5/2010. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 7. května 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5/2010. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 7. května 2010"

Transkript

1 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 7. května 2010 Eliška Pekárková bude díky svému vynikajícímu pěveckému talentu reprezentovat tento region spolu s dalšími šesti dětmi ze soutěže Zpěváček Slovácka v celorepublikové soutěži ve Velkých Losinách. noviny 5/2010 Z obsahu / Prodej bytů strana 3 / Speciální školství strana 5 / Sportovec Kyjova 2009 strana 12 MILÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN, na náměstí se majestátně tyčí mája, což i kolemjdoucím, kteří nesledují dny v kalendáři, jasně připomíná, že je kvě ten. Měsíc, který má pro každého z nás možná jinou symboliku. Citově založení lidé si více uvědomují fenomén lásky a přá telství, pracovně vytížení zase skutečnost, že doba dovolených se konečně přiblížila, studenti musí sešlápnout plyn, aby svými výsledky přesvědčili své učitele k dob rému hodnocení, politikové nervózně sle dují volební preference a děti toužebně stři hají metr do prázdnin. Ať tak či tak, každý usilujeme něčeho dosáhnout. Ne jinak je tomu i na radnici. V tomto měsíci bude v Praze rozhod nuto, zda li dostaneme zelenou k výstavbě cyklostezky do Mutěnic a také dopracu jeme projekt na dokončení spojnice Ky jova s cyklostezkou na Skoronice, jež se předběžně do léta bude realizovat. Cyk lostezky jsou našim dluhem, který si plně uvědomuji. A jako občan se také nemůžu ztotožnit pouze s argumentem, že brzdou jsou majetkové vztahy a nesouhlasy vlast níků pozemků. Věřím, že zahájení stavby všechny tyto hořkosti smázne. Další dvě investiční akce budou připra vovány na zahájení. Půjde o zateplení bu dov ZŠ J. A. Komenského na Seifertově náměstí, MŠ Střed a Za Stadionem. S omezením budou muset počítat cestu jící využívající vlakové spojení. Od čer vence bude probíhat budování přes tupního terminálu u vlakového nádraží. Všechny tyto akce jsou spolufinancovány z dotací Evropské unie. Budeme v nich pokračovat i v následujícím období, kdy při jdou na řadu zbylé veřejné budovy včetně radnice. V druhé polovině května, a to kon krétně proběhnou tradiční Hovory s občany v místní části Bohuslavice od 18 hodin a v Boršově od 20 hodin. V Ky jově pak o týden později od 17 ho din na radnici. V Bohuslavicích budeme připravovat slavnostní otevření tamního nového biotopu a další aktivity KHS, v Bor šově návrh umístění nového biocentra a propojení všech místních částí cyklo stezkou, v Kyjově záležitosti související s přípravou bytové výstavby či obchod ních center. Pokud vás zajímají další té mata, budu rád, když mi je sdělíte třeba e mailem nebo jakkoliv jinak. Vaše názory jsou impulzem pro naši práci a pro mne samotného jsou nepostradatelné. Konec měsíce bude ve znamení voleb do Posla necké sněmovny. Věřím, že překonáme možná zklamání z dnešní politické kultury a toto naše právo v co nejširší míře vy užijeme. Jedině tak můžeme přispět ke změně podle svých představ. Milí spoluobčané, ať vás příjemné dny kvetoucího jara vtáhnou do nevšedních chvil s vašimi blízkými a nově narozenými. František Lukl, Váš starosta Kyjovské noviny / květen 2010 strana 1

2 Radnice Kyjovsko má komunitní plán sociálních služeb Zastupitelé města Kyjova schválili střednědobý plán sociálních služeb na Kyjovsku. V těchto dnech vznikají koordi nační skupiny, které budou pracovat na jednotlivých projektech. Podpora rodiny, dětí a mládeže, prevence so ciálního vyloučení a řešení sociálně patologických jevů, odstraňování fy zických i psychických bariér, práce se zdravotně postiženými. Tak ši roké zaměření má střednědobý plán sociálních služeb na Kyjovsku. Jde o to, abychom na základě odborníků z praxe dokázali adekvát ním způsobem nasměrovat další roz voj sociálních služeb. Abychom ne podporovali služby, které například nejsou poptávány a naopak neza pomínali na něco, co nám se zdá nepodstatné, ale pro nevidomé, in validní důchodce a další sociálně handicapované je to důležité, zhod notil význam plánu starosta Kyjova František Lukl. Město připravuje také interaktivní webovou databázi sociálních služeb a organizací, které je poskytují. Databáze bude ke stažení v elek tronické podobě, ale vydáme také tištěný adresář. Obsahovat bude in formace o jednotlivých poskytovate lích sociálních služeb, o tom, jakými službami se zabývají a jaké cílové sku piny zahrnují, řekla koordinátorka ko munitního plánování Jana Jakubíč ková. V adresáři naleznou informace všichni, kteří mohou sociální služby využívat, ať už jsou to rodiny s dět mi, senioři, handicapovaní nebo třeba uživatelé drog a jejich blízcí. V nejbližší době nás čeká také vytvoření akčního plánu a jeho sla dění s rozpočtem města na příští rok. Je před námi také podpis smlouvy s Jihomoravským krajem o projektu na podporu komunitního plánování, což přinese městu sto tisíc korun, informoval vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Kyjov Jiří Kopřiva o nejbliž ších úkolech. Město chystá také bohatou infor mační kampaň, která má veřejnost seznámit s prvními výstupy středně dobého komunitního plánu sociálních služeb. Přípitek ředitelů školských zařízení s místostarostou Antonínem Kuchařem. Ocenili práci učitelů Pedagogičtí pracovníci z Kyjov ska byli v rámci dne učitelů po zvání k neformálnímu setkání do Radniční galerie. Sedmačtyřiceti učitelům a ředite lům škol poděkovali představitelé města za práci, kterou vykonávají pro nastupující generace. Vedle učitelů mateřských a základních škol tu ne chyběli ani zástupci uměleckého školství a domů dětí a mládeže. Kyjov je trojková obec, a proto vykonává státní správu pro školy, které zřizují obce v jejím spádovém obvodu. Jejich zástupce zveme při příležitosti Dne učitelů tradičně a be reme to jako způsob poděkování za odvedenou práci, vysvětlila vedoucí odboru školství a kultury MěÚ Kyjov Ilona Pecháčková. Myslím, že je správné poděko vat jim za jejich poslání, kterým je utvářet, kultivovat, vychovávat a vzdě lávat naše děti. Setkáváme se ale také proto, aby si vzájemně vyměnili zkušenosti a seznámili nás se svou praxí, řekl starosta Kyjova František Lukl. Každý učitel si ze setkání odnesl také drobný dárek. Nový územní plán města Kyjova Přípravné práce zahájeny Odbor úřad územního plánování Městského úřadu Kyjov zveřejnil oznámení (veřejnou vyhláš kou) o projednání návrhu zadání územního plánu Kyjova. Zajistil jeho vystavení k veřej nému nahlédnutí po dobu 30 dnů, tj. do , a to ve smyslu ust. odst zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Do návrhu zadání lze do nahlédnout na od boru úřadu územního plánování MěÚ Kyjov, Masarykovo nám., č.p. 1 v pondělí a ve středu v době od 7.30 h do h., v úterý, ve čtvrtek a v pátek na základě předchozí telefonické dohody s Ing. Jiřinou Klobáskovou na tel , e mailu nebo na webových stránkách města Kyjova: urad/odbory/odb_architekt_u zem_rozvoje/oupr_uzemni_plano vani/up_kyjov_navrh_zadani V uvedené lhůtě a na uvedeném místě může každý uplatnit své připo mínky. K připomínkám uplatněným po této lhůtě se nepřihlíží (stavební zákon 47 odst. 2). Pro veřejnost je rovněž k dispo zici stručný, přehledný a výstižný pí semný materiál: OBČAN A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Práva a povinnosti ob čanů v oblasti územního plánování (Ústav územního rozvoje, 03/2009), který obsahuje základní informace o územním plánování, o jednotlivých fázích pořizování územního plánu Vedoucí Úřadu územního plánování Bedřich Kubík nad mapou Kyjova spolu s místostarostou A. Kuchařem. (str. 7), o právech a povinnostech občana v oblasti územního pláno vání (str. 8). K nahlédnutí je opět přímo na odboru úřadu územního plánování Městského úřadu Kyjov nebo na webových stránkách města Kyjova: urad/odbory/odb_architekt_u zem_rozvoje/oupr_uzemni_plano vani/up_prirucka/up_prirucka.pdf Ing. Bedřich Kubík, Úřad územního plánování strana 2 Kyjovské noviny / květen 2010

3 Prodej bytů pomalu končí Město Kyjov prodává poslední byty v jeho vlastnictví určené k pro deji v první etapě. Své majitele má teď nově šest prozatím obecních bytů. Doposud prodalo město Kyjov více než 360 bytů, za které inkasovalo 82 milionů korun. Na březnovém jed nání rozhodli zastupitelé o prodeji dal ších šesti bytů a zbývá tak vyřešit jen 16 bytových jednotek na Lidické ulici. O bytech pod nástavbami na Li dické ulici vedeme již delší dobu jednání. Jejich prodej nám musí schválit Praha. Všechno je už do hodnuto a čekáme pouze na pí semný souhlas, upřesnil starosta Kyjova František Lukl. Domům, ve kterých si byty od koupili všichni nájemníci, poskytlo město současně s jejich prodejem účelový příspěvek ve výši několika milionů korun. Pět procent vkládáme do fondu oprav společenství vlastníků. Věříme, že je vynaloží účelně, ať už na zatep lení, revize nebo jiné vhodné způsoby zvelebení bytů, řekl Lukl. Peníze, které po prodeji bytů zů stanou v městské pokladně, pou žívá Kyjov například na projekty, na které získal dotace, ale musí je před financovat, třeba právě na zatep lení staveb. V budoucnu je hodlá cíleně využít na podporu bydlení, na příklad na zasíťování pozemků urče ných pro výstavbu domů, ale také do rozšíření parkovacích ploch či zkva litnění veřejných prostranství na síd lištích. Město chce prodávat rovněž byty postavené po roce 1990 za pomoci státních dotací. O nich se však ne bude jednat dříve než v roce Stát zatím nechce ustoupit od svých práv, to znamená, že musíme počkat na odbřemenění těchto bytů nebo vrátit státní dotaci. Věříme ale, že po ustanovení politické vlády bu deme mít partnera, který bude sou hlasit s tím, že byty prodáme, pokud výtěžek použijeme na další rozvoj bytových fondů, věří v brzkou mož nost prodeje těchto bytů starosta Lukl. Okolí kyjovského vlakového nádraží se změní k nepoznání Přestupní ter minál pro autobu sy integrovaného dopravního systé mu vyroste vedle kyjovského vla kového nádraží. Vznikne zde také pět desítek par kovacích míst. Budování ter minálu pro přista vení autobusů souvisí s připo jením Kyjova k in tegrovanému do pravnímu systému a řešením propo jení železnice s au tobusovou do pravou v rámci tohoto systému. Původně se uva žovalo i o jiných variantách, například o přesunutí autobusového nádraží k železniční stanici. Od tohoto zá měru ale město ustoupilo. Dojde k výstavbě šesti zálivů pro přistavení autobusů a 53 parkova cích míst, která budou určena pro cestující veřejnost. Součástí stavby budou přeložky inženýrských sítí, re konstrukce přilehlé komunikace v Ná dražní ulici, doplnění a výstavba in formačního systému, městského mobiliáře, městské zeleně a veřej ného osvětlení, shrnul práce Otakar Matula z odboru investic a rozvoje MěÚ v Kyjově. Nádraží je vstupní branou do každého města. Jsem rád, že se pro pojí autobusová a vlaková doprava tak, aby se lidé snáze dostali do cen Otakar Matula z odboru investic a rozvoje nad plány k novému přestupnímu termi nálu, který bude dokončen ještě letos. tra města a do okolních obcí, a že se v rámci toho zároveň podařilo získat prostředky na rekonstrukci přednádražního prostoru. Počítám také s tím, že se aktivity chopí Čes ké dráhy a opraví nádražní budovu, vyslovil svůj ná zor starosta Kyjo va František Lukl. Rekonstrukce okolí nádraží by měla začít v červ nu a její ukončení je v plánu do kon ce října. Její sou částí budou také záchytné boxy pro jízdní kola. V době rekonstrukce musí veřejnost počítat s částečným ome zením provozu. Po tuto dobu bude také přeložena zastávka u autobuso vého nádraží. Celkové náklady činí 17 a půl milionu korun, město získalo do tační příspěvek z regeneračního ope račního programu jihovýchod ve výši 14 milionů 800 tisíc korun. Zbýva jící částku hradí město ze svého roz počtu, upřesnila finanční náklady vedoucí odboru investic a rozvoje MěÚ Jana Šupová. Které autobusy budou do přestup ního terminálu zajíždět, zatím není jasné. Společnost Kordis, která v rámci Jihomoravského kraje zajiš ťuje integrovanou dopravu, zatím tuto otázku nevyřešila. Nákupní centra v Kyjově Na Brandlově ulici se staví pro dejna elektra, ve směru na Svato bořice Mistřín vyroste Kaufland. Obyvatelé Kyjovska dlouho volali po kvalitním obchodním centru. V po slední době tu přibyl jeden řetězec prodávající potra viny. Na Brand lově ulici v sou sedství Penny Marketu se mluví také o výstavbě prodejny elektra. Investor plánuje otevření a zahá jení provozu pro dejny koncem lé ta. Právě prostor v místě bývalé sportovní haly může do budoucna na bídnout další možnosti pro obchod níky. Další obchody, které tu měly vy růst, patrně letos nebudou. Díky krizi všechno stagnuje a dodavatel ská firma čeká na zájemce o prodej pozemků a další výstavbu. Proto zde letos už ani nevyrostou další parko Další obchodní centrum vyroste při výjezdu na Svatobořice Mistřín. Zdravotnictví vací místa, řekl místostarosta Ky jova Miroslav Hula. Vedle toho v současné době pro bíhá příprava na zahájení stavby dal šího rozsáhlého obchodního centra Kaufland. Obyvatelé ho najdou při vý jezdu z Kyjova na Svatobořice Mis třín na pozemcích přilehlých k zahra dě Centra služeb pro seniory a Do mova Horizont, kde investor vyká cel stromy a začal s rovnáním terénu. Stavba by mě la začít v květnu a do konce roku by se měl hypermarket pravděpo dobně otevírat. Navazovat na něj bude další výstavba v lokalitě Trak torka, upřesnil Hula. I tady vyroste vedle prodejny přiměřená parkovací plocha. Do budoucna bude město ře šit také dopravní napojení na tyto dvě lokality v souvislosti s dostupností Městské hromadné dopravy. Lékaři mají nový přístroj na vyšetření dětských očí Oční ambulance Kyjovské ne mocnice doplnila své vybavení o pří stroj, kterým lze vyšetřovat poho dlně například dětské, imobilní či postižené pacienty. Oproti klasickým přístrojům to hoto typu je autorefraktometr Reti nomax přenosný. Jeho pomocí se daří měřit například refrakce u kojen ců, postižených nebo jinak nevyšet řitelných dětí. Dětská oftalmologie je obor, který se zabývá léčbou očních one Měření je automatické, rychlé a velmi přesné, a to i u neklidných pacientů. mocnění tak, abychom umožnili dí těti dobrý rozvoj zrakových funkcí. Jestliže oční onemocnění se v dět ském věku zjistí pozdě a není lé čeno, hrozí výrazná slabozrakost, eventuálně úplná slepota. Současná oftalmologie díky nových poznatkům Navštivte stránky kyjovské nemocnice a technologiím nabízí účinnou léčbu, která dřív nebyla dostupná, a právě naše dětské oddělení má dlouhodo bou tradici, kdy speciálně vyškolená sestřička s dětmi provádí speciální cvičení na obnovu vidění tupozra kého oka, řekl primář očního oddě lení Nemocnice Kyjov Evžen Fric. Speciální přístroj, který není v okresních nemocnicích běžnou vý bavou, slouží ke včasnému odhalení dioptrické léčby. Byl pořízen díky sponzorskému daru obce Těmice ve výši 350 tisíc korun. Oproti běžnému autorefraktometru je přenosný výhodný v tom, že můžeme vy šetřit i velmi malé děti, kojence, děti ne spolupracující nebo i dospělé pacienty le žící na lůžku. Děti jsou pravidelně sle dovány, takže může me zachytit refrakční vady, nastavit správ nou korekci a začít speciální léčbu, kte rá zabrání vzniku tu pozrakosti, vysvět lila Elena Tokošová, lékařka očního oddělení Nemocnice Kyjov. Oční oddělení je vybaveno také LCD monitorem, který za pomocí spe ciálních animačních programů zachytí zrakovou ostrost u menších dětí a tím prověří zrakové funkce dítěte. Kyjovské noviny / květen 2010 strana 3

4 V březnu 1945 postoupila sovětská armáda přes uherskou nížinu k Brati slavě a na východě až k Moravské Ostravě. Signálem fronty blížící se ke Kyjovu byla evakuace lazaretu SS z ky jovské nemocnice ve dnech dubna 1945 i s veškerým zařízením, které bylo majetkem okresu. SS lazaret vystří dala sanitní rota a německé vojenské zálohy, které v nemocnici zničily vše, co ještě zůstalo celé. Nakonec byl z ne mocnice vytvořen opěrný bod, který dě lostřelecky ovládal čáru od Svatobořic až ke Strážovicím. Dalším opěrným bo dem byla výšina u Sv. Rocha a areál skláren. Křižovatku k Vlkoši a Miloti cím chránily tři tanky. 12. dubna byl osvobozen Hodonín a dělostřeleckou palbu bylo slyšet až do Kyjova. Ráno přijel ještě poslední vlak od Mutěnic, zatímco vlaky do Veselí nad Moravou nejezdily už od 10. dubna. Prvními osvo bozenými obcemi Kyjovska byly Šar dice a Karlín 16. dubna. Do 27. dubna bylo osvobozeno sovětskou armádou dalších 14 obcí: Vacenovice, Milotice, Vracov a Stavěšice 18. dubna, těžké boje probíhaly 19. dubna o Mistřín, kde bylo zničeno nebo těžce poškozeno 88 obytných domů. Stejný den byly osvobozeny Svatobořice, Násedlovice a Skoronice, 23. dubna Nenkovice a Dambořice, 25. dubna Želetice a Ža rošice, 27. dubna Uhřice a Strážovice. Na předním okraji fronty na čáře Svatobořice Strážovice byla vystří dána vyčerpaná sovětská vojska rumun skou královskou armádou, a to 19. pěší divizí 4. armádního sboru 1. rumunské armády a ta v sobotu 28. dubna 1945 v časných ranních hodinách osvobo dila město Kyjov. Týž den bylo osvobo zeno dalších dvacet obcí politického okresu Kyjov: Vlkoš, Sobůlky, Syrovín, Újezdec, Hostějov, Kelčany, Ježov, Žá Foto archiv Vlastivědného muzea dovice, Nětčice, Kostelec, Hýsly, Bu kovany, Boršov, Žeravice, Archlebov, Moravany, Dražůvky, Věteřov, Skalka, Ždánice. V neděli 29. dubna následo valy Lovčice, Bohuslavice, Osvětimany, Čeložnice, Medlovice, Vřesovice, La buty, Jestřabice, Nechvalín, Ostrován ky, Koryčany, Stupava a Blišice. Fronta přinesla nejen svobodu, ale také útrapy, ničení a smrt Během postupu fronty padlo na Ky jovsku 77 civilních občanů a bylo zni čeno nebo těžce poškozeno 313 domů. Výročí Poslední dny války na Kyjovsku Stalo se před 65 lety Sovětská a rumunská armáda osvobodily 52 obcí kyjovského okresu během dvou týdnů. V domě vedle radnice gestapo zřídilo Gästehaus. Nejvíc poškozena byla kyjovská nemoc nice, která jako opěrný bod německé obrany dostala 33 plných zásahů dě lostřeleckými granáty, a tak trvalo 11 měsíců, než byla dána do provozu a mohla být otevřena 1. dubna Kyjov byl vystaven dělostřeleckému bombardování po dobu devíti dnů a zasaženo bylo 62 domů většinou na okraji města směrem na Svatobořice. Ale i ve středu města byla řada domů poškozena a do základů vyhořel dvou patrový Šínův dům vedle dívčí měšťan ské školy. Na noc se kyjovští občané schovávali ve sklepích i hnědouhelných dolech a stávalo se, že v jejich bytech zatím rabovali vojáci. Velké škody ve městě a okolí napáchal destrukční od díl o síle padesáti mužů, který ničil komunikační spoje, kolejnice, mosty a 19. dubna zničil velkou část kyjov ského nádraží a 160 (!) vagonů nalože ných nejrůznějším materiálem. Požáry trvaly do druhého dne. Dělostřelecká palba utichla 27. dubna odpoledne a ně mečtí vojáci opustili Kyjov v nočních hodinách směrem na Bohuslavice. Dvě velké tragédie posledních dnů války vraždy v Gästehausu a na Kameňáku Kolem roku 1944 se do domu č. 31 vedle radnice (patřil židovským manže lům Plačkovým) nastěhovalo gestapo s komandem zabijáků, kteří měli likvi dovat odboj za frontou. Gestapo z domu vystěhovalo nájemníky a zří dilo z něho Gästehaus. Ve dnech 14. až 17. dubna 1945 tu věznili pět českých občanů, učitele Karla Domanského z Kyjova, Františka Dočekala z Nětčic, Marii Staňkovou, Floriana Jelínka a Františka Jurigu ze Bzence a ještě dva příslušníky Rudé armády, jejichž totožnost nebyla zjiště na. Vězni byli nelid sky mučeni, a aby nepronikl jejich křik a nářek za zdi budo vy, byly vždy puště ny motory několika aut. Oběti mučení byly pak zastřeleny a zahrabány do při pravené jámy na dvoře domu. Dům č. 31 byl po odcho du osazenstva za pálen spolu s další mi třinácti menšími domky z židovské čtvrti. Gestapáci od jeli připravenými auty a část koman da šla pěšky přes náměstí k autům, která je čekala na okraji města u Boršova. Při přesunu stříleli bezhlavě kolem sebe a zastře lili dva kyjovské občany Václava Kleina a Václava Zlámala. Po válce byl zástupce velitele ge stapa Willi Kunze chycen a na dvoře radnice popraven. Umučení občané byli exhumováni za přítomnosti starosty, okresního soudce, velitele četnictva a dvou lékařů. Zároveň byly ohledány pozůstatky obětí z Kameňáku, kde 14. dubna nacistické komando obklí čilo Ištokovu chatu na katastru Mora Fotografie britských zajatců v pracovním táboře v Malých Heřmánkách (Sudety), odkud v říjnu 1944 uprchl Pavel Svoboda (sedící druhý zleva) a James Weron Bastable (stojící první zprava). strana 4 Kyjovské noviny / květen 2010 Foto rodinný archiv Marie Šafaříkové Zástupci města uctili památku obětí položením květin. Starosta Kyjova František Lukl u pomníku na kyjovském hřbitově. van a zavraždilo tu Zdeňka Skřivánka, Narcise Ištoka, Jiřího Pirdeka, Rafaela Havlíčka, Zdeňka Škopa a Vladimíra Grufíka. Po popravě odbojářů byla chata vyhozena do povětří dvěma pancéřo vými pěstmi. Zavraždění patřili do od bojové skupiny VELA (Velitelství lidové armády) založené gen. J. Koutňákem na přelomu roku. Jediný, kdo masakr na Kameňáku přežil, byl Pavel Svo boda, rodák z Bohuslavic, příslušník 311. čs. bombardovací perutě RAF, kte rému se po sestřelení letadla nad mo řem podařilo se dvěma letci přežít týden ve člunu. Byl zajat Němci na holandském pobřeží a ze zajateckého tábora se mu na třetí pokus podařil útěk s Kanaďanem Bastablem. Dostali se po strastiplné cestě až do Bohuslavic, kde se stali členy odbojové organizace CARBON. Ukrývali se v lesním bunkru, v místě, kterému se říkalo Volného skála. P. Svo boda s novozélandským pasem se vy dával za britského pilota, a proto byl ušetřen a transportován do věznice v Brně Kounicových kolejích. Během bombardování při evakuaci se mu po dařilo uprchnout, a tak se zachoval očitý svědek událostí. Pavel Svoboda měl skupině VELA předat část zbraní, které byly shozeny u Bohuslavic pro skupinu CARBON. Pomníček umučeným partyzánům na Kameňáku na cestě k Zavadilce nad lesní roklí. Chatu, která tu stávala, zničili Němci pancéřovými pěstmi. Dnes připomíná nešťastné oběti z Ka meňáku pomníček u cesty na Zava dilku a památník se jmény obětí na spo lečném hrobě na kyjovském hřbitově. Na opačném konci hřbitova je pomní ček s portrétem studenta techniky Kvě toslava Kafky, nadějného sokolského gymnazisty, který s dalšími dobrovol níky provázel přední oddíl rumunské armády přes Chřiby a u Čeložnic ho zasáhla dávka z kulometu ustupují cího německého oddílu. Zasažen do tváře byl další člen kyjovského Sokola Miroslav Soukup, který sice zranění přežil, ale umírá pár let po válce na pozdní následky střelného poranění. Stavěšice pomáhá osvobodit česká rota v britských uniformách Významnou epizodou osvobozova cích bojů na Kyjovsku byla bojová čin nost oddílu ALFA 2 Stavěšice, který byl součástí odbojové organizace R 3 (Rada tří), která na Kyjovsku působila od podzimu Velitelem skupiny byl por. v zál. Oldřich Novák, kterému se podařilo prostřednictvím vysílačky kpt. Bogataje, velitele výsadku CAR BON, zajistit shoz zbraní kromě Žera vic a Bohuslavic také do oblasti Nen kovic. Shoz byl uskutečněn 9. dubna 1945 a shozené kontejnery obsaho

5 valy dva lehké kulomety, pušku, samo paly, revolvery, granáty, munici, ale také britské uniformy. Většina materi álu byla ukryta v kostele ve Stavěši cích. 12. dubna složilo 60 dobrovolníků vojenskou přísahu a téhož dne přeru šili telefonní kabely v okolí Stavěšic a umístili časovanou nálož pod silnič ním mostem mezi Strážovicemi a Arch lebovem. Na této silnici přepadli sa mopaly a granáty německou kolonu a zničili několik vozidel. Po přepadení vybuchla časovaná nálož pod mos tem. 18. dubna se dostala do křížové palby sovětská jednotka u Stavěšic. Por. O. Novák svolal svůj oddíl roz dělený na tři čety do stavěšického kos tela, kde se muži ozbrojili a převlékli do britských uniforem. V osvobození Stavěšic sehráli významnou roli ze jména v boji o návrší směrem ke Strážo Speciální školství v Kyjově slaví 50 let. MŠ a ZŠ Kyjov Za Humny v této souvislosti připravila řadu akcí pro odbornou i laickou veřejnost. Půl století existence speciální ško ly, která prošla obrovským vývojem, poodhalil den otevřených dveří. Spo lečně se současným vedením a za městnanci si začátky připomněli bývalí pedagogové a osobnosti s touto ško lou spojené i v Radniční galerii, kde byla při této příležitosti přichystána spe ciální výstava. Vzpomínám na to, že jsme měli název Zvláštní škola. Děti nám dojíž děly nejvíce z Vacenovic, Svatobořic Mistřína, Milotic. Z pedagogů pak nejlépe vzpomínám na paní učitelku Teplou. Byla to vzácná žena. Učila vý chovy, tělesnou, hudební, výtvarnou a byla vynikající učitelka, vzpomíná na své působení ve škole Aloisie Luklo vá, která coby ředitelka stála ve vedení v letech 1969 až Po ní nastou pil Zdeněk Radiměř, který zde působil jako ředitel až do roku vicím. Začlenili se do 319. sovětského pluku. Členům oddílu ALFA 2 se poda řilo ukořistit jeden kulomet a zajat 16 německých vojáků. Zatímco německé oddíly měly třicet mrtvých a stejný po čet zraněných, na straně odbojářů byli tři ranění a dva padlí. František Buchta byl zasažen dávkou německého kulo metu a Stanislav Souček byl zabit při nočním průzkumu. V rámci 327. pluku sovětské armády pomáhal stavěšický oddíl osvobodit Nenkovice. Když si uvědomíme, že dobrovolní kům ze Stavěšic muselo stačit jen pár dnů na vojenský výcvik a seznámení se se zbraněmi, zaslouží jejich aktivní účast v bojích obrovský respekt za je jich hrdinství. Buďme vděčni všem, kteří nám po mohli k životu ve svobodě bez hrdinů. Jiří Dunděra Manžel pracoval ve škole 45 let a celou tu dobu se u nás žilo školou. Děti měl moc rád, dokonce k nám cho dily a přespávaly. Dodnes nám něk teré píší dopisy a rádi na tu dobu vzpo mínáme, prozradila manželka bývalého ředitele Jarmila Radiměřová. Její muž, společně s Aloisií Luklovou a Josefem Valou získali při slavnostním setkání v Radniční galerii zvláštní ocenění od města Kyjova za svou činnost pro spe ciální školství. Škola vznikla jako pobočka Zvláštní internátní školy v Nenkovicích a po stupně se přesunula na Husovu ulici, až nakonec zakotvila ve stávajících pro storách v Boršově. V rámci optimalizace školství k ní bylo přičleněno i odloučené pracoviště v areálu kyjovské nemocnice. To po skytuje vzdělání žákům se zdravotním oslabením, nebo žákům dlouhodobě Děti, mládež a škola Pohled na poničené vagóny na kyjovském vlakovém nádraží. Kyjovské speciální školství v proměnách času Ve vedení školy stál v minulosti Zdeněk Radiměř ( ) nebo Aloisie Luklová ( ). Město Kyjov udělilo zvláštní ocenění bývalému řediteli Josefu Valovi, Zdeňku Radiměři a Aloisii Luklové. nemocným umístěným ve zdravotnic kém zařízení, pokud to jejich zdravotní stav umožňuje. Škola zajišťuje konti nuitu výchovy a vzdělání, odvádí po zornost od nemoci a tím celkově ovliv ňuje zdravotní stav žáka. Žáci pracují podle individuálních vzdělávacích plá nů, navazují na učivo ve svých kmeno vých školách. Žáci jsou vyučováni jen se souhlasem ošetřujícího lékaře. Mateřská škola se nachází v kom plexu nemocnice v budově dětského a kojeneckého oddělení a zajišťuje vý chovu a vzdělávání dětem se zdravot ním znevýhodněním ve věku 3 6 let, pří padně starším, pokud ještě nechodí do školy. Výchovná činnost je modifiko vána podle zdravotního stavu, věku, zralosti, adaptačních schopností dítěte a o jejím rozsahu a míře rozhoduje ošet řující lékař. Je uplatňován školní vzdě lávací program Hrajeme si a uzdravu jeme se po celý rok. Jeho cílem je zejména pomoci dětem překonat kri tickou dobu během hospitalizace a akli matizovat se na nemocniční prostředí, zlepšit jejich psychický stav, který sou visí s rychlostí uzdravení a při spívat k bez problémovému návratu do běž ného prostředí domova a ma teřské školy. V sedmde sátých letech byly ve výchovně vzdělávacím pro cesu důsledně uplatňovány všechny složky výchovy. Z hle diska důležitosti předmětů bylo na první místo kla deno pracovní vy učování. Většina žáků odcháze la do učebních oborů. Pamatuji si, když přijel v de vadesátých le tech profesor Gargiula, ame rický odborník na defektologii, záviděl české speciální peda gogice, že má me naprosto pl ně zabezpečeny Kyjovské noviny / květen 2010 strana 5 Foto archiv Vlastivědného muzea Zvláštní škola v Kyjově dříve využívala budovu na Husově ulici. Ke škole bylo přičleněno i odloučení pracoviště v areálu kyjovské nemocnice. děti od narození, přes MŠ, ZŠ až po ten profesní život, že všechny děti se uplatnily bez problému a ty, které měly zdravotní problémy, byly v chráněných dílnách nebo v družstvech invalidů, jako byl Kyjovan. Bohužel dnes potkávám svoje děti zdravé, šikovné, po vyučení, ale zaměstnání nemají, posteskl si kyjovský a krajský zastupitel Ivo Po jezný, který na škole působí už 26 let coby učitel. Řešení je velmi problematické v současné ekonomické situaci z toho důvodu, že stát se zbavil naprosto všech práv v družstvech invalidů nebo v takových podnicích, které zaměstná valy tyto děti. Myslím, že pokulhává stavebnictví, nestaví se tolik bytů, a tam byla možnost praxe našich žáků, doplnil Pojezný. Školu v minulosti a současnosti navštívili naši přední odborníci jak z od borných kruhů speciálně pedagogic kých, tak z rezortních představitelů. Z těch speciálně pedagogických to byl profesor F. Kábele, který s našimi dětmi prováděl ukázky rozvoje hyb nosti a řeči u dětí s mozkovou obrnou, dále to byli odborníci z výzkumného ústavu pedagogického v Praze a z mi nisterstva školství z odboru speciálních škol, řekl Petr Petráš, současný ředi tel školy, která hodně staví na projek tech. Ty tvoří pilíře školního vzděláva cího programu s názvem Putování za poznáním. Jeho součástí je i celá řada aktivit jako dopravní výchova, preven tivní aktivity, běh zdraví a další. Součástí školy je také Speciálně pedagogické centrum, které vzniklo 1. září 1994 jako součást Zvláštní školy v Kyjově na Husově ulici. Náplní práce SPC byla diagnostická, poradenská, terapeutická, konzultační a metodická činnost pro mentálně postižené žáky, jejich rodiče, pedagogické pracovníky a pracovníky jiných zařízení. Od 1998 se začlenilo do Zvláštní školy Kyjov, Za Humny. V současné době SPC sídlí v přízemí vily v Husově ulici. Odbornou činnost SPC zajišťují ředitel, psycho log, dva speciální pedagogové a soci ální pracovnice. SPC pečuje o jedince se speciálními vzdělávacími potřebami od raného věku až po dospělost. Jedná se o klienty s opožděným psychomo torickým vývojem, výchovnými a vzdě lávacími obtížemi, mentálním posti žením, s více vadami, kdy mentální postižení je vadou dominantní, va dami tělesnými na bázi DMO, smyslo vými, vadami řeči, autismem, Downo vým syndromem.

6 Den řemesel propagoval učňovské školství Střední odborné učiliště Kyjov Havlíčkova uspořádalo 10. ročník mezinárodní soutěže odborných do vedností učňů stavebních oborů zed ník, tesař, pokrývač a zámečník. Proběhl ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou, která spouští dlouho očekávaný a po třebný projekt JOB4TECH. Projekt reaguje na špatnou strukturu absol ventů středních škol a má za cíl pro pagovat technická řemesla. Mezi ab solventy základních škol totiž ubývá zájemců o učňovské obory. Jejich nedostatek se plně projeví po ode znění současné ekonomické krize. Od loňského roku došlo k urči tému pokroku. Na celostátní úrovni začal běžet televizní pořad Devatero řemesel, který považuji za první, ale velmi důležitou vlaštovku. Velký vstřícný krok pak udělal Jihomorav ský kraj, když vyhlásil stipendijní řád pro určité obory, řekl zástupce ředi tele SOU Havlíčkova v Kyjově Pavel Domes. Soutěže se účastnili učni z řady měst České republiky, kromě Kyjova a Hodonína například z Brna, Znojma či Kroměříže, ale také ze slovenské Žiliny. Proběhla v rámci Dne řeme sel, jehož součástí byl také seminář Podpořit žáky některých oborů pomohou stipendia, která získají díky rozhodnutí kraje. na téma Nedostatek řemesel v Jiho moravském kraji. Podle některých jeho účastníků je problém ve finan cování učňovského školství. Řemesla jsou z pohledu financo vání náročná, a jestliže stát potře buje řemeslníky, měl by se o učně do jejich plnoletosti postarat, do mnívá se učitel odborné výchovy z Vyškova Zdeněk Šindelář. Já mám z dnešního jednání po cit, že problém je v medializaci těch oborů. Spousta rodičů a dětí, které se rozhodují co dál, o učebních obo rech neví nebo neví, o čem ty obory jsou, uvedl radní Jihomoravského kraje pro školství Jiří Janda. Okresní hospodářská komora, která pořádala Den řemesel, proto připravuje sérií akcí, které mají zvý šit zájem dětí o technické obory. Part nery projektu jsou základní školy, podnikatelé a střední školy okresu Hodonín. Mlýnská ul. 2367, Kyjov Nětčice, tel.: , e mail: Otevírací doba herny pro děti: pondělí, středa a pátek 9.30 až h Kamarád čte dětem Jarní stromek SLUNÍČKA POMOCI návštěva ZŠ Újezd, sraz v 9.30 h před školou Kamarád čte dětem KAMARÁD V ČAJOVNĚ vernisáž výstavy, začátek v 16 h Zpívání s nástroji Pojď si s námi zabruslit na in line bruslích sraz ve Vlkoši u areálu Osevy (děti v kočárcích sebou) JDE TO BEZ POHLAVKŮ beseda s Mgr. Milenou Mikulkovou Modelování s plastelínou Návštěva školky MONTESSORI ve Bzenci sraz v 8.45 h na vlak. nádr Kamarád čte dětem Malování se šablonami Kamarád čte dětem Výroba šperku Foto archiv školy Osmáci vysázeli stovku nových stromků. Den činu pomohl naší přírodě Koncem dubna vyrazily dvě de sítky žáků 8.C třídy ZŠ J. A. Ko menského na svůj Den činu, spolu s nimi koordinátorka ekolo gie Jitka Režňáková a třídní uči telka Františka Čermáková. Jejich záměrem bylo pomoci Mys liveckému sdružení osázet borovi cemi bývalou skládku mezi Svatobo řicemi Mistřínem a Kyjovem. Jedni ryli, sázeli a zalévali, jiní hra bali suchou trávu, další sbírali od padky, které opět někdo neukáz něný vyvezl na místo označené cedulí výsadba školky. V této ho nitbě jsme si prohlédli kaliště pro di vočáky, liščí noru. Děkujeme za zprostředkování nevšedních zážitků myslivcům Petrovi Dubskému a Fi lipu Pohankovi. ZŠ J. A. Komenského Děti předvedly výkony hodné ostřílených muzikálových hvězd. ZUŠ míří na Broadway Od Čochtana po Rebely aneb le tem světem muzikálů. Takhle nějak po Tylovsku by se mohlo nazývat před stavení, které si pro kyjovské publi kum připravili žáci pěveckého oddě lení Základní umělecké školy Kyjov vedení zkušenými pedagogy Hanou Bobálovou a Mariem Kudelou. Diváci měli možnost zaposlouchat se do skladeb z českých i světových muzikálů. Ty české zastupovaly Noc na Karlštejně, Dracula, Monte Chris to, písničkový retrofilm Rebelové, kultovní Starci na chmelu, světové pak Cabaret, West side story, Bídní ci, Fantom opery, My fair lady, New York, Divotvorný hrnec, Evita, a rock ová opera Jesus Christ Superstar. Jak uvedla moderátorka předsta vení Hana Khlaif, je třeba ocenit ne jen samotné pěvecké výkony žáků, ale i jejich odvahu postavit se před Foto archiv školy publikum a zpívat písničky, které máme spojené s jejich notoricky zná mými představiteli. Jako Lizu Doolit tlovou si představíme Audrey Hep burnovou, jako Evitu Madonnu, jako Draculu Dana Hůlku a divák tedy ne ustále srovnává. Navíc mnohé pís ničky téměř zlidověly. To, co divák nemůže vidět, jsou hodiny a hodiny pří prav a zkoušek. A jak se říká: těžko na cvičišti, lehko na bojišti. V tomto případě se dřina na cvičišti opravdu vyplatila. Možná, že v naší ZUŠ roste nová Lucie Bílá či Dan Hůlka. A možná jim budou autoři psát muzi kálové role přímo na tělo. Ale než se tak stane, můžeme se těšit na další představení, která žáci pěveckého oddělení chystají na podzim. Tento krát se budou věnovat písničkám z pohádek a večerníčků. Hana Lužová, ZUŠ Kyjov KLUB MAMINEK KYJOV MŠ Za Stadionem, Kontakt tel Pondělí a čtvrtek 9.30 až h Srdíčko pro maminku Modelování Papírová beruška Hraní a cvičení Zvířátka z papíru Návštěva hasičské stanice v Kyjově sraz v 9.30 u stanice klub je uzavřen Havrani z květináčků Prstové barvy Barevné obrázky INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 5. ROČNÍKU Ředitelství Základní školy Újezd Kyjov zahajuje i ve školním roce v 6. ročníku rozšířenou výuku matematiky a výpočetní tech niky. Podmínkou pro přijetí je úspěšné složení přijímacích zkoušek, které se budou konat ve středu 26. května v 9 hodin. Vaše dítě můžete přihlá sit do 25. května 2010: telefonicky: elektronicky: kyjov.cz písemně: ZŠ Újezd, Újezd 990, Kyjov nebo osobně. strana 6 Kyjovské noviny / květen 2010

7 Šikana, násilí a co dál Foto archiv ZŠ Žáci otevírali i citlivá a choulostivá témata. Při probírání učiva Rodinné vý chovy Šikana, násilí a co dál, mne napadlo, že tuto problematiku nej lépe žákům přiblíží Policie ČR. Oslovila jsem je. Vyhověli mému požadavku a 23. března ve 14 hodin se proto v hudebním sále ZŠ Újezd sešly všechny tři ročníky 9. tříd. Tro chu jsem měla obavy, jak budou žáci reagovat, zda li budou mít vůbec do tazy a budou li aktivní. Obavy se ne vyplnily. Prap. Eva Mič ková z obvodního oddělení Kyjov spolu s kolegou pprap. Tomášem Macháčkem je zvládli velmi bra vurně. Eva Mičko vá měla velmi peč livě a promyšleně nachystanou před nášku. Žáci se ne báli vyjít s problé mem a ptali se, jiní se ptali, jen aby se ukázali. Mě nejvíc tě šilo to, že se žáci nebáli za svůj ná zor postavit. Někdy jsme se i za smáli. Po skončení přednášky někteří žáci ještě nechtěli odejít a měli pár dotazů soukromě. To nás vedlo k tomu, že příště budeme před nášku tohoto typu organizovat tak, aby byl větší prostor pro aktivní do tazy a vymezíme i část pro ty, kteří s dotazy nechtějí vyjít před spolu žáky nebo před pedagogy. Mgr. Jarmila Ledvinková, ZŠ Újezd Kyjov Foto archiv školy Mezi nejmladší účastníky soutěže Vyletěla holubička patří i děti v kategorii tři až pět let. Holubička vyletěla podvacáté Jubilejní dvacátý ročník soutěže dětských zpěváčků lidových písní Vyletěla holubička již zná své ví těze. Soutěže se zúčastnilo téměř pa desát chlapců a děvčat z celého re gionu Kyjovska, kteří se představili v šesti věkových kategoriích a kate gorii duet. Porota letos poprvé hod notila novým způsobem. Ve čtyřech mladších kategoriích udělila po dvou prvních místech, v nejpočetněji obsa zené kategorii 12 až 13 let čtyři prv ní místa a v kategorii nejstarších dětí a v duetech po jednom prvním místě. Hodnotíme podle jejich momen tálního výkonu a stává se, že někdo nemá svůj den. Děti v jednotlivých kategoriích k sobě mají velmi blízko a hodnocení je tak hrozně složité. Já osobně si ale nejvýš cením to, že se děti soutěže vůbec účastní. Dnes je hodně jiných lákadel, takže zaplať pánbůh za to, že děti jsou schopny obléct se do kroje, přijít sem a zazpí vat a vrátit se tak do jiné doby, po chválil účinkující předseda poroty zpěvák Karel Hegner. Děcka jsou výborně připravená, samozřejmě vždycky se najde někdo lepší a horší, ale ta úroveň je tady v Kyjově trvale dobrá, řekl další člen poroty Jiří Petrů. Vítězové jednotlivých kategorií měli příležitost postoupit na regionální pře hlídku dětských zpěváčků lidových písní Zpěváček Slovácka 2010, která proběhla v polovině dubna ve Vra cově. Její vítězové pak postoupili do celostátní soutěže Zpěváček 2010 ve Velkých Losinách. Vítězové jednotlivých kategorií I. kategorie (3 5 let) Babeta Růžičková, Magdalena Trtíková II. kategorie ((6 7 let) Jaroslav Měchura, Adéla Drobilíková III. kategorie (8 9 let) Prokop Nedůchal, Denisa Grmolcová IV. kategorie (10 11 let) Eliška Trtíková, Martin Ott V. kategorie (12 13 let) Eliška Pekárková, Kryštof Nedůchal, Martin Vašíček, Petra Vránová VI. kategorie Klára Kazíková Dueta Ondřej Pavluš a Kryštof Nedůchal Chceme žít rytmem přírody, říkají organizátoři. Otevřená rodičovská iniciativa organizuje prezentaci Lesní mateřské školky Koná se 10. května v 15 hodin v MŠ Střed, Mezi Mlaty 2, Kyjov. Chceme dětem nabídnout dosta tek pohybu ve zdravém prostředí, zábavné zážitkové i výchovné hry, přátelství, radost, možnost rozvíjet vlastní tvořivost, a to v důvěrném a podpůrném prostředí společenství dětí a dospělých. Prožívat střídání ročních dob (pozorovat počasí, po znávat sezónní činnosti, objevovat svět zvířat a rostlin), slavit tradiční svátky, číst pohádky a vyprávět pří běhy, zpívat, využívat přírodní mate riál pro rozmanité tvoření (kamínky, ovčí vlnu, hlínu, dřevo, přírodní barvy a další). Děti budou moci zažít přístup, ve kterém jsou přijímány ve své indivi dualitě a zároveň podněcovány k ak tivní tvorbě kolektivu, kde má důle žité místo spolupráce, tolerance a vzájemná pomoc. Lesní školka je určena dětem od 3 do 7 let. Začínáme v měsíci květ nu. Jak často a kdy bude školka ote vřená bude záležet na dohodě rodi čů. Uvažujeme o četnosti 2x týdně dopoledne nebo 2x týdně celodenně. Program bude probíhat v lese a okol ním přírodním prostředí v Bohuslavi cích u Kyjova. Více informací: http: //hajek.webnode.cz, Mgr. Zdenka Malotová, Úspěšní recitátoři od Dr. Joklíka Foto archiv školy Snaha prorazit v recitační soutěži nejen ve škole, ale i za humny je přáním každého žáka recitátora a samozřejmě také jeho trenéra učitele. Letos se to našim žá kům povedlo tak, jako už dlouho ne. Již v pátek obsadil v okres ním kole recitační sou těže v Hodoníně Filip Skřivánek ze II. B skvě lé 3. místo v kategorii tříd. Ještě lépe se umístil Bořivoj Raiskub (VII. B), který ve své ka tegorii tříd dokázal zvítězit. Bořivoj tak do stal možnost ukázat své umění v krajském kole. Ani tam neponechal nic náhodě a svým skvělým výkonem přesvědčil porotu, že je nej lepší. Vítězstvím v krajském kole se mu nabízí jedinečná možnost za bodovat v celostátní soutěži, ko nané v červnu v Trutnově. Kyjovské noviny / květen 2010 strana 7

8 strana 8 Kyjovské noviny / květen 2010

9 Kyjovské noviny / květen 2010 strana 9

10 Kultura Ohlédnutí za kulturními akcemi v Bohuslavicích V posledních letech dochází v Bohuslavicích k renesanci kulturního života. Dílem je to možná zásluha gene rační vlny, v níž vstupuje do spole čenského života mládež mající smysl pro tvůrčí činnost, a dílem aktivi zace všech společenských organi zací a skupin v obci. Nelze opo menout ani dobrou vůli naslouchat potřebám této městské lokality sou časným vedením města. Připomenu jen ty nejvýznamnější kulturně společenské akce. V po sledním roce to bylo slavnostní svě cení rekonstruované boží muky au torů Poláška a Vladimíra Vašíčka, které se stalo mohutnou společen skou akcí k uctění památky Josefa Cichry. Druhou akcí bylo slavnostní odhalení bronzové plastiky věno vané památce JUDr. Pecla a dalším obětem totalitních režimů. Význam této akce přesáhl oblast regionu, účastí vrcholných politiků dostala celonárodní význam. Výrazně do společenského ži vota zasahuje již dlouhodobě pest rou paletou akcí i ART mlýn. Od roku 2006 zde bylo pořádáno mnoho nej různějších akcí. Velkému zájmu se těšily výstavy fotografií o minulosti Bohuslavic, o historii místní ko pané, o železnici i historii školy, ale i výstavy cestovatelů. Do sortimentu výstav patří i prezentace regionálních malířů a dalších výtvarníků. Své tvůrčí prostředí zde nalezl i divadelní soubor V karanténě, který zde produkoval světovou pre miéru hry Mašíruju na Francúza. Divadelní hra zpracovaná režisérem Petrem Janem Kryštofem pojednává o historii Bohuslavic a tohoto kraje. Pro velký úspěch byla reprízována a další představení jsou plánována na rok Nádvoří mlýna se stalo i folklórní scénou občanského folklorního sdružení FELICITA, které zde pořádá letní folklorní minifestival souborů a muzik s názvem Mlýnské kolo. Le tos se zde uskuteční již čtvrtý ročník tohoto festivalu. Velmi aktivní je Tělovýchovná jed nota Sokol, jejíž členové se vedle tě lovýchovné činnosti podílejí na vět šině organizovaných akcí. Základní organizace Českého zahrádkářského svazu patří v obci také k velmi aktiv ním. Vedle odborné poradenské čin nosti vyvíjí i bohatou kulturní činnost pro své členy. Jsou to především po znávací zájezdy za krásami přírody, botanických zahrad, ale i historických památek. Pořádají školící akce s praktickými ukázkami výroby veliko Krojové hody v Bohuslavicích. nočních a vánočních dekorací nebo výrobu zdobeného pečiva, vázání kvě tin a věnců pro různé příležitosti. Organizace se podílí na hodových zvycích technickou pomocí nebo za jišťuje předvánoční zpívání u vánoč ního stromu. Je potěšitelné, že se objevuje také snaha o obnovení folklorních tradic. Již druhým rokem se pokusila skupina mládeže pořádat krojové hody. Iniciativa vzešla před rokem od skupiny chlapců soustředěných ko lem stárka Igora Šrůtky. Již premi éra tohoto hodového zvykosloví na značila, že společnost není k této Foto archiv autora aktivitě hluchá, a tak ohlas na ho dové zvyky podnítil ještě větší snahu o pořádání krojových hodů v listo padu Tentokrát chasa vedená stárkem Ondřejem Celým a stárkou Martinou Sukopovou začala s přípra vou již ve značném předstihu a s ne smírným zápalem. Výsledkem byla velkolepá akce, která přilákala velký počet diváků. V této souvislosti je však potřeba podotknout, že snaha o realizaci krojovaných hodů naráží na nedostatek krojů. Proto se Kul turně historická společnost Bohusla vice rozhodla obnovit originální bo huslavský kroj. nk Nově otevřeno Půjčovna dětských karnevalových masek Kyjov Masarykovo nám. 60 (průchod vedle Havlíčkova pekařství) Tel nová strana 10 Kyjovské noviny / květen 2010

11 Správa a údržba nemovitostí Úklidová služba Pavla Kohútová Kyjov Úklid bytových a nebytových prostor Mytí oken, výloh Čištění koberců a čalouněného nábytku Hospodyňské práce Půjčovna čisticích strojů na čalounění a koberce Telefon: Doprava v Kyjově zdarma Kyjovské noviny / květen 2010 strana 11

12 Vyhlášení nejlepšího sportovce Kyjova za rok x foto Zdeněk Fiamoli Zahájení slavnostního setkání se ujala děvčata z kroužku aerobiku při DDM Kyjov. Kategorie žáci/žákyně (do 15 let): 1. místo Michal Kůřil, člen oddílu biketrialu, nominace na MS místo Dan Gregorovič (TC Pintera Kyjov) a Tadeáš Šimeček (zástupce motokárového sportu) Kategorie dorost (do 19 let): 1. místo Tomáš Tesařík, člen cyklistického odd. Sokol Dacom Pharma Kyjov 2. místo Markéta Rajsiglová, Atletický klub Kyjov 3. místo Matěj Třešňák, Karate klub Kyjov Kategorie družstvo: 1. místo Družstvo žáků CK Sokol Dacom Pharma Kyjov 2. místo HBK Kyjov družstvo st. žáků hokejbalu 3. místo Družstvo minitenisu TC Pintera Kyjov Kategorie uznání za zásluhy pro rozvoj sportu v Kyjově: Vladimír Hušek šéf cyklistického od dílu Sokol Dacom Pharma Kyjov se 20 let věnuje trenérské činnosti a vychoval řadu reprezentantů, mi strů ČR a účastníků MS a olympi ády. V Kyjově a okolí jsou pod jeho vedením pořádány již 16 let cyklis tické závody Velká cena Kyjov ského Slovácka. Dan Gregorovič a Tadeáš Šimeček se dělí o druhé a třetí místo, vítěz nejmladší kategorie Michal Kůřil vpravo. Jiří Vinca je nepřehlédnutelnou osob ností kyjovské kopané, v lednu osla vil 70 let a stále je aktivním funkci onářem oddílu kopané. V minulosti hrál aktivně nejen fotbal, ale také bas ketbal a lední hokej. Působil jako předseda oddílu kopané a stejně tak byl aktivním trenérem mládežnických týmů kopané a basketbalu. Kategorie nejlepší sportovní akce: Velká cena kyjovského Slovácka CK Sokol Dacom Pharma Kyjov Medaile za celožitovní práci a výjimečný přínos pro rozvoj tělovýchovy a sportu: Antonín Tonyka 43 let se aktivně vě noval basketbalu, zejména mlá deži. V kategorii minižaček získal 5 titulů přeborníka ČR se svými týmy a stal se vítězem řady meziná rodních turnajů například v Moskvě, Barceloně, ve Vídni. Působil na po zici vedoucího tréninkového centra košíkové v Kyjově v letech Získal řadu Čestných uznání z ČSTV, z Basketbalového svazu, včetně řady mezinárodních zejména pak uznání Mezinárodní basketba lové federace. Je autorem 7 dílů me todických pravidel pro basketbalové trenéry a všechny tyto materiály jsou hojně využívány také v zahraničí, kde doposud provádí pravidelná školení pro trenéry na mezinárodní úrovni. Starosta města František Lukl přeje Jiřímu Vincovi. Vladimír Hušek a Josef Zimovčák jsou přátelé, spojuje je především láska k cyklistice. Dorost: 3. místo karatista Matěj Třešňák, 2. atletka Mar kéta Rajsiglová, 1. cyklista Tomáš Tesařík (vpravo). Vítězné družstvo žáků Sokol Dacom Pharma Kyjov získalo dort. Ing. Antonín Tonyka při rozhovoru s moderátorkou V. Hollerovou. Moravské písničky a humor zahájily sezonu ve sklepech Jaro by nemohlo přijít bez toho, že by se v Kyjově otevřely vinné sklepy v areálu Šištót. Letošní sedmý ročník otevírání sklepů byl sice ohrožen zataženou oblohou, nakonec ale vysvitlo sluníč ko, které nedělní odpoledne pový šilo na příjemné společenské set kání u dobré písničky a kvalitního vína. Mužské sbory z širokého regionu letos poprvé vítal ženský pěvecký sbor, který provázel celým odpoled nem. Protože jsme ženské veselé, tak jsme to pojali humorně na hraně lech tivosti. Myslím, že diváci se bavili, a že se jim to líbilo, řekla Irena Trutmanová z kyjovského ženského sboru. Krojovaní se vydali průvodem od radnice ke sklepům... O dobrou atmosféru se postarali i místní vinaři, kteří si připravili pre zentace svých vín a otevřeli sklepy k nahlédnutí nebo ochutnání. Na jaře, když vy jde sluníčko a chut nají se mladá vína, mají lidé lepší nála du, tak si myslím, že taková prezentace s písničkou není vů bec špatná, zhod notil akci jeden z vi nařů Štěpán Maňák. V pořadu plném moravského humoru a písniček se před stavili Mužáci z Týn ce, Mužský sbor Vacenovice, Ratíško vice, Vrbice, Lipov, Oldstars Uherské Hradiště a Kyjov. Snažíme se pozvat každý rok někoho jiného, ale přitom zachovat regiony, abychom tu měli někoho z Dolňácka Hradišťského i našeho, z Podluží nebo z Horňácka. Chlapi jsou ochotni přijet zadarmo, platí si dokonce cestu a dělají to opravdu proto, aby si zazpívali, ocenil účin kující vedoucí Mužského sboru Ky jov Jiří Petrů. Zazněly tu mimo jiné sklepikule tedy jakési artikule, které říkají, jak se správně musí chovat návštěvník sklepů: Myslet na to, že sklepy mají nízká dvérečka, měl by uměl ladně ohnout hřbet, nenechat kamoša ve štychu a vytáhnout ho ze sklepa, kdyby náhodou měl nehodu. Kdo bude u nepravostí přistřižen, tak mu bude ustřižen... bez milosti šáteček a kdo se pokape gulášem, doma bude vyprášen. strana 12 Kyjovské noviny / květen 2010

13 Kulturní, vzdělávací a společenský servis MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV Neděle v 15 h divadelní sál Pořad ke Dni matek PRO MOJI MAMINKU NAKRESLÍM KVĚTINKU Vystoupí děti z DDM Kyjov, Mateř ské školy Boršov, DFS Dubinka Rohatec, Lipinka Vracov a Kyjo vánek II. Pořádá OS Kyjovánek II ve spolupráci s MKS Kyjov. Pondělí v h Galerie & Čajovna Vernisáž výstavy VÝSTAVA DĚTSKÝCH PRACÍ Mateřského centra Kamarád a Základní školy Újezd, jejichž děti vystoupí i v krátkém programu na zahájení výstavy. Otevřena do 6. června. Úterý v 19 h divadelní sál Seriál dechových hudeb 2010 DECHOVÁ HUDBA ŽADOVJÁCI Žadovjáci v letošním roce slaví 55 let od svého založení. Hosty pořadu jsou Josef Vejvoda a Miroslav Surka ml. Středa v h divadelní sál Koncert vážné hudby DUO BOHEMIA Marta Vávrová soprán Petr Vašíček klavír Zazní skladby Bohuslava Martinů, Bedřicha Smetany, Aarona Coplanda a dalších. Pátek ve 20 h divadelní sál SPIRITUÁL KVINTET Skupina, která v loňském roce slavila 50. rok existence a vydala další CD Zatím dobrý se třinácti písničkami. Skupina hraje ve složení: Jiří Tichota, Jiří Cerha, Zdenka Tichotová, Irena Budwei serová, Dušan Vančura, Jiří Holoubek. Sobota ve 20 h estrádní sál TANEČNÍ ZÁBAVA se skvělou bigbítovou kapelou Generace Úterý v 19 h divadelní sál SCREAMERS NARUBY Vystoupení oblíbené travesti skupiny Screamers. Dvouhodinový zábavný pořad plný smíchu a hlavně obdivuhodných pěveckých i tanečních výkonů. Pátek MAJÁLES Vystoupí skupiny: Cocotte minute, Goodfellas, UDG, The Hydes, Rybičky 48, Distanc Bells Pořádají studenti Klvaňova gymnázia. Neděle v 16 h divadelní sál MINIMISS ročník tradiční soutěže dívek tříd z Kyjova a okolí. Pořádá Dům dětí a mládeže Kyjov ve spolupráci s MKS Kyjov a městem Kyjovem. Neděle v 17 h Masarykovo náměstí KÁCENÍ MÁJE se Slováckým souborem Kyjov Neděle v h zámek Milotice CONCENTUS MORAVIAE XV. ročník Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Dominique Visse kontratenor, François Couturier klavír, Jean Louis Matinier akordeon Více na straně 14. RADNIČNÍ GALERIE Úterý v 16 h KOUZLO KERAMIKY Své výtvarné práce představí žáci ZŠ a MŠ Dr. Joklíka Kyjov. Výstava potrvá do JANČOVKA Sobota od 15 h PRVOMÁJOVÉ ODPOLEDNE se skupinou Návrat Sobota od h KŘEST NOVÉHO CD KYJOVSKÉ SKUPINY KOE Hosté večera: Shatoon (Blatnice pod sv. Antonínkem), Honzíkova cesta (Nenkovice). Sobota od h RUS NERWICH QUARTET (JAR, B, CZ) Jihoafrický hudebník a producent Rus Nerwich je v současné době kompletně odevzdaný své origi nální hudbě, kterou považuje za sílu dodávající prostředek k vše obecné komunikaci a poznání. Rus Nerwich (Kapské Město) tenor, soprano saxophone, Ewout Pierreux (Belgie) piano, klávesy, Lukáš Kytnar (Praha) baskytara, Martin Novák (Praha) bicí. Pátek od 18 h MALÝ MAJÁLES Hrají: StarSign, Pan Přísný, Squirrels Neděle od 14 h DĚTSKÝ DEN Zábavné odpoledne pro děti. Spousta zábavy, her a doprovod ných programů. GALERIE DOMA Pátek v h Vernisáž výstavy IGOR KORPACZEWSKI FAMILY Tématická výstava jednoho z nejpřednějších malířů střední generace, jenž je váženou osob ností i pro umělce o generaci mladší. Výstavu uvede Vojtěch Petratur a Barbora Lungová. Potrvá do ART MLÝN BOHUSLAVICE Neděle ve 14 h MAŠÍRUJU NA FRANCÚZA Bohuslavské legendy, divadelní představení. Od do Výstava WLADIMIR ABRAMUSZKIN OBRAZY Otevřeno každou neděli h nebo po předchozí domluvě. VLASTIVĚDNÉ MUZEUM KYJOV Od do PLATÍM Výstava historických registračních pokladen. MĚSTSKÁ KNIHOVNA KYJOV Středa v 18 h studovna čítárna Sam Fujera na téma JAK SE POTÍ KÁMEN Středa v h studovna čítárna TECHNIKY OBNOVY MLÁDÍ Zdeněk Zamazal Úterý od 18 do 20 h studovna čítárna FENG SHUI Iva Matyášová Středa v 18 h studovna čítárna JAK ŘEŠIT PROBLÉMY S VLASY Centrum zdraví DELIJA Středa v h studovna čítárna BYLINY A KOŽNÍ PROBLÉMY Josef A. Zentrich Čtvrtek v 18 h studovna čítárna HRANICE zdravé meze ve vztazích a v osobním životě Alenka Bednářová Pondělí h studovna čítárna KŘESŤANSTVÍ A ISLÁM Doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. Kulturní program: Tetky z Kyjova duchovní písně, součástí před nášky bude i prodej autorčiných knih s autogramiádou. JAK VYSÍLÁME SKLADBA SUDÝCH VYSÍLACÍCH HODIN Začátky vysílání: premiérová hodina, 20.00, 22.00, 24.00, 2.00, 4.00, 6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, reprízy PONDĚLÍ Magazín Kyjov Magazín Hodonín Magazín Sport premiéra ÚTERÝ Magazín Kyjov Magazín Hodonín premiéra Magazín Sport STŘEDA Magazín Kyjov premiéra Magazín Hodonín Magazín Sport ČTVRTEK Magazín Kyjov Magazín Hodonín Regiony premiéra PÁTEK NEDĚLE Magazín Kyjov Magazín Hodonín Magazín Sport Od soboty hod. mohou být pořady Regiony nahrazeny programovými přílohami. Programové PŘÍLOHY Připravujeme VŠE O ČERSTVÉM MLÉKU (vysílání od do a do ) Podnikatelský EXPRESS Připravujeme SOVÍN, s. r. o. Nová tvář Sovína (vysílání od do ) AUGUSTINIÁNSKÝ DŮM LUHAČOVICE Wellness & spa hotel a gastronomický ráj (vysílání od do ) KOVOSTEEL, s. r. o. Maják Šrotík maják naděje pro nemocné děti (vysílání od do ) TUFÍR, s. r. o. Tufír 2010 (vysílání od do ) Každou sudou hodinu, vždy po prvním zpravodajském magazínu Aktuální magazíny i pořady také na Kyjovské noviny / květen 2010 strana 13

14 Program kina Kino Panorama Kyjov /květen 2010 Předprodej a rezervace vstupenek denně půl hodiny před prvním představením a mezi představeními. Tel. do pokladny: , kancelář kina: , e mail: kyjov.cz Čtvrtek 6. 5., pátek 7. 5., sobota 8. 5., neděle v h PŘESTUPNÝ ROK USA/Irsko, 2010, režie: Anand Tuc ker, hrají: Amy Adamsová, Matthew Goode, titulky, nevhodný do 12 let. V Irsku mají pěknou tradici. Na pře stupný rok může právě 29. února požádat holka kluka o ruku. A tak když Jeremy odletí do Dublinu na lékařský kongres a navíc se blíží ma gický 29. únor, rozhodne se Anna chytit šanci za pačesy. Jenže osud nebo rozmary počasí s ní mají jiné plány. Čtvrtek 6. 5., pátek 7. 5., sobota 8. 5., neděle ve 20 h PEVNÉ POUTO USA/Velká Británie/Nový Zéland, 2010, režie: Peter Jackson, hrají: Mark Wahlberg, Saoirse Ronanová, 135 minut, titulky, nevhodný do 12 let. Susie je obyčejná čtrnácti letá holka, která udělala tu chybu, že šla jednoho dne ze školy domů zkratkou přes pole. A tam potkala pana Harveyho. A z tohohle nenápad ného souseda se vyklubala zrůda, která ji připravila o život. V jejím pří padě ale smrtí všechno nekončí. Středa v 19 h JARMAREČNÍ BOUDA ČR, 2010, režie: Pavel Dražan, hrají: Hana Baroňová, Dan Bárta, Jaroslav Dušek, Pavel Liška, Hana Pecková, 84 minut, české znění, nevhodný do 15 let. Drsné podobenství o světě kolem nás, o lidské pýše, krutosti a nesnášenlivosti. Jedná se o ně kolik příběhů, které se vzájemně prolínají. Čtvrtek , pátek , sobota , neděle v h NINE USA, 2010, režie: Rob Marshall, hrají: Nicole Kidman, Penélope Cruz, Sophia Loren, Kate Hudson, 120 minut, titulky, přístupný. Muzi kál, který si nemůžete nechat ujít! Po úspěšném oscarovém muzikálu Chicago, se režisér Rob Marshall pouští do další velkolepé podívané. Čtvrtek , pátek , sobota , neděle ve 20 h PROKLETÝ OSTROV USA, 2010, režie: Martin Scorsese, hrají: Leonardo DiCaprio, Mark Ruf falo, Ben Kingsley, Max von Sydow, 138 minut, titulky, nevhodný do 15 let. Izolovaný ostrov uprostřed oce ánu. Na něm přísně střežená psy chiatrická léčebna pro ty nejtěžší případy. A jedna pacientka, která zmizela. Píše se rok 1954 a Ame rika se dosud nevzpamatovala z ná sledků druhé světové války a navíc přežívá v permanentní paranoii do mnělého i skutečného komunistic kého ohrožení. Neděle v h KÁŤA A ŠKUBÁNEK Pásmo pohádek pro nejmenší děti, 67 minut. Doktorská pohádka, O Ma lence, Káťa a Škubánek, Krtek a kar neval, Brundibáři konzerva, Jak ulovit tygra. Středa v 19 h BRATŘI USA, 2010, režie: Jim Sheridan, hrají: Jake Gyllenhaal, Natalie Port manová, Tobey Maguire, 105 mi nut, titulky, nevhodný do 15 let. Herecké hvězdy se sešly v příběhu rodiny, kterou čeká tragédie, bolest a souboj dvou bratrů. Starší syn Sam, je sestřelen při misi v Afgá nistánu. Jeho žena najde přítele v manželově bratrovi Tommym. Ne čekané idyle udělá konec návrat Sama, který sice přežil, ale změnil se k nepoznání. Čtvrtek , pátek , sobota , neděle v h CHŮVA V AKCI USA, 2010, režie: Brian Levant, hra jí: Jackie Chan, Lucas Till, Amber Valletta, George Lopez, 92 minut, české znění, přístupný. Akční kome die, ve které agent CIA zjistí, že být špiónem je vlastně jen legrace v po rovnání s úkolem pohlídat tři děti. Čtvrtek , pátek , sobota , neděle ve 20 h MUŽI, CO ZÍRAJÍ NA KOZY USA/Velká Británie, 2010, režie: Grant Heslov, hrají: George Clooney, Ewan McGregor, Jeff Bridges, Ke vin Spacey, 94 minut, titulky, ne vhodný do 12 let. Reportér Bob Wilton se snaží zapomenout na roz padlé manželství a hledá námět pro svůj článek. Potkává agenta speci ální jednotky, který mu odhalí exis tenci tajné vojenské jednotky, jejímž cílem je změnit válku tak, jak ji známe. Zakladatel této jednotky zmizel a Bob se přidává k pátrací misi. Středa v 9.30 h a v 19 h OKO NAD PRAHOU ČR, 2010, režie: Olga Špátová, hra jí: Jan Kaplický, Václav Havel, Eva Jiřičná, Vlastimil Ježek, Pavel Bém, 78 minut, přístupný. Hlavní posta vou je sama Národní knihovna v po době Kaplického návrhu, jíž dal au tor jméno Oko nad Prahou. Čtvrtek , pátek , sobota , neděle v h NEZAPOMEŇ NA MĚ USA, 2010, režie: Allen Coulter, hra jí: Caitlyn Rund, Moisés Acevedo, Noel Rodriguez, Kevin P. McCarthy, 113 minut, titulky, přístupný. Ro mantický film se současným idolem všech dívek Robertem Pattisonem. Hraje rebelujícího mladíka, jenž se zamiluje do dívky v podání Emilie de Ravin. Jejich nečekaná láska musí projít silnou zkouškou. Čtvrtek , pátek , sobota , neděle ve 20 h I LOVE YOU PHILLIP MORRIS Francie/USA, 2010, režie: Glenn Fi carra, John Requa, hrají: Jim Car rey, Ewan McGregor, Leslie Man nová, 98 minut, titulky, nevhodný Concentus Moraviae Ve dnech se koná XV. ročník Meziná rodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Mora viae 2010, letos na téma Baroko a jazz dobrodruž ství improvizace. Dramaturgii letošního 15. roč níku festivalu sestavili společně spe cialista na starou hudbu Václav Luks a jazzman Jaromír Honzák. Přibližně třetina koncertů bude věnována ba roknímu a předbaroknímu repertoáru v interpretaci předních evropských těles specializovaných na autentic kou interpretaci. V části crossover zazní zajímavé pro festival připra vené vícežánrové projekty s důrazem na improvizaci. Jazzové koncerty bu Broskevníček Petra Moudrého zvítězil v krajské přehlídce Velký úspěch si na své konto při psal loutkář Petr Moudrý z Kyjova. Jeho japonská pohádka s názvem Broskevníček Momotaró zvítězila v krajské přehlídce loutkářských souborů. Petr Moudrý se nechal inspirovat nejoblíbenější japonskou pohádkou se stejným názvem. Hlavní postava pří běhu se narodí vyloupnutím z pecky veliké broskve, která po řece při pluje k domečku dědečka a babičky marně léta toužících po dítěti. Mám rád Japonsko i japonštinu a pohádku jsem našel v knize 99 otá zek o Japonsku, v kapitole o straši dlech a démonech. O pohádce je tam asi jen deset řádků. Když divadlo uvádím, říkám, že pohádka je hraná v japonštině a každý hned zpozorní. Ve skutečnosti je to ale japonština, kterou jsem si sám vymyslel, přizná vá Petr Moudrý. Pohádce, která měla premiéru v rámci výstavy loutek v Hodoníně, do 15 let. Život Stevena Russela se obrátí o stoosmdesát stupňů ve chvíli, když se dostane do vězení. Do této chvíle spořádaný otec ro diny se bezhlavě zamiluje do svého spoluvězně Phillipa Morrise, kte rého však zakrátko propustí. Neděle v h SKŘÍTEK ROLLI Velká Británie/Německo/Rusko/Fin sko, 2010, režie: Pekka Lehtosaari, 78 minut, české znění, přístupný. Rolli je malý skřítek, který žije spo lečně se svými kamarády v malé lesní vesničce plné skřítků. Rolli je typický uličník a rošťák, s hlavou pl nou lumpáren a zlomyslností. Nerad se koupe, nerad rozdává pusinky a dělá vlastně nerad vše, co je správ né a co by měl malý trolík dělat. dou přehlídkou nejzajímavěj ších jazzových seskupení z České republiky doplněných o progresivní evropské kolegy. Na všech festivalových ve čerech budete mít příležitost pátrat po netušených paralelách mezi hudebními postupy v baroku a jazzu. Koncerty v Kyjově a okolí Neděle v h Zámek Milotice, freskový sál Dominique Visse kontratenor François Couturier klavír Jean Louis Matinier akordeon Čtvrtek v h Dům kultury Kyjov Ondřej Havelka a jeho Melody Makers udělila první místo porota 44. roč níku krajské přehlídky amatérských loutkářských souborů Třebíčské jaro. Přehlídka je samozřejmě dobrá v tom, že se setkáte s jinými sou bory, získáte inspiraci a hlavně vám porota kvalifikovaně zhodnotí před stavení. Protože když napíšete hru, a pak ji hrajete před publikem, nikdo vám neřekne, co děláte špatně, zhodnotil Moudrý význam loutkář ských setkání. Moudrý před lety působil v diva delním souboru Sluníčko. Poté, co byla jeho činnost omezena, založil společně s přáteli divadlo Ruce nohy na špagátě. Jeho osobním projektem je loutkový soubor Hinomaru. Broskevníček, jemuž bývají přisu zovány různé magické a kouzelné vlastnosti, je příběhem, který se podle Petra Moudrého hodí spíše do čajoven a komorního prostředí. strana 14 Kyjovské noviny / květen 2010

15 Společenská rubrika JUBILANTI Květoslava Pešlová Jiřina Navrátilová Josef Kuchař Marie Dufková Naděžda Procházková Zdeněk Bartoň Ludmila Navrátilová Jaroslav Navrátil Jiřina Zajdáková Vladimír Zajdák Jan Šimeček Miroslav Kopřiva ÚMRTÍ Karel Moudrý Otakar Dostál Miroslav Hartman Karel Fridrich Poděkování 90 let 90 let 85 let 80 let 80 let 80 let 80 let 80 let 75 let 75 let 75 let 75 let PODĚKOVÁNÍ ZA KONCERT PANU UČITELI S LÁSKOU Milé Kyjovské zpěvačky, milé členky sboru Kyjovanka i současné Tetky z Kyjova, všechny, které jste přípravou slavnostního koncertu vzpomněly na svého někdejšího učitele a sbormistra, pana Oldřicha Máčela, vám všem jménem jeho nej bližších příbuzných velmi děkuji za krásné vzpomínkové odpoledne, při pravené v duchu odkazu celoživotní činnosti našeho strýce. Náš strýc vy jadřoval své poděkování vám tím, že vaše fotografie umisťoval na čest ných místech ve svém bytě. Děkuji všem účinkujícím ve smí šeném sboru Carmina Vocum včetně dirigenta a sólisty Mária Kudely, všem v dětském sboru Modráčci s dirigentem panem učitelem Mgr. Eduardem Cvrkalem a jejich dopro vodné skupině Začalovci. Jurovi Petrů a jeho hudebníkům děkuji za slováckou cimbálovou mu ziku připomínající vztah Oldřicha Máčela ke slováckým písničkám, které nejen nacvičoval, ale také har monizoval, hrál na housle a sám rád zpíval. Děkuji všem, kteří jakoukoliv po mocí přispěli k této vzpomínce, Blance Pokorné, Věře Konečné, He leně Bernardové, Vojtěšce Hochmano vé, Antonínu Vrbovi, Zdeňku Šmýdovi a Haně Petrů, zřejmě hlavní iniciá torce této krásné vzpomínky, která by nebyla tak pěkná, kdyby v ní chybělo průvodní slovo Pavla Růžičky. Kdyby existovalo pomyslné hu dební nebe, strýc Oldřich by z něho jistě s velkým uspokojením a se sl zami štěstí v očích shlížel na tu krá su, kdyby mohl pozorovat, jak se roz víjí jeho pěvecký svět, který musel opustit. Očekávalo se, že slavnostního odpoledne se zúčastní také jubilan tův synovec Jaromír. Nepřijel! Přišlo jenom velmi smutné oznámení: Operní pěvec a sólista pan doc. Mgr. Jaromír Vavruška náhle zemřel. Jménem nejbližších příbuzných pana Oldřicha Máčela napsal Ivo Máčel Sociální věci Spolková činnost Na Josefském koštu chutnal ryzlink vlašský Poslední březnový víkend patřil 47. Josefskému koštu, který v Ky jově zorganizoval vinařský spolek. Svá vína zde představili jak drobní vinaři, tak vinařské společnosti. Hodnotitelské komisi chutnaly před Josefským koštem především produkty drobných vinařů. Cena vinařského spolku za abso lutně nejvýše hodnocené víno patří Aleši Rajsiglovi za Ryzlink vlašský. Cenu starosty Kyjova si odnesl Pa vel Kotůč za Ryzlink vlašský výběr z hroznů. Nejlépe hodnoceným čer veným vínem bylo André pozdní sběr Ladislava Esterky z Kyjova. Za nej lepší kolekci byl oceněn vinař Stani slav Brhel. Cena vinotéky putuje do Žádovic Štěpánu Maňákovi. Stani slav Válka byl oceněn Cechem kyjov ských vinařů za nejvýše hodnocené Rulandské bílé. Je velice dobře, že nejlépe oce něná vína přicházejí od malých vina řů. Vinařské firmy si chtějí svá vína především odzkoušet, než s nimi půjdou na vyšší výstavy. Je pravdou, že teď vína scelují a nechávají vy zrát na pozdější dobu, zhodnotil vý sledky předseda Vinařského spolku Petr Dubský. Na koštu se objevil také ministr zemědělství Jakub Šebesta. Ten se Josefský košt vín zaznamenal rekordní účast návštěvníků. už v minulosti představil v roli šéfa degustátorské komise nominační výstavy Galerie vín slovácké podob lasti. Pocházím z Krumvíře, takže zdejší vína dobře znám. Naši vinaři obstojí v mezinárodním srovnání, zvláště bílá vína velmi dobře konkurují na světových výstavách, ocenil ministr práci moravských malovinařů. Praga už míří na Haiti Tatra před kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Kyjově upozornila na probíhající sbírku. Na Haiti zamíří už druhý automo bil Praga V3S s vrtnou soupravou na studny. Projekt Praga Haiti pod pořili i dobrovolní dárci z Kyjova. Praga V3S odcestuje na Haiti v nej bližších dnech. Vrtná souprava má pomoci s vybudováním dvaceti studní na pitnou vodu. V místě, kde působí česká katolická misie, je totiž dlou hodobý nedostatek kva litní pitné vody i špatná dopravní obslužnost. Automobil už máme připravený, čekáme jen na dokončení vrtné sou pravy, která bude při chystaná během dvou týdnů. Následovat bude zakoupení kompresorů, zaškolení týmů a cesta na Haiti, řekl při své návštěvě Kyjova farář z Blatnice pod Svatým Antonínkem Zdeněk Sto důlka. Chceme tam kopat studny, chceme pomoci místním obyva telům s vodou, tak jak to předpokládá náš záměr, dodal Stodůlka. V Kyjově na náměstí vybírali od dobrovolných dárců prostředky na projekt, který bude stát 3,3 miliony korun. S Pragou V3S získávali pe níze například také v Uherském Hra dišti, Uherském Brodě a na Zlínsku. NA DNU OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NAMALUJÍ SLUNÍČKA PRO NEMOCNÉ Sluníčka pro nemocné děti mohou malovat návštěvníci dne otevřených dveří v ZŠ Újezd v Kyjově. Akce se koná v pátek 7. května od 8 do 16 hodin v prosto rách školy. Malovat budou také známé osobnosti Kyjova. V rámci doprovodného programu na dni otevřených dveří mohou návštěvníci od 8 do hodin na hlédnout do vyučování, od 13 do hodin se seznámit s prezentací práce i plánů školy a od 15 do 16 hodin se zapojit do školních aktivit. Dražba sluníček se uskuteční 20. května na školní vernisáži a výtěžek bude určen pro dětské oddělení Nemocnice Kyjov. Bližší informace: tel.: , Milovníci vína se mohou těšit na polovinu srpna, kdy se v rámci Kyjovských letních slavností koná 4. ročník Galerie rulandských vín. Je to přehlídka nejlepších rulandských vín z celé České republiky ve srov nání se zahraničními víny, řekl o galerii vín, na které lze ochutnat 350 vzorků, člen vinařského spolku Pavel Navrátil. KDYŽ SENIOŘI INTERNETU FANDÍ Komunitní web českých seniorů zahájil provoz teprve po loňských prázdninách, pře sto již zaznamenal přes ná vštěv, především z řad seniorů. Senioři spolu na internetu nejen komunikují, ale vzájemně se se znamují a realizují společné aktivity i mimo web. Komunitní web Šedesátka.cz ne plní jen funkci diskuzního fóra, ale poskytuje zpravodajství z jednotlivých regionů České republiky, uveřejňuje rozhovory se zajímavými osobnostmi, věnuje se aktuálním tématům. Ob čanské sdružení CENTRED realizuje i další projekty, spojené s desatka.cz, např. projekt sbírající vzpomínky obyvatel jednotlivých čes kých krajů nebo rozcestník sociálních služeb pro seniory. Ve spolupráci s dalšími partnery připravuje rovněž vydání knihy příběhů z dětství jed noho návštěvníka Šedesátky.cz. Na lidi přes šedesát jsme si zvy kli dívat se jako na skupinu, která je vůči pracovně aktivní generaci v ne výhodě a spíše ji omezuje. Jde při tom o obrovský rezervoár zkušených a poctivých osobností, které by mohly společnosti pomáhat, aby si zacho vala vyváženost a zdravý selský ro zum. Měli jsme na počátku obavy, že senioři budou uzavření, přitom je to naopak. Stali jsme se součástí světa seniorů, který je tak inspirativ ní, až nám z toho často jde hlava kolem, dokončil Vojvodík. Mgr. Bc. Jan Vojvodík, předseda CENTRED o.s. Kyjovské noviny / květen 2010 strana 15

16 Kyjovánek nesl seniorům jaro Odměnou za náročnou šňůru byl nejen potlesk vděčného obecenstva, ale i zájem o další podobné akce. Koncem března uspořádal soubor Kyjovánek turné po domovech pro se niory, aby potěšil jejich obyvatele svým vystoupením. Akce se uskutečnila v rámci projektu Srdce na dlani a na vázala na podobnou akci konanou Svaz tělesně postižených Svaz tělesně postižených v ČR o.s. místní organizace Kyjov za hájil letošní jaro 26. března vý roční schůzí v Domě kultury. Zde přítomní členové mimo jiné zhodnotili činnost za rok 2009 a odsouhlasili si program pro le tošní rok. Velký zájem je přede vším o rekondiční rehabilitační pobyty, bazén, sportovní a vzdě lávací akce, pracovní dovednosti. Účastníci si mohli také prohléd nout výstavu výrobků, které byly vytvořeny v rámci kurzů pracovní dovednosti. Dalším vítaným hostem byla paní Eliška Poláchová z odboru sociálních věcí a zdravotnictví, která zodpověděla dotazy a připomněla, jak Mužský sbor z Vacenovic umí nejen dobře zpívat, ale také po máhat. Příjemné s užitečným již něko lik let zpěváci spojují při návštěvě transfuzní stanice v Kyjově. Také letos se tu nejen darovala vaceno vická krev, ale i zpívaly písničky. Zdeněk Novotný z Vacenovic má za sebou 70 odběrů na trans fuzním oddělení. Miroslavu Novot nému je teprve osmnáct a krev dával poprvé. Nic to ale nemění na tom, že se rozhodli, stejně jako další členové Mužského sboru z Vacenovic a jejich příznivci, přispět na dobrou věc. K jejich pravidelným od běrům se může připojit každý, kdo na jde odvahu nebo to cítí jako svou mo rální povinnost. Když jsme zjistili, že polovina na šeho sboru dává krev, napadlo nás uspo řádat akci Daruj krev s mužským sbo rem. Letos je 5. ročník, je tady patnáct zpěváků ze sboru a šest lidí z Vaceno vic, řekl jeden z iniciátorů hromad ného darování krve Zdeněk Novotný. Já jsem prvodárce, přivedli mě k tomu chlapi ze sboru. Trávíme spolu spoustu času a viděl jsem, že jim to neubralo na humoru, tak jsem to chtěl v prosinci loňského roku, kdy Kyjovánek vystoupil s vánočním programem na pěti místech. Tentokrát mohli senioři vidět ho dinový program Od masopustu k Máji celkem v šesti do movech ve Zlínském a Olomouckém kra ji. Na realizaci vy stoupení stačily účinkujícím necelé dva dny: první zača lo v pátek ve 13 hodin v Kromě říži a poslední konči lo v sobotu v 16 ho din v Otrokovicích. Taková vystoupení jsou pro tanečníky a muzikanty, kterým nejsou neznámá velká pódia meziná rodních festivalů, příjemnou změnou a dovedou si je vždy skvěle užít. Kyjovánek Výstava zaujala i hosty z dalších organizací STP. důležitá je pomoc pro zdravotně posti žené občany. Zájemci mohou využít i poradenskou činnost vlastní organi zace. Eva Šebelová Zpívali a přitom darovali krev Stanislav Ingr dával krev letos vůbec poprvé a zvládal to s úsměvem. taky zkusit, prozradil své pohnutky k darování krve osmnáctiletý zpěvák Stanislav Ingr. Mezi ty, kteří se k mužskému sboru připojili z řad veřejnosti, patřila Anna Špačková z Vacenovic, která se o této akci dozvěděla z místního infokanálu. Krev dávám už po třicáté, tak jsem vyu žila příležitosti a jela s mužským sborem. Myslím, že je to dobrý nápad, řekla. Co by ale rozhodně na transfuzním oddělení nikdo nečekal, je zpěv. Vace novičtí si totiž na závěr společně zazpí vali písničku, jejíž text se, jak jinak, točil kolem odběrů krve. Tak trochu recese, ale s chvályhodným úmyslem. Výstava o umírání v hospicích Poslední okamžiky lidského života přibližuje putovní výstava o hospicích, která byla v dubnu k vidění v Radniční galerii v Kyjově. Úkolem hospiců je zajistit důstojný a pokojný odchod nemocných ze svě ta. Jejich zaměstnanci se je snaží zbavit strachu a bolesti, příbuzným po máhají zvládnout období nemoci a zá rmutku. Stále ještě tabuizované téma přibližuje výstava, kterou do Kyjova při vezla zdejší charita. Prvotní myšlenkou a důvodem vzniku výstavy bylo zřejmě to, že finan cování hospicové služby je velmi obtíž Celkové náklady na hospicovou službu na Kyjovsku činily loni 380 tisíc korun. Řada obyvatel Domova Horizont v Kyjově touží po samostatném životě. Sen se některým z nich zanedlouho naplní díky stavbě tzv. pod porovaného bydlení. V podporovaném bydlení si klienti Domova Horizont vyzkouší svou nezávislost, na jejímž konci by mohl být život mimo areál domova. Na místa v tomto projektu vyhlásil domov výběrové ří zení. Přihlášku si mohl po dat každý z jeho obyvatel bez ohledu na věk nebo po stižení. Chtěl jsem to zkusit. Jestli se to povede, budu rád. Když ne, budu v domově pokračovat stejně jako doposud, řekl jeden z uchazečů Ro man Roch. Na chráněné bydlení se velice tě ším. Budu mít možnost vyzkoušet věci, které jsem doposud nemohl dělat. Třeba si jít nakoupit, sám si vyprat. Já jsem ještě nikdy nevařil, tak se těším, až si něco uvařím. Budu se o sebe sta rat jako normální člověk, ocenil pro jekt další klient domova Mirek Hruban. I když se každý z uchazečů těší, pře chod k samostatnému bydlení nebude né. Vyplývá to z toho, že tato služba v sobě spojuje několik samostatných profesí. V týmu je zastoupen lékař, specialista na léčbu bolesti, zdravotní sestra, pečovatelky, případně i psycho log nebo duchovní osoba, vysvětlil ře ditel kyjovské charity Vladimír Měchura. Výstava, která tuto činnost přibli žuje veřejnosti, byla nejdříve nainstalo vána v budově poslanecké sněmovny. Šlo o to, aby zákonodárci pocho pili, že tato věc je ožehavá a přihlíželi k tomu při schvalování zákonů, vysvět lila vrchní sestra hospicové služby ky jovské charity Blažena Hanáková Charita Kyjov poskytuje hospicovou péči od roku 2006, i když ne v kamen ném zařízení, ale jako do mácí službu. Na jejím fi nančním krytí se podílí například město Kyjov, které přispělo v roce 2009 dvaceti tisíci korunami nebo Jihomoravský kraj, který ji dotoval částkou 190 tisíc korun. Padesáti tisíci ji pod pořila Nadace Olgy Havlové a dalších sto tisíc vzala cha rita z Tříkrálové sbírky. Při spěly i další obce z Kyjov ska. Obyvatelé kyjovského Domova Horizont touží po nezávislosti Podporované bydlení těsně před dokončením kontrolují Marta Gottliebová a Michal Kameník, pracovníci Domova Horizont. jednoduchý. Existuje proto možnost cesty zpět do Horizontu. Poté, co si osvojí dovednosti a zna losti, které potřebují k životu ve spo lečnosti, měli by se stěhovat do měst nebo vesnic, podle toho, kde se po daří sehnat ubytovací kapacity. Tam by měli žít samostatně nebo s podporou sociálních služeb, vylíčil možnou bu doucnost svých klientů vedoucí so ciálního úseku domova Michal Kame ník. Vrátit by se jim měla i způsobilost k právním úkonům. ZMĚNA SÍDLA CENTRA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ Poradenské centrum pro sluchově postižené v Kyjově provozované Základní organizací Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR oznamuje změnu pracoviště od Nyní sídlí na adrese Kyjov, Komenského 617/20 (budova knihov ny). Pracovní doba: Po, St, Pá 8 17 h. Poskytujeme poradenství v sociální oblasti sluchově postižených, prodá váme baterie a drobné příslušenství ke sluchadlům, zajišťujeme opravy slu chadel, pomůžeme vybrat kompenzační pomůcky. Internet v pracovní době pro členy ZO SNN a zdravotně postižené zdarma. Tel.: , mail: strana 16 Kyjovské noviny / květen 2010

17 Cestování Jsou chvíle, na které se nezapomíná. Jednu z nich jsem prožil letos 8. ledna krátce před 18. hodinou. Rychle, už je tady, pojďte se podívat! Všich ni členové výpravy, kteří zrovna netrpěli mořskou nemocí, přispěchali k oknu jídelny. A opravdu, kousek od nás se na rozbouřených vlnách Drakeova průlivu po hupovala tiše první ledová kra. Chilskému ledoborci Almirante Viel mělo trvat ještě skoro celý den, než se přiblíží na dohled ost rova Jamese Rosse, ale já už věděl, že expedice na Antarktidu se stala skuteč ností. Divoká krajina i pod nebí způsobují, že věda se v tomto nej odlehlejším koutu planety stává úžas ným dobrodružstvím. Rychlá změna počasí může z příjemného výletu udě lat napínavé drama. Letošní sezona byla obzvláště bohatá na překvapení, místo starými polárníky slibovaných slu nečných dní obden sněžilo. Před naším několikrát opožděným odletem trvala sněhová vichřice tři dny, během nichž se nedal ani vystrčit nos. Nejkrásněji bylo jako naschvál na začátku pobytu, kdy jsme dva dny vykopávali stanici z vydatné zimní nadílky. Ale dosti ná řků, na jihu Moravy bylo ve stejnou dobu ještě podstatně hůř. Čeští vědci působí v se verní odledněné části os trova Jamese Rosse už ně kolik let, samotná stanice byla zprovozněna v roce Má kapacitu 15 lidí a je v provozu během dvou až tří měsíců krátkého an tarktického léta. Postavena je na místě s neuvěřitelně krásnými výhledy na zaled něné štíty Antarktického poloostrova, odděleného 14 km širokým průlivem prince Gustava. Na něm jsme pro změnu každý den mohli pozorovat snad tisíce ker všech tvarů a velikos ti, jak je mořské proudy Staré biblické příběhy se nesly náměstím na zelený čtvrtek, když se Kyjov připo jil k téměř stovce měst v ČR, která zorganizovala veřejné čtení z bible. Celonárodní velikonoční čtení z Bible zorganizovala v Ky jově Apoštolská církev, jejíž členové už před rokem pře četli za tři dny a noci celou bibli v Hodoníně. Upozorňujeme na to, že před rokem byla vydána Bible Kralická, která byla přeložena do čtivé podoby, aby tomu rozuměl dnešní člověk. Chceme také upozornit na to, že Velikonoce nejsou jen svátky jara, ale že jsou to také křesťanské svátky, chceme povzbudit lidi k chá pání poselství Velikonoc, což je láska a naděje, obroda přírody, ale i ducha, Farnost Na daleký jih Libor Ambrozek podnikal spolu s českými vědci průzkumné výpravy po okolních ostrovech. a vítr unášejí různými směry. V průlivu je i několik větších ostrovů, z nichž ten nejbližší nese výstižné jméno Red Is land podle barvy, kterou získávají jeho sopečné horniny při západu slunce. Vedle klimatologů z Masarykovy univerzity působili v terénu především odborníci z České geologické služby, kteří letos dokončili mapu celé odled něné oblasti. S těmi jsem také vyrážel nejčastěji, oni se věnovali druhům a stáří hornin, já pozorování všeho ži vého. Paleontologové důkladně pro zkoumali zkamenělá druhohorní dřeva, kterých se zde nacházejí desítky. Rost linní fyziologové, kteří se věnují zdej Česká stanice na Antarktidě patří k nejmladším, přesto je její bádání unikátní i v celosvětovém měřítku. Náměstím zněla bible 3x foto archiv L. Ambrozka shrnul důvody čtení pastor Apoštolské církve v Hodoníně Bohuslav Cupal. Čtení nebylo určeno jen příslušní kům apoštolské církve. Účastnil se ho například místostarosta Kyjova Antonín Kuchař nebo kazatel Evangelické církve bratrské Mirko Tichý. ším několika druhům mechů a lišej níků, zase získali unikátní data o je jich aktivitě z průběhu celého roku. Čeští vědci tak přispívají opravdu vý znamně k poznávání posledního nedo tčeného kontinentu i změn, které při náší současný vývoj klimatu. Pracovní podmínky nejsou nijak jed noduché. Stanice sice poskytuje velmi příjemné zázemí, teplou vodu i chutnou stravu, ale při cestách do vzdálenějších míst nám byl tento komfort samozřejmě odepřen. Za klidného moře jsme se vydávali na člunech až 30 km daleko, podařilo se nám vylodit se i na magické antarktické pevnině. Slalom mezi stov kami ker patří k tomu nejlepšímu, co jsem dosud na cestách zažil. Stejně tak úžasné bylo i táboření na pobřeží ostrova, kdy jsme se nejednou probu dili v zasněžených stanech a vylézat ze spacáku se opravdu nechtělo. Pobyt uběhl jako voda, a to byl ještě neplánovaně prodloužen jinými opera cemi argentinského letectva. Aby nám to nebylo líto, zpestřilo počasí i zpá teční cestu. Vrtulníky nás sice za krás ného počasí převezly na základnu Marambio, ale další dva dny jsme strá vili hypnotizováním mlhy a čekáním na přílet Herkulesu. Pak už nám domů zbývalo jen kilometrů Ještě noticka závěrem hlavní část expedice, která se vracela začátkem března, čekala na argentinské základně na odlet Herkulesu 16 dní! Antarktida je prostě nevypočitatelná. Libor Ambrozek Tučňáci zvědavě pozorující dění kolem typický obrázek pro Antarktidu... Na pozvání duchovního správce při jedou do Kyjova vincentini, tj. řehol níci z Misijnej spoločnosti sv. Vin centa de Paul. Jak říká jejich název, jde o sloven skou provincii vincentinů, kteří od roku 2000 působí také v olomoucké arcidi ecézi, ve farnosti Loštice. Po příchodu P. Mgr. Stanislava Bindase v r. 2005, který byl jmenován ředitelem misií, konají Lidové misie ve farnostech. Rozvíjejí misijní činnost také v zámoří, a to v Hondurasu. Vincentini, nazývaní také lazaristé, konali v naší farnosti v roce 2007 du chovní obnovu. Nyní povedou Lidové misie. Přestože hlavní program misií probíhá v kostele Nanebevzetí Panny Marie a v budově fary v ulici Palac kého 64, není určen jen pro farnost. Je nabídkou občanům města Kyjova i okolních obcí, věřícím i hledajícím Příroda KASTRACE PREVENCE A KONTROLA POČTU KOČEK Kočičí samice může přivést na svět za rok až 18 koťat. V ideálním světě by každé kotě mělo mít svůj domov. Bohužel nezodpovědností mnoha lidí je spousta z nich opuštěna a octnou se na ulici, kde strádají hladem a nemo cemi, a pokud přežijí, nekontrolovaně se dále množí. Je bohužel také běžné, že nechtěná koťata jsou utopena, ubita, upálena nebo odchytávána pro pokusy či jídlo. Všechny tyto způsoby zbavení se koťat jsou v rozporu se zákonem. Útulků pro kočky je nedostatek a po čet opuštěných koček závratně stoupá. Každoročně se utratí tisíce koček, které nikdo nechce. Nejúčinnější způ sob, jak tento stav vyřešit, je kast race. Ta má kromě snížení počtu nech těných koťat i další výhody: kastrace je bezpečná, nenáročná a v porovnání s péčí o koťata nenákladná operace, je prevencí před nakažením infekčními chorobami jako je FIP, FIV a FeLV. Kas trovaní kocouři se přestanou toulat, ne zanechávají nepříjemný zápach při znač kování svého území, nebývají zraněni při rvačkách. Kastrované kočky a kocouři jsou tolerantnější, více přítulní, spokoje nější, zdravější, žijí déle a jejich schop nost lovit není nijak ovlivněna. Už 6ti měsíční kočka může zabřez nout, doporučuje se tedy nechat kočky kastrovat od 6 měsíců, kocourky pak od 8 měsíců. Není pravdou, že kočka musí mít za život alespoň jeden vrh. Nelze ani souhlasit s názorem, že kastrace je proti přírodě, naopak proti přírodě a v rozporu se zákonem je za bíjení nechtěných koťat. Období páření začíná právě nyní na jaře. Nechte svou kočku vykastrovat dříve, než vám přivede svůj vrh koťat. Více informací najdete na stránkách hodonin.estranky.cz nebo s případnými do tazy se můžete obrátit i na tel. číslech nebo Mgr. Taťána Bulová Lidové misie v Kyjově a všem lidem dobré vůle. Misionáři a jejich spolupracovníci mohou navštívit školy, domovy sociální péče, nemocné a seniory doma i v domově důchodců. Bohoslužby a promluvy zaměřují na jed notlivé stavy : děti a mládež, rodiny, muže a ženy, seniory. V duchu svého zakladatele sv. Vincence de Paul, chtějí lidem přinést povzbuzení a naději. Misie budou zahájeny bohoslužbou ve farním kostele v hod. Ve všední dny budou bohoslužby ráno v 7.30 hod., večer v hod. a po nich setkání pro jednotlivé skupiny. Misie budou zakončeny žehnáním mi sijního kříže na průčelí farního kostela po slavnostní bohoslužbě v neděli v hod. Podrobný program misií je na vý věskách před farním kostelem a na P. Josef Lambor, děkan Kyjovské noviny / květen 2010 strana 17

18 Sport Sedmnáctiletí reprezentanti hráli v Kyjově FC Kyjov 1919 byl pověřen ČMFS uspořádáním mezistátního fotbalového kvalifikačního zápasu Česká republika Ukrajina. V Kyjově hrála své utkání repre zentace U 17 (sedmnáctiletí). Šlo o jeden z více zápasů, další se ode hrály v Ratíškovicích, Břeclavi a Lanž hotě. Po prvním zápase, ve kterém prohráli s Gruzií 1:0, měli naši mladí reprezentanti těžký úkol. Pokud si chtěli zachovat naději na postup na červnové mistrovství Evropy v Lich tenštejnsku, museli právě u nás v Ky jově vyhrát. A to se jim povedlo, pro tože v poslední minutě padl vítězný gól do sítě Ukrajiny a vítězstvím 2:1 si zachovali naději na postup ze sku piny. Na stadion v Kyjově našlo cestu přes spokojených fanoušků, kteří dobré fotbalové akce odměnili potleskem. Na tribuně jsme mohli zahlédnout známé fotbalové tváře ať už z ligových trávníků z dřívějších dob nebo fotbalové trenéry a experty, jako byli např. Josef Pešice, Josef Csa plár, Dušan Fitzel a další. Zápas proběhl po organizační i sportovní stránce bez problémů. Zájmy 2. ROČNÍK VOŘÍŠKIÁDY KYJOVSKÝ PUŇTA Pořádá ZKO Kyjov Boršov v neděli 27. června 2010 v areálu ZKO. Kategorie: Voříšci (malí/velcí výšková hranice 40 cm) Čistokrevní psi bez PP (malí/velcí hranice 40 cm) Štěňátka (do 1 roku věku) Veteráni (od 8 let) Soutěže: Pejsek šikula Podoba pána a psa Dítě a pes Program: h prezentace, 9.30 h začátek posuzování, soutěže a ukázek psích sportů. Uzávěrka přihlášek Kontakt a více informací: Olga Ullmanová, Jestřabice , tel.: e mail: Inzerce VÝHODNÝ PRONÁJEM ve středu města. 2 komplexy o třech míst nostech v přízemí nebytového domu: 59 a 64 m 2 s WC, parko viště u domu. Vhodné pro advo kátní poradnu, ordinace. Infor mace Realitní kancelář Gaia, tel.: nebo PRONAJMU GARÁŽ na Urbanově uli ci, cena za měsíc Kč. In formace na tel.: nebo nebo Tomuto zápasu předcházela be seda s bývalým reprezentantem a ny nějším manažerem reprezentace České republiky Vladimírem Šmice rem. Konala se ve čtvrtek 25. března ve škole U Vodojemu. Setkání pro Foto archiv školy V. Šmicer v obležení žáků školy Dr. Joklíka při autogramiádě. běhlo v tělocvičně, žáci školy se ptali na různé fotbalové zážitky, na spor tovní začátky, kluby, kterými Vláďa prošel. Beseda neměla konce, něko lik otázek nebylo pro velký zájem žáků zodpovězeno. Následovala autogramiáda a poté se Vladimír Šmicer přemístil do školy v Ratíško vicích na další posezení se žáky. Za uspořádání a milé přijetí děku jeme vedení školy v čele s ředitelem Jiřím Buřilem a zá stupkyní Miluší Ha báňovou. Vítězství na na šem stadionu, jak se nakonec ukázalo, bylo velmi důležité, neboť v posledním zápase na stadionu v Břeclavi porazili naši mladí fotbalis té Nizozemsko 1:0 a zajistili si vytou žený postup na červ nové mistrovství Evropy v Lichten štejnsku. Zdeněk Mezík, FC Kyjov 1919 Máme mistra Moravy a Slezska Atletický klub Kyjov oživuje vzpo mínky na své úspěchy a navazuje na svoji kvalitní práci s mládeží. Ve skromných podmínkách roste na Kyjovsku velký talent. Pod vede ním trenérů AK Kyjov Aloise Vrbov ského a Josefa Pazourka se formuje naděje české atletiky. Natálie Kolajová, dnes mladší žákyně, se v letošním roce objevuje na republikové scéně. V únoru se zúčastnila halového mistrovství Moravy a Slezska v Bratislavě, kde obsadila 2. místo v běhu na 800 m v kategorii starších žákyň. V březnu na to navázala kvalifikací na mist rovství České republiky v Jablonci nad Nisou a v konkurenci až o dva roky starších soupeřek obsadila 10. místo. Cyklistický klub Sokol Dacom Pharma Kyjov pořádá ve dnech Mistrovství České a Sloven ské republiky v silniční cyklistice. Startují kategorie: junior, juniorky, muži 23, ženy, muži elite. Trať ča sovky je umístěna do slovenského Holíče, po několika letech se vrací do programu i časovka družstev. Sil niční závod se bude odehrávat ve dnech 26. a (so ne) na okruhu v Kyjově, kde závodníci budou zdo Po těchto prvních zkušenostech na velkých závodech zúročila kva litní zimní přípravu v cenné kovy. 20. března 2010 na Mistrovství České republiky v přespolním běhu si ve své kategorii mladších žákyň doběhla i přes ošklivě vypadající pád v úvodu závodu pro bronzovou medaili a stala se 3. nejrychlejší mladší žá kyní v terénu v České republice. Svoji suverenitu v této kategorii potvrdila o týden později v Baldovci, kde se na trati 1500 m stala přesvědčivě mis trem Moravy a Slezska v přespolním běhu v kategorii mladších žákyň s vel kým náskokem na druhou v cíli. Vzhledem k dosavadním výsled kům, můžeme v letošní atletické se zóně očekávat další úspěchy. Více na Cyklistické mistrovství v Kyjově lávat obávaný Babí lom ve Strážovi cích. Očekávána je přítomnost těch nejlepších závodníků z obou států, např. Kreuzigera, Raboně, Bárty, bratrů Velitsových, taktéž i našich úspěšných cyklokrosových reprezen tantů (Štybara, Šimůnka). Chybět ne budou ani naši úspěšní olympionici startující na Olympijských hrách ve Vancouveru (M. Sáblíková). Akci po oba dva dny doplní i bohatý kulturní program. KLUB ČESKÝCH TURISTŮ Jiskra Kyjov Pravidelné úterní vycházky za každého počasí dle rozpisu v informační skříňce KČT (ve zlaté uličce). Zveme všechny členy i nečleny Klubu českých turistů. 4. května Staré Hutě Velehrad (odjezd 6.25 hod., bus) 11. května Milotice Vracov (odjezd 9.32 hod., bus) 18. května Bílovice Bílovice (odjezd 7.27 hod., vlak) 25. května Sudoměřice Radějov (odjezd 8.37 hod., vlak) ATLETIKA AK KYJOV Mistrovství České republiky v přespolním běhu všech kategorií Temelín Mladší žákyně 1500 m: 3. Natálie Kolajová bronzová medaile Hodonínský kros Hodonín Mladší hoši 200 m: 4. Tomáš Cibulka, 5. Tomáš Vrbovský, 9. Jiří Krist Dorostenky 1500 m: 5. Pavlína Hromková Mistrovství Moravy a Slezska Baldovec Mladší žákyně 1500 m: 1. Natálie Kolajová zlatá medaile Junioři 5000 m: 4. Jan Selucký Závody Velká Morava Mikulčice Přípravka dívky 450 m: 11. Výletová Anna Mladší hoši 200 m: 3. Tomáš Cibulka, 4. Tomáš Vrbovský, 8. Lukáš Hanák Mladší žákyně 450 m: 1. Natálie Kolajová, 9. Tereza Rybaříková Dorostenky 1400 m: 4. Markéta Rajsiglová Běh Osvobození Vacenovic Nejmladší dívky 60 m: 3. Květa Gonzorová Nejmladší chlapci 60 m: 4. Aleš Řezáč Mladší dívky 200 m: 1. Sylvie Cahlíková Mladší hoši 200 m: 2. Tomáš Vrbovský, 4. Tomáš Ci bulka, 5. Ondřej Gonzor, 10. Lukáš Hanák, 13. Daniel Křemeček Přípravka dívky 500 m: 7. Anna Výletová, 14. Monika Leciánová Přípravka hoši 500 m: 5. Jan Hanák Mladší žákyně 900 m: 1. Natálie Kolajová, 7. Tereza Rybaříková Mladší žáci 900 m: 5. Martin Vašulka, 7. Radim Cahlík Dorostenky 2000 m: 1. Markéta Rajsiglová, 8. Pavlína Hromková Junioři 2000 m: 1. Jan Selucký Kyjovské noviny vydavatel město Kyjov, Masarykovo nám. 30, IČO Zhotovuje J. D. Production, s. r. o. Uherské Hradiště. Redakce Kyjov, Masarykovo nám. 30, redaktorka Veronika Hollerová, Miroslav Pechura, tel. & fax , tel , , e mail: Inzerce: tel Povoleno OÚ Hodonín dne reg. zn /93. Evid. č. MK ČR E Grafický design & typografie KAM Studio Kyjov, tisk NP agentura Staré Město. Náklad ks. Vychází 1x měsíčně. Neautorizované fotografie: Veronika Hollerová. Uveřejněné příspěvky občanů nemusí být totožné s názory redakce. Redakce si vyhrazuje právo upravovat a zkracovat příspěvky, aniž by byl změněn jejich smysl. Nevyžádané materiály redakce nevrací. Adresy inzerentů nesdělujeme. Uzávěrka tohoto čísla: strana 18 Kyjovské noviny / květen 2010

19 Tufír Kyjovské noviny / květen 2010 strana 19

20 strana 20 Kyjovské noviny / květen 2010

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA Majetek Jihomoravského kraje ve správě Masarykova muzea v Hodoníně www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/ mikulcice-valy@masaryk.info, tlf. 518 357 293 BLÍZKÁ MINULOST

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Langhans, Praha, 26. 8. 2015 1 Co je předmětem TK: Co si myslí o a co potřebují pedagogové pro vzdělávání žáků se SVP? Kde jsou

Více

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009 Hodonín přátelský rodinám Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině Jihomoravský kraj 26 000 obyvatel (únor 2010) Okres Hodonín 82 obcí ORP Hodonín 18 obcí Město Hodonín se do soutěže přihlásilo

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA Místo konání: Splzov u Železného Brodu Termín: 26.7.-10.8.2013 Typ tábora: stálý,ubytování ve stanech s podsadou

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,KYJOVSKO,CHŘIBY,VINAŘSKÉ STEZKY VE DNECH 30.8.-2.9.2007

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,KYJOVSKO,CHŘIBY,VINAŘSKÉ STEZKY VE DNECH 30.8.-2.9.2007 NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,KYJOVSKO,CHŘIBY,VINAŘSKÉ STEZKY VE DNECH 30.8.-2.9.2007 Určeno pro pěší turistiku,cykloturistiku (trek,mtb) Ubytování: 3 noci v RS Ječmínek v Osvětimanech,3-6 L pokoje.jednodušší

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

2. 3.1. Novoroční turnaj ve futsalu, Městská sportovní hala. Kontakt: Pavel Nečas, tel.: 608 300 700

2. 3.1. Novoroční turnaj ve futsalu, Městská sportovní hala. Kontakt: Pavel Nečas, tel.: 608 300 700 Akce 2010 leden 2. 3.1. Novoroční turnaj ve futsalu, Městská sportovní hala. Kontakt: Pavel Nečas, tel.: 608 300 700 9.1. Tříkrálový volejbalový turnaj, Městská sportovní hala. Kontakt: Centrum volného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ

MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ Muzeum je svými expozicemi a aktuálními výstavami velmi vhodným místem setkávání,

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

1. A I. II. Pohádky v MŠ Ostrovačice Čj Dle nabídky Jou ano 4krát Bruslení Tv ZS Rosice Jou

1. A I. II. Pohádky v MŠ Ostrovačice Čj Dle nabídky Jou ano 4krát Bruslení Tv ZS Rosice Jou Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Ríšova 43, 664 81 Ostrovačice Tel.: 546 427 328, 546 428 138 E-mail: info@zsostrovacice.cz Příloha č. 4 Akce (exkurze,

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 P R O G R A M 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 Čtvrtek 24. 6. 2010 9.30-11.30 hod. amfiteátr Bludník Zahraniční pořad pro školy

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 7. dubnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Bilance aktiv a kapitálu podniku

Bilance aktiv a kapitálu podniku KAPITOLA 5 Bilance aktiv a kapitálu podniku Bi lanč ní prin cip, jak jsme již na zna či li v mi nu lé ka pi to le, umož ňu je za chy tit ma je tek (ak ti va) pod ni ku a sou čas ně i zdroj (ka pi tál),

Více

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí ZŠ Laštůvkova Mapa Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory Byty pro seniory 12 let Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí Rozšíření Hluk ze silnice

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více