Srovnávací studie bankovních poplatků v ČR a v Rakousku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srovnávací studie bankovních poplatků v ČR a v Rakousku"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnávací studie bankovních poplatků v ČR a v Rakousku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské práce: Radek POLÁK Prof. Ing. Václav VYBÍHAL, CSc Znojmo, 2012

2

3

4

5 Abstrakt V praktické části své práce jsem se zaměřil na aktivní a pasivní operace vybraných bank, na procentní srovnání struktury aktiv a pasiv z údajů Výkazu finanční pozice k a výročních zpráv všech vybraných bank a vyhodnotil výsledky podnikatelské činnosti srovnávaných bank pomocí poměrových ukazatelů. Na celkovou strukturu aktiv a pasiv, na výnosy z úvěrů, poplatků a provizí, na okruh poskytovaných služeb včetně jejich zpoplatnění a porovnání vybraných bankovních poplatků dle ceníku produktů a služeb co možná nejaktuálnějších. A poté na analýzu a komparaci rozdílů ve výši vybraných bankovních produktů a poskytovaných služeb z okruhu všech vybraných bank z obou zemí. Klíčová slova: Banka, poplatek, aktivní a pasivní operace, bankovní produkty a služby. Abstract In practical section I focused on active and pasive operation of choosen banks. I compared to the percentage structure of assets and liabilities for financial statement data position at 31st 2010 and annual reports of selected banks and evaluated the results of the business compared with ratios of banks. The overall structure of assets and liabilities, the proceeds of loans, fees and commissions on the range of services including their pricing and comparison of selected bank charges according to pricelist of products and services most up to date as possible. And then to analyze and compare the differences in selected banking products and services selected from all banks in both countries. Keywords: Bank, charge, active and pasive operation, banking products and services.

6 Obsah 1 Úvod Cíl a metodika Teoretická část Bankovní systém a jeho charakteristika Dějiny bank v ČR a Rakousku Současný stav bankovního sektoru v ČR a v Rakousku Česká republika Rakousko Ostatní banky Speciální banky Pojišťovnictví Bankovní produkty poskytované v ČR a Rakousku Cena bankovních produktů Bankovní poplatky a produkty Bankovní finančně-úvěrové produkty Vkladové bankovní produkty Platební účtovací bankovní produkty Praktická část Přehled vybraných bank Česká spořitelna, a.s Raiffeisenbank, a.s Volksbank CZ, a.s Sparkasse Haugsdorf Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Volksbank Niederösterreich-Mitte Hodnocení výsledků podnikatelské činnosti bank při využití poměrových ukazatelů Ukazatele struktury bilance Ukazatele bankovní aktivity Ukazatele rentability Přehled struktury aktivních a pasivních operací vybraných bank Výkaz o finanční pozici k u českých bank Některé položky z Konsolidovaného výkazu o zisku k Struktura a okruh poskytovaných služeb, včetně jejich zpoplatnění, úroveň a struktura bankovních poplatků vybraného okruhu bank Česká spořitelna, a.s Vkladové produkty Raiffeisenbank, a.s Volksbank CZ, a.s Sparkasse Haugsdorf Raiffeisenlandesbank Oberösterreich (ceník produktů a služeb pro soukromou klientelu platný od ) Volksbank Niederösterreich Mitte Analýza a komparace rozdílů ve výši bankovních poplatků a poskytovaných služeb vybraných bank Srovnání bankovních poplatků a služeb u typického běžného účtu a internetového bankovnictví, včetně debetní karty Visa nebo Maestro Card... 67

7 4.4.2 Srovnání bankovních poplatků u spotřebitelského úvěru Závěr Seznam použité literatury... 75

8 1 Úvod Někteří lidé tvrdí, že peníze, kolik zaplatí za služby bank nebo za bankovní poplatky, pro ně nemá významnější vliv. Tak buď se dělají zajímavějšími, nebo pro ně nějaká koruna nehraje roli. Ale pro mnoho z nás, to jak banky fungují, jaké nám poskytují služby a jaká je výše bankovních poplatků, je to nesmírně důležitá věc. Ve své práci se chci zaměřit na srovnání bankovních poplatků ve dvou zemích a jejich příhraničních regionech. Ve dvou státech v ČR a Rakousku, ve státech, které mají tak hodně společného, společnou historii a současnost v Evropské unii. Protože pracuji mnoho let právě v sousedním Rakousku a vklady na běžných účtech mám jak v cizí tak i v domácí měně v bankách obou států mám možnost v realitě zkoumat a porovnávat bankovní služby a poplatky právě téma, které jsem si vybral a které je velmi zajímavé. Chtěl bych také postihnout jak důležitý je bankovní sektor v národním hospodářství, jak fungují obchodní banky obou států, centrální banky, zhodnotit bilanční výsledky podnikatelské činnosti peněžních ústavů. Po transformaci bank působí právě u nás mnoho bank s cizím kapitálem a mnoho právě s kapitálem z Rakouska, které nabízejí široký vějíř služeb. Dále bych chtěl popsat hlavně aktivní operace bank, poskytování úvěrů a výnosy jednotlivých zvolených bank. V současné době je v peněžním sektoru hodně primárních zdrojů (vkladů) a s tím související problémy s jejich umisťováním. Někteří lidé ve finančním průmyslu postupně vytvořili některé absurdní produkty, které se prodávaly nečestnými způsoby, což deformuje tržní prostředí. Ve vývoji za posledních dvacet let došlo ke změnám aktiv, výnosů z jednotlivých produktů, postupně se výnosy přesouvají z úvěrování a zvyšují se poplatky. Je potřeba provést komparaci bankovních poplatků v ČR a Rakousku, protože si mnoho odborníků ztěžuje na to, že poplatky u nás jsou příliš vysoké a o mnoho vyšší než jinde. Hlavně o tom by měla moje práce pojednávat. V současné době ekonomické krize někteří odborníci tvrdí, že finanční krizi způsobila slabá regulace. Možná je to právě naopak, finanční sektor je už tak silně regulován, že za přispění komplikovaných účetních pravidel je už těžko zvladatelné správně číst bilanční rozvahy bank. 8

9 2 Cíl a metodika Cílem práce je identifikovat výši, rozsah a okruh bankovních poplatků uplatňovaných ve vybraných bankách příhraničních regionů v ČR a Rakousku. Na základě těchto poznatků provést jejich analýzu a komparaci a při zjištění případných rozdílů identifikovat i na základě hloubkových rozhovorů dopady na koupěschopnost obyvatelstva vybraných příhraničních regionů. Vypracování teoretické části práce zaměřené hlavně na aktivní, ale i na pasivní operace bank, na strukturu a okruh poskytovaných služeb včetně jejich zpoplatnění a dalších významných aspektů fungování bank. Z výročních zpráv vybraných bank zjistit strukturu aktiv v jednotkách a procentech, kolik jednotlivých úvěrů poskytly, jaká je struktura výnosů. Metodickými přístupy k hodnocení zjistit výsledky podnikatelské činnosti zvolených peněžních ústavů, srovnat a vypočítat pomocí poměrových ukazatelů jednotlivá aktiva a pasiva. Sběr údajů a shromažďování databáze z okruhu subjektů bankovních sektorů operující ve vybraných příhraničních regionech. Zpracování přehledu o úrovni a struktuře bankovních poplatků zkoumaného souboru bank. Provést analýzu a komparaci rozdílů ve výši bankovních poplatků, úrovně poskytovaných služeb a jejich případný dopad na koupěschopnost obyvatelstva těchto vybraných regionů. A na základě výročních zpráv vybraných bank zhodnotit výsledky jejich podnikatelské činnosti. 9

10 3 Teoretická část 3.1 Bankovní systém a jeho charakteristika Bankovní systém tvoří souhrn všech bank působící v určité zemi, vazeb mezi nimi i vztahů s okolím (s podnikovou sférou, domácnostmi atd.). Bankovní systém, jako součást finančního systému, je považován za soustavu otevřenou a determinovanou jak ekonomickým a právním prostředím, tak i tradicemi, rozvinutostí finančního trhu, angažovanosti země v mezinárodní spolupráci aj. 1 Bankovní systém státu je souhrn všech bank na jeho území. V tomto systému jsou definovány vztahy mezi bankami. V České republice existují dvě hierarchické úrovně. Na vyšší úrovni je Česká národní banka, mající charakter centrální a emisní banky a na nižší úrovni jsou pak ostatní obchodní banky, mezi něž lze počítat i pobočky zahraničních bank působících na území České republiky. Za bankovní systém je odpovědna Česká národní banka. V Rakouské republice se podle klasifikace Rakouské národní banky člení bankovní systém na centrální banku, kterou je Rakouská národní banka a dále na akciové banky, spořitelny, zemské hypoteční banky, družstevní banky, lidové banky, stavební spořitelny a zvláštní banky. 2 Bankovní systém může být uspořádán na různých principech. Obvykle se bankovní systémy rozdělují: Jednostupňové a dvoustupňové podle toho, zda je či není institucionálně oddělena centrální banka se svými makroekonomickými funkcemi od obchodních bank; systémy univerzální a oddělené podle toho, zda je či není institucionálně odděleno komerční (obchodní) a investiční bankovnictví. 1 DVOŘÁK, Petr. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. 1. Praha : LINDE, s. ISBN , str.76 2 SEKERA, Bohuslav. Banky a bankovní produkty. 1. Praha : Profess consulting, s. ISBN , str31 10

11 Moderní bankovní systémy ve vyspělých zemích jsou založeny na dvoustupňovém principu. Dvoustupňový bankovní systém je založen na institucionálním oddělení makroekonomické funkce, kterou zabezpečuje centrální banka, a mikroekonomické funkce, která je doménou sítě komerčních bank. Jednostupňové bankovní systémy historicky předcházely dvoustupňovým. V jejich rámci neexistovala centrální banka, veškeré bankovní činnosti byly prováděny komerčními bankami (včetně emise hotovostního oběživa). Za zvláštní formu jednostupňového bankovního systému je možné považovat ten, který existoval v centrálně plánovaných ekonomikách. Byl založen na tom, že makroekonomická a mikroekonomická funkce byly spojeny do jedné banky tzv. mono banky. Model univerzálního bankovnictví je založen na tom, že banky mohou poskytovat celou paletu bankovních produktů, to znamená jak klasické produkty komerčního bankovnictví (zejména přijímání vkladů, poskytování úvěrů, zprostředkování platebního styku), tak i produkty investičního bankovnictví (zejména emisní obchody, obchody s cennými papíry, depozitní obchody, majetkovou správu aktiv, fúze a akvizice). 3 V rámci finančních systémů států s rozvinutou ekonomikou, jakož i ve finančních systémech nadnárodních ekonomických společenství existuje vždy určitý bankovní systém, který lze definovat jako systém tvořený centrální bankou a všemi obchodními bankami působícími v dané zemi, resp. v teritoriu příslušného nadnárodního ekonomického společenství, jejich vzájemnými vazbami a vazbami k okolí. Základními subjekty každého bankovního systému jsou vždy obchodní banky, které mají ze zákona pověření provádět bankovní operace a bankovní služby. Jsou specializovány především na obchodování s penězi a poskytování různých bankovních služeb, což ovšem mohou provádět i některé jiné finanční instituce, jež jim do určité míry konkurují. 4 3 REVENDA, Zbyněk, a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. Praha : Management Press, s. ISBN , str REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie (Finanční trhy). 5. Brno : Cerm, s. ISBN , str

12 Bankovní sektor zahrnuje ve všech zemích kromě domácích bank také zahraniční banky a pobočky zahraničních bank, stejně jako banky velké i malé. Charakter bankovního sektoru je dán pochopitelně především velkými bankami, přičemž ve většině zemí dochází v posledních letech k další koncentraci. Vysoká koncentrace je i v českém bankovním sektoru, ve kterém dominují 4 velké banky: ČSOB, KB, ČS a UniCredit Bank ČR Dějiny bank v ČR a Rakousku Instituce podobné bankám vznikaly již ve 12. století v severní Itálii. Samotný název pochází z italštiny. Banco znamená lavice, stůl, na kterém středověcí bankéři provozovali směnárenské operace. Moderní akciové podnikání, tedy centralizace kapitálu, začalo založením Rakouské národní banky v r Jen v období ke konci 19. století bylo v Rakousko-uherské monarchii založeno kolem 138 bank. Postupem doby se obchodní banky, záložny, spořitelny, pojišťovny a zastavárny začaly diferencovat nejen na základě právní subjektivity a obchodní specializace, ale i podle národně kapitálové identity a ekonomické politiky. Na přelomu století dosáhl vývoz kapitálu národnostně českých bank vrcholu a vývoz kapitálu se realizoval formou zakládání průmyslových podniků. Vznik ČSR znamenal velké změny a při jeho vzniku existovalo na území ČSR 22 domácích bank, z toho 14 českých a 8 německých. Byl zřízen Poštovní šekový úřad a nostrifikace umožnila domácím bankám přímou kapitálovou účast v podnicích. Filiálky vídeňského Creditanstaltu fúzovaly s Českou eskomptní bankou a z filiálek vídeňské banky Merkur vznikla Česká komerční banka a z Länderbanky pak Anglo-československá banka pro obchod a průmysl. Jedinou bankou, která si po okupaci uhájila autonomii, byla Živnobanka. Znárodnění bank proběhlo v roce 1945 a týkalo se 10 bank českých a 6 slovenských. V roce 1952 byl přijat zákon o organizaci peněžnictví a vznikla soustava státních spořitelen, které se pak podle zákona z r sloučily v jednu Státní spořitelnu. Od roku 1992 následovaly další zákony týkající se bankovnictví a vznikla Česká národní banka. 5 POLOUČEK, Stanislav, a kol. Peníze, banky, finanční trhy. 1. Praha : C. H. Beck, s. ISBN , str

13 Dá se tedy uvést, že obě země, jak Česká republika i Rakousko, vzhledem k existenci společného územního celku, měly společný a vzájemně propojený vývoj vzhledem k bankovnictví, vzniku bank, kapitálového určení, vývoje a apod. I v současnosti, při globalizaci a existenci Evropské unie, tento trend dále pokračuje Současný stav bankovního sektoru v ČR a v Rakousku Česká republika V českých zemích existovalo v roce 1938 kolem 120 bank a bankovních domů. V období okupace se počet banka podstatným způsobem snížil. Tato tendence pokračovala i po roce 1945 a centralizační a monopolizační tendence byly završeny v roce 1950, kdy vznikla Státní banka československá. Na počátku roku 1990 existovalo v ČSFR 5 bank, ke konci roku 1991 už to bylo kolem 30 bank (včetně zahraničních). V polovině roku 1996 tvořilo bankovní soustavu České republiky téměř 60 bankovních subjektů, včetně zahraničních bank a bank se zahraniční kapitálovou účastí. 7 Český bankovní systém je založen na principu dvoustupňového univerzálního bankovnictví s existencí určitých specializovaných bank. Základní složkou českého bankovního systému jsou univerzální banky, mezi nimiž svým podílem dominují tři velké banky: Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a.s., a Komerční banka, a.s. Za specializované banky lze považovat stavební spořitelny. 6 JAKUBEC, Ivan. Stručné dějiny oborů obchod, bankovnictví, podnikání, právo. 1. Praha : Scientia, s. ISBN , str POLOUČEK, Stanislav, a kol. Peníze, banky, finanční trhy. 1. Praha : C. H. Beck, s. ISBN , str

14 Tabulka 1: Počet bank operujících na území ČR Počet bank Celkem k datu Vzniklé subjekty ve sledovaném období Zaniklé subjekty ve sledovaném období Struktura bank podle vlastnictví V tom Banky s rozhodující českou účastí Banky s rozhodující zahraniční účastí Celkem Banky se státní účastí Banky s rozhodující českou účastí Celkem Banky s rozhodující zahraniční účastí Pobočky zahraničních bank Pramen: Vlastní zpracování z internetové stránky České národní banky 8 8 Česká národní banka. Základní ukazatele finančního trhu. [online]. [cit ]. e_fin_trhu/banky/bs_ukazatele_tab01.html 14

15 Kromě stavebních spořitelen, jejichž specializace vyplývá přímo ze zákona o stavebním spoření, existují i další specializované banky, které se záměrně omezují pouze na určitý druh bankovních činností: Sem patří následující banky: Českomoravská záruční a rozvojová banka. Byla založena v lednu 1992 a jejím hlavním poslání je podpora malých a středních podniků, kterou provádí zejména prostřednictvím poskytování cenově zvýhodněných záruk za úvěry poskytované komerčními bankami, je zprostředkovatelem i řady státních programů na podporu malého a středního podnikání. Česká exportní banka. Byla založena v roce 1994 a činnost zahájila v roce Základním posláním České exportní banky se stala podpora vývozu prostřednictvím poskytování státem zvýhodněného financování. Stále větší význam v českém bankovnictví hrají i pobočky zahraničních bank, které po vstupu ČR do EU mohou být bankami z jiných členských zemí u nás zakládány na základě jednotné bankovní licence. Za součást bankovního systému je třeba považovat i spořitelní a úvěrní družstva, která však dosud naše legislativa za banky nepovažuje. 9 Česká národní banka (ČNB) je ústřední bankou České republiky, zřízenou zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance. Hlavním cílem činnosti ČNB je péče o cenovou stabilitu prostřednictvím cílové inflace. V souladu se svým hlavním cílem pak: Určuje měnovou politiku; vydává bankovky a mince; řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, pečuje o jejich plynulost a hospodárnost a podílí se na zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a efektivnosti platebních systémů a na jejich rozvoji; 9 REVENDA, Zbyněk, a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. Praha : Management Press, s. ISBN , str

16 vykonává bankovní dohled nad činností bank, poboček zahraničních bank a konsolidačních celků, jejichž součástí je banka se sídlem v České republice, a pečuje o bezpečné fungování a účelný rozvoj bankovního systému v ČR; provádí další činnosti např. podle zákona o bankách. 10 Obchodní banky se ve své činnosti řídí zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách. Existence ČNB je zakotvena v článku 98 Ústavy České republiky jako centrální banky státu. Její postavení upravuje zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. Činnost obchodních bank a poboček zahraničních bank je upravena zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Banky jsou právnické osoby sídlící v ČR založené jako akciové společnosti nebo jako státní peněžní ústavy, které přijímají vklady od veřejnosti a poskytují úvěry, které mají povolení působit jako banka, v jehož rámci mohou vykonávat další činnosti. Další bankovní činnosti jsou specifikovány zákonem o bankách. 11 Za první centrální banku, která vznikla na našem území, lze považovat centrální banku vzniklou na území tehdejší Rakousko-Uherské monarchie. Byla to Privilegovaná Rakouská národní banka a vznikla jako soukromá akciová společnost k 1. červnu Později v roce 1878 byla založena nová centrální banka Rakousko-Uherská banka a současně se stala výsadním emitentem hotovostních peněz na celém území. Po vzniku samostatné Československé republiky vykonávalo některé funkce centrální banky ministerstvo financí, a to až do roku 1926, kdy zahájila činnost Národní banka Československá. V roce 1950 byla její činnost ukončena a funkce centrální banky začíná od 1. července 1950 plnit Státní banka Československá (SBČS). 10 KALABIS, Zbyněk. Bankovní služby v praxi. 1. Praha : Computer Press, s. ISBN , str SEKERA, Bohuslav. Banky a bankovní produkty. 1. Praha : Profess consulting, s. ISBN , str

17 Po rozdělení Československa na našem území vzniká k Česká národní banka (ČNB). ČNB můžeme označit za centrální banku standardního typu. ČNB tvoří ústředí sídlící v Praze, dále pobočky a účelové organizační jednotky Rakousko Rakouský bankovní sektor je velmi rozsáhlý. Podle klasifikace Rakouské národní banky - Österreichische Nationalbank (ÖNB) se banky člení na akciové, spořitelny (Sparkassensektor dohromady tvoří skupinu Erste), zemské hypoteční banky (Landes- Hypothekenbanken), družstevní banky (Raiffeisensektor skupina Raiffeisen), lidové banky (Volksbankensektor skupina Volksbank), stavební spořitelny (Bausparkassen) a zvláštní banky. Některé banky jsou dosud ve vlastnictví spolkových zemí, přestože postupně probíhá jejich privatizace. Jsou častá různá kapitálová propojení a křížová vlastnictví. 13 Centrální bankou je Rakouská národní banka (ÖNB), která odpovídá za vnitřní a vnější stabilitu rakouské měny, vnitřní cirkulaci měny a ovlivňování finančních toků. Má formu akciové společnosti s 50 % vlastnictvím státu, zbylou polovinu vlastní největší rakouské komerční banky. Po vzniku Evropské měnové unie a po vzniku Evropské centrální banky se role ÖNB podstatně změnila, obdobně jako ve všech evropských centrálních bankách. ÖNB se však podílí na bankovně politických rozhodnutích ECB, je informačním a kompetenčním centrem pro rakouskou hospodářskou politiku, podílí se a realizuje rozhodnutí ECB a na teritoriu Rakouska připravovala přechod na euro. ÖNB je podílníkem v řadě dalších podniků, zejména v peněžnictví (např. v Raiffeisen Zentralbank a v jejích regionálních sestrách), ale i v institucích jako je Hospodářská komora Rakouska. Je současně zřizovatelem několika firem, jako např. Austria Card, AG, (výrobce smart cards), tiskárny bankovek nebo dokonce IG Immobilien, GmbH a HV Hotelverwaltung, AG (reality a hotely). Jejím prezidentem je Claus Raidl, guvernérem je 12 Ceed.cz. Centrální banka. [online]. [cit ]. 13 LECHNER, Karl in Fortfuhrung. Einfuhrung in die All gemeine Betriebswirtschafrslehre. 14. uberarbeitete auflage. Wien : Linde, s. ISBN X., str

18 Ewald Nowotny. Členy představenstva jsou nejvýznamnější osobnosti rakouského peněžnictví a hospodářství Ostatní banky V Rakousku je registrováno celkem 867 samostatných bankovních subjektů. Mezi nejvýznamnější banky, seřazené podle bilanční sumy patří: Bank Austria CreditAnstalt; Erste Group Bank AG; Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft; Volksbank Aktiengesellschaft; BAWAG P.S.K.; Hypo Alpe-Adria-Bank International AG; Kommunalkredit Austria AG; Österreichische Kontrollbank AG; Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG; Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Speciální banky Österreichische Kontrollbank, AG, Vídeň má v soustavě rakouského bankovnictví specifické úlohy: záruky Rakouské republiky dle zákona o podpoře exportu z r. 1981, exportní financování, obchodní místo pro emise obligací, ohlašovací místo podle zákona o kapitálových trzích, správu státních cenných papírů a jejich uplatnění na burze i mimo ni, transakce na peněžních trzích, majetkové obchody a konsorciální financování. Kromě toho existují další soukromé banky na podporu exportu (např. COFACE AG). Důležitým tématem v bankovním sektoru v roce 2009 byla i nadále finanční krize a její dopady na rakouské banky. Vláda přijala již v říjnu 2008 balíček na stabilizaci bankovního sektoru. Balíček byl přijímán především z preventivních důvodů a měl omezit nervozitu. Zřízení clearingového místa se státním ručením za mezibankovní úvěry až do 18

19 výše 75 mld. EUR (Österreichische Clearingbank) přispělo k tomu, že mezibankovní trh funguje dobře a rakouské banky nemají problémy s likviditou. Výjimkou byla v tomto ohledu korutanská banka Hyper Alpe Adria, u které se v říjnu 2009 plně projevily již dlouho trvající finanční problémy a banka byla nakonec zestátněna, aby se předešlo jejímu pádu Pojišťovnictví Pojišťovnictví je v Rakousku rovněž velice silně rozvinuto. Suma aktiv se meziročně zvýšila o 5,2 % a dosáhla 92,6 mld. EUR. Mezi nejvýznamnější pojišťovací ústavy, působící na rakouském trhu, patří např.: Generali Versicherung AG, Wien; Wiener Städtische AG, Wien; Zürich Versicherungen AG, Wien Bankovní produkty poskytované v ČR a Rakousku Klasický přístup členění bankovních produktů (obchodů), který je založen na jejich odrazu v bilanci banky, rozděluje bankovní obchody na aktivní, pasivní a neutrální (indiferentní). Aktivní bankovní obchody jsou takové, které se odrážejí v aktivech bilance banky. Banka při nich vystupuje v postavení věřitele, vznikají jí různé pohledávky (např. při poskytování úvěrů, nákupu dluhových cenných papírů) nebo jí vznikají v jejich důsledku určitá vlastnická práva (např. při zakoupení majetkových cenných papírů). Pasivní bankovní obchody nacházejí naproti tomu odraz na pravé straně bilance, v pasivech banky. Jde především o obchody, kdy banka získává na úvěrové bázi cizí zdroje (např. příjem vkladů, emise vlastních dluhopisů). Banka je při těchto obchodech v dlužnickém postavení, vznikají jí různé závazky. 14 businessinfo.cz. Rakousko finanční a daňový sektor. [online]. [cit ]. 19

20 Neutrální bankovní obchody jsou takové obchody, při nichž banka aktuálně nevystupuje ani ve věřitelském ani v dlužnickém postavení, a proto se tyto obchody neobjevují v rozvaze banky, jsou rozvahově neutrální. 15 Moderní přístup třídí bankovní produkty z hlediska funkce (účelu), jakou plní daný produkt pro klienta. Podle toho je dělíme do tří základních skupin: Úvěrové produkty klient získá peníze od banky; vkladové produkty - klient ukládá (investuje) peníze do banky; platebně zúčtovací produkty - umožňují klientovi provádět platební a zúčtovací styk. Tato systematizace se odklání od klasického přístupu. Důvodem je stále větší orientace na klienty a snaha vyjít jim co nejvíce vstříc. 16 Za bankovní operace je možno považovat veškeré druhy finančních operací, které obchodní banka při své činnosti provádí, a to bez ohledu na to, zda se jedná o operace prováděné pouze v rámci banky, nebo zda jsou směrovány vně banky, tedy vůči jiným ekonomickým subjektům. Bankovní obchody je možno ze systémového pohledu považovat za podmnožinu množiny bankovních operací, do níž lze zahrnout pouze ty operace, jejichž vyústění je směrováno vně vlastní banky. Bankovní produkty jsou ještě užším pojmem než termín bankovní obchody. Lze za ně totiž považovat pouze ty bankovní obchody, které jsou zacíleny výhradně na klienty bez ohledu na to, jakou mají konkrétní obsahovou náplň. Znamená to tedy, že se jedná buď o 15 REVENDA, Zbyněk, a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. Praha : Management Press, s. ISBN , str Ceed.cz. Centrální banka. [online]. [cit ]. 20

21 finanční investiční instrument, pokud dokladuje poskytnutí peněz, nebo může mít podobu finanční služby Cena bankovních produktů Každý poskytnutý produkt představuje pro banku nákladovou položku. Banka funguje na ziskovém principu, každý náklad chce mít pokrytý. Proto si za jednotlivé produkty a služby účtuje určité výše cen, které platí klient banky. O ceně nových i stávajících produktů a služeb rozhoduje banka v rámci své cenové strategie a cenové politiky, kterými se sledují různorodé cíle. Těmi mohou být například samotné přežití banky (kdy dochází ke snížení cen a zisk už není tak důležitý jako přežití banky), maximalizace zisku, maximalizace příjmů, maximalizace růstu prodeje (banka věří, že čím více produktů prodá, tím více se jí sníží náklady na jednotlivé produkty a úměrně tomu vzrostou zisky, tedy stanovuje cenu jako co nejnižší) a další cíle. Měna ceny produktu bývá měnou země, v níž je produkt poskytován. Jak již vyplývá z uvedené charakteristiky produktů a jejich vzájemné podmíněnosti a propojenosti, není jednoduché ceny produktů a služeb klasifikovat. Navzdory tomu, uvádím přehled základních druhů cen bankovních produktů. K základním typům cen bankovních produktů patří především: Úroky - cena za půjčení peněz. Provize a prémie - cena poskytnuté služby klientovi, při níž na sebe banka bere určité riziko (např. záruční provize při poskytování bankovní záruky, prémie za prodej opce apod.). Přímé poplatky - cena poskytnuté služby, kde jsou zahrnuty určité náklady, ne však náklady spojené s převzetím rizika/například poplatky za vedení účtu, za výběr z automatů, za zprostředkování prodeje cenných papírů apod. 17 REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie (Finanční trhy). 5. Brno : Cerm, s. ISBN , str

22 Nepřímé poplatky - cena poskytnuté služby, se kterou není spojeno převzetí rizika, poplatky zde nejsou samostatně vyjádřeny, ale jsou skryty v jiné ceně (např. připsání peněz na účet klienta s pozdější valutou oproti dnu, kdy banka peníze získala). Produkt může obsahovat buď jeden typ ceny anebo se častěji využívá varianta kombinování ceny v rámci produktu. Například při poskytnutí úvěru se nejen započítávají úroky z úvěru, ale taktéž různé poplatky a provize/ za sjednání úvěru apod. Cena produktů se stanovuje na základě poptávky klientů, nákladů na produkt dané banky a také je odrazem ceny konkurence. Vhodná cena bude ležet někde mezi tou, která je příliš nízká na to, aby přinesla zisk, a tou, která je příliš vysoká na to, aby vyvolala poptávku. Výsledná cena se musí vždy vztahovat k nějaké bázi nebo ke kombinaci jednotlivých bází, a to jako: Hodnotový objem: cena je stanovena, jako cena za hodnotovou jednotku, tedy např. jedna koruna, příkladem hodnotové jednotky je skutečně čerpaný úvěr. Jednotlivý produkt: je cena za jednotlivý produkt, např. cena za převod peněz, za výběr hotovosti z bankomatu apod. Hodnotový výsledek: cena se stanovuje na základě dosaženého výsledku z obchodu, např. procentní podíl na zisku z prodeje cenných papírů. Čas: zde cena závisí na časové jednotce, platí se za dobu po jakou je služba či produkt využíván PETRJÁNOŠOVÁ, Božena. Bankovnictví II. 1. Brno : Masarykova Univerzita v Brně, s. ISBN , str

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Banka Vystupuje jako hlavní finanční zprostředkovatel, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková BANKOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky.

Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky. 3. Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky. Finanční zprostředkovatelé hlavní skupiny 1. depozitní a úvěrové instituce: obchodní banky spořitelní a úvěrová sdružení 2. finanční instituce nebankovního

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

9. Přednáška Česká národní banka

9. Přednáška Česká národní banka 9. Přednáška Česká národní banka Česká národní banka ústřední banka České republiky, - zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance (novela č. 257/2004 Sb.). hlavní cíl CENOVÁ STABILITA, Další cíle: podpora

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling Charakteristika a členění bankovních produktů Obecná charakteristika bankovních produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling 1 Členění produktů

Více

Člověk a společnost. 7. Bankovní systém v ČR. Bankovní systém v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 7. Bankovní systém v ČR. Bankovní systém v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 7. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 7

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů.

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. 4. Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. Bankovní produkty služby, které mohou banky svým klientům samostatně nabízet bankovní produkt = bankovní obchod Základní charakteristiky

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH ÚČETNÍCH POLOŽEK, JEJICH ZÚČTOVÁNÍ dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB)

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

1. Hotovostní peníze tj. bankovky a mince, v České republice vydává /emituje/ centrální banka Česká národní banka

1. Hotovostní peníze tj. bankovky a mince, v České republice vydává /emituje/ centrální banka Česká národní banka Banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu. V bankovnictví se vše točí kolem peněz. Co jsou to peníze? Jako peníze může sloužit cokoli, co jsou lidé všeobecně ochotni přijmout výměnou

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz 1. Finanční systém Struktura bohatství českých domácností FINANČNÍ SYSTÉM trhy instituce instrumenty zákony transakce FINANČNÍ SYSTÉM VÝČET

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku z cizích zdrojů Žáci budou schopni rozlišit druhy bank a jejich úkoly

Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku z cizích zdrojů Žáci budou schopni rozlišit druhy bank a jejich úkoly Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_14 Název materiálu: FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

BANKY A BANKOVNÍ SYSTÉM - CVIČENÍ

BANKY A BANKOVNÍ SYSTÉM - CVIČENÍ BANKY A BANKOVNÍ SYSTÉM - CVIČENÍ Teoretická východiska 1 1. Jaká je základní definice banky? 2. Jaké jsou tři základní definiční znaky centrální banky? 3. Poukažte alespoň na některé zásady činnosti centrální

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů Účetnictví ve finančních institucích 2. přednáška (presenční studium) 2. Účtování peněžních operací banky Osnova: 2.1. Hotovostní operace banky 2.2. Směnárenské operace 2.3. Vkladové účty u centrální banky

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován odborníky

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

8. Přednáška Centrální banka

8. Přednáška Centrální banka 8. Přednáška Centrální banka Historie centrální banky: 1668 (1697) Sweriges Riksbank 1694 Bank of England 1913 Federální rezervní systém 1.4.1926 Národní banka československá (1920 zákon, Bankovní úřad

Více

Bankovní produkty. Finanční řízení pro nefinančníky. tková. Ing. Jaroslava Syrovátkov

Bankovní produkty. Finanční řízení pro nefinančníky. tková. Ing. Jaroslava Syrovátkov Finanční řízení pro nefinančníky 1. část Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Bankovní služby banky poskytují zákonem přesně vymezené služby podle rozvahy banky se člení na aktivní pasivní neutrální (mimobilanční)

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 1. Výrobní faktory a jejich řízení podnikem... 2 2. Členění financování... 2 3. Směnka... 4 4. Hotovostní a bezhotovostní platební styk... 6 5. Finanční analýza její význam a úlohy...

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

SPECIFIKA VÝROBNÍCH PODNIKŮ. Členění výrobních podniků Průmyslové podniky Energetika Vodní hospodářství Zemědělské a lesnicképodniky Stavebnictví

SPECIFIKA VÝROBNÍCH PODNIKŮ. Členění výrobních podniků Průmyslové podniky Energetika Vodní hospodářství Zemědělské a lesnicképodniky Stavebnictví SPECIFIKA VÝROBNÍCH PODNIKŮ Členění výrobních podniků Průmyslové podniky Energetika Vodní hospodářství Zemědělské a lesnicképodniky Stavebnictví Členění výrobních podniků Podle stupně zpracování vyráběných

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: TRENDY V OBLASTI ÚČETNÍHO ZOBRAZENÍ BANKOVNÍCH OBCHODŮ Cíl: Vysvětlit současný přístup

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Peníze a úroková míra Cíl tématického celku Peníze: Vysvětlit podstatu a funkce peněz a popsat vývoj peněžního oběhu s

Více

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku.

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. 6. Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. NEUTRÁLNÍ BANKOVNÍ OBCHODY neovlivňují AKTIVA a PASIVA patří sem především: PLATEBNÍ STYK zahrnuje pohyb veškerých hotovostních

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod 1. ČSOB úvod působí na dvou národních trzích, českém a slovenském Je největší bankou se sídlem v České republice a ve střední Evropě měřeno hodnotou aktiv Významným mezníkem v historii ČSOB byla její privatizace

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ Klasický přístup dle odrazu v BILANCI banky: AKTIVNÍ bank. obchody - na straně aktiv - B jako VĚŘITEL, tzn. vznik pohledávky, - poskytování úvěrů, nákup cenných

Více

STAV K 30. 06. 2003. HYPO stavební spořitelna a. s. Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

STAV K 30. 06. 2003. HYPO stavební spořitelna a. s. Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. HYPO stavební spořitelna a. s. STAV K 30. 06. 2003 Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. MP. 0004.01.01.03 1. INFORMACE O BANCE HYPO stavební

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SKUPINY CITFIN 2009 ÚVODNÍ SLOVO ČLENA PŘEDSTAVENSTVA... str. 3 FILOSOFIE SKUPINY CITFIN... str. 4 VÝVOJ VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ... str. 5 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ

Více

HYPO stavební spořitelna a. s. STAV K 31. 03. 2003. Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

HYPO stavební spořitelna a. s. STAV K 31. 03. 2003. Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. HYPO stavební spořitelna a. s. STAV K 31. 03. 2003 Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 1. INFORMACE O BANCE HYPO stavební spořitelna a. s.

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy)

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ČESKÁ EKONOMIKA V PRVNÍM ČTVRTLETÍ 1999 Česká ekonomika procházela i v prvním čtvrtletí roku 1999 recesí, neboť doznívaly efekty restriktivních politik

Více

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 20,7 % na 3,8 mld. Kč, provozní zisk zůstal na úrovni kolem 6,6 mld. Kč Česká

Více

Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti

Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti Martin Vancl 10.4.2011 Bankovnictví po 1. světové válce Počátek vzniku československého bankovnictví, rozpad Rakousko-Uherska Bankovní soustava vznikla

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Security Markets I Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Úvod Finanční trh je souhrn nástrojů, postupů, institucí a vztahů mezi nimi, jejichž prostřednictvím dochází k přelévání volných finančních

Více

Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 31. srpna 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z www.zlinskedumy.cz plat - mzda, kterou dostávají státní zaměstnanci promile jedna tisícina ze základu pohledávka právo věřitele na plnění určitého dluhu dlužníkem

Více

Podnikatelské ekonto KOMPLET

Podnikatelské ekonto KOMPLET Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Od 1. 11. 2012 banka nabízí nový cenový program pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. V důsledku zavedení nového

Více

OBCHODNÍ (KOMERČNÍ) BANKY

OBCHODNÍ (KOMERČNÍ) BANKY Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_15 Název materiálu: FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

Volksbank CZ, a.s. součást Volksbank International AG. Press kit

Volksbank CZ, a.s. součást Volksbank International AG. Press kit součást Volksbank International AG Press kit Duben 2011 OBSAH 1. Volksbank CZ profil banky 3 2. Nabídka produktů 4 2.1 Občané 4 2.2 Podnikatelé a živnostníci 5 2.3 Firmy 5 2.4 Veřejný sektor 6 2.5 Investování

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více