Trestní vymezení mučení a jiného špatného zacházení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trestní vymezení mučení a jiného špatného zacházení"

Transkript

1 Trestní vymezení mučení a jiného špatného zacházení , Kancelář veřejného ochránce práv Poznámka: Text tvoří poznámky pořízené účastníkem diskuse, nejde o přepis záznamu. Nejedná se tedy o citace výroků diskutujících a za případné zkreslení se omlouváme. Poznámky jsou pořízeny především k osvěžení paměti účastníků a ostatním pro inspiraci. Marie Lukasová úvodní slovo V roce 1989 vstoupila v platnost mezinárodní úmluva zřizující Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT), takže výbor má 25. narozeniny. Vyvinul se vzácně efektivní a sjednocující nástroj prevence mučení v Evropě, s velkým vlivem i na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva. Stále se k CPT vztahujeme, i jako národní preventivní mechanismus, což je preventivní nástroj vzniklý v rámci systému ochrany lidských práv OSN podle OP k Úmluvě proti mučení. Podle zákona o veřejném ochránci práv má ochránce provádět systematické návštěvy míst, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě veřejnou mocí nebo v důsledku závislosti na poskytované péči, s cílem posílit ochranu těchto osob před mučením, krutým, nelidským, ponižujícím zacházením nebo trestáním a jiným špatným zacházením. Špatné zacházení je tedy ten nejobecnější zákonný pojem, se kterým ochránce pracuje. Ve vztahu ke každému navštívenému zařízení se bilancuje, zda bylo zjištěno špatné zacházení. Nedávno bylo zjištěno například v polovině navštívených zařízení sociálních služeb pro seniory a ve všech navštívených neregistrovaných zařízeních pro seniory ubytoven poskytujících nelegální péči. Systematické návštěvy jsou svého druhu kontroly, které probíhají vždy neohlášeně. Provádí je tým složený z právníků a externích odborníků ochránce. Trvají několik dní, jsou velmi hloubkové, nesvázané mnoha procesními formalitami s tím, že kontrolující mají široký přístup do všech prostor zařízení, do veškeré dokumentace včetně zdravotnické a ke všem osobám. Probíhá jich ročně mezi 50 a 20. Ochránce své poznatky komunikuje jednak v neveřejných individuálních zprávách a jednak zveřejňuje souhrnné zprávy. NPM dobíhá 9. rok fungování v České republice. Myslíme si, že se blíží příležitost bilancovat zjištění a efekt preventivního působení ochránce na systém. U myšlenky na toto setkání byla úvaha, jak si výročí 25 let fungování CPT připomenout. Rozhodli jsme se nabídnout prostor pro úvahy dosud co víme spíše nesmělé a roztříštěné o tom, zda české trestní právo odpovídá na existující špatné zacházení v institucích. Anna Šabatová Vnímá CPT jako předobraz národních preventivních mechanismů. CPT má systematickou metodiku, co a jak zjišťovat.

2 Adéla Hradilová příklad špatného zacházení v zařízení sociálních služeb Domov se zvláštním režimem L. pro 280 klientů. Jedná se o mix několika cílových skupin (mentální postižení, demence, duševní onemocnění). Každá skupina potřebuje jiný přístup, ale personál se staral o všechny stejně. Nedostatečné materiální vybavení zejména pro osoby se syndromem demence, osoby se zdravotním postižením. Poddimenzovanost personálu. Nerespektování důstojnosti klientů. Ošetřovatelské nedostatky. Ad zpráva z L. Závažné špatné zacházení spočívající v dehumanizaci klientů, popření jakéhokoli soukromí, používání tlumicí medikace, cenzurování návštěv, nedostatku jídla, účtování neposkytnutých služeb. Alarmující paradox: půl roku před návštěvou ochránce získalo zařízení výborné ohodnocení od inspekce kvality 97 %. Ladislav Tomeček příklad špatného zacházení ve školském zařízení Zjištění z dětského domova se školou, kde byly umístěny děti s diagnostikovanými duševními poruchami, tedy vyžadující výchovně léčebný režim. Personál neznal zdravotní problematiku dětí, trestal je za chování, které bylo způsobeno účinkem medikace. Marie Lukasová Kolegové představili vesměs špatné zacházení jako situace vyvolané souhrou několika dílčích jednání. Je to časté jakási mlha odpovědnosti, jež brání ukázat na jednoho pachatele a původce špatného zacházení. Další příklady zjištěného špatného zacházení jsou z prostředí omezení osobní svobody v policejních celách a ve věznicích. Pro zajímavost jsme vybrali příklady, kdy se jednalo o špatné zacházení bez újmy na zdraví. Milan Svoboda špatné zacházení ve věznicích Nesetkáváme se s krutým zacházením, mučením. Většinou jde spíše o špatné materiální podmínky. Aktuálně závažná zjištění špatného zacházení s odsouzenými trvale pracovně nezařaditelnými. Odsouzený s nádorem na míše, ochrnutý na tři končetiny, odkázán na invalidní vozík, na asistenci třetí osoby. Asistentem je jiný odsouzený s pracovní dobou 8 hodin, na kterého je ovšem odsouzený s postižením odkázán celodenně. Stěžovatel je přes noc uzamčen na pokoji, bez možnosti přivolat si pomoc, neboť signalizace je mimo jeho dosah. Nedostatečné bezbariérové hygienické zázemí. Stěžovatel tři měsíce bez invalidního vozíku. Ladislav Tomeček špatné zacházení v policejní detenci V policejních celách se setkáváme s tím, že umístěné osoby nedostávají poučení (pozn. standardizovaný formulář v několika jazykových verzích) do cely. Nevyužívají tak svoje práva. V jednom případě kritika toho, že umístění nemají v cele přímý přístup k toaletě a k vodě (musí požádat a v noci čekat nejasně dlouhou dobu, než se na malou služebnu dostaví další příslušník, aby ve dvou mohli otevřít vnitřní mříž v cele). Další pochybení v nedostatečném materiálním zabezpečení např. chybí omyvatelné matrace.

3 Marie Lukasová Zákon stanoví, že po provedení návštěvy ochránce vyzve zařízení, aby se vyjádřilo k jeho zprávě, doporučením nebo návrhům opatření k nápravě. Takto se může obrátit i na příslušné úřady, což v krajním případě mohou být i orgány činné v trestním řízení. Jen letos tak ochránkyně učinila ve 4 případech (a k 5. se schyluje), a to letos výlučně ve vztahu k ubytovacím zařízením, která se specializují na seniory a poskytují jim péči (bez náležitého oprávnění ). Tereza Papoušková špatné zacházení v ubytovacích zařízeních pro seniory poskytujících péči bez náležitého oprávnění Ve všech případech ochránkyně konstatovala špatné zacházení. Ve čtyřech případech se obrátila na příslušné státní zastupitelství, protože získala podezření na spáchání trestného činu. Závadový stav ochránkyně rozložila na několik trestných činů: omezování osobní svobody (tlumicí medikace; zamykání; postranice u osob, které jinak jsou schopny vstát z lůžka); ublížení na zdraví z nedbalosti (nekvalifikovaný personál poskytující úkony ošetřovatelské péče, neadekvátní reakce na pády a zdravotní komplikace seniorů); neoprávněné podnikání (poskytování zdravotních služeb, sociálních služeb bez oprávnění). Podání ochránkyně jsou postupována policejnímu orgánu. Jedna obdržená odpověď z okresního státního zastupitelství je nepotěšující: Uvedené trestné činy nejsou vyjmenovány jako ty, za něž nese trestní odpovědnost právnická osoba. Nalézt individuálního pachatele nebude snadné. Přehled podání ochránkyně ke státnímu zastupitelství je ve zvláštním dokumentu. Marie Lukasová špatné zacházení při použití omezovacího prostředku Kauza úmrtí v síťovém lůžku (oběšení, 2012): Ochránce došel na základě detailního studia zdravotnické dokumentace k závěru, že je sporné, zda v době úmrtí bylo umístění v síťovém lůžku ještě indikováno. Je zde otázka, zda omezovací prostředek nebyl použit preventivně, a tedy protiprávně. Podmínky na oddělení, kde k události došlo, byly v době úmrtí z hlediska zajištění optimální péče pro neklidné pacienty nevyhovující a vynucovaly si používání omezovacích prostředků i tehdy, kdy nebylo třeba odvracet ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti pacienta nebo jiných osob, tedy preventivně. Závady na síťových lůžkách nebyly vyhodnocovány. Paradox: Přitom jsme zjistili, že personální vybavení zařízení překračuje minimální požadavky dané vyhláškou. Policie věc šetřila, ale velmi záhy odložila. Státní zastupitelství ochránce nekontaktoval, neboť zesnulá má příbuzné, kteří byli o výsledku šetření ochránce vyrozuměni. Otázka odpovědnosti (trestněprávní): Oddělení nemělo podmínky pro péči bezpečnou ani pro pacientky, ani pro personál, na což ochránce opakovaně upozorňoval od roku 2008, s ohledem mj. na dispozice prostoru oddělení. V lednu 2012 byla situace taková, že stav oddělení vyžadoval zvýšenou potřebu používání síťových lůžek (3) jako alternativy náležitého dohledu nad zvlášť náročnými pacientkami, neboť na oddělení nebyly podmínky například pro bezpečnou observaci, či oddělení neklidné pacientky od ostatních. Podmínky si vynucovaly používání omezovacích prostředků, což představuje porušení základních pravidel. Personál měl velmi náročné až rizikové pracovní podmínky

4 a oddělení bylo z hlediska zajištění optimální péče pro neklidné pacienty nevyhovující. Přesto by OČTŘ stíhaly konkrétního lékaře nebo sestru. Uvedená sdělení nás vedou k zamyšlení nad tím, že trestní postih tak patrně dopadne na fyzické osoby, které situaci špatného zacházení zpravidla nezorganizovaly jen byly v nesprávný čas na nesprávném místě, nebo poslouchaly pokyny. Maroš Matiaško a Anna Hofschneiderová Nejrůznější kontexty špatného zacházení Prezentace k příspěvku uvedena samostatně. Ve své prezentaci poskytli přehled případů, které jako špatné zacházení označily orgány OSN. Je to Výbor proti mučení OSN (CAT), který tlačí na Českou republiku, aby zpřesnila legální definici v trestním zákoníku. Proto je významné sledovat soft law OSN. Mučení: jednání směřující k silné bolesti, zavinění úmyslné, zvláštní cíl jednání (demonstrativní výčet získat informace, potrestat za jednání, zastrašit, diskriminovat), veřejný prvek. Nelidské a ponižující zacházení: chybí úmysl, nebo některý ze specifických cílů, nebo silná bolest, ale je přítomný cíl ponížit člověka. Manfred Nowak E/CN.4/2006/6 odst. 39. Prvek veřejné moci Juan Mendéz, A/HRC/22/53: law enforcement officials, lékaři, zdravotníci, sociální pracovníci, včetně těch, kteří pracují v soukromí zařízeních. Všeobecný komentář č. 2 Výboru proti mučení, odst. 18: Situace, kdy orgány veřejné moci vědí, že dochází k mučení, ale nic neudělají ať veřejné orgány nesou odpovědnost, pokud nic neučiní. Například i tehdy, když má dojít k převozu člověka do instituce, kde dochází ke špatnému zacházení, pokud rozhodne opatrovník o umístění, nebo soud, měla by se řešit trestněprávní zodpovědnost úředníků, kteří o tom rozhodli. Zranitelné skupiny podle OSN: paliativní péče, HIV, závislí na návykových látkách, děti, ženy, sexuální menšiny, lidé s postižením. Osoby s HIV/AIDS: mučením je úmyslná transfúze infikované krve; špatným zacházením může být nedobrovolný výzkum; úzký vztah mezi diskriminací a špatným zacházením. Osoby závislé na návykových látkách: péče v případě abstinenčního syndromu léčba musí být vždy založená na informovaném souhlasu. Sexuální menšiny: kritika skutečnosti, že většina států zná nucenou kastraci, sterilizaci ( 29 NOZ podle dokumentů OSN by se jednalo o špatné zacházení). Špatným zacházením může být odepření sociálního práva: Sociální zabezpečení žadatel o azyl ve Velké Británii žádal o přiznání sociální dávky jde o výkon státní diskrece, může zde nastat špatné zacházení? Státní diskrece nemá místo, pokud se osoba bez rozhodnutí dostane do stavu, že je bez přístřeší, nemá přístup k vodě, stravě ztráta důstojnosti. Špatným zacházením není jen, pokud by se osoba uchýlila k žebrotě, či k prostituci špatné zacházení je širší. Násilné vystěhování: Dle Výboru proti mučení dochází-li při násilném vystěhování k ničení domovů obyvatel, jde o špatné zacházení.

5 Právo na vodu: Rozsudek botswanského soudu, odepření přístupu k vodě shledáno jako špatné zacházení. Zuzana Candigliota Co je a co není špatné zacházení? Předkládá příklady k rozhodnutí přítomným, zda by spatřovali špatné zacházení - Ze strany policie, když kameraman dostal bez výstrahy ránu do žeber zlomenina, vnitřní zranění. Věc nebyla posouzena jako trestný čin. - Bití obuškem do lidí, kteří nekladou odpor, tzv. bicí ulička. Vyhodnoceno GIBS jen jako stížnost. - Situace, jaká je popsána v případu Kummer. - Ze strany zdravotnického zařízení zacházení, jaké bylo popsáno v případu Bureš. - Nebo poskytnutí zdravotní služby bez souhlasu. Například rizikové tlačení na břicho rodičky, nástřih hráze proti vůli rodičky. Situaci rodiček v porodnici hodnotí jako faktické omezení osobní svobody. Upozorňuje na případy, kdy GIBS po podání trestního oznámení byla buď nečinná, nebo předala věc policii k vyřízení jen jako stížnost (že nejde o trestný čin). Případ, kdy zdravotníci tlačili na břicho rodičky ta pociťovala velkou bolest, podala trestní oznámení. Státní zastupitelství vzkázalo, že žena má povinnost strpět úkony vedoucí k úspěšnému dokončení porodu. II. ÚS 453/14 věc podezření z policejního násilí, s rasovým podtextem. Ústavní soud selhal ve vymáhání účinného vyšetřování u podezření ze spáchání trestného činu. Problém: V trestním zákoníku je vymezen trestný čin mučení, jde ale o nevyužívanou skutkovou podstatu. Navrhuje vytvořit pracovní skupinu, která by vytvořila metodiku k tomu, co je špatné zacházení a jak by mělo probíhat vyšetřování. Petr Konůpka Souvislost judikatury Evropského soudu pro lidská práva a kriminalizace špatného zacházení Příspěvek v samostatném dokumentu. Jaroslav Fenyk Témata v diskuzi jsou velmi široká a vydala by na týdenní konferenci. Zaprvé se zamýšlí nad legální definicí trestného činu: Je nejlepší, když trestní zákoník obsahuje legální definici trestného činu, která je přesná, vyčerpávající, ale ne kazuistická. Dle čl. 10 Ústavy a čl. 95 Ústavy soudce může, pokud existuje self-executing ustanovení mezinárodní smlouvy, aplikovat ustanovení mezinárodní smlouvy. Mezinárodní smlouvy lze využít v rámci dané skutkové podstaty, stejně jako zprávy CPT k výkladu. Zadruhé je však zapotřebí zvažovat aplikační problémy. Můžou nastat aplikační problémy, smlouva nemusí být self-executing. Zákonodárce by tedy do trestního zákoníku měl zakotvit skutkovou podstatu trestného činu tak, jak stanoví mezinárodní smlouva. Mezinárodní úprava nemusí být dostatečná. Je tedy spíše pro zpřesnění zákona. Pavel Šámal Judikatura ESLP je vázána na konkrétní příklad a to působí potíže při zobecňování. Jak vymezit skutkovou podstatu, tak aby dopadala na všechna jednání, která byla zmíněna? Pokrýt jednou

6 skutkovou podstatou všechny naznačené případy nelze. Skutkové podstaty nejsou budovány vedle sebe, nýbrž jde o hierarchii. V trestním zákoníku jde o celek, ne o oddělené skutkové podstaty. Můžeme se snažit o novou legislativu, ale mezitím se zase podmínky změní, je třeba se orientovat preventivně. Trestní postih nevyřeší podmínky v sociálních a zdravotních zařízeních, které spíše odrážejí stav morálky společnosti. Při úvaze o jejich zlepšení je důležitější preventivního působení proto je důležitá práce NPM. Problémy ve vztahu k seniorům, zdravotnické péči jsou ve společnosti a jsou dlouhodobé. Proč není některá skutková podstata využívána? Využívání odpovídá tomu, jak společnost cítí, že jednání je negativní. Tehdy se podporuje trestní postih. Pokud společnost neví, jak to v zařízeních vlastně vypadá, co se tam děje, není tolik vůle stíhat takové činy. Trestní postih přijde až poté, co mají orgány činné v trestním řízení dostatečné poznatky o nějaké skutečnosti. Pokud není využívaná, nemusí to znamenat, že skutková podstata je špatně formulovaná. Anna Šabatová Trestní postih je jen jedním z aspektů. Je na místě rozvíjet myšlenku správního trestání. To však často selhává. Jan Kartochvíl S poukazem na zásadu nullum crimen sine lege je skeptický vůči širokému používání mezinárodních smluv při trestním postihu. Úmluva proti mučení vyžaduje trestnost mučení a ne dalších typů špatného zacházení vypadá to, že národní úprava jde ve skutkové podstatě ještě dál. Judikatura ESLP širší kriminalizaci ale vyžaduje. U všech forem špatného zacházení je vyžadováno, aby bylo účinné vyšetřování. Aby bylo účinné, mělo by jít o vyšetřování trestní. Lze jednou skutkovou podstatou pokrýt všechna uvedená jednání? Ano, i ESLP si vystačí s jedním článkem Úmluvy. Mohli bychom mít skutkovou podstatu ponižující zacházení vykládanou podle judikatury ESLP. Proč je stávající skutková podstata nevyužívaná? Jde o politiku státního zastupitelství? Z praxe ví, že policisté někdy stíhání jsou ale jde o zneužití pravomoci veřejného činitele, ne o mučení. Z pohledu evropské judikatury: ESLP nevyžaduje trestní postih u špatného zacházení ve věznicích často tam jde o souhru okolností. Asi by bylo možné postupovat pouze skrze trestní odpovědnost právnických osob. Tomáš Langášek Když se v roce 2006 prosazovala nová kompetence veřejného ochránce práv (v návaznosti na přijetí Opčního protokolu k Úmluvě proti mučení), tak navrhovatelé čelili velké opozici: měla stačit skutková podstata, ochránce by neměl mít působnost ve vztahu k soukromým zařízením (zařízením omezení svobody de facto). Nyní se ukazuje, že právě v těchto zařízeních dochází k zásadním případům špatného zacházení. Častěji jde o horší zacházení než ve vězeňství. Snad pod vlivem zpráv ochránce budou OČTŘ stíhat špatné zacházení více.

7 Pozitivní závazky ve vztahu k čl. 3 Úmluvy: Nemyslí si, že se vyčerpávají pouze trestními prostředky; za trestní obvinění považuje ESLP někdy i správní trestání. Na půdě ochránce je možné řadu případů ponižujícího zacházení postihovat v rovině správního trestání. Nyní probíhají debaty o novém kodexu správního trestání. Z praxe správní trestání Langášek konstatuje, že procesní standard je benevolentnější než v trestním řízení, proto by se leccos dalo postihnout možná lépe než trestním postihem. Ľubomír Majerčík OSN i Rada Evropy doporučuje České republice změnit skutkovou podstatu mučení v trestním zákoníku. V závěrečných doporučeních od Výboru proti mučení je toto konkrétně specifikováno uvést trestní zákoník do souladu. Vláda toto doporučení ve své reakci úplně pominula, stejně jako úpravu používání slzotvorných prostředků. Zůstává zde nicméně úkol pro Ministerstvo spravedlnosti, pro neziskové organizace, pro Výbor proti mučení RVLP. Nově existuje rovněž podvýbor Petičního výboru Poslanecké sněmovny pro implementaci doporučení ESLP a veřejného ochránce práv. Jiří Foral Proč se skutková podstata nevyužívá? Protože je náročné prokázat speciální úmysl a protože je vázaná na prvek veřejné moci. Pavel Šámal Nenachází ve vymezení trestného činu mučení podmínku speciálního úmyslu. Výkon veřejné moci má širší rozsah, než je jen policie a vězeňství. V komentáři se do skutkové podstaty řadí i ponižující zacházení, právě skrze výklad pomocí mezinárodních smluv. Soudy musí právo vykládat v duchu mezinárodních smluv, včetně Úmluvy proti mučení a Evropské úmluvy soud by tedy podřadil i ponižující zacházení páchané soukromou osobou. Jenže se kauzy nedostávají před soud. Se samotnou skutkovou podstatou není žádný problém. Jiří Foral Mučení zní hrozně. Není jednoduché tento trestný čin odstíhat. Souhlasí, že kdyby se některé skutky trestaly ve správním právu, odpovídalo by to standardům ESLP. Důkazní standardy jsou srovnatelné v trestním a správní trestání. Ovšem správní orgány se nedostanou ke zdravotnické dokumentaci, k domovním prohlídkám apod., takže je problém doložit skutkový stav. Jana Zezulová Téma vyžaduje multidisciplinární přístup. Praktické zkušenosti s aplikací trestného činu mučení nejsou patrně proto, že se skutek vždycky podřadil pod trestný čin zneužití pravomoci Rozhodně se nejedná o politiku při využívání skutkových podstat. Nejvyšší státní zastupitelství nezasahuje do živých kauz (oprávnění NSZ je velmi omezené). Stanovisko analytického odboru NSZ bylo k dotazu vládního zmocněnce takové, že se nebrání myšlence nového vymezení skutkové podstaty. Věc je tedy na aktivitě Ministerstva spravedlnosti. Myslí si, že ponižující zacházení ve skutkové podstatě zakomponováno je. Ale chybí judikatura obecných soudů pro všechny OČTŘ. NSZ má zástupce v pracovní skupině při MPSV pro přípravu legislativy k sociální detenci. Předložilo tam konkrétní návrhy, jak umožnit státnímu zastupitelství získávat poznatky o podmínkách omezení svobody,

8 protože současná netrestní působnost nestačí u detence v zařízeních sociálních služeb k odkrývání případného špatného zacházení. Státní zástupce nemá přístup do sociální detence, pracovní skupina by to měla napravit. Zuzana Candigliota Celá řada skutkových podstat směřuje na uvedená jednání. Problém je, že není zájem o to, aby se jednání stíhala. Změna skutkové podstaty není řešením. Musí být zájem tyto činy opravdu stíhat. Nejde o to někoho odsoudit, ale dát signál směrem k poskytovatelům, policii, že budou podezřelé věci prošetřeny. Viz případ z porodnice lékař má vždycky pravdu, nebudeme prošetřovat. OČTŘ dávají tyto opačné signály že podezření nebudou prošetřena. Správní trestání může být efektivní v sociálních službách, ale ne u policie. Marie Lukasová Je u nás přítomno mučení? Tuto otázku si položili naši kolegové z národního preventivního mechanismu Polska. CPT opakovaně při návštěvách zjišťovalo závažné skutečnosti. Naopak NPM nikdy nezískalo důkazy o zacházení, které by odpovídalo čl. 1 Úmluvy OSN proti mučení. A tak provedli analýzu všech odsuzujících rozsudků za trestný čin mučení v Polsku. Analýza ukázala, že mezi lety 2008 a 2012 bylo odsouzeno 29 příslušníků policie za 18 činů spojených s použitím násilí při vynucování výpovědi. Dá se shrnout, že ve většině případů bylo mučení použito: policisté použili násilí (sami nebo z rozkazu nadřízených) při vynucení přiznání nebo poskytnutí informací. Ve zkoumaných případech byly uloženy tresty při spodní hranici rozmezí (ne více než 2 léta). Všechny případy mučení se odehrály mimo cely nebo záchytky nejčastěji tedy na vyšetřovnách nebo jiných prostorách policie. Anna Šabatová Uvědomujeme si, že jednání lze stíhat i pod jinými skutkovými podstatami, ale není na to ve společnosti poptávka. Chceme zvyšovat senzibilitu společnosti. Dobrou příležitostí je rekodifikace přestupkového práva. Jaké budou přestupky na poli sociálních služeb? Správní trestání je méně stigmatizující než trestní postih. U trestního řízení souhlasí s tím, že nemusí ústit v odsouzení. Nejde o to, dostat osoby do vězení, ale zvýšit senzibilitu. Jakub Drápal Pokládá otázku, jak je u mezinárodních kontrolních orgánů reflektována skutečnost, že zejm. v oblasti sociálních práv je katalog práv relativní pro jednotlivé státy různý standard v různých státech podle jejich vyspělosti. Anna Šabatová odpovídá na základě zkušenosti z CPT: Standard je jednotný, ale zaměřují se i na potenciál zlepšení u vyspělých zemí. Například Švýcarsko jednotky psychiatrické péče ve vězení, u nás se to vůbec neřeší, i když je taky nemáme. Třeba se na to CPT v ČR zaměří, až vyčerpá potenciál prioritnějších témat. Dále kastrace (nejdřív kritizováno u nás, pak v Německu), síťová lůžka (tradiční prostředek v Rakousku-Uhersku; CPT při první návštěvě šokován, ale pak se zjistilo, že se používají i v Rakousku, atd.). Je znát, že standardy vytvářeli lidé ze západu Evropy, že do toho vnesli svůj kulturní

9 rámec. Pokud jde o síťové lůžko, klademe si otázku, zda jde o nezbytně nutný prostředek, typ prostředku. Může být příjemnější být v síťovém lůžku, než v kurtech. Anebo co si pomyslet o tom, že v Británii lze stále podrobovat kritice používání kbelíků místo toalety? Jsou aspekty, které se CPT snaží držet stejně, ale jsou výjimky. Rozdíly v podmínkách mezi jednotlivými státy jsou velké. Barbora Rittichová Měl by existovat účinný prostředek ultima ratio. Pracuje při svém působení v sociálních a zdravotních službách s obdobnými případy, jaké byly zmíněny jako příklady špatného zacházení. MPSV se snaží o dlouhodobou metodickou činnost, jsou nové normy. Je však potřeba, aby inspektoři nekryli případy špatného zacházení. ESLP pracuje i s tím, kdy špatné zacházení je způsobeno úhrnem více faktorů. Stran detence v sociálních službách je vytvořena pracovní skupina, řeší ale pouze otázku přípustnosti držení osob v zařízení kdy osoba může/nemůže být držena. Neřeší se otázka špatného zacházení, respektive podmínek péče. David Slováček Otázka dostatečnosti trestního zákoníku (pojmová roztříštěnost národní úpravy a mezinárodních dokumentů): Všechny jiné formy špatného zacházení než mučení jsou zmiňovány pouze v opčních protokolech, ale ne v Úmluvě samotné. Trestní zákoník přitom historicky transponuje samotnou úmluvu, nikoliv její protokoly. Vedle požadavku trestně postihovat samotné mučení (viz definice v Úmluvě), postihuje ČR v 149 trestního zákoníku rovněž jiné nelidské a kruté zacházení. Lze pod 149 trestního zákoníku zahrnout rovněž ponižující zacházení? O mučení nejde, o kruté zacházení nejspíše také ne. Zbývá jedině snaha podřadit výkladem ponižující zacházení pod nelidské, což ovšem vnímám jako nevhodné s ohledem na zásadu nullum crimen sine lege. Jazykově je podle mého cítění ponižující zacházení mimo rozsah pojmu nelidské zacházení a nešlo by tak o výklad práva v duchu mezinárodních závazků, nýbrž o nepřípustné dotváření práva v neprospěch pachatele. Jako více než vhodné vidím novelizovat trestní zákoník a do zmíněné skutkové podstaty doplnit slovo ponižující. Eliška Hodysová Bude tlumočit výstupy z diskuze Výboru proti mučení RVLP, hned, jak vznikne.

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Práva lidí s mentálním postižením JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Ochrana práv uživatelů sociálních služeb Právní základ zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2 aspekty

Více

Rada vlády ČR pro lidská práva Podnět ze dne 19. dubna 2007

Rada vlády ČR pro lidská práva Podnět ze dne 19. dubna 2007 Podnět Rady vlády ČR pro lidská práva k používání opatření omezujících pohyb osob při poskytování sociálních služeb a k návrhu změn zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákona č. 99/1963 Sb.,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Zákon o obětech trestných činů. zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)

Zákon o obětech trestných činů. zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) Zákon o obětech trestných činů zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) Které zákony zákon o obětech trestných činů mění ČÁST PRVNÍ: Práva

Více

Kdo je veřejný ochránce práv. Co od něj můžete očekávat

Kdo je veřejný ochránce práv. Co od něj můžete očekávat Kdo je veřejný ochránce práv Co od něj můžete očekávat Jedna z mnoha definic Celkově lze ombudsmana charakterizovat jako orgán (většinou jednu osobu), který je zejména na orgánech výkonné moci nezávislý

Více

Nepravidelná medikace s tišícím účinkem v praxi zařízení sociálních služeb pro seniory Poznatky a doporučení veřejného ochránce práv

Nepravidelná medikace s tišícím účinkem v praxi zařízení sociálních služeb pro seniory Poznatky a doporučení veřejného ochránce práv Nepravidelná medikace s tišícím účinkem v praxi zařízení sociálních služeb pro seniory Poznatky a doporučení veřejného ochránce práv Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Proč

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

Stanovisko Unie obhájců ČR č. 8/2014

Stanovisko Unie obhájců ČR č. 8/2014 Stanovisko Unie obhájců ČR č. 8/2014 k užití odposlechů podle 88 trestního řádu a kontrole zákonnosti příkazu k odposlechu Unie obhájců ČR se v reakci na opakované informace o stoupajícím počtu prováděných

Více

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK FHS UK, IPVZ Praha Členění situací 1. Aktivní

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

Ochrana před špatným zacházením

Ochrana před špatným zacházením klikni pro českou verzi Ochrana před špatným zacházením Zpráva veřejné ochránkyně práv jako národního preventivního mechanismu click to english version Protection Against ll-treatment Report on the Activities

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

Připomínky k návrhu zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů

Připomínky k návrhu zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů Připomínky k návrhu zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů Obsah dokumentu 1. Souhrnné vysvětlení navrhovaných změn...- 2-2. Analytická a preventivní činnost inspekce...- 2-3. Posílení nezávislosti

Více

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ JUDr. Vladimír NOVOTNÝ katedra právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzita Praha SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ Pokud vyjdeme z obecného dělení

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

Zpráva o šetření. z vlastní iniciativy veřejného ochránce práv ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. J.G. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. z vlastní iniciativy veřejného ochránce práv ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. J.G. A Obsah podnětu OSPOD je povinen doporučit osobám, jež fakticky převzaly dítě do péče, nejen právně vhodnou formou náhradní rodinné péče, ale rovněž je upozornit na souvislosti týkající se sociálních dávek (v daném případě

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domova pro seniory Pohoda Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2010 Na základě zákona č. 108/2006 Sb., 40 a vyhl. 505/2006 Sb. S těmito pravidly musí být

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Evropský soud pro lidská práva. JUDr. Vít A. Schorm Ministerstvo spravedlnosti, květen 2012

Evropský soud pro lidská práva. JUDr. Vít A. Schorm Ministerstvo spravedlnosti, květen 2012 Evropský soud pro lidská práva JUDr. Vít A. Schorm Ministerstvo spravedlnosti, květen 2012 (Evropská) Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Řím, 1950 => sdělení č. 209/1992 Sb. dnes: 14 (15)

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_16_TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo. takto:

Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo. takto: Doručeno dne: 20. 2. 2015 kancelář ministra vnitra Nad Štolou 3 Praha 7 17034 Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo vnitra, jako nadřízený věcně

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

381/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Veřejném ochránci práv

381/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Veřejném ochránci práv 381/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějích předpisů, a některé dalí zákony Změna: 278/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna:

Více

SPOLEČNÁ AKCE (97/154/JHA) s ohledem na článek 3 odst.2 písm. b) Smlouvy o Evropské unii;

SPOLEČNÁ AKCE (97/154/JHA) s ohledem na článek 3 odst.2 písm. b) Smlouvy o Evropské unii; SPOLEČNÁ AKCE Pracovní překlad ze dne 24. února 1997 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o boji proti nelegálnímu obchodování s lidskými bytostmi a boji proti sexuálnímu zneužívání

Více

Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra

Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra konference Autismus v kontextu občana, rodiny a společnosti 15. dubna 2015 Petr Polák, Oddělení rovného zacházení,

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád 1. Která z následujících možností není platná pro senát ČR? a) Senátoři jsou voleni na 6 let. b) Senát se nepodílí na volbě prezidenta. c) Po uplynutí 2 let se volí nová třetina senátorů. d) Právo volit

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov poklidného stáří Vejprnice Baculus o.p.s., IČ: 26997355 Tylova 999, Vejprnice, PSČ 330 27 Tel.: 377 815 111, E-mail: info@baculus.cz; www.baculus.cz STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 2014 VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště PODĚKOVÁNÍ, ZDROJE Prezentace je součástí projektu: Ze školy do škol II. Vznikla za finanční

Více

Vyjád ení vlády eské republiky ke zpráv , kterou Evropský výbor pro zabrán ní mu ení a nelidskému

Vyjád ení vlády eské republiky ke zpráv , kterou Evropský výbor pro zabrán ní mu ení a nelidskému CPT/Inf (2010) 23 Vyjádření vlády České republiky ke zprávě, kterou Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání zpracoval pro vládu České republiky po návštěvě

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD. Praha, 29.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD. Praha, 29. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD Praha, 29. listopadu 2012 1 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PRÁVU EÚLP: VÝVOJ BEZ VÝSLOVNÉHO

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o poskytování informací - 1 - Dětský domov Palackého 191/101 353 01 Mariánské Lázně Č.j. : 1027/08 Směrnice o poskytování informací Tento pokyn stanoví postup dětského domova k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Odpovědnost za přestupek tato oblast správního práva trestního je jako jediná kodifikována zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění obecná část, zvláštní část, procesní část pouze částečná

Více

OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ K A N C E L Á Ř OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ www.ombudsmanprozdravi.cz ochrance@ombudsmanprozdravi.cz Národní 11, 110 00 Praha 1 Hlavním důvodem, proč vznikla

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření Nesprávné stanovení data vzniku invalidity posudkovým lékařem je nesprávným postupem orgánů sociálního zabezpečení podle zákona o důchodovém pojištění. Pokud tedy nově stanovené datum vzniku invalidity

Více

3/5.1.7 TRESTNÉ ČINY V PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

3/5.1.7 TRESTNÉ ČINY V PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH V provozu na pozemních komunikacích či v souvislosti s ním je možné dopustit se celé řady trestných činů, které upravuje trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů), včetně trestů,

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 117/2012-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely

Více

leden 2014 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2014

leden 2014 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2014 leden 2014 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2014 AKTUÁLNÍ TÉMA Úvodník - audiozáznamy a audiovizuální záznamy jako důkaz u soudu Vzhledem k mohutnému rozvoji technických prostředků, jako jsou chytré mobilní

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Nabídka vzdělávání pro inspektory sociálních služeb

Nabídka vzdělávání pro inspektory sociálních služeb Nabídka vzdělávání pro inspektory sociálních služeb 1. 1. 2015 30. 6. 2015 Obsah Představení LLP Vision... 3 Vzdělávání návrh seminářů... 4 Harmonogram realizace kurzů... 7 Cena a cenové zvýhodnění...

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci Mgr. Pavel Štern Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci projektů z prostředků EU. Veřejná (státní)

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 17. srpna 2010 Sp. zn.: 5299/2008/VOP/PPO Závěrečné stanovisko ve věci podnětu pana X. Y. vydané podle ustanovení 18 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv A - Závěry ze zprávy o výsledku šetření

Více

Z Á S A D Y. pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice.

Z Á S A D Y. pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice. Z Á S A D Y pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice I. Úvodní ustanovení 1) Těmito zásadami se ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů

Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012 projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Cíle projektu Hlavní cíl projektu omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů. Vedlejší

Více

Obsah. Seznam použitých zkratek... XIII Seznam předpisů citovaných v monografii... XIV O autorovi... XVII Úvodem... XIX

Obsah. Seznam použitých zkratek... XIII Seznam předpisů citovaných v monografii... XIV O autorovi... XVII Úvodem... XIX Seznam použitých zkratek... XIII Seznam předpisů citovaných v monografii... XIV O autorovi... XVII Úvodem... XIX Kapitola 1: Pojetí ústavních deklarací... 1 1.1 Deklarace práv jako revoluční a politické

Více

MUDr. Robin Šín. ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni

MUDr. Robin Šín. ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni Zásady povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků III. konference portálu AKUTNĚ.CZ Brno, 19. 11. 2011 MUDr. Robin Šín ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni Úvod - povinná mlčenlivost

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST EKOLOGICKÁ KRIMINALITA Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs. ÚSTAVNÍ PRÁVO NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Nejvyšší kontrolní úřad (čl. 97 Ústavy) samostatná hlava Ústavy (hlava

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 125/2013-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Trestná činnost dětí a mládeže Karlovarský kraj Věková struktura pachatelů 2. 1. - 13.11. 2012 1.1. 13.

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA Zákaz diskriminace chapman a další 1 rozsudky velkého senátu 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Metodické pokyny Evidenční označení: MP.49 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Vydání: 1. Revize: 0. Datum vydání: Účinnost od: 22. 04. 2014 Dokument je majetkem Správy úložišť radioaktivních odpadů. Jakékoli

Více

Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování

Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování Jan Schneider 1 1. Shrnutí: Doporučený model exekutivní kontroly 2. Rozbor: 2.1 Kontrola (pojem) 2.2 Řízení a úkolování (výčet subjektů a jejich role) 2.3 Koordinace

Více

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková 14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková Rodinné právo můžeme vymezit jako souhrn právních norem upravující manželské a rodinné vztahy. Základním

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ Označení dokumentu: S/18/2014 Skartační zn.: A Účinnost od: 01.11.2014 Typ dokumentu: Směrnice Revize: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Datum revize: Počet stran/příloh: 10/1 MĚSTO TŘINEC Jablunkovská

Více

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu v oblasti odpadového hospodářství. Může

Více

Směrnice o obětech trestných činů

Směrnice o obětech trestných činů CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Více

7.1 Orgány činné v trestním řízení

7.1 Orgány činné v trestním řízení 7 Trestní řízení Co je trestným činem a jaký trest lze za jeho spáchání uložit, již víme. Neméně důležitou otázkou však je i procesní stránka postihu korupce, tj. zejména jak se postupuje při oznamování

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 18. června 2009 Rada vlády pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti diskriminaci k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně,

Více

CPT/Inf (2014) 4. Vyjádření vlády České republiky bylo schváleno usnesením vlády ze dne 23. listopadu 2011 č. 859

CPT/Inf (2014) 4. Vyjádření vlády České republiky bylo schváleno usnesením vlády ze dne 23. listopadu 2011 č. 859 CPT/Inf (2014) 4 Vyjádření vlády České republiky ke zprávě, kterou Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání zaslal vládě České republiky po návštěvě České

Více

Čl. 1 Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Čl. 2 Kdo může podat stížnost

Čl. 1 Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Čl. 2 Kdo může podat stížnost Vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností Poskytovatel: Město Raspenava, název zařízení: Sociální služby, Frýdlantská 532, Raspenava druh služby: Pečovatelská služba Čl. 1 Stížnost na kvalitu

Více

Evropský soud pro lidská práva. Otázky a Odpovědi

Evropský soud pro lidská práva. Otázky a Odpovědi Evropský soud pro lidská práva Otázky a Odpovědi Otázky a Odpovědi Co je Evropský soud pro lidská práva? Otázky a odpovědi byly vypracovány kanceláří Soudu. Předkládaný dokument nezavazuje Soud. Je určen

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Azs 415/2004-44 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a

Více

Preventivní skupina Sociálně patologické jevy. Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013

Preventivní skupina Sociálně patologické jevy. Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013 Preventivní skupina Sociálně patologické jevy Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013 Základní programová nabídka 1. ročník Listina základních práv a svobod /Práva

Více

ZÁKON. ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON. ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů 157 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Mgr. Martin Černý Přerov 2012 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ÚDAJE O ZÁKLADNÍ ŠKOLE PŘEROV, VELKÁ DLÁŽKA 5 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 byla zřízena

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

Doporučený postup. Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. pro používání opatření omezující pohyb osob

Doporučený postup. Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. pro používání opatření omezující pohyb osob Doporučený postup Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro používání opatření omezující pohyb osob Část I. Úvodní ustanovení Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV ČR) v návaznosti na

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více