Trestní vymezení mučení a jiného špatného zacházení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trestní vymezení mučení a jiného špatného zacházení"

Transkript

1 Trestní vymezení mučení a jiného špatného zacházení , Kancelář veřejného ochránce práv Poznámka: Text tvoří poznámky pořízené účastníkem diskuse, nejde o přepis záznamu. Nejedná se tedy o citace výroků diskutujících a za případné zkreslení se omlouváme. Poznámky jsou pořízeny především k osvěžení paměti účastníků a ostatním pro inspiraci. Marie Lukasová úvodní slovo V roce 1989 vstoupila v platnost mezinárodní úmluva zřizující Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT), takže výbor má 25. narozeniny. Vyvinul se vzácně efektivní a sjednocující nástroj prevence mučení v Evropě, s velkým vlivem i na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva. Stále se k CPT vztahujeme, i jako národní preventivní mechanismus, což je preventivní nástroj vzniklý v rámci systému ochrany lidských práv OSN podle OP k Úmluvě proti mučení. Podle zákona o veřejném ochránci práv má ochránce provádět systematické návštěvy míst, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě veřejnou mocí nebo v důsledku závislosti na poskytované péči, s cílem posílit ochranu těchto osob před mučením, krutým, nelidským, ponižujícím zacházením nebo trestáním a jiným špatným zacházením. Špatné zacházení je tedy ten nejobecnější zákonný pojem, se kterým ochránce pracuje. Ve vztahu ke každému navštívenému zařízení se bilancuje, zda bylo zjištěno špatné zacházení. Nedávno bylo zjištěno například v polovině navštívených zařízení sociálních služeb pro seniory a ve všech navštívených neregistrovaných zařízeních pro seniory ubytoven poskytujících nelegální péči. Systematické návštěvy jsou svého druhu kontroly, které probíhají vždy neohlášeně. Provádí je tým složený z právníků a externích odborníků ochránce. Trvají několik dní, jsou velmi hloubkové, nesvázané mnoha procesními formalitami s tím, že kontrolující mají široký přístup do všech prostor zařízení, do veškeré dokumentace včetně zdravotnické a ke všem osobám. Probíhá jich ročně mezi 50 a 20. Ochránce své poznatky komunikuje jednak v neveřejných individuálních zprávách a jednak zveřejňuje souhrnné zprávy. NPM dobíhá 9. rok fungování v České republice. Myslíme si, že se blíží příležitost bilancovat zjištění a efekt preventivního působení ochránce na systém. U myšlenky na toto setkání byla úvaha, jak si výročí 25 let fungování CPT připomenout. Rozhodli jsme se nabídnout prostor pro úvahy dosud co víme spíše nesmělé a roztříštěné o tom, zda české trestní právo odpovídá na existující špatné zacházení v institucích. Anna Šabatová Vnímá CPT jako předobraz národních preventivních mechanismů. CPT má systematickou metodiku, co a jak zjišťovat.

2 Adéla Hradilová příklad špatného zacházení v zařízení sociálních služeb Domov se zvláštním režimem L. pro 280 klientů. Jedná se o mix několika cílových skupin (mentální postižení, demence, duševní onemocnění). Každá skupina potřebuje jiný přístup, ale personál se staral o všechny stejně. Nedostatečné materiální vybavení zejména pro osoby se syndromem demence, osoby se zdravotním postižením. Poddimenzovanost personálu. Nerespektování důstojnosti klientů. Ošetřovatelské nedostatky. Ad zpráva z L. Závažné špatné zacházení spočívající v dehumanizaci klientů, popření jakéhokoli soukromí, používání tlumicí medikace, cenzurování návštěv, nedostatku jídla, účtování neposkytnutých služeb. Alarmující paradox: půl roku před návštěvou ochránce získalo zařízení výborné ohodnocení od inspekce kvality 97 %. Ladislav Tomeček příklad špatného zacházení ve školském zařízení Zjištění z dětského domova se školou, kde byly umístěny děti s diagnostikovanými duševními poruchami, tedy vyžadující výchovně léčebný režim. Personál neznal zdravotní problematiku dětí, trestal je za chování, které bylo způsobeno účinkem medikace. Marie Lukasová Kolegové představili vesměs špatné zacházení jako situace vyvolané souhrou několika dílčích jednání. Je to časté jakási mlha odpovědnosti, jež brání ukázat na jednoho pachatele a původce špatného zacházení. Další příklady zjištěného špatného zacházení jsou z prostředí omezení osobní svobody v policejních celách a ve věznicích. Pro zajímavost jsme vybrali příklady, kdy se jednalo o špatné zacházení bez újmy na zdraví. Milan Svoboda špatné zacházení ve věznicích Nesetkáváme se s krutým zacházením, mučením. Většinou jde spíše o špatné materiální podmínky. Aktuálně závažná zjištění špatného zacházení s odsouzenými trvale pracovně nezařaditelnými. Odsouzený s nádorem na míše, ochrnutý na tři končetiny, odkázán na invalidní vozík, na asistenci třetí osoby. Asistentem je jiný odsouzený s pracovní dobou 8 hodin, na kterého je ovšem odsouzený s postižením odkázán celodenně. Stěžovatel je přes noc uzamčen na pokoji, bez možnosti přivolat si pomoc, neboť signalizace je mimo jeho dosah. Nedostatečné bezbariérové hygienické zázemí. Stěžovatel tři měsíce bez invalidního vozíku. Ladislav Tomeček špatné zacházení v policejní detenci V policejních celách se setkáváme s tím, že umístěné osoby nedostávají poučení (pozn. standardizovaný formulář v několika jazykových verzích) do cely. Nevyužívají tak svoje práva. V jednom případě kritika toho, že umístění nemají v cele přímý přístup k toaletě a k vodě (musí požádat a v noci čekat nejasně dlouhou dobu, než se na malou služebnu dostaví další příslušník, aby ve dvou mohli otevřít vnitřní mříž v cele). Další pochybení v nedostatečném materiálním zabezpečení např. chybí omyvatelné matrace.

3 Marie Lukasová Zákon stanoví, že po provedení návštěvy ochránce vyzve zařízení, aby se vyjádřilo k jeho zprávě, doporučením nebo návrhům opatření k nápravě. Takto se může obrátit i na příslušné úřady, což v krajním případě mohou být i orgány činné v trestním řízení. Jen letos tak ochránkyně učinila ve 4 případech (a k 5. se schyluje), a to letos výlučně ve vztahu k ubytovacím zařízením, která se specializují na seniory a poskytují jim péči (bez náležitého oprávnění ). Tereza Papoušková špatné zacházení v ubytovacích zařízeních pro seniory poskytujících péči bez náležitého oprávnění Ve všech případech ochránkyně konstatovala špatné zacházení. Ve čtyřech případech se obrátila na příslušné státní zastupitelství, protože získala podezření na spáchání trestného činu. Závadový stav ochránkyně rozložila na několik trestných činů: omezování osobní svobody (tlumicí medikace; zamykání; postranice u osob, které jinak jsou schopny vstát z lůžka); ublížení na zdraví z nedbalosti (nekvalifikovaný personál poskytující úkony ošetřovatelské péče, neadekvátní reakce na pády a zdravotní komplikace seniorů); neoprávněné podnikání (poskytování zdravotních služeb, sociálních služeb bez oprávnění). Podání ochránkyně jsou postupována policejnímu orgánu. Jedna obdržená odpověď z okresního státního zastupitelství je nepotěšující: Uvedené trestné činy nejsou vyjmenovány jako ty, za něž nese trestní odpovědnost právnická osoba. Nalézt individuálního pachatele nebude snadné. Přehled podání ochránkyně ke státnímu zastupitelství je ve zvláštním dokumentu. Marie Lukasová špatné zacházení při použití omezovacího prostředku Kauza úmrtí v síťovém lůžku (oběšení, 2012): Ochránce došel na základě detailního studia zdravotnické dokumentace k závěru, že je sporné, zda v době úmrtí bylo umístění v síťovém lůžku ještě indikováno. Je zde otázka, zda omezovací prostředek nebyl použit preventivně, a tedy protiprávně. Podmínky na oddělení, kde k události došlo, byly v době úmrtí z hlediska zajištění optimální péče pro neklidné pacienty nevyhovující a vynucovaly si používání omezovacích prostředků i tehdy, kdy nebylo třeba odvracet ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti pacienta nebo jiných osob, tedy preventivně. Závady na síťových lůžkách nebyly vyhodnocovány. Paradox: Přitom jsme zjistili, že personální vybavení zařízení překračuje minimální požadavky dané vyhláškou. Policie věc šetřila, ale velmi záhy odložila. Státní zastupitelství ochránce nekontaktoval, neboť zesnulá má příbuzné, kteří byli o výsledku šetření ochránce vyrozuměni. Otázka odpovědnosti (trestněprávní): Oddělení nemělo podmínky pro péči bezpečnou ani pro pacientky, ani pro personál, na což ochránce opakovaně upozorňoval od roku 2008, s ohledem mj. na dispozice prostoru oddělení. V lednu 2012 byla situace taková, že stav oddělení vyžadoval zvýšenou potřebu používání síťových lůžek (3) jako alternativy náležitého dohledu nad zvlášť náročnými pacientkami, neboť na oddělení nebyly podmínky například pro bezpečnou observaci, či oddělení neklidné pacientky od ostatních. Podmínky si vynucovaly používání omezovacích prostředků, což představuje porušení základních pravidel. Personál měl velmi náročné až rizikové pracovní podmínky

4 a oddělení bylo z hlediska zajištění optimální péče pro neklidné pacienty nevyhovující. Přesto by OČTŘ stíhaly konkrétního lékaře nebo sestru. Uvedená sdělení nás vedou k zamyšlení nad tím, že trestní postih tak patrně dopadne na fyzické osoby, které situaci špatného zacházení zpravidla nezorganizovaly jen byly v nesprávný čas na nesprávném místě, nebo poslouchaly pokyny. Maroš Matiaško a Anna Hofschneiderová Nejrůznější kontexty špatného zacházení Prezentace k příspěvku uvedena samostatně. Ve své prezentaci poskytli přehled případů, které jako špatné zacházení označily orgány OSN. Je to Výbor proti mučení OSN (CAT), který tlačí na Českou republiku, aby zpřesnila legální definici v trestním zákoníku. Proto je významné sledovat soft law OSN. Mučení: jednání směřující k silné bolesti, zavinění úmyslné, zvláštní cíl jednání (demonstrativní výčet získat informace, potrestat za jednání, zastrašit, diskriminovat), veřejný prvek. Nelidské a ponižující zacházení: chybí úmysl, nebo některý ze specifických cílů, nebo silná bolest, ale je přítomný cíl ponížit člověka. Manfred Nowak E/CN.4/2006/6 odst. 39. Prvek veřejné moci Juan Mendéz, A/HRC/22/53: law enforcement officials, lékaři, zdravotníci, sociální pracovníci, včetně těch, kteří pracují v soukromí zařízeních. Všeobecný komentář č. 2 Výboru proti mučení, odst. 18: Situace, kdy orgány veřejné moci vědí, že dochází k mučení, ale nic neudělají ať veřejné orgány nesou odpovědnost, pokud nic neučiní. Například i tehdy, když má dojít k převozu člověka do instituce, kde dochází ke špatnému zacházení, pokud rozhodne opatrovník o umístění, nebo soud, měla by se řešit trestněprávní zodpovědnost úředníků, kteří o tom rozhodli. Zranitelné skupiny podle OSN: paliativní péče, HIV, závislí na návykových látkách, děti, ženy, sexuální menšiny, lidé s postižením. Osoby s HIV/AIDS: mučením je úmyslná transfúze infikované krve; špatným zacházením může být nedobrovolný výzkum; úzký vztah mezi diskriminací a špatným zacházením. Osoby závislé na návykových látkách: péče v případě abstinenčního syndromu léčba musí být vždy založená na informovaném souhlasu. Sexuální menšiny: kritika skutečnosti, že většina států zná nucenou kastraci, sterilizaci ( 29 NOZ podle dokumentů OSN by se jednalo o špatné zacházení). Špatným zacházením může být odepření sociálního práva: Sociální zabezpečení žadatel o azyl ve Velké Británii žádal o přiznání sociální dávky jde o výkon státní diskrece, může zde nastat špatné zacházení? Státní diskrece nemá místo, pokud se osoba bez rozhodnutí dostane do stavu, že je bez přístřeší, nemá přístup k vodě, stravě ztráta důstojnosti. Špatným zacházením není jen, pokud by se osoba uchýlila k žebrotě, či k prostituci špatné zacházení je širší. Násilné vystěhování: Dle Výboru proti mučení dochází-li při násilném vystěhování k ničení domovů obyvatel, jde o špatné zacházení.

5 Právo na vodu: Rozsudek botswanského soudu, odepření přístupu k vodě shledáno jako špatné zacházení. Zuzana Candigliota Co je a co není špatné zacházení? Předkládá příklady k rozhodnutí přítomným, zda by spatřovali špatné zacházení - Ze strany policie, když kameraman dostal bez výstrahy ránu do žeber zlomenina, vnitřní zranění. Věc nebyla posouzena jako trestný čin. - Bití obuškem do lidí, kteří nekladou odpor, tzv. bicí ulička. Vyhodnoceno GIBS jen jako stížnost. - Situace, jaká je popsána v případu Kummer. - Ze strany zdravotnického zařízení zacházení, jaké bylo popsáno v případu Bureš. - Nebo poskytnutí zdravotní služby bez souhlasu. Například rizikové tlačení na břicho rodičky, nástřih hráze proti vůli rodičky. Situaci rodiček v porodnici hodnotí jako faktické omezení osobní svobody. Upozorňuje na případy, kdy GIBS po podání trestního oznámení byla buď nečinná, nebo předala věc policii k vyřízení jen jako stížnost (že nejde o trestný čin). Případ, kdy zdravotníci tlačili na břicho rodičky ta pociťovala velkou bolest, podala trestní oznámení. Státní zastupitelství vzkázalo, že žena má povinnost strpět úkony vedoucí k úspěšnému dokončení porodu. II. ÚS 453/14 věc podezření z policejního násilí, s rasovým podtextem. Ústavní soud selhal ve vymáhání účinného vyšetřování u podezření ze spáchání trestného činu. Problém: V trestním zákoníku je vymezen trestný čin mučení, jde ale o nevyužívanou skutkovou podstatu. Navrhuje vytvořit pracovní skupinu, která by vytvořila metodiku k tomu, co je špatné zacházení a jak by mělo probíhat vyšetřování. Petr Konůpka Souvislost judikatury Evropského soudu pro lidská práva a kriminalizace špatného zacházení Příspěvek v samostatném dokumentu. Jaroslav Fenyk Témata v diskuzi jsou velmi široká a vydala by na týdenní konferenci. Zaprvé se zamýšlí nad legální definicí trestného činu: Je nejlepší, když trestní zákoník obsahuje legální definici trestného činu, která je přesná, vyčerpávající, ale ne kazuistická. Dle čl. 10 Ústavy a čl. 95 Ústavy soudce může, pokud existuje self-executing ustanovení mezinárodní smlouvy, aplikovat ustanovení mezinárodní smlouvy. Mezinárodní smlouvy lze využít v rámci dané skutkové podstaty, stejně jako zprávy CPT k výkladu. Zadruhé je však zapotřebí zvažovat aplikační problémy. Můžou nastat aplikační problémy, smlouva nemusí být self-executing. Zákonodárce by tedy do trestního zákoníku měl zakotvit skutkovou podstatu trestného činu tak, jak stanoví mezinárodní smlouva. Mezinárodní úprava nemusí být dostatečná. Je tedy spíše pro zpřesnění zákona. Pavel Šámal Judikatura ESLP je vázána na konkrétní příklad a to působí potíže při zobecňování. Jak vymezit skutkovou podstatu, tak aby dopadala na všechna jednání, která byla zmíněna? Pokrýt jednou

6 skutkovou podstatou všechny naznačené případy nelze. Skutkové podstaty nejsou budovány vedle sebe, nýbrž jde o hierarchii. V trestním zákoníku jde o celek, ne o oddělené skutkové podstaty. Můžeme se snažit o novou legislativu, ale mezitím se zase podmínky změní, je třeba se orientovat preventivně. Trestní postih nevyřeší podmínky v sociálních a zdravotních zařízeních, které spíše odrážejí stav morálky společnosti. Při úvaze o jejich zlepšení je důležitější preventivního působení proto je důležitá práce NPM. Problémy ve vztahu k seniorům, zdravotnické péči jsou ve společnosti a jsou dlouhodobé. Proč není některá skutková podstata využívána? Využívání odpovídá tomu, jak společnost cítí, že jednání je negativní. Tehdy se podporuje trestní postih. Pokud společnost neví, jak to v zařízeních vlastně vypadá, co se tam děje, není tolik vůle stíhat takové činy. Trestní postih přijde až poté, co mají orgány činné v trestním řízení dostatečné poznatky o nějaké skutečnosti. Pokud není využívaná, nemusí to znamenat, že skutková podstata je špatně formulovaná. Anna Šabatová Trestní postih je jen jedním z aspektů. Je na místě rozvíjet myšlenku správního trestání. To však často selhává. Jan Kartochvíl S poukazem na zásadu nullum crimen sine lege je skeptický vůči širokému používání mezinárodních smluv při trestním postihu. Úmluva proti mučení vyžaduje trestnost mučení a ne dalších typů špatného zacházení vypadá to, že národní úprava jde ve skutkové podstatě ještě dál. Judikatura ESLP širší kriminalizaci ale vyžaduje. U všech forem špatného zacházení je vyžadováno, aby bylo účinné vyšetřování. Aby bylo účinné, mělo by jít o vyšetřování trestní. Lze jednou skutkovou podstatou pokrýt všechna uvedená jednání? Ano, i ESLP si vystačí s jedním článkem Úmluvy. Mohli bychom mít skutkovou podstatu ponižující zacházení vykládanou podle judikatury ESLP. Proč je stávající skutková podstata nevyužívaná? Jde o politiku státního zastupitelství? Z praxe ví, že policisté někdy stíhání jsou ale jde o zneužití pravomoci veřejného činitele, ne o mučení. Z pohledu evropské judikatury: ESLP nevyžaduje trestní postih u špatného zacházení ve věznicích často tam jde o souhru okolností. Asi by bylo možné postupovat pouze skrze trestní odpovědnost právnických osob. Tomáš Langášek Když se v roce 2006 prosazovala nová kompetence veřejného ochránce práv (v návaznosti na přijetí Opčního protokolu k Úmluvě proti mučení), tak navrhovatelé čelili velké opozici: měla stačit skutková podstata, ochránce by neměl mít působnost ve vztahu k soukromým zařízením (zařízením omezení svobody de facto). Nyní se ukazuje, že právě v těchto zařízeních dochází k zásadním případům špatného zacházení. Častěji jde o horší zacházení než ve vězeňství. Snad pod vlivem zpráv ochránce budou OČTŘ stíhat špatné zacházení více.

7 Pozitivní závazky ve vztahu k čl. 3 Úmluvy: Nemyslí si, že se vyčerpávají pouze trestními prostředky; za trestní obvinění považuje ESLP někdy i správní trestání. Na půdě ochránce je možné řadu případů ponižujícího zacházení postihovat v rovině správního trestání. Nyní probíhají debaty o novém kodexu správního trestání. Z praxe správní trestání Langášek konstatuje, že procesní standard je benevolentnější než v trestním řízení, proto by se leccos dalo postihnout možná lépe než trestním postihem. Ľubomír Majerčík OSN i Rada Evropy doporučuje České republice změnit skutkovou podstatu mučení v trestním zákoníku. V závěrečných doporučeních od Výboru proti mučení je toto konkrétně specifikováno uvést trestní zákoník do souladu. Vláda toto doporučení ve své reakci úplně pominula, stejně jako úpravu používání slzotvorných prostředků. Zůstává zde nicméně úkol pro Ministerstvo spravedlnosti, pro neziskové organizace, pro Výbor proti mučení RVLP. Nově existuje rovněž podvýbor Petičního výboru Poslanecké sněmovny pro implementaci doporučení ESLP a veřejného ochránce práv. Jiří Foral Proč se skutková podstata nevyužívá? Protože je náročné prokázat speciální úmysl a protože je vázaná na prvek veřejné moci. Pavel Šámal Nenachází ve vymezení trestného činu mučení podmínku speciálního úmyslu. Výkon veřejné moci má širší rozsah, než je jen policie a vězeňství. V komentáři se do skutkové podstaty řadí i ponižující zacházení, právě skrze výklad pomocí mezinárodních smluv. Soudy musí právo vykládat v duchu mezinárodních smluv, včetně Úmluvy proti mučení a Evropské úmluvy soud by tedy podřadil i ponižující zacházení páchané soukromou osobou. Jenže se kauzy nedostávají před soud. Se samotnou skutkovou podstatou není žádný problém. Jiří Foral Mučení zní hrozně. Není jednoduché tento trestný čin odstíhat. Souhlasí, že kdyby se některé skutky trestaly ve správním právu, odpovídalo by to standardům ESLP. Důkazní standardy jsou srovnatelné v trestním a správní trestání. Ovšem správní orgány se nedostanou ke zdravotnické dokumentaci, k domovním prohlídkám apod., takže je problém doložit skutkový stav. Jana Zezulová Téma vyžaduje multidisciplinární přístup. Praktické zkušenosti s aplikací trestného činu mučení nejsou patrně proto, že se skutek vždycky podřadil pod trestný čin zneužití pravomoci Rozhodně se nejedná o politiku při využívání skutkových podstat. Nejvyšší státní zastupitelství nezasahuje do živých kauz (oprávnění NSZ je velmi omezené). Stanovisko analytického odboru NSZ bylo k dotazu vládního zmocněnce takové, že se nebrání myšlence nového vymezení skutkové podstaty. Věc je tedy na aktivitě Ministerstva spravedlnosti. Myslí si, že ponižující zacházení ve skutkové podstatě zakomponováno je. Ale chybí judikatura obecných soudů pro všechny OČTŘ. NSZ má zástupce v pracovní skupině při MPSV pro přípravu legislativy k sociální detenci. Předložilo tam konkrétní návrhy, jak umožnit státnímu zastupitelství získávat poznatky o podmínkách omezení svobody,

8 protože současná netrestní působnost nestačí u detence v zařízeních sociálních služeb k odkrývání případného špatného zacházení. Státní zástupce nemá přístup do sociální detence, pracovní skupina by to měla napravit. Zuzana Candigliota Celá řada skutkových podstat směřuje na uvedená jednání. Problém je, že není zájem o to, aby se jednání stíhala. Změna skutkové podstaty není řešením. Musí být zájem tyto činy opravdu stíhat. Nejde o to někoho odsoudit, ale dát signál směrem k poskytovatelům, policii, že budou podezřelé věci prošetřeny. Viz případ z porodnice lékař má vždycky pravdu, nebudeme prošetřovat. OČTŘ dávají tyto opačné signály že podezření nebudou prošetřena. Správní trestání může být efektivní v sociálních službách, ale ne u policie. Marie Lukasová Je u nás přítomno mučení? Tuto otázku si položili naši kolegové z národního preventivního mechanismu Polska. CPT opakovaně při návštěvách zjišťovalo závažné skutečnosti. Naopak NPM nikdy nezískalo důkazy o zacházení, které by odpovídalo čl. 1 Úmluvy OSN proti mučení. A tak provedli analýzu všech odsuzujících rozsudků za trestný čin mučení v Polsku. Analýza ukázala, že mezi lety 2008 a 2012 bylo odsouzeno 29 příslušníků policie za 18 činů spojených s použitím násilí při vynucování výpovědi. Dá se shrnout, že ve většině případů bylo mučení použito: policisté použili násilí (sami nebo z rozkazu nadřízených) při vynucení přiznání nebo poskytnutí informací. Ve zkoumaných případech byly uloženy tresty při spodní hranici rozmezí (ne více než 2 léta). Všechny případy mučení se odehrály mimo cely nebo záchytky nejčastěji tedy na vyšetřovnách nebo jiných prostorách policie. Anna Šabatová Uvědomujeme si, že jednání lze stíhat i pod jinými skutkovými podstatami, ale není na to ve společnosti poptávka. Chceme zvyšovat senzibilitu společnosti. Dobrou příležitostí je rekodifikace přestupkového práva. Jaké budou přestupky na poli sociálních služeb? Správní trestání je méně stigmatizující než trestní postih. U trestního řízení souhlasí s tím, že nemusí ústit v odsouzení. Nejde o to, dostat osoby do vězení, ale zvýšit senzibilitu. Jakub Drápal Pokládá otázku, jak je u mezinárodních kontrolních orgánů reflektována skutečnost, že zejm. v oblasti sociálních práv je katalog práv relativní pro jednotlivé státy různý standard v různých státech podle jejich vyspělosti. Anna Šabatová odpovídá na základě zkušenosti z CPT: Standard je jednotný, ale zaměřují se i na potenciál zlepšení u vyspělých zemí. Například Švýcarsko jednotky psychiatrické péče ve vězení, u nás se to vůbec neřeší, i když je taky nemáme. Třeba se na to CPT v ČR zaměří, až vyčerpá potenciál prioritnějších témat. Dále kastrace (nejdřív kritizováno u nás, pak v Německu), síťová lůžka (tradiční prostředek v Rakousku-Uhersku; CPT při první návštěvě šokován, ale pak se zjistilo, že se používají i v Rakousku, atd.). Je znát, že standardy vytvářeli lidé ze západu Evropy, že do toho vnesli svůj kulturní

9 rámec. Pokud jde o síťové lůžko, klademe si otázku, zda jde o nezbytně nutný prostředek, typ prostředku. Může být příjemnější být v síťovém lůžku, než v kurtech. Anebo co si pomyslet o tom, že v Británii lze stále podrobovat kritice používání kbelíků místo toalety? Jsou aspekty, které se CPT snaží držet stejně, ale jsou výjimky. Rozdíly v podmínkách mezi jednotlivými státy jsou velké. Barbora Rittichová Měl by existovat účinný prostředek ultima ratio. Pracuje při svém působení v sociálních a zdravotních službách s obdobnými případy, jaké byly zmíněny jako příklady špatného zacházení. MPSV se snaží o dlouhodobou metodickou činnost, jsou nové normy. Je však potřeba, aby inspektoři nekryli případy špatného zacházení. ESLP pracuje i s tím, kdy špatné zacházení je způsobeno úhrnem více faktorů. Stran detence v sociálních službách je vytvořena pracovní skupina, řeší ale pouze otázku přípustnosti držení osob v zařízení kdy osoba může/nemůže být držena. Neřeší se otázka špatného zacházení, respektive podmínek péče. David Slováček Otázka dostatečnosti trestního zákoníku (pojmová roztříštěnost národní úpravy a mezinárodních dokumentů): Všechny jiné formy špatného zacházení než mučení jsou zmiňovány pouze v opčních protokolech, ale ne v Úmluvě samotné. Trestní zákoník přitom historicky transponuje samotnou úmluvu, nikoliv její protokoly. Vedle požadavku trestně postihovat samotné mučení (viz definice v Úmluvě), postihuje ČR v 149 trestního zákoníku rovněž jiné nelidské a kruté zacházení. Lze pod 149 trestního zákoníku zahrnout rovněž ponižující zacházení? O mučení nejde, o kruté zacházení nejspíše také ne. Zbývá jedině snaha podřadit výkladem ponižující zacházení pod nelidské, což ovšem vnímám jako nevhodné s ohledem na zásadu nullum crimen sine lege. Jazykově je podle mého cítění ponižující zacházení mimo rozsah pojmu nelidské zacházení a nešlo by tak o výklad práva v duchu mezinárodních závazků, nýbrž o nepřípustné dotváření práva v neprospěch pachatele. Jako více než vhodné vidím novelizovat trestní zákoník a do zmíněné skutkové podstaty doplnit slovo ponižující. Eliška Hodysová Bude tlumočit výstupy z diskuze Výboru proti mučení RVLP, hned, jak vznikne.

U S N E S E N Í Rady vlády České republiky pro lidská práva ze dne 1. října 2009

U S N E S E N Í Rady vlády České republiky pro lidská práva ze dne 1. října 2009 U S N E S E N Í Rady vlády České republiky pro lidská práva ze dne 1. října 2009 Rada vlády ČR pro lidská práva (dále jen Rada ) I. n a v a z u j e n a schválený podnět Výboru pro lidská práva a biomedicínu

Více

Monitoring nuceného navracení cizinců v České republice

Monitoring nuceného navracení cizinců v České republice Monitoring nuceného navracení cizinců v České republice Praxe, zjištění a doporučení veřejného ochránce práv Ondřej Vala Bratislava, Slovenská republika Kancelář veřejného ochránce práv 15/6/2015 Veřejný

Více

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Práva lidí s mentálním postižením JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Ochrana práv uživatelů sociálních služeb Právní základ zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2 aspekty

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

Poznatky z návštěv detenčních zařízení pro cizince

Poznatky z návštěv detenčních zařízení pro cizince Poznatky z návštěv detenčních zařízení pro cizince Zjištění a doporučení veřejného ochránce práv Ondřej Vala Bratislava, Slovenská republika Kancelář veřejného ochránce práv 15/6/2015 Působnost ochránce

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb.

Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb. Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb. Zákon 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob (TOPO) a řízení proti nim Cílem tohoto zákona, který vstoupil v České republice v účinnost dnem

Více

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Vznik a vývoj inkvizičního trestního řízení Angloamerické trestní řízení Vývoj trestního procesu

Více

Nepravidelná medikace s tišícím účinkem v praxi zařízení sociálních služeb pro seniory Poznatky a doporučení veřejného ochránce práv

Nepravidelná medikace s tišícím účinkem v praxi zařízení sociálních služeb pro seniory Poznatky a doporučení veřejného ochránce práv Nepravidelná medikace s tišícím účinkem v praxi zařízení sociálních služeb pro seniory Poznatky a doporučení veřejného ochránce práv Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Proč

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Rada vlády ČR pro lidská práva Podnět ze dne 19. dubna 2007

Rada vlády ČR pro lidská práva Podnět ze dne 19. dubna 2007 Podnět Rady vlády ČR pro lidská práva k používání opatření omezujících pohyb osob při poskytování sociálních služeb a k návrhu změn zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákona č. 99/1963 Sb.,

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Zákon o obětech trestných činů

Zákon o obětech trestných činů Zákon o obětech trestných činů Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Úvodem Historický vývoj proměny trestněprávního vztahu (z hlediska subjektů) stát přejímá roli, kterou měla dříve oběť, zájmy oběti se podřizují

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Doporučený postup č. 2 /2014

Doporučený postup č. 2 /2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb Doporučený postup č. 2 /2014 Problematika neregistrovaných sociálních služeb a stíhání správního deliktu poskytování sociálních služeb bez oprávnění

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád 1. Která z následujících možností není platná pro senát ČR? a) Senátoři jsou voleni na 6 let. b) Senát se nepodílí na volbě prezidenta. c) Po uplynutí 2 let se volí nová třetina senátorů. d) Právo volit

Více

Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo. takto:

Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo. takto: Doručeno dne: 20. 2. 2015 kancelář ministra vnitra Nad Štolou 3 Praha 7 17034 Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo vnitra, jako nadřízený věcně

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

381/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Veřejném ochránci práv

381/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Veřejném ochránci práv 381/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějích předpisů, a některé dalí zákony Změna: 278/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna:

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ OBSAH Předmluva 12 Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ 1 Několik poznámek k pojmu protiprávní jednání 17 1.1 Obecně k pojmům jednání, protiprávnosť, bezpráví a protiprávní jednání 17 1.2 Právo,

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Odsouzená osoba nemá právní nárok na předání k výkonu trestu odnětí svobody dle Úmluvy o předávání odsouzených osob. I když je vyslovení souhlasu odsuzujícího státu s předáním výsledkem jeho volné úvahy,

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ Stanovuje postup orgánů činných v trestním řízení Konkretizuje, jak postupovat při zjišťování trestných činů, prokazování

Více

Evropský soud pro lidská práva. JUDr. Vít A. Schorm Ministerstvo spravedlnosti, květen 2012

Evropský soud pro lidská práva. JUDr. Vít A. Schorm Ministerstvo spravedlnosti, květen 2012 Evropský soud pro lidská práva JUDr. Vít A. Schorm Ministerstvo spravedlnosti, květen 2012 (Evropská) Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Řím, 1950 => sdělení č. 209/1992 Sb. dnes: 14 (15)

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

Právo na informace a ochrana osobních údajů vybraná stanoviska veřejného ochránce práv

Právo na informace a ochrana osobních údajů vybraná stanoviska veřejného ochránce práv Právo na informace a ochrana osobních údajů vybraná stanoviska veřejného ochránce práv Ústavněprávní limity práva na informace a jejich zákonné provedení Čl. 17 odst. 4 Listiny Formální omezení zákonem

Více

Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy

Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy Bezpečná plavba v nestabilních vodách, aneb pojďte s námi na palubu českého zadávání Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D. MT Legal s.r.o.,

Více

PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb Místo realizace: Domov Bílá Opava Závaznost pro: Domov se zvláštním režimem Platnost od: 01. 06. 2014 Nespokojený

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část DŮVODOVÁ ZPRÁVA IV. Obecná část A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace (RIA) 1. Důvod předložení a cíle 1.1. Název Zákon, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických

Více

Kdo je veřejný ochránce práv. Co od něj můžete očekávat

Kdo je veřejný ochránce práv. Co od něj můžete očekávat Kdo je veřejný ochránce práv Co od něj můžete očekávat Jedna z mnoha definic Celkově lze ombudsmana charakterizovat jako orgán (většinou jednu osobu), který je zejména na orgánech výkonné moci nezávislý

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů

A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů Trestní právo A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů - nový trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb., dále jen TZ ) nahradil

Více

Konkurence trestního řízení a řízení o přestupku (jiném správním deliktu)

Konkurence trestního řízení a řízení o přestupku (jiném správním deliktu) Tomáš Gřivna Konkurence trestního řízení a řízení o přestupku (jiném správním deliktu) Úvodem Na začátku se jeví jako vhodné vymezit základní tezi, ze které vychází tento příspěvek. Stručně ji lze vyjádřit

Více

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC Poskytnutí bezplatné právní pomoci je jedním ze základních požadavků moderního demokratického státu. A to zejména jako jeden z prvků práva na spravedlivý proces. Toto základní lidské

Více

STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov poklidného stáří Vejprnice Baculus o.p.s., IČ: 26997355 Tylova 999, Vejprnice, PSČ 330 27 Tel.: 377 815 111, E-mail: info@baculus.cz; www.baculus.cz STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB

Více

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK FHS UK, IPVZ Praha Členění situací 1. Aktivní

Více

MUDr. Robin Šín. ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni

MUDr. Robin Šín. ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni Zásady povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků III. konference portálu AKUTNĚ.CZ Brno, 19. 11. 2011 MUDr. Robin Šín ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni Úvod - povinná mlčenlivost

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základní informace Právní zakotvení inspekcí Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

Diskriminace ve školství vybrané problémy

Diskriminace ve školství vybrané problémy Diskriminace ve školství vybrané problémy konference Inkluze dětí se znevýhodněním do školního stavovaní a školních družin 14. října 2015 Mgr. et Mgr. Barbora Němcová Mgr. Ivana Šilhánková Formy diskriminace

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. Vymezení pojmů Stížností je vyjádřena nespokojenost stěžovatelů s poskytovanými službami. Stížnost není pracovníky pojímána jako

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem: Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem: 1) Cílová skupina 2) Nabídka služeb (základní a fakultativní činnosti) 1) CÍLOVÁ SKUPINA Základním stavebním kamenem

Více

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 435/07 V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

REFORMA SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI. JUDr. Zuzana Zárasová Mgr. Adam Křístek Odbor rodiny a dávkových systémů MPSV

REFORMA SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI. JUDr. Zuzana Zárasová Mgr. Adam Křístek Odbor rodiny a dávkových systémů MPSV REFORMA SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI JUDr. Zuzana Zárasová Mgr. Adam Křístek Odbor rodiny a dávkových systémů MPSV Základní východiska reformy Stav systému (poznatky z konkrétních kauz, výzkumů, analýz,

Více

Domácí porody. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA

Domácí porody. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA Domácí porody 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Dopis ze dne 20.3.2012 jsem těhotná...přeji si rodit své první dítě doma za asistence

Více

Ochrana před špatným zacházením

Ochrana před špatným zacházením klikni pro českou verzi Ochrana před špatným zacházením Zpráva veřejné ochránkyně práv jako národního preventivního mechanismu click to english version Protection Against ll-treatment Report on the Activities

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE KARLOVY VARY. Karlovy Vary 2010

SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE KARLOVY VARY. Karlovy Vary 2010 SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE KARLOVY VARY Karlovy Vary 2010 Příprava projektu Dlouhodobá kvalitní spolupráce subjektů péče o ohrožené děti Komise a pracovní skupina prevence kriminality Grantový systém města

Více

Prevence špatného zacházení. CPT se představuje. Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT)

Prevence špatného zacházení. CPT se představuje. Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT) Rada Evropy CPT/Inf/E (2002) 3 Česky / Czech / Tchèque Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT) Prevence špatného zacházení CPT se představuje 3 Představení

Více

PRÁVA A POVINNOSTI HIV POZITIVNÍCH OSOB. JUDr. Jakub Tomšej, ČSAP

PRÁVA A POVINNOSTI HIV POZITIVNÍCH OSOB. JUDr. Jakub Tomšej, ČSAP PRÁVA A POVINNOSTI HIV POZITIVNÍCH OSOB JUDr. Jakub Tomšej, ČSAP Povinnosti HIV pozitivních osob 2 Zásada informovaného souhlasu vs. povinné testování některých skupin obyvatel: Dárci krve, tkání, orgánů,

Více

20. maturitní otázka (B)

20. maturitní otázka (B) 20. maturitní otázka (B) 20) Trestní právo obsah, druhy, prameny, podmínky trestní odpovědnosti, trestní odpovědnost v závislosti na věku pachatele, okolnosti vylučující trestnost, orgány činné v trestním

Více

Čl. 1 Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Čl. 2 Kdo může podat stížnost

Čl. 1 Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Čl. 2 Kdo může podat stížnost Vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností Poskytovatel: Město Raspenava, název zařízení: Sociální služby, Frýdlantská 532, Raspenava druh služby: Pečovatelská služba Čl. 1 Stížnost na kvalitu

Více

STÍŽNOSTI, PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY KE KVALITĚ NEBO ZPŮSOBU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

STÍŽNOSTI, PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY KE KVALITĚ NEBO ZPŮSOBU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY STÍŽNOSTI, PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY KE KVALITĚ NEBO ZPŮSOBU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Osobní asistence APROPO Tento dokument upravuje postup při podávání a vyřizování stížností, připomínek a podnětů ke způsobu

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ OBSAH 1. ÚVOD 2. STANDARD Č. 7 PREVENCE 3. STANDARD Č. 8 PŘIJETÍ OZNÁMENÍ, POSOUZENÍ NALÉHAVOSTI A PŘIDĚLENÍ PŘÍPADU 4. STANDARD Č. 9

Více

Aktualizováno v únoru 2012 23 606 (10.2.2012) 1 724 (10.2.2012) Vězeňská služba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

OBSAH. Úvodní slovo... 11. Seznam použitých z k r a te k...10. 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13

OBSAH. Úvodní slovo... 11. Seznam použitých z k r a te k...10. 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13 OBSAH Úvodní slovo... 11 Seznam použitých z k r a te k...10 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13 1.1 Občanskoprávní odpovědnost... 13 1.1.1 Právní osobnost... 14 1.1.2 Svéprávnost...15 1.2 Trestní

Více

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o poskytování informací - 1 - Dětský domov Palackého 191/101 353 01 Mariánské Lázně Č.j. : 1027/08 Směrnice o poskytování informací Tento pokyn stanoví postup dětského domova k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999

Více

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS )

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS ) Výkladové stanovisko č. 20 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k problematice ochraně lidského těla po smrti člověka v NOZ

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 38/2010-70 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana

Více

SMĚRNICE č. 1 /2010 - DZR/S

SMĚRNICE č. 1 /2010 - DZR/S se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice SMĚRNICE č. 1 /2010 - DZR/S k zajištění jednotného postupu při přijímání a vyřizování podnětů a stížností klientů a ostatních občanů ke službám poskytovaných organizací,

Více

Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra

Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra konference Autismus v kontextu občana, rodiny a společnosti 15. dubna 2015 Petr Polák, Oddělení rovného zacházení,

Více

Deset let ombudsmana jako národního preventivního mechanismu

Deset let ombudsmana jako národního preventivního mechanismu Deset let ombudsmana jako národního preventivního mechanismu Od roku 2006 provádí ochránce systematických návštěv zařízení, kde se nacházejí osoby omezené na osobní svobodě, a posiluje jejich ochranu před

Více

Samotný zákon spojení alternativní trest nezná.

Samotný zákon spojení alternativní trest nezná. Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

Všeobecné podmínky pro podnikání Obchodní poradenství

Všeobecné podmínky pro podnikání Obchodní poradenství Všeobecné podmínky pro podnikání Obchodní poradenství 2007 - 2 - Všeobecné podmínky pro podnikání Obchodní poradenství Úvod (1) Všeobecné podmínky pro podnikání poradenství jsou nedílnou součástí dohod

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

Transpozice procedurální a přijímací směrnice z pohledu VOP v ČR

Transpozice procedurální a přijímací směrnice z pohledu VOP v ČR Transpozice procedurální a přijímací směrnice z pohledu VOP v ČR Mgr. et Mgr. Linda Janků Mgr. Beáta Szakácsová právničky Kanceláře veřejného ochránce práv Osnova 1) Úvod - nová procedurální a přijímací

Více

Zákon o výkonu zabezpečovací detence

Zákon o výkonu zabezpečovací detence KOMENTÁŘE WOLTERS KLUWER Zákon o výkonu zabezpečovací detence Komentář Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Věra Kalvodová Josef Kuchta Petr Škvain Zákon o výkonu zabezpečovací detence

Více

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11 3. března 2012, Olomouc Trocha teorie a platných zákonů Zákon 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Příspěvek na péči (dále jen příspěvek ) se poskytuje

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

POČET SÍŤOVÝCH LŮŽEK V NĚKTERÝCH PSYCHIATRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice 7 Bílá Voda 6 Petrohrad 25 Opařany 15 min. Jihlava 19 Bohnice 14 Opava 27 Kosmonosy 42 Havlíčkův Brod 68

Více

Masivní prostup informačních technologií do běžného života každého z nás (zejména Internetu),

Masivní prostup informačních technologií do běžného života každého z nás (zejména Internetu), Masivní prostup informačních technologií do běžného života každého z nás (zejména Internetu), Negativní aspekty: Pozitivní aspekty: Rozvoj vědy a techniky, komunikací, dostupnost informací. Zároveň však

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE I. Úvodní ustanovení 1. Pardubický kraj v návaznosti na 3, 95 a 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007 - Vymezení předmětu správního řízení I.

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

Připomínky k návrhu zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů

Připomínky k návrhu zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů Připomínky k návrhu zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů Obsah dokumentu 1. Souhrnné vysvětlení navrhovaných změn...- 2-2. Analytická a preventivní činnost inspekce...- 2-3. Posílení nezávislosti

Více

Stanovisko Unie obhájců ČR č. 8/2014

Stanovisko Unie obhájců ČR č. 8/2014 Stanovisko Unie obhájců ČR č. 8/2014 k užití odposlechů podle 88 trestního řádu a kontrole zákonnosti příkazu k odposlechu Unie obhájců ČR se v reakci na opakované informace o stoupajícím počtu prováděných

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl dne 20. února 2014 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jana Filipa, soudce zpravodaje Jana

Více

Dávky pěstounské péče v praxi VOP

Dávky pěstounské péče v praxi VOP Dávky pěstounské péče v praxi VOP Mgr. Eva Hilšerová, právnička oddělení rodiny, zdravotnictví a práce Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Působnost a činnost ochránkyně Ochrana

Více

O d ů v o d n ě n í :

O d ů v o d n ě n í : 6 To 25/2014 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci projednal v neveřejném zasedání konaném dne 30. dubna 2014 stížnost České advokátní komory proti usnesení státního zástupce Vrchního státního zastupitelství

Více

Anotace: Tato prezentace je zaměřena na trestní právo. Zahrnuje výklad a test k opakování látky.

Anotace: Tato prezentace je zaměřena na trestní právo. Zahrnuje výklad a test k opakování látky. Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Trestní právo I. Téma: Protiprávní jednání a trest 2. ročník - obor 64-41-L/51 Podnikání

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA

ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA Návštěva odborných lékařů v době pobytu Nejbližší osoby ŽADATEL ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA DO ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Příjmení: Jméno: Titul: Datum narození: Příspěvek na péči: ANO stupeň: NE Adresa trvalého

Více