Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz"

Transkript

1 Praktické účetnictví pro střední školy 1. díl Věra Rubáková Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R

2 Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...6 VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI PODSTATA A FUNKCE ÚČETNICTVÍ CHARAKTERISTICKÉ RYSY ÚČETNICTVÍ FUNKCE ÚČETNICTVÍ ÚČETNÍ SOUSTAVY UŽIVATELÉ A ÚČETNICTVÍ DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ZÁSADY ÚČETNICTVÍ Náměty k zamyšlení ÚČETNÍ DOKLADY, KNIHY ÚČETNÍ DOKLADY Cvičení č. 1 Druhy dokladů PŘÍKLADY ÚČETNÍCH DOKLADŮ Cvičení č. 1 Vypisování účetních dokladů Cvičení č. 2 Vyhotovení příjmového pokladního dokladu Cvičení č. 3 Vyhotovení příjemky 18 Cvičení č. 4 Určování účetních dokladů OPRAVY ÚČETNÍCH DOKLADŮ OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ ÚSCHOVA ÚČETNÍCH ZÁZNAMŮ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Cvičení č. 1 Určení druhu inventury MAJETEK MAJETEK FIRMY. 23 Příklad č. 1 Přírůstky a úbytky pohledávek MAJETEK A JEHO KRYTÍ Příklad č. 1 Přírůstky a úbytky závazků Cvičení č. 1 Určení druhu majetku Cvičení č. 2 Zdroje financování majetku Cvičení č. 3 Určení změny pohledávek a závazků Cvičení č. 4 Určení majetku podniku a zdrojů financování majetku Cvičení č. 5 Majetek a zdroje financování ROZVAHA AKTIVA, PASIVA FIRMY Příklad č. 1 Rozvaha - finanční bilance rodiny Příklad č. 2 Rozvaha firmy Příklad č. 3 Sestavení konečné rozvahy firmy Cvičení č. 1 Konečná rozvaha firmy Cvičení č. 2 Rozvaha, majetek podniku, zdroje financování Cvičení č. 3 Aktiva v dlouhodobém a oběžném majetku ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK Příklad č. 1 Zahajovací a konečná rozvaha, vyčíslení aktiv a pasiv Cvičení č. 1 Rozvaha, zjištění aktiv a pasiv ÚČET PODSTATA A FORMA Příklad č. 1 Účtování účetních případů Příklad č. 2 Účtování účetních případů Cvičení č. 1 Rozvaha, otevření účtů a účetní případy Příklad č. 3 Účetní případy na zjištění obratu a konečného zůstatku (pokladna) Příklad č. 4 Účetní případy na zjištění obratu a konečného zůstatku (bankovní úvěr) Příklad č. 5 Změny na rozvahových účtech Cvičení č. 2 Změny na rozvahových účtech

3 MD D Praktické účetnictví pro střední školy Díl VÝSLEDKOVÉ ÚČTY Příklad č. 1 Určování výnosů a nákladů Cvičení č. 1 Účtování účetních případů...50 Příklad č. 2 Účtování na rozvahových a výsledkových účtech Cvičení č. 2 Účtování na rozvahových a výsledkových účtech ÚČTOVÁNÍ NA VYBRANÝCH ÚČTECH SMĚRNÁ ÚČTOVÁ OSNOVA A ÚČTOVÝ ROZVRH SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY Cvičení č. 1 Tvorba analytických účtů ÚČTOVÁNÍ NA FINANČNÍCH ÚČTECH Příklad č. 1 Účetní případy na pokladně Příklad č. 2 Účtování peněz na cestě Cvičení č. 1 Účtování účetních případů...60 Příklad č. 3 Účtování cenin. 61 Cvičení č. 2 Účtování na finančních účtech...62 Příklad č. 4 Účtování DPH Cvičení č. 3 Účetní případy při účtování DPH ZÁKLADNÍ ÚČETNÍ OPERACE S MATERIÁLEM Příklad č. 1 Účtování materiálu u plátců DPH...65 Cvičení č. 1 Účetní případy při účtování materiálu ZÁVĚREČNÉ SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ Příklad č. 1 Účtování na finančních a výsledkových účtech...69 Souhrnné cvičení č. 1 Účtování materiálu, finančních a výsledkových účtů...71 Souhrnné cvičení č. 2 Účtování na finančních a výsledkových účtech SHRNUTÍ ÚČETNÍ KNIHY VNITROPODNIKOVÉ SMĚRNICE PŘÍLOHY NÁVRH ÚČTOVÉHO ROZVRHU PRO PODNIKATELE

4 Jak pracovat s knihou VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI V knize naleznete několik značek a oblastí, které mají svůj přesně vymezený smysl. Na první pohled tak snadno vizuálně pochopíte, zda se jedná o defi nici či důležitou pasáž k zapamatování, ukázkový příklad či příklad k procvičení. Vymezují znalosti, které by měl student (čtenář) získat po prostudování dané kapitoly. Cíle kapitoly Tímto symbolem jsou v textu označeny pasáže, které je vhodné si zapamatovat a znát. Často se jedná o základy probírané látky, defi nice a formulace, bez jejichž zapamatování je obtížné chápat další učivo. Pamatujte Tímto symbolem jsou v textu označeny všechny tipy. Tip je text, který podává návod na vyzkoušení dalších postupů a ukazuje i jiné řešení daného problému. Tip Tento symbol označuje pasáže obsahující výkladový text kapitoly, tématu. Výuková část Tímto symbolem jsou označovány modelové (řešené) příklady k dané kapitole, tématu. Každá kapitola obsahuje alespoň jeden, většinou však více těchto příkladů, pomocí kterých je naznačen postup při praktickém zaúčtovávání jednotlivých účetních případů. Tímto symbolem jsou označovány příklady určené k procvičení probrané látky dané kapitoly, tématu. Každá kapitola obsahuje alespoň jeden, většinou však více příkladů k procvičení. Tento symbol označuje námětové otázky, které jsou určeny k zamyšlení nad probranou látkou a také k zopakování učiva daného tématu. Modelový příklad č. 1 Přírůstky a úbytky pohledávek Příklad k procvičení č. 2 Zdroje financování majetku Náměty k zamyšlení Vlastní poznámky: Pole sloužící k individuálním poznámkám, zápisům... 7

5 MD D Praktické účetnictví pro střední školy Díl 1 1. PODSTATA A FUNKCE ÚČETNICTVÍ Cíle kapitoly V této kapitole se seznámíte s charakteristickými rysy účetnictví, s jeho funkcí, uživateli, právní úpravou a s obecnými účetními zásadami. Tato kapitola představuje teoretický základ účetnictví a její zvládnutí vám umožní pochopit postupy jak účtování, tak i bilancování. Po prostudování kapitoly byste měli umět: vysvětlit charakteristické rysy a funkce účetnictví vymezit hlavní uživatele účetních informací a uvést jejich požadavky na informace popsat právní úpravu účetnictví vysvětlit obecné účetní zásady a ukázat jejich působení na příkladech Výuková část 1.1 CHARAKTERISTICKÉ RYSY ÚČETNICTVÍ Úkolem účetnictví je věrně a poctivě zobrazit hospodářské dění v podniku, jeho reálnou majetkovou, fi nanční a důchodovou situaci. Zobrazování tohoto dění se vyznačuje následujícími charakteristickými znaky: Předmětem záznamů v účetnictví jsou jednoznačně určené hospodářské jevy, které se vedou za určité časové období. Zjišťuje se skutečný výsledek hospodaření (zisk či ztráta) a skutečný stav a pohyb majetku a závazků. Jednotlivé hospodářské operace jsou zaznamenávány písemně (účetními zápisy) vždy na základě účetních dokladů. Hospodářské jevy se evidují v peněžních jednotkách a v některých případech navíc i v jednotkách hmotných (kg, m). Hospodářské jevy se zaznamenávají úplně, nepřetržitě a soustavně. Údaje účetnictví musí být přesné, spolehlivé a průkazné. Z uvedených rysů vyplývá, že účetnictví vytváří ucelenou soustavu záznamů ve fi rmě a je nezastupitelné ve svých funkcích. 1.2 FUNKCE ÚČETNICTVÍ Informační funkce je nejdůležitější funkcí, která spočívá v poskytování informací interním i externím uživatelům o ekonomické situaci podniku (o jeho fi nanční stabilitě, výnosnosti, likviditě). Prostřednictvím účetnictví skládají manažeři účty vlastníkům podniku o tom, jak spravují a ochraňují jim svěřený majetek a jak úspěšně s ním podnikají. Dokumentační funkce koncentruje minulé hospodářské dění podniku, vytváří paměťový systém podnikatelů, který je průkazním prostředkem při vedení sporů (zejména při ochraně a uznání práv vyplývajících ze vztahů mezi věřiteli a dlužníky) a základem pro vyměření daňových povinností. Dispoziční slouží pro potřeby účetní jednotky (hlavním úkolem je poskytovat ve složce vnitropodnikového účetnictví reálné podklady a informace pro řízení, a to zvláště v oblasti nákladů). Kontrolní veškeré záznamy v účetnictví umožňují kontrolu stavu majetku a hospodaření (kontrola fi nančním úřadem, kontrola zaměstnance). Z výčtu těchto funkcí je zřejmé, že účetnictví se neorientuje pouze na minulost, ale uplatňuje se i jako zdroj informací k řešení úkolů souvisejících se stanovením budoucích cílů podniku a zaměřených na usměrňování jeho budoucího vývoje. Orientace na budoucnost je doménou především manažerského účetnictví, které využívá takových nástrojů fi nančního řízení, jako jsou kalkulace, rozpočty, matematicko-statistické metody a fi nanční analýza. 8

6 1. Podstata a funkce účetnictví 1.3 ÚČETNÍ SOUSTAVY V současnosti mohou podnikatelé evidovat svoji činnost dvojím způsobem: I. Daňová evidence (pro živnostníky s obratem za loňský kalendářní rok do 25 mil. Kč a pro podnikatele dle zvláštních předpisů; upravena zákonem o dani z příjmu). II. Účetnictví upraveno zákonem o účetnictví. Všechny fi rmy, které musí vést účetnictví, se podle zákona nazývají účetní jednotky. Povinnost vést účetnictví se vztahuje na: a) právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky, b) zahraniční osoby, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů, c) organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu, d) fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku, e) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty, včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku Kč, a to od prvního dne kalendářního roku, f) ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí, g) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity podle zvláštního právního předpisu, pokud alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení je osobou uvedenou v písmenech a) až f) nebo h), nebo h) ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis (dále jen účetní jednotky). V České republice je účetnictví regulováno prostřednictvím zákona o účetnictví, prováděcí vyhlášky ministerstva financí a českých účetních standardů 1. Pokud se stát zapojí do mezinárodní spolupráce a nadnárodních fi rem, existují pro vedení účetnictví mezinárodní pravidla. Patří mezi ně direktivy Evropské unie 2, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 3 a Všeobecně uznávané účetní zásady 4. Základním předpisem pro vedení účetnictví je zákon o účetnictví, kterým se řídí vedení účetních záznamů závazně pro všechny účetní jednotky. Jsou zde informace o rozsahu a způsobu vedení účetnictví, například které podnikatelské subjekty musí vést účetnictví. Dále se zabývá účetními doklady, účetními zápisy, účetními knihami, účetní závěrkou. Popisuje způsoby oceňování majetku a jejich inventarizaci, pojednává o úschově účetních písemností apod. Mimo jiné jsou zde uvedeny sankce (pokuty) za porušení účetních předpisů. Povinností podle zákona o účetnictví je vést účetnictví úplně, průkazným způsobem a správně tak, aby věrně zobrazovalo skutečnosti, které jsou jeho předmětem. Účetnictví je úplné, jestliže jsou zaúčtovány všechny účetní případy týkající se účetního období. Nelze tedy zahrnovat do jednoho účetního období účetní doklady vztahující se k roku jinému (vlivem zákona o daních z příjmů existují výjimky). 1 Účetnictví je regulováno prostřednictvím zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 575/2002 Sb. a 437/2003 Sb., vyhláškou 500/2002 Sb. se změnami provedenými vyhláškou 472/2003 Sb., Českými účetními standardy. 2 Směrnice Evropského parlamentu a rady zabývající se problematikou účetní závěrky (4. direktiva) a konsolidované účetní závěrky (7. direktiva) 3 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví International Financial Reporting Standards IFRS. standardy vydané Výborem pro Mezinárodní účetní standardy International Accouting Standards Board (IASB) sloužící k harmonizaci účetních závěrek 4 US GAAP Generally Accepted Acountig Principles Všeobecně uznávané účetní zásady vydávané Výborem pro vydávání účetních standardů Financial Accounting Standards Board v USA od třicátých let minulého století 9

7 2. Účetní doklady, knihy 2. ÚČETNÍ DOKLADY, KNIHY Úkolem této kapitoly je seznámit vás s druhy a náležitostmi jednotlivých dokladů, jejich oběhem. Dále budete seznámeni s celým procesem inventarizace a úschovy účetních dokladů. Cíle kapitoly Po prostudování této kapitoly byste měli umět vyjmenovat jednotlivé účetní doklady pracovat s vybranými doklady popsat inventarizaci a zapamatovat si termíny úschovy účetních záznamů 2.1 ÚČETNÍ DOKLADY Podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 11 musí účetní jednotky účtovat na základě účetních dokladů. Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat: označení účetního dokladu, nevyplývá-li z jeho obsahu alespoň nepřímo, že jde o účetní doklad, účelem je rychlá a jednoznačná identifi kace, postupné číslování v řadě, popis obsahu účetního případu a označení jeho účastníků, nevyplývá-li z jeho dokladu alespoň nepřímo, peněžní částku nebo údaj o množství a ceně, datum vyhotovení účetního dokladu, datum uskutečnění účetního případu, není-li shodné s datem vyhotovení, podpis osoby odpovědné za účetní případ a osoby odpovědné za jeho zaúčtování; tyto podpisy lze nahradit jiným průkazným způsobem. Účetní jednotky jsou povinny vyhotovovat účetní doklady bez zbytečného odkladu po zjištění skutečností, které se jimi zachycují, a to tak, aby bylo možno určit obsah každého jednotlivého účetního případu. Výuková část Členění účetních dokladů a) Podle druhu Faktury vystavené jako vyúčtování odběratelům (FAV). Na základě tohoto dokladu nám vzniká pohledávka. Přílohou může být dodací list, výdejka, soupiska provedených prací. Vyhotovuje se ve dvou provedeních, originál se posílá odběrateli. Faktury přijaté (FAP) jako vyúčtování od dodavatele. Na základě tohoto dokladu nám vzniká závazek. Příjmové a výdajové pokladní doklady (PPD, VPD) u plateb na pokladně. Originál PPD předáme zákazníkovi, kopii si ponecháme. U VPD dáváme zákazníkovi kopii. Výpis z bankovního účtu (VBÚ) zasílá banka a informuje tak o pohybu peněz na našem účtu. Vnitřní (interní) účetní doklady slouží k zaúčtování hospodářských operací uvnitř podniku, např. příjemky (příjem zásob materiálu na sklad), zúčtovací a výplatní listiny (výpočet mezd). b) Podle obsahu Vnější (externí) účetní doklady vznikají ze styku účetní jednotky s vnějším okolím, např. dodavatelské faktury, odběratelské faktury, výpisy z běžného účtu. Vnitřní (interní) účetní doklady vyplývají z činnosti podniku, např. příjemky, výdejky, příjmové a výdajové pokladní doklady atd. 13

8 MD D Praktické účetnictví pro střední školy Díl 1 c) Podle počtu zaznamenaných operací Jednotlivé účetní doklady obsahují jednu nebo více stejnorodých hospodářských operací, uskutečněných zpravidla v rámci téhož dne. Sběrné účetní doklady shrnují více jednotlivých účetních dokladů zachycujících stejnorodé hospodářské operace, aby mohly být zaúčtovány jedinou položkou. Do sběrného účetního dokladu lze shrnovat údaje jednotlivých účetních dokladů seřazených v určitém časovém souladu, které se týkají období týdne, dekády nebo měsíce. Příklad k procvičení č. 1 Druhy dokladů Výuková část CVIČENÍ Č. 1 DRUHY DOKLADŮ Pokuste se zařadit druh dokladu. Druh dokladu Jednotlivý / sběrný Vnější / vnitřní Faktura přijatá od dodavatele za zboží Výdejky za celý měsíc na úseku skladu Výpisy z běžného účtu za měsíc duben Faktura vydaná odběrateli za služby Pokladní doklad za nákup kancelářských potřeb 2.2 PŘÍKLADY ÚČETNÍCH DOKLADŮ Dodací list vystavuje dodavatel pro kontrolu, jaké zboží posílá. Fyzicky musí jít s dodávkou, aby odběratel mohl provést přejímku zboží. Doklad slouží k prvotní evidenci, z tohoto pohledu není účetním dokladem a neslouží k úhradě. Dodavatel: LAKO, a.s. Roudnická Praha 5 IČ: DIČ: CZ Dodací list Na základě objednávky číslo: Odběratel: DONA, s.r.o. Nábřežní Praha 2 IČ: DIČ: CZ Číslo: Datum: Název zboží: Množství: Cena za MJ bez DPH: Cena celkem bez DPH: DPH (%): DPH (Kč): Cena celkem (Kč): Satén m 380, , , ,-- Satén m 485, , , ,-- Předal: Převzal: č. OP: SPZ: Faktura daňový doklad je doklad, který slouží: k zanesení do účetnictví, pro účely zúčtování daně z přidané hodnoty, ke vzniku a uhrazení závazku. Fakturu smí dodavatel vystavit nejdřív v okamžiku předání zboží odběrateli nebo prvnímu veřejnému přepravci (České dráhy, kamionová doprava, lodní doprava, letecká přeprava apod.). Pokud dodavatel chce, aby odběratel zaplatil za zboží předem (což v případě nových kontaktů nebo méně spolehlivých odběratelů není výjimkou), může vystavit tzv. zálohovou fakturu (v plné výši), což ovšem není daňový doklad! Dnem zdanitelného plnění je teprve okamžik předání zboží, ke kterému pak musí dodavatel vystavit daňový doklad (vyúčtovací fakturu). 14

9 2. Účetní doklady, knihy Dodavatel: LAKO, a. s. Roudnická Praha 5 Peněžní ústav: ČSOB, a.s., pobočka Praha 5 Číslo účtu: /0300 Příjemce: DONA, s. r. o. Způsob dopravy: odběratelem Objednávka číslo (KS): 1348/2010 Dodací list číslo: Označení dodávky Látky: Množství Cena za MJ bez DPH IČ: DIČ: CZ Odběratel: DONA, s.r.o. Nábřežní Praha 2 IČ: DIČ: CZ Faktura číslo: 1585 KS: 0008 Úhrada: Příkazem k úhradě Datum splatnosti: Datum uskuteč. zdan. plnění: Datum vystavení: Datum odeslání faktury: Cena celkem bez DPH Sazba DPH v % DPH v Kč Cena celkem satén m 380, , , ,-- satén m 485, , , ,-- Celkem , , ,-- ======= Panochová LAKO, a. s. Roudnická 125 Fakturoval: Panochová Praha 5 Příjemka je doklad vystavený ve skladu odběratele a spolu se skladní kartou a výdejkou se vztahuje ke skladovému hospodářství. Na jednu příjemku lze přijmout na sklad větší množství druhů zboží, je to doklad multidruhový. Příjemka slouží jednorázově pro jedno přijetí. Pozor, nepleťte si pojmy přejímka a příjemka: přejímka je proces kontroly a přijímání zboží na sklad, příjemka je doklad evidující přijaté zboží. Organizace: Příjemka č. Berta, s.r.o. 152 Přijímající útvar: Sklad 01 MD D Dodavatel: Dona, s.r.o. Schválil: Druh příjmu: Kód SKP Název materiálu MJ Množství Cena za MJ Celkem Kč Satén 130 m Satén 140 m Převzal: Zaúčtoval: Skladní karta (skladová karta) je doklad vystavený ve skladu, který slouží k evidenci pohybu zásoby určitého druhu v čase. Je to tedy doklad jednodruhový, který slouží ve skladě dlouhodobě. Při příjmu nové zásoby je vystavena příjemka a na skladovou kartu se připíše jeden řádek zvyšující zásobu na novou hodnotu. Při výdeji ze skladu je vystavena výdejka a na skladovou kartu se připíše další řádek snižující zásobu na nižší hodnotu. Skladová karta tedy slouží k trvale aktuálnímu přehledu o stavu zásoby určitého druhu na skladě. 15

10 MD D Praktické účetnictví pro střední školy Díl 1 Schéma oběhu účetních dokladů: Oběh účetních dokladů Přijetí - vystavení dokladu Ověření správnosti Příprava k zaúčtování Zaúčtování Úschova (archivace) Skartace Věcné hledisko Třídění Formální hledisko Číslování Početní hledisko Evidence Předkontace 2.5 ÚSCHOVA ÚČETNÍCH ZÁZNAMŮ Základním předpisem upravujícím dobu úschovy účetních záznamů je zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, konkrétně ustanovení 31 odst. 2. Doba Účetní záznam Doba počínající, popř. trvající 10 let účetní závěrka výroční zpráva 5 let účetní doklady účetní knihy odpisové plány inventurní soupisy účtový rozvrh přehledy účetní záznamy, kterými jednotky dokládají vedení účetnictví (písemná nebo technická forma) koncem účetního období, kterého se týkají koncem účetního období, kterého se týkají 2.6 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ 1. Účetní jednotky inventarizací zjišťují skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví a zda nejsou dány důvody pro účtování o položkách podle 25 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 2. Inventarizaci provádějí účetní jednotky k okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku jako řádnou nebo mimořádnou (dále jen periodická inventarizace ). V případech uvedených v odstavci 2 mohou účetní jednotky provádět inventarizaci i v průběhu účetního období (dále jen průběžná inventarizace ). Ustanovení o provádění inventarizací podle zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena. Průběžnou inventarizaci mohou účetní jednotky provádět pouze u zásob, u nichž účtují podle druhů nebo podle míst jejich uložení nebo hmotně odpovědných osob, a dále u dlouhodobého hmotného movitého majetku, jenž vzhledem k funkci, kterou plní v účetní jednotce, je v soustavném pohybu a nemá stálé místo, kam by náležel. Termín této inventarizace si stanoví sama účetní jednotka. Každý druh zásob a uvedeného hmotného majetku musí být takto inventarizován alespoň jednou za účetní období. 20

11 3. Majetek 3. MAJETEK Nyní budete seznámeni se strukturou majetku podniku, jeho formami a změnami v průběhu podnikatelské činnosti. Dále se zaměříme na zdroje fi nancování majetku tak, abyste byli připraveni na zvládnutí další kapitoly týkající se rozvahy. Cíle kapitoly Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat strukturu dlouhodobého majetku roztřídit oběžný majetek rozlišit vlastní a cizí zdroje fi nancování rozpoznat rozdíl mezi nehmotným, hmotným a fi nančním majetkem 3.1 MAJETEK FIRMY Firma (účetní jednotka) potřebuje ke své podnikatelské činnosti různé prostředky (provozní budovy, výrobní stroje, dopravní prostředky, zásoby, nábytek, peněžní prostředky apod.), pomocí nichž vyrábí či poskytuje služby. Souhrn těchto prostředků, které podnik při své činnosti používá, se nazývá obchodní majetek. Účetnictví se na majetek dívá ze dvou hledisek: z hlediska jeho formy (složení) z hlediska zdrojů, ze kterých byl financován Výuková část Členění majetku podniku Majetek podniku se člení na: dlouhodobý majetek (DM) oběžný majetek (OM) Dlouhodobý majetek (DM) Řadíme sem ten majetek, který slouží v podniku dobu delší než jeden rok, během používání neztrácí svou původní formu, postupně se pouze opotřebovává. Členíme ho na: 1. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) Patří v podniku mezi aktiva, je to majetek dlouhodobého charakteru, který se v podniku v relativně nezměněné podobě vyskytuje dobu delší než jeden rok. Dlouhodobý majetek se vlivem této vlastnosti postupně opotřebovává, toto opotřebení je vyjádřeno odpisy. Charakteristika DHM: pořizuje se za účelem užívání v běžné provozní činnosti očekává se, že bude užíván během několika účetních období má fyzickou podobu na rozdíl od materiálu nevstupuje fyzicky do výrobku určeného k prodeji Tento majetek se rozděluje na: a) Movitý Sem řadíme samostatné movité věci a soubory movitých věcí s dobou použitelnosti delší než jeden rok, jejichž ocenění je vyšší než Kč 5, např. stroje, automobily, výrobní zařízení. b) Nemovitý Je pevně spojen se zemí, např. pozemky, budovy, stavby bez ohledu na výši jejich ocenění. 5 Od roku 2004 je v zákoně o dani z příjmu uvedena tato hranice pro zařazení, a proto účetní jednotky budou používat toto ocenění i v účetnictví. 23

12 3. Majetek CVIČENÍ Č. 5 MAJETEK A ZDROJE FINANCOVÁNÍ Společnost VESPA, a.s. měla na konci účetního období tento majetek a zdroje financování: Majetek a zdroje financování Stav k Budovy Kč Materiál na skladě Kč Peníze v hotovosti Kč Pohledávky za odběrateli Kč Dlouhodobé úvěry Kč Závazky k dodavatelům Kč Výrobky Kč Dlužné mzdy zaměstnancům Kč Peníze na běžném účtu Kč Příklad k procvičení č. 5 Majetek a zdroje financování Úkol: Vypočítejte výši majetku, určete cizí a vlastní zdroje fi nancování. Dlouhodobý majetek Oběžný majetek Vlastní zdroje Cizí zdroje Vlastní poznámky:... 31

13 4. Rozvaha PŘÍKLAD Č. 1 URČOVÁNÍ VÝNOSŮ A NÁKLADŮ 1. Faktura přijatá za spotřebu elektrické energie ve výši Kč Řešení: Faktura přijatá je od našich dodavatelů, zvyšují se tak závazky pasiva na straně DAL Spotřeba energie je pro nás nákladem náklad na straně MD Modelový příklad č. 1 Určování výnosů a nákladů MD závazky k dodavatelům D MD náklad spotřeba energie D V hotovosti přijaty tržby z prodeje výrobků Kč Řešení: V pokladně přírůstek peněz aktiva na straně MD Tržby z prodej výrobků jsou naše výnosy výnos na straně DAL MD pokladna D MD výnos tržby z prodeje výrobků D Faktura vydaná za provedené opravy Kč Řešení: Faktura vydaná je faktura odběratelům přírůstek pohledávek na MD My jsme provedli opravy, jsou to naše tržby z prodeje služeb výnosy na straně DAL MD pohledávky u odběratelů D MD výnos tržby z prodeje služeb D Výdejka výdej materiálu ze skladu do výroby (spotřeby) Kč Řešení: Výdej materiálu znamená úbytek materiálu ze skladu na straně DAL Spotřeba materiálu je naším nákladem na straně MD MD materiál D MD náklad spotřeba materiálu D V hotovosti jsme zaplatili za opravu stroje Kč Řešení: V pokladně úbytek peněz na straně DAL Oprava stroje je naším nákladem na straně MD MD pokladna D MD náklad oprava D Uvedené změny, při nichž dochází ke vzniku nákladů a výnosů, můžeme zobecnit: zvýšení pasiv a vznik nákladů zvýšení aktiv a vznik výnosů snížení aktiv a vznik nákladů Pamatujte 49

14 5. Účtování na vybraných účtech 221 Bankovní účty Podniky mají své peněžní účty v bankách. Účty slouží k bezhotovostnímu způsobu úhrady a přijímání peněz. Stav na běžném účtu se neustále mění a podnik je o něm informován na základě výpisu z bankovního účtu (měsíční, týdenní ) účtování je povoleno pouze na základě těchto výpisů. Za vedení účtu a provedené transakce si banka účtuje poplatky jsou naším nákladem, zároveň nám za náš kladný zůstatek na účtu přiznává výnosové úroky. Schéma základního účtování na běžném účtu: 311 Odběratelé 221 Bankovní účet 321 Dodavatelé úhrada faktur platba faktur 37x ostatní pohledávky např. úhrada přeplatků 331 Zaměstnanci výplata mezd 491 Individ. podnikatel 491 Individ. podnikatel vklad podnikatele osobní spotřeba 662 Úroky 568 Ostatní fin. náklady úroky z vkladu bankovní poplatky 261 Peníze na cestě Slouží k překlenutí časového nesouladu mezi účtováním na pokladně a příjmem bankovního výpisu. Dále se tento účet používá při převodu mezi bankovními účty, mezi bankovními účty a úvěrovými účty a k evidenci směnek na cestě. Řadíme jej mezi tzv. technicko-kalkulační účty (někdy specifické účty), tzn. že musí být na konci roku vyrovnané. Viz následující schéma: a) odvod peněz z pokladny na běžný účet 211 Pokladna 261 Peníze na cestě 221 Běžný účet 1. odvod peněz na BÚ 2. výpis z účtu (výdajový pokl.doklad) b) odvod peněz z běžného účtu do pokladny 221 Běžný účet 261 Peníze na cestě 211 Pokladna 2. výpis z účtu 1. příjem peněz na pokladnu (příjmový pokl. doklad) PŘÍKLAD Č. 2 ÚČTOVÁNÍ PENĚZ NA CESTĚ Účetní případy Kč MD D PPD výběr peněz z běžného účtu do pokladny ( ) VBÚ vyúčtování výběru peněz z účtu do pokladny ( ) VPD převod peněz z pokladny na účet ( ) VBÚ vyúčtování převodu peněz z účtu do pokladny ( ) Modelový příklad č. 2 Účtování peněz na cestě 59

15 5. Účtování na vybraných účtech 343 Daň z přidané hodnoty (DPH) V předcházejících případech jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem DPH, ale v současnosti je většina fi rem plátcem této nepřímé daně. Výrobce nebo prodejce musí tedy připočítat DPH k ceně výrobku nebo služby a zákazník ji platí společně s cenou. Pokud je ale i kupující (firma) plátcem DPH, může si tuto daň odpočítat (DPH nevstupuje do hodnoty nakoupeného majetku nebo služby). DPH tedy u plátce neovlivňuje jeho náklady a výnosy. Vedeme ji na samostatném účtu 343, kde na straně MD evidujeme naše nákupy (vstupy), na straně Dal naše prodeje (výstupy). Rozdíl se na konci období (měsíc, čtvrtletí) zúčtovává s finančním úřadem (státním rozpočtem). *) Výuková část Sazby DPH a způsoby výpočtu *) Sazby daně mají dvě základní úrovně: základní 21 % (většina zboží a služeb) snížená 15 % (vybrané potraviny) Výpočet DPH lze provádět dvěma způsoby: a) Výpočet zdola základem je cena bez DPH a daň vypočítáme prostým vynásobením příslušnou procentní sazbou. Například cena bez daně je Kč, sazba DPH je 21 %, tj Kč, celková cena je tedy Kč. b) Výpočet shora základem je cena včetně DPH (115 % nebo 121 %). DPH potom vypočítáme jako součin celkové částky a příslušného koefi cientu: U sazby 15 %... koeficient: 0,1304 (15/115) U sazby 21 %... koeficient: 0,1736 (21/121) Pozn.: Více o DPH ve 2. dílu učebnice. Účtování DPH: MD 343 DPH D Vstupy (nákupy) Výstupy (tržby) tj. VPD a FAP tj. PPD a FAV PŘÍKLAD Č. 4 ÚČTOVÁNÍ DPH 1. FAP za opravy strojů cena bez daně Kč DPH 21 % Kč Celkem Kč Modelový příklad č. 4 Účtování DPH 2. FAV za zpracování účetnictví cena bez daně Kč DPH 21 % Kč Celkem Kč 3. VPD zaplaceno za nákup kancelářských potřeb (předložen paragon) s celkovou částkou 450 Kč a sazbou DPH 21 %. Pozn.: Účtujeme jako spotřebu materiálu. 4. PPD tržba přijatá od našeho zákazníka za prodej výrobků cena bez daně Kč DPH 21 % Kč Celkem Kč *) Sazba DPH platná od

16 MD D Praktické účetnictví pro střední školy Díl DPH 511 Opravy a udržování 604 Tržba za služby Spotřeba materiálu 601 Tržba z prodeje výrobků 211 Pokladna Dodavatelé 311 Odběratelé Výpočet DPH na paragonu za kancelářské potřeby: Cena bez daně = 372 Kč DPH 21 % 450 x 0,1736, tj. 78 Kč Příklad k procvičení č. 3 Účetní případy při účtování DPH CVIČENÍ Č. 3 ÚČETNÍ PŘÍPADY PŘI ÚČTOVÁNÍ DPH Dopočítejte chybějící částky a zaúčtujte do tabulky Účetní případy Částka v Kč MD D VPD zaplaceno za inzerci v časopise PPD vklad podnikatele do pokladny FAV za provedené opravy cena bez daně DPH 21 %... celkem... VBÚ přiznány úroky z vkladu na běžném účtu 380 Zaměstnancům přiznány hrubé mzdy VPD převod peněz z pokladny na běžný účet VBÚ zaplaceny úroky z úvěru VPD zaplacena faktura dodavatelům v hotovosti PPD tržba z prodeje výrobků cena bez daně DPH 15 %... celkem... PPD úhrada faktury od odběratelů VBÚ, VÚÚ splátka úvěru z běžného účtu VBÚ vyúčtování převodu peněz z pokladny na běžný účet VPD zaplaceno za nákup tiskopisů cena bez daně... DPH 21 %... celkem 155 FAP za opravy fi remního počítače cena bez daně DPH 21 %... celkem

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz Praktické účetnictví pro střední školy 2. díl Věra Rubáková Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...6 VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI...7

Více

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ Kapitola 2 Jitka Mrkosová Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Edika Brno 2014 Kapitola 2 Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Jitka Mrkosová Obálka: Martin Sodomka Odpovědná redaktorka: Eva Mrázková

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Finanční účetnictví I

Finanční účetnictví I Finanční účetnictví I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC

ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC Další vzdělávání administrativně-obchodních pracovníků CZ.1.07/3.2.13/04.0027 VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY K PROGRAMU Podnikání na internetu MODUL 04 EKONOMIKA INTERNETOVÉHO PODNIKÁNÍ: ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC

Více

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok 1. hodina Téma: PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Účetnictví vzniklo na určitém stupni hospodářského vývoje

Více

Příprava elektronických výukových materiálů pro základy účetnictví. Veronika Kurialová

Příprava elektronických výukových materiálů pro základy účetnictví. Veronika Kurialová Příprava elektronických výukových materiálů pro základy účetnictví Veronika Kurialová Bakalářská práce 2015 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Účetnictví I. Distanční studijní opora Jaroslav Sedláček Brno 2005 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci programu

Více

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4.

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

Komparace účetnictví a daňové evidence

Komparace účetnictví a daňové evidence JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Komparace

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více

Účetnictví. začátečníky. Účetnictví pro úplné začátečníky 2013. Věra Rubáková Pavel Hrouda. V. Rubáková P. Hrouda. etnictví jednoduchým způsobem

Účetnictví. začátečníky. Účetnictví pro úplné začátečníky 2013. Věra Rubáková Pavel Hrouda. V. Rubáková P. Hrouda. etnictví jednoduchým způsobem V. Rubáková P. Hrouda Účetnictví pro úplné začátečníky 2013 Věra Rubáková Pavel Hrouda Účetnictví PRO úplné začátečníky výklad základních pojmů v účetnictví etnictví jednoduchým způsobem sobem výpočet

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

Právní úprava účetnictví

Právní úprava účetnictví Zákon o účetnictví Právní úprava účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Zdeňka MICHENKOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Zdeňka MICHENKOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Zdeňka MICHENKOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně VNITŘNÍ FIREMNÍ PŘEDPISY SPOLEČNOSTI RECYDE

Více

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Dagmar Richtarová Ostrava 2006 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE PRACOVNÍ SEŠIT

DAŇOVÁ EVIDENCE PRACOVNÍ SEŠIT Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE PRACOVNÍ SEŠIT STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Aktualizace vnitroorganizačních účetních směrnic vybrané neziskové organizace. Ivona Hrivnáková

Aktualizace vnitroorganizačních účetních směrnic vybrané neziskové organizace. Ivona Hrivnáková Aktualizace vnitroorganizačních účetních směrnic vybrané neziskové organizace Ivona Hrivnáková Bakalářská práce 2015 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 2 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a

Více

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D.

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. OSTRAVA 2005 Název: Finanční Účetnictví II. Autor: Ing. Kamila Dvorská, Ph.D. Vydání: první, 2005 Počet stran: 71 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku. Základy účetnictví 1. Učební text pro předmět U022. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku. Základy účetnictví 1. Učební text pro předmět U022. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Základy účetnictví 1 Učební text pro předmět U022 Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. Praha 2008 Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. Praha 2008 ISBN 978-80-7399-???-?

Více

1.2.2011 OBSAH TÉMATU ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ

1.2.2011 OBSAH TÉMATU ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín OBSAH TÉMATU účtování peněžních prostředků účtování materiálu metoda FIFO a vážený aritmetický průměr účtování dlouhodobého majetku

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2012 Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Předmětem úpravy je stanovení závazných pravidel

Více

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Strana 1 / 36 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval: ekonomka Anna Hnízdilová 2.3.2009 Kontroloval: Místostarostka, PVK Bc. Jana

Více