lopatka s obdèlnìkovitou prohloubenou hlavou, s kr tk m drûadlem öaft (z n.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "lopatka s obdèlnìkovitou prohloubenou hlavou, s kr tk m drûadlem öaft (z n.)"

Transkript

1 1 ä öabarec viz "pohr dka" öabla öavle öablûna öablona öabrať sa probìrat se (Co sa ně v mojìch věc ch öabřeö.) öacuňk odhad (cla) ö flìk lopatka s obdèlnìkovitou prohloubenou hlavou, s kr tk m drûadlem öaft (z n.) brdov list ručnìho stavu ö chor r kos (suchè stvoly) ö chorka l hev opleten "ö chorem" ö chořì r kosì öachtla (M) krabice öachtulka krabička öajn směnn list v hodnotě 5 zl., kter po st tnìm bankrotu v r nahradil "bankocetle" (za skutečnè penìze bylo moûno v bance směnit vûdy jen 50% jejich hodnoty, zbytek byl vyplacen opět v öajnech) öajta (F) poleno hruböì öajt rka, -ky skladiötě dřeva öajtař, -tar (F) dřevorubec, drvař öajvostr, öal- kyselina dusičn, lučavka kr lovsk öak vöak, avöak; 2. sice, ovöem, vlastně, vûdyť öałamajka z třepka z m sla mouky a cukru öałam nsk chytr öałanda jizba velk öałanda (B) hospoda öałanď k (B) hospodsk öałmaj pìöťala past řsk öałovačka deska na pobìjenì dřevěn ch kůlen öalvija öalvěj lèkařsk nebo lučnì ö m kořalka ûitn ředěn vodou (svařen se solì, pepřem a psìm s dlem); 2. lìh ředěn vodou (1/3 lihu, 2/3 vody) ö m (Vi) slab v čepnì lihovina (tèû "zednick ") öamaj lèčitel, kouzelnìk öaman (Vi) viz "kołotoč ř" öamořit sa (Z) jasnit se, svìtat; 2. raöit, lèzt ze země öance z ruby, z tarasy (hraničnì); 2. maökary svatebnì öancovať přehradit cestu svatebčanům a vybìrat od nich v kupnè (v převleku maökar) öand r viz "ûand r" öanobliv öetrn öanostliv (M) öetrn öanovať öetřit öanovať (sa) öetřit, opatrovat (se) öanovať (si) öetřit si; 2. střeûit, hlìdat (si)

2 2 öantať (sa) öantav öantročiť ö r öarapatiť öarapatky mn. öarkan öarłach öarłach öarł t öaryöa (B) öarûa ö řiť ö st nì ö stať öaöanka ö öì ö öina öaöìrovať ö öka öaönat öaöniv öata öatènka, -ťèöatina (M) öativo öatka barevn öatka englick öatka kvelbovan öatka lipsk öatka preöpursk öatka prołamovan öatka vyöìvan ömatlat, chodit kolèbavě, k vavě; 2. potulovat se ömatlav ("öantav kr va") pl tvat řada cihel, öindelů rachotit, hlomozit viz "serypatky" drak okřìdlen jednohlav sp la růûe (nemoc) z nět střednìho ucha r kosì, sìtina, travina v moč lu hodnost chodit rychle od ničeho k ničemu; 2. ponocovat a vyruöovat jinè ze spanì; 3. mluvit ze spanì, blouznit, třeötit; 3. dychtivě hledat, p st po někom vytlouk nì zrna ze snopů před uloûenìm na mlat derem o tr m nebo stěnu vytloukat klasy hozem o tvrd podklad; 2. ölehat prutem, sèci övihem l hev opleten proutìm, demiûûn r kosì, ostřice, sìtina drobn tr va oh nět se, öermovat (čaganem) třapec (tèû "öčička") dřevnat (o řepě) pr chniv kus pl tna uûìvanèho k cezenì ovčìho mlèka, pl tno k cezenì syrov tky z tvarohu onuce oděv lidov oděv i pr dlo ö tek barevn se vzorem vetkan m nebo tiötěn m druhy: "frenöt tskè (bìlè s protk van mi kvìtky), englickè (světlečervenè s pestr mi tiötěn mi květy), lipskè (červenohnědè s pestr mi květy), tybètky (květovanè s tř sněmi), hedb vnice" ö tek červen s tiötěn m vzorem ö tek ze öifûnu vyöìvan pouze bìlou bavlnkou (byly rozöìřeny hlavně na Roûnovsku, MeziřÌčsku a dolnìm Vsacku) ö tek bavlněn červen s potiskem na "okolnici" ö tek vöednì bavlněn zdoben modrotiskem viz "öatka kvelbovan " ö tek z muöelìnu s "okolnic ", oböit krajkou, s květem v jednom rohu (byly ručně vyöity světlemodr m hedv bìm; poslednì typy těchto ö tků byly bìlè se strojov m nebo ručnìm vyöìv nìm netradičnìmi vzory)

3 3 öatka, ö - ö tek původně lněn, později bavlněn bìl (120x120 cm) zdoben bìlou v öivkou (od 19. stol. byly nahrazeny bavlněn mi ö tky bìl mi nebo červen mi s barevn m tiskem na okolnici, později kaömìrov mi) öatnìk ökřìň ö trať öm trat ö trať sa plouûit se s n mahou öaty lidov kroj; 2. öaty, pr dlo öčab öťavel lučnì öč b öťovìk öčabajzňa děvče velice hezkè öč gať, -chať střìkat, öplìchat öč gn ť chrstnout öč kať střìkat (KrÈv enem öč kała.) ; 2. öplouchat vodou öč kn ť střìknout öčałek (F) kolek, kolìček, třìska öčalinka tenk třìska z měkkèho dřeva öčamba (F) třìska velk, odötěpek stromu při stìn nì nebo bleskem öč pať ubìt, utlouci (půdu deötěm) öč rať ötourat öčastička jedlov větvička se třemi vröky (na V noce se nam čì v potočnì vodě a kropì se jì vöichni v domě, přičemû se "öčastikuje") öčastikovať př t ötěstì, gratulovat öčastliv öťastn öčebel přìčel öčebel, -bl m přìčel, přìčka ûebřìku öčebetałka, -tuöka ûena mnohomluvn öčebetať ötěbetat öčebla û viz "öčebel" öčedračka polèvka stědrovečernì z mnoha druhů plodin öčedr k stromek s pentlemi stavěn o V nocìch na dvoře (obv. do hnoje); 2. velk kol č ötědrovečernì öčedr k (R) vdolek pečen na BÌlou sobotu öčedroň ötědr člověk, kter toho ale nikomu moc ned öčedr ötědr öčegłotať öveholit öčehłať (sa) dřìt se, otìrat se, třìt se o něco (kr va o strom, kolo o vůz) öček ötěknutì öčekať ötěkat öčekna, -kula ûena h dav, sv rliv öček ňať ötěkat (zuřivě); 2. vykřikovat a nad vat (hrubě) öčełka (Vi) viz "öčìpa" öčeňa soudek piva (25 l) öčeňacko ötěně öčep roub öčepn ötěpn, dobře se ötìpajìcì öčerb k pch č

4 4 öčerb k pch č (polnì plevel) öčeř k ořech v prasklè zelenè slupce öčèřiť sa viz "öč řiť sa" öčeť vochlice, kart č z hřebů (hřeben) na počes v nì lnu (druhy: pěti, osmi, desetiřadovè) öčetit sa (Z) durdit se öčetka ötětka öčibrať okusovat, ohlod vat (housenky zelì); 2. ulamovat kousky (chleba, s ra); 3. r pat se (koza v seně) öčica kötice, uzel na měchu; 2. chum č ovoce öčica zrna klas öčička střapeček, tř seň, pramìnek vlasů öčičkať kudlat, tahat za vlasy, tahat vousy při holenì tupou břitvou öčičkať sa ök dlit se öčìf öťovìk öčikať, -gať odlamovat čerstvè větvičky od haluze ("öčikať letinu"); 2. ötìpat dřevo na velmi tenkè ötìpy ("łyka") za studena (pro v robu op lek) öčikav ötěpn (oddělujìcì se po vl knu) öčinec pohlavnì d samčì öčiny kaluûe moči na ulici öčìpa dìl ötìpanèho polena (druhy: "pobłan, p łka, ötvrtka"), (viz tèû "öčełka") öčìpałka suöenè ovoce, křìûala ( jablko nebo hruöka), obv. čtvrtka nebo půlka plodu öčìpať ötìpat polena nebo polìnka; 2. ötìpat v r ně (äčìpe ňa to öčìpmem - nesnesitelně) öčìpiť ötěpovat, roubovat stromy; 2. očkovat (děti) öčìpky suöenè ovoce öčiplav ötìpav, ötiplav, z nětliv (M m v krku öčiplavo.) öčìpn lehce a rovně ötěpn ("öčìpnè dřevo") öčìv öťovìk obecn - celè mladè lodyhy (tèû " öčavìk, öč bìk, öčavel, öč p, č p, koöčibał, kobłyv öčì, koblìûek, kobylince, koňsk öčap, koň. öčìp, kysłè zelè, kysł tr va, kysł öč va, kysełka, öč r, ö öek") öčrbat, -v pr zdn, hluch (klas obilì) öčrbina ötěrbina v "obl ku op łky" öčrčky slzy, slzičky, zvlhlè oči öčrčnat ötěrkovit öčrčn sviûn, bystr, hovorn, čipern (tèû "vtrûn ") öčŕch ötěrk, drobnè kamenì (vzniklè přirozeně) öčŕchať chrstat, öplìchat öčŕk (Z) viz "kamenec" öčŕkať střìkat öčŕkn ť öplìchnout, střìknout, vylìt, oblìt, vytrysknout öčučno viz "čučno" öčudłek jetel öčudło, -la vratidlo tkalcovskè

5 5 öčugèłka (Z) lusknutì prsty öčuhèłek kamìnek, obl zek öčuhèłka hubeňour öčuka ötika öčukať (sa) ökytat öčukavka [v/f] ökytavka öčukn ť ökytnout öčulcovať sa omezovat se, uskrovňovat se (snaûit se vykonat pr ci s nedostatečn mi pomůckami, za obtìûn ch poměrů apod.) öčułek skrutek v předenè přìzi öčułkovať sa tvořit skrutky, nopky v předenè přìzi (překroucenìm) öč pen ohnut, seöl ; 2. zvadl öčupł zmenöen, sraûen, nìzk ; 2. huben, ötìhl öč r ötìr, mlok öč rať öťourat öčurkovica ötěrkoviötě öč řiť sa öklebit se, uöklìbat se, usmìvat se, sm t se, zubit se öč troba lačnost (na "öč trobu" - na lačno) öebeřiť sa (R) růst hustě, zarůstat öebestka (Vi) mravenec červen öecko vöechno öed gořałka viz "bělena" öedina houně z černè a bìlè vlny (z "buračky") öed nezn m öejda (B) kulhavec? öeleptať + öeptat öelìř topič v huti öelma čtver k ("öelma vybìjan, nabìjan, öpicovan, opr skan, od kosti") öelma vybìjan taök ř, öibal, čtver k öemořiť sa + probleskovat ze tmy öemřit sa (Z) značit se (nejasně v d lce) öenk stůl v čepnì öenkèrka, -rečka hostinsk öenkovať nalèvat (v hospodě) öenkovňa öenk, v čep öenk ř hostinsk öenkyö, -työ hospoda, n levna, v čep, stůl v čepnì öepeliť drobně posyp vat öepłať öiölat öepleť drobnè zbytečnosti; havěť öepoliť öeptat; 2. posyp vat ("sečku otrubama"); 3. drobně pröet öept (Z) öepot öergula kočka mourovat öerha dozorce, ûal řnìk; 2. pohodn öerhovať sa vadit se, křičet na někoho öerhovňa öatlava, vězenì port öskè v hor ch

6 6 öerhovn dohliûitel v "öerhovni" öerklovňa viz "öerhovňa" öestka öest k, dvacetnìk (tèû "pětigroöka") öèst öest öeöetka chudobka öeöètko hrubè chryzantèma öeöètko małè sedmikr ska öetaňa tr va drobn plan öetlinka v honek z kořene rostlinky öev jizva, öev öev "kraj ge kraji" star öevnì způsob bez střìh nì l tky öevčovsk öevcovsk öèza koč r (druh) öib niť + öidit öibať övihat, ölehat (bičem, prutem, poml zkou); 2. utìkat; 3. při-ch zet o rozum (Uû öibuj! Mně uû z tèj ökoły öibe.) öibenica öibenice; 2. pomůcka ke hře pas ků öibenička přìčel nahrazujìcì na "geletě" ucho öibènky přìpravek pro svazov nì nově vyroben ch vidlì do svazků po 10 kusech pro přepravu öibkať viz "öibať" öibky (F) hbit öibn ť ölehnout, övihnout öibovačka öleh nì (proutkem) öibovať hnout, sunout öibřinkovať sa okounět, pobìhat okolo domu öidibřuch jìdlo m lo sytè öidihuba viz "öidibřuch" öidiť klamat öidlav klamav, neodhadnuteln ("öidlav hrnec") öìf (z n.) loď öifla putna öija mozol öijovit mozolnat öikovať sa chystat se, řadit se; 2. hodit se öikovnè jìdło jìdlo chutnè öikovn schopn, vhodn ; 2. ale takè ve v znamu neöikovn (Ty si öikovn jak sennè vidły v hnoji.) öim - čim vol nì vrabců öìna kolejnice, traverza öindeł krytina střeönì ze öindelů; 2. öindel ("öindelec s v struhem a střeł ") öindeł dł h öindel z nejkvalitnějöìho dřeva, dlouh 24 palců, öirok 3-4 palce (64x10 cm); mohl mìt vöak dèlku aû 36 palců (94 cm) öindeł öirok öindel lepöì kvality, draûöì, öirok cm, dlouh 18 palců, nev zan öindeł trhojv k öindel trhov öirok 10 cm, dlouh 18 palců, v zan po 100 kusech öindel k hřebìk na öidely

7 7 öindeł ř v robce öindelů öindelec öindel ötìpan z jedlovèho dřeva, neopracovan öinek lepenka öìp öìpek (keř) öìp (M) öìpek öìpať öpinit; 2. vìskat ve vlasech, hledat vöi öìpì, -pčì öìpkovè křovì, porost öipinka öìpek, plan růûe (keř i plod) öipinkov öìpkov öìpit (B) tuöit öiračka öiročina, teslice öir ň gazdovsk klobouk stejn jako "öir ň", ale zdoben červenou nebo zelenou öňůrou se střapečky öir ň, -r k klobouk pasteveck s nìzk m kulat m d nkem a velmi öirokou krempou proti deöti (Původně byl vyr běn z "hub ňa" (choroö Polyporus Michaeli), rostoucìm na bìlèm "vłasovèm" buku. Klobouk neměl û dnè ozdoby (jinè n zvy "öir k, öir ch, horal k".) öirok starosvatka řìdìcì svatbu öirok öirok (tèû "öiročajzn, öirok cn, öirok cen, öirokav ") öìrovať strojit koně öiröì öiröì (tèû "do öiröa, ze öiröa, na öiröo") öir ch öirok klobouk (tèû "öir ň") öìry, köì- koňsk postroj öìřa öiroce, öiroko öiöa öiöka; 2. hlava nesouměrn (pejor.) öiöčica (R) öiöka stromu öiöečka knedlìček, noček öiöka knedlìk; 2. öiöka na stromě öiökat r voj k zeměbranec (posměöně) öiöky chłupatè knedlìky z bramborovèho těsta öiöky kysanè knedlìky z kynutèho těsta (tèû "pěry") öiöky pohančenè knedlìky z pohankovè mouky (kaöe) öiövorec slepen chom č vlny na ovci; 2. uschlè bl to na okraji sukně; 3. puökvorec öiövořì cizopasn rostlina s modr mi květy rostoucì na vrb ch öivanica jehla tlust, trojhrann k seöìv nì koûeöin öizuňk, -něk öizenì; 2. ten kdo jinèho öidì ökalbinka ötěrbina, skulina ök pa nemotora ök ra ökraloup na uvařenèm mlèce; 2. nosn konstrukce trakaře nebo kolečka (bez kol); 3. star ûena ökarbał bota obnoöen, střevìc roztrhan ökared středa středa před Velikonocemi ökarediť sa mračit se ökared, -dě nehezk, nepěkn, oökliv, -ě ökarł p ökraloup ök rnica krabička papìrov, s ček, kornout

8 8 ökarpa přìkop, j ma, strû ökařupa, -pina skoř pka ořechu ökař pka skoř pka vaječn ökej, -j k půlkrejcar ökèřiť sa vysmìvat se, uculovat se, öklebit se, sm t se ökodolibě ökl b poöklebek, vtip, ûert, posměöek, v směch öklbance trhance s povidly (tèû "pochlûpance, zaöm ran či uöubran regiment") öklbať + ökubat öklèbidło dìtě uplakanè öklèbìk kah nek, lampička olejov bez cylindru öklèbìk lampička primitivnì öklèbiť vzlykat, plakat öklhačka klouzačka öklhať (sa) klouzat (se), podkluzovat öklhn ť uklouznout ökluban (F) otrhanec ökň rať ûadonit, ökemrat; 2. nařìkat, skuhrat, kňourat, fňukat ökň řiť (sa) öklebit se, pitvořit se, poplak vat ökobla n stroj s zk m ostřìm zformovan m do podkovovèho tvaru, uûìvan k dotv řenì a jemnèmu opracov nì prohlubnì, dutin a vnitřku bedn řskè klenby; 2. nůû se dvěma drûadly na odìr nì ötětin při pařenì prasete; 3. vysekan dìra v ledu ökobla dv ručnì n stroj - "ökobla" s dvěmi rukojeťmi (tèû "rovňačka") ökobla jednoručnì n stroj - "ökobla" zformovan do ov lu (tèû "ökobla k tov ") ökoblav ostře kysel ökobliť opracov vat, srovn vat vnitřek bedn řskè klenby pomocì jednoručnì nebo dvouručnì "ökoble" ökobrt k pluh dřevěn dvojradličn starèho typu ökobrť k pluh s nìmû lze orat oboustranně (souč sti: "vřìdel, 2 krojidla, 2 radlice, 2 splaze, 2 křìdła, sł pica, obrtlìk, klače, spinka") ökobrtať (sa) převracet, zakop vat, klop tat, převalovat se, mrskat sebou ökobrtel, -lec kotoul, kotrmelec, zakopnutì ökobrtn ť zakopnout, klop tnout; 2. hodit, mrötit ökodař ten, kdo děl ökodu na cizìm (pastvou) ökodobortel strůjce ökody ökodovan ökodn, oöizen ökohŕňať kr čet hlučně v těûk ch bot ch ökol k û k, spoluû k ökolba skulina ökolovať sa studovat ökop kastrovan beran, skopec ökopek dvojuö k ökopek se dvěma uchy ökopek, -pìk n doba dřevěn staûen obručemi s jednìm nebo dvěma uöima; 2. dřez na n dobì (o třech noh ch) ökopovica kůûe ovčì nebo kozì ökopovina skopovè maso

9 9 ökopov skopov ökorec viz "korec" ökorně vysokè koûenè vojenskè boty ökorn tka kornout ökovr nek skřiv nek ökrab k n stroj bedn řsk s noûovit m, srpovitě zahnut m ostřìm k dotv řenì a jemnèmu opracov nì plytk ch prohlubnì; 2. otka (slouûì k čiötěnì radlic od hlìny) ökrab k (B) nemoc působìcì svěděnì (svrab, opar?) ökrab ky nohy ökodnè zvěře a pt ků (liöky, vr ny ap.) ökr bať (sa) ökrabat (se); 2. vtìrat se, dr t se ökrabka viz "ökrab k" ökrabky, oö- oloupanè slupky brambor ökrabla ökrabka ökrabot öramot, hlomoz ökrabotať ökrabat, ökrabkat ökrab rať viz "ökrab ňať" ökrabutička (R) lìvanec z kol čovèho těsta ökrab ňať ökrabat silně ökračiť ökvařit, opèkat, smaûit ökračka viz "varmuûa" ökrak smaûen vejce na ovčìm m sle ökraka slanina ökvařen, öpek osmaûen ; 2. omastek ze ökvařenè slaniny a m sla; 3. ökvařen slanina zalit mlèkem ökrał p viz "ökarł p" ökramuûa člověk slab, nevyvinut ökr t ökraloup sněhov (tèû "střìň") ökr ta snìh se zmrzlou vrstvou na povrchu ökratať sa hojit se, sbìrat se ökrb ł, -p l bota star ökrčať kručet, skřìpat ökrček trpaslìk, zakrslìk, člověk malèho vzrůstu ökrčeť ûehrat, reptat, nařìkat (na p ny) ökŕčì suchè r kosì ökrčkovat, ökvr- překroucen (nadmìru) ökrdliť ökudlit; 2. ökrtit ökrèkať + vrzat ökŕhať vyd vat ostr zvuk při třenì ûeleza při řez nì nebo pilov nì ökrhèl (R) viz "sviňa" ökrhn ť sa odřìt se ökŕk! citoslovce rychlèho pohybu ökrkať trhat (papìr, pl tno) ökŕkať běhat, poletovat sem a tam (bez cìle) ökrkavka ûìûala ökrkn ť ökrtnout, otřìt se ökŕkn ť odběhnout, odskočit, frnknout ökŕkn ť (po kem) vrhnout se na někoho

10 10 ökrla ökrob ökrobačka ökrob nek ökrobať ökrobať ökrobica ökrobla, ökobökrobn ť seb ökropiť sa + ökroptať + ökroöňa ökroöňa (Z) ökroöňa (B) ökrp l, -le ökrťa ökrtiť ökrtiť sa ökrťoň ökruček ökručkovať (sa) ökruhco ökr kať ökruty ökryft ökřaň ökřať (F) ökřata ökřečať ökřečav kura ökřeček ökřečeť, -čať ökřeh ň ökřehotať ökřek ökřèkať ökřèkat (Z) ökřèkn ť ökřèniť (sa) ökřet ökřìčka, -pka ökřìda ökřidła, -lica ökřich ökřina ökřiňka viz "ûgrla" lakomec ökrabka na brambory skřiv nek loupat syrovè brambory ökrabat (brambory kůûe seschl, loupajìcì se (obv. na kolenou) ökrabka; 2. n stroj k vyhlazenì vnitřku bedn řsk ch v robků praötit sebou, upadnout ökobrtat se öoupat nohama po zemi (ve velk ch bot ch) děvče tlustè, m lo pohyblivè skřìňka z proutì (na noöenì) bedna bota seölapan, star lakomec, ökudlil ökrtit uskrovňovat se, skrblit (na sobě) skrblìk uzel na niti vznikl jejìm překroucenìm smröťovat se, dělat očka (při kroucenì) krouûek na hřebìku k zavěöov nì věcì kručet (v trob ch) zkroucenè větvičky březovè rukopis lìce, tv ř, sanice tr va lesnì z vyööìch poloh (Radhoöť) skřìtek sedět na vejcìch viz "kvočka" křeček sedět na vejcìch, kvokat křikloun skřehotat skřek vřìskat, křičet, řv t, vykřikovat, skřehotat, zpìvat (hlasitě a faleöně); 2. řv t na někoho osopovat se (na koho) zakřičet, zařvat, zavřìsknout dr ûdit (se), h dat se, zlobit se (vz jemně), popouzet skřìtek h dka, spor, v da, nepřìjemnost křìda poklička; 2. taöka na střechu truhla na obilì (tèû "ötrych") lapačka na pt ky (klec z proutì) klec z bezov ch prutů

11 11 ökřìpať skřìpat (při metenì "ökřìpem") ökřipkař (F) öťoural ökřìtek (Z) vìr ve vlasech ökřučať, - kať kručet (v břiöe) ökř čì ot pka chrastì na z top ökř k nì kručenì ökř pať (R) skřìpat; 2. jìst, chroupat ökřupěť skřìpat, křupat ökřuť nic, zblo (Nedostaneö ani ökřuti.); 2. kůstka; 3. tr va z vyööìch poloh s koûnat mi listy ökubačka (R) dranì peřì ökuban trhan, otrh nek ökubance ökub nky ökubať trhat tr vu (na mezi, v lese ap.) ökub vka nemoc ovčì, praöivina ökudliť öetřit, spořit ök liť + öilhat ökut děcko nehodnè, rozpustilè, öibal, nezbeda; 2. chlup (jeden) ökuť ötětiny; 2. hust trsovit tr va öpatnè jakosti ökuť srst, chlupy ökutat (R) chlupat, neučasan, zarostl (tèû "zaökudl ") ökutina ötětina; 2. tr va tvrd, hust, tenk ökutinky kart čky z koňsk ch ûìnì připevněnè k "papřici" (slouûily k roztìr nì sypanèho zrna v "mł nci" do stran) ökuty chlupy, vlasy tvrdè, neučesanè (pejor.) ökvařenica, -ûina vejce smaûen mìchan ökvařenina, -lina ökvařen slanina s vejci ökvìřiť vařit nečistě ökvoř ökvor ökvraky osmaûen slanina s uzen m masem ökvrčať ökvařit ("masnè ökvrčì"), kručet (v břiöe) ökvrček uzlìk na niti vznikl překroucenìm při předenì ökvŕkať vyd vat zvuk při trh nì l tky; 2. kručet v břiöe; 3. krukotat (o ûab ch) ökvŕliť hořet, p lit se, ökvařit se ökvrliť (sa) ökvařit (se), oûehovat se (o vlně, vlasech ap.) ökvrňa dìtě, kterè jiû nenì v peřince ök var, -ra viz "ök ra" ölaha ölacha ölahn ť ölehnout, udeřit ölah n (Z) plan větvička, kter se ponech při roubov nì ölachetka kousek pìskovcovèho kamene k brouöenì tvarovan ch ostřì motyček, jednoručnìch ökoblì a pořìzů s očkem ölachota ölacha, vrstva tuku ölachta pl tek ölajdrovať sklouz vat, vybočovat na sněhu do stran (o kl d ch) ölajdrovňa brus kov řsk

12 12 ölajèr ölajf (z n.) ölajfa, -fka ölajfovať (z n.) ölajpčuchy ölak ölamastyka ölapa ölapadło ölapaňa ölaûiť ölèd ölèda ölèda, -ta ölèdka (B) ölechta (Vi) ölejdrovat ölejfìř ölendryj n ölèp ölèpeček ölèpek ölisovať ölìûka, slìölohn ť öłopa, -pka (B) ölundrovať ölupka ömačn ömahem ömajdať ömajdav ömajchle ömajchlena ömajchlèř ömajchlovať sa ömak ömakovať öm ranec öm rať ömarovan öm rovať ömarulist ömarygovať ömatł k ömatłať z voj přìtlačn brzda vozu (na přednìch nebo zadnìch kolech) kravata brzdit brusle mrtvice nepřìjemnost, trampota ölèpěj, stopa souč st jednoduchèho, dom cky zhotovenèho soustruhu na dřevo sukně vöednì udeřit, ölehnout, praötit k men rozdělen ve vrstv ch (flyö. pìskovec) ploch k men k men ploch ; 2. poklička z plochèho kamene tenk odkrojek, krajìček k men ploch čistit střeva (na vnitřnì straně) brusič nepoctivè zboûì, jedn nì öaty dìvčì vcelku s dlouh mi ruk vy koöilka, suknička (dětsk ) cìp koöile tlačit, lisovat, mačkat noček (tèû "koł ček") ukr st k men ploch, břidlice (viz tèû "ölèd, ölèda") klouzat se penìz chutn nar z, najednou viz "ömatłať" chrom sv děnì, flirtov nì, lichotky ûena lichotiv, lìsav muû pochlebujìcì, lisn lichotit, pochlebovat, lìsat se chuť chutnat ömouha; 2. stopa po deru bičem viz "öm rovať" zbit, seölehan vykračovat (si), pochodovat, jìt dlouh mi kroky, běûet; 2. ölehat prutem pruhovit viz "öm rovať" jìlek m miv ; 2. člověk pajdav chodit ve vychozen ch bot ch

13 13 ömatłať (sa) ömatłoň öm trať ömelc (Vs) ömìda słanin ömig! ömigať ömigec ömigec, -tec ömign ť ömign ť (sa) ömigrovať ömigrust, - st ömigrustovať ömigura ömiklav, -ykömikn ť ömìrať ömirgl ömìrn ť ömìry ömrdliť ömrnc ömrncať ömrncovnì ömuh ömuch ömuk öm rať öm rať sa ömurav, -st öm rovan, -t ömurygať ömur n, -ryg n öm cať ömydliť öm r öm ra öm rať öm rn ť öm rovať ömytec önelèr önepky (F) jìt ztěûka, kulhat; 2. plèst se pod nohama kulhav člověk (pejor.) sahat, osah vat, hmatat, omak vat, t pat, hledat (potmě) čern čepice kousek slaniny ömik! řezat (prudce) jednoručnì pilka, uûìvan k odřez v nì menöìch větvì smyčec ömiknout, řìznout, střihnout, fiknout (ämig ho!) řìznout (se) viz "ömigrustovať" poml zka na VelikonočnÌ pondělì (ml denci obch zejì a podle zvyku ölehajì děvčata; dřìve jen "tatarem nebo metlic ", později, od pol. 20. stol., takè jalovcem); 2. d rek od děvčete za vyöleh nì (obv. malovanè vejce) chodit po poml zce öklebek hladk, kluzk st hnout z kůûe (ovci, zajìce) mazat (kolomazì), natìrat, potìrat smirkov papìr přejet zlehka někomu pod nosem (pìrkem, sl mkou) rychl pohyb (obvykle jìzda) cìdit vkus, dobr vzhled brnkat vkusn, pěkn ömouha, skvrna pokrm z jablek ozdoba na beranici mazat (öpìnou) öpinit (se), kabonit se (Zas sa tam venku öm ře.) tmavě pruhovan ûìhan, nestejnobarevn, ömouhovan, strakat viz "öm rať chlapec umazan, öpinav, umouněn tahat smyčcem; 2. hr t na smyčcov n stroj hr t na smyčcov n stroj (neuměle); 2. čistit, přepìrat kolomaz ömouha mazat potřìt, pomazat, dotknout se (lehce) mazat kolomazì, 2. öpehovat smyčec tkacì stroj tov rnì s ně ručnì malè (tèû "pěöačky")

14 14 önolec önora önûrka (R) önorovať önorovať si öňup k öňupať, -kať öňupenda önuptychl öň ra (Z) ön rka ön rov nì ön rovať önycar öob stn ť öobŕňat (Z) öohaj öochořiť sa öopa öopĺstať öopĺstať sa öorec (R,M) öosek öoöit sa (B) öoöŕňať öotŕcať öotŕcať sa öotŕcł öotŕcn ť öotŕňať sa öot ska öpacìrovať (sa) öpaček öpačovit öpag t öpajdl öpajscètle öpak vodni (F) öpałda öpałdovň k öpałek öpał dała öpał dať öpaněłka navìječ přìze öňůra öňůrka öněrovat (boty); 2. značit öìřku tr mu na kl dě před otes nìm jìt vyznačenou cestou tab k öňupav ; 2. člověk, kter öňupe; 3. nos (pejor.) čichat, öňupat; 2. nahlìûet, prohlìûet (Co tu dneskaj zas öňupe ö.) kdo öňupe, öpinavec (tèû "ömur n") kapesnìk vsazenè penìze o neû se hraje öňůrka ozdoba "hunì" barevn mi öňůrami öněrovat stolařsk nůû praötit, udeřit, přet hnout (někoho); 2. hodit, mrötit viz "öoöŕňať" viz "öuhaj" načep řit se, najeûit peřì kůlna, přìstřeöek obskakovat, otìrat se, spad vat (z řemenice) volně obepìnat, otevìrat (ruk vy na koöili) sukně zadnì skl dan čern, souč st lid. kroje staröìch ûen ozdobn ö sek na zadnì straně "bruncleku" vytahovat se močit hlučně sm kat, cloumat, třepat, postrkovat (tèû "sûtať, c sať") jìt, jet, vr ûet do stran (Je oûvantan, öotŕc seb, ide od j rka k j rku.) praötěn vybočit prudce do strany viz "öotŕcať sa" hudebnì kousek proch zet se öpaček; 2. dětsk hra p lkovacì jankovit motouz öpejle, dlouh trn kořenì kuchyňskè skorec vodnì odrůda neölechtěnè, nepravè jarnì pöenice (na Val. tèû nespr vn v raz pro "gengel") chlèb ze "öpałdy" koûen podpatek kordyb nek zvědavec, kter st le něco prohled v prohled vat, hledat, hrabat se v něčem, hledat něco ukrytèho, slìdit, p trat po něčem ovce merino (s jemnou vlnou)

15 15 äpanihèl öpanihèlka äpanihèlsko öpanihèlsk öpara öp r k öp rať öp rať (sa) öp rn ť öparuöniť öparynkovať (M) öp s öp sovať öpata öpatènka öpatiť öpeh öpehovať öpeh rka öpek öpekulant öpekulovať öpeliť öpeliť, čpeöpen r öpencr öpenčì öpendl öpendlìk öpenzl, -zel öperkov kaöa öperky, öpiröpeta, -tečka öpetn ť öpica öpica (z n.) öpičky öpidłat öpihłačka öpihłať öpihłať öpik äpaněl r koska äpanělsko öpanělsk skulina, ökvìra mezi deskami a paûenìm "łomenice"; 2. zk ulička mezi dvěma stavenìmi dr t na čiötěnì fajfky öťourat, r pat, pìchat do něčeho (skulin), popichovat (někoho); 2. öìt (pejor.) r pat (se), dloubat (se) r pnout, dloubnout viz "öp rať" viz "möiť" vtip, legrace, ûert vtipkovat, ûertovat zlobivec, dareb k, člověk nedobr, protiva, ohava oöklivost, ohavnost hyzdit, vytv řet öpatn dojem (To öpatì ceł dědinu.) zvěd slìdit, pozorovat malè posunovacì okènko k větr nì ve star ch pevn ch oknech valaösk ch chalup slanina vychytral, mazan, prohnan člověk chytračit praötit (čìm) hodit, mrötit (čìm), praötit (koho, k m) (äpelìł s nìm o zem.) ostr öpičat větev, dřevěn bodec; 2. dlouh hřeb kab tek z černèho sukna jehličì öpendlìk mosazn k zapìn nì muûskè koöile u krku slivoň, odrůda s mal mi ûlut mi plody kab t podobn "lajbìku" kaöe jelitov zapečen se ökvarky ökvarky; 2. zabijačkovè pochoutky, pohoötěnì (obv. jelita, jitrnice, ovar, tlačenka, ökvarky) öpetka, drobet, troöka (co lze vzìt mezi konce prstů) öpitnout, muknout sek č na křes nì ml nsk ch kamenů hrot, öpička dlouhè rohy uhersk ch ovcì ("rovnè, öpičatè, vzhůru rostenè, na ruku zdèla") öpičat pr ce spojen s vyřez v nìm dřeva řezat, piûlat, neuměle vyřez vat (tup m noûem) řezat, vyřez vat (neuměle) morek

16 16 öpik öpika (M) öpiłek, -łka öpincovať öpindračiť sa öpindrať öpingla, -gl öpiniť (keho) öpìrek öpirky, -rečky öpirytus öpit l öpìû öpizovať öplhanec (Z) öpl chať öpoł dat (B) öpûna öpûnovať, öpoöpûr (B) öporhelt öpûrovať öprachtiť (M) öprajc öprajcovať öprajcovať (sa) öprček öprn l öpŕňať sa öprt öprt łka öprtať öprtať sa öprtav öprtkať öprtn ť öprtn ť sa öpruöel, -la öpr movnì öpr ňať sa öpul ň öpulec öpuleř (F) öpulèř, -lìř öpuněk öpunt (z n.) morek očko na bramboru öpejle dr ûdit, popuzovat, plìsnit r pat se v něčem öpinit plaňka, tyčka v plotu pomlouvat skřìtek, plivnìk, rar öek uökvařenè kostičky slaniny lìh, lèk; 2. skřìtek nemocnice homole cukru (vröek) öpehovat podklouznutì pluhu bez odběru zeminy öplouchat prohled vat, hledat (viz tèû "öpał dať") hoblina napìnat spor k spor k spořit, öetřit vařit rozpìnka, rozpěrka, podpěra rozpìrat, rozpìnat vzpouzet se, vzpìrat se dìtě malè pah l mrskat sebou (o ryb ch na suchu) malè děcko knoflìk s dìrkou uprostřed, čamrda cvrnkat, prstem posunovat (do důlku) trhavě jìt (o chůzi děcka) ömatlav točit "vřetènkem" při ručnìm předenì zakopnout, uklouznout, mrsknout sebou vrtnout se, mrsknout se (äprtn ł seb o zem.) přìčka, přìčel (tèû "öčebel") legračnì, směön viz "öpŕňať sa" ûabì potěr; 2. pulec (tèû "hłav č") ûabì plod (pokud m ocas), tèû "ocasn l" kolovrat zařìzenì na převìjenì nitì z "fajf" na cìvky člunku zbytky po čes nì "pozadkovè" koudele, z nichû se po spředenì na hrub ch kolovratech tkalo pl tno na ûoky a měchy z tka; 2. mal chlapec

17 17 öpuntať öp ra öp ňať ör čka örajtofla (z n.) ör k ör kovica ör ky öranek (M) öraňk öraňka, -něk öraňkovnìk (z n.) öraňky örègem, -g örot öroť k öroťanka örotiť örotovať öŕstať örstět öröeň, -ö ň, -öleň örubňa örubötek ör tek ör tka örynk (z n.) örynkovačka öťab kobyli (F) öťab zaječi (F) ötab rať ötabarc ötabarcovať ötacì öt cì, -cija ötaciûn (M) öt fat (B) ötafec (B) ötafl ř ötafy (B) ötachètla ötajfovať sa (z n.) öťaklìk (Vi) ötambŕlať ötamprla brblat, protestovat, nesouhlasit r ha, stopa; 2. paměť mrskat pilka stolařsk r mov (tèû "ör kovica") peněûenka köanda (chlapci nosili jen jednu křìûem) viz "ör čka" öle; 2. dřevěn r m s pilov m listem pily "vałaöky"??? ("přesèť öranek") z vora, přek ûka dřevěnè bidlo (tr mek) připevněn ke kůlu plotu, tèû "bryga" n stroj na seřizov nì rozchodu zubů pily z vora; 2. z bradlì křivě, öikmo, zeöikma otruby örotovnìk mouka hrubě mlet na ručnìm "mł nci" mlìt na ručnìm "ml nci" mlìt zrnì na "mł nci" nebo "ûrnoch" öelestit, chrastit; 2. vytloukat snopy před ml cenìm derem o stěnu humna chrastět (pìsek ve vlně) sröeň svěr k svěr k kov řsk örůtka, odřezek masa obv. uzenèho; 2. skopovè maso mezi krkem a ûebry; 3. prospěch, podìl (přenes.) prospěch, podìl na zisku rozchod (rozvod) zubů u pily kleötě na nastavenì rozchodu zubů pily merlìk öťovìk přehrabovat (hlučně); 2. bubnovat na poplach (nepravidelně) rachot, r mus, lomoz, krav l, hluk, hřmot rachotit, r musit, hlomozit, hrkat, hřmotit stanice ûelezničnì zast vka ûelezničnì, stanice zast vka (vlaku) kr jet velk kus (chleba) kus chleba (viz tèû "gavał") tesař vyr bějìcì praûce kusy plochèho ûeleza viz "öpingla" vytahovat se, stavět se klacek, polìnko řinčet, rachotit, hrkat mal sklenička

18 18 ötamprla mał sklenička (0,1 dl) ötamprla p łka sklenička (0,5 dl) ötamprla ötvrtka sklenička (0,25 dl) ötanca dl tko k v robě krpců ötandrle zastavenìčko ötangla ötoudev na vodu (st vala v sìni v koutě) ötarc (Z) viz "ötabarc" ötarcovat (Z) pobìzet někoho zhurta ötek viz "obkuska" ötelisko topor, rukojeť velkè sekery (tèû "öt l, topořisko") ötelovať (sa) chystat (se), seřizovat ötemfl viz "ötempl" ötemovať ladit ötemovať sa chystat se, připravovat se ötempl (z n.) razìtko, kolek, zn mka ötengrovať, -nk- provokovat, povzbuzovat, povzbuzov nìm nutit ötepovať stehovat; 2. proöìvat podr ûky papučì öterkovan ökroben ötica (Vi) porost hlavy (pejor.); 2. přednì, delöì č st vlasů; 3. hanliv n zev pro ûeny, kter jsou smělè a n ruûivè ("kerè daj nè kaûdèmu a nè dycky") ötìp, -pa viz "öčìpa" ötìpenì očkov nì ötìpiť roubovat, očkovat, ötěpit (stromy) ötìv [v/f] öťovìk ötof sukno tov rně vyrobenè ötofov tov rně vyroben ötok stůl dlouh zk (prkenn ) ötokov patrov ötûła dl. zk pruh l tky, kter nosì katol. kněz při někter ch obřadech; 2. poplatek za takov obřad ötołovať sa chystat se, připravovat se (na co/koho) ötolverk bonbûn karamelov ötont st nì, bouda, kr mek na v ročnìm trhu ötorc přehnut okraj pletenè čepice ötorcem, na ötorc kolmo, uûöì stranou ötos hranice, hromada; 2. hoblìk bedn řsk slouûìcì k přesnè v robě bočnìch ploch "duûek" ötoshûbl viz "ötos" ötosov nì skl d nì bedn řsk ch dìlů - "duûek" ötosovať srovn vat styčnè stěny duöek na "ötosu" ötosovnìk viz "ötos" ötr fať k rat ötr fka sukně z houně ötr fn ť č rnout, potřìt, zavadit, odřìt ötragať strkat, postrkovat ötragať sa stěhovat se, přemisťovat se; 2. nam hat se s něčìm

19 19 ötrachať sa ötr chy ötrajch (z n.) ötrajchholec (z n.) ötrajchovec ötrajchy (Z) ötrajtovať ötram k ötramanda ötramlať sa ötrb, - k ötrb cať ötrb k ötrbat ötreka ötrekovať sa ötrk ötrkovisko ötrkovit ötrngať ötrngn ť ötrngn ť (si) ötrngn ť si ötrochtať sa ötrochtať sa (R) ötr dl ötruks ötruska (M) ötr ûek ötrycla ötrych ötrych ötrykov nì ötrykovať (z n.) öt ček, -ka ötudyje, öt ötud rovan öťukať ötulcovať sa öťulìk ötupovan ötupovať öturc öturcovať öt s jìt lìně, pohodlně, beze spěchu (i kdyû je uû oček v n); 2. jìt těûce, s n mahou, vlèci se okolky, vyt čky, v mluvy smyčec prkènko na srovn v nì obilì v mìrce klobouk s hranat m d nkem smyčcovè n stroje lomozit feö k, hezoun, övih k feöanda loudat se, öourat se k men vyčnìvajìcì z pole lomozit obilì (podřadn druh) nerovnoměrně uloûen (zrno v kl sku) dr ha, ûeleznice řadit se ötěrk (T rola je sam ötrk.) ötěrkoviötě ötěrkovit cinkat, ťukat (poh rkem) strčit (do koho) cinknout, ťuknout si (poh rem) ťuknout si (skleničkou při přìpitku), připìt si chystat se (na někoho) viz "ötrachať sa" z vin jablečn l tka hrub bavlněn na p nskè oděvy struska struhadlo pecen podlouhl ; 2. oöatka slaměn ov ln strich, korec (st.rak.ploön mìra) = 1/2 jitra = 0,28 ha; 2. truhla na obilì truhla na obilì pletenì plèst kus pl tna, balìk svinutè l tky (60-70 loket dlouhè) studia vystudovan viz "öčukať" omezovat se, uskrovňovat se nůû vrtan ötepovan zaöìvat (dìru na punčoöe), ötepovat hlomoz, rachot burcovat, poplaöně volat, n hlit, pobìzet někoho, uh nět někoho viz "hr nek"

20 20 ötvať zlobit (někoho) ötverak čtver ötverať sa (M) sbìrat se ötverhran čtvercov, čtverhrann ötverka sud čtyřvědernì ötvernoûky po čtyřech (po rukou a kolenou) ötvrť čtvrt, čtvrtina; 2. měrka na obilì dřevěn = 1/4 věrtele = asi 6 l; 3. n doba k odměřenì m ta ve ml ně; 4. čtvrtina rozötìpanèho polena; 5. viz tèû "pìdka" ötvrť k mince čtvrtzlatnìk; 2. mìra kořalky ötvrťhrsť čtvrthrst, troöka ötvrtka poleno čtvrtkruhovèho tvaru (ötìpanè) ötvrtky dìly rozötìpan ch polen ötvrtňa, -ka n doba dřevěn na 2-3 kg zrnì ötvrťtolèj čtvrtina ötvrt čtvrt ötybètky druh papučì öt blata polobotky ötyblety mn. perka ötych (z n.) steh ötychar (z n.) r č zk dlouh ötycharovať (z n.) r t pomocì "ötycharu" öt chať öìt (jehlou) ötychať popichovat řečì, dělat schv lnosti ötychať sa soupeřit, předbìhat se ötychn ť předčit někoho, předstihnout; 2. bodnout ötychovač nůû soustruûnick, ûl bkovit (na dřevo) ötychovať sa předbìhat se, předstihovat se öt l topůrko ätymberk + äpilberk ötymovať (z n.) souhlasit, porovn vat (mnoûstvì) ötyra hermafrodit, tvor se znaky obojìho pohlavì (např. "kuřej") ötyry čtyři ötyryaötyrycet čtyřicet čtyři ötyryc t čtyřic t öuba koûich ûensk dlouh sv tečnì, potaûen barevn m suknem öubeliť souloûit öubica koûìöek kr tk zdoben öubir viz "öuvěr " öubìř hřeben tkalcovskèho stavu, paprsek öubka klìn kladen před kola vozu ve svahu öubra ûena öpinav, umazan öubrať sa rousat se, brouzdat se v rose öubry zbytky bl ta, rosy na dolnìm okraji sukně öubrykať vandrovat öufan, -ek naběračka, sběračka öuhaj ml denec svobodn

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná Pšeničné mouky 00 Pšeničná mouka hladká světlá T 400 Pšeničná výběrová polohrubá T 405 je umletá ze zrna, které má odstraněný klíček a obal (otrubu) a je vlastně nejsvětlejší a tedy nejmíň celozrnná. T

Více

REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013

REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013 REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013 # Obj.číslo Název zboží Cena MJ Sortiment LTD 1 D408215

Více

Dle denní nabídky 35.-

Dle denní nabídky 35.- Studené předkrmy: 100g Zvěřinová paštika s brusinkovou omáčkou, pomerančem a opečeným toastem 47.- 100g Tlačenka s cibulí 30.- 100g Niva s jablky a vlašskými ořechy 45.- Polévka: Dle denní nabídky 35.-

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

100g. Gothaj s cibulí a octem 20,- 100g. Šunka, okurka 29,- 1ks. Utopenec 28,- 150g. Obložený talíř ( šunka, salám, slanina, eidam ), pečivo 60,-

100g. Gothaj s cibulí a octem 20,- 100g. Šunka, okurka 29,- 1ks. Utopenec 28,- 150g. Obložený talíř ( šunka, salám, slanina, eidam ), pečivo 60,- Restaurace kulturní dům Jistebnice Studené předkrmy 100g. Gothaj s cibulí a octem 20,- 100g. Šunka, okurka 29,- 1ks. Utopenec 28,- 100g. Nakládaný romadúr, feferonka, cibule 38,- 100g. Nakládaný hermelín,

Více

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015 Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 1 rzvrh planý d 1. 9. 2015 Bakalři Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 2 rzvrh planý

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

TEREŠOVSKÝ BUŘTY JEMNÉ PÁRKY GRILOVACÍ KLOBÁSY TEREŠOVSKÁ KLOBÁSA SELSKÝ SALÁM VYSOČINA TURISTICKÝ SALÁM

TEREŠOVSKÝ BUŘTY JEMNÉ PÁRKY GRILOVACÍ KLOBÁSY TEREŠOVSKÁ KLOBÁSA SELSKÝ SALÁM VYSOČINA TURISTICKÝ SALÁM TEREŠOVSKÝ BUŘTY JEMNÉ PÁRKY GRILOVACÍ KLOBÁSY GOTHAJSKÝ ŠUNKOVÝ LANDŠMÍD TEREŠOVSKÁ KLOBÁSA SELSKÝ VYSOČINA TURISTICKÝ ŠUNKA NEJVYŠŠÍ JAKOSTI DEBRECÍNKA BŮČKOVÁ ROLKA BUČKOVÁ ROLKA S CHILLI S ČESNEKEM

Více

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice Studené předkrmy 0,33l Sklenička zvěřinové paštiky podávaná s chlebem (pro 2 aţ 3 osoby) (dle denní nabídky) 100g Obloţený talíř (50g eidam, 50g dušená šunka) Polévky 0,33l Myslivecká česnečka se sýrem

Více

se, si - z jm. zvratn b vajì v n řečì velmi často na prvèm mìstě ve větě (Sa ně snìł nepěkn sen. Si myslì, ûe nèni nad něho.

se, si - z jm. zvratn b vajì v n řečì velmi často na prvèm mìstě ve větě (Sa ně snìł nepěkn sen. Si myslì, ûe nèni nad něho. 1 S s asi (Bude teho s p třetìho centa.) s de k m s k mkoliv s koû ve slupce (o bramborech) s ob ch stran z obou stran s pokojem na pokoji s tich duö potichu s t m s tìm s, se asi (S pět, ze öest.) sa

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

Pravopisné křižovatky

Pravopisné křižovatky Zdeněk opil Kristýna učková Dagmar Chroboková Pravopisné křižovatky Vyjmenovaná slova Vyšlo v edici Zatracená čeština obiáš 2015 2. Doplň i/y (í/ý). Rozhodni, jde-li o tvrdou, či měkkou souhlásku a doplň

Více

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Pondělí Šlehaný tvaroh s pažitkou Hovězí polévka s masem a celestýnskými nudlemi Mléko Kaše ovesná, mléko 7.9. ovoce 1 N,D9 Kuřecí směs, rýže Pečivo,

Více

Maloobchodní ceník platný od 26.8.2013 Řeznictví-uzenářství Karel Klouček

Maloobchodní ceník platný od 26.8.2013 Řeznictví-uzenářství Karel Klouček Maloobchodní ceník platný od 26.8.2013 Řeznictví-uzenářství Karel Klouček MĚKKÉ SALÁMY: *2/ Gothaj 93,- Kč *2/ Gothaj zauzený 99,- Kč *2/ Junior 89,- Kč *2/ Výrobní salám 59,- Kč *2/ Pikant 97,- Kč *1/

Více

Gastro speciality na objednávku

Gastro speciality na objednávku Gastro speciality na objednávku Grilované sele (20-30 kg) (1,10) (chléb, okurek, křen, hořčice) objednávka 7 dní předem Pečená kačena - pro 4 osoby (1,3,7) (předkrm, 2 druhy zelí, 3 druhy knedlíků, dezert,

Více

ČŠ ž ž ň ž ž Ú Š ž ž ž Ú ň Š Ú ň ž Ů ť Š Šť Ů ž ž ž Š ž ž Ú Č Ú Ú Š Ú Ú ť Ú ž ž Čž Ú Ů Ú Ú Ů Ů ť Š ť ž Ů ž Č Š ž Č Č Š Ú ž Ú ž Ú ž ž Š Ů ť ž Ů ž ť ů ť ň Č Š Ť ť Š Ú Š Ú Š ť ž Č ů ů ů ť ů ů ů Š ť ť Á ň

Více

od 14.9.2015 do 18.9.2015

od 14.9.2015 do 18.9.2015 od 14.9.2015 do 18.9.2015 Pondělí 14.9.2015 Polévka ZELENINOVÁ S RÝŽÍ obsahuje al.: 01,03,07,09 Oběd 1 ČUFTY V RAJSKÉ OMÁČCE, TĚSTOVINY obsahuje al.: 01,03,07,09 Oběd 2 ZELENINOVÉ PLACIČKY, BRAMBOROVÁ

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

Tyto pracovní listy slouží k procvičení učiva: určování domácích zvířat, chov domácích zvířat a jejich prospěšnost pro lidi.

Tyto pracovní listy slouží k procvičení učiva: určování domácích zvířat, chov domácích zvířat a jejich prospěšnost pro lidi. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rozmanitost přírody Domácí zvířata chov, užitkovost Ročník 3. Anotace Tyto pracovní

Více

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 1.4. ST * Hrachová polévka s majoránkou 2. Smažený kuřecí řízek s plátkem citrónu podávaný s tymiánovou bramborovou kaší 5. / GF, DF, V/ hrachová s majoránkou Lečo s bramborem z páry*cibule*rajče*paprika*vejce*brambory*sůl*olivový

Více

(KAMADET V CHILLI PAPRIČKÁCH, KAMADET V ČERNÉM PEPŘI, BALKÁNSKÝ SÝR PROVENSÁL) 100 gr HOVĚZÍ TATARÁK S OMÁČKOU Z PAPRIČEK JALLAPEŇOS 110,- Kč

(KAMADET V CHILLI PAPRIČKÁCH, KAMADET V ČERNÉM PEPŘI, BALKÁNSKÝ SÝR PROVENSÁL) 100 gr HOVĚZÍ TATARÁK S OMÁČKOU Z PAPRIČEK JALLAPEŇOS 110,- Kč STUDENÉ PŘEDKRMY 70 gr DOMÁCÍ PAŠTIKA S JÁTRY A COGNACEM PEČENÁ VE SLANINĚ S VINNÝM ŽELÉ 70,- Kč 100 gr KRÁJENÁ SUŠENÁ KLOBÁSA 65,- Kč 100 gr VÝBĚR ZAUZENÝCH SÝRŮ 48,- Kč (S OLIVAMI, S VLAŠSKÝMI OŘECHY,

Více

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte. ZÁKLADNÍ RECEPTY NA TĚSTO Křehké těsto na paštiky 1,5 kg mouky 15 g soli 250 g másla nebo sádla 3/8 l vody Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Více

Studené p edkrmy. Polévky

Studené p edkrmy. Polévky Studené p edkrmy 50g Šunková rolka 49,00 K 75g Sýrový talí ek 49,00 K 1 ks Pln né raj e 49,00 K Polévky 0,33l Zel ka s kope kem smetany 39,00 K 0,23l Slezská esneka ka se sýrem 29,00 K 0,23l Svatební s

Více

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků Prezentace k Evropskému dni jazyků Pirohy Pirohy patří mezi typické pokrmy ruské kuchyně. Připravují se v mnoha variantách, z různých těst, s různými náplněmi a různými technologickými úpravami. Můžeme

Více

První část. Nauč se tvořit. p sto. r vé. aňá. m sky

První část. Nauč se tvořit. p sto. r vé. aňá. m sky První část Nauč se tvořit r vé p sto m sky aňá Postupy SoumĚrnost Přehni papír napůl. Nakresli na něj libovolný tvar končící na přehybu a vystřihni ho. Až vystřižený papír narovnáš, uvidíš, že máš dva

Více

Hygienické potřeby. Studio HASPA s.r.o., U Elektry 8, 198 00 Praha 9 tel./fax: 266 611 208, e-mail: studio.haspa@atlas.cz, www.studiohaspa.

Hygienické potřeby. Studio HASPA s.r.o., U Elektry 8, 198 00 Praha 9 tel./fax: 266 611 208, e-mail: studio.haspa@atlas.cz, www.studiohaspa. Hygienické potřeby Studio HASPA s.r.o., U Elektry 8, 198 00 Praha 9 tel./fax: 266 611 208, e-mail: studio.haspa@atlas.cz, www.studiohaspa.com VLHČENÉ KAPESNÍČKY 10 vlhčených kapesníků v sáčku Rozměr v

Více

Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00

Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00 JÍDELNÍ LÍSTEK POLÉVKY Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00 PŘEDKRMY TATARÁKY Hovězí tatarák 150g 215,00 čerstvě připravený, namíchaný a podáváme se čtyřmi

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

7 772 200 Klopová krabice 200 x 180 x 100 mm, 3vrstvá hnědá 7 Kč. 7 772 440 Klopová krabice 440 x 310 x 310 mm, 3vrstvá hnědá 17 Kč

7 772 200 Klopová krabice 200 x 180 x 100 mm, 3vrstvá hnědá 7 Kč. 7 772 440 Klopová krabice 440 x 310 x 310 mm, 3vrstvá hnědá 17 Kč KÓD NÁZEV TYP CENA 7 772 200 Klopová krabice 200 x 180 x 100 mm, 3vrstvá hnědá 7 Kč 7 772 440 Klopová krabice 440 x 310 x 310 mm, 3vrstvá hnědá 17 Kč 7 772 620 Klopová krabice 620 x 420 x 350 mm, 3vrstvá

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Paštika z vepřových jater a líček s brusinkovým želé, šalotkovou marmeládou a topinkou ze selského chleba 70 Kč Námi zauzená

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

STÁLÉ MENU. 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 25,00 Kč 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč

STÁLÉ MENU. 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 25,00 Kč 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč STÁLÉ MENU Polévky: 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč Dle denní nabídky Hotová jídla: 150g Moravský vrabec, bramborový špalíček, zelí 88,00 Kč 100g Ďábelská

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSKÁ VÝROBA

ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSKÁ VÝROBA Provozovna Brožíkova 5, Praha 5 L. Verner TEL: 257 313 698 257 324 492 ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSKÁ VÝROBA U BIRHANZLŮ NABÍDKOVÝ LIST VEPŘOVÉ MASO + 15% DPH Vepřová kýta bez kosti... 99,- Vepřová kýta šálky...

Více

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Přídavná jména Český jazyk třída pro jazykovou přípravu Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Slovům, která nám říkají, jak se věci, lidé nebo zvířata jmenují,

Více

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE N. L., ŠKOLNÍ 18 od..25 do..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Buchty s mákem, Malkao, Čaj se sirupem (A:,,) hovězí s játrovou zavářkou (A:,,,,,,)

Více

Studené předkrmy. Chuťovky, předkrmy a něco dobrého k pivu

Studené předkrmy. Chuťovky, předkrmy a něco dobrého k pivu Studené předkrmy 50g Šunkový kornoutek plněný křenem a šlehačkou 55,- 1ks Avokádo plněné lehkým kuřecím salátem 75,- 80g Jemný tartar z lososa s limetkou a toastem 95,- 80g Carpaccio z pravé svíčkové s

Více

Lázeňský hotel Jirásek

Lázeňský hotel Jirásek studené předkrmy Domácí zvěřinová paštika na jablkách s brusinkami 62,00 Capresse salát ze sýra mazzarella a rajčat 85,00 Koktejl ze sýra Camembert, šunky, ananasu a zeleniny polévky Slepičí polévka s

Více

é ú Ú Š Ř Č é ú ů ů Ž ů ů ú Š Ú ú é š é é ů é ů ú é ů Ď Žň ů é Ž š Ž é é Ž é é é ú ů š ů ů é é é é ů ů ó Ž Í ú ů é é ú ú ů é ú š é é é š ňé Ú ů é ú Ú é ů Žň é ů ů é é ú ó ú ú Í ú Ú Č Ú Ů Ú ú Č š éé ů ú

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Pomazánka z tuňáka, bílý chléb, ovocný čaj(1-pšenice,3,4) 02.03. Polévka cizrnová s brokolicí (1-pšenice) Ovoce 1. Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, dušený špenát(1-pšenice,3)

Více

Název výrobku ( případně vžitý název) : Výrobce - název a adresa: Složení výrobku

Název výrobku ( případně vžitý název) : Výrobce - název a adresa: Složení výrobku Šumavské párky skop. střevo EAN/obj.číslo 10101 vepřové maso 34%, hovězí maso 10%, vepřové sádlo, voda, vepřové kůže, sója, solící směs ( jedlá sůl, konzervant E250, dextróza), bramborový škrob, stabilizátor

Více

1. Doplň do vyjmenovaných slov Y/Ý a vysvětli význam slov.

1. Doplň do vyjmenovaných slov Y/Ý a vysvětli význam slov. 1. Doplň do vyjmenovaných slov Y/Ý a vysvětli význam slov. t (existovat), b dlit, ob vatel, (nový) b t, příb tek, náb tek, dob tek, ob čej, b strý, b lina, kob la, b k, Přib slav. 2. Dovedeš dopsat postupně

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

Vitá Vás team Nová Amerika

Vitá Vás team Nová Amerika Vitá Vás team Nová Amerika Vize naší restaurace je, že si vyrábíme od chleba, bílého pečiva, piadin, přes těstoviny, paštiky, marmelády, zmrzliny, omáčky, nachos, müsli, gnocchi a mnohem více K vaření

Více

JÍDELNÍ LÍS TEK 20. 2. - 26. 2. 2012 týden 8

JÍDELNÍ LÍS TEK 20. 2. - 26. 2. 2012 týden 8 JÍDELNÍ LÍS TEK 0.. - 6.. 01 týden 8 Den Snídan P esnídávka Ob d Sva ina Ve e e Sýr strouhaný, Máslo porce,,,, /, elé ovocné,, ZAM, CIZI Polévka hov zí se strouháním, Ku ecí maso na smetan s hrá kem, T

Více

Krátké a dlouhé samohlásky

Krátké a dlouhé samohlásky I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci CZ.1.07/1.2.13/02.0002 Název: Krátké a dlouhé samohlásky Autor: Petra Slavíková Rok vydání:

Více

Malé pokr my a něco k pivku

Malé pokr my a něco k pivku Malé pokr my a něco k pivku 100 g Hermelín v bylinkovém oleji s feferonkami 250 g Žhavé rybí pohledy sleďová očka marinovaná v chilli oleji s cibulkami 150 g Pekelníkův údd grilovaná klobása s křenem,

Více

Využití přírodních zdrojů s dětmi na zahradě

Využití přírodních zdrojů s dětmi na zahradě PORTFOLIO Název MŠ: MŠ Ratměřice Jméno: Alena Benáková Název výukové jednotky: Využití přírodních zdrojů s dětmi na zahradě Projekt ŠIKULA podpora polytechnického vzdělávání v mateřských školách č. projektu

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

KATALOG VÝROBKŮ. ... s radostí vyrábíme pro vás

KATALOG VÝROBKŮ. ... s radostí vyrábíme pro vás ZNAČKA VYSOKÉ KVALITY KATALOG VÝROBKŮ... s radostí vyrábíme pro vás ZNAČKA VYSOKÉ KVALITY Představení chráněné dílny PZP Merlin PZP Merlin s r.o. byla založena v roce 1991 a od svého počátku se zaměřuje

Více

Minutky restaurace : Ryby :

Minutky restaurace : Ryby : Studené předkrmy : 60 g Nakládaný kozí sýr v olivovém oleji s paprikou, česnekem a bylinkami podávaný s rozpečenou bagetkou 59,- 60 g Matjesy ala losos ložené na jablečném salátku s cibulí, zdobené kapary

Více

ID Název položky Ks 07.0072/004 KOSTKA 34x16x45 3 07.0072/005 PRISMO 24x5x24 10 07.0072/006 KOSTKA 16x27x34 3 07.0072/007 TELESO 32x30.

ID Název položky Ks 07.0072/004 KOSTKA 34x16x45 3 07.0072/005 PRISMO 24x5x24 10 07.0072/006 KOSTKA 16x27x34 3 07.0072/007 TELESO 32x30. ID Název položky Ks 07.0072/004 KOSTKA 34x16x45 3 07.0072/005 PRISMO 24x5x24 10 07.0072/006 KOSTKA 16x27x34 3 07.0072/007 TELESO 32x30.5 3 07.0072/008 DRZAK HODINEK 3 07.0072/009 CEP 2.5x18 3 07.0072/010

Více

http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html

http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html Reportáže a články týkající se odtržení Ž elech ov i c nad D ř ev ni cí od Z lína (č e r v e n é o d k a z y j s o u n o v i n k y ) 1. bř e z n a 2 0 0 9 http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html

Více

Džem jako dárek: K narozeninám 1. K ozdobení jedné skleničky potřebujeme: kousek látky,

Džem jako dárek: K narozeninám 1. K ozdobení jedné skleničky potřebujeme: kousek látky, Džem jako dárek: K narozeninám 1. K ozdobení jedné skleničky potřebujeme: kousek látky, gumičku, stužku, dřevěnou květinku na provázku, ozubené nebo obyčejné nůžky. Všechny ozdoby zakoupíme v běžném obchodě

Více

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou 1. Pondělí Hamburská vepřová plec Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem Kuřecí vějíř, ozdoba Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou Hovězí roštěná s mladou karotkou a

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

Lidová slovesnost. Ročník 8.

Lidová slovesnost. Ročník 8. ČESKÝ JAZYK Lidová slovesnost Ročník 8. květen 2013 Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

៧劧ití GDL nih ny ýr b ů ៧劧៧劧L៧劧៧劧 r r ៧劧r៧劧៧劧 ៧劧r៧劧hi៧劧៧劧D ៧劧r៧劧៧劧 ៧劧៧劧៧劧 ៧劧 yᘗ呷ᘗ呷í: ៧劧៧劧 Inst៧劧l៧劧៧劧៧劧 nih ny 2៧劧 ៧劧 l ní stř៧劧ᘗ呷ní៧劧h ៧劧n ᘗ呷៧劧 n tli ᆷ哷 n៧劧b s៧劧st៧劧 ៧劧h 3៧劧 P ៧劧ití r s ᆷ哷tl 4៧劧 ៧劧 l

Více

150g Cuketový salátek s grilovaným hermelínem, toast 99,- 1ks Šunková rolka s křenovou šlehačkou 40,-

150g Cuketový salátek s grilovaným hermelínem, toast 99,- 1ks Šunková rolka s křenovou šlehačkou 40,- Apetizéry 150g Cuketový salátek s grilovaným hermelínem, toast 99,- 1ks Šunková rolka s křenovou šlehačkou 40,- 150g Grilovaný balkánský sýr balený v parmské šunce, toast 95,- 100g Tatarský biftek, 3ks

Více

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba).

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba). KROJOVÝ ŘÁD Kroj Pathfinderů má vyjadřovat příslušnost celosvětovému hnutí a jeho ideálům. Jednotné oblečení pro děti z různých sociálních vrstev znamená rovné podmínky pro každého, ať už pochází z jakéhokoli

Více

100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč. 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč. 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč

100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč. 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč. 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč Studené předkrmy: 100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč 120 g Tatarský biftek, 4 ks topinek 175,- Kč (vejce pouze na přání zákazníka)

Více

Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. Podnikatelská 15, 304 12, Plzeň

Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. Podnikatelská 15, 304 12, Plzeň 6201400 Bůčková roláda syrová Složení: vepřový bok bez kosti 80%, náplň 10% [hovězí maso 45%, vepřové maso 45%, antioxidanty (E315, E326), pitná voda, jedlá sůl, regulátor kyselosti (E262), dextróza],

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

0,3 l Hovězí s knedlíčky 29, 0,3 l Česneková s uzeninou a sýrem 32, 0,3 l Studená jahodová, zdobená smetanou 35,

0,3 l Hovězí s knedlíčky 29, 0,3 l Česneková s uzeninou a sýrem 32, 0,3 l Studená jahodová, zdobená smetanou 35, JÍDELNÍ LÍSTEK Studené předkrmy 100 g Mozzarella s rajčaty, balzamo-olivovým zástřikem a pestem 75, 75 g Parmská šunka s ovocným přelivem 74, 50 g Selský salátek s uzenou krkovičkou 64, (brambory, cibule,

Více

Český jazyk 2.ročník Výslovnost a psaní souhlásek uprostřed a na konci slov 1.

Český jazyk 2.ročník Výslovnost a psaní souhlásek uprostřed a na konci slov 1. Český jazyk 2.ročník Výslovnost a psaní souhlásek uprostřed a na konci slov 1. Píšeme d nebo t? 1)Doplňuj: Jedovatý ha_ nebezpečný je_ tříděný odpa_ Studený le_ včelí me_ velký hla_ Strašidelná pohá_ka

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Pomazánka s jarní cibulkou, rohlík, ovocný čaj(1,7) 01.10 Polévka pohanková se zeleninou 1. Rizoto s vepřovým masem a fazolemi adzuki 2. Lívanečky s marmeládou a tvarohem(1,3,7)

Více

Pod čísly u všech pokrmů obsažen seznam alergenů

Pod čísly u všech pokrmů obsažen seznam alergenů Předkrmy: (doba přípravy 20-25 min) 1011 100g Grilovaný hermelín s brusinkami a vlašskými ořechy, 99,- domácí pečivo (1,5,7,8) 2284 70g Kachní paštika s mandlemi na pomerančích, 99,- domácí pečivo (1,5,8)

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. RESTAURACE OBZOR 22.7.2013 Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu

JÍDELNÍ LÍSTEK. RESTAURACE OBZOR 22.7.2013 Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu 1 ks Utopenec s cibulí, chléb 34,- 100g Nakládaný hermelín, chléb 59,- 100g Syrečky s hořčicí a feferonkou, chléb 59,- 100g Třená niva, 3ks opečený toustový chléb 59,-

Více

Menu Něco k pivu a vínu

Menu Něco k pivu a vínu Něco k pivu a vínu 2 ks Čerstvý chléb s kachním sádlem a masem, sypaný pórkem, okurka 39,-Kč 1 ks Domácí utopenec s okurkou a feferonkou 39,-Kč 150g Bavorské grilované klobásky s hořčicí a křenem 150g

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Výsledky zkoušek jazykového citu jednotlivých dětí. Tab. 1 Výsledky prvního vyšetření chlapce T. 1.subtest 2.subtest 3.subtest 4.subtest 5.

Výsledky zkoušek jazykového citu jednotlivých dětí. Tab. 1 Výsledky prvního vyšetření chlapce T. 1.subtest 2.subtest 3.subtest 4.subtest 5. Příloha č. 3 Výsledky zkoušek jazykového citu jednotlivých dětí Chlapec T., 3. třída Tab. 1 Výsledky prvního vyšetření chlapce T. 9 7 5 5 9 35 3 Tab. 2 Výsledky druhého vyšetření chlapce T. 9 8 5 5 9 36

Více

kapitola 82 - tabulková část

kapitola 82 - tabulková část 8200 00 00 00/80 NÁSTROJE, NÁŘADÍ, NÁČINÍ, NOŽÍŘSKÉ VÝROBKY A PŘÍBORY, Z OBECNÝCH KOVŮ; JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI Z OBECNÝCH KOVŮ 8201 00 00 00/80 Následující ruční nástroje a nářadí: rýče, lopaty, krumpáče,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. 1.9.2015 4.9.2015 v týdnu od do

JÍDELNÍ LÍSTEK. 1.9.2015 4.9.2015 v týdnu od do 1.9.2015 4.9.2015 zeleninová s těstovinou,ovoce (1,3,6,7,9,12) 1. Boloňské špagety se sýrem (1,6,7) fazolová (1,3,6,7,9,12) 1. Holandský řízek,bramborová kaše m.m.,salát okurkový (1,3,6,7,10) + čokoládové

Více

Č ě é ú Ž Č Č ř ěř ú ě ž é ý é ý ě ý ý ú ě é ěř ý ý ú ě ěř ý ž ů Č é ž ěř ř ěř ž ž é ý ě é ř úě é ě ž š ý ý ú ě ř ě ž é ěř ř ěř ý ř ý ž é ů ř ý ý ř é ý ě é é ý é š ý ý ýš ú ě Ý Ž Č ý ř é ě ý ž Č Ž ř ř

Více

Květiny Jana. Květiny Jana. Radost pro každý den. www.janadekor.cz DUŠIČKY

Květiny Jana. Květiny Jana. Radost pro každý den. www.janadekor.cz DUŠIČKY den Květiny Jana Radost pro každý Květiny Jana DUŠIČKY Svátek zesnulých, který je každoročně 2. listopadu je původně křesťanský svátek, uctění zesnulých. Dnes je širokou veřejností využíván k návštěvě

Více

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Saláty. Chuťovky. Polévky. Bezmasá jídla

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Saláty. Chuťovky. Polévky. Bezmasá jídla Studené předkrmy 120g Domácí srnčí paštika s brusinkami, chléb 75,- 100g Uzený pstruh s lehkým bramborovým salátem 75,- Teplé předkrmy 120g Husí játra po myslivecku, česneková topinka 75,- Vaječná omeleta

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK - motorest VÝŠINA

JÍDELNÍ LÍSTEK - motorest VÝŠINA JÍDELNÍ LÍSTEK - motorest VÝŠINA SALÁTY 400 g Labužnický zeleninový salát s kuřecími řízečky, dressing 89 Kč 400 g Zeleninový salát s gratinovaným lososem /150g/, dressing 129 Kč 450 g Zeleninový salát

Více

Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013. Přesnídávka Oběd Svačinka. MŠ MŠ a ZŠ MŠ. Pondělí velikonoční

Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013. Přesnídávka Oběd Svačinka. MŠ MŠ a ZŠ MŠ. Pondělí velikonoční Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013 velikonoční loupáček, kakao polévka kulajda chléb, máslo, plátkový sýr ovoce Aljašská treska smažená, bramborové pyré, kompot okurek rohlík, pomazánkový krém polévka

Více

23. 3. - 27. 3. 2015

23. 3. - 27. 3. 2015 2. 3. - 6. 3. 2015 Polévka hovězí s kapustičkami 9 1.Podžárka po bělorusku, dušená rýže 1, 3, 8, 2.Pizza 4 druhů sýra 1, 7 3.Kroupový salát se zeleninou, pečivo 1, 3, 8, 11, Polévka hrstková 1, 9, 1.Pečené

Více

ř ý ý ř é č ě é ě ě é ě č ě ř ů é ř ě č Šč é ě ě é š ú ů ů š é ýš é ř é ř é ě ě č ů é ů š ě é é é ů ě ů ě č ř ý ý š č ř č čů č é ů č ů č ě ýš č ý ů č é é ů ů ů ř š ě č ě ě ř é ř š ů š ú ů ř Šč š ě é ě

Více

Hotel Opat - Restaurant

Hotel Opat - Restaurant 70g Předkrmy Grilované kuřecí prsíčko s cibulovou marmeládou na havířském chlebíčku 69,- (kuřecí prso, červená cibule, pomeranč, balsamico, rukola, chléb) 70g Hovězí carpaccio s pestem, parmazánem a toastem

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK 12. 18. 11. 2012 týden 46/2. Polévka Hrachová s opečenou houskou Zeleninové. lečo se salámem *, Brambory vařené *,

JÍDELNÍ LÍSTEK 12. 18. 11. 2012 týden 46/2. Polévka Hrachová s opečenou houskou Zeleninové. lečo se salámem *, Brambory vařené *, Po 1..1 JÍDELNÍ LÍSTEK 1. 18.. 01 týden 46/ Den Snídan P esnídávka Ob d Sva ina Ve e e, 9,, 9/,, /9, 9, ZAM, CIZI, Polévka Hrachová s opečenou houskou Zeleninové Jogurt Medové máslo *, lečo se salámem

Více

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka Lučina 23.516 Lučina nasladko Lučinu smícháme s vanilkovým cukrem. Mažeme na celozrnnou večku, zdobíme pomerančem. - 1,3,7,11 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví Lučinu rozetřeme vidličkou, přidáme flóru,

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

OBLOŽENÉ MÍSY MALÁ JÍDLA NEJEN K VÍNU A PIVU

OBLOŽENÉ MÍSY MALÁ JÍDLA NEJEN K VÍNU A PIVU POCHUTINY ŽVÝKAČKY 26,- BOHEMIA ARAŠÍDY 33,- BOHEMIA CHIPS (slané, paprikové,slanina) 37,- MANDLE ČERSTVÉ PRAŽENÉ SOLENÉ (100g) 70,- BRAMBOROVÉ SPIRÁLY 48,- OBLOŽENÉ MÍSY 250g VARIACE SÝRŮ A UZENIN PRO

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: I/2 č.sady: 3 Ověřeno ve výuce: 12.9.2012 Třída: 2. Datum:28.9. 2011 1 Květiny - text umělecký a

Více