Trestní vymezení mučení a jiného špatného zacházení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trestní vymezení mučení a jiného špatného zacházení"

Transkript

1 Trestní vymezení mučení a jiného špatného zacházení , Kancelář veřejného ochránce práv Poznámka: Text tvoří poznámky pořízené účastníkem diskuse, nejde o přepis záznamu. Nejedná se tedy o citace výroků diskutujících a za případné zkreslení se omlouváme. Poznámky jsou pořízeny především k osvěžení paměti účastníků a ostatním pro inspiraci. Marie Lukasová úvodní slovo V roce 1989 vstoupila v platnost mezinárodní úmluva zřizující Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT), takže výbor má 25. narozeniny. Vyvinul se vzácně efektivní a sjednocující nástroj prevence mučení v Evropě, s velkým vlivem i na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva. Stále se k CPT vztahujeme, i jako národní preventivní mechanismus, což je preventivní nástroj vzniklý v rámci systému ochrany lidských práv OSN podle OP k Úmluvě proti mučení. Podle zákona o veřejném ochránci práv má ochránce provádět systematické návštěvy míst, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě veřejnou mocí nebo v důsledku závislosti na poskytované péči, s cílem posílit ochranu těchto osob před mučením, krutým, nelidským, ponižujícím zacházením nebo trestáním a jiným špatným zacházením. Špatné zacházení je tedy ten nejobecnější zákonný pojem, se kterým ochránce pracuje. Ve vztahu ke každému navštívenému zařízení se bilancuje, zda bylo zjištěno špatné zacházení. Nedávno bylo zjištěno například v polovině navštívených zařízení sociálních služeb pro seniory a ve všech navštívených neregistrovaných zařízeních pro seniory ubytoven poskytujících nelegální péči. Systematické návštěvy jsou svého druhu kontroly, které probíhají vždy neohlášeně. Provádí je tým složený z právníků a externích odborníků ochránce. Trvají několik dní, jsou velmi hloubkové, nesvázané mnoha procesními formalitami s tím, že kontrolující mají široký přístup do všech prostor zařízení, do veškeré dokumentace včetně zdravotnické a ke všem osobám. Probíhá jich ročně mezi 50 a 20. Ochránce své poznatky komunikuje jednak v neveřejných individuálních zprávách a jednak zveřejňuje souhrnné zprávy. NPM dobíhá 9. rok fungování v České republice. Myslíme si, že se blíží příležitost bilancovat zjištění a efekt preventivního působení ochránce na systém. U myšlenky na toto setkání byla úvaha, jak si výročí 25 let fungování CPT připomenout. Rozhodli jsme se nabídnout prostor pro úvahy dosud co víme spíše nesmělé a roztříštěné o tom, zda české trestní právo odpovídá na existující špatné zacházení v institucích. Anna Šabatová Vnímá CPT jako předobraz národních preventivních mechanismů. CPT má systematickou metodiku, co a jak zjišťovat.

2 Adéla Hradilová příklad špatného zacházení v zařízení sociálních služeb Domov se zvláštním režimem L. pro 280 klientů. Jedná se o mix několika cílových skupin (mentální postižení, demence, duševní onemocnění). Každá skupina potřebuje jiný přístup, ale personál se staral o všechny stejně. Nedostatečné materiální vybavení zejména pro osoby se syndromem demence, osoby se zdravotním postižením. Poddimenzovanost personálu. Nerespektování důstojnosti klientů. Ošetřovatelské nedostatky. Ad zpráva z L. Závažné špatné zacházení spočívající v dehumanizaci klientů, popření jakéhokoli soukromí, používání tlumicí medikace, cenzurování návštěv, nedostatku jídla, účtování neposkytnutých služeb. Alarmující paradox: půl roku před návštěvou ochránce získalo zařízení výborné ohodnocení od inspekce kvality 97 %. Ladislav Tomeček příklad špatného zacházení ve školském zařízení Zjištění z dětského domova se školou, kde byly umístěny děti s diagnostikovanými duševními poruchami, tedy vyžadující výchovně léčebný režim. Personál neznal zdravotní problematiku dětí, trestal je za chování, které bylo způsobeno účinkem medikace. Marie Lukasová Kolegové představili vesměs špatné zacházení jako situace vyvolané souhrou několika dílčích jednání. Je to časté jakási mlha odpovědnosti, jež brání ukázat na jednoho pachatele a původce špatného zacházení. Další příklady zjištěného špatného zacházení jsou z prostředí omezení osobní svobody v policejních celách a ve věznicích. Pro zajímavost jsme vybrali příklady, kdy se jednalo o špatné zacházení bez újmy na zdraví. Milan Svoboda špatné zacházení ve věznicích Nesetkáváme se s krutým zacházením, mučením. Většinou jde spíše o špatné materiální podmínky. Aktuálně závažná zjištění špatného zacházení s odsouzenými trvale pracovně nezařaditelnými. Odsouzený s nádorem na míše, ochrnutý na tři končetiny, odkázán na invalidní vozík, na asistenci třetí osoby. Asistentem je jiný odsouzený s pracovní dobou 8 hodin, na kterého je ovšem odsouzený s postižením odkázán celodenně. Stěžovatel je přes noc uzamčen na pokoji, bez možnosti přivolat si pomoc, neboť signalizace je mimo jeho dosah. Nedostatečné bezbariérové hygienické zázemí. Stěžovatel tři měsíce bez invalidního vozíku. Ladislav Tomeček špatné zacházení v policejní detenci V policejních celách se setkáváme s tím, že umístěné osoby nedostávají poučení (pozn. standardizovaný formulář v několika jazykových verzích) do cely. Nevyužívají tak svoje práva. V jednom případě kritika toho, že umístění nemají v cele přímý přístup k toaletě a k vodě (musí požádat a v noci čekat nejasně dlouhou dobu, než se na malou služebnu dostaví další příslušník, aby ve dvou mohli otevřít vnitřní mříž v cele). Další pochybení v nedostatečném materiálním zabezpečení např. chybí omyvatelné matrace.

3 Marie Lukasová Zákon stanoví, že po provedení návštěvy ochránce vyzve zařízení, aby se vyjádřilo k jeho zprávě, doporučením nebo návrhům opatření k nápravě. Takto se může obrátit i na příslušné úřady, což v krajním případě mohou být i orgány činné v trestním řízení. Jen letos tak ochránkyně učinila ve 4 případech (a k 5. se schyluje), a to letos výlučně ve vztahu k ubytovacím zařízením, která se specializují na seniory a poskytují jim péči (bez náležitého oprávnění ). Tereza Papoušková špatné zacházení v ubytovacích zařízeních pro seniory poskytujících péči bez náležitého oprávnění Ve všech případech ochránkyně konstatovala špatné zacházení. Ve čtyřech případech se obrátila na příslušné státní zastupitelství, protože získala podezření na spáchání trestného činu. Závadový stav ochránkyně rozložila na několik trestných činů: omezování osobní svobody (tlumicí medikace; zamykání; postranice u osob, které jinak jsou schopny vstát z lůžka); ublížení na zdraví z nedbalosti (nekvalifikovaný personál poskytující úkony ošetřovatelské péče, neadekvátní reakce na pády a zdravotní komplikace seniorů); neoprávněné podnikání (poskytování zdravotních služeb, sociálních služeb bez oprávnění). Podání ochránkyně jsou postupována policejnímu orgánu. Jedna obdržená odpověď z okresního státního zastupitelství je nepotěšující: Uvedené trestné činy nejsou vyjmenovány jako ty, za něž nese trestní odpovědnost právnická osoba. Nalézt individuálního pachatele nebude snadné. Přehled podání ochránkyně ke státnímu zastupitelství je ve zvláštním dokumentu. Marie Lukasová špatné zacházení při použití omezovacího prostředku Kauza úmrtí v síťovém lůžku (oběšení, 2012): Ochránce došel na základě detailního studia zdravotnické dokumentace k závěru, že je sporné, zda v době úmrtí bylo umístění v síťovém lůžku ještě indikováno. Je zde otázka, zda omezovací prostředek nebyl použit preventivně, a tedy protiprávně. Podmínky na oddělení, kde k události došlo, byly v době úmrtí z hlediska zajištění optimální péče pro neklidné pacienty nevyhovující a vynucovaly si používání omezovacích prostředků i tehdy, kdy nebylo třeba odvracet ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti pacienta nebo jiných osob, tedy preventivně. Závady na síťových lůžkách nebyly vyhodnocovány. Paradox: Přitom jsme zjistili, že personální vybavení zařízení překračuje minimální požadavky dané vyhláškou. Policie věc šetřila, ale velmi záhy odložila. Státní zastupitelství ochránce nekontaktoval, neboť zesnulá má příbuzné, kteří byli o výsledku šetření ochránce vyrozuměni. Otázka odpovědnosti (trestněprávní): Oddělení nemělo podmínky pro péči bezpečnou ani pro pacientky, ani pro personál, na což ochránce opakovaně upozorňoval od roku 2008, s ohledem mj. na dispozice prostoru oddělení. V lednu 2012 byla situace taková, že stav oddělení vyžadoval zvýšenou potřebu používání síťových lůžek (3) jako alternativy náležitého dohledu nad zvlášť náročnými pacientkami, neboť na oddělení nebyly podmínky například pro bezpečnou observaci, či oddělení neklidné pacientky od ostatních. Podmínky si vynucovaly používání omezovacích prostředků, což představuje porušení základních pravidel. Personál měl velmi náročné až rizikové pracovní podmínky

4 a oddělení bylo z hlediska zajištění optimální péče pro neklidné pacienty nevyhovující. Přesto by OČTŘ stíhaly konkrétního lékaře nebo sestru. Uvedená sdělení nás vedou k zamyšlení nad tím, že trestní postih tak patrně dopadne na fyzické osoby, které situaci špatného zacházení zpravidla nezorganizovaly jen byly v nesprávný čas na nesprávném místě, nebo poslouchaly pokyny. Maroš Matiaško a Anna Hofschneiderová Nejrůznější kontexty špatného zacházení Prezentace k příspěvku uvedena samostatně. Ve své prezentaci poskytli přehled případů, které jako špatné zacházení označily orgány OSN. Je to Výbor proti mučení OSN (CAT), který tlačí na Českou republiku, aby zpřesnila legální definici v trestním zákoníku. Proto je významné sledovat soft law OSN. Mučení: jednání směřující k silné bolesti, zavinění úmyslné, zvláštní cíl jednání (demonstrativní výčet získat informace, potrestat za jednání, zastrašit, diskriminovat), veřejný prvek. Nelidské a ponižující zacházení: chybí úmysl, nebo některý ze specifických cílů, nebo silná bolest, ale je přítomný cíl ponížit člověka. Manfred Nowak E/CN.4/2006/6 odst. 39. Prvek veřejné moci Juan Mendéz, A/HRC/22/53: law enforcement officials, lékaři, zdravotníci, sociální pracovníci, včetně těch, kteří pracují v soukromí zařízeních. Všeobecný komentář č. 2 Výboru proti mučení, odst. 18: Situace, kdy orgány veřejné moci vědí, že dochází k mučení, ale nic neudělají ať veřejné orgány nesou odpovědnost, pokud nic neučiní. Například i tehdy, když má dojít k převozu člověka do instituce, kde dochází ke špatnému zacházení, pokud rozhodne opatrovník o umístění, nebo soud, měla by se řešit trestněprávní zodpovědnost úředníků, kteří o tom rozhodli. Zranitelné skupiny podle OSN: paliativní péče, HIV, závislí na návykových látkách, děti, ženy, sexuální menšiny, lidé s postižením. Osoby s HIV/AIDS: mučením je úmyslná transfúze infikované krve; špatným zacházením může být nedobrovolný výzkum; úzký vztah mezi diskriminací a špatným zacházením. Osoby závislé na návykových látkách: péče v případě abstinenčního syndromu léčba musí být vždy založená na informovaném souhlasu. Sexuální menšiny: kritika skutečnosti, že většina států zná nucenou kastraci, sterilizaci ( 29 NOZ podle dokumentů OSN by se jednalo o špatné zacházení). Špatným zacházením může být odepření sociálního práva: Sociální zabezpečení žadatel o azyl ve Velké Británii žádal o přiznání sociální dávky jde o výkon státní diskrece, může zde nastat špatné zacházení? Státní diskrece nemá místo, pokud se osoba bez rozhodnutí dostane do stavu, že je bez přístřeší, nemá přístup k vodě, stravě ztráta důstojnosti. Špatným zacházením není jen, pokud by se osoba uchýlila k žebrotě, či k prostituci špatné zacházení je širší. Násilné vystěhování: Dle Výboru proti mučení dochází-li při násilném vystěhování k ničení domovů obyvatel, jde o špatné zacházení.

5 Právo na vodu: Rozsudek botswanského soudu, odepření přístupu k vodě shledáno jako špatné zacházení. Zuzana Candigliota Co je a co není špatné zacházení? Předkládá příklady k rozhodnutí přítomným, zda by spatřovali špatné zacházení - Ze strany policie, když kameraman dostal bez výstrahy ránu do žeber zlomenina, vnitřní zranění. Věc nebyla posouzena jako trestný čin. - Bití obuškem do lidí, kteří nekladou odpor, tzv. bicí ulička. Vyhodnoceno GIBS jen jako stížnost. - Situace, jaká je popsána v případu Kummer. - Ze strany zdravotnického zařízení zacházení, jaké bylo popsáno v případu Bureš. - Nebo poskytnutí zdravotní služby bez souhlasu. Například rizikové tlačení na břicho rodičky, nástřih hráze proti vůli rodičky. Situaci rodiček v porodnici hodnotí jako faktické omezení osobní svobody. Upozorňuje na případy, kdy GIBS po podání trestního oznámení byla buď nečinná, nebo předala věc policii k vyřízení jen jako stížnost (že nejde o trestný čin). Případ, kdy zdravotníci tlačili na břicho rodičky ta pociťovala velkou bolest, podala trestní oznámení. Státní zastupitelství vzkázalo, že žena má povinnost strpět úkony vedoucí k úspěšnému dokončení porodu. II. ÚS 453/14 věc podezření z policejního násilí, s rasovým podtextem. Ústavní soud selhal ve vymáhání účinného vyšetřování u podezření ze spáchání trestného činu. Problém: V trestním zákoníku je vymezen trestný čin mučení, jde ale o nevyužívanou skutkovou podstatu. Navrhuje vytvořit pracovní skupinu, která by vytvořila metodiku k tomu, co je špatné zacházení a jak by mělo probíhat vyšetřování. Petr Konůpka Souvislost judikatury Evropského soudu pro lidská práva a kriminalizace špatného zacházení Příspěvek v samostatném dokumentu. Jaroslav Fenyk Témata v diskuzi jsou velmi široká a vydala by na týdenní konferenci. Zaprvé se zamýšlí nad legální definicí trestného činu: Je nejlepší, když trestní zákoník obsahuje legální definici trestného činu, která je přesná, vyčerpávající, ale ne kazuistická. Dle čl. 10 Ústavy a čl. 95 Ústavy soudce může, pokud existuje self-executing ustanovení mezinárodní smlouvy, aplikovat ustanovení mezinárodní smlouvy. Mezinárodní smlouvy lze využít v rámci dané skutkové podstaty, stejně jako zprávy CPT k výkladu. Zadruhé je však zapotřebí zvažovat aplikační problémy. Můžou nastat aplikační problémy, smlouva nemusí být self-executing. Zákonodárce by tedy do trestního zákoníku měl zakotvit skutkovou podstatu trestného činu tak, jak stanoví mezinárodní smlouva. Mezinárodní úprava nemusí být dostatečná. Je tedy spíše pro zpřesnění zákona. Pavel Šámal Judikatura ESLP je vázána na konkrétní příklad a to působí potíže při zobecňování. Jak vymezit skutkovou podstatu, tak aby dopadala na všechna jednání, která byla zmíněna? Pokrýt jednou

6 skutkovou podstatou všechny naznačené případy nelze. Skutkové podstaty nejsou budovány vedle sebe, nýbrž jde o hierarchii. V trestním zákoníku jde o celek, ne o oddělené skutkové podstaty. Můžeme se snažit o novou legislativu, ale mezitím se zase podmínky změní, je třeba se orientovat preventivně. Trestní postih nevyřeší podmínky v sociálních a zdravotních zařízeních, které spíše odrážejí stav morálky společnosti. Při úvaze o jejich zlepšení je důležitější preventivního působení proto je důležitá práce NPM. Problémy ve vztahu k seniorům, zdravotnické péči jsou ve společnosti a jsou dlouhodobé. Proč není některá skutková podstata využívána? Využívání odpovídá tomu, jak společnost cítí, že jednání je negativní. Tehdy se podporuje trestní postih. Pokud společnost neví, jak to v zařízeních vlastně vypadá, co se tam děje, není tolik vůle stíhat takové činy. Trestní postih přijde až poté, co mají orgány činné v trestním řízení dostatečné poznatky o nějaké skutečnosti. Pokud není využívaná, nemusí to znamenat, že skutková podstata je špatně formulovaná. Anna Šabatová Trestní postih je jen jedním z aspektů. Je na místě rozvíjet myšlenku správního trestání. To však často selhává. Jan Kartochvíl S poukazem na zásadu nullum crimen sine lege je skeptický vůči širokému používání mezinárodních smluv při trestním postihu. Úmluva proti mučení vyžaduje trestnost mučení a ne dalších typů špatného zacházení vypadá to, že národní úprava jde ve skutkové podstatě ještě dál. Judikatura ESLP širší kriminalizaci ale vyžaduje. U všech forem špatného zacházení je vyžadováno, aby bylo účinné vyšetřování. Aby bylo účinné, mělo by jít o vyšetřování trestní. Lze jednou skutkovou podstatou pokrýt všechna uvedená jednání? Ano, i ESLP si vystačí s jedním článkem Úmluvy. Mohli bychom mít skutkovou podstatu ponižující zacházení vykládanou podle judikatury ESLP. Proč je stávající skutková podstata nevyužívaná? Jde o politiku státního zastupitelství? Z praxe ví, že policisté někdy stíhání jsou ale jde o zneužití pravomoci veřejného činitele, ne o mučení. Z pohledu evropské judikatury: ESLP nevyžaduje trestní postih u špatného zacházení ve věznicích často tam jde o souhru okolností. Asi by bylo možné postupovat pouze skrze trestní odpovědnost právnických osob. Tomáš Langášek Když se v roce 2006 prosazovala nová kompetence veřejného ochránce práv (v návaznosti na přijetí Opčního protokolu k Úmluvě proti mučení), tak navrhovatelé čelili velké opozici: měla stačit skutková podstata, ochránce by neměl mít působnost ve vztahu k soukromým zařízením (zařízením omezení svobody de facto). Nyní se ukazuje, že právě v těchto zařízeních dochází k zásadním případům špatného zacházení. Častěji jde o horší zacházení než ve vězeňství. Snad pod vlivem zpráv ochránce budou OČTŘ stíhat špatné zacházení více.

7 Pozitivní závazky ve vztahu k čl. 3 Úmluvy: Nemyslí si, že se vyčerpávají pouze trestními prostředky; za trestní obvinění považuje ESLP někdy i správní trestání. Na půdě ochránce je možné řadu případů ponižujícího zacházení postihovat v rovině správního trestání. Nyní probíhají debaty o novém kodexu správního trestání. Z praxe správní trestání Langášek konstatuje, že procesní standard je benevolentnější než v trestním řízení, proto by se leccos dalo postihnout možná lépe než trestním postihem. Ľubomír Majerčík OSN i Rada Evropy doporučuje České republice změnit skutkovou podstatu mučení v trestním zákoníku. V závěrečných doporučeních od Výboru proti mučení je toto konkrétně specifikováno uvést trestní zákoník do souladu. Vláda toto doporučení ve své reakci úplně pominula, stejně jako úpravu používání slzotvorných prostředků. Zůstává zde nicméně úkol pro Ministerstvo spravedlnosti, pro neziskové organizace, pro Výbor proti mučení RVLP. Nově existuje rovněž podvýbor Petičního výboru Poslanecké sněmovny pro implementaci doporučení ESLP a veřejného ochránce práv. Jiří Foral Proč se skutková podstata nevyužívá? Protože je náročné prokázat speciální úmysl a protože je vázaná na prvek veřejné moci. Pavel Šámal Nenachází ve vymezení trestného činu mučení podmínku speciálního úmyslu. Výkon veřejné moci má širší rozsah, než je jen policie a vězeňství. V komentáři se do skutkové podstaty řadí i ponižující zacházení, právě skrze výklad pomocí mezinárodních smluv. Soudy musí právo vykládat v duchu mezinárodních smluv, včetně Úmluvy proti mučení a Evropské úmluvy soud by tedy podřadil i ponižující zacházení páchané soukromou osobou. Jenže se kauzy nedostávají před soud. Se samotnou skutkovou podstatou není žádný problém. Jiří Foral Mučení zní hrozně. Není jednoduché tento trestný čin odstíhat. Souhlasí, že kdyby se některé skutky trestaly ve správním právu, odpovídalo by to standardům ESLP. Důkazní standardy jsou srovnatelné v trestním a správní trestání. Ovšem správní orgány se nedostanou ke zdravotnické dokumentaci, k domovním prohlídkám apod., takže je problém doložit skutkový stav. Jana Zezulová Téma vyžaduje multidisciplinární přístup. Praktické zkušenosti s aplikací trestného činu mučení nejsou patrně proto, že se skutek vždycky podřadil pod trestný čin zneužití pravomoci Rozhodně se nejedná o politiku při využívání skutkových podstat. Nejvyšší státní zastupitelství nezasahuje do živých kauz (oprávnění NSZ je velmi omezené). Stanovisko analytického odboru NSZ bylo k dotazu vládního zmocněnce takové, že se nebrání myšlence nového vymezení skutkové podstaty. Věc je tedy na aktivitě Ministerstva spravedlnosti. Myslí si, že ponižující zacházení ve skutkové podstatě zakomponováno je. Ale chybí judikatura obecných soudů pro všechny OČTŘ. NSZ má zástupce v pracovní skupině při MPSV pro přípravu legislativy k sociální detenci. Předložilo tam konkrétní návrhy, jak umožnit státnímu zastupitelství získávat poznatky o podmínkách omezení svobody,

8 protože současná netrestní působnost nestačí u detence v zařízeních sociálních služeb k odkrývání případného špatného zacházení. Státní zástupce nemá přístup do sociální detence, pracovní skupina by to měla napravit. Zuzana Candigliota Celá řada skutkových podstat směřuje na uvedená jednání. Problém je, že není zájem o to, aby se jednání stíhala. Změna skutkové podstaty není řešením. Musí být zájem tyto činy opravdu stíhat. Nejde o to někoho odsoudit, ale dát signál směrem k poskytovatelům, policii, že budou podezřelé věci prošetřeny. Viz případ z porodnice lékař má vždycky pravdu, nebudeme prošetřovat. OČTŘ dávají tyto opačné signály že podezření nebudou prošetřena. Správní trestání může být efektivní v sociálních službách, ale ne u policie. Marie Lukasová Je u nás přítomno mučení? Tuto otázku si položili naši kolegové z národního preventivního mechanismu Polska. CPT opakovaně při návštěvách zjišťovalo závažné skutečnosti. Naopak NPM nikdy nezískalo důkazy o zacházení, které by odpovídalo čl. 1 Úmluvy OSN proti mučení. A tak provedli analýzu všech odsuzujících rozsudků za trestný čin mučení v Polsku. Analýza ukázala, že mezi lety 2008 a 2012 bylo odsouzeno 29 příslušníků policie za 18 činů spojených s použitím násilí při vynucování výpovědi. Dá se shrnout, že ve většině případů bylo mučení použito: policisté použili násilí (sami nebo z rozkazu nadřízených) při vynucení přiznání nebo poskytnutí informací. Ve zkoumaných případech byly uloženy tresty při spodní hranici rozmezí (ne více než 2 léta). Všechny případy mučení se odehrály mimo cely nebo záchytky nejčastěji tedy na vyšetřovnách nebo jiných prostorách policie. Anna Šabatová Uvědomujeme si, že jednání lze stíhat i pod jinými skutkovými podstatami, ale není na to ve společnosti poptávka. Chceme zvyšovat senzibilitu společnosti. Dobrou příležitostí je rekodifikace přestupkového práva. Jaké budou přestupky na poli sociálních služeb? Správní trestání je méně stigmatizující než trestní postih. U trestního řízení souhlasí s tím, že nemusí ústit v odsouzení. Nejde o to, dostat osoby do vězení, ale zvýšit senzibilitu. Jakub Drápal Pokládá otázku, jak je u mezinárodních kontrolních orgánů reflektována skutečnost, že zejm. v oblasti sociálních práv je katalog práv relativní pro jednotlivé státy různý standard v různých státech podle jejich vyspělosti. Anna Šabatová odpovídá na základě zkušenosti z CPT: Standard je jednotný, ale zaměřují se i na potenciál zlepšení u vyspělých zemí. Například Švýcarsko jednotky psychiatrické péče ve vězení, u nás se to vůbec neřeší, i když je taky nemáme. Třeba se na to CPT v ČR zaměří, až vyčerpá potenciál prioritnějších témat. Dále kastrace (nejdřív kritizováno u nás, pak v Německu), síťová lůžka (tradiční prostředek v Rakousku-Uhersku; CPT při první návštěvě šokován, ale pak se zjistilo, že se používají i v Rakousku, atd.). Je znát, že standardy vytvářeli lidé ze západu Evropy, že do toho vnesli svůj kulturní

9 rámec. Pokud jde o síťové lůžko, klademe si otázku, zda jde o nezbytně nutný prostředek, typ prostředku. Může být příjemnější být v síťovém lůžku, než v kurtech. Anebo co si pomyslet o tom, že v Británii lze stále podrobovat kritice používání kbelíků místo toalety? Jsou aspekty, které se CPT snaží držet stejně, ale jsou výjimky. Rozdíly v podmínkách mezi jednotlivými státy jsou velké. Barbora Rittichová Měl by existovat účinný prostředek ultima ratio. Pracuje při svém působení v sociálních a zdravotních službách s obdobnými případy, jaké byly zmíněny jako příklady špatného zacházení. MPSV se snaží o dlouhodobou metodickou činnost, jsou nové normy. Je však potřeba, aby inspektoři nekryli případy špatného zacházení. ESLP pracuje i s tím, kdy špatné zacházení je způsobeno úhrnem více faktorů. Stran detence v sociálních službách je vytvořena pracovní skupina, řeší ale pouze otázku přípustnosti držení osob v zařízení kdy osoba může/nemůže být držena. Neřeší se otázka špatného zacházení, respektive podmínek péče. David Slováček Otázka dostatečnosti trestního zákoníku (pojmová roztříštěnost národní úpravy a mezinárodních dokumentů): Všechny jiné formy špatného zacházení než mučení jsou zmiňovány pouze v opčních protokolech, ale ne v Úmluvě samotné. Trestní zákoník přitom historicky transponuje samotnou úmluvu, nikoliv její protokoly. Vedle požadavku trestně postihovat samotné mučení (viz definice v Úmluvě), postihuje ČR v 149 trestního zákoníku rovněž jiné nelidské a kruté zacházení. Lze pod 149 trestního zákoníku zahrnout rovněž ponižující zacházení? O mučení nejde, o kruté zacházení nejspíše také ne. Zbývá jedině snaha podřadit výkladem ponižující zacházení pod nelidské, což ovšem vnímám jako nevhodné s ohledem na zásadu nullum crimen sine lege. Jazykově je podle mého cítění ponižující zacházení mimo rozsah pojmu nelidské zacházení a nešlo by tak o výklad práva v duchu mezinárodních závazků, nýbrž o nepřípustné dotváření práva v neprospěch pachatele. Jako více než vhodné vidím novelizovat trestní zákoník a do zmíněné skutkové podstaty doplnit slovo ponižující. Eliška Hodysová Bude tlumočit výstupy z diskuze Výboru proti mučení RVLP, hned, jak vznikne.

Výkon veřejného opatrovnictví z pohledu veřejného ochránce práv. Mgr. et Mgr. Romana Jakešová

Výkon veřejného opatrovnictví z pohledu veřejného ochránce práv. Mgr. et Mgr. Romana Jakešová Výkon veřejného opatrovnictví z pohledu veřejného ochránce práv Mgr. et Mgr. Romana Jakešová 30. 9.2015 Působnost veřejného ochráncepráv 1 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv Veřejný

Více

U S N E S E N Í Rady vlády České republiky pro lidská práva ze dne 1. října 2009

U S N E S E N Í Rady vlády České republiky pro lidská práva ze dne 1. října 2009 U S N E S E N Í Rady vlády České republiky pro lidská práva ze dne 1. října 2009 Rada vlády ČR pro lidská práva (dále jen Rada ) I. n a v a z u j e n a schválený podnět Výboru pro lidská práva a biomedicínu

Více

Monitoring nuceného navracení cizinců v České republice

Monitoring nuceného navracení cizinců v České republice Monitoring nuceného navracení cizinců v České republice Praxe, zjištění a doporučení veřejného ochránce práv Ondřej Vala Bratislava, Slovenská republika Kancelář veřejného ochránce práv 15/6/2015 Veřejný

Více

Neregistrovaná zařízení pobytových sociálních služeb. Mgr. Pavel Doubek, oddělení dohledu Kancelář veřejného ochránce práv Ostrava 8.10.

Neregistrovaná zařízení pobytových sociálních služeb. Mgr. Pavel Doubek, oddělení dohledu Kancelář veřejného ochránce práv Ostrava 8.10. Neregistrovaná zařízení pobytových sociálních služeb Mgr. Pavel Doubek, oddělení dohledu Kancelář veřejného ochránce práv Ostrava 8.10.2014 Osnova Úvod: systematické návštěvy VOP a prevence špatného zacházení.

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Práva lidí s mentálním postižením JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Ochrana práv uživatelů sociálních služeb Právní základ zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2 aspekty

Více

Poznatky z návštěv detenčních zařízení pro cizince

Poznatky z návštěv detenčních zařízení pro cizince Poznatky z návštěv detenčních zařízení pro cizince Zjištění a doporučení veřejného ochránce práv Ondřej Vala Bratislava, Slovenská republika Kancelář veřejného ochránce práv 15/6/2015 Působnost ochránce

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

Usnesení. Rady vlády ČR pro lidská práva ze dne 18. června k nahlížení do zdravotnické dokumentace

Usnesení. Rady vlády ČR pro lidská práva ze dne 18. června k nahlížení do zdravotnické dokumentace Usnesení Rady vlády ČR pro lidská práva ze dne 18. června 2009 k nahlížení do zdravotnické dokumentace Rada vlády ČR pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti mučení a

Více

Zákon č. 372/2011 Sb., o poskytování zdravotních služeb (ZPZS) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ZOVZ) Prováděcí právní předpisy

Zákon č. 372/2011 Sb., o poskytování zdravotních služeb (ZPZS) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ZOVZ) Prováděcí právní předpisy Zákon č. 372/2011 Sb., o poskytování zdravotních služeb (ZPZS) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ZOVZ) Prováděcí právní předpisy vyhláška č. 306/2012 Sb. vyhláška č. 473/2008 Sb. Trestní

Více

Systematické návštěvy ochránce Marie Lukasová, ČAS Brno 2015

Systematické návštěvy ochránce Marie Lukasová, ČAS Brno 2015 Systematické návštěvy ochránce Marie Lukasová, ČAS Brno 2015 Obsah působnost ochránce systematické návštěvy sociální služby bez oprávnění doporučení pro DpS a DZR ochutnávka výstupů VOP Působnost ochránce

Více

Č. j. MV /OBP-2015 Praha 5. října 2015 Počet listů: 5

Č. j. MV /OBP-2015 Praha 5. října 2015 Počet listů: 5 odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Nad Štolou 3 Praha 7 170 34 Č. j. MV-136105-3/OBP-2015 Praha 5. října 2015 Počet listů: 5 Společné stanovisko odboru bezpečnostní politiky a prevence

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Pojem trestního práva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

TRESTNÍ PRÁVO. Pojem trestního práva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. TRESTNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Trestní právo Odvětví veřejného práva Ochrana společnosti před kriminalitou - určuje, které společensky nebezpečné činy jsou trestné - stanoví tresty

Více

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Vznik a vývoj inkvizičního trestního řízení Angloamerické trestní řízení Vývoj trestního procesu

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb.

Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb. Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb. Zákon 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob (TOPO) a řízení proti nim Cílem tohoto zákona, který vstoupil v České republice v účinnost dnem

Více

Generální inspekce bezpečnostních sborů

Generální inspekce bezpečnostních sborů Generální inspekce bezpečnostních sborů 22-23 zrakem ostřížím HLAVNÍ ÚKOLY GIBS TRESTNÍ ŘÍZENÍ Vyhledává, odhaluje, prověřuje a vyšetřuje trestnou činnost příslušníků a zaměstnanců PČR, VS ČR a CS ČR prověřuje

Více

Pochybení v perioperační péči

Pochybení v perioperační péči Pochybení v perioperační péči M G R. E R N A M I Č U D O V Á 2 0 1 6 Odpovědnost Základem odpovědnosti je spáchání takového činu, kdy vzniká povinnost strpět sankce stanovené platnou legislativou. Legislativa

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala:

Více

Nepravidelná medikace s tišícím účinkem v praxi zařízení sociálních služeb pro seniory Poznatky a doporučení veřejného ochránce práv

Nepravidelná medikace s tišícím účinkem v praxi zařízení sociálních služeb pro seniory Poznatky a doporučení veřejného ochránce práv Nepravidelná medikace s tišícím účinkem v praxi zařízení sociálních služeb pro seniory Poznatky a doporučení veřejného ochránce práv Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Proč

Více

Rada vlády ČR pro lidská práva Podnět ze dne 19. dubna 2007

Rada vlády ČR pro lidská práva Podnět ze dne 19. dubna 2007 Podnět Rady vlády ČR pro lidská práva k používání opatření omezujících pohyb osob při poskytování sociálních služeb a k návrhu změn zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákona č. 99/1963 Sb.,

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany. dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Obecní úřad Lenešice

Standardy kvality sociálně-právní ochrany. dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Obecní úřad Lenešice Standardy kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Lenešice Obecní úřad Lenešice je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999

Více

Doporučený postup č. 2 /2014

Doporučený postup č. 2 /2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb Doporučený postup č. 2 /2014 Problematika neregistrovaných sociálních služeb a stíhání správního deliktu poskytování sociálních služeb bez oprávnění

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo. takto:

Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo. takto: Doručeno dne: 20. 2. 2015 kancelář ministra vnitra Nad Štolou 3 Praha 7 17034 Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo vnitra, jako nadřízený věcně

Více

Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Nápomoc při rozhodování a zastupování členem domácnosti

Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Nápomoc při rozhodování a zastupování členem domácnosti MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Příloha č. 2 k zápisu z 14. 2. 2014 Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 2. 2014 Nápomoc

Více

Vyjádření České republiky k některým závěrečným doporučením Výboru Organizace spojených národů pro práva osob se zdravotním postižením

Vyjádření České republiky k některým závěrečným doporučením Výboru Organizace spojených národů pro práva osob se zdravotním postižením Vyjádření České republiky k některým závěrečným doporučením Výboru Organizace spojených národů pro práva osob se zdravotním postižením Ve dnech 31. března a 1. dubna 2015 projednal Výbor Organizace spojených

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

Procesní postavení zvlášť zranitelné oběti dítěte v přípravném řízení. Povinnosti orgánů činných v trestním řízení Poslanecká sněmovna 2. 6.

Procesní postavení zvlášť zranitelné oběti dítěte v přípravném řízení. Povinnosti orgánů činných v trestním řízení Poslanecká sněmovna 2. 6. Procesní postavení zvlášť zranitelné oběti dítěte v přípravném řízení Povinnosti orgánů činných v trestním řízení Poslanecká sněmovna 2. 6. 2015 Z textu novely Z takto shromážděných poznatků bylo zjištěno,

Více

Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly Oblasti :

Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly Oblasti : Sociálně právní ochrana dětí Úvod do SP ZS 2016 Ochrana práv dětí Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly

Více

Protikorupční balíček

Protikorupční balíček Protikorupční balíček legislativní část (zákon o protikorupčních opatřeních) Ing. Martin Pecina, MBA ministr vnitra Korupce jeden z nejzávažnějších problémů současné ČR je v pozadí veškeré organizované

Více

Kromě shora zmíněné působnosti existují ještě specifická oprávnění nejvyššího státního zástupce. Mezi ty patří zejména: Vydávání pokynů obecné povahy

Kromě shora zmíněné působnosti existují ještě specifická oprávnění nejvyššího státního zástupce. Mezi ty patří zejména: Vydávání pokynů obecné povahy Působnost Nejvyššího státního zastupitelství v Brně je v souladu s působností Nejvyššího soudu. Nejvyšší státní zastupitelství vykonává dohled nad činností vrchních státních zastupitelství, je činné při

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

Zákon o obětech trestných činů

Zákon o obětech trestných činů Zákon o obětech trestných činů Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Úvodem Historický vývoj proměny trestněprávního vztahu (z hlediska subjektů) stát přejímá roli, kterou měla dříve oběť, zájmy oběti se podřizují

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Odsouzená osoba nemá právní nárok na předání k výkonu trestu odnětí svobody dle Úmluvy o předávání odsouzených osob. I když je vyslovení souhlasu odsuzujícího státu s předáním výsledkem jeho volné úvahy,

Více

JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE

JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC BRANSOUZE PREVENCE 7a) Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ Stanovuje postup orgánů činných v trestním řízení Konkretizuje, jak postupovat při zjišťování trestných činů, prokazování

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád 1. Která z následujících možností není platná pro senát ČR? a) Senátoři jsou voleni na 6 let. b) Senát se nepodílí na volbě prezidenta. c) Po uplynutí 2 let se volí nová třetina senátorů. d) Právo volit

Více

Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007

Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007 Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007 Inspekce ministra vnitra je jedním z orgánů činných v trestním řízení v postavení policejního

Více

Evropský soud pro lidská práva. JUDr. Vít A. Schorm Ministerstvo spravedlnosti, květen 2012

Evropský soud pro lidská práva. JUDr. Vít A. Schorm Ministerstvo spravedlnosti, květen 2012 Evropský soud pro lidská práva JUDr. Vít A. Schorm Ministerstvo spravedlnosti, květen 2012 (Evropská) Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Řím, 1950 => sdělení č. 209/1992 Sb. dnes: 14 (15)

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel Hlavní město Praha Standard č. 7 SMĚRNICE Verze 9 - zkrácená k podávání a vyřizování připomínek, podnětů, stížností, oznámení a petic osob, kterým jsou poskytovány sociální služby Tato Směrnice k podávání a vyřizování připomínek,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Strana: 1/5 PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Platí od: Ověřil: Schválil: Jméno: Mgr. Jiří Reiniš Jméno: Mgr. Jiří Reiniš Datum: 16. 8. 2015 16. 8. 2015 Strana: 2/5 Obsah: 1. Účel 2. Platnost směrnice.

Více

SPOLUPRÁCE ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ S OBECNÍMI ÚŘADY

SPOLUPRÁCE ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ S OBECNÍMI ÚŘADY SPOLUPRÁCE ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ S OBECNÍMI ÚŘADY MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mgr. Marta Muchová 04.12.2014 Sociálně-právní ochranou dětí (dále jen "SPOD")

Více

Trestní oznámení je jakékoliv podání, z něhož vyplývá důvodné podezření, že došlo ke spáchání trestného činu.

Trestní oznámení je jakékoliv podání, z něhož vyplývá důvodné podezření, že došlo ke spáchání trestného činu. 1. Co je to trestní oznámení? Trestní oznámení je jakékoliv podání, z něhož vyplývá důvodné podezření, že došlo ke spáchání trestného činu. Trestní oznámení lze učinit písemně, ústně do protokolu, v elektronické

Více

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26. Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.července 1995) VYSOKÉ SMLUVNÍ STÁTY, členské státy Evropské unie, S odvoláním

Více

Právo na informace a ochrana osobních údajů vybraná stanoviska veřejného ochránce práv

Právo na informace a ochrana osobních údajů vybraná stanoviska veřejného ochránce práv Právo na informace a ochrana osobních údajů vybraná stanoviska veřejného ochránce práv Ústavněprávní limity práva na informace a jejich zákonné provedení Čl. 17 odst. 4 Listiny Formální omezení zákonem

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ OBSAH Předmluva 12 Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ 1 Několik poznámek k pojmu protiprávní jednání 17 1.1 Obecně k pojmům jednání, protiprávnosť, bezpráví a protiprávní jednání 17 1.2 Právo,

Více

Nesrovnalosti a jejich řešení

Nesrovnalosti a jejich řešení Vzdělávací seminář Audit při realizaci projektu I. Název projektu: Metodická podpora a vzdělávání realizátorů projektů standardizace procesů v oblasti projektového řízení na MV ČR a v jím řízených organizacích

Více

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK FHS UK, IPVZ Praha Členění situací 1. Aktivní

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část DŮVODOVÁ ZPRÁVA IV. Obecná část A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace (RIA) 1. Důvod předložení a cíle 1.1. Název Zákon, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů

A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů Trestní právo A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů - nový trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb., dále jen TZ ) nahradil

Více

Judikatura. činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle 187 odst. 1 tr. zák., neboť je to

Judikatura. činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle 187 odst. 1 tr. zák., neboť je to Judikatura Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2006 Rozhodnutí č. 51 spolupachatelství 9 odst. 2 vs. účastenství ve formě pomoci podle 10 odst. 1 písm. c) tr. zák. Spolupachatelství ve smyslu

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 16. května 2016 Přehled přednášky soubor právních norem stanovujících, co je trestným činem a jaké sankce za něj lze ukládat procesní

Více

Trestní právo procesní a trestní řízení. Přednáška

Trestní právo procesní a trestní řízení. Přednáška Trestní právo procesní a trestní řízení Přednáška 4. 3. 2015 Pojmy Trestní právo procesní = soubor právních norem upravujících trestní řízení Trestní řízení =zákonem stanovený postup orgánů činných v trestním

Více

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC Poskytnutí bezplatné právní pomoci je jedním ze základních požadavků moderního demokratického státu. A to zejména jako jeden z prvků práva na spravedlivý proces. Toto základní lidské

Více

20. maturitní otázka (B)

20. maturitní otázka (B) 20. maturitní otázka (B) 20) Trestní právo obsah, druhy, prameny, podmínky trestní odpovědnosti, trestní odpovědnost v závislosti na věku pachatele, okolnosti vylučující trestnost, orgány činné v trestním

Více

STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov poklidného stáří Vejprnice Baculus o.p.s., IČ: 26997355 Tylova 999, Vejprnice, PSČ 330 27 Tel.: 377 815 111, E-mail: info@baculus.cz; www.baculus.cz STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB

Více

Konkurence trestního řízení a řízení o přestupku (jiném správním deliktu)

Konkurence trestního řízení a řízení o přestupku (jiném správním deliktu) Tomáš Gřivna Konkurence trestního řízení a řízení o přestupku (jiném správním deliktu) Úvodem Na začátku se jeví jako vhodné vymezit základní tezi, ze které vychází tento příspěvek. Stručně ji lze vyjádřit

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

METODIKA PRO POSKYTOVATELE POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

METODIKA PRO POSKYTOVATELE POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Krajský úřad Libereckého kraje odbor sociálních věcí METODIKA PRO POSKYTOVATELE POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZÁKON Č. 189/2016 Sb. (DETENČNÍ NOVELA), kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy

Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy Bezpečná plavba v nestabilních vodách, aneb pojďte s námi na palubu českého zadávání Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D. MT Legal s.r.o.,

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zpráva o činnosti Inspekce ministra vnitra za rok 2008

Zpráva o činnosti Inspekce ministra vnitra za rok 2008 Zpráva o činnosti Inspekce ministra vnitra za rok 2008 Inspekce ministra vnitra plnila v roce 2008 své úkoly vyplývající z působnosti a pravomoci svěřených ji platnými právními předpisy: - zákon č. 283/1991

Více

METODICKÁ POMŮCKA k novele zákona o místních poplatcích č. 266/2015 Sb. č. 1/2016

METODICKÁ POMŮCKA k novele zákona o místních poplatcích č. 266/2015 Sb. č. 1/2016 METODICKÁ POMŮCKA k novele zákona o místních poplatcích č. 266/2015 Sb. č. 1/2016 Zpracoval: Krajský úřad Plzeňského kraje odbor ekonomický oddělení ekonomických analýz 2016 1 I. ÚVOD Novela zákona č.

Více

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní

Více

PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Obecně. Znaky domácího násilí. VIII. Trestněprávní instituty. Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.)

PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Obecně. Znaky domácího násilí. VIII. Trestněprávní instituty. Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.) PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ Trestněprávní aspekty Obecně VIII. Trestněprávní instituty Eva Žatecká, 2011 Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.) Účinný od 1.1.2010 Ultima ratio trestního práva Subsidiární

Více

Pracovní setkání zástupců obcí veřejných opatrovníků Olomouc

Pracovní setkání zástupců obcí veřejných opatrovníků Olomouc Pracovní setkání zástupců obcí veřejných opatrovníků Olomouc 16. a 23. 2. 2016 Program setkání Informace Krajského úřadu Olomouckého kraje (9:00 11:00) statistické údaje materiál Ministerstva vnitra novela

Více

2 5. T r e s t n í p r á v o a o b č a n s k é s o u d n í ř í z e n í T r e s t n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y

2 5. T r e s t n í p r á v o a o b č a n s k é s o u d n í ř í z e n í T r e s t n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y 2 5. T r e s t n í p r á v o a o b č a n s k é s o u d n í ř í z e n í T r e s t n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Trestní právo je souhrn právních norem o trestání osob (postihy

Více

TRESTNÍ ZÁKONÍK. zákon č. 40/2009 Sb. ze dne 8. ledna 2009

TRESTNÍ ZÁKONÍK. zákon č. 40/2009 Sb. ze dne 8. ledna 2009 Zákaz retroaktivity 1 TRESTNÍ ZÁKONÍK zákon č. 40/2009 Sb. ze dne 8. ledna 2009 ve znění: zák. č. 306/2009 Sb., zák. č. 181/2011 Sb., zák. č. 330/2011 Sb., zák. č. 357/2011 Sb., zák. č. 375/2011 Sb., zák.

Více

Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra

Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra konference Autismus v kontextu občana, rodiny a společnosti 15. dubna 2015 Petr Polák, Oddělení rovného zacházení,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Podání vysvětlení I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 3.1.2014

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Osoba, proti níž se Základy práva, 23. května 2016 Přehled přednášky Osoba, proti níž se Osoba, proti níž se Pojem trestního Trestní právem upravený

Více

PRÁVA A POVINNOSTI HIV POZITIVNÍCH OSOB. JUDr. Jakub Tomšej, ČSAP

PRÁVA A POVINNOSTI HIV POZITIVNÍCH OSOB. JUDr. Jakub Tomšej, ČSAP PRÁVA A POVINNOSTI HIV POZITIVNÍCH OSOB JUDr. Jakub Tomšej, ČSAP Povinnosti HIV pozitivních osob 2 Zásada informovaného souhlasu vs. povinné testování některých skupin obyvatel: Dárci krve, tkání, orgánů,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

381/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Veřejném ochránci práv

381/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Veřejném ochránci práv 381/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějích předpisů, a některé dalí zákony Změna: 278/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna:

Více

RIZIKA PROSTŘEDÍ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ

RIZIKA PROSTŘEDÍ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ RIZIKA PROSTŘEDÍ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ JUDr. Petr Šustek, Ph.D. Centrum zdravotnického práva PF UK Šustek & Co., advokátní kancelář Rizika 1. Pády 2. Zdravotnická dokumentace 3. Záměna léků 4. Porušení

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Prevence špatného zacházení. CPT se představuje. Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT)

Prevence špatného zacházení. CPT se představuje. Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT) Rada Evropy CPT/Inf/E (2002) 3 Česky / Czech / Tchèque Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT) Prevence špatného zacházení CPT se představuje 3 Představení

Více

SPOJENÉ NÁRODY. Úmluva proti mučení a jinému krutému, Posouzení zpráv předložených smluvními stranami podle článku 19 Úmluvy

SPOJENÉ NÁRODY. Úmluva proti mučení a jinému krutému, Posouzení zpráv předložených smluvními stranami podle článku 19 Úmluvy SPOJENÉ NÁRODY CAT/C/CZE/CO/4-5 Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání Výbor proti mučení Zasedání čtyřicáté sedmé 7. května 1. června Posouzení zpráv

Více

4/2009 POKYN OBECNÉ POVAHY nejvyšší státní zástupkyně ze dne 27. července 2009, Vzorový organizační řád

4/2009 POKYN OBECNÉ POVAHY nejvyšší státní zástupkyně ze dne 27. července 2009, Vzorový organizační řád Upozornění: Soubor byl zpracován s využitím databáze ASPI, a. s., a je určen výhradně k využití pro vlastní vnitřní potřebu uživatele. Jeho kopírování nebo jiné zpracovávání pro jiné účely je zakázáno.

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem: Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem: 1) Cílová skupina 2) Nabídka služeb (základní a fakultativní činnosti) 1) CÍLOVÁ SKUPINA Základním stavebním kamenem

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T Ř E B Í Č Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Název

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

Ochrana před špatným zacházením

Ochrana před špatným zacházením klikni pro českou verzi Ochrana před špatným zacházením Zpráva veřejné ochránkyně práv jako národního preventivního mechanismu click to english version Protection Against ll-treatment Report on the Activities

Více

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí standard číslo 4 PŘÍLOHA Č. 1 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: 1.1.2015 1.1.2015 0 Zpracovatel: Tomáš Lukačina, DiS koordinátor zavádění standardů Garant: Mgr. Jana Maťková vedoucí oddělení sociálně-právní

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více