Léčba pokročilého karcinomu prostaty v kombinaci s léčbou LHRH analogy nebo chirurgickou kastrací.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Léčba pokročilého karcinomu prostaty v kombinaci s léčbou LHRH analogy nebo chirurgickou kastrací."

Transkript

1 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls11422/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Bicalutamide Morningside 50 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje bicalutamidum 50 mg. Pomocné látky: jedna tableta obsahuje 62,7 mg monohydrátu laktózy. Úplný seznam pomocných látek viz bod LÉKOVÁ FORMA Potahovaná tableta Popis přípravku: Bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru 6,5 mm. 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Léčba pokročilého karcinomu prostaty v kombinaci s léčbou LHRH analogy nebo chirurgickou kastrací. 4.2 Dávkování a způsob podání Dospělí muži včetně starších mužů: Jedna potahovaná tableta (50 mg) denně s nebo bez jídla. Cesta podání: Perorální Tablety je třeba polknout celé a zapít tekutinou. Léčba bikalutamidem melami být zahájena minimálně 3 dny před zahájením léčby LHRH analogem nebo ve stejnou dobu, jako chirurgická kastrace. Děti a adolescenti: Bicalutamide Morningside 50 mg je kontraindikován u dětí a adolescentů. Porucha ledvin: u pacientů s poruchou funkce ledvin není nutná žádná úprava dávky. Neexistují zkušenosti s použitím bikalutamidu u pacientů s těžkou poruchou ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min). Porucha jater: u pacientů s mírnou poruchou funkce jater není nutná žádná úprava dávky. Léčivý přípravek se může akumulovat u pacientů se střední až těžkou poruchou funkce jater. (viz bod 4.4) 4.3 Kontraindikace Bicalutamide Morningside 50 mg je kontraindikován u žen, dětí a adolescentů. Bicalutamide Morningside 50 mg je kontraindikován u pacientů přecitlivělých na léčivou látku nebo jakoukoliv pomocnou látku přípravku. Současné podání terfenadinu, astemizolu nebo cisapridu s přípravkem Bicalutamide Morningside 50 mg je kontraindikováno. 1/7

2 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití Zahájení léčby by mělo být pod přímým dohledem specialisty a následně mají být pacienti pravidelně kontrolování. Bikalutamid je rozsáhle metabolizován v játrech. Výsledky výzkumu naznačují, že jeho eliminace může být pomalejší u pacientů s těžkou jaterní poruchou a to může vést ke zvýšené akumulaci bikalutamidu. Proto má být bikalutamid používán s opatrností u pacientů se střední až těžkou jaterní poruchou. Při podávání bikalutamidu byly vzácně pozorovány těžké jaterní změny (viz bod 4.8). Pokud jsou změny závažné, má se léčba přípravkem Bicalutamide Morningside 50 mg ukončit. Vzhledem k možnosti jaterních změn je třeba zvážit pravidelné testování funkce jater. Většina změn je očekávána během prvních 6 měsíců léčby bikalutamidem. Vzhledem k tomu, že neexistují zkušenosti s použitím bikalutamidu u pacientů s těžkou poruchou ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min), měl by se bikalutamid u těchto pacientů používat s opatrností. U pacientů s onemocněním srdce se doporučuje pravidelné sledování funkce srdce. Bicalutamide Morningside 50 mg obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými hereditárními problémy, jako jsou intolerance galaktózy, hereditární insuficience laktázy nebo glukózo-galaktózová malabsorbce, nemají tento lék užívat. 4.5 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce Mezi bikalutamidem a analogy LHRH nebyly prokázány žádné farmakologické ani farmakokinetické interakce. In vitro studie ukázaly, že R-enantiomer bikalutamidu je inhibitor CYP 3A4 s menším inhibičním účinkem na aktivitu CYP 2C9, 2C19 a 2D6. I když in vitro studie ukázaly možnost bikalutamidu inhibovat cytochrom 3A4, několik klinických studií ukázalo, že rozsah této inhibice u většiny léků metabolizovaných cytochromem P450 je pravděpodobně klinicky nevýznamný. Nicméně u léků s úzkým terapeutickým indexem, které jsou metabolizovány v játrech, by mohla být inhibice CYP 3A4 způsobená bikalutamidem významná. Jako takové je současné použití terfenadinu, astemizolu a cisapridu kontraindikováno. Je třeba opatrnosti při současném podávání bikalutamidu se sloučeninami, jako je cyklosporin a blokátory kalciových kanálů. Snížení dávky může být nutné pro tyto léky zejména v případě, když jsou přítomny známky zvýšeného nebo nežádoucího účinku léku. U cyklosporinu je doporučeno, aby plazmatické koncentrace a klinický stav byly po zahájení nebo ukončení terapie bikalutamidem důkladně monitorovány. Je třeba opatrnosti při podávání bikalutamidu pacientům, kteří užívají léčivé přípravky, které inhibují oxidační procesy v játrech, např. cimetidin a ketokonazol. To by mohlo vést ke zvýšeným plazmatickým koncentracím bikalutamidu, které by mohly teoreticky vést ke zvýraznění nežádoucích účinků. In vitro studie ukázaly, že bikalutamid může vytěsnit kumarinová antikoagulancia, jako je warfarin, na tomto proteinovém vazebném místě. Proto je doporučeno, aby byl protrombinový čas důkladně monitorován, pokud je podávání bikalutamidu zahájeno u pacientů, kteří již dostávají kumarinová antikoagulancia. 2/7

3 4.6 Těhotenství a kojení Neuplatňuje se, protože se tento léčivý přípravek nepoužívá u žen. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Nebyly provedeny žádné studie ohledně účinků na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Nicméně je třeba podotknout, že se může občas vyskytnout závrať nebo ospalost (viz bod 4.8). U takových pacientů je třeba dbát opatrnosti. 4.8 Nežádoucí účinky Během léčby přípravkem Bicalutamide Morningside 50 mg se mohou objevit následující nežádoucí účinky. Třída orgánového Celkové a reakce v místě aplikace reprodukčního a prsu kůže a podkožní tkáně trávicího jater a žlučových cest Velmi časté ( 1/10) Návaly horka Gynekomastie, citlivost prsu. Může být sníženo současně provedenou kastrací. U většiny pacientů, kteří dostávají 150 mg bikalutamidu jako monoterapii, se objevuje gynekomastie anebo bolesti prsou. Ve studiích byly tyto příznaky považovány za závažné až u 5% pacientů. Gynekomastie nemusí ustoupit spontánně po ukončeni terapie, zejména po dlouhodobé léčbě. Časté ( 1/100 až < 1/10) Astenie Pruritus Průjem, nauzea Jaterní změny (zvýšení hladin transamináz, hyperbilirubin émie, Méně časté ( 1/1000 až < 1/100) Vzácné ( 1/10000 to <1/100) Suchá kůže Zvracení Velmi vzácné (<1/10 000) Jaterní selhání se vyskytlo vzácně u pacientů léčených bikalutamidem, 3/7

4 Respirační, hrudní a mediastinální ledvin a močových cest cholestáza a ikterus), hepatomegalie. Tyto změny byly vzácně závažné a často přechodné, a ustoupily nebo se zlepšily při pokračování v léčbě nebo po ukončení terapie (viz bod 4.4). Intersticiální plicní choroba Hematurie ale kauzální vztah nebyl s jistotou určen. Je třeba zvážit provedení pravidelného testování funkce jater (viz bod 4.4). imunitního Hypersenzitivní reakce, včetně angioedému a kopřivky. Psychiatrické Deprese Vedle toho byly v klinických studiích v průběhu léčby bikalutamidem s nebo bez LHRH analogu hlášeny následující nežádoucí účinky: Třída Velmi časté Časté Méně časté Vzácné Velmi vzácné orgánového Snížené libido, reprodukčního a prsu erektilní dysfunkce, impotence Celkové a reakce v místě aplikace kůže a podkožní tkáně Gastrointestinální trávicího nervového metabolismu a výživy Otok, celková bolest, bolest v pánvi, třesavky Vyrážka, pocení, hirsutismus Zácpa Závrať, nespavost Nárůst tělesné hmotnosti, diabetes Bolesti břicha, bolesti na hrudi, bolesti hlavy, bolesti zad, bolesti krku Alopecie Suchost v ústech, dyspepsie, flatulence Somnolence Anorexie, hyperglykemie, 4/7

5 krve a lymfatického ledvin a močových cest Respirační, hrudní a mediastinální mellitus Anémie pokles tělesné hmotnosti Nykturie Dyspnoe Trombocytopen ie Srdeční Selhání srdce, angina pectoris, vedení včetně prodloužení PR a QT intervalu, arytmie, nespecifické změny EKG 4.9 Předávkování Nebyl popsán žádný případ předávkování. Vzhledem k tomu, že bikalutamid patří mezi anilidové sloučeniny, existuje teoretické riziko vzniku methemoglobinemie. Methemoglobinemie byla pozorována u pokusných zvířat po předávkování. Proto může být pacient s akutní intoxikací cyanotický. Neexistuje specifické antidotum a léčba má být symptomatická. Dialýza není účinná, protože bikalutamid je výrazně vázán na proteiny a není vylučován nezměněný v moči. Je indikována celková podpůrná léčba včetně častého monitorování vitálních známek. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: antagonisté hormonů a příbuzná léčiva, antiandrogeny, ATC kód: L02BB03. Bikalutamid je nesteroidní antiandrogen a nemá žádnou další endokrinní aktivitu. Je vázán na androgenní receptory bez aktivace genové exprese, a tím inhibuje androgenní stimulaci. Důsledkem této inhibice je regrese nádorů prostaty. Klinicky může u některých pacientů způsobit přerušení podávání bikalutamidu syndrom z vysazení antiandrogenu. Bicklutamid je racemát s antiandrogenním účinkem téměř výlučně způsobeným jeho R-enantiomerem. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Bikalutamid se po perorálním podání dobře vstřebává. Neexistují důkazy o žádném klinicky významném účinku potravy na biologickou dostupnost. (S)-enantiomer je vzhledem k (R)-enantiomeru, který má plazmatický poločas eliminace asi 1 týden, rychle odstraněn. Po dlouhodobém podávání bikalutamidu je maximální koncentrace (R)-enantiomeru v plazmě asi 10- násobná ve srovnání s hladinami naměřenými po jedné dávce 50 mg bikalutamidu. Dávkovací schéma 50 mg bikalutamidu denně vede k rovnovážné koncentraci R-enantiomeru 9 μg/ml a v důsledku jeho dlouhého biologického poločasu je rovnovážný stav dosažen po asi 1 měsíci terapie. 5/7

6 Farmakokinetika (R)-enantiomeru není ovlivněna věkem, poruchou ledvin ani mírnou až střední poruchou jater. Neexistují důkazy, že u pacientů s těžkou jaterní poruchou je (R)-enantiomer pomaleji eliminován z plazmy. Bikalutamid je vázán výrazně na proteiny (racemát 96%, R-enantiomer > 99%) a je výrazně metabolizován (oxidací a glukuronidací): Jeho metabolity jsou eliminovány ledvinami a ve žluči v asi shodných množstvích. 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Bikalutamid je čistý a potentní antagonista androgenových receptorů u experimentálních zvířat a u lidí. Hlavní sekundární farmakologický účinek je indukce CYP450 dependentní oxidázy se smíšenou funkcí v játrech. Změny cílových orgánů u zvířat jsou jasně spojeny s primárním a sekundárním farmakologickým účinkem bikalutamidu. Tyto zahrnují involuci androgen-dependentních tkání, folikulární adenomy štítné žlázy, buněčnou hyperplazii a neoplazii nebo karcinom jaterních a Leydigových buněk, narušení narušení sexuální diferenciace mužských potomků, reverzibilní narušení fertility u mužů. Tato enzymatická indukce pozorovaná u zvířat nebyla u člověka zjištěna. Studie genotoxicity neukázaly žádný mutagenní potenciál bikalutamidu. Všechny nežádoucí účinky pozorované ve studiích na zvířatech jsou považovány jako nerelevantní pro léčbu pacientů s pokročilým karcinomem prostaty. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek Jádro tablety: Monohydrát laktózy Povidon 25 Sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A) Magnesium-stearát Potahová vrstva tablety: Potahová soustava Opadry OY-S-9622 tvořená z: Hypromelóza (E464) Oxid titaničitý (E171) Propylenglykol 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3 Doba použitelnosti 3 roky 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 6.5 Druh obalu a velikost balení PVC/PVDC/Al blistr, krabička. 10, 14, 20, 28, 30, 40, 56, 60, 100 a 150 potahovaných tablet. Ne všechny velikosti balení musí být dostupné na trhu. 6/7

7 6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním Žádné zvláštní požadavky. Nespotřebovaný přípravek a jakýkoliv odpad je nutno zlikvidovat ve shodě s místními předpisy. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Morningside Healthcare Ltd. Leicester Velká Británie 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 44/569/10-C 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE DATUM REVIZE TEXTU /7

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.: sukls30652/2013 a sp.zn.: sukls114464/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BIKALARD potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje bicalutamidum.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka: monohydrát laktosy 181 mg v jedné potahované tabletě.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka: monohydrát laktosy 181 mg v jedné potahované tabletě. Příloha č. 3k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls100869/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Bikauk 150 mg Potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Bicalutamidum 150 mg v

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 169,68 mg monohydrátu laktózy.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 169,68 mg monohydrátu laktózy. Sp.zn. sukls196176/2014 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Bjorgeina potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje bicalutamidum. Pomocné látky se

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace č.j.: sukls13019/2005

Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace č.j.: sukls13019/2005 Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace č.j.: sukls13019/2005 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (SPC) 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU APO-FLUTAMIDE Potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Flutamidum

Více

OncoFem 1 mg, potahované tablety

OncoFem 1 mg, potahované tablety Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls43134/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU OncoFem 1 mg, potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Anastrozolum 1 mg v 1 potahované tabletě.

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls5504/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č.3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls5504/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č.3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls5504/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Anaprex 1 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta

Více

Sp.zn. sukls20326/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Sp.zn. sukls20326/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Sp.zn. sukls20326/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Solifenacin G.L.Pharma 5 mg, potahované tablety Solifenacin G.L.Pharma 10 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn. sukls221306/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Anastrozol Actavis 1 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 1 mg anastrozolum.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls67042/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zynzol 1 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje anastrozolum 1 mg. Pomocné látky

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls184955/2010 a přílohy k sp. zn. sukls222287/2011 a sukls149427/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Anastrad 1mg potahovaná tableta

Více

SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Xyzal 5 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Xyzal 5 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Xyzal 5 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 potahovaná tableta obsahuje levocetirizini dihydrochloridum 5 mg. Pomocné látky: 63,50

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU, 1 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje anastrozolum 1 mg. Pomocné látky se známým účinkem: jedna

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku sp.zn.sukls103797/2015 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ANDROCUR 100 100 mg, tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje: Cyproteroni acetas 100 mg Pomocná látka se

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls80219/2009

Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls80219/2009 Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls80219/2009 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LOMIR SRO Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls5513/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č.3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls5513/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č.3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls5513/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Aletro 2,5 mg potahované tablety 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BRENEA 2,5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Letrozolum 2,5 mg v jedné tabletě Pomocné látky: oranžová žluť Úplný seznam pomocných

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls70429-31/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Egilipid 10 mg Egilipid 20 mg Egilipid 40 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje simvastatinum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls119817/2009 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zahron 20 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp. zn. sukls63890/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Riluzol PMCS 50 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 50 mg riluzolum. Úplný

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RECOXA 15 Tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Recoxa 15: Jedna tableta obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Rp. G03HA01 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU CYSAXAL 50 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje cyproteroni acetas 50 mg. Pomocné látky: monohydrát

Více

sp.zn.: sukls132223/2011 a sp.zn.: sukls30883/2011, sukls262125/2012

sp.zn.: sukls132223/2011 a sp.zn.: sukls30883/2011, sukls262125/2012 sp.zn.: sukls132223/2011 a sp.zn.: sukls30883/2011, sukls262125/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MEGACE 160 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje megestroli

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls244743/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Panadol Novum 500 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Montexal 10 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje montelukastum natricum, což odpovídá 10 mg montelukastum.

Více

Medilip 10 mg tablety: Světle růžové, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým A na jedné straně a 01 na druhé straně.

Medilip 10 mg tablety: Světle růžové, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým A na jedné straně a 01 na druhé straně. Sp.zn.sukls265814/2012, sukls265813/2012, sukls265812/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Medilip 10 mg potahované tablety Medilip 20 mg potahované tablety Medilip 40 mg potahované tablety

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Natrixam 1,5 mg / 5 mg, tablety s řízeným uvolňováním Natrixam 1,5 mg / 10 mg, tablety s řízeným uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta

Více

Sp.zn.sukls212771/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Androfin 5 mg potahované tablety

Sp.zn.sukls212771/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Androfin 5 mg potahované tablety Sp.zn.sukls212771/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Androfin 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Finasteridum 5 mg v jedné potahované tabletě. Pomocné látky se

Více

Tablety jsou bílé až téměř bílé, kulaté, na obou stranách vypouklé, nepotahované s vyrytým označením P na jedné straně a označením 15 na druhé straně.

Tablety jsou bílé až téměř bílé, kulaté, na obou stranách vypouklé, nepotahované s vyrytým označením P na jedné straně a označením 15 na druhé straně. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Pioglitazone Accord 15 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 15 mg pioglitazonum (jako hydrochlorid). Pomocné látky: Jedna tableta obsahuje 37,24

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls201253-5/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Lispecip 15 mg tablety Lispecip 30 mg tablety Lispecip 45 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

sp.zn.: sukls111003/2012

sp.zn.: sukls111003/2012 sp.zn.: sukls111003/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Propanorm 300 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje propafenoni hydrochloridum

Více