Trestní vymezení mučení a jiného špatného zacházení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trestní vymezení mučení a jiného špatného zacházení"

Transkript

1 Trestní vymezení mučení a jiného špatného zacházení , Kancelář veřejného ochránce práv Poznámka: Text tvoří poznámky pořízené účastníkem diskuse, nejde o přepis záznamu. Nejedná se tedy o citace výroků diskutujících a za případné zkreslení se omlouváme. Poznámky jsou pořízeny především k osvěžení paměti účastníků a ostatním pro inspiraci. Marie Lukasová úvodní slovo V roce 1989 vstoupila v platnost mezinárodní úmluva zřizující Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT), takže výbor má 25. narozeniny. Vyvinul se vzácně efektivní a sjednocující nástroj prevence mučení v Evropě, s velkým vlivem i na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva. Stále se k CPT vztahujeme, i jako národní preventivní mechanismus, což je preventivní nástroj vzniklý v rámci systému ochrany lidských práv OSN podle OP k Úmluvě proti mučení. Podle zákona o veřejném ochránci práv má ochránce provádět systematické návštěvy míst, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě veřejnou mocí nebo v důsledku závislosti na poskytované péči, s cílem posílit ochranu těchto osob před mučením, krutým, nelidským, ponižujícím zacházením nebo trestáním a jiným špatným zacházením. Špatné zacházení je tedy ten nejobecnější zákonný pojem, se kterým ochránce pracuje. Ve vztahu ke každému navštívenému zařízení se bilancuje, zda bylo zjištěno špatné zacházení. Nedávno bylo zjištěno například v polovině navštívených zařízení sociálních služeb pro seniory a ve všech navštívených neregistrovaných zařízeních pro seniory ubytoven poskytujících nelegální péči. Systematické návštěvy jsou svého druhu kontroly, které probíhají vždy neohlášeně. Provádí je tým složený z právníků a externích odborníků ochránce. Trvají několik dní, jsou velmi hloubkové, nesvázané mnoha procesními formalitami s tím, že kontrolující mají široký přístup do všech prostor zařízení, do veškeré dokumentace včetně zdravotnické a ke všem osobám. Probíhá jich ročně mezi 50 a 20. Ochránce své poznatky komunikuje jednak v neveřejných individuálních zprávách a jednak zveřejňuje souhrnné zprávy. NPM dobíhá 9. rok fungování v České republice. Myslíme si, že se blíží příležitost bilancovat zjištění a efekt preventivního působení ochránce na systém. U myšlenky na toto setkání byla úvaha, jak si výročí 25 let fungování CPT připomenout. Rozhodli jsme se nabídnout prostor pro úvahy dosud co víme spíše nesmělé a roztříštěné o tom, zda české trestní právo odpovídá na existující špatné zacházení v institucích. Anna Šabatová Vnímá CPT jako předobraz národních preventivních mechanismů. CPT má systematickou metodiku, co a jak zjišťovat.

2 Adéla Hradilová příklad špatného zacházení v zařízení sociálních služeb Domov se zvláštním režimem L. pro 280 klientů. Jedná se o mix několika cílových skupin (mentální postižení, demence, duševní onemocnění). Každá skupina potřebuje jiný přístup, ale personál se staral o všechny stejně. Nedostatečné materiální vybavení zejména pro osoby se syndromem demence, osoby se zdravotním postižením. Poddimenzovanost personálu. Nerespektování důstojnosti klientů. Ošetřovatelské nedostatky. Ad zpráva z L. Závažné špatné zacházení spočívající v dehumanizaci klientů, popření jakéhokoli soukromí, používání tlumicí medikace, cenzurování návštěv, nedostatku jídla, účtování neposkytnutých služeb. Alarmující paradox: půl roku před návštěvou ochránce získalo zařízení výborné ohodnocení od inspekce kvality 97 %. Ladislav Tomeček příklad špatného zacházení ve školském zařízení Zjištění z dětského domova se školou, kde byly umístěny děti s diagnostikovanými duševními poruchami, tedy vyžadující výchovně léčebný režim. Personál neznal zdravotní problematiku dětí, trestal je za chování, které bylo způsobeno účinkem medikace. Marie Lukasová Kolegové představili vesměs špatné zacházení jako situace vyvolané souhrou několika dílčích jednání. Je to časté jakási mlha odpovědnosti, jež brání ukázat na jednoho pachatele a původce špatného zacházení. Další příklady zjištěného špatného zacházení jsou z prostředí omezení osobní svobody v policejních celách a ve věznicích. Pro zajímavost jsme vybrali příklady, kdy se jednalo o špatné zacházení bez újmy na zdraví. Milan Svoboda špatné zacházení ve věznicích Nesetkáváme se s krutým zacházením, mučením. Většinou jde spíše o špatné materiální podmínky. Aktuálně závažná zjištění špatného zacházení s odsouzenými trvale pracovně nezařaditelnými. Odsouzený s nádorem na míše, ochrnutý na tři končetiny, odkázán na invalidní vozík, na asistenci třetí osoby. Asistentem je jiný odsouzený s pracovní dobou 8 hodin, na kterého je ovšem odsouzený s postižením odkázán celodenně. Stěžovatel je přes noc uzamčen na pokoji, bez možnosti přivolat si pomoc, neboť signalizace je mimo jeho dosah. Nedostatečné bezbariérové hygienické zázemí. Stěžovatel tři měsíce bez invalidního vozíku. Ladislav Tomeček špatné zacházení v policejní detenci V policejních celách se setkáváme s tím, že umístěné osoby nedostávají poučení (pozn. standardizovaný formulář v několika jazykových verzích) do cely. Nevyužívají tak svoje práva. V jednom případě kritika toho, že umístění nemají v cele přímý přístup k toaletě a k vodě (musí požádat a v noci čekat nejasně dlouhou dobu, než se na malou služebnu dostaví další příslušník, aby ve dvou mohli otevřít vnitřní mříž v cele). Další pochybení v nedostatečném materiálním zabezpečení např. chybí omyvatelné matrace.

3 Marie Lukasová Zákon stanoví, že po provedení návštěvy ochránce vyzve zařízení, aby se vyjádřilo k jeho zprávě, doporučením nebo návrhům opatření k nápravě. Takto se může obrátit i na příslušné úřady, což v krajním případě mohou být i orgány činné v trestním řízení. Jen letos tak ochránkyně učinila ve 4 případech (a k 5. se schyluje), a to letos výlučně ve vztahu k ubytovacím zařízením, která se specializují na seniory a poskytují jim péči (bez náležitého oprávnění ). Tereza Papoušková špatné zacházení v ubytovacích zařízeních pro seniory poskytujících péči bez náležitého oprávnění Ve všech případech ochránkyně konstatovala špatné zacházení. Ve čtyřech případech se obrátila na příslušné státní zastupitelství, protože získala podezření na spáchání trestného činu. Závadový stav ochránkyně rozložila na několik trestných činů: omezování osobní svobody (tlumicí medikace; zamykání; postranice u osob, které jinak jsou schopny vstát z lůžka); ublížení na zdraví z nedbalosti (nekvalifikovaný personál poskytující úkony ošetřovatelské péče, neadekvátní reakce na pády a zdravotní komplikace seniorů); neoprávněné podnikání (poskytování zdravotních služeb, sociálních služeb bez oprávnění). Podání ochránkyně jsou postupována policejnímu orgánu. Jedna obdržená odpověď z okresního státního zastupitelství je nepotěšující: Uvedené trestné činy nejsou vyjmenovány jako ty, za něž nese trestní odpovědnost právnická osoba. Nalézt individuálního pachatele nebude snadné. Přehled podání ochránkyně ke státnímu zastupitelství je ve zvláštním dokumentu. Marie Lukasová špatné zacházení při použití omezovacího prostředku Kauza úmrtí v síťovém lůžku (oběšení, 2012): Ochránce došel na základě detailního studia zdravotnické dokumentace k závěru, že je sporné, zda v době úmrtí bylo umístění v síťovém lůžku ještě indikováno. Je zde otázka, zda omezovací prostředek nebyl použit preventivně, a tedy protiprávně. Podmínky na oddělení, kde k události došlo, byly v době úmrtí z hlediska zajištění optimální péče pro neklidné pacienty nevyhovující a vynucovaly si používání omezovacích prostředků i tehdy, kdy nebylo třeba odvracet ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti pacienta nebo jiných osob, tedy preventivně. Závady na síťových lůžkách nebyly vyhodnocovány. Paradox: Přitom jsme zjistili, že personální vybavení zařízení překračuje minimální požadavky dané vyhláškou. Policie věc šetřila, ale velmi záhy odložila. Státní zastupitelství ochránce nekontaktoval, neboť zesnulá má příbuzné, kteří byli o výsledku šetření ochránce vyrozuměni. Otázka odpovědnosti (trestněprávní): Oddělení nemělo podmínky pro péči bezpečnou ani pro pacientky, ani pro personál, na což ochránce opakovaně upozorňoval od roku 2008, s ohledem mj. na dispozice prostoru oddělení. V lednu 2012 byla situace taková, že stav oddělení vyžadoval zvýšenou potřebu používání síťových lůžek (3) jako alternativy náležitého dohledu nad zvlášť náročnými pacientkami, neboť na oddělení nebyly podmínky například pro bezpečnou observaci, či oddělení neklidné pacientky od ostatních. Podmínky si vynucovaly používání omezovacích prostředků, což představuje porušení základních pravidel. Personál měl velmi náročné až rizikové pracovní podmínky

4 a oddělení bylo z hlediska zajištění optimální péče pro neklidné pacienty nevyhovující. Přesto by OČTŘ stíhaly konkrétního lékaře nebo sestru. Uvedená sdělení nás vedou k zamyšlení nad tím, že trestní postih tak patrně dopadne na fyzické osoby, které situaci špatného zacházení zpravidla nezorganizovaly jen byly v nesprávný čas na nesprávném místě, nebo poslouchaly pokyny. Maroš Matiaško a Anna Hofschneiderová Nejrůznější kontexty špatného zacházení Prezentace k příspěvku uvedena samostatně. Ve své prezentaci poskytli přehled případů, které jako špatné zacházení označily orgány OSN. Je to Výbor proti mučení OSN (CAT), který tlačí na Českou republiku, aby zpřesnila legální definici v trestním zákoníku. Proto je významné sledovat soft law OSN. Mučení: jednání směřující k silné bolesti, zavinění úmyslné, zvláštní cíl jednání (demonstrativní výčet získat informace, potrestat za jednání, zastrašit, diskriminovat), veřejný prvek. Nelidské a ponižující zacházení: chybí úmysl, nebo některý ze specifických cílů, nebo silná bolest, ale je přítomný cíl ponížit člověka. Manfred Nowak E/CN.4/2006/6 odst. 39. Prvek veřejné moci Juan Mendéz, A/HRC/22/53: law enforcement officials, lékaři, zdravotníci, sociální pracovníci, včetně těch, kteří pracují v soukromí zařízeních. Všeobecný komentář č. 2 Výboru proti mučení, odst. 18: Situace, kdy orgány veřejné moci vědí, že dochází k mučení, ale nic neudělají ať veřejné orgány nesou odpovědnost, pokud nic neučiní. Například i tehdy, když má dojít k převozu člověka do instituce, kde dochází ke špatnému zacházení, pokud rozhodne opatrovník o umístění, nebo soud, měla by se řešit trestněprávní zodpovědnost úředníků, kteří o tom rozhodli. Zranitelné skupiny podle OSN: paliativní péče, HIV, závislí na návykových látkách, děti, ženy, sexuální menšiny, lidé s postižením. Osoby s HIV/AIDS: mučením je úmyslná transfúze infikované krve; špatným zacházením může být nedobrovolný výzkum; úzký vztah mezi diskriminací a špatným zacházením. Osoby závislé na návykových látkách: péče v případě abstinenčního syndromu léčba musí být vždy založená na informovaném souhlasu. Sexuální menšiny: kritika skutečnosti, že většina států zná nucenou kastraci, sterilizaci ( 29 NOZ podle dokumentů OSN by se jednalo o špatné zacházení). Špatným zacházením může být odepření sociálního práva: Sociální zabezpečení žadatel o azyl ve Velké Británii žádal o přiznání sociální dávky jde o výkon státní diskrece, může zde nastat špatné zacházení? Státní diskrece nemá místo, pokud se osoba bez rozhodnutí dostane do stavu, že je bez přístřeší, nemá přístup k vodě, stravě ztráta důstojnosti. Špatným zacházením není jen, pokud by se osoba uchýlila k žebrotě, či k prostituci špatné zacházení je širší. Násilné vystěhování: Dle Výboru proti mučení dochází-li při násilném vystěhování k ničení domovů obyvatel, jde o špatné zacházení.

5 Právo na vodu: Rozsudek botswanského soudu, odepření přístupu k vodě shledáno jako špatné zacházení. Zuzana Candigliota Co je a co není špatné zacházení? Předkládá příklady k rozhodnutí přítomným, zda by spatřovali špatné zacházení - Ze strany policie, když kameraman dostal bez výstrahy ránu do žeber zlomenina, vnitřní zranění. Věc nebyla posouzena jako trestný čin. - Bití obuškem do lidí, kteří nekladou odpor, tzv. bicí ulička. Vyhodnoceno GIBS jen jako stížnost. - Situace, jaká je popsána v případu Kummer. - Ze strany zdravotnického zařízení zacházení, jaké bylo popsáno v případu Bureš. - Nebo poskytnutí zdravotní služby bez souhlasu. Například rizikové tlačení na břicho rodičky, nástřih hráze proti vůli rodičky. Situaci rodiček v porodnici hodnotí jako faktické omezení osobní svobody. Upozorňuje na případy, kdy GIBS po podání trestního oznámení byla buď nečinná, nebo předala věc policii k vyřízení jen jako stížnost (že nejde o trestný čin). Případ, kdy zdravotníci tlačili na břicho rodičky ta pociťovala velkou bolest, podala trestní oznámení. Státní zastupitelství vzkázalo, že žena má povinnost strpět úkony vedoucí k úspěšnému dokončení porodu. II. ÚS 453/14 věc podezření z policejního násilí, s rasovým podtextem. Ústavní soud selhal ve vymáhání účinného vyšetřování u podezření ze spáchání trestného činu. Problém: V trestním zákoníku je vymezen trestný čin mučení, jde ale o nevyužívanou skutkovou podstatu. Navrhuje vytvořit pracovní skupinu, která by vytvořila metodiku k tomu, co je špatné zacházení a jak by mělo probíhat vyšetřování. Petr Konůpka Souvislost judikatury Evropského soudu pro lidská práva a kriminalizace špatného zacházení Příspěvek v samostatném dokumentu. Jaroslav Fenyk Témata v diskuzi jsou velmi široká a vydala by na týdenní konferenci. Zaprvé se zamýšlí nad legální definicí trestného činu: Je nejlepší, když trestní zákoník obsahuje legální definici trestného činu, která je přesná, vyčerpávající, ale ne kazuistická. Dle čl. 10 Ústavy a čl. 95 Ústavy soudce může, pokud existuje self-executing ustanovení mezinárodní smlouvy, aplikovat ustanovení mezinárodní smlouvy. Mezinárodní smlouvy lze využít v rámci dané skutkové podstaty, stejně jako zprávy CPT k výkladu. Zadruhé je však zapotřebí zvažovat aplikační problémy. Můžou nastat aplikační problémy, smlouva nemusí být self-executing. Zákonodárce by tedy do trestního zákoníku měl zakotvit skutkovou podstatu trestného činu tak, jak stanoví mezinárodní smlouva. Mezinárodní úprava nemusí být dostatečná. Je tedy spíše pro zpřesnění zákona. Pavel Šámal Judikatura ESLP je vázána na konkrétní příklad a to působí potíže při zobecňování. Jak vymezit skutkovou podstatu, tak aby dopadala na všechna jednání, která byla zmíněna? Pokrýt jednou

6 skutkovou podstatou všechny naznačené případy nelze. Skutkové podstaty nejsou budovány vedle sebe, nýbrž jde o hierarchii. V trestním zákoníku jde o celek, ne o oddělené skutkové podstaty. Můžeme se snažit o novou legislativu, ale mezitím se zase podmínky změní, je třeba se orientovat preventivně. Trestní postih nevyřeší podmínky v sociálních a zdravotních zařízeních, které spíše odrážejí stav morálky společnosti. Při úvaze o jejich zlepšení je důležitější preventivního působení proto je důležitá práce NPM. Problémy ve vztahu k seniorům, zdravotnické péči jsou ve společnosti a jsou dlouhodobé. Proč není některá skutková podstata využívána? Využívání odpovídá tomu, jak společnost cítí, že jednání je negativní. Tehdy se podporuje trestní postih. Pokud společnost neví, jak to v zařízeních vlastně vypadá, co se tam děje, není tolik vůle stíhat takové činy. Trestní postih přijde až poté, co mají orgány činné v trestním řízení dostatečné poznatky o nějaké skutečnosti. Pokud není využívaná, nemusí to znamenat, že skutková podstata je špatně formulovaná. Anna Šabatová Trestní postih je jen jedním z aspektů. Je na místě rozvíjet myšlenku správního trestání. To však často selhává. Jan Kartochvíl S poukazem na zásadu nullum crimen sine lege je skeptický vůči širokému používání mezinárodních smluv při trestním postihu. Úmluva proti mučení vyžaduje trestnost mučení a ne dalších typů špatného zacházení vypadá to, že národní úprava jde ve skutkové podstatě ještě dál. Judikatura ESLP širší kriminalizaci ale vyžaduje. U všech forem špatného zacházení je vyžadováno, aby bylo účinné vyšetřování. Aby bylo účinné, mělo by jít o vyšetřování trestní. Lze jednou skutkovou podstatou pokrýt všechna uvedená jednání? Ano, i ESLP si vystačí s jedním článkem Úmluvy. Mohli bychom mít skutkovou podstatu ponižující zacházení vykládanou podle judikatury ESLP. Proč je stávající skutková podstata nevyužívaná? Jde o politiku státního zastupitelství? Z praxe ví, že policisté někdy stíhání jsou ale jde o zneužití pravomoci veřejného činitele, ne o mučení. Z pohledu evropské judikatury: ESLP nevyžaduje trestní postih u špatného zacházení ve věznicích často tam jde o souhru okolností. Asi by bylo možné postupovat pouze skrze trestní odpovědnost právnických osob. Tomáš Langášek Když se v roce 2006 prosazovala nová kompetence veřejného ochránce práv (v návaznosti na přijetí Opčního protokolu k Úmluvě proti mučení), tak navrhovatelé čelili velké opozici: měla stačit skutková podstata, ochránce by neměl mít působnost ve vztahu k soukromým zařízením (zařízením omezení svobody de facto). Nyní se ukazuje, že právě v těchto zařízeních dochází k zásadním případům špatného zacházení. Častěji jde o horší zacházení než ve vězeňství. Snad pod vlivem zpráv ochránce budou OČTŘ stíhat špatné zacházení více.

7 Pozitivní závazky ve vztahu k čl. 3 Úmluvy: Nemyslí si, že se vyčerpávají pouze trestními prostředky; za trestní obvinění považuje ESLP někdy i správní trestání. Na půdě ochránce je možné řadu případů ponižujícího zacházení postihovat v rovině správního trestání. Nyní probíhají debaty o novém kodexu správního trestání. Z praxe správní trestání Langášek konstatuje, že procesní standard je benevolentnější než v trestním řízení, proto by se leccos dalo postihnout možná lépe než trestním postihem. Ľubomír Majerčík OSN i Rada Evropy doporučuje České republice změnit skutkovou podstatu mučení v trestním zákoníku. V závěrečných doporučeních od Výboru proti mučení je toto konkrétně specifikováno uvést trestní zákoník do souladu. Vláda toto doporučení ve své reakci úplně pominula, stejně jako úpravu používání slzotvorných prostředků. Zůstává zde nicméně úkol pro Ministerstvo spravedlnosti, pro neziskové organizace, pro Výbor proti mučení RVLP. Nově existuje rovněž podvýbor Petičního výboru Poslanecké sněmovny pro implementaci doporučení ESLP a veřejného ochránce práv. Jiří Foral Proč se skutková podstata nevyužívá? Protože je náročné prokázat speciální úmysl a protože je vázaná na prvek veřejné moci. Pavel Šámal Nenachází ve vymezení trestného činu mučení podmínku speciálního úmyslu. Výkon veřejné moci má širší rozsah, než je jen policie a vězeňství. V komentáři se do skutkové podstaty řadí i ponižující zacházení, právě skrze výklad pomocí mezinárodních smluv. Soudy musí právo vykládat v duchu mezinárodních smluv, včetně Úmluvy proti mučení a Evropské úmluvy soud by tedy podřadil i ponižující zacházení páchané soukromou osobou. Jenže se kauzy nedostávají před soud. Se samotnou skutkovou podstatou není žádný problém. Jiří Foral Mučení zní hrozně. Není jednoduché tento trestný čin odstíhat. Souhlasí, že kdyby se některé skutky trestaly ve správním právu, odpovídalo by to standardům ESLP. Důkazní standardy jsou srovnatelné v trestním a správní trestání. Ovšem správní orgány se nedostanou ke zdravotnické dokumentaci, k domovním prohlídkám apod., takže je problém doložit skutkový stav. Jana Zezulová Téma vyžaduje multidisciplinární přístup. Praktické zkušenosti s aplikací trestného činu mučení nejsou patrně proto, že se skutek vždycky podřadil pod trestný čin zneužití pravomoci Rozhodně se nejedná o politiku při využívání skutkových podstat. Nejvyšší státní zastupitelství nezasahuje do živých kauz (oprávnění NSZ je velmi omezené). Stanovisko analytického odboru NSZ bylo k dotazu vládního zmocněnce takové, že se nebrání myšlence nového vymezení skutkové podstaty. Věc je tedy na aktivitě Ministerstva spravedlnosti. Myslí si, že ponižující zacházení ve skutkové podstatě zakomponováno je. Ale chybí judikatura obecných soudů pro všechny OČTŘ. NSZ má zástupce v pracovní skupině při MPSV pro přípravu legislativy k sociální detenci. Předložilo tam konkrétní návrhy, jak umožnit státnímu zastupitelství získávat poznatky o podmínkách omezení svobody,

8 protože současná netrestní působnost nestačí u detence v zařízeních sociálních služeb k odkrývání případného špatného zacházení. Státní zástupce nemá přístup do sociální detence, pracovní skupina by to měla napravit. Zuzana Candigliota Celá řada skutkových podstat směřuje na uvedená jednání. Problém je, že není zájem o to, aby se jednání stíhala. Změna skutkové podstaty není řešením. Musí být zájem tyto činy opravdu stíhat. Nejde o to někoho odsoudit, ale dát signál směrem k poskytovatelům, policii, že budou podezřelé věci prošetřeny. Viz případ z porodnice lékař má vždycky pravdu, nebudeme prošetřovat. OČTŘ dávají tyto opačné signály že podezření nebudou prošetřena. Správní trestání může být efektivní v sociálních službách, ale ne u policie. Marie Lukasová Je u nás přítomno mučení? Tuto otázku si položili naši kolegové z národního preventivního mechanismu Polska. CPT opakovaně při návštěvách zjišťovalo závažné skutečnosti. Naopak NPM nikdy nezískalo důkazy o zacházení, které by odpovídalo čl. 1 Úmluvy OSN proti mučení. A tak provedli analýzu všech odsuzujících rozsudků za trestný čin mučení v Polsku. Analýza ukázala, že mezi lety 2008 a 2012 bylo odsouzeno 29 příslušníků policie za 18 činů spojených s použitím násilí při vynucování výpovědi. Dá se shrnout, že ve většině případů bylo mučení použito: policisté použili násilí (sami nebo z rozkazu nadřízených) při vynucení přiznání nebo poskytnutí informací. Ve zkoumaných případech byly uloženy tresty při spodní hranici rozmezí (ne více než 2 léta). Všechny případy mučení se odehrály mimo cely nebo záchytky nejčastěji tedy na vyšetřovnách nebo jiných prostorách policie. Anna Šabatová Uvědomujeme si, že jednání lze stíhat i pod jinými skutkovými podstatami, ale není na to ve společnosti poptávka. Chceme zvyšovat senzibilitu společnosti. Dobrou příležitostí je rekodifikace přestupkového práva. Jaké budou přestupky na poli sociálních služeb? Správní trestání je méně stigmatizující než trestní postih. U trestního řízení souhlasí s tím, že nemusí ústit v odsouzení. Nejde o to, dostat osoby do vězení, ale zvýšit senzibilitu. Jakub Drápal Pokládá otázku, jak je u mezinárodních kontrolních orgánů reflektována skutečnost, že zejm. v oblasti sociálních práv je katalog práv relativní pro jednotlivé státy různý standard v různých státech podle jejich vyspělosti. Anna Šabatová odpovídá na základě zkušenosti z CPT: Standard je jednotný, ale zaměřují se i na potenciál zlepšení u vyspělých zemí. Například Švýcarsko jednotky psychiatrické péče ve vězení, u nás se to vůbec neřeší, i když je taky nemáme. Třeba se na to CPT v ČR zaměří, až vyčerpá potenciál prioritnějších témat. Dále kastrace (nejdřív kritizováno u nás, pak v Německu), síťová lůžka (tradiční prostředek v Rakousku-Uhersku; CPT při první návštěvě šokován, ale pak se zjistilo, že se používají i v Rakousku, atd.). Je znát, že standardy vytvářeli lidé ze západu Evropy, že do toho vnesli svůj kulturní

9 rámec. Pokud jde o síťové lůžko, klademe si otázku, zda jde o nezbytně nutný prostředek, typ prostředku. Může být příjemnější být v síťovém lůžku, než v kurtech. Anebo co si pomyslet o tom, že v Británii lze stále podrobovat kritice používání kbelíků místo toalety? Jsou aspekty, které se CPT snaží držet stejně, ale jsou výjimky. Rozdíly v podmínkách mezi jednotlivými státy jsou velké. Barbora Rittichová Měl by existovat účinný prostředek ultima ratio. Pracuje při svém působení v sociálních a zdravotních službách s obdobnými případy, jaké byly zmíněny jako příklady špatného zacházení. MPSV se snaží o dlouhodobou metodickou činnost, jsou nové normy. Je však potřeba, aby inspektoři nekryli případy špatného zacházení. ESLP pracuje i s tím, kdy špatné zacházení je způsobeno úhrnem více faktorů. Stran detence v sociálních službách je vytvořena pracovní skupina, řeší ale pouze otázku přípustnosti držení osob v zařízení kdy osoba může/nemůže být držena. Neřeší se otázka špatného zacházení, respektive podmínek péče. David Slováček Otázka dostatečnosti trestního zákoníku (pojmová roztříštěnost národní úpravy a mezinárodních dokumentů): Všechny jiné formy špatného zacházení než mučení jsou zmiňovány pouze v opčních protokolech, ale ne v Úmluvě samotné. Trestní zákoník přitom historicky transponuje samotnou úmluvu, nikoliv její protokoly. Vedle požadavku trestně postihovat samotné mučení (viz definice v Úmluvě), postihuje ČR v 149 trestního zákoníku rovněž jiné nelidské a kruté zacházení. Lze pod 149 trestního zákoníku zahrnout rovněž ponižující zacházení? O mučení nejde, o kruté zacházení nejspíše také ne. Zbývá jedině snaha podřadit výkladem ponižující zacházení pod nelidské, což ovšem vnímám jako nevhodné s ohledem na zásadu nullum crimen sine lege. Jazykově je podle mého cítění ponižující zacházení mimo rozsah pojmu nelidské zacházení a nešlo by tak o výklad práva v duchu mezinárodních závazků, nýbrž o nepřípustné dotváření práva v neprospěch pachatele. Jako více než vhodné vidím novelizovat trestní zákoník a do zmíněné skutkové podstaty doplnit slovo ponižující. Eliška Hodysová Bude tlumočit výstupy z diskuze Výboru proti mučení RVLP, hned, jak vznikne.

Ochrana před špatným zacházením

Ochrana před špatným zacházením klikni pro českou verzi Ochrana před špatným zacházením Zpráva veřejné ochránkyně práv jako národního preventivního mechanismu click to english version Protection Against ll-treatment Report on the Activities

Více

Zpráva ze systematických návštěv PROTIALKOHOLNÍCH ZÁCHYTNÝCH STANIC

Zpráva ze systematických návštěv PROTIALKOHOLNÍCH ZÁCHYTNÝCH STANIC Zpráva ze systematických návštěv PROTIALKOHOLNÍCH ZÁCHYTNÝCH STANIC 2014 OBSAH 1 Úvod... 3 1.1 Zákonný podklad systematických návštěv... 3 1.2 Systematické návštěvy protialkoholních záchytných stanic...

Více

Zpráva ze systematických návštěv DĚTSKÝCH PSYCHIATRICKÝCH NEMOCNIC

Zpráva ze systematických návštěv DĚTSKÝCH PSYCHIATRICKÝCH NEMOCNIC Zpráva ze systematických návštěv DĚTSKÝCH PSYCHIATRICKÝCH NEMOCNIC 2013 Obsah Použité zkratky... 4 I. Úvod... 5 1. Zákonný podklad systematických návštěv... 5 2. Systematické návštěvy dětských psychiatrických

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

Zpráva ze systematických návštěv ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY A OCHRANNÉ VÝCHOVY

Zpráva ze systematických návštěv ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY A OCHRANNÉ VÝCHOVY Zpráva ze systematických návštěv ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY A OCHRANNÉ VÝCHOVY 2011 2 Obsah I. Úvod... 7 1. Zákonný podklad systematických návštěv... 7 2. Systematické návštěvy školských

Více

DOMOVY PRO SENIORY A DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOVY PRO SENIORY A DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMOVY PRO SENIORY A DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM ZPRÁVA ZE SYSTEMATICKÝCH NÁVŠTĚV VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV 2015 DOMOVY PRO SENIORY A DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM ZPRÁVA ZE SYSTEMATICKÝCH NÁVŠTĚV VEŘEJNÉHO

Více

Datum 13. 11. 2012 Verze První

Datum 13. 11. 2012 Verze První web: www.trass.cz Hodnocení kvality sociálních služeb a ochrana práv uživatelů Možnosti využití mezinárodních a vnitrostátních kontrolních mechanismů k ovlivňování transformace ústavní péče a naplňování

Více

ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA PRO VÝBOR OSN PRO PRÁVA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA PRO VÝBOR OSN PRO PRÁVA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA PRO VÝBOR OSN PRO PRÁVA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČESKÁ REPUBLIKA 2011 Zprávu vytvořili Agentura pro podporované zaměstnávání Osmý den Bc. Zuzana Thürlová Asociace pomáhající lidem

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006 Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006 Vláda vzala Zprávu na vědomí usnesením ze dne 18. července 2007 č. 815. OBSAH I. OBECNÁ ČÁST... 5 1. ÚVOD... 5 2. INSTITUCIONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice

Zpráva o stavu lidských práv v České republice Zpráva o stavu lidských práv v České republice 2011 1 OBSAH I. OBECNÁ ČÁST 1. Úvod... 4 2. Shrnutí... 4 3. Institucionální zajištění ochrany lidských práv... 7 4. Mezinárodní dimenze lidských práv... 7

Více

A Počty podnětů, šetření

A Počty podnětů, šetření Informace o činnosti podávaná veřejnou ochránkyní práv dle ustanovení 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, za čtvrté čtvrtletí roku 2014 A

Více

2. Poskytněte, prosím, aktuální informace o přípravě anebo realizaci přehledného Národního akčního plánu pro realizaci Úmluvy.

2. Poskytněte, prosím, aktuální informace o přípravě anebo realizaci přehledného Národního akčního plánu pro realizaci Úmluvy. II. Odpovědi České republiky na předběžné otázky Výboru OSN pro práva dítěte v rámci projednání Třetí a čtvrté periodické zprávy ČR o plnění závazků plynoucích z Úmluvy o právech dítěte (CRC/C/CZE/3-4)

Více

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Marie Lukasová, Adéla Hradilová a kol. Společně k dobré správě Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Autoři: Marie

Více

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K ÚMLUVĚ O PRÁVECH DÍTĚTE O ZAPOJOVÁNÍ DĚTÍ DO OZBROJENÝCH

Více

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU 1 1. Česká republika (dále jen ČR) předkládá v souladu se svým závazkem předneseným na 22. zasedání Rady

Více

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS, S.R.O. 1 Obsah Analýza současné právní úpravy ochrany práv dětí a systému

Více

Obsah: Lobbing pro každého 1 O podkladech nepodkladech 3 Street Law a průkopníci resocializace 6 Domovy a klece 8 Symbolická legislativa 9 Nová úprava stavebního práva 11 Odpovědnost nadnárodních společností

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTĚV. psychiatrických léčeben. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTĚV. psychiatrických léčeben. I. Obecný úvod ZPRÁVA Z NÁVŠTĚV psychiatrických léčeben I. Obecný úvod a) Zákonný podklad systematických návštěv 1. Veřejný ochránce práv od roku 2006 provádí na základě ustanovení 1 odst. 3 a 4 zákona č. 349/1999 Sb.,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Katedra: Vedoucí práce: Studijní program: Studijní obor: Jana Vajsarová DiS.

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv 213 SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV 213 Kancelář veřejného ochránce práv, 214 Omega Design, s. r. o. ISBN 978-8-87949-99-3 Obsah 3

Více

Děti z ústavů! Právní a psychologické dopady ústavní výchovy z pohledu ochrany rodiny a nejlepšího zájmu dítěte

Děti z ústavů! Právní a psychologické dopady ústavní výchovy z pohledu ochrany rodiny a nejlepšího zájmu dítěte Děti z ústavů! Právní a psychologické dopady ústavní výchovy z pohledu ochrany rodiny a nejlepšího zájmu dítěte Autoři: Petr Bittner koordinátor projektu Jana Havigerová právnička Ivana Janišová psycholožka

Více

Když se řekne veřejná prospěšnost právnické osoby

Když se řekne veřejná prospěšnost právnické osoby âtvrtletní P ÍLOHA VùNOVANÁ OCHRANù VE EJN CH ZÁJMÒ CESTOU PRÁVA Pfiipravuje nezisková organizace právníkû PILA pro ãasopis Právní fórum Tua res agitur paries cum proximus ardet (O tebe jde, hoří-li sousedův

Více

Novinky v ošetřovatelské péči

Novinky v ošetřovatelské péči Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Centrum pro vzdělávání a vědu Vídeňská 800,140 59 Praha 4 - Krč Novinky v ošetřovatelské péči Skriptum pro inovační kurz Novinky v ošetřovatelské péči TATO

Více

Veřejný ochránce práv záruka zákonnosti moderního právního státu

Veřejný ochránce práv záruka zákonnosti moderního právního státu PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Veřejný ochránce práv záruka zákonnosti moderního právního státu Richard Vala 2008 Prohlašuji,

Více

Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče. Bc. Jaroslava Polášková

Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče. Bc. Jaroslava Polášková Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče Bc. Jaroslava Polášková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou pěstounské péče, současným stavem péče

Více

CPT/Inf (2014) 4. Vyjádření vlády České republiky bylo schváleno usnesením vlády ze dne 23. listopadu 2011 č. 859

CPT/Inf (2014) 4. Vyjádření vlády České republiky bylo schváleno usnesením vlády ze dne 23. listopadu 2011 č. 859 CPT/Inf (2014) 4 Vyjádření vlády České republiky ke zprávě, kterou Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání zaslal vládě České republiky po návštěvě České

Více

CPT/Inf (2015) 18 ZPRÁVA

CPT/Inf (2015) 18 ZPRÁVA CPT/Inf (2015) 18 ZPRÁVA PRO VLÁDU ČESKÉ REPUBLIKY O NÁVŠTĚVĚ ČESKÉ REPUBLIKY, KTEROU VYKONAL EVROPSKÝ VÝBOR PRO ZABRÁNĚNÍ MUČENÍ A NELIDSKÉMU ČI PONIŽUJÍCÍMU ZACHÁZENÍ NEBO TRESTÁNÍ (CPT) VE DNECH 1.

Více

Veřejný ochránce práv. Péče o ohrožené děti a jejich rodiny

Veřejný ochránce práv. Péče o ohrožené děti a jejich rodiny Veřejný ochránce práv si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář Péče o ohrožené děti a jejich rodiny který se koná dne 5. dubna 2012 pod záštitou Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti v místnosti

Více

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík 2008 Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu Recenzenti: JUDr. Leoš Vyhnánek PaedDr. Petr

Více

ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV

ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV v České republice za rok 2011 Český helsinský výbor Praha červen 2012 Obsah Úvodní slovo... 4 Diskriminace... 6 Vězeňství... 10 Policie... 16 Svoboda slova... 20 Sociální zabezpečení...

Více