Srovnávací studie bankovních poplatků v ČR a v Rakousku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srovnávací studie bankovních poplatků v ČR a v Rakousku"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnávací studie bankovních poplatků v ČR a v Rakousku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské práce: Radek POLÁK Prof. Ing. Václav VYBÍHAL, CSc Znojmo, 2012

2

3

4

5 Abstrakt V praktické části své práce jsem se zaměřil na aktivní a pasivní operace vybraných bank, na procentní srovnání struktury aktiv a pasiv z údajů Výkazu finanční pozice k a výročních zpráv všech vybraných bank a vyhodnotil výsledky podnikatelské činnosti srovnávaných bank pomocí poměrových ukazatelů. Na celkovou strukturu aktiv a pasiv, na výnosy z úvěrů, poplatků a provizí, na okruh poskytovaných služeb včetně jejich zpoplatnění a porovnání vybraných bankovních poplatků dle ceníku produktů a služeb co možná nejaktuálnějších. A poté na analýzu a komparaci rozdílů ve výši vybraných bankovních produktů a poskytovaných služeb z okruhu všech vybraných bank z obou zemí. Klíčová slova: Banka, poplatek, aktivní a pasivní operace, bankovní produkty a služby. Abstract In practical section I focused on active and pasive operation of choosen banks. I compared to the percentage structure of assets and liabilities for financial statement data position at 31st 2010 and annual reports of selected banks and evaluated the results of the business compared with ratios of banks. The overall structure of assets and liabilities, the proceeds of loans, fees and commissions on the range of services including their pricing and comparison of selected bank charges according to pricelist of products and services most up to date as possible. And then to analyze and compare the differences in selected banking products and services selected from all banks in both countries. Keywords: Bank, charge, active and pasive operation, banking products and services.

6 Obsah 1 Úvod Cíl a metodika Teoretická část Bankovní systém a jeho charakteristika Dějiny bank v ČR a Rakousku Současný stav bankovního sektoru v ČR a v Rakousku Česká republika Rakousko Ostatní banky Speciální banky Pojišťovnictví Bankovní produkty poskytované v ČR a Rakousku Cena bankovních produktů Bankovní poplatky a produkty Bankovní finančně-úvěrové produkty Vkladové bankovní produkty Platební účtovací bankovní produkty Praktická část Přehled vybraných bank Česká spořitelna, a.s Raiffeisenbank, a.s Volksbank CZ, a.s Sparkasse Haugsdorf Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Volksbank Niederösterreich-Mitte Hodnocení výsledků podnikatelské činnosti bank při využití poměrových ukazatelů Ukazatele struktury bilance Ukazatele bankovní aktivity Ukazatele rentability Přehled struktury aktivních a pasivních operací vybraných bank Výkaz o finanční pozici k u českých bank Některé položky z Konsolidovaného výkazu o zisku k Struktura a okruh poskytovaných služeb, včetně jejich zpoplatnění, úroveň a struktura bankovních poplatků vybraného okruhu bank Česká spořitelna, a.s Vkladové produkty Raiffeisenbank, a.s Volksbank CZ, a.s Sparkasse Haugsdorf Raiffeisenlandesbank Oberösterreich (ceník produktů a služeb pro soukromou klientelu platný od ) Volksbank Niederösterreich Mitte Analýza a komparace rozdílů ve výši bankovních poplatků a poskytovaných služeb vybraných bank Srovnání bankovních poplatků a služeb u typického běžného účtu a internetového bankovnictví, včetně debetní karty Visa nebo Maestro Card... 67

7 4.4.2 Srovnání bankovních poplatků u spotřebitelského úvěru Závěr Seznam použité literatury... 75

8 1 Úvod Někteří lidé tvrdí, že peníze, kolik zaplatí za služby bank nebo za bankovní poplatky, pro ně nemá významnější vliv. Tak buď se dělají zajímavějšími, nebo pro ně nějaká koruna nehraje roli. Ale pro mnoho z nás, to jak banky fungují, jaké nám poskytují služby a jaká je výše bankovních poplatků, je to nesmírně důležitá věc. Ve své práci se chci zaměřit na srovnání bankovních poplatků ve dvou zemích a jejich příhraničních regionech. Ve dvou státech v ČR a Rakousku, ve státech, které mají tak hodně společného, společnou historii a současnost v Evropské unii. Protože pracuji mnoho let právě v sousedním Rakousku a vklady na běžných účtech mám jak v cizí tak i v domácí měně v bankách obou států mám možnost v realitě zkoumat a porovnávat bankovní služby a poplatky právě téma, které jsem si vybral a které je velmi zajímavé. Chtěl bych také postihnout jak důležitý je bankovní sektor v národním hospodářství, jak fungují obchodní banky obou států, centrální banky, zhodnotit bilanční výsledky podnikatelské činnosti peněžních ústavů. Po transformaci bank působí právě u nás mnoho bank s cizím kapitálem a mnoho právě s kapitálem z Rakouska, které nabízejí široký vějíř služeb. Dále bych chtěl popsat hlavně aktivní operace bank, poskytování úvěrů a výnosy jednotlivých zvolených bank. V současné době je v peněžním sektoru hodně primárních zdrojů (vkladů) a s tím související problémy s jejich umisťováním. Někteří lidé ve finančním průmyslu postupně vytvořili některé absurdní produkty, které se prodávaly nečestnými způsoby, což deformuje tržní prostředí. Ve vývoji za posledních dvacet let došlo ke změnám aktiv, výnosů z jednotlivých produktů, postupně se výnosy přesouvají z úvěrování a zvyšují se poplatky. Je potřeba provést komparaci bankovních poplatků v ČR a Rakousku, protože si mnoho odborníků ztěžuje na to, že poplatky u nás jsou příliš vysoké a o mnoho vyšší než jinde. Hlavně o tom by měla moje práce pojednávat. V současné době ekonomické krize někteří odborníci tvrdí, že finanční krizi způsobila slabá regulace. Možná je to právě naopak, finanční sektor je už tak silně regulován, že za přispění komplikovaných účetních pravidel je už těžko zvladatelné správně číst bilanční rozvahy bank. 8

9 2 Cíl a metodika Cílem práce je identifikovat výši, rozsah a okruh bankovních poplatků uplatňovaných ve vybraných bankách příhraničních regionů v ČR a Rakousku. Na základě těchto poznatků provést jejich analýzu a komparaci a při zjištění případných rozdílů identifikovat i na základě hloubkových rozhovorů dopady na koupěschopnost obyvatelstva vybraných příhraničních regionů. Vypracování teoretické části práce zaměřené hlavně na aktivní, ale i na pasivní operace bank, na strukturu a okruh poskytovaných služeb včetně jejich zpoplatnění a dalších významných aspektů fungování bank. Z výročních zpráv vybraných bank zjistit strukturu aktiv v jednotkách a procentech, kolik jednotlivých úvěrů poskytly, jaká je struktura výnosů. Metodickými přístupy k hodnocení zjistit výsledky podnikatelské činnosti zvolených peněžních ústavů, srovnat a vypočítat pomocí poměrových ukazatelů jednotlivá aktiva a pasiva. Sběr údajů a shromažďování databáze z okruhu subjektů bankovních sektorů operující ve vybraných příhraničních regionech. Zpracování přehledu o úrovni a struktuře bankovních poplatků zkoumaného souboru bank. Provést analýzu a komparaci rozdílů ve výši bankovních poplatků, úrovně poskytovaných služeb a jejich případný dopad na koupěschopnost obyvatelstva těchto vybraných regionů. A na základě výročních zpráv vybraných bank zhodnotit výsledky jejich podnikatelské činnosti. 9

10 3 Teoretická část 3.1 Bankovní systém a jeho charakteristika Bankovní systém tvoří souhrn všech bank působící v určité zemi, vazeb mezi nimi i vztahů s okolím (s podnikovou sférou, domácnostmi atd.). Bankovní systém, jako součást finančního systému, je považován za soustavu otevřenou a determinovanou jak ekonomickým a právním prostředím, tak i tradicemi, rozvinutostí finančního trhu, angažovanosti země v mezinárodní spolupráci aj. 1 Bankovní systém státu je souhrn všech bank na jeho území. V tomto systému jsou definovány vztahy mezi bankami. V České republice existují dvě hierarchické úrovně. Na vyšší úrovni je Česká národní banka, mající charakter centrální a emisní banky a na nižší úrovni jsou pak ostatní obchodní banky, mezi něž lze počítat i pobočky zahraničních bank působících na území České republiky. Za bankovní systém je odpovědna Česká národní banka. V Rakouské republice se podle klasifikace Rakouské národní banky člení bankovní systém na centrální banku, kterou je Rakouská národní banka a dále na akciové banky, spořitelny, zemské hypoteční banky, družstevní banky, lidové banky, stavební spořitelny a zvláštní banky. 2 Bankovní systém může být uspořádán na různých principech. Obvykle se bankovní systémy rozdělují: Jednostupňové a dvoustupňové podle toho, zda je či není institucionálně oddělena centrální banka se svými makroekonomickými funkcemi od obchodních bank; systémy univerzální a oddělené podle toho, zda je či není institucionálně odděleno komerční (obchodní) a investiční bankovnictví. 1 DVOŘÁK, Petr. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. 1. Praha : LINDE, s. ISBN , str.76 2 SEKERA, Bohuslav. Banky a bankovní produkty. 1. Praha : Profess consulting, s. ISBN , str31 10

11 Moderní bankovní systémy ve vyspělých zemích jsou založeny na dvoustupňovém principu. Dvoustupňový bankovní systém je založen na institucionálním oddělení makroekonomické funkce, kterou zabezpečuje centrální banka, a mikroekonomické funkce, která je doménou sítě komerčních bank. Jednostupňové bankovní systémy historicky předcházely dvoustupňovým. V jejich rámci neexistovala centrální banka, veškeré bankovní činnosti byly prováděny komerčními bankami (včetně emise hotovostního oběživa). Za zvláštní formu jednostupňového bankovního systému je možné považovat ten, který existoval v centrálně plánovaných ekonomikách. Byl založen na tom, že makroekonomická a mikroekonomická funkce byly spojeny do jedné banky tzv. mono banky. Model univerzálního bankovnictví je založen na tom, že banky mohou poskytovat celou paletu bankovních produktů, to znamená jak klasické produkty komerčního bankovnictví (zejména přijímání vkladů, poskytování úvěrů, zprostředkování platebního styku), tak i produkty investičního bankovnictví (zejména emisní obchody, obchody s cennými papíry, depozitní obchody, majetkovou správu aktiv, fúze a akvizice). 3 V rámci finančních systémů států s rozvinutou ekonomikou, jakož i ve finančních systémech nadnárodních ekonomických společenství existuje vždy určitý bankovní systém, který lze definovat jako systém tvořený centrální bankou a všemi obchodními bankami působícími v dané zemi, resp. v teritoriu příslušného nadnárodního ekonomického společenství, jejich vzájemnými vazbami a vazbami k okolí. Základními subjekty každého bankovního systému jsou vždy obchodní banky, které mají ze zákona pověření provádět bankovní operace a bankovní služby. Jsou specializovány především na obchodování s penězi a poskytování různých bankovních služeb, což ovšem mohou provádět i některé jiné finanční instituce, jež jim do určité míry konkurují. 4 3 REVENDA, Zbyněk, a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. Praha : Management Press, s. ISBN , str REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie (Finanční trhy). 5. Brno : Cerm, s. ISBN , str

12 Bankovní sektor zahrnuje ve všech zemích kromě domácích bank také zahraniční banky a pobočky zahraničních bank, stejně jako banky velké i malé. Charakter bankovního sektoru je dán pochopitelně především velkými bankami, přičemž ve většině zemí dochází v posledních letech k další koncentraci. Vysoká koncentrace je i v českém bankovním sektoru, ve kterém dominují 4 velké banky: ČSOB, KB, ČS a UniCredit Bank ČR Dějiny bank v ČR a Rakousku Instituce podobné bankám vznikaly již ve 12. století v severní Itálii. Samotný název pochází z italštiny. Banco znamená lavice, stůl, na kterém středověcí bankéři provozovali směnárenské operace. Moderní akciové podnikání, tedy centralizace kapitálu, začalo založením Rakouské národní banky v r Jen v období ke konci 19. století bylo v Rakousko-uherské monarchii založeno kolem 138 bank. Postupem doby se obchodní banky, záložny, spořitelny, pojišťovny a zastavárny začaly diferencovat nejen na základě právní subjektivity a obchodní specializace, ale i podle národně kapitálové identity a ekonomické politiky. Na přelomu století dosáhl vývoz kapitálu národnostně českých bank vrcholu a vývoz kapitálu se realizoval formou zakládání průmyslových podniků. Vznik ČSR znamenal velké změny a při jeho vzniku existovalo na území ČSR 22 domácích bank, z toho 14 českých a 8 německých. Byl zřízen Poštovní šekový úřad a nostrifikace umožnila domácím bankám přímou kapitálovou účast v podnicích. Filiálky vídeňského Creditanstaltu fúzovaly s Českou eskomptní bankou a z filiálek vídeňské banky Merkur vznikla Česká komerční banka a z Länderbanky pak Anglo-československá banka pro obchod a průmysl. Jedinou bankou, která si po okupaci uhájila autonomii, byla Živnobanka. Znárodnění bank proběhlo v roce 1945 a týkalo se 10 bank českých a 6 slovenských. V roce 1952 byl přijat zákon o organizaci peněžnictví a vznikla soustava státních spořitelen, které se pak podle zákona z r sloučily v jednu Státní spořitelnu. Od roku 1992 následovaly další zákony týkající se bankovnictví a vznikla Česká národní banka. 5 POLOUČEK, Stanislav, a kol. Peníze, banky, finanční trhy. 1. Praha : C. H. Beck, s. ISBN , str

13 Dá se tedy uvést, že obě země, jak Česká republika i Rakousko, vzhledem k existenci společného územního celku, měly společný a vzájemně propojený vývoj vzhledem k bankovnictví, vzniku bank, kapitálového určení, vývoje a apod. I v současnosti, při globalizaci a existenci Evropské unie, tento trend dále pokračuje Současný stav bankovního sektoru v ČR a v Rakousku Česká republika V českých zemích existovalo v roce 1938 kolem 120 bank a bankovních domů. V období okupace se počet banka podstatným způsobem snížil. Tato tendence pokračovala i po roce 1945 a centralizační a monopolizační tendence byly završeny v roce 1950, kdy vznikla Státní banka československá. Na počátku roku 1990 existovalo v ČSFR 5 bank, ke konci roku 1991 už to bylo kolem 30 bank (včetně zahraničních). V polovině roku 1996 tvořilo bankovní soustavu České republiky téměř 60 bankovních subjektů, včetně zahraničních bank a bank se zahraniční kapitálovou účastí. 7 Český bankovní systém je založen na principu dvoustupňového univerzálního bankovnictví s existencí určitých specializovaných bank. Základní složkou českého bankovního systému jsou univerzální banky, mezi nimiž svým podílem dominují tři velké banky: Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a.s., a Komerční banka, a.s. Za specializované banky lze považovat stavební spořitelny. 6 JAKUBEC, Ivan. Stručné dějiny oborů obchod, bankovnictví, podnikání, právo. 1. Praha : Scientia, s. ISBN , str POLOUČEK, Stanislav, a kol. Peníze, banky, finanční trhy. 1. Praha : C. H. Beck, s. ISBN , str

14 Tabulka 1: Počet bank operujících na území ČR Počet bank Celkem k datu Vzniklé subjekty ve sledovaném období Zaniklé subjekty ve sledovaném období Struktura bank podle vlastnictví V tom Banky s rozhodující českou účastí Banky s rozhodující zahraniční účastí Celkem Banky se státní účastí Banky s rozhodující českou účastí Celkem Banky s rozhodující zahraniční účastí Pobočky zahraničních bank Pramen: Vlastní zpracování z internetové stránky České národní banky 8 8 Česká národní banka. Základní ukazatele finančního trhu. [online]. [cit ]. e_fin_trhu/banky/bs_ukazatele_tab01.html 14

15 Kromě stavebních spořitelen, jejichž specializace vyplývá přímo ze zákona o stavebním spoření, existují i další specializované banky, které se záměrně omezují pouze na určitý druh bankovních činností: Sem patří následující banky: Českomoravská záruční a rozvojová banka. Byla založena v lednu 1992 a jejím hlavním poslání je podpora malých a středních podniků, kterou provádí zejména prostřednictvím poskytování cenově zvýhodněných záruk za úvěry poskytované komerčními bankami, je zprostředkovatelem i řady státních programů na podporu malého a středního podnikání. Česká exportní banka. Byla založena v roce 1994 a činnost zahájila v roce Základním posláním České exportní banky se stala podpora vývozu prostřednictvím poskytování státem zvýhodněného financování. Stále větší význam v českém bankovnictví hrají i pobočky zahraničních bank, které po vstupu ČR do EU mohou být bankami z jiných členských zemí u nás zakládány na základě jednotné bankovní licence. Za součást bankovního systému je třeba považovat i spořitelní a úvěrní družstva, která však dosud naše legislativa za banky nepovažuje. 9 Česká národní banka (ČNB) je ústřední bankou České republiky, zřízenou zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance. Hlavním cílem činnosti ČNB je péče o cenovou stabilitu prostřednictvím cílové inflace. V souladu se svým hlavním cílem pak: Určuje měnovou politiku; vydává bankovky a mince; řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, pečuje o jejich plynulost a hospodárnost a podílí se na zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a efektivnosti platebních systémů a na jejich rozvoji; 9 REVENDA, Zbyněk, a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. Praha : Management Press, s. ISBN , str

16 vykonává bankovní dohled nad činností bank, poboček zahraničních bank a konsolidačních celků, jejichž součástí je banka se sídlem v České republice, a pečuje o bezpečné fungování a účelný rozvoj bankovního systému v ČR; provádí další činnosti např. podle zákona o bankách. 10 Obchodní banky se ve své činnosti řídí zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách. Existence ČNB je zakotvena v článku 98 Ústavy České republiky jako centrální banky státu. Její postavení upravuje zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. Činnost obchodních bank a poboček zahraničních bank je upravena zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Banky jsou právnické osoby sídlící v ČR založené jako akciové společnosti nebo jako státní peněžní ústavy, které přijímají vklady od veřejnosti a poskytují úvěry, které mají povolení působit jako banka, v jehož rámci mohou vykonávat další činnosti. Další bankovní činnosti jsou specifikovány zákonem o bankách. 11 Za první centrální banku, která vznikla na našem území, lze považovat centrální banku vzniklou na území tehdejší Rakousko-Uherské monarchie. Byla to Privilegovaná Rakouská národní banka a vznikla jako soukromá akciová společnost k 1. červnu Později v roce 1878 byla založena nová centrální banka Rakousko-Uherská banka a současně se stala výsadním emitentem hotovostních peněz na celém území. Po vzniku samostatné Československé republiky vykonávalo některé funkce centrální banky ministerstvo financí, a to až do roku 1926, kdy zahájila činnost Národní banka Československá. V roce 1950 byla její činnost ukončena a funkce centrální banky začíná od 1. července 1950 plnit Státní banka Československá (SBČS). 10 KALABIS, Zbyněk. Bankovní služby v praxi. 1. Praha : Computer Press, s. ISBN , str SEKERA, Bohuslav. Banky a bankovní produkty. 1. Praha : Profess consulting, s. ISBN , str

17 Po rozdělení Československa na našem území vzniká k Česká národní banka (ČNB). ČNB můžeme označit za centrální banku standardního typu. ČNB tvoří ústředí sídlící v Praze, dále pobočky a účelové organizační jednotky Rakousko Rakouský bankovní sektor je velmi rozsáhlý. Podle klasifikace Rakouské národní banky - Österreichische Nationalbank (ÖNB) se banky člení na akciové, spořitelny (Sparkassensektor dohromady tvoří skupinu Erste), zemské hypoteční banky (Landes- Hypothekenbanken), družstevní banky (Raiffeisensektor skupina Raiffeisen), lidové banky (Volksbankensektor skupina Volksbank), stavební spořitelny (Bausparkassen) a zvláštní banky. Některé banky jsou dosud ve vlastnictví spolkových zemí, přestože postupně probíhá jejich privatizace. Jsou častá různá kapitálová propojení a křížová vlastnictví. 13 Centrální bankou je Rakouská národní banka (ÖNB), která odpovídá za vnitřní a vnější stabilitu rakouské měny, vnitřní cirkulaci měny a ovlivňování finančních toků. Má formu akciové společnosti s 50 % vlastnictvím státu, zbylou polovinu vlastní největší rakouské komerční banky. Po vzniku Evropské měnové unie a po vzniku Evropské centrální banky se role ÖNB podstatně změnila, obdobně jako ve všech evropských centrálních bankách. ÖNB se však podílí na bankovně politických rozhodnutích ECB, je informačním a kompetenčním centrem pro rakouskou hospodářskou politiku, podílí se a realizuje rozhodnutí ECB a na teritoriu Rakouska připravovala přechod na euro. ÖNB je podílníkem v řadě dalších podniků, zejména v peněžnictví (např. v Raiffeisen Zentralbank a v jejích regionálních sestrách), ale i v institucích jako je Hospodářská komora Rakouska. Je současně zřizovatelem několika firem, jako např. Austria Card, AG, (výrobce smart cards), tiskárny bankovek nebo dokonce IG Immobilien, GmbH a HV Hotelverwaltung, AG (reality a hotely). Jejím prezidentem je Claus Raidl, guvernérem je 12 Ceed.cz. Centrální banka. [online]. [cit ]. 13 LECHNER, Karl in Fortfuhrung. Einfuhrung in die All gemeine Betriebswirtschafrslehre. 14. uberarbeitete auflage. Wien : Linde, s. ISBN X., str

18 Ewald Nowotny. Členy představenstva jsou nejvýznamnější osobnosti rakouského peněžnictví a hospodářství Ostatní banky V Rakousku je registrováno celkem 867 samostatných bankovních subjektů. Mezi nejvýznamnější banky, seřazené podle bilanční sumy patří: Bank Austria CreditAnstalt; Erste Group Bank AG; Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft; Volksbank Aktiengesellschaft; BAWAG P.S.K.; Hypo Alpe-Adria-Bank International AG; Kommunalkredit Austria AG; Österreichische Kontrollbank AG; Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG; Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Speciální banky Österreichische Kontrollbank, AG, Vídeň má v soustavě rakouského bankovnictví specifické úlohy: záruky Rakouské republiky dle zákona o podpoře exportu z r. 1981, exportní financování, obchodní místo pro emise obligací, ohlašovací místo podle zákona o kapitálových trzích, správu státních cenných papírů a jejich uplatnění na burze i mimo ni, transakce na peněžních trzích, majetkové obchody a konsorciální financování. Kromě toho existují další soukromé banky na podporu exportu (např. COFACE AG). Důležitým tématem v bankovním sektoru v roce 2009 byla i nadále finanční krize a její dopady na rakouské banky. Vláda přijala již v říjnu 2008 balíček na stabilizaci bankovního sektoru. Balíček byl přijímán především z preventivních důvodů a měl omezit nervozitu. Zřízení clearingového místa se státním ručením za mezibankovní úvěry až do 18

19 výše 75 mld. EUR (Österreichische Clearingbank) přispělo k tomu, že mezibankovní trh funguje dobře a rakouské banky nemají problémy s likviditou. Výjimkou byla v tomto ohledu korutanská banka Hyper Alpe Adria, u které se v říjnu 2009 plně projevily již dlouho trvající finanční problémy a banka byla nakonec zestátněna, aby se předešlo jejímu pádu Pojišťovnictví Pojišťovnictví je v Rakousku rovněž velice silně rozvinuto. Suma aktiv se meziročně zvýšila o 5,2 % a dosáhla 92,6 mld. EUR. Mezi nejvýznamnější pojišťovací ústavy, působící na rakouském trhu, patří např.: Generali Versicherung AG, Wien; Wiener Städtische AG, Wien; Zürich Versicherungen AG, Wien Bankovní produkty poskytované v ČR a Rakousku Klasický přístup členění bankovních produktů (obchodů), který je založen na jejich odrazu v bilanci banky, rozděluje bankovní obchody na aktivní, pasivní a neutrální (indiferentní). Aktivní bankovní obchody jsou takové, které se odrážejí v aktivech bilance banky. Banka při nich vystupuje v postavení věřitele, vznikají jí různé pohledávky (např. při poskytování úvěrů, nákupu dluhových cenných papírů) nebo jí vznikají v jejich důsledku určitá vlastnická práva (např. při zakoupení majetkových cenných papírů). Pasivní bankovní obchody nacházejí naproti tomu odraz na pravé straně bilance, v pasivech banky. Jde především o obchody, kdy banka získává na úvěrové bázi cizí zdroje (např. příjem vkladů, emise vlastních dluhopisů). Banka je při těchto obchodech v dlužnickém postavení, vznikají jí různé závazky. 14 businessinfo.cz. Rakousko finanční a daňový sektor. [online]. [cit ]. 19

20 Neutrální bankovní obchody jsou takové obchody, při nichž banka aktuálně nevystupuje ani ve věřitelském ani v dlužnickém postavení, a proto se tyto obchody neobjevují v rozvaze banky, jsou rozvahově neutrální. 15 Moderní přístup třídí bankovní produkty z hlediska funkce (účelu), jakou plní daný produkt pro klienta. Podle toho je dělíme do tří základních skupin: Úvěrové produkty klient získá peníze od banky; vkladové produkty - klient ukládá (investuje) peníze do banky; platebně zúčtovací produkty - umožňují klientovi provádět platební a zúčtovací styk. Tato systematizace se odklání od klasického přístupu. Důvodem je stále větší orientace na klienty a snaha vyjít jim co nejvíce vstříc. 16 Za bankovní operace je možno považovat veškeré druhy finančních operací, které obchodní banka při své činnosti provádí, a to bez ohledu na to, zda se jedná o operace prováděné pouze v rámci banky, nebo zda jsou směrovány vně banky, tedy vůči jiným ekonomickým subjektům. Bankovní obchody je možno ze systémového pohledu považovat za podmnožinu množiny bankovních operací, do níž lze zahrnout pouze ty operace, jejichž vyústění je směrováno vně vlastní banky. Bankovní produkty jsou ještě užším pojmem než termín bankovní obchody. Lze za ně totiž považovat pouze ty bankovní obchody, které jsou zacíleny výhradně na klienty bez ohledu na to, jakou mají konkrétní obsahovou náplň. Znamená to tedy, že se jedná buď o 15 REVENDA, Zbyněk, a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. Praha : Management Press, s. ISBN , str Ceed.cz. Centrální banka. [online]. [cit ]. 20

21 finanční investiční instrument, pokud dokladuje poskytnutí peněz, nebo může mít podobu finanční služby Cena bankovních produktů Každý poskytnutý produkt představuje pro banku nákladovou položku. Banka funguje na ziskovém principu, každý náklad chce mít pokrytý. Proto si za jednotlivé produkty a služby účtuje určité výše cen, které platí klient banky. O ceně nových i stávajících produktů a služeb rozhoduje banka v rámci své cenové strategie a cenové politiky, kterými se sledují různorodé cíle. Těmi mohou být například samotné přežití banky (kdy dochází ke snížení cen a zisk už není tak důležitý jako přežití banky), maximalizace zisku, maximalizace příjmů, maximalizace růstu prodeje (banka věří, že čím více produktů prodá, tím více se jí sníží náklady na jednotlivé produkty a úměrně tomu vzrostou zisky, tedy stanovuje cenu jako co nejnižší) a další cíle. Měna ceny produktu bývá měnou země, v níž je produkt poskytován. Jak již vyplývá z uvedené charakteristiky produktů a jejich vzájemné podmíněnosti a propojenosti, není jednoduché ceny produktů a služeb klasifikovat. Navzdory tomu, uvádím přehled základních druhů cen bankovních produktů. K základním typům cen bankovních produktů patří především: Úroky - cena za půjčení peněz. Provize a prémie - cena poskytnuté služby klientovi, při níž na sebe banka bere určité riziko (např. záruční provize při poskytování bankovní záruky, prémie za prodej opce apod.). Přímé poplatky - cena poskytnuté služby, kde jsou zahrnuty určité náklady, ne však náklady spojené s převzetím rizika/například poplatky za vedení účtu, za výběr z automatů, za zprostředkování prodeje cenných papírů apod. 17 REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie (Finanční trhy). 5. Brno : Cerm, s. ISBN , str

22 Nepřímé poplatky - cena poskytnuté služby, se kterou není spojeno převzetí rizika, poplatky zde nejsou samostatně vyjádřeny, ale jsou skryty v jiné ceně (např. připsání peněz na účet klienta s pozdější valutou oproti dnu, kdy banka peníze získala). Produkt může obsahovat buď jeden typ ceny anebo se častěji využívá varianta kombinování ceny v rámci produktu. Například při poskytnutí úvěru se nejen započítávají úroky z úvěru, ale taktéž různé poplatky a provize/ za sjednání úvěru apod. Cena produktů se stanovuje na základě poptávky klientů, nákladů na produkt dané banky a také je odrazem ceny konkurence. Vhodná cena bude ležet někde mezi tou, která je příliš nízká na to, aby přinesla zisk, a tou, která je příliš vysoká na to, aby vyvolala poptávku. Výsledná cena se musí vždy vztahovat k nějaké bázi nebo ke kombinaci jednotlivých bází, a to jako: Hodnotový objem: cena je stanovena, jako cena za hodnotovou jednotku, tedy např. jedna koruna, příkladem hodnotové jednotky je skutečně čerpaný úvěr. Jednotlivý produkt: je cena za jednotlivý produkt, např. cena za převod peněz, za výběr hotovosti z bankomatu apod. Hodnotový výsledek: cena se stanovuje na základě dosaženého výsledku z obchodu, např. procentní podíl na zisku z prodeje cenných papírů. Čas: zde cena závisí na časové jednotce, platí se za dobu po jakou je služba či produkt využíván PETRJÁNOŠOVÁ, Božena. Bankovnictví II. 1. Brno : Masarykova Univerzita v Brně, s. ISBN , str

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více

Analýza nejvyužívanějších bankovních produktů pro retailovou klientelu u vybraných bank. Martin Sattek

Analýza nejvyužívanějších bankovních produktů pro retailovou klientelu u vybraných bank. Martin Sattek Analýza nejvyužívanějších bankovních produktů pro retailovou klientelu u vybraných bank Martin Sattek Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Předmětem této práce je analýza nejvyužívanějších bankovních produktů

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty a jejich význam pro podniky Daniela Čálková Bakalářská práce 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Vyhodnocení nabídky studentských bankovních účtů a jejich obliba u studentů.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Vyhodnocení nabídky studentských bankovních účtů a jejich obliba u studentů. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vyhodnocení nabídky studentských bankovních účtů a jejich obliba u studentů Lucie Kosmáková Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

Analýza pasivních bankovních produktů pro retailovou klientelu. Monika Réznerová

Analýza pasivních bankovních produktů pro retailovou klientelu. Monika Réznerová Analýza pasivních bankovních produktů pro retailovou klientelu Monika Réznerová Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům Iveta Šudová Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JARMILA NOVOTNÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JARMILA NOVOTNÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JARMILA NOVOTNÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně ANALÝZA VYBRANÝCH BANK V ČR Z HLEDISKA PODMÍNEK

Více

POROVNÁNÍ PODMÍNEK PRO VEDENÍ A ZŘIZOVÁNÍ ÚČTU

POROVNÁNÍ PODMÍNEK PRO VEDENÍ A ZŘIZOVÁNÍ ÚČTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání POROVNÁNÍ PODMÍNEK PRO VEDENÍ A ZŘIZOVÁNÍ ÚČTU Comparison of conditions for opening and managing accounts Diplomová práce

Více

Analýza konkurenceschopnosti nízkonákladového bankovnictví na finančním trhu v České republice. Pavel Krůžela

Analýza konkurenceschopnosti nízkonákladového bankovnictví na finančním trhu v České republice. Pavel Krůžela Analýza konkurenceschopnosti nízkonákladového bankovnictví na finančním trhu v České republice Pavel Krůžela Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá analýzou bankovních produktů určených

Více

Analýza studentských bankovních účtů pomocí metody Mystery Shopping

Analýza studentských bankovních účtů pomocí metody Mystery Shopping SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Analýza studentských bankovních účtů pomocí

Více

Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Veronika Foglová

Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Veronika Foglová Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích Veronika Foglová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Hlavním cílem této bakalářská práce je srovnat situaci

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní systém Skandinávských zemí Michaela Koubková Diplomová práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

Srovnání RPSN (roční procentuální sazby nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Vendula Studená

Srovnání RPSN (roční procentuální sazby nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Vendula Studená Srovnání RPSN (roční procentuální sazby nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích Vendula Studená Bakalářská práce 2010 Abstrakt Hlavním cílem této bakalářské práce je srovnání

Více

ZÁKLADY KOMERČNÍHO BANKOVNICTVÍ (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY KOMERČNÍHO BANKOVNICTVÍ (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY KOMERČNÍHO BANKOVNICTVÍ (Texty pro distanční studium) Ing. DANA FORIŠKOVÁ, Ph.D. OSTRAVA 2008 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty pro studenty Markéta Buroňová, DiS. Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Retailové bankovnictví vybraných bank v České republice

Retailové bankovnictví vybraných bank v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Retailové bankovnictví vybraných bank v České republice Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Soňa Kafková Bankovnictví, Bankovní

Více

Analýza vývoje produktů vybraných obchodních bank v ČR

Analýza vývoje produktů vybraných obchodních bank v ČR Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně Analýza vývoje produktů vybraných obchodních bank v ČR (Bakalářská práce) Autor: Hana Vitovská Vedoucí práce: Ing. Ján

Více

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice 4. Obchodní bankovnictví Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice jsou obchodní banky. Tato kapitola vysvětluje základních principy činnosti bank, institucionální

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Poskytování hypotéčních úvěrů. Bc. Petra Činčalová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Poskytování hypotéčních úvěrů. Bc. Petra Činčalová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Poskytování hypotéčních úvěrů Bc. Petra Činčalová Diplomová práce 2010 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

Analýza produktů GE Money Bank, a.s. pro retailovou klientelu. Alena Zbořilová

Analýza produktů GE Money Bank, a.s. pro retailovou klientelu. Alena Zbořilová Analýza produktů GE Money Bank, a.s. pro retailovou klientelu Alena Zbořilová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vybraných bankovních produktů GE Money bank, a.s.

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

Analýza konkurenceschopnosti Komerční banky a.s. v oblasti úvěrových produktů pro retailovou klientelu. Martina Gallová

Analýza konkurenceschopnosti Komerční banky a.s. v oblasti úvěrových produktů pro retailovou klientelu. Martina Gallová Analýza konkurenceschopnosti Komerční banky a.s. v oblasti úvěrových produktů pro retailovou klientelu Martina Gallová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá srovnáváním úvěrových

Více

Analýza struktury a objemu poplatků souvisejících s realizací operací na běžném účtu. Martin Žůrek, DiS.

Analýza struktury a objemu poplatků souvisejících s realizací operací na běžném účtu. Martin Žůrek, DiS. Analýza struktury a objemu poplatků souvisejících s realizací operací na běžném účtu Martin Žůrek, DiS. Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Hlavním cílem této bakalářské práce je analyzovat strukturu a

Více

Srovnání vybraných úvěrových produktů bank pro drobné podnikatele a jejich daňové aspekty. Bc. Markéta Šimoníková

Srovnání vybraných úvěrových produktů bank pro drobné podnikatele a jejich daňové aspekty. Bc. Markéta Šimoníková Srovnání vybraných úvěrových produktů bank pro drobné podnikatele a jejich daňové aspekty Bc. Markéta Šimoníková Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT V této práci se zabývám problematikou bankovních produktů

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Komparace bankovních produktů mbank s vybranými bankami v České republice.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Komparace bankovních produktů mbank s vybranými bankami v České republice. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Komparace bankovních produktů mbank s vybranými bankami v České republice Hana Crkvová Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

OBCHODNÍ POLITIKA BANK V OBLASTI BANKOVNÍCH POPLATKŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH

OBCHODNÍ POLITIKA BANK V OBLASTI BANKOVNÍCH POPLATKŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance OBCHODNÍ POLITIKA BANK V OBLASTI BANKOVNÍCH POPLATKŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH The Business Policy of Banks in the Field of Bank Charges

Více

Bankovní obchody. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva. Bakalářská práce. Radka Veselá. Autor:

Bankovní obchody. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva. Bakalářská práce. Radka Veselá. Autor: Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Bankovní obchody Bakalářská práce Autor: Radka Veselá Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D Praha Duben,

Více

Bankovní produkty pro studenty

Bankovní produkty pro studenty Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty pro studenty Lukáš Beier Bakalářská práce 2010 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Ústav ekonomických věd

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Ústav ekonomických věd Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd Srovnání stavu úvěrování obyvatelstva Bc. Denisa Grimová Diplomová práce 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více