lopatka s obdèlnìkovitou prohloubenou hlavou, s kr tk m drûadlem öaft (z n.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "lopatka s obdèlnìkovitou prohloubenou hlavou, s kr tk m drûadlem öaft (z n.)"

Transkript

1 1 ä öabarec viz "pohr dka" öabla öavle öablûna öablona öabrať sa probìrat se (Co sa ně v mojìch věc ch öabřeö.) öacuňk odhad (cla) ö flìk lopatka s obdèlnìkovitou prohloubenou hlavou, s kr tk m drûadlem öaft (z n.) brdov list ručnìho stavu ö chor r kos (suchè stvoly) ö chorka l hev opleten "ö chorem" ö chořì r kosì öachtla (M) krabice öachtulka krabička öajn směnn list v hodnotě 5 zl., kter po st tnìm bankrotu v r nahradil "bankocetle" (za skutečnè penìze bylo moûno v bance směnit vûdy jen 50% jejich hodnoty, zbytek byl vyplacen opět v öajnech) öajta (F) poleno hruböì öajt rka, -ky skladiötě dřeva öajtař, -tar (F) dřevorubec, drvař öajvostr, öal- kyselina dusičn, lučavka kr lovsk öak vöak, avöak; 2. sice, ovöem, vlastně, vûdyť öałamajka z třepka z m sla mouky a cukru öałam nsk chytr öałanda jizba velk öałanda (B) hospoda öałanď k (B) hospodsk öałmaj pìöťala past řsk öałovačka deska na pobìjenì dřevěn ch kůlen öalvija öalvěj lèkařsk nebo lučnì ö m kořalka ûitn ředěn vodou (svařen se solì, pepřem a psìm s dlem); 2. lìh ředěn vodou (1/3 lihu, 2/3 vody) ö m (Vi) slab v čepnì lihovina (tèû "zednick ") öamaj lèčitel, kouzelnìk öaman (Vi) viz "kołotoč ř" öamořit sa (Z) jasnit se, svìtat; 2. raöit, lèzt ze země öance z ruby, z tarasy (hraničnì); 2. maökary svatebnì öancovať přehradit cestu svatebčanům a vybìrat od nich v kupnè (v převleku maökar) öand r viz "ûand r" öanobliv öetrn öanostliv (M) öetrn öanovať öetřit öanovať (sa) öetřit, opatrovat (se) öanovať (si) öetřit si; 2. střeûit, hlìdat (si)

2 2 öantať (sa) öantav öantročiť ö r öarapatiť öarapatky mn. öarkan öarłach öarłach öarł t öaryöa (B) öarûa ö řiť ö st nì ö stať öaöanka ö öì ö öina öaöìrovať ö öka öaönat öaöniv öata öatènka, -ťèöatina (M) öativo öatka barevn öatka englick öatka kvelbovan öatka lipsk öatka preöpursk öatka prołamovan öatka vyöìvan ömatlat, chodit kolèbavě, k vavě; 2. potulovat se ömatlav ("öantav kr va") pl tvat řada cihel, öindelů rachotit, hlomozit viz "serypatky" drak okřìdlen jednohlav sp la růûe (nemoc) z nět střednìho ucha r kosì, sìtina, travina v moč lu hodnost chodit rychle od ničeho k ničemu; 2. ponocovat a vyruöovat jinè ze spanì; 3. mluvit ze spanì, blouznit, třeötit; 3. dychtivě hledat, p st po někom vytlouk nì zrna ze snopů před uloûenìm na mlat derem o tr m nebo stěnu vytloukat klasy hozem o tvrd podklad; 2. ölehat prutem, sèci övihem l hev opleten proutìm, demiûûn r kosì, ostřice, sìtina drobn tr va oh nět se, öermovat (čaganem) třapec (tèû "öčička") dřevnat (o řepě) pr chniv kus pl tna uûìvanèho k cezenì ovčìho mlèka, pl tno k cezenì syrov tky z tvarohu onuce oděv lidov oděv i pr dlo ö tek barevn se vzorem vetkan m nebo tiötěn m druhy: "frenöt tskè (bìlè s protk van mi kvìtky), englickè (světlečervenè s pestr mi tiötěn mi květy), lipskè (červenohnědè s pestr mi květy), tybètky (květovanè s tř sněmi), hedb vnice" ö tek červen s tiötěn m vzorem ö tek ze öifûnu vyöìvan pouze bìlou bavlnkou (byly rozöìřeny hlavně na Roûnovsku, MeziřÌčsku a dolnìm Vsacku) ö tek bavlněn červen s potiskem na "okolnici" ö tek vöednì bavlněn zdoben modrotiskem viz "öatka kvelbovan " ö tek z muöelìnu s "okolnic ", oböit krajkou, s květem v jednom rohu (byly ručně vyöity světlemodr m hedv bìm; poslednì typy těchto ö tků byly bìlè se strojov m nebo ručnìm vyöìv nìm netradičnìmi vzory)

3 3 öatka, ö - ö tek původně lněn, později bavlněn bìl (120x120 cm) zdoben bìlou v öivkou (od 19. stol. byly nahrazeny bavlněn mi ö tky bìl mi nebo červen mi s barevn m tiskem na okolnici, později kaömìrov mi) öatnìk ökřìň ö trať öm trat ö trať sa plouûit se s n mahou öaty lidov kroj; 2. öaty, pr dlo öčab öťavel lučnì öč b öťovìk öčabajzňa děvče velice hezkè öč gať, -chať střìkat, öplìchat öč gn ť chrstnout öč kať střìkat (KrÈv enem öč kała.) ; 2. öplouchat vodou öč kn ť střìknout öčałek (F) kolek, kolìček, třìska öčalinka tenk třìska z měkkèho dřeva öčamba (F) třìska velk, odötěpek stromu při stìn nì nebo bleskem öč pať ubìt, utlouci (půdu deötěm) öč rať ötourat öčastička jedlov větvička se třemi vröky (na V noce se nam čì v potočnì vodě a kropì se jì vöichni v domě, přičemû se "öčastikuje") öčastikovať př t ötěstì, gratulovat öčastliv öťastn öčebel přìčel öčebel, -bl m přìčel, přìčka ûebřìku öčebetałka, -tuöka ûena mnohomluvn öčebetať ötěbetat öčebla û viz "öčebel" öčedračka polèvka stědrovečernì z mnoha druhů plodin öčedr k stromek s pentlemi stavěn o V nocìch na dvoře (obv. do hnoje); 2. velk kol č ötědrovečernì öčedr k (R) vdolek pečen na BÌlou sobotu öčedroň ötědr člověk, kter toho ale nikomu moc ned öčedr ötědr öčegłotať öveholit öčehłať (sa) dřìt se, otìrat se, třìt se o něco (kr va o strom, kolo o vůz) öček ötěknutì öčekať ötěkat öčekna, -kula ûena h dav, sv rliv öček ňať ötěkat (zuřivě); 2. vykřikovat a nad vat (hrubě) öčełka (Vi) viz "öčìpa" öčeňa soudek piva (25 l) öčeňacko ötěně öčep roub öčepn ötěpn, dobře se ötìpajìcì öčerb k pch č

4 4 öčerb k pch č (polnì plevel) öčeř k ořech v prasklè zelenè slupce öčèřiť sa viz "öč řiť sa" öčeť vochlice, kart č z hřebů (hřeben) na počes v nì lnu (druhy: pěti, osmi, desetiřadovè) öčetit sa (Z) durdit se öčetka ötětka öčibrať okusovat, ohlod vat (housenky zelì); 2. ulamovat kousky (chleba, s ra); 3. r pat se (koza v seně) öčica kötice, uzel na měchu; 2. chum č ovoce öčica zrna klas öčička střapeček, tř seň, pramìnek vlasů öčičkať kudlat, tahat za vlasy, tahat vousy při holenì tupou břitvou öčičkať sa ök dlit se öčìf öťovìk öčikať, -gať odlamovat čerstvè větvičky od haluze ("öčikať letinu"); 2. ötìpat dřevo na velmi tenkè ötìpy ("łyka") za studena (pro v robu op lek) öčikav ötěpn (oddělujìcì se po vl knu) öčinec pohlavnì d samčì öčiny kaluûe moči na ulici öčìpa dìl ötìpanèho polena (druhy: "pobłan, p łka, ötvrtka"), (viz tèû "öčełka") öčìpałka suöenè ovoce, křìûala ( jablko nebo hruöka), obv. čtvrtka nebo půlka plodu öčìpať ötìpat polena nebo polìnka; 2. ötìpat v r ně (äčìpe ňa to öčìpmem - nesnesitelně) öčìpiť ötěpovat, roubovat stromy; 2. očkovat (děti) öčìpky suöenè ovoce öčiplav ötìpav, ötiplav, z nětliv (M m v krku öčiplavo.) öčìpn lehce a rovně ötěpn ("öčìpnè dřevo") öčìv öťovìk obecn - celè mladè lodyhy (tèû " öčavìk, öč bìk, öčavel, öč p, č p, koöčibał, kobłyv öčì, koblìûek, kobylince, koňsk öčap, koň. öčìp, kysłè zelè, kysł tr va, kysł öč va, kysełka, öč r, ö öek") öčrbat, -v pr zdn, hluch (klas obilì) öčrbina ötěrbina v "obl ku op łky" öčrčky slzy, slzičky, zvlhlè oči öčrčnat ötěrkovit öčrčn sviûn, bystr, hovorn, čipern (tèû "vtrûn ") öčŕch ötěrk, drobnè kamenì (vzniklè přirozeně) öčŕchať chrstat, öplìchat öčŕk (Z) viz "kamenec" öčŕkať střìkat öčŕkn ť öplìchnout, střìknout, vylìt, oblìt, vytrysknout öčučno viz "čučno" öčudłek jetel öčudło, -la vratidlo tkalcovskè

5 5 öčugèłka (Z) lusknutì prsty öčuhèłek kamìnek, obl zek öčuhèłka hubeňour öčuka ötika öčukať (sa) ökytat öčukavka [v/f] ökytavka öčukn ť ökytnout öčulcovať sa omezovat se, uskrovňovat se (snaûit se vykonat pr ci s nedostatečn mi pomůckami, za obtìûn ch poměrů apod.) öčułek skrutek v předenè přìzi öčułkovať sa tvořit skrutky, nopky v předenè přìzi (překroucenìm) öč pen ohnut, seöl ; 2. zvadl öčupł zmenöen, sraûen, nìzk ; 2. huben, ötìhl öč r ötìr, mlok öč rať öťourat öčurkovica ötěrkoviötě öč řiť sa öklebit se, uöklìbat se, usmìvat se, sm t se, zubit se öč troba lačnost (na "öč trobu" - na lačno) öebeřiť sa (R) růst hustě, zarůstat öebestka (Vi) mravenec červen öecko vöechno öed gořałka viz "bělena" öedina houně z černè a bìlè vlny (z "buračky") öed nezn m öejda (B) kulhavec? öeleptať + öeptat öelìř topič v huti öelma čtver k ("öelma vybìjan, nabìjan, öpicovan, opr skan, od kosti") öelma vybìjan taök ř, öibal, čtver k öemořiť sa + probleskovat ze tmy öemřit sa (Z) značit se (nejasně v d lce) öenk stůl v čepnì öenkèrka, -rečka hostinsk öenkovať nalèvat (v hospodě) öenkovňa öenk, v čep öenk ř hostinsk öenkyö, -työ hospoda, n levna, v čep, stůl v čepnì öepeliť drobně posyp vat öepłať öiölat öepleť drobnè zbytečnosti; havěť öepoliť öeptat; 2. posyp vat ("sečku otrubama"); 3. drobně pröet öept (Z) öepot öergula kočka mourovat öerha dozorce, ûal řnìk; 2. pohodn öerhovať sa vadit se, křičet na někoho öerhovňa öatlava, vězenì port öskè v hor ch

6 6 öerhovn dohliûitel v "öerhovni" öerklovňa viz "öerhovňa" öestka öest k, dvacetnìk (tèû "pětigroöka") öèst öest öeöetka chudobka öeöètko hrubè chryzantèma öeöètko małè sedmikr ska öetaňa tr va drobn plan öetlinka v honek z kořene rostlinky öev jizva, öev öev "kraj ge kraji" star öevnì způsob bez střìh nì l tky öevčovsk öevcovsk öèza koč r (druh) öib niť + öidit öibať övihat, ölehat (bičem, prutem, poml zkou); 2. utìkat; 3. při-ch zet o rozum (Uû öibuj! Mně uû z tèj ökoły öibe.) öibenica öibenice; 2. pomůcka ke hře pas ků öibenička přìčel nahrazujìcì na "geletě" ucho öibènky přìpravek pro svazov nì nově vyroben ch vidlì do svazků po 10 kusech pro přepravu öibkať viz "öibať" öibky (F) hbit öibn ť ölehnout, övihnout öibovačka öleh nì (proutkem) öibovať hnout, sunout öibřinkovať sa okounět, pobìhat okolo domu öidibřuch jìdlo m lo sytè öidihuba viz "öidibřuch" öidiť klamat öidlav klamav, neodhadnuteln ("öidlav hrnec") öìf (z n.) loď öifla putna öija mozol öijovit mozolnat öikovať sa chystat se, řadit se; 2. hodit se öikovnè jìdło jìdlo chutnè öikovn schopn, vhodn ; 2. ale takè ve v znamu neöikovn (Ty si öikovn jak sennè vidły v hnoji.) öim - čim vol nì vrabců öìna kolejnice, traverza öindeł krytina střeönì ze öindelů; 2. öindel ("öindelec s v struhem a střeł ") öindeł dł h öindel z nejkvalitnějöìho dřeva, dlouh 24 palců, öirok 3-4 palce (64x10 cm); mohl mìt vöak dèlku aû 36 palců (94 cm) öindeł öirok öindel lepöì kvality, draûöì, öirok cm, dlouh 18 palců, nev zan öindeł trhojv k öindel trhov öirok 10 cm, dlouh 18 palců, v zan po 100 kusech öindel k hřebìk na öidely

7 7 öindeł ř v robce öindelů öindelec öindel ötìpan z jedlovèho dřeva, neopracovan öinek lepenka öìp öìpek (keř) öìp (M) öìpek öìpať öpinit; 2. vìskat ve vlasech, hledat vöi öìpì, -pčì öìpkovè křovì, porost öipinka öìpek, plan růûe (keř i plod) öipinkov öìpkov öìpit (B) tuöit öiračka öiročina, teslice öir ň gazdovsk klobouk stejn jako "öir ň", ale zdoben červenou nebo zelenou öňůrou se střapečky öir ň, -r k klobouk pasteveck s nìzk m kulat m d nkem a velmi öirokou krempou proti deöti (Původně byl vyr běn z "hub ňa" (choroö Polyporus Michaeli), rostoucìm na bìlèm "vłasovèm" buku. Klobouk neměl û dnè ozdoby (jinè n zvy "öir k, öir ch, horal k".) öirok starosvatka řìdìcì svatbu öirok öirok (tèû "öiročajzn, öirok cn, öirok cen, öirokav ") öìrovať strojit koně öiröì öiröì (tèû "do öiröa, ze öiröa, na öiröo") öir ch öirok klobouk (tèû "öir ň") öìry, köì- koňsk postroj öìřa öiroce, öiroko öiöa öiöka; 2. hlava nesouměrn (pejor.) öiöčica (R) öiöka stromu öiöečka knedlìček, noček öiöka knedlìk; 2. öiöka na stromě öiökat r voj k zeměbranec (posměöně) öiöky chłupatè knedlìky z bramborovèho těsta öiöky kysanè knedlìky z kynutèho těsta (tèû "pěry") öiöky pohančenè knedlìky z pohankovè mouky (kaöe) öiövorec slepen chom č vlny na ovci; 2. uschlè bl to na okraji sukně; 3. puökvorec öiövořì cizopasn rostlina s modr mi květy rostoucì na vrb ch öivanica jehla tlust, trojhrann k seöìv nì koûeöin öizuňk, -něk öizenì; 2. ten kdo jinèho öidì ökalbinka ötěrbina, skulina ök pa nemotora ök ra ökraloup na uvařenèm mlèce; 2. nosn konstrukce trakaře nebo kolečka (bez kol); 3. star ûena ökarbał bota obnoöen, střevìc roztrhan ökared středa středa před Velikonocemi ökarediť sa mračit se ökared, -dě nehezk, nepěkn, oökliv, -ě ökarł p ökraloup ök rnica krabička papìrov, s ček, kornout

8 8 ökarpa přìkop, j ma, strû ökařupa, -pina skoř pka ořechu ökař pka skoř pka vaječn ökej, -j k půlkrejcar ökèřiť sa vysmìvat se, uculovat se, öklebit se, sm t se ökodolibě ökl b poöklebek, vtip, ûert, posměöek, v směch öklbance trhance s povidly (tèû "pochlûpance, zaöm ran či uöubran regiment") öklbať + ökubat öklèbidło dìtě uplakanè öklèbìk kah nek, lampička olejov bez cylindru öklèbìk lampička primitivnì öklèbiť vzlykat, plakat öklhačka klouzačka öklhať (sa) klouzat (se), podkluzovat öklhn ť uklouznout ökluban (F) otrhanec ökň rať ûadonit, ökemrat; 2. nařìkat, skuhrat, kňourat, fňukat ökň řiť (sa) öklebit se, pitvořit se, poplak vat ökobla n stroj s zk m ostřìm zformovan m do podkovovèho tvaru, uûìvan k dotv řenì a jemnèmu opracov nì prohlubnì, dutin a vnitřku bedn řskè klenby; 2. nůû se dvěma drûadly na odìr nì ötětin při pařenì prasete; 3. vysekan dìra v ledu ökobla dv ručnì n stroj - "ökobla" s dvěmi rukojeťmi (tèû "rovňačka") ökobla jednoručnì n stroj - "ökobla" zformovan do ov lu (tèû "ökobla k tov ") ökoblav ostře kysel ökobliť opracov vat, srovn vat vnitřek bedn řskè klenby pomocì jednoručnì nebo dvouručnì "ökoble" ökobrt k pluh dřevěn dvojradličn starèho typu ökobrť k pluh s nìmû lze orat oboustranně (souč sti: "vřìdel, 2 krojidla, 2 radlice, 2 splaze, 2 křìdła, sł pica, obrtlìk, klače, spinka") ökobrtať (sa) převracet, zakop vat, klop tat, převalovat se, mrskat sebou ökobrtel, -lec kotoul, kotrmelec, zakopnutì ökobrtn ť zakopnout, klop tnout; 2. hodit, mrötit ökodař ten, kdo děl ökodu na cizìm (pastvou) ökodobortel strůjce ökody ökodovan ökodn, oöizen ökohŕňať kr čet hlučně v těûk ch bot ch ökol k û k, spoluû k ökolba skulina ökolovať sa studovat ökop kastrovan beran, skopec ökopek dvojuö k ökopek se dvěma uchy ökopek, -pìk n doba dřevěn staûen obručemi s jednìm nebo dvěma uöima; 2. dřez na n dobì (o třech noh ch) ökopovica kůûe ovčì nebo kozì ökopovina skopovè maso

9 9 ökopov skopov ökorec viz "korec" ökorně vysokè koûenè vojenskè boty ökorn tka kornout ökovr nek skřiv nek ökrab k n stroj bedn řsk s noûovit m, srpovitě zahnut m ostřìm k dotv řenì a jemnèmu opracov nì plytk ch prohlubnì; 2. otka (slouûì k čiötěnì radlic od hlìny) ökrab k (B) nemoc působìcì svěděnì (svrab, opar?) ökrab ky nohy ökodnè zvěře a pt ků (liöky, vr ny ap.) ökr bať (sa) ökrabat (se); 2. vtìrat se, dr t se ökrabka viz "ökrab k" ökrabky, oö- oloupanè slupky brambor ökrabla ökrabka ökrabot öramot, hlomoz ökrabotať ökrabat, ökrabkat ökrab rať viz "ökrab ňať" ökrabutička (R) lìvanec z kol čovèho těsta ökrab ňať ökrabat silně ökračiť ökvařit, opèkat, smaûit ökračka viz "varmuûa" ökrak smaûen vejce na ovčìm m sle ökraka slanina ökvařen, öpek osmaûen ; 2. omastek ze ökvařenè slaniny a m sla; 3. ökvařen slanina zalit mlèkem ökrał p viz "ökarł p" ökramuûa člověk slab, nevyvinut ökr t ökraloup sněhov (tèû "střìň") ökr ta snìh se zmrzlou vrstvou na povrchu ökratať sa hojit se, sbìrat se ökrb ł, -p l bota star ökrčať kručet, skřìpat ökrček trpaslìk, zakrslìk, člověk malèho vzrůstu ökrčeť ûehrat, reptat, nařìkat (na p ny) ökŕčì suchè r kosì ökrčkovat, ökvr- překroucen (nadmìru) ökrdliť ökudlit; 2. ökrtit ökrèkať + vrzat ökŕhať vyd vat ostr zvuk při třenì ûeleza při řez nì nebo pilov nì ökrhèl (R) viz "sviňa" ökrhn ť sa odřìt se ökŕk! citoslovce rychlèho pohybu ökrkať trhat (papìr, pl tno) ökŕkať běhat, poletovat sem a tam (bez cìle) ökrkavka ûìûala ökrkn ť ökrtnout, otřìt se ökŕkn ť odběhnout, odskočit, frnknout ökŕkn ť (po kem) vrhnout se na někoho

10 10 ökrla ökrob ökrobačka ökrob nek ökrobať ökrobať ökrobica ökrobla, ökobökrobn ť seb ökropiť sa + ökroptať + ökroöňa ökroöňa (Z) ökroöňa (B) ökrp l, -le ökrťa ökrtiť ökrtiť sa ökrťoň ökruček ökručkovať (sa) ökruhco ökr kať ökruty ökryft ökřaň ökřať (F) ökřata ökřečať ökřečav kura ökřeček ökřečeť, -čať ökřeh ň ökřehotať ökřek ökřèkať ökřèkat (Z) ökřèkn ť ökřèniť (sa) ökřet ökřìčka, -pka ökřìda ökřidła, -lica ökřich ökřina ökřiňka viz "ûgrla" lakomec ökrabka na brambory skřiv nek loupat syrovè brambory ökrabat (brambory kůûe seschl, loupajìcì se (obv. na kolenou) ökrabka; 2. n stroj k vyhlazenì vnitřku bedn řsk ch v robků praötit sebou, upadnout ökobrtat se öoupat nohama po zemi (ve velk ch bot ch) děvče tlustè, m lo pohyblivè skřìňka z proutì (na noöenì) bedna bota seölapan, star lakomec, ökudlil ökrtit uskrovňovat se, skrblit (na sobě) skrblìk uzel na niti vznikl jejìm překroucenìm smröťovat se, dělat očka (při kroucenì) krouûek na hřebìku k zavěöov nì věcì kručet (v trob ch) zkroucenè větvičky březovè rukopis lìce, tv ř, sanice tr va lesnì z vyööìch poloh (Radhoöť) skřìtek sedět na vejcìch viz "kvočka" křeček sedět na vejcìch, kvokat křikloun skřehotat skřek vřìskat, křičet, řv t, vykřikovat, skřehotat, zpìvat (hlasitě a faleöně); 2. řv t na někoho osopovat se (na koho) zakřičet, zařvat, zavřìsknout dr ûdit (se), h dat se, zlobit se (vz jemně), popouzet skřìtek h dka, spor, v da, nepřìjemnost křìda poklička; 2. taöka na střechu truhla na obilì (tèû "ötrych") lapačka na pt ky (klec z proutì) klec z bezov ch prutů

11 11 ökřìpať skřìpat (při metenì "ökřìpem") ökřipkař (F) öťoural ökřìtek (Z) vìr ve vlasech ökřučať, - kať kručet (v břiöe) ökř čì ot pka chrastì na z top ökř k nì kručenì ökř pať (R) skřìpat; 2. jìst, chroupat ökřupěť skřìpat, křupat ökřuť nic, zblo (Nedostaneö ani ökřuti.); 2. kůstka; 3. tr va z vyööìch poloh s koûnat mi listy ökubačka (R) dranì peřì ökuban trhan, otrh nek ökubance ökub nky ökubať trhat tr vu (na mezi, v lese ap.) ökub vka nemoc ovčì, praöivina ökudliť öetřit, spořit ök liť + öilhat ökut děcko nehodnè, rozpustilè, öibal, nezbeda; 2. chlup (jeden) ökuť ötětiny; 2. hust trsovit tr va öpatnè jakosti ökuť srst, chlupy ökutat (R) chlupat, neučasan, zarostl (tèû "zaökudl ") ökutina ötětina; 2. tr va tvrd, hust, tenk ökutinky kart čky z koňsk ch ûìnì připevněnè k "papřici" (slouûily k roztìr nì sypanèho zrna v "mł nci" do stran) ökuty chlupy, vlasy tvrdè, neučesanè (pejor.) ökvařenica, -ûina vejce smaûen mìchan ökvařenina, -lina ökvařen slanina s vejci ökvìřiť vařit nečistě ökvoř ökvor ökvraky osmaûen slanina s uzen m masem ökvrčať ökvařit ("masnè ökvrčì"), kručet (v břiöe) ökvrček uzlìk na niti vznikl překroucenìm při předenì ökvŕkať vyd vat zvuk při trh nì l tky; 2. kručet v břiöe; 3. krukotat (o ûab ch) ökvŕliť hořet, p lit se, ökvařit se ökvrliť (sa) ökvařit (se), oûehovat se (o vlně, vlasech ap.) ökvrňa dìtě, kterè jiû nenì v peřince ök var, -ra viz "ök ra" ölaha ölacha ölahn ť ölehnout, udeřit ölah n (Z) plan větvička, kter se ponech při roubov nì ölachetka kousek pìskovcovèho kamene k brouöenì tvarovan ch ostřì motyček, jednoručnìch ökoblì a pořìzů s očkem ölachota ölacha, vrstva tuku ölachta pl tek ölajdrovať sklouz vat, vybočovat na sněhu do stran (o kl d ch) ölajdrovňa brus kov řsk

12 12 ölajèr ölajf (z n.) ölajfa, -fka ölajfovať (z n.) ölajpčuchy ölak ölamastyka ölapa ölapadło ölapaňa ölaûiť ölèd ölèda ölèda, -ta ölèdka (B) ölechta (Vi) ölejdrovat ölejfìř ölendryj n ölèp ölèpeček ölèpek ölisovať ölìûka, slìölohn ť öłopa, -pka (B) ölundrovať ölupka ömačn ömahem ömajdať ömajdav ömajchle ömajchlena ömajchlèř ömajchlovať sa ömak ömakovať öm ranec öm rať ömarovan öm rovať ömarulist ömarygovať ömatł k ömatłať z voj přìtlačn brzda vozu (na přednìch nebo zadnìch kolech) kravata brzdit brusle mrtvice nepřìjemnost, trampota ölèpěj, stopa souč st jednoduchèho, dom cky zhotovenèho soustruhu na dřevo sukně vöednì udeřit, ölehnout, praötit k men rozdělen ve vrstv ch (flyö. pìskovec) ploch k men k men ploch ; 2. poklička z plochèho kamene tenk odkrojek, krajìček k men ploch čistit střeva (na vnitřnì straně) brusič nepoctivè zboûì, jedn nì öaty dìvčì vcelku s dlouh mi ruk vy koöilka, suknička (dětsk ) cìp koöile tlačit, lisovat, mačkat noček (tèû "koł ček") ukr st k men ploch, břidlice (viz tèû "ölèd, ölèda") klouzat se penìz chutn nar z, najednou viz "ömatłať" chrom sv děnì, flirtov nì, lichotky ûena lichotiv, lìsav muû pochlebujìcì, lisn lichotit, pochlebovat, lìsat se chuť chutnat ömouha; 2. stopa po deru bičem viz "öm rovať" zbit, seölehan vykračovat (si), pochodovat, jìt dlouh mi kroky, běûet; 2. ölehat prutem pruhovit viz "öm rovať" jìlek m miv ; 2. člověk pajdav chodit ve vychozen ch bot ch

13 13 ömatłať (sa) ömatłoň öm trať ömelc (Vs) ömìda słanin ömig! ömigať ömigec ömigec, -tec ömign ť ömign ť (sa) ömigrovať ömigrust, - st ömigrustovať ömigura ömiklav, -ykömikn ť ömìrať ömirgl ömìrn ť ömìry ömrdliť ömrnc ömrncať ömrncovnì ömuh ömuch ömuk öm rať öm rať sa ömurav, -st öm rovan, -t ömurygať ömur n, -ryg n öm cať ömydliť öm r öm ra öm rať öm rn ť öm rovať ömytec önelèr önepky (F) jìt ztěûka, kulhat; 2. plèst se pod nohama kulhav člověk (pejor.) sahat, osah vat, hmatat, omak vat, t pat, hledat (potmě) čern čepice kousek slaniny ömik! řezat (prudce) jednoručnì pilka, uûìvan k odřez v nì menöìch větvì smyčec ömiknout, řìznout, střihnout, fiknout (ämig ho!) řìznout (se) viz "ömigrustovať" poml zka na VelikonočnÌ pondělì (ml denci obch zejì a podle zvyku ölehajì děvčata; dřìve jen "tatarem nebo metlic ", později, od pol. 20. stol., takè jalovcem); 2. d rek od děvčete za vyöleh nì (obv. malovanè vejce) chodit po poml zce öklebek hladk, kluzk st hnout z kůûe (ovci, zajìce) mazat (kolomazì), natìrat, potìrat smirkov papìr přejet zlehka někomu pod nosem (pìrkem, sl mkou) rychl pohyb (obvykle jìzda) cìdit vkus, dobr vzhled brnkat vkusn, pěkn ömouha, skvrna pokrm z jablek ozdoba na beranici mazat (öpìnou) öpinit (se), kabonit se (Zas sa tam venku öm ře.) tmavě pruhovan ûìhan, nestejnobarevn, ömouhovan, strakat viz "öm rať chlapec umazan, öpinav, umouněn tahat smyčcem; 2. hr t na smyčcov n stroj hr t na smyčcov n stroj (neuměle); 2. čistit, přepìrat kolomaz ömouha mazat potřìt, pomazat, dotknout se (lehce) mazat kolomazì, 2. öpehovat smyčec tkacì stroj tov rnì s ně ručnì malè (tèû "pěöačky")

14 14 önolec önora önûrka (R) önorovať önorovať si öňup k öňupať, -kať öňupenda önuptychl öň ra (Z) ön rka ön rov nì ön rovať önycar öob stn ť öobŕňat (Z) öohaj öochořiť sa öopa öopĺstať öopĺstať sa öorec (R,M) öosek öoöit sa (B) öoöŕňať öotŕcať öotŕcať sa öotŕcł öotŕcn ť öotŕňať sa öot ska öpacìrovať (sa) öpaček öpačovit öpag t öpajdl öpajscètle öpak vodni (F) öpałda öpałdovň k öpałek öpał dała öpał dať öpaněłka navìječ přìze öňůra öňůrka öněrovat (boty); 2. značit öìřku tr mu na kl dě před otes nìm jìt vyznačenou cestou tab k öňupav ; 2. člověk, kter öňupe; 3. nos (pejor.) čichat, öňupat; 2. nahlìûet, prohlìûet (Co tu dneskaj zas öňupe ö.) kdo öňupe, öpinavec (tèû "ömur n") kapesnìk vsazenè penìze o neû se hraje öňůrka ozdoba "hunì" barevn mi öňůrami öněrovat stolařsk nůû praötit, udeřit, přet hnout (někoho); 2. hodit, mrötit viz "öoöŕňať" viz "öuhaj" načep řit se, najeûit peřì kůlna, přìstřeöek obskakovat, otìrat se, spad vat (z řemenice) volně obepìnat, otevìrat (ruk vy na koöili) sukně zadnì skl dan čern, souč st lid. kroje staröìch ûen ozdobn ö sek na zadnì straně "bruncleku" vytahovat se močit hlučně sm kat, cloumat, třepat, postrkovat (tèû "sûtať, c sať") jìt, jet, vr ûet do stran (Je oûvantan, öotŕc seb, ide od j rka k j rku.) praötěn vybočit prudce do strany viz "öotŕcať sa" hudebnì kousek proch zet se öpaček; 2. dětsk hra p lkovacì jankovit motouz öpejle, dlouh trn kořenì kuchyňskè skorec vodnì odrůda neölechtěnè, nepravè jarnì pöenice (na Val. tèû nespr vn v raz pro "gengel") chlèb ze "öpałdy" koûen podpatek kordyb nek zvědavec, kter st le něco prohled v prohled vat, hledat, hrabat se v něčem, hledat něco ukrytèho, slìdit, p trat po něčem ovce merino (s jemnou vlnou)

15 15 äpanihèl öpanihèlka äpanihèlsko öpanihèlsk öpara öp r k öp rať öp rať (sa) öp rn ť öparuöniť öparynkovať (M) öp s öp sovať öpata öpatènka öpatiť öpeh öpehovať öpeh rka öpek öpekulant öpekulovať öpeliť öpeliť, čpeöpen r öpencr öpenčì öpendl öpendlìk öpenzl, -zel öperkov kaöa öperky, öpiröpeta, -tečka öpetn ť öpica öpica (z n.) öpičky öpidłat öpihłačka öpihłať öpihłať öpik äpaněl r koska äpanělsko öpanělsk skulina, ökvìra mezi deskami a paûenìm "łomenice"; 2. zk ulička mezi dvěma stavenìmi dr t na čiötěnì fajfky öťourat, r pat, pìchat do něčeho (skulin), popichovat (někoho); 2. öìt (pejor.) r pat (se), dloubat (se) r pnout, dloubnout viz "öp rať" viz "möiť" vtip, legrace, ûert vtipkovat, ûertovat zlobivec, dareb k, člověk nedobr, protiva, ohava oöklivost, ohavnost hyzdit, vytv řet öpatn dojem (To öpatì ceł dědinu.) zvěd slìdit, pozorovat malè posunovacì okènko k větr nì ve star ch pevn ch oknech valaösk ch chalup slanina vychytral, mazan, prohnan člověk chytračit praötit (čìm) hodit, mrötit (čìm), praötit (koho, k m) (äpelìł s nìm o zem.) ostr öpičat větev, dřevěn bodec; 2. dlouh hřeb kab tek z černèho sukna jehličì öpendlìk mosazn k zapìn nì muûskè koöile u krku slivoň, odrůda s mal mi ûlut mi plody kab t podobn "lajbìku" kaöe jelitov zapečen se ökvarky ökvarky; 2. zabijačkovè pochoutky, pohoötěnì (obv. jelita, jitrnice, ovar, tlačenka, ökvarky) öpetka, drobet, troöka (co lze vzìt mezi konce prstů) öpitnout, muknout sek č na křes nì ml nsk ch kamenů hrot, öpička dlouhè rohy uhersk ch ovcì ("rovnè, öpičatè, vzhůru rostenè, na ruku zdèla") öpičat pr ce spojen s vyřez v nìm dřeva řezat, piûlat, neuměle vyřez vat (tup m noûem) řezat, vyřez vat (neuměle) morek

16 16 öpik öpika (M) öpiłek, -łka öpincovať öpindračiť sa öpindrať öpingla, -gl öpiniť (keho) öpìrek öpirky, -rečky öpirytus öpit l öpìû öpizovať öplhanec (Z) öpl chať öpoł dat (B) öpûna öpûnovať, öpoöpûr (B) öporhelt öpûrovať öprachtiť (M) öprajc öprajcovať öprajcovať (sa) öprček öprn l öpŕňať sa öprt öprt łka öprtať öprtať sa öprtav öprtkať öprtn ť öprtn ť sa öpruöel, -la öpr movnì öpr ňať sa öpul ň öpulec öpuleř (F) öpulèř, -lìř öpuněk öpunt (z n.) morek očko na bramboru öpejle dr ûdit, popuzovat, plìsnit r pat se v něčem öpinit plaňka, tyčka v plotu pomlouvat skřìtek, plivnìk, rar öek uökvařenè kostičky slaniny lìh, lèk; 2. skřìtek nemocnice homole cukru (vröek) öpehovat podklouznutì pluhu bez odběru zeminy öplouchat prohled vat, hledat (viz tèû "öpał dať") hoblina napìnat spor k spor k spořit, öetřit vařit rozpìnka, rozpěrka, podpěra rozpìrat, rozpìnat vzpouzet se, vzpìrat se dìtě malè pah l mrskat sebou (o ryb ch na suchu) malè děcko knoflìk s dìrkou uprostřed, čamrda cvrnkat, prstem posunovat (do důlku) trhavě jìt (o chůzi děcka) ömatlav točit "vřetènkem" při ručnìm předenì zakopnout, uklouznout, mrsknout sebou vrtnout se, mrsknout se (äprtn ł seb o zem.) přìčka, přìčel (tèû "öčebel") legračnì, směön viz "öpŕňať sa" ûabì potěr; 2. pulec (tèû "hłav č") ûabì plod (pokud m ocas), tèû "ocasn l" kolovrat zařìzenì na převìjenì nitì z "fajf" na cìvky člunku zbytky po čes nì "pozadkovè" koudele, z nichû se po spředenì na hrub ch kolovratech tkalo pl tno na ûoky a měchy z tka; 2. mal chlapec

17 17 öpuntať öp ra öp ňať ör čka örajtofla (z n.) ör k ör kovica ör ky öranek (M) öraňk öraňka, -něk öraňkovnìk (z n.) öraňky örègem, -g örot öroť k öroťanka örotiť örotovať öŕstať örstět öröeň, -ö ň, -öleň örubňa örubötek ör tek ör tka örynk (z n.) örynkovačka öťab kobyli (F) öťab zaječi (F) ötab rať ötabarc ötabarcovať ötacì öt cì, -cija ötaciûn (M) öt fat (B) ötafec (B) ötafl ř ötafy (B) ötachètla ötajfovať sa (z n.) öťaklìk (Vi) ötambŕlať ötamprla brblat, protestovat, nesouhlasit r ha, stopa; 2. paměť mrskat pilka stolařsk r mov (tèû "ör kovica") peněûenka köanda (chlapci nosili jen jednu křìûem) viz "ör čka" öle; 2. dřevěn r m s pilov m listem pily "vałaöky"??? ("přesèť öranek") z vora, přek ûka dřevěnè bidlo (tr mek) připevněn ke kůlu plotu, tèû "bryga" n stroj na seřizov nì rozchodu zubů pily z vora; 2. z bradlì křivě, öikmo, zeöikma otruby örotovnìk mouka hrubě mlet na ručnìm "mł nci" mlìt na ručnìm "ml nci" mlìt zrnì na "mł nci" nebo "ûrnoch" öelestit, chrastit; 2. vytloukat snopy před ml cenìm derem o stěnu humna chrastět (pìsek ve vlně) sröeň svěr k svěr k kov řsk örůtka, odřezek masa obv. uzenèho; 2. skopovè maso mezi krkem a ûebry; 3. prospěch, podìl (přenes.) prospěch, podìl na zisku rozchod (rozvod) zubů u pily kleötě na nastavenì rozchodu zubů pily merlìk öťovìk přehrabovat (hlučně); 2. bubnovat na poplach (nepravidelně) rachot, r mus, lomoz, krav l, hluk, hřmot rachotit, r musit, hlomozit, hrkat, hřmotit stanice ûelezničnì zast vka ûelezničnì, stanice zast vka (vlaku) kr jet velk kus (chleba) kus chleba (viz tèû "gavał") tesař vyr bějìcì praûce kusy plochèho ûeleza viz "öpingla" vytahovat se, stavět se klacek, polìnko řinčet, rachotit, hrkat mal sklenička

18 18 ötamprla mał sklenička (0,1 dl) ötamprla p łka sklenička (0,5 dl) ötamprla ötvrtka sklenička (0,25 dl) ötanca dl tko k v robě krpců ötandrle zastavenìčko ötangla ötoudev na vodu (st vala v sìni v koutě) ötarc (Z) viz "ötabarc" ötarcovat (Z) pobìzet někoho zhurta ötek viz "obkuska" ötelisko topor, rukojeť velkè sekery (tèû "öt l, topořisko") ötelovať (sa) chystat (se), seřizovat ötemfl viz "ötempl" ötemovať ladit ötemovať sa chystat se, připravovat se ötempl (z n.) razìtko, kolek, zn mka ötengrovať, -nk- provokovat, povzbuzovat, povzbuzov nìm nutit ötepovať stehovat; 2. proöìvat podr ûky papučì öterkovan ökroben ötica (Vi) porost hlavy (pejor.); 2. přednì, delöì č st vlasů; 3. hanliv n zev pro ûeny, kter jsou smělè a n ruûivè ("kerè daj nè kaûdèmu a nè dycky") ötìp, -pa viz "öčìpa" ötìpenì očkov nì ötìpiť roubovat, očkovat, ötěpit (stromy) ötìv [v/f] öťovìk ötof sukno tov rně vyrobenè ötofov tov rně vyroben ötok stůl dlouh zk (prkenn ) ötokov patrov ötûła dl. zk pruh l tky, kter nosì katol. kněz při někter ch obřadech; 2. poplatek za takov obřad ötołovať sa chystat se, připravovat se (na co/koho) ötolverk bonbûn karamelov ötont st nì, bouda, kr mek na v ročnìm trhu ötorc přehnut okraj pletenè čepice ötorcem, na ötorc kolmo, uûöì stranou ötos hranice, hromada; 2. hoblìk bedn řsk slouûìcì k přesnè v robě bočnìch ploch "duûek" ötoshûbl viz "ötos" ötosov nì skl d nì bedn řsk ch dìlů - "duûek" ötosovať srovn vat styčnè stěny duöek na "ötosu" ötosovnìk viz "ötos" ötr fať k rat ötr fka sukně z houně ötr fn ť č rnout, potřìt, zavadit, odřìt ötragať strkat, postrkovat ötragať sa stěhovat se, přemisťovat se; 2. nam hat se s něčìm

19 19 ötrachať sa ötr chy ötrajch (z n.) ötrajchholec (z n.) ötrajchovec ötrajchy (Z) ötrajtovať ötram k ötramanda ötramlať sa ötrb, - k ötrb cať ötrb k ötrbat ötreka ötrekovať sa ötrk ötrkovisko ötrkovit ötrngať ötrngn ť ötrngn ť (si) ötrngn ť si ötrochtať sa ötrochtať sa (R) ötr dl ötruks ötruska (M) ötr ûek ötrycla ötrych ötrych ötrykov nì ötrykovať (z n.) öt ček, -ka ötudyje, öt ötud rovan öťukať ötulcovať sa öťulìk ötupovan ötupovať öturc öturcovať öt s jìt lìně, pohodlně, beze spěchu (i kdyû je uû oček v n); 2. jìt těûce, s n mahou, vlèci se okolky, vyt čky, v mluvy smyčec prkènko na srovn v nì obilì v mìrce klobouk s hranat m d nkem smyčcovè n stroje lomozit feö k, hezoun, övih k feöanda loudat se, öourat se k men vyčnìvajìcì z pole lomozit obilì (podřadn druh) nerovnoměrně uloûen (zrno v kl sku) dr ha, ûeleznice řadit se ötěrk (T rola je sam ötrk.) ötěrkoviötě ötěrkovit cinkat, ťukat (poh rkem) strčit (do koho) cinknout, ťuknout si (poh rem) ťuknout si (skleničkou při přìpitku), připìt si chystat se (na někoho) viz "ötrachať sa" z vin jablečn l tka hrub bavlněn na p nskè oděvy struska struhadlo pecen podlouhl ; 2. oöatka slaměn ov ln strich, korec (st.rak.ploön mìra) = 1/2 jitra = 0,28 ha; 2. truhla na obilì truhla na obilì pletenì plèst kus pl tna, balìk svinutè l tky (60-70 loket dlouhè) studia vystudovan viz "öčukať" omezovat se, uskrovňovat se nůû vrtan ötepovan zaöìvat (dìru na punčoöe), ötepovat hlomoz, rachot burcovat, poplaöně volat, n hlit, pobìzet někoho, uh nět někoho viz "hr nek"

20 20 ötvať zlobit (někoho) ötverak čtver ötverať sa (M) sbìrat se ötverhran čtvercov, čtverhrann ötverka sud čtyřvědernì ötvernoûky po čtyřech (po rukou a kolenou) ötvrť čtvrt, čtvrtina; 2. měrka na obilì dřevěn = 1/4 věrtele = asi 6 l; 3. n doba k odměřenì m ta ve ml ně; 4. čtvrtina rozötìpanèho polena; 5. viz tèû "pìdka" ötvrť k mince čtvrtzlatnìk; 2. mìra kořalky ötvrťhrsť čtvrthrst, troöka ötvrtka poleno čtvrtkruhovèho tvaru (ötìpanè) ötvrtky dìly rozötìpan ch polen ötvrtňa, -ka n doba dřevěn na 2-3 kg zrnì ötvrťtolèj čtvrtina ötvrt čtvrt ötybètky druh papučì öt blata polobotky ötyblety mn. perka ötych (z n.) steh ötychar (z n.) r č zk dlouh ötycharovať (z n.) r t pomocì "ötycharu" öt chať öìt (jehlou) ötychať popichovat řečì, dělat schv lnosti ötychať sa soupeřit, předbìhat se ötychn ť předčit někoho, předstihnout; 2. bodnout ötychovač nůû soustruûnick, ûl bkovit (na dřevo) ötychovať sa předbìhat se, předstihovat se öt l topůrko ätymberk + äpilberk ötymovať (z n.) souhlasit, porovn vat (mnoûstvì) ötyra hermafrodit, tvor se znaky obojìho pohlavì (např. "kuřej") ötyry čtyři ötyryaötyrycet čtyřicet čtyři ötyryc t čtyřic t öuba koûich ûensk dlouh sv tečnì, potaûen barevn m suknem öubeliť souloûit öubica koûìöek kr tk zdoben öubir viz "öuvěr " öubìř hřeben tkalcovskèho stavu, paprsek öubka klìn kladen před kola vozu ve svahu öubra ûena öpinav, umazan öubrať sa rousat se, brouzdat se v rose öubry zbytky bl ta, rosy na dolnìm okraji sukně öubrykať vandrovat öufan, -ek naběračka, sběračka öuhaj ml denec svobodn

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Domov pro seniory Kurojedy JÍDELNÍ LÍSTEK 8 21. 9. 2015 27. 9. 2015

Domov pro seniory Kurojedy JÍDELNÍ LÍSTEK 8 21. 9. 2015 27. 9. 2015 Domov pro seniory Kurojedy JÍDELNÍ LÍSTEK 8 21. 9. 2015 27. 9. 2015 SNÍDANĚ OBĚD VEČEŘE II. VEČEŘE Drůbková polévka se strouháním. PONDĚLÍ 3: Toust. chléb, pom. vajíčková. Zelenina.-Pečené kuřecí stehno,

Více

Dieta šetřící. Leidemanová Blanka Vrchní nutriční terapeut NEMOCNICE JIHLAVA

Dieta šetřící. Leidemanová Blanka Vrchní nutriční terapeut NEMOCNICE JIHLAVA Dieta šetřící Leidemanová Blanka Vrchní nutriční terapeut NEMOCNICE JIHLAVA Dietu podáváme: Při vředové chorobě žaludku a dvanáctníku v klidovém období při chronických chorobách jater po infarktu myokardu

Více

RECEPTY ROUBENKA 31. 5. 2016

RECEPTY ROUBENKA 31. 5. 2016 RECEPTY ROUBENKA 31. 5. 2016 ITALSKÉ 1. Crostini s treskou 0,5 kg tresky uvaříme v osoleném mléce a vodě 1 l mléka 1 smetana Sůl, pepř, citrón, olivový olej 2. Crostini s tuňákem 0,5 kg tuňáka ve vlastní

Více

VÝBORNÉ SLADKOSTI. Krémové košíčky s koktejlovými višněmi

VÝBORNÉ SLADKOSTI. Krémové košíčky s koktejlovými višněmi VÝBORNÉ SLADKOSTI Krémové košíčky s koktejlovými višněmi Rozpočet: 210 g hladké mouky, 70 g moučkového cukru, 2 žloutky, 140 g másla, špetka soli, citrónová kůra, vanilkový cukr. Nastavovaný máslový krém

Více

Mudry typu asamjuta podle Nátjašástry

Mudry typu asamjuta podle Nátjašástry ( ) ( HASTÁBHINAJA Mudry typu asamjuta podle Nátjašástry 1 Patáká (ptaka) * prapor (rovněž pozice ruky při střelbě z luku) vanutí větru, spalující žár, naléhání, vzrušení, dosažení štěstí, plameny ohně,

Více

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu VZDUCH Venkovní Rozvoj učebna kreativity, využití poznávání školní různých zahrady druhů pro materiálů, rozvoj polytechnických

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

Recepty pro týden 20.6.-26.6.

Recepty pro týden 20.6.-26.6. Koprová omáčka s vejcem a brambory 3 polévkové lžíce hladké mouky 4 vejce hrudka másla 8 brambor 4 dl nízkotučné smetany čerstvý kopr 1 polévková lžíce hnědého cukru ocet 1 kostka zeleninového bujónu sůl

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_258 Jméno autora: Mgr. Eva Svárovská Třída/ročník:

Více

Základní recept na špecle

Základní recept na špecle Základní recept na špecle Pro 4 6 osob 4 l 500 g 1 lžička 5 220 ml vařící osolené vody hrubé pšeničné mouky soli vajec (střední velikost) vlažné vody bílý pepř Přísady šleháme v Apollo Míse na šlehání

Více

Ej horenka horuje. 1. Ej, horenka horuje, ej, panenka banuje, ej, horenko nehoruj, ej, panenko nebanuj.

Ej horenka horuje. 1. Ej, horenka horuje, ej, panenka banuje, ej, horenko nehoruj, ej, panenko nebanuj. Ej horenka horuje 1. Ej, horenka horuje, ej, panenka banuje, ej, horenko nehoruj, ej, panenko nebanuj. 2. Ej, běžela ovečka, ej, hore do kopečka, ej, a beránek za nu, ej, vyskočil si na ňu. 3. Ej, gajdošku

Více

Príloha č. 1 Asociačné odpovede jednotliých respondentov na podnetové slová experimentálna skupina nevidomých

Príloha č. 1 Asociačné odpovede jednotliých respondentov na podnetové slová experimentálna skupina nevidomých VI. Prílohy Zoznam príloh: Príloha č. 1 Asociačné odpovede jednotliých respondentov na podnetové slová experimentálna skupina nevidomých Príloha č. 2 Asociačné odpovede jednotliých respondentov na podnetové

Více

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ Mirko Křivánek ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ k RESTAURAČNÍM PROVOZEM LEDA 2004 OBSAH ÚVOD 14 POUŽITÉ ZKRATKY 15 1 TYPY STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 16 1.1 Bar 16 1.2 Jídelna 17 1.3 Levné restaurace 17 1.4 Pivnice 19

Více

Hovězí roštěnky Obsah:

Hovězí roštěnky Obsah: Hovězí roštěnky Obsah: 1. Roštěná po Lyonsku... 2 2. Roštěnky na pivě... 2 3. Roštěnky na kmíně... 2 4. Roštěnky na víně s višňovou omáčkou... 2 5. Roštěnky alla Hošek... 2 6. Roštěná s omeletou a párkem...

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží březen 2011

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží březen 2011 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží březen 2011 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Index cen zemědělství - stejné

Více

Kniha receptur. Příloha č. 1 Smlouvy o zajištění stravovacích služeb OBSAH. Úvod. Seznam zkratek a definice pojmů

Kniha receptur. Příloha č. 1 Smlouvy o zajištění stravovacích služeb OBSAH. Úvod. Seznam zkratek a definice pojmů Kniha receptur OBSAH Úvod Seznam zkratek a definice pojmů Seznam použitých zkratek Přílohy k jídlům Vývary Polévky Hlavní jídla 1. cenová hladina 1. jídlo výběr (minutka) 2. cenová hladina 2. a 3. jídlo

Více

ENÍ S ARCHEOLOGICKÝM MATERIÁLEM. Morfologie a klasifikace artefaktů. Ústav pro archeologii /2016

ENÍ S ARCHEOLOGICKÝM MATERIÁLEM. Morfologie a klasifikace artefaktů. Ústav pro archeologii /2016 CVIČEN ENÍ S ARCHEOLOGICKÝM MATERIÁLEM Morfologie a klasifikace artefaktů 1. ZákladnZ kladní tvarosloví keramických nádob n a jejich částí Zuzana Bláhov hová-sklenářová Univerzita Karlova v Praze Filozofická

Více

Míry, váhy a ceny v Akrimu Old

Míry, váhy a ceny v Akrimu Old Míry, váhy a ceny v Akrimu Old První tabulka obsahuje základní jednotky. Druhá tabulka jednotky alternativní, které můžete používat pokud jste jednotkoví maniaci a chcete se více pohrabat v převodech.

Více

Vaříme s babičkami. Str. 1

Vaříme s babičkami. Str. 1 Str. 1 2 kg brambor 1 kg kysaného zelí 1 kg uzené maso 1 kg polohrubé mouky 1 sádlo 2 vajíčka cukr sůl Brambory oloupeme a nastrouháme. Přimícháme mouku, vajíčka a sůl. Těsto nesmí být tuhé. Do vařící

Více

OBRÁBĚNÍ DŘEVA. Mgr. Jan Straka

OBRÁBĚNÍ DŘEVA. Mgr. Jan Straka OBRÁBĚNÍ DŘEVA Mgr. Jan Straka Obrábění je technologický pochod, kterým vytváříme požadovaný tvar obrobku ve stanovených rozměrech a v požadované kvalitě obrobených ploch. Obrábění se dělí podle způsobu

Více

Jsem statný stálezelený jehličnatý strom. Dorůstám do výšky až 50 m. Mám rovný kmen, který je v mládí pokrytý hladkou, světlehnědou kůrou, která se s přibývajícím věkem mění v šedohnědou až červeno-hnědou

Více

Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 3. února 2010. ᖗ剧ítomni: JUDr. Růთ南ková, Mgr. Schejbalová, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. 南ml 南ven : Bc. 南ranc, pan Uzel oz 南ní pᖗ剧ícho

Více

PRVOUKA I.a II. ROČNÍK

PRVOUKA I.a II. ROČNÍK PRVOUKA I.a II. ROČNÍK Pes Kočka Prase Kráva Králík Husa Kachna Kůň Krocan Slepice Ovce Koza Pes domácí Má hlavu Krk Trup Čtyři nohy Ocas Je přítelem člověka KOČKA DOMÁCÍ Má hlavu Krk Trup Čtyři nohy Ocas

Více

Skupina 1 Chléb Pšeničná mouka, žitná mouka, voda, kmín, sůl. Obj. číslo. Trvanl. (den) Složení surovin. (g)

Skupina 1 Chléb Pšeničná mouka, žitná mouka, voda, kmín, sůl. Obj. číslo. Trvanl. (den) Složení surovin. (g) Složení výrobků pro odběratele Jeřábkovy pekárny s.r.o. Růžová 4, 9 0 Velká Bíteš IČO: 878, DIČ: CZ878 tel.: 9, fax: 0, e-mail: info@jepe.cz www.jerabkovapekarna.cz Obj. číslo 000 00 007 0000 000 000 00

Více

Recepty pro týden 24.10.- 30.10.

Recepty pro týden 24.10.- 30.10. Kuře s lilkem Na 1 porci: 150 g kuřecích prsou nebo ¼ kuřete bez kůže 1stroužek česneku 400 g lilku tymián, dragon, bazalka směs koření na kuře Kuře omyjeme a osušíme, lilek nakrájíme na silnější plátky,

Více

Připrav si také: síto mísu metlu na sníh pánev na smažení naběračku odměrku obracečku hrnec s pokličkou velký talíř

Připrav si také: síto mísu metlu na sníh pánev na smažení naběračku odměrku obracečku hrnec s pokličkou velký talíř Palačinky Budeš potřebovat: 300 gramů mouky 1 lžičku soli 2 vejce 300 ml mléka 5 lžic oleje 5 lžic oleje nebo másla na smažení Připrav si také: síto mísu metlu na sníh pánev na smažení naběračku odměrku

Více

Vážení hosté, jsme velice potěšeni, že jste si v dnešní uspěchané době našli čas navštívit právě naši restauraci.

Vážení hosté, jsme velice potěšeni, že jste si v dnešní uspěchané době našli čas navštívit právě naši restauraci. Vážení hosté, jsme velice potěšeni, že jste si v dnešní uspěchané době našli čas navštívit právě naši restauraci. Budeme se snažit Vám zpříjemnit chvíle u nás strávené. Proto si Vám dovolujeme nabídnout

Více

SLANÉ BEZMASÉ POKRMY. Bramborák jáhlový

SLANÉ BEZMASÉ POKRMY. Bramborák jáhlový SLANÉ BEZMASÉ POKRMY Bramborák jáhlový 6 středně velkých uvařených brambor šálek vařených jáhel vejce hrubá mouka 3 stroužky česneku drcený kmín majoránka sůl mletý pepř olej na smažení Brambory uvařené

Více

Jazyková výchova. Rozlišování u x ů,ú; psaní ů,ú ve slovech

Jazyková výchova. Rozlišování u x ů,ú; psaní ů,ú ve slovech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní u,ů Rozlišování u x ů,ú; psaní ů,ú ve slovech Ročník 2. Anotace Tyto pracovní

Více

Co bychom mohli vědět. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Co bychom mohli vědět. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Co bychom mohli vědět o vaření PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Magdalena Dobromila Rettigovápovýšila vdobě obrozenecké vaření nad rámec kulinářského díla jako výraz osobnosti a národní hrdosti. Učila, aby

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Poznáš mě? Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_38_03 Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh Autor: Mgr. Jarmila

Více

Vzorový jídelníček na týden č.2 Jídelníček sestavila nutriční terapeutka Dana Sasáková.

Vzorový jídelníček na týden č.2 Jídelníček sestavila nutriční terapeutka Dana Sasáková. Vzorový jídelníček na týden č.2 Jídelníček sestavila nutriční terapeutka Dana Sasáková. Pondělí Snídaně: NB chléb. Máslo. Med. Káva. Cukr 100 g NB chléb 10 g máslo 20 g med 10 g bylinkový smetanový sýr

Více

VĚNOVÁNO TĚM, KTEŘÍ KRÁČELI PŘED NÁMI

VĚNOVÁNO TĚM, KTEŘÍ KRÁČELI PŘED NÁMI VĚNOVÁNO TĚM, KTEŘÍ KRÁČELI PŘED NÁMI O příbytcích starých Slovanů Slované osídlili vlídné, úrodné oblasti kolem řek, jež byly nezbytným zdrojem vody, ale také potravy. K postavení svých obydlí si vybírali

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

obilky, semena zbývající ozdoby, plody po zpracování ovoce košíky, dřevité proutí, větvičky koláže jejich části

obilky, semena zbývající ozdoby, plody po zpracování ovoce košíky, dřevité proutí, větvičky koláže jejich části PŘÍLOHA 1 Příklady druhů materiálů, činností a námětů Rostlinné přírodní materiály Skupina materiálu Příklady druhů Činnosti Náměty Suchá Semena, obilky, semena zbývající vtlačovat, navlékat, ozdoby, plody

Více

Ú v o d... 15. K ojení... 24 Energie / Tekutiny / Bílkoviny / Tuky / Vitamíny a minerály / Zakázané ovoce"

Ú v o d... 15. K ojení... 24 Energie / Tekutiny / Bílkoviny / Tuky / Vitamíny a minerály / Zakázané ovoce OBSAH Ú v o d... 15 STR A V A T Ě H O T N É A K O J ÍC Í Ž E N Y... 17 T ě h o te n s tv í... 17 P rvní príznaky těhotenství / Co s ranní nevolností? / Co s pálením žáhy? / Zácpa - častý problém / Energie

Více

Jídelníček na týden od : 7. července do : 13. července 2014

Jídelníček na týden od : 7. července do : 13. července 2014 Jídelníček na týden od : 7. července do : 13. července 2014 Pondělí Pomazánka sýrová Drožďová polévka Mléko Kaše z ovesných vloček 7.7. ovoce 1 N,D9 Pivovarský tokáň, těstoviny Pečivo Chléb, pečivo, máslo

Více

7. Zastoupení odrůd pěstovaných ve vinohradě Modrý Portugal (červená odrůda) Původ této odrůdy není jednoznačný, od konce 18. století se pěstuje v

7. Zastoupení odrůd pěstovaných ve vinohradě Modrý Portugal (červená odrůda) Původ této odrůdy není jednoznačný, od konce 18. století se pěstuje v Zuzana Bártová, 4.A, Základní škola Velké Pavlovice * Listopad 2013 Název projektu: HISTORIÍ VELKOPAVLOVICKÝCH VINOHRADŮ 1. Název trati (spisovný, hovorový) - NOVÉ HORY Spisovný název viniční trati: Nové

Více

Připojení zařizovacích předmětů

Připojení zařizovacích předmětů Obsah Vtokové trubky s manžetou..................................................... 156 Zápachové uzávěrky pro pisoáry................................................. 156 Sprchové opaní soupravy....................................................

Více

SLANÝ DORT SLANÝ DORT PEČENÝ. Korpus: 800 g hladké mouky, 4 dl vlažné vody, 0,8 dl mléka, 2 lžičky soli, 2 lžičky kmínu, 2 lžíce octa, 4 dkg droždí

SLANÝ DORT SLANÝ DORT PEČENÝ. Korpus: 800 g hladké mouky, 4 dl vlažné vody, 0,8 dl mléka, 2 lžičky soli, 2 lžičky kmínu, 2 lžíce octa, 4 dkg droždí SLANÝ DORT Korpus: 800 g hladké mouky, 4 dl vlažné vody, 0,8 dl mléka, 2 lžičky soli, 2 lžičky kmínu, 2 lžíce octa, 4 dkg droždí 1. pomazánka: 1 pomazánkové máslo, 1 vrchovatá lžíce flory, 1 plechovka

Více

Bilance aktiv a kapitálu podniku

Bilance aktiv a kapitálu podniku KAPITOLA 5 Bilance aktiv a kapitálu podniku Bi lanč ní prin cip, jak jsme již na zna či li v mi nu lé ka pi to le, umož ňu je za chy tit ma je tek (ak ti va) pod ni ku a sou čas ně i zdroj (ka pi tál),

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží červen 2014

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží červen 2014 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží červen 2014 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Indexy cen zemědělských výrobců

Více

A. Podporované ekonomické činnosti

A. Podporované ekonomické činnosti Příloha č. 2: CZ NACE A. Podporované ekonomické činnosti Oddíl Skupina Název SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 08 Ostatní těžba a dobývání 08.1 Dobývání kamene, písků a jílů 08.11 Dobývání kamene pro výtvarné

Více

1, Úvod. 2, Pěstování. 3, Sběr

1, Úvod. 2, Pěstování. 3, Sběr Bylinky 1, Úvod Bylinky provází člověka při jeho kulinářských pokusech od nepaměti. Nejenže zlepšují chuť jídla, ale lze je konzumovat i samotné a navíc mívají blahodárný vliv na organismus. Z některých

Více

Ta polévka je horká! varovala chlapce maminka. Nech tu pokličku na pokoji, spálíš se! Mám přece chňapku! odmlouval chlapeček. Tak hloupý, aby zvedal

Ta polévka je horká! varovala chlapce maminka. Nech tu pokličku na pokoji, spálíš se! Mám přece chňapku! odmlouval chlapeček. Tak hloupý, aby zvedal Chlapeček a pokličky Byl jeden chlapeček a ten rád někam nakukoval. Koukal do dutin stromů, koukal do ptačích hnízd, koukal i do myších děr. Na tom vlastně není špatného. Jenže ten chlapeček nahlížel do

Více

Tam-Tam 3b. Tam-Tam 3c. prosím přes bazén, obejdi to po břehu. V této dráze najdeš pod vodou sedm cedulek, ty můžeš pouze bezkontaktně číst.

Tam-Tam 3b. Tam-Tam 3c. prosím přes bazén, obejdi to po břehu. V této dráze najdeš pod vodou sedm cedulek, ty můžeš pouze bezkontaktně číst. 1-C, 2-D, 3-G, 4-F, 5-D, 6-F, 7-E, 8-A, 9-B sahat na sklo či jakkoliv jinak s klubem S sebou venku (už za použití techniky, kdekoliv mimo lázně, ne však před Na A - levá ruka drží nos, pravá prochází tímto

Více

Páv. 1. Pro vymodelování páva budete potřebovat tyto díly:

Páv. 1. Pro vymodelování páva budete potřebovat tyto díly: 1 17 Páv 1. Pro vymodelování páva budete potřebovat tyto díly: 1 trup, hlavu, 3 ocas,,, vzor na ocase, 7 křídla, 8, oči, 10 pařáty, 11, 1 chocholku, 13 zobák. 1 3 7 8 10 11 1 13 1. Největší modrou kuličku

Více

Malá kuchařka regionálních svačinek

Malá kuchařka regionálních svačinek Malá kuchařka regionálních svačinek 1. Dalamánková omeletka dalamánek vajíčka pepř trošku másla Na pánvi rozehřejem toršku másla, přidáme vejce, osolíme, opepříme. Vše vložíme do dalamánku. Dáme do svačinového

Více

Restaurace Na Svaté. Přejeme Vám dobrou chuť. Něco dobrého k pivu: Polévka: Předkrm: Ryby: 100g Domácí tlačenka s cibulí a octem 25,-

Restaurace Na Svaté. Přejeme Vám dobrou chuť. Něco dobrého k pivu: Polévka: Předkrm: Ryby: 100g Domácí tlačenka s cibulí a octem 25,- Něco dobrého k pivu: 100g Domácí tlačenka s cibulí a octem 25,- 1ks Škvarková pomazánka, chléb a cibulí 23,- 2ks Olomoucké tvarůžky na chlebu 35,- 100g Uzené maso podávané na prkénku, hořčice, křen, okurka,

Více

SLOŽENÍ VÝROBKŮ TYP B KMOTR - Masna Kroměříž a.s., Hulínská 2286/28, 767 01 Kroměříž, Česká republika

SLOŽENÍ VÝROBKŮ TYP B KMOTR - Masna Kroměříž a.s., Hulínská 2286/28, 767 01 Kroměříž, Česká republika SLOŽENÍ VÝROBKŮ TYP B, Hulínská 2286/28, 767 01 Kroměříž, Česká republika Dodavatel Druh výrobku Skupina OČV 44130 48502 Název výrobku Anglická slanina - klasická bez kůže VB Baby kuřecí šunka půlená třída

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží srpen 2015

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží srpen 2015 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží srpen 2015 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Indexy cen zemědělských výrobců

Více

Studený bufet Pražský flamendr I.

Studený bufet Pražský flamendr I. Studený bufet Pražský flamendr I. Variace světlého, tmavého pečiva a chlebů, máslo Saláty z čerstvé zeleniny s výběrem dresinků, octů, olejů a doplňků Míchané saláty (bramborový, těstovinový, fazolový)

Více

Kuchařka klubu 2013-2014 CHARITA ČESKÝ TĚŠÍN. Charitní centrum pro seniory

Kuchařka klubu 2013-2014 CHARITA ČESKÝ TĚŠÍN. Charitní centrum pro seniory A K EČ Ř A V b u l k Kuchařka klubu 2013-2014 CHARITA ČESKÝ TĚŠÍN Charitní centrum pro seniory KLUB VAŘEČKA zahájil svou činnost v listopadu 2013. Klub vedl a nákupy obstarával kuchař Josef Slebodnik.

Více

TEXTILIE, TEXTILNÍ A ODĚVNÍ VÝROBKY

TEXTILIE, TEXTILNÍ A ODĚVNÍ VÝROBKY DB TEXTILIE, TEXTILNÍ A ODĚVNÍ VÝROBKY 17 TEXTILIE A TEXTILNÍ VÝROBKY; SOUVISEJÍCÍ PRÁCE 17.1 Textilní vlákna a příze, tuk z ovčí vlny 17.10 Textilní vlákna a příze, tuk z ovčí vlny 17.10.1 Tuk z ovčí

Více

Jídelní lístek PEČOVATELSKÁ SLUŽBA od 1.6.2016 do 30.6.2016

Jídelní lístek PEČOVATELSKÁ SLUŽBA od 1.6.2016 do 30.6.2016 Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11.30 hodin předchozího dne. Odhlášky nebo změny varianty stravy (1,2,3) nahlašte: pondělí pátek: obědářka - tel. 736 514 402 vedoucí Pečovatelské služby

Více

Cornus mas, Dřín jarní (obecný)

Cornus mas, Dřín jarní (obecný) Cornus mas, Dřín jarní (obecný) Dřín obecný je rozkladitý keř dorůstající výšky až 7 metrů. Dřevo je velmi tvrdé. Borka je tmavě hnědá, odlupující se v tenkých plochých šupinách. Listy jsou vstřícné, eliptické,

Více

gastronádoby víka termoporty podnosy vodní lázně nerez. rošty montované regály pro sklady, chladicí boxy, umývárny nádobí

gastronádoby víka termoporty podnosy vodní lázně nerez. rošty montované regály pro sklady, chladicí boxy, umývárny nádobí Stolní zařízení í fritézy vodní lázně grilovací desky lávové grily salamandry hot-dogy gyrosy smažící plotny udržovače hranolek kont. grily ohřívače párků opékače párků toastery palačinkovače sterilizátory

Více

Co tak něco na zub k pivu..

Co tak něco na zub k pivu.. Škvar ky, chléb 1 ks Co tak něco na zub k pivu.. 100g Grilované koleno bez kosti, hořčice, křen, okurek, chléb (1,3,10) 30,- 5 ks Grilovaná křidélka (1,3,10) (Okurek, hořčice, křen, chléb) 1 ks Topinka

Více

Telecí kýta na řízky. Velká plec na pečeni na bylinkách

Telecí kýta na řízky. Velká plec na pečeni na bylinkách Telecí kýta na řízky 748 KČ / KG Velká plec na pečeni na bylinkách Hovězí čestr odleželé ve vakuu Hodí se na pečení a dušení. Je to libové maso s jemným tukovým krytím. Jako pečené je chutné v kombinaci

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

1. Дом Dům. 1.1. Къ ща и апартаме нт Dům a byt

1. Дом Dům. 1.1. Къ ща и апартаме нт Dům a byt Česko-bulharský a bulharsko-český tematický slovník 1. Дом Dům 1.1. Къ ща и апартаме нт Dům a byt апартаме нт m. byt: со бствен ~ vlastní byt; обзаве ден ~ zařízený byt; едноста ен ~ garsonka асансьо р

Více

1. Guláš z buřtů Obsah. 2. Vuřt guláš Obsah. 3. Vuřtový guláš Obsah. 4. Vuřty na pivu č. 1 Obsah. 5. Vuřty na pivě č. 2 Obsah

1. Guláš z buřtů Obsah. 2. Vuřt guláš Obsah. 3. Vuřtový guláš Obsah. 4. Vuřty na pivu č. 1 Obsah. 5. Vuřty na pivě č. 2 Obsah Uzeniny Obsah: 1. Guláš z buřtů... 2 2. Vuřt guláš... 2 3. Vuřtový guláš... 2 4. Vuřty na pivu č. 1... 2 5. Vuřty na pivě č. 2... 2 6. Špekáčky na pivě... 2 7. Vuřty v pivním těstíčku... 2 8. Vuřty plněné

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží červen 2012

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží červen 2012 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží červen 2012 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Index cen zemědělství - stejné

Více

VLASTNÍ VÝROBKY ZLEPŠUJÍCÍ PŘÍPRAVKY Balení Sazba DO PEČIVA dph v % Ledňáček - na rohlíky - 2% 15 kg 15 Skorec - na housky - 3% 15 kg 15

VLASTNÍ VÝROBKY ZLEPŠUJÍCÍ PŘÍPRAVKY Balení Sazba DO PEČIVA dph v % Ledňáček - na rohlíky - 2% 15 kg 15 Skorec - na housky - 3% 15 kg 15 VLASTNÍ VÝROBKY ZLEPŠUJÍCÍ PŘÍPRAVKY Balení Sazba DO PEČIVA Ledňáček - na rohlíky - 2% 15 kg 15 Skorec - na housky - 3% 15 kg 15 D 7 - na jemné pečivo - 7% 15 kg 15 D 10 - na běžné pečivo - 7% 15 kg 15

Více

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice! Matika I ja Když za čí ko ná hra ní, ma ti ka, to ne ní žád hle na ná še pa ni ka, po čí tá vy pa dá ní. to 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!.

Více

RECEPTOVÝ KALKULAČNÍ LIST

RECEPTOVÝ KALKULAČNÍ LIST Kuřecí stehenní řízek s majoránkou a máslem, zadělávaná kapusta a bramborový toč se slaninou z udírny Cena 1 porce: 26,00 Kč Hmotnost 1 porce (hrubá hmotnost za všechny suroviny) 654 g 211030 Kuřecí stehenní

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_17

Více

Jídelní lístek od pondělí 25.1.2016 do pondělí 29.2.2016

Jídelní lístek od pondělí 25.1.2016 do pondělí 29.2.2016 od 25.1.2016 do 29.2.2016 Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11.30 hodin následujícího dne. Odhlášky nebo změny varianty stravy (1,2,3) nahlašte: : obědářka - tel. 736 514 402 vedoucí Pečovatelské

Více

63,- Kč Rozměry: 37 cm x 37 cm

63,- Kč Rozměry: 37 cm x 37 cm MIMOKATALOGOVÁ NABÍDKA DUBEN 2015 366789 NÁDOBKA S VÍKEM KVĚTINA velká a objemná na uchování různých potravin jak na potraviny sypké, tak na zeleninu a ovoce s víkem- zdobeným úchytem ve tvaru květiny

Více

Ovocné knedlíky Smažený kuřecí řízek,obloha Knedlo,vepřo,zelo Svíčková omáčka Boloňské špagety

Ovocné knedlíky Smažený kuřecí řízek,obloha Knedlo,vepřo,zelo Svíčková omáčka Boloňské špagety Ovocné knedlíky Smažený kuřecí řízek,obloha Knedlo,vepřo,zelo Svíčková omáčka Boloňské špagety Hovězí guláš Rizoto Bramborák Palačinky Halušky Zapečené filé Rajská omáčka Suroviny: 30 dkg hrubé mouky,

Více

Netkaná geotextilie o vhodné velikosti do truhlíků a květináčů. Brání smíchání zeminy a drenážní vrstvy. Průměrná životnost: >10 let

Netkaná geotextilie o vhodné velikosti do truhlíků a květináčů. Brání smíchání zeminy a drenážní vrstvy. Průměrná životnost: >10 let 1 2 6 7 5 4 9 8 4 1 3 5 1 8 7 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Propustná netkaná geotextilie pro oddělení vrstev (např. v pískovištích), pro ochranu izolací, obvodových a jiných drenáží. Průměrná životnost: >10 let

Více

Česnek medvědí (Allium ursinum L.)

Česnek medvědí (Allium ursinum L.) Česnek medvědí (Allium ursinum L.) je druh jednoděložné rostliny z čeledi česnekovité. Lidově se této rostlině říká lenek. Botanická charakteristika: Vytrvalá, 20 40cm vysoká bylina s podzemní cibulí.

Více

Jídelní lístek Restaurace Legenda

Jídelní lístek Restaurace Legenda Jídelní lístek Restaurace Legenda Studené předkrmy Sýrové prkénko (eidam, niva, hermelín, máslo) 79,- Uzeninové prkénko, pečivo (šunka, uzené maso, vysočina,okurek, obloha) 79,- Pivní prkénko, pečivo (vysočina,

Více

Dřevo & laminát. Dojem pohody. Dřevěné podlahy. Masivní prkenné podlahy. Vícevrstvé parketové vlysy. Podlahy z masivu na sádrovláknité mazanině

Dřevo & laminát. Dojem pohody. Dřevěné podlahy. Masivní prkenné podlahy. Vícevrstvé parketové vlysy. Podlahy z masivu na sádrovláknité mazanině 4 Obsah 8 Tmavé podlahy - teplá elegance Dřevo & laminát 12 Skvělé dřevěné podlahy Dojem pohody 15 Pokládka bez lepení Dřevěné podlahy 22 Spoje kolíky Masivní prkenné podlahy 24 Zámkový systém Vícevrstvé

Více

ROMANTICKÁ SCENÉRIE. ( Z CYKLU ZNÁM RUCE TVOŘÍCÍ A RUCE BOŘÍCÍ.)

ROMANTICKÁ SCENÉRIE. ( Z CYKLU ZNÁM RUCE TVOŘÍCÍ A RUCE BOŘÍCÍ.) PAVEL NOVOTNÝ Malířská a grafická tvorba od r.1967, restaurátorská tvorba a bezpečnostní ošetření malířských děl od r.1975 Zakládající člen Unie výtvarných umělců České republiky r.1990 ROMANTICKÁ SCENÉRIE.

Více

Jídelní lístek pro měsíc listopad

Jídelní lístek pro měsíc listopad Jídelní lístek pro měsíc listopad 1. týden 2. 11. 2015 3. 11. 2015 4. 11. 2015 5. 11. 2015 6. 11. 2015 přesnídávka Kmínový chléb, sýrová pomazánka s kapií, ovoce, čaj lesní plody se smetanou oběd polévka

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1948 Vyhlásené: 16.06.1948 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 157 V l á d n í v y h l á

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

Metodika PŘEDKRESLENÁ VÝŠIVKA Mgr. Blanka Pokorná

Metodika PŘEDKRESLENÁ VÝŠIVKA Mgr. Blanka Pokorná Metodika PŘEDKRESLENÁ VÝŠIVKA Mgr. Blanka Pokorná Projekt je spolufinancován z finančních prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje SPOLEČNĚ BEZ HRANIC Osnova: Úvod Materiál Pomůcky Příprava materiálu

Více

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku O Okolo stolečku Jana Dřímalová, DiS.

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku O Okolo stolečku Jana Dřímalová, DiS. Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku O Okolo stolečku Jana Dřímalová, DiS. Cíl: rozvoj sluchového vnímání a fonematického sluchu, správné motorky mluvidel, slovní zásoby a samostatného vyjadřování

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Cvičení pro uvolnění ruky jsou určeny pro vzdělávání žáků v základní škole speciální a plně respektují

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží leden 2014

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží leden 2014 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží leden 2014 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Indexy cen zemědělských výrobců

Více

Dovednosti. Hrubá síla: vyrážení dveří, zdvihání břemen, tlačení, tažení a držení silou

Dovednosti. Hrubá síla: vyrážení dveří, zdvihání břemen, tlačení, tažení a držení silou Základní povolání Bojovník Dovednosti Pěší boj zblízka proti lidem a zvířatům (Tělo) Boj zblízka: útok, obrana, finty Používání a využívání zbraní a zbrojí: krytí se štítem před šípy, proražení dveří zbraní,

Více

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj.

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj. Jak Mojmír ke štěstí přišel Anotace: Divadelní scénář pohádky vhodný k dramatizaci s dětmi. SCÉNA I. ZÁMEK Stařenka 1: Za devatero horami, za devatero řekami bylo nebylo jedno malé královstvíčko. Tomu

Více

Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího

Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího S A N O K 1 8 7 5 Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího břehu řeky. Děti přeběhly louku, prodraly

Více

KRÁLOVSTVÍ PANÍ PŘÍRODY. Přírodní zahrada při Mateřské škole Jaroměřice nad Rokytnou

KRÁLOVSTVÍ PANÍ PŘÍRODY. Přírodní zahrada při Mateřské škole Jaroměřice nad Rokytnou KRÁLOVSTVÍ PANÍ PŘÍRODY Přírodní zahrada při Mateřské škole Jaroměřice nad Rokytnou Přírodní zahrada v mateřské škole Přírodní zahrada je velmi hodnotným životním prostorem. Představuje pestrý a biologicky

Více

MC - Maloobchodní cena s DPH 1

MC - Maloobchodní cena s DPH 1 - Maloobchodní cena s DPH 1 ŽKY ZAHRADNÍ 111540 žky zahradní p evodové dvou epelové 6411501965417 43,90 111520 žky zahradní p evodové dvou epelové st ední 6411501965202 36,70 111510 žky zahradní p evodové

Více

Speciality. Druh Skupina Tuk. Max Sůl. Max Alergeny Trvanlivost. Podm. skladování. Šunková pěna Druh Skupina Tuk. Max Sůl. Max Alergeny Trvanlivost

Speciality. Druh Skupina Tuk. Max Sůl. Max Alergeny Trvanlivost. Podm. skladování. Šunková pěna Druh Skupina Tuk. Max Sůl. Max Alergeny Trvanlivost KATALOG VÝROBKŮ Anglická slanina Speciality Kat. číslo výrobku 54110 vepřové maso, hovězí maso, vepřové kůže, dusitanová solící směs (konzervant E250), směs koření(pepř, muškát, zázvor), konzervant E260,E270,

Více

Ptáček (metodický list č. 1)

Ptáček (metodický list č. 1) Skupina metodických listů Název a číslo metodického listu Dřevo a příbuzné materiály Ptáček (metodický list č. 1) Skupina metodických listů Název a číslo metodického listu Vzdělávací oblast Tematický okruh

Více

Vaření s xylitolem. www.diatips.cz

Vaření s xylitolem. www.diatips.cz www.diatips.cz O B S A H Znáte sladidlo xylitol?... 3 Ořechové cukroví pracny nebo plněné ořechy... 4 Marokánky... 4 Ořechová mimina... 5 Rohlíčky z kokosu... 5 Jablkový dezert s xylitolem... 6 Oplatkový

Více

PUBLIC LIMITE CS. Brusel 27. září 2013 RADA EVROPSKÉ UNIE 7076/13 ADD 10 LIMITE COEST 47

PUBLIC LIMITE CS. Brusel 27. září 2013 RADA EVROPSKÉ UNIE 7076/13 ADD 10 LIMITE COEST 47 Conseil UE RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. září 2013 PUBLIC 7076/13 ADD 10 LIMITE COEST 47 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné

Více

Ceník zboží - cenové pásmo A

Ceník zboží - cenové pásmo A 10 - Balící papíry Podskupina: 1010 - Potravinářský 10 - Balící papíry 100018 Balící papír šedý 120x140cm/90g kg 1 kg 1 28,60 100028 Balící papír potravinářský 70x100cm kg 1 kg 1 22,50 100030 Balící papír

Více

Zdravá výživa & tipy na svačiny. Pavlína Skrčená

Zdravá výživa & tipy na svačiny. Pavlína Skrčená Zdravá výživa & tipy na svačiny Pavlína Skrčená Zdravá výživa - Neznamená úplnou změnu vašeho stravování - Přidáním zdravějších surovin do jídelníčku Dodržovat: pitný režim pravidelně se stravovat a nepřejídat

Více

Napiš svoje jméno:... Kdo se v tvém okolí jmenuje stejně? Míša Suková se správně jmenuje: MI A Míša Suk by se správně jmenoval: MI L

Napiš svoje jméno:... Kdo se v tvém okolí jmenuje stejně? Míša Suková se správně jmenuje: MI A Míša Suk by se správně jmenoval: MI L JMÉNO PO MEDVĚDOVI Napiš svoje jméno:.... Kdo se v tvém okolí jmenuje stejně? Míša Suková se správně jmenuje: MI A Míša Suk by se správně jmenoval: MI L Vytvoř z jména MÍŠA jiné domácké křestní jméno tak,

Více

Historický vývoj zemědělské produkce a spotřeby potravin

Historický vývoj zemědělské produkce a spotřeby potravin Zpracoval: ČSÚ odbor statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí Historický vývoj zemědělské produkce a spotřeby potravin Příspěvek k 2. výročí ustavujícího sněmu Agrární komory České republiky

Více

DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA 2015 / 2016

DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA 2015 / 2016 DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA 2015 / 2016 DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA Děvčata a chlapci, končí naše desetiměsíční spolupráce. Poznali jste řadu nových kuchařských nástrojů a přístrojů, seznámili se se spoustou nových receptů

Více

52 MALOOBCHOD KROMĚ MOTOROVÝCH VOZIDEL; OPRAVY VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST. Kód SKP N á z e v HS/CN

52 MALOOBCHOD KROMĚ MOTOROVÝCH VOZIDEL; OPRAVY VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST. Kód SKP N á z e v HS/CN Poznámka: V tomto oddílu je klasifikováno i zprostředkování maloobchodu a to do skupin podle konkrétního druhu zboží (kromě zprostředkování maloobchodu motorových vozidel). 52.1 Maloobchod provozovaný

Více