32. Během návštěv vězeňských zdravotních služeb věnoval CPT pozornost aspektům, které lze shrnout pod následující záhlaví:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "32. Během návštěv vězeňských zdravotních služeb věnoval CPT pozornost aspektům, které lze shrnout pod následující záhlaví:"

Transkript

1 cv doc ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY VE VĚZNICÍCH Základní principy práce CPT při sledování zdravotní péče. Překlad bodů č zprávy o činnosti CPT v roce Poskytování zdravotnických služeb osobám zbaveným svobody má přímý vztah k mandátu CPT. Nedostatečná úroveň zdravotnické péče může rychle vyústit do situací, které by se daly označit jako nelidské a ponižující zacházení. Zdravotnické služby v daném zařízení mohou dále hrát důležitou úlohu v boji proti praxi špatného zacházení v příslušném ústavu i jinde (zvláště v policejních zařízeních). Navíc jejich funkce je taková, že jim umožňuje kladně ovlivňovat celkovou kvalitu života v zařízeních, kde působí. 31. Další odstavce popisují některé hlavní otázky, kterými se delegace CPT zabývají při zkoumání zdravotnických služeb ve věznicích. CPT chce hned na začátku jasně konstatovat, že klade veliký důraz na obecnou zásadu, kterou již dodržují ve většině zemí, pokud ne všude, kam výbor k dnešnímu dni zavítal, totiž že vězňové mají nárok na stejnou úroveň lékařské péče jako lidé žijící na svobodě. Tato zásada je neodmyslitelnou součástí základních práv jednotlivce. 32. Během návštěv vězeňských zdravotních služeb věnoval CPT pozornost aspektům, které lze shrnout pod následující záhlaví: a. Přístup k lékaři b. Ekvivalentní péče c. Souhlas pacienta a zachování důvěrnosti d. Preventivní zdravotnická péče e. Humanitární pomoc f. Odborná způsobilost g. Odborná kompetence a. Přístup k lékaři. 33. Při příchodu do vězení musí být všichni vězni bez prodlení vyšetřeni pracovníkem zdravotnických služeb příslušného zařízení. Ve svých dosavadních zprávách CPT doporučoval, aby s každým nově příchozím vězněm byl proveden pohovor a aby byl vězeňtento byl vyšetřen lékařem co nejdříve po příjmu. Je třeba dodat, že v některých zemích provádí přijímací lékařskou prohlídku plně kvalifikovaný střední zdravotnický pracovník, který podává zprávu lékaři. Tento druhý přístup lze kvalifikovat jako účinnější způsob využití dostupných kapacit. Při příjmu je též vhodné vězňům dát leták nebo brožurku obsahující informace o existenci a provozu zdravotnických služeb a upozorněním na základní hygienická pravidla. 34. V době vazby by měli mít vězňové kdykoliv přístup k lékaři, bezohledu na jejich internační režim (přístupem k lékaři pro vězně v samovazbě se zabývá podrobněji odstavec 56 Druhé všeobecné zprávy CPT, CPT/Inf (92) 3). Zdravotnické služby je třeba organizovat takovým způsobem, aby bylo možné vyhovět žádostem o návštěvu lékaře bez zbytečného prodlení. Vězňové by měli mít možnost zdravotníckých služeb užívat na základě zachování důvěrnosti, například prostřednictvím zprávy předané v uzavřené obálce. O žádostech o návštěvě lékaře by dále neměli rozhodovat vězeňští dozorci. 35. Zdravotnické služby věznice musí schopné umožňovat alespoň pravidelné ambulantní návštěvy a pohotovostní ošetření (navíc samozřejmě bývá často k dispozici i lůžková jednotka nemocničního typu). Každý vězeň by měl mít přístup k ošetření kvalifikovaným stomatologem. Vězeňští lékaři by navíc měli mít možnost vyžadovat služby odborných lékařů. Lékař by měl být stále k dispozici pro pohotovostní ošetření. V objektu věznice by navíc měl být stále přítomen někdo, kdo umí poskytnout první pomoc, nejlépe někdo s uznávanou kvalifikací ošetřovatele. Na ambulantní péči musí podle potřeby dozírat zdravotnický personál. V mnoha případech nestačí, aby poskytování následné péče záviselo na vlastní iniciativě vězně. 36. Je třeba mít k dispozici přímou podporu plně vybavené nenmocnice, buď civilní nebo vězeňské. Je-li o pomoc požádána civilní nemocnice, vzniká otázka zajištění bezpečnosti. V této souvislosti chce CPT zdůraznit, že vězňové převezení do nemocnice za účelem léčení by neměli být z vazebních důvodů připoutáváni k nemocničnímu lůžku anebo jiným kusům nábytku. Je možné a také nutné nalézt jiné způsoby jak vyhovět požadavkům bezpečnosti. Jedním takovým řešením je například vytvoření vazební jednotky v nemocnici. 37. Kdykoliv je třeba vězně hospitalizovat nebo nechat vyšetřit odborným lékařem v nemocnici, je třeba uskutečnit převoz rychle a způsobem odpovídajícím jejich zdravotnímu stavu.

2 b. Ekvivalentní péče I. všeobecné lékařství 38. Vězeňská zdravotnická služba by měla být schopna poskytnout lékařské ošetření a ošetřovatelskou péči, jakož i vhodné diety, fyzioterapii, rehabilitaci nebo jinou nutnou zvláštní pomoc za podmínek srovnatelných s těmi, které mají pacienti ve společnosti mimo vězení. Vybavení lékařským, ošetřovatelským a technickým personálem, jakož i objekty, instalace a zařízení by mělo odpovídat tomuto požadavku. Je též zapotřebí správně dohlížet nad lékárnou a vydáváním léků. Přípravu léků by měl vždy provádět kvalifikovaný personál (lékárník/sestra a pod.). 39. Pro každého pacienta je třeba vyplnit kartotéční lístek obsahující informace o diagnóze jakož i aktuální záznam vývoje stavu pacienta a všech zvláštních prohlídek, kterými prošel. V případě přeložení vězně je třeba kartotéční lístek zaslat lékařům v přijímacím zařízení. Zdravotnické týmy by dále měli vést denní rejstřík, kam zapisují zvláštní události týkající se pacientů. Tyto rejstříky jsou důležité pro získání celkové představy o stavu zdravotnické péče ve vězení a zároveň pro upozornění na konkrétní problémy, které občas vyvstanou. 40. Předpokladem pro hladké poskytování zdravotnických služeb jsou pravidelné schůzky lékařů s ošetřujícím personálem a vytvoření pracovního týmu pod vedením déle sloužícího lékaře, který za službu odpovídá. II. psychiatrická pomoc 41. Ve srovnání s celkovou populací je u vězňů vysoký výskyt psychiatrických příznaků. Z tohoto důvodu by měl být k zdravotnické službě každé věznice přidělen odborný psychiatra a v této odbornosti by měli být též měli být vyškoleni někteří z ošetřovatelů. Dostupný lékařský a ošetřovatelský personál a uspořádání věznic by mělo být takové, aby bylo možné provádět pravidelné farmakologické, psychoterapeutické a pracovně terapeutické programy. 42. CPT chce zdůraznit úlohu vedení věznice pro včasné odhalování psychiatrických onemocnění vězňů (např. deprese, reakční stavy a pod.) s ohledem na možnost provedení vhodných úprav jejich prostředí. Tuto činnost je možné podpořit tím, že se provádí vhodné zdravotnické školení pro dozorce. 43. Duševně nemocný vězeň by měl být hospitalizován a obdržet péči v dostatečně vybaveném nemocničním zařízení s příslušně vyškoleným personálem. Tímto zařízením může být civilní psychiatrická nemocnice anebo speciálně vybavené psychiatrické zařízení v rámci vězeňského systému. Často se na jedné straně tvrdí, že z etického hlediska by bylo správné,. kdyby duševně nemocní vězňové byli hospitalizováni mimo vězeňský systém, v institucích, spadajících pod veřejné zdravotnické služby. Na druhé straně lze argumentovat tím, že využívání psychiatrických zařízení uvnitř vězeňského systému umožňuje poskytování péče za optimálních bezpečnostních podmínek a dovoluje intenzifikaci činností lékařských a sociálních služeb působících v rámci tohoto systému. Bez ohledu na cestu, která se zvolí, je třeba, aby příslušné psychiatrické zařízení mělo dostatečnou kapacitu. Příliš často se stává, že čekací doba na převoz je příliš dlouhá. K převozu postižené osoby do psychiatrického zařízení by se mělo přistupovat jako k nejvýše důležité záležitosti. 44. Duševně narušený a násilný vězeň musí být léčen při přísném dozoru a pod bedlivým dohledem ošetřovatelů, což lze v oprávněných případech kombinovat s podáváním sedativ. Spoutávání pacienta je oprávněné jen ve zcela vyjimečných případech a musí být buď výslovně nařízeno lékařem anebo musí být lékař o této skutečnosti okamžitě informován a požádán o souhlas. Pouta musí být odstraněna při nejbližší vhodné příležitosti. Nikdy by neměla být používána, anebo jejich použití prodlužováno, za účelem trestání. V případě, kdy bylo třeba se uchýlit se k spoutání pacienta, je třeba tuto skutečnost zapsat do kartotéčního listu pacienta i do příslušného rejstříku s uvedením času, kdy toto opatření bylo zahájeno a kdy skončilo, jakož i okolností případu a důvody pro použití takového prostředku. c. Souhlas pacienta a zachování důvěrnosti 45. Dobrovolný souhlas a zachování důvěrnosti jsou základními právy jednotlivce. Mají také zásadní význam pro vytváření atmosféry důvěry, která je nezbytnou součástí vztahu mezi lékařem a pacientem, zvláště ve vězení, kde si vězeň nemůže svobodně svého lékaře vybrat. I. souhlas pacienta 46. Pacientům by měly být poskytnuty veškeré důležité informace (v případě nutnosti i ve formě lékařské zprávy) týkající se jejich stavu, průběhu léčení a předpsaných léků. Pacienti by též měli mít možnost

3 prokonzultovat obsah svých vězeňských kartotéčních listů, pokud ovšem toto není nežádoucí z terapeutického hlediska. Měli by mít možnost žádat, aby tato informace byla sdělena jejich rodinám a právním zástupcům anebo externímu lékaři. 47. Každý pacient schopný úsudku, může odmítnout léčení anebo jiný lékařský zásah. Jakákoliv derogace od této zásady musí vyplývat ze zákona a musí se vztahovat pouze na jasně a přísně definované podmínky, které platí pro obyvatelstvo jako celek. Klasicky obtížná situace nastává tehdy, kdy rozhodnutí pacienta je v rozporu s všeobecnou povinností lékaře poskytnout péči. Taková situace může nastat, když je pacient ovlivněn osobní vírou (např. odmítá transfúze krve) anebo má v úmyslu použít své tělo anebo se sám úmyslně zmrzačit za účelem prosazení svých požadavků, protestu proti úřední moci anebo demonstraceval podpory pro nějakou věc. V případě hladovky žádají veřejné orgány nebo profesní organizace v některých zemích lékaře, aby zasáhl za účelem zabránění smrti, jakmile dojde k vážnému poškození vědomí pacienta. V jiných zemích je pravidlem ponechávat klinická rozodnutí na ošetřujícím lékaři, který musí záležitost nejdříve konzultovat a zvážit všechny důležité skutečnosti. 48. Co se týče lékařského výzkumu na vězních, je jasné, že je zapotřebí zaujmout velice opatrný přístup vzhledem k nebezpečí, že ochota vězňů zúčastnit se takového výzkumu bude ovlivněna jejich trestní situací. Měly by existovat pojistky, které zaručí, že každý takový vězeň dal souhlas svobodně a poté co byl řádně informován. Aplikovaná pravidla by měla být podobná těm, kterými se řídí celá společnost, přičemž by měla existovat možnost zásahu ze strany rady pro etické záležitosti. CPT by chtěl dodat, že dává přednost výzkumu týkajícího se vazební patologie nebo epidemiologie nebo jiných aspektů specifických pro stav vězňů. 49. Zahrnutí vězňů do studentských vzdělávacích projektů by mělo být podmíněno souhlasem vězňů. II. důvěrnost 50. Lékařské tajemství je třeba dodržovat ve věznicích stejným způsobem jako ve společnosti vcelku. Za vedení kartotéčních záznamů o pacientech odpovídá lékař. 51. Veškeré lékařské prohlídky vězňů (vstupní i pozdější) se provádí mimo doslech a také, pokud příslušný lékař o to zvláště nepožádá, mimo dohled vězeňských dozorců. Prohlídky vězňů by též měly být prováděny jednotlivě, nikoliv hromadně. d) Preventivní zdravotní péče 52. Úkol vězeňských zdravotnických služeb by neměl být omezen na léčení nemocných pacientů. Měly by mít též pověření v oblasti sociální a preventivní medicíny. I. hygiena 53. Je povinností vězeňských zdravotních služeb, případně v součinnosti s dalšími orgány, dohlížet na stravovací zařízení (množství, kvalitu, přípravu a roznášku jídel) a hygienické podmínky (čistotu ošacení a povlečení, přístup k tekoucí vodě, hygienická zařízení), jakož i topení, osvětlení a větrání cel. Je třeba věnovat pozornost též uspořádaní podmínek pro zaměstnání a procházky a cvičení na čerstvém vzduchu. Nezdravé prostředí, přeplněnost, dlouhá izolace a nečinnost si mohou vynutit buď lékařský zásah ve prospěch jednotlivého vězně anebo akci širšího dosahu, kdy lékař musí situaci řešit u odpovědných orgánů. II. přenosné choroby 54. Vězeňská zdravotnická služba musí zajistit, aby byla vězňům i zaměstnancům věznice pravidelně poskytována informace o přenosných chorobách (zejména žloutence, AIDS, tuberkulóze, kožních infekcích). Všude tam, kde je to nutné, se musí provést lékařská kontrola těch osob, s kterými má konkrétní vězeň pravidelný kontakt (spoluvězňové, zaměstnanci věznice, návštěvníci). 55. Zejména v případě AIDS je třeba poskytovat pravidelné poradenství před a případně i po kontrolním testu. Zaměstnanci věznice musí být soustavně školeni o preventivních opatřeních, která je zapotřebí přijímat i o přístupu k případům pozitivních na HIV. Musí být též vhodně poučeni o nutnosti nediskriminovat a zachovávat důvěrnost. 56. CPT by rád zdůraznil, že není žádný lékařský důvod pro segregaci HIV pozitivního pacienta, který se cítí zdráv.

4 III. prevence sebevražd 57. Prevence sebevražd je další záležitost, která spadá do kompetencí vězeňských zdravotníckých služeb. Je zapotřebí, aby si celé osazenstvo věznice uvědomovalo tento problém a aby existovaly tomu odpovídající postupy. 58. Důležitou úlohu má v této souvislosti vstupní lékařská kontrola a proces příjmu vůbec. Provádí-li se správně, zvyšuje se možnost vytypování alespoň části ohrožených osob a zmenšení pocitů úzkosti, které prožívají všichni nově příchozí vězňové. Také vězeňský personál, bezohledu na pracovní zařazení, musí vědět (což znamená, že musí být vycvičen v rozeznávání příznaků), jaké jsou známky hrozící sebevraždy. V této souvislosti je třeba upozornit, že zvýšené riziko sebevraždy se vyskytuje v obobí těsně před a po soudním líčení a v některých případech i v době těsně před propuštěním. 59. Osoba, která je identifikována jako riziková z hlediska možnosti spáchání sebevraždy, musí být pozorována pod zvláštním režimem. Takové osoby by dále neměly mít snadný přístup k nástrojům, kterými by se mohly zabít (okenní mříže cel, rozbité sklo, opasky nebo kravaty atd.). Musí být přijaty kroky pro zajištění vhodného toku informací, a to uvnitř daného zařízení a případně I mezi různými zařízeními (konkrétněji mezi jejich příslušnými zdravotnickými službami), o osobách, které byly vytypovány jako potenciálně ohrožené. IV. prevence násilí 60. Vězeňské zdravotnické služby mohou přispět k prevenci násilí proti zadrženým osobám tím, že systematicky vedou záznamy o poranění a tam, kde je třeba, poskytují souhrnné informace kompetentním orgánům. Lze poskytovat i informace o jednotlivých případech, i když takový krok by měl být zpravidla učiněn jen se souhlasem vězňů, o které se jedná. 61. Jakékoliv známky násilí zjištěné při vstupní lékařské kontrole v příslušném zařízení je třeba plně zaznamenat společně se všemi relevantními informacemi poskytnutými vězněm a se závěry lékaře. Tyto informace v záznamu by měly být vězni dostupné. Stejný přístup se zachovává vždy, když se provádí lékařská prohlídka vězně po násilné události ve vězení (viz též odstavec 53 Druhé všeobecné zprávy CPT: CPT/Inf (92) 3) anebo při znovupřijetí do vězení po dočasném návratu do policejní vazby z důvodů vyšetřování. 62. Zdravotnické služby mohou sestavovat v pravidelných obdobích statistiku zjištěných zranění, jakožto informaci pro vedení věznice, Ministerstvo spravedlnosti a pod. V. společenské a rodinné svazky 63. Zdravotnické služby mohou též poskytovat pomoc zaměřenou na snížení rizika narušení společenských a rodinných svazků, které jde většinou ruku v ruce s uvězněním. Ve spolupráci s příslušnými sociálními službami musí zdravotnické služby podporovat opatření příznivá pro kontakty vězně s vnějším světem, jakými jsou například vhodně zařízené prostory pro konání návštěv, vhodné podmínky pro uskutečňování návštěv rodiny, manželů nebo partnerů a propustky z rodinných, pracovních, vzdělávacích a sociálně-kulturních důvodů. V závislosti na okolnostech může vězeňský lékař učinit kroky pro to, aby vězňům a jejich rodinám byly nadále poskytovány anebo placeny dávky sociálního pojištění. e. Humanitární pomoc 64. Je možné určit konkrétní kategorie zvláště zranitelných vězňů. Jejich potřebám musí vezeňské zdravotnické služby věnovat zvláštní pozornost. I. matky s dětmi 65. Všeobecně přijatou zásadou je, že děti by se neměly rodit ve vězení a zkušenost CPT je taková, že se tento princip dodržuje. 66. Matky s dětmi by měly být alespoň po určitou dobu ponechávány pohromadě. Je-li matka ve vězení spolu s dítětem, musí být umístěny v podmínkách, kdy je k dispozici obdoba jeslí a pomoc personálu kvalifikovaného v péči o novorozence a jeselské péči. Dlouhodobá řešení, zvláště převod dítěte mimo věznici s následným odloučením od matky, je třeba v každém jednotlivém případě zvažovat na základě pedagogicko psychiatrických a lékařsko sociálních posudků.

5 II. mladiství 67. Doba dospívání je období, které se vyznačuje přetvářením osobnosti a kdy je třeba vynakládat zvláštní úsilí v oblasti snížování nebezpečí dlouhodobé sociální nepřizpůsobivosti. Pokud se nacházejí ve vazbě, je třeba mladistvým vyhradit stálé místo, kde jsou obklopni osobními předměty a sociálně příznivými skupinami. Jejich režim vazby by měl spočívat na intenzivní činnosti, včetně společensko-vzdělávacích schůzek, sportovní aktivity, vzdělávání, odborné přípravy, vycházek s doprovodem a nabídky vhodných zájmových činností. III. vězňové s poruchou osobnosti 68. Mezi pacienty vězeňské zdravotní služby je vždy určité procento duševně nevyrovnaných, okrajových jedinců s historií rodinných traumat, dlouhotrvající závislosti na drogách, konfliktů s veřejnými orgány anebo jiných sociálních potíží. Mohou být násilní, se sebevražednými sklony anebo mohou vykazovat nepřijatelné sexuální chování, přičemž po většinu času nejsou schopni své chování kontrolovat anebo se o sebe starat. 69. Potřeby těchto vězňů nejsou ryze lékařské, ale vězeňský lékař může podporovat vypracování sociálně terapeutických programů pro tyto vězně, ve vězeňských jednotkách organizovaných podle komunitního principu a pod pečlivým dozorem. Takové jednotky mohou u těchto vězňů zmenšit pocity ponížení, pohrdání sami sebou a nenávisti, dát jim pocit odpovědnosti a připravit je na opětovnou integraci. Další přímou výhodou programů tohoto typu je, že předpokládají přímou účast a angažovanost vězeňského personálu. IV. vězňové nevhodní pro pokračující internaci 70. Typickým příkladem této skupiny vězňů jsou pacienti s krátkodobou fatální prognózou, trpící vážným onemocněním, které nelze řádně léčit ve vězeňských podmínkách, pacienti vážně tělesně postižení anebo velmi staří. Pokračující internace takových osob ve vězeňském prostředí může vyvářet nesnesitelnou situaci. U případů tohoto druhu je odpovědností vězeňského lékaře vypracovat zprávu pro kompetentní orgán, jejímž záměrem je dosáhnout přijetí vhodných alternativních řešení. f. Odborná nezávislost 71. Zdravotnický personál v každé věznici je personál potenciálně ohrožený. Jeho povinnost pečovat o pacienty (nemocné vězně) se může dostat do rozporu se zájmy vedení a bezpečnosti věznice. Vznikají tím obtížné etické problémy a volby. CPT se domnívá, že pro zajištění nezávislosti v otázkách týkajících se zdravotní péče je důležité, aby se podmínky tohoto personálu co nejvíce vyrovnaly hlavnímu proudu poskytování zdravotní péče ve společnosti jako celku. 72. Bezohledu na formální funkci, ve které vězeňský lékař pracuje, musí se jeho klinická rozhodnutí řídit pouze medicínskými kritérii. Kvalitu a efektivnost lékařské práce by měla hodnotit pouze kvalifikovaná lékařská instituce. Podobně i dostupné zdroje by měly být řízeny jen takovou institucí, nikoliv orgánem, který odpovídá za bezpečnost nebo správu. 73. Vězeňský lékař působí jako pacientův osobní lékař. V zájmu zajištění vztahu mezi lékařem a pacientem by tudíž nemělo být od lékaře požadováno, aby potvrzoval schopnost pacienta podstoupit trest. Neměl by také provádět tělesné prohlídky nebo vyšetření požadované nějakým orgánem s výjimkou urgentních případů, kdy nebylo možné povolat jiného lékaře. 74. Je třeba též upozornit, že profesionální svoboda vězeňského lékaře je omezena samotným vězeňským prostředím: nemůže si svobodně vybírat své pacienty, stejně jako vězňové nemají k dispozici žádnou jinou volbu lékaře. Jeho profesionální povinnost trvá i v případě, kdy pacient poruší lékařská pravidla nebo se uchýlí k výhrůžkám nebo násilí. g. Odborná způsobilost 75. Vězeňští lékaři a ošetřovatelé musí mít odborné znalosti oprávňující je řešit zvláštní formy vězeňské patologie a uzpůsobovat své léčebné metody podmínkám, které jsou důsledkem internace. Je zvláště třeba rozvíjet profesionální postoje zaměřené na prevenci násilí a v případě nutnosti i na způsoby jak násilí zneškodnit. 76. Jelikož je třeba vždy zajistit dostatečný počet personálu, pomáhají ošetřovatelům často zdravotníci, z nichž někteří bývají získávání z řad vězeňských dozorců. Kvalifikovaný personál musí předávat potřebnou zkušenost na různých úrovních, a tuto pravidelně aktualizovat.

6 Někdy je dovoleno samotným vězňům vykonávat práci zdravotníků. Výhodou takového přístupu bezpochyby je, že dává určitému počtu vězňů možnost dělat užitečnou činnost. Přesto by toto řešení mělo být až poslední alternativou. Vězňové by se také nikdy neměli účastnit distribuce léků. 77. Nakonec CPT vyjadřuje názor, že specifika poskytování zdravotní péče ve vězeňském prostředí jsou oprávněným důvodem pro uznání speciální odbornosti pro lékaře i ošetřovatele, založené na postgraduálním studiu a řádné přípravě při zaměstnání. Viz: European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT), 3rd general report on the CPT's activities covering the period 1 January to 31 December 1992, Council of Europe, Strasbourg, 4 June 1993.

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Sociální práce v předválečném období představy a realita. Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK

Sociální práce v předválečném období představy a realita. Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK Sociální práce v předválečném období představy a realita Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK Nedostatek lůžek Velká Praha nejméně 2.000 lůžek navíc Celé Čechy nejméně 20.000 lůžek. Lékařský a ošetřovatelský

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Obecné zásady 1 (1) Stavovskou povinností lékaře je péče o zdraví jednotlivce i celé společnosti v souladu se zásadami lidskosti,

Více

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí 145/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 18. srpna 1988 o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161) Dne 26. června 1985 byla na 71. zasedání generální konference Mezinárodní organizace

Více

18 Soudní a medicínsko-právní aspekty Forensic and Medicolegal

18 Soudní a medicínsko-právní aspekty Forensic and Medicolegal 18 Soudní a medicínsko-právní aspekty Forensic and Medicolegal Cílem kapitoly je shrnout základní zásady manipulace s dokumentací zraněných, připomenout získávání souhlasu pacienta s poskytnutím zdravotního

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. Praha, 30.6.2008

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. Praha, 30.6.2008 ZDRAVOTNÍ SLUŽBY Praha, 30.6.2008 ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH Terminologie Definice q Zdravotní péče odborná zdravotní péče zdravotní služby q q Ošetřující zdravotnický pracovník léčebný plán pacient

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Závěrečná zpráva projektu Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Obsah projektu V rámci projektu byl realizován vzdělávací cyklus, určený praktickým lékařům v Praze a Karlových Varech.

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Zásady ochrany duševně nemocných - rezoluce OSN

Zásady ochrany duševně nemocných - rezoluce OSN Zásady ochrany duševně nemocných - rezoluce OSN Zásady ochrany duševně nemocných (Principles for the Protection of Persons with Mental lllness) Přijato rezolucí Generálního shromáždění OSN číslo 46/119

Více

(dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů)

(dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů) Práva a povinnosti pacienta (dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů) Práva pacienta: 1) Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru psychiatrie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických znalostí

Více

Charta práv seniorů. Úvod

Charta práv seniorů. Úvod Úvod Se stářím se zvyšuje pravděpodobnost onemocnění. Může se stát, že dojde k situaci, kdy člověk nebude moci vést plnohodnotný život. Tím důležitější se stane péče. Je všeobecně uznáváno, že některé

Více

Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace. Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace. Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD Tento Školní řád nabývá platnost dnem 1.9.2011. I. Cíle předškolního vzdělávání Cíle předškolního

Více

6. krajská protidrogová konference

6. krajská protidrogová konference 6. krajská protidrogová konference Poskytování léčby problematickým uživatelům drog v rámci kriminální justice Prof. Morag MacDonald Centre for Research into Quality Birmingham City University Česká Republika,

Více

Dotazník o podstoupené terapii (TSR)

Dotazník o podstoupené terapii (TSR) Jméno tazatele ID tazatele ID klienta Název zařízení ID zařízení Datum (dd.mm.rrrr) Kontakt: osobně telefonicky Obecné instrukce pro tazatele Každá z oblastí služeb sledovaných Dotazníkem o podstoupené

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Vyjád ení vlády eské republiky ke zpráv , kterou Evropský výbor pro zabrán ní mu ení a nelidskému

Vyjád ení vlády eské republiky ke zpráv , kterou Evropský výbor pro zabrán ní mu ení a nelidskému CPT/Inf (2010) 23 Vyjádření vlády České republiky ke zprávě, kterou Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání zpracoval pro vládu České republiky po návštěvě

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

Školní řád Mateřské školy

Školní řád Mateřské školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 Odloučené pracoviště při nemocnici Školní řád Mateřské školy Článek 1. Úkol školy Mateřská škola při nemocnici poskytuje speciální

Více

MUDr. Robin Šín. ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni

MUDr. Robin Šín. ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni Zásady povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků III. konference portálu AKUTNĚ.CZ Brno, 19. 11. 2011 MUDr. Robin Šín ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni Úvod - povinná mlčenlivost

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁVYKOVÉ NEMOCI

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁVYKOVÉ NEMOCI VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NÁVYKOVÉ NEMOCI 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru návykové nemoci je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK FHS UK, IPVZ Praha Členění situací 1. Aktivní

Více

Evropská charta pacientů seniorů

Evropská charta pacientů seniorů Evropská charta pacientů seniorů Doporučení Evropské sekce Mezinárodní gerontologické asociace z roku 1997 ve znění, které bylo v roce 1998 schváleno výbory České gerontologické a geriatrické společnosti

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523 Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení v DH Liberec, o.p.s. Čl. 1 DOMÁCÍ ŘÁD 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DH Liberec,

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče Jsou různé Musí zajistit plynulý a bezproblémový chod ošetřovací

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

Dotazník k žádosti o léčbu v TK

Dotazník k žádosti o léčbu v TK Dotazník k žádosti o léčbu v TK I. Základní údaje: 1. Datum vyplnění: 2. Jméno a příjmení: 3. Věk: 4. Datum narození: 5. Pohlaví: muž žena 6. Státní příslušnost: 7. Národnost: 8. Pojišťovna: 9. Kontaktní

Více

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY?

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? aneb téma pro Reformu psychiatrické péče Marek Páv AGENDA Strana 2 Něco málo o psychiatrii a psychiatrické nemocnici v Bohnicích Lidé s autismem

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace U Lesíka 3547/ 11 669 02 Znojmo ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZVOLTE POŽADOVANOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Evropské statementy o nemocničním

Evropské statementy o nemocničním Evropské statementy o nemocničním lékárenství V následujícím textu jsou uvedeny Evropské statementy o nemocničním lékárenství. Jedná se o společně přijaté vyjádření, čeho by měly všechny evropské systémy

Více

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 I. Výkony bez vazby na odbornost Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory Dubina Pardubice Blahoutova 646-649, 530 12 Pardubice tel.: 466 989 402 e-mail: dubina@ssmpce.cz ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby Cílová

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Cíle předškolního vzdělávání

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Cíle předškolního vzdělávání ŠKOLNÍ ŘÁD I. Cíle předškolního vzdělávání Cíle předškolního vzdělávání vychází ze školského zákona č.561/2004 Sb. a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a rámcového vzdělávacího programu pro

Více

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU Od 1. ledna 2011 platí nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto NV nahrazuje NV č. 494/2001 Sb., kterým

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti.

III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti. III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti. Josef Scharfen předseda SLM ČLS JEP III.výroční zasedání SLM ČLS JEP 18.-19.2.2011 1

Více

Prevence dětských úrazů v České republice. www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz

Prevence dětských úrazů v České republice. www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz Prevence dětských úrazů v České republice www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz Prevence dětských úrazů v České republice OBSAH: Prevence dětských úrazů v dokumentech EU, WHO/EURO, ČR Národní akční plán prevence

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám:

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám: ABC Zdravotnictví ČR Otázky ke zkouškám: 1. Vysvětlete pojem Zdravotní péče, co jím rozumíme, jaké druhy znáte Co rozumíme pod pojmy péče: dispenzární diagnostická léčebná ošetřovatelská lékárenská posudková

Více

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Každý má práva. A co víc, jsi-li chlapec nebo dívka a je ti méně než 18 let, máš jistá specifická práva. Všechna tato práva byla

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Pracovní úrazy a nemoci z povolání Pracovní úrazy a nemoci z povolání Ing. Lucie Václavková Osnova přednášky Právní úprava Pracovní úrazy Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech Povinnosti zaměstnance při pracovních úrazech Nemoc

Více

Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Úsek trestní politiky

Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Úsek trestní politiky Ministerstvo spravedlnosti České republiky Úsek trestní politiky Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté, dovolte mi, abych v úvodu svého vystoupení jménem Ministerstva spravedlnosti ČR poděkoval

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku Kvalita života s dialýzou Vítejte na našem dialyzačním středisku Úvod V předchozích brožurách jste nahlédl/a do široké škály informací, které by Vám měly pomoci přizpůsobit se životu s dialýzou. Je třeba

Více

Kvalitní zdravotní péče s tradicí

Kvalitní zdravotní péče s tradicí Kvalitní zdravotní péče s tradicí Svitavská nemocnice je akreditovanou nemocnicí a je jedním z pilířů akutní zdravotní péče v Pardubickém kraji Vedení nemocnice se dlouhodobě soustřeďuje na zlepšování

Více

ZKUŠENOSTI O LIDI BEZ DOMOVA. Jan Kadlec NADĚJE o.s., pobočka Praha

ZKUŠENOSTI O LIDI BEZ DOMOVA. Jan Kadlec NADĚJE o.s., pobočka Praha ZKUŠENOSTI SE ZDRAVOTNÍ PÉČÍ O LIDI BEZ DOMOVA Jan Kadlec NADĚJE o.s., pobočka Praha Důležité události vedoucí k rozvoji zdravotnické pomoci lidem bez domova v Praze 1994 Vznik první ordinace praktického

Více

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 16, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 15.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Střední odborné učiliště Praha Michle. Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

Střední odborné učiliště Praha Michle. Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné učiliště Praha Michle Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Je nedílnou součástí Vnitřního řádu SOU, stanoví organizaci chod domova mládeže a základní povinnosti ubytovaných

Více

Lékařské ošetření v Evropě. Na co musím dávat pozor?

Lékařské ošetření v Evropě. Na co musím dávat pozor? Lékařské ošetření v Evropě Na co musím dávat pozor? Úvod Od doby, kdy byly zrušeny hranice a se zavedením Eura, jsou nám evropští sousedé 1 mnohem blíže než dříve. Více a více lidí z pohraničních oblastí

Více

5) Ošetřujícím lékařem, který vydává potřebné posouzení o zvládání základních životních

5) Ošetřujícím lékařem, který vydává potřebné posouzení o zvládání základních životních 1 Postup jak získat příspěvek na péči pro duševně nemocného (dále DN) podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále Zákon) a vyhlášky č. 505/2006 Sb.,(dále Vyhláška) s platností od 1.1.2012 Odkaz

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Červenec 2009 Mgr Ladislava Ulrychová Nemoc Chápat jako narušení jednoty a celistvosti organismu a prostředí

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Smlouva o dvouleté spolupráci

Smlouva o dvouleté spolupráci Smlouva o dvouleté spolupráci mezi Ministerstvem České republiky a Regionálním úřadem pro Evropu Světové zdravotnické organizace 2004/2005 Podepsali: Za Ministerstvo Podpis Jméno Datum Funkce: Ministr

Více

Práva obětí. Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi

Práva obětí. Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi Práva obětí Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi Obchodování s lidmi porušuje práva a postihuje životy nesčetných jedinců v Evropě i mimo ni. Rostoucí počet žen, mužů i dětí se stává komoditou

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Slunečnicová zahrada. Sdružení Meta, o.s. Partner projektu

Slunečnicová zahrada. Sdružení Meta, o.s. Partner projektu Slunečnicová zahrada Sdružení Meta, o.s. Partner projektu Projekt Slunečnicová zahrada Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlášený MŠMT, podpořený ESF (5/2010 4/2013), působnost projektu

Více

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období 200-2011 Listopad 2011/ Dodavatel:

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ VĚSTNÍK č. 9 - MZ ČR, 2004 M E T O D I C K Á O P A T Ř E N Í 9. KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ ZN.: 21581/04/VVO REF.: Dagmar Prokopiusová, Bc. tel. 22497 linka 2555 Ministerstvo zdravotnictví vydává metodické

Více

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2. Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.2013 Člověk s duševní nemocí Vítáme zástupce: sociálních služeb

Více

Norway Grants Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby

Norway Grants Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby Norway Grants Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby Vězeňská služba České republiky STRUKTURA MĚKKÝ PROJEKT Programy zacházení pro odsouzené Rozšíření existujících

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 20. 9. 2010 - seminář Systém péče o osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji PROJEKT

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. CHARAKTERISTIKA 1. Název a místo poskytování sociálních služeb: Židovská obec Olomouc odborné sociální poradenství. 2. Sociální poradenství

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Rada vlády ČR pro lidská práva Podnět ze dne 19. dubna 2007

Rada vlády ČR pro lidská práva Podnět ze dne 19. dubna 2007 Podnět Rady vlády ČR pro lidská práva k používání opatření omezujících pohyb osob při poskytování sociálních služeb a k návrhu změn zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákona č. 99/1963 Sb.,

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

Standardy CPT. "Podstatné" části obecných zpráv CPT. Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT)

Standardy CPT. Podstatné části obecných zpráv CPT. Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT) Rada Evropy CPT/Inf/E (2002) 1 - Rev. 2004 Česky / Czech / Tchèque Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT) Standardy CPT "Podstatné" části obecných

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více