32. Během návštěv vězeňských zdravotních služeb věnoval CPT pozornost aspektům, které lze shrnout pod následující záhlaví:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "32. Během návštěv vězeňských zdravotních služeb věnoval CPT pozornost aspektům, které lze shrnout pod následující záhlaví:"

Transkript

1 cv doc ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY VE VĚZNICÍCH Základní principy práce CPT při sledování zdravotní péče. Překlad bodů č zprávy o činnosti CPT v roce Poskytování zdravotnických služeb osobám zbaveným svobody má přímý vztah k mandátu CPT. Nedostatečná úroveň zdravotnické péče může rychle vyústit do situací, které by se daly označit jako nelidské a ponižující zacházení. Zdravotnické služby v daném zařízení mohou dále hrát důležitou úlohu v boji proti praxi špatného zacházení v příslušném ústavu i jinde (zvláště v policejních zařízeních). Navíc jejich funkce je taková, že jim umožňuje kladně ovlivňovat celkovou kvalitu života v zařízeních, kde působí. 31. Další odstavce popisují některé hlavní otázky, kterými se delegace CPT zabývají při zkoumání zdravotnických služeb ve věznicích. CPT chce hned na začátku jasně konstatovat, že klade veliký důraz na obecnou zásadu, kterou již dodržují ve většině zemí, pokud ne všude, kam výbor k dnešnímu dni zavítal, totiž že vězňové mají nárok na stejnou úroveň lékařské péče jako lidé žijící na svobodě. Tato zásada je neodmyslitelnou součástí základních práv jednotlivce. 32. Během návštěv vězeňských zdravotních služeb věnoval CPT pozornost aspektům, které lze shrnout pod následující záhlaví: a. Přístup k lékaři b. Ekvivalentní péče c. Souhlas pacienta a zachování důvěrnosti d. Preventivní zdravotnická péče e. Humanitární pomoc f. Odborná způsobilost g. Odborná kompetence a. Přístup k lékaři. 33. Při příchodu do vězení musí být všichni vězni bez prodlení vyšetřeni pracovníkem zdravotnických služeb příslušného zařízení. Ve svých dosavadních zprávách CPT doporučoval, aby s každým nově příchozím vězněm byl proveden pohovor a aby byl vězeňtento byl vyšetřen lékařem co nejdříve po příjmu. Je třeba dodat, že v některých zemích provádí přijímací lékařskou prohlídku plně kvalifikovaný střední zdravotnický pracovník, který podává zprávu lékaři. Tento druhý přístup lze kvalifikovat jako účinnější způsob využití dostupných kapacit. Při příjmu je též vhodné vězňům dát leták nebo brožurku obsahující informace o existenci a provozu zdravotnických služeb a upozorněním na základní hygienická pravidla. 34. V době vazby by měli mít vězňové kdykoliv přístup k lékaři, bezohledu na jejich internační režim (přístupem k lékaři pro vězně v samovazbě se zabývá podrobněji odstavec 56 Druhé všeobecné zprávy CPT, CPT/Inf (92) 3). Zdravotnické služby je třeba organizovat takovým způsobem, aby bylo možné vyhovět žádostem o návštěvu lékaře bez zbytečného prodlení. Vězňové by měli mít možnost zdravotníckých služeb užívat na základě zachování důvěrnosti, například prostřednictvím zprávy předané v uzavřené obálce. O žádostech o návštěvě lékaře by dále neměli rozhodovat vězeňští dozorci. 35. Zdravotnické služby věznice musí schopné umožňovat alespoň pravidelné ambulantní návštěvy a pohotovostní ošetření (navíc samozřejmě bývá často k dispozici i lůžková jednotka nemocničního typu). Každý vězeň by měl mít přístup k ošetření kvalifikovaným stomatologem. Vězeňští lékaři by navíc měli mít možnost vyžadovat služby odborných lékařů. Lékař by měl být stále k dispozici pro pohotovostní ošetření. V objektu věznice by navíc měl být stále přítomen někdo, kdo umí poskytnout první pomoc, nejlépe někdo s uznávanou kvalifikací ošetřovatele. Na ambulantní péči musí podle potřeby dozírat zdravotnický personál. V mnoha případech nestačí, aby poskytování následné péče záviselo na vlastní iniciativě vězně. 36. Je třeba mít k dispozici přímou podporu plně vybavené nenmocnice, buď civilní nebo vězeňské. Je-li o pomoc požádána civilní nemocnice, vzniká otázka zajištění bezpečnosti. V této souvislosti chce CPT zdůraznit, že vězňové převezení do nemocnice za účelem léčení by neměli být z vazebních důvodů připoutáváni k nemocničnímu lůžku anebo jiným kusům nábytku. Je možné a také nutné nalézt jiné způsoby jak vyhovět požadavkům bezpečnosti. Jedním takovým řešením je například vytvoření vazební jednotky v nemocnici. 37. Kdykoliv je třeba vězně hospitalizovat nebo nechat vyšetřit odborným lékařem v nemocnici, je třeba uskutečnit převoz rychle a způsobem odpovídajícím jejich zdravotnímu stavu.

2 b. Ekvivalentní péče I. všeobecné lékařství 38. Vězeňská zdravotnická služba by měla být schopna poskytnout lékařské ošetření a ošetřovatelskou péči, jakož i vhodné diety, fyzioterapii, rehabilitaci nebo jinou nutnou zvláštní pomoc za podmínek srovnatelných s těmi, které mají pacienti ve společnosti mimo vězení. Vybavení lékařským, ošetřovatelským a technickým personálem, jakož i objekty, instalace a zařízení by mělo odpovídat tomuto požadavku. Je též zapotřebí správně dohlížet nad lékárnou a vydáváním léků. Přípravu léků by měl vždy provádět kvalifikovaný personál (lékárník/sestra a pod.). 39. Pro každého pacienta je třeba vyplnit kartotéční lístek obsahující informace o diagnóze jakož i aktuální záznam vývoje stavu pacienta a všech zvláštních prohlídek, kterými prošel. V případě přeložení vězně je třeba kartotéční lístek zaslat lékařům v přijímacím zařízení. Zdravotnické týmy by dále měli vést denní rejstřík, kam zapisují zvláštní události týkající se pacientů. Tyto rejstříky jsou důležité pro získání celkové představy o stavu zdravotnické péče ve vězení a zároveň pro upozornění na konkrétní problémy, které občas vyvstanou. 40. Předpokladem pro hladké poskytování zdravotnických služeb jsou pravidelné schůzky lékařů s ošetřujícím personálem a vytvoření pracovního týmu pod vedením déle sloužícího lékaře, který za službu odpovídá. II. psychiatrická pomoc 41. Ve srovnání s celkovou populací je u vězňů vysoký výskyt psychiatrických příznaků. Z tohoto důvodu by měl být k zdravotnické službě každé věznice přidělen odborný psychiatra a v této odbornosti by měli být též měli být vyškoleni někteří z ošetřovatelů. Dostupný lékařský a ošetřovatelský personál a uspořádání věznic by mělo být takové, aby bylo možné provádět pravidelné farmakologické, psychoterapeutické a pracovně terapeutické programy. 42. CPT chce zdůraznit úlohu vedení věznice pro včasné odhalování psychiatrických onemocnění vězňů (např. deprese, reakční stavy a pod.) s ohledem na možnost provedení vhodných úprav jejich prostředí. Tuto činnost je možné podpořit tím, že se provádí vhodné zdravotnické školení pro dozorce. 43. Duševně nemocný vězeň by měl být hospitalizován a obdržet péči v dostatečně vybaveném nemocničním zařízení s příslušně vyškoleným personálem. Tímto zařízením může být civilní psychiatrická nemocnice anebo speciálně vybavené psychiatrické zařízení v rámci vězeňského systému. Často se na jedné straně tvrdí, že z etického hlediska by bylo správné,. kdyby duševně nemocní vězňové byli hospitalizováni mimo vězeňský systém, v institucích, spadajících pod veřejné zdravotnické služby. Na druhé straně lze argumentovat tím, že využívání psychiatrických zařízení uvnitř vězeňského systému umožňuje poskytování péče za optimálních bezpečnostních podmínek a dovoluje intenzifikaci činností lékařských a sociálních služeb působících v rámci tohoto systému. Bez ohledu na cestu, která se zvolí, je třeba, aby příslušné psychiatrické zařízení mělo dostatečnou kapacitu. Příliš často se stává, že čekací doba na převoz je příliš dlouhá. K převozu postižené osoby do psychiatrického zařízení by se mělo přistupovat jako k nejvýše důležité záležitosti. 44. Duševně narušený a násilný vězeň musí být léčen při přísném dozoru a pod bedlivým dohledem ošetřovatelů, což lze v oprávněných případech kombinovat s podáváním sedativ. Spoutávání pacienta je oprávněné jen ve zcela vyjimečných případech a musí být buď výslovně nařízeno lékařem anebo musí být lékař o této skutečnosti okamžitě informován a požádán o souhlas. Pouta musí být odstraněna při nejbližší vhodné příležitosti. Nikdy by neměla být používána, anebo jejich použití prodlužováno, za účelem trestání. V případě, kdy bylo třeba se uchýlit se k spoutání pacienta, je třeba tuto skutečnost zapsat do kartotéčního listu pacienta i do příslušného rejstříku s uvedením času, kdy toto opatření bylo zahájeno a kdy skončilo, jakož i okolností případu a důvody pro použití takového prostředku. c. Souhlas pacienta a zachování důvěrnosti 45. Dobrovolný souhlas a zachování důvěrnosti jsou základními právy jednotlivce. Mají také zásadní význam pro vytváření atmosféry důvěry, která je nezbytnou součástí vztahu mezi lékařem a pacientem, zvláště ve vězení, kde si vězeň nemůže svobodně svého lékaře vybrat. I. souhlas pacienta 46. Pacientům by měly být poskytnuty veškeré důležité informace (v případě nutnosti i ve formě lékařské zprávy) týkající se jejich stavu, průběhu léčení a předpsaných léků. Pacienti by též měli mít možnost

3 prokonzultovat obsah svých vězeňských kartotéčních listů, pokud ovšem toto není nežádoucí z terapeutického hlediska. Měli by mít možnost žádat, aby tato informace byla sdělena jejich rodinám a právním zástupcům anebo externímu lékaři. 47. Každý pacient schopný úsudku, může odmítnout léčení anebo jiný lékařský zásah. Jakákoliv derogace od této zásady musí vyplývat ze zákona a musí se vztahovat pouze na jasně a přísně definované podmínky, které platí pro obyvatelstvo jako celek. Klasicky obtížná situace nastává tehdy, kdy rozhodnutí pacienta je v rozporu s všeobecnou povinností lékaře poskytnout péči. Taková situace může nastat, když je pacient ovlivněn osobní vírou (např. odmítá transfúze krve) anebo má v úmyslu použít své tělo anebo se sám úmyslně zmrzačit za účelem prosazení svých požadavků, protestu proti úřední moci anebo demonstraceval podpory pro nějakou věc. V případě hladovky žádají veřejné orgány nebo profesní organizace v některých zemích lékaře, aby zasáhl za účelem zabránění smrti, jakmile dojde k vážnému poškození vědomí pacienta. V jiných zemích je pravidlem ponechávat klinická rozodnutí na ošetřujícím lékaři, který musí záležitost nejdříve konzultovat a zvážit všechny důležité skutečnosti. 48. Co se týče lékařského výzkumu na vězních, je jasné, že je zapotřebí zaujmout velice opatrný přístup vzhledem k nebezpečí, že ochota vězňů zúčastnit se takového výzkumu bude ovlivněna jejich trestní situací. Měly by existovat pojistky, které zaručí, že každý takový vězeň dal souhlas svobodně a poté co byl řádně informován. Aplikovaná pravidla by měla být podobná těm, kterými se řídí celá společnost, přičemž by měla existovat možnost zásahu ze strany rady pro etické záležitosti. CPT by chtěl dodat, že dává přednost výzkumu týkajícího se vazební patologie nebo epidemiologie nebo jiných aspektů specifických pro stav vězňů. 49. Zahrnutí vězňů do studentských vzdělávacích projektů by mělo být podmíněno souhlasem vězňů. II. důvěrnost 50. Lékařské tajemství je třeba dodržovat ve věznicích stejným způsobem jako ve společnosti vcelku. Za vedení kartotéčních záznamů o pacientech odpovídá lékař. 51. Veškeré lékařské prohlídky vězňů (vstupní i pozdější) se provádí mimo doslech a také, pokud příslušný lékař o to zvláště nepožádá, mimo dohled vězeňských dozorců. Prohlídky vězňů by též měly být prováděny jednotlivě, nikoliv hromadně. d) Preventivní zdravotní péče 52. Úkol vězeňských zdravotnických služeb by neměl být omezen na léčení nemocných pacientů. Měly by mít též pověření v oblasti sociální a preventivní medicíny. I. hygiena 53. Je povinností vězeňských zdravotních služeb, případně v součinnosti s dalšími orgány, dohlížet na stravovací zařízení (množství, kvalitu, přípravu a roznášku jídel) a hygienické podmínky (čistotu ošacení a povlečení, přístup k tekoucí vodě, hygienická zařízení), jakož i topení, osvětlení a větrání cel. Je třeba věnovat pozornost též uspořádaní podmínek pro zaměstnání a procházky a cvičení na čerstvém vzduchu. Nezdravé prostředí, přeplněnost, dlouhá izolace a nečinnost si mohou vynutit buď lékařský zásah ve prospěch jednotlivého vězně anebo akci širšího dosahu, kdy lékař musí situaci řešit u odpovědných orgánů. II. přenosné choroby 54. Vězeňská zdravotnická služba musí zajistit, aby byla vězňům i zaměstnancům věznice pravidelně poskytována informace o přenosných chorobách (zejména žloutence, AIDS, tuberkulóze, kožních infekcích). Všude tam, kde je to nutné, se musí provést lékařská kontrola těch osob, s kterými má konkrétní vězeň pravidelný kontakt (spoluvězňové, zaměstnanci věznice, návštěvníci). 55. Zejména v případě AIDS je třeba poskytovat pravidelné poradenství před a případně i po kontrolním testu. Zaměstnanci věznice musí být soustavně školeni o preventivních opatřeních, která je zapotřebí přijímat i o přístupu k případům pozitivních na HIV. Musí být též vhodně poučeni o nutnosti nediskriminovat a zachovávat důvěrnost. 56. CPT by rád zdůraznil, že není žádný lékařský důvod pro segregaci HIV pozitivního pacienta, který se cítí zdráv.

4 III. prevence sebevražd 57. Prevence sebevražd je další záležitost, která spadá do kompetencí vězeňských zdravotníckých služeb. Je zapotřebí, aby si celé osazenstvo věznice uvědomovalo tento problém a aby existovaly tomu odpovídající postupy. 58. Důležitou úlohu má v této souvislosti vstupní lékařská kontrola a proces příjmu vůbec. Provádí-li se správně, zvyšuje se možnost vytypování alespoň části ohrožených osob a zmenšení pocitů úzkosti, které prožívají všichni nově příchozí vězňové. Také vězeňský personál, bezohledu na pracovní zařazení, musí vědět (což znamená, že musí být vycvičen v rozeznávání příznaků), jaké jsou známky hrozící sebevraždy. V této souvislosti je třeba upozornit, že zvýšené riziko sebevraždy se vyskytuje v obobí těsně před a po soudním líčení a v některých případech i v době těsně před propuštěním. 59. Osoba, která je identifikována jako riziková z hlediska možnosti spáchání sebevraždy, musí být pozorována pod zvláštním režimem. Takové osoby by dále neměly mít snadný přístup k nástrojům, kterými by se mohly zabít (okenní mříže cel, rozbité sklo, opasky nebo kravaty atd.). Musí být přijaty kroky pro zajištění vhodného toku informací, a to uvnitř daného zařízení a případně I mezi různými zařízeními (konkrétněji mezi jejich příslušnými zdravotnickými službami), o osobách, které byly vytypovány jako potenciálně ohrožené. IV. prevence násilí 60. Vězeňské zdravotnické služby mohou přispět k prevenci násilí proti zadrženým osobám tím, že systematicky vedou záznamy o poranění a tam, kde je třeba, poskytují souhrnné informace kompetentním orgánům. Lze poskytovat i informace o jednotlivých případech, i když takový krok by měl být zpravidla učiněn jen se souhlasem vězňů, o které se jedná. 61. Jakékoliv známky násilí zjištěné při vstupní lékařské kontrole v příslušném zařízení je třeba plně zaznamenat společně se všemi relevantními informacemi poskytnutými vězněm a se závěry lékaře. Tyto informace v záznamu by měly být vězni dostupné. Stejný přístup se zachovává vždy, když se provádí lékařská prohlídka vězně po násilné události ve vězení (viz též odstavec 53 Druhé všeobecné zprávy CPT: CPT/Inf (92) 3) anebo při znovupřijetí do vězení po dočasném návratu do policejní vazby z důvodů vyšetřování. 62. Zdravotnické služby mohou sestavovat v pravidelných obdobích statistiku zjištěných zranění, jakožto informaci pro vedení věznice, Ministerstvo spravedlnosti a pod. V. společenské a rodinné svazky 63. Zdravotnické služby mohou též poskytovat pomoc zaměřenou na snížení rizika narušení společenských a rodinných svazků, které jde většinou ruku v ruce s uvězněním. Ve spolupráci s příslušnými sociálními službami musí zdravotnické služby podporovat opatření příznivá pro kontakty vězně s vnějším světem, jakými jsou například vhodně zařízené prostory pro konání návštěv, vhodné podmínky pro uskutečňování návštěv rodiny, manželů nebo partnerů a propustky z rodinných, pracovních, vzdělávacích a sociálně-kulturních důvodů. V závislosti na okolnostech může vězeňský lékař učinit kroky pro to, aby vězňům a jejich rodinám byly nadále poskytovány anebo placeny dávky sociálního pojištění. e. Humanitární pomoc 64. Je možné určit konkrétní kategorie zvláště zranitelných vězňů. Jejich potřebám musí vezeňské zdravotnické služby věnovat zvláštní pozornost. I. matky s dětmi 65. Všeobecně přijatou zásadou je, že děti by se neměly rodit ve vězení a zkušenost CPT je taková, že se tento princip dodržuje. 66. Matky s dětmi by měly být alespoň po určitou dobu ponechávány pohromadě. Je-li matka ve vězení spolu s dítětem, musí být umístěny v podmínkách, kdy je k dispozici obdoba jeslí a pomoc personálu kvalifikovaného v péči o novorozence a jeselské péči. Dlouhodobá řešení, zvláště převod dítěte mimo věznici s následným odloučením od matky, je třeba v každém jednotlivém případě zvažovat na základě pedagogicko psychiatrických a lékařsko sociálních posudků.

5 II. mladiství 67. Doba dospívání je období, které se vyznačuje přetvářením osobnosti a kdy je třeba vynakládat zvláštní úsilí v oblasti snížování nebezpečí dlouhodobé sociální nepřizpůsobivosti. Pokud se nacházejí ve vazbě, je třeba mladistvým vyhradit stálé místo, kde jsou obklopni osobními předměty a sociálně příznivými skupinami. Jejich režim vazby by měl spočívat na intenzivní činnosti, včetně společensko-vzdělávacích schůzek, sportovní aktivity, vzdělávání, odborné přípravy, vycházek s doprovodem a nabídky vhodných zájmových činností. III. vězňové s poruchou osobnosti 68. Mezi pacienty vězeňské zdravotní služby je vždy určité procento duševně nevyrovnaných, okrajových jedinců s historií rodinných traumat, dlouhotrvající závislosti na drogách, konfliktů s veřejnými orgány anebo jiných sociálních potíží. Mohou být násilní, se sebevražednými sklony anebo mohou vykazovat nepřijatelné sexuální chování, přičemž po většinu času nejsou schopni své chování kontrolovat anebo se o sebe starat. 69. Potřeby těchto vězňů nejsou ryze lékařské, ale vězeňský lékař může podporovat vypracování sociálně terapeutických programů pro tyto vězně, ve vězeňských jednotkách organizovaných podle komunitního principu a pod pečlivým dozorem. Takové jednotky mohou u těchto vězňů zmenšit pocity ponížení, pohrdání sami sebou a nenávisti, dát jim pocit odpovědnosti a připravit je na opětovnou integraci. Další přímou výhodou programů tohoto typu je, že předpokládají přímou účast a angažovanost vězeňského personálu. IV. vězňové nevhodní pro pokračující internaci 70. Typickým příkladem této skupiny vězňů jsou pacienti s krátkodobou fatální prognózou, trpící vážným onemocněním, které nelze řádně léčit ve vězeňských podmínkách, pacienti vážně tělesně postižení anebo velmi staří. Pokračující internace takových osob ve vězeňském prostředí může vyvářet nesnesitelnou situaci. U případů tohoto druhu je odpovědností vězeňského lékaře vypracovat zprávu pro kompetentní orgán, jejímž záměrem je dosáhnout přijetí vhodných alternativních řešení. f. Odborná nezávislost 71. Zdravotnický personál v každé věznici je personál potenciálně ohrožený. Jeho povinnost pečovat o pacienty (nemocné vězně) se může dostat do rozporu se zájmy vedení a bezpečnosti věznice. Vznikají tím obtížné etické problémy a volby. CPT se domnívá, že pro zajištění nezávislosti v otázkách týkajících se zdravotní péče je důležité, aby se podmínky tohoto personálu co nejvíce vyrovnaly hlavnímu proudu poskytování zdravotní péče ve společnosti jako celku. 72. Bezohledu na formální funkci, ve které vězeňský lékař pracuje, musí se jeho klinická rozhodnutí řídit pouze medicínskými kritérii. Kvalitu a efektivnost lékařské práce by měla hodnotit pouze kvalifikovaná lékařská instituce. Podobně i dostupné zdroje by měly být řízeny jen takovou institucí, nikoliv orgánem, který odpovídá za bezpečnost nebo správu. 73. Vězeňský lékař působí jako pacientův osobní lékař. V zájmu zajištění vztahu mezi lékařem a pacientem by tudíž nemělo být od lékaře požadováno, aby potvrzoval schopnost pacienta podstoupit trest. Neměl by také provádět tělesné prohlídky nebo vyšetření požadované nějakým orgánem s výjimkou urgentních případů, kdy nebylo možné povolat jiného lékaře. 74. Je třeba též upozornit, že profesionální svoboda vězeňského lékaře je omezena samotným vězeňským prostředím: nemůže si svobodně vybírat své pacienty, stejně jako vězňové nemají k dispozici žádnou jinou volbu lékaře. Jeho profesionální povinnost trvá i v případě, kdy pacient poruší lékařská pravidla nebo se uchýlí k výhrůžkám nebo násilí. g. Odborná způsobilost 75. Vězeňští lékaři a ošetřovatelé musí mít odborné znalosti oprávňující je řešit zvláštní formy vězeňské patologie a uzpůsobovat své léčebné metody podmínkám, které jsou důsledkem internace. Je zvláště třeba rozvíjet profesionální postoje zaměřené na prevenci násilí a v případě nutnosti i na způsoby jak násilí zneškodnit. 76. Jelikož je třeba vždy zajistit dostatečný počet personálu, pomáhají ošetřovatelům často zdravotníci, z nichž někteří bývají získávání z řad vězeňských dozorců. Kvalifikovaný personál musí předávat potřebnou zkušenost na různých úrovních, a tuto pravidelně aktualizovat.

6 Někdy je dovoleno samotným vězňům vykonávat práci zdravotníků. Výhodou takového přístupu bezpochyby je, že dává určitému počtu vězňů možnost dělat užitečnou činnost. Přesto by toto řešení mělo být až poslední alternativou. Vězňové by se také nikdy neměli účastnit distribuce léků. 77. Nakonec CPT vyjadřuje názor, že specifika poskytování zdravotní péče ve vězeňském prostředí jsou oprávněným důvodem pro uznání speciální odbornosti pro lékaře i ošetřovatele, založené na postgraduálním studiu a řádné přípravě při zaměstnání. Viz: European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT), 3rd general report on the CPT's activities covering the period 1 January to 31 December 1992, Council of Europe, Strasbourg, 4 June 1993.

U S N E S E N Í Rady vlády České republiky pro lidská práva ze dne 1. října 2009

U S N E S E N Í Rady vlády České republiky pro lidská práva ze dne 1. října 2009 U S N E S E N Í Rady vlády České republiky pro lidská práva ze dne 1. října 2009 Rada vlády ČR pro lidská práva (dále jen Rada ) I. n a v a z u j e n a schválený podnět Výboru pro lidská práva a biomedicínu

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Sociální práce v předválečném období představy a realita. Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK

Sociální práce v předválečném období představy a realita. Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK Sociální práce v předválečném období představy a realita Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK Nedostatek lůžek Velká Praha nejméně 2.000 lůžek navíc Celé Čechy nejméně 20.000 lůžek. Lékařský a ošetřovatelský

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Strana 1 z 5 V EU je u 8-12% hospitalizovaných pacientů způsobena újma během poskytování zdravotní péče. Nejčastěji se jedná o pochybení, která se týkají podávání léčivých přípravků, přenosu nemocničních

Více

Pilotní projekt Akutní psychiatrické péče v PN Bohnice. Marek Páv

Pilotní projekt Akutní psychiatrické péče v PN Bohnice. Marek Páv Pilotní projekt Akutní psychiatrické péče v PN Bohnice Marek Páv AGENDA Strana 2 PN Bohnice Pilotní projekt Akutní psychiatrické péče- probíhající Počet nasmlouvaných lůžek PN Bohnice Strana 3 1460 1440

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Poznatky z návštěv detenčních zařízení pro cizince

Poznatky z návštěv detenčních zařízení pro cizince Poznatky z návštěv detenčních zařízení pro cizince Zjištění a doporučení veřejného ochránce práv Ondřej Vala Bratislava, Slovenská republika Kancelář veřejného ochránce práv 15/6/2015 Působnost ochránce

Více

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění MINIMÁLNÍ OBSAH SAMOSTATNÝCH ČÁSTÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE 1. INFORMACE ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE VEDENÉ LÉKAŘEM

Více

Aktualizováno v únoru 2012 23 606 (10.2.2012) 1 724 (10.2.2012) Vězeňská služba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Národní standardy pro nefrologickou ošetřovatelskou praxi

Národní standardy pro nefrologickou ošetřovatelskou praxi Národní standardy pro nefrologickou ošetřovatelskou praxi HEMODIALÝZA Hemodialyzační léčba nezvratného stadia selhání ledvin poskytuje pacientům co nejvyšší možnou kvalitu života, ale i nejlepší snášenlivost

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro nukleární medicínu 1. Úvod Požadavky na klinické audity jsou stanoveny v hlavě V díl

Více

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí 145/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 18. srpna 1988 o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161) Dne 26. června 1985 byla na 71. zasedání generální konference Mezinárodní organizace

Více

Informovaný souhlas. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA

Informovaný souhlas. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA Informovaný souhlas 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Souhlas s výkonem Úmluva o lidských právech a biomedicíně Článek 5 Obecné pravidlo

Více

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření Kapitola 3 Výkony klinických Výkony klinických jsou základními výkony, kterými zdravotnická zařízení vykazují zdravotním pojišťovnám zdravotní péči poskytnutou pojištěncům. Výkony klinických se dělí na

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory Dubina Pardubice Blahoutova 646-649, 530 12 Pardubice tel.: 466 989 402 e-mail: dubina@ssmpce.cz ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby Cílová

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Aktualizováno v únoru 2013

Aktualizováno v únoru 2013 Aktualizováno v únoru 2013 16 238 (17.4.2013) 1 444 (17.4.2013) Vězeňská sluţba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE.

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE. Příručka pacienta Bylo Vám diagnostikováno onemocnění se syndromem chronické pánevní bolesti? Zažili jste pánevní bolest nebo nepříjemné pocity po dobu nejméně 3 z posledních 6 měsíců? Jste starší 18 let?

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Obecné zásady 1 (1) Stavovskou povinností lékaře je péče o zdraví jednotlivce i celé společnosti v souladu se zásadami lidskosti,

Více

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče Jsou různé Musí zajistit plynulý a bezproblémový chod ošetřovací

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Úsek trestní politiky

Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Úsek trestní politiky Ministerstvo spravedlnosti České republiky Úsek trestní politiky Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté, dovolte mi, abych v úvodu svého vystoupení jménem Ministerstva spravedlnosti ČR poděkoval

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Upravené pojetí příspěvku vzhledem k rozsahu a závažnosti problematiky Ing. Petr Hartmann PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Jestliže si

Více

ZUBNÍ OŠETŘENÍ BEZ BARIÉR

ZUBNÍ OŠETŘENÍ BEZ BARIÉR Informace o projektu ZUBNÍ OŠETŘENÍ BEZ BARIÉR Údaje o společnosti: MOBIDENT s.r.o. IČ: 02586517 DIČ: CZ02586517 Zápis do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze: oddíl C, vložka 221039 Kontaktní

Více

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Práva lidí s mentálním postižením JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Ochrana práv uživatelů sociálních služeb Právní základ zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2 aspekty

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU Základní standardy 1000 Účel, pravomoci a odpovědnosti Účel, pravomoci a odpovědnosti interního auditu musí být formálně stanoveny ve statutu interního

Více

Epidemie "KLASTER" v KVK - počet případů VHA v období 35KT 2014-42KT 2015 dle data onemocnění. kalendářní týden data onemocnění

Epidemie KLASTER v KVK - počet případů VHA v období 35KT 2014-42KT 2015 dle data onemocnění. kalendářní týden data onemocnění počet případů K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 3621 Karlovy Vary, tel:3 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky MUDr. Milan Cabrnoch 1 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty Cevro institut i

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11, České Budějovice NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL V Českých Budějovicích dne 30. 6. 2011 Návštěvní řád: Upravuje pravidla chování

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

Právní aspekty péče o pacienty s kognitivním deficitem (výtah) Pouze pro interní potřeby

Právní aspekty péče o pacienty s kognitivním deficitem (výtah) Pouze pro interní potřeby Právní aspekty péče o pacienty s kognitivním deficitem (výtah) Pouze pro interní potřeby Práva a povinnosti pacienta a lékaře Právní ochrana pacienta (řízení o snížení způsobilosti k právním úkonům) Práva

Více

Legislativní vymezení závodní preventivní péče

Legislativní vymezení závodní preventivní péče Legislativní vymezení závodní preventivní péče MUDr. Jarmila Minksová Hygiena práce jarmila.minksova@fm.khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, www.khsova.cz Zákoník práce - Zákon č. 262/2006

Více

MUDr. Robin Šín. ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni

MUDr. Robin Šín. ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni Zásady povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků III. konference portálu AKUTNĚ.CZ Brno, 19. 11. 2011 MUDr. Robin Šín ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni Úvod - povinná mlčenlivost

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

K VYDÁNÍ STANOVISKA EK

K VYDÁNÍ STANOVISKA EK Jednání Lokální etické komise (LEK) Nemocnice Mělník (jednací řád) o nové žádosti o udělení souhlasu s provedením klinického hodnocení léčivého přípravku nebo s klinickou zkouškou zdravotnického prostředku

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 16 VY 32 INOVACE 0114 0316

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 16 VY 32 INOVACE 0114 0316 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 16 VY 32 INOVACE 0114 0316 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

STANOVISKO KST. Odběr orgánu od osoby zemřelé ve výkonu vazby nebo trestu Vydáno: 3. února 2015 Klíčová slova: dárce, vazba, odnětí svobody

STANOVISKO KST. Odběr orgánu od osoby zemřelé ve výkonu vazby nebo trestu Vydáno: 3. února 2015 Klíčová slova: dárce, vazba, odnětí svobody Věc: Odběr orgánu od osoby zemřelé ve výkonu vazby nebo trestu Vydáno: 3. února 2015 Klíčová slova: dárce, vazba, odnětí svobody Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod (Listina),

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 16, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 15.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

18 Soudní a medicínsko-právní aspekty Forensic and Medicolegal

18 Soudní a medicínsko-právní aspekty Forensic and Medicolegal 18 Soudní a medicínsko-právní aspekty Forensic and Medicolegal Cílem kapitoly je shrnout základní zásady manipulace s dokumentací zraněných, připomenout získávání souhlasu pacienta s poskytnutím zdravotního

Více

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 2.: Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 2.: Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance Část 2.: Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP Tomáš Neugebauer 2014 Z čeho vyplývají požadavky na zajištění BOZP PRÁVNÍ PŘEDPISY Vyhledání

Více

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz PŘÍRUČKA KLIENTA www.medicover.cz Vážení klienti, velice si ceníme Vašeho zájmu o služby společnosti Medicover a dovolte nám, abychom Vám jako novému klientovi Medicover představili. Medicover je zákaznicky

Více

Norway Grants Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby

Norway Grants Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby Norway Grants Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby Vězeňská služba České republiky STRUKTURA MĚKKÝ PROJEKT Programy zacházení pro odsouzené Rozšíření existujících

Více

Pracovní úrazy. Pojem pracovní úraz

Pracovní úrazy. Pojem pracovní úraz Pracovní úrazy Pojem pracovní úraz Pracovním úrazem je podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP) poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle

Více

Monitoring nuceného navracení cizinců v České republice

Monitoring nuceného navracení cizinců v České republice Monitoring nuceného navracení cizinců v České republice Praxe, zjištění a doporučení veřejného ochránce práv Ondřej Vala Bratislava, Slovenská republika Kancelář veřejného ochránce práv 15/6/2015 Veřejný

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

6. krajská protidrogová konference

6. krajská protidrogová konference 6. krajská protidrogová konference Poskytování léčby problematickým uživatelům drog v rámci kriminální justice Prof. Morag MacDonald Centre for Research into Quality Birmingham City University Česká Republika,

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

Prevence špatného zacházení. CPT se představuje. Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT)

Prevence špatného zacházení. CPT se představuje. Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT) Rada Evropy CPT/Inf/E (2002) 3 Česky / Czech / Tchèque Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT) Prevence špatného zacházení CPT se představuje 3 Představení

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY TEORIE A PRAXE MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL V.celostátní konference Medicína katastrof, traumatologické plánování a příprava,

Více

Evropský hospodářský a sociální výbor. PŘEDSEDNICTVO 536. schůze 29. května 2007 PRO INFORMACI

Evropský hospodářský a sociální výbor. PŘEDSEDNICTVO 536. schůze 29. května 2007 PRO INFORMACI Evropský hospodářský a sociální výbor Bod 7 a) PŘEDSEDNICTVO 536. schůze 29. května 2007 Věc: Bod 7 a) programu jednání Pomoc členům/zdravotní a sociální služby - pojištění PRO INFORMACI Účelem této zprávy

Více

Zájmy a blaho člověka (lidské bytosti) musejí být nadřazeny všem ostatním zájmům společnosti a vědy.

Zájmy a blaho člověka (lidské bytosti) musejí být nadřazeny všem ostatním zájmům společnosti a vědy. Konvence o ochraně lidských práv a důstojnosti člověka s ohledem na aplikaci biologie a medicíny - úplná, věcná část textu (s výjimkou preambule a závěrečných procedurálních opatření) KONVENCE O LIDSKÝCH

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS)

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) SMĚRNICE RADY ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

(dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů)

(dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů) Práva a povinnosti pacienta (dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů) Práva pacienta: 1) Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr.

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

BOZP. Státní odborný dozor

BOZP. Státní odborný dozor Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_12 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Sociální poradenství v ČR. Hynek Kalvoda, Praha 19.5. 2015

Sociální poradenství v ČR. Hynek Kalvoda, Praha 19.5. 2015 Hynek Kalvoda, Praha 19.5. 2015 Sociální poradenství je již devátým rokem upraveno zákonem č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších novelizací. V rámci tohoto zákona je rozděleno na základní sociální poradenství

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Institut pro veřejnou diskusi Integrace zdravotní a sociální péče MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Zákon o zdravotních službách Bez získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb je možné

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Žádost o umístění. 1. Žadatel.. příjmení (i rodné ) jméno (křestní) titul. 2. Narozen.. den, měsíc, rok místo okres. 3. Bydliště...

Žádost o umístění. 1. Žadatel.. příjmení (i rodné ) jméno (křestní) titul. 2. Narozen.. den, měsíc, rok místo okres. 3. Bydliště... Žádost o umístění do Domova pro seniory Strážnice, příspěvková organizace o domov pro seniory o domov se zvláštním režimem Datum podání:... Číslo P: Rodné číslo: 1. Žadatel.. příjmení (i rodné ) jméno

Více

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA(BoS(13/164 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

160/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 19. března 1992. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

160/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 19. března 1992. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Změna: 161/1993 Sb. Změna: 258/2000 Sb. Změna: 285/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 96/2004 Sb. Změna: 121/2004 Sb. Změna: 480/2004 Sb. 160/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

- Novela zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu provedená zákonem č. 260/2001 Sb.

- Novela zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu provedená zákonem č. 260/2001 Sb. Název přednášeného tématu: Právní aspekty zdravotnické dokumentace: Souhrn: Novela zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu provedená zákonem č. 260/2001 Sb. legislativně upravuje charakter zdravotnické

Více

POČET SÍŤOVÝCH LŮŽEK V NĚKTERÝCH PSYCHIATRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice 7 Bílá Voda 6 Petrohrad 25 Opařany 15 min. Jihlava 19 Bohnice 14 Opava 27 Kosmonosy 42 Havlíčkův Brod 68

Více