V ý r o č n í z p r á v a. s p o l e č n o s t i I N C, a. s. z a r o k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ý r o č n í z p r á v a. s p o l e č n o s t i I N C, a. s. z a r o k 2 0 1 4"

Transkript

1 V ý r o č n í z p r á v a s p o l e č n o s t i I N C, a. s. z a r o k Obsah: 1) Podnikatelské aktivity 2) Organizace a řízení 3) Ekonomické ukazatele 4) Pohledávky a závazky 5) Majetek společnosti a investiční činnost 6) Ovládající a ovládané osoby [1]

2 1) Podnikatelské aktivity Hlavním předmětem podnikání společnosti INC, a.s. bylo i v roce 2014 provozování Centra zdravotní péče Jirny a s tím související poskytování zdravotních služeb v rozsahu uděleného oprávnění. Zdravotní služby byly poskytovány pro: - pacienty, kterým je poskytnutá zdravotní služba hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění, - občany států Evropské unie, kterým je poskytnutá zdravotní služba hrazena z prostředků zdravotního pojištění na základě předpisů EU, - pacienty, kteří nejsou účastni veřejného zdravotního pojištění a poskytnutou zdravotní službu si plně hradí, - smluvní organizace v rámci pracovně lékařských služeb. Společnost dosáhla při poskytování zdravotních služeb následujících ročních výkonů (z důvodu porovnatelnosti jednotlivých let jsou údaje za jednotlivé kalendářní roky uvedeny v bodech): Měsíc Leden Únor březen duben květen červen červenec srpen Září Říjen listopad prosinec CELKEM Za rok 2014 společnost docílila a zdravotním pojišťovnám vyúčtovala výkony ve výši bodů, což představuje nárůst o 8,07 % proti roku [2]

3 U jednotlivých odborností bylo dosaženo následujících výkonů: Odbornost Rok 2013 Rok Všeobecné praktické lékařství Praktické lékařství pro děti a dorost Klinická stomatologie Vnitřní lékařství Endokrinologie Kardiologie Rehabilitační a fyzikální medicína Pneumologie a ftizeologie Alergologie a klinická imunologie Neurologie Dermatovenerologie Chirurgie Dětská chirurgie Gynekologie a porodnictví Ortopedie Otorinolaryngologie Urologie Radiologie a zobrazovací metody Klinická psychologie Fyzioterapie Zvýšení výkonů u odborností všeobecného praktického lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost způsobeno zvýšením počtu registrovaných pacientů a s tím spojeným nárůstem kapitační platby (u všeobecného praktického lékařství z na registrovaných pacientů, u praktického lékařství pro děti a dorost z 666 na 772 registrovaných pacientů). Příčinou částečného poklesu výkonů v odbornosti klinické stomatologie bylo ukončení pracovního poměru lékařky v průběhu roku a její následná náhrada jinou lékařkou. V oblasti ambulantní specializované péče došlo k výraznému zvýšení výkonů u odbornosti rehabilitační a fyzikální medicína a u odbornosti pneumologie a ftizeologie. Rok 2014 byl prvním obdobím, kdy v obou odbornostech byly zdravotní služby poskytovány po celý kalendářní rok. Zvýšení výkonů v odbornosti alergologie a klinická imunologie, v odbornosti dětská chirurgie, v odbornosti ortopedie a v odbornosti urologie bylo způsobeno zvýšením počtu hodin, po které jsou zdravotní služby poskytovány (u alergologie a klinické imunologie o 4 hodiny týdně, u dětské chirurgie o 8 hodin týdně, u ortopedie o 8 hodin týdně a u urologie o 3 hodiny týdně). Příčinou snížení výkonů u odbornosti endokrinologie bylo ukončení pracovního poměru s lékařkou a u odbornosti gynekologie a porodnictví po dobu 5 měsíců snížení ordinační doby z důvodu mateřské dovolené lékařky. U ostatních odbornosti bylo dosaženo stabilních výkonů, rozdíl ve srovnání s předcházejícím kalendářním rokem je dán celkovým počtem ordinačních hodin, které se liší podle počtu překážek v práci na straně zaměstnance a tím i nutným krátkodobým uzavřením odborného pracoviště (např. nemoc lékaře, ošetřování dítěte či rodinného příslušníka, apod.). V oblasti komplementu (odbornost radiologie a zobrazovací metody) byl nárůst výkonů spojen s nárůstem počtu ošetřených pacientů v odbornostech pneumologie a ftizeologie, dětská chirurgie a ortopedie, kde řada případů je na stanovení správné diagnózy na této odbornosti přímo závislá. Nárůst výkonů v oblasti fyzioterapie navazuje na nárůst počtu ošetřených v odbornostech rehabilitační a fyzikální medicína, neurologie, dětská chirurgie a ortopedie. V průběhu roku 2014 došlo k časovému rozšíření doby o 32 hodin týdně (nárůst o 1 cvičebnu). [3]

4 Společnost INC, a.s. má uzavřeny Smlouvy o poskytování zdravotních služeb a jejich úhradě s veškerými zdravotními pojišťovnami, které jsou v České republice oprávněny v rámci veřejného zdravotního pojištění působit. V roce 2014 v Centru zdravotní péče Jirny bylo provedeno ošetření, což ve srovnání s rokem 2013 ( ošetření) představuje nárůst o 5,521 %. Struktura počtu ošetřených pacientů dle zdravotních pojišťoven je následující: Pojišťovna Rok 2013 Rok 2014 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Vojenská zdravotní pojišťovna Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Oborová zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna ŠKODA Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR Revírní bratrská pokladna Dominantní podíl v počtu ošetřených představují pojištěnci Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR s 52,689 %, následuje Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví s 26,653 % a Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR s 9,824 %. Při poskytování zdravotních služeb byla nadále preferována jejich kvalita a komplenost, která v podmínkách Centra zdravotní péče Jirny znamená: - širokou škálu jednotlivých odborností, které na sebe navazují a umožňují pacientovi v ambulantní sféře absolvovat nezbytná vyšetření v rámci jednoho zařízení, - kvalifikovaný lékařský a ostatní zdravotní personál - všichni lékaři mají Ministerstvem zdravotnictví ČR přiznanou specializovanou způsobilost v daném oboru, veškerý ostatní zdravotní personál má Ministerstvem zdravotnictví ČR uděleno osvědčení pro výkon zdravotnického povolání bez odborného dohledu, - nezbytné kvalitní přístrojové vybavení jednotlivých odborných pracovišť a jeho následná obměna. Vedle poskytovaných zdravotních služeb hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění případně hrazených samoplátci byly v roce 2014 v Centru zdravotní péče Jirny poskytovány i pracovně lékařské služby. V roce 2014 se podařilo udržet všechny dříve uzavřené smluvní vztahy (mezi významné lze zařadit společnosti DHL Solution k.s., ČEROZFRUCHT s.r.o., PPG Deco Czech,a.s., TBS Trade Company,s.r.o.), nově se podařilo navázat smluvní vztah se společností LGI Czechia s.r.o., se společností MP NERESEN s.r.o., se společností AC-T Servis spol. s r.o. a s několika menšími společnostmi. Za rok 2014 dosáhly výkony za poskytnuté pracovně lékařské služby částky 830 tis. Kč. V roce 2014 v rámci činnosti podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců společnost zpracovávala personální, účetní a ekonomickou agendu pro 3 společnosti. Dále pokračovalo i vedení spisové služby, kde vedle zdravotní dokumentace jsou uskladněny písemnosti pro 9 společností. Celkové příjmy za zpracování personální, účetní a ekonomické agendy činily 191 tis. Kč a za archivní služby 131 tis. Kč. Za účelem možného dalšího rozšíření poskytovaných zdravotních služeb pokračovala rekonstrukce objektu budovy B. V září 2014 bylo do části budovy přemístěno z nevyhovujících prostor budovy F odborné pracoviště praktického lékařství pro děti a dorost (vznik 2 ordinací, přípraven, sesterny a čekárny), odborné pracoviště všeobecného praktického lékařství (3 ordinace, sesterna, vyšetřovna a čekárna) a odborné pracoviště odběrů a diagnostiky. V budově bylo rovněž vybudováno zázemí pro zaměstnance (šatna, kuchyňka, WC) a sociální zařízení pro pacienty. V prosinci 2014 byly dokončeny prostory pro lékárnu. [4]

5 2) Organizace a řízení V roce 2014 došlo v obchodním rejstříku k zápisu: - změny formy akcií (soulad se zákonem č. 134/2013 Sb.) z akcií na majitele "na 250 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč". - změny předmětu podnikání (soulad se zákonem č. 455/1991 Sb.) na " výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona". - změny předmětu podnikání (soulad se zákonem č. 372/2011 Sb.) na "poskytování zdravotních služeb v rozsahu uděleného oprávnění". V roce 2014 se uskutečnily tři valné hromady společnosti. Na řádné valné hromadě svolané představenstvem společnosti na byla projednána a schválena " Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013". Na den byla na žádost akcionáře Ing. Dušana Zuriana svolána mimořádná valná hromada. I přes výzvu představenstva na doplnění jednotlivých bodů o jejich zdůvodnění a o navrhované usnesení, akcionář doplnění neučinil a trval na svolání mimořádné valné hromady v jím uvedeném pořadu jednání. Po zahájení valné hromady poučil přítomný notář akcionáře o nemožnosti projednávat jednotlivé body programu, neboť by jejich projednávání bylo v rozporu se Zákonem o obchodních korporacích. Následně bylo odhlasováno stažení všech navrhovaných bodů z pořadu jednání valné hromady. Na den byla představenstvem společnosti svolána řádná valná hromada. Na žádost akcionáře Ing. Dušana Zuriana byl pořad jednání doplněn o odvolání a volbu členů orgánů společnosti. Společně s pozvánkou akcionáři obdrželi návrh na změnu stanov společnosti, spočívající ve změně tetu "Stanov společnosti" tak, aby byl v souladu se Zákonem o obchodních korporacích. I když představenstvo neobdrželo k navrhované změně jedinou připomínku, nebyla k přijetí nových "Stanov společnosti" ze strany akcionářů získána potřebná kvalifikovaná většina (JUDr. Svatoňová, Ing. Veselý a Ing.Zurian hlasovali proti navrženému tetu). Odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady valná hromada svým usnesením zamítla. Body týkající se volby nových členů orgánů byly pro nehlasovatelnost staženy z jednání. Z pořadu jednání byly rovněž staženy body, týkající se schválení "Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k účetní závěrce za rok 2013 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2013", "Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013" a "Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2013 včetně rozhodnutí o výplatě dividend a tantiém" a to do doby, než bude dokončeno ověření účetní závěrky auditorem a bude znám výrok auditora. V roce 2014 se uskutečnilo 6 zasedání představenstva společnosti. Vedle rozhodnutí o svolání valných hromad představenstvo rozhodovalo o otázkách, které jsou mu vyhrazeny Stanovami společnosti. Zvýšená pozornost byla věnována projednání a schválení organizačních norem, které vymezují jednotlivé oblasti činnosti Centra zdravotní péče Jirny. V roce 2014 se uskutečnila 2 zasedání dozorčí rady společnosti. Dozorčí rada zejména přezkoumala výsledky hospodaření a zpracovala stanovisko k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku. Při přezkoumání výsledků hospodaření dozorčí rada spolupracovala s auditorem. Centrum zdravotní péče Jirny má představenstvem společnosti schválenu následující organizační strukturu: [5]

6 ředitel úsek ředitele úsek zdravotních služeb úsek provozní úsek řízení kvality úsek ekonomický o d b o r n á p r a c o v i š t ě V čele Centra zdravotní péče Jirny stojí ředitel, který jednotlivé odborné úseky a odborná pracoviště řídí pomocí: - organizačních norem, - standardů, - pracovních porad s vedoucími odborných úseků. Zásadní otázky řízení a rozvoje Centra zdravotní péče Jirny jsou stanoveny v organizačních normách, kterými jsou: - organizační řád, - provozní řád, - pracovní a mzdový řád, - poskytované zdravotní služby a péče o pacienty, - zdravotnická dokumentace, - podmínky pro poskytování zdravotních služeb, - ekonomika poskytovaných zdravotních služeb. Odborná pracoviště poskytují zdravotní služby. Počet odborných pracovišť je stanoven podle odborností, ve kterých jsou zdravotní služby poskytovány, přičemž platí, že každé odborné pracoviště má přiděleno samostatné identifikační číslo pracoviště (IČP). Do organizačních norem a standardů byly zapracovány připomínky, vzniklé z akreditačního šetření Spojené akreditační komise ČR. Průběžně do těchto norem a standardů byly zapracovávány nové legislativní předpisy. V měsíci dubnu bylo provedeno kontrolní šetření ze strany Spojené akreditační komise ČR. Na základě provedeného šetření byla udělená akreditace prosloužena do listopadu [6]

7 V průběhu roku probíhalo plánované interní auditní šetření. Toto šetření bylo provedeno ve všech odborných pracovištích v následujících oblastech: - kvality poskytování zdravotních služeb - spokojenosti pacientů s poskytnutými zdravotními službami - vedení zdravotnické dokumentace - léčivých přípravků a zacházení s nimi - dodržování hygienického režimu V roce 2014 byly ze strany pacientů podány 4 stížnosti. Po provedených šetřeních byla jako oprávněná shledána pouze 1 stížnost (nevhodná komunikace s pacientem ze strany zdravotní sestry). Provozní záležitosti, týkající se činnosti jednotlivých odborných pracovišť Centra zdravotní péče Jirny, byly řešeny na pravidelných poradách ředitele CZP Jirny s vedoucími odborných úseků. 3) Ekonomické ukazatele K datu společnost INC, a.s. vykazuje následující aktiva a pasiva (údaje v tisících Kč): Aktiva celkem Pasiva celkem Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 Základní kapitál Dlouhodobý nehmotný majetek 87 Kapitálové fondy 0 Dlouhodobý hmotný majetek Rezervní a ostatní fondy Dlouhodobý finanční majetek 0 Výsledek hospodaření 206 Zásoby 0 Rezervy 0 Dlouhodobé pohledávky 0 Dlouhodobé závazky 0 Krátkodobé pohledávky Krátkodobé závazky Krátkodobý finanční majetek 39 Bankovní úvěry a výpomoci 757 Časové rozlišení 353 Časové rozlišení 0 Společnost INC, a.s. vykázala za rok 2014 hospodářský výsledek po zdanění ve výši ,82 Kč. Celkové výnosy dosáhly částky ,80 Kč, což ve srovnání s rokem 2013 představuje meziroční zvýšení o 4,01 %. Ke zvýšení došlo u tržeb za poskytnuté zdravotní služby, hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění a tržeb za provedené pracovně lékařské služby. K poklesu ve srovnání s rokem 2013 došlo u tržeb za pronájem a služby s pronájmem souvisejících. Příčinou poklesu bylo snížení pronajímaných ploch. Členění výnosů dle jednotlivých předmětů podnikání je následující: zdravotní služby hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění pracovně lékařské zdravotní služby zpracování mezd, vedení účetní agendy archivace a archivní služby nájemné a služby s nájmem související přefakturace dodávky energií tis. Kč 830 tis. Kč 191 tis. Kč 131 tis. Kč 247 tis. Kč 441 tis. Kč [7]

8 Celkové náklady včetně daně z příjmu právnických osob dosáhly částky ,98 Kč. Členění nákladů dle jednotlivých účetních skupin je následující: - spotřeba materiálu za účetní období dosáhla výše tis. Kč. Tato částka představuje zejména zdravotnický materiál, který byl v rámci zdravotnických výkonů vyúčtován zdravotním pojišťovnám a jednorázové vybavení jednotlivých odborných ambulancí (pořizovací cena do 40 tis. Kč, kterou lze jednorázově odepsat do spotřeby) - spotřeba energií dosáhla výše tis. Kč. Dodávka energií je zabezpečována i pro ostatní nájemce areálu Tovární a nájemce areálu Družstevní, část spotřeby je předmětem přefakturace - na opravy a udržování majetku byla vynaložena částka 277 tis. Kč - ostatní nakupované služby dosáhly výše tis. Kč. Rozhodující částku tis. Kč představují odměny lékařům se specializovanou způsobilostí za vykázané a zdravotními pojišťovnami uznané zdravotní výkony a za získávání nových pacientů. Odměny jsou vypláceny na základě dohod o spolupráci a příkazních smluv, podle kterých jsou lékaři se specializovanou způsobilostí honorováni. Na nakupovaných službách se dále podílejí náklady za pronájem jednotlivých nemovitostí v částce tis. Kč (z toho pronájem budovy B a části budovy D činil tis. Kč, pronájem budovy C činil 940 tis. Kč a pronájem budovy G činil 240 tis. Kč). U všech pronajímatelů je uplatňována ze strany společnosti jednotná sazba ve výši 1.000,- Kč za 1 m² a kalendářní rok s možností valorizace o státem stanovenou roční inflaci. V roce 2014 navýšení o inflační koeficient ze strany pronajímatelů nebylo uplatněno. Pronajímatel budovy C navrhl společnosti zvýšení nájmu z částky 1 000,- Kč za 1 m² a kalendářní rok na částku 1 800,- Kč za 1 m² a kalendářní rok, tento návrh vzhledem k neadekvátnosti a nadhodnocení nad místně obvyklou cenu nebyl akceptován. Veškeré nájemní smlouvy obsahují ustanovení o investiční činnosti, kdy úpravy spojené s poskytování zdravotních služeb na své náklady zabezpečuje společnost INC, a.s. a následně má právo tyto náklady odepisovat. Na správu, údržbu a obnovu počítačové sítě včetně nákupu jednotlivých výpočetních stanic společnost za rok 2014 vynaložila částku 630 tis. Kč, na aktualizaci zdravotnického informačního systému částku 311 tis. Kč, na telekomunikační služby včetně vysokorychlostního internetového připojení částku 234 tis. Kč, na laboratorní rozbory v částku 193 tis. Kč, na odvoz komunálního a kontaminovaného odpadu částku 151 tis. Kč, na právní služby v částku 116 tis. Kč a na provedení auditorského šetření včetně vyhotovení zprávy auditora částku 70 tis. Kč - výše osobních nákladů dosáhla v účetním období částky tis. Kč. Na této částce se podílejí mzdovém náklady ve výši tis. Kč, odvody zaměstnavatele na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení ve výši tis. Kč a příspěvky zaměstnavatele zaměstnancům na životní pojištění a penzijní připojištění ve výši 614 tis. Kč - odpisy hmotného a nehmotného majetku dosáhly za rok 2014 částky tis. Kč - nákladové úroky v částce 136 tis. Kč představují výši zaplacených úroků z poskytnutého bankovního úvěru u České spořitelny, a.s. a úrok za čerpání povolených debetů. - ostatní finanční náklady v částce 198 tis. Kč představují pojištění nemovitostí, pojištění movitých věcí a pojištění odpovědnosti za škodu zdravotnického zařízení. 4) Pohledávky a závazky Pohledávky z obchodního styku představují vyfakturovaný pronájem, vyfakturované služby s pronájmem související, vyfakturované služby za zpracování účetnictví, mezd a daňových přiznání, za uložení archiválií a za zdravotní výkony, které jsou objednány v rámci pracovně lékařských služeb a nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. K rozvahovému dni jejich zůstatek činí 637 tis. Kč, pohledávky jsou v obvyklé lhůtě splatnosti. [8]

9 Na účtu poskytnutých záloh jsou evidovány zaplacené zálohy na odběr elektrické energie (společnost ČEZ Prodej s.r.o. v částce 142 tis. Kč), zaplacené zálohy na odběr plynu (společnost RWE Energie s.r.o v částce 10 tis. Kč) a zaplacená záloha na telefonní hovory (společnost RIO Media a.s. v částce 4 tis. Kč). Zálohy budou vyrovnány v rámci ročního vyúčtování. Na účtech ostatních pohledávek jsou analyticky dle jednotlivých zdravotních pojišťoven evidovány pohledávky za poskytnuté, zdravotními pojišťovnami uznané a k rozvahovému dni neuhrazené zdravotní služby. Pohledávky jsou za období listopad prosinec 2014, jejich celková výše dosahuje částky tis. Kč. Na dohadných účtech aktivních jsou analyticky dle zdravotních pojišťoven evidovány pohledávky za zdravotní služby, které přesáhly výši stanovených měsíčních záloh (stanoveny v rámci uzavřených úhradových dodatků) a staly se předmětem ročního zúčtování v rámci regulačních mechanismů. Dle úhradové vyhlášky je povinností zdravotních pojišťoven roční vyúčtování předložit poskytovatelům zdravotních služeb do 30. dubna následujícího období. Společnost k rozvahovému dni eviduje krátkodobé závazky z obchodních vztahů v částce tis. Kč. Závazky k zaměstnancům, závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění představují mzdy, cestovné a odvody vzniklé v roce Jejich výše dosahuje částky tis. Kč. Závazky vůči státu představují výši daně z příjmů ze závislé činnosti, výši daně vybírané srážkou a výši daně z příjmů právnických osob. Na dohadném účtu pasivním společnost eviduje předpokládané roční vyúčtování elektrické energie, telefonů a nájemné budovy C za období červenec prosinec 2014 z důvodů neuzavřené nájemní smlouvy (dohadná položka byla vytvořena na základě skutečnosti za první pololetí roku 2014). Vzhledem k nárůstu výkonů a způsobu nastavení zálohových plateb od jednotlivých zdravotních pojišťoven, kdy referenčním obdobím pro stanovení záloh pro jednotlivé měsíce roku 2014 bylo identické období roku 2012, se v průběhu roku zvyšoval rozdíl mezi příjmem za zdravotní výkony (ve výši stanovených záloh) a nutností realizovat platby dodavatelům, mzdy zaměstnancům dohody ve mzdové oblasti (bez ohledu na výši záloh byly jednotlivým lékařům vyplaceny mzdové složky do výše ½ vykázaných a uznaných výkonů). Na základě výsledků za I. čtvrtletí 2013 proběhlo jednání se zdravotními pojišťovnami s cílem zvýšení zálohových plateb. Následně byly zvýšeny zálohy ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR, které zohlednily úroveň poskytovaných zdravotních služeb a zálohy navýšily. I přes tuto skutečnost nebyla výše zálohových plateb schopna pokrýt nárůst počtu ošetřených pacientů. V rámci vyúčtování roku 2014, které podle příslušných předpisů má proběhnout do , společnost očekává příjem v částce tis. Kč. I přes výše popsanou skutečnost společnost v roce 2014 hradila svůj úvěrový závazek řádně a včas. U úvěru, který byl v roce 2010 poskytnut Českou spořitelnou, a.s. byla vedle úroků splacena další část jistiny v částce 562 tis. Kč. Zůstatek úvěru k činí 317 tis. Kč. 5) Majetek společnosti a investiční činnost V roce 2014 nebyl zaznamenán žádný prodej či vyřazení majetku. Nově byl zařazen majetek pořízený v rámci investiční činnosti v celkové částce tis. Kč. Na účtu software je z minulého období evidován zdravotnický informační systém MEDICUS KOMFORT (licence pro 40 uživatelů). V roce 2014 byl po vyřešení reklamačních závad zařazen software pro ukládání obrazové dokumentace TOMOCON. [9]

10 V majetku skupiny 1 je evidována telefonní ústředna, server PROLIANT s příslušenstvím pro ukládání obrazové dokumentace a virtuální server WINDOWS s příslušenstvím. V majetku skupiny 2 je evidováno nezbytné technické vybavení jednotlivých odborných pracovišť Centra zdravotní péče Jirny. V roce 2014 byl do této skupiny zařazen nově zakoupený ultrazvukový přístroj SAMSUNG MEDISON pro odborné pracoviště ortopedie (pořizovací cena 325 tis. Kč) a nově zakoupená kabina BODYSTIK-DIFFUSTIK pro odborné pracoviště pneumologie a ftizeologie (pořizovací cena 676 tis. Kč). V majetku skupiny 3 je evidována rozvodna elektrické sítě včetně zemních kabelových rozvodů (zůstatková cena 663 tis. Kč). Vzhledem k tomu, že se rozvodna nachází v cizí nemovitosti, je její umístění a právo vstupu zajištěno věcným břemenem pro společnost INC, a.s., zapsaným v katastru nemovitostí. Na majetkových účtech skupiny 5 účetní jednotka eviduje jednotlivé nemovitosti a vnitřní vybavení, které je s vlastními nebo najatými nemovitostmi spojeno. Vnitřní vybavení u najatých nemovitostí je evidováno na samostatných analytických účtech. V účetním období do této skupiny byly zařazeny pořizovací náklady na technické zhodnocení budovy G v celkové částce tis. Kč (nemovitost pronajata na období 15 ti let a zrekonstruována na technické zázemí Centra zdravotní péče Jirny). Na účtu pozemků účetní jednotka eviduje majetek areálu Brandýská včetně úpravy zpevněných ploch v pořizovací ceně tis. Kč a pozemek parcelní číslo 446/5 v pořizovací ceně 4 tis. Kč. Na účtu jiného dlouhodobého hmotného majetku je evidována pořizovací cena (částka 195 tis. Kč) originálů obrazů umístěných v Centru zdravotní péče Jirny. Na účtu pořízení dlouhodobého hmotného majetku jsou evidovány náklady na technické zhodnocení první etapy budovy B v částce 979 tis. Kč (nemovitost pronajata na dobu neurčitou, technicky zhodnocována z důvodu vnitřních úprav prostor pro potřeby zdravotnického zařízení). Společnost má formou finančního pronájmu pronajaty stomatologické soupravy PRIMUS 1058 S a ESTETICA E 80. Obě soupravy jsou zakoupeny formou leasingu v roce 2011, termín ukončení leasingových smluv je v období 07/2015. Poslední splátka byla uskutečněna v lednu 2014, nyní je evidováno pouze časové rozlišení. Kupní cena ke dni ukončení leasingových smluv činí 1 tis. Kč za každou soupravu. 6) Ovládající a ovládané osoby Společnost INC, a.s. není ve smyslu Zákona o obchodních korporacích ovládána osobou (fyzickou nebo právnickou), jejíž podíl by převyšoval 40 % základního kapitálu společnosti. Společnost INC, a.s. vlastní 50 % podíl v Centru sociální péče, o.p.s.. Tato nezisková společnost však doposud nezahájila činnost. Ing. Petr Rosecký předseda představenstva INC, a.s. [10]

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p. 538 687 10 Zlechov IČ 293 80 634 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 1. Úvod 2. Stav majetku 3. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 4. Zpráva o podnikatelské činnosti 5. Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2014 6. Zpráva auditora k účetní

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2003 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2003 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení základních údajů v ní obsažených; 3. přehled

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. vyhlášky č. 00/00 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014 DSO: Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice,Vacenovice,Vlkoš IČ: 75833352 Rozpočtový rok: 2014 Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2014 Závěrečný účet DSO

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2015

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2015 Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2015 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST DEVĚT KŘÍŽŮ, A.S. ZEMĚDĚLSKÁ DOMAŠOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST DEVĚT KŘÍŽŮ, A.S. ZEMĚDĚLSKÁ DOMAŠOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST DEVĚT KŘÍŽŮ, A.S. ZEMĚDĚLSKÁ 202 664 83 DOMAŠOV PŘÍLOHY: 1. Výkaz zisků a ztrát 2. Rozvaha 3. Příloha k účetní závěrce 4. Zpráva nezávislého auditora 5.

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka 2014 Obsah Účetní závěrka...2 Činnost Místní akční skupiny Šipka v roce 2014 a její zhodnocení...9 Účetní závěrka R O Z V A H A (Kontrola aktiv a pasiv) Číslo

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2015, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč.

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o. Rudé armády 1458, 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO: 26011247, DIČ: CZ26011247 zápis v OR KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 19957 Zpráva o činnosti hospodářský

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více