Podklady -snímky pro marketing část 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podklady -snímky pro marketing část 1."

Transkript

1 Obsah - Část A1 Podklady -snímky pro marketing část 1. 1 A Úvod B Marketingové plánování C Externí analýza D Analýza zákazníka a segmentace E Interní analýza a analýza SWOT F Analýza portfolia G Marketingová a cíle H Marketing a ostatní funkce firmy I Produktová politika J Cenová politika K Distribuce L Komunikační mix M Osobní prodej N Reklama O Přímý marketing P1 PODPORA PRODEJE R Výzkumy trhu 2 A Úvod A1 Základem marketingu je vzájemně výhodná směna A2 Koncepce A3 Mix A4 Marketingový Mix -B2B A5 Proces marketingového řízení A6 Marketingový systém A7 Rozhodování A1 Základem marketingu je vzájemně výhodná směna Marketing výrobky služby myšlenky lidé místa Pozornost, peníze,dluhy,čas, hlasy,chování... Zákazník poptávka požadavky potřeby Zdraví,bezpečí,pohodlí.krása,produktivita.prestiž... 3 A2 Koncepce Tradiční proces A3 Mix Výroba produktu Prodej produktu Marketingový mix Výběr hodnot Tvorba hodnot Sdělování hodnot Segmentace zákazníků Výběr trhu Projekt Umístění hodnot Nákup Vývoj produktu Výroba Vývoj služeb Cena Tvorba cen Prodej Zdroje výroba Reklama Tvorba a dodání hodnoty Distribuce Servis Distribuce Prodejní síly Služby Prodejní propagace reklama Produkt Funkce Design Vlastnosti Značka Kvalita Obal Sortiment Záruka Služby Prezentace Cena Nákupní cena Prodejní cena Ceník Slevy Rabaty Náklady Elasticita Konkurence Splatnost Úvěr Distribuce Místo Typy a počet prostředníků Velkoobchod Maloobchod Logistika Rozmístění Pokrytí Intenzita Komunikace Propagace Osobní prodej Reklama Publicita Podpora prodeje Sdělení Média Přímý mark. PR Strategický marketing Taktický marketing Cílová skupina 5 6 1

2 A4 Marketingový Mix -B2B Dodavatelé Distributoři Vlivné skupiny Faktory makroprostředí A5 Proces marketingového řízení 7P Product Price Place Promotion Process Physicalevidence Participants 4 p 7C Consumervalue Cost Convenience (JIT ) Communication Consideration Confirmation Coordination&concern Konkurence marketingové programy Marketingový program 4P umístění Trh -struktura segmentů S1 S3 S2 S4 Odezva trhu podle segmentů známost chování postoje zkušenost spokojenost 7 Manažerské funkce plánování rozhodování implementace kontrola sběr dat Podpora rozhodování (MIS) marketingový výzkum databáze zpravodajský systém modely a nástroje A6 Marketingový systém A7 Rozhodování Marketingový mix (kontrolovatelný) 4 P Situační faktory částečně ovlivnitelné poptávka konkurence Situační faktory neovlivnitelné makroprostředí Odezva (response) 1.Známost 2.Znalost 3.Obliba 4.Preference 5.Kupní úmysl 6.Koupě Měřítka výkonnosti Objem prodeje Tržní podíl Náklady Zisk ROI Image Rozhodovací proces rozhodovací situace definice problému identifikace alternativ vyhodnocení výběr implementace uzpůsobení Informační vstupy Zkušenost a intuice Marketingový systém Marketingový mix situační faktory Marketingový výzkum Odezva (response) Měřítka výkonnosti B Marketingové plánování B1 Plánovací proces B1 Plánovací proces B2 Plánovací horizonty B3 Cyklus marketingového plánování B4 Bariéry marketingového plánování a způsob jejich překonávání B5 Druhy plánů Marketingově orientovaná firma 5. Jak že jsme 5. Jak se zjistíme, že se tam tam dostali? Co Co je je to to marketing? Kde jsme nyní? Marketingové prostředí Kde bychom chtěli být? Jak že se Jak se tam zajistíme, že tam dostaneme? Jak se tam dostaneme? Jak se tam 12 2

3 B2 Plánovací horizonty B3 Cyklus marketingového plánování Poslání Ukazatelé úrovně cílů Nepřípustná řešení plánu Nepřípustná řešení plánu Plánovací intervaly Plánovací horizont Soustava cílů plánu Zvolené trajektorie přechodu k cílu- plán 13 Implementace Kontrola Akční plány Programy a politiky Analýzy Strategie Cíle 14 B4 Bariéry marketingového plánování a způsob jejich překonávání 1 Zaměňování a taktiky Strategie před taktikou 2 Izolace marketingu a operací Marketing co nejblíže k zákazníkovi 3 Nepochopení marketingové koncepce a funkce Marketing je především stav mysli, pak série aktivit 4 Organizační bariéry (kmenová Organizujte činnosti podle skupin zákazníků mentalita) 5 Nedostatečná analýza Detailně monitorujte okolí 6 Zaměňování procesu a jeho výstupu SWOT analýza a informace 7 Nedostatečné znalosti a schopnosti Informace, umísťování, PLC, MaBa,,Mix 8 Nesystematický přístup k mark.plánování systematizace: klíčové faktory, konzistentní přístup 9 Neuspořádané cíle Cíle podle naléhavosti,dopadů, přiřadit zdroje 10 Nepřátelská kultura v organizaci Aktivní podpora a účast tvůrců kultury B5 Druhy plánů Plány: Lidské zdroje Mise společnosti Záměry a dlouhodobé cíle Strategie Taktika Výroba Business plán Marketing Prodej Finance C Externí analýza C1 Strategická analýza C3 Externí analýza C4 Marketingové prostředí (PEST/STEP analýza) C5 Analýza prostředí -analýza trendů C6 Analýza prostředí -analýza trendů C7 Porterův model konkurenčních sil C8 Profil konkurence C1 Strategická analýza Analytický přístup Diskuse o roli marketingu vrámci firmy a vnitřních problémech Strategická analýza externího prostředí PEST analýza Analýza trhu Porterovy síly Analýza zákazníka Profil konkurence Analytické nástroje vnitřní analýzy Model 7S Hodnotový řetězec

4 C3 Externí analýza Analýza trhu: forma, atraktivita Analýza zákazníků Analýza konkurence Analýza makroprostředí Analýza distribuce C4 Marketingové prostředí (PEST/STEP analýza) Makroprostředí: legislativa, technologie, hospodářský vývoj d o d a v a te te ll é Výrobce Konkurent veřejnost další konkurence distributoři Spotřebitelský trh distributoři plus faktory demografické, kulturní, sociální, přírodní C5 Analýza prostředí -analýza trendů Základní otázky: V jakém oboru podnikáme? Je toto odvětví atraktivní z podnikatelského hlediska a proč? Jakou má v tomto odvětví postavení naše firma? Jaké jsou klíčové faktory ovlivňující náš obor podnikání? Jak se tyto faktory budou vyvíjet v příštích 3-5 letech? Jaké změny tyto faktory s sebou přinesou? Jaké nové faktory budou ovlivňovat náš obor podnikání v příštích 3-5 letech a jaký bude jejich dopad? Jaké firmy jsou vedoucí v našem oboru podnikání v současné době a proč? Jaké firmy budou úspěšné a vedoucí v oboru v horizontu 3-5 let a proč? Jak náš obor podnikání ovlivní vstup do EU? 21 C6 Analýza prostředí -analýza trendů Pravidla: V analýze trendů hledáme tzv. drivers pro náš obor podnikání Zabýváme se celým oborem podnikání a všemi firmami v tomto oboru Definujeme příležitosti a hrozby pro všechny firmy v oboru Nakonec zvažujeme příležitosti a hrozby pro vlastní firmu 22 C7 Porterův model konkurenčních sil C8 Profil konkurence substituty vyjednávací síla kupujících dodavatelé konkurence uvnitř sektoru kupující vyjednávací síla dodavatelů potenciální noví příchozí konkurence mezi stávajícími společnostmi 23 Faktory Image Podíl na trhu Inovace Personál Technologie Kapitál Organizace Systém řízení Produkty Sortiment Cena Distribuce Komunikace Hodnocení

5 D Analýza zákazníka a segmentace D1 Chování zákazníka D1 Chování zákazníka D2 Chování na trhu organizací D3 Segmentace zákazníků D4 Cíl segmentace D5 Pravidla účelné segmentace D6 Jak segmentovat trh D7 Maslowova pyramida potřeb D8 Faktory ovlivňující chování D9 Nákupní proces jednotlivce Kdo spotřebovává? Co se kupuje? Proč se kupuje? Jaké osoby se účastní koupě? Jaký je rozhodovací proces? Kde a kdy se kupuje? D2 Chování na trhu organizací Pozadí jednotlivce Odborné Role Živ.styl znalosti Aktivní vyhledávání Informační zdroje Distorze percepce Očekávání nákupčích odborníků uživatelů ostatních Spokojenost s nákupem Výběr značky, dodavatele Autonomní rozhodování Situační faktory Společné rozhodování Individuální nákupní proces Konfliktní rozhodování Řešení problémů přesvědčování vyjednávání politikaření D3 Segmentace zákazníků Segmentace = hledání vztahu mezi potřebami spotřebitelů / zákazníků a marketingovými aktivitami prodejce. Identifikace relativně homogenních skupin spotřebitelů vykazujících podobné potřeby (produkt, služba) a podobnou reakci na marketingovou akci prodejce. Tyto skupiny = segmenty trhu. Specifické faktory produktu Časová naléhavost Vnímaný risk Kupní situace Specifické faktory firmy Stupeň Orientace Velikost decentralizace D4 Cíl segmentace D5 Pravidla účelné segmentace Zvyšování zisku cílenou nabídkou výrobků a služeb pro potřeby specifických segmentů trhu Segmentace musí firmě přinést ekonomický efekt, tedy nárůst tržeb způsobený využitím segmentace musí být větší než náklady na získání přístupu k těmto segmentům Existuje dostatečná podobnost potřeb spotřebitelů uvnitř segmentů Mezi segmenty je jasná rozdílnost potřeb Segment lze oslovit marketingovou akcí Existuje dostatečně jednoduchý způsob umožňující přiřazení spotřebitelů segmentům

6 D6 Jak segmentovat trh D7 Maslowovapyramida potřeb Dvě základní kategorie proměnných Charakteristika spotřebitele (geografické, demografické, psychografickéatd. charakteristiky) Charakteristika spotřební situace (reakce na marketingovou akci) 5. Seberealizace 4. Společenský status (uznání) 3. Sociální potřeby (přátelství, láska) 2. Potřeba bezpečí a jistoty 1. Fyziologické potřeby D8 Faktory ovlivňující chování D9 Nákupní proces jednotlivce VLASTNOSTI Motivace Učení Zkušenosti Psychologické Osobnost Povolání životní cyklus faktory Vnímání Osobní faktory Postoje Věk životní styl Rodina Sociální faktory Referenční skupiny Sociální třída Hodnoty společnosti Kulturní faktory Role Status Subkultura KUPUJÍCÍHO 33 Produkt Cena Místo Propagace Kulturní faktory Sociální faktory 1. Poznání problému 2. Hledání informací 3. Hodnocení alternativ 4. Rozhodnutí o nákupu 5. Vyhodnocení nákupu Volba výrobku Volba značky Volba prodejce Volba množství Načasování koupě Faktory prostředí Ekonomické Technologické Politické Kulturní Osobní faktory Psychologické faktory 34 E Interní analýza a analýza SWOT E1 Interní analýza E2 Hodnotový řetězec -Porter E3 Model 7-S McKinsey E4 Analýza S W OT E5 Konfrontační matrice a GAP analýza E1 Interní analýza Analýza tržní pozice Analýza marketingové funkce Analýza výběru cílových skupin Analýza organizace a systémů Analýza marketingových nástrojù Analýza výzkumu a vývoje Analýza výrobní a nákupní funkce Finanční analýza Analýza dalších funkcí korporace 35 6

7 E2 Hodnotový řetězec -Porter E3 Model 7-S McKinsey podpůrné činnosti Infrastruktura firmy Řízení lidských zdrojů Technický vývoj Obstaravatelská činnost Zisk Strategie Struktura Sdílení hodnot a cílů Systémy Interní logistika Pracovní operace Externí Marketing logistika prodej Služby Zisk Dovednosti Zaměstnanci Styl Základní činnosti 37 E4 Analýza S W OT E5 Konfrontační matrice a GAP analýza Seznam významných pozitivních a negativních aspektů zjištěných na základě situační analýzy Strenghts, silné stránky Weaknesses, slabé stránky Opportunities, příležitosti Threats, hrozby S1 S2 S3 W1 W2 W3 O1 O2 O3 T1 T2 T3 cíl Definice ústředního problému cíl Rozdíl realita čas F Analýza portfolia F1 Analýza portfolia F1 Analýza portfolia F2 Úrovně strategické plánování F3 Analýza a strategické plánování F4 IndicatorsofSBU strengthandmarket attractiveness Strategické a analytické myšlení Matice BCG Modely PIMS Hodnocení atraktivity trhu a konkurenčního postavení Přístup GeneralEletric(MaBa) - Plánování a alokace zdrojů Případová studie MCR Změna portfolia firmy Nokia Analýza SPACE a změna

8 F2 Úrovně strategické plánování F3 Analýza a strategické plánování Úroveň koncernu poslání koncernu identifikace (SBU) -(definování podnikání) na jednotlivých segmentech strategické plánování na úrovni společnosti určení strategií s pomocí analýzy portfolia pro existující SBU a růstové pro nová SBU Externí analýza Interní analýza Situační analýza a sestavení portfolia SBU Aktuální portfolio Investiční a aktuální portfolio Úroveň SBU poslání SBU -definice podnikání a poslání strategické plánování na úrovni SBU -určení výše investic a konkurenční Úroveň funkční zpracování funkčních strategií, včetně marketingové Specifické cíle pro jednotlivé SBU Směry strategických změn a možnosti jejich realizace Požadované portfolio Takticko -operativní plánování pro jednotlivé SBU F4 Indicators ofsbu strength and market attractiveness G Marketingová a cíle Market share Salesforce Marketing R&D Manufacturing Distribution Financialresources Managerialcompetence Competitive position in termsof, e.g.image, breadth of product line, quality/reliability, customer service Market size Market growth rate Cyclicality Competitive structure Barriers to entry Industryprofitability Technology Inflation Regulation Workforce availability Social issues Environmental issues Political issues Legal issues 45 G1 Marketingová a cíle G2 Schéma DuPont G3 Kritéria při hodnocení strategických alternativ G4 Porterovy konkurenční G5 Růstové možnosti podle Ansoffa G6 Proces STP G7 Umísťování kvalita vs. cena G8 Udržitelná konkurenční výhoda je schopnost vytvářet hodnotu pro zákazníka: CustomerValue 46 G1 Marketingová a cíle G2 Schéma DuPont Analytický přístup k tvorbě marketingových strategií Strategie růstu Segmentace a umísťování Konkurenční Kritické faktory úspěchu Časový faktor Obrat kapitálu Obrat Aktiva Rentabilita vloženého kapitálu Rentabilita obratu Zisk Obrat Oběžná aktiva Stálá aktiva Příspěvek na úhradu Fixní náklady Stavy zásob Pohledávky Peněžní prostředky Obrat Variabilní náklady Výroba Prodej, správa 47 8

9 G3 Kritéria při hodnocení strategických alternativ G4 Porterovy konkurenční Odpovídá analýzám Řeší naznačený problém Otevírá tato možnost podíl matrhu Poskytuje prostor pro vytváření zisku Je obhájitelná z hlediska konkurence Je prakticky proveditelná Strategický trh Orientace na celý trh Orientace na 1 nebo 2 úzké segmenty Diferenciace Strategie diferenciace Strategie specializace Strategická výhoda Nejvýhodnější cenová nabídka Strategie prvenství v nákladech Kombinace specializace a prvenství v nákladech G5 Růstové možnosti podle Ansoffa Existující trhy Nové trhy Penetrace trhu: proniknout hlouběji Vývoj trhu: hledání nových trhů (způsobů) použití daných výrobků Existující produkty Vývoj produktu: modifikace nebo uvádění zcela nových produktů Diversifikace: s novým výrobkem na nový, neznámý trh Nové produkty G6 Proces STP Segmentace trhu 1. Určení segmentačních proměnných 2.Rozvoj profilu výsledných segmentů Tržní cílení 3. Zhodnocení atraktivity každého segmentu 4. Výběr cílových segmentů Tržní umísťování 5. Vymezení možných přístupů (koncepcí) umístění pro každý cílový segment 6. Rozvoj marketingového mixu pro každý segment 52 G7 Umísťování kvalita vs. cena Cena vysoká střední nízká G8 Udržitelná konkurenční výhoda je schopnost vytvářet hodnotu pro zákazníka: CustomerValue Kvalita vysoká střední premiantská předražování vysoké hodnoty průměrné hodnoty vynikající hodnoty dobré hodnoty Úspěch na trhu Customer Value Prodejní cena nízká vyděračská falešná hospodárnost hospodárnosti Efektivnost Náklady Zisk

10 H Marketing a ostatní funkce firmy H1 Marketing a ostatní funkce firmy H1 Marketing a ostatní funkce firmy H2 Balanced Scorecard (BSC) - čtyři perspektivy H4 Strategie řízení: čtyři procesy H5 Příklad propojení měřítek ze čtyř perspektiv H6 Ziskový řetězec ve službách Balanced Scorecard (BSC) -Hledání kritérií pro měření úspěšnosti podnikatelské a jejích výsledků Použití modelu BSC Propojení a BSC Vztah modelu BSC a EFQM Příklad GE a Motorola 6 sigma H2 Balanced Scorecard (BSC) - čtyři perspektivy Zákazník Zákazník Abychom Abychom dosáhli dosáhli naší naší vize, vize, jak jak bychom bychom se se měli měli jevit jevit našim našim zákazníkům? /Z/O/C/I/ /Z/O/C/I/ Finanční Finanční Abychom Abychom uspěli uspěli finančně, finančně, jak jak bychom bychom se se měli měli jevit jevit našim našim akcionářům? /Z/O/C/I/ /Z/O/C/I/ Vize a Zdokonalování se se a a růst růst Abychom Abychom dosáhli dosáhli naší naší vize, vize, jak jak udržíme udržíme naši naši schopnost schopnost změny změny a a zlepšení? zlepšení? /Z/O/C/I/ /Z/O/C/I/ Vnitřní Vnitřní podnikové podnikové procesy procesy Abychom Abychom uspokojili uspokojili naše naše akcionáře akcionáře a a zákazníky, zákazníky, vjakých vjakých procesech procesech musíme musíme vynikat? vynikat? /Z/O/C/I/ /Z/O/C/I/ H4 Strategie řízení: čtyři procesy Objasnění a převod vize vize a ** Objasnění Objasnění vize vize ** Získání Získání společného společného souhlasu souhlasu Komunikace Strategické zpětná vazba vazba a propojení Vyvážená a učení učení se se * Komunikace a a vzdělávání vzdělávání * Formulace Formulace společné společné vize výsledková vize ** Stanovení Stanovení cílů cílů ** Poskytování zpětné zpětné vazby vazby ** Propojení Propojení odměn odměn karta BSC ** Umožnění Umožnění revize revize aa na na měřítka měřítka výkonů výkonů poznání poznání Plánování a stanovení cílů cílů ** Stanovení Stanovení cílů cílů ** Propojení Propojení str. str. iniciativ iniciativ ** Přidělení Přidělení zdrojů zdrojů ** Stanovení Stanovení milníků milníků H5 Příklad propojení měřítek ze čtyř perspektiv Finanční Zákazník Vnitropodnikové proces Inkaso pohledávek ROCE Spokojenost zákazníka Provozní výdaje Přepracování H6 Ziskový řetězec ve službách Růst tržeb Retence zaměstnanců Loajalita zákazníků Spokojenost zákazníků Externí hodnota služeb Ziskovost Produktivita zaměstnanců Učení se a růst Morálka zaměstnanců Návrhy zaměstnanců Spokojenost zaměstnanců Interní kvalita služeb 10

11 I Produktová politika I1 Marketingový mix I1 Marketingový mix I2 Úrovně užitku produktu I3 Klasifikace produktů I4 Produkty a zákaznické chování I5 Životní cyklus produktu I7 Životní cyklus produktu I8 Hodnoty pro zákazníka I9 Specifika marketingu služeb I10 Jak zhmotnit služby I11 Benchmarking kvality služeb I13 Matice konkurenčního postavení I14 Dodávání zákaznických služeb I14 Produktová politika Bostonská matice I15 Produktová politika - Sortiment I16 Vývoj produktu I17 Značka Produkt Funkce Design Vlastnosti Značka Kvalita Obal Sortiment Záruka Služby Prezentace Cena Nákupní cena Prodejní cena Ceník Slevy Rabaty Náklady Elasticita Konkurence Splatnost Úvěr Distribuce Místo Typy a počet prostředníků Velkoobchod Maloobchod Logistika Rozmístění Pokrytí Intenzita cílová skupina Komunikace Propagace Osobní prodej Reklama Publicita Podpora prodeje Sdělení Média Přímý marketing. PR I2 Úrovně užitku produktu U produktu můžeme rozlišit několik vrstev, úrovní 1. základní užitek - hlavní potřeba, kterou uspokojuje 2. obecně použitelný produkt - základní verze výrobku 3. očekávaný produkt -soubor očekávaných vlastností 4. rozšířený produkt -dodatečné vlastnosti a služby (předprodejní, prodejní a poprodejní) 5. potenciální produkt - možná vylepšení a proměny v budoucnosti Na vyspělém trhu se firmy pohybují alespoň na úrovni očekávaného produktu. Otázka je jak motivovat zákazníka, aby si pořídil právě náš produkt. O jaké služby, výhody jej rozšířit. Dále zde může sehrát vliv balení, značky a zmíněných služeb I3 Klasifikace produktů Běžné zboží Spotřebitelské zboží Nákupní zboží Speciality Průmyslové zboží Nevyhledávané Denní nákupy Impulzivní Naléhavé potřeby I4 Produkty a zákaznické chování I5 Životní cyklus produktu Nákup speciálních produktů je spojen pro zákazníka s celou řadou rizik. Zákazník je ochoten při jejich nákupu vysoké vynaložit velké úsilí. Speciální produkty nám umožňují, abychom se výrazně odlišovali od konkurence. Zákazníkův nákupní proces lze charakterizovat jako řešení extenzivního problému. Riziko finanční, sociální, funkční, běžné strategická klasifikace produktů speciality nákupní rozsah marketingové (diferenciační faktory) Prodej nízké nízké úsilí peníze, čas, energie vysoké Zavádění Růst Zralost Nasycení Pokles čas

12 I7 Životní cyklus produktu V jednotlivých fázích životního cyklu výrobku se liší politika na úrovni nástrojů marketingového mixu. V jednotlivých fázích se bude lišit způsob a intenzita komunikace, stanovení ceny i distribuce. Zjednodušeně se to dá shrnout v následující tabulce: Fáze politika produktu cenová politika zavádění omezený sortiment, průměrná kvalita vysoká (nízká) růst zlepšování kvality Klesající (rostoucí) zralost nové varianty Klesající (stabilizovaná) nasycení útlum dále se zlepšující kvalita identifikace slabých výrobků stabilizovaná obvykle stabilní distribuční politika omezená rostoucí využívání stávajících kanálů částečný pokles omezená reklamní politika intenzívní klesající mírně rostoucí posílení značky a pozice důraz na spotřebu velmi klesající 67 I8 Hodnoty pro zákazníka Naslouchejte zákazníkovi Spokojenost = poskytnutí a splněné očekávání vědět, co zákazník očekává Jde o promítnutí hodnot zákazníka do atributů služby spolehlivost, informace, empatie, jistota, odezva Největší hříchy jsou: apatie, odměřenost, strojové chování, odvolávání se na pravidla, šéfa a ostatní Základní hygienické atributy očekávají se automaticky pokud je neposkytujete vypadnete z kola výrazné odlišující atributy zákazníci je uvádějí jako žádoucí odlišují dobrý a špatný výkon překvapivé atributy potěší a překvapí zákazníka, než si na ně zvykne těžko se odhalují a brání proti konkurenci 68 I9 Specifika marketingu služeb I10 Jak zhmotnit služby Služby jsou nemateriální udělejte je hmatatelné naslouchejte zákazníkovi vybudujte si systém Služby vyžadují kontakt se zákazníkem investujte do vztahového marketingu výběr, trénink a pravomoci zaměstnancům Služby se současně poskytují a spotřebovávají řiďte poptávku sledujte spokojenost zákazníka 69 Produkt věnujte pozornost fyzickým aspektům Cena používejte cenu jako vodítko kvality Místo a distribuce investujte do fyzického vzhledu zařízení a vybavení investujte do vzhledu pracovníkův 1. Linii propagace používejte výrazné vizuální symboly vybudujte si silné firemní image 70 I11 Benchmarkingkvality služeb I13 Matice konkurenčního postavení 1. Definování konkurenčního prostředí: s kým nás srovnává zákazník a s kým chceme být srovnáváni. 2. Identifikace nejdůležitějších složek zákaznických služeb z pohledu zákazníka. 3. Stanovení relativní důležitosti složek zákaznických služeb z pohledu zákazníka. 4. Určení pozice firmy v nejdůležitějších oblastech služeb vzhledem ke konkurenci. 5. Přesvědčit se analyzováním dat, že prováděné služby jsou v souladu s očekáváním zákazníka. 71 Relativní výkon Konkurenční nevýhoda 2 Konkurenční 3 parita 4 Konkurenční 5 výhoda Důležitost pro zákazníka: Menší slabiny Menší síly Důležité slabiny Hlavní síly 1. Objed. Cyklus, 2. Kompletnost dodávky, 3. Kvalita dokumentace, 4. Spolehlivost, 5. Technická podpora, 6. Návštěvy reprezentanta

13 Tempo růstu trhu A1 Podklady Marketing část 1 I14 Dodávání zákaznických služeb I14 Produktová politika Bostonská matice Znát očekávání zákazníka určit priority a strategii definovat cíle ve službách získat zaujetí naladit očekávání mírně pod poskytovanou úroveň rozvíjet pracovníky měřit spokojenost aktivně vyhledávat stěžovatele Řiďte poptávku po vašich službách Rozumějte poptávce složky, segmenty, cykly Používejte marketingový mix ke změně poptávky různé úrovně služeb změna ceny stimulace komunikací uzpůsobení času a místa při dodávce 73 Vysoké Nízké Vysoký Hvězda Dojná kráva Relativní tržní podíl Otazník Pes Nízký 74 I15 Produktová politika -Sortiment I16 Vývoj produktu Uvedený sortiment se skládá ze tří výrobkových řad (skupin podobných výrobků). Tedy šířka sortimentu je tři. Hloubkou sortimentu se rozumí průměrná délka výrobkové řady: (4+1+4)/3=3. Firma používá značky pro jednotlivé produktové řady. V případě tyčinek používá individuální značková jména Nuts a KITKAT. Firemní značka je Nestle. V případě kávy je Nestle i značkou produktové řady. SORTIMENT VÝROBKŮ NESTLE Aktivity Stimulace, koordinace Stádium vývoje 1.Tvorba nápadů NOCOM STANDARD Konkurence, vývoj v zahraničí Faktory a významnost 2.Třídění nápadů Zda zapadá do sortimentu a poslání firmy NESCAFE Instantníkáva Italská káva Dietní káva Káva bez kofeinu NESQUICK Čokoládový nápoj tyčinky NUTS -kusová KITKAT -kusová -balení po 4 -balení po 8 h l o u b k a Vývoj alternativních koncepcí Cena.distribuce,propagace Analýza trhu, nákladů Zkoušky technické, zákaznické 3.Vývoj a testování koncepce 4.Vývoj marketing. 5.Podnikatelská analýza 6.Vývoj prototypu Zpracovány dvě alternativy a technologie Cenový výzkum,odhad poptávky Analýza bodu zvratu, investic Neustálé testování Omezená výroba, propagace 7.Testování trhu Uvedeme na trh pouze v Brně Ší ř k a 75 Plná výroba a distribuce 8.Komercializace Plná distribuce od 1.ledna 76 I17 Značka J Cenová politika Značky výrobce A - značka (kvalitní, světové) B - značka (silné, regionální) C - značka (slabé lokální) bez značky J1 Vztah kvality a ceny J2 Faktory při stanovení ceny J3 Cena u nových výrobků J4 cenová politika -Typ trhu J5 Poptávková křivka J6 Poptávková křivka J7 cenová politika -Náklady a bod zvratu J8 cenová politika -Východiska pro tvorbu cen

14 J1 Vztah kvality a ceny Cena vysoká střední nízká vysoká premiantská vysoké vynikající hodnoty hodnoty J2 Faktory při stanovení ceny Při stanovení ceny musíme brát v úvahu celou vnějších a vnitřních faktorů. Kromě cílů firmy, celkové a struktury nákladů potřebujeme znát celou řadu dalších informací. Konkurence: křivka nabídky typ trhu vnější Zákazník: vnímání ceny zkušenost s cenou citlivost na ceny citlivost na příjem legislativa regulace etika Kvalita střední nízká předražování vyděračská průměrné hodnoty falešná hospodárnost dobré hodnoty hospodárnosti Cíle a firmy: kontinuita a existence zisk podíl na trhu image a umístění výrobků vnitřní Náklady: fixní náklady variabilní náklady J3 Cena u nových výrobků J4 cenová politika -Typ trhu cena Pokud má firma technologický náskok, přichází se skutečnou novinkou, může si dovolit nasadit vysokou cenu tj. cenovou strategii sbírání smetany. sbírání smetany Kolik firem působí na trhu a jak se liší jejich nabídka? Pokud na trhu působí několik stejných firem a zákazník vnímá jejich produkty jako prakticky totožné (hovoříme o homogenním oligopolu), pak dochází k ostré cenové konkurenci (nebo často k cenovým dohodám). Pokud bychom měli monopolní postavení, pak nás bude pozorně sledovat stát, zda nezneužíváme svého postavení. V našem případě bude velmi důležité dokázat odlišit svou nabídku i jinak než cenou. Typ Počet a koncentrace nabídek Jedna Omezený počet nebo vysoká koncentrace Velký počet a nízká koncentrace průnik homogenní dodávka heterogenní dodávka monopol homogenní oligopol heterogenní oligopol volná konkurence monopolistická konkurence čas J5 Poptávková křivka Velice důležité je odhadnout reakci zákazníkovy poptávky na různou úroveň ceny. V ideálním případě dostaneme tzv poptávkovou křivku. Zajímá nás, jak citlivě reaguje trh na změnu ceny. Například při změně ceny ze 50 na 45 se zvýší poptávka ze 30 na 40, reaguje pružně, elasticky. Akce je změna ceny, reakcí je změna poptávky. Akce je -10% (cena se snížila o 1/10 tedy - 10%), reakce je +33.3% (poptávka se zvýší ze 30 o 1/3 na 40 tedy o 33,3%). Dáme do poměru reakci akci a vyjde nám koeficient elasticity=+33,3/(-10)=-3,33 což je číslo v absolutní hodnotě větší než 1. Poptávka reaguje pružně na změnu ceny. cena poptávka J6 Poptávková křivka záporné znamení: Na obrázku je vidět, že poptávková křivka je klesající. S klesající cenou roste poptávka, s rostoucí obvykle klesá (pokud nepůsobí jiné změny). Změny a jejich znamení mají opačný smysl. V našem grafu jsem použil výsledků výzkumu trhu. Cena je ve 100 Kč a poptávka v 1000 Kč. Tedy při zvažované ceně za 5000 očekáváme výhledově poptávku kusů. Jelikož chceme dosáhnout velký tržní podíl půjdeme na cenu 4500 Kč, která nám ještě zajišťuje mírný zisk a přinese větší tržby a tržní podíl. Cena 5000 Kč může vytvářet psychologický práh.pak platí, že co stojí 5000 a více se může zdát zákazníkovi už příliš drahé cena poptávka

15 J7 cenová politika -Náklady a bod zvratu V našem příkladě tvoří očekávané fixní náklady 18 milionů korun. Jednotkové variabilní náklady spojené s výrobou a prodejem tvoří 4000 Kč. Zvažujeme prodejní cenu 4500 Kč. : Krycí příspěvek je rozdíl mezi prodejní cenou a jednotkovými variabilními náklady, tedy =500. Představme si ho jako dlaždici. Otázka je, kolik potřebujeme dlaždic, abychom pokryli plochu Kč fixních nákladů. Vydělením spočtu, že Bod zvratu je tedy kusů. My očekáváme prodej kusů, tedy o více. Z každého kusu navíc máme500 Kč krycí příspěvek. Po vydláždění fixních nákladů nám zbývá zisk 500 krát to je Kč. Cena 4500 Krycí příspěvek 500 Kč dlaždice Jednotkové variabilní náklady 4000 Celkové fixní náklady Kč nutno vydláždit Bod zvratu = celkové fixní náklady:(prodejní cena -jednotkové variabilní náklady) 85 J8 cenová politika Východiska pro tvorbu cen Při tvorbě ceny zvažujeme tři základní hlediska: zákazníka, konkurenci, náklady. Pro naše produkty jsou klíčové ceny konkurenčních výrobků a vnímaná hodnota zákazníkem, ale brali jsme do úvahy i naše náklady a potřebné body zvratu. Správné stanovení ceny ovlivňuje naše zisky i naši schopnost do produktu dále investovat, dát mu dostatečnou podporu při prodeji a poskytovat s ním i dodatečné služby. Na základě konkurence: sledování cenového vůdce oslabení vedoucí firmy cenová tvorba podle průměrných indexů odrazovací cenová tvorba vytěsňovací cenová tvorba umísťování Na základě poptávky: vnímaná hodnota cenová diferenciace přitahování zákazníků psychologická cenová tvorba cenový průnik prestižní ceny Na základě nákladů: cenová tvorba přirážkou k nákladům cenová tvorba na základě ziskového rozpětí pomocí cílové návratnosti 86 K Distribuce K1 Distribuční kanály K2 Intenzita distribuce K4 Distribuční kanály K5 Distribuční politika -náklady a úroveň služeb K6 Výběr kanálu K1 Distribuční kanály Pro pořádek uvádíme členění distribučních kanálů. Když prodávám zboží ve vlastních prodejnách i prostřednictvím dealerů, potom mluvíme o vícenásobné distribuci. S tím souvisí i potenciální konflikty. velkoobchodník maloobchodník agent agent výrobce velkoobchodník maloobchodník maloobchodník zákazník dlouhé kanály krátký kanál přímý kanál 87 nepřímé kanály 88 K2 Intenzita distribuce K4 Distribuční kanály Při distribuci může docházet ke konfliktům mezi výrobcem a distributory, případně mezi jednotlivými distribučními kanály. typ produktu speciální zboží nákupní zboží selektivní distribuce exkluzivní distribuce impulzivní a intenzívní distribuce každodenní méně úsilí částečné mnoho úsilí Očekávání Očekávání distributorů distributorů od od výrobců výrobců Uspokojivá Uspokojivá obrátkovost obrátkovost zásob zásob dostatečné dostatečné marže marže a a krycí krycí příspěvky příspěvky podle podle zboží/oblastí zboží/oblastí příspěvky příspěvky na na podporu podporu prodeje prodeje exkluzivita exkluzivita pravidelné pravidelné dodávky dodávky rozvoj rozvoj a a zpracování zpracování trhu trhu úvěry úvěry Očekávání Očekávání výrobců výrobců od od distributorů distributorů vysoká vysoká úroveň úroveň penetrace penetrace vysoká vysoká úroveň úroveň služeb služeb široký široký sortiment sortiment reklama reklama a a podpora podpora prodeje prodeje informace informace o o trhu trhu rozvoj rozvoj a a zpracování zpracování trhu trhu Cíle Cíle výrobce výrobce k k distribuci distribuci podíl podíl na na trhu/segmentech trhu/segmentech ziskové ziskové cíle cíle na na jednotlivých jednotlivých segmentech segmentech loajalita loajalita distributorů distributorů loajalita loajalita zákazníků zákazníků ke ke značce značce Požadavky Požadavky zákazníků zákazníků hodnota/cena hodnota/cena dostupnost dostupnost pohodlí/komfort pohodlí/komfort výběr výběr (sortiment) (sortiment) chování kupujícího

16 K5 Distribuční politika -náklady a úroveň služeb Pokud chápeme úroveň služeb jako dostupnost produktu ( v kolika procentech se uspokojila poptávka zákazníka), ukazuje nám graf investice do zásob. Pokud jsem uspokojovali zákazníka ve 3/4 případů (75%) byly investice do zásob 100 jednotek. Jestliže chceme dosáhnout téměř 100% uspokojení zákazníka, budou naše zásoby musí být 6 krát větší (600 jednotek). Existuje rozumný kompromis: např. 95% uspokojení zákazníka znamená zásoby ve výši 300 jednotek. investice do zásob K6 Výběr kanálu Struktura trhu počet zákazníků frekvence nákupů rozmístění vnější omezení Charakteristiky Distribuční produktu hodnota výběr (směr, rozměry intenzita) standardizace řízení (horizontální, trvanlivost vertikální) Struktura kanálu Rysy organizací síla prostředníků cíle výkonnost zdroje marže zkušenost úroveń služeb v % L Komunikační mix L1 Komunikační prostředky L1 Komunikační prostředky L2 ROLE NÁSTROJŮ KOMUNIKAČNÍHO MIXU L3 POROVNÁNÍ NÁSTROJŮ KOMUNIKAČNÍHO MIXU L4 NÁKLADOVÁ EFEKTIVNOST KOMUNIKAČNÍHO MIXU V RŮZNÝCH FÁZÍCH PLC L5 ÚČINNOST KOMUNIKAČNÍCH NÁSTROJŮ V RŮZNÝCH STÁDIÍCH PŘIPRAVENOSTI NAKUPUJÍCÍHO L6 KOMUNIKAČNÍ MIX L7 STRATEGIE PUSH & PULL L8 Tlak a Tah (Push &Pull) Nadlinkové aktivity Reklama el.média tisk.média Venkovní reklama Komunikační prostředky Direct marketing adresný neadresný Podlinkové aktivity Podpora prodeje v místě prodeje soutěže P.O.S. materiály Public relations interní externí L2 ROLE NÁSTROJŮ KOMUNIKAČNÍHO MIXU L3 POROVNÁNÍ NÁSTROJŮ KOMUNIKAČNÍHO MIXU Reklama PR Osobní prodej Podpora (vzorky) Výstavy(demonstrace) Reklama,PR Sponzorování Merchandising Podpora prodeje Přímý marketing Známost Znalost Obliba Preference Přesvědčení Nákup (zkušební) Kognitivní Afektivní Konativní 95 Komunikace Náklady Řízení Faktor Reklama Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Osobní poselství * * * *** *** Velikost skupiny *** ** ** * ** Stupeň interakce * * * *** *** Důvěryhodnost * ** *** ** ** Absolutní/ investice *** ** * *** ** Na kontakt * ** * *** ** Neefektivně *** ** *** * * Zacílení ** *** * ** *** Přizpůsobení změnám ** *** * ** *** 96 16

17 L4 NÁKLADOVÁ EFEKTIVNOST KOMUNIKAČNÍHO MIXU V RŮZNÝCH FÁZÍCH PLC Podpora prodeje L5 ÚČINNOST KOMUNIKAČNÍCH NÁSTROJŮ V RŮZNÝCH STÁDIÍCH PŘIPRAVENOSTI NAKUPUJÍCÍHO Podpora prodeje efektivnost Reklama, PR PLC Osobní prodej Osobní prodej Propagace zavádění růst zralost pokles Informovanost Pochopení Přesvědčení Objednávka Přiobjednávka L6 KOMUNIKAČNÍ MIX L7 STRATEGIE PUSH & PULL Trh spotřebního zboží Propagace Podpora prodeje Trh výrobních prostředků Osobní prodej Podpora prodeje Marketingová Obchodní marketingový mix Spotřebitelský marketingový mix Osobní prodej Propagace PR PR Marketingová dealera Zákazník L8 Tlak a Tah (Push&Pull) Při tahu nejdříve působíme na zákazníka. Ten se pak dožaduje produktů u dealera a produkty se díky zájmu zákazníků vtahují do distribučního kanálu jako do koštýře nasávané víno. Při tlaku je to jako v injekční stříkačce. Přesvědčujeme dealera, poskytujeme mu výhody, aby více nabízel naše produkty, a on protlačuje naše produkty k zákazníkovi. Tlak (Push) Výrobce Výrobce Velkoobchod Maloobchod Spotřebitel Tah(Pull) Výrobce Výrobce Velkoobchod Maloobchod Spotřebitel 101 M Osobní prodej M1 Osobní prodej M2 Role prodeje v MM M3 Role prodeje v MM M4 Plánování prodeje M5 Plánovací kaskáda M6 Řízení prodejní síly M7 Plánování prodeje M8 Základní otázky při plánování prodeje M9 Kroky při efektivním prodeji M10 Account management v plánovacím procesu

18 M1 Osobní prodej M2 Role prodeje v MM Formálně součástí komunikačního mixu Rozhodující faktor při zvyšování objemu prodeje Zvyšuje důvěru zákazníka Umožňuje okamžitou reakci a individuální přístup k zákazníkovi Přináší nezastupitelnou roli lidského činitele do vytváření vztahů, do komunikace i do ostatních nástrojů MM Produktová specifikace požadovaných rysů a přínosů spoluúčast při testování produktů a tržních testech znalost trhu, rozhodování o sortimentu Cenová konkurenční ceny a reakce trhu přizpůsobení ceny tržním podmínkám odhad reakce poptávky vnímaná kvalita zákazníkem a odpovídající cena M3 Role prodeje v MM M4 Plánování prodeje Distribuční při přímé distribuci -kontakt se spotřebitelem při nepřímé distribuci zajišťuje podporu obchodu a ostatním distributorům vytváří životně důležité spojení s trhem Komunikační reklama a podpora prodeje vytváří cestu pro osobní prodej pokud někdo něco neprodá, tak se nic podstatného nestalo Marketingový plán Externí faktory? Mise společnosti Prodejní cíle (předpověď) Prodejní Taktické a operační plány Vnitřní faktory 105 Zpětná vazba a kontrola 106 M5 Plánovací kaskáda M6 Řízení prodejní síly Cíl: zvýšit zisk Marketing Prodej Cíle prodejní síly Strategie prodejní síly Navrhování prodejní síly Organizace prodejní síly Velikost prodejní síly Odměňování prodejní síly Strategie = Úroveň podniku Cíl:růst t.podílu Strategie: penetrace Taktika = Cíl: růst prodeje Strategie: konkrétní produkty+zákazníky Taktika: speciální prezentace obchodníkům Získávání a výběr prodejců Výcvik prodejců Řízení prodejní síly Vedení prodejců Motivování prodejců Zvyšování efektivnosti prodejní síly Nácvik Obratnost Obratnost umění při při vytváření prodávat jednání vztahů Hodnocení prodejců

19 M7 Plánování prodeje M8 Základní otázky při plánování prodeje Prodejní cíle -nejvíce kvantifikované a vztažené k časové stupnici Vazba na dosahované tržby a schopnost firmy přežít 1. Kde jsme? 2.Jaká bude budoucnost? 3. Kam máme směřovat? 4. Jak se tam dostaneme? 5. Kdo dělá co, kdy? 6. Na kolik to přijde? Odkud? 7. Jaké jsou výsledky? Analýzy, audity Trendy, předpoklady O, T Cíle a v prodeji Akční plány, taktiky Určení zodpovědností a termínů Prodejní rozpočet a finanční plán Sběr a analýza dat Jaké změny jsou zapotřebí? Revize strategií a akcí M9 Kroky při efektivním prodeji M10 Accountmanagement v plánovacím procesu Vyhledávání a posuzování zákazníků Příprava k navázání kontaktu Navázání kontaktu Prezentace a demonstrace 1. Analýza konta profil zákazníka distribuce segmentace 3. Strategie výrobkový mix cenový mix presentace podpora fyzická distribuce personál Zvládnutí námitek Uzavření obchodu Následná činnost Cíle konta obrat zisk 4. Sledování konta vyhodnocování přizpůsobení 112 N Reklama N1 CÍLE REKLAMY N1 CÍLE REKLAMY N2 CÍLE REKLAMY N3 MARKETINGOVÉ A REKLAMNÍ CÍLE N4 Kategorie cílů N5 JAK REKLAMA FUNGUJE N6 PŘÍPRAVA KOMUNIKAČNÍHO SDĚLENÍ N7 FAKTORY ÚSPĚŠNÉHO SDĚLENÍ N8 OBSAH ZPRÁVY CO CHCEME SDĚLIT N9 STRUKTURA ZPRÁVY N10 STRUKTURA ZPRÁVY N11 MEDIÁLNÍ TRH N12 SOUČASNÉ TENDENCE N13 SLEDOVANOST MÉDIÍ N14 Vývoj "čistých" investic do médií N15 CENA REKLAMY - CPRP N16 VNÍMÁNÍ REKLAMY ALESPOŇ JEDNOU TÝDNĚ DLE MÉDIÍ N17 Reklamní výdaje dle produktů N18 METODY URČENÍ ROZPOČTU KOMUNIKACE N19 METODA CÍL ÚKOL Mění chování -nákup nového produktu Informuje, vzdělává a připomíná -nové vlastnosti a výhody, důvody k nákupu Vyvolává emocionální reakci -identifikace se značkou, nebo produktem, potřeba produktu Zvyšuje znalost značky -ovlivňuje její umístění v rámci repertoáru značek, vytváří pověst zavedené značky Vytváří podmínky pro ostatní prvky kom. mixu

20 N2 CÍLE REKLAMY N3 MARKETINGOVÉ A REKLAMNÍ CÍLE jednoznačné přesné odvážné ale dosažitelné stanoveny všemi zainteresovanými stranami marketingové jsou definovány z hlediska tržeb a zisků vyhodnocení za jednotlivá období výsledek má konkrétní podobu reklamní měřeny změnami v povědomí a postojích reklama obsahuje opožděný efekt je obtížné měřit reklamní cíle N4 Kategorie cílů Kategorie cílů Cíl N5 JAK REKLAMA FUNGUJE TAKTICKÉ kognitivní přitáhnout pozornost, informovat, připomínat Pozornost afektivní zvýšit oblibu, zlepšit postoj konativní STRATEGICKÉ přesvědčit, omezit disonanci (nesoulad), vštípit věrnost Reklamní sdělení Zájem AKCE výběr značky intenzita nákupu podnítit k vyzkoušení, způsobit přechod k jiné značce, zajistit opětovný nákup zvýšit předzásobování, zvýšit frekvenci nákupu, zvýšit množství spotřeby Přání trh KONEČNÉ zvětšit, udržet a vytěžit podíl trhu zvýšit prodej, zvýšit cenu, zvýšit zisk 117 bariéry 118 N6 PŘÍPRAVA KOMUNIKAČNÍHO SDĚLENÍ Ideální zpráva -získání pozornosti - udržení zájmu - vytvoření přání - vyvolání činnosti N7 FAKTORY ÚSPĚŠNÉHO SDĚLENÍ obsah zprávy struktura zprávy formát zprávy zdroj zprávy

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Komunikační proces -

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena Základní nástroje marketingu Marketingový mix a jeho struktura Marketingový mix Produkt Rozmanitost produktů Jakost Design Funkce Značka Balení Velikosti Služby Záruky Vrácení výrobků Cena Ceníková cena

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

STRATEGIE A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY

STRATEGIE A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY 01 A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ (1) - ŘECKY STRATOS (VOJSKO); AGOS (VŮDCE) STRATEGOS (UMĚNÍ VOJEVŮDCE) - DO ROKU 450 (př. n. l.) ZMĚNA VÝZNAMU: SPRÁVA, VEDENÍ, MLUVENÝ PROJEV, MOC - DOBA

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

Základy managementu Marketing. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Marketing. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Marketing Ing. Ivana Pražanová Marketing - definice = Marketing je proces plánování a realizace koncepcí, tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a služeb s cílem dosáhnout

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní pravdy a souvislosti

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

EBC*L STUPEŇ B. Katalog vzdělávacích cílů. KVC B - verze 2008-01. International Centre of EBC*L

EBC*L STUPEŇ B. Katalog vzdělávacích cílů. KVC B - verze 2008-01. International Centre of EBC*L EBC*L STUPEŇ B Katalog vzdělávacích cílů KVC B - verze 2008-01 International Centre of EBC*L Aichholzgasse 6 A-1120 Wien Telefon: +43-1-813 997 745 office@ebcl.eu www.ebcl.eu Kuratorium Wirtschaftskompetenz

Více

Direct marketing jako forma marketingové komunikace. PhDr. Petr Váňa

Direct marketing jako forma marketingové komunikace. PhDr. Petr Váňa Direct marketing jako forma marketingové komunikace PhDr. Petr Váňa 1 Obsah vystoupení Co je direct marketing? Dialog místo monologu Metody a cíle Znaky a přednosti DM DM a CRM Úspěšný rozvoj DM v ČR Zlatý

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

CATEGORY MANAGEMENT v praxi ústavní lékárny

CATEGORY MANAGEMENT v praxi ústavní lékárny CATEGORY MANAGEMENT v praxi ústavní lékárny Ing.Martin Frano 16. OTC Konference 24.10.2013 Význam CM v prostředí ústavní lékárny Tlak na finanční výkonnost lékárny (pokles na Rx) Záchyt nemocničních pacientů

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje 2sem Ing. Některé významné/důležité pojmy - diskuse cílem je je zisk EZ odlišení se je je nutno zaujmout změna

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

I. Titulní stránka. Stručné shrnutí. Popis společnosti. 1. Historie

I. Titulní stránka. Stručné shrnutí. Popis společnosti. 1. Historie EXPORTNÍ PLÁN I. Titulní stránka II. III. IV. Obsah Stručné shrnutí Popis společnosti 1. Historie Významné mezníky ve vývoji firmy Exportuje již vaše společnost? Pokud ano, jaká je strategie rozvoje exportního

Více

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup.

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Eva Štichhauerová 19. 11 2014 1 Obsah přednášky 1. Specifika managementu v CK/A. 2. Funkční vs procesní přístup k managementu CK/A. 3. Procesní

Více

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě MARKETING VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_2 Sada: Ekonomie Téma: Marketing a trh Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Modul Základy marketingu. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ

Modul Základy marketingu. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Modul Základy marketingu Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Co je to marketing? Podnikatelská metoda, která umožňuje podniku hledat odbytový trh pro své výrobky, trh utvářet a systematicky o něj pečovat.

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Úloha marketingu v řízení podniku

Úloha marketingu v řízení podniku Úloha marketingu v řízení podniku marketingové kampaně jako součást marketingového plánování Životní cyklus produktu a komunikace PROPAGACE nadřazený pojem pro jednotlivé části marketingové komunikace

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

marketingové kategorie

marketingové kategorie Cena a náklady Problémy a aspekty ceny jako marketingové kategorie Základní problémy ceny: Ocenění užitku produktu pro zákazníka Určení nákladů a míry zisku Ocenění konkurenčních faktorů Interakci marketingového

Více

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme MUDr.Svatopluk Němeček,MBA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA základní informace - Největší lůžkové zařízení v Moravskoslezském kraji - Právní forma : příspěvková

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Obsah školení Základní logika modelu CAF Architektura modelu kritéria zlepšování Kvantifikace

Více

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009 5. CENY 5.1. Stanovení ceny nového výrobku 5.2. Cenové změny Cena je obecně definována jako specifická forma směnné hodnoty vyjádřená v penězích jako všeobecném ekvivalentu; v praxi je cena určena jako

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1277_Marketingová komunikace. Přímý marketing_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1277_Marketingová komunikace. Přímý marketing_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1277_Marketingová komunikace. Přímý marketing_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Marketingový informační systém

Marketingový informační systém Marketingový informační systém Vazba mezi MIS a marketingovým výzkumem. Algoritmus MV. Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Marketingový informační systém MIS zahrnuje pracovníky, zařízení a informační

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI Ing. Lukáš Kučera druhy podnikových zákazníků spotřebitelský trh a jeho chování průmyslový trh a jeho chování nákupní rozhodovací proces spotřebitele životní cyklus produktu

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

KAPITOLA 5. ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET

KAPITOLA 5. ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET KAPITOLA 5 ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET Společnost EXIMET a. s. vyrábí skleněné lahve. Výrobní program společnosti zahrnuje v současnosti tři druhy lahví lahve na minerální

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec B104MKO Marketingová komunikace AR14/15/Blok B/Úvod Václav Kupec 5. Plánování mark. komunikační kampaně 2/25 I. hodina 5.1 Komunikační kampaň 3/25 - komunikace Komunikace je slovo odvozené z latiny communicare/communias.

Více

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum Segmentace trhu -rozdeleni trhu na ruzné skupiny spotrebitelu na realne produkty -hledame skupiny spotrebitelu, ktere maji podobne potreby Proces segmentace trhu Segmentace trhu----1)stanovit kriteria

Více

Ing. Miroslav Albrecht, MBA Leden 2012

Ing. Miroslav Albrecht, MBA Leden 2012 Ing. Miroslav Albrecht, MBA Leden 2012 Blok 1 Externí analýzy jako nástroj pro tvorbu strategie. Interní analýzy jako nástroj pro tvorbu strategie. Blok 2 Analýza SWOT. Portfolio analýzy - model BCG, metodologie

Více

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu PLÁNOVÁNÍ Co je to plá Klasifikace a význam cílů Struktura plánu Strategické plá Postup při sestavování plánu Metody plá Bariéry plá - definice manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj firmy, určující

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

ANALYZOVAT....cestu z drobečků. Konference BISNODE 11. října 2013

ANALYZOVAT....cestu z drobečků. Konference BISNODE 11. října 2013 ANALYZOVAT...cestu z drobečků Konference BISNODE 11. října 2013 Jak rozpoznat výzvy i příležitosti na trhu s cílem maximalizace výsledků? Co je dobré vědět o zákazníkovi, proč a jak to lze zjistit? Strana

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

Sedm Barcelonských principů

Sedm Barcelonských principů Sedm Barcelonských principů 1. Význam stanovení cílů a měření 2. Vhodnější než měřit výstupy, je měřit vliv na výsledky 3. Vliv na obchodní výsledky lze měřit a měl by být měřen, kdykoli je to možné 4.

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Lekárenský reťazec cielená podpora OTC/DS predaja v prostredí Dr.Max a budúce výzvy a súvisiace riziká. Hotel Kaskády, 6.11.2012

Lekárenský reťazec cielená podpora OTC/DS predaja v prostredí Dr.Max a budúce výzvy a súvisiace riziká. Hotel Kaskády, 6.11.2012 Lekárenský reťazec cielená podpora OTC/DS predaja v prostredí Dr.Max a budúce výzvy a súvisiace riziká Hotel Kaskády, 6.11.2012 Dr.Max = 178 lekární na Slovensku Pre test reklamnej kampane september 2012

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU MARKETING OSNOVA: Marketing Cíl marketingu Historie marketingu Marketingový vývoj Nástroje marketingu Marketingové řízení Základní marketingové strategie MARKETING Jde o proces zaměřený na uspokojování

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Marketingový výzkum MIS

Marketingový výzkum MIS VY_32_INOVACE_MAR_90 Marketingový výzkum MIS Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Ekonomika IV. ročník. 030_Segmentace trhu, strategické plánování v marketingu, BCG analýza, marketingový mix

Ekonomika IV. ročník. 030_Segmentace trhu, strategické plánování v marketingu, BCG analýza, marketingový mix Ekonomika IV. ročník 030_Segmentace trhu, strategické plánování v marketingu, BCG analýza, marketingový mix Segmentace trhu Segmentace trhu je jedna z metod marketingového řízení, konkrétně analýzy trhu.

Více

Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_89 Analýzy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012 Ročník:

Více

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010 Prodej ze dvora- marketing zemědělských komodit LEDEN A ÚNOR 2010 Výhody nákupu místní produkce pro obchodníky - nákupčí vyšší kvalita (zejména u rychle se kazícího zboží, které je nutno přepravovat) p

Více