ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ PRINCIPY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ PRINCIPY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ PRINCIPY Studijní texty pro distanční studium Jaroslava Kubátová 1

2 Recenzent: Ing. Zdeněk Puchinger 1. vydání Jaroslava Kubátová, 2003 ISBN

3 OBSAH Úvod Pozvání ke studiu ekonomických principů Člověk a ekonomie Ekonomický koloběh Racionální chování Ekonomické chování spotřebitele Celkový užitek a mezní užitek Poptávka a poptávané množství Náklady a nabídka Nabídka Tržní rovnováha a efektivnost Změny rovnováhy Směna a specializace Dokonalá a nedokonalá konkurence Cenová tvorba na nedokonale konkurenčním trhu Omezení konkurence Výrobní faktory Trh práce Kapitál a úrok Volné a veřejné statky. Veřejná volba Volné zdroje, volné statky, veřejné statky Veřejná volba Racionální neznalost Domácí produkt Podoby domácícho produktu Tvorba a užití HDP Bankovní soustava. Tvorba a trh peněz Peníze Bankovní soustava Agregátní poptávka. Agregátní nabídka Agregátní poptávka Agregátní nabídka Poptávkové a nabídkové šoky Hospodářský cyklus

4 14 Inflace Měnový trh Platební bilance Státní rozpočet Měnová politika Použitá literatura (doporučená jako rozšiřující): Klíč ke cvičením

5 ÚVOD Vážení studenti, stojíte na začátku studia základních ekonomických principů. Kurz má jediný cíl podnítit vaše ekonomické myšlení. Já se jmenuji Jaroslava Kubátová jsem ekonomka a politoložka a postupně vás budu provázet osmnácti kapitolami s tematikou, která se vás každodenně dotýká. Na konci kurzu jí budete mnohem lépe rozumět a umět ji využít ve vlastní prospěch. Je však nutné vědět, že ekonomie užívá modely. Každý model je zjednodušením reality, ale zároveň je každý model dobrý, pokud něco vysvětluje, něco pomáhá pochopit. Navíc každá ekonomická teorie (pojetí, pohled) má svého původce, své zastánce a na druhé straně oponenty a odpůrce (tento vztah bývá logicky reciproční). Potíž je v tom, že ekonomika je založena na jednání zcela konkrétních lidí. A ti se klidně zachovají proti předpokladům ekonomie. Přesto je jisté, že neznalost ekonomie v současné době není neznalostí racionální. Ano, i tento krásný pojem je ekonomickou kategorií a dozvíte se o něm více v průběhu studia, do něhož vám přeji hodně chuti, sil a úspěchů. Každá kapitola je doplněna cvičením. Uděláte dobře, když je vždy celé samostatně vyřešíte a teprve pak nahlédnete do klíče. Kromě toho vás čeká šest velmi samostatných tvůrčích korespondenčních úloh. Jejich vypracování je povinné a já už se na ně jakož i na diskuse s vámi velmi těším! 5

6 6

7 1 POZVÁNÍ KE STUDIU EKONOMICKÝCH PRINCIPŮ Studijní cíle Po prostudování kapitoly budete schopni zhodnotit význam studia ekonomických principů a zákonitostí a vysvětlit výchozí ekonomické pojmy. Průvodce studiem Protože stojíme na úplném začátku studia ekonomických principů a mou snahou je provést vás látkou co nejpohodlněji, budu vám všechny základní ekonomické pojmy postupně objasňovat. To znamená, že v této chvíli lze říci: Požadované vstupní znalosti žádné. Kurz si však neklade za cíl, abyste nastudovali obsáhlou množinu teoretických definic, které se stejně rychle zapomínají, ale abyste si osvojili určitý způsob aktivního ekonomického uvažování. Proto začneme úkolem (řešení většiny dalších úloh je uvedeno v klíči): Cvičení 1.1 Co považujete za základní ekonomický problém? Až odpovíte, napište si během asi jedné dvou minut seznam všeho, co byste rádi vlastnili a spotřebovávali (věci, služby). Máte úplný dostatek všeho, co byste si přáli? A mají ho všichni lidé? Proč? Nyní se vra te k úvodní otázce. Odpovídáte stejně nebo měníte názor? Svoji odpově podložte argumenty. Centrální ekonomický problém Problémem, který vyvolává nutnost ekonomického zkoumání, je omezenost zdrojů, jež má lidstvo k dispozici. Jinými slovy zdroje jsou vzácné. Zdroji rozumíme všechno, co se bu přímo spotřebovává nebo slouží jako vstup k další výrobě. Jenže lidské potřeby a přání jsou neomezené. Mezi omezeností zdrojů a neomezeností lidských potřeb tedy vzniká rozpor. Ekonomie je vědou, která zkoumá způsoby, jakými lidé používají vzácné zdroje k produkci výrobků a služeb a jak tyto produkty rozdělují mezi současnou a budoucí spotřebu a mezi jednotlivce a spotřebitelské skupiny. Vzácnost zdrojů Předmět ekonomie Pro zájemce Ekonomie jako samostatná vědní disciplína vznikla v 18. století a její počátky souvisejí s vydáním knihy Adama Smithe Pojednání o podstatě a původu bohatství národů (1776). Kořeny ekonomie však sahají mnohem dále do minulosti. Samotný název EKO- NOMIE pochází z doby antického Řecka z řeckého oikos dům a nomos zákon. Ve světové (anglicky psané) literatuře se pro ekonomii užívá pojem economics. V běžné české řeči se zaměňují pojmy ekonomie a ekonomika. Je to tolerováno, ale přísně vzato je ekonomika souhrnem zařízení a činností sloužících k cílevědomému uspokojování potřeb lidí (zcela schematicky lze říci, že ekonomie je teorií, ekonomika praxí). Ekonomie je tradičně rozdělována na dvě oblasti: mikroekonomii a makroekonomii Mikroekonomie studuje chování jednotlivých ekonomických jednotek (např. firem a domácností) a chování dílčích trhů (např. trhu výrobků a služeb). Makroekonomie Mikroekonomie 7

8 Makroekonomie Pozitivní ekonomie Normativní ekonomie studuje ekonomii jako celek, zabývá se tématy jako je celková produkce v zemi, celková zaměstnanost, cenová hladina, inflace, státní rozpočet apod. Podle toho, zda ekonomie hodnotí nebo nehodnotí ekonomické procesy a jevy, rozlišujeme ekonomii pozitivní a normativní. Pozitivní ekonomie zkoumá ekonomické procesy tak jak probíhají aniž by o nich vynášela hodnotící soudy (jev X je dobrý, jev Y špatný). Normativní ekonomie usiluje o nalezení odpovědi na otázku jaká by ekonomická realita měla být (jevy hodnotí a dává doporučení). Průvodce studiem Naše studium se bude zabývat základními ekonomickými principy, a proto nebudeme rozlišovat, zda se právě pohybujeme více v oblasti mikroekonomie či makroekonomie ani zda pozitivisticky popisujeme ekonomické jevy nebo vyslovujeme normativní soud. Je však důležité vědět o existenci těchto oblastí ekonomie a po zvládnutí základního kurzu se jim zájemci mohou věnovat v rámci prohlubujícího samostudia. Pro zájemce Biblí podrobného studia ekonomie je Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D.: Economics. Český překlad Svoboda, Praha Potřeba Statek Výrobek Služba Užitek Ekonomie bezprostředně souvisí s lidskými potřebami. Potřebu chápeme jako nedostatek něčeho, který si člověk uvědomuje nebo ho alespoň poci uje, a který jej podněcuje k aktivitě, jež vede k odstranění vnímaného nedostatku. Potřeby jsou uspokojovány spotřebou statků, tzn. výrobků a služeb. Výrobkem rozumíme věc, která slouží k uspokojování lidských potřeb. Službou rozumíme užitečnou lidskou činnost, která uspokojuje lidské potřeby samotným svým průběhem. Uspokojení plynoucí ze spotřeby výrobků a služeb je označováno jako užitek. Průvodce studiem V některé o něco starší literatuře se lze setkat s odlišným pojetím pojmu statek. Bývá zde uváděno, že potřeby jsou uspokojovány prostřednictvím statků (hmotných předmětů) a služeb (užitečných činností). (Toto jednodušší dělení však působí jisté metodické problémy). Zopakujme si: Výrobky Lidské potřeby Uspokojování Statky Služby obrázek 1 Shrnutí Ekonomie zkoumá způsoby využívání omezených zdrojů k produkci. Produkce statků (výrobků a služeb) je nutná pro uspokojení lidských potřeb. 8

9 Cvičení 1.2 Doplňte věty: 1. Centrální ekonomický problém spočívá ve, která je v rozporu s neomezeností 2. Způsoby řešení tohoto problému zkoumá 3. Poci ovaný nedostatek něčeho označujeme jako 4. Potřeby jsou uspokojovány prostřednictvím 5. Hmotné statky nazýváme, nehmotné statky jsou 9

10 2 ČLOVĚK A EKONOMIE Studijní cíle V této kapitole si ujasníme pozici ekonomie v systému věd, zobrazíme ekonomický koloběh a vysvětlíme předpoklady racionálního chování ekonomického člověka. Požadované vstupní znalosti Znalost pojmů: ekonomie, potřeba, statek Průvodce studiem V následující části kapitoly se budeme zamýšlet nad tím, do jaké míry je ekonomie exaktní vědou a jak přesně a jednoznačně lze formulovat ekonomické zákony. Otázka Představte si, že byste měli odvodit fyzikální zákon popisující vztah mezi dráhou, rychlostí a dobou rovnoměrného pohybu a jiný zákon, který by vyjadřoval, jaké množství čokolády koupí zákazník při určité ceně čokolády. Na rozdíl od fyzikálních veličin nejsou veličiny, které ovlivňují ekonomické chování člověka, objektivně měřitelné. Jsou to vesměs subjektivní pocity (chu, nálada ), které určují jednání člověka, a proto ho lze obtížně předvídat. Ekonomické zákony mají tedy odlišný charakter než např. zákony fyzikální. Zakládají se na pozorování, nikoli na měření. Všechny ekonomické principy jsou tedy určitými modely, které jsou ve srovnání s realitou značně zjednodušené, avšak umožňují základní uchopení reality a orientaci v ní. Ekonomie se zabývá otázkami, které mají bezprostřední vliv na blahobyt lidí. Četné výzkumy prokazují, že existuje úzká souvislost mezi vnímanou životní úrovní a celkovou spokojeností lidí. Odpovědnost za ekonomické výsledky lidé často připisují politikům. Politika a ekonomika se intenzivně ovlivňují a ekonomii můžeme považovat za vědu politickou. Stav ekonomiky však není určován jen politickými rozhodnutími, ale také soukromým rozhodováním jednotlivých lidí. Průvodce studiem V následujícím textu použijeme několik pojmů, které přesně vyložíme až v dalších kapitolách. Jsou to však pojmy všeobecně známé a běžně užívané a toto jejich chápaní je pro porozumění výkladu zcela postačující. Princip cenových signálů Při svém rozhodování jedinci užívají určité množství informací, které mají k dispozici vzhledem ke specializaci svých činností a vzhledem k existující dělbě práce. Všichni lidé se však setkávají na trhu, přičemž tržní systém funguje na principu cenových signálů. Příklad Představme si, že každý den k večeři pijeme mléko. Objeví se informace, že významně poklesla dojivost. Co se bude dít? 10

11 Vzroste cena mléka, protože mléko je nyní vzácnější tím se naplnila informační funkce ceny. Protože mléko je nyní dražší, budou spotřebitelé omezovat jeho spotřebu a nahrazovat ji levnějším nápojem, např. stolní balenou vodou. Toto řešení pro ně znamená úsporu při spotřebě cenově výhodnější komodity a je výsledkem motivační funkce ceny. Protože se zvyšuje spotřeba balených stolních vod a snižuje spotřeba mléka, podnikatelé se přesouvají z oboru výroby mléka do oblasti produkce stolních vod, kde lze nyní očekávat efektivnější zhodnocení výrobních zdrojů. Tak se naplňuje alokační funkce ceny. Cenový mechanismus je nepostradatelný pro fungování ekonomiky. Dalšími významnými vlivy na trhu jsou tzv. sankce. Existují tři významné typy těchto sankcí. První jsou sankce zákonné, ukotvené v legislativě. Druhým typem jsou sankce morální, spjaté s veřejným míněním. Lidé mají tendenci distancovat se od subjektů, které porušují etická pravidla. Třetím typem jsou sankce tržní konkurence. Jejich působení je velmi jednoduché a účinné, podmínkou však je dostatečně velká konkurence na trhu. Spočívají v tom, že zákazník již více nenavštíví kadeřníka, který ho nepěkně ostříhal, ale půjde k jinému, nebude napříště nakupovat v obchodě s neochotnou obsluhou, nezavolá opraváře, jehož práci musel reklamovat apod. Funkce ceny informační motivační alokační Tržní sankce zákonné morální tržní konkurence Průvodce studiem Celé tržní hospodářství je velmi složitým systémem, a právě proto je obtížné ho jednoduše a přehledně popsat. Právě pro spletité a jemné souvislosti a praktickou nekonečnost subjektů a vztahů, které ho tvoří, musíme být trpěliví a obezřetní při odhalování základních ekonomických principů. Nelze se vyhnout tomu, že v průběhu studia nastíním některé souvislosti, které definitivně pochopíte až po prostudování dále zařazených kapitol. Po skončení kurzu však nepochybně budete okouzleni hloubkou vzájemných vazeb a budete jim nejen výborně rozumět, ale umět je prakticky využít! 2.1 Ekonomický koloběh V tržním hospodářství probíhají miliony transakcí mezi miliony lidí. Abychom lépe pochopili, jak celý systém funguje, zobrazíme si jeho základní strukturu. Budeme nyní uvažovat ekonomiku, která se skládá jen ze dvou sektorů z domácností a z firem (později uvidíme, že sektorů je více). Východiskem pro výrobu jsou výrobní faktory: půda (a další přírodní zdroje), práce a kapitál. S využitím výrobních faktorů se vyrábějí statky. Výrobní faktory jsou ve vlastnictví domácností a ty je za úplatu pronajímají firmám. Peníze, které domácnosti od firem dostanou, jsou důchody domácností a zároveň výdaje firem. Za ně domácnosti od sektoru firem nakupují statky. Peníze, které firmy dostanou od domácností, jsou příjmy firem a zároveň výdaje domácností. Za ně si pak firmy opět najímají od domácností výrobní faktory. Ekonomika funguje jako nepřetržitý koloběh: 11

12 STATKY TRŽBY ZA STATKY (výdaje domácností, příjmy firem) FIRMY DOMÁCNOSTI MZDY (důchody domácností, výdaje firem) VÝROBNÍ FAKTORY obrázek 2 Plné čáry v obrázku 2 znázorňují hmotné toky, přerušované čáry peněžní toky. 2.2 Racionální chování Základním předpokladem ekonomie je racionální chování člověka. Otázka Co si představujete pod pojmem racionální chování? Koho považujete za racionálního člověka a proč? Člověk ekonomický a jeho rozhodování Z hlediska ekonomie nespočívá racionalita člověka v tom, jaké vyznává životní hodnoty, jaký je jeho způsob života a životní cíle. Ekonomie je daleka toho, aby hodnotila počínání kuřáků, vegetariánů, alkoholiků, abstinentů atd. Preference člověka jsou subjektivní a neexistuje objektivní kritérium, podle něhož by bylo možno posoudit, které z nich jsou více a které méně racionální. Ekonomie předpokládá racionalitu ve volbě prostředků, které jedinci volí k dosažení svých individuálních cílů. Za racionální chování je považováno takové jednání, které je efektivní, to znamená, že cíle jsou dosaženy s minimálními náklady. Modelovým abstraktem ekonomie je homo oeconomicus, člověk ekonomický, jehož jediným zřetelem při veškerém rozhodování je maximalizace zisků, tj. maximalizace výnosů a minimalizace nákladů. Na tomto modelu ekonomie objasňuje, že člověk volí mezi různými příležitostmi tak, že porovnává jejich výnosy a náklady. Přitom se nejedná jen o náklady a výnosy ve formě peněz, ale nákladem může například být čas, fyzická námaha, psychická zátěž apod., výnosem například získání volného času, pocit uspokojení aj. Řečeno odborně provádí efektivní alokaci zdrojů. Přitom si ještě musíme uvědomit, že lidé často nejen neznají teoretickou ekonomii, ale zejména v soukromém životě neprovádějí nějaké exaktní měření očekávaných výnosů a nákladů. jejich rozhodování vychází z předešlé zkušenosti a z intuice. Tak se jejich chování přiblíží ekonomickým principům (zákonům), aniž by je teoreticky znali. 12

13 Shrnutí Ekonomické zákony vycházejí z pozorování lidského jednání. Mají charakter zjednodušených modelů. Ekonomický koloběh zobrazuje peněžní a zbožové toky mezi subjekty ekonomiky. Homo oeconomicus se chová racionálně, tj. usiluje o maximalizaci zisků. Cvičení 2.1 Rozhodněte, zda jsou následující tvrzení pravdivá (ano ne): 1. Chování člověka je ovlivňováno subjektivními vlivy, které lze měřit. 2. Ekonomie se zabývá otázkami, které mají bezprostřední vliv na blahobyt lidí, a proto je také vědou politickou. 3. Právní a morální sankce za nedodržování pravidel dokáží samy o sobě zajistit fungování tržního systému. 4. Sankce tržní konkurence vylučuje z trhů ty, kdo systematicky porušují pravidla. 5. Racionalitu lidského chování nalezneme ve volbě cílů. 6. Člověk volí mezi příležitostmi tak, že porovnává jejich náklady a výnosy, a snaží se alokovat své zdroje tak, aby z nich dosáhl maximálního výnosu. Cvičení 2.2 Načrtněte ekonomický koloběh, probíhající mezi konkrétní firmou a konkrétní domácností. 13

14 3 EKONOMICKÉ CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE Studijní cíle Na konci této kapitoly vám bude zcela jasné, jak se rozhoduje spotřebitel typu homo oeconomicus a co je to užitek, poptávka a poptávané množství. Požadované vstupní znalosti Charakteristika člověka ekonomického homo oeconomicus Průvodce studiem V následujícím textu budeme sledovat ekonomické rozhodování spotřebitele, tedy člověka, který chce uspokojit nějakou svou potřebu nákupem určitého statku. Protože každý z nás je v takové situaci prakticky denně, začněme otázkou: Otázka Jak postupujete vy při rozhodování o tom, zda realizovat nějaký nákup, a pokud se rozhodnete kladně, jak určíte množství, které nakonec koupíte? Co vás při rozhodování ovlivňuje? 3.1 Celkový užitek a mezní užitek Spotřebitelův problém Základním rozhodovacím problémem spotřebitele je určit kolik určitého statku má kupovat a jak má rozdělit svůj důchod (své peníze) mezi různé statky. Průvodce studiem V následující části textu budeme sledovat rozhodování spotřebitele na pozadí vědeckého přístupu a převodu subjektivních pocitů na peněžní vyjádření. Jistěže lidé v praxi obvykle přesně takto nepostupují, ale dále uvedená kriteria užívají intuitivně. Příklad Velmi žíznivý přijdete do restaurace a objednáte si oblíbený nápoj. Uvažujme, že nápoj stojí 20 Kč, ale vy vzhledem k velikosti žízně oceníte blaho (užitek, uspokojení), které pocítíte po jeho vypití na 100 Kč. Objednáte si další sklenici za 20 Kč, ale protože už nemáte tak obrovskou žízeň, oceníte blaho z konzumace na 50 Kč. Dáte si ještě třetí sklenici, spíše pro chu, ale její přínos pro vaše blaho už bude vnímán jen v hodnotě 25 Kč. Celkový užitek Mezní užitek Převedeme-li tuto situaci do ekonomických pojmů, stalo se následující: Spotřebovávali jste statek nápoj. Uspokojení z celého množství statku nazýváme celkový užitek. Ten v našem případě činil = 175 Kč. Přírůstek uspokojení z každé jednotlivé postupně spotřebované jednotky nazýváme mezní užitek. Mezní užitek s rostoucí spotřebou klesá. Mezní užitek vaší první sklenice byl 100 Kč, mezní užitek ze druhé sklenice 50 Kč a ze třetí již jen 25 Kč. 14

15 Lze předpokládat, že čtvrtou sklenici byste již neobjednávali, protože její mezní užitek by klesl pod kupní cenu 20 Kč. Racionální spotřebitel není ochoten platit za statek vyšší cenu, než jaká odpovídá jeho meznímu užitku. Zvyšuje nákup statku pouze do takového množství, kdy je ještě mezní užitek statku vyšší nebo alespoň roven ceně statku. Rozdíl mezi celkovým užitkem statku a částkou, kterou za něj spotřebitel zaplatí, se nazývá spotřebitelův přebytek. Jinak řečeno spotřebitelův přebytek, tak jak ho spotřebitel skutečně vnímá, je rozdíl mezi částkou, kterou by spotřebitel byl ochoten zaplatit, a částkou, kterou skutečně platí. V našem příkladě jsme za tři nápoje po 20 Kč utratili celkem 60 Kč, celkový užitek byl oceněn na 175 Kč, spotřebitelův přebytek tedy činí 115 Kč ( = 115). Spotřebitelův přebytek Průvodce studiem Dokladem správnosti popsané teorie je uplatňování marketingových strategií, které zákazníkům sugerují velikost spotřebitelského přebytku, často škrtnutím původní ceny a vypsáním ceny snížené, nejlépe s přímo vyčíslenou částkou ušetříte. Cvičení 3.1 Vyčíslete mezní užitky, celkový užitek a spotřebitelův přebytek: Marketingová agentura uspořádala průzkum o kolikadenní pobytové zájezdy v horách by byl zájem. Paní penízková uvedla, že by ji vyhovoval čtyřdenní zájezd. Celkem by byla ochotna zaplatit 4000 Kč, tj. průměrně 1000 Kč za den, přičemž užitek z prvního dne by cenila na 2000 Kč (nové prostředí), ze druhého dne na 1500 Kč, ze třetího 1200 Kč, ze čtvrtého dne 1000 Kč. Proč myslíte, že cestovní kanceláře užívají reklamu typu za 5 dní pobytu zaplatíte cenu 4 dní? 3.2 Poptávka a poptávané množství Průvodce studiem Nyní se seznámíme s dalšími důležitými pojmy: poptávka a poptávané množství. Je velmi důležité, abyste si uvědomili, že se jedná o dvě odlišné kategorie a naučili se je správně používat. Množství statku, které je spotřebitel ochoten kupovat, závisí na ceně statku. Závislost, která vyjadřuje vztah mezi poptávaným množstvím statku a jeho cenou, se nazývá poptávka, její grafická podoba je křivka poptávky (poptávková křivka). P (Kč/j) p křivka poptávky obrázek 3 q Q (j) 15

16 Poptávka Poptávané množství Substitut Cenová elasticita poptávky Poptávka ukazuje, jak se mění kupované množství statku Q (v počtu jednotek j) v závislosti na jeho měnící se ceně P (v Kč za jednotku) při nezměněném důchodu kupujícího a při nezměněných cenách ostatních statků. Každý bod křivky poptávky odpovídá meznímu užitku kupovaného množství statku. Matematicky vzato, poptávka je funkce. Konkrétní množství statku, které je poptáváno při určité ceně, se nazývá poptávané množství. Na obrázku vidíme, že při ceně p je poptávané množství q. Poptávka je vždy funkce klesající a to ze dvou důvodů. První z nich se nazývá důchodový efekt a projevuje se následně: Protože jsme zdůraznili, že předpokládáme nezměněný důchod (příjem) spotřebitele, tak při vyšší ceně spotřebitel kupuje méně statku, jelikož mu na víc nestačí peníze. Druhý důvod se označuje jako substituční efekt. Substitut je statek, který může uspokojit spotřebitelovu potřebu namísto statku původního. Substituty jsou tedy statky, které se mohou vzájemně nahrazovat, proces nahrazení se označuje substituce. Substituční efekt se projevuje tak, že při zvýšení ceny určitého statku dochází k jeho substituci, a tedy klesá poptávané množství statku původního. K měření reakce poptávaného množství na změnu ceny se užívá ukazatel nazývaný cenová elasticita poptávky, značíme e. Ta udává vztah mezi procentní změnou množství Q a procentní změnou ceny P. Vyjádřeno vzorcem: e = Q Q P P Q je změna množství, Q je původně poptávané množství, P je změna ceny, P je původní cena. Cenová elasticita poptávky odpovídá na to, jak se změní výdaje spotřebitele na daný statek v případě změny jeho ceny. Je-li elasticita poptávky (v absolutní hodnotě) větší než 1, znamená to, že zvýšení ceny povede k poklesu spotřebitelových výdajů na daný statek a říkáme, že poptávka je elastická. Je-li však elasticita menší než 1, povede zvýšení ceny k růstu výdajů na daný statek, poptávka je neelastická. Průvodce studiem Toto byla trochu obtížnější pasáž, ale mnoho se vyjasní, zkusíme-li nalézt příklady statků s elastickou a neelastickou poptávkou. Tak například velmi elastická je poptávka po ovoci a zelenině. Můžeme být zvyklí kupovat banány. Pak přijdeme do obchodu a vidíme, že jsou nabízeny za cenu výrazně vyšší než dříve. Rozhodneme se, že je nekoupíme a místo nich vezmeme třeba jablka. Neelastická je poptávka po základních potravinách, ale také např. po cigaretách a typickým představitelem neelastické poptávky jsou pohonné hmoty. I když se zdraží, objem prodeje v podstatě neklesá. Te už víme, proč a jak se mění poptávané množství. Zbývá nám vysvětlit, jak se mění poptávka. Změna poptávky Změna poptávky se projeví jako posun celé poptávkové křivky. K tomu mohou vést čtyři různé příčiny. První z nich je změna preferencí spotřebitele. Ty mohou poklesnout nebo naopak vzrůst. Řekněme, že se rozhodneme stravovat se zdravěji. Na základě informací, které za tím účelem shromáždíme, přestaneme kupovat tučné vepřové maso (pokles preference) a naopak zvýšíme spotřebu masa rybího (vzrůst preference). Druhou příčinou může být změna důchodu spotřebitele. Velmi zjednodušeně interpretováno, se vzrůstem důchodu poptávka roste, s poklesem důchodu klesá. 16

17 Třetí příčina změny poptávky souvisí se změnou ceny substitutu. Pokles ceny substitutu vyvolá pokles poptávky po původním statku. Čtvrtá příčina spočívá ve změně ceny komplementu. Komplement je statek, který se spotřebovává společně s daným statkem, ve spotřebě se doplňují např. klasické fotoaparáty a filmy. Poptávka po statku klesne, když zdraží jeho komplement. Graficky se změna poptávky projeví posunem celé poptávkové křivky: P vzrůst poptávky pokles poptávky původní poptávka obrázek 4 Q Zapamatujme si: Když se mění poptávané množství v závislosti na změně ceny, pohybuje se spotřebitel podél křivky poptávky (obrázek 3). Změna poptávky se však projevuje posunem celé poptávkové křivky (obrázek 4). Poslední dva pojmy této kapitoly jsou již velmi jednoduché: Mluvíme-li o poptávce jednoho kupujícího jde o individuální poptávku. Součet individuálních poptávek po daném statku nazýváme tržní poptávka. Shrnutí Množství statků, které chce spotřebitel kupovat, je nepřímo úměrné ceně statku. Uspokojení ze spotřeby kvantifikuje jako užitek a porovnává ho s cenou. Poptávka je funkce (klesající), která popisuje vztah mezi kupovaným množstvím statku a cenou statku. Poptávané množství je konkrétní množství statku, které spotřebitel koupí při určité ceně. Cvičení 3.2 Načrtněte poptávkovou křivku rodiny Penízkových po koláčích, víme-li, jaký počet koláčů koupili při určitých cenách: Kč/ks koupeno ks koláčů Jaká je elasticita poptávky při změně ceny z 6 Kč/ks na 3 Kč/ks a odpovídající změně počtu kupovaných koláčů z 6 na 12? Jak se projeví posun poptávky, když Penízkovým vzrostou příjmy? 17

18 4 NÁKLADY A NABÍDKA Studijní cíle Po prostudování této kapitoly budete umět rozlišit různé kategorie nákladů, které hrají roli při ekonomickém rozhodování. Seznámíte se s ekonomickým chováním výrobců a s pojmy nabídka a nabízené množství. Požadované vstupní znalosti Model myšlení homo oeconomicus. Průvodce studiem V následující kapitole budeme zkoumat, jak člověk postupuje, když se musí rozhodnout pro jednu z více alternativ řešení určité situace. Otázka Zamyslete se nad tím, jak byste postupoval vy, kdybyste měl například rozhodnout, jak využijete automobil, který jste zakoupil. Když se člověk rozhoduje mezi různými možnostmi, porovnává jejich náklady. Ne všechny náklady jsou však pro rozhodnutí směrodatné. Utopené náklady Náklady obětované příležitosti Příklad Představme si, že jste skutečně koupil auto za 300 tis. Kč. Bohužel však zjistíte, že ani vy ani nikdo z vaší rodiny nemá tak silné nervy, aby auto v současném provozu řídil a tedy používal. Zdá se, že řešením bude auto prodat. Otázka je za kolik? Zjistíte, že auto by bylo na trhu prodejné za 200 tis. Kč. Je rozumné tuto cenu akceptovat? Je to rozumné. Svých 300 tis. jste už utratil a tyto náklady nesete v každém případě, a auto prodáte nebo si ho ponecháte v garáži. Tyto náklady se nazývají utopené náklady a obecně jsou to ty náklady, které člověk nese, a se rozhodne pro kteroukoliv z možných alternativ. Své rozhodnutí o prodeji auta byste měl opřít o měření užitku, který vám přinese bu realizace prodeje, tj. 200 tis. Kč nebo odstavení auta v garáži, tj. 0 Kč (a to neuvažujeme povinné platby s vlastnictvím vozu spjaté). Vysvětlili jsme si, že utopené náklady není rozumné brát v úvahu. Představme si te jinou situaci: mladý člověk se rozhoduje, zda studovat na vysoké škole nebo po maturitě nastoupit do zaměstnání. Chce odhadnout náklady spojené se studiem vysoké školy. Nejprve správně vyloučí utopené náklady, tj. náklady, které by nesl v každém případě, např. náklady na jídlo a na samostatné bydlení. Vysokoškolské studium je spjato s náklady na učební pomůcky, které ovšem nejsou až tak vysoké. Nejvyšší náklady pro něj však představuje skutečnost, že kdyby pět let nestudoval, ale nastoupil do zaměstnání za měsíční mzdu řekněme Kč, vydělal by za dobu předpokládaného studia celkem 600 tis. Kč. Tato částka je jeho nákladem je příležitostí, kterou obětuje, rozhodne-li se studovat. Proto se tato kategorie nákladů nazývá náklady obětované příležitosti. Podstatou obětovaných nákladů je obětovaná příležitost, obětovaný výnos nebo obětovaný užitek, který bychom mohli získat v jiné příležitosti. Ale v jaké příležitosti? Náklady obětované příležitosti jsou vždy vztaženy ke druhé nejlepší příležitosti, pro kterou bychom se mohli rozhodnout. 18

19 Průvodce studiem Nyní vám vysvětlím několik dalších nákladových kategorií. Pro názornost budeme pracovat s konkrétním (samozřejmě ve srovnání s praxí zjednodušeným) příkladem. Příklad Paní Jehličková si ve vlastním rodinném domě otevřela dílnu, v níž se svými zaměstnanci šije malé kolekce oblečení. Platí nájem za šicí stroje, musí nakupovat látky, z nichž se šije, a zaměstnancům vyplácí mzdy. Otázka Jsou uvedené kategorie veškerými náklady paní Jehličkové? Nejsou. Protože paní Jehličková podniká ve vlastních prostorách, vzdává se nájemného, které by mohla dostávat, kdyby prostory pronajala. Nájemné je jejím nákladem obětované příležitosti. Druhým nákladem obětované příležitosti je mzda, kterou by paní Jehličková dostávala, kdyby místo podnikání pracovala jako zaměstnankyně v pracovním poměru. Podívejme se nyní na konkrétní roční náklady, příjem za prodané oděvy a ekonomický výsledek firmy paní Jehličkové: Náklady tis. Kč Příjem tis. Kč Zisk tis. Kč Nájemné za šicí stroje 300 Nákup látek 900 Mzdy zaměstnancům 500 Celkem Obětovaný nájem Obětovaná mzda 150 Celkem Pro správnou orientaci v problematice nákladů musíme odlišit tzv. explicitní a implicitní náklady. Explicitní náklady platí výrobce za používání cizích výrobních faktorů. Implicitní náklady odrážejí obětované příležitosti výrobcových vlastních výrobních faktorů. Součet explicitních a implicitních nákladů označujeme jako náklady ekonomické, protože představují veškeré náklady, které výrobce nese. Rovněž zisk je z hlediska ekonomického rozhodování třeba chápat jako ekonomický zisk, tj. rozdíl mezi celkovým příjmem a ekonomickými náklady. Od ekonomických nákladů a ekonomického zisku odlišujeme účetní náklady, což jsou pouze explicitní náklady, a účetní zisk, což je rozdíl mezi celkovým příjmem a účetními (explicitními) náklady. Explicitní náklady Implicitní náklady Ekonomické náklady Ekonomický zisk Účetní náklady Účetní zisk Posu me nyní situaci paní Jehličkové. V prvním součtovém řádku vidíme, že explicitní (účetní) výrobní náklady spjaté s nájmem strojů, nákupem látek a mzdami zaměstnanců, činí 1,7 mil. Kč a vzhledem k příjmu ve výši 2 mil. Kč je účetní zisk 300 tis. Kč. 19

20 Implicitní náklady paní Jehličkové jsou vyvolány obětovaným nájmem z jejích prostor a její obětovanou mzdou a činí dohromady 270 tis. Kč ( ). V posledním řádku tabulky vidíme, že ekonomické náklady (součet nákladů explicitních a implicitních), jsou 1,970 mil. Kč a ekonomický zisk (rozdíl mezi příjmem a ekonomickými náklady) je 30 tis. Kč. Průvodce studiem V dalším textu budeme pod pojmy náklady a zisk rozumět ekonomické náklady a ekonomický zisk, které, jak jste jistě pochopili, jsou pro řešení ekonomických otázek rozhodující. Nyní posoudíme náklady ještě z dalšího pohledu. Variabilní náklady Fixní náklady Některé náklady vznikají, až když se vyrábí, např. paní Jehličková nemusí kupovat látky, dokud skutečně nezačne šít. Tento typ nákladů nazýváme variabilní náklady. Jsou to náklady, které se mění s rozsahem činnosti. S růstem výroby rostou i variabilní náklady, s poklesem výroby klesají a při nulové výrobě jsou nulové. Náklady, které nezávisí na rozsahu činnosti, a které vznikají, i když se nevyrábí, nazýváme fixní náklady. Pro paní Jehličkovou je fixním nákladem nájem za šicí stroje, který musí platit bez ohledu na to, zda stroje využívá či nikoli. Toto členění má význam z hlediska rozhodování podnikatele, zda pokračovat v podnikání, pokud je situace na trhu pro něj nepříznivá a on nedosahuje zisku. Otázka Jak byste postupoval na místě paní Jehličkové, kdyby se vám náhle přestalo dařit prodávat vyrobené oděvy? A jak byste postupoval, kdyby tato situace trvala delší dobu? Zastavení činnosti Odchod z trhu V prvním případě by paní Jehličková měla přistoupit k tzv. zastavení činnosti. To znamená, že by přestala vyrábět, a tím pádem by jí nevznikaly variabilní náklady. Krátkodobě by nesla ztrátu ve výši fixních nákladů a po zlepšení situace by opět začala vyrábět. Jestliže by nepříznivá situace trvala déle, musela by paní Jehličková volit odchod z trhu, tj. ukončit podnikání. Obecně platí, že k zastavení činnosti výrobce přikročí, když jeho příjem nepokrývá variabilní náklady. Z trhu odchází, když příjem po delší dobu nepokrývá veškeré ekonomické (variabilní i fixní) náklady. Průvodce studiem Dále budeme sledovat, jakou roli hrají různé nákladové ale i příjmové kategorie z hlediska rozhodování o optimální výši produkce firmy. Proto se ještě musíme zamyslet nad tím, jaký je vztah mezi výší nákladů na produkci a na každý jednotlivý výrobek. Celkové náklady Průměrné náklady Mezní náklady Víme, že firma nese dvě kategorie nákladů: variabilní (VN) a fixní (FN). Jejich součtem jsou celkové náklady (CN). Platí tedy: CN = VN + FN Firma přitom vyrábí určitý objem produkce (Q) daný počtem vyrobených jednotek. Průměrné náklady na jednotku produkce (PN) určíme jako podíl celkových nákladů a objemu produkce: PN = CN/Q Průměrné náklady jsou při daném objemu produkce stejné pro všechny vyrobené jednotky a musíme je odlišit od tzv. mezních nákladů (MN), které jsou definovány jako přírůstek celkových nákladů, vyvolaný zvýšením produkce o jednotku. 20

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY. Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY. Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE Studijní texty pro denní studium na vysokých školách neekonomického zaměření Olomouc

Více

Mikroekonomie. Richard Neugebauer. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

Mikroekonomie. Richard Neugebauer. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Mikroekonomie Richard Neugebauer Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s praxí 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2.

Více

1 Nástroje používané v mikroekonomii

1 Nástroje používané v mikroekonomii 1 Nástroje používané v mikroekonomii 1.1 Předmět zkoumání Ekonomie se podle tradiční definice zabývá zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní užití tak, aby byly uspokojeny lidské potřeby.

Více

Otázky a odpovědi z Mikroekonomie I

Otázky a odpovědi z Mikroekonomie I Otázky a odpovědi z Mikroekonomie I 8. června 2005 1 Vztah ekonomiky a ekonomie 2 Ekonomické větve Matematická větev prosazuje názor, že kritériem pravdivosti a vědeckosti v ekonomické teorii je možnost

Více

DRAFT ZÁKLADY EKONOMIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra fyzikální chemie

DRAFT ZÁKLADY EKONOMIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra fyzikální chemie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie ZÁKLADY EKONOMIE Jaroslav Zlámal, Simona Musilová, Jana Bellová Učební texty pro distanční studium Olomouc, 2011 Obsah 1

Více

EKONOMIKA TEORETICKÁ PUBLIKACE

EKONOMIKA TEORETICKÁ PUBLIKACE EKONOMIKA TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 708 00 Ostrava-Poruba, Příčná 1108 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0005 Název projektu:

Více

8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou

8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou 8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou 8.1 Obecná východiska určení výstupu, při němž firma maximalizuje zisk Firma maximalizující zisk podřizuje volbu vstupů i výstupů dosažení maximálního ekonomického

Více

9 Rozhodování firmy v postavení monopolu o výstupu a ceně

9 Rozhodování firmy v postavení monopolu o výstupu a ceně 9 Rozhodování firmy v postavení monopolu o výstupu a ceně Dosud jsme analyzovali chování firmy a odvětví pomocí modelu dokonalé konkurence kdy žádná z firem v odvětví nebyla schopna ovlivnit tržní cenu,

Více

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA. určeno pro obory

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA. určeno pro obory Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA určeno pro obory Elektrotechnika se zaměřením na počítačové systémy Mechanik seřizovač mechatronik Mechanik seřizovač Obráběč kovů Elektromechanik

Více

Z á k l a d y s p o l e č e n s k ý c h v ě d. Mikroekonomie. Nabídka, poptávka a rovnovážnost cen. Směna a bohatství (exchange and welth)

Z á k l a d y s p o l e č e n s k ý c h v ě d. Mikroekonomie. Nabídka, poptávka a rovnovážnost cen. Směna a bohatství (exchange and welth) Mikroekonomie Nabídka, poptávka a rovnovážnost cen Směna a bohatství Spotřebitel užitečnost a poptávka Výrobce náklady a nabídka Interakce nabídky a poptávky a změny tržní rovnováhy Engelův zákon Regulace

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY... 9 1.1

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ EKONOMIE Jana Bellová Jroslav Zlámal Zdeněk Mendl Petra Navrátilová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVODNÍ SLOVO...6 SEZNAM TÉMAT...7

Více

Ekonomie zkoumá jednání a rozhodování lidí a vztahy mezi lidmi v procesu výroby, rozdělování, směny a spotřeby.

Ekonomie zkoumá jednání a rozhodování lidí a vztahy mezi lidmi v procesu výroby, rozdělování, směny a spotřeby. ČESÁ ZEMĚDĚLSÁ UNVERZTA V RAZE ROVOZNĚ EONOMCÁ FAULTA. Úvod do ekonomie Ekonomie zkoumá jednání a rozhodování lidí a vztahy mezi lidmi v procesu výroby, rozdělování, směny a spotřeby. Vzácnost statky vzácné

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

Řešení problematiky obsahu výuky v předmětu Podniková ekonomika na ekonomicky zaměřených středních školách

Řešení problematiky obsahu výuky v předmětu Podniková ekonomika na ekonomicky zaměřených středních školách MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání Řešení problematiky obsahu výuky v předmětu Podniková ekonomika na ekonomicky zaměřených středních školách Bakalářská

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Metodická podpora. pro aplikaci průřezového tématu Člověk a svět práce v předmětu Ekonomika

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Metodická podpora. pro aplikaci průřezového tématu Člověk a svět práce v předmětu Ekonomika Metodická podpora pro aplikaci průřezového tématu Člověk a svět práce v předmětu Ekonomika Autoři: Ing. Pavel Dostál, Ph.D., Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. I.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. I.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro I.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 1. Základní ekonomické pojmy 1 1.1 Předmět ekonomika 1 1.1.1 Původ ekonomie 1 1.1.2 Vznik

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Učební texty z předmětu

Více

Ekonomika. Ing. Anna Luxová

Ekonomika. Ing. Anna Luxová Ekonomika Ing. Anna Luxová AUTOR Ing. Anna Luxová NÁZEV DÍLA Ekonomika ZPRACOVAL(A) Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky KONTAKTNÍ ADRESA Novovysočanská 48/280 190 00 Praha 9

Více

ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ

ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ Jaroslav Zlámal Petr Bačík Olomouc, 2011 Úvod Vážený čtenáři, dostáváte k dispozici učební pomůcku,, která je určena k e-learningovému

Více

Ekonomie 1 středně pokročilý kurz podkladová studijní literatura. Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph. D. Mgr. Ing. Dominik Stroukal Ing.

Ekonomie 1 středně pokročilý kurz podkladová studijní literatura. Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph. D. Mgr. Ing. Dominik Stroukal Ing. Ekonomie 1 středně pokročilý kurz podkladová studijní literatura Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph. D. Mgr. Ing. Dominik Stroukal Ing. Herbert Heissler 1 Obsah Předmluva... 4 1 Dynamická rovnováha na trzích...

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Studijní texty z e-learningového kurzu Podniková ekonomika 1 Autor: doc. Ing. Jan Eisler, CSc., jan.eisler@svses.cz Vytvořeno v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.00/31075

Více

Poplatkové systémy v obcích

Poplatkové systémy v obcích Poplatkové systémy v obcích rizika a příležitosti pro odpadové hospodářství Jan Slavík a kolektiv Poplatkové systémy v obcích rizika a příležitosti pro odpadové hospodářství Jan Slavík a kol. Praha, 2009

Více

Mikroekonomie pro bakalářské a magisterské a studium

Mikroekonomie pro bakalářské a magisterské a studium Mikroekonomie pro bakalářské a magisterské a studium Rafik Bedretdinov, Radim Valenčík, Petr Wawrosz Úvodní poznámka k oběma dílům Učebnice, kterou dostáváte do rukou byla připravena na základě zkušeností

Více

Byrokracie, byrokratismus, byrokratizace

Byrokracie, byrokratismus, byrokratizace Byrokracie, byrokratismus, byrokratizace Jan Vorlíček Byrokratická metoda spočívá v tom, že zachází s lidmi jako by to byly věci a s věcmi zachází spíše podle kvantity, aby se mohly počítat a kontrola

Více