Chovatelský řád Bohemia Cat Club

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chovatelský řád Bohemia Cat Club"

Transkript

1 BOHEMIA CAT CLUB - sekce chovatelů si neklade za cíl mít velkou členskou základnu, ale chce být společenstvím chovatelů s morálním kodexem, kteří nepotřebují desítky zákazů a přikázání, kteří se budou sami ve vlastním zájmu snažit o zvýšení úrovně chovatelských záměrů své chovné stanice a tím přispějí i k dobré chovatelské úrovni členské základny BOHEMIA CAT CLUB. chce mít jen takové chovatele, kteří se na základě vlastního přesvědčení a rozhodnutí ztotožní se zákazem, který je uplatněn ve všech chovných řádech klubů chovatelů koček. Pro každého člena BOHEMIA CAT CLUB je etickým zákonem, že: bude pokojnou cestou spolupracovat s ostatními členy, nezištně pomáhat začínajícím chovatelům, důstojným způsobem prokazovat členskou příslušnost a přispívat k propagaci BOHEMIA CAT CLUBu bude ctít a dodržovat zákon na ochranu zvířat nejen u svých koček, ale bude napomáhat tomu, aby byl dodržován u všech zvířat, zejména koček bez domova bude dodržovat zákaz prodeje koťat obchodníkům se zvířaty, překupníkům, ZOO prodejnám, na pokusy, do kožešinových farem nebo jako živou potravu zdrží se živnostenského rozmnožování koček a převezme jako cíl své chovatelské činnosti snahu o vylepšení chované rasy čistokrevných koček a výchovu zdravých, lidem oddaných koťat umožní svým kočkám volný kontakt s člověkem a jinými kočkami v rámci domácnosti. Ani chovné kocoury nebude trvale držet v izolaci od koček, umožní jim trvalý kontakt s člověkem mimo výběh - voliéru mimo dům - nebude kočky držet v klecích, které odporují přirozenému způsobu života kočky a jsou tudíž nežádoucí poskytne v případě nemoci své kočce odbornou pomoc a věnuje jí zvýšenou péči A. USTANOVENÍ PRO CHOVATELSKÉ STANICE 1. Každý chovatel, člen BOHEMIA CAT CLUB, má název své chovné stanice. Všechna koťata narozená v této chovné stanici nesou její jméno. Jméno chovné stanice se uvádí za vlastním jménem kočky. 2. Název chovatelské stanice bude veden centrálním registrem WCF. 3. Pokud chovatel dosud chovnou stanici nevlastní, požádá o její zřízení. V návrhu uvede tři jména. Pokud název chovné stanice, napsaný jako první na seznamu, není ještě uveden v registru chovných stanic WCF, bude schválen. Nesmí však obsahovat frekventovaná slova (např. Golden, Velvet, Murr, Magic, Silver, Panta apod.)

2 B. USTANOVENÍ PRO REGISTRACI A CHOVNOST KOČEK 1. Chovatel nechá zaregistrovat v registru BOHEMIA CAT CLUB všechny kočky s průkazem původu, které vlastní. K registraci předkládá originály rodokmenů a jednu kopii, která zůstane v evidenci. 2. Kočka získává chovnost věkem 12 měsíců. Z chovu jsou automaticky vyřazeny kočky s vadami - kýla, sestouplá varlata u kocourů, hluchota u bílých koček (BAER test nutný k uchovnění), zálomek apod. Udělení chovnosti bude přiděleno oproti potvrzení veterináře o zdravotním stavu a o tom, že kočka nevykazuje žádné vady vylučující z chovu. Toto potvrzení bude dodáno nejpozději spolu s Krycím listem pro první vrh koťat od konkrétní kočky. 3. Přeje-II si chovatel přepsání rodokmenu, vyjádří svou žádost písemnou žádostí. Při přepisu nemůže být provedena žádná změna vyjma slovního vyjádření názvu barvy (česko-anglicky) dle uvedeného číselného znaku. 4. Rodokmeny pro koťata budou vystaveny pouze těm kočkám, které jsou v registru BOHEMIA CAT CLUB. C. USTANOVENÍ PRO POTVRZOVÁNÍ ZÍSKANÝCH TITULŮ 1. BOHEMIA CAT CLUB vede REGISTR TITULU KOČEK a vystavuje potvrzení - DIPLOMY o udělení titulů na základě předložených hodnocení z mezinárodních/národních výstav. 2. Počet ocenění z výstav, která jsou nutná k dosažení titulů dle jednotlivých výstavních tříd, je specifikován ve výstavním řádu. 3. Originály posuzovatelských listů a diplomů z výstav, které vedou k titulu, zašle chovatel po obdržení posledního hodnocení. 4. Potvrzené tituly jsou součástí rodokmenu a budou v budoucnuzapsány u všech potomků. Zápis o dosažení titulu do příslušné rubriky rodokmenu má právo provést chovatel (majitel). 5. Pokud chovatel obdržel titul pro svou kočku u jiné organizace (FIFe, TICA, CFA), nechá jej zapsat do registru BOHEMIA CAT CLUB, event. požádá o přepis na ozdobný blanket. D. USTANOVENÍ PRO CHOV A KRYTÍ 1. Při výběru chovných partnerů bude chovatel dbát, aby byla zachována pravidla genetiky a čistota rasy i u dalších generací koček. 2. Chovatel bude pro krytí využívat pouze zdravé jedince, bez genetických vad skrytých i viditelných. 3. Všechna koťata odchovaná chovatelem musí být zaregistrována v Plemenné knize. Chovatel NESMÍ odchovávat koťata bez PP. 4. Minimální věk pro odběr koťat od kočky je 84 dnů. 5. Každá chovná kočka musí být označena čipem. Číslo čipu bude uváděno na krycím listu a bude zaneseno do rodokmene. 6. Po předložení certifikátu o vyšetření rodičů koťat na nemoci specifické pro chované plemeno, je možné uvést negativní výsledek s datem testování do rodokmenu kotěte (např. HCM neg. 08/2012, PKD DNA neg. apod.)

3 2) ZÁSADY PRO VÝBĚR KRYCÍHO PARTNERA a) Spojení polosourozencú, jakož i rodičů/dětí, jsou povolenapouze jednou ve třech generacích. b) Spojení mezi sourozenci je výjimečně povoleno pouze tehdy,pokud chovatel sleduje určitý vážný chovatelský záměr, který předem doloží písemnou žádostí. O povolení krytí rozhoduje DOZOR CHOVU ve spolupráci s chovatelskou komisí WCF. Rozhodnutí bude chovatel respektovat. c) Meziplemenné křížení není dovoleno. Může být povoleno na základě písemné žádosti pouze tehdy, jde-li o cílené křížení za účelem zušlechtění plemene či vytvoření jiného. 3) KRYCÍ KOCOUR 4) CHOVNÁ KOČKA a) Majitel kocoura není povinen vzít ke krytí kteroukoliv kočku. b) Krycí kocour musí mít platné očkování zanesené v očkovacím průkazu. c) Krytí se provádí za sjednanou finanční úhradu. Výše záleží na dohodě mezi zúčastněnými. Chovatel kocoura zodpovídá za to, že kocour je skutečným otcem očekávaných koťat. d) Jako karanténní opatření se doporučuje, aby krytí kočky bylo uskutečněno nejdříve 14 dní po výstavě, které se krycí kocour zúčastnil. e) chovný kocour smí být během 14 dnů použit k nakrytí nejvýše dvou koček f) Reprodukce kocourů ode dne ukončeného 1. roku věku až neomezeně g) Ve výjimečných případech je možné krytí ode dne ukončeného 9. měsíce věku, a to pouze na základě potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním o celkovém zdravotním stavu a tělesné vyspělosti konkrétního zvířete a) Reprodukce chovných koček je přípustná ode dne ukončeného 1. roku věku do dne ukončeného 9. roku věku. b) Ve výjimečných případech je možné krytí ode dne ukončeného 9. měsíce věku, a to pouze na základě potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním o celkovém zdravotním stavu a tělesné vyspělosti konkrétního zvířete. c) U koček, které ukončily 9. rok věku, je zabřeznutí možné pouze na základě potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik. d) maximální počet vrhů chovné kočky je 3 za období dvou kalendářních let, včetně vrhů, kdy kočka porodí pouze jedno kotě. e) Kočka smí kojit pouze takový počet koťat, který odpovídá její zdravotní kondici, podle posouzení veterinárním lékařem. Ostatním životaschopným koťatům musí chovatel zajistit náhradní výživu. f) Před krytím bude mít kočka platné očkování zanesené v očkovacím průkazu. g) Jako karanténní opatření se doporučuje, aby krytí kočky bylo uskutečněno nejdříve 14 dní po výstavě, které se kočka zúčastnila. h) Chovatel se bude informovat předem na informace o výsledcích hodnocení rodičů, sourozenců, případně i potomků vybraného kocoura s ohledem na možnost přenosu genetických vad (zálomek, předkus, HCM atd.), i když vybraný kocour tyto vady sám nevykazuje. i) Aby se zamezilo dvojitému krytí různými partnery, měla by být nakrytá kočka izolována od akceschopných kocourů po 3 týdny. Kastrovaný kocour je schopen krýt ještě měsíc po kastraci.

4 j) Pokud bylo krytí bezvýsledné, může se uskutečnit opakovaně až za 3 týdny od předchozího. Toto pravidlo platí i v případě, že se kočka v říji zaběhla, nebo byla kryta nežádoucím kocourem. PRŮKAZY PŮVODU 1) BOHEMIA CAT CLUB vede CHOVNÝ REGISTR. Zápisy do chovného registru jsou prováděny plynulým číslováním. Rodokmen/průkaz původu představuje potvrzení o registraci. Pro rasy a čísla barev používáme EMS kódy, které jsou používány v organizaci FIFe. 2) Předtisk rodokmenů je v jazyce českéma anglickém. Vlastní údaje v rodokmenu jsou uváděny v jazyce českém, na přání v jazyce českém i anglickém. 3) O provedení registrace a vystavení průkazů původu vrhu narozených koťat požádá chovatel vyplněním a zasláním předepsaného formuláře KRYCÍ LIST do 10 týdnů po narození koťat. Hlášení vrhu bude mít všechny náležitosti a přílohy dle pokynů uvedených na formuláři vč. potvrzení veterinárního lékaře. 4) Chovatel oznámí v hlášení vrhu narození všech koťat, i uhynulých. U uhynulých koťat vepíše datum uhynutí do kolonky Jméno kotěte". Dále na formuláři vyznačí, pro která koťata případně žádá vystavení přetisku NENÍ URČEN K CHOVU a to tak, že za jméno kotěte do rubriky poznámka vepíše slova přetisk" a připojí svůj podpis. Do jednoho roku věku je možno na žádost majitele vystavit rodokmen bez přetisku. Žádost musí být doplněna písemným souhlasem chovatele. V tomto případě hradí poplatek za vystavení nového rodokmenu majitel, nikoli chovatel. Pro koťata, u kterých byly zjištěny neodstranitelné závady, nebo závady genetického rázu bude uveden přetisk NEVHODNÝ K CHOVU. 5) Chovatel ručí za správnost údajů ohledně rasy, barvy a pohlaví koťat. Změny jména nebo omyly v určení pohlaví mohou být na rodokmenu opraveny pouze registrem chovu. Chyby v rodokmenu,které vznikly vinou registru a byly zjištěny chovatelem, opraví registr bezplatně. Chovatel hradí opravu chyb, které sám zavinil. Neopravené rodokmeny jsou neplatné. 6) Pro každé kotě, zapsané v registru, bude vystaven průkaz původu se čtyřmi generacemi předků. 7) Průkaz původu, který není podepsán chovatelem, je neplatný. 8) Kočka nesmí mít mužské jméno a kocour nesmí mít ženské Jméno. Pokud je ve jméně též barevné označení, má být totožné se skutečnou barvou kotěte. 9) Pokud chovatel splnil ustanovení pod bodem 3, obdrží od registru chovu BOHEMIA CAT CLUB průkazy původu během 4 týdnů. a) Rodokmeny budou zaslány na adresu chovatele a budou uhrazeny obratem složenkou typu C nebo převodem na bankovní účet klubu. Pokud nebudou uhrazeny, další rodokmeny nebudou vyhotoveny, dokud nebudou zaplaceny předchozí.

5 10) U plánovaného meziplemenného křížení je nutné žádat o posudek, k jaké rase kočka náleží. O tom rozhodne posuzovatel na výstavě, které se mláďata mohou zúčastnit po 6. měsíci života. Podmínkou vystavení průkazu původu je ocenění známkou VÝBORNÁ. Bez těchto náležitostí nemohou být kočky zařazeny do chovu a nebude jim vydán průkaz původu. EXPERIMENTÁLNÍ PRŮKAZY PŮVODU 1. Experimentální průkazy původu se zásadně vystavují v tom případě, když tři generace předků nejsou téže rasy. 2. Experimentální' rodokmen může být vystaven pro kočku určité uznané rasy, kterou chovatel získal bez průkazu původu. Kočka bude vystavena od 6. měsíce věku na některé mezinárodní/národní výstavě BOHEMIA CAT CLUB nebo jiné výstavě WCF a pokud obdrží hodnocení VÝBORNÁ a posudek bude podepsán 2 posuzovateli, obdrží experimentální rodokmen a k vlastnímu jménu může být připojen název chovné stanice. Kočka může být vystavena jen jednou a jen v tuzemsku. KOŤATA, JEJICH VÝCHOVA A PRODEJ 1. Vrhy koťat budou pojmenovány v abecedním pořadí. Chovatelé, kteří přešli z jiných organizací, pokračují ve sledu abecedy své chovné stanice. Nově začínající chovatelé nemusí začínat písmenem A", ale mohou si vybrat libovolné písmeno z abecedy. 2. Koťata budou vychovávána tak, aby byla oddaná člověku a navyklá udržovat čistotu. 3. Každý chovatel, který je členem BOHEMIA CAT CLUB, je plně zodpovědný za vyhledání nových domovů pro koťata narozená v jeho chovné stanici. Bude se sám snažit nalézt zájemce o svá koťata na prodejních výstavách BOHEMIA CAT CLUB nebo jiných svobodných klubů u nás i v zahraničí. Bude využívat inzertních možností u nás i v zahraničí. Pokud opakovaně neuspěje, sám ze své vůle omezí nebo zamezí narození koťat pomocí vhodných antikoncepčních prostředků. 4. Chovatel může prodat koťata až po dovršení 12 týdnů života. Koťata budou očkovaná, odčervená a v dobré fyzické kondici. Předá novému majiteli průkaz původu a očkovací průkaz. V případě potřeby bude vystaven i transfer na žádost chovatele. K jeho vystavení je nutné dodat adresu budoucího majitele. Bez tohoto údaje NEBUDE transfer vystaven. 5. Prodej koťat obchodníkům se zvířaty, překupníkům, ZOO prodejnám, na pokusy, do kožešinových farem nebo jako živá potrava je zakázán. Prohřešek proti tomuto ustanovení má za následek zánik členství. 6. Chovateli se doporučuje, aby, pokud je to v jeho moci, zkontroloval vývoj a způsob chovu kotěte u nového majitele. Má možnost tento nárok zakotvit do smlouvy o prodeji kotěte, kterou jistě ve vlastním zájmu uzavře. 7. Chovatel si vede evidenci vrhů koťat pro vlastní potřebu i pro případ, že by byl nucen se jím prokázat s ohledem na bod 5 článku PRŮKAZY PŮVODU. Formulář není pro chovatele závazný.

6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ a) Členové BOHEMIA CAT CLUB mohou být členy dalších klubů chovatelů koček se zaměřením na určitou rasu, zejména zahraničních zájmových klubů. Průkazy původu mohou nárokovat pouze u jednoho chovatelského klubu. b) Zejména s ohledem na internacionální propojení BOHEMIA CAT CLUB budou chovatelé chránit pověst svou i pověst BOHEMIA CAT CLUB tím, že pokud ve svém chovu zjistí nějakou přenosnou chorobu, provedou striktní karanténu chovu, nebudou se zúčastňovat výstav, vyžadovat nebo poskytovat krytí či prodávat koťata. Vyčkají vyjádření veterinárního lékaře. Karanténa by měla trvat 3 měsíce. c) Členové Bohemia Cat Clubu se zavazují k tomu, testovat své kočky na rizikové choroby vyskytující se u jimi chovaného plemene (HCM, PKD apod). Zavazují se, že pozitivně testované kočky nebudou nadále využívány v chovu a budou neprodleně kastrovány.

7 Uznané rasy koček: Chovatelský řád Bohemia Cat Club Dlouhosrsté Persian PER BritishLonghair BLH Colourpoint PER Deutsch-Langhaar DLH. TraditionalLonghair TLH Polodlouhosrsté Aphrodite'sGiant APL NorwegianForestCat NFO AmericanCurlLonghair ACL OrientalSemi-Longhair OSL Balinese BAL Ragdoll RAG BurmillaLonghair BML Ragamuffin RGM Cymric CYM SacredBirman SBI Household Pet HHP HighlandFold SFL Japanese Bobtail Longhair JBL Siberiancat / Neva Masquerade SIB Karelian Bobtail Longhair KAL Somali SOM Kurilian Bobtail Langhaar KBL SelkirkRexLonghair SRL LaPermLonghair LPL * Tiffanie TIF* Maine Coon MCO Turkish Angora TUA MunchkinLonghair MNL * Turkish Van TUV Nebelung NEB* Ural RexLonghair URL York YOR Krátkosrsté Aphrodite'sGiant APS Ceylon CEY Abyssinian ABY Chartreux CHA AmericanCurlShorthair ACS CornishRex CRX Anatoli ANA Devon Rex DRX ArabianMau ARM Don Sphynx DSX AmericanShorthair ASH ExoticShorthair EXO Asian ASI GermanRex GRX AustralianMist AUM Household Pet HHP AmericanWirehair AWH Japanese Bobtail Shorthair JBS Bengal BEN Karelian Bobtail Shorthair KAS BurmillaShorthair BMS Kanaani KAN Bombay BOM Kurilian Bobtail Shorthair KBS BrazilianShorthair BRA CelticShorthair KKH BritishShorthair BRI Korat KOR Burmese BUR LaPermShorthair LPS Manx MAN EgyptianMau MAU MunchkinShorthair MNS Ocicat OCI Russian Blue RUS ScottishFold SFS Singapura SIN Sphynx SPH SelkirkRexShorthair SRS Ural RexShorthair URS Siamské a orientální Mekong Bobtail MBT Siamese SIA OrientalShorthair OKH Thai THA Peterbald PBD Tonkinese TON

CHOVATELSKÝ ŘÁD ČSCH-SCHK Zásady pro chov a plemenitbu koček (revize znění platná od 1.3.2012)

CHOVATELSKÝ ŘÁD ČSCH-SCHK Zásady pro chov a plemenitbu koček (revize znění platná od 1.3.2012) CHOVATELSKÝ ŘÁD ČSCH-SCHK Zásady pro chov a plemenitbu koček (revize znění platná od..0). Chovatelský řád Zásady pro chov a plemenitbu koček I. Základní ustanovení II. Práva a povinnosti chovatele III.

Více

Zápisní řád 1. Všeobecně 2. Právo chovat

Zápisní řád 1. Všeobecně 2. Právo chovat Zápisní řád 1. Všeobecně 1.1. Zápisní řád Klubu chovatelů čivav a naháčů (dále jen Klub KCHČaN) má za úkol podporovat chov plemene čivava a mexický naháč dle platného standardu FCI při zachování biologického

Více

1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl.

1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl. Čl. I Základní ustanovení Zápisní řád ACC o.s. 1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl. Zápisní

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD 1. Preambule 2. Chov a jeho řízení

ZÁPISNÍ ŘÁD 1. Preambule 2. Chov a jeho řízení ZÁPISNÍ ŘÁD 1. Preambule 1.1 Cílem Czech Malinois Clubu o.s.(dále jen klub) je chov čistokrevných plemen psů s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh

Více

Zápisní řád. Článek I Základní ustanovení

Zápisní řád. Článek I Základní ustanovení 1 Zápisní řád Článek I Základní ustanovení 1. Cílem Spolku českého strakatého psa, o.s. (dále jen Spolku) je chov plemene český strakatý pes s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého

Více

SHIH-TZU KLUB EVROPA

SHIH-TZU KLUB EVROPA SHIH-TZU KLUB EVROPA Obsah : Stanovy Standard SHIH-TZU Zápisní řád Kárný řád STANOVY S H I H - T Z U KLUBU E V R OPA ****************************************************** Chovatelský klub psů tibetského

Více

III. Chovní jedinci.

III. Chovní jedinci. CHOVATELSKÝ ŘÁD a ZÁPISOVÝ ŘÁD SPC, o.s - ( Shar-pei club, o.s. ) I. Úvodní ustanovení 1. Pro členy Shar-pei clubu je v plném rozsahu závazný chovatelský a zápisní řád ČMKU, doplněný o dodatky pro chov

Více

P E K I N É Z K L U B

P E K I N É Z K L U B P E K I N É Z K L U B Z Á P I S N Í Ř Á D 1 Účel a působnost: 1. Tento řád upravuje pravidla zápisu čistokrevných psů plemene Pekinéz, jeho ustanovení jsou závazná pro všechny členy Pekinéz klubu /dále

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ I. Všeobecná ustanovení 1. Chov švýcarských honičů je chovem kontrolovaným. Kontrolovaným chovem se rozumí, že klub stanovuje podmínky chovnosti a výběr krycího

Více

POVAHOVÝ TEST 1. Chování psa při měření Pes stojí na pevné (dřevěné) desce, člen bonitační komise provádí měření dle bonitační karty.

POVAHOVÝ TEST 1. Chování psa při měření Pes stojí na pevné (dřevěné) desce, člen bonitační komise provádí měření dle bonitační karty. POVAHOVÝ TEST 1. Chování psa při měření Pes stojí na pevné (dřevěné) desce, člen bonitační komise provádí měření dle bonitační karty. Psovod drží psa buďto pouze za vodítko či obojek nebo může přidržovat

Více

Zápisní řád KCHHMO. Preambule

Zápisní řád KCHHMO. Preambule Zápisní řád KCHHMO Preambule Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů (nadále KCHHMO) je členským subjektem Českomoravské kynologické jednoty a spadá pod jeji plemennou knihu. KCHHMO zajišťuje chovatelský

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD. 3.6 Přešla-li březí fena do vlastnictví jiné osoby, přecházejí na tuto osobu veškeré závazky, pokud nebylo písemně sjednáno jinak.

CHOVATELSKÝ ŘÁD. 3.6 Přešla-li březí fena do vlastnictví jiné osoby, přecházejí na tuto osobu veškeré závazky, pokud nebylo písemně sjednáno jinak. CHOVATELSKÝ ŘÁD Článek l.0 - Úvodní ustanovení 1.1 Chovatelský řád slouţí k řízení a usměrňování chovu plemene dobrman v ČR. 1.2 Chovatelský řád vytváří předpoklady pro rozvoj chovu dobrmanů v souladu

Více

2.10. 2013 Upozornění na změny ve Výstavním řádu ČMKU

2.10. 2013 Upozornění na změny ve Výstavním řádu ČMKU 2.10. 2013 Upozornění na změny ve Výstavním řádu ČMKU P ČMKU na svém zasedání dne 12.9.2013 provedlo dílčí změny ve Výstavním řádu ČMKU. K uvedeným úpravám došlo ze dvou důvodů. Platí nový Výstavní řád

Více

VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU 3. vydání

VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU 3. vydání VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU 3. vydání Článek 1 - Účel výstavního řádu Výstavní řád ČMKU navazuje na znění Mezinárodního výstavního řádu FCI a platí pro výstavy psů pořádané na území ČR. Upravuje podmínky tak, aby

Více

ZÁPISNÍ a CHOVATELSKÝ ŘÁD pro Catahoula Club EU

ZÁPISNÍ a CHOVATELSKÝ ŘÁD pro Catahoula Club EU ZÁPISNÍ a CHOVATELSKÝ ŘÁD pro Catahoula Club EU Zápisní řád slouží pro řízení chovu plemene leopardí pes z Louisiany (LC). Pro členy Catahoula Club EU platí v plném rozsahu Zápisní řád ČMKU s těmito dodatky:

Více

Bonitační řád Pannonia Klub / dále jen Klub / I. Základní ustanovení

Bonitační řád Pannonia Klub / dále jen Klub / I. Základní ustanovení Bonitační řád Pannonia Klub / dále jen Klub / I. Základní ustanovení 1. Cílem bonitačního řádu / dále jen řád / je stanovení jednotného postupu pro pořádání a organizování bonitací a jednotného výkladu

Více

VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek a druhy zkoušek

VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek a druhy zkoušek VŠEOBECNÁ ČÁST. Účel zkoušek a druhy zkoušek Zákon o myslivosti č. 449/00 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví v 44, že uživatel honitby je povinen držet a v honitbě používat lovecké psy. Loveckým

Více

technická podpora a správa webových stránek:

technická podpora a správa webových stránek: 1 VÝBOR KLUBU CHOVATELŮ BICHON Á POIL FRISÉ Sdělení: Na základě jednání výroční členské schůze ze dne 4. 10. 2009, která uložila ustanovit zvoleným členům výboru rozvržení do jednotlivých funkcí, se 23.

Více

Národní dostihový a coursingový řád ČMKU

Národní dostihový a coursingový řád ČMKU Národní dostihový a coursingový řád ČMKU 1. Obecná ustanovení 1.1 Účel řádu Dostihy a coursingy v České republice se konají podle Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI s výjimkami dále uvedenými.

Více

N á v r h pro korespondenční projednání Okresními mysliveckými spolky VŠEOBECNÁ ČÁST

N á v r h pro korespondenční projednání Okresními mysliveckými spolky VŠEOBECNÁ ČÁST N á v r h pro korespondenční projednání Okresními mysliveckými spolky VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek a druhy zkoušek Zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví v 44, že uživatel

Více

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA )

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo zemědělství Č.j.: 90314/2012-MZE 14112 PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo

Více

MEZINÁRODNÍ CHOVATELSKÝ ŘÁD F.C.I.

MEZINÁRODNÍ CHOVATELSKÝ ŘÁD F.C.I. MEZINÁRODNÍ CHOVATELSKÝ ŘÁD F.C.I. PREAMBULE 1. Mezinárodní chovatelský řád Fédération Cynologique Internationale (FCI) je závazný pro všechny členské země a smluvní partnery. Tento chovatelský řád FCI

Více

Příručka pro žadatele

Příručka pro žadatele Místní akční skupina Via rustica, o.s. Registrační číslo MAS: 08/005/41100/563/000178 Sídlo: nám. Svobody 320, 39501 Pacov Kancelář: Španovského 319, 39501 Pacov Příručka pro žadatele ucházející se o podporu

Více

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S.

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. OBSAH ČLÁNEK 1: ZALOŽENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ... 1 ČLÁNEK 2: NÁZEV A SÍDLO... 1 ČLÁNEK 3: PŘEDMĚT ČINNOSTI KLUBU... 1 ČLÁNEK 4: TRVÁNÍ KLUBU... 1 ČLÁNEK 5: JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) Place Albert 1er, 13, B 6530 Thuin (Belgique), tel : +32.71.59.12.38, fax : +32.71.59.22.29, http://www.fci.be PREAMBULE MEZINÁRODNÍ CHOVATELSKÝ ŘÁD F.C.I.

Více

Školní řád VOŠ. Část první Obecná ustanovení 3

Školní řád VOŠ. Část první Obecná ustanovení 3 Školní řád VOŠ Obsah Část první Obecná ustanovení 3 Čl. 1 Platnost školního a klasifikačního řádu 3 Čl. 2 Zásady a cíle vzdělávání 3 Čl. 3 Vzdělávání cizinců 4 Čl. 4 Školská rada 4 Čl. 5 Práva studentů

Více

Statut SAZKA KLUBU PREAMBULE

Statut SAZKA KLUBU PREAMBULE Statut SAZKA KLUBU PREAMBULE 1 Úvodní ustanovení 1. SAZKA KLUB je věrnostní program, který SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze dne 28.

Více

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY KTERÝMI PRO POSKYTOVÁNÍ PODMÍNKY DOTACE PRO POSKYTOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR. Modernizace zemědělských podniků

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY KTERÝMI PRO POSKYTOVÁNÍ PODMÍNKY DOTACE PRO POSKYTOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR. Modernizace zemědělských podniků 30.4.2008 17:34:02 I.1.1 18. KOLO KVĚTEN DUBEN 2008 PRAVIDLA, PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY KTERÝMI PRO POSKYTOVÁNÍ SE STANOVUJÍ PODMÍNKY DOTACE PRO POSKYTOVÁNÍ NA PROJEKTY DOTACE NA PROJEKTY

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více