem podniku. Výhodou pokud značka vytvoří emocionální vazbu mezi organizací a zákazníkem na základě dobrých referencí Nevýhodou pokud zákazníka značka (služba) zklame 21. Jak probíhá vývoj nových služeb důvody, druhy a postup. Nové služby - z vnitřních zdrojů (zaváděny na základě vývoje vlastního produktu), aktivizací (licence) existují jako: následující generace produktu, nová slu(ale jinde na trhu existuje) existující produkt, který byl modifikován Postup: 1.vznik myšlenky např. z dlouhodobé studie, výzkumu trhu 2.pozorování myšlenky hodnocení a pro porovnávání myšlenek z hlediska cílů a zdrojů, třídění myšlenek 3.vývoj koncepce definice produktu a tržní umístění 4. ověřování koncepce testy na skupině zákazníků a sledování jejich reakcí, 5.podnikatelské analýzy podnikatelský plán náklady, zdroje a přínos produktu 6. vývoj distribuce, nástroje komunikace, testování hmotných dodávek 7. testování někdy nelze realizovat, je potřeba si najít trh, na kterém se bude testovat, 8. komercializace nutno optimálně načasovat, promyslet umístění na trh, určit cílové zákazníky. 22. Kdy dochází ke stažení služby z trhu a jaké záležitosti s tím spojené musíme brát v úvahu. Stažení: a) ve fázi degenerace služby, b) nízkém zájmu při zavádění - možným východiskem je včasná modifikace dle přání zákazníka nebo se služba stáhne z trhu naráz či postupně. analyzovat: a) rentabilitu služby (krytí alespoň variabilních nákladů) b) možnost modifikace služby c) souvislosti prodeje dané služby a ostatních služeb (zda se nedoplňují) d)projev stažení na jménu firmy e)jak upozornit stálé zákazníky na tuto situaci f) jak a kdy nahradit produkt 23. Popište vlivy působící na ceny služeb alternativní náklady zákazníka, vládní intervence, akreditace, charakteristiky služeb, zbytnost hlavně tržních služeb. Alternativní náklady zákazníka: jsou spojeny s časem. Čas na vyhledávání služby by mohly využít jinak cena času Náklady spojené s psychickým úsilím: služby, které od člověka vyžadují pochopení (finanční služby, způsob volání), překonání psychologických a sociálních zábran (žádost o provedení testu na HIV virus) Vládní intervence: kontrola prodeje služeb vládou (hlavně veřejné služby) Formy: a) povolení příslušného živnostenského úřadu (hotelnictví, gastronomie) b) akreditace doprovázená složit zkoušky (vzdělávání, audit, daňové poradenství) c)prostřednictvím vládních organizací u neprivazitovaných firem (část zdravotnictví, školství, část dopravy)

3 Charakteristiky služeb: distribuce (osobní kontakt) heterogenita služeb, vliv rozdílů mezi zbožím a službami na tvorbu cen, zhmotnitelnost služby, náklady služeb, vysoké nároky na ZC, zbytný charakter především tržních služeb 24. Jak probíhá klasifikace služeb pro cenové účely. 1. Služby podléhající veřejné regulaci cenu určují sociální a politické faktory. Rozhodují jestli cena pokryje náklady nebo je nástrojem pro sociální cíle. Zdravotní poplatky nízké X parkovné v centrech vysoké. Když se zjišťují náklady tak ekonomické + alternativní společenské (nedostupnost veř. sl.) 2. Služby podléhající samoregulaci služby regulující profesní instituce a asociace. Omezení excesivní cenové politiky 3. Tržní služby cena závisí na mnoha faktorech (náklady, vnímání hodnoty služby zákazníkem, konkurence, úroveň poptávky, urgence potřeby nakupujícího, preference zákazníka atd.) 25. Vysvětlete druhy tvorby ceny podle klasických faktorů nákladů, konkurence, poptávky. Faktory při tvorbě cenové strategie: a) náklady představuje minimum ceny za službu, aby podnik neprodělával (základ ceny) b) konkurence na cenové škále mezi cenovým základem a cen. stropem, stejné nebo podobné konkurenční služby c) hodnota služeb pro zákazníka / poptávku stropem ceny, kterou je ochoten zákazník zaplatit Cena je indikátorem kvality služby (drahé kvalitní, levné šmejd) 26. Popište dělení a specifika nákladů ve službách. 1) fixní ty, co budou nabíhat, i když firma nebude poskytovat služby (nájemné, odpisy, pojištění, vodné, úroky z úvěru ) 2) semivariabilní (náklady na dodatečné komunální služby, úklid prostor, mzdy vyplacené za přesčasy či za dodatečnou pracovní sílu) 3) variabilní jsou spojeny s přírůstkem prodeje, mění se. Většinou jsou hodně nízké (prodej dalšího sedadla v divadle nebo vlaku, pokoje v hotelu) 27. Jaký význam má hodnota služby pro zákazníky a jak se měří. Hodnota = užitek, který pro něj služba představuje. Spotřebitelský přebytek = cena, kterou zaplatí hodnota, kterou je ochoten zaplatit za získání hledaného užitku Čistá hodnota = všechny vnímané užitky všechny vnímané náklady Negativní čistá hodnota náklady spojené se získáním služby jsou neúměrné získanému užitku Čistá hodnota se dá zvýšit přidáním užitku nebo snížením nákladů zákazníka nebo kombinací těchto dvou případů. Zákazník hodnotí službu s konkurencí. Slouží k tomu diagnostické Hodnotící metody. 28. Vysvětlete pojmy kalkulace, cenová elasticita. Kalkulace pomůcka pro stanovení ceny poskytované služby, pro kontrolu plnění podnikatelského záměru a plánu Druhy kalkulací: z časového hlediska (předběžná průběžná konečná), k stanovení cen (nákladová, podle konkurence, poptávková) Cenová elasticita poptávky = změna poptávaného množství / změna ceny., podíl percentuální změny poptávky a percentuální změny ceny 29. Jaké taktiky stanovení ceny mají podnikatelé k dispozici: 1. cena slízané smetany Lze uplatnit: a)v krátkém období, b) firma má k dispozici jedinečný produkt, c) omezená poptávka d) je nutné dosáhnout bodu zvratu 2. postupné snižování 3. cena průniku na trh Cílem je: rychlé získání prvotního postavení na trhu, odrazení nových konkurentů od vstupu na trh, získání výhody před konkurencí, snaha o získání maximálního tržního podílu 4. elastická nebo flexibilní, 5. přijímaná cena 6. segmentovaná cena, 7.nákladová, 8. cenový vůdce 30. Jaká je úloha verbální reklamy je to reklama svých vlastních zákazníků. Své dobré či špatné zkušenosti předávají svým známým a rodinám. Verbální reklama vylepšuje nebo zhoršuje image podniku. Když podnik obstojí řeknou to 4-5 lidem, když ne tak lidem. 31. Popište nástroje klasického komunikačního mixu a) reklama je informování širokého okruhu spotřebitelů se záměrem ovlivnění jejich kupního chování b) dodatečné podněty prodeje služeb (kupony, soutěže, nabídky), veletrhy a výstavy,atd c)osobní prodej forma osobní komunikace s jedním nebo několika zákazníky d)public relations (vztahy s veřejností)- Cílem je vyvolat kladné postoje veřejnosti k podniku 32. Co je to komunikační strategie: Komunikační strategie strategie, slouží ke správnému výběru komunikačního kanálu Má tyto kroky: 1. situační analýza (charakteristika společnosti, vyhodnocení služeb, hodnocení spotřebitele, hodnocení konkurence) 2.stanovení cílů komunikace (informovat zákazníky o výhodách plynoucích z využití nabídky služeb, vybudovat preferenci služby u zákazníka, přesvědčit zákazníka, aby službu koupil či využil, připomínat se průběžně zákazníkům jako firma resp. Svými produkty, rozlišit nabídku od konkurence, tlumočit okruhu cílových zákazníků filozofii, poslání a hodnoty firmy) 3.rozhodnutí o nástrojích komunikačního mixu (profesní, etická a regulační omezení, omezení znalostí a finančních možností manažerů, podmínky trhu, 4. tvorba rozpočtu 5. vlastní realizace 6.vyhodnocení 33. Jaké nástroje moderní komunikace mohou poskytovatelé služeb používat. Přímý marketing přímá adresná komunikace mezi zákazníkem a prodávajícím (direkt mail pošta, televizní a rozhlasový marketing telemarketing, katalogový prodej, marketing) Výhody (vymezený segment, možnost vytvoření osobního vztahu, kontrolovatelnost naší nabídky, operativnost reakce názornost předvedení produktu, dlouhodobost využívání oslovení zákazníků z databáze) Internetová komunikace je globální, výhodný, mnoho lidí najednou je možno jedinou prezentací oslovit. 34. Jak probíhá tvorba rozpočtu komunikačního mixu. Určuje se výše nákladů na komunikaci: 1. metoda možností - vyčlení prostředky podle svého uvážení

4 2. metoda sestavení rozpočtu procentem z příjmů výdaje na komunikaci vypočítáme jako procento loňských příjmů. Nereaguje na aktuální dění na trhu 3. metoda konkurenční rovnosti snaží se napodobit konkurenci. Je však vždy o krok pozadu. Je těžké zjistit jak konkurence prostředky vynakládá. 4. metoda cíl a úkol stanoví se cíle a určí úkoly. Rozpočet bude takový aby to pokryl 35. Co je to flexibilita produkce a flexibilita spotřeby. Flexibilita produkce přizpůsobení produkce na místní podmínky. Proslulé galerie, hotelnictví a gastronomie mají nulovou flexibilitu. Flexibilita spotřeby přizpůsobení zákazníků. Uvědomit si že zákazníci jsou ochotni cestovat jen za specifickými službami a ne za rutinními Působí zde faktory:demografické vše co se týká věku, ekonomické výše příjmu, alternativní náklady, psychografické trávení volného času, životní styl, kulturní 36. Jakým způsobem se provádí segmentace zákazníků. a) určíme demografický profil (zákazníky, kterým budeme nabízet služby) b) nalezneme místa koncentrace zákazníků c) zjistíme jak, kdy a kde budou zákazníci nakupovat 37. Jaké modely umístění mají poskytovatelé k dispozici. Lokalizace závisí na analýza mikro a makroprostředí. Z hlediska makro prostředí vhodná STEP analýza (sociální, technologické, ekonomické, a politické faktory vnějšího prostředí) umožňuje zjistit např. kde je největší kupní síla. Analýza mikroprostředí umožňuje finální lokalizaci (umístění podniku) Modely primitivní využívají firmy v počátcích, nejsou náročné na čas a na finance. Složité regresivní modely odhalují vztahy mezi proměnnými a význam každé proměnné pro potenciální efektivnost umístění. (automatizace, telekomunikace, internet.) 38. Jaká je úloha zprostředkovatelů ve službách. Zprostředkovatelé: spoluproducenti, prodejci Funkce zprostředkovatelů:jako spoluproducenti zpřístupňují službu zákazníkům, zpřístupňují službu v dané lokalitě, podporují prodej, nabízejí služby od různých poskytovatelů, sdílí riziko při poskytování, jsou nejblíže trhu a znají požadavky zákazníků, rozšiřují trh (znají trh a mohou kontaktovat potenciální zákazníky) 39. Podle jakých pravidel probíhá fyzická distribuce hmotných prvků. Je nutné dopravit zásoby od dodavatele k příjemci ve správném množství s optimálními náklady a včas. Tímto se zabývá logistika. Velké organizace se musí zabývat skladováním a udržováním zásob hmotných prvků, které distribuuje využívají Moderní logistické systémy. 40. Jaký význam mají informační technologie ve službách. Informační technologie umožňují zákazníkům vyhledat a objednat jednotlivé služby pohodlně z domova a přinášejí výhody distribuce. Výhody inf. tech.: překlenují geografickou a časovou vzdálenost, volba nejvýhodnějšího distribučního kanálu, přibližují a znázorňují služby pomocí vizualizace, dovysvětlují některé vlastnosti složitých služeb, obsahují rady ohledně lokalizace provozovny, umožňují provádět platby pomocí kreditek přes net, snižují potřebu přímého kontaktu, zvyšují produktivitu práce, snížení nákladů na náročné druhy komunikace, spojení propagace a poskytování služby v rámci jednoho média, lze lépe provozovat přímý marketing, založený na komunikaci osobní se zákazníkem 41. Vysvětlete pojem: Customer Relationship Management historie, filozofie Řízení vztahů se zákazníky cílem je usilovat o loajalitu zákazníka a snaží se individuálně přistupovat ke všem zákazníkům Základní činnosti CRM: sběr dat, porovnání a analyzování dat a chování zákazníků, pružný kontakt s klientem 42. Charakterizujte současný význam řízení vztahů se zákazníky. Nová složitější dimenze, přinesla: tvorbu kvalitně vyšších a strukturovanějších nástrojů a metod, vytváření celistvé architektury řízení a ovlivňování vztahů producentů i prodejců hodnot se zákazník, Konečným cílem řízení vztahů se zákazníky je v současné době: Posunout zákazníka z pozice potencionálního kupujícího v pyramidě budovaných vztahů výše až do řady loajálních zákazníků a klíčových partnerů

5

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o.

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Dušan Šimo Martin Přibyl Jitka Krulová MARKETING (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Znojmo 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r.

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D. 460-2020/01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP)

Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D. 460-2020/01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP) Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D. 460-2020/01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP) Marketing Pojem Marketing Marketing lze zúžit na úroveň fyzického prodeje, nebo reklamní a propagační aktivity

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Bankovní marketing. Rozhodující vztahy mezi kvalitou, produktivitou a spokojeností klientů banky. Vnější prostředí.

Bankovní marketing. Rozhodující vztahy mezi kvalitou, produktivitou a spokojeností klientů banky. Vnější prostředí. doc. Ing. Božena Petrjánošová,CSc. Progres Slovakia, s.r.o. Bankovní marketing 1. Podstata marketingu Řízení banky, podobně jako řízení podnikatelských subjektů vůbec, obsahuje marketing, což znamená chovat

Více

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o.

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o. PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Mag Consulting s.r.o. Praha 2008 Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Jazyková škola B-WISE s.r.o. Bc. Lucie Hluštíková

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Jazyková škola B-WISE s.r.o. Bc. Lucie Hluštíková Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Jazyková škola B-WISE s.r.o. Bc. Lucie Hluštíková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je navrhnout efektivní opatření vedoucí ke zvýšení

Více

Mystery shopping u mobilních operátorů

Mystery shopping u mobilních operátorů Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Podniková ekonomika Forma studia: Prezenční Školní rok: 2012/2013

Více

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S.

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. BAKALÁŘSKÁ

Více

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

1 Marketing. 1.1 Úkoly marketingu. 1.2 Historie marketingu

1 Marketing. 1.1 Úkoly marketingu. 1.2 Historie marketingu Úvod Téma bakalářské práce základní pojmy marketingu, jeho úkoly a druhy marketingu jsem si vybrala z důvodu toho, že marketing by měl být v dnešní době nepostradatelnou součástí každého pracovníka firmy

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34 1 1. ÚVOD DO MARKETINGU 10 1.1 Podstata marketingu 10 1.2 Trh cestovního ruchu a zvláštnosti služeb 11 1.3 Strategické řízení 13 1.4 Marketingové řízení 14 1.5 Marketingový mix 18 1.6 Marketing v informačním

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Externí analýza zvolené organizace Bc. Edita Teznerová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Externí analýza zvolené organizace Bc. Edita Teznerová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Externí analýza zvolené organizace Bc. Edita Teznerová Diplomová práce 2014 PROHLÁŠENÍ Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. 7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006 Název: Marketing a marketingové dovednosti II. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran:

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE A AKTIVITY HOTELU POHÁDKA. Bc. Markéta Doudová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE A AKTIVITY HOTELU POHÁDKA. Bc. Markéta Doudová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE A AKTIVITY HOTELU POHÁDKA Bc. Markéta Doudová DIPLOMOVÁ PRÁCE 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

SZZ 2012 - MAŘÍ. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO.

SZZ 2012 - MAŘÍ. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. OBSAH: 1. INFORMAČNÍ POTŘEBA, KOMUNIKAČNÍ PROCES, KOMUNIKAČNÍ MODELY 1 3. PUBLIC RELATIONS, PUBLICITA, VZTAH K VEŘEJNOSTI, IMAGE, MASMÉDIA 7 4.

Více

nákup determinuje výrobu když: o

nákup determinuje výrobu když: o 1. Výroba jako hlavní podniková funkce a plánování výrobního programu a výrobního procesu - výroba definičním znakem podniku podnik je plánovitě organizovaná hospodářská jednotka, kde se zhotovují a zhodnocují

Více

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Possibilities and limitation of marketing in non-profit

Více

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Ing. David Humenčák Ing.Radek Pažout Realizátor: SPORTIGO s.r.o. Šumavská 31a 602 00 Brno e-mail: info@sportigo.cz www.sportigo.cz

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

24 CENA A CENOVÁ POLITIKA V CESTOVNÍM RUCHU

24 CENA A CENOVÁ POLITIKA V CESTOVNÍM RUCHU 24 CENA A CENOVÁ POLITIKA V CESTOVNÍM RUCHU 24.1 Podstata a funkce ceny Cena je hodnota, jíž se zákazníci vzdají výměnou za získání požadovaného produktu. Cena lze zaplatit ve formě peněz, zboží, služeb

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Plzeň 2013 Markéta PEZLOVÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Podniková strategie vybrané firmy Business

Více

Projekt marketingové komunikace povinného ručení v Kooperativa a.s. Bc. Patrik Roupa

Projekt marketingové komunikace povinného ručení v Kooperativa a.s. Bc. Patrik Roupa Projekt marketingové komunikace povinného ručení v Kooperativa a.s. Bc. Patrik Roupa Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je vytvořit náhled na problematiku marketingové komunikace

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více