Obchodní podmínky pro účty se Stříbrným nebo Zlatým balíčkem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky pro účty se Stříbrným nebo Zlatým balíčkem"

Transkript

1 Obchodní podmínky pro účty se Stříbrným nebo Zlatým balíčkem 1. Základní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky definují druhy, rozsah a podmínky poskytování služby Stříbrný balíček a Zlatý balíček prostřednictvím portálu ZnamyLekar.cz společností ZnanyLekarz Sp. z o.o. nebo subjektem, který k tomu splnomocnila. 2. Souhlas s dodržováním obchodních podmínek při aktivaci služby za použití portálu nebo zaslání objednávky elektronickou poštou nebo faxem odpovídá plné akceptaci ustanovení obchodních podmínek bez nutnosti uzavřít osobitnou smlouvu. 2. Definice Definice použity v těchto obchodních podmínkách mají následující význam: 1. Poskytovatel společnost ZnanyLekarz Sp. z o.o., se sídlem ve Varšavě na ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. č.7, zaregistrována v obchodním rejstříku Okresního soudu hlavního města Varšavy, XII. hospodářského oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem , NIP: , která je tvůrcem a majitelem portálu ZnamyLekar.cz, co ji (nebo jiný subjekt, který k tomu splnomocnila) oprávňuje disponovat jejími zdroji. 2. Uživatel subjekt, který využívá služeb poskytovatele a je jednou ze stran smlouvy o poskytování služeb jako fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, a který se zavazuje dodržovat tyto obchodní podmínky. Uživatel je rovněž subjekt, který si objedná poskytování konkrétních služeb elektronickou formou podle níže uvedených pravidel. 3. Strana poskytovatel nebo uživatel. 4. Portál odborní portál, který se nachází na adrese 5. Profesionál lékař, stomatolog, psycholog, fyzioterapeut, porodní asistentka, dietolog, terapeut, jak i veterinární lékař, nebo jiní, výše neuvedeni, kteří provozují klasickou nebo alternativní medicínu. 6. Profil soubor informací a názorů na zařízení nebo profesionála, umístěný na portálu. 7. Stříbrný balíček a Zlatý balíček soubor dodatečných funkcí a služeb, které poskytovatel poskytuje uživateli, aktivních po dobu uvedenou v objednávce za určenou cenu a realizovaných v souladu s objednávkou, realizace kterých probíhá v rámci vysílání a odběru dat pomocí teleinformatických systémů na individuální přání uživatele, bez současné přítomnosti smluvných stran, přičemž tyto data jsou transmitovány prostřednictvím

2 veřejných sítí v smyslu telekomunikačního zákona, nazýván rovněž služba. 8. Objednávka je to individuálně vyplněný objednávkový formulář podepsaný uživatelem. 9. Obchodní podmínky označují tyto obchodní podmínky. 3. Podmínky uzavírání smlouv 1. Objednávky ze strany Klienta ke službě se provádí : a) podpisem a poskytnutím objednávkového formuláře na poskytnuté poskytovatelem služeb faxové číslo nebo b) odesláním objednávkového formuláře na následující adresu: nebo c) prostřednictvím obchodního zástupce Poskytovatele služeb nebo d) vyplněním formuláře on-line a objednáním elektronicky. 2. Nutným předpokladem pro spuštění Stříbrného nebo Zlatého balíčku v plném rozsahu je obdržení poskytovatelem služeb platu, pokud není uvedeno jinak v závěrech mezi stranami a ujednání byly zahrnuty do objednávky schválené poskytovatelem služeb nebo samostatné dohody mezi stranami. 3. Aktuální ceny balíčků jsou uvedeny v ceníku, který je k dispozici na Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na změnu ceníku kdykoli. 4. V době přijetí obednávky na služby, Poskytovatel služeb začne poskytovat služby prostřednictvím rezervaci technických a lidských zdrojů potřebných pro realizaci objednávky. 5. V případě uzavření smlouvy elektronickou cestou a platby s vaší kreditní kartou spustená je cyklická platba. Pokud si zakoupíte měsíční předplatné, na začátku každého měsíce poskytování služby kreditní kartou zákazníka bude účtován měsíční poplatek za správný balíček dle ceníku. 6. Ukončení smlouvy uzavřené elektronicky následuje zasláním oznámení na adresu nebo poštou na adresu společnosti. Ukončení smlouvy končí pobírání dalších cyklických plateb. Služba bude poskytnuta až do konce běžného účetního období, pokud je výpověď dána alespoň tři dny před jeho koncem. 7. V případě zrušení poskytování služby před koncem účetního období, se služba považuje za správně provedenou. Zákazník není oprávněn na žádné finanční nároky. 8. Jestli pro správné plnění smlouvy uživatel používá jakékoliv díla chráněny zákonem o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským, musí uživatel získat příslušný souhlas oprávněných osob vykonavatelů těchto práv na oprávnění poskytovatele užívat

3 tyto díla v souladu s jejich účelem a pro plnění smlouvy v oblastech využití definovaných v čl. 50 uvedeného zákona. Souhlas, o kterým se píše v tomto odstavci, musí rovněž oprávňovat poskytovatele na vykonávání práv souvisejících s těmito díly a vydávání eventuálních licencí nebo sublicencí třetím osobám, jestli to bude nezbytné pro náležité plnění smlouvy. 9. Uživatel snáší všechny eventuální náklady spojené s jakýmikoli nároky vznesenými proti poskytovateli, založenými na obvinění z porušování autorských práv tím, že na portálu umístil díla uvedená výše v bodě Autorská práva k portálu a k Stříbrnému nebo Zlatému balíčku patří poskytovateli. 11. Autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví veškerých děl, jak i elementů stanovících samostatné části jiných děl a jiné tvorby, které jsou předmětem práv duševního vlastnictví a které vytvořil poskytovatel v rámci plnění povinností vyplývajících z těchto obchodních podmínek, patří výlučně poskytovateli od chvíle určení jejich podoby, dokonce i v částečné formě. 12. Uživatel v žádném případě nenabývá jakákoliv majetková autorská práva ke grafickým řešením umístěným na portálu v souvislosti s objednanými službami. 4. Druh a rozsah poskytovaných služeb 1. Služby jsou poskytovány na profilech profesionálů uvedených v objednávce a umístěných na portálu. 2. Profesionálové, na profilech kterých má být služba aktivována, musí být zaregistrováni na portálu a musí umožnit verifikaci pravdivosti uváděných informací. 3. Služba pod názvem Stříbrný balíček se skládá z následujících elementů (funkcí): a) propagace profilu na stránkách výsledků hledání lékařů (sponzorované odkazy) b) možnost používat kalendář návštěv c) možnost umístění dodatečných fotografií d) okamžité informování o nových příspěvcích na profilu e) týdenní statistiky zasílány na ovou adresu f) zvýraznění na výsledcích hledání lékařů 4. Zlatý balíček kromě veškerých elementů Stříbrného balíčku nabízí ještě: a) možnost umístit fotografii jako pozadí profilu b) sponzorované odkazy, které vynikají svým speciálním dizajnem

4 c) možnost umístit na profilu informace o ukončených školách, absolvovaných stážích, získaných atestacích, udělených cenách a vyznamenáních, vydaných publikacích, ovládaných cizích jazycích možnost umístění skenů svých certifikátů 5. Podmínky poskytování služeb. 1. Poskytovatel poskytuje služby uživateli, v rozsahu a za podmínek uvedených v objednávce a těchto obchodních podmínkách. 2. Poskytování služeb se začíná ve chvíli, kdy poskytovatel obdrží objednávku od uživatele. 3. Služba bude aktivována v průběhu 2 pracovních dní od obdržení platby poskytovatelem, pokud nebylo s poskytovatelem dohodnuto jinak. 4. Poskytovatel se zavazuje: a) aktivovat a udržovat Stříbrný nebo Zlatý balíček na portálu, na profilech určených uživatelem; b) zpřístupnit editační panel nástrojů na profilu profesionála; c) zabepečit pomoc při úpravě profilů profesionála, na kterých byla služba aktivována, po dobu prvních 21 dní ode dne aktivace služby. 5. Uživatel se zavazuje: a) provádět platby načas; b) na profilu s aktivovanou službou poskytovat úplné a aktuální informace; c) spolupracovat s poskytovatelem při aktivaci služby. 6. Poskytování obsahu protiprávního charakteru uživatelem je zakázáno. Uživatel nese odpovědnost za obsah materiálu poskytnutého na aktivaci služby a za všechny jiné důsledky, které vyplývají z poskytnutí nepravdivých nebo protiprávních informací. 7. Uživatel si je plně vědom a akceptuje fakt, že návštěvníci portálu mají možnost umísťovat komentáře a hodnocení služeb poskytovaných profesionály, a nebude mít proti tomu námitky. 8. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout publikovat materiál, který podle jeho názoru odporuje dobrým mravům, je protiprávní nebo propaguje subjekty, které svou podnikatelskou aktivitou konkurují podnikatelské aktivitě poskytovatele, bez uvedení odůvodnění. 9. Všechna data poskytovatele, které uživatel získá v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy, stanoví obchodní tajemství v smyslu zákona z dne 16. dubna 1993 o boji s nekalou soutěží a podléhají právní ochraně. 10. Využívání nebo zveřejnění informací vyplývajících z této smlouvy, které vznikly počas a v

5 souvislosti s plněním smlouvy, z jiného důvodu než realizace objednávky, budou stanovit čin nekalé soutěže v smyslu zákona z dne 16. dubna 1994 o boji s nekalou soutěží. 11. Technické požadavky na vybavení uživatele, nezbytné pro spolupráci s teleinformatickým systémem poskytovatele: a) přístup k internetu, b) vlastní ová adresa, c) jeden z následujících internetových prohlížečů: Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer, Opera, aktualizovaný na nejnovější verzi, d) počítač s technickými parametry, které umožňují fungování internetových prohlížečů uvedených v bodě c. 12. Poskytovatel není odpovědný za jakoukoliv škodu, která může vzniknout uživateli v souvislosti s neposkytnutím nebo nesprávným poskytnutím služeb, které jsou předmětem této smlouvy, pokud škoda nevznikla výlučně vinou poskytovatele. 13. Služby budou poskytovány po dohodnutou dobu. Protože poskytnutí služby je spojeno s odblokováním určité funkce profilu na jistý čas (záruční charakter závazku), v souvislosti s tím to má stejné důsledky jako realizace objednávky a poskytovateli bude přináležet 100% platby, bez ohledu na to, jestli uživatel službu opravdu využívá nebo ne. 14. Uživatel má právo žádat zrušení poskytování služeb před dohodnutým termínem. Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti se záručním charakterem závazku poskytovatele v případě zrušení poskytování služeb před termínem na žádost uživatele se objednávka považuje za zrealizovanou a uživatel nebude vůči poskytovateli vznášet žádné nároky ani žádosti spojené s nevyužitím výše uvedené objednávky; uživatel nebude mít ani nárok na vrácení celé platby za službu, nebo její části. 15. Strany se dohodly, že poskytovatel má právo na celou platbu, i kdyby se uživatel rozhodl od služby odstoupit. 16. Poskytovatel si vyhrazuje právo zamezit aktivaci přístupu k službě v případě, že uživatel částečně nebo celkově mešká s platbami za jiné služby. 17. Poskytovatel v žádným případě nezodpovědá za ušlý zisk uživatele v souvislosti se škodou, která z jeho strany vznikla. 18. Poskytovatel si vyhrazuje právo zastavit poskytování nebo odmítnout poskytování služby v každé chvíli, jestli je podle názoru poskytovatele obsah nebo forma služeb protiprávní, představuje konkurenční nabídku ve vztahu k podnikatelským aktivitám poskytovatele nebo je jiným způsobem nepřijatelná. 6. Reklamace

6 1. Poskytovatel dává k dispozici ovou adresu sloužící k zasílání otázek a reklamací. 2. Reklamaci je možné uplatnit ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy služba měla být poskytnuta. 3. Reklamace budou vyřizovány ve lhůtě 7 pracovních dnů od chvíle obdržení reklamace od uživatele. 4. Reklamace musí obsahovat zejména předmět reklamace a okolnosti, které ji odůvodňují. 5. V případě nedodržení lhůty pro provádění aktů péče, nebude stížnost nebude brana v úvahu. 6. Zákazníci, kteři jsou spotřebitelé mohou odstoupit od smlouvy. Odstoupení je možné bez udání důvodu do 10 dnů po uzavření každé smlouvy. 7. V případě odstoupení od smlouvy cenu opatření ve výši kuponů zákaznáka jsou vrácené pouze na účet kreditní karty, ze kterého byla platba provedena. 8. Lhůta pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy začíná běžet v okamžiku přijetí těchto Podmínek a zatížení kreditní karty Zákazníka. Za účelem splnění lhůty na odstoupení stačí poslat příslušné prohlášení před skončením její platnosti. Veškeré náklady spojené s odstoupením od smlouvy, jako například náklady na korespondenci obsahující prohlášení o odstoupení od smlouvy Zákazníka se bude Zákazník platit sám. Tyto náklady nebudou hrazeny poskytovatelem služeb. 9. V případě odstoupení od smlouvy, bude každá strana vrácet druhé všechno, co dostala. Úhrada musí být provedena do 14 dnů od nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy, a to způsobem popsaným v kapitole 8 výše. 7. Závěrečná ustanovení 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo vykonávat údržbové práce na teleinformatickém systému poskytovatele, které mohou uživatelům způsobit potíže nebo jim znemožnit využívání služby. O termínech prací a předpokládaném času jejich trvání bude uživatel informován před jejich zahájením. 2. V případě znemožnění fungování následkem zásahu vyšší moci, a hlavně poruchy serverů poskytovatele, se poskytovatel zavazuje prodloužit dobu trvání služby o dobu působení vyšší moci. 3. Na záležitosti, které tyto obchodní podmínky neupravují, se vztahují ustanovení polského práva, zejména Občanského zákoníku (čl. 16, odst. 93 z r ve znění pozdějších předpisů), Zákona o poskytování služeb elektronickou formou (čl. 144, odst. 1204), Telekomunikačního zákona (čl. 73, odst. 852 z r ve znění pozdějších předpisů) a Zákona o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským (čl. 24, odst. 83 z r ve znění pozdějších předpisů).

7 4. Všechny sporné záležitosti, které není možné vyřešit povoláním se na předpisy těchto obchodních podmínek, se budou řešit mimosoudní cestou. 5. Příslušným soudem k řešení sporů vyplývajících z obchodních podmínek je soud v místě sídla poskytovatele.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ I.1 Společnost MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o., se sídlem Drtinova 557/10, Praha 5, PSČ

Více

Direct Language Hub - www.dlhub.eu

Direct Language Hub - www.dlhub.eu Podmínky pro poskytnutí a využívání elektronických služeb strana 1 Podmínky pro poskytnutí a využívání elektronických služeb 1 Tento dokument (dále jen Podmínky), upravuje pravidla pro poskytnutí a využívání

Více

Definice pojmů. Scanfore s.r.o. - IT divize egen. se sídlem Podpěrova 2, Brno, 621 00 IČ: 28288351 DIČ: CZ28288351

Definice pojmů. Scanfore s.r.o. - IT divize egen. se sídlem Podpěrova 2, Brno, 621 00 IČ: 28288351 DIČ: CZ28288351 Scanfore s.r.o. - IT divize egen se sídlem Podpěrova 2, Brno, 621 00 IČ: 28288351 DIČ: CZ28288351 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58827 www.egen.cz

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejných telekomunikačních služeb společnosti IS DATA s.r.o.

Všeobecné podmínky poskytování veřejných telekomunikačních služeb společnosti IS DATA s.r.o. Všeobecné podmínky poskytování veřejných telekomunikačních služeb společnosti IS DATA s.r.o. 1. Předmět všeobecných podmínek Všeobecné podmínky poskytování Veřejných telekomunikačních služeb společnosti

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba.

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Provozovatel: MobilBonus s.r.o., se sídlem Úvoz 18, 58601 Jihlava,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB ADV Computers s.r.o. provozovatel sítě ADVnet

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB ADV Computers s.r.o. provozovatel sítě ADVnet VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB ADV Computers s.r.o. provozovatel sítě ADVnet Článek 1 Definice V těchto všeobecných smluvních podmínkách mají níže uvedené pojmy následující význam:

Více

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

Obchodní podmínky společnosti savana.cz platné od 25. března 2014 Obchodní podmínky společnosti savana.cz Obecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., pro zajištění služby DOBRÝÚŘAD, internetového systému zpětné vazby provozovaného na www.dobry-urad.cz 1. SMLUVNÍ STRANY Poskytovatel:

Více

Weby na míru. Všeobecné obchodní podmínky. I. Základní ustanovení. Better media s.r.o.

Weby na míru. Všeobecné obchodní podmínky. I. Základní ustanovení. Better media s.r.o. Weby na míru Všeobecné obchodní podmínky Better media s.r.o. IČ: 242 49 246 Za Sídlištěm 448 25241 Dolní Břežany (dále jen,,poskytovatel ) I. Základní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kuchaři do domu s.r.o. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kuchaři do domu s.r.o. Souhlas se zpracováním osobních údajů Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kuchaři do domu s.r.o. Souhlas se zpracováním osobních údajů 1 Úvodní ustanovení, definice a výklad pojmů 1.1 Definice některých pojmů 1.1.1 Systém Kuchaři do domu

Více

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.!

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.! Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) spolu s ceníkem a aktuální nabídkou na internetových stránkách Provozovatele stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ NETBOX

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ NETBOX VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ NETBOX Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Společnost SMART Comp. a.s., se sídlem Brno, Kubíčkova 1115/8, IČ: 25517767, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NETBOX A KUKI

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NETBOX A KUKI VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NETBOX A KUKI Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Společnost SMART Comp. a.s., se sídlem Brno, Kubíčkova 1115/8, IČ: 25517767, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Strana 1 ze 6. Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností Náš NET, s.r.o.

Strana 1 ze 6. Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností Náš NET, s.r.o. Strana 1 ze 6 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností Náš NET, s.r.o. 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1. Tyto Všeobecné podmínky

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatelem se rozumí společnost AIRWAYNET a.s. se sídlem Hládkov

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY Impact Hub Ostrava

OBCHODNÍ PODMÍNKY Impact Hub Ostrava OBCHODNÍ PODMÍNKY Impact Hub Ostrava V návaznosti na Členskou smlouvu uzavřenou mezi Hubem a Odběratelem (dále jen Smlouva ) se smluvní strany dohodly učinit nedílnou součástí Smlouvy i tyto Obchodní podmínky

Více

Rámcovou smlouvu o poskytování služeb a licencí k systému Previo dle ust. 1746 odst. 2, zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Smlouva )

Rámcovou smlouvu o poskytování služeb a licencí k systému Previo dle ust. 1746 odst. 2, zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Smlouva ) Doručovací adresa: Zápis do obch. rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C 230379. E-mail: info@previo.cz Jednající osoba: Provozovatel a (dále také jen Smluvní strany ) níže uvedeného dne uzavřeli

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 ČLÁNEK 1 Informace o Bance 1.1 Základní údaje: J&T BANKA, a. s. Pobřežní 14, 186 00 Praha 8,

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. (dále

Více

Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o. Článek 1 Definice 1.1 Pro účely VP mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak: 1.1.1 Cena cena za Služby,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Zákazníkem při poskytování webhostingových služeb Klenot.cz, dále

Více

PODA 31. 8. 2012 SMLOUVA, JEJÍ ZMĚNY A TRVÁNÍ

PODA 31. 8. 2012 SMLOUVA, JEJÍ ZMĚNY A TRVÁNÍ Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací a dalších souvisejících služeb společností PODA a.s. pro podnikatele a jiné osoby, které nejsou spotřebiteli vydané dne 31. 8. 2012 1. SMLOUVA,

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Axfone s.r.o. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb obchodní společnosti Poski.com s.r.o. (dodavatel) se sídlem 28. října 1584/281, Ostrava Mariánské Hory, 709 00, IČ:27791505,

Více

SMLOUVA O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

SMLOUVA O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SMLOUVA O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společnostmi NEW TELEKOM, spol. s r.o. a OLO SMLOUVA O PROPOJENÍ Strana 1 (celkem 21) (dále jen "Smlouva") mezi společností NEW TELEKOM,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CYBER-ENGLISH s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CYBER-ENGLISH s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CYBER-ENGLISH s.r.o. www.cyber-english.cz www.cyber-english.com www.cyberstudy.cz www.cyberstudy.eu 1. ÚVOD Všeobecné obchodní podmínky, které tvoří tento dokument, upravují

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky hi-next.cz Všeobecné obchodní podmínky vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací 1 Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Obsah 2. Definice pojmu... 3 3. Služba a její rozsah... 4 4. HelpDesk centrum... 4 5. Vznik, změna, trvání a ukončení smlouvy...

Více