konkurenční ring dodavatelé odběratelé potenciální konkurenti substituty podnik místo organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "konkurenční ring dodavatelé odběratelé potenciální konkurenti substituty podnik místo organizace"

Transkript

1 1. Definujte a charakterizujte služby z hlediska jejich odlišnosti od výrobků: Poskytování nehmotných statků k uspokojování potřeb za úplatu (rozdíl mezi výrobkem a službou). Nehmotnost, Neskladovatelnost, Nedělitelnost, Neoddělitelnost od poskytovatele Pomíjivost 2. Vyjmenujte a charakterizujte jednotl. druhy služeb: Služby podle místa jejich poskytnutí: Tržní služby, Netržní služby (veřejné služby) Služby podle cílového trhu zákazníka: Služby pro spotřebitele, Služby pro firmy/organizace Služby podle své funkce: Interní služby, Externí služby Služby podle cílového trhu a stupně nehmotnosti Čisté externí služby, Služby poskytující přidanou hodnotu ke hmotnému produktu, Služby zpřístupňující hmotný produkt (externí služby vyžadující hmotné prvky) 3. Vysvětlete součásti podnikatelského plánu: 1. Přehled podnikových záměrů:2.formulace cílů:3.stav technologického vývoje v navrhované oblasti:4.technický popis služby:5.strategie trhu:6.prodejní taktika:7.navrhovaná organizace:8.kvantitativní dokumentace:9.vztahy k životnímu prostředí:10.závěry:přílohová část: 4. Na jaké aspekty je zaměřen průzkum trhu a vysvětlete jeho fáze: Kdo jsou naši zákazníci -Segmentace (hlavně demografické vlastnosti), Kdo jsou naši konkurenti, Kdo trh dále ovlivňuje, Je nutné chápat trh agregovaně nebo se specializovat fáze: Stanovení cíle, Formulace hypotéz, Výběr způsobu sběru dat, Sběr dat, Analýza dat, Syntéza, Kontrola správnosti, Interpretace a prezentace výsledků 5. Jakým způsobem probíhá tvorba konceptu: 1. získávání zakázek, přijímání objednávek či tvorby nabídek; 2. jednání se zákazníky ve standardních či nestandardních situacích (vyřizování reklamací); 3. vyřizování objednávek (z hlediska času a způsobu); 4. vystavování faktur a zajišťování plateb; 5. pečování o zákazníky (nové i stálé) jako jsou informace o novinkách, upomínání se a zajišťování individuálního přístupu 6. Popište Porterův model 5 sil a vysvětlete k čemu slouží napomáhá mapovat vnější mikroprostředí. 1) konkurenční ring zde je sledovaná firma a konkurenti -> tlaky či spolupráce 2) dodavatelé ovlivňují poptávku konkurenčního ringu (forma dod. trhu monopol, oligopol, polypol) 3) odběratelé pozice je dána tržní mocí 4) potenciální konkurenti ještě nevstoupili, ale mohli by se stát součástí konkurenčního ringu 5) substituty uspokojují stejné potřeby jiným způsobem. Může dojít k útlumu poptávky po službách v konkurenčním ringu. 7.Z jakých komponent se skládá struktura systému poskytování služeb podle Kaspara: Poskytování služeb lze chápat jako systém, na který má vliv okolí v následujících formách: ekonomické prostředí,sociální prostředí,technologické prostředí,politicko-legislativní prostředí,ekologické prostředí Uvnitř systému poskytování služby je jak subjekt, co služby čerpá, tak objekt, který službu poskytujue. Objekt dělíme na: podnik poskytující služby vč. kapacit, místo poskytování služby, organizace a podpora poskytování služby 8.Vysvětlete význam poslání a popište jeho tvorbu a komunikaci: Poslání = Má schopnost motivovat lidské zdroje k dosažení podnikových cílů. Tvorba poslání: vyvarovat se příliš obecné či specifické definici, zvážit veškeré publikum poslání, poslání musí být jedinečné, chápat všechny podmínky a souvislosti v dané podnikatelské činnosti, poslání musí být orientované na trh Komunikace: plakáty v provozovnách, kartičky vkládané do osobních plánovacích kalendářů nebo na stoly ZC, propagační prospekty 9. Čím začíná rozhodování o organizaci a vedení lidí ve firmě: Začíná klíčovými otázkami: Jaké činnosti je nutné ve firmě provádět? Jakým způsobem lze tyto činnosti spojit do pracovního místa? sestavit organizační schéma: (organizační struktura podniku, hierarchie vztahů a kompetencí) popis pracovního místa (kvalifikace, působnost, pravomoc, odpovědnost) faktory působící na pracovníka (připravenost k výkonu, schopnost podávat výkon) Dále musí manažeři zabezpečit: organizačně pracovní předpoklady, technicko-technologické předpoklady 10. Jaké součásti má řízení lidských zdrojů: 1.specifikace požadavků na pracovní místo, 2.personální agenda, 3.plánování lidských zdrojů, 4.získávání a výběr pracovníků (interní zdroje externí zdroje), 5.hodnocení pracovníků a jejich výkonů, 6.odměňování pracovníků 7.ochrana při práci a podmínky práce 8.organizace dalšího vzdělávání 9.zabezpečení prac. podmínek a sociální péče 11. Jak funguje model flexibilní firmy = slouží k vyrovnávání výkyvů z hlediska času i ekonomického vývoje 1. klíčové složky jádro firmy, jsou flexibilní schopnost vykonávat úkol, který nesouvisí s pracovním místem 2. periferní složky najímány pouze na sezónu. Nižší jistota zaměstnání nižší možnost kariérního růstu (krátkodobé smlouvy o provedení práce, zkrácená pracovní doba, sdílení pracovních míst, subkontrakty) 12. Vysvětlete možnosti řízení poptávky a nabídky služeb: marketingové nástroje poptávka je předvídatelná a lze ji posunout (propagace např. pomocí reklamy) Distribuční strategie lokalizují služby v místech největšího výskytu zákazníků, tj. výstavba hotelů a zábavních center.) inventarizace poptávky stálá kapacita firmy, periodicky se opakující nadměrná poptávka, zákazníky lze usměrňovat různými typy rezervací nebo frontami, inventarizační systémy ( lístky s pořadím v bankách) strategie honby za poptávkou poptávka není předvídatelná a je nahodilá, flexibilní firma Mnohostranný výcvik ZC umožňuje fční flexibilitu (hotelnictví). Honba za poptávkou může vést ke zbudování nadměrných kapacit hotely velké volné pozemky pro eventuální přístavby. Spoléhání na nadlidské úsilí práce přes čas 13. Proč se hovoří o pátém P ve službách LIDECH jaká je úloha zaměstnanců, zákazníků a referenčních trhů. Lidé jsou označováni jako další nástroj marketingového mixu nad rámec 4 P. Lidé se totiž na nabídce služeb podílejí třemi základními formami: 1) účast ZC tvoří kontaktní personál, ovlivňovatelé, pomocný personál

2 2)účast zákazníků jednak sami ovlivňují nabídku, spolu s ostatními zákazníky tvoří atmosféru služby 3)referenční trh tvoří jej zákazníci se svými rodinami a okruhem známých, tvoří image podniku 14. Co je to interní marketing a jakých nástrojů používá: Interní marketing = řízení lidských zdrojů (motivace, odměňování, hodnoceni ) a některá sdělení externí reklamy vlastním pracovníkům, kteří jsou sekundárním trhem. = zjednodušeně je to marketing uvnitř firmy, týkající se řízení zaměstnanců. Nástroje jsou obdobné těm, kterými firma zpracovává trh. 15. Popište model základního a periferního produktu služeb: Základní produkt (hlavní příčina koupě služby), Periferní (doplňkový) produkt (přidává hodnotu a dává nabídce jedinečnost (konkurenční výhodu)), Poskytování info a poradenské služby (jaká služba nejlépe vyhoví jeho potřebám, způsob objednání, místo služby, cena služby..), Přebírání objednávek a účtování (rezervace, platby kreditními kartami) Péče o zákazníka při příchodu, kdy čeká (šatna, čtení, hudba, říct mu jak dlouho bude čekat ), doplňkové služby (info o novinkách)), Speciální služby odchylky od rutinního stavu nabídky. Firma zde projevuje svoji flexibilitu. 16. Jakými charakteristikami se vyznačuje sortiment služeb: Portfolio služeb mix služeb, Šírka služeb = rozsah nabízených druhů služeb, Hloubka služeb = rozsah variant služeb v rámci jednoho druhu, Rozhodování o sortimentu >úspora či zvýšení nákladů na straně poskytovatele a efektivnější uspokojování potřeb zákazníků. Tento proces má vést k nalezení nabídky z hlediska: schopností firmy, disponibilního zařízení, disponibilního kapitálu 17. Co patří do auditu produktu, jakým způsobem optimalizujeme mix služeb: Mix služeb optimalizujeme auditem produktu. Zaměstnanci se zamýšlí nad tím: Jaké výhody klienti od služby očekávají, Jaká je stávající nebo budoucí dostupnost zdrojů pro uspokojování těchto potřeb službou (technických, kapitálových, lidských zdrojů), Jaké výhody nabízí produkt oproti konkurenci, Zda poskytuje poskytuje konkurence svým produktem větší výhody a zda je to příčinou ztrát naší organizace, Jestli dokáže služba organizaci přinášet dostatečný zisk (v případě veřejných služeb, zda je poskytována efektivně), Zda se dostává služba k cílovým zákazníkům a tím pádem jestli je vynakládání zdrojů na ní účelné Výstupem auditu má je optimální portfoliu služeb: výběr vhodné služby do produktového mixu, stanovení optimálního rozsahu nabízeného sortimentu, rozpoznání služby přinášející nejvyšší zisk, vytvoření co nejlepší pozice na trhu pro svou nabídku 18. Jak probíhá analýza zdrojů Analýza zdrojů další krok při sestavování optimálního portfolia služeb: Zdroje musí být využity různě s ohledem na zvolenou strategii: prodej většího množství existujících služeb stávajícím zák., prodej stávajících služeb novým zákazníkům, prodej nových služeb novým zákazníkům, prodej nových služeb stávajícím zákazníkům 19. Vysvětlete pojem: životní cyklus služby: 4 fáze: 1)zavedení na trh nárůst je pozvolný, zákazníci se o výrobku teprve dovídají, 2)růst větší info o službě, rapidně se zvyšuje prodávanost, 3) nasycení trhu zde dochází k pozvolnému nasycení zákazníků. Nových zákazníků nepřibývá ale někteří si kupují produkt znovu, 4) Útlum zákazníci ztrácejí o službu zájem. Výrobek se bud stáhne nebo inovuje (relaunch) V portfoliu firmy by měly být jednotlivé služby zastoupeny tak, že by produkty byly zastoupeny rovnoměrně ve všech fázích životního cyklu. Proto se musí služby inovovat. 20. Jaký mají význam značky ve službách. napomáhá k lepšímu rozlišení produktu, tvorbě pozitivní image. Vytváří představu o službě v mysli zákazníka. Firmy volí často značku shodnou s názvem podniku. Výhodou pokud značka vytvoří emocionální vazbu mezi organizací a zákazníkem na základě dobrých referencí Nevýhodou pokud zákazníka značka (služba) zklame 21. Jak probíhá vývoj nových služeb důvody, druhy a postup. Nové služby - z vnitřních zdrojů (zaváděny na základě vývoje vlastního produktu), aktivizací (licence) existují jako: následující generace produktu, nová slu(ale jinde na trhu existuje) existující produkt, který byl modifikován Postup: 1.vznik myšlenky např. z dlouhodobé studie, výzkumu trhu 2.pozorování myšlenky hodnocení a pro porovnávání myšlenek z hlediska cílů a zdrojů, třídění myšlenek 3.vývoj koncepce definice produktu a tržní umístění 4. ověřování koncepce testy na skupině zákazníků a sledování jejich reakcí, 5.podnikatelské analýzy podnikatelský plán náklady, zdroje a přínos produktu 6. vývoj distribuce, nástroje komunikace, testování hmotných dodávek 7. testování někdy nelze realizovat, je potřeba si najít trh, na kterém se bude testovat, 8. komercializace nutno optimálně načasovat, promyslet umístění na trh, určit cílové zákazníky. 22. Kdy dochází ke stažení služby z trhu a jaké záležitosti s tím spojené musíme brát v úvahu. Stažení: a) ve fázi degenerace služby, b) nízkém zájmu při zavádění - možným východiskem je včasná modifikace dle přání zákazníka nebo se služba stáhne z trhu naráz či postupně. analyzovat: a) rentabilitu služby (krytí alespoň variabilních nákladů) b) možnost modifikace služby c) souvislosti prodeje dané služby a ostatních služeb (zda se nedoplňují) d)projev stažení na jménu firmy e)jak upozornit stálé zákazníky na tuto situaci f) jak a kdy nahradit produkt 23. Popište vlivy působící na ceny služeb alternativní náklady zákazníka, vládní intervence, akreditace, charakteristiky služeb, zbytnost hlavně tržních služeb. Alternativní náklady zákazníka: jsou spojeny s časem. Čas na vyhledávání služby by mohly využít jinak cena času Náklady spojené s psychickým úsilím: služby, které od člověka vyžadují pochopení (finanční služby, způsob volání), překonání psychologických a sociálních zábran (žádost o provedení testu na HIV virus) Vládní intervence: kontrola prodeje služeb vládou (hlavně veřejné služby) Formy: a) povolení příslušného živnostenského úřadu (hotelnictví, gastronomie) b) akreditace doprovázená složit zkoušky (vzdělávání, audit, daňové poradenství) c)prostřednictvím vládních organizací u neprivazitovaných firem (část zdravotnictví, školství, část dopravy)

3 Charakteristiky služeb: distribuce (osobní kontakt) heterogenita služeb, vliv rozdílů mezi zbožím a službami na tvorbu cen, zhmotnitelnost služby, náklady služeb, vysoké nároky na ZC, zbytný charakter především tržních služeb 24. Jak probíhá klasifikace služeb pro cenové účely. 1. Služby podléhající veřejné regulaci cenu určují sociální a politické faktory. Rozhodují jestli cena pokryje náklady nebo je nástrojem pro sociální cíle. Zdravotní poplatky nízké X parkovné v centrech vysoké. Když se zjišťují náklady tak ekonomické + alternativní společenské (nedostupnost veř. sl.) 2. Služby podléhající samoregulaci služby regulující profesní instituce a asociace. Omezení excesivní cenové politiky 3. Tržní služby cena závisí na mnoha faktorech (náklady, vnímání hodnoty služby zákazníkem, konkurence, úroveň poptávky, urgence potřeby nakupujícího, preference zákazníka atd.) 25. Vysvětlete druhy tvorby ceny podle klasických faktorů nákladů, konkurence, poptávky. Faktory při tvorbě cenové strategie: a) náklady představuje minimum ceny za službu, aby podnik neprodělával (základ ceny) b) konkurence na cenové škále mezi cenovým základem a cen. stropem, stejné nebo podobné konkurenční služby c) hodnota služeb pro zákazníka / poptávku stropem ceny, kterou je ochoten zákazník zaplatit Cena je indikátorem kvality služby (drahé kvalitní, levné šmejd) 26. Popište dělení a specifika nákladů ve službách. 1) fixní ty, co budou nabíhat, i když firma nebude poskytovat služby (nájemné, odpisy, pojištění, vodné, úroky z úvěru ) 2) semivariabilní (náklady na dodatečné komunální služby, úklid prostor, mzdy vyplacené za přesčasy či za dodatečnou pracovní sílu) 3) variabilní jsou spojeny s přírůstkem prodeje, mění se. Většinou jsou hodně nízké (prodej dalšího sedadla v divadle nebo vlaku, pokoje v hotelu) 27. Jaký význam má hodnota služby pro zákazníky a jak se měří. Hodnota = užitek, který pro něj služba představuje. Spotřebitelský přebytek = cena, kterou zaplatí hodnota, kterou je ochoten zaplatit za získání hledaného užitku Čistá hodnota = všechny vnímané užitky všechny vnímané náklady Negativní čistá hodnota náklady spojené se získáním služby jsou neúměrné získanému užitku Čistá hodnota se dá zvýšit přidáním užitku nebo snížením nákladů zákazníka nebo kombinací těchto dvou případů. Zákazník hodnotí službu s konkurencí. Slouží k tomu diagnostické Hodnotící metody. 28. Vysvětlete pojmy kalkulace, cenová elasticita. Kalkulace pomůcka pro stanovení ceny poskytované služby, pro kontrolu plnění podnikatelského záměru a plánu Druhy kalkulací: z časového hlediska (předběžná průběžná konečná), k stanovení cen (nákladová, podle konkurence, poptávková) Cenová elasticita poptávky = změna poptávaného množství / změna ceny., podíl percentuální změny poptávky a percentuální změny ceny 29. Jaké taktiky stanovení ceny mají podnikatelé k dispozici: 1. cena slízané smetany Lze uplatnit: a)v krátkém období, b) firma má k dispozici jedinečný produkt, c) omezená poptávka d) je nutné dosáhnout bodu zvratu 2. postupné snižování 3. cena průniku na trh Cílem je: rychlé získání prvotního postavení na trhu, odrazení nových konkurentů od vstupu na trh, získání výhody před konkurencí, snaha o získání maximálního tržního podílu 4. elastická nebo flexibilní, 5. přijímaná cena 6. segmentovaná cena, 7.nákladová, 8. cenový vůdce 30. Jaká je úloha verbální reklamy je to reklama svých vlastních zákazníků. Své dobré či špatné zkušenosti předávají svým známým a rodinám. Verbální reklama vylepšuje nebo zhoršuje image podniku. Když podnik obstojí řeknou to 4-5 lidem, když ne tak lidem. 31. Popište nástroje klasického komunikačního mixu a) reklama je informování širokého okruhu spotřebitelů se záměrem ovlivnění jejich kupního chování b) dodatečné podněty prodeje služeb (kupony, soutěže, nabídky), veletrhy a výstavy,atd c)osobní prodej forma osobní komunikace s jedním nebo několika zákazníky d)public relations (vztahy s veřejností)- Cílem je vyvolat kladné postoje veřejnosti k podniku 32. Co je to komunikační strategie: Komunikační strategie strategie, slouží ke správnému výběru komunikačního kanálu Má tyto kroky: 1. situační analýza (charakteristika společnosti, vyhodnocení služeb, hodnocení spotřebitele, hodnocení konkurence) 2.stanovení cílů komunikace (informovat zákazníky o výhodách plynoucích z využití nabídky služeb, vybudovat preferenci služby u zákazníka, přesvědčit zákazníka, aby službu koupil či využil, připomínat se průběžně zákazníkům jako firma resp. Svými produkty, rozlišit nabídku od konkurence, tlumočit okruhu cílových zákazníků filozofii, poslání a hodnoty firmy) 3.rozhodnutí o nástrojích komunikačního mixu (profesní, etická a regulační omezení, omezení znalostí a finančních možností manažerů, podmínky trhu, 4. tvorba rozpočtu 5. vlastní realizace 6.vyhodnocení 33. Jaké nástroje moderní komunikace mohou poskytovatelé služeb používat. Přímý marketing přímá adresná komunikace mezi zákazníkem a prodávajícím (direkt mail pošta, televizní a rozhlasový marketing telemarketing, katalogový prodej, marketing) Výhody (vymezený segment, možnost vytvoření osobního vztahu, kontrolovatelnost naší nabídky, operativnost reakce názornost předvedení produktu, dlouhodobost využívání oslovení zákazníků z databáze) Internetová komunikace je globální, výhodný, mnoho lidí najednou je možno jedinou prezentací oslovit. 34. Jak probíhá tvorba rozpočtu komunikačního mixu. Určuje se výše nákladů na komunikaci: 1. metoda možností - vyčlení prostředky podle svého uvážení

4 2. metoda sestavení rozpočtu procentem z příjmů výdaje na komunikaci vypočítáme jako procento loňských příjmů. Nereaguje na aktuální dění na trhu 3. metoda konkurenční rovnosti snaží se napodobit konkurenci. Je však vždy o krok pozadu. Je těžké zjistit jak konkurence prostředky vynakládá. 4. metoda cíl a úkol stanoví se cíle a určí úkoly. Rozpočet bude takový aby to pokryl 35. Co je to flexibilita produkce a flexibilita spotřeby. Flexibilita produkce přizpůsobení produkce na místní podmínky. Proslulé galerie, hotelnictví a gastronomie mají nulovou flexibilitu. Flexibilita spotřeby přizpůsobení zákazníků. Uvědomit si že zákazníci jsou ochotni cestovat jen za specifickými službami a ne za rutinními Působí zde faktory:demografické vše co se týká věku, ekonomické výše příjmu, alternativní náklady, psychografické trávení volného času, životní styl, kulturní 36. Jakým způsobem se provádí segmentace zákazníků. a) určíme demografický profil (zákazníky, kterým budeme nabízet služby) b) nalezneme místa koncentrace zákazníků c) zjistíme jak, kdy a kde budou zákazníci nakupovat 37. Jaké modely umístění mají poskytovatelé k dispozici. Lokalizace závisí na analýza mikro a makroprostředí. Z hlediska makro prostředí vhodná STEP analýza (sociální, technologické, ekonomické, a politické faktory vnějšího prostředí) umožňuje zjistit např. kde je největší kupní síla. Analýza mikroprostředí umožňuje finální lokalizaci (umístění podniku) Modely primitivní využívají firmy v počátcích, nejsou náročné na čas a na finance. Složité regresivní modely odhalují vztahy mezi proměnnými a význam každé proměnné pro potenciální efektivnost umístění. (automatizace, telekomunikace, internet.) 38. Jaká je úloha zprostředkovatelů ve službách. Zprostředkovatelé: spoluproducenti, prodejci Funkce zprostředkovatelů:jako spoluproducenti zpřístupňují službu zákazníkům, zpřístupňují službu v dané lokalitě, podporují prodej, nabízejí služby od různých poskytovatelů, sdílí riziko při poskytování, jsou nejblíže trhu a znají požadavky zákazníků, rozšiřují trh (znají trh a mohou kontaktovat potenciální zákazníky) 39. Podle jakých pravidel probíhá fyzická distribuce hmotných prvků. Je nutné dopravit zásoby od dodavatele k příjemci ve správném množství s optimálními náklady a včas. Tímto se zabývá logistika. Velké organizace se musí zabývat skladováním a udržováním zásob hmotných prvků, které distribuuje využívají Moderní logistické systémy. 40. Jaký význam mají informační technologie ve službách. Informační technologie umožňují zákazníkům vyhledat a objednat jednotlivé služby pohodlně z domova a přinášejí výhody distribuce. Výhody inf. tech.: překlenují geografickou a časovou vzdálenost, volba nejvýhodnějšího distribučního kanálu, přibližují a znázorňují služby pomocí vizualizace, dovysvětlují některé vlastnosti složitých služeb, obsahují rady ohledně lokalizace provozovny, umožňují provádět platby pomocí kreditek přes net, snižují potřebu přímého kontaktu, zvyšují produktivitu práce, snížení nákladů na náročné druhy komunikace, spojení propagace a poskytování služby v rámci jednoho média, lze lépe provozovat přímý marketing, založený na komunikaci osobní se zákazníkem 41. Vysvětlete pojem: Customer Relationship Management historie, filozofie Řízení vztahů se zákazníky cílem je usilovat o loajalitu zákazníka a snaží se individuálně přistupovat ke všem zákazníkům Základní činnosti CRM: sběr dat, porovnání a analyzování dat a chování zákazníků, pružný kontakt s klientem 42. Charakterizujte současný význam řízení vztahů se zákazníky. Nová složitější dimenze, přinesla: tvorbu kvalitně vyšších a strukturovanějších nástrojů a metod, vytváření celistvé architektury řízení a ovlivňování vztahů producentů i prodejců hodnot se zákazník, Konečným cílem řízení vztahů se zákazníky je v současné době: Posunout zákazníka z pozice potencionálního kupujícího v pyramidě budovaných vztahů výše až do řady loajálních zákazníků a klíčových partnerů

5

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia ------------------------------------------------------------------------------------- Název tematického celku: MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ. KLIENT. Cíl:

Více

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum Přednáška č.6 Mezinárodní marketingový výzkum Mezinárodní výzkum trhu Motto Kdo zná svého zákazníka, ten mu umí nabídnout zboží, které potřebuje způsobem, který ho zaujme. Marketingový výzkum systematické

Více

MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán.

MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán. MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán. Ing. Hlavní pojmy Marketingu co je nutné umět aplikovat Metody analýzy PPO PZ/EZ Maslowova pyramida potřeb Produkt a analýza produktu Produktový

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00.

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00. Certifikovaný kurz: CIMA A Termín: 27. 03. 2013-13. 06. 2013, 09:30 17:00 Místo: Centrum podpory projektů VUT v Brně, Kounicova 67a, 602 00 Brno učebna č. 128 - kolem Billy po schodech nahoru, na terase

Více

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Prodej je aktem směny, ke které dochází na trhu (místo, kde se setkává nabídka a poptávka). Směna je proces, ve kterém předmět

Více

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena Základní nástroje marketingu Marketingový mix a jeho struktura Marketingový mix Produkt Rozmanitost produktů Jakost Design Funkce Značka Balení Velikosti Služby Záruky Vrácení výrobků Cena Ceníková cena

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Marketingové řízení podniku I Ing.Karel Havlíček, Ph.D, MBA

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Marketingové řízení podniku I Ing.Karel Havlíček, Ph.D, MBA Marketingové řízení podniku I Metodický list č.1 Název tematického celku : Úloha marketingu v hyperkonkurenčním prostředí a uspokojování potřeb zákazníků Role marketingu ve firemní hierarchii Vlastnická

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY Marketingový výzkum Realizace Tomek - Vávrová YMVY Proces marketingového výzkumu Návrh projektu výzkumu Stanovení zdrojů a způsobu získávání informací Sběr informací Vyhodnocení výzkumu a interpretace

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová MARKETINGOVÝ VÝZKUM Transakce mezi podnikem a trhem Komunikace Komunikace Nákupní trh Úhrada Zboží Podnik Úhrada Zboží Odbytový trh Nákupní informace Odbytové informace zbožní transakce informační transakce

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1266_Chování organizace_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1266_Chování organizace_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1266_Chování organizace_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu:

Více

1. KAPITOLA 3. KAPITOLA

1. KAPITOLA 3. KAPITOLA marketing management Philip Kotler l O. rozšírené vydání. rr Obsah. o autorovi 11 Potreba udrž et si zákazníky 64 Predm1uva k českému vydání _12 Vztahový marketing: klíč 66 Predm1uva 13 Pridávání strukturálních

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

Cena z makroekonomického pohledu

Cena z makroekonomického pohledu Cena Definice ceny Cena je vyjádření hodnoty zboží nebo služby v peněžních či jiných jednotkách Mění se v čase podle momentální nabídky a poptávky a v závislosti na jejich očekávaném vývoji Cena má mnoho

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 4 a 5 a 6 Marketingový algoritmus Jako

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

Marketing je. Podniková ekonomika

Marketing je. Podniková ekonomika Základy marketingu Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson, 1992) sociální

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více

Mikroprostředí firmy

Mikroprostředí firmy VY_32_INOVACE_MAR_86 Mikroprostředí firmy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Reklama v rozhodování firmy. Reklamní výdaje a jejich účinnost. Praktické rozhodování o reklamních výdajích. Volba optimální reklamní technologie. Reklama v různých tržních strukturách. Efekty reklamy

Více

Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA

Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA PODNIKOVÁ EKONOMIKA ZÁKLADY 1. Cíle podniku, jejich vyjádření, uspořádání a vztahy mezi nimi. 2. Zakladatelský rozpočet. 3. Právní formy podnikání a kritéria jejich volby.

Více

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec B104MFS Marketing finančních služeb Václav Kupec 2/26 2/15 3 Nástroje marketingového mixu 3.1 Finanční instituce - vymezení pojmu Na finančním trhu je nabízeno velice široké spektrum finančních služeb.

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

ra e IC. Dagmar Jakubíková

ra e IC. Dagmar Jakubíková I mar Dagmar Jakubíková. ra e IC. e In Strategické plánování Situační analýza a predikce vývoje Marketingové che a strategie Produktová, distribuční, cenová a komunikační politika a strategie Grada Publishing

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE MANAGEMENT PROCESŮ část 10, díl 3, kapitola 5, str. 1 10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE Strategické marketingové plánování musí rozhodnout o volbě a pokrytí trhu, stanovení chování vůči tržním subjektům

Více

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU L 7 Ing. Jiří Šnajdar 2015 Distribuce a distribuční politika Distribuce = soubor postupů a činností, pomocí kterých je zboží dáno k dispozici spotřebiteli nebo uživateli

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. PODNIK... 7 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO

Více

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI Ing. Lukáš Kučera druhy podnikových zákazníků spotřebitelský trh a jeho chování průmyslový trh a jeho chování nákupní rozhodovací proces spotřebitele životní cyklus produktu

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1./01/ 02/19 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Struktura odvětví Odvětvová struktura. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze

Struktura odvětví Odvětvová struktura. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Odvětvová struktura Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Obsah přednášky Odvětvová struktura Struktura odvětví Strukturální politika Struktura = prvky a vztahy mezi nimi Národohospodářská

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I Základy marketingu Co je marketing? Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson,

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Anotace: Prezentace je zaměřená na výklad marketingového nástroje - cena. Obsahuje faktory vnitřní a vnější, pojem cenová strategie a její typy, ceny v hotelnictví a cenová diferenciace. Projekt: Reg.č.:

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Úloha marketingu v hyperkonkurenčním prostředí a uspokojování potřeb zákazníků

Úloha marketingu v hyperkonkurenčním prostředí a uspokojování potřeb zákazníků Úloha marketingu v řízení podniků I 1.semestr kombinovaného studia 6 ( 3 setkání á 2 hod ) Metodický list č.1 Úloha marketingu v hyperkonkurenčním prostředí a uspokojování potřeb zákazníků Záměrem úvodní

Více

Možné řešení úkolu. Sen Market

Možné řešení úkolu. Sen Market Možné řešení úkolu Sen Market Žák Třída Datum zpracování Osnova 1. Plánování: a) Základní strategické cíle b) SWOT analýza c) Porterova analýza konkurence 2. Organizování: a) Organizační struktura Sen

Více

Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ

Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ Struktura přednášky Výrobní činnost podniku Základní výrobní procesy Příprava výroby Řízení výroby Nákupní a výrobní činnost podniku Nákup Prodej

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 7 LS, akad.rok 2014/2015 Strategtický management - VŽ 1 Analýza obecného (generálního) okolí podniku LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Analýza

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Cena Číslo DUMu:

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_88 Marketingové řízení Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Komunikační proces -

Více

Produkt a jeho charakteristika

Produkt a jeho charakteristika Název školy Produkt a jeho charakteristika Ročník studia/třída Produkt a jeho charakteristika VY_32_INOVACE_11_01_01 Tento materiál je určen k doplnění výuky předmětu v prvním ročníku oboru Podnikání.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více