MĚŘENÍ DODÁVEK PLYNU, A.S.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚŘENÍ DODÁVEK PLYNU, A.S."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚŘENÍ DODÁVEK PLYNU, A.S.

2 OBSAH I. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADA ÚDAJE O ČINNOSTI PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ AKCIONÁŘI A ZÁKLADNÍ KAPITÁL... 6 II. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE PODSTATNÉ UDÁLOSTI ROKU EKONOMICKÉ VÝSLEDKY ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA SKUTEČNOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VÝZKUM A VÝVOJ III. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IV. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VŠEOBECNÉ INFORMACE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI VŠEOBECNÉ INFORMACE (POKRAČOVÁNÍ) ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI ÚČETNÍ POSTUPY A. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK B. ZÁSOBY ÚČETNÍ POSTUPY (POKRAČOVÁNÍ) C. POHLEDÁVKY D. PŘEPOČET CIZÍCH MĚN E. REZERVY F. ZAMĚSTNANECKÉ POŢITKY G. VÝNOSY ÚČETNÍ POSTUPY (POKRAČOVÁNÍ) H. LEASING A PRONÁJEM I. ODLOŢENÁ DAŇ J. SPŘÍZNĚNÉ STRANY K. NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY A. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY (POKRAČOVÁNÍ) B. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK C. ZÁSOBY D. POHLEDÁVKY DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY (POKRAČOVÁNÍ) D. POHLEDÁVKY (POKRAČOVÁNÍ) E. VLASTNÍ KAPITÁL F. REZERVY G. ZÁVAZKY DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY (POKRAČOVÁNÍ) G. ZÁVAZKY (POKRAČOVÁNÍ) H. DAŇ Z PŘÍJMŮ I. ČLENĚNÍ VÝNOSŮ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY (POKRAČOVÁNÍ) /49

3 J. OSOBNÍ NÁKLADY A ZAMĚSTNANCI K. TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY (POKRAČOVÁNÍ) K. TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI (POKRAČOVÁNÍ) L. ODMĚNA AUDITORSKÉ SPOLEČNOSTI OSTATNÍ VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI SMLUVNÍ ZÁVAZKY POTENCIÁLNÍ ZÁVAZKY NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI V. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY VI. ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU A OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VII. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK URČENÍ ZPRÁVY VYMEZENÍ OVLÁDAJÍCÍ OSOBY A PRÁVNICKÝCH OSOB OVLÁDANÝCH STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBA OSOBY OVLÁDAJÍCÍ NEPŘÍMO OVLÁDANOU OSOBU OVLÁDANÁ OSOBA OSTATNÍ OSOBY OVLÁDANÉ STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU Existující ovládané osoby ovládané stejnou ovládající osobou Zaniklé ovládané osoby ovládané stejnou ovládající osobou POPIS VZTAHŮ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI SMLOUVY UZAVŘENÉ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Smlouvy zrušené v roce Soudní spory VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY VIII. ZPRÁVA AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOSBAMI IX. ZKRATKY /49

4 ěření dodávek plynu, a.s. Výroční zpráva za rok 2010 I. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 2. PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADA 3. ÚDAJE O ČINNOSTI 4. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ 5. AKCIONÁŘI A ZÁKLADNÍ KAPITÁL 4/49

5 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Měření dodávek plynu, a.s. (dále jen Společnost) vznikla dne , jako dceřiná společnost Praţské plynárenské, a. s. Obchodní firma: Měření dodávek plynu, a.s. Sídlo: Praha 4, U Plynárny 500/44 PSČ: IČ: DIČ: CZ Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vloţka č Bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační sloţka, číslo účtu /2600 Tel: PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADA K bylo sloţení představenstva následující: Ing. Jan Příbek předseda představenstva Luděk Hons místopředseda představenstva Ing. Aleš Brandejs člen představenstva K bylo sloţení dozorčí rady následující: Ing. Miloš Houzar předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Kohoutek místopředseda dozorčí rady Petr Suchánek člen dozorčí rady 3. ÚDAJE O ČINNOSTI Poskytování sluţeb v oblasti výzkumu příčin vzniku ztrát zemního plynu, měření a metrologie v oboru plynárenství, poskytování obchodně technických sluţeb v oboru plynárenství včetně výměn plynoměrů, nákup, skladování a prodej plynoměrů včetně ověřování, oprav a kalibrací plynoměrů a ostatní plynárenské měřící techniky. 5/49

6 4. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona; výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení; montáţ, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení; montáţ, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny; 5. AKCIONÁŘI A ZÁKLADNÍ KAPITÁL 100% vlastníkem společnosti Měření dodávek plynu, a.s., je Praţská plynárenská, a. s. Základní kapitál je rozdělen na 5 akcií o jmenovité hodnotě ,- Kč v listinné podobě. 6/49

7 Měření dodávek plynu, a.s. Výroční zpráva za rok 2010 II. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE PODSTATNÉ UDÁLOSTI ROKU EKONOMICKÉ VÝSLEDKY 3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 4. PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA 7/49

8 1. PODSTATNÉ UDÁLOSTI ROKU 2010 LEDEN - převod 11 zaměstnanců s činností evidence a verifikace ze společnosti PPD, a.s., do Společnosti ÚNOR BŘEZEN - volby člena DR za zaměstnance, p. P. Suchánek nahradil Ing. O. Nechanického, DUBEN KVĚTEN ČERVEN - jednání pod záštitou Czechtrade s obchodními zástupci států EU na téma realizace dodávek plynoměru PROM G4S, ČERVENEC - zahájení směného provozu SOTS i o víkendech, v zájmu zkvalitnění sluţeb pro zákazníky obchodníka, SRPEN - prezentace plynoměru PROM G4S na veletrhu v Bulharském Plovdivu, ZÁŘÍ ŘÍJEN - přistoupení společnosti ke koncernovému cash-poolingu, - emise akcií společnosti MDP, a.s., LISTOPAD - slavnostní předání 5 ks kmenových akcií na jméno, akcionáři na zasedání představenstva Praţská plynárenská, a.s., - spuštění e-shopu měřicí techniky na stránkách PROSINEC - finalizace celoročního pilotního projektu výzkumu příčin ztrát ZP pro PPD, a.s. 8/49

9 2. EKONOMICKÉ VÝSLEDKY Struktura hospodářského výsledku - zpracováno dle CAS (České účetní standardy): Skutečnost 2010 v tis. Kč v tis. EUR Provozní výnosy ,4 Provozní náklady ,3 EBITDA ,1 Odpisy ,0 EBIT ,1 Finanční výnosy 13 0,5 Finanční náklady 183 7,2 Hospodářský výsledek z finančních operací ,7 EBT Výsledek hospodaření před zdaněním ,4 EAT Výsledek hospodaření po zdanění ,1 Finanční výdaje na investice ,0 Pro přepočet Kč/EUR byl pouţit průměrný kurz, který je vypočten jako průměr všech denních kurzů a činí 25,290 Kč/EUR. Podnikatelský záměr pro rok 2010 předpokládal hospodářský výsledek před zdaněním ve výši tis. Kč. V rámci pořízení investic došlo k nákupu nových vozidel v rámci obnovy vozového parku ve výši tis. Kč, měřících zařízení pro účely výzkumu ztrát zemního plynu ve výši tis. Kč a ostatního dlouhodobého majetku ve výši 30 tis. Kč. 9/49

10 3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI Organizační struktura Společnosti ke dni ředitel společnosti Asistent ředitele Ekonomické oddělení Úsek měření a plynoměrových služeb Úsek přípravy a realizace výzkumu ztrát Středisko obchodně technických služeb Oddělení přípravy a realizace výzkumu ztrát Středisko měření a metrologie Středisko výměn průmyslových plynoměrů Oddělení obchodu a logistiky Provoz metrologie a správy plynoměrů Středisko dálkových přenosů dat 4. PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA K bylo v evidenčním stavu Společnosti 60 zaměstnanců. Struktura a počet zaměstnanců k datu Muţi Ţeny THP D Absolventi k Kvalifikační struktura zaměstnanců (absolutně) Vzdělání k základní 1 střední odborné 36 ÚSO - maturita 19 VŠ 4 10/49

11 5. SKUTEČNOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI Dne byli, na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, zvoleni za členy dozorčí rady na čtyřleté období Ing. Miloš Houzar a Ing. Jaroslav Kohoutek. Ve dnech 2. a 3. března 2011 se konaly volby člena do dozorčí rady za zaměstnance. Do dozorčí rady za zaměstnance byl na čtyřleté období zvolen pan Petr Suchánek. 6. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI Měření dodávek plynu, a.s., bude dále pokračovat ve všech zvolených oblastech své podnikatelské činnosti, a dále bude aktivně hledat moţnosti jejího rozšíření, a to jak v rámci koncernu PP, tak pro externí zákazníky. 7. ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Měření dodávek plynu, a.s., přistupuje zodpovědně k ochraně ţivotního prostředí důslednou kontrolou dodrţování všech postupů při provádění svých podnikatelských aktiv. Jedná se např. o ekologickou likvidaci obalů, třídění odpadu při likvidaci plynoměrů apod. 8. VÝZKUM A VÝVOJ Společnost Měření dodávek plynu, a.s., zajišťovala v oblasti vědy a výzkumu zejména činnosti související s identifikací příčin vzniku ztrát zemního plynu, které vznikají při distribuci zemního plynu zákazníkům. Jednotlivé příčiny vzniku ztrát zemního plynu byly kvantifikovány a jejich výše byla praktickými měřeními v distribuční soustavě ověřována. Současně byly prováděny související matematické výpočty některých druhů ztrát plynu jejichţ výši nebylo moţno praktickými měřeními exaktně ověřit. 11/49

12 III. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 12/49

13 13/49

14 14/49

15 15/49

16 ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2010 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Měření dodávek plynu, a. s. U Plynárny 500/ Praha 4 - Michle Česká republika IČ: Označ. A K T I V A Běžné účetní období Minulé účetní číslo období řádku Brutto Korekce Netto Netto a b c AKTIVA CELKEM (ř ) B. Dlouhodobý majetek (ř ) B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12) B.I.1. Zřizovací výdaje Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22) Samostatné movité věci a soubory movitých věcí C. Oběžná aktiva (ř ) C.I. Zásoby (ř.33 až 38) C.I.1. Materiál C.II. Dlouhodobé pohledávky (ř.40 až 47) Odložená daňová pohledávka C.III. Krátkodobé pohledávky (ř.49 až 58) C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů C.III.2. Pohledávky ovládající a řídící osoba C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy C.III.8. Dohadné účty aktivní C.III.9. Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek (ř.60 až 64) C.IV.1. Peníze C.IV.2. Účty v bankách D.I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích období D.I.2 Příjmy příštích období /49

17 17/49

18 18/49 Výroční zpráva za rok 2010

19 IV. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE 2. ÚČETNÍ POSTUPY 3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 4. OSTATNÍ VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI 5. POTENCIÁLNÍ ZÁVAZKY 6. NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI 19/49

20 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE 1.1 Základní informace o Společnosti Název účetní jednotky: Měření dodávek plynu, a.s. (dále jen Společnost ) Právní forma: Akciová společnost Datum vzniku Společnosti: 8. prosince 2009 Sídlo účetní jednotky: U Plynárny 500/44 Praha 4 PSČ Identifikační číslo: Předmět podnikání: Hlavním předmětem podnikání Společnosti je poskytování sluţeb v oblasti výzkumu příčin vzniku ztrát zemního plynu, měření a metrologie v oboru plynárenství. Základní kapitál: tis. Kč Sloţení představenstva k 31. prosinci 2010 bylo následující: Funkce Ing. Jan Příbek Luděk Hons Ing. Aleš Brandejs předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva Sloţení dozorčí rady k 31. prosinci 2010 bylo následující: Funkce Ing. Miloš Houzar Ing. Jaroslav Kohoutek Petr Suchánek předseda dozorčí rady místopředseda dozorčí rady člen dozorčí rady V průběhu účetního období došlo v dozorčí radě k těmto změnám: Petr Suchánek den vzniku členství v dozorčí radě: 18. března 2010 zapsáno v OR: 19. června 2010 Ing. Oldřich Nechanický den zániku členství v dozorčí radě: 16. března 2010 vymazáno v OR: 19. června /49

21 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE (POKRAČOVÁNÍ) 1.2 Organizační struktura Společnosti Měření dodávek plynu, a.s. 01 ředitel společnosti Asistent ředitele Ekonomické oddělení Úsek měření a plynoměrových služeb 03 vedoucí úseku Úsek přípravy a realizace výzkumu ztrát 02 vedoucí úseku Středisko obchodně technických služeb Oddělení přípravy a realizace výzkumu ztrát Středisko měření a metrologie Středisko výměn průmyslových plynoměrů Oddělení obchodu a logistiky Oddělení evidence a verifikace Středisko dálkových přenosů dat 21/49

22 2. ÚČETNÍ POSTUPY Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a je sestavena v historických cenách. a. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Nehmotný majetek, jehoţ doba pouţitelnosti je delší neţ 1 rok a pořizovací cena převyšuje 5 tis. Kč za poloţku, je povaţován za dlouhodobý nehmotný majetek. Hmotný majetek, jehoţ doba pouţitelnosti je delší neţ 1 rok a pořizovací cena převyšuje 10 tis. Kč za poloţku, je povaţován za dlouhodobý hmotný majetek. Nakoupený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s jeho pořízením související. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané doby ţivotnosti. Společnost uplatňuje roční odpisové sazby, které se liší od sazeb odpočitatelných pro daňové účely. Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho zůstatková hodnota sníţena na tuto částku prostřednictvím opravné poloţky. Zpětně získatelná částka je stanovena na základě očekávaných budoucích peněţních toků generovaných daným aktivem. Goodwill, který vznikl při nákupu části podniku od společnosti Prometheus, energetické sluţby,s.r.o., představuje rozdíl mezi oceněním nabytého podniku ve smyslu obchodního zákoníku podle posudku znalce a souhrnem jeho individuálně přeceněných sloţek majetku sníţeným o převzaté závazky. Goodwill se odpisuje rovnoměrně po dobu 5 let. Náklady na opravy a údrţbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují přímo do nákladů. Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku je aktivováno. Dlouhodobý majetek v pořizovací ceně do 5 tis. Kč (nehmotný majetek) a 10 tis. Kč (hmotný majetek) za poloţku je účtován do nákladů při spotřebě. b. Zásoby Nakoupené zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou sníţenou o opravnou poloţku. Pořizovací cena zahrnuje veškeré náklady související s pořízením těchto zásob (zejména dopravné, clo, atd.). Pro úbytky nakoupených zásob uţívá Společnost metodu váţeného průměru. Opravná poloţka k pomaluobrátkovým a zastaralým zásobám se tvoří na základě analýzy obrátkovosti zásob a na základě individuálního posouzení zásob. 22/49

23 2. ÚČETNÍ POSTUPY (POKRAČOVÁNÍ) c. Pohledávky Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě sníţené o opravnou poloţku k pochybným pohledávkám. Opravná poloţka k pochybným pohledávkám je vytvořena na základě věkové struktury pohledávek. Společnost nevytváří opravné poloţky k pohledávkám za spřízněnými stranami. d. Přepočet cizích měn Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány devizovým kursem platným v den transakce. Zůstatky peněţních aktiv, pohledávek a závazků vedených v cizích měnách byly přepočteny devizovým kursem zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni. Všechny kurzové zisky a ztráty z přepočtu peněţních aktiv, pohledávek a závazků jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty. e. Rezervy Společnost tvoří rezervy na krytí svých závazků nebo výdajů, u nichţ je pravděpodobné, ţe nastanou, je znám jejich účel, avšak není přesně známa jejich výše, nebo časový rozvrh úhrady. Rezervy však nejsou tvořeny na běţné provozní výdaje nebo na výdaje přímo související s budoucími příjmy. Společnost vykazuje v rezervách nesplacený závazek z titulu daně z příjmů. Pokud zálohy na daň z příjmů převyšují odhadovanou splatnou daň k datu účetní závěrky, příslušný rozdíl je vykázán jako krátkodobá pohledávka. f. Zaměstnanecké poţitky Na nevybranou dovolenou a odměny zaměstnanců Společnost vytváří rezervu. K financování státního důchodového pojištění hradí Společnost pravidelné odvody do státního rozpočtu. Společnost také poskytuje svým zaměstnancům příspěvky na penzijní připojištění nebo ţivotní pojištění. g. Výnosy Trţby jsou zaúčtovány k datu doručení materiálu a jeho akceptace zákazníkem a jsou vykázány po odečtení slev a daně z přidané hodnoty. Trţby jsou zaúčtovány k datu poskytnutí sluţeb a jsou vykázány po odečtení slev a daně z přidané hodnoty. 23/49

24 2. ÚČETNÍ POSTUPY (POKRAČOVÁNÍ) h. Leasing a pronájem Pořizovací cena majetku získaného formou finančního, operativního leasingu nebo pronájmu není aktivována do dlouhodobého majetku. Leasingové splátky a nájemné jsou účtovány do nákladů rovnoměrně po celou dobu trvání leasingu nebo pronájmu. Budoucí leasingové splátky a nájemné, které nejsou k rozvahovému dni splatné, jsou vykázány v příloze k účetní závěrce, ale nejsou zachyceny v rozvaze. i. Odloţená daň Odloţená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou. Odloţená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, ţe ji bude moţné daňově uplatnit v budoucnosti. j. Spřízněné strany Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí: strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný nebo rozhodující vliv u Společnosti, a společnosti, kde tyto strany mají rozhodující vliv; členové statutárních, dozorčích a řídicích orgánů Společnosti, nebo její mateřské společnosti a osoby blízké těmto osobám, včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv. Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami jsou uvedeny v poznámce Transakce se spřízněnými stranami. k. Následné události Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, ţe tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni. V případě, ţe mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem představujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech. 24/49

25 3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY a. Dlouhodobý nehmotný majetek 2010 (v tis. Kč) PO ŘIZO VACÍ CENA 1. ledna 2010 Pořízení Vyřazení 31. prosince 2010 Zřizovací výdaje Goodwill Jiná nehmotná aktiva Celkem O PRÁVKY 1. ledna 2010 Přírůstky Vyřazení 31. prosince 2010 Zřizovací výdaje Goodwill Jiná nehmotná aktiva Celkem Zůstatková hodnota (v tis. Kč) PO ŘIZO VACÍ CENA 8. prosince 2009 Pořízení Vyřazení 31. prosince 2009 Zřizovací výdaje Goodwill Celkem O PRÁVKY 8. prosince 2009 Přírůstky Vyřazení 31. prosince 2009 Zřizovací výdaje Ocenitelná práva, licence Celkem Zůstatková hodnota /49

26 3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY (POKRAČOVÁNÍ) b. Dlouhodobý hmotný majetek 2010 (v tis. Kč) PO ŘIZO VACÍ CENA 1. ledna 2010 Pořízení Vyřazení 31. prosince 2010 Samostatné movité věci O PRÁVKY 1. ledna 2010 Přírůstky Vyřazení 31. prosince 2010 Samostatné movité věci O PRAVNÉ PO LO ŢKY 1. ledna 2010 Tvorba Pouţití 31. prosince 2010 Samostatné movité věci Zůstatková hodnota (v tis. Kč) PO ŘIZO VACÍ CENA 8. prosince 2009 Pořízení Vyřazení 31. prosince 2009 Samostatné movité věci O PRÁVKY 8. prosince 2009 Přírůstky Vyřazení 31. prosince 2009 Samostatné movité věci Zůstatková hodnota Společnost pořídila v roce 2010 hmotný majetek s pořizovací cenou niţší neţ 10 tis. Kč, který byl účtovaný přímo do nákladů, v celkové částce 305 tis. Kč (2009: 62 tis. Kč). c. Zásoby Společnost netvořila opravnou poloţku k zásobám k 31. prosinci 2010 a d. Pohledávky Nezaplacené pohledávky z obchodních vztahů nejsou zajištěny a ţádná z nich nemá splatnost delší neţ 5 let. Pohledávky po splatnosti k 31. prosinci 2010 činily 20 tis. Kč (k 31. prosinci 2009: 196 tis. Kč). Opravná poloţka k pohledávkám k 31. prosinci 2010 činila 0 tis. Kč (k 31. prosinci 2009: 10 tis. Kč). Pohledávky a závazky z titulu DPH z přijatých a poskytnutých záloh jsou vzájemně započteny a vykázány netto jako jiné pohledávky k 31. prosinci 2010 ve výši 101 tis. Kč (k 31. prosinci 2009: 0 tis. Kč). 26/49

27 3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY (POKRAČOVÁNÍ) d. Pohledávky (pokračování) Pohledávky za ovládající osobou představují zůstatek cash-poolingu, který k 31. prosinci 2010 činil tis. Kč (31. prosinci 2009: 0 tis. Kč). e. Vlastní kapitál Přehled změn vlastního kapitálu (v tis. Kč) Změny / zůstatky Zákl. kapitál Neroz. zisk/neuhr. ztráta VH ve schval. Řízení/VH běţné období VK celkem Počáteční stav k Výsledek hospodaření za účetní období Zůstatky k Rozdělení výsledku hospodaření za účetní období Výsledek hospodaření za účetní období Zůstatky k Společnost je plně vlastněna společností Praţská plynárenská, a.s., která vlastní 5 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě tis. Kč. Dne 26. května 2010 valná hromada schválila účetní závěrku Společnosti za rok 2009 a rozhodla o vypořádání ztráty za rok 2009 ve výši 523 tis. Kč. f. Rezervy 31. prosince prosince 2009 (v tis. Kč) Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy Rezervy celkem Rezerva na daň z příjmů je ve výkazech započtena se zaplacenými zálohami a je vykázaná v netto hodnotě. Ostatní rezervy zahrnují rezervu na nevyčerpanou dovolenou a odměny zaměstnanců. g. Závazky Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky nebyly zajištěny ţádným majetkem Společnosti a nemají splatnost delší neţ 5 let. Společnost nemá ţádné závazky po splatnosti z obchodních vztahů k 31. prosinci 2010 a k 31. prosinci /49

28 3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY (POKRAČOVÁNÍ) g. Závazky (pokračování) Společnost nemá ţádné závazky po splatnosti ze sociálního nebo zdravotního pojištění ani ţádné jiné závazky po splatnosti k finančním úřadům či jiným státním institucím. Na základě uzavřené Smlouvy o prodeji části podniku ze dne 31. prosince 2009 odkoupila Společnost část podniku Prometheus,energetické sluţby, s.r.o. za tis. Kč. Tato částka byla k 31. prosinci 2009 vykázána jako jiný krátkodobý závazek. Na základě dodatku ke Smlouvě o prodeji části podniku ze dne 29. července 2010 došlo k prodlouţení splatnosti kupní ceny. Dlouhodobá část kupní ceny k 31. prosinci 2010 ve výši tis. Kč (k 31. prosinci 2009: 0 tis. Kč) je vykázána jako jiný dlouhodobý závazek, krátkodobá část k 31. prosinci 2010 ve výši tis. Kč (k 31. prosinci 2009: tis. Kč) je vykázána jako jiný krátkodobý závazek. h. Daň z příjmů (v tis. Kč) Splatná daň (2010: 19 %, 2009: 20%) Odloţená daň Celkem daňový náklad Odloţená daň byla vypočtena s pouţitím sazby daně 19 % (daňová sazba pro roky 2010 a následující). Odloţenou daňovou pohledávku lze analyzovat následovně: (v tis. Kč) 31. prosince prosince 2009 Zrychlené daňové odpisy majetku Rezervy a opravné poloţky Daňové ztráty 0 76 Čistá odloţená daňová pohledávka i. Členění výnosů Výnosy z provozní činnosti byly tvořeny následujícím způsobem: (v tis. Kč) Trţby z prodeje sluţeb Prodej materiálu Jiné výnosy CELKEM /49

29 3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY (POKRAČOVÁNÍ) j. Osobní náklady a zaměstnanci (v tis. Kč) Počet Osobní náklady Počet Osobní náklady Zaměstnanci Vedení společnosti CELKEM ZAMĚSTNANCI Orgány společnosti CELKEM Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu zaměstnanců. k. Transakce se spřízněnými stranami V této poznámce jsou uvedeny významné transakce se spřízněnými stranami mimo transakcí s hlavním městem Praha a jeho přidruţenými společnostmi. Transakce s hlavním městem Praha a jeho přidruţenými společnostmi byly uzavřeny za běţných trţních podmínek a nejsou vyčísleny v následující tabulce. (v tis. Kč) Výnosy: Poskytování sluţeb Prodej materiálu Ostatní výnosy 76 0 Výnosy celkem Náklady: Nákup sluţeb Nákup materiálu Ostatní náklady Náklady celkem /49

30 3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY (POKRAČOVÁNÍ) k. Transakce se spřízněnými stranami (pokračování) Společnost vykazovala tyto zůstatky se spřízněnými stranami: (v tis. Kč) 31. prosince prosince 2009 Pohledávky z obchodních vztahů Krátkodobé poskytnuté zálohy Poskytnuté půjčky - cash-pooling Dohadné poloţky aktivní Jiné pohledávky 10 0 Pohledávky celkem Závazky z obchodního styku 0 24 Krátkodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky - koupě podniku Dohadné poloţky pasivní Jiné závazky - koupě podniku Závazky celkem Členům představenstva, členům dozorčí rady a ostatním členům vedení nebyly poskytnuty v letech 2010 a 2009 ţádné úvěry a půjčky. Vedoucím zaměstnancům a členům představenstva Společnosti jsou k dispozici sluţební vozidla. Odměna členům představenstva a odměna členům dozorčí rady Společnosti je součástí osobních nákladů. l. Odměna auditorské společnosti Informace o odměně auditorské společnosti jsou uvedeny v příloze konsolidované účetní závěrky společnosti Praţská plynárenská, a.s. 30/49

31 4. OSTATNÍ VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI Smluvní závazky Společnost neuzavřela ţádné významné investiční přísliby. Celková výše závazků nezahrnutých v rozvaze, která vychází z uzavřených smluv o operativním pronájmu k 31. prosinci 2010, činila tis. Kč (2009: 0 tis. Kč). U smluv, které byly uzavřeny na dobu neurčitou, jsou uvedeny závazky splatné do 1 roku. 5. POTENCIÁLNÍ ZÁVAZKY Vedení Společnosti si není vědomo ţádných potenciálních závazků Společnosti k 31. prosinci NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI Po rozvahovém dni nedošlo k ţádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 31. prosinci /49

32 Měření dodávek plynu, a.s. Výroční zpráva za rok 2010 V. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 32/49

33 Výroční zpráva za rok 2010 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY Zpráva dozorčí rady společnosti Měření dodávek plynu, a.s., o kontrolní činnosti v roce 2010 včetně stanoviska k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku. Činnost dozorčí rady v roce 2010 vycházela z příslušných ustanovení obchodního zákoníku a platných stanov společnosti a byla zaměřena na kontrolu výkonu působnosti představenstva a podnikatelské činnosti společnosti. Dozorčí rada fungovala v následujícím sloţení: Ing. Miloš Houzar předseda dozorčí rady, den vzniku funkce: 19. prosince 2009 den vzniku členství v dozorčí radě: 8. prosince 2009 Ing. Jaroslav Kohoutek místopředseda dozorčí rady, den vzniku funkce: 19. prosince 2009 den vzniku členství v dozorčí radě: 8. prosince 2009 Ing. Oldřich Nechanický člen dozorčí rady, den vzniku funkce: 8. prosince 2009 den vzniku členství v dozorčí radě: 8. prosince 2009 den zániku členství v dozorčí radě: 16. března 2010 vymazáno v OR: 19. června 2010 Petr Suchánek člen dozorčí rady, den vzniku členství v dozorčí radě: 18. března 2010 Dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích společnosti, účetní závěrku společnosti k ověřenou auditorskou firmou PricewaterhouseCoopers audit, s.r.o., seznámila se s výrokem auditora a projednala návrh představenstva na rozdělení zisku. Dozorčí rada je toho názoru, ţe zpráva o vztazích byla vypracována představenstvem společnosti v souladu s 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a neobsahuje ţádné významné nesprávnosti. Při přezkoumání roční účetní závěrky neshledala dozorčí rada ţádné závady a prohlašuje, ţe účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti k a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2010 v souladu s českými účetními předpisy. Na základě těchto skutečností doporučuje dozorčí rada valné hromadě schválit účetní závěrku ke dni a rozhodnout o rozdělení zisku dle návrhu předloţeného představenstvem společnosti. 33/49

34 VI. ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU A OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 34/49

35 ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU Představenstvo společnosti Měření dodávek plynu, a.s. Ing. Jan Příbek, předseda představenstva, Luděk Hons, místopředseda představenstva Ing. Aleš Brandejs, člen představenstva prohlašují, ţe údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a ţádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení společnosti Měření dodávek plynu, a.s., nebyly vynechány. 35/49

36 Měření dodávek plynu, a.s. Výroční zpráva za rok 2010 VII. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK URČENÍ ZPRÁVY 2. VYMEZENÍ OVLÁDAJÍCÍ OSOBY A PRÁVNICKÝCH OSOB OVLÁDANÝCH STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU 3. POPIS VZTAHŮ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 4. VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY 36/49

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. OBSAH I. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...4 2. PŘEDSTAVENSTVO a DOZORČÍ

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

FAIR CREDIT INTERNATIONAL, SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

FAIR CREDIT INTERNATIONAL, SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 FAIR CREDIT INTERNATIONAL, SE VÝROČNÍ ZPRÁVA FAIR CREDIT INTERNATIONAL, SE VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH Obsah Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva 4 Profil společnosti 5 Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Distribuční služby, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Distribuční služby, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 203 RWE Distribuční služby, s.r.o. Výroční zpráva 203 Vybrané ukazatele (dle CAS) 203 202 Tržby celkem (mil. Kč) 2 644 2 557 EBITDA (mil. Kč) 625 596 Provozní zisk (mil. Kč) 552 528 Zisk

Více

Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Osoby odpovědné za výroční zprávu Účetní závěrka

Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Osoby odpovědné za výroční zprávu Účetní závěrka 2013 Výroční zpráva Obsah 2 2 3 3 4 4 4 4 4 5 6 11 20 21 28 30 Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Klíčové ekonomické ukazatele Klíčové události

Více

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti OBSAH: I. Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti Základní údaje Akcionář Správní orgány Kontakt IV. Představenstvo společnosti Letiště Praha,

Více

Energotrans SERVIS, a.s.

Energotrans SERVIS, a.s. Energotrans SERVIS, a.s. Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Obecné údaje o společnosti 3 Hlavní finanční ukazatele společnosti 3 Základní kapitál, akcionáři 4 Statutární orgány společnosti k 31. prosinci

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 1 301 EBITDA (mil. Kč) 641 Provozní zisk (mil. Kč) 392 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 404 Zisk po zdanění (mil. Kč) 439 Investice

Více

PREměření, a.s. - člen Skupiny PRE VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2011

PREměření, a.s. - člen Skupiny PRE VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2011 PREměření, a.s. - člen Skupiny PRE VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2011 V Praze dne 27.2.2012 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1. Základní údaje

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

RWE Zákaznické služby

RWE Zákaznické služby RWE Zákaznické služby VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby (mil. Kč) 867 EBITDA (mil. Kč) 81 Provozní zisk (mil. Kč) 80 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 80 Zisk po zdanění (mil.

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

0 2 1 3 VýROČNÍ ZPRÁVA 2013

0 2 1 3 VýROČNÍ ZPRÁVA 2013 201 3 VýROČNÍ ZPRÁVA 2013 04 08 10 11 14 18 Úvodní slovo předsedy představenstva Statutární orgány společnosti Fincentrum a.s. Organizační schéma 2013 Akcionářská struktura Činnost společnosti Lidské zdroje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

Ep energy trading výroční zpráva 2012 1

Ep energy trading výroční zpráva 2012 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Ep energy trading výroční zpráva 2012 1 Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 3 2. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI..............................................................

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. RWE Gas Storage, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. RWE Gas Storage, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RWE Gas Storage, s.r.o. VYBRANÉ UKAZATELE Tržby celkem (mil. Kč) 2 592 EBITDA (mil. Kč) 1 792 Provozní zisk (mil. Kč) 1 078 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 083 Zisk po zdanění (mil.

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 7 Záměry pro další období 8 Obchodní

Více

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 OBSAH Zpráva nezávislého auditora k Výroční zprávě strana 3 5 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti strana 6 14 a stavu majetku

Více

IDENTIFIKAČNÍ A KO N TA K T N Í Ú DA J E PROFIL SPOLEČNOSTI DÁ M Y A PÁ N OV É,

IDENTIFIKAČNÍ A KO N TA K T N Í Ú DA J E PROFIL SPOLEČNOSTI DÁ M Y A PÁ N OV É, F A I R C R E D I T I N T E R N A T I O N A L, S E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 4 F A I R C R E D I T I N T E R N A T I O N A L, S E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O B S A H 3 OBSAH Úvodní slovo generálního

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 26. 3. 2014. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 26. 3. 2014. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2013 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více