Výstavní řád s úpravami platnými od

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výstavní řád s úpravami platnými od 1.1.2005"

Transkript

1 Výstavní řád s úpravami platnými od (Digitalizováno podle znění otištěného v Informačním zpravodaji č.3/2004) Kapitola I Mezinárodní výstava Článek 1 A) Aby organizátor získal právo uspořádat mezinárodní výstavu a s tím i právo udělování titulů CAC, CAP, CACIB, CAPIB, CAGCIB, CAGPIB, CACE a CAPE, musí informovat generální sekretariát FIFe nejméně jeden měsíc před přesným datem konání výstavy. Současně musí splnit příslušné podmínky daných pravidel. B) Každý rok se koná v rámci FIFe světová výstava, která je pořádána podle následujících pravidel: a) Každá země, která má zájem o uspořádání světové výstavy, zašle svou žádost předsednictvu FIFe. O konání světové výstavy rozhoduje předsednictvo FIFe. V případě neuspokojených žádostí není možné konat světovou výstavu podruhé v tomtéž státě. b) Světová výstava se koná vždy poslední víkend v říjnu. Datum výstavy musí být stanoveno nejméně 2 roky předem a musí být přesně uvedeno v kalendáři FIFe. c) Světové výstavy se mohou zúčastnit kočky, jejichž kvalifikace byla v předchozím roce následující: - koťata 3-6 měsíců: nejméně 1 x V1. Tato kvalifikace platí jen pro třídu mláďata 6-10 měsíců: BIV (Best in Variety - Vítěz barevné variety) nebo nominace pro BIS nebo 3 x V1 - dospělé kočky: BIV nebo nominace pro BIS nebo minimálně titul IC/IP nebo zvíře, které bylo kvalifikováno v kategorii 3-10 měsíců během 13 měsíců před světovou výstavou - domácí kočky (tř. 14): nominace pro BIS. Tato kvalifikace je přezkoumána a potvrzena příslušným svazem země, jehož je vystavovatel členem. Všechny kočky, které zvítězí v BIS, obdrží titul World Winner (WW) Světový vítěz s uvedením letopočtu. d) Ve stejném termínu, v němž se koná světová výstava, nesmí být v Evropě povolena jiná výstava pod patronací FIFe. Výjimky: Norsko, Švédsko, Velká Británie a Island, neboť členové těchto zemí vzhledem k podmínkám karantény nemohou se zvířaty překročit hranice. C) Skandinávské země (Norsko a Švédsko) mohou jedenkrát za rok organizovat výstavu podle pravidel platných v rámci FIFe pro světovou výstavu s výjimkou čl. 1, bod Bb, Bd Výstavního řádu. Vítězové BIS získávají titul Scandinavian Winner (SW) Vítěz Skandinávie - s uvedením letopočtu. D) Výstavy se mohou konat v libovolný den. Během jednoho týdne se mohou konat dvě výstavy. Člen FIFe je oprávněn ročně organizovat přesně neurčený počet dvou jednodenních výstav se dvěma certifikáty. Článek 2 1. Výstavy označované jako mezinárodní musí splňovat následující podmínky: a) musí být přítomen jeden nebo více mezinárodních posuzovatelů, přičemž nejméně jeden musí být ze zahraničí; b) při přejímce zvířat musí být přítomen veterinární lékař, který kočky prohlédne a který musí být během celé výstavy k dosažení; u zdvojených výstav, kdy se konají dvě samostatné výstavy ve dvou po sobě následujících dnech, mohou být kočky, které mají být vystaveny po oba dny, prohlédnuty veterinářem jen první den, pokud výstavní výbor nestanoví jinak; c) kočky musí být očkovány podle požadavků země, kde se výstava koná, proti panleukopenii a kočičí rýmě (rhinotracheitis); toto očkování musí být provedeno nejméně 15 dnů před konáním výstavy. Kočky musí být očkovány nejméně každý druhý rok. Poslední očkování musí být provedeno nejpozději 2 roky (730 dní) před výstavou, Očkování proti vzteklině se řídí platnými národními ustanoveními; d) posuzovatelé a pořadatelé výstavy musí být pojištěni; organizace, které nemohou své zahraniční posuzovatele, posuzovatele-žáky a stevardy, kteří jsou činní na výstavě, pojistit, je musí předem o této okolnosti informovat, aby měli možnost se pojistit sami; e) doporučuje se, aby posuzovatelé, posuzovatelé-žáci a stevardi byli očkováni proti tetanu; f) přihlášeno do soutěže a zapsáno v katalogu musí být nejméně 150 koček; pokud není dosažen tento počet 14 dní před výstavou, je třeba takovou výstavu považovat a prohlásit za národní s počtem nejméně 80 koček; z počtu 150 koček, požadovaného pro MVK, musí být nejméně 80% koček zapsaných v plemenných knihách; g) v zemích s rozvojovými oblastmi a ve zvláštních případech může dát FIFe souhlas ke konání MVK s méně než 150 kočkami za předpokladu, že koček bude nejméně 100 a že důvod k žádosti o výjimku bude akceptován předsednictvem FIFe, 2. Na výstavách koček je zakázáno vystavovat divoká zvířata, 1

2 Článek 3 V zemích, v nichž je organizace členem národního svazu (federace), musí být žádost o povolení konat mezinárodní výstavu podávána prostřednictvím sekretariátu národního svazu. Článek 4 Žádost o povolení konání mezinárodní výstavy podléhá povinnosti zaplatit poplatek, jehož výši stanovuje Generální shromáždění FIFe. Současný (2004) poplatek za mezinárodní výstavu činí 180 EUR, za konání národní výstavy (NVK) 60 EUR. Je-li dvoudenní výstava rozdělena na dva dny podle kategorií, platí se poplatek jako za jednu výstavu. Článek 5 a) je-ii na stejné datum plánováno více výstav (národních nebo mezinárodních), musí být mezi místy konání výstav vzdálenost nejméně 400 km (po silnici). Pravidlo vzdálenosti 400 km platí pro výstavy, u kterých bylo při žádosti o konání uvedeno datum a místo konání. U výstav, kde nebylo uvedeno místo konání, není vydáno povolení konat výstavu v případě, že se dodatečně uvedené místo konání výstavy nachází ve vzdálenosti do 400 km od místa, kde se koná již povolená výstava. U výstav, hlášených na stejný termín, má přednost ta, která byla hlášena dříve. Výstavy koček, které se konají ve stejném termínu v místech do 400 km, je možné realizovat jen pokud s tím souhlasí příslušní členové FIFe. Písemný souhlas musí být zaslán na sekretariát FIFe nejméně 2 měsíce před konáním výstavy. Hlášení termínů výstav sekretariátu FIFe smí být nejvíce na 10 dalších let. Termíny výstav, již uvedené ve výstavním kalendáři, zůstávají v platnosti. aa) pro ČSCH platí pravidlo, že mezi výstavami pořádanými v ČR musí být časový odstup minimálně 14 dní. Pro povolení kratšího časového odstupu musí být doložen souhlas organizace, jejíž výstava byla povolena dříve. b) Výjimky platí pro: - Norsko, Švédsko, Velkou Británii, Island - zámořské země (tyto mohou organizovat výstavy, i když mezi místem jejich konání je menší vzdálenost než 400 km po silnici nebo vlakem) c) Zkouška na posuzovatele může být složena na mezinárodní jednodenní výstavě nebo na mezinárodní dvoudenní výstavě nebo první den ze dvou jednodenních výstav se dvěma certifikáty, pokud je přítomno nejméně 50 koček v kategorii I, II, III a nejméně 40 koček v kategorii IV. d) Posuzovatelé FIFe mohou posuzovat na výstavách CFA mimo Evropu, posuzovatelé CFA mohou posuzovat na výstavách FIFe. Každý posuzuje tu kategorii, na kterou má oprávnění. Článek 6 Na každé mezinárodní výstavě by měla být udělena kokarda FIFe. Kapitola II Organizace národních a mezinárodních výstav Článek 7 Na národní výstavě má organizátor právo udělování titulů CAC a CAP; počet vystavovaných koček musí být nejméně 80, z toho nejméně 80 % musí být zapsáno v hlavní nebo experimentální plemenné knize. Dále viz Kapitola I, čl. 3, 4, 5. Článek 8 Organizátoři výstav jsou povinni: a) zvolit posuzovatele z těch, kteří jsou uvedeni v oficiálním seznamu posuzovatelů FIFe. Stejně tak mohou zvolit posuzovatele, kteří patří k nezávislému, FIFe uznávanému klubu v Anglii nebo USA s podmínkou, že tito posuzovatelé smí posuzovat jen ta plemena a variety, k jejichž posuzování mají oprávnění ve své zemi. Tito posuzovatelé musí být nahlášeni generálnímu sekretariátu FIFe; b) zaslat členským svazům FIFe program výstavy obsahující: - datum konání výstavy - místo a adresu konání výstavy - datum uzávěrky přihlášek - výši klecného - možnosti umístění koček noc před výstavou a během následujících nocí -jména posuzovatelů s uvedením kategorií, které mají posuzovat: I, II, III, IV - seznam hotelů, kde je možno mít kočky, aby si vystavovatelé mohli zajistit ubytování - veterinární podmínky a podmínky pro přechod hranic - začátek a konec výstavy - číslo účtu (banky apod.), na které musí být zasláno klecné; c) vedení výstavy je povinno uchovat nejméně 3 roky následující podklady: - všechny kopie posudků 2

3 - kopii seznamu koček, které byly nominovány pro BIS - originály seznamů nominací koček, navržených jednotlivými posuzovateli - katalog výstavy spolu s výsledkovou listinou; d) vedení výstavy je povinno předat posuzovateli před posuzováním potřebné doklady, tj.: - správně vyplněné posuzovatelské listy - soupis posuzovaných zvířat nebo dostatečný počet formulářů pro tento soupis - formuláře pro nominaci do BIS - formulář pro vyúčtování cestovních výloh - formuláře vysvědčení pro stevardy - formulář vysvědčení žáka, event. pro posuzovatelskou stáž. Všechny požadované formuláře musí být vyhotoveny v němčině a angličtině, event, v češtině. e) v každém posuzovatelském kruhu musí být v blízkostí stolu posuzovatele k dispozici klece nejméně pro 4 kočky; f) organizátor je povinen sdělit pozvaným posuzovatelům nejméně 14 dnů před výstavou jméno hotelu a způsob dopravy do hotelu; g) klece u posuzovatelů musí mít dělící stěny; h) každý člen FIFe může organizovat prezentaci koček na výstavách následujícími třemi způsoby: 1) stevard přináší k posouzení kočky z jejich klecí a odnáší je zpět; pokud je to možné, neměl by přinášet k posouzení vlastní kočku. U tohoto způsobu předvádění musí být minimálně 2 stevardi; 2) nebo k posouzení může donést kočku majitel nebo jím pověřená osoba; pokud by majitel nemohl z jakéhokoli důvodu prezentovat kočku sám, musí být k dispozici stevard. Tento způsob prezentace koček se ve výstavním kalendáři označuje odlišně (např.*) 3) vystavovatel má možnost sám umístit kočku do klece u posuzovatele; jakmile jsou kočky umístěny v příslušných klecích u posuzovatele, musí vystavovatelé opustit posuzovatelský kruh; posuzovateli předvádějí kočky stevardi; po skončení posuzování si vystavovatelé na vyzvání své kočky odnesou. Při použití způsobu 2 a 3 stevard vyvolá číslo klece kočky, kterou posuzovatel bude posuzovat nebo umístí číslo u posuzovatele U těchto dvou způsobů prezentace koček, pokud by vystavovatel nemohl nebo nechtěl přinést kočku sám k posouzení nebo umístit do klece u posuzovatele, je stevard povinen ji přinést i odnést Při všech třech způsobech předvádění koček musí mít posuzovatel k dispozici nejméně 1 stevarda t Rovněž musí mít k dispozici nejméně 4 klece pro posuzování Kočka může být prohlášena za nepřítomnou teprve tehdy, když je tato skutečnost potvrzena sekretariátem výstavy (výstavním výborem) t Během volby nejlepších zvířat (81S) musí kočky prezentovat výhradně stevardi Článek 9 Placení výstavních poplatků V rámci ČSCH platí členové výstavní poplatek přímo pořádající organizaci (klubu) podle možností uvedených v propozicích výstavy. Článek 10 V rámci ČSCH jsou vystavovatelé, kteří se chtějí zúčastnit jakékoli výstavy v ČR nebo v zahraničí, povinni nechat si přihlášku potvrdit svou mateřskou organizací/klubem, která je současně odpovědná za řádné zaplacení klecného. Přihlášky poslané bez tohoto potvrzení mohou být odmítnuty. Organizátor výstavy má právo odmítnout přihlášku i bez udání důvodu. Článek 11 a) za každou přihlášenou kočku zapsanou v katalogu musí vystavovatel zaplatit klecné, a to i v případě její nepřítomnosti. Pokud se vystavovatel nemůže výstavy zúčastnit a chce-li, aby mu bylo vráceno klecné, je povinen toto sdělit pořadateli výstavy před datem uzávěrky (rozhodující je datum poštovního razítka). V rámci ČSCH může zvíře, přihlášené na výstavu, odhlásit pouze jeho majitel, který je podepsán na přihlášce, a to písemně. b) Soutěže se mohou zúčastnit pouze kočky zapsané v katalogu. c) Bez výslovného povolení pořadatele nesmí kočky opustit výstavu před jejím ukončením. Pokud tak učiní, může výstavní výbor jejich výsledky anulovat. Článek 12 Pořadatel výstavy je povinen: a) zaslat zahraničním účastníkům v dostatečně dlouhé lhůtě před výstavou potvrzení přihlášky; s potvrzením přihlášky se zasílá vystavovateli seznam přítomných posuzovatelů. Z takto uvedených jmen musí nejméně 80 % souhlasit s posuzovateli, kteří se výstavy skutečně zúčastní (výjimka. nepředvídatelné události, úraz, nemoc apod.) V potvrzení o přijetí zvířete na výstavu se povinně uvádí adresa, kde se výstava koná. Doporučuje se připojit plánek města s vyznačením místa konání výstavy; b) stanovit pro každou výstavu výstavní poplatky (klecné). c) zajistit nezbytné a bezpečné vybavení výstavy - dostatečně velké klece (pro 1 kočku min. 50x50x50 cm) 3

4 - ve dvoukleci mohou být maximálně 3 kočky, výjimky jsou povoleny pro vrhy - při stavění klecí musí být ponechán odstup nejméně 1,25 m mezi jednotlivými řadami (uličky pro návštěvníky) - klece nesmí být v žádném případě (ani pro BIS) stavěny na sebe. d) Do 40 dnů po skončení výstavy zaslat každému národnímu svazu, jehož členové se výstavy zúčastnili, katalog s výsledkovou listinou. e) Při zařazování koček do tříd dbát na věk zvířete (rozhoduje první nebo druhý den dvoudenní jednocertifikátové výstavy - vystavovatel může zvolit zařazení do třídy). f) Pokud při přejímce zjistí veterinář podezření na přenosné onemocnění, je povinností pořádající organizace nahlásit tuto skutečnost chovatelské komisi a mateřské organizaci/klubu vystavovatele. Kapitola III Možnost účasti na výstavách Článek 13 a) Vystavovatel organizace/klubu, která není členem FIFe, se může zúčastňovat výstav, konaných pod patronací FIFe za ' podmínky, že předloží certifikáty titulů dosažených na výstavách FIFe výstavnímu výboru ke kontrole. b) Členové organizací/klubů FIFe se mohou zúčastňovat výstav non FIFe a členové non FIFe organizací výstav FIFe za podmínek uvedených v Dodatku k Výstavnímu řádu. Článek 14 a) Kočky musí během výstavy dosáhnout věku nejméně 3 měsíců. Toto pravidlo platí pro národní i mezinárodní výstavy, semináře, plemenné a propagační výstavy. b) Před vstupem na výstavu musí mít kočky ostříhané špičky drápků. Článek 15 a) Na výstavu nesmí: - kojící kočky - březí kočky - kočky s odstraněnými drápky - hluché kočky Bílé kočky musí mít veterinární osvědčení, že nejsou hluché. b) Výstavy se smí zúčastnit: - tetované kočky - kočky vystavené pod svým fenotypem, pokud se tento liší od genotypu. V těchto případech musí být v rodokmenu uveden nejen ověřený genotyp, ale i fenotyp. Fenotyp musí odpovídat EMS kódu a musí být uveden v závorkách. c) Pokud je to možné, doporučuje se čipování koček, které je užitečnou formou identifikace chovných a výstavních zvířat. Článek 16 Ze soutěže jsou vyloučeny: a) agresivní kočky - tj. nejsou-li dva různí stevardi schopni kočku vyjmout z klece; pokud je kočka agresivní na třech výstavách, může národní svaz nebo klub tuto kočku vyloučit ze všech výstav; b) monorchidní kocouři nebo kocouři s jinou anomálií varlat; Toto pravidlo neplatí pro kocoury mladší 10 měsíců. V případě sporu rozhoduje s konečnou platností veterinární lékař působící na výstavě. Posuzovatelé jsou povinni tuto skutečnost zaznamenat do posudku. c) dopované kočky (jimž byly podány utišující prostředky nebo látky zvětšující oční pupily či sedativa); v případě sporu rozhoduje s konečnou platností veterinární lékař působící na výstavě; d) kočky, které byly podrobeny kosmetickým zásahům např. barvení, barevnému přelivu nebo kočky příliš silně napudrované; e) kočky, kterým byly odstraněny (amputovány) drápky; f) kočky vyznačující se nápadně špatným zdravotním stavem; s konečnou platností rozhoduje veterinární lékař působící na výstavě; g) nedostatečně čisté kočky (např. se špinavýma ušima, s parazity apod.); h) kočky s poty- nebo oligodaktylií; i) kočky, které neprošly vstupní veterinární kontrolou, nebo kočky, u nichž bylo v průběhu výstavy zjištěno onemocnění; tyto kočky musí být okamžitě umístěny do karantény; j) kočky trpasličího vzrůstu; k) slepé kočky; I) šilhající kočky; m) kočky s bílými skvrnami, jež nejsou povoleny standardem; n) kočky se znatelnou kýlou. 4

5 Článek 17 Obecné vady vylučující certifikát; a) všechny deformace ocasu (s výjimkou kastrátů) b) předkus nebo podkus větší než 2 mm c) křivá čelist d) tendence k šilhání e) poranění oka (např. onemocnění rohovky) f) překrmené nebo podvyživené kočky g) anomálie jako promáčkliny, výstupky nebo rozštěpení lebky a všechny anomálie lebky, jež mají za následek asymetrický obličej nebo hlavu h) deformace hrudního koše včetně plochého hrudníku, odchylný tvar hrudních kostí (sternum, xiphisternum) i) jakákoli zjevná deformace páteře a jakákoli zjevná slabost zadní části těla j) jazyk trvale vyčnívající z tlamy nebo vyčnívající zuby k) zkrácené zuby (vylučuje známku výborná) I) abnormální velikost a tvar očí a očních víček. Článek 18 Pokud zjistí veterinární lékař působící na výstavě během přejímky zvířat nebo později v průběhu výstavy u vystavené kočky příznaky nějaké choroby, tato kočka i všechna další zvířata, náležející stejnému majiteli nebo majiteli, žijícímu s ním ve společné domácnosti, musí okamžitě opustit výstavní prostory. Kapitola IV Tituly zadávané v rámci FIFe Champion Šampion CH Premier Premior PR International Champion Mezinárodní šampion IC International Premier Mezinárodní premior IP Grand International Champion Mezinárodní grandšampion GIC Grand International Premier Mezinárodní grandpremior GIP European Champion Evropský šampion EC European Premier Evropský premior EP FIFe American Champion Americký šampion FIFe FAC FIFe American Premier Americký premior FIFe FAP World Winner Světový vítěz WW Junior Winner Vítěz mladých JW Best in Show Vítěz výstavy BIS Best in Variety Vítěz variety BN Distinguished Merit Vynikající zásluhy DM Dlstinguished Show Merit Vynikající výstavní zásluhy DSM Článek 19 Šampion, Premior - kočka musí obdržet 3 x certifikát CAC/CAP od 3 různých posuzovatelů na 3 různých národních nebo mezinárodních výstavách FIFe. Titul CAC je zadáván v otevřené třídě. Titul CAP je zadáván ve třídě kastrátů. Článek 20 Mezinárodní šampion, Mezinárodní premior - kočka musí obdržet 3 x certifikát CACIB/CAPIB od 3 různých posuzovatelů na 3 mezinárodních výstavách FIFe ve 2 různých zemích. Po obdržení dvou certifikátů CACIB/CAPIB v téže zemi musí třetí získat v zahraničí (s výjimkou členů uvedených v čl. 5 a dodatcích v originálním / cizojazyčném znění řádu). Certifikát CACIB je zadáván ve třídě šampionů, CAPIB ve třídě premiorů. Článek 21 Mezinárodní grandšampion, Mezinárodní grandpremior - kočka musí získat 6 x certifikát CAGCIB/CAGPIB od tří různých posuzovatelů ve třech různých zemích na mezinárodních výstavách FIFe. Po získání čtyř certifikátů CAGCIB/CAPGPIB v téže zemi musí obdržet zbývající dva v zahraničí (s výjimkou členů zemí uvedených v čl. 5b). Certifikát CAGCIB je zadáván ve třídě mezinárodních šampionů, CAGPIB ve třídě mezinárodních premiorů, Článek 22 Evropský šampion, Americký šampion FIFe, Evropský premior Americký premior FIFe - kočka musí obdržet 9 x certifikát CACE - CAPE od tří různých posuzovatelů ve třech různých zemích na mezinárodních výstavách FIFe. Po získání sedmi certifikátů CACE / CAPE v téže zemi musí obdržet zbývající dva v zahraničí (s výjimkou členů zemí uvedených v čl, 5b). Certifikát CACE je zadáván ve třídě mezinárodních grandšampionů, CAPE ve třídě mezinárodních grandpremiorů. 5

6 Článek 22a Junior Winner - kotě musí získat nejméně 5 x titul BIS ve třídách 12 a / nebo 11 na mezinárodních výstavách FIFe. Článek 22b Distinguished Show Merit - kočka musí jako dospělá získat nejméně 10 x titul BIS na mezinárodních výstavách FIFe v časovém rozpětí nejméně 2 roky a 1 den mezi prvním a desátým titulem. Článek 23 Pokud má zvíře obdržet další certifikát od téhož posuzovatele, může být jeho udělení na přání vystavovatele připodepsáno dalším, na téže výstavě činným posuzovatelem. V tomto případě jsou oba certifikáty od téhož posuzovatele považovány, jako by byly uděleny dvěma posuzovateli. Národní posuzovatelé v mimoevropských členských zemích FIFe mohou zadávat certifikáty CAC/CAP bez nutnosti připodepsání dalším posuzovatelem. Článek 24 Diplomy, jež doprovázejí posuzovatelské listy, musí obsahovat jméno kočky. Jinak musí sekretariát výstavy uvést jméno kočky do posudku, jakmile je skončena volba BIS. Článek 25 Jakmile kočka obdrží platný titul (3, 6 nebo 9 certifikátů) musí být (při zohlednění čl. 20, 21 a 22) vystavena ve vyšší třídě. Článek 26 Je zcela na vůli posuzovatele, zda udělí či neudělí certifikát (CAC/CAP, CACIB/CAPIB, CAGCIB/CAGPIB, CACE/CAPE, BIV). Pokud je toho mínění, že zvíře na prvním místě si certifikát nezaslouží, nemusí jej zadat. Důvod neudělení certifikátu musí být ale uveden v posudku. Posudek musí být vyplněn na každé vystavené zvíře, a to i když je diskvalifikováno. To neplatí pro diskvalifikaci podle článku 16f - g při zjištění přítomnosti parazitů. Důvod pro diskvalifikaci musí být v posudku uveden. Tento posudek musí připodepsat veterinární lékař činný na výstavě. Článek 27 Všechna zvířata musí být zapsána v hlavní plemenné knize/experimentální plemenné knize členských svazů FIFe s výjimkou domácích koček, noviců a zvířat podle ustanovení Dodatku k Výstavnímu řádu, bod 1. Článek 28 Certifikáty CAC / CAP, CACIB / CAPIB, CAGCIB / CAGPIB, CACE / CAPE, které jsou uznávány pro udělení titulů Šampion / Premior, Mezinárodní šampion / Mezinárodní premior, Mezinárodní grandšampion / Mezinárodní grandpremior a Evropský šampion / Evropský premior, jsou platné po potvrzení národním svazem / klubem, jehož je vystavovatel členem. Majitel kočky je povinen sdělit svému národnímu sekretariátu do jednoho měsíce obdržení třetího CAC / CAP, CACIB / CAPIB, šestého CAGCIB / CAGPIB a devátého CACE / CAPE a požádat o udělení titulu. Článek 29 Vítěz Best in Show může být volen: - společně z kategorií I (PER/EXO), II (polodlouhosrsté), III (krátkosrsté a somálské) a IV (siamské a orientální) - odděleně z kategorií I (PER/EXO) II (polodlouhosrsté) III (krátkosrsté a somálské) IV (siamské/orientální) Pokud ukončí posuzovatel svou činnost a provede nominaci pro BIS v jedné nebo více kategoriích, nesmí již posuzovat žádné další kočky těchto kategorií. Podmínky pro BIS; kočky předvádí stevard; kočky v BIS musí být předvedeny pod svým katalogovým číslem a příslušným označením barevné variety; pro volbu BIS je závazné, že posuzovatel obdrží písemně pro každou kategorii nominační tabulku, ve které musí být uvedeno u každého zvířete číslo katalogu, pohlaví, EMS kód; doporučuje se též uvést datum narození zvířete a který posuzovatel je nominoval; každý ze sboru posuzovatelů během BIS kočku prohlédne; volba se koná veřejně; pořadatel výstavy může rozhodnout o tom, zda bude hlasování při BIS tajné nebo veřejné; posuzovatelé jsou o způsobu hlasování předem informováni; každý posuzovatel nominuje svého kandidáta, který dosáhl nejméně 97 bodů, tzn. udělí-li posuzovatel zvířeti titul CACE/CAPE a nemá jiného protikandidáta na nominaci, nesmí takové zvíře odmítnout nominovat; 6

7 posuzovatelé vykonávající na výstavě stáž se nesmí zúčastnit hlasování při BIS, ale musí nominovat svá nejlepší zvířata a být volbě BIS přítomni; pokud se koná BI5 pro všechny kategorie společně, musí být v porotě nejméně jeden mezinárodní posuzovatel s aprobací pro všechna plemena; koná-li se BIS odděleně pro jednotlivé kategorie, může volit mezinárodní posuzovatel pro příslušnou kategorii; posuzovatel může nominovat dospělé zvíře i tehdy, když ho porazilo kotě 3-b měsíců nebo mládě b-10 měsíců, nebo zvíře opačného pohlaví téže barevné variety za předpokladu, že toto zvíře dosáhlo nejméně 97 bodů; posuzovatel může nominovat kastráta i tehdy, když byl poražen kastrátem opačného pohlaví za předpokladu, že dosáhl nejméně 97 bodů; v případě rovnosti hlasů je rozhodnuto jedním ze dvou následujících postupů: a) rozhodne posuzovatel, který je na této výstavě činný a má aprobací pro příslušnou kategorii; b) rozhodne se losováním. posuzovatel se během BIS nesmí zdržet hlasování Článek 30 Vítěz variety BN - 95 bodů a) vítěz variety se vybírá ze všech koček dané variety, bez rozdílu věku a pohlaví, pod podmínkou, že jsou přítomna nejméně 3 zvířata této barevné variety; b) v případě vyššího počtu konkurentů mohou být uděleny maximálně 3 tituly Vítěz variety, a to pro koťata 3-6 měsíců, mláďata b-10 měsíců a dospělá zvířata za předpokladu dodržení předchozího pravidla; c) kastráti se této soutěže neúčastní, ale konkurují si navzájem; výjimku tvoří kastrovaná mláďata ve věku nižším než 10 měsíců; d) získalo-li mládě ve věku 6-10 měsíců (tř. 11) titul BIV, může posuzovatel v téže barvě nominovat i kotě ve věku 3-6 měsíců (tř. 12) nebo obráceně. Článek 31 Tituly BIS a BIV musí být uvedeny na posudku a diplomu. Článek 32 Kastráti se neúčastní soutěže BIS ani BIV. Soutěží mezi sebou navzájem o titul Nejlepší kastrát a Vítěz variety - kastrát. Článek 33 Všechna zvířata, která na světové výstavě zvítězí v soutěži Best in Show / Nejlepší kastrát, obdrží titul World Winner (WW) s uvedením roku konání výstavy. Článek 34 Aby kočka dosáhla chovného ocenění Distinguished Merit, musí nejméně 5 jejích potomků získat nejméně titul IC/IP či vyšší. Aby kocour dosáhl chovného ocenění Distinguished Merit, musí minimálně 10 jeho potomků získat nejméně titul IC/IP či vyšší. Platné jsou pouze certifikáty získané na výstavách FIFe. Ocenění se připojuje za celé jméno zvířete. Kapitola V Pravidla pro účast ve výstavních třídách, výstavní třídy FIFe a jejich charakteristika Článek 35 Používané standardy jsou ty, které jsou uznány FIFe. Klasifikace je ta, která je povolena FIFe. Na posudku musí být uvedeno stáří kočky; kočky, které nepatří do žádné uznané variety, mohou být vystaveny pod označením plemene s připojením písmene "x" pro případ neuznané barvy: např. PERx, SBIx, BRIx, BURx nebo OLHx; kočky s neuznanou barvou jsou ohodnoceny známkou: výborná, velmi dobrá nebo dobrá a jsou klasifikovány (1, 2, 3, 4), nemohou však získat certifikát CAC/CAP a vyšší; tyto kočky nemohou být kvalifikovány do soutěže Best in Show; kočky náležející k neuznanému plemeni jsou klasifikovány známkou I, II, III a dále a rovněž nejsou kvalifikovány do soutěže Best in Show, Toto ustanovení platí pro: XLH, XSH, domácí kočky a neuznaná plemena FIFe, tyto kočky ale mohou mezi sebou navzájem soutěžit o ocenění Vítěz neuznané variety nebo plemene. Článek 36 Kočka může soutěžit pouze v té třídě, do které patří. Článek 37 Pokud je kastrován CH, IC, GIC nebo EC, soutěží o titul PR, IP, GIP nebo EP postupně ve třídách kastrátů; dosavadní titul je mu ponechán. 7

8 Článek 38 Výstavní třídy FIFe Třída 1 Evropský šampion Americký šampion FIFe (EC) Třída 2 Evropský premior Americký premior FIFe (EP) Třída 3 Mezinárodní grandšampion (CACE) Třída 4 Mezinárodní grandpremior (CAPE Třída 5 Mezinárodní šampion (CAGCIB) Třída 6 Mezinárodní premior (CAGPIB) Třída 7 Šampion (CACIB) Třída 8 Premior (CAPIB) Třída 9 Otevřená (CAC) Třída 10 Kastráti (CAP) Třída 11 Mláďata 6-10 měsíců Třída 12 Koťata 3-b měsíců Třída 13a Novici Třída 13b Kontrolní Třída 13c Ověřovací, viz Chovatelský řád ČSCH Třída 14 Domácí kočky Evropský šampion, Americký šampion FIFe Do této třídy náleží kočky, které již obdržely titul Evropský šampion (EC) nebo Americký šampion FIFe (FAC) a splnily předpoklady podle čl. 22. Tato třída se dělí podle plemene, barvy a pohlaví pro všechny kategorie. V této třídě se uděluje posudek s poznámkou Čestná cena (EP,HP) a kočky již nejsou klasifikovány. Evropský premior, Americký premior FIFe Do této třídy náleží kastrované kočky, které již obdržely titul Evropský premior nebo Americký premior FIFe a platí zde stejná pravidla jako pro třídu Evropský šampion/americký šampion FIFe. Mezinárodní grandšampion Do této třídy náleží kočky, které již obdržely titul Mezinárodní grandšampion (GIC) a splňují podmínky dle čl. 21. Tato třída se dělí podle plemene, barvy a pohlaví pro všechny kategorie. Uděluje se certifikát CACE. Mezinárodní grandpremior Do této třídy náleží kastrované kočky, které již obdržely titul Mezinárodní grandpremior (GIP) a platí zde stejná pravidla jako pro třídu Mezinárodní grandšampion. Uděluje se certifikát CAPE. Mezinárodní šampion Do této třídy náleží kočky, které již obdržely titul Mezinárodní šampion (IC) a splňují podmínky podle čl. 20. Tato třída se dělí podle plemene, barvy a pohlaví pro všechny kategorie. Uděluje se certifikát CAGCIB. Mezinárodní premior Do této třídy náleží kastrované kočky, které již obdržely titul Mezinárodní premior (IP) a platí zde stejná pravidla jako pro třídu Mezinárodní šampion. Uděluje se certifikát CAGPIB. 8

9 Šampion Do této třídy náleží kočky, které již obdržely titul Šampion (CH). Tato třída se dělí podle plemene, barvy a pohlaví pro všechny kategorie. Uděluje se certifikát CACIB. Premior Do této třídy náleží kastrované kočky, které již obdržely titul Premior (PR) a platí zde stejná pravidla jako pro třídu Šampion. Uděluje se certifikát CAPIB. Otevřená třída Do této třídy náleží kočky, které jsou zapsány v některé z plemenných knih příslušné členské organizace FIFe. Tato zvířata musí během výstavy dosáhnout věku minimálně 10 měsíců (viz čl. 12e). Dělí se podle plemene, barvy a pohlaví ve všech kategoriích. Uděluje se certifikát CAC. Kastráti Do této třídy náleží kastrované kočky za stejných podmínek jako v otevřené třídě. Dělí se podle plemene, barvy a pohlaví ve všech kategoriích. Uděluje se certifikát CAP. Mláďata 6-10 měsíců Do této třídy náleží mláďata, která jsou zapsána v některé z plemenných knih příslušné členské organizace a která dosáhla během výstavy věku minimálně ó měsíců a nedosáhla ještě stáří 10 měsíců. Koťata 3-6 měsíců Pro tuto třídu platí stejná pravidla jako pro mláďata 6-10 měsíců, náleží sem koťata, která ale ještě nedosáhla věku 6 měsíců. Zvířata, která soutěží ve třídách 1-12, soutěží dále o Vítěze variety dle čl. 30 pro nekastrovaná zvířata, dle čl. 32 pro kastráty a dle čl. 29 o Vítěze Best in Show. Novici Kočka může být v této třídě vystavena pouze ve vlastní zemi a ve stáří nejméně 10 měsíců, a to po kontrole národní chovatelskou komisí za dodržení Chovatelského a registračního řádu FIFe. Posouzení provádějí minimálně dva posuzovatelé, kteří musí být písemně informováni o důvodu vystavení zvířete v této třídě. Ve třídě noviců může být zvíře vystaveno pouze jednou. Musí dostat známku Výborná, případně I (pro neuznaná plemena), aby mohlo být zapsáno do plemenné knihy členské organizace FIFe. Na výstavách ČSCH musí mít kočka - novic písemné povolení Chovatelské komise ČSCH-SCHK. Tento souhlas se nevyžaduje pouze u plemene EUR (evropské kočky). Kontrolní třída Zvíře smí být vystaveno v kontrolní třídě na žádost národní chovatelské komise nebo chovatele/vystavovatele. Kontrolu provádějí nejméně dva mezinárodní posuzovatelé FIFe před začátkem oficiálního začátku posuzování. Organizátor výstavy musí předat posuzovatelům písemné zdůvodnění, proč se zvíře předvádí v této třídě. Domácí kočky Domácí kočky se posuzují podle standardu FIFe (viz čl. 35). Článek 39 Klub organizující výstavu může podle místních zvyklostí zařadit ještě další třídy, např.: třídu párů třídu chovných kocourů třídu skupin třídu pro národní chov třídu dovezený zvířat třídu pro chovatelské stanice lidu pro chovné kočky a kocoury třídu veteránů třídu vrhů Organizující klub musí před výstavou informovat posuzovatele, jaké bude posuzovat třídy. Celkový počet zvířat posuzovaných jedním posuzovatelem nesmí překročit plánovaný počet podle Posuzovatelského řádu, čl Pravidla pro posuzování a hodnocení Kapitola VI Článek 40 Na národních a mezinárodních výstavách organizovaných členskými organizacemi/kluby člena FIFe mohou posuzovat jen posuzovatelé uznaní FIFe. Článek 41 Rozhodnutí posuzovatele je nenapadnutelné. Článek 42 Zvířata, která se v době, kdy se posuzuje třída, do které náležejí, nedostaví k posuzování, mohou být dodatečně posouzena; klasifikována mohou být pouze bez pořadí. Za nepřítomná mohou být prohlášena až po potvrzení výstavním výborem. 9

10 Článek 43 Zamykat klece závěsnými zámky nebo měnit klece před skončením posuzování je zakázáno; při nedodržení tohoto nařízení může následovat vyloučení ze soutěže. Článek 44 Je zakázáno posuzovat před klecemi, Článek 45 a) Přístup do posuzovatelského kruhu je zakázán: vystavovatelům, s výjimkou výstav pořádaných podle čl. 8h2 a 8h3 členům výstavního výboru, kteří jsou vystavovateli, s výjimkou výstav, pořádaných podle čl., 8h2 a 8h3 návštěvníkům. c) Během posuzování je zakázáno posuzovatelům, žákům i stevardům používat mobilní telefony nebo jiné elektronické přístroje. Totéž platí pro vystavovatele, pokud se zdržují v posuzovatelském kruhu. Článek 46 Úprava posuzovatelských listů pro výstavy pod patronací FIFe musí být, pokud možno jednotná. Rubriky musí být označeny anglicky, německy a francouzsky a je na organizátorovi, zda i v jazyce pořádající země. Posuzovatel může zvolit, ve kterém jazyce bude psát posudek, zda v jazyce pořádající země nebo v některém z oficiálních jazyků FIFe (anglicky, německy, francouzsky). Článek 47 Organizátoři výstavy jsou povinni rozdat posudky vystavovatelům v průběhu výstavy. Článek 48 Listiny a posuzovatelské listy, které jsou před skončením posuzování předloženy posuzovateli k podpisu, nesmí obsahovat ani jméno kočky, ani jméno majitele, pouze katalogové číslo kočky. Posuzovatelský list musí obsahovat následující údaje: místo a datum konání výstavy katalogové číslo posuzované kočky označení plemene a barvy (EMS kód) datum narození pohlaví třídu, v níž má být kočka posouzena Článek 49 Kvalifikaci pro postup do vyšší třídy uvedou posuzovatelé ve všech třídách kromě tříd: Evropský šampion Evropský premior Domácí kočka Neuznaná plemena (non) Hodnocení: minimálně 88 bodů - výborná minimálně 76 bodů - velmi dobrá minimálně 61 bodů - dobrá Kočky jsou ve třídě klasifikovány známkami: V - výborná, VD - velmi dobrá, D - dobrá s uvedením pořadí 1, 2, 3, 4. Kočka nemůže dostat certifikát CACE / CAPE, pokud nedosáhla V1-97 bodů ve třídě Mezinárodních grandšampionů/mezinárodních grandpremiorů. Kočka nemůže dostat certifikát CAGCIB / CAGPIB, pokud nedosáhla Vl - 96 bodů ve třídě Mezinárodních šampionů / Mezinárodních premiorů. Kočka nemůže dostat certifikát CACIB / CAPIB, pokud nedosáhla Vl - 95 bodů ve třídě Šampionů / Premiorů. Kočka nemůže dostat certifikát CAC / CAP, pokud nedosáhla Vl - 93 bodů ve třídě otevřené / kastrátů. Důvod neudělení certifikátu musí být na posuzovatelském listě uveden (viz čl. 26) Pokud kočka získá ve své třídě minimální počet bodů, potřebný pro BIV 95, nelze jí titul BIV odepřít. Článek 51 Výstavní katalog, vydaný pro mezinárodní výstavu, musí obsahovat: jméno kočky čplemeno a barvu včetně EMS kódu datum narození číslo plemenné knihy jména, plemena a barvy rodičů Dále musí katalog obsahovat seznam vystavovatelů s jejich jmény, místem bydliště a členskou/klubovou příslušností. Pokud to národní legislativa umožňuje a nebo s tím vystavovatel výslovně souhlasí (ochrana osobních údajů), je možno uvést i další údaje, např. úplnou adresu. Článek 52 Katalog s výsledkovou listinou musí pořádající organizace archivovat nejméně 3 roky od data výstavy, aby byl v případě potřeby k dispozici sekretariátu FIFe. 10

11 Kapitola VII Zodpovědnost organizujícího svazu vůči FIFe a řešení problémů Článek 53 Svaz, pod jehož záštitou je výstava organizována, je vůči předsednictvu FIFe zodpovědný za dodržování Výstavního řádu. Je třeba dbát na to, aby všichni posuzovatelé a zejména pak posuzovatelé nečlenských zemí FIFe byli seznámeni s pravidly týkajícími se tříd podle čl. 28. Kouřit ve výstavních prostorách je přísně zakázáno s výjimkou prostor, k tomu určených. Článek 54 Členové FIFe jsou povinni podat předsednictvu FIFe podrobnou zprávu o přestupcích proti pravidlům, zjištěným na výstavě, a to během dvou měsíců po jejím konání. Předsednictvo FIFe zaujme k této zprávě stanovisko ve smyslu Stanov. Článek 55 Všechna případná nedorozumění, která současná pravidla nepředpokládají, přezkoumá Výstavní komise, která předá předsednictvu FIFe svůj závěr s doporučením řešení. Předsednictvo sdělí v této věci Výstavní komisi své rozhodnutí. Dodatek k Výstavnímu řádu 1. Nečlenům FIFe je dovoleno účastnit se výstav pořádaných v rámci FIFe a rovněž tak je dovoleno členům členů FIFe účastnit se non-fife výstav. 2. Vystavovatelé z non-fife organizací mohou předvádět své kočky na výstavách pořádaných FIFe za těchto podmínek: a) všichni non-fife vystavovatelé se musí zavázat k dodržování ustanovení a standardů FIFe; b) dospělá nebo kastrovaná kočka bez FIFe titulu musí být zařazena do třídy 9 nebo 10. Kočka, která již má titul FIFe nebo má příslušné certifikáty FIFe, je zařazena do odpovídající třídy; c) všechny přihlášky non-fife vystavovatelů musí být zaslány pořádající organizaci řádně podepsané a potvrzené jejich organizací/klubem; d) non-fife vystavovatelé musejí zaplatit pořádající organizaci/klubu klecné podle platných ustanovení. 3. FIFe ocenění (certifikáty) mohou být získána pouze na výstavách, pořádaných pod patronací FIFe, k dosažení titulu FIFe jsou platné pouze certifikáty FIFe. 4. Světové výstavy se mohou zúčastnit pouze kočky členů FIFe. 5. Platnost těchto pravidel je prodloužena do Závěr: Nedodržení kteréhokoli z výstavních předpisů ze strany organizátorů a nízká úroveň organizace výstavy může být důvodem pro neudělení či odvolání povolení ke konání další výstavy. Součástí Výstavního řádu je "Metodický list", který detailizuje jednotlivé body Výstavního řádu a zároveň má organizátorům výstav napomoci k jejich hladkému průběhu a zvýšení úrovně organizace výstavy. Metodicky list k Výstavnímu řádu byl vydán v IZ 1/ pozn, redakce Zpracovala: Jitka Kytlerová Redakce: Přílohy Výstavního řádu - formuláře pro pořadatele výstav jsou ke stažení na stránkách: "http://www.schk.cz/schk" 11

FIFe, SCHK a výstavy. Čím vším se řídit. Úspěch výstavy na čem všem záleží.

FIFe, SCHK a výstavy. Čím vším se řídit. Úspěch výstavy na čem všem záleží. FIFe, SCHK a výstavy. Čím vším se řídit. Úspěch výstavy na čem všem záleží. Termíny a podmínky pro pořádání výstav Zodpovědnost organizátora Dokumenty výstavy Příprava a průběh výstavy BIS Posuzvatelé,

Více

VÝSTAVNÍ ŘÁD ČSCH-SCHK platný od 1.1.2015

VÝSTAVNÍ ŘÁD ČSCH-SCHK platný od 1.1.2015 VÝSTAVNÍ ŘÁD ČSCH-SCHK platný od 1.1.2015 SEZNAM ZMĚN Článek Upraven Status Poznámka o 1.8.g 01.01.15 Doplnění Výjimka z minimálního počtu koček nutného pro pořádání mezinárodní výstavy: počet snížen na

Více

Výstavní řád BOHEMIANS EDELKATZE, e. V., pro pořádání vlastních výstav a přiznávání titulů z ostatních výstav

Výstavní řád BOHEMIANS EDELKATZE, e. V., pro pořádání vlastních výstav a přiznávání titulů z ostatních výstav Výstavní řád BOHEMIANS EDELKATZE, e. V., pro pořádání vlastních výstav a přiznávání titulů z ostatních výstav Čl. 1 Výstavy pořádané BOHEMIANS EDELKATZE, e. V. 1. Tento Výstavní řád byl zpracován a je

Více

VÝSTAVNÍ ŘÁD ČSCH-SCHK platný od 1.1.2013

VÝSTAVNÍ ŘÁD ČSCH-SCHK platný od 1.1.2013 VÝSTAVNÍ ŘÁD ČSCH-SCHK platný od 1.1.2013 Obsah Strana Kap. I Organizace národní a mezinárodní výstavy koček 3 1.1 Den v týdnu a počet výstav 1.2 Žádost o povolení pořádat výstavy 1.3 Poplatek za pořádání

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ a SPECIÁLNÍ VÝSTAVOU

Více

Klub chovatelů špiců

Klub chovatelů špiců Klub chovatelů špiců pořádá dne 22. 10. 2014 speciální výstavu špiců při Evropské výstavě psů Místo konání: hala kynologického klubu Zetor Brno, Jedovnická ul. 7a, 628 00 Brno - Líšeň GPS souřadnice: Loc:

Více

Rozhodčí sobotní výstavy. Rozhodčí nedělní výstavy. Vystavovaná plemena

Rozhodčí sobotní výstavy. Rozhodčí nedělní výstavy. Vystavovaná plemena KLUB CHOVATELŮ HONIČŮ Propozice Klubová výstava 2014 se zadáváním titulů CAJC, CAC, klubový vítěz mladých a klubový vítěz v sobotu 7. června 2014 Klubová výstava 2014 se zadáváním titulů CAJC, CAC, vítěz

Více

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ E-mail: vybor@slovensky-cuvac.biz, www: www.slovensky-cuvac.biz

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ E-mail: vybor@slovensky-cuvac.biz, www: www.slovensky-cuvac.biz Středoevropská speciální výstava Slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015 Místo konání: Chržín 1, Stará Fara www.chrzin1.cz Se zadáváním titulů: Vítěz Středoevropské speciální výstavy SC Nejlepší pes Středoevropské

Více

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy:

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy: PROPOZICE KLUB LHASA APSO ČR KLUBOVÁ VÝSTAVA PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 Rozhodčí: NAĎA KLÍROVÁ (změna rozhodčího vyhrazena) Uzávěrka Meldeschluss

Více

Speciální výstava slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015

Speciální výstava slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015 Speciální výstava slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015 Místo konání: Chržín 1, Stará Fara www.chrzin1.cz Se zadáváním titulů: Vítěz vítězka speciální výstavy SC Vítěz vítězka mladých speciální výstavy

Více

v sobotu 11. července 2015

v sobotu 11. července 2015 Moravskoslezský bulldog-mops klub pořádá v sobotu 11. července 2015 v oranžerii zámeckého hotelu Maxmilian zámek Loučeň, PSČ 289 37, okr. Nymburk N 50' 17.143, E 15' 01.204, www.zamekloucen.cz Klubovou

Více

Českomoravská kynologická unie. Českomoravská kynologická jednota. KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ

Českomoravská kynologická unie. Českomoravská kynologická jednota. KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ Českomoravská kynologická unie Českomoravská kynologická jednota KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ ve spolupráci se Státním zámkem Zákupy a OMS Česká Lípa pořádají

Více

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA AMERICKÝCH KOKRŠPANĚLŮ. sobota 21. listopadu 2015 Motel ŽELEZNÉ HORY, Kojice u Chvaletic

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA AMERICKÝCH KOKRŠPANĚLŮ. sobota 21. listopadu 2015 Motel ŽELEZNÉ HORY, Kojice u Chvaletic Českomoravská kynologická unie Český kynologický svaz American Cocker Club ČR SPECIÁLNÍ VÝSTAVA AMERICKÝCH KOKRŠPANĚLŮ sobota 21. listopadu 2015 Motel ŽELEZNÉ HORY, Kojice u Chvaletic Program: 9.00 10.30

Více

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY Třídy: Pro zařazení psa do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě). Ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. štěňat:

Více

PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KCHP

PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KCHP PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KCHP KCHP Praha, Kotíkova 758/3, 103 00 Praha 10 - Kolovraty, číslo klubu: 1043, člen FCI prostřednictvím ČMKU si Vás dovoluje pozvat na OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU

Více

OBECNÁ USTANOVENÍ ZPŮSOB ZAŘAZOVÁNÍ BEARDED COLLIÍ DO CHOVU

OBECNÁ USTANOVENÍ ZPŮSOB ZAŘAZOVÁNÍ BEARDED COLLIÍ DO CHOVU CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ BEARDED COLLIÍ PODMÍNKY PRO ZAŘAZOVÁNÍ BEARDED COLLIÍ DO CHOVU OBECNÁ USTANOVENÍ 1) Podmínky pro zařazení do chovu dané tímto předpisem KCHBC musí splňovat také

Více

Pozvánka na klubovou výstavu a bonitaci Nová Živohošť 27. - 28. 4. 2013

Pozvánka na klubovou výstavu a bonitaci Nová Živohošť 27. - 28. 4. 2013 Pozvánka na klubovou výstavu a bonitaci Nová Živohošť 27. - 28. 4. 2013 Milí chovatelé, majitelé a příznivci plemene beauceron, rádi bychom Vás pozvali na Novou Živohošť, kde se bude konat první klubová

Více

28. 2. 2015 Libice nad Cidlinou kulturní dům Husova ul. Na této výstavě budou předány ceny za PUDLA ROKU 2014

28. 2. 2015 Libice nad Cidlinou kulturní dům Husova ul. Na této výstavě budou předány ceny za PUDLA ROKU 2014 PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KCHP KCHP Praha, Kotíkova 758/3, 103 00 Praha 10 - Kolovraty, číslo klubu: 1043, člen FCI prostřednictvím ČMKU si Vás dovoluje pozvat na se zadáváním titulů: čekatel

Více

Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014

Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014 Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014 Místo konání : Kynologický klub Zetor Brno, Jedovnická 7a, Brno, GPS : 49 12'56.248"N, 16 40'31.312"E Se zadáváním titulů: Vítěz středoevropské

Více

PROPOZICE 3. 5. 2015

PROPOZICE 3. 5. 2015 Klubová výstava a VII. ročník Memoriálu Doc. Viléma Kurze se zadáváním titulů Klubový vítěz, Klubová vítězka PROPOZICE 3. 5. 2015 při MVP Praha na výstavišti Praha-Letňany Uzávěrka přihlášek: 26. 4. 2015

Více

6. Newfoundland FedCup

6. Newfoundland FedCup 6. Newfoundland FedCup 25.-26.05.2012 Hradec nad Moravicí, Česká republika Hotel Belaria GPS 49 51 50.421 N, 17 51 59.269 E Rozhodčí William Dobbin (IR) Frode Jevne (N) Uzávěrka přihlášek 01.05.2012 Časový

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU SLOVENSKÉHO KOPOVA se zadáním titulů Klubový vítěz

Více

Klubovou výstavu (Krása a výkon KFP)

Klubovou výstavu (Krása a výkon KFP) KLUB FARAONSKÝCH PSŮ pořádá Klubovou výstavu (Krása a výkon KFP) na dostihové dráze Lednice GPS souřadnice: 48 48'21.846"N 16 48'0.063"E PROGRAM: Sobota 15.8.2015 Dostihy chrtů (pořádá dostihová dráha

Více

sobota dne 30. května 2015 zámecký park na Kačině u Kutné Hory L o g o z á m k u K a č i n a

sobota dne 30. května 2015 zámecký park na Kačině u Kutné Hory L o g o z á m k u K a č i n a Českomoravská kynologická jednota OBLASTNÍ VÝSTAVA PSŮ všech plemen zapisovaných v plemenných knihách ČMKU spojená s Klubovou výstavou bez zadání titulu Klubový vítěz Klubu chovatelů německých krátkosrstých

Více

KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz

KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz Czech Deerhound Club pořádá dne 5.9.2015 KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz CAJC, CAC ČR Uzávěrka přihlášek: 23.8.2015 Místo konání : Chlumec nad Cidlinou Rozhoduje datum poštovního

Více

PROPOZICE NA SPECIÁLNÍ VÝSTAVU PUDLŮ

PROPOZICE NA SPECIÁLNÍ VÝSTAVU PUDLŮ PROPOZICE NA SPECIÁLNÍ VÝSTAVU PUDLŮ KCHP Praha, Kotíkova 758/3, 103 00 Praha 10 - Kolovraty, číslo klubu: 1043, člen FCI prostřednictvím ČMKU si Vás dovoluje pozvat na SPECIÁLNÍ VÝSTAVU PUDLŮ se zadáváním

Více

Propozice klubové výstavy pražských krysaříků. Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů

Propozice klubové výstavy pražských krysaříků. Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů Propozice klubové výstavy pražských krysaříků Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů CAJC, CAC, res,. CAC, BOB (Best of Breed), BOS ( Best of Opposite Sexe), BOJ

Více

Řád pro jmenování rozhodčích pro posuzování exteriéru psů

Řád pro jmenování rozhodčích pro posuzování exteriéru psů Řád pro jmenování rozhodčích pro posuzování exteriéru psů I. Účel Řád pro jmenování rozhodčích pro posuzování exteriéru psů (dále jen rozhodčích) vychází z předpisů FCI. vymezuje základní podmínky pro

Více

KLUB FARAONSKÝCH PSŮ. Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) PROGRAM:

KLUB FARAONSKÝCH PSŮ. Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) PROGRAM: KLUB FARAONSKÝCH PSŮ pořádá Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) v jezdeckém klubu Vasury - Kolesa (Kladruby nad Labem) GPS souřadnice: 50 5'19.939"N 15 28'36.064"E PROGRAM: Sobota

Více

8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO,

8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO, KJ ČR Kynologická organizace 1 Brno 8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO, která se uskuteční dne 25.7. 2015 v Brně Žebětíně stadion Eliot Kohoutovická 177,641 00 Brno GPS: 49 12'38.103"N,

Více

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI Klub saharských chrtů pořádá dne 13. 9. 2014 na zámku Častolovice klubovou výstavu se zadáváním titulu CAJC, CAC a Klubový vítěz pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI Uzávěrka přihlášek 5.9.2014 ROZHODČÍ: František

Více

KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE. 15. srpna 2015. pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI. rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů:

KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE. 15. srpna 2015. pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI. rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů: KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE 15. srpna 2015 pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů: CAJC, CAC a Klubový vítěz KSCH 2015 uzávěrka přihlášek: 7. srpna

Více

Pravidla soutěže Pes roku

Pravidla soutěže Pes roku Pravidla soutěže Pes roku Soutěže jednotlivců se mohou zúčastnit psi v majetku členů Klubu chovatelů Collií a Sheltií (dále Klub). Započítávají se jen body získané v době trvání členství v klubu. V případě

Více

Výcvikové středisko Peira, Jesenice u Rakovníka

Výcvikové středisko Peira, Jesenice u Rakovníka pořádá Výcvikové středisko Peira, Jesenice u Rakovníka GPS: 50 5 25.965"N, 13 28 38.625"E pátek 13. 8. Jubilejní výstava bearded collií se zadáváním titulů CAJC, CAC a Vítěz Jubilejní výstavy sobota 14.

Více

Výstavní řád ČMKU. Článek 1 - Účel výstavního řádu

Výstavní řád ČMKU. Článek 1 - Účel výstavního řádu Výstavní řád ČMKU Článek 1 - Účel výstavního řádu Výstavní řád ČMKU navazuje na znění Mezinárodního výstavního řádu FCI. Upravuje podmínky tak, aby výstavy psů pořádané na celém území ČR měly jednotný

Více

Klub chovatelů loveckých slídičů. Sekce chovatelů, majitelů a příznivců plemene Welsh Springer Spaniel

Klub chovatelů loveckých slídičů. Sekce chovatelů, majitelů a příznivců plemene Welsh Springer Spaniel Klub chovatelů loveckých slídičů Sekce chovatelů, majitelů a příznivců plemene Welsh Springer Spaniel pořádá v rámci 18. letního srazu WSS a k oslavě 50. výročí chovu WSS v ČR dne 25. července 2013 v Petříkově,

Více

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci...

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci... Obsah 1. Obecná ustanovení...2 1.1. Účel registrace...2 1.2. Vyznačení činnosti v průkazu zápasu...2 1.3. Počet funkcí vykonávaných jednotlivcem...2 1.4. Registrace evidence...2 2. Registrační činnost...2

Více

Speciální výstava Zakrslých teddy a Teddy beránků při výstavě ZO ČSCH Humpolec dne 22.8.2015

Speciální výstava Zakrslých teddy a Teddy beránků při výstavě ZO ČSCH Humpolec dne 22.8.2015 Speciální výstava Zakrslých teddy a Teddy beránků při výstavě ZO ČSCH Humpolec dne 22.8.2015 Vážení chovatelé a přátelé teddy králíků, dovolte nám, abychom Vás tento rok poprvé pozvali na speciální výstavu

Více

Směrnice č.3/2013 - návrh Kontrola vrhu v podmínkách Pannonia Klub Česká republika. / dále jen Klub / I. Základní ustanovení

Směrnice č.3/2013 - návrh Kontrola vrhu v podmínkách Pannonia Klub Česká republika. / dále jen Klub / I. Základní ustanovení Směrnice č.3/2013 - návrh Kontrola vrhu v podmínkách Česká republika. / dále jen Klub / I. Základní ustanovení 1. V souladu se stanovami u maďarských pasteveckých plemen České republiky / dále jen Klub

Více

VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU. Článek 1 - Účel výstavního řádu. Článek 2 - Plánování a organizace výstav. Článek 3 - Druhy výstav

VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU. Článek 1 - Účel výstavního řádu. Článek 2 - Plánování a organizace výstav. Článek 3 - Druhy výstav VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU Článek 1 - Účel výstavního řádu Výstavní řád ČMKU navazuje na znění Mezinárodního výstavního řádu FCI a platí pro výstavy psů pořádané na území ČR. Upravuje podmínky tak, aby výstavy

Více

Požadavky na klubový software

Požadavky na klubový software Požadavky na klubový software Klubový SW DATABÁZE Obecné požadavky: Data jsou majetkem klubu trvalá možnost data exportovat do souborů kompatibilních pro jiné databáze Propojení s klubovými www stránkami,

Více

Směrnice Prague Bears

Směrnice Prague Bears Směrnice Prague Bears 1. Typy registrace a) Spolek provádí registrace uživatelů na webových stránkách. Existují dva typy registrace: členové Prague Bears příznivci spolku b) Typ registrace člen Prague

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU

REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2015 Článek 1 Základní ustanovení 1. Start v soutěžích ČMSHb se umožňuje pouze hráči, který je registrován podle tohoto řádu. 2. Registrací se rozumí záznam hráče v IS ČMSHb,

Více

Rozhodčí klubové výstavy. Vystavovaná plemena. Uzávěrka

Rozhodčí klubové výstavy. Vystavovaná plemena. Uzávěrka KLUB CHOVATELŮ HONIČŮ Klubová výstava 2012 U příležitosti akce Jarmark sv. Jiljí 50. let myslivosti ve Lhenicích v sobotu 1. září 2012 Lhenice Penzion INGRID Netolická ulice 295 384 02 Lhenice http://www.penzioningrid.cz

Více

Také se můţete přihlásit on-line na http://www.dogoffice.cz/

Také se můţete přihlásit on-line na http://www.dogoffice.cz/ ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA KLUB CHOVATELŮ LOVECKÝCH SLÍDIČŮ VE SPOLUPRÁCI MS HUMPLOLEC ORLÍK ZA PODPORY FIRMY ANKA CZ A RODINNÉHO PIVOVARU BERNARD pořádají a srdečně Vás zvou na prestiţní Speciální

Více

Směrnice pro činnost poboček SPJF

Směrnice pro činnost poboček SPJF Směrnice pro činnost poboček SPJF 1. Založení pobočky Sdružení přátel Jaroslava Foglara (dále jen pobočky) se řídí platnými stanovami SPJF. Vznik pobočky musí schválit Výkonný výbor SPJF. 2. Členem pobočky

Více

33. K L U B O V É S E T K Á N Í

33. K L U B O V É S E T K Á N Í 33. K L U B O V É S E T K Á N Í Moravskoslezského klubu chovatelů a přátel leonbergerů které se koná 10. 12. září 2010 v Zubří u Nového Města na Moravě Program: Pátek 10.9. - od 14 00 příjezd na setkání

Více

JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉHO HNUTÍ SPECIÁLNÍCH OLYMPIÁD

JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉHO HNUTÍ SPECIÁLNÍCH OLYMPIÁD JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉHO HNUTÍ SPECIÁLNÍCH OLYMPIÁD Článek I Principy rozhodování 1.1 Pro rozhodování v orgánech Hnutí platí následující pravidla: K účasti na zasedání presidia je předseda presidia povinen

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A KLUBOVOU VÝSTAVU

KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A KLUBOVOU VÝSTAVU Českomoravská kynologická unie Českomoravská kynologická jednota KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a OMS OLOMOUC pořádají KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A KLUBOVOU VÝSTAVU 30.-31.5.2015 ve Štěpánově

Více

Výstava se zadáváním titulů CAC, CAJC 29.11.2014

Výstava se zadáváním titulů CAC, CAJC 29.11.2014 Výstava se zadáváním titulů CAC, CAJC 29.11.2014 Uzávěrka přihlášek 22.11.2014 Místo konání : Kulturní dům Přestavlky u Roudnice nad Labem okr. Litoměřice Rozhodčí: Olga Dolejšová (CZ) Změna rozhodčího

Více

7. 8. 5. 2016 na Závodišti Zlatá podkova Humpolec. dne 7. 5. 2016 na Klubovou výstavu retrieverů, španělů, vodních psů a dalších

7. 8. 5. 2016 na Závodišti Zlatá podkova Humpolec. dne 7. 5. 2016 na Klubovou výstavu retrieverů, španělů, vodních psů a dalších ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA KLUB CHOVATELŮ LOVECKÝCH SLÍDIČŮ VE SPOLUPRÁCI MS HUMPLOLEC ORLÍK ZA PODPORY FIRMY ANKA CZ A RODINNÉHO PIVOVARU BERNARD pořádají a srdečně Vás zvou na dvě prestižní výstavy

Více

Speciální výstavu chrtů

Speciální výstavu chrtů Czech Deerhound Club pořádá dne 1.6.2013 Speciální výstavu chrtů se zadáváním titulů Vítěz Speciální výstavy, CAC, CAJC Uzávěrka přihlášek: 1. uzávěrka 15.4.2013 2. uzávěrka 1.5.2013 Místo konání : Náměšť

Více

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice.

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Jednací řád Soutěž o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Ministerstvo kultury České republiky s ohledem na Rozhodnutí č. 1622/2006/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne

Více

Rozhodčí sobotní výstavy

Rozhodčí sobotní výstavy KLUB CHOVATELŮ HONIČŮ Propozice Speciální výstava honičů 2015 se zadáváním titulů CAJC, CAC, vítěz speciální výstavy honičů v sobotu 9. května 2015 Klubová výstava 2015 se zadáváním titulů CAJC, CAC, klubový

Více

VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU Článek 1 - Účel výstavního řádu Článek 2 - Plánování a organizace výstav

VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU Článek 1 - Účel výstavního řádu Článek 2 - Plánování a organizace výstav VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU Článek 1 - Účel výstavního řádu Výstavní řád ČMKU navazuje na znění Mezinárodního výstavního řádu FCI a platí pro výstavy psů pořádané na území ČR. Upravuje podmínky tak, aby výstavy

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Podzimní zkoušky se zadáváním titulu CACT. 27. září 2015 ve Vysoké nad Labem

Podzimní zkoušky se zadáváním titulu CACT. 27. září 2015 ve Vysoké nad Labem Ředitel zkoušek: Iva Vítková Pořadatel zkoušek: Retriever klub CZ Pokladník: Iva Vítková Sbor rozhodčích: deleguje ČMKJ Veterinární dozor: MVDr. Tomáš Salavec ČMKU, ČMKJ, Retriever klub CZ ve spolupráci

Více

Český svaz plaveckých sportů směrnice č. 4/2011 schválena dne: 29.5. 2011 REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 1 REGISTRACE ČLENŮ ČSPS

Český svaz plaveckých sportů směrnice č. 4/2011 schválena dne: 29.5. 2011 REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 1 REGISTRACE ČLENŮ ČSPS REGISTRAČNÍ ŘÁD Českého svazu plaveckých sportů Článek 1 REGISTRACE ČLENŮ ČSPS 1.1 Sportovec, který se chce aktivně zapojit do činnosti v plaveckých sportech, musí být registrován v ČSPS. 1.2 Každý rozhodčí,

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Směrnice Českomoravské myslivecké jednoty, o. s., k organizování zkoušek z myslivosti

Směrnice Českomoravské myslivecké jednoty, o. s., k organizování zkoušek z myslivosti Směrnice Českomoravské myslivecké jednoty, o. s., k organizování zkoušek z myslivosti 1 Úvod (1) Českomoravská myslivecká jednota, o. s. (dále jen ČMMJ ) na základě pověření Ministerstva zemědělství č.

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne 1.12.2014 Č. j. Věc:

Více

KCHK ČR západočeská pobočka a generální sponzoři výstavy

KCHK ČR západočeská pobočka a generální sponzoři výstavy Klub chovatelů kníračů České republiky KCHK ČR západočeská pobočka a generální sponzoři výstavy pořádají dne 26.září 2015 CELOSTÁTNÍ SPECIÁLNÍ VÝSTAVU KNÍRAČŮ všech velikostních a barevných rázů se zadáváním

Více

R E G I S T R A Č N Í

R E G I S T R A Č N Í R E G I S T R A Č N Í Ř Á D Registrační řád Svazu zápasu České republiky (dále jen RŘ ) stanoví podmínky a způsob, jakým se zajišťuje a prokazuje příslušnost ke Svazu zápasu ČR. Všichni členové SZČR, fyzické

Více

Směrnice k organizování zkoušek z myslivosti

Směrnice k organizování zkoušek z myslivosti Směrnice k organizování zkoušek z myslivosti 1 Úvod 1. Českomoravská myslivecká jednota, o. s. (dále jen ČMMJ ) vědoma si své zodpovědnosti za odborné provádění myslivosti, usiluje o to, aby znalosti uchazečů

Více

VÝSTAVNÍ ŘÁD F.C.I. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

VÝSTAVNÍ ŘÁD F.C.I. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ VÝSTAVNÍ ŘÁD F.C.I. Tato ustanovení doplňují Všeobecná ustanovení FCI výhradně v souvislosti s těmi výstavami čistokrevných psů, na kterých lze zadávat čekatelství na titul "Mezinárodní šampión krásy"

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství KOMISE

Více

Český pohár a mistrovství ČR ve fourcrossu 2009 :Propozice

Český pohár a mistrovství ČR ve fourcrossu 2009 :Propozice Český pohár a mistrovství ČR ve fourcrossu 2009 :Propozice I. Obecná ustanovení 1. Oficiální název seriálu: Český pohár ve fourcrossu 2009 (ČP-4X), osmý ročník. Alternativně a plnohodnotně lze používat

Více

BEHEJ SE PSEM VYSTAVA PSÍCH VORÍSKU ˇ ˇ 3.10.2015-9:00 HOD. u kuzelny, ˇ zámecký park Slavicín ˇ

BEHEJ SE PSEM VYSTAVA PSÍCH VORÍSKU ˇ ˇ 3.10.2015-9:00 HOD. u kuzelny, ˇ zámecký park Slavicín ˇ BEHEJ SE PSEM ˇ ˇ ˇ VYSTAVA PSÍCH VORÍSKU 3.10.2015-9:00 HOD u kuzelny, ˇ zámecký park Slavicín ˇ o KDE: ZÁMECKÝ PARK, SLAVIČÍN, U KUŽELNY ORGANIZÁTOR: KYNOLOGICKÝ KLUB SLAVIČÍN - www.kkslavicin.estranky.cz

Více

Rozhodčí sobotní výstavy. Rozhodčí nedělní výstavy

Rozhodčí sobotní výstavy. Rozhodčí nedělní výstavy Rozhodčí sobotní výstavy Birte Scheel (DK) ( Basset Hound ) Kresten Scheel (DK) ( ostatní plemena ) Rozhodčí nedělní výstavy Kresten Scheel (DK) ( Basset Hound ) Birte Scheel (DK) ( ostatní plemena ) změna

Více

Volební řád pro volby delegátů na Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Krušnohor

Volební řád pro volby delegátů na Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Krušnohor Volební řád pro volby delegátů na Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Krušnohor Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 14.6.2007 14.6.2007 0 Dne: 14.6.2007 Dne: 14.6.2007 1 / 6 Výklad pojmů

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD ČMFS

REGISTRAČNÍ ŘÁD ČMFS REGISTRAČNÍ ŘÁD ČMFS článek 1 Základní ustanovení 1. Registrací se rozumí záznam hráče v ústředním registru Českomoravského fotbalového svazu (dále jen ČMFS), který stanoví jeho příslušnost (členství)

Více

Klubová výstava Bloodhound clubu CZ

Klubová výstava Bloodhound clubu CZ Klubová výstava Bloodhound clubu CZ 4.června 2016 - KONOPIŠTĚ v areálu hotelu Nová Myslivna Konopiště 22, Benešov u Prahy, 256 01 Rozhodčí: Staviarska Viera (SK) Přejímka psů: od 9.00 hodin Začátek posuzování:

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY. Společnost pro projektové řízení, o. s.

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY. Společnost pro projektové řízení, o. s. JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Společnost pro projektové řízení, o. s. PRAHA 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní údaje o společnosti 1. Název: Společnost pro projektové řízení, o. s. (dále jen

Více

Zápisní řád KCHHMO. Preambule

Zápisní řád KCHHMO. Preambule Zápisní řád KCHHMO Preambule Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů (nadále KCHHMO) je členským subjektem Českomoravské kynologické jednoty a spadá pod jeji plemennou knihu. KCHHMO zajišťuje chovatelský

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE O CENU FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY

PRAVIDLA SOUTĚŽE O CENU FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRAVIDLA SOUTĚŽE O CENU FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY Článek 1: Předmět soutěže 1. Cena FČOK je udělována projektům financovaným z evropských fondů, díky nimž firma dosáhla špičkové technologické úrovně.

Více

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL) PlaceAlbert1 er,13,b 6530Thuin(Belgique),tel:+32.71.59.12.38,fax:+32.71.59.22.29,internethttp://www.fci.be VÝSTAVNÍ ŘÁD FCI OBSAH 1 Všeobecná ustanovení

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD FAČR

REGISTRAČNÍ ŘÁD FAČR REGISTRAČNÍ ŘÁD FAČR článek 1 Základní ustanovení 1. Registrací se rozumí záznam hráče v ústředním registru Fotbalové asociace České republiky (dále jen FAČR), který stanoví jeho příslušnost (členství)

Více

KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU

KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU 1/ NÁZEV - SÍDLO PŮSOBNOST 1. Název klubu: KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ 2. Sídlo klubu: V SOUDCE 62, 257 51 BYSTŘICE 3. Působnost klubu: je na území České republiky. Klub

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne.5.12.2014 Č. j..../2014

Více

Vazby na předpis ad 4 jsou v textu vyznačovány odkazy na jeho příslušný bod. Odkaz je v textu vždy umístěn v hranaté závorce např. [FIFe 2.

Vazby na předpis ad 4 jsou v textu vyznačovány odkazy na jeho příslušný bod. Odkaz je v textu vždy umístěn v hranaté závorce např. [FIFe 2. CHOVATELSKÝ ŘÁD ČSCH-SCHK Zásady pro chov a plemenitbu koček (revize znění platná od..05). Chovatelský řád Zásady pro chov a plemenitbu koček I. Základní ustanovení II. Práva a povinnosti chovatele III.

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Shromáždění delegátů stavebního bytového družstva VESELSKO, sídlem Hutník 1497, 698 01 Veselí nad Moravou (družstvo dále jen SBD nebo družstvo, shromáždění delegátů dále jen SD ) na svém jednání konaném

Více

KYNOLOGICKÉ VÝSTAVY rozdělení výstav, třídy psů, známky z hodnocení, zadávané tituly...

KYNOLOGICKÉ VÝSTAVY rozdělení výstav, třídy psů, známky z hodnocení, zadávané tituly... KYNOLOGICKÉ VÝSTAVY rozdělení výstav, třídy psů, známky z hodnocení, zadávané tituly... Rozdělení výstav Oblastní a krajské Speciální Klubové se zadáváním titulu Klubový vítěz Klubové bez zadávání titulu

Více

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 14.6.2014 Článek 1 Základní ustanovení 1. Hráči, kteří se chtějí zúčastnit sportovních soutěží v ledním hokeji (dále také jako

Více

BEHEJ SE PSEM VYSTAVA PSÍCH VORÍSKU ˇ ˇ 30.5.2015-9:00 HOD. u kuzelny, ˇ zámecký park Slavicín ˇ

BEHEJ SE PSEM VYSTAVA PSÍCH VORÍSKU ˇ ˇ 30.5.2015-9:00 HOD. u kuzelny, ˇ zámecký park Slavicín ˇ BEHEJ SE PSEM ˇ ˇ ˇ VYSTAVA PSÍCH VORÍSKU 30.5.2015-9:00 HOD u kuzelny, ˇ zámecký park Slavicín ˇ o KDE: ZÁMECKÝ PARK, SLAVIČÍN, U KUŽELNY ORGANIZÁTOR: KYNOLOGICKÝ KLUB SLAVIČÍN PROGRAM: 1.) 8:00-09:00

Více

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT FINANČNÍ DOHODA č. 1 uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Erasmus ID kód: CZ

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě

Smlouva o poskytnutí péče o dítě Smlouva o poskytnutí péče o dítě First School Point základní škola a mateřská škola, s.r.o. Se sídlem: K Otočce 779/29a, Praha 4 Modřany IČO: 242 72 992 zastoupená ředitelkou: Mgr. Ivanou Vávrovou tel.:

Více

Informace pro chovatele

Informace pro chovatele Informace pro chovatele CHCETE ZÍSKAT MEZINÁRODNĚ CHRÁNĚNÝ NÁZEV CHOVATELSKÉ STANICE? ČITELNĚ VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ S NAVRHOVANÝMI NÁZVY ZAŠLETE NA NÍŽE UVEDENOU ADRESU. Navržené názvy budou porovnány s českým

Více

VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU 2.vydání

VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU 2.vydání VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU 2.vydání Článek 1 - Účel výstavního řádu Výstavní řád ČMKU navazuje na znění Mezinárodního výstavního řádu FCI a platí pro výstavy psů pořádané na území ČR. Upravuje podmínky tak, aby

Více

VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU 2.vydání

VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU 2.vydání VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU 2.vydání Článek 1 - Účel výstavního řádu Výstavní řád ČMKU navazuje na znění Mezinárodního výstavního řádu FCI a platí pro výstavy psů pořádané na území ČR. Upravuje podmínky tak, aby

Více

VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU 2.vydání

VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU 2.vydání VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU 2.vydání Článek 1 - Účel výstavního řádu Výstavní řád ČMKU navazuje na znění Mezinárodního výstavního řádu FCI a platí pro výstavy psů pořádané na území ČR. Upravuje podmínky tak, aby

Více

4.5.2015 (poštovní razítko) nebo on-line přihlášky přes www.dogoffice.cz

4.5.2015 (poštovní razítko) nebo on-line přihlášky přes www.dogoffice.cz KLUB CHOVATELŮ COLLIÍ A SHELTIÍ Vás srdečně zve na první letošní klubovou akci: 30.5.2015 KLUBOVOU VÝSTAVU KCHCS spojenou s BONITACÍ se zadáváním titulu KLUBOVÝ VÍTĚZ plemen kolie dlouhosrstá kolie krátkosrstá

Více

Zápis ze schůze výboru KCHBC ze dne 20. 3. 2010 - Kněžičky - Obora

Zápis ze schůze výboru KCHBC ze dne 20. 3. 2010 - Kněžičky - Obora Zápis ze schůze výboru KCHBC ze dne 20. 3. 2010 - Kněžičky - Obora Přítomní: Lenka Folget - Klímová, Eva Čapníková, Dana Volková, Ivo Jennel, Jaroslav Kouba, Omluveni: Martin Valášek, Nikola Kopečná Hosté,

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

VÝSTAVNÍ ŘÁD FCI OBSAH

VÝSTAVNÍ ŘÁD FCI OBSAH FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL) Place Albert 1 er, 13, B 6530 Thuin (Belgique), tel : +32.71.59.12.38, fax : +32.71.59.22.29, email : info@fci.be VÝSTAVNÍ ŘÁD FCI OBSAH 1 Všeobecná

Více

Pravidla pro tituly rozhodčích Schválená GA 1982, změněná GA v letech 1984-2013

Pravidla pro tituly rozhodčích Schválená GA 1982, změněná GA v letech 1984-2013 Pravidla pro tituly rozhodčích Schválená GA 1982, změněná GA v letech 1984-2013 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tato pravidla mohou být změněna pouze Valným shromážděním (General Assembly - GA) na základě doporučení

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka 4 OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Směrnice č. 1/2015, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.:Kyselka/13/15/KY Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE Platné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Ministerstvo

Více

(Text s významem pro EHP) (5) Riziko pro zdraví zvířat, které cirkusy či poutě představují,

(Text s významem pro EHP) (5) Riziko pro zdraví zvířat, které cirkusy či poutě představují, 22.10.2005 Úřední věstník Evropské unie L 279/47 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1739/2005 ze dne 21. října 2005, kterým se stanoví veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy (Text

Více