Výstavní řád s úpravami platnými od

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výstavní řád s úpravami platnými od 1.1.2005"

Transkript

1 Výstavní řád s úpravami platnými od (Digitalizováno podle znění otištěného v Informačním zpravodaji č.3/2004) Kapitola I Mezinárodní výstava Článek 1 A) Aby organizátor získal právo uspořádat mezinárodní výstavu a s tím i právo udělování titulů CAC, CAP, CACIB, CAPIB, CAGCIB, CAGPIB, CACE a CAPE, musí informovat generální sekretariát FIFe nejméně jeden měsíc před přesným datem konání výstavy. Současně musí splnit příslušné podmínky daných pravidel. B) Každý rok se koná v rámci FIFe světová výstava, která je pořádána podle následujících pravidel: a) Každá země, která má zájem o uspořádání světové výstavy, zašle svou žádost předsednictvu FIFe. O konání světové výstavy rozhoduje předsednictvo FIFe. V případě neuspokojených žádostí není možné konat světovou výstavu podruhé v tomtéž státě. b) Světová výstava se koná vždy poslední víkend v říjnu. Datum výstavy musí být stanoveno nejméně 2 roky předem a musí být přesně uvedeno v kalendáři FIFe. c) Světové výstavy se mohou zúčastnit kočky, jejichž kvalifikace byla v předchozím roce následující: - koťata 3-6 měsíců: nejméně 1 x V1. Tato kvalifikace platí jen pro třídu mláďata 6-10 měsíců: BIV (Best in Variety - Vítěz barevné variety) nebo nominace pro BIS nebo 3 x V1 - dospělé kočky: BIV nebo nominace pro BIS nebo minimálně titul IC/IP nebo zvíře, které bylo kvalifikováno v kategorii 3-10 měsíců během 13 měsíců před světovou výstavou - domácí kočky (tř. 14): nominace pro BIS. Tato kvalifikace je přezkoumána a potvrzena příslušným svazem země, jehož je vystavovatel členem. Všechny kočky, které zvítězí v BIS, obdrží titul World Winner (WW) Světový vítěz s uvedením letopočtu. d) Ve stejném termínu, v němž se koná světová výstava, nesmí být v Evropě povolena jiná výstava pod patronací FIFe. Výjimky: Norsko, Švédsko, Velká Británie a Island, neboť členové těchto zemí vzhledem k podmínkám karantény nemohou se zvířaty překročit hranice. C) Skandinávské země (Norsko a Švédsko) mohou jedenkrát za rok organizovat výstavu podle pravidel platných v rámci FIFe pro světovou výstavu s výjimkou čl. 1, bod Bb, Bd Výstavního řádu. Vítězové BIS získávají titul Scandinavian Winner (SW) Vítěz Skandinávie - s uvedením letopočtu. D) Výstavy se mohou konat v libovolný den. Během jednoho týdne se mohou konat dvě výstavy. Člen FIFe je oprávněn ročně organizovat přesně neurčený počet dvou jednodenních výstav se dvěma certifikáty. Článek 2 1. Výstavy označované jako mezinárodní musí splňovat následující podmínky: a) musí být přítomen jeden nebo více mezinárodních posuzovatelů, přičemž nejméně jeden musí být ze zahraničí; b) při přejímce zvířat musí být přítomen veterinární lékař, který kočky prohlédne a který musí být během celé výstavy k dosažení; u zdvojených výstav, kdy se konají dvě samostatné výstavy ve dvou po sobě následujících dnech, mohou být kočky, které mají být vystaveny po oba dny, prohlédnuty veterinářem jen první den, pokud výstavní výbor nestanoví jinak; c) kočky musí být očkovány podle požadavků země, kde se výstava koná, proti panleukopenii a kočičí rýmě (rhinotracheitis); toto očkování musí být provedeno nejméně 15 dnů před konáním výstavy. Kočky musí být očkovány nejméně každý druhý rok. Poslední očkování musí být provedeno nejpozději 2 roky (730 dní) před výstavou, Očkování proti vzteklině se řídí platnými národními ustanoveními; d) posuzovatelé a pořadatelé výstavy musí být pojištěni; organizace, které nemohou své zahraniční posuzovatele, posuzovatele-žáky a stevardy, kteří jsou činní na výstavě, pojistit, je musí předem o této okolnosti informovat, aby měli možnost se pojistit sami; e) doporučuje se, aby posuzovatelé, posuzovatelé-žáci a stevardi byli očkováni proti tetanu; f) přihlášeno do soutěže a zapsáno v katalogu musí být nejméně 150 koček; pokud není dosažen tento počet 14 dní před výstavou, je třeba takovou výstavu považovat a prohlásit za národní s počtem nejméně 80 koček; z počtu 150 koček, požadovaného pro MVK, musí být nejméně 80% koček zapsaných v plemenných knihách; g) v zemích s rozvojovými oblastmi a ve zvláštních případech může dát FIFe souhlas ke konání MVK s méně než 150 kočkami za předpokladu, že koček bude nejméně 100 a že důvod k žádosti o výjimku bude akceptován předsednictvem FIFe, 2. Na výstavách koček je zakázáno vystavovat divoká zvířata, 1

2 Článek 3 V zemích, v nichž je organizace členem národního svazu (federace), musí být žádost o povolení konat mezinárodní výstavu podávána prostřednictvím sekretariátu národního svazu. Článek 4 Žádost o povolení konání mezinárodní výstavy podléhá povinnosti zaplatit poplatek, jehož výši stanovuje Generální shromáždění FIFe. Současný (2004) poplatek za mezinárodní výstavu činí 180 EUR, za konání národní výstavy (NVK) 60 EUR. Je-li dvoudenní výstava rozdělena na dva dny podle kategorií, platí se poplatek jako za jednu výstavu. Článek 5 a) je-ii na stejné datum plánováno více výstav (národních nebo mezinárodních), musí být mezi místy konání výstav vzdálenost nejméně 400 km (po silnici). Pravidlo vzdálenosti 400 km platí pro výstavy, u kterých bylo při žádosti o konání uvedeno datum a místo konání. U výstav, kde nebylo uvedeno místo konání, není vydáno povolení konat výstavu v případě, že se dodatečně uvedené místo konání výstavy nachází ve vzdálenosti do 400 km od místa, kde se koná již povolená výstava. U výstav, hlášených na stejný termín, má přednost ta, která byla hlášena dříve. Výstavy koček, které se konají ve stejném termínu v místech do 400 km, je možné realizovat jen pokud s tím souhlasí příslušní členové FIFe. Písemný souhlas musí být zaslán na sekretariát FIFe nejméně 2 měsíce před konáním výstavy. Hlášení termínů výstav sekretariátu FIFe smí být nejvíce na 10 dalších let. Termíny výstav, již uvedené ve výstavním kalendáři, zůstávají v platnosti. aa) pro ČSCH platí pravidlo, že mezi výstavami pořádanými v ČR musí být časový odstup minimálně 14 dní. Pro povolení kratšího časového odstupu musí být doložen souhlas organizace, jejíž výstava byla povolena dříve. b) Výjimky platí pro: - Norsko, Švédsko, Velkou Británii, Island - zámořské země (tyto mohou organizovat výstavy, i když mezi místem jejich konání je menší vzdálenost než 400 km po silnici nebo vlakem) c) Zkouška na posuzovatele může být složena na mezinárodní jednodenní výstavě nebo na mezinárodní dvoudenní výstavě nebo první den ze dvou jednodenních výstav se dvěma certifikáty, pokud je přítomno nejméně 50 koček v kategorii I, II, III a nejméně 40 koček v kategorii IV. d) Posuzovatelé FIFe mohou posuzovat na výstavách CFA mimo Evropu, posuzovatelé CFA mohou posuzovat na výstavách FIFe. Každý posuzuje tu kategorii, na kterou má oprávnění. Článek 6 Na každé mezinárodní výstavě by měla být udělena kokarda FIFe. Kapitola II Organizace národních a mezinárodních výstav Článek 7 Na národní výstavě má organizátor právo udělování titulů CAC a CAP; počet vystavovaných koček musí být nejméně 80, z toho nejméně 80 % musí být zapsáno v hlavní nebo experimentální plemenné knize. Dále viz Kapitola I, čl. 3, 4, 5. Článek 8 Organizátoři výstav jsou povinni: a) zvolit posuzovatele z těch, kteří jsou uvedeni v oficiálním seznamu posuzovatelů FIFe. Stejně tak mohou zvolit posuzovatele, kteří patří k nezávislému, FIFe uznávanému klubu v Anglii nebo USA s podmínkou, že tito posuzovatelé smí posuzovat jen ta plemena a variety, k jejichž posuzování mají oprávnění ve své zemi. Tito posuzovatelé musí být nahlášeni generálnímu sekretariátu FIFe; b) zaslat členským svazům FIFe program výstavy obsahující: - datum konání výstavy - místo a adresu konání výstavy - datum uzávěrky přihlášek - výši klecného - možnosti umístění koček noc před výstavou a během následujících nocí -jména posuzovatelů s uvedením kategorií, které mají posuzovat: I, II, III, IV - seznam hotelů, kde je možno mít kočky, aby si vystavovatelé mohli zajistit ubytování - veterinární podmínky a podmínky pro přechod hranic - začátek a konec výstavy - číslo účtu (banky apod.), na které musí být zasláno klecné; c) vedení výstavy je povinno uchovat nejméně 3 roky následující podklady: - všechny kopie posudků 2

3 - kopii seznamu koček, které byly nominovány pro BIS - originály seznamů nominací koček, navržených jednotlivými posuzovateli - katalog výstavy spolu s výsledkovou listinou; d) vedení výstavy je povinno předat posuzovateli před posuzováním potřebné doklady, tj.: - správně vyplněné posuzovatelské listy - soupis posuzovaných zvířat nebo dostatečný počet formulářů pro tento soupis - formuláře pro nominaci do BIS - formulář pro vyúčtování cestovních výloh - formuláře vysvědčení pro stevardy - formulář vysvědčení žáka, event. pro posuzovatelskou stáž. Všechny požadované formuláře musí být vyhotoveny v němčině a angličtině, event, v češtině. e) v každém posuzovatelském kruhu musí být v blízkostí stolu posuzovatele k dispozici klece nejméně pro 4 kočky; f) organizátor je povinen sdělit pozvaným posuzovatelům nejméně 14 dnů před výstavou jméno hotelu a způsob dopravy do hotelu; g) klece u posuzovatelů musí mít dělící stěny; h) každý člen FIFe může organizovat prezentaci koček na výstavách následujícími třemi způsoby: 1) stevard přináší k posouzení kočky z jejich klecí a odnáší je zpět; pokud je to možné, neměl by přinášet k posouzení vlastní kočku. U tohoto způsobu předvádění musí být minimálně 2 stevardi; 2) nebo k posouzení může donést kočku majitel nebo jím pověřená osoba; pokud by majitel nemohl z jakéhokoli důvodu prezentovat kočku sám, musí být k dispozici stevard. Tento způsob prezentace koček se ve výstavním kalendáři označuje odlišně (např.*) 3) vystavovatel má možnost sám umístit kočku do klece u posuzovatele; jakmile jsou kočky umístěny v příslušných klecích u posuzovatele, musí vystavovatelé opustit posuzovatelský kruh; posuzovateli předvádějí kočky stevardi; po skončení posuzování si vystavovatelé na vyzvání své kočky odnesou. Při použití způsobu 2 a 3 stevard vyvolá číslo klece kočky, kterou posuzovatel bude posuzovat nebo umístí číslo u posuzovatele U těchto dvou způsobů prezentace koček, pokud by vystavovatel nemohl nebo nechtěl přinést kočku sám k posouzení nebo umístit do klece u posuzovatele, je stevard povinen ji přinést i odnést Při všech třech způsobech předvádění koček musí mít posuzovatel k dispozici nejméně 1 stevarda t Rovněž musí mít k dispozici nejméně 4 klece pro posuzování Kočka může být prohlášena za nepřítomnou teprve tehdy, když je tato skutečnost potvrzena sekretariátem výstavy (výstavním výborem) t Během volby nejlepších zvířat (81S) musí kočky prezentovat výhradně stevardi Článek 9 Placení výstavních poplatků V rámci ČSCH platí členové výstavní poplatek přímo pořádající organizaci (klubu) podle možností uvedených v propozicích výstavy. Článek 10 V rámci ČSCH jsou vystavovatelé, kteří se chtějí zúčastnit jakékoli výstavy v ČR nebo v zahraničí, povinni nechat si přihlášku potvrdit svou mateřskou organizací/klubem, která je současně odpovědná za řádné zaplacení klecného. Přihlášky poslané bez tohoto potvrzení mohou být odmítnuty. Organizátor výstavy má právo odmítnout přihlášku i bez udání důvodu. Článek 11 a) za každou přihlášenou kočku zapsanou v katalogu musí vystavovatel zaplatit klecné, a to i v případě její nepřítomnosti. Pokud se vystavovatel nemůže výstavy zúčastnit a chce-li, aby mu bylo vráceno klecné, je povinen toto sdělit pořadateli výstavy před datem uzávěrky (rozhodující je datum poštovního razítka). V rámci ČSCH může zvíře, přihlášené na výstavu, odhlásit pouze jeho majitel, který je podepsán na přihlášce, a to písemně. b) Soutěže se mohou zúčastnit pouze kočky zapsané v katalogu. c) Bez výslovného povolení pořadatele nesmí kočky opustit výstavu před jejím ukončením. Pokud tak učiní, může výstavní výbor jejich výsledky anulovat. Článek 12 Pořadatel výstavy je povinen: a) zaslat zahraničním účastníkům v dostatečně dlouhé lhůtě před výstavou potvrzení přihlášky; s potvrzením přihlášky se zasílá vystavovateli seznam přítomných posuzovatelů. Z takto uvedených jmen musí nejméně 80 % souhlasit s posuzovateli, kteří se výstavy skutečně zúčastní (výjimka. nepředvídatelné události, úraz, nemoc apod.) V potvrzení o přijetí zvířete na výstavu se povinně uvádí adresa, kde se výstava koná. Doporučuje se připojit plánek města s vyznačením místa konání výstavy; b) stanovit pro každou výstavu výstavní poplatky (klecné). c) zajistit nezbytné a bezpečné vybavení výstavy - dostatečně velké klece (pro 1 kočku min. 50x50x50 cm) 3

4 - ve dvoukleci mohou být maximálně 3 kočky, výjimky jsou povoleny pro vrhy - při stavění klecí musí být ponechán odstup nejméně 1,25 m mezi jednotlivými řadami (uličky pro návštěvníky) - klece nesmí být v žádném případě (ani pro BIS) stavěny na sebe. d) Do 40 dnů po skončení výstavy zaslat každému národnímu svazu, jehož členové se výstavy zúčastnili, katalog s výsledkovou listinou. e) Při zařazování koček do tříd dbát na věk zvířete (rozhoduje první nebo druhý den dvoudenní jednocertifikátové výstavy - vystavovatel může zvolit zařazení do třídy). f) Pokud při přejímce zjistí veterinář podezření na přenosné onemocnění, je povinností pořádající organizace nahlásit tuto skutečnost chovatelské komisi a mateřské organizaci/klubu vystavovatele. Kapitola III Možnost účasti na výstavách Článek 13 a) Vystavovatel organizace/klubu, která není členem FIFe, se může zúčastňovat výstav, konaných pod patronací FIFe za ' podmínky, že předloží certifikáty titulů dosažených na výstavách FIFe výstavnímu výboru ke kontrole. b) Členové organizací/klubů FIFe se mohou zúčastňovat výstav non FIFe a členové non FIFe organizací výstav FIFe za podmínek uvedených v Dodatku k Výstavnímu řádu. Článek 14 a) Kočky musí během výstavy dosáhnout věku nejméně 3 měsíců. Toto pravidlo platí pro národní i mezinárodní výstavy, semináře, plemenné a propagační výstavy. b) Před vstupem na výstavu musí mít kočky ostříhané špičky drápků. Článek 15 a) Na výstavu nesmí: - kojící kočky - březí kočky - kočky s odstraněnými drápky - hluché kočky Bílé kočky musí mít veterinární osvědčení, že nejsou hluché. b) Výstavy se smí zúčastnit: - tetované kočky - kočky vystavené pod svým fenotypem, pokud se tento liší od genotypu. V těchto případech musí být v rodokmenu uveden nejen ověřený genotyp, ale i fenotyp. Fenotyp musí odpovídat EMS kódu a musí být uveden v závorkách. c) Pokud je to možné, doporučuje se čipování koček, které je užitečnou formou identifikace chovných a výstavních zvířat. Článek 16 Ze soutěže jsou vyloučeny: a) agresivní kočky - tj. nejsou-li dva různí stevardi schopni kočku vyjmout z klece; pokud je kočka agresivní na třech výstavách, může národní svaz nebo klub tuto kočku vyloučit ze všech výstav; b) monorchidní kocouři nebo kocouři s jinou anomálií varlat; Toto pravidlo neplatí pro kocoury mladší 10 měsíců. V případě sporu rozhoduje s konečnou platností veterinární lékař působící na výstavě. Posuzovatelé jsou povinni tuto skutečnost zaznamenat do posudku. c) dopované kočky (jimž byly podány utišující prostředky nebo látky zvětšující oční pupily či sedativa); v případě sporu rozhoduje s konečnou platností veterinární lékař působící na výstavě; d) kočky, které byly podrobeny kosmetickým zásahům např. barvení, barevnému přelivu nebo kočky příliš silně napudrované; e) kočky, kterým byly odstraněny (amputovány) drápky; f) kočky vyznačující se nápadně špatným zdravotním stavem; s konečnou platností rozhoduje veterinární lékař působící na výstavě; g) nedostatečně čisté kočky (např. se špinavýma ušima, s parazity apod.); h) kočky s poty- nebo oligodaktylií; i) kočky, které neprošly vstupní veterinární kontrolou, nebo kočky, u nichž bylo v průběhu výstavy zjištěno onemocnění; tyto kočky musí být okamžitě umístěny do karantény; j) kočky trpasličího vzrůstu; k) slepé kočky; I) šilhající kočky; m) kočky s bílými skvrnami, jež nejsou povoleny standardem; n) kočky se znatelnou kýlou. 4

5 Článek 17 Obecné vady vylučující certifikát; a) všechny deformace ocasu (s výjimkou kastrátů) b) předkus nebo podkus větší než 2 mm c) křivá čelist d) tendence k šilhání e) poranění oka (např. onemocnění rohovky) f) překrmené nebo podvyživené kočky g) anomálie jako promáčkliny, výstupky nebo rozštěpení lebky a všechny anomálie lebky, jež mají za následek asymetrický obličej nebo hlavu h) deformace hrudního koše včetně plochého hrudníku, odchylný tvar hrudních kostí (sternum, xiphisternum) i) jakákoli zjevná deformace páteře a jakákoli zjevná slabost zadní části těla j) jazyk trvale vyčnívající z tlamy nebo vyčnívající zuby k) zkrácené zuby (vylučuje známku výborná) I) abnormální velikost a tvar očí a očních víček. Článek 18 Pokud zjistí veterinární lékař působící na výstavě během přejímky zvířat nebo později v průběhu výstavy u vystavené kočky příznaky nějaké choroby, tato kočka i všechna další zvířata, náležející stejnému majiteli nebo majiteli, žijícímu s ním ve společné domácnosti, musí okamžitě opustit výstavní prostory. Kapitola IV Tituly zadávané v rámci FIFe Champion Šampion CH Premier Premior PR International Champion Mezinárodní šampion IC International Premier Mezinárodní premior IP Grand International Champion Mezinárodní grandšampion GIC Grand International Premier Mezinárodní grandpremior GIP European Champion Evropský šampion EC European Premier Evropský premior EP FIFe American Champion Americký šampion FIFe FAC FIFe American Premier Americký premior FIFe FAP World Winner Světový vítěz WW Junior Winner Vítěz mladých JW Best in Show Vítěz výstavy BIS Best in Variety Vítěz variety BN Distinguished Merit Vynikající zásluhy DM Dlstinguished Show Merit Vynikající výstavní zásluhy DSM Článek 19 Šampion, Premior - kočka musí obdržet 3 x certifikát CAC/CAP od 3 různých posuzovatelů na 3 různých národních nebo mezinárodních výstavách FIFe. Titul CAC je zadáván v otevřené třídě. Titul CAP je zadáván ve třídě kastrátů. Článek 20 Mezinárodní šampion, Mezinárodní premior - kočka musí obdržet 3 x certifikát CACIB/CAPIB od 3 různých posuzovatelů na 3 mezinárodních výstavách FIFe ve 2 různých zemích. Po obdržení dvou certifikátů CACIB/CAPIB v téže zemi musí třetí získat v zahraničí (s výjimkou členů uvedených v čl. 5 a dodatcích v originálním / cizojazyčném znění řádu). Certifikát CACIB je zadáván ve třídě šampionů, CAPIB ve třídě premiorů. Článek 21 Mezinárodní grandšampion, Mezinárodní grandpremior - kočka musí získat 6 x certifikát CAGCIB/CAGPIB od tří různých posuzovatelů ve třech různých zemích na mezinárodních výstavách FIFe. Po získání čtyř certifikátů CAGCIB/CAPGPIB v téže zemi musí obdržet zbývající dva v zahraničí (s výjimkou členů zemí uvedených v čl. 5b). Certifikát CAGCIB je zadáván ve třídě mezinárodních šampionů, CAGPIB ve třídě mezinárodních premiorů, Článek 22 Evropský šampion, Americký šampion FIFe, Evropský premior Americký premior FIFe - kočka musí obdržet 9 x certifikát CACE - CAPE od tří různých posuzovatelů ve třech různých zemích na mezinárodních výstavách FIFe. Po získání sedmi certifikátů CACE / CAPE v téže zemi musí obdržet zbývající dva v zahraničí (s výjimkou členů zemí uvedených v čl, 5b). Certifikát CACE je zadáván ve třídě mezinárodních grandšampionů, CAPE ve třídě mezinárodních grandpremiorů. 5

6 Článek 22a Junior Winner - kotě musí získat nejméně 5 x titul BIS ve třídách 12 a / nebo 11 na mezinárodních výstavách FIFe. Článek 22b Distinguished Show Merit - kočka musí jako dospělá získat nejméně 10 x titul BIS na mezinárodních výstavách FIFe v časovém rozpětí nejméně 2 roky a 1 den mezi prvním a desátým titulem. Článek 23 Pokud má zvíře obdržet další certifikát od téhož posuzovatele, může být jeho udělení na přání vystavovatele připodepsáno dalším, na téže výstavě činným posuzovatelem. V tomto případě jsou oba certifikáty od téhož posuzovatele považovány, jako by byly uděleny dvěma posuzovateli. Národní posuzovatelé v mimoevropských členských zemích FIFe mohou zadávat certifikáty CAC/CAP bez nutnosti připodepsání dalším posuzovatelem. Článek 24 Diplomy, jež doprovázejí posuzovatelské listy, musí obsahovat jméno kočky. Jinak musí sekretariát výstavy uvést jméno kočky do posudku, jakmile je skončena volba BIS. Článek 25 Jakmile kočka obdrží platný titul (3, 6 nebo 9 certifikátů) musí být (při zohlednění čl. 20, 21 a 22) vystavena ve vyšší třídě. Článek 26 Je zcela na vůli posuzovatele, zda udělí či neudělí certifikát (CAC/CAP, CACIB/CAPIB, CAGCIB/CAGPIB, CACE/CAPE, BIV). Pokud je toho mínění, že zvíře na prvním místě si certifikát nezaslouží, nemusí jej zadat. Důvod neudělení certifikátu musí být ale uveden v posudku. Posudek musí být vyplněn na každé vystavené zvíře, a to i když je diskvalifikováno. To neplatí pro diskvalifikaci podle článku 16f - g při zjištění přítomnosti parazitů. Důvod pro diskvalifikaci musí být v posudku uveden. Tento posudek musí připodepsat veterinární lékař činný na výstavě. Článek 27 Všechna zvířata musí být zapsána v hlavní plemenné knize/experimentální plemenné knize členských svazů FIFe s výjimkou domácích koček, noviců a zvířat podle ustanovení Dodatku k Výstavnímu řádu, bod 1. Článek 28 Certifikáty CAC / CAP, CACIB / CAPIB, CAGCIB / CAGPIB, CACE / CAPE, které jsou uznávány pro udělení titulů Šampion / Premior, Mezinárodní šampion / Mezinárodní premior, Mezinárodní grandšampion / Mezinárodní grandpremior a Evropský šampion / Evropský premior, jsou platné po potvrzení národním svazem / klubem, jehož je vystavovatel členem. Majitel kočky je povinen sdělit svému národnímu sekretariátu do jednoho měsíce obdržení třetího CAC / CAP, CACIB / CAPIB, šestého CAGCIB / CAGPIB a devátého CACE / CAPE a požádat o udělení titulu. Článek 29 Vítěz Best in Show může být volen: - společně z kategorií I (PER/EXO), II (polodlouhosrsté), III (krátkosrsté a somálské) a IV (siamské a orientální) - odděleně z kategorií I (PER/EXO) II (polodlouhosrsté) III (krátkosrsté a somálské) IV (siamské/orientální) Pokud ukončí posuzovatel svou činnost a provede nominaci pro BIS v jedné nebo více kategoriích, nesmí již posuzovat žádné další kočky těchto kategorií. Podmínky pro BIS; kočky předvádí stevard; kočky v BIS musí být předvedeny pod svým katalogovým číslem a příslušným označením barevné variety; pro volbu BIS je závazné, že posuzovatel obdrží písemně pro každou kategorii nominační tabulku, ve které musí být uvedeno u každého zvířete číslo katalogu, pohlaví, EMS kód; doporučuje se též uvést datum narození zvířete a který posuzovatel je nominoval; každý ze sboru posuzovatelů během BIS kočku prohlédne; volba se koná veřejně; pořadatel výstavy může rozhodnout o tom, zda bude hlasování při BIS tajné nebo veřejné; posuzovatelé jsou o způsobu hlasování předem informováni; každý posuzovatel nominuje svého kandidáta, který dosáhl nejméně 97 bodů, tzn. udělí-li posuzovatel zvířeti titul CACE/CAPE a nemá jiného protikandidáta na nominaci, nesmí takové zvíře odmítnout nominovat; 6

7 posuzovatelé vykonávající na výstavě stáž se nesmí zúčastnit hlasování při BIS, ale musí nominovat svá nejlepší zvířata a být volbě BIS přítomni; pokud se koná BI5 pro všechny kategorie společně, musí být v porotě nejméně jeden mezinárodní posuzovatel s aprobací pro všechna plemena; koná-li se BIS odděleně pro jednotlivé kategorie, může volit mezinárodní posuzovatel pro příslušnou kategorii; posuzovatel může nominovat dospělé zvíře i tehdy, když ho porazilo kotě 3-b měsíců nebo mládě b-10 měsíců, nebo zvíře opačného pohlaví téže barevné variety za předpokladu, že toto zvíře dosáhlo nejméně 97 bodů; posuzovatel může nominovat kastráta i tehdy, když byl poražen kastrátem opačného pohlaví za předpokladu, že dosáhl nejméně 97 bodů; v případě rovnosti hlasů je rozhodnuto jedním ze dvou následujících postupů: a) rozhodne posuzovatel, který je na této výstavě činný a má aprobací pro příslušnou kategorii; b) rozhodne se losováním. posuzovatel se během BIS nesmí zdržet hlasování Článek 30 Vítěz variety BN - 95 bodů a) vítěz variety se vybírá ze všech koček dané variety, bez rozdílu věku a pohlaví, pod podmínkou, že jsou přítomna nejméně 3 zvířata této barevné variety; b) v případě vyššího počtu konkurentů mohou být uděleny maximálně 3 tituly Vítěz variety, a to pro koťata 3-6 měsíců, mláďata b-10 měsíců a dospělá zvířata za předpokladu dodržení předchozího pravidla; c) kastráti se této soutěže neúčastní, ale konkurují si navzájem; výjimku tvoří kastrovaná mláďata ve věku nižším než 10 měsíců; d) získalo-li mládě ve věku 6-10 měsíců (tř. 11) titul BIV, může posuzovatel v téže barvě nominovat i kotě ve věku 3-6 měsíců (tř. 12) nebo obráceně. Článek 31 Tituly BIS a BIV musí být uvedeny na posudku a diplomu. Článek 32 Kastráti se neúčastní soutěže BIS ani BIV. Soutěží mezi sebou navzájem o titul Nejlepší kastrát a Vítěz variety - kastrát. Článek 33 Všechna zvířata, která na světové výstavě zvítězí v soutěži Best in Show / Nejlepší kastrát, obdrží titul World Winner (WW) s uvedením roku konání výstavy. Článek 34 Aby kočka dosáhla chovného ocenění Distinguished Merit, musí nejméně 5 jejích potomků získat nejméně titul IC/IP či vyšší. Aby kocour dosáhl chovného ocenění Distinguished Merit, musí minimálně 10 jeho potomků získat nejméně titul IC/IP či vyšší. Platné jsou pouze certifikáty získané na výstavách FIFe. Ocenění se připojuje za celé jméno zvířete. Kapitola V Pravidla pro účast ve výstavních třídách, výstavní třídy FIFe a jejich charakteristika Článek 35 Používané standardy jsou ty, které jsou uznány FIFe. Klasifikace je ta, která je povolena FIFe. Na posudku musí být uvedeno stáří kočky; kočky, které nepatří do žádné uznané variety, mohou být vystaveny pod označením plemene s připojením písmene "x" pro případ neuznané barvy: např. PERx, SBIx, BRIx, BURx nebo OLHx; kočky s neuznanou barvou jsou ohodnoceny známkou: výborná, velmi dobrá nebo dobrá a jsou klasifikovány (1, 2, 3, 4), nemohou však získat certifikát CAC/CAP a vyšší; tyto kočky nemohou být kvalifikovány do soutěže Best in Show; kočky náležející k neuznanému plemeni jsou klasifikovány známkou I, II, III a dále a rovněž nejsou kvalifikovány do soutěže Best in Show, Toto ustanovení platí pro: XLH, XSH, domácí kočky a neuznaná plemena FIFe, tyto kočky ale mohou mezi sebou navzájem soutěžit o ocenění Vítěz neuznané variety nebo plemene. Článek 36 Kočka může soutěžit pouze v té třídě, do které patří. Článek 37 Pokud je kastrován CH, IC, GIC nebo EC, soutěží o titul PR, IP, GIP nebo EP postupně ve třídách kastrátů; dosavadní titul je mu ponechán. 7

8 Článek 38 Výstavní třídy FIFe Třída 1 Evropský šampion Americký šampion FIFe (EC) Třída 2 Evropský premior Americký premior FIFe (EP) Třída 3 Mezinárodní grandšampion (CACE) Třída 4 Mezinárodní grandpremior (CAPE Třída 5 Mezinárodní šampion (CAGCIB) Třída 6 Mezinárodní premior (CAGPIB) Třída 7 Šampion (CACIB) Třída 8 Premior (CAPIB) Třída 9 Otevřená (CAC) Třída 10 Kastráti (CAP) Třída 11 Mláďata 6-10 měsíců Třída 12 Koťata 3-b měsíců Třída 13a Novici Třída 13b Kontrolní Třída 13c Ověřovací, viz Chovatelský řád ČSCH Třída 14 Domácí kočky Evropský šampion, Americký šampion FIFe Do této třídy náleží kočky, které již obdržely titul Evropský šampion (EC) nebo Americký šampion FIFe (FAC) a splnily předpoklady podle čl. 22. Tato třída se dělí podle plemene, barvy a pohlaví pro všechny kategorie. V této třídě se uděluje posudek s poznámkou Čestná cena (EP,HP) a kočky již nejsou klasifikovány. Evropský premior, Americký premior FIFe Do této třídy náleží kastrované kočky, které již obdržely titul Evropský premior nebo Americký premior FIFe a platí zde stejná pravidla jako pro třídu Evropský šampion/americký šampion FIFe. Mezinárodní grandšampion Do této třídy náleží kočky, které již obdržely titul Mezinárodní grandšampion (GIC) a splňují podmínky dle čl. 21. Tato třída se dělí podle plemene, barvy a pohlaví pro všechny kategorie. Uděluje se certifikát CACE. Mezinárodní grandpremior Do této třídy náleží kastrované kočky, které již obdržely titul Mezinárodní grandpremior (GIP) a platí zde stejná pravidla jako pro třídu Mezinárodní grandšampion. Uděluje se certifikát CAPE. Mezinárodní šampion Do této třídy náleží kočky, které již obdržely titul Mezinárodní šampion (IC) a splňují podmínky podle čl. 20. Tato třída se dělí podle plemene, barvy a pohlaví pro všechny kategorie. Uděluje se certifikát CAGCIB. Mezinárodní premior Do této třídy náleží kastrované kočky, které již obdržely titul Mezinárodní premior (IP) a platí zde stejná pravidla jako pro třídu Mezinárodní šampion. Uděluje se certifikát CAGPIB. 8

9 Šampion Do této třídy náleží kočky, které již obdržely titul Šampion (CH). Tato třída se dělí podle plemene, barvy a pohlaví pro všechny kategorie. Uděluje se certifikát CACIB. Premior Do této třídy náleží kastrované kočky, které již obdržely titul Premior (PR) a platí zde stejná pravidla jako pro třídu Šampion. Uděluje se certifikát CAPIB. Otevřená třída Do této třídy náleží kočky, které jsou zapsány v některé z plemenných knih příslušné členské organizace FIFe. Tato zvířata musí během výstavy dosáhnout věku minimálně 10 měsíců (viz čl. 12e). Dělí se podle plemene, barvy a pohlaví ve všech kategoriích. Uděluje se certifikát CAC. Kastráti Do této třídy náleží kastrované kočky za stejných podmínek jako v otevřené třídě. Dělí se podle plemene, barvy a pohlaví ve všech kategoriích. Uděluje se certifikát CAP. Mláďata 6-10 měsíců Do této třídy náleží mláďata, která jsou zapsána v některé z plemenných knih příslušné členské organizace a která dosáhla během výstavy věku minimálně ó měsíců a nedosáhla ještě stáří 10 měsíců. Koťata 3-6 měsíců Pro tuto třídu platí stejná pravidla jako pro mláďata 6-10 měsíců, náleží sem koťata, která ale ještě nedosáhla věku 6 měsíců. Zvířata, která soutěží ve třídách 1-12, soutěží dále o Vítěze variety dle čl. 30 pro nekastrovaná zvířata, dle čl. 32 pro kastráty a dle čl. 29 o Vítěze Best in Show. Novici Kočka může být v této třídě vystavena pouze ve vlastní zemi a ve stáří nejméně 10 měsíců, a to po kontrole národní chovatelskou komisí za dodržení Chovatelského a registračního řádu FIFe. Posouzení provádějí minimálně dva posuzovatelé, kteří musí být písemně informováni o důvodu vystavení zvířete v této třídě. Ve třídě noviců může být zvíře vystaveno pouze jednou. Musí dostat známku Výborná, případně I (pro neuznaná plemena), aby mohlo být zapsáno do plemenné knihy členské organizace FIFe. Na výstavách ČSCH musí mít kočka - novic písemné povolení Chovatelské komise ČSCH-SCHK. Tento souhlas se nevyžaduje pouze u plemene EUR (evropské kočky). Kontrolní třída Zvíře smí být vystaveno v kontrolní třídě na žádost národní chovatelské komise nebo chovatele/vystavovatele. Kontrolu provádějí nejméně dva mezinárodní posuzovatelé FIFe před začátkem oficiálního začátku posuzování. Organizátor výstavy musí předat posuzovatelům písemné zdůvodnění, proč se zvíře předvádí v této třídě. Domácí kočky Domácí kočky se posuzují podle standardu FIFe (viz čl. 35). Článek 39 Klub organizující výstavu může podle místních zvyklostí zařadit ještě další třídy, např.: třídu párů třídu chovných kocourů třídu skupin třídu pro národní chov třídu dovezený zvířat třídu pro chovatelské stanice lidu pro chovné kočky a kocoury třídu veteránů třídu vrhů Organizující klub musí před výstavou informovat posuzovatele, jaké bude posuzovat třídy. Celkový počet zvířat posuzovaných jedním posuzovatelem nesmí překročit plánovaný počet podle Posuzovatelského řádu, čl Pravidla pro posuzování a hodnocení Kapitola VI Článek 40 Na národních a mezinárodních výstavách organizovaných členskými organizacemi/kluby člena FIFe mohou posuzovat jen posuzovatelé uznaní FIFe. Článek 41 Rozhodnutí posuzovatele je nenapadnutelné. Článek 42 Zvířata, která se v době, kdy se posuzuje třída, do které náležejí, nedostaví k posuzování, mohou být dodatečně posouzena; klasifikována mohou být pouze bez pořadí. Za nepřítomná mohou být prohlášena až po potvrzení výstavním výborem. 9

VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU 3. vydání

VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU 3. vydání VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU 3. vydání Článek 1 - Účel výstavního řádu Výstavní řád ČMKU navazuje na znění Mezinárodního výstavního řádu FCI a platí pro výstavy psů pořádané na území ČR. Upravuje podmínky tak, aby

Více

2.10. 2013 Upozornění na změny ve Výstavním řádu ČMKU

2.10. 2013 Upozornění na změny ve Výstavním řádu ČMKU 2.10. 2013 Upozornění na změny ve Výstavním řádu ČMKU P ČMKU na svém zasedání dne 12.9.2013 provedlo dílčí změny ve Výstavním řádu ČMKU. K uvedeným úpravám došlo ze dvou důvodů. Platí nový Výstavní řád

Více

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL) PlaceAlbert1 er,13,b 6530Thuin(Belgique),tel:+32.71.59.12.38,fax:+32.71.59.22.29,internethttp://www.fci.be VÝSTAVNÍ ŘÁD FCI OBSAH 1 Všeobecná ustanovení

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD ČSCH-SCHK Zásady pro chov a plemenitbu koček (revize znění platná od 1.3.2012)

CHOVATELSKÝ ŘÁD ČSCH-SCHK Zásady pro chov a plemenitbu koček (revize znění platná od 1.3.2012) CHOVATELSKÝ ŘÁD ČSCH-SCHK Zásady pro chov a plemenitbu koček (revize znění platná od..0). Chovatelský řád Zásady pro chov a plemenitbu koček I. Základní ustanovení II. Práva a povinnosti chovatele III.

Více

SHIH-TZU KLUB EVROPA

SHIH-TZU KLUB EVROPA SHIH-TZU KLUB EVROPA Obsah : Stanovy Standard SHIH-TZU Zápisní řád Kárný řád STANOVY S H I H - T Z U KLUBU E V R OPA ****************************************************** Chovatelský klub psů tibetského

Více

1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl.

1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl. Čl. I Základní ustanovení Zápisní řád ACC o.s. 1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl. Zápisní

Více

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Svaz potápěčů České republiky Vydání 2015/01 Obsah SOUTĚŽNÍ ŘÁD 1. Základní ustanovení... 4 2. Organizace soutěží ve sportovním potápění... 4 3. Plánování soutěží...

Více

Řády ČBF. platné od 1. května 2004

Řády ČBF. platné od 1. května 2004 Řády ČBF platné od 1. května 2004 Obsah Stanovy České basketbalové federace 5 Soutěžní řád basketbalu 15 Směrnice o startu zahraničních hráčů 43 A. Start zahraničních hráčů v družstvech oddílů a klubů

Více

N á v r h pro korespondenční projednání Okresními mysliveckými spolky VŠEOBECNÁ ČÁST

N á v r h pro korespondenční projednání Okresními mysliveckými spolky VŠEOBECNÁ ČÁST N á v r h pro korespondenční projednání Okresními mysliveckými spolky VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek a druhy zkoušek Zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví v 44, že uživatel

Více

ŘÁDY MEZINÁRODNÍ ŠESTIDENNÍ MOTOCYKLOVÉ SOUTĚŽE FIM ENDURO

ŘÁDY MEZINÁRODNÍ ŠESTIDENNÍ MOTOCYKLOVÉ SOUTĚŽE FIM ENDURO ŘÁDY MEZINÁRODNÍ ŠESTIDENNÍ MOTOCYKLOVÉ SOUTĚŽE FIM ENDURO 2013 rok 2013 2 Obsah Ustanovení 061 Mezinárodní šestidenní soutěž FIM enduro (ISDE)... 3-47 Normy FIM pro pořadatele ISDE.... 48-53 Články, pozměněné

Více

ŘÁDY MEZINÁRODNÍ ŠESTIDENNÍ MOTOCYKLOVÉ SOUTĚŽE FIM ENDURO

ŘÁDY MEZINÁRODNÍ ŠESTIDENNÍ MOTOCYKLOVÉ SOUTĚŽE FIM ENDURO ŘÁDY MEZINÁRODNÍ ŠESTIDENNÍ MOTOCYKLOVÉ SOUTĚŽE FIM ENDURO 2015 rok 2015 2 Obsah Ustanovení 061 Mezinárodní šestidenní soutěž FIM enduro (ISDE)... 3-49 Normy FIM pro pořadatele ISDE.... 50-55 Články, pozměněné

Více

VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek a druhy zkoušek

VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek a druhy zkoušek VŠEOBECNÁ ČÁST. Účel zkoušek a druhy zkoušek Zákon o myslivosti č. 449/00 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví v 44, že uživatel honitby je povinen držet a v honitbě používat lovecké psy. Loveckým

Více

Národní dostihový a coursingový řád ČMKU

Národní dostihový a coursingový řád ČMKU Národní dostihový a coursingový řád ČMKU 1. Obecná ustanovení 1.1 Účel řádu Dostihy a coursingy v České republice se konají podle Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI s výjimkami dále uvedenými.

Více

Zápisní řád 1. Všeobecně 2. Právo chovat

Zápisní řád 1. Všeobecně 2. Právo chovat Zápisní řád 1. Všeobecně 1.1. Zápisní řád Klubu chovatelů čivav a naháčů (dále jen Klub KCHČaN) má za úkol podporovat chov plemene čivava a mexický naháč dle platného standardu FCI při zachování biologického

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU SLOVENSKÉHO KOPOVA se zadáním titulů Klubový vítěz

Více

POVAHOVÝ TEST 1. Chování psa při měření Pes stojí na pevné (dřevěné) desce, člen bonitační komise provádí měření dle bonitační karty.

POVAHOVÝ TEST 1. Chování psa při měření Pes stojí na pevné (dřevěné) desce, člen bonitační komise provádí měření dle bonitační karty. POVAHOVÝ TEST 1. Chování psa při měření Pes stojí na pevné (dřevěné) desce, člen bonitační komise provádí měření dle bonitační karty. Psovod drží psa buďto pouze za vodítko či obojek nebo může přidržovat

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.204 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek vyhledání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře,

VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek vyhledání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře, VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek Zákon o myslivosti č. 449/2001 44 říká: držitel honitby je povinen držet a v honitbě používat lovecké psy. Loveckým psem se rozumí pes loveckého plemene uznaného Mezinárodní

Více

Národní dostihový a coursingový řád ČMKU

Národní dostihový a coursingový řád ČMKU Národní dostihový a coursingový řád ČMKU Obsah: 1. Obecná ustanovení 2. Dostihový řád 3. Coursingový řád 4. Řád pro mistrovství v dostizích a coursingu (MS a ME) 5. Řád pro zadávání titulu CACIL 6. Podmínky

Více

Zápisní řád. Článek I Základní ustanovení

Zápisní řád. Článek I Základní ustanovení 1 Zápisní řád Článek I Základní ustanovení 1. Cílem Spolku českého strakatého psa, o.s. (dále jen Spolku) je chov plemene český strakatý pes s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU Česká asociace stolního tenisu SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU (včetně Registračního, Přestupního a Disciplinárního řádu) platný od 15. května 2012 1 Česká asociace stolního tenisu vydává novelizovaný Soutěžní

Více

JOCKEY CLUB ČESKÉ REPUBLIKY DOSTIHOVÝ ŘÁD. Předpisy pro konání rovinových a překážkových cvalových dostihů

JOCKEY CLUB ČESKÉ REPUBLIKY DOSTIHOVÝ ŘÁD. Předpisy pro konání rovinových a překážkových cvalových dostihů JOCKEY CLUB ČESKÉ REPUBLIKY DOSTIHOVÝ ŘÁD Předpisy pro konání rovinových a překážkových cvalových dostihů Praha 2014 2 DOSTIHOVÝ ŘÁD Obsah Str. Oddíl I... 9 Definice a vysvětlivky... 9 Oddíl II... 25 Rozsah

Více

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Soubor předpisů SH ČMS - 1/17-201107 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Schváleno VV SH ČMS dne 162. 610. 2011 07 s okamžitou s účinností od

Více

MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA SKIBOBŮ IWO

MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA SKIBOBŮ IWO FEDERATION INTERNATIONALE DE SKIBOB - FISB MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA SKIBOBŮ IWO 1 Stanovení pojmů 1. Státní svazy spadající pod Mezinárodní skibobovou federaci - FISB - provozují skibobový sport jako čistě

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ I. Všeobecná ustanovení 1. Chov švýcarských honičů je chovem kontrolovaným. Kontrolovaným chovem se rozumí, že klub stanovuje podmínky chovnosti a výběr krycího

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S. ČÁST I Úvodní ustanovení Článek 1 1. Studium v bakalářských studijních programech je uskutečňováno v souladu se zákonem č. 111/1998

Více

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY Třídy: Pro zařazení psa do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě). Ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. štěňat:

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 26.6.2010 OBSAH Článek Hlava I. Základní ustanovení 101-104 Hlava II. Organizace soutěží části : Řízení soutěží 201-202

Více