MĚŘENÍ DODÁVEK PLYNU, A.S.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚŘENÍ DODÁVEK PLYNU, A.S."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚŘENÍ DODÁVEK PLYNU, A.S.

2 OBSAH I. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADA ÚDAJE O ČINNOSTI PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ AKCIONÁŘI A ZÁKLADNÍ KAPITÁL... 6 II. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE PODSTATNÉ UDÁLOSTI ROKU EKONOMICKÉ VÝSLEDKY ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA SKUTEČNOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VÝZKUM A VÝVOJ III. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IV. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VŠEOBECNÉ INFORMACE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI VŠEOBECNÉ INFORMACE (POKRAČOVÁNÍ) ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI ÚČETNÍ POSTUPY A. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK B. ZÁSOBY ÚČETNÍ POSTUPY (POKRAČOVÁNÍ) C. POHLEDÁVKY D. PŘEPOČET CIZÍCH MĚN E. REZERVY F. ZAMĚSTNANECKÉ POŢITKY G. VÝNOSY ÚČETNÍ POSTUPY (POKRAČOVÁNÍ) H. LEASING A PRONÁJEM I. ODLOŢENÁ DAŇ J. SPŘÍZNĚNÉ STRANY K. NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY A. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY (POKRAČOVÁNÍ) B. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK C. ZÁSOBY D. POHLEDÁVKY DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY (POKRAČOVÁNÍ) D. POHLEDÁVKY (POKRAČOVÁNÍ) E. VLASTNÍ KAPITÁL F. REZERVY G. ZÁVAZKY DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY (POKRAČOVÁNÍ) G. ZÁVAZKY (POKRAČOVÁNÍ) H. DAŇ Z PŘÍJMŮ I. ČLENĚNÍ VÝNOSŮ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY (POKRAČOVÁNÍ) /49

3 J. OSOBNÍ NÁKLADY A ZAMĚSTNANCI K. TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY (POKRAČOVÁNÍ) K. TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI (POKRAČOVÁNÍ) L. ODMĚNA AUDITORSKÉ SPOLEČNOSTI OSTATNÍ VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI SMLUVNÍ ZÁVAZKY POTENCIÁLNÍ ZÁVAZKY NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI V. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY VI. ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU A OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VII. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK URČENÍ ZPRÁVY VYMEZENÍ OVLÁDAJÍCÍ OSOBY A PRÁVNICKÝCH OSOB OVLÁDANÝCH STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBA OSOBY OVLÁDAJÍCÍ NEPŘÍMO OVLÁDANOU OSOBU OVLÁDANÁ OSOBA OSTATNÍ OSOBY OVLÁDANÉ STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU Existující ovládané osoby ovládané stejnou ovládající osobou Zaniklé ovládané osoby ovládané stejnou ovládající osobou POPIS VZTAHŮ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI SMLOUVY UZAVŘENÉ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Smlouvy zrušené v roce Soudní spory VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY VIII. ZPRÁVA AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOSBAMI IX. ZKRATKY /49

4 ěření dodávek plynu, a.s. Výroční zpráva za rok 2010 I. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 2. PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADA 3. ÚDAJE O ČINNOSTI 4. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ 5. AKCIONÁŘI A ZÁKLADNÍ KAPITÁL 4/49

5 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Měření dodávek plynu, a.s. (dále jen Společnost) vznikla dne , jako dceřiná společnost Praţské plynárenské, a. s. Obchodní firma: Měření dodávek plynu, a.s. Sídlo: Praha 4, U Plynárny 500/44 PSČ: IČ: DIČ: CZ Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vloţka č Bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační sloţka, číslo účtu /2600 Tel: PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADA K bylo sloţení představenstva následující: Ing. Jan Příbek předseda představenstva Luděk Hons místopředseda představenstva Ing. Aleš Brandejs člen představenstva K bylo sloţení dozorčí rady následující: Ing. Miloš Houzar předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Kohoutek místopředseda dozorčí rady Petr Suchánek člen dozorčí rady 3. ÚDAJE O ČINNOSTI Poskytování sluţeb v oblasti výzkumu příčin vzniku ztrát zemního plynu, měření a metrologie v oboru plynárenství, poskytování obchodně technických sluţeb v oboru plynárenství včetně výměn plynoměrů, nákup, skladování a prodej plynoměrů včetně ověřování, oprav a kalibrací plynoměrů a ostatní plynárenské měřící techniky. 5/49

6 4. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona; výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení; montáţ, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení; montáţ, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny; 5. AKCIONÁŘI A ZÁKLADNÍ KAPITÁL 100% vlastníkem společnosti Měření dodávek plynu, a.s., je Praţská plynárenská, a. s. Základní kapitál je rozdělen na 5 akcií o jmenovité hodnotě ,- Kč v listinné podobě. 6/49

7 Měření dodávek plynu, a.s. Výroční zpráva za rok 2010 II. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE PODSTATNÉ UDÁLOSTI ROKU EKONOMICKÉ VÝSLEDKY 3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 4. PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA 7/49

8 1. PODSTATNÉ UDÁLOSTI ROKU 2010 LEDEN - převod 11 zaměstnanců s činností evidence a verifikace ze společnosti PPD, a.s., do Společnosti ÚNOR BŘEZEN - volby člena DR za zaměstnance, p. P. Suchánek nahradil Ing. O. Nechanického, DUBEN KVĚTEN ČERVEN - jednání pod záštitou Czechtrade s obchodními zástupci států EU na téma realizace dodávek plynoměru PROM G4S, ČERVENEC - zahájení směného provozu SOTS i o víkendech, v zájmu zkvalitnění sluţeb pro zákazníky obchodníka, SRPEN - prezentace plynoměru PROM G4S na veletrhu v Bulharském Plovdivu, ZÁŘÍ ŘÍJEN - přistoupení společnosti ke koncernovému cash-poolingu, - emise akcií společnosti MDP, a.s., LISTOPAD - slavnostní předání 5 ks kmenových akcií na jméno, akcionáři na zasedání představenstva Praţská plynárenská, a.s., - spuštění e-shopu měřicí techniky na stránkách PROSINEC - finalizace celoročního pilotního projektu výzkumu příčin ztrát ZP pro PPD, a.s. 8/49

9 2. EKONOMICKÉ VÝSLEDKY Struktura hospodářského výsledku - zpracováno dle CAS (České účetní standardy): Skutečnost 2010 v tis. Kč v tis. EUR Provozní výnosy ,4 Provozní náklady ,3 EBITDA ,1 Odpisy ,0 EBIT ,1 Finanční výnosy 13 0,5 Finanční náklady 183 7,2 Hospodářský výsledek z finančních operací ,7 EBT Výsledek hospodaření před zdaněním ,4 EAT Výsledek hospodaření po zdanění ,1 Finanční výdaje na investice ,0 Pro přepočet Kč/EUR byl pouţit průměrný kurz, který je vypočten jako průměr všech denních kurzů a činí 25,290 Kč/EUR. Podnikatelský záměr pro rok 2010 předpokládal hospodářský výsledek před zdaněním ve výši tis. Kč. V rámci pořízení investic došlo k nákupu nových vozidel v rámci obnovy vozového parku ve výši tis. Kč, měřících zařízení pro účely výzkumu ztrát zemního plynu ve výši tis. Kč a ostatního dlouhodobého majetku ve výši 30 tis. Kč. 9/49

10 3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI Organizační struktura Společnosti ke dni ředitel společnosti Asistent ředitele Ekonomické oddělení Úsek měření a plynoměrových služeb Úsek přípravy a realizace výzkumu ztrát Středisko obchodně technických služeb Oddělení přípravy a realizace výzkumu ztrát Středisko měření a metrologie Středisko výměn průmyslových plynoměrů Oddělení obchodu a logistiky Provoz metrologie a správy plynoměrů Středisko dálkových přenosů dat 4. PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA K bylo v evidenčním stavu Společnosti 60 zaměstnanců. Struktura a počet zaměstnanců k datu Muţi Ţeny THP D Absolventi k Kvalifikační struktura zaměstnanců (absolutně) Vzdělání k základní 1 střední odborné 36 ÚSO - maturita 19 VŠ 4 10/49

11 5. SKUTEČNOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI Dne byli, na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, zvoleni za členy dozorčí rady na čtyřleté období Ing. Miloš Houzar a Ing. Jaroslav Kohoutek. Ve dnech 2. a 3. března 2011 se konaly volby člena do dozorčí rady za zaměstnance. Do dozorčí rady za zaměstnance byl na čtyřleté období zvolen pan Petr Suchánek. 6. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI Měření dodávek plynu, a.s., bude dále pokračovat ve všech zvolených oblastech své podnikatelské činnosti, a dále bude aktivně hledat moţnosti jejího rozšíření, a to jak v rámci koncernu PP, tak pro externí zákazníky. 7. ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Měření dodávek plynu, a.s., přistupuje zodpovědně k ochraně ţivotního prostředí důslednou kontrolou dodrţování všech postupů při provádění svých podnikatelských aktiv. Jedná se např. o ekologickou likvidaci obalů, třídění odpadu při likvidaci plynoměrů apod. 8. VÝZKUM A VÝVOJ Společnost Měření dodávek plynu, a.s., zajišťovala v oblasti vědy a výzkumu zejména činnosti související s identifikací příčin vzniku ztrát zemního plynu, které vznikají při distribuci zemního plynu zákazníkům. Jednotlivé příčiny vzniku ztrát zemního plynu byly kvantifikovány a jejich výše byla praktickými měřeními v distribuční soustavě ověřována. Současně byly prováděny související matematické výpočty některých druhů ztrát plynu jejichţ výši nebylo moţno praktickými měřeními exaktně ověřit. 11/49

12 III. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 12/49

13 13/49

14 14/49

15 15/49

16 ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2010 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Měření dodávek plynu, a. s. U Plynárny 500/ Praha 4 - Michle Česká republika IČ: Označ. A K T I V A Běžné účetní období Minulé účetní číslo období řádku Brutto Korekce Netto Netto a b c AKTIVA CELKEM (ř ) B. Dlouhodobý majetek (ř ) B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12) B.I.1. Zřizovací výdaje Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22) Samostatné movité věci a soubory movitých věcí C. Oběžná aktiva (ř ) C.I. Zásoby (ř.33 až 38) C.I.1. Materiál C.II. Dlouhodobé pohledávky (ř.40 až 47) Odložená daňová pohledávka C.III. Krátkodobé pohledávky (ř.49 až 58) C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů C.III.2. Pohledávky ovládající a řídící osoba C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy C.III.8. Dohadné účty aktivní C.III.9. Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek (ř.60 až 64) C.IV.1. Peníze C.IV.2. Účty v bankách D.I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích období D.I.2 Příjmy příštích období /49

17 17/49

18 18/49 Výroční zpráva za rok 2010

19 IV. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE 2. ÚČETNÍ POSTUPY 3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 4. OSTATNÍ VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI 5. POTENCIÁLNÍ ZÁVAZKY 6. NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI 19/49

20 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE 1.1 Základní informace o Společnosti Název účetní jednotky: Měření dodávek plynu, a.s. (dále jen Společnost ) Právní forma: Akciová společnost Datum vzniku Společnosti: 8. prosince 2009 Sídlo účetní jednotky: U Plynárny 500/44 Praha 4 PSČ Identifikační číslo: Předmět podnikání: Hlavním předmětem podnikání Společnosti je poskytování sluţeb v oblasti výzkumu příčin vzniku ztrát zemního plynu, měření a metrologie v oboru plynárenství. Základní kapitál: tis. Kč Sloţení představenstva k 31. prosinci 2010 bylo následující: Funkce Ing. Jan Příbek Luděk Hons Ing. Aleš Brandejs předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva Sloţení dozorčí rady k 31. prosinci 2010 bylo následující: Funkce Ing. Miloš Houzar Ing. Jaroslav Kohoutek Petr Suchánek předseda dozorčí rady místopředseda dozorčí rady člen dozorčí rady V průběhu účetního období došlo v dozorčí radě k těmto změnám: Petr Suchánek den vzniku členství v dozorčí radě: 18. března 2010 zapsáno v OR: 19. června 2010 Ing. Oldřich Nechanický den zániku členství v dozorčí radě: 16. března 2010 vymazáno v OR: 19. června /49

21 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE (POKRAČOVÁNÍ) 1.2 Organizační struktura Společnosti Měření dodávek plynu, a.s. 01 ředitel společnosti Asistent ředitele Ekonomické oddělení Úsek měření a plynoměrových služeb 03 vedoucí úseku Úsek přípravy a realizace výzkumu ztrát 02 vedoucí úseku Středisko obchodně technických služeb Oddělení přípravy a realizace výzkumu ztrát Středisko měření a metrologie Středisko výměn průmyslových plynoměrů Oddělení obchodu a logistiky Oddělení evidence a verifikace Středisko dálkových přenosů dat 21/49

22 2. ÚČETNÍ POSTUPY Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a je sestavena v historických cenách. a. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Nehmotný majetek, jehoţ doba pouţitelnosti je delší neţ 1 rok a pořizovací cena převyšuje 5 tis. Kč za poloţku, je povaţován za dlouhodobý nehmotný majetek. Hmotný majetek, jehoţ doba pouţitelnosti je delší neţ 1 rok a pořizovací cena převyšuje 10 tis. Kč za poloţku, je povaţován za dlouhodobý hmotný majetek. Nakoupený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s jeho pořízením související. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané doby ţivotnosti. Společnost uplatňuje roční odpisové sazby, které se liší od sazeb odpočitatelných pro daňové účely. Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho zůstatková hodnota sníţena na tuto částku prostřednictvím opravné poloţky. Zpětně získatelná částka je stanovena na základě očekávaných budoucích peněţních toků generovaných daným aktivem. Goodwill, který vznikl při nákupu části podniku od společnosti Prometheus, energetické sluţby,s.r.o., představuje rozdíl mezi oceněním nabytého podniku ve smyslu obchodního zákoníku podle posudku znalce a souhrnem jeho individuálně přeceněných sloţek majetku sníţeným o převzaté závazky. Goodwill se odpisuje rovnoměrně po dobu 5 let. Náklady na opravy a údrţbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují přímo do nákladů. Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku je aktivováno. Dlouhodobý majetek v pořizovací ceně do 5 tis. Kč (nehmotný majetek) a 10 tis. Kč (hmotný majetek) za poloţku je účtován do nákladů při spotřebě. b. Zásoby Nakoupené zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou sníţenou o opravnou poloţku. Pořizovací cena zahrnuje veškeré náklady související s pořízením těchto zásob (zejména dopravné, clo, atd.). Pro úbytky nakoupených zásob uţívá Společnost metodu váţeného průměru. Opravná poloţka k pomaluobrátkovým a zastaralým zásobám se tvoří na základě analýzy obrátkovosti zásob a na základě individuálního posouzení zásob. 22/49

23 2. ÚČETNÍ POSTUPY (POKRAČOVÁNÍ) c. Pohledávky Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě sníţené o opravnou poloţku k pochybným pohledávkám. Opravná poloţka k pochybným pohledávkám je vytvořena na základě věkové struktury pohledávek. Společnost nevytváří opravné poloţky k pohledávkám za spřízněnými stranami. d. Přepočet cizích měn Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány devizovým kursem platným v den transakce. Zůstatky peněţních aktiv, pohledávek a závazků vedených v cizích měnách byly přepočteny devizovým kursem zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni. Všechny kurzové zisky a ztráty z přepočtu peněţních aktiv, pohledávek a závazků jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty. e. Rezervy Společnost tvoří rezervy na krytí svých závazků nebo výdajů, u nichţ je pravděpodobné, ţe nastanou, je znám jejich účel, avšak není přesně známa jejich výše, nebo časový rozvrh úhrady. Rezervy však nejsou tvořeny na běţné provozní výdaje nebo na výdaje přímo související s budoucími příjmy. Společnost vykazuje v rezervách nesplacený závazek z titulu daně z příjmů. Pokud zálohy na daň z příjmů převyšují odhadovanou splatnou daň k datu účetní závěrky, příslušný rozdíl je vykázán jako krátkodobá pohledávka. f. Zaměstnanecké poţitky Na nevybranou dovolenou a odměny zaměstnanců Společnost vytváří rezervu. K financování státního důchodového pojištění hradí Společnost pravidelné odvody do státního rozpočtu. Společnost také poskytuje svým zaměstnancům příspěvky na penzijní připojištění nebo ţivotní pojištění. g. Výnosy Trţby jsou zaúčtovány k datu doručení materiálu a jeho akceptace zákazníkem a jsou vykázány po odečtení slev a daně z přidané hodnoty. Trţby jsou zaúčtovány k datu poskytnutí sluţeb a jsou vykázány po odečtení slev a daně z přidané hodnoty. 23/49

24 2. ÚČETNÍ POSTUPY (POKRAČOVÁNÍ) h. Leasing a pronájem Pořizovací cena majetku získaného formou finančního, operativního leasingu nebo pronájmu není aktivována do dlouhodobého majetku. Leasingové splátky a nájemné jsou účtovány do nákladů rovnoměrně po celou dobu trvání leasingu nebo pronájmu. Budoucí leasingové splátky a nájemné, které nejsou k rozvahovému dni splatné, jsou vykázány v příloze k účetní závěrce, ale nejsou zachyceny v rozvaze. i. Odloţená daň Odloţená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou. Odloţená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, ţe ji bude moţné daňově uplatnit v budoucnosti. j. Spřízněné strany Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí: strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný nebo rozhodující vliv u Společnosti, a společnosti, kde tyto strany mají rozhodující vliv; členové statutárních, dozorčích a řídicích orgánů Společnosti, nebo její mateřské společnosti a osoby blízké těmto osobám, včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv. Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami jsou uvedeny v poznámce Transakce se spřízněnými stranami. k. Následné události Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, ţe tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni. V případě, ţe mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem představujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech. 24/49

25 3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY a. Dlouhodobý nehmotný majetek 2010 (v tis. Kč) PO ŘIZO VACÍ CENA 1. ledna 2010 Pořízení Vyřazení 31. prosince 2010 Zřizovací výdaje Goodwill Jiná nehmotná aktiva Celkem O PRÁVKY 1. ledna 2010 Přírůstky Vyřazení 31. prosince 2010 Zřizovací výdaje Goodwill Jiná nehmotná aktiva Celkem Zůstatková hodnota (v tis. Kč) PO ŘIZO VACÍ CENA 8. prosince 2009 Pořízení Vyřazení 31. prosince 2009 Zřizovací výdaje Goodwill Celkem O PRÁVKY 8. prosince 2009 Přírůstky Vyřazení 31. prosince 2009 Zřizovací výdaje Ocenitelná práva, licence Celkem Zůstatková hodnota /49

26 3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY (POKRAČOVÁNÍ) b. Dlouhodobý hmotný majetek 2010 (v tis. Kč) PO ŘIZO VACÍ CENA 1. ledna 2010 Pořízení Vyřazení 31. prosince 2010 Samostatné movité věci O PRÁVKY 1. ledna 2010 Přírůstky Vyřazení 31. prosince 2010 Samostatné movité věci O PRAVNÉ PO LO ŢKY 1. ledna 2010 Tvorba Pouţití 31. prosince 2010 Samostatné movité věci Zůstatková hodnota (v tis. Kč) PO ŘIZO VACÍ CENA 8. prosince 2009 Pořízení Vyřazení 31. prosince 2009 Samostatné movité věci O PRÁVKY 8. prosince 2009 Přírůstky Vyřazení 31. prosince 2009 Samostatné movité věci Zůstatková hodnota Společnost pořídila v roce 2010 hmotný majetek s pořizovací cenou niţší neţ 10 tis. Kč, který byl účtovaný přímo do nákladů, v celkové částce 305 tis. Kč (2009: 62 tis. Kč). c. Zásoby Společnost netvořila opravnou poloţku k zásobám k 31. prosinci 2010 a d. Pohledávky Nezaplacené pohledávky z obchodních vztahů nejsou zajištěny a ţádná z nich nemá splatnost delší neţ 5 let. Pohledávky po splatnosti k 31. prosinci 2010 činily 20 tis. Kč (k 31. prosinci 2009: 196 tis. Kč). Opravná poloţka k pohledávkám k 31. prosinci 2010 činila 0 tis. Kč (k 31. prosinci 2009: 10 tis. Kč). Pohledávky a závazky z titulu DPH z přijatých a poskytnutých záloh jsou vzájemně započteny a vykázány netto jako jiné pohledávky k 31. prosinci 2010 ve výši 101 tis. Kč (k 31. prosinci 2009: 0 tis. Kč). 26/49

27 3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY (POKRAČOVÁNÍ) d. Pohledávky (pokračování) Pohledávky za ovládající osobou představují zůstatek cash-poolingu, který k 31. prosinci 2010 činil tis. Kč (31. prosinci 2009: 0 tis. Kč). e. Vlastní kapitál Přehled změn vlastního kapitálu (v tis. Kč) Změny / zůstatky Zákl. kapitál Neroz. zisk/neuhr. ztráta VH ve schval. Řízení/VH běţné období VK celkem Počáteční stav k Výsledek hospodaření za účetní období Zůstatky k Rozdělení výsledku hospodaření za účetní období Výsledek hospodaření za účetní období Zůstatky k Společnost je plně vlastněna společností Praţská plynárenská, a.s., která vlastní 5 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě tis. Kč. Dne 26. května 2010 valná hromada schválila účetní závěrku Společnosti za rok 2009 a rozhodla o vypořádání ztráty za rok 2009 ve výši 523 tis. Kč. f. Rezervy 31. prosince prosince 2009 (v tis. Kč) Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy Rezervy celkem Rezerva na daň z příjmů je ve výkazech započtena se zaplacenými zálohami a je vykázaná v netto hodnotě. Ostatní rezervy zahrnují rezervu na nevyčerpanou dovolenou a odměny zaměstnanců. g. Závazky Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky nebyly zajištěny ţádným majetkem Společnosti a nemají splatnost delší neţ 5 let. Společnost nemá ţádné závazky po splatnosti z obchodních vztahů k 31. prosinci 2010 a k 31. prosinci /49

28 3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY (POKRAČOVÁNÍ) g. Závazky (pokračování) Společnost nemá ţádné závazky po splatnosti ze sociálního nebo zdravotního pojištění ani ţádné jiné závazky po splatnosti k finančním úřadům či jiným státním institucím. Na základě uzavřené Smlouvy o prodeji části podniku ze dne 31. prosince 2009 odkoupila Společnost část podniku Prometheus,energetické sluţby, s.r.o. za tis. Kč. Tato částka byla k 31. prosinci 2009 vykázána jako jiný krátkodobý závazek. Na základě dodatku ke Smlouvě o prodeji části podniku ze dne 29. července 2010 došlo k prodlouţení splatnosti kupní ceny. Dlouhodobá část kupní ceny k 31. prosinci 2010 ve výši tis. Kč (k 31. prosinci 2009: 0 tis. Kč) je vykázána jako jiný dlouhodobý závazek, krátkodobá část k 31. prosinci 2010 ve výši tis. Kč (k 31. prosinci 2009: tis. Kč) je vykázána jako jiný krátkodobý závazek. h. Daň z příjmů (v tis. Kč) Splatná daň (2010: 19 %, 2009: 20%) Odloţená daň Celkem daňový náklad Odloţená daň byla vypočtena s pouţitím sazby daně 19 % (daňová sazba pro roky 2010 a následující). Odloţenou daňovou pohledávku lze analyzovat následovně: (v tis. Kč) 31. prosince prosince 2009 Zrychlené daňové odpisy majetku Rezervy a opravné poloţky Daňové ztráty 0 76 Čistá odloţená daňová pohledávka i. Členění výnosů Výnosy z provozní činnosti byly tvořeny následujícím způsobem: (v tis. Kč) Trţby z prodeje sluţeb Prodej materiálu Jiné výnosy CELKEM /49

29 3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY (POKRAČOVÁNÍ) j. Osobní náklady a zaměstnanci (v tis. Kč) Počet Osobní náklady Počet Osobní náklady Zaměstnanci Vedení společnosti CELKEM ZAMĚSTNANCI Orgány společnosti CELKEM Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu zaměstnanců. k. Transakce se spřízněnými stranami V této poznámce jsou uvedeny významné transakce se spřízněnými stranami mimo transakcí s hlavním městem Praha a jeho přidruţenými společnostmi. Transakce s hlavním městem Praha a jeho přidruţenými společnostmi byly uzavřeny za běţných trţních podmínek a nejsou vyčísleny v následující tabulce. (v tis. Kč) Výnosy: Poskytování sluţeb Prodej materiálu Ostatní výnosy 76 0 Výnosy celkem Náklady: Nákup sluţeb Nákup materiálu Ostatní náklady Náklady celkem /49

30 3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY (POKRAČOVÁNÍ) k. Transakce se spřízněnými stranami (pokračování) Společnost vykazovala tyto zůstatky se spřízněnými stranami: (v tis. Kč) 31. prosince prosince 2009 Pohledávky z obchodních vztahů Krátkodobé poskytnuté zálohy Poskytnuté půjčky - cash-pooling Dohadné poloţky aktivní Jiné pohledávky 10 0 Pohledávky celkem Závazky z obchodního styku 0 24 Krátkodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky - koupě podniku Dohadné poloţky pasivní Jiné závazky - koupě podniku Závazky celkem Členům představenstva, členům dozorčí rady a ostatním členům vedení nebyly poskytnuty v letech 2010 a 2009 ţádné úvěry a půjčky. Vedoucím zaměstnancům a členům představenstva Společnosti jsou k dispozici sluţební vozidla. Odměna členům představenstva a odměna členům dozorčí rady Společnosti je součástí osobních nákladů. l. Odměna auditorské společnosti Informace o odměně auditorské společnosti jsou uvedeny v příloze konsolidované účetní závěrky společnosti Praţská plynárenská, a.s. 30/49

31 4. OSTATNÍ VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI Smluvní závazky Společnost neuzavřela ţádné významné investiční přísliby. Celková výše závazků nezahrnutých v rozvaze, která vychází z uzavřených smluv o operativním pronájmu k 31. prosinci 2010, činila tis. Kč (2009: 0 tis. Kč). U smluv, které byly uzavřeny na dobu neurčitou, jsou uvedeny závazky splatné do 1 roku. 5. POTENCIÁLNÍ ZÁVAZKY Vedení Společnosti si není vědomo ţádných potenciálních závazků Společnosti k 31. prosinci NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI Po rozvahovém dni nedošlo k ţádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 31. prosinci /49

32 Měření dodávek plynu, a.s. Výroční zpráva za rok 2010 V. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 32/49

33 Výroční zpráva za rok 2010 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY Zpráva dozorčí rady společnosti Měření dodávek plynu, a.s., o kontrolní činnosti v roce 2010 včetně stanoviska k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku. Činnost dozorčí rady v roce 2010 vycházela z příslušných ustanovení obchodního zákoníku a platných stanov společnosti a byla zaměřena na kontrolu výkonu působnosti představenstva a podnikatelské činnosti společnosti. Dozorčí rada fungovala v následujícím sloţení: Ing. Miloš Houzar předseda dozorčí rady, den vzniku funkce: 19. prosince 2009 den vzniku členství v dozorčí radě: 8. prosince 2009 Ing. Jaroslav Kohoutek místopředseda dozorčí rady, den vzniku funkce: 19. prosince 2009 den vzniku členství v dozorčí radě: 8. prosince 2009 Ing. Oldřich Nechanický člen dozorčí rady, den vzniku funkce: 8. prosince 2009 den vzniku členství v dozorčí radě: 8. prosince 2009 den zániku členství v dozorčí radě: 16. března 2010 vymazáno v OR: 19. června 2010 Petr Suchánek člen dozorčí rady, den vzniku členství v dozorčí radě: 18. března 2010 Dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích společnosti, účetní závěrku společnosti k ověřenou auditorskou firmou PricewaterhouseCoopers audit, s.r.o., seznámila se s výrokem auditora a projednala návrh představenstva na rozdělení zisku. Dozorčí rada je toho názoru, ţe zpráva o vztazích byla vypracována představenstvem společnosti v souladu s 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a neobsahuje ţádné významné nesprávnosti. Při přezkoumání roční účetní závěrky neshledala dozorčí rada ţádné závady a prohlašuje, ţe účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti k a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2010 v souladu s českými účetními předpisy. Na základě těchto skutečností doporučuje dozorčí rada valné hromadě schválit účetní závěrku ke dni a rozhodnout o rozdělení zisku dle návrhu předloţeného představenstvem společnosti. 33/49

34 VI. ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU A OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 34/49

35 ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU Představenstvo společnosti Měření dodávek plynu, a.s. Ing. Jan Příbek, předseda představenstva, Luděk Hons, místopředseda představenstva Ing. Aleš Brandejs, člen představenstva prohlašují, ţe údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a ţádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení společnosti Měření dodávek plynu, a.s., nebyly vynechány. 35/49

36 Měření dodávek plynu, a.s. Výroční zpráva za rok 2010 VII. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK URČENÍ ZPRÁVY 2. VYMEZENÍ OVLÁDAJÍCÍ OSOBY A PRÁVNICKÝCH OSOB OVLÁDANÝCH STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU 3. POPIS VZTAHŮ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 4. VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY 36/49

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚŘENÍ DODÁVEK PLYNU, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚŘENÍ DODÁVEK PLYNU, A.S. VÝROČNÍ 2012 ZPRÁVA MĚŘENÍ DODÁVEK PLYNU, A.S. OBSAH I. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 5 2. PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADA... 5 3. ÚDAJE O ČINNOSTI... 5 4. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ...

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p. 538 687 10 Zlechov IČ 293 80 634 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

NUPHARO HOLDING A.S.

NUPHARO HOLDING A.S. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO HOLDING A.S. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PRAŢSKÁ PLYNÁRENSKÁ DISTRIBUCE, A.S., ČLEN KONCERNU PRAŢSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PRAŢSKÁ PLYNÁRENSKÁ DISTRIBUCE, A.S., ČLEN KONCERNU PRAŢSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PRAŢSKÁ PLYNÁRENSKÁ DISTRIBUCE, A.S., ČLEN KONCERNU PRAŢSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. OBSAH I. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 II. 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 4 2. PŘEDSTAVENSTVO A

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Označ. Text Pozn. B. Výkonová spotřeba 2 935 3 114 B.2. Služby 2 935 3 114 + Přidaná hodnota -2 935-3 114 C. Osobní náklady

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4.Půjčky, úvěry

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Energotrans SERVIS, a.s.

Energotrans SERVIS, a.s. Energotrans SERVIS, a.s. Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Obecné údaje o společnosti 3 Hlavní finanční ukazatele společnosti 3 Základní kapitál, akcionáři 4 Statutární orgány společnosti k 31. prosinci

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více