V ý r o č n í z p r á v a. s p o l e č n o s t i I N C, a. s. z a r o k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ý r o č n í z p r á v a. s p o l e č n o s t i I N C, a. s. z a r o k 2 0 1 4"

Transkript

1 V ý r o č n í z p r á v a s p o l e č n o s t i I N C, a. s. z a r o k Obsah: 1) Podnikatelské aktivity 2) Organizace a řízení 3) Ekonomické ukazatele 4) Pohledávky a závazky 5) Majetek společnosti a investiční činnost 6) Ovládající a ovládané osoby [1]

2 1) Podnikatelské aktivity Hlavním předmětem podnikání společnosti INC, a.s. bylo i v roce 2014 provozování Centra zdravotní péče Jirny a s tím související poskytování zdravotních služeb v rozsahu uděleného oprávnění. Zdravotní služby byly poskytovány pro: - pacienty, kterým je poskytnutá zdravotní služba hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění, - občany států Evropské unie, kterým je poskytnutá zdravotní služba hrazena z prostředků zdravotního pojištění na základě předpisů EU, - pacienty, kteří nejsou účastni veřejného zdravotního pojištění a poskytnutou zdravotní službu si plně hradí, - smluvní organizace v rámci pracovně lékařských služeb. Společnost dosáhla při poskytování zdravotních služeb následujících ročních výkonů (z důvodu porovnatelnosti jednotlivých let jsou údaje za jednotlivé kalendářní roky uvedeny v bodech): Měsíc Leden Únor březen duben květen červen červenec srpen Září Říjen listopad prosinec CELKEM Za rok 2014 společnost docílila a zdravotním pojišťovnám vyúčtovala výkony ve výši bodů, což představuje nárůst o 8,07 % proti roku [2]

3 U jednotlivých odborností bylo dosaženo následujících výkonů: Odbornost Rok 2013 Rok Všeobecné praktické lékařství Praktické lékařství pro děti a dorost Klinická stomatologie Vnitřní lékařství Endokrinologie Kardiologie Rehabilitační a fyzikální medicína Pneumologie a ftizeologie Alergologie a klinická imunologie Neurologie Dermatovenerologie Chirurgie Dětská chirurgie Gynekologie a porodnictví Ortopedie Otorinolaryngologie Urologie Radiologie a zobrazovací metody Klinická psychologie Fyzioterapie Zvýšení výkonů u odborností všeobecného praktického lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost způsobeno zvýšením počtu registrovaných pacientů a s tím spojeným nárůstem kapitační platby (u všeobecného praktického lékařství z na registrovaných pacientů, u praktického lékařství pro děti a dorost z 666 na 772 registrovaných pacientů). Příčinou částečného poklesu výkonů v odbornosti klinické stomatologie bylo ukončení pracovního poměru lékařky v průběhu roku a její následná náhrada jinou lékařkou. V oblasti ambulantní specializované péče došlo k výraznému zvýšení výkonů u odbornosti rehabilitační a fyzikální medicína a u odbornosti pneumologie a ftizeologie. Rok 2014 byl prvním obdobím, kdy v obou odbornostech byly zdravotní služby poskytovány po celý kalendářní rok. Zvýšení výkonů v odbornosti alergologie a klinická imunologie, v odbornosti dětská chirurgie, v odbornosti ortopedie a v odbornosti urologie bylo způsobeno zvýšením počtu hodin, po které jsou zdravotní služby poskytovány (u alergologie a klinické imunologie o 4 hodiny týdně, u dětské chirurgie o 8 hodin týdně, u ortopedie o 8 hodin týdně a u urologie o 3 hodiny týdně). Příčinou snížení výkonů u odbornosti endokrinologie bylo ukončení pracovního poměru s lékařkou a u odbornosti gynekologie a porodnictví po dobu 5 měsíců snížení ordinační doby z důvodu mateřské dovolené lékařky. U ostatních odbornosti bylo dosaženo stabilních výkonů, rozdíl ve srovnání s předcházejícím kalendářním rokem je dán celkovým počtem ordinačních hodin, které se liší podle počtu překážek v práci na straně zaměstnance a tím i nutným krátkodobým uzavřením odborného pracoviště (např. nemoc lékaře, ošetřování dítěte či rodinného příslušníka, apod.). V oblasti komplementu (odbornost radiologie a zobrazovací metody) byl nárůst výkonů spojen s nárůstem počtu ošetřených pacientů v odbornostech pneumologie a ftizeologie, dětská chirurgie a ortopedie, kde řada případů je na stanovení správné diagnózy na této odbornosti přímo závislá. Nárůst výkonů v oblasti fyzioterapie navazuje na nárůst počtu ošetřených v odbornostech rehabilitační a fyzikální medicína, neurologie, dětská chirurgie a ortopedie. V průběhu roku 2014 došlo k časovému rozšíření doby o 32 hodin týdně (nárůst o 1 cvičebnu). [3]

4 Společnost INC, a.s. má uzavřeny Smlouvy o poskytování zdravotních služeb a jejich úhradě s veškerými zdravotními pojišťovnami, které jsou v České republice oprávněny v rámci veřejného zdravotního pojištění působit. V roce 2014 v Centru zdravotní péče Jirny bylo provedeno ošetření, což ve srovnání s rokem 2013 ( ošetření) představuje nárůst o 5,521 %. Struktura počtu ošetřených pacientů dle zdravotních pojišťoven je následující: Pojišťovna Rok 2013 Rok 2014 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Vojenská zdravotní pojišťovna Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Oborová zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna ŠKODA Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR Revírní bratrská pokladna Dominantní podíl v počtu ošetřených představují pojištěnci Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR s 52,689 %, následuje Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví s 26,653 % a Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR s 9,824 %. Při poskytování zdravotních služeb byla nadále preferována jejich kvalita a komplenost, která v podmínkách Centra zdravotní péče Jirny znamená: - širokou škálu jednotlivých odborností, které na sebe navazují a umožňují pacientovi v ambulantní sféře absolvovat nezbytná vyšetření v rámci jednoho zařízení, - kvalifikovaný lékařský a ostatní zdravotní personál - všichni lékaři mají Ministerstvem zdravotnictví ČR přiznanou specializovanou způsobilost v daném oboru, veškerý ostatní zdravotní personál má Ministerstvem zdravotnictví ČR uděleno osvědčení pro výkon zdravotnického povolání bez odborného dohledu, - nezbytné kvalitní přístrojové vybavení jednotlivých odborných pracovišť a jeho následná obměna. Vedle poskytovaných zdravotních služeb hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění případně hrazených samoplátci byly v roce 2014 v Centru zdravotní péče Jirny poskytovány i pracovně lékařské služby. V roce 2014 se podařilo udržet všechny dříve uzavřené smluvní vztahy (mezi významné lze zařadit společnosti DHL Solution k.s., ČEROZFRUCHT s.r.o., PPG Deco Czech,a.s., TBS Trade Company,s.r.o.), nově se podařilo navázat smluvní vztah se společností LGI Czechia s.r.o., se společností MP NERESEN s.r.o., se společností AC-T Servis spol. s r.o. a s několika menšími společnostmi. Za rok 2014 dosáhly výkony za poskytnuté pracovně lékařské služby částky 830 tis. Kč. V roce 2014 v rámci činnosti podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců společnost zpracovávala personální, účetní a ekonomickou agendu pro 3 společnosti. Dále pokračovalo i vedení spisové služby, kde vedle zdravotní dokumentace jsou uskladněny písemnosti pro 9 společností. Celkové příjmy za zpracování personální, účetní a ekonomické agendy činily 191 tis. Kč a za archivní služby 131 tis. Kč. Za účelem možného dalšího rozšíření poskytovaných zdravotních služeb pokračovala rekonstrukce objektu budovy B. V září 2014 bylo do části budovy přemístěno z nevyhovujících prostor budovy F odborné pracoviště praktického lékařství pro děti a dorost (vznik 2 ordinací, přípraven, sesterny a čekárny), odborné pracoviště všeobecného praktického lékařství (3 ordinace, sesterna, vyšetřovna a čekárna) a odborné pracoviště odběrů a diagnostiky. V budově bylo rovněž vybudováno zázemí pro zaměstnance (šatna, kuchyňka, WC) a sociální zařízení pro pacienty. V prosinci 2014 byly dokončeny prostory pro lékárnu. [4]

5 2) Organizace a řízení V roce 2014 došlo v obchodním rejstříku k zápisu: - změny formy akcií (soulad se zákonem č. 134/2013 Sb.) z akcií na majitele "na 250 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč". - změny předmětu podnikání (soulad se zákonem č. 455/1991 Sb.) na " výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona". - změny předmětu podnikání (soulad se zákonem č. 372/2011 Sb.) na "poskytování zdravotních služeb v rozsahu uděleného oprávnění". V roce 2014 se uskutečnily tři valné hromady společnosti. Na řádné valné hromadě svolané představenstvem společnosti na byla projednána a schválena " Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013". Na den byla na žádost akcionáře Ing. Dušana Zuriana svolána mimořádná valná hromada. I přes výzvu představenstva na doplnění jednotlivých bodů o jejich zdůvodnění a o navrhované usnesení, akcionář doplnění neučinil a trval na svolání mimořádné valné hromady v jím uvedeném pořadu jednání. Po zahájení valné hromady poučil přítomný notář akcionáře o nemožnosti projednávat jednotlivé body programu, neboť by jejich projednávání bylo v rozporu se Zákonem o obchodních korporacích. Následně bylo odhlasováno stažení všech navrhovaných bodů z pořadu jednání valné hromady. Na den byla představenstvem společnosti svolána řádná valná hromada. Na žádost akcionáře Ing. Dušana Zuriana byl pořad jednání doplněn o odvolání a volbu členů orgánů společnosti. Společně s pozvánkou akcionáři obdrželi návrh na změnu stanov společnosti, spočívající ve změně tetu "Stanov společnosti" tak, aby byl v souladu se Zákonem o obchodních korporacích. I když představenstvo neobdrželo k navrhované změně jedinou připomínku, nebyla k přijetí nových "Stanov společnosti" ze strany akcionářů získána potřebná kvalifikovaná většina (JUDr. Svatoňová, Ing. Veselý a Ing.Zurian hlasovali proti navrženému tetu). Odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady valná hromada svým usnesením zamítla. Body týkající se volby nových členů orgánů byly pro nehlasovatelnost staženy z jednání. Z pořadu jednání byly rovněž staženy body, týkající se schválení "Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k účetní závěrce za rok 2013 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2013", "Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013" a "Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2013 včetně rozhodnutí o výplatě dividend a tantiém" a to do doby, než bude dokončeno ověření účetní závěrky auditorem a bude znám výrok auditora. V roce 2014 se uskutečnilo 6 zasedání představenstva společnosti. Vedle rozhodnutí o svolání valných hromad představenstvo rozhodovalo o otázkách, které jsou mu vyhrazeny Stanovami společnosti. Zvýšená pozornost byla věnována projednání a schválení organizačních norem, které vymezují jednotlivé oblasti činnosti Centra zdravotní péče Jirny. V roce 2014 se uskutečnila 2 zasedání dozorčí rady společnosti. Dozorčí rada zejména přezkoumala výsledky hospodaření a zpracovala stanovisko k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku. Při přezkoumání výsledků hospodaření dozorčí rada spolupracovala s auditorem. Centrum zdravotní péče Jirny má představenstvem společnosti schválenu následující organizační strukturu: [5]

6 ředitel úsek ředitele úsek zdravotních služeb úsek provozní úsek řízení kvality úsek ekonomický o d b o r n á p r a c o v i š t ě V čele Centra zdravotní péče Jirny stojí ředitel, který jednotlivé odborné úseky a odborná pracoviště řídí pomocí: - organizačních norem, - standardů, - pracovních porad s vedoucími odborných úseků. Zásadní otázky řízení a rozvoje Centra zdravotní péče Jirny jsou stanoveny v organizačních normách, kterými jsou: - organizační řád, - provozní řád, - pracovní a mzdový řád, - poskytované zdravotní služby a péče o pacienty, - zdravotnická dokumentace, - podmínky pro poskytování zdravotních služeb, - ekonomika poskytovaných zdravotních služeb. Odborná pracoviště poskytují zdravotní služby. Počet odborných pracovišť je stanoven podle odborností, ve kterých jsou zdravotní služby poskytovány, přičemž platí, že každé odborné pracoviště má přiděleno samostatné identifikační číslo pracoviště (IČP). Do organizačních norem a standardů byly zapracovány připomínky, vzniklé z akreditačního šetření Spojené akreditační komise ČR. Průběžně do těchto norem a standardů byly zapracovávány nové legislativní předpisy. V měsíci dubnu bylo provedeno kontrolní šetření ze strany Spojené akreditační komise ČR. Na základě provedeného šetření byla udělená akreditace prosloužena do listopadu [6]

7 V průběhu roku probíhalo plánované interní auditní šetření. Toto šetření bylo provedeno ve všech odborných pracovištích v následujících oblastech: - kvality poskytování zdravotních služeb - spokojenosti pacientů s poskytnutými zdravotními službami - vedení zdravotnické dokumentace - léčivých přípravků a zacházení s nimi - dodržování hygienického režimu V roce 2014 byly ze strany pacientů podány 4 stížnosti. Po provedených šetřeních byla jako oprávněná shledána pouze 1 stížnost (nevhodná komunikace s pacientem ze strany zdravotní sestry). Provozní záležitosti, týkající se činnosti jednotlivých odborných pracovišť Centra zdravotní péče Jirny, byly řešeny na pravidelných poradách ředitele CZP Jirny s vedoucími odborných úseků. 3) Ekonomické ukazatele K datu společnost INC, a.s. vykazuje následující aktiva a pasiva (údaje v tisících Kč): Aktiva celkem Pasiva celkem Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 Základní kapitál Dlouhodobý nehmotný majetek 87 Kapitálové fondy 0 Dlouhodobý hmotný majetek Rezervní a ostatní fondy Dlouhodobý finanční majetek 0 Výsledek hospodaření 206 Zásoby 0 Rezervy 0 Dlouhodobé pohledávky 0 Dlouhodobé závazky 0 Krátkodobé pohledávky Krátkodobé závazky Krátkodobý finanční majetek 39 Bankovní úvěry a výpomoci 757 Časové rozlišení 353 Časové rozlišení 0 Společnost INC, a.s. vykázala za rok 2014 hospodářský výsledek po zdanění ve výši ,82 Kč. Celkové výnosy dosáhly částky ,80 Kč, což ve srovnání s rokem 2013 představuje meziroční zvýšení o 4,01 %. Ke zvýšení došlo u tržeb za poskytnuté zdravotní služby, hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění a tržeb za provedené pracovně lékařské služby. K poklesu ve srovnání s rokem 2013 došlo u tržeb za pronájem a služby s pronájmem souvisejících. Příčinou poklesu bylo snížení pronajímaných ploch. Členění výnosů dle jednotlivých předmětů podnikání je následující: zdravotní služby hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění pracovně lékařské zdravotní služby zpracování mezd, vedení účetní agendy archivace a archivní služby nájemné a služby s nájmem související přefakturace dodávky energií tis. Kč 830 tis. Kč 191 tis. Kč 131 tis. Kč 247 tis. Kč 441 tis. Kč [7]

8 Celkové náklady včetně daně z příjmu právnických osob dosáhly částky ,98 Kč. Členění nákladů dle jednotlivých účetních skupin je následující: - spotřeba materiálu za účetní období dosáhla výše tis. Kč. Tato částka představuje zejména zdravotnický materiál, který byl v rámci zdravotnických výkonů vyúčtován zdravotním pojišťovnám a jednorázové vybavení jednotlivých odborných ambulancí (pořizovací cena do 40 tis. Kč, kterou lze jednorázově odepsat do spotřeby) - spotřeba energií dosáhla výše tis. Kč. Dodávka energií je zabezpečována i pro ostatní nájemce areálu Tovární a nájemce areálu Družstevní, část spotřeby je předmětem přefakturace - na opravy a udržování majetku byla vynaložena částka 277 tis. Kč - ostatní nakupované služby dosáhly výše tis. Kč. Rozhodující částku tis. Kč představují odměny lékařům se specializovanou způsobilostí za vykázané a zdravotními pojišťovnami uznané zdravotní výkony a za získávání nových pacientů. Odměny jsou vypláceny na základě dohod o spolupráci a příkazních smluv, podle kterých jsou lékaři se specializovanou způsobilostí honorováni. Na nakupovaných službách se dále podílejí náklady za pronájem jednotlivých nemovitostí v částce tis. Kč (z toho pronájem budovy B a části budovy D činil tis. Kč, pronájem budovy C činil 940 tis. Kč a pronájem budovy G činil 240 tis. Kč). U všech pronajímatelů je uplatňována ze strany společnosti jednotná sazba ve výši 1.000,- Kč za 1 m² a kalendářní rok s možností valorizace o státem stanovenou roční inflaci. V roce 2014 navýšení o inflační koeficient ze strany pronajímatelů nebylo uplatněno. Pronajímatel budovy C navrhl společnosti zvýšení nájmu z částky 1 000,- Kč za 1 m² a kalendářní rok na částku 1 800,- Kč za 1 m² a kalendářní rok, tento návrh vzhledem k neadekvátnosti a nadhodnocení nad místně obvyklou cenu nebyl akceptován. Veškeré nájemní smlouvy obsahují ustanovení o investiční činnosti, kdy úpravy spojené s poskytování zdravotních služeb na své náklady zabezpečuje společnost INC, a.s. a následně má právo tyto náklady odepisovat. Na správu, údržbu a obnovu počítačové sítě včetně nákupu jednotlivých výpočetních stanic společnost za rok 2014 vynaložila částku 630 tis. Kč, na aktualizaci zdravotnického informačního systému částku 311 tis. Kč, na telekomunikační služby včetně vysokorychlostního internetového připojení částku 234 tis. Kč, na laboratorní rozbory v částku 193 tis. Kč, na odvoz komunálního a kontaminovaného odpadu částku 151 tis. Kč, na právní služby v částku 116 tis. Kč a na provedení auditorského šetření včetně vyhotovení zprávy auditora částku 70 tis. Kč - výše osobních nákladů dosáhla v účetním období částky tis. Kč. Na této částce se podílejí mzdovém náklady ve výši tis. Kč, odvody zaměstnavatele na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení ve výši tis. Kč a příspěvky zaměstnavatele zaměstnancům na životní pojištění a penzijní připojištění ve výši 614 tis. Kč - odpisy hmotného a nehmotného majetku dosáhly za rok 2014 částky tis. Kč - nákladové úroky v částce 136 tis. Kč představují výši zaplacených úroků z poskytnutého bankovního úvěru u České spořitelny, a.s. a úrok za čerpání povolených debetů. - ostatní finanční náklady v částce 198 tis. Kč představují pojištění nemovitostí, pojištění movitých věcí a pojištění odpovědnosti za škodu zdravotnického zařízení. 4) Pohledávky a závazky Pohledávky z obchodního styku představují vyfakturovaný pronájem, vyfakturované služby s pronájmem související, vyfakturované služby za zpracování účetnictví, mezd a daňových přiznání, za uložení archiválií a za zdravotní výkony, které jsou objednány v rámci pracovně lékařských služeb a nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. K rozvahovému dni jejich zůstatek činí 637 tis. Kč, pohledávky jsou v obvyklé lhůtě splatnosti. [8]

9 Na účtu poskytnutých záloh jsou evidovány zaplacené zálohy na odběr elektrické energie (společnost ČEZ Prodej s.r.o. v částce 142 tis. Kč), zaplacené zálohy na odběr plynu (společnost RWE Energie s.r.o v částce 10 tis. Kč) a zaplacená záloha na telefonní hovory (společnost RIO Media a.s. v částce 4 tis. Kč). Zálohy budou vyrovnány v rámci ročního vyúčtování. Na účtech ostatních pohledávek jsou analyticky dle jednotlivých zdravotních pojišťoven evidovány pohledávky za poskytnuté, zdravotními pojišťovnami uznané a k rozvahovému dni neuhrazené zdravotní služby. Pohledávky jsou za období listopad prosinec 2014, jejich celková výše dosahuje částky tis. Kč. Na dohadných účtech aktivních jsou analyticky dle zdravotních pojišťoven evidovány pohledávky za zdravotní služby, které přesáhly výši stanovených měsíčních záloh (stanoveny v rámci uzavřených úhradových dodatků) a staly se předmětem ročního zúčtování v rámci regulačních mechanismů. Dle úhradové vyhlášky je povinností zdravotních pojišťoven roční vyúčtování předložit poskytovatelům zdravotních služeb do 30. dubna následujícího období. Společnost k rozvahovému dni eviduje krátkodobé závazky z obchodních vztahů v částce tis. Kč. Závazky k zaměstnancům, závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění představují mzdy, cestovné a odvody vzniklé v roce Jejich výše dosahuje částky tis. Kč. Závazky vůči státu představují výši daně z příjmů ze závislé činnosti, výši daně vybírané srážkou a výši daně z příjmů právnických osob. Na dohadném účtu pasivním společnost eviduje předpokládané roční vyúčtování elektrické energie, telefonů a nájemné budovy C za období červenec prosinec 2014 z důvodů neuzavřené nájemní smlouvy (dohadná položka byla vytvořena na základě skutečnosti za první pololetí roku 2014). Vzhledem k nárůstu výkonů a způsobu nastavení zálohových plateb od jednotlivých zdravotních pojišťoven, kdy referenčním obdobím pro stanovení záloh pro jednotlivé měsíce roku 2014 bylo identické období roku 2012, se v průběhu roku zvyšoval rozdíl mezi příjmem za zdravotní výkony (ve výši stanovených záloh) a nutností realizovat platby dodavatelům, mzdy zaměstnancům dohody ve mzdové oblasti (bez ohledu na výši záloh byly jednotlivým lékařům vyplaceny mzdové složky do výše ½ vykázaných a uznaných výkonů). Na základě výsledků za I. čtvrtletí 2013 proběhlo jednání se zdravotními pojišťovnami s cílem zvýšení zálohových plateb. Následně byly zvýšeny zálohy ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR, které zohlednily úroveň poskytovaných zdravotních služeb a zálohy navýšily. I přes tuto skutečnost nebyla výše zálohových plateb schopna pokrýt nárůst počtu ošetřených pacientů. V rámci vyúčtování roku 2014, které podle příslušných předpisů má proběhnout do , společnost očekává příjem v částce tis. Kč. I přes výše popsanou skutečnost společnost v roce 2014 hradila svůj úvěrový závazek řádně a včas. U úvěru, který byl v roce 2010 poskytnut Českou spořitelnou, a.s. byla vedle úroků splacena další část jistiny v částce 562 tis. Kč. Zůstatek úvěru k činí 317 tis. Kč. 5) Majetek společnosti a investiční činnost V roce 2014 nebyl zaznamenán žádný prodej či vyřazení majetku. Nově byl zařazen majetek pořízený v rámci investiční činnosti v celkové částce tis. Kč. Na účtu software je z minulého období evidován zdravotnický informační systém MEDICUS KOMFORT (licence pro 40 uživatelů). V roce 2014 byl po vyřešení reklamačních závad zařazen software pro ukládání obrazové dokumentace TOMOCON. [9]

10 V majetku skupiny 1 je evidována telefonní ústředna, server PROLIANT s příslušenstvím pro ukládání obrazové dokumentace a virtuální server WINDOWS s příslušenstvím. V majetku skupiny 2 je evidováno nezbytné technické vybavení jednotlivých odborných pracovišť Centra zdravotní péče Jirny. V roce 2014 byl do této skupiny zařazen nově zakoupený ultrazvukový přístroj SAMSUNG MEDISON pro odborné pracoviště ortopedie (pořizovací cena 325 tis. Kč) a nově zakoupená kabina BODYSTIK-DIFFUSTIK pro odborné pracoviště pneumologie a ftizeologie (pořizovací cena 676 tis. Kč). V majetku skupiny 3 je evidována rozvodna elektrické sítě včetně zemních kabelových rozvodů (zůstatková cena 663 tis. Kč). Vzhledem k tomu, že se rozvodna nachází v cizí nemovitosti, je její umístění a právo vstupu zajištěno věcným břemenem pro společnost INC, a.s., zapsaným v katastru nemovitostí. Na majetkových účtech skupiny 5 účetní jednotka eviduje jednotlivé nemovitosti a vnitřní vybavení, které je s vlastními nebo najatými nemovitostmi spojeno. Vnitřní vybavení u najatých nemovitostí je evidováno na samostatných analytických účtech. V účetním období do této skupiny byly zařazeny pořizovací náklady na technické zhodnocení budovy G v celkové částce tis. Kč (nemovitost pronajata na období 15 ti let a zrekonstruována na technické zázemí Centra zdravotní péče Jirny). Na účtu pozemků účetní jednotka eviduje majetek areálu Brandýská včetně úpravy zpevněných ploch v pořizovací ceně tis. Kč a pozemek parcelní číslo 446/5 v pořizovací ceně 4 tis. Kč. Na účtu jiného dlouhodobého hmotného majetku je evidována pořizovací cena (částka 195 tis. Kč) originálů obrazů umístěných v Centru zdravotní péče Jirny. Na účtu pořízení dlouhodobého hmotného majetku jsou evidovány náklady na technické zhodnocení první etapy budovy B v částce 979 tis. Kč (nemovitost pronajata na dobu neurčitou, technicky zhodnocována z důvodu vnitřních úprav prostor pro potřeby zdravotnického zařízení). Společnost má formou finančního pronájmu pronajaty stomatologické soupravy PRIMUS 1058 S a ESTETICA E 80. Obě soupravy jsou zakoupeny formou leasingu v roce 2011, termín ukončení leasingových smluv je v období 07/2015. Poslední splátka byla uskutečněna v lednu 2014, nyní je evidováno pouze časové rozlišení. Kupní cena ke dni ukončení leasingových smluv činí 1 tis. Kč za každou soupravu. 6) Ovládající a ovládané osoby Společnost INC, a.s. není ve smyslu Zákona o obchodních korporacích ovládána osobou (fyzickou nebo právnickou), jejíž podíl by převyšoval 40 % základního kapitálu společnosti. Společnost INC, a.s. vlastní 50 % podíl v Centru sociální péče, o.p.s.. Tato nezisková společnost však doposud nezahájila činnost. Ing. Petr Rosecký předseda představenstva INC, a.s. [10]

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. ZA ROK 2014 01. Úvodní slovo předsedkyně představenstva společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s. Obsah výroční zprávy společnosti Nemocnice Český Těšín a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedkyně představenstva 2. Významné události uplynulého kalendářního

Více

Výroční zpráva Výroční zpráva za období 1. 1. 2012 31. 3. 2013

Výroční zpráva Výroční zpráva za období 1. 1. 2012 31. 3. 2013 Výroční zpráva za období 1. 1. 2012 31. 3. 2013 Obsah Základní údaje o společnosti 3 Údaje o statutárních a dozorčích orgánech 4 Informace o činnosti a předpokládaném vývoji 5 Stručná historie společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014 SDRUZENi zuru,vo rni cryc n z ltfrizmqi rr grno o p iis p 6vkov6 o rganizace zapsand v obchodnfm rejsti{ku veden,lm Krajslcym soudem v Brnd, odd{l Pr. vloika 8. Zahradnikova 21 8, 6I 4l Brno, Ie 003 44648,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 (OPRAVENÁ) TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 281001202 IČ: 45273758 Fax: +420 281001203 www.teslakarlin.cz DIČ: CZ45273758 Společnost je zapsána

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti OBSAH: I. Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti Základní údaje Akcionář Správní orgány Kontakt IV. Představenstvo společnosti Letiště Praha,

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 V Plzni dne 28. 1. 2014 Ing.Jaroslava Kunová ředitelka FN Plzeň OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ ČINNOSTI FN PLZEŇ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31. 12. 2013 PŘEHLED ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠŤ

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K POLOLETNÍ ZPRÁVA TOMA, a.s. 1. pololetí 2008 POPISNÁ ČÁST A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 30.6.2008 (nekonsolidovaná, v souladu s IAS/IFRS) 1 / 43 Úvod společnost TOMA, a.s. TOMA, a.s. (Továrna Obuvnických

Více

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 OBSAH Zpráva nezávislého auditora k Výroční zprávě strana 3 5 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti strana 6 14 a stavu majetku

Více

Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2

Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2 Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2 Obsah I. Zpráva nezávislého auditora II. Textová část výroční zprávy III. Účetní závěrky za roky 2010, 2009, 2008 IV. Zpráva představenstva VÚAnCh, a.s. za rok

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV příspěvková organizace ZA ROK 2010 1 2 ZPRÁVA O ČINNOSTI Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace za rok 2010 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY Organizace:

Více

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva 2004 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Bohemia-lázně a.s., sanatorium Kriváň Slovan, Sadová 5, 360 01 Karlovy Vary tel.: 352 511 111, fax: 353 228 114, accommodation@bohemia-lazne.cz, www.bohemia-lazne.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Textová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 6 Služby D.S. Leasing 8 Statutární orgány

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL ZA ROK 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2011 DpmLJ, a. s., Mrštíkova 3 461 71 Liberec 3 Tel.: +420 485 344 111 KB, a. s., pobočka Liberec Č. účtu: 4306-461/0100 Fax: +420 485 105 426 IČO: 473 11 975 DIČ: CZ473 11 975 E-mail:

Více

Ep energy trading výroční zpráva 2012 1

Ep energy trading výroční zpráva 2012 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Ep energy trading výroční zpráva 2012 1 Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 3 2. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI..............................................................

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009 2009 Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009 Obsah Zpráva představenstva společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2009 2 Zpráva dozorčí

Více