České veřejné finance a zdravotnictví: nákladová výzva. Ing. Miroslav Zámečník NERV_Zdravotnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "České veřejné finance a zdravotnictví: nákladová výzva. Ing. Miroslav Zámečník NERV_Zdravotnictví"

Transkript

1 České veřejné finance a zdravotnictví: nákladová výzva Ing. Miroslav Zámečník NERV_Zdravotnictví

2 Vzájemně obtížně slučitelné cíle zdravotních systémů Dostupnost Finanční udržitelnost Účinnost/Efektivnost

3 Mikroekonomické problémy ve zdravotnictví Proč nejde hezky vyvážit dostupnost, finanční udržitelnost a účinnost/efektivnost? Protože trh ve zdravotnictví funguje velmi problematicky vzhledem tržním selháním: Morální hazard (překvapivě velká část populace má životní styl, který přivolává nákladné zdravotní problémy; veřejně vlastněné nemocnice mají měkké rozpočtové omezení= ztrátu vždy v minulosti stát či kraj uhradil; ztráty největšího pojišťovacího hráče vždy v minulosti stát uhradil) Informační asymetrie- problémy v pojišťovnictví (např.pojišťovna neví, zda hradí skutečně poskytnutou péči a neví, zda tato péče byla poskytnuta medicínsky účinným a ekonomicky hospodárným způsobem) Nežádoucí výběr- problémy v pojišťovnictví (zejména v USA, u nás v trochu jiné podobě snaha o akvizici levných pojištěnců v rámci příslušné věkové skupiny)

4 Očekávaný růst výdajů na zdravotnictví v OECD (PWC) Medián výdajů na zdravotnictví členských zemí OECD kromě USA v roce 2020 je prognozován na 16% HDP. V USA, které má relativně k HDP zdaleka nejvyšší výdaje na zdravotnictví (cca 16%), se očekává další růst až na 21% HDP. Předpokládá se rychlý růst i ve střední a východní Evropě.

5 České zdravotnické výdaje v dolarovém vyjádření silně rostly Česko celkem veřejné Korea celkem veřejné HDP/obyvatele USD PPP Korea Česko

6 Cíl první: Dostupnost Problém- část populace s nepojistitelným rizikem, část populace bez prostředků nebo s jinými preferencemi Proto různá míra ingerence státu a zapojení prostředků veřejných rozpočtů v zájmu zajištění vysoké míry participace (většina zemí má povinné, solidární systémy veřejného pojištění nebo zdravotní službu) Ve většině zemí OECD pojištěna drtivá většina obyvatelstva (více než 98%; výjimky USA, Turecko, Mexiko) Sociální polištění (Bismarck) Národní zdravotní služba (Beveridge, v socialistických zemích kdysi Semaško, a to i v býv.československu s jeho předválečným systémem pokladen) Soukromé zdravotní pojištění Dostatečná hustota zdravotní sítě v příslušné struktuře (x řízení nabídky a plánování kapacit x snaha o záměrný výběr v komerčně orientovaných systémech ( redlining ) Časová dostupnost (zejména s centralizovaných systémech s plánováním kapacit, financovaných z všeobecného daňového výnosu)

7 Cíl druhý: kontrola nákladů Proč: Růst poptávky ve fyzickém vyjádření objemu výkonů a k tomu růst cen s inflací významně přesahující dynamiku indexu spotřebitelských cen i nominálního růstu HDP Nikdo není schopen dlouhodobě ufinancovat z veřejných zdrojů ( v USA v roce 1970 byly výdaje na zdravotnictví 6,9% HDP, tedy nižší než v ČR v současnosti, za necelých 40 let se jejich podíl na HDP USA zvýšil o více než 9 procentních bodů. A to ještě silné populační ročníky, tzv. baby boomers nepřešli do věkových skupin s vysokými průměrnými náklady) Řízení nabídky Čekací lhůty Limitace kapacit- plánování, health technology assessment, licencování praxí Schvalování procedur, zejména nákladných (preapproval- přes panel: věc ke zvážení i v ČR) Definování rozsahu pojistného krytí (standard/nadstandard) Řízení poptávky Regulační poplatky Minimální spoluúčast (deductible) Proporcionální nebo nominální spoluúčast na úhradě výkonů (copayment) Strukturované pojistné plány (gatekeeping, plány s vysokou spoluúčastí, řízená péče )

8 Výsledky snah o kontrolu nákladů Historicky úspěšnější brzdění výdajů na zdravotnictví v zemích s národní zdravotní službou nebo s jedním plátcem (model existuje i v řadě zemí SVE- Slovinsko, Polsko, Maďarsko, Pobaltí), ale řada problémů s dostupností, čekacími lhůtami a kvalitou Cenová regulace Společné nákupy, ba i nákupní monopoly (státní) Aukční modely Hodně energie vynaloženo v oblasti léků Poplatky a doplatky Cenová regulace, regulace zisku Podpora generické substituce Ceny referenčních trhů Farmakoekonomická účinnost

9 Cíl třetí: ekonomická efektivnost a medicínská účinnost Efektivnost ve zdravotnictví je velmi obtížné měřit, ale všichni víme, že rozdíly mezi využíváním zdrojů jsou velké i na úrovni producentů (zařízení). Kauzalita mezi množstvím vynakládaných prostředků a zdravotnickými efekty je obtížně prokazatelná (zákon klesajícího užitku evidentně platí i ve zdravotnictví- viz USA) Reformy: Cíle: redukce jednotkových cen (více výkonů za stejné peníze) nebo stabilizace výkonů při snížených výdajích (záleží na kapacitě a stupni uspokojení poptávky) Nástroje: Snaha o zvýšení motivace poskytovatelů prostřednictvím změny v úhradovém mechanismu ( přechod na prospektivní úhradové systémy skoro všude- DRG, rizikové kapitační kontrakty, atd.) Posílení konkurence o veřejnou zakázku mezi poskytovateli v NHS (interní trh, separace nákupčího od poskytovatele- PCGs, Hospital Trusts) a umožnění selektivní kontraktace v pluralitních systémech s faktickou možností diferenciace cen (prosazuje se pomalu, řada problémů s tržní silou nákupčího vůči lokálně silnému poskytovateli) Konkurence mezi pojišťovnami (viz Alain Enthoven, Stanford, 1978) jako nákupčími péče v modelu veřejného zdravotního pojištění (někde privátní pojišťovny, někde veřejnoprávní)- výsledky zatím nejednoznačné- jen malé procento pojištěnců má důvod změnit pojišťovnu, neboť nabídka není nijak výrazně diferencovaná (základní balík péče musejí hradit všechny

10 Účinnost/efektivnost USA prodloužily očekávanou 65 v letech o 3.4 roku u žen a 3,5 roku u mužů, výdaje na zdravotnictví se však zdvojnásobily jako % HDP! Dostupnost a lepší technologie i léky samozřejmě hrají roli, ale těžko lze separovat jiné proměnné jako vzestup životní úrovně, změna životního stylu x rizikové chování civilizační choroby stále závažnějším problémem slabá prevence civilizačních onemocnění- univerzální problém: kouření a obezita či abuse alkoholu způsobují řadu závažných onemocnění s významným dopadem do zdravotnického rozpočtu. Zlepšení kvality a efektivnosti a nastavení standardizovaných EBM léčebných postupů by mohlo výrazně zlepšit kvalitu péče při omezení neodůvodněné péče s jejími náklady. Srovnávací výzkum by měl pomoci k výběru postupů, které mají nejlepší kombinaci medicínské účinnosti a nákladové efektivnosti.

11 USA: Chronicky nemocní: největší nákladová výzva Pět procent populace představuje téměř polovinu (49 percent) celkových výdajů na zdravotnictví. 15 nejnákladnějších onemocnění představuje 44 percent celkových výdajů. Pacienti s několika paralelními chronickými zdravotními problémy stojí až 7krát více než pacienti s jedním chronickým onemocněním. Chronická onemocnění představují podle některých odhadů přes 75% výdajů na zdravotnictví v USA

12 Čtyři světové trendy ve zdravotnictví trendy a jeden společný problém Podle mezinárodních studií (např.pwc HealthCast 2020, OECD atd.) budou zdravotní systémy ve světě přes všechny existující rozdíly trpět jedním společným problémem: budou neufinancovatelné, pokud nebudou zásadně změněny Čtyři silné trendy Růst poptávky (elasticita poptávky je vyšší než 1, roste rychleji než vytvořený produkt) Růst cen s inflací významně přesahující dynamiku indexu spotřebitelských cen i nominálního růstu HDP Problémy s řízením kvality Špatně nastavené stimuly jednotlivých aktérů (úhradové mechanismy generují četné perverzní stimuly) Příležitosti: Zlepšení klinických výsledků a vyloučení omylů (akreditace, certifikace, doporučené postupy, ehealth aplikace) Technická kvalifikace (zvládání nových technologií) a jejich nasazování a plánování) Časová dostupnost a včasná diagnostika (organizace péče- disease management, centralizace do specializovaných center s využitím technologií a lidských zdrojů) Vyloučení duplicit (vertikální informační provázanost, ekonomická motivace) Integrace péče- zlepšení kontinuity péče zejména o chronické pacienty, zvládnutí dopadů stárnutí obyvatelstva prohloubením vazeb na sociální péči) Standardizace postupů a měření efektivnosti a účinnosti (kvality) péče- EBM Organizační změny podporující hospodárnost a účinnost (akutní/následná lůžka) Zapojení pacientů- ekonomická motivace (spíše pozitivní než negativní, informovanost)

13 Stárnutí obyvatelstva a výdaje na zdravotnictví Stárnutí obyvatelstva není ve studii PWC HealthCast 2020 označováno za hlavního viníka růstu výdajů na zdravotnictví podstatně rychlejším tempem než nominální růst HDP Stárnutí není ani takový problém na výdajové stránce, jako na stránce příjmové, zejména v zemích, které financují zdravotnictví ze zdravotní daně-méně přispěvatelů do systému při pomalejším růstu mezd (a na ně navěšených zdravotních daní) než růstu výdajů znamená rostoucí napětí mezi zdroji a výdaji a nutnost krýt deficity buď zvyšováním pojistného (růst celkových mzdových nákladů a s tím související dopady na zaměstnanost a konkurenceschopnost) anebo hledání jiných doplňkových zdrojů včetně spoluúčasti. Od jisté hranice růst výdajů generuje jen relativně malé přínosy na zdravotním stavu populace Klasický příklad USA, které dává na zdravotnictví zdaleka nejvíc, ale v očekávané délce dožití je až 22.místě v OECD! V letech vzrostly výdaje na zdravotnictví v Irsku o 136%, ale velká část z toho byla spotřebována na platech a administrativních nákladech, nikoli na zdravotní péči

14 Co si z toho odneseme? Zdravotnictví je všude problém vzhledem k rychlému růstu nákladů PACIENT NEROZHODUJE O NÁKLADECH JEDNOTLIVÝCH TERAPEUTICKÝCH POSTUPŮ, KDYŽ UŽ JE DIAGNOSTIKOVÁN:POPTÁVKA JE VE VYSOKÉ MÍŘE INDUKOVANÁ NABÍDKOU ZZ PACIENT VŠAK SVÝM ŽIVOTNÍM STYLEM KAUZÁLNĚ VYVOLÁVÁ PŘEVÁŽNOU ČÁST POPTÁVKY- ERGO: PREVENCE, OSVĚTA A MOTIVACE (Sankce spíše fiskální- nejlepší účinnost) Solidarita je nezbytná, otázkou je, jak daleko má jít ( morální otázka: je správné solidarizovat s lidmi s rizikovým chováním?) Spoluúčast je ekonomicky nezbytná, ale neměla by se dostat do konfliktu se sociální dostupností (pak systém neplní jeden ze svých hlavních cílů), Výjimky jsou možné, ale lepší (i když administrativně nákladnější) jsou diferencované stropy na výdaje z vlastní kapsy, testované na příjem, ALE JEN HLUPÁK zatěžuje ochotně spolupracujícího chronického pacienta v rámci doporučeného léčebného postupu (motivace k odpovědnému životnímu stylu není totéž jako disciplinace k dodržování léčebného postupu)- výzva k inteligentní finanční motivaci chování pojištěnců Připojištění by nemělo krýt spoluúčast, neboť pak neguje regulační efekt na poptávku Investice do zdravotnictví by měly být plánovány z důvodu požadavku na efektivnost a v zájmu rovnoměrné lokalizace nových technologií v rámci státu (geografická dostupnost)- v opačném případě četné problémy s efektivností a/nebo dostupností

Systémové změny ve veřejném zdravotním pojištění ČR. Pardubice 4. 2. 2010

Systémové změny ve veřejném zdravotním pojištění ČR. Pardubice 4. 2. 2010 Systémové změny ve veřejném zdravotním pojištění ČR Pardubice 4. 2. 2010 Náklady na zdravotní péči jsou globální problém: Čtyři světové trendy ve zdravotnictví a jeden společný problém Podle mezinárodních

Více

Co se zdravotnictvím m v Evropě (a trochu i v USA)? Ing. Miroslav Zámečník Boston Venture Central Europe

Co se zdravotnictvím m v Evropě (a trochu i v USA)? Ing. Miroslav Zámečník Boston Venture Central Europe Co se zdravotnictvím m v Evropě (a trochu i v USA)? Ing. Miroslav Zámečník Boston Venture Central Europe Čtyři trendy a jeden společný problém Podle mezinárodních studií (např.pwc HealthCast 2020, OECD

Více

Návrh systémových změn veřejného zdravotního pojištění v ČR

Návrh systémových změn veřejného zdravotního pojištění v ČR Návrh systémových změn veřejného zdravotního pojištění v ČR Svaz zdravotních pojišťoven ČR 2005 Brno, 21.4.2005 1. Úvod 2. Opatření k finanční stabilizaci systému 3. Definice potřebného objemu nabídky

Více

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů Analýza českého zdravotnictví 2010 Analýza českého zdravotnictví Lékařský odborový klub svaz českých lékařů V Praze dne 31. 8. 2010 Obsah Shrnutí... 4 Úvod... 5 1. Odměňování lékařů... 7 1.1. Nové výzvy

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích

Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bakalářská práce Autor: Simona Krejčová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing.

Více

ZDRAVOTNÍ POLITIKA A EKONOMIKA

ZDRAVOTNÍ POLITIKA A EKONOMIKA 8 2003 ZDRAVOTNÍ POLITIKA A EKONOMIKA Financování českého zdravotnictví v kontextu úhrad 1. Souhrn teoretických poznatků a analytické koncepty v oblasti financování zdravotnictví. 2. Ekonomicko-právní

Více

OECD EKONOMICKÝ PŘEHLED ČESKÉ REPUBLIKY

OECD EKONOMICKÝ PŘEHLED ČESKÉ REPUBLIKY OECD EKONOMICKÝ PŘEHLED ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 2011 SHRNUTÍ SHRNUTÍ Nedávná krize zasáhla českou ekonomiku prostřednictvím zahraničního obchodu. Jelikoţ ekonomika netrpěla významnějšími vnitřními nerovnováhami,

Více

Policy Brief EKONOMICKÝ PŘEHLED ČESKÉ REPUBLIKY, 2008. Může současné rychlé tempo růstu vést k přehřátí?

Policy Brief EKONOMICKÝ PŘEHLED ČESKÉ REPUBLIKY, 2008. Může současné rychlé tempo růstu vést k přehřátí? APRIL 2008 ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT EKONOMICKÝ PŘEHLED ČESKÉ REPUBLIKY, 2008 Může současné rychlé tempo růstu vést k přehřátí? Co dělá vláda pro zajištění fiskální udržitelnosti?

Více

Investice do zdravı v CR

Investice do zdravı v CR Thunovská 12, Praha 1 Malá Strana, 118 00, Czech Republic tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.cz Investice do zdravı v CR Je možné zvýšit zdravou délku života

Více

Zdravotnictví a sociální péče. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností

Zdravotnictví a sociální péče. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností Zdravotnictví a sociální péče Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností Zdravotnictví a sociální péče Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí

Více

Co se zdravotnictvím- tendence v EU. Ing. Miroslav Zámečník Boston Venture Central Europe

Co se zdravotnictvím- tendence v EU. Ing. Miroslav Zámečník Boston Venture Central Europe Co se zdravotnictvím- tendence v EU Ing. Miroslav Zámečník Boston Venture Central Europe Evropské zdravotnictví- velký byznys 2 ČR není mimo normu Závislost v?dajù na zdravotnictví na celkovém hospodáøském

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Vybrané charakteristiky zdravotnických systémů ve vybraných státech OECD

Vybrané charakteristiky zdravotnických systémů ve vybraných státech OECD Vybrané charakteristiky zdravotnických systémů ve vybraných státech OECD Obsah Souhrn... 3 Účel a cíle studie... 4 Zdravotnictví ve vyspělých státech... 4 Způsoby financování zdravotnictví... 5 Vztahy

Více

Návrh koncepce výzkumu v oblasti práce a sociálních věcí na období 2011 2017

Návrh koncepce výzkumu v oblasti práce a sociálních věcí na období 2011 2017 Návrh koncepce výzkumu v oblasti práce a sociálních věcí na období 2011 2017 Úvod Cílem předkládaného materiálu je identifikovat potřeby aplikovaného výzkumu v oblasti práce a sociálních věcí a vymezit

Více

NÁRODNÍ PROGRAM REFOREM ČESKÉ REPUBLIKY 2008-2010

NÁRODNÍ PROGRAM REFOREM ČESKÉ REPUBLIKY 2008-2010 NÁRODNÍ PROGRAM REFOREM ČESKÉ REPUBLIKY 2008-2010 ČESKÁ REPUBLIKA říjen 2008 OBSAH SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...4 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ...6 I. ÚVOD...7 II. VÝVOJ ČESKÉ EKONOMIKY...9 III. MAKROEKONOMICKÁ

Více

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY Jozef Kubinyi, Jiří Kofránek Anotace Autoři prezentují svůj pohled na základní prvky koncepce reformy zdravotnictví, která vychází

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 11 vydání 11 / ročník 2005 / 19.12.2005 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Informační společnost

Více

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2008 2010 Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2008 1 Úvod...4 Část 1 Společný přehled a shrnující

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

OTÁZKY KE ZKOUŠCE Z VEŘEJNÝCH FINANCÍ

OTÁZKY KE ZKOUŠCE Z VEŘEJNÝCH FINANCÍ OTÁZKY KE ZKOUŠCE Z VEŘEJNÝCH FINANCÍ A1 Veřejné finance jako ekonomické realita, pedagogická a vědní disciplína. Výzkumný okruh problémů veřejných financí. Veřejné finance jako teoretické zázemí veřejných

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006. ČSSD 2006 www.cssd.cz

Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006. ČSSD 2006 www.cssd.cz Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006 ČSSD 2006 www.cssd.cz JISTOTY A PROSPERITA VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Více

Definice veřejných financí Finanční vztahy mezi ekonomickými subjekty za předpokladu, že jedním ze zúčastněných subjektů je stát.

Definice veřejných financí Finanční vztahy mezi ekonomickými subjekty za předpokladu, že jedním ze zúčastněných subjektů je stát. Definice veřejných financí Finanční vztahy mezi ekonomickými subjekty za předpokladu, že jedním ze zúčastněných subjektů je stát. Ekonomické subjekty domácnosti, firmy, stát Hra o zdroje Limitované zdroje

Více

Zdravotnictví. v České republice

Zdravotnictví. v České republice Obalka_Prosinec 19.12.2007 10:36 Stránka 1 Zdravotnictví v České republice Lidské zdroje Ekonomika a kouření tabáku Veřejné zdravotnictví Svědkové Jehovovi a krevní transfuze Falešná zdravotní pojištění

Více

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD. Aktuální problémy ve zdravotnictví

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD. Aktuální problémy ve zdravotnictví Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD Aktuální problémy ve zdravotnictví 1 Obsah 1 Aktuální situace ve zdravotnictví... 3 1.1 Problematika nemocnic... 3 1.2 Aktuální

Více

Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003)

Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003) Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003) Předmluva slovo ministra Předmluva...1 1. Úvod...2 2. Východiska...3 2.1. Význam informační společnosti...3 2.2. Shrnutí současného stavu...4

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

DOPORUČENÍ RADY ze dne 19. června 2000 o obecných liniích hospodářských koncepcí členských států a Společenství

DOPORUČENÍ RADY ze dne 19. června 2000 o obecných liniích hospodářských koncepcí členských států a Společenství DOPORUČENÍ RADY ze dne 19. června 2000 o obecných liniích hospodářských koncepcí členských států a Společenství (2000/517/ES) (Výtah) Doporučení se zabývá obecnými liniemi hospodářských koncepcí na pozadí

Více