VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok COLAS CZ, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012. COLAS CZ, a.s."

Transkript

1 Colcxs CZ VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 COLAS CZ, a.s. IČO: DIČ: C Z Představenstvo společnosti: Ing. Ivo Šimek, CSc. - předseda představenstva, bytem Jiřická 1045, Zruč nad Sázavou, PSČ Ing. Martin Stengl, Ph.D. - místopředseda představenstva, bytem Čížov 65, Jihlava, PSČ Eric Biguet - člen představenstva, bytem Neuve Chapelle, rue de Camin 123 Francouzská republika Benoit Phillipe Marie Clément de Givry - člen představenstva, bytem Saint-Cyr-PÉcole, rue M ansart 10, Francouzská republika Den zápisu do obchodního rejstříku: 18. května 2000 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném M ěstským soudem v Praze v oddíle B, vložce č. 6556

2 OBSAH 1 Obecná část Zpráva o podnikatelské činnosti a vývoji společnosti Význam né skutečnosti po skončení rozvahového dne do data sestavení výroční zprávy Výdaje na činnosti v oblasti výzkumu a vývoje Organizační složka v zahraničí Aktivity společnosti v oblasti ochrany životního prostředí 3 2 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Struktura vztahů mezi ovládající a ovládanou osobou a dalšími osobami ovládaným i stejnou ovládající osobou Jiné právní úkony se společností COLAS SA Nesmluvní transakce mezi propojenými osobami Závěrečné prohlášení představenstva společnosti COLAS CZ, a.s. 8 3 Finanční část Zpráva o auditu Účetní závěrka

3 1 Obecná část 1.1 Zpráva o podnikatelské činnosti a vývoji společnosti Předmětem podnikání společnosti zůstává výstavba, rekonstrukce a opravy silnic, mostů, pozemních, vodohospodářských a jiných objektů, výroba drceného kameniva, asfaltových obalovaných směsí a modifikovaného asfaltu, silniční motorová doprava nákladní, pronájem stavebních m echanism ů a provádění zem ních prací. Společnost realizovala stavební zakázky po celém území České republiky. Společnost vlastní budovy a stavby, které využívá k podnikatelské činnosti. Společnost má oprávnění k těžbě nerostných surovin. V průběhu roku 2012 došlo k fúzi sloučením společnosti Kamenolom Císařský a.s. se společností COLAS CZ, a.s. Fúze byla do obchodního rejstříku zapsána ke dni 31. července 2012 s rozhodným dnem 1. ledna Dne 19. prosince 2012 bylo uzavřeno memorandum o dohodě mezi společnostmi AXIM UM a COLAS CZ, a.s. o akvizici společnosti SOMARO CZ, s.r.o. s účinností od 21. prosince Tímto m em orandem společnost COLAS CZ, a.s. nabyla 100% podíl ve společnosti SO M A RO CZ, s.r.o., jejím ž hlavním předm ětem podnikání je výroba a instalace dopravního značení. Ve společnosti SANGREEN, spol. s r.o., jejím ž předmětem podnikání je výstavba mostních i jiných betonových a ocelových konstrukcí a objektů, vlastní společnost COLAS CZ, a.s. obchodní podíl 100 %. V roce 2012 došlo k následujícím změnám v představenstvu a dozorčí radě společnosti: ke dni 17. července 2012 byl pan Francis Grass odvolán z funkce člena představenstva a ke stejnému dni byl členem představenstva zvolen pan Eric Biguet ke dni 17. července 2012 byl pan Alain Jeziorny odvolán z funkce člena představenstva. ke dni 17. července 2012 byl pan Benoit Phillipe Marie Clément de Givry odvolán z funkce člena dozorčí rady a zároveň byl zvolen členem představenstva ke dni 17. července 2012 byl pan Guillaume Sauvaget zvolen do funkce člena dozorčí rady ke dni 12. prosince 2012 pan Daniel Ducroix odstoupil z funkce člena a předsedy dozorčí rady a zároveň byl do funkce člena dozorčí rady zvolen pan Thierry le Roch, který byl následně členy dozorčí rady zvolen jejím předsedou. Společnost v roce 2012 provedla významné organizační změny týkající se především jejího vnitřního uspořádání, kdy byly zřízeny divize silničního a inženýrského stavitelství, divize silničního stavitelství je dále členěna na oblasti. Vzhledem k uskutečněné fúzi se společností Kamenolom Císařský a.s. došlo oproti roku 2011 k nárůstu obratu o zhruba 7%. Zisk za rok 2012 byl blízký nule.

4 V průběhu roku 2012 společnost realizovala investice ve výši přesahující 42 mil. Kč. Tyto investice byly zaměřeny především do obnovy a rozvoje výrobních zařízení, stavebních úprav nem ovitostí a dopravní mechanizace. Společnost vlastní certifikáty systému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 včetně přílohy s technologiemi dle metodického pokynu MD ČR, certifikát systému řízení ochrany životního prostředí dle ČSN EN ISO 14001:2005 a certifikát systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008, které patří k základním dokumentům naší společnosti. Pravidla stanovená těmito normami jednoznačně upravují chování společnosti i každého zaměstnance ve vztahu ke kvalitě veškerých jejích činností, k ochraně životního prostředí a také k zajištění bezpečnosti při práci. Jednoznačným cílem managementu společnosti zůstává upevnění pozice na trhu stavebních prací v České republice a zvýšení efektivity práce a konkurenceschopnosti zejména vůči největším stavebním firmám na tomto trhu. 1.2 Významné skutečnosti po skončení rozvahového dne do data sestavení výroční zprávy Po skončení rozvahového dne do data sestavení výroční zprávy nedošlo ve společnosti k žádným významným skutečnostem, které by měly vliv na účetní závěrku roku Výdaje na činnosti v oblasti výzkumu a vývoje V oblasti výzkumu a vývoje společnost žádné aktivity nevyvíjí. 1.4 Organizační složka v zahraničí Společnost nemá organizační složku v zahraničí. 1.5 Aktivity společnosti v oblasti ochrany životního prostředí Ochrana životního prostředí je nedílnou součástí strategie a politiky společnosti. Nejen v areálech společnosti, ale i na jednotlivých stavbách dbá na ochranu všech složek životního prostředí. Emise skleníkových plynů vypouštěných do ovzduší jsou průběžně sledovány a cílem společnosti je jejich snížení na nejnižší možnou hranici, což se společnosti průběžně daří realizovat. Vybrané stavby jsou již v přípravné fázi podrobeny analýze z hlediska možného znečištění životního prostředí a konečným výsledkem této analýzy je registr environmentálních rizik, který obsahuje rovněž preventivní opatření. Společnost dbá i na velmi dobré vybavení pracovišť i staveb prostředky havarijní připravenosti. Společnost vlastní certifikát EMS 14001:2005, který je jedním ze zásadních dokumentů společnosti. Pravidla stanovená certifikátem určují chování společnosti a všech zaměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí. 3

5 2 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Společnost COLAS CZ, a.s. (dále jen COLAS CZ) neuzavřela pro účetní období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 (dále jen účetní období) ani jako osoba ovládající, tak ani jako osoba ovládaná smlouvu podle 190b zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku (dále jen ovládací smlouvu). Statutární orgán proto v souladu s ustanovením 66a odst. 9 Obchodního zákoníku vypracoval pro toto účetní období Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. 2.1 Struktura vztahů mezi ovládající a ovládanou osobou a dalšími osobami ovládanými stejnou ovládající osobou BOUYGUES Group zzcz

6 COLAS SA Společnost COLAS SA je jediným akcionářem společnosti COLAS CZ. Společnost COLAS SA uzavřela se společností COLAS CZ dne 30. října 2001 Smlouvu o administrativní a technické pom oci11 na dobu 5 let. Tato sm louva byla Dodatkem číslo 1, který je platný od 1. ledna 2006, prodloužena na dobu neurčitou. Na základě této smlouvy společnost COLAS SA poskytovala v daném účetním období společnosti COLAS CZ pom oc v oblasti: a) prodeje a m arketingu, b) financí, c) adm inistrativní, d) právní, daňového poradenství, e) personální f) informační techniky g) řízení rizik, pojištění a obligací h) výzkumu a technologie i) používání obchodních jm en a znám ek j) zařízení, výrobního závodu, místa staveb podnikání, subdodavatelských vztahů, m ezinárodního financování Společnost COLAS CZ shledává tuto smlouvu, její podmínky a výši sjednané a placené úplaty obvyklou za daných podmínek s přihlédnutím k předmětu a charakteru protiplnění při sym etrickém postavení obou jejích sm luvních stran. v Čermák a Hrachovec a.s. Společnost Čermák a Hrachovec a.s., (dále jen,,c+h ) je osobou ovládanou společností COLAS SA prostřednictvím 100 % obchodního podílu. Mezi společnostmi C+H a COLAS CZ existuje personální propojení, kdy čtyři členové představenstva společnosti C+H jsou členy představenstva společnosti COLAS CZ a jeden člen dozorčí rady společnosti C+H je členem dozorčí rady společnosti COLAS CZ. Během období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 existovaly mezi společností C+H a společností COLAS CZ následující právní vztahy: a) Mezi společnostmi COLAS CZ a C+H byly během výše uvedeného období uzavírány obchodní smlouvy, na jejichž základě docházelo za obvyklých dodacích a cenových podmínek k dodávkám prací a služeb mezi těmito společnostmi. b) Společnost COLAS CZ pronajala společnosti C+H 2 autom obily c) Rámcová smlouva o úvěru ze dne , na jejím ž základě C+H poskytuje společnosti COLAS CZ krátkodobé úvěry za obvyklých tržních podmínek. Sm louvaje uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. SANGREEN. spol. s r.o. Společnost SANGREEN, spol. s r.o. (dále jen SANGREEN11) je osobou ovládanou společností COLAS CZ prostřednictvím 100 % obchodního podílu. Mezi oběma společnostmi existuje personální propojení, kdy oba jednatelé společnosti SA NG REEN jsou členy představenstva společnosti COLAS CZ. Během období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 existovaly mezi společností SA NG REEN a ovládající osobou COLAS CZ následující právní vztahy:

7 a) Společnost COLAS CZ v daném období poskytovala společnosti SANGREEN služby a podporu na základě Smlouvy o administrativní a technické pomoci. Společnost SANGREEN, v jejíž prospěch je administrativní a technická pomoc poskytována, platí za její poskytování sjednanou úplatu. Postavení obou smluvních stran je symetrické a sjednaná výše úplaty obvyklá s přihlédnutím k předmětu a charakteru protiplnění. b) Sm louva o úvěru ze dne 8. září 2010, na jejím ž základě společnost COLAS poskytuje společnosti SANGREEN krátkodobé úvěry za obvyklých tržních podmínek. Sm louvaje uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. c) Mandátní smlouva o zpracování mezd a účetnictví, na jejím ž základě mandatář společnost COLAS CZ zpracovává mzdy a účetnictví mandanta - společnosti SANGREEN. SOMARO CZ. s.r.o. Společnost SOMARO CZ, s.r.o. (dále jen SOM ARO CZ ) je se společností COLAS CZ propojena personálně, kdy společnost COLAS CZ je jediným společníkem společnosti SOMARO CZ a její jednatel je členem představenstva společnosti COLAS CZ. Během období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 společnost COLAS CZ nakupovala nebo pronajímala od společnosti SOMARO CZ za obvyklých dodacích a cenových podmínek její výrobky. ROPSPOL snol. s r. o. Mezi oběma společnostmi existuje personální propojení, kdy jednatel společnosti RO PSPO L spol. s r.o. je členem představenstva společnosti COLAS CZ. CESTY NITRA, a.s. Mezi oběma společnostmi existuje personální propojení, kdy jeden člen představenstva společnosti CESTY NITRA, a.s. (dále jen CESTY NITRA ) je členem představenstva COLAS CZ a dva členové dozorčí rady společnosti CESTY NITRA jsou členy dozorčí rady společnosti COLAS CZ. V období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 COLAS CZ prodával za obvyklých obchodních podm ínek společnosti CESTY NITRA asfaltové směsi. Inžinierske stavby, a.s. Společnost Inžinierske stavby, a.s., (dále jen,,isk ) je personálně propojena se společností COLAS CZ tak, že 1 člen představenstva je členem představenstva společnosti COLAS CZ a dva členové dozorčí rady ISK jsou členy dozorčí rady společnosti COLAS CZ. Během období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 existovaly mezi společností ISK a společností COLAS CZ následující právní vztahy : a) Mezi společnostmi COLAS CZ a ISK byly během výše uvedeného období uzavírány obchodní smlouvy, na jejichž základě docházelo za obvyklých dodacích a cenových podm ínek k dodávkám prací a služeb mezi těm ito společnostmi.

8 b) Smlouva o nájmu, na jejím ž základě společnost ISK užívá část nemovitosti v areálu společnosti COLAS CZ v Brně. Nájemné je stanoveno ve výši obvyklé místu a předm ětu nájmu. c) Smlouva o poskytování administrativních a technických služeb, na jejím ž základě společnost COLAS CZ poskytuje společnosti ISK adm inistrativní a technické služby IS-LOM s.r.o., Maglovec Společnost IS-LOM s.r.o., M aglovec (dále jen,,is-lom ) je dceřinou společností společnosti Inžinierske stavby Košice, a.s. Společnost je se společností COLAS CZ personálně propojena, a to tak, že jednatel IS-LOM je členem představenstva COLAS CZ. Během období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 si společnost COLAS CZ, a.s. od společnosti IS-LOM pronajala nakladač za obvyklých obchodních podmínek. VCES a.s. - organizačná zložka Slovensko Jediným akcionářem společnosti VCES a.s. (dále jen,,vces ) je VCES HOLDING s.r.o., který patří do skupiny společnosti BOUYGUES Group. Mezi společnostmi COLAS CZ a VCES byly během výše uvedeného období uzavírány obchodní smlouvy, na jejichž základě docházelo za obvyklých dodacích a cenových podmínek k dodávkám prací a služeb mezi těmito společnostmi. Dále pak společnosti uzavřely Smlouvu o poskytování administrativních a technických služeb, kdy tyto služby jsou poskytovány společností COLAS CZ společnosti VCES. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou, a to od 1. prosince 2011 do 31. ledna COLAS GmbH Společnost COLAS CZ během období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 prodávala za obvyklých podm ínek svoje výrobky společnosti COLAS GmbH v Rakousku. COLAS Polska Sp. Z.o.o. Společnost COLAS CZ si od společnosti COLAS Polska Sp. Z.o.o. pronajala během výše uvedeného účetního období za obvyklých obchodních podm ínek pracovní stroj VOGELE. COLAS DRUMURI SRL. Společnost COLAS CZ od společnosti COLAS DRUMURI SRL. koupila během výše uvedeného účetního období za obvyklých obchodních podmínek laboratorní vybavení. COLAS ROMANIA SRL. Společnost COLAS CZ od společnosti COLAS ROMANIA SRL. koupila během výše uvedeného období za obvyklých obchodních podm ínek laboratorní vybavení. COLAS HUNGÁRIA Zrt. Společnost COLAS CZ od společnosti COLAS HUNGÁRIA Zrt. koupila během výše uvedeného účetního období za obvyklých obchodních podm ínek použitá nákladní vozidla. 7

9 COLAS RAIL LIMITED, organizační složka Mezi společností COLAS RAIL LIMITED (dále jen COLAS RAIL ) a COLAS CZ byla v průběhu výše uvedeného účetního období uzavřena smlouva o poskytování administrativních a technických služeb, na jejím ž základě společnost COLAS RAIL poskytuje společnosti COLAS CZ adm inistrativní a technické služby AXIMUM Na základě smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 21. prosince 2012 uzavřené mezi společností AXIMUM a společností COLAS CZ, společnost COLAS CZ nabyla 100% obchodní podíl ve společnosti SOM ARO CZ. Speig Societé Parisienne ďétudes, ďinformatique et des Gestions S.A. (dále jen Speig) Společnost COLAS CZ od společnosti Speig koupila během výše uvedeného účetního období software. COLAS Midi Méditerranée Společnost COLAS CZ od společnosti COLAS Midi M éditerranée koupila během výše uvedeného účetního období pojivo do asfaltových směsí. 2.2 Jiné právní úkony se společností COLAS SA Vyjma shora uvedených smluv a právních vztahů společnost COLAS CZ neučinila žádné další právní úkony či opatření, která by byla přijata nebo uskutečněna v zájmu nebo na základě iniciativy společnosti COLAS SA, nebo osob ovládaných přímo nebo nepřímo společností COLAS SA. V důsledku výše uvedených smluv a právních vztahů neutrpěla společnost COLAS CZ žádnou újmu a nevznikly jí žádné nevýhody 2.3 Nesmluvní transakce mezi propojenými osobami V roce 2012 neproběhly mezi propojeným i osobam i žádné nesm luvní transakce. 2.4 Závěrečné prohlášení představenstva společnosti COLAS CZ, a.s. Prohlašujeme, že jsm e do zprávy o vztazích mezi propojenými osobami společnosti COLAS CZ, a.s. vyhotovované dle 66a, odst. 9, Obchodního zákoníku pro účetní období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 uvedli veškeré, v tomto účetním období uzavřené či uskutečněné a nám k datu podpisu této zprávy známé: smlouvy mezi propojeným i osobam i, plnění a protiplnění poskytnuté propojeným osobám, jiné právní úkony učiněné v zájmu těchto osob, veškerá opatření přijatá nebo uskutečněná v zájm u nebo na popud těchto osob.

10 Prohlašujeme, že si nejsme vědomi skutečnosti, že by z výše uvedených smluv nebo opatření vznikla společnosti CO LAS CZ, a.s. m ajetková újma. V Praze dne 15. února 2013 Za představenstvo společnosti: Ing. Ivo Šimek, CSc. Ing. M artin Stengl, Ph.D.

11 3 Finanční část 3.1 Zpráva o auditu 3.2 Účetní závěrka

12 KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Telephone Pobřežní 648/1 a Fax Praha 8 Internet Česká republika Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti COLAS CZ, a.s. Účetní závěrka Na základě provedeného auditu jsme dne 15. února 2013 vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění: Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti COLAS CZ, a.s., tj. rozvahy k 31. prosinci 2012, výkazu zisku a ztráty za rok 2012 apřílohy této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod a ostatních doplňujících údajů. Údaje o společnosti COLAS CZ, a.s. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Statutární orgán společnosti COLAS CZ, a.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Odpovědnost auditora Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně vyhodnocení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém, který je relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze oddíl C. vložka KPMG Česká republika Audit, s.r.o., a Czech limited liability company and a member íirm of the KPMG network of independent member firms affiliated IČ with KPMG International Cooperative ("KPMG Internationar), a Swiss entity. DIČ CZ

13 Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti COLAS CZ, a.s. k 31. prosinci 2012 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2012 v souladu s českými účetními předpisy. Zpráva o vztazích Provedli jsme ověření věcné správnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti COLAS CZ, a.s. za rok končící 31. prosincem Za sestavení této zprávy o vztazích a její věcnou správnost je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích. Ověření jsme provedli v souladu s auditorským standardem č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné věcné nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti COLAS CZ, a.s. za rok končící 31. prosincem 2012 obsahuje významné věcné nesprávnosti. Výroční zpráva Provedli jsme ověření souladu výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroění zprávy je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy požadují, abychom ověření naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. V Praze, dne 15. února 2013 A P o p \rr\ il/-n A í i /d i f n»* KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Oprávnění číslo 71 Ing. Blanka Dvořáková Partner Oprávnění číslo 2031

14 ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2012 ( v tisících K č) Obchodní firma a sídlo COLASCZ.a.g. Identifikační číslo Ke Kličovu 9 Tflb 00, Praha Seská republika' Označ A K T IV A řád. Běžné účetní obdob! Mln.účetnl obdob! Brutto Korekce Netto Netto a b c AKTIVA CELKEM (f ) A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 B. Dlouhodobý majetek (ř ) B.l. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12) B.I.1. Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva OOB Goodwlll Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 BII. Dlouhodobý hmotný majetek (f.14až22) B.II.1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Blil. Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30) Blil. 1. Podíly - ovládaná osoba Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládajíc! osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

15 COLAS CZ, a.8. Rozvaha (nékonaotldovaná) k 31. prosinci 2012 Označ AKTIVA řád. Běžné účetní období Min.účetní období Brutto Korekce Netto Netto a b c c. Oběžná aktiva (ř ) C.l. Zásoby (ř.33až3b) C.I.1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby 038 C.ll. Dlouhodobé pohledávky (ř.40 až 47) C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účabtnlky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C.lll. Krátkodobé pohledávky (ř.49až57) C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládajíc! osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek (ř.59 až 62) C.IV.1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek iaaové rozlišení (ř ) D.I.1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období 066

16 Rozvaha (rtekonsolidovaná) k31. prosinci 2012 Označ. a PASIVA b řád. c Běžné období 5 Minulé období 6 PASIVA CELKEM (ř ) A. Vlastní kapitál (ř *80+83+b6) A.I. Základní kapitál (ř ) A.I.1. Základní kapitál Vlastni akcie a vlastni obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu 072 A.ll. Kapitálové fondy <f.74 ai 79) A Emisní ážio A.III. 2. Ostatní kapitálové fondy B Oceňovací rozdíly z přeceněni majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách spoleí nosil Rozdíl z přeměn společnosti Rozdíly z oceněni při přeměnách společnosti 079 Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř.81+82) AIII.1. Zákonný rezervní fond/nedělitetný fond Statutární a ostatní fondy 082 A.IV. Výsledek hospodařeni minulých let (ř.84+85) A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A.V. Výsledek hospodařeni běžného účetního období (+/-) B. Cizí zdroje (ř ) B.I. Rezervy (ř,89až92) B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů 091 4, Ostatní rezervy BII. Dlouhodobé závazky (ř.84až103) B.II.1. Závazky z obchodních vztahů #REFI 2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdruženi Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek 103

17 Rozvaha (nekonsolidovaná) k 31. prosinci 2012 Označ. PASIVA řád. Běžné Minulé obdob! období a b c 5 6 Blil. Krátkodobé závazky (ř.105 až 115) B.III.1. Závazky z obchodních vztahů Závazky ovládaná nebo ovládajíc! osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečeni a zdravotního pojištěni Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř ) 116 B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci 119 C.l. Časové rozlišeni (ř ) C.I.1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období i d e n t i f i k a c e a u d i t o r a KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Pobřežní 648/la, Praha 8 Ič: , auditorské opávnéní č. 71

18 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY druhové členéní za rok končící 31. prosincem 2012 ( v tisících Kč) Obchodní firma a sídlo COLAS CZ. a.s. Identifikační číslo Ke wičovú oo, Praha 5" 'SÍBSkámp'ubiika" Označ TEXT číslo Skutečnost v účet, obd. řádku běžném minulém a b c 1 2 i. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže (ř.01-02) II. Výkony (ř ) 04 X Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II.2. Změna stavu zásob vlastni činnosti II.3. Aktivace B. Výkonové spotřeba (f,09+10) B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby Přidaná hodnota (ř ) C. Osobni náklady <ř. 13 až 16) C.1. Mzdové náklady C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C.3. Náklady na sociální zabezpečeni a zdravotní pojištěni C.4. Sociální náklady D. Dané a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku F. III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.20+21) Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III.2 Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu ř.23+24) F.1. Zůstatkové cena prodaného dlouhodobého majetku F.2. Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provoznfch výnosů 26 I. Převod provozních nákladů 29 A Provozní výsledek hospodařeni (ř )

19 COLAS CZ, a.b. Výkaz zisku a ztráty - druhové členěni (nekonsolldovaný) za rok končící 31. prosincem 2012 Označ TEXT číslo Skutečnost v účel. obd. a b řádku c VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř ) 33 VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 Vlil. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přeceněni cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přeceněni cenných papírů a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti běžném 1 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů 46 p. Převod finančních nákladů 47 0 Finanční výsledek hospodařeni (ř, ) Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.50+51) Q.1. -splatná Q.2. -odložená ét Výsledek hospodařeni za běžnou činnost ř ) XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.66+57) 55 S.1. -splatná 56 S.2. -odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodařeni (ř ) 58 T. Převod podílu na výsledku hospodařeni společníkům (+/-) 59 * * * Výsledek hospodařeni za účetní období (+/-) (ř ) Výsledek hospodařeni před zdaněním (ř ) minulém 2

20 Colas CZ COLAS CZ, a.s. Příloha účetní závěrky (nekonsolldovaná) PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ROK KONČÍCÍ 31. prosincem 2012

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Bestsport Arena, a.s. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 7 Záměry pro další období 8 Obchodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 3 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Zpráva auditora akcionářům společnosti TEDOM a.s. 7 Účetní závěrka společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

03. Zpráva představenstva 9 04. Zpráva dozorčí rady 10 05. Zpráva. 13 07. 31 str. Obsah. Základní údaje o společnosti Ohlédnutí za rokem 2012

03. Zpráva představenstva 9 04. Zpráva dozorčí rady 10 05. Zpráva. 13 07. 31 str. Obsah. Základní údaje o společnosti Ohlédnutí za rokem 2012 Výroční zpráva 2012 Obsah Základní údaje 3 01. 4 02. 6 o společnosti Ohlédnutí za rokem 2012 03. Zpráva představenstva 9 04. Zpráva dozorčí rady 10 05. Zpráva nezávislého auditora 11 06. Účetní závěrka

Více

Obsah. Profil společnosti 3

Obsah. Profil společnosti 3 2014 Výroční zpáva Obsah 01. Profil společnosti 02. Ohlédnutí za rokem 2014 03. Zpráva představenstva 04. Zpráva dozorčí rady 05. Zpráva nezávislého auditora 06. Účetní závěrka rok 2014 07. Zpráva o vztazích

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 3 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Zpráva auditora akcionářům společnosti TEDOM a.s. 7 Účetní závěrka společnosti

Více

Ep energy trading výroční zpráva 2012 1

Ep energy trading výroční zpráva 2012 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Ep energy trading výroční zpráva 2012 1 Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 3 2. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI..............................................................

Více

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3 Údaje o společnosti, statutární orgány 7 Organizační schéma 11 Rok 2012 slovy generálního

Více

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s.

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Dalkia Kolín, a.s. která dříve působila pod názvem Elektrárna Kolín, se stala členem skupiny Dalkia v České republice v lednu 2007. Dalkia Kolín zásobuje tepelnou energií dodávanou v

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2011 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Osoby odpovědné za výroční zprávu Účetní závěrka

Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Osoby odpovědné za výroční zprávu Účetní závěrka 2013 Výroční zpráva Obsah 2 2 3 3 4 4 4 4 4 5 6 11 20 21 28 30 Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Klíčové ekonomické ukazatele Klíčové události

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva

Úvodní slovo předsedy představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Vybrané ukazatele společnosti 6 Vrcholové orgány společnosti 8 Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 2013 DTS Vrbenský, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 2013 DTS Vrbenský, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 DTS Vrbenský, a.s. Představení společnosti DTS Vrbenský, a.s. 4 Úvodní slovo 5 Profi l společnosti 8 Organizační struktura 10 Zpráva představenstva 11 Finanční hospodaření 14 Zpráva

Více

Výroční zpráva 2009 2009

Výroční zpráva 2009 2009 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více