Masarykova univerzita v Brně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita v Brně"

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Akademie staré hudby Teorie a provozovací praxe staré hudby Bakalářská diplomová práce 2011 Eva Benešová

2 Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Akademie staré hudby Teorie a provozovací praxe staré hudby Eva Benešová Kastráti a falzetisté Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Doc., Mgr. Vladimír Richter 2011

3 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury.

4 Děkuji za vedení práce Doc., Mgr. Vladimíru Richterovi.

5 OBSAH 1 Úvod Kastrát Vznik a vývoj tradice pěvců - kastrátů Italský fenomén - hon za pěveckou kariérou Kastrace Vztah církve ke kastraci Pěvci - kastráti Carlo Broschi - Farinelli Antonio Maria Bernacchi Francesco Bernardi - Senesino Gaetano Maiorano - Caffarelli Alessandro Moreschi Pěvecké umění kastrátů a pěvecká pedagogika Barokní ornamentika a způsob provádění ozdob Kontratenor Historie falzetistů - kontratenorů Pěvci - falzetisté, kontratenoři Alfred Deller René Jacobs Gerard Lesne Phillipe Jaroussky Andreas Scholl Závěr Resumé Resümée Použitá literatura Obrazová příloha...45

6 1 Úvod K vypracování bakalářské práce jsem si zvolila téma Kastráti a falzetisté. Jelikož se sama aktivně věnuji klasickému, opernímu zpěvu, vždy mě zajímalo, co a kdo zapříčinil, že hudba v období baroka, zejména v Itálii, byla, konkrétně po pěvecké stránce, tak pozoruhodná, originální a jedinečná. Jedná se o zpěv kastrátů, jejichž virtuozita nikdy nebyla předstižena. Zajímám se o problematiku tehdejšího pěveckého umění, praktik a života umělců kastrátů, kteří byli v pěveckém umění nedostižní. V práci poukazuji na odlišnost, ale i na návaznost a korespondování pěvecké tradice v dnešní době s obdobím baroka. V současnosti se již pěvci kastráti nevyskytují, ale o to zajímavější je skutečnost, že existují tzv. falzetisté - kontratenoři, kteří toto umění dokáží dále representovat a rozvíjet. Vysvětluji základní pojmy tématu. V první kapitole se soustředím na termín kastrát. V kapitole druhé uvádím historicky první zmínky, počátky, vývoj a rozvoj tradice kastrátského pěveckého umění. V následujících kapitolách popisuji samotnou kastraci, typy a metody. Uvádím, proč byli kastráti tak vyhledávaní a zmiňuji se i o vztahu církve k tomuto italskému fenoménu. Odsuzování, a na druhé straně vyzdvihování těchto božských pěvců. Další část mé práce prezentuje pěvecké umění kastrátů a pěveckou pedagogiku. Virtuozitu pěvecké techniky, ornamentiku, způsob ozdobování tehdejší doby. Uvádím také jednoho z nejznámějších pěvců, a to kastráta Carla Broschiho - Farinelliho. Za jeho pozoruhodnou barvu hlasu, výraz, techniku zpěvu, hlasový rozsah, který prý činil tři a půl oktávy, i přitažlivý zjev, byl nazýván: králem pěvců. Zmiňuji se o dalších slavných kastrátech. (např.: Antonio Maria Bernacchi, Francesco Bernardi Senesino, Gaetano Maiorano Caffarelli a poslední pěvec Alessandro Moreschi). Druhý termín, který popisuji ve své práci, je kontratenor. Poukazuji na novodobé pěvce kontratenory, jejichž pěvecká technika je téměř totožná s technikou pěvců kastrátů. Kontratenoři se začali využívat ve 13. století, nyní nahrazují, především v opeře, kastráty. Kontratertenor - hlas procházel masivní obnovou v popularitě v druhé polovině 20. století, částečně zapříčiněnou průkopníkem Alfredem Dellerem a zvýšenou popularitou barokní opery. Zveřejňuji slavné kontratenoristy, kterými jsou např.: René Jacobs, Gerard Lesne, Philippe Jaroussky, Andreas Scholl. 1

7 2 Kastrát Kastrát (z it. castrato, vzniklo z lat. castrare - zbavit mužského pohlaví, vykastrovat), jinak též evirato (z it. zbaven mužství) nebo musico (z it. hudebník, neboť v 18. století byl tento termín synonymem pro kastráta). 1 Kastrát je tedy mužský pěvec sopranista nebo kontraalt, který za svůj neporušený hlas vděčí chirurgickému zákroku na varlatech před dosažením dospělosti. V době pohlavního dospívání bylo zabráněno mutaci, a tím vzniku mužského hlasu. Byl zachován chlapecký hlas, jehož sytá barva a intensivní zvukovost zastiňovala hlasy falzetistů a hlasy ženské. Kastráti se původně využívali výhradně k interpretaci církevní hudby, avšak rozvoj opery v 17. století poskytl jejich talentu další možnosti. Do poloviny 18. století, kdy se objevila metastasianská opera seria, byli kastráti nenahraditelnou součástí operního života. Největší věhlas získal Carlo Broschi Farinelli. K dalším známým pěvcům kastrátům patřil: Domenico Cecchi Il Cortona, Nicolo Grimaldi Nicolini, Antonio Maria Bernacchi, Francesco Bernardi Senesino, Giovanni Carestini - Il Cupanino, Domenico Annibali Dominichino, Balino Gaetano Maiorano Caffarelli, Felice Salimbeni, Gioacchino Conti Egizziello, Gizziello Giovanni Tedeschi (Amadori), Giusto Ferdinando Tenducci, Gaspar Pacchierotti Gasparo, Luigi Marchesi Marchesini, Giovanni Francesco Grossi, Girolamo Crescentini, Giovanni Batista Velluti. Po Gluckově reformě začal význam kastrátů upadat, přestože ještě na počátku 19. století byli běžným jevem. Působili zejména v Itálii. 2 Giacomo Rossini napsal pro velkého kastráta Giovanni Battistu Vellutiho hlavní roli Arsaceho v opeře Aureliano in Palmira, která byla uvedena 26. prosince Tento experiment však již nezopakoval. 3 Posledním kastrátem byl Alessandro Moreschi ( ), člen sboru Sixtinské kaple, jehož hlas se podařilo počátkem 20. století zaznamenat na zvukový nosič. 4 1 Pro Italy znamená slovo musici jen sopranisty nebo altisty, jejichž hlas byl udržen uměle. Burney, Charle Hudební cestopis 18. věku, Státní hudební vydavatelství Praha 1966, s. 128, Všechny další citace jsou z tohoto vydání 2 Warrack, John. West, Ewan. Oxfordský operní slovník. Praha: Iris 1998, s. 256, Všechny další citace jsou z tohoto vydání. 3 Seeger, Horst: Opernlexikon. Berlin, Henschelverlag Kunst und Gesellschaft 1986, s Rosselli, J.: Moreschi, Alessandro. [online], [cit ]. Dostupné z: >. 2

8 3 Vznik a vývoj tradice pěvců - kastrátů Byzanc, léta Páně 361. Andělský hlas kastráta Brisóna se jiskřivě chvěje ve sboru, který doprovází obřad. Jedinečná harmonie jeho zpěvu naplňuje zbožnou radostí srdce věřících, kteří se shromáždili v chrámu Svaté Sofie. Ale mezi davem katolíků se potlouká nemálo ariánů, 5 příslušejících k herezi, která v té době ohrožovala tu pravou křesťanskou víru. Začínají létat kameny. Brisónův zpěv končí ostrým výkřikem: jeden z kamenů ho zasáhl do čela. Úžasný zpěvák klesá zkrvavený. Jan Zlatoústý a císařovna Eudokia strnuli hrůzou. První, protože eunuch Brisón byl nenahraditelnou vůdčí silou ve skvělém sboru ortodoxních chrámových zpěváků a dirigoval hymny, které zněly proti sborům nenáviděných ariánů, a císařovna proto, že eunuch úžasný a obdivovaný zpěvák, byl také jejím oddaným a nesmírně milovaným důvěrníkem. Od této chvíle byly sbory ariánů přísně zakázány, zatímco ortodoxní věřící, i když jim chybělo nenahraditelné Brisónovo vedení, dál poslušně zpěvem slavili Pána, podpoření hlasy dalších eunuchů.( ) 6 Epizoda, kterou zachytil ve svých Saturnáliích vzdělaný římský učenec Macrobios, žijící na konci 4. století po Kristu, potvrzuje, že pěvci - kastráti byli známi už v byzantské říši. Vypráví zde, že mnozí eunuši byli proslavení svým božským hlasem a svým zpěvem přispívali k nádheře hostin. Tradice pěvců - kastrátů, především mnichů, sahá mnoho století dozadu. Východní církev běžně využívala kastráty, přestože Fotios roku 870 v Konstantinopoli trestal jako bezbožné a kruté kněze, biskupy a diákony, kteří kastrovali chlapce, aby získali andělské hlasy. V 10. století přinesli tento zvyk na Pyrenejský poloostrov Maurové a údajně se odtud pěvci - kastráti dostali i do italských kostelů. V roce 1100 existovaly v kostelech byzantské říše sbory tvořené kastráty, což potvrzuje, že už ve středověku se sahalo ke kastraci chlapců pro bel canto. Roku 1137 dva řečtí eunuši dorazili do Moskvy, aby i zde vyučovali hudbě. Byli to kněží. Jeden z nich, jistý Manuel, silně ovlivnil církevní hudbu v Rusku a stal se biskupem ve Smolensku. Španělsko převzalo používání pěvců kastrátů u dvora a v kostelech z arabské tradice. Na konci dvanáctého století ve všech chrámech Konstantinopole tito zpěváci okouzlovali věřící během náboženských obřadů. 5 Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích, 1. svazek, Praha 1999, s. 206 Ariánství je směr v raném křesťanství (podle alexandrijského kněze Áreia). Ariánství hlásá, že Ježíš Kristus je stvořená bytost a není tedy s Bohem Otcem stejné podstaty (nemá božskou podstatu = není Bůh). Ariánství bylo odmítnuto v roce 325 na níjkajském koncilu (patrně za účasti císaře Konstantina I.) a bylo ustanoveno, že je Ježíš stejné podstaty jako Bůh Otec a je tedy Bohem. 6 Citace převzata z: De Angelis, Vanna. Eunuchové. Přeložila Alena Jíchová. Frýdek-Místek: Alpress, 2003, s.127. Všechny další citace jsou z tohoto vydání. 3

9 Jako zpěváci, ale také jako pedagogové, pak tito kastráti, většinou kněží, přispěli k šíření křesťanské liturgie v jiných zemích. V Itálii se pěvci - kastráti prokazatelně objevili kolem poloviny šestnáctého století. Jejich původ není přesně znám. Mohli přijít ze Španělska nebo z Východu, ale také z Konstantinopole, která už byla pod nadvládou Turků. Evropské dvory začaly se zájmem pokukovat po těchto hudebních zázracích. Roku 1569 bylo vévodou bavorským přijato šest zpěváků pod vedením božského kastráta Orlanda de Lassus, současníka a rivala slavného Palestriny, který zásadním způsobem přetvořil polyfonní zpěv a výchovu pěvců - kastrátů. Bulou z 27. září 1589 Sixtus V oficiálně potvrdil přítomnost těchto pěvců v liturgických sborech v chrámu svatého Petra. Party sopránů až do té doby zpívali španělští falzetisté, jimž teď kastráti začali tvrdě konkurovat. Kolem roku 1670 jezuita Tamburini, přesvědčený zastánce kastrace, napsal, že Pán je chválen daleko líbezněji, pokud jeho slávu vyzpívají andělské hlasy kastrátů. 7 ženy ať ve shromáždění mlčí. : Podle slov apoštola Pavla v Listu Korintským byly ženy vyloučeny z kostelů. Později i falzetisté museli opustit tato místa a byli nahrazeni pěvci - kastráty. Girolamo Rosini z Perugie, první kastrát v Sixtinské kapli, byl v dokladech o svém přijetí zapsán jako eunuch. Jeho hlas, sladší a silnější než hlasy falzetistů, byl definován jako přirozený a spontánní. Od této chvíle pěvci - kastráti definitivně vytlačovali falzetisty. Papež Klement VIII, zcela hluchý ke znění ediktu z Níkaie proti kastraci, přikázal nepřijímat už falzetisty a využívat jenom kastráty. 8 Roku 1772 vévoda z Würtembergru přijal dva chirurgy, aby kastrovali chlapce určené pro studium bel canta. Každý velký dvůr, nejen italský, si pak najímal znalce, aby vyhledávali pěvce kastráty, a to pro hudbu světskou i duchovní. Byly to například dvory v Bavorsku, Sasku, Prusku i Rusku. Po tři sta padesát let, od druhé poloviny 16. století, zaplňovali italští kastráti divadelní jeviště celé Evropy, zpívali u dvorů i v kostelech, a to především v kostelech papežského státu. Tento jedinečně italský fenomén způsobil zmrzačení tisícům chlapců, kteří pocházeli většinou z méně majetných rodin. Naděje na výdělek pro celou rodinu nebo na blahobytnější život pro vlastní děti přesvědčila mnoho otců, aby nechali vykastrovat syny. Koncem osmnáctého století bylo v Itálii ročně kastrováno na čtyři tisíce malých chlapců a stejný počet kastrace byl zaznamenán i ve Španělsku. Kastrace byla definitivně odsouzena osvícenci osmnáctého století. 7 De Angelis, Vanna. Eunuchové. Přeložila Alena Jíchová. Frýdek-Místek: Alpress, 2003, s.130. Všechny další citace jsou z tohoto vydání. 8 Marcello, Benedetto: Divadlo podle módy. Praha, Supraphon 1970, s. 51. Všechny další citace jsou z tohoto vydání 4

10 4 Italský fenomén - hon za pěveckou kariérou Téměř všichni italští kastráti pocházeli z nejchudších venkovských oblastí na jihu země, z Apulie, Neapolského království a Sicílie, ale také z území papežských států, Marek, Latia, Umbrie a Emilie, a v menší míře také z Toskánska a Lombardie. Neapol byla neprávem považována za nejdůležitější centrum kastrace chlapců kvůli zpěvu. Tento omyl se zrodil ze skutečnosti, že v Neapoli byly čtyři konzervatoře, vzniklé ze stejného počtu sirotčinců, v nichž se učili zpěvu mnozí vykastrovaní chlapci. Jména tří konzervatoří uvádí Charles Burney ve svém Hudebním cestopise 18. věku. 9 Téměř žádný z chlapců nebyl vykastrován v Neapoli, kde naopak bývali malí eunuši přijati, potom co podstoupili kastraci někde jinde. Britský konzul v Neapoli pan Jemineau a proslulý neapolský lékař dr. Cirillo potvrdili, že v konzervatořích v Neapoli to bylo zakázáno, a že mladí kastráti přicházeli z Leccie v Puglii. Než se operace provedla, údajně zavedli chlapce na konzervatoř, aby tam přezkoušeli, zda je možno očekávat pěkný hlas. Ten kdo operaci prováděl, byl stíhán pod trestem smrti a každý, kdo o ní věděl, trestem vypovězení. 10 Pěvci - kastráti převážně náleželi k chudým rodinám, včetně velkého Farinelliho, i když to byl šlechtic z Apulie. Pistocchi se narodil v rodině hudebníků, otec byl houslistou v bolognské katedrále. Melani, kastrát z Pistoie, syn zvoníka v katedrále, měl sedm bratrů hudebníků, čtyři z nich otec vykastroval, aby je přivedl na dráhu zpěváků. Původ všech zpěváků se obecně vysvětluje tím, že v jejich rodném městě žil učitel hudby, mimořádně schopný rozpoznat hlasové možnosti svěřených chlapců. A právě zvláštní sklon ke zpěvu byl předpokladem pro kastraci, o kterou musel formálně požádat sám chlapec. Rodiny zřídkakdy přiznaly, že podrobily syna kastraci, aby se vydal na dráhu zpěváka. Častěji bylo zmrzačení zdůvodněno pádem z koně, kousnutím nějakého zvířete, především psem, divokými vepři, nebo terapeutickou nezbytností, aby se zabránilo vzniku kýly. Jedno ze tří vykleštěných dětí běžně zemřelo na následky infekce nebo předávkování opiem, které se při operaci používalo jako anestetikum. Pokud dítě zákrok přežilo a bylo přijato do církevního sboru, následovalo deset i více let intenzivního hudebního výcviku Byla to konzervatoř: S. Onofrio, La Pietá a Santa Maria di Loreto. 10 Burney, Charle Hudební cestopis 18. věku, Státní hudební vydavatelství Praha 1966, s. 127, Všechny další citace jsou z tohoto vydání. 11 Marcello, Benedetto: Divadlo podle módy. Praha, Supraphon 1970, s. 51. Všechny další citace jsou z tohoto vydání. 5

11 5 Kastrace Kastrace se u mužů prováděla už před tisíciletími. Nejstarší zmínky jsou z Číny, ale setkáváme se s ní ve všech kulturách a dobách. Dříve se kastrovali lidé z různých důvodů: z náboženských, kdy obětovali mužství nějakému účelu, bohyni apod. Nechali se kastrovat, aby se mohli stát strážci v harémech. Dále se prováděla kastrace válečným zajatcům, protivníkům, nepřátelům, aby se nemohli rozmnožovat, nebo aby byli povolnými otroky. Kastrací se trestali všichni, kdo spáchali zločin patřící do sexuální oblasti: zprznění, znásilnění nebo cizoložství. Prospěchářským důvodem byla kastrace hochů zpěváků, kteří se nechali kastrovat v naději na výdělek pro celou rodinu nebo na blahobytnější život. Dnes se kastruje především z důvodů lékařských. Při zhoubných chorobách varlat a nádorech. Varlata tvoří semeno, ale i chemickou látku - hormon testosteron, který odchází přímo do krve. Tento hormon vede k tomu, že v době dospívání se chlapec mění v muže se všemi tělesnými i duševními vlastnostmi. Proto při odstranění varlat před pubertou se chlapec v muže ani nevyvine. Chybí mu vous, ochlupení pod pažemi, na hrudi a v krajině stydké. Pyj je zakrnělý, růst končetin neúměrný k délce trupu. Hlas nese dětskou barvu. Postava je zprvu chatrná, později často ženského typu s tlustými hýžděmi, boky, ňadry a břichem. Nedostatek testosteronu může způsobit u mužů předčasné stárnutí a jistou formu stařecké melancholie. Operace vede k neplodnosti, není však ovlivněna touha a schopnost vzrušivosti, protože se semenná tekutina tvoří v prostatě. Můžeme tak vysvětlit známé erotické dobrodružství některých proslulých kastrátů. 12 Kastrace týkající se pěvců, nemohla být provedena před sedmým rokem dítěte a ne později než ve dvanácti letech. Chlapci byl proveden řez od konečníku ke kořeni penisu. Pak byla varlata extrahována a uříznuta nožem. Procento úmrtnosti se pohybovalo mezi 10 a 80 procenty. Na operaci nebyl vždy najímán zkušený chirurg. Záleželo na tom, jak byla rodina movitá. Vykastrovaný chlapec se vyhnul mutaci, tedy přirozenému snížení hlasu o jednu oktávu. Zablokoval se vývoj, vzrůst hrtanu. Hrtan - larynx kastráta si zachoval tvar a pružnost hrtanu dětského, navíc jeho možnosti mohly být lépe využity vzhledem k úžasné pružnosti hlasivek, získané léty a stálým cvičením, neobyčejně tvrdým. Kromě toho kastrace rozvíjela hrudní koš, který dával pěvcům - kastrátům sílu, jíž ženy 12 Celletti, Rodolfo: Historie belcanta. Praha, Paseka 2000, s. 97. Všechny další citáty jsou z tohoto vydání. 6

12 a falzetisté nikdy nemohli dosáhnout. 13 Hlas kastráta byl mnohem lehčí než mužský hlas. Zářivější a jasnější než hlas ženský a kvalitnější než hlas dětský. Jedinečný hlas kastrátů svojí silou, technikou a výrazem produkoval skutečné zázraky. Avšak bylo jen málo šťastlivců, kteří si dobyli slávu velkých zpěváků. Většina končila v podivných kostelních sborech, ztratili se někde v provinčním městě nebo v hudebních společnostech nízké úrovně, v nichž kastráti byli nuceni zdůrazňovat groteskní vzhled vlastního zmrzačení. 14 Mladý eunuch z císařského paláce v Pekingu Stark, James: Bel Canto, A History of Vocal Pedagogy.Toronto ; Buffalo : University of Toronto Press, 2003, s.7 Všechny další citace jsou z tohoto vydání. 14 Burney, Charle Hudební cestopis 18. věku, Státní hudební vydavatelství Praha 1966, s. 128, Všechny další citace jsou z tohoto vydání. 15 Obr. 1, De Angelis, Vanna, s

13 V antickém Římě rozlišovali dva typy eunuchů bílé a černé. Černými eunuchy byli nazváni kastráti, kteří se podrobili celkové kastraci. Totální kastrace byla charakteristická pro čínskou a islámskou kulturu. Ne však kvůli barvě pleti, ale pro své zmrzačení byli označeni touto barvou nicoty a noci, barvou temnoty a zoufalství. Bílí eunuši byli ti, kteří podstoupili částečnou kastraci. Penis byl ponechán, ale varlata mu byla uříznuta, odňata nebo rozmačkána. Bílí tedy ne barvou pleti, ale snad proto, že byli méně zkrvavení, když je nůž kastrátora zbavil plodivé síly. Existuje také hypotéza, že termín černý se užíval proto, že v evropských a asijských zemích se většinou zcela kastrovali afričtí otroci. Otrokům bílé pleti nebyl penis odstraněn. V císařském Římě pro označení těch, jimž byla odňata varlata, užívali název spadone. Název se ujal také podle města Spada v dávné Persii, kde měli ve zvyku kastrovat válečné zajatce. Současná literatura mluví o spadones, kteří se stali nenahraditelnými milenci žen nebo mužů. Muži je vyhledávali pro jejich zvláštní půvab a ženy zase proto, že milenec spadone je nemohl přivést do jiného stavu. Bílý eunuch byl také ten, kdo byl vykastrován ještě jako nedospělý chlapec. Byl jako spadone zbaven varlat, ale ne penisu, a za své zmrzačení odškodněn hlasem neuvěřitelné krásy. Před operací, v případě, že z chlapce měl být v budoucnosti zpěvák, byla použita mléčná lázeň. Kastrátoři používali jako anestetikum roztok opia, který dali oběti vypít. Avšak často nedokázali odhadnout bezpečnou dávku drogy, a tak spousta spadone umírala na předávkování. Proto dávali přednost tlaku na krční žílu nebo nechali pacienta trpět. Ke konci osmnáctého století se dospělo k názoru, že studená voda působí jako lehké anestetikum a zastavuje krvácení. Nicméně krvácení a infekce, způsobené absolutním nedostatkem hygienických opatření, měly často fatální následky. Kastrátoři, kteří se především specializovali na budoucí pěvce, pracovali velice často v Norcii a Neapoli, ale také v Puglii a Lombardii. Používali stejnou techniku. Vedli řez od řitního otvoru až k šourku. Dvěma prsty, které vnořili do rány, uchopili varlata a chámovod, vytáhli je a rychle odřízli. Krvácení, které následovalo, bylo zastaveno vroucím olejem či obklady z bylin nebo bahna. Metody více připomínaly mučení než léčbu. Operace musela být provedena nesmírně zručně. Pokud by nebyla odstraněna obě varlata, nebo kdyby v těle jedno varle zůstalo, protože ještě nesestoupilo do šourku, následky by mohly být tragické. Až by zpěvák dospěl do puberty, mohl by ztratil svůj stříbrný andělský hlas. Když jako děti, v sedmi nebo v deseti letech, podstoupili kastraci, pak se jich ujali učitelé zpěvu. Svůj triumf prožívali v Itálii sedmnáctého, osmnáctého a devatenáctého století. Když se nějaký pěvec stal virtuosem, přiřadil se k andělským hlasům pěvců - kastrátů 8

14 v Sixtinské kapli. A ke stykům církevním přidával i styky světské, protože se často stával protagonistou vášnivých a jedinečných erotických zážitků. Cituji: Giacomo Casanova, velký obdivovatel pěvců kastrátů, napsal, že slavný kastrát Tanducci, který měl hlas jedinečné krásy, mu v Londýně představil manželku a dvě děti. Nevěřícímu Benátčanovi pak Tanducci s úsměvem vysvětlil, že příroda ho obdařila třemi varlaty. Při kastraci přišel jenom o dvě. Casanova k tomu podotýká: Příroda z něho udělala monstrum, aby ho zachovala mužem. 16 Pokud varlata nebyla odňata, ale jenom stočena nebo rozmačkána, říkalo se kastrátovi thlibia. V prvním případě varlata zakrněla, neboť překroucení zamezilo přístupu krve. Podobně jako spadone ani thlibia netrpěl bolestivými a ponižujícími následky celkové kastrace. Protože měl penis, nemusel se uchylovat ke kanylám. Mohl močit přirozenou cestou a nemusel si zavádět kanylu přímo do močového měchýři, jak k tomu byli nuceni černí kastráti. Způsobem méně krvavým ztratil svou mužnost thlasia. Čistým krátkým řezem byly přerušeny semenné cesty. Thlasia pomalu a postupně cítil, že jeho varlata vysychají. Na těle nebyla žádná jizva a často, stejně jako u spadones, erotická touha dokázala překonat i neschopnost klasického pohlavního styku. A tak nevysvětlitelně a cestami zcela nečekanými dokázal prožít období, kdy byl milenec. Každá kultura se uchylovala ke svému způsobu kastrace, prováděnému už od nejstarších dob. Byla to súdánská, čínská, habešská a koptská metoda Citace převzala z: De Angelis, Vanna. Eunuchové. Přeložila Alena Jíchová. Frýdek-Místek: Alpress, 2003, s. 34. Všechny další citace jsou z tohoto vydání. 17 De Angelis, Vanna. Eunuchové. Přeložila Alena Jíchová. Frýdek-Místek: Alpress, 2003, s

15 6 Vztah církve ke kastraci Vztah církve ke kastraci byl obojaký. Jestliže na jedné straně bylo toto mrzačení stále trestáno, na druhé pak chóry kostelů v papežském státě, počínaje prestižním Sixtinským chórem, vyžadovaly pěvce - kastráty až do počátku devatenáctého století. Někteří papežové se odvolávali na svatého Tomáše Akvinského, podle něhož by všechno mrzačení mělo být zakázáno. V 16. století, když přítomnost pěvců - kastrátů v papežském státě začínala nabývat značných rozměrů, se papež Řehoř XIV. ( ) pokusil svými edikty zabránit kastraci dětí. Jeho následník Klement VIII. ( ) naopak povolil italským sopranistům zpívat v papežském sboru, ale i zcela nahradil falzetisty, kteří tam až do té doby působili. Od této doby se hlas falzetistů definoval jako hlas umělý a hlas kastrátů jako hlas přirozený. Kuriózní byl postoj Benedikta XIV. ( ), který byl, ohledně kastrace, k duchovní moci příliš tolerantní. V encyklice, zveřejněné roku 1749, mluvil o hrůzném zločinu, jehož obětí jsou děti, často se spoluvinou svých rodičů. Represivní zákony proti kastraci ale neprosadil. Odvolával se na potřebu ochránit duchovní hudbu před vulgaritou divadla. Tím byla chápána i ochrana pěveckého umění a interpretů. Zakázal tedy zpěvákům kostelních sborů vystupovat na veřejných scénách. Tento postoj umožnil Voltairovi tvrdit, že v 18. století zůstali pouze dva výrobci eunuchů: Velký Turek a Papež. Klement XIV. ( ) se pokusil omezit rozšiřování kastrací a rozkázal divadelním impresáriům, aby už pro ženské role nevyužívali převlečených eunuchů. I když papež zakázal kastraci ve svém státě, ze svého sboru však italské eunuchy nevyhnal. Vanna de Angelis ve své knize Eunuchové poukazuje na odpor proti kastraci a cituje ódu od Pariniho. Původně byla nazvaná Evirace, ale později přejmenovaná na Hudbu. Některé verše se kastrátům neúprosně vysmívají: Cituji: Hnusí se mi zpěvný slon, který na jeviště vstoupí, a když dojde pod balkon na těch nohou jako sloupy, z velké huby vydá hlásek jako ptáček konipásek. 10

16 Další zase pranýřují rodiče, kteří své syny poslali na toto mučení: Ach, nechť zhyne zbabělý otec, který jako prvý spáchal ostrou ocelí hnusný čin na vlastní krvi, jímž je navždy změněno zmrzačené plemeno. 18 V první polovině devatenáctého století jsme svědky rozloučení posledních sopranistů se scénou. Dále je přijímaly výhradně některé chrámové sbory a papežský chór. Až Lev XIII. podepsal příkaz, který definitivně vyloučil kastráty z papežského sboru. Nejdéle žijícím pěvcem - kastrátem byl Alessandro Moreschi, nazývaný římský anděl. Zpíval při mši na pohřbu krále Viktora Emanuela II. a v roce 1900 zpíval v Panteonu na pohřbu krále Umberta I. Savojského. Poté, co v roce 1903 papež Pius X. řádně vyhostil kastráty ze své kaple, Moreschi stále zpíval v San Pietru Citace převzala z: De Angelis, Vanna. Eunuchové. Přeložila Alena Jíchová. Frýdek-Místek: Alpress, 2003, op. cit., s.134, Překlad veršů: Jiří Pelán. 19 Rosselli, J.: Moreschi, Alessandro. [online], [cit ]. Dostupné z: <http://www.grovemusic.com/shared/views/article.html>. 11

17 7 Pěvci kastráti 7.1 Carlo Broschi - Farinelli Farinelli, vlastním jménem Carlo Broschi, byl v hudební historii jeden z nejslavnějších kastrátů - sopranistů. Narodil se v Andrii, v blízkosti Bari v provincii Puglia 24. ledna roku Jeho otec Salvatore byl v letech 1706 až 1709 starostou obce Cisternino. Starší bratr Riccardo se stal později významným operním skladatelem a diplomatem. Od dětských let byl žákem věhlasného skladatele a pedagoga Nicola Porpori. Ve věku šesti až sedmi let podstoupil kastraci. Protože v té době bylo zakázáno účinkování žen na jevišti, byly již v útlém věku kastrováni chlapci s krásným hlasem, aby se zastavil jejich hlasový vývoj, nedostavila se mutace a zůstal zachován mimořádný hlasový rozsah. Poté byli intenzivně až po dobu deseti let vzděláváni v hudební historii, kompozici, hře na cembalo a školeni v pěvecké technice. Tato praxe přetrvávala až do roku 1870, kdy po sjednocení Itálie byla kastrace zakázána.v Neapoli žila rodina Farini, která finančně podporovala tyto chlapce. Z vděčnosti ke svým protektorům přijal Carlo Broschi umělecké jméno Farinelli, které se stalo věhlasné. Pod vedením Nicola Porpory získal Farinelli hlas podmanivé krásy. Již jako chlapec se stal známý po celé jižní Itálii a obdržel přezdívku il ragazzo (kluk). Na divadelní scéně debutoval v roce 1720 v Porporově opeře Angelica e Medoro. O dva roky později vyhrál pověstné klání s trumpetistou. V tomto období začalo i jeho celoživotní přátelství s proslulým básníkem a libretistou Pietrem Metastasiem. 20 V Římě se uvedl v další Porporově opeře Eumene. Na počátku své kariéry hrál mladý Farinelli mnoho ženských rolí. Vystupoval především v Římě, kde ženy ve veřejném divadle nesměly hrát. Ztvárnil roli Berenice v opeře Farnace L. Vinciho (Řím 1724) nebo heroickou roli Kleopatry v koncertantním provedení serenády J. A. Hasseho (Neapol 1725). V Neapoli zpíval Farinelli pravidelně i mužské role, a sice mladé pastevce či milovníky. Jeho kolegy byli kastráti G. Conti, A. M. Bernacchi i G. Carestini. V Capelliho opeře I fratelli riconosciuti (Parma 1726) zpíval Carlo nevinného Nicomeda, který předčil pletichářského Attala (G. Carestini). Kastrát A. Bernacchi byl Farinelliho pěveckým partnerem v opeře Antigona G. M. Orlandiniho (Bologna 1727), v opeře Medo L. Vinciho (Parma 1728) a v Siroe J. A. Hasseho (Bologna 1733). Po úspěších v Itálii a Vídni se v roce Warrack, John. West, Ewan. Oxfordský operní slovník. Praha: Iris 1998, s. 151, Všechny další citace jsou z tohoto vydání. 12

18 zúčastnil další soutěže, v níž nad ním zvítězil Bernacchi. Od svého soupeře se mnohému naučil. V té době se však jeho udivující hlasové mistrovství těšilo věhlasu po celé Evropě. V následujících několika letech zpíval na všech hlavních evropských dvorech. Za jeho pozoruhodnou barvu hlasu, výraz, techniku zpěvu, hlasový rozsah, který prý činil tři a půl oktávy, i přitažlivý zjev, byl nazýván králem pěvců. Rozsah, který byl od a - d 3, ještě rozšířil o několik spodních tónů, takže byl schopen zpívat v sopránové i altové poloze. Na jedno nadechnutí prý dovedl vyzpívat 150 tónů a byl schopen držet tón déle než jednu minutu. Na radu a kritiku od císaře Karla VI., že se snaží více překvapit než potěšit zareagoval tak, že modifikoval svůj pěvecký styl, od pouhé bravury, přešel k větší jednoduchosti a dramatičnosti. Roku 1729 vystoupil Farinelli s mimořádným úspěchem poprvé na karnevalu v Benátkách. O rok později zpíval Farinelli na benátském karnevalu mladého bohatýra Arbaceho v Metastaziově novém dramatu Artaserse, které se stalo v Hassově zhudebnění často prováděnou operou této epochy. 21 V roce 1734 navštívil Londýn, aby podpořil operní společnost, kterou tam Porpora založil, a která měla konkurovat neotřesitelné pozici G. F. Händela. Během tří divadelních sezón zde pro něj bylo napsáno patnáct hlavních rolí. To souviselo také s mimořádným pracovním nasazením tohoto operního podniku, který po jeho odjezdu zbankrotoval. Farinelli zde opakoval své dřívější role: Epitide (Merope, Benátky 1734), Siroe, Arbace, Siface (Mitridate), Alceste (Demetrio), Farnace. Kromě toho vystoupil ve čtyřech operách jako pastevec nebo polobůh: jako mladý bůh svatby Imeneo (1736), jako Acis (Polifemo, 1735), jako pastevec Brunalto (podle Comus J. Miltona, 1737) a jako Orfeus (Orfeo,1736). Ani Farinellimu se nepodařilo přinést nové společnosti úspěch, zato dosáhl mimořádného úspěchu osobního. Vzbudil zde ohromný ohlas. Princ Waleský a královský dvůr jej zahrnul slávou a dary, takže Farinelli setrval v Londýně po tři roky. Senesino (Francesco Bernardi), pohnut jeho nádherným zpěvem, ho jednou během představení objal. Ženy prý v divadle dokonce omdlévaly. Po zastávce ve Francii, kde zpíval na dvoře Ludvíka XV, odjel do Španělska. Roku 1737 vystoupil v Madridu před melancholickým Filipem V. Udělal na krále takový dojem, že dostal nabídku franků ročně, pokud zůstane ve Španělsku. Hodlal zde strávit několik měsíců, ale nakonec zde zůstal 25 let. Královnou byl angažován, aby svým zpěvem léčil krále Filipa V. z melancholie. Deset let zpíval denně králi stále stejné písně. Za odměnu byl jmenován prvním ministrem, ovšem bez jakýchkoliv pravomocí. Krátce po nástupu krále Ferdinanda VI. (1746) byl jmenován 21 Šnejdarová, Dina: Farinelli- král kastrátů. Harmonie, 2002, roč. č. 8, s

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 Vyšehradský hřbitov je jednou z dominantních součástí Národní kulturní památky Vyšehrad. Je zde mimořádné soustředění hrobů význačných osobností, jež se ve své

Více

6. KAPITOLA. cis 4 = des 4

6. KAPITOLA. cis 4 = des 4 6. KAPITOLA cis 4 = des 4 Tóny c 4, cis 4 a d 4 mají několik hmatových možností, které nabízejí klapky na nožce flétny. Jejich nejvhodnější kombinaci si musí každý hráč na svém nástroji vyzkoušet sám.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ Doplň názvy not. Napiš půlové noty. e 1 c 1 g 1 h 1 d 1 a 1 c 2 f 1 Zařaď hudební nástroje (smyčcové, dechové plechové-žesťové, dechové dřevěné, bicí). TYMPÁNY POZOUN KONTRABAS

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku SJEDNOCENÍ ITÁLIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_05 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Společný projekt barokního souboru Hof-Musici a občanského sdružení Teatro alla Moda, pod záštitou paní Livie Klausové a

Více

Studijní zaměření Hra na akordeon

Studijní zaměření Hra na akordeon Studijní zaměření Hra na akordeon Akordeon je poměrně mladý hudební nástroj, který má ale vedle klasických hudebních nástrojů své významné místo. Je oblíbeným sólovým, doprovodným i souborovým nástrojem,

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Elektronické klávesové nástroje (dále EKN) jsou v dnešní době nedílnou součástí globálního hudebního vývoje. EKN se uplatňují především v hudbě

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba Hudební výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: - Etnický

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Studijní zaměření Sólový zpěv

Studijní zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Sólový zpěv Posláním výuky sólového zpěvu na základních uměleckých školách je položení základů pro přirozené a správné zacházení se zpěvním hlasem, rozvíjení schopnosti zpívat vícehlas,

Více

ANTONIO VIVALDI CITÁT 4. BŘEZNA 1678 28. ČERVENCE 1741 ZNAMENÍ: RYBY NÁRODNOST: ITAL HUDEBNÍ STYL: BAROKNÍ VÝZNAČNÉ DÍLO: ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ (1723)

ANTONIO VIVALDI CITÁT 4. BŘEZNA 1678 28. ČERVENCE 1741 ZNAMENÍ: RYBY NÁRODNOST: ITAL HUDEBNÍ STYL: BAROKNÍ VÝZNAČNÉ DÍLO: ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ (1723) ANTONIO VIVALDI 4. BŘEZNA 1678 28. ČERVENCE 1741 ZNAMENÍ: RYBY NÁRODNOST: ITAL HUDEBNÍ STYL: BAROKNÍ VÝZNAČNÉ DÍLO: ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ (1723) KDE JSTE HO SLYŠELI: V MILIONECH FILMŮ A TELEVIZNÍCH POŘADŮ,

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Studijní zaměření Hra na varhany

Studijní zaměření Hra na varhany Studijní zaměření Hra na varhany Výuka hry na varhany patří v oblasti základního hudebního vzdělávání spíše ke speciální nabídce hudebního oboru. Základním předpokladem výuky je totiž adekvátní nástroj,

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC2

Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC2 Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 Antika: Řecko Období Hlavní autoři Období 1. Ve kterém období existovalo antické Řecko? 2. Co bylo polis? Uveď dva nejznámější zástupce + jejich charakter. 3.

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Charakteristika předmětu Hudební výchova

Charakteristika předmětu Hudební výchova Charakteristika předmětu Vyučovací předmět se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací: v 1. 5. ročníku 1 hodina týdně Výuka probíhá ve třídách. Tento předmět vede žáky k porozumění

Více

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Petra Vlčková je mladá začínající

Petra Vlčková je mladá začínající Dialog s akordeonem Petra Vlčková & Petr Přibyl Petra Vlčková je mladá začínající akordeonistka. Úspěšně absolvovala Západočeskou univerzitu v Plzni, kde vystudovala hru na akordeon společně s učitelstvím

Více

EVROPA PO REVOLUCI 1848

EVROPA PO REVOLUCI 1848 EVROPA PO REVOLUCI 1848 1 Velká Británie koloniální velmoc / Malta, Cejlon, Nový Zéland, Austrálie,Kanada, Egypt, Súdán, jižní Afrika, Indie = "perla britského impéria ", císařství, anglický král je indickým

Více

JOSEF SUK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

JOSEF SUK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA 1 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071 115/99-4013 Signatura: bg1ks101 Oblastní pracoviště č. 7 České Budějovice Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje Hudební výchova - 1. ročník jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje poslouchá soustředěně ukázky hudby dokáže pochodovat do rytmu Hudební výchova - 2. ročník Pěvecké činnosti - lidové písně Zvuk

Více

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Více

Vy_32_INOVACE_04 Swingová hudba _ 39

Vy_32_INOVACE_04 Swingová hudba _ 39 Vy_32_INOVACE_04 Swingová hudba _ 39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál číslo Název výukového u Skupina HN 1 Nácvik houslového klíče I *pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva Mastíková 27.9.2013 FM, YŽ, OL, MB HN 2 Nácvik houslového klíče II pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 GOTIKA ÚVOD KATEDRÁLA středověk je doba stavebního rozvoje staví se klasické hrady, kláštery, mosty a silnice hlavní dominantou stavební činnosti je budování kostelů důvodem je silný

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

1. Tónová soustava. Řada tónů od c po h tvoří v tónové soustavě oktávu. Tónová soustava obsahuje devět oktáv: C1 D1 E1 F1 G1 A1 H1 A2 H2

1. Tónová soustava. Řada tónů od c po h tvoří v tónové soustavě oktávu. Tónová soustava obsahuje devět oktáv: C1 D1 E1 F1 G1 A1 H1 A2 H2 1. Tónová soustava Tónovou soustavu tvoří všechny tóny, které se využívají v hudbě. Základem tónové soustavy je sedm tónů: c, d, e, f, g, a, h, které se několikrát opakují v různých výškových polohách.

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň Hra na kytaru Kytara se dnes těší velké oblibě stejně jako dříve. Odjakživa je nástrojem, který nás doprovázel při zpěvu, ale její možnosti sahají od skladeb klasické hudby, přes španělské flamenco až

Více

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy Pěvecké hlasy mají svoje názvy, stejně jako hudební nástroje. Pěvecké hlasy dělíme na ženské, mužské a dětské. Ženské hlasy jsou- nejvyšší soprán, střední mezzosoprán, nejnižší alt. Mužské hlasy jsou-

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37

VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37 VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu

Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu Příčná flétna (flauto traverzo) se historicky řadí mezi nejstarší hudební nástroje. V 16. století nahradila do té doby velmi oblíbené flétny zobcové. V této době

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

VY_32_INOVACE_12 Georg Fridrich Händel_39

VY_32_INOVACE_12 Georg Fridrich Händel_39 VY_32_INOVACE_12 Georg Fridrich Händel_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY ! LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY !! ŠKODA LÁSKY BOHUSLAV MARTINŮ Portrét hudebního skladatele Jaromíra Vejvody, který je autorem světově proslulé skladby Škoda lásky. Americký generál a pozdější prezident

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2014 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2014 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 04 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU 5..3 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA PŘÍČNOU

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva Základní umělecká škola BONIFANTES Gorkého 2658, Pardubice Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010/2011 1 Motto: Chlapecký sborový zpěv je to nejkrásnější, co může hudba člověku dát Prof. Jiří Skopal

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_20_06. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_20_06. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum. Průvodka Číslo projektu Název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 12 Číslo a název šablony klíčové aktivity 10 Název DUMu Offenbach J. Pořadí DUMu v sadě 6 8 Vedoucí skupiny/sady

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Hudební výchova 1.-9. ročník

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně popisuje pojem osvícenství,

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura, oboru hudební výchova.

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 6. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu

Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Zobcová flétna se spolu s ostatními flétnami řadí historicky mezi nejstarší hudební nástroje. První zmínky nacházíme již na jeskynních malbách. Největší obliby

Více

Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru

Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru Nástroje strunné drnkací jsou považovány za jedny z nejstarších vůbec. Jejich původ bychom mohli hledat v pravěkém hudebním luku, který vznikl úpravou luku loveckého.

Více

Vývoj kontrabasových smyčců

Vývoj kontrabasových smyčců FRANTIŠEK HERTL Vývoj kontrabasových smyčců Tak, jak se vyvíjel tvar kontrabasu ze středověkých viol, byl také přijímán i gambový smyčec, přes který vede vývojová linka od primitivních smyčců ve formě

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST37 Číslo materiálu 37

Více

VY_32_INOVACE_12_ Opera_38

VY_32_INOVACE_12_ Opera_38 VY_32_INOVACE_12_ Opera_38 A U T O R : J I N D Ř I Š K A Č A L O V Á Š K O L A : Z Á K L A D N Í Š K O L A S L U Š O V I C E, O K R E S Z L Í N, P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E N Á Z E V P R

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

Studijní zaměření Hra na mandolínu

Studijní zaměření Hra na mandolínu Studijní zaměření Hra na mandolínu Mandolína je melodický, drnkací nástroj. Má zdvojené struny, které odpovídají strunám houslí, proto je možno vedle původních skladeb pro mandolínu čerpat také z houslové

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

VY_32_INOVACE_11 Johann Sebastian Bach: Braniborské koncerty_39

VY_32_INOVACE_11 Johann Sebastian Bach: Braniborské koncerty_39 VY_32_INOVACE_11 Johann Sebastian Bach: Braniborské koncerty_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské

Více

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti oboru umění a kultura. V počáteční

Více

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori V tomto článku se blíže zamyslíme nad dílem světoznámé pedagogické pracovnice a zakladatelky pedagogického směru Marie Montessori.

Více

Otázky z hudební nauky 1. ročník

Otázky z hudební nauky 1. ročník Otázky z hudební nauky 1. ročník 1. Co je zvuk, tón (jeho vlastnosti), nota? 2. Jak vypadá notová osnova, houslový klíč (napiš), takt, taktová čára a k čemu to všechno slouží? 3. Vyjmenuj hudební abecedu

Více