Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání L/524 Podnikání (dálková forma vzdělávání) EKONOMIKA PODNIKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 64-41-L/524 Podnikání (dálková forma vzdělávání) EKONOMIKA PODNIKU"

Transkript

1 Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání L/524 Podnikání (dálková forma vzdělávání) EKONOMIKA PODNIKU ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 1. Základní ekonomické pojmy 2. Trh, tržní subjekty, tržní mechanizmus 3. Národní hospodářství 4. Státní rozpočet, hospodářská politika státu 5. Právní formy podnikání, podnik 6. Obchodní společnosti 7. Živnostenské podnikání 8. Podnikatelský záměr, zakladatelský rozpočet 9. Majetková struktura podniku 10. Podnikové činnosti 11. Ceny a cenová tvorba 12. Finanční řízení podniku 13. Daňová soustava ČR 14. Pojistné na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění 15. Marketing a management 16. Odbyt 17. Pracovní právo 18. Okolí podniku 19. Bankovnictví a pojišťovnictví 20. Obchodní vztahy

2 ÚČETNICTVÍ ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 1. Právní úprava účetnictví 2. Účetní dokumentace 3. Daňová evidence 4. Inventura a inventarizace 5. DPH a její účtování 6. Pohledávky a závazky 7. Rozvaha a účty 8. Účetní technika 9. Zásoby 10. Pořízení materiálu z dovozu 11. Dlouhodobý majetek 12. Odpisování dlouhodobého majetku 13. Finanční majetek 14. Pokladna a ceniny 15. Pohledávky a závazky 16. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 17. Poskytnuté a přijaté zálohy 18. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 19. Náklady a výnosy 20. Účetní uzávěrka a závěrka

3 ODBORNÉ PŘEDMĚTY praktická zkouška 1. Základní ekonomické výpočty (kalkulace, normy zásob, atd.) 2. Přímé a nepřímé daně 3. Mzdové výpočty 4. Účtování majetku a jeho zdrojů 5. Hospodářský výsledek, náklady, výnosy 6. Účtování finančních prostředků 7. Obchodní dopisy 8. Personální písemnosti a osobní dopisy 9. Využití kancelářského balíku MS Office (Excel, Word) Ve Strážnici dne Ing. Petra Fialová ředitelka školy

4 Stanovení forem, termínů a témat nepovinných předmětů profilové části maturitní zkoušky PRÁVO ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 1. Základní právní pojmy právo a stát, právní řád, právní normy, druhy právních norem, publikace a forma právních předpisů. Platnost, účinnost a působnost právních předpisů. Právní vztahy, právní skutečnosti (úkony). 2. Občanské právní vztahy a způsobilosti charakter právních norem v občanském právu, práva věcná a závazkové právo (jejich rozdíl), majetková práva občanů, věci a jejich členění, ochrana osobnosti. 3. Přehled věcných práv právo vlastnické, právo dědické, právo duševního vlastnictví, spoluvlastnictví (bezpodílové a podílové), držba, věcná práva k cizím věcem (věcná břemena, zástavní právo, zadržovací právo). 4. Závazkové právo obsah závazků, vznik závazků (smlouva, omyl při vzniku závazku), společné dluhy a společné pohledávky, odpovědnost za vady, změny obsahu závazků (prodlení dlužníka, prodlení věřitele), změny účastníků závazků (postoupení pohledávky, převzetí dluhu), zástavní právo, zadržovací právo, smluvní pokuta, ručení, dohoda o srážkách ze mzdy, zánik závazků splnění, dohoda, nemožnost plnění, uplynutí doby, smrt dlužníka nebo věřitele, započtení, výpověď, neuplatnění práva. 5. Ústavní právo pojem, ústavní právo, ústavní soud, ústava 6. Právo EU státy EU, sídla EU, instituce EU, soudnictví EU, historie EU, státy EU, právo EU primární a sekundární prameny (nařízení, směrnice, normativy, doporučení, stanoviska). 7. Druhy pojmenovaných smluv (občanské právo) kupní smlouva, směnná smlouva, darovací smlouva, nájemní smlouva, nájem bytu, smlouva o dílo, půjčka a výpůjčka, smlouvy o přepravě (smlouva o přepravě osob, smlouva o přepravě nákladu), příkazní smlouva (smlouva o obstarání věci, smlouva o obstarání prodeje věci), pojistné smlouvy, odpovědnost za škodu.

5 8. Pojem a prameny obchodního práva obchodní zákoník, podnikání, podnikatel, obchodní rejstřík, podnik. 9. Druhy obchodně - právních smluv kupní smlouva, smlouva o prodeji podniku, smlouvy o dopravních službách (smlouva o přepravě věci, zasilatelská smlouva, smlouva o nájmu dopravního prostředku, smlouva o provozu dopravního prostředku), licenční smlouva, smlouvy v peněžnictví, ostatní smlouvy v obchodně právních vztazích (kupní smlouva, smlouva o prodeji podniku, smlouvy o dopravních službách). 10. Obchodní závazkové vztahy závazkové právo v obchodním zákoníku (uspořádání), obchodní smlouvy, společné závazky, změny, zajištění a zánik obchodních závazků, náhrada škody v obchodních závazcích. 11. Pojem, historie a prameny živnostenského práva podmínky provozování živností, druhy živností, živnostenské oprávnění, živnostenský rejstřík, provozování živností. 12. Správní právo, obce, kraje pojem a prameny správního práva, obce, kraje, jejich hospodaření a působnost, občané a orgány obce, správní řízení. 13. Obchodní právo a podnikatelské subjekty obchodní zákoník, obchodní rejstřík, rejstříkové, soudy, obchodní jméno. 14. Právní formy obchodních společností osobní, kapitálové, ostatní druhy společností (joint venture, občanskoprávní sdružení, tichá společnost, kartel, konsorcium, holding). 15. Pojem a prameny pracovního práva prameny pracovního práva, právo na zaměstnání (zprostředkování pracovního uplatnění, úřady práce, rekvalifikace, hmotné zabezpečení v nezaměstnanosti). 16. Podnikání podnikání, podnikatel (fyzická osoba, právnická osoba, zahraniční osoba). Podnikání dle obchodního zákoníku a živnostenského zákona. Právní formy podnikání. 17. Pracovní poměr pracovní poměr a jeho druhy, vznik pracovního poměru (pracovní smlouva). Změny a ukončení pracovního poměru převod zaměstnance na jinou práci, ukončení pracovního poměru (dohoda, výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru, zrušení ve zkušební době), Pracovní doba rovnoměrné rozvržení pracovní doby, nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, směny. 18. Odměňování práce mzda, mzdová soustava (kvalifikační katalogy, mzdové tarify a tarifní stupnice, formy mezd, pohyblivé složky mezd). 19. Péče o zaměstnance ze strany zaměstnavatele a státu, pracovní podmínky žen a mladistvých, dovolená na zotavenou, rodičovská a mateřská dovolená délka dovolené, nárok na dovolenou, doba čerpání, nevyčerpaná dovolená. 20. Sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění právní úprava, dávky sociálního zabezpečení, poplatníci a odvod pojistného na soc. zabezpečení, zabezpečení při pracovní neschopnosti, plátci veřejného zdravotního pojištění, výše pojistného, zdravotně pojištěné osoby, co se hradí ze zdravotního pojištění.

6 21. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci právní předpisy o BOZP, povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele. 22. Trestní právo pojem a prameny, trestní právo hmotné a trestní právo procesní, trestné činy a jejich pachatelé, přestupky, pojem a prameny, podmínky trestní odpovědnosti (naplnění skutkové podstaty, vina, eventuální důvody vylučující trestnost), tresty a ochranná opatření, příklady trestných činů, průběh trestního řízení, tresty a ochranná opatření. 23. Odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu obecná odpovědnost a zvláštní druhy odpovědnosti. 24. Ochrana spotřebitele právní předpisy související s ochranou spotřebitele, zákon o ochraně spotřebitele, hospodářské soutěžení a nekalá soutěž, zákon o České obchodní inspekci, další zákony, reklamace. 25. Rodinné právo pojem a prameny, ochrana dětí, vyživovací povinnosti, zásada solidarity, vztahy mezi rodiči a dětmi, rodičovská zodpovědnost, náhradní výchova, rodina, manželství, příbuzenství. 26. Státní organizace, družstvo státní podnik, rozpočtové a příspěvkové organizace, vznik družstva, založení družstva, orgány družstva. 27. Obchodní společnosti členění obchodních společností, založení a vznik, základní jmění, vklad společníka, rezervní fond, zrušení a zánik obchodních společností (bez likvidace, s likvidací, konkurz). 28. Majetek podniku podnik, definice, organizace - podnik, znaky podniku, obchodní majetek, obchodní jmění, čisté obchodní jmění. 29. Evidence podnikatelské činnosti zákon o účetnictví, zákon o dani z příjmu fyzických osob, daňová evidence. 30. Právní úprava daňové soustavy daňové zákony, druhy daní v ČR a jejich popis, přímé daně zákony o majetkových daních, o dani z příjmu fyzických a právnických osob, nepřímé daně.

7 OBČANSKÁ NAUKA ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 1. Politické ideologie (liberalismus, socialismus, nacismus, enviromentalismus, konzervatismus, komunismus, fašismus, anarchismus) 2. Demokracie a její hodnoty (pojem demokracie, lidská práva, dělba státní moci, přímá a nepřímá demokracie) 3. Politický pluralismus, politické strany, volby, volební systémy 4. Státní správa v ČR (moc zákonodárná, výkonná a soudní) 5. Obecní a krajská samospráva 6. Stát a národ (definice, formy států, národnostní menšiny, národní tradice) 7. Politický extremismus (nacionalismus, rasismus, antisemitismus, holocaust) 8. Globalizace (pojem, klady a zápory) a vybrané globální problémy (globální změna klimatu, znečišťování oceánů, terorismus, úbytek ozónu, kácení deštných pralesů,ekologické havárie, kyselé deště) 9. Zapojení ČR do mezinárodních organizací - OSN, NATO 10. ČR a Evropská unie (evropská integrace, orgány EU, zapojení ČR do EU) 11. Filosofie (definice, disciplíny, hlavní otázky filosofie), mýtus a filosofie 12. Předsokratovské období řecké filosofie (kosmologie, eleaté, atomisté, sofisté) a Sokrates 13. Vrcholné období řecké filosofie (Platón, Aristoteles) 14. Středověká filosofie (patristika, scholastika) 15. Renesanční filosofie (Koperník, Kepler, Galilei, Bruno, Machiavelli, Hobbes) 16. Empirismus a racionalismus (Bacon, Locke, Berkeley, Hume, Descartes, Leibnitz) 17. Osvícenství (Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Kant) a romantismus (Hegel)

8 18. Materialismus (Marx) a pozitivismus (Comte, Darwin) 19. Iracionalismus (Schopenhauer, Nietzsche) a vybrané kapitoly filosofie 20. století (filosofie života-bergson, neomarxismus-marcuse, křesťanská filosofie) 20. Vybrané kapitoly filosofie 20. století (existencialismus-heidegger, Sartre, Jaspers, novopozitivismus-russel, Carnap, Wittgenstein) 21. Světová náboženství (křesťanství, islám, judaismus, indická náboženství) 22. Socializace a její význam, sociální učení, verbální a neverbální komunikace 23. Sociální vztahy a struktura (pozice a role, mobilita, kontrola, stratifikace, stratifikační systémy), etapy vývoje lidské společnosti 24. Sociální útvary, sociálně-patologické jevy ve společnosti 25. Osobnost a její vlastnosti, etapy vývoje osobnosti 26. Psychické jevy osobnosti (temperament, schopnosti, charakter, rysy, motivy, postoje, vůle) 27. Psychické procesy osobnosti (poznávací, paměťové, motivační) a psychické stavy osobnosti (pozornost, city) 28. Reakce na zátěžové situace (stres, frustrace, deprivace), asertivita 29. Postavení mužů a žen ve společnosti, sociální percepce 30. Etika (definice, předmět, morálka a právo, profesní etika, etika a politika, etika v kritických okamžicích života)

Stanovení forem, termínů a témat

Stanovení forem, termínů a témat Stanovení forem, termínů a témat nepovinných předmětů profilové části maturitní zkoušky OBČANSKÁ NAUKA Forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí Termín: jaro 2015, podzim 2015 Témata: 1. Politické

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/05 Grafický design ARANŽOVÁNÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/05 Grafický design ARANŽOVÁNÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/05 Grafický design ARANŽOVÁNÍ 1. Práce aranžéra 2. Aranžérské materiály, nářadí a pomůcky 3. Tapetování 4. Barvy

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje.

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje. Témata ústní maturitní zkoušky ze společenských věd Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Školní rok: 2014-15 Vyučující: Mgr. Simona Palová Třída: oktáva, 4.A, 4.B 1. Psychologie jako věda. Definice

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015 Obor: Veřejnosprávní činnost Společná část maturitní zkoušky Povinné zkoušky:

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Učební osnovy : Základy společenských věd

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Učební osnovy : Základy společenských věd Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Základy společenských věd koordinovala Mgr. Lada Nepožitková Landová.

Více

Maturitní témata z OSZ

Maturitní témata z OSZ Gymnázium Pierra de Coubertina školní rok: 2014/15 Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 třída: 4.D 390 01 Tábor zkoušející: Mgr. Zuzana Lukešová Maturitní témata z OSZ 1) Psychologie jako věda předmět

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2)

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2) 5.4 Vzdělávací oblast - Člověk a společnost, Člověk a svět práce 5.4.1.1 Základy společenských věd 5.4.1.2.1 Společenskovědní seminář Podnikání 5.4.1.2.2 Společenskovědní seminář Právo Ročník 1. 2. 4.

Více

Maturitní okruhy ZSV

Maturitní okruhy ZSV Maturitní okruhy ZSV 1. a) Filozofie předmět filozofie, základní pojmy, vztah filozofie a náboženství, vztah filozofie a speciálních věd disciplíny filozofie gnozeologie, ontologie, etika základní filozofické

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH OTÁZEK A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH OTÁZEK A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY Studijní obor: 75-41-M/004 Sociální péče - sociálně správní činnost Forma studia: dálková Forma zkoušky:

Více

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Charakteristika předmětu Společenské vědy Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy je utvořen ze vzdělávacích oblastí Člověk a společnost a Člověk

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

3.4.1. Tabulace učebního plánu

3.4.1. Tabulace učebního plánu 3.4.1. Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Společenské vědy Ročník: 1. ročník, kvinta Tématická oblast Člověk jako jedinec (Psychologie) Úvod do psychologie Historický vývoj

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012

Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012 Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012 1. Maturitní témata z předmětu Ekonomika 2. Maturitní témata z předmětu Účetnictví (4. B, 4. C) 3. Maturitní témata

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost

Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost 1. zkouška (povinná): sociální zabezpečení kombinace praktické zkoušky a ústní

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Základy společenských věd vyšší gymnázium

Základy společenských věd vyšší gymnázium Základy společenských věd vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Základy společenských věd vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost z oboru Občanský a společenskovědní základ, z oblastí

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD PŘEHLED STŘEDOŠKOLSKÉHO UČIVA Mgr. Klára Bartoníčková, Mgr. Ladislav Buček, Mgr. Gabriela Michalčáková, Mgr. Jan Mochťák, Mgr. Klára Panovská, JUDr. Ivana Rabinská, PhDr.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Podnikání denní, dálková forma - ústní zkouška - blok ekonomických předmětů

Podnikání denní, dálková forma - ústní zkouška - blok ekonomických předmětů Maturitní okruhy jaro 2015 Podnikání dálková forma - ústní zkouška... 1 Provozní technika dálková forma... 6 Gastronomie denní, dálková forma... 8 Podnikání denní, dálková forma rok ukončení 2014 a dříve...

Více