Masarykova univerzita v Brně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita v Brně"

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Akademie staré hudby Teorie a provozovací praxe staré hudby Bakalářská diplomová práce 2011 Eva Benešová

2 Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Akademie staré hudby Teorie a provozovací praxe staré hudby Eva Benešová Kastráti a falzetisté Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Doc., Mgr. Vladimír Richter 2011

3 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury.

4 Děkuji za vedení práce Doc., Mgr. Vladimíru Richterovi.

5 OBSAH 1 Úvod Kastrát Vznik a vývoj tradice pěvců - kastrátů Italský fenomén - hon za pěveckou kariérou Kastrace Vztah církve ke kastraci Pěvci - kastráti Carlo Broschi - Farinelli Antonio Maria Bernacchi Francesco Bernardi - Senesino Gaetano Maiorano - Caffarelli Alessandro Moreschi Pěvecké umění kastrátů a pěvecká pedagogika Barokní ornamentika a způsob provádění ozdob Kontratenor Historie falzetistů - kontratenorů Pěvci - falzetisté, kontratenoři Alfred Deller René Jacobs Gerard Lesne Phillipe Jaroussky Andreas Scholl Závěr Resumé Resümée Použitá literatura Obrazová příloha...45

6 1 Úvod K vypracování bakalářské práce jsem si zvolila téma Kastráti a falzetisté. Jelikož se sama aktivně věnuji klasickému, opernímu zpěvu, vždy mě zajímalo, co a kdo zapříčinil, že hudba v období baroka, zejména v Itálii, byla, konkrétně po pěvecké stránce, tak pozoruhodná, originální a jedinečná. Jedná se o zpěv kastrátů, jejichž virtuozita nikdy nebyla předstižena. Zajímám se o problematiku tehdejšího pěveckého umění, praktik a života umělců kastrátů, kteří byli v pěveckém umění nedostižní. V práci poukazuji na odlišnost, ale i na návaznost a korespondování pěvecké tradice v dnešní době s obdobím baroka. V současnosti se již pěvci kastráti nevyskytují, ale o to zajímavější je skutečnost, že existují tzv. falzetisté - kontratenoři, kteří toto umění dokáží dále representovat a rozvíjet. Vysvětluji základní pojmy tématu. V první kapitole se soustředím na termín kastrát. V kapitole druhé uvádím historicky první zmínky, počátky, vývoj a rozvoj tradice kastrátského pěveckého umění. V následujících kapitolách popisuji samotnou kastraci, typy a metody. Uvádím, proč byli kastráti tak vyhledávaní a zmiňuji se i o vztahu církve k tomuto italskému fenoménu. Odsuzování, a na druhé straně vyzdvihování těchto božských pěvců. Další část mé práce prezentuje pěvecké umění kastrátů a pěveckou pedagogiku. Virtuozitu pěvecké techniky, ornamentiku, způsob ozdobování tehdejší doby. Uvádím také jednoho z nejznámějších pěvců, a to kastráta Carla Broschiho - Farinelliho. Za jeho pozoruhodnou barvu hlasu, výraz, techniku zpěvu, hlasový rozsah, který prý činil tři a půl oktávy, i přitažlivý zjev, byl nazýván: králem pěvců. Zmiňuji se o dalších slavných kastrátech. (např.: Antonio Maria Bernacchi, Francesco Bernardi Senesino, Gaetano Maiorano Caffarelli a poslední pěvec Alessandro Moreschi). Druhý termín, který popisuji ve své práci, je kontratenor. Poukazuji na novodobé pěvce kontratenory, jejichž pěvecká technika je téměř totožná s technikou pěvců kastrátů. Kontratenoři se začali využívat ve 13. století, nyní nahrazují, především v opeře, kastráty. Kontratertenor - hlas procházel masivní obnovou v popularitě v druhé polovině 20. století, částečně zapříčiněnou průkopníkem Alfredem Dellerem a zvýšenou popularitou barokní opery. Zveřejňuji slavné kontratenoristy, kterými jsou např.: René Jacobs, Gerard Lesne, Philippe Jaroussky, Andreas Scholl. 1

7 2 Kastrát Kastrát (z it. castrato, vzniklo z lat. castrare - zbavit mužského pohlaví, vykastrovat), jinak též evirato (z it. zbaven mužství) nebo musico (z it. hudebník, neboť v 18. století byl tento termín synonymem pro kastráta). 1 Kastrát je tedy mužský pěvec sopranista nebo kontraalt, který za svůj neporušený hlas vděčí chirurgickému zákroku na varlatech před dosažením dospělosti. V době pohlavního dospívání bylo zabráněno mutaci, a tím vzniku mužského hlasu. Byl zachován chlapecký hlas, jehož sytá barva a intensivní zvukovost zastiňovala hlasy falzetistů a hlasy ženské. Kastráti se původně využívali výhradně k interpretaci církevní hudby, avšak rozvoj opery v 17. století poskytl jejich talentu další možnosti. Do poloviny 18. století, kdy se objevila metastasianská opera seria, byli kastráti nenahraditelnou součástí operního života. Největší věhlas získal Carlo Broschi Farinelli. K dalším známým pěvcům kastrátům patřil: Domenico Cecchi Il Cortona, Nicolo Grimaldi Nicolini, Antonio Maria Bernacchi, Francesco Bernardi Senesino, Giovanni Carestini - Il Cupanino, Domenico Annibali Dominichino, Balino Gaetano Maiorano Caffarelli, Felice Salimbeni, Gioacchino Conti Egizziello, Gizziello Giovanni Tedeschi (Amadori), Giusto Ferdinando Tenducci, Gaspar Pacchierotti Gasparo, Luigi Marchesi Marchesini, Giovanni Francesco Grossi, Girolamo Crescentini, Giovanni Batista Velluti. Po Gluckově reformě začal význam kastrátů upadat, přestože ještě na počátku 19. století byli běžným jevem. Působili zejména v Itálii. 2 Giacomo Rossini napsal pro velkého kastráta Giovanni Battistu Vellutiho hlavní roli Arsaceho v opeře Aureliano in Palmira, která byla uvedena 26. prosince Tento experiment však již nezopakoval. 3 Posledním kastrátem byl Alessandro Moreschi ( ), člen sboru Sixtinské kaple, jehož hlas se podařilo počátkem 20. století zaznamenat na zvukový nosič. 4 1 Pro Italy znamená slovo musici jen sopranisty nebo altisty, jejichž hlas byl udržen uměle. Burney, Charle Hudební cestopis 18. věku, Státní hudební vydavatelství Praha 1966, s. 128, Všechny další citace jsou z tohoto vydání 2 Warrack, John. West, Ewan. Oxfordský operní slovník. Praha: Iris 1998, s. 256, Všechny další citace jsou z tohoto vydání. 3 Seeger, Horst: Opernlexikon. Berlin, Henschelverlag Kunst und Gesellschaft 1986, s Rosselli, J.: Moreschi, Alessandro. [online], [cit ]. Dostupné z: >. 2

8 3 Vznik a vývoj tradice pěvců - kastrátů Byzanc, léta Páně 361. Andělský hlas kastráta Brisóna se jiskřivě chvěje ve sboru, který doprovází obřad. Jedinečná harmonie jeho zpěvu naplňuje zbožnou radostí srdce věřících, kteří se shromáždili v chrámu Svaté Sofie. Ale mezi davem katolíků se potlouká nemálo ariánů, 5 příslušejících k herezi, která v té době ohrožovala tu pravou křesťanskou víru. Začínají létat kameny. Brisónův zpěv končí ostrým výkřikem: jeden z kamenů ho zasáhl do čela. Úžasný zpěvák klesá zkrvavený. Jan Zlatoústý a císařovna Eudokia strnuli hrůzou. První, protože eunuch Brisón byl nenahraditelnou vůdčí silou ve skvělém sboru ortodoxních chrámových zpěváků a dirigoval hymny, které zněly proti sborům nenáviděných ariánů, a císařovna proto, že eunuch úžasný a obdivovaný zpěvák, byl také jejím oddaným a nesmírně milovaným důvěrníkem. Od této chvíle byly sbory ariánů přísně zakázány, zatímco ortodoxní věřící, i když jim chybělo nenahraditelné Brisónovo vedení, dál poslušně zpěvem slavili Pána, podpoření hlasy dalších eunuchů.( ) 6 Epizoda, kterou zachytil ve svých Saturnáliích vzdělaný římský učenec Macrobios, žijící na konci 4. století po Kristu, potvrzuje, že pěvci - kastráti byli známi už v byzantské říši. Vypráví zde, že mnozí eunuši byli proslavení svým božským hlasem a svým zpěvem přispívali k nádheře hostin. Tradice pěvců - kastrátů, především mnichů, sahá mnoho století dozadu. Východní církev běžně využívala kastráty, přestože Fotios roku 870 v Konstantinopoli trestal jako bezbožné a kruté kněze, biskupy a diákony, kteří kastrovali chlapce, aby získali andělské hlasy. V 10. století přinesli tento zvyk na Pyrenejský poloostrov Maurové a údajně se odtud pěvci - kastráti dostali i do italských kostelů. V roce 1100 existovaly v kostelech byzantské říše sbory tvořené kastráty, což potvrzuje, že už ve středověku se sahalo ke kastraci chlapců pro bel canto. Roku 1137 dva řečtí eunuši dorazili do Moskvy, aby i zde vyučovali hudbě. Byli to kněží. Jeden z nich, jistý Manuel, silně ovlivnil církevní hudbu v Rusku a stal se biskupem ve Smolensku. Španělsko převzalo používání pěvců kastrátů u dvora a v kostelech z arabské tradice. Na konci dvanáctého století ve všech chrámech Konstantinopole tito zpěváci okouzlovali věřící během náboženských obřadů. 5 Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích, 1. svazek, Praha 1999, s. 206 Ariánství je směr v raném křesťanství (podle alexandrijského kněze Áreia). Ariánství hlásá, že Ježíš Kristus je stvořená bytost a není tedy s Bohem Otcem stejné podstaty (nemá božskou podstatu = není Bůh). Ariánství bylo odmítnuto v roce 325 na níjkajském koncilu (patrně za účasti císaře Konstantina I.) a bylo ustanoveno, že je Ježíš stejné podstaty jako Bůh Otec a je tedy Bohem. 6 Citace převzata z: De Angelis, Vanna. Eunuchové. Přeložila Alena Jíchová. Frýdek-Místek: Alpress, 2003, s.127. Všechny další citace jsou z tohoto vydání. 3

9 Jako zpěváci, ale také jako pedagogové, pak tito kastráti, většinou kněží, přispěli k šíření křesťanské liturgie v jiných zemích. V Itálii se pěvci - kastráti prokazatelně objevili kolem poloviny šestnáctého století. Jejich původ není přesně znám. Mohli přijít ze Španělska nebo z Východu, ale také z Konstantinopole, která už byla pod nadvládou Turků. Evropské dvory začaly se zájmem pokukovat po těchto hudebních zázracích. Roku 1569 bylo vévodou bavorským přijato šest zpěváků pod vedením božského kastráta Orlanda de Lassus, současníka a rivala slavného Palestriny, který zásadním způsobem přetvořil polyfonní zpěv a výchovu pěvců - kastrátů. Bulou z 27. září 1589 Sixtus V oficiálně potvrdil přítomnost těchto pěvců v liturgických sborech v chrámu svatého Petra. Party sopránů až do té doby zpívali španělští falzetisté, jimž teď kastráti začali tvrdě konkurovat. Kolem roku 1670 jezuita Tamburini, přesvědčený zastánce kastrace, napsal, že Pán je chválen daleko líbezněji, pokud jeho slávu vyzpívají andělské hlasy kastrátů. 7 ženy ať ve shromáždění mlčí. : Podle slov apoštola Pavla v Listu Korintským byly ženy vyloučeny z kostelů. Později i falzetisté museli opustit tato místa a byli nahrazeni pěvci - kastráty. Girolamo Rosini z Perugie, první kastrát v Sixtinské kapli, byl v dokladech o svém přijetí zapsán jako eunuch. Jeho hlas, sladší a silnější než hlasy falzetistů, byl definován jako přirozený a spontánní. Od této chvíle pěvci - kastráti definitivně vytlačovali falzetisty. Papež Klement VIII, zcela hluchý ke znění ediktu z Níkaie proti kastraci, přikázal nepřijímat už falzetisty a využívat jenom kastráty. 8 Roku 1772 vévoda z Würtembergru přijal dva chirurgy, aby kastrovali chlapce určené pro studium bel canta. Každý velký dvůr, nejen italský, si pak najímal znalce, aby vyhledávali pěvce kastráty, a to pro hudbu světskou i duchovní. Byly to například dvory v Bavorsku, Sasku, Prusku i Rusku. Po tři sta padesát let, od druhé poloviny 16. století, zaplňovali italští kastráti divadelní jeviště celé Evropy, zpívali u dvorů i v kostelech, a to především v kostelech papežského státu. Tento jedinečně italský fenomén způsobil zmrzačení tisícům chlapců, kteří pocházeli většinou z méně majetných rodin. Naděje na výdělek pro celou rodinu nebo na blahobytnější život pro vlastní děti přesvědčila mnoho otců, aby nechali vykastrovat syny. Koncem osmnáctého století bylo v Itálii ročně kastrováno na čtyři tisíce malých chlapců a stejný počet kastrace byl zaznamenán i ve Španělsku. Kastrace byla definitivně odsouzena osvícenci osmnáctého století. 7 De Angelis, Vanna. Eunuchové. Přeložila Alena Jíchová. Frýdek-Místek: Alpress, 2003, s.130. Všechny další citace jsou z tohoto vydání. 8 Marcello, Benedetto: Divadlo podle módy. Praha, Supraphon 1970, s. 51. Všechny další citace jsou z tohoto vydání 4

10 4 Italský fenomén - hon za pěveckou kariérou Téměř všichni italští kastráti pocházeli z nejchudších venkovských oblastí na jihu země, z Apulie, Neapolského království a Sicílie, ale také z území papežských států, Marek, Latia, Umbrie a Emilie, a v menší míře také z Toskánska a Lombardie. Neapol byla neprávem považována za nejdůležitější centrum kastrace chlapců kvůli zpěvu. Tento omyl se zrodil ze skutečnosti, že v Neapoli byly čtyři konzervatoře, vzniklé ze stejného počtu sirotčinců, v nichž se učili zpěvu mnozí vykastrovaní chlapci. Jména tří konzervatoří uvádí Charles Burney ve svém Hudebním cestopise 18. věku. 9 Téměř žádný z chlapců nebyl vykastrován v Neapoli, kde naopak bývali malí eunuši přijati, potom co podstoupili kastraci někde jinde. Britský konzul v Neapoli pan Jemineau a proslulý neapolský lékař dr. Cirillo potvrdili, že v konzervatořích v Neapoli to bylo zakázáno, a že mladí kastráti přicházeli z Leccie v Puglii. Než se operace provedla, údajně zavedli chlapce na konzervatoř, aby tam přezkoušeli, zda je možno očekávat pěkný hlas. Ten kdo operaci prováděl, byl stíhán pod trestem smrti a každý, kdo o ní věděl, trestem vypovězení. 10 Pěvci - kastráti převážně náleželi k chudým rodinám, včetně velkého Farinelliho, i když to byl šlechtic z Apulie. Pistocchi se narodil v rodině hudebníků, otec byl houslistou v bolognské katedrále. Melani, kastrát z Pistoie, syn zvoníka v katedrále, měl sedm bratrů hudebníků, čtyři z nich otec vykastroval, aby je přivedl na dráhu zpěváků. Původ všech zpěváků se obecně vysvětluje tím, že v jejich rodném městě žil učitel hudby, mimořádně schopný rozpoznat hlasové možnosti svěřených chlapců. A právě zvláštní sklon ke zpěvu byl předpokladem pro kastraci, o kterou musel formálně požádat sám chlapec. Rodiny zřídkakdy přiznaly, že podrobily syna kastraci, aby se vydal na dráhu zpěváka. Častěji bylo zmrzačení zdůvodněno pádem z koně, kousnutím nějakého zvířete, především psem, divokými vepři, nebo terapeutickou nezbytností, aby se zabránilo vzniku kýly. Jedno ze tří vykleštěných dětí běžně zemřelo na následky infekce nebo předávkování opiem, které se při operaci používalo jako anestetikum. Pokud dítě zákrok přežilo a bylo přijato do církevního sboru, následovalo deset i více let intenzivního hudebního výcviku Byla to konzervatoř: S. Onofrio, La Pietá a Santa Maria di Loreto. 10 Burney, Charle Hudební cestopis 18. věku, Státní hudební vydavatelství Praha 1966, s. 127, Všechny další citace jsou z tohoto vydání. 11 Marcello, Benedetto: Divadlo podle módy. Praha, Supraphon 1970, s. 51. Všechny další citace jsou z tohoto vydání. 5

11 5 Kastrace Kastrace se u mužů prováděla už před tisíciletími. Nejstarší zmínky jsou z Číny, ale setkáváme se s ní ve všech kulturách a dobách. Dříve se kastrovali lidé z různých důvodů: z náboženských, kdy obětovali mužství nějakému účelu, bohyni apod. Nechali se kastrovat, aby se mohli stát strážci v harémech. Dále se prováděla kastrace válečným zajatcům, protivníkům, nepřátelům, aby se nemohli rozmnožovat, nebo aby byli povolnými otroky. Kastrací se trestali všichni, kdo spáchali zločin patřící do sexuální oblasti: zprznění, znásilnění nebo cizoložství. Prospěchářským důvodem byla kastrace hochů zpěváků, kteří se nechali kastrovat v naději na výdělek pro celou rodinu nebo na blahobytnější život. Dnes se kastruje především z důvodů lékařských. Při zhoubných chorobách varlat a nádorech. Varlata tvoří semeno, ale i chemickou látku - hormon testosteron, který odchází přímo do krve. Tento hormon vede k tomu, že v době dospívání se chlapec mění v muže se všemi tělesnými i duševními vlastnostmi. Proto při odstranění varlat před pubertou se chlapec v muže ani nevyvine. Chybí mu vous, ochlupení pod pažemi, na hrudi a v krajině stydké. Pyj je zakrnělý, růst končetin neúměrný k délce trupu. Hlas nese dětskou barvu. Postava je zprvu chatrná, později často ženského typu s tlustými hýžděmi, boky, ňadry a břichem. Nedostatek testosteronu může způsobit u mužů předčasné stárnutí a jistou formu stařecké melancholie. Operace vede k neplodnosti, není však ovlivněna touha a schopnost vzrušivosti, protože se semenná tekutina tvoří v prostatě. Můžeme tak vysvětlit známé erotické dobrodružství některých proslulých kastrátů. 12 Kastrace týkající se pěvců, nemohla být provedena před sedmým rokem dítěte a ne později než ve dvanácti letech. Chlapci byl proveden řez od konečníku ke kořeni penisu. Pak byla varlata extrahována a uříznuta nožem. Procento úmrtnosti se pohybovalo mezi 10 a 80 procenty. Na operaci nebyl vždy najímán zkušený chirurg. Záleželo na tom, jak byla rodina movitá. Vykastrovaný chlapec se vyhnul mutaci, tedy přirozenému snížení hlasu o jednu oktávu. Zablokoval se vývoj, vzrůst hrtanu. Hrtan - larynx kastráta si zachoval tvar a pružnost hrtanu dětského, navíc jeho možnosti mohly být lépe využity vzhledem k úžasné pružnosti hlasivek, získané léty a stálým cvičením, neobyčejně tvrdým. Kromě toho kastrace rozvíjela hrudní koš, který dával pěvcům - kastrátům sílu, jíž ženy 12 Celletti, Rodolfo: Historie belcanta. Praha, Paseka 2000, s. 97. Všechny další citáty jsou z tohoto vydání. 6

12 a falzetisté nikdy nemohli dosáhnout. 13 Hlas kastráta byl mnohem lehčí než mužský hlas. Zářivější a jasnější než hlas ženský a kvalitnější než hlas dětský. Jedinečný hlas kastrátů svojí silou, technikou a výrazem produkoval skutečné zázraky. Avšak bylo jen málo šťastlivců, kteří si dobyli slávu velkých zpěváků. Většina končila v podivných kostelních sborech, ztratili se někde v provinčním městě nebo v hudebních společnostech nízké úrovně, v nichž kastráti byli nuceni zdůrazňovat groteskní vzhled vlastního zmrzačení. 14 Mladý eunuch z císařského paláce v Pekingu Stark, James: Bel Canto, A History of Vocal Pedagogy.Toronto ; Buffalo : University of Toronto Press, 2003, s.7 Všechny další citace jsou z tohoto vydání. 14 Burney, Charle Hudební cestopis 18. věku, Státní hudební vydavatelství Praha 1966, s. 128, Všechny další citace jsou z tohoto vydání. 15 Obr. 1, De Angelis, Vanna, s

13 V antickém Římě rozlišovali dva typy eunuchů bílé a černé. Černými eunuchy byli nazváni kastráti, kteří se podrobili celkové kastraci. Totální kastrace byla charakteristická pro čínskou a islámskou kulturu. Ne však kvůli barvě pleti, ale pro své zmrzačení byli označeni touto barvou nicoty a noci, barvou temnoty a zoufalství. Bílí eunuši byli ti, kteří podstoupili částečnou kastraci. Penis byl ponechán, ale varlata mu byla uříznuta, odňata nebo rozmačkána. Bílí tedy ne barvou pleti, ale snad proto, že byli méně zkrvavení, když je nůž kastrátora zbavil plodivé síly. Existuje také hypotéza, že termín černý se užíval proto, že v evropských a asijských zemích se většinou zcela kastrovali afričtí otroci. Otrokům bílé pleti nebyl penis odstraněn. V císařském Římě pro označení těch, jimž byla odňata varlata, užívali název spadone. Název se ujal také podle města Spada v dávné Persii, kde měli ve zvyku kastrovat válečné zajatce. Současná literatura mluví o spadones, kteří se stali nenahraditelnými milenci žen nebo mužů. Muži je vyhledávali pro jejich zvláštní půvab a ženy zase proto, že milenec spadone je nemohl přivést do jiného stavu. Bílý eunuch byl také ten, kdo byl vykastrován ještě jako nedospělý chlapec. Byl jako spadone zbaven varlat, ale ne penisu, a za své zmrzačení odškodněn hlasem neuvěřitelné krásy. Před operací, v případě, že z chlapce měl být v budoucnosti zpěvák, byla použita mléčná lázeň. Kastrátoři používali jako anestetikum roztok opia, který dali oběti vypít. Avšak často nedokázali odhadnout bezpečnou dávku drogy, a tak spousta spadone umírala na předávkování. Proto dávali přednost tlaku na krční žílu nebo nechali pacienta trpět. Ke konci osmnáctého století se dospělo k názoru, že studená voda působí jako lehké anestetikum a zastavuje krvácení. Nicméně krvácení a infekce, způsobené absolutním nedostatkem hygienických opatření, měly často fatální následky. Kastrátoři, kteří se především specializovali na budoucí pěvce, pracovali velice často v Norcii a Neapoli, ale také v Puglii a Lombardii. Používali stejnou techniku. Vedli řez od řitního otvoru až k šourku. Dvěma prsty, které vnořili do rány, uchopili varlata a chámovod, vytáhli je a rychle odřízli. Krvácení, které následovalo, bylo zastaveno vroucím olejem či obklady z bylin nebo bahna. Metody více připomínaly mučení než léčbu. Operace musela být provedena nesmírně zručně. Pokud by nebyla odstraněna obě varlata, nebo kdyby v těle jedno varle zůstalo, protože ještě nesestoupilo do šourku, následky by mohly být tragické. Až by zpěvák dospěl do puberty, mohl by ztratil svůj stříbrný andělský hlas. Když jako děti, v sedmi nebo v deseti letech, podstoupili kastraci, pak se jich ujali učitelé zpěvu. Svůj triumf prožívali v Itálii sedmnáctého, osmnáctého a devatenáctého století. Když se nějaký pěvec stal virtuosem, přiřadil se k andělským hlasům pěvců - kastrátů 8

14 v Sixtinské kapli. A ke stykům církevním přidával i styky světské, protože se často stával protagonistou vášnivých a jedinečných erotických zážitků. Cituji: Giacomo Casanova, velký obdivovatel pěvců kastrátů, napsal, že slavný kastrát Tanducci, který měl hlas jedinečné krásy, mu v Londýně představil manželku a dvě děti. Nevěřícímu Benátčanovi pak Tanducci s úsměvem vysvětlil, že příroda ho obdařila třemi varlaty. Při kastraci přišel jenom o dvě. Casanova k tomu podotýká: Příroda z něho udělala monstrum, aby ho zachovala mužem. 16 Pokud varlata nebyla odňata, ale jenom stočena nebo rozmačkána, říkalo se kastrátovi thlibia. V prvním případě varlata zakrněla, neboť překroucení zamezilo přístupu krve. Podobně jako spadone ani thlibia netrpěl bolestivými a ponižujícími následky celkové kastrace. Protože měl penis, nemusel se uchylovat ke kanylám. Mohl močit přirozenou cestou a nemusel si zavádět kanylu přímo do močového měchýři, jak k tomu byli nuceni černí kastráti. Způsobem méně krvavým ztratil svou mužnost thlasia. Čistým krátkým řezem byly přerušeny semenné cesty. Thlasia pomalu a postupně cítil, že jeho varlata vysychají. Na těle nebyla žádná jizva a často, stejně jako u spadones, erotická touha dokázala překonat i neschopnost klasického pohlavního styku. A tak nevysvětlitelně a cestami zcela nečekanými dokázal prožít období, kdy byl milenec. Každá kultura se uchylovala ke svému způsobu kastrace, prováděnému už od nejstarších dob. Byla to súdánská, čínská, habešská a koptská metoda Citace převzala z: De Angelis, Vanna. Eunuchové. Přeložila Alena Jíchová. Frýdek-Místek: Alpress, 2003, s. 34. Všechny další citace jsou z tohoto vydání. 17 De Angelis, Vanna. Eunuchové. Přeložila Alena Jíchová. Frýdek-Místek: Alpress, 2003, s

15 6 Vztah církve ke kastraci Vztah církve ke kastraci byl obojaký. Jestliže na jedné straně bylo toto mrzačení stále trestáno, na druhé pak chóry kostelů v papežském státě, počínaje prestižním Sixtinským chórem, vyžadovaly pěvce - kastráty až do počátku devatenáctého století. Někteří papežové se odvolávali na svatého Tomáše Akvinského, podle něhož by všechno mrzačení mělo být zakázáno. V 16. století, když přítomnost pěvců - kastrátů v papežském státě začínala nabývat značných rozměrů, se papež Řehoř XIV. ( ) pokusil svými edikty zabránit kastraci dětí. Jeho následník Klement VIII. ( ) naopak povolil italským sopranistům zpívat v papežském sboru, ale i zcela nahradil falzetisty, kteří tam až do té doby působili. Od této doby se hlas falzetistů definoval jako hlas umělý a hlas kastrátů jako hlas přirozený. Kuriózní byl postoj Benedikta XIV. ( ), který byl, ohledně kastrace, k duchovní moci příliš tolerantní. V encyklice, zveřejněné roku 1749, mluvil o hrůzném zločinu, jehož obětí jsou děti, často se spoluvinou svých rodičů. Represivní zákony proti kastraci ale neprosadil. Odvolával se na potřebu ochránit duchovní hudbu před vulgaritou divadla. Tím byla chápána i ochrana pěveckého umění a interpretů. Zakázal tedy zpěvákům kostelních sborů vystupovat na veřejných scénách. Tento postoj umožnil Voltairovi tvrdit, že v 18. století zůstali pouze dva výrobci eunuchů: Velký Turek a Papež. Klement XIV. ( ) se pokusil omezit rozšiřování kastrací a rozkázal divadelním impresáriům, aby už pro ženské role nevyužívali převlečených eunuchů. I když papež zakázal kastraci ve svém státě, ze svého sboru však italské eunuchy nevyhnal. Vanna de Angelis ve své knize Eunuchové poukazuje na odpor proti kastraci a cituje ódu od Pariniho. Původně byla nazvaná Evirace, ale později přejmenovaná na Hudbu. Některé verše se kastrátům neúprosně vysmívají: Cituji: Hnusí se mi zpěvný slon, který na jeviště vstoupí, a když dojde pod balkon na těch nohou jako sloupy, z velké huby vydá hlásek jako ptáček konipásek. 10

16 Další zase pranýřují rodiče, kteří své syny poslali na toto mučení: Ach, nechť zhyne zbabělý otec, který jako prvý spáchal ostrou ocelí hnusný čin na vlastní krvi, jímž je navždy změněno zmrzačené plemeno. 18 V první polovině devatenáctého století jsme svědky rozloučení posledních sopranistů se scénou. Dále je přijímaly výhradně některé chrámové sbory a papežský chór. Až Lev XIII. podepsal příkaz, který definitivně vyloučil kastráty z papežského sboru. Nejdéle žijícím pěvcem - kastrátem byl Alessandro Moreschi, nazývaný římský anděl. Zpíval při mši na pohřbu krále Viktora Emanuela II. a v roce 1900 zpíval v Panteonu na pohřbu krále Umberta I. Savojského. Poté, co v roce 1903 papež Pius X. řádně vyhostil kastráty ze své kaple, Moreschi stále zpíval v San Pietru Citace převzala z: De Angelis, Vanna. Eunuchové. Přeložila Alena Jíchová. Frýdek-Místek: Alpress, 2003, op. cit., s.134, Překlad veršů: Jiří Pelán. 19 Rosselli, J.: Moreschi, Alessandro. [online], [cit ]. Dostupné z: <http://www.grovemusic.com/shared/views/article.html>. 11

17 7 Pěvci kastráti 7.1 Carlo Broschi - Farinelli Farinelli, vlastním jménem Carlo Broschi, byl v hudební historii jeden z nejslavnějších kastrátů - sopranistů. Narodil se v Andrii, v blízkosti Bari v provincii Puglia 24. ledna roku Jeho otec Salvatore byl v letech 1706 až 1709 starostou obce Cisternino. Starší bratr Riccardo se stal později významným operním skladatelem a diplomatem. Od dětských let byl žákem věhlasného skladatele a pedagoga Nicola Porpori. Ve věku šesti až sedmi let podstoupil kastraci. Protože v té době bylo zakázáno účinkování žen na jevišti, byly již v útlém věku kastrováni chlapci s krásným hlasem, aby se zastavil jejich hlasový vývoj, nedostavila se mutace a zůstal zachován mimořádný hlasový rozsah. Poté byli intenzivně až po dobu deseti let vzděláváni v hudební historii, kompozici, hře na cembalo a školeni v pěvecké technice. Tato praxe přetrvávala až do roku 1870, kdy po sjednocení Itálie byla kastrace zakázána.v Neapoli žila rodina Farini, která finančně podporovala tyto chlapce. Z vděčnosti ke svým protektorům přijal Carlo Broschi umělecké jméno Farinelli, které se stalo věhlasné. Pod vedením Nicola Porpory získal Farinelli hlas podmanivé krásy. Již jako chlapec se stal známý po celé jižní Itálii a obdržel přezdívku il ragazzo (kluk). Na divadelní scéně debutoval v roce 1720 v Porporově opeře Angelica e Medoro. O dva roky později vyhrál pověstné klání s trumpetistou. V tomto období začalo i jeho celoživotní přátelství s proslulým básníkem a libretistou Pietrem Metastasiem. 20 V Římě se uvedl v další Porporově opeře Eumene. Na počátku své kariéry hrál mladý Farinelli mnoho ženských rolí. Vystupoval především v Římě, kde ženy ve veřejném divadle nesměly hrát. Ztvárnil roli Berenice v opeře Farnace L. Vinciho (Řím 1724) nebo heroickou roli Kleopatry v koncertantním provedení serenády J. A. Hasseho (Neapol 1725). V Neapoli zpíval Farinelli pravidelně i mužské role, a sice mladé pastevce či milovníky. Jeho kolegy byli kastráti G. Conti, A. M. Bernacchi i G. Carestini. V Capelliho opeře I fratelli riconosciuti (Parma 1726) zpíval Carlo nevinného Nicomeda, který předčil pletichářského Attala (G. Carestini). Kastrát A. Bernacchi byl Farinelliho pěveckým partnerem v opeře Antigona G. M. Orlandiniho (Bologna 1727), v opeře Medo L. Vinciho (Parma 1728) a v Siroe J. A. Hasseho (Bologna 1733). Po úspěších v Itálii a Vídni se v roce Warrack, John. West, Ewan. Oxfordský operní slovník. Praha: Iris 1998, s. 151, Všechny další citace jsou z tohoto vydání. 12

18 zúčastnil další soutěže, v níž nad ním zvítězil Bernacchi. Od svého soupeře se mnohému naučil. V té době se však jeho udivující hlasové mistrovství těšilo věhlasu po celé Evropě. V následujících několika letech zpíval na všech hlavních evropských dvorech. Za jeho pozoruhodnou barvu hlasu, výraz, techniku zpěvu, hlasový rozsah, který prý činil tři a půl oktávy, i přitažlivý zjev, byl nazýván králem pěvců. Rozsah, který byl od a - d 3, ještě rozšířil o několik spodních tónů, takže byl schopen zpívat v sopránové i altové poloze. Na jedno nadechnutí prý dovedl vyzpívat 150 tónů a byl schopen držet tón déle než jednu minutu. Na radu a kritiku od císaře Karla VI., že se snaží více překvapit než potěšit zareagoval tak, že modifikoval svůj pěvecký styl, od pouhé bravury, přešel k větší jednoduchosti a dramatičnosti. Roku 1729 vystoupil Farinelli s mimořádným úspěchem poprvé na karnevalu v Benátkách. O rok později zpíval Farinelli na benátském karnevalu mladého bohatýra Arbaceho v Metastaziově novém dramatu Artaserse, které se stalo v Hassově zhudebnění často prováděnou operou této epochy. 21 V roce 1734 navštívil Londýn, aby podpořil operní společnost, kterou tam Porpora založil, a která měla konkurovat neotřesitelné pozici G. F. Händela. Během tří divadelních sezón zde pro něj bylo napsáno patnáct hlavních rolí. To souviselo také s mimořádným pracovním nasazením tohoto operního podniku, který po jeho odjezdu zbankrotoval. Farinelli zde opakoval své dřívější role: Epitide (Merope, Benátky 1734), Siroe, Arbace, Siface (Mitridate), Alceste (Demetrio), Farnace. Kromě toho vystoupil ve čtyřech operách jako pastevec nebo polobůh: jako mladý bůh svatby Imeneo (1736), jako Acis (Polifemo, 1735), jako pastevec Brunalto (podle Comus J. Miltona, 1737) a jako Orfeus (Orfeo,1736). Ani Farinellimu se nepodařilo přinést nové společnosti úspěch, zato dosáhl mimořádného úspěchu osobního. Vzbudil zde ohromný ohlas. Princ Waleský a královský dvůr jej zahrnul slávou a dary, takže Farinelli setrval v Londýně po tři roky. Senesino (Francesco Bernardi), pohnut jeho nádherným zpěvem, ho jednou během představení objal. Ženy prý v divadle dokonce omdlévaly. Po zastávce ve Francii, kde zpíval na dvoře Ludvíka XV, odjel do Španělska. Roku 1737 vystoupil v Madridu před melancholickým Filipem V. Udělal na krále takový dojem, že dostal nabídku franků ročně, pokud zůstane ve Španělsku. Hodlal zde strávit několik měsíců, ale nakonec zde zůstal 25 let. Královnou byl angažován, aby svým zpěvem léčil krále Filipa V. z melancholie. Deset let zpíval denně králi stále stejné písně. Za odměnu byl jmenován prvním ministrem, ovšem bez jakýchkoliv pravomocí. Krátce po nástupu krále Ferdinanda VI. (1746) byl jmenován 21 Šnejdarová, Dina: Farinelli- král kastrátů. Harmonie, 2002, roč. č. 8, s

Kontratenor jako fenomén dnešní doby

Kontratenor jako fenomén dnešní doby JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra zpěvu Zpěv Kontratenor jako fenomén dnešní doby Bakalářská diplomová práce Autor práce: Pavel Valenta Vedoucí práce: odb. as. Mgr. Monika

Více

5. Renesance. 5.1. Charakteristika renesance

5. Renesance. 5.1. Charakteristika renesance 5. Renesance 5.1. Charakteristika renesance Renesance je nový umělecký sloh. Myšlenkově je založen na humanismu. Humanus znamená lidský. Člověk se svou individualitou, rozumem, poznáváním světa, člověk

Více

Využití rozšířených vokálních technik v interpretaci soudobé hudby

Využití rozšířených vokálních technik v interpretaci soudobé hudby JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra zpěvu Interpretace a teorie interpretace Využití rozšířených vokálních technik v interpretaci soudobé hudby Disertační práce Autorka práce:

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Bakalářská práce: Koncepce vzdělávání a společenského chování na renesančních dvorech

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Bakalářská práce: Koncepce vzdělávání a společenského chování na renesančních dvorech Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce: Koncepce vzdělávání a společenského chování na renesančních dvorech Gabriela Gregorová Plzeň 2013 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Hudební fakulta Katedra strunných nástrojů Studijní obor Hra na housle. Jan Kubelík.

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Hudební fakulta Katedra strunných nástrojů Studijní obor Hra na housle. Jan Kubelík. JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra strunných nástrojů Studijní obor Hra na housle Jan Kubelík Bakalářská práce Autor práce: Martina Stachová Vedoucí práce: Doc. MgA. Bohuslav

Více

Walter Gieseking osobnost interpreta

Walter Gieseking osobnost interpreta JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra klavírní interpretace Hra na klavír Walter Gieseking osobnost interpreta Diplomová práce Autor práce: BcA. Jiří Hrubý Vedoucí práce: doc.

Více

Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry KKI HF JAMU 1. číslo / 1. ročník listopad 2014

Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry KKI HF JAMU 1. číslo / 1. ročník listopad 2014 Pianissimo METODIKA ROZHOVORY KURZY KONCERTY SEMINÁŘE SOUTĚŽE IMPROVIZACE VZPOMÍNKY POMŮCKY MATERIÁLY DO VÝUKY POSTŘEHY RECENZE A DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI Obsah čísla Slovo na úvod... 2 Věra Chmelová METODIKA

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 06. 2007 ročník 60 cena 40 Kč. John Fiore Murray Perahia a The Academy of St. Martin in the Fields La Fenice v Benátkách

HUDEBNÍ ROZHLEDY 06. 2007 ročník 60 cena 40 Kč. John Fiore Murray Perahia a The Academy of St. Martin in the Fields La Fenice v Benátkách HUDEBNÍ ROZHLEDY 06 2007 ročník 60 cena 40 Kč John Fiore Murray Perahia a The Academy of St. Martin in the Fields La Fenice v Benátkách Europe s.r.o. Czech Republic since 1853 since 1871 Mistrovská pianina

Více

Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Katedra klávesových nástrojů Studijní obor: Hra na klavír Akademický rok: 2006/2007

Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Katedra klávesových nástrojů Studijní obor: Hra na klavír Akademický rok: 2006/2007 Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Katedra klávesových nástrojů Studijní obor: Hra na klavír Akademický rok: 2006/2007 Richard Pohl: Wolfgang Amadeus Mozart: Klavírní koncert d moll

Více

Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích

Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích Bakalářská práce Autor: Miroslav Novotný Právní administrativa v podnikatelské sféře

Více

Jan Horák. (Český pianista v Japonsku) Magisterská diplomová práce

Jan Horák. (Český pianista v Japonsku) Magisterská diplomová práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra klávesových nástrojů Studijní obor klavír Jan Horák (Český pianista v Japonsku) Magisterská diplomová práce Autor práce: Vedoucí práce:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Patenty Marie Terezie vedoucí práce: JUDr. et Mgr. Vendulka Valentová autor: Bc. Eva Andrlová 2012 2 Prohlášení

Více

Vilém D. Schneeberger. Lid chválící. Nástin metodistické hymnologie. Evangelická církev metodistická

Vilém D. Schneeberger. Lid chválící. Nástin metodistické hymnologie. Evangelická církev metodistická Vilém D. Schneeberger Lid chválící Nástin metodistické hymnologie n a základě zpěvníku ECM Evangelická církev metodistická Praha 2006 Vilém D.Schneeberger Lid chválící Nástin metodistické hymnologie na

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Vladimír

Více

Vztah Theodericha Velikého k románskému obyvatelstvu Itálie (po r. 523) (bakalářská diplomová práce)

Vztah Theodericha Velikého k románskému obyvatelstvu Itálie (po r. 523) (bakalářská diplomová práce) Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav Vztah Theodericha Velikého k románskému obyvatelstvu Itálie (po r. 523) (bakalářská diplomová práce) Tomáš Pásek Vedoucí práce: doc. PhDr.

Více

Život a dílo Jakuba Jana Ryby. Jana Lapešová

Život a dílo Jakuba Jana Ryby. Jana Lapešová Život a dílo Jakuba Jana Ryby Jana Lapešová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Svou bakalářskou prací na téma Život a dílo Jakuba Jana Ryby jsem chtěla vyzvednout význam tohoto umělce a pedagoga pro dnešní

Více

Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.

Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. FARNÍ INFORMÁTOR 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 21. ŘÍJNA 2007 S V Ě T O V Ý D E N M I S I Í Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. PEREGRINATIO AD LIMINA APOSTOLORUM J. E. Giovanni Coppa při

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Základní taneční edukace muzikálového herce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Základní taneční edukace muzikálového herce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér muzikálového herectví Základní taneční edukace muzikálového herce Diplomová práce Autor práce: Kristýna Štarhová Vedoucí práce: doc.

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy. Diplomová práce PAŠIJE PASSION

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy. Diplomová práce PAŠIJE PASSION Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy Diplomová práce PAŠIJE PASSION Vypracoval: Martin Volek VV-OV/ZŠ Vedoucí práce: MgA. Petr Brožka Místo a rok odevzdání:

Více

3 2013 Čtvrtletník posluchačů a příznivců. stanice Český rozhlas Vltava

3 2013 Čtvrtletník posluchačů a příznivců. stanice Český rozhlas Vltava 3 2013 Čtvrtletník posluchačů a příznivců stanice Český rozhlas Vltava Renzo Piano MUSE 1999 Foto: Alessandro Gadotti Archivio TrentoFutura 02 Giuseppe Verdi 05 11. září 06 Víkend z Olomouce 09 Denis Diderot

Více

A budete-li odcházet s úsměvem na rtech a mírem v duši, jsem si jist, že mistři výtvarného umění odvedli svoji práci skutečně dobře.

A budete-li odcházet s úsměvem na rtech a mírem v duši, jsem si jist, že mistři výtvarného umění odvedli svoji práci skutečně dobře. Editorial Umění na historickém území Čech, Moravy a Slezska, ležícím v samém srdci Evropy, se od počátku vyvíjelo v kontextu evropské kultury ovlivňované křesťanskými tradicemi a jako její nedílná součást.

Více

LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ

LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta Katedra české literatury LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ I SPOLEČENSKÝ FENOMÉN Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: Mgr. David Kroča, Ph.D.

Více

Lze se o kýči seriózně bavit?

Lze se o kýči seriózně bavit? Zpravodaj p r o duchovní hudbu Lze se o kýči seriózně bavit? Nad knihou Tomáše Kulky I Pokračujeme v seriálu o kýči, který jsme začali v minulém čísle textem Přemysla Ruta. Následující díly budou jen vydatným

Více

Historie řádu dominikánů v Plzni

Historie řádu dominikánů v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Historie řádu dominikánů v Plzni Aneta Benešová Plzeň 2013 Aneta Benešová Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra

Více

Zdobení a improvizace ve výuce hry na zobcovou flétnu

Zdobení a improvizace ve výuce hry na zobcovou flétnu UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy Mgr. Jan Kvapil LRSM Zdobení a improvizace ve výuce hry na zobcovou flétnu Disertační práce Školitel : doc. PhDr. Lubomír Spurný,

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Gabriela Dohnalová

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Gabriela Dohnalová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2012 Bc. Gabriela Dohnalová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

Více

Konference 2010 Hlas pro zpěv, hlas pro mluvu

Konference 2010 Hlas pro zpěv, hlas pro mluvu Budu ti hrát a zpívat před anděly: zpěv v rozhovoru s Bohem Martin Hlouch Vstoupíme-li někdy do kostela a budeme-li přihlížet dění, které se v něm odehrává, může v nás vyvstat otázka po smyslu toho, co

Více

ROK: 2009 ROČNÍK: XIV ČÍSLO: 2 ZPRAVODAJ

ROK: 2009 ROČNÍK: XIV ČÍSLO: 2 ZPRAVODAJ ROK: 2009 ROČNÍK: XIV ČÍSLO: 2 ZPRAVODAJ S P O L E Č N O S T I P Ř Á T E L I T Á L I E Odešla Ilona Pietropaolová Za léta, která uplynula od založení Společnosti přátel Itálie, nás navždy opustilo již

Více

Josef Svatopluk Machar a Řím. Podněty z italské cesty v tvorbě českého literáta

Josef Svatopluk Machar a Řím. Podněty z italské cesty v tvorbě českého literáta Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Josef Svatopluk Machar a Řím. Podněty z italské cesty v tvorbě českého literáta Jana Matasová Plzeň 2014 Západočeská univerzita v Plzni

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Hospicová péče v českých zemích

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Hospicová péče v českých zemích UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI C Y R I L O M E T O D Ě J S K Á T E O L O G I C K Á F A K U L T A KATEDRA CÍRKEVNÍCH DĚJIN A DĚJIN KŘESŤANSKÉHO UMĚNÍ Zita Havlenová Hospicová péče v českých zemích Diplomová

Více