Skuteč je i nadále zásadně proti výherním hracím automatům. ANTONÍN SOVA Ekloga

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Skuteč je i nadále zásadně proti výherním hracím automatům. ANTONÍN SOVA Ekloga"

Transkript

1 Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, Skuteč LEDEN 2007 CENA 5,- Kč ANTONÍN SOVA Ekloga Jedno slovo slovo najít v pravý čas, a uzdravit jím k smrti smutnou duši. Najít, za horou když někdo čeká nás, a uhodnout, kde srdce skrývá se a buší. To slovo najde se však těžko proklatě: být musí přesné, jako klíč, jenž v zámek vpadne. Jen jednou v životě snad zázrak potká tě, že zvíš, jak slovem uzdravit je snadné. q Prosinec po většinu svých dní připomínal spíše předjaří než zimní měsíc. Nezvyklý pohled ke Štěpánovu přes Školní ulici se nám nabídl z věžičky kostela Božího těla. Rozpočet na r byl schválen téměř jednomyslně Vážení spoluobčané, je samozřejmé, že kromě přání všeho nejlepšího do Nového roku, máte právo být seznámeni s plány radnice na příštích dvanáct měsíců. Pozorně jsem četl články v regionálním tisku o tvorbě rozpočtů jiných měst a při srovnání s nimi je na tom Skuteč minimálně rovnocenně. Musím také konstatovat, že schválený rozpočet na r je úspornostní, avšak ke konci roku bude daleko vyšší o dotace a popřípadě i o zvýšené vlastní příjmy. Rada města navrhla rozpočet jako vyvážený a vyrovnaný tak, aby řešil nejpalčivější potřeby ve všech oblastech života města. Zastupitelstvo města rozpočet schválilo téměř jednomyslně (1 se zdržel), přičemž nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky na změnu předloženého návrhu. Nyní bych Vás rád seznámil s těmi nejhlavnějšími investicemi, které nás čekají. Dovolím si malý komentář. Investice na rok 2007 AKCE náklady v tis. Kč vykoupení Habalovy vily projekt - sportovní hala investice do škol rekonstrukce KD chodník a brána u kostela 350 Zbožnov - chodník 200 Zbožnov - oprava hráze 200 Smetanova (výkop, chodník) 200 (+ 100 příspěvek MěVAK) oprava penzionu 200 Lažany 200 (+ 200 dotace) spolky 200 regenerace sídliště Největšími stavebními akcemi bude dokončení rekonstrukce interiéru velkého sálu kulturního domu, dokončení druhé etapy regenerace sídliště a investice ve školách. Další nemalá položka je vyčleněna na projekt výstavby moderní víceúčelové sportovní haly s ubytovnou a na výkup strategického pozemku (Habalova vila). Dokončeny by měly být všechny rozestavěné chodníky a oprava penzionu pro důchodce. Počítáme také s odbahněním a opravou rybníka na Zbožnově a s výstavbou obecního domu s hasičskou zbrojnicí v Lažanech. Zhotovíme také chodníky kolem děkanského kostela ve Skutči. Nad rámec rozpočtu poplynou finance do Speciální základní školy, která získala stoprocentní dotaci, přesahující 3 mil. korun. Za radu města Pavel Novotný Schválený rozpočet je otištěn na str. 3. (pozn. redakce). ČTĚTE V TOMTO ČÍSLE l Představení radních str. 2 l Schválený rozpočet na r str. 3 l Zdražení vodného a stočného str. 3 l Informace o zimní údržbě str. 3 l Speciální základní škola získala 3 mil. grant str. 4 l Aktuální jízdní řád ČD str. 5 l Koncert Lokálky a první plesy sezóny str. 6 ČTĚTE PŘÍŠTĚ: l Kdy se začne stavět Plus? l Informace o zápisech do ZŠ a MŠ l Změny ve vyhlášce o poplatcích l Bude mít skutečská MP svůj radar? Skuteč je i nadále zásadně proti výherním hracím automatům Město Skuteč je známé svým tvrdým a odmítavým postojem k provozování výherních hracích automatů na jeho území. Do nedávné doby všichni tento postoj respektovali, aniž by město muselo sahat k zákonným prostředkům k omezení této činnosti ve městě. Podnikatelská loby však obešla města a dohodla si s Ministerstvem financí provozování tzv. her, které jsou však obdobou výherních automatů. Do tohoto systému město nemůže zasáhnout, protože to není v jeho pravomoci. Také ve Skutči jsme zaznamenali provozování tohoto herního systému a s tím se rozpoutal zájem o provozování klasických výherních hracích automatů. Určitě všichni víte, že negativní postoj vedení města pramení ze zkušenosti s životními tragédiemi, které způsobila právě závislost na podobných zařízeních. Tyto obavy nemohou rozptýlit ani případné příjmy, které by město obdrželo za povolení k provozu automatů. Jelikož tyto herny vznikají v samém centru města, začali jsme se zabývat přípravou potřebných zákonných norem k omezení této činnosti. Radek Zeman, tajemník MěÚ Zeleň na sídlišti bude udržována V rámci regenerace panelového sídliště u Botany dochází ve II. fázi i k rozsáhlé výsadbě zeleně. Tato výsadba se provádí podle projektu, který schválilo zastupitelstvo města na jaře r K tomuto projektu se ještě před schválením mohli občané sídliště vyjádřit na schůzkách, které byly za tímto účelem pořádány. Nyní tedy dochází k výsadbě podle schváleného a připomínkovaného projektu. Děje se tak také v souladu s výsledky ankety, ve které se téměř 60 % obyvatel vyslovilo v tom smyslu, že by si více zeleně na sídlišti přálo. Samozřejmě při takto masivní výsadbě město počítá s pravidelnou údržbou jak nově vysázené, tak q Hněvětice jsou jedním ze dvou míst, kde v r poprvé proběhne Tříkrálová sbírka. Bližší informace na str. 6. q Na sídlišti bylo vysazeno množství nových stromů. Obsypány jsou kůrou, stejně jako další místa (viz. foto). i starší zeleně. To obnáší pravidelnou každoroční úpravu koruny stromů, zastřihování keřů a zavlažování dle klimatických podmínek. S tím souvisí i podzimní úklid listí. Věřím, že až se na jaře nová výsadba zazelená, budou z ní mít všichni větší radost. Radek Zeman, tajemník MěÚ CITÁT NA TENTO MĚSÍC Nechtějme vyhlížet vstříc budoucnosti - tvořme ji. A. de Saint - Exupéry

2 STRANA 2 SKUTEČSKÉ NOVINY U S N E S E N Í ZE 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA konaného dne na MěÚ ve Skutči Rada města bere na vědomí: 01/003 Jmenování členů přestupkové komise Města Skuteč dle přílohy. Rada města schvaluje: 02/003 Pokyny pro zajištění inventarizace v roce /003 Odpis nepotřebného dlouhodobého hmotného majetku dle přílohy. 04/003 V souladu s ustanovením 10 písm. a) nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců v rozpočtových a některých dalších organizacích, ve znění pozdějších předpisů odměny ředitelům škol a školských zařízení dle přílohy. 05/003 Úpravu vstupného v městském muzeu od dle přílohy. 06/003 Zavedení sezónního provozu v městském muzeu od /003 Smlouvu o provedení novoročního ohňostroje s firmou Inferno Polička, zastoupenou Ing. Jiřím Havranem dle přílohy. 08/003 Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce na rok 2006 s Pardubickým krajem dle přílohy. 09/003 Pronájem části p.p.č o výměře 405 m 2 za cenu 1,- Kč/m 2 /rok na dobu určitou od do s tříměsíční výpovědní lhůtou paní Marii Vaškové a Heleně Sokolové Skuteč. 10/003 Přidělení bytu č. 7 o velikosti 1+0 v domě čp. 317 ul. B. Němcové Skuteč, paní Věře Kudláčkové, Řepníky 16 na dobu určitou do Rada města pověřuje: 11/003 Tým pro dotace z EU v čele s Ing. Hanou Myškovou jednáním ve věci připojení Skutče do některého z okolních Rada města bere na vědomí: 01/002 Poskytnutí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 4 mil. Kč na II. etapu regenerace panelového sídliště v roce Rada města schvaluje: 02/002 Změnu položkového rozpočtu města, ZŠ Smetanova a ZUŠ Skuteč dle přílohy. 03/002 Aktuální sazebník nájemného v Kulturním domě ve Skutči dle přílohy. 04/002 Termíny jarmarků v roce 2007: Májový - 19.května a Posvícenský - 18.srpna. 05/002 Změnu platového výměru ředitelů škol: paní Ivety Jánkové, Mgr. Leoše Lukaštíka a Bc. Evy Rybenské dle přílohy. 06/002 Povolení připojení na místní komunikaci - p.č. 2523/1 k.ú. Skuteč. Toto připojení bude provedeno z důvodu příjezdu k nově budovanému rodinnému domu. Zřízení sjezdu je z pozemku p.č. 1836/9 a 1836/10 k.ú. Skuteč. 07/002 Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 02/2005/053 ze dne s firmou HOLD s.r.o. Chrudim dle přílohy. 08/002 Dodatek č.1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne s firmou AGILE s.r.o. Ústí nad Orlicí o platebním harmonogramu plnění ze smlouvy. Rada města pověřuje: 09/002 Starostu podpisem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 02/2005/053 ze dne s firmou HOLD s.r.o. Chrudim. Rada města doporučuje ZM schválit: 10/002 Úvěr na rok 2006 do výše 7 mil. Kč dle výsledku poptávkového řízení. ZE 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA konaného dne na MěÚ ve Skutči mikroregionů nebo vytvoření nového mikroregionu. 12/003 Městské muzeum zabezpečením zhotovení Turistických známek a výročních známek (TNHS) pro Město Skuteč i jejich následným prodejem. Rada města doporučuje ZM schválit: 13/003 Rozpočtovou změnu č. 4/2006 dle přílohy. 14/003 Návrh rozpočtu Města Skuteč na rok 2007 dle přílohy. 15/003 Tvorbu sociálního fondu Města Skuteč ze mzdových prostředků ve výši 5%. 16/003 Přijetí úvěru do výše 7 mil. Kč od Komerční banky a.s., se splatností 5 let, pevná úroková sazba 3,41 % p.a. 17/003 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se Zemědělskou vodohospodářskou správou Brno dle přílohy. 18/003 Prodej částí p.p.č. 1707/8, 10, 11, 12, 13, 14 a 15 k.ú. Skuteč o celkové výměře cca 950 m 2 (parcela č.2) za cenu 400,- Kč/m 2 + náklady spojené s prodejem manž. Laštůvkovým, Skuteč 971. Kupující si je vědom, že na prodávané parcele vede stávající kanalizace a zavazuje se dodržet právní předpisy a normy s tímto vedením spojené. 19/003 Zřízení věcného břemene za účelem vedení, údržby a oprav veřejného rozvodu el. energie na p.p.č. 2498/6, 1149/1 a 1135/13 vše k.ú. Skuteč ve vlastnictví Města Skuteč ve prospěch ČEZ Distribuce Děčín. Věcné břemeno je zřizováno úplatně za cenu 1.500,- Kč. 20/003 Zřízení věcného břemene za účelem u- ložení, údržby a oprav inženýrských sítí na p.p.č. 743/19, 743/20, 758/1, 758/44 a 758/45 vše k.ú. Skuteč ve prospěch firmy AGILE spol. s r.o. Ústí nad Orlicí. U S N E S E N Í ZE 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA konaného dne v Kulturním domě ve Skutči Zastupitelstvo města bere na vědomí: l úvodní zprávu starosty města l rozpočet Městských vodovodů a kanalizací Skuteč, s.r.o., cenu vodného a stočného na rok 2007 dle přílohy l rozpočet Městských sportoviš Skuteč, s.r.o. na rok 2007 dle přílohy l rozpočet SeniorCentra Skuteč na rok 2007 dle přílohy Zastupitelstvo města schvaluje: l program jednání 2. zasedání zastupitelstva města l ověřovatele: Jožáková Hana, Mgr. Lukaštík Leoš l návrhovou komisi: Ing. Krejčí Petr, Mgr. Macháčková Jiřina, Pitra Milan l čerpání rozpočtu města za období I. - X./2006 l tvorbu sociálního fondu Města Skuteč ze mzdových prostředků ve výši 5% l rozpočet Města Skuteč na rok 2007 dle přílohy l přijetí úvěru do výše 7 mil. Kč od Komerční banky a.s., regionální pobočka Pardubice se splatností 5 let, pevná úroková sazba 3,41 % p.a. l rozpočtovou změnu č. 4/2006 dle přílohy l smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se Zemědělskou vodohospodářskou správou Brno dle přílohy l prodej částí p.p.č. 1707/8, 10, 11, 12, 13, 14 a 15 k.ú. Skuteč o celkové výměře cca 950 m 2 (parcela č.2) za cenu 400,- Kč/m 2 + náklady spojené s prodejem manž. Laštůvkovým, Skuteč 971. Kupující si je vědom, že na prodávané parcele vede stávající kanalizace a zavazuje se dodržet právní předpisy a normy s tímto vedením spojené l zřízení věcného břemene za účelem vedení, údržby a oprav veřejného rozvodu el. energie na p.p.č. 2498/6, 1149/1 a 1135/13 vše k.ú. Skuteč ve vlastnictví Města Skuteč ve prospěch ČEZ Distribuce Děčín. Věcné břemeno je zřizováno úplatně za cenu 1.500,- Kč l zřízení věcného břemene za účelem uložení, údržby a oprav inženýrských sítí na p.p.č. 743/19, 743/20, 758/1, 758/44 a 758/45 vše k.ú. Skuteč ve prospěch firmy AGILE spol. s r.o. Ústí nad Orlicí l veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých činností obecní policie (měření rychlosti vozidel a postihování řidičů za přestupky), mezi Městem Skuteč a obcemi/městy: Bor u Sk., Hluboká, Horka, Hrochův Týnec, Chrast, Krouna, Leštinka, Luže, Miřetice, Mrákotín, Nové Hrady, Perálec, Proseč, Prosetín, Předhradí, Tisovec, Vrbatův Kostelec, Zderaz l svolávání zasedání zastupitelstva města každé dva měsíce Zastupitelstvo města neschvaluje: l prodej části p.p.č. 177/2 v k.ú. Skuteč paní Evě Novotné, Skuteč 608 a Mgr. Vladimíře Ashcroftové, Skuteč 608 Zastupitelstvo města pověřuje: l starostu podpisem úvěrové smlouvy s Komerční bankou a.s. regionální pobočka Pardubice l radu města schvalováním rozpočtových změn do dalšího zasedání zastupitelstva města Zastupitelstvo města volí: l předsedu finančního výboru: paní Sokolovou Helenu a členy finančního výboru: paní Ba ovou Marii, paní Dvořákovou Irenu, pana Lorence Františka a pana Šmahu Jana l předsedu kontrolního výboru: Ing. Romana Hřebíka a členy kontrolního výboru: Ing. Brandu Josefa, paní Gargulákovou Janu, Ing. Valečkovou Miladu a pana Š astného Jiřího SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI MEZI SKUTEČSKÉ OBČANY BYLY SLAVNOSTNĚ PŘIVÍTÁNY TYTO DĚTI: v Alexandra Vašková, Palackého náměstí v Eliška Huňáčková, Jiráskova v Barbora Vágnerová, Havlíčkova v Adéla Bartošová, Československé armády v Marek a Michal Trníkovi, Družstevní ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVILI: 70 let v Zdenka Zemanová, Smetanova v Marie Koutná, Družstevní v Vladislav Bohuněk, Přibylov 75 let v Zdeňka Chmelařová, Smetanova v Stanislav Bartošek, Zvěřinova v Helena Ba ová, Lažany 80 let v Jaroslav Jindra, Tylova v Alžběta Pálavská, Smetanova 85 let v Bohumila Jan ourková, Smetanova v Josef Paleček, Přibylov 96 let v Marie Marková, Smetanova PŘEDSTAVUJEME NOVÉ SLOŽENÍ RADY MĚSTA Pavel NOVOTNÝ starosta Melicharova 347, Skuteč mobil: Pavel BEZDĚK místostarosta Zbožnov 21 mobil: František GARGULÁK radní Os. Ležáků 786, Skuteč mobil: Zastupitelstvo města na svém 2. zasedání dne zvolilo: FINANČNÍ VÝBOR VE SLOŽENÍ: Předsedkyně: Sokolová Helena Členové: Ba ová Marie, Dvořáková Irena, Lorenc František a Šmaha Jan KONTROLNÍ VÝBOR VE SLOŽENÍ: Předseda: Ing. Roman Hřebík Členové: Ing. Branda Josef, Garguláková Jana, Ing. Valečková Milada a Š astný Jiří Rada města na svém 4. zasedání dne jmenovala: BYTOVOU A SOCIÁLNÍ KOMISI VE SLOŽENÍ: Předsedkyně: MUDr. Hejzlarová Marie Členové: Bezděk Pavel, Boušková Marta, Mgr. Horáková Marie, Kubátová Marie, Ptáčková Veronika, Zelenková Katarína Rozpis pohotovostních služeb stomatologů POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY JSOU OD 9 DO 13 HODIN Ludmila NAVRÁTILOVÁ radní Havlíčkova 360, Skuteč mobil: Ing. Jan PTÁČEK radní Na Vlaštovce 721, Skuteč mobil: Leden 1.1. Nový rok - pondělí MUDr. Eva Krejčí Krouna Sobota MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní Neděle MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní Sobota MUDr. Jan Konývka Hlinsko Poličská 444 ETA Neděle MUDr. Jan Konývka Hlinsko Poličská 444 ETA Sobota MUDr. Zdena Janovská Trhová Kamenice Hlinecká Neděle MUDr. Zdena Janovská Trhová Kamenice Hlinecká Sobota MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova Neděle MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386 Únor 3.2. Sobota MUDr. Helena Seyčková Hlinsko Nádražní Neděle MUDr. Helena Seyčková Hlinsko Nádražní Sobota MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova Neděle MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova Sobota MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 Zdravotní středisko Neděle MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 Zdravotní středisko Sobota MUDr. Michael Chlud Skuteč Smetanova Neděle MUDr. Michael Chlud Skuteč Smetanova 842

3 SKUTEČSKÉ NOVINY STRANA 3 ÚPRAVA CENY VODNÉHO A STOČNÉHO platná od Městské vodovody a kanalizace (MěVaK), s.r.o. Skuteč upravuje od cenu vodného a stočného pro domácnosti i ostatní odběratele takto: Vodné: 25,89 + 1,29 27,18 Kč Stočné: 20,63 + 1,03 21,66 Kč Celkem včetně 5 % DPH 48,84 Kč K CENĚ VODNÉHO l Předně je nutno připomenout, že cena vodného se neměnila od roku 2004, poslední navýšení tedy bylo před třemi lety. l Od roku 2004 platíme státu v plné výši poplatky za čerpání podzemních vod, tj. 2,00 Kč za každý odebraný kubík podzemní vody. Musely být osazeny přesné a ne levné vodoměry na obou vrtech. l Jsou prováděny podrobnější rozbory vzorků pitné vody v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb. Stanovení hygienických požadavků na pitnou vodu. l Cena vodárenského materiálu je o 10 % vyšší v porovnání s rokem předchozím. l Cena pohonných hmot je od r vyšší o cca 23 %. l Postupně se obnovuje vozový park. l Nárůst el. energie v r o 9 % l Nárůst el. energie v r o 12 % l Nárůst el. energie v r o16 % l Nárůst ceny elektrické energie pro rok 2007 je uváděn 17 % pro organizace. V této ceně však nejsou obsaženy náklady na úpravy odběrných míst, které vyžaduje ČEZ. Je to např. povinnost vybudovat trafostanici pro odběrné místo vrt V3, jejíž stavba si vyžádá cca 400 tis. Kč., nebo přejít do maloodběru, což představuje cenový nárůst 37 %. l Financujeme rozsáhlý projekt "Oprava a modernizace úpravny vody", na který se budeme snažit zajistit finanční dotace z EU. Technologie úpravny vody je v provozu cca 30 let. Nově navržené filtry sníží obsah železa a manganu v pitné vodě, budou osazena výkonná čerpadla s menším příkonem, bude úsporněji nastaven režim plnění vodojemů mimo denní energetické špičky. Součástí projektu jsou i sanace vodojemů, které by snížily ztráty vody. Projekt řeší i vybudování nového vodárenského vrtu a vystrojení obou vrtů novými čerpadly, která mají při stejném výkonu menší spotřebu elektrické energie. l V r byla zahájena a letos dokončena oprava vodovodu Zbožnov. Stavbu za ,-Kč financovaly celou MěVaK Skuteč. l Byla provedena oprava vodovodu v ul. Smetanova, kde došlo k výměně vodovodního potrubí, (starého patrně víc než 60 let) a to v délce 490 m. Poslední dvě jmenované akce významně přispějí ke snížení ztrát vody v trubní síti. Bez navýšení ceny vodného nelze provádět takto rozsáhlé opravy a investice. Bez vypracovaných projektových dokumentací se nemůžeme ucházet o finance z jakýchkoliv dotačních fondů. A tyto dotace jsou nutné k zajištění plánovaných akcí. Proto vkládáme nemalé finanční prostředky do přípravy projektů, nebo štěstí přeje připraveným. KE STOČNÉMU l Cena stočného se v roce 2005 ani 2006 neměnila a činila 20,66 Kč včetně DPH. l U cen kanalizačního materiálu byl zaznamenán rovněž 10 % nárůst cen v porovnání s rokem předchozím. l Nárůst cen pohonných hmot jsem již zmiňoval. l V červnu 2006 byla uvedena do zkušebního provozu rekonstruovaná Čistírna odpadních vod (ČOV) Skuteč. Na rekonstrukci a dostavbu byla vynaložena částka ,-Kč, z toho dotace Ministerstva zemědělství dosáhla výše ,-Kč. Rozdíl, tedy částku ,-Kč, splácíme formou nájemného městu ve výši ,-Kč ročně, až do úplného splacení. To je ovšem běžná praxe u podobných společností jako je naše. l V ceně stočného se promítá nárůst spotřeby el. energie na ČOV, která je rozšířena o nové objekty a technologie. Jsou osazena další čerpadla, nebo nově instalovaný kalolis apod. l Každý rok provádíme čištění a nákladné kamerové prohlídky kanalizačních stok, které nám odhalí jejich technický stav. Následně pak zadáváme vypracování projektové dokumentace na jejich opravu. l Financujeme projekt na opravu nevyhovujících roubených stok ve městě v délce m. l Stále přísnější předpisy o ochraně životního prostředí a předpisy EU nás nutí zabývat se čištěním odpadních vod v okolních obcích. Proto je zadán projekt KANALIZACE SKUTÍČKO, který přivede odpadní vody z obce na ČOV Skuteč. l Při provádění oprav komunikací musíme zajistit opravu kanalizačních poklopů, uličních vpustí a poklopů vodovodních šoupat a ventilů. Např.ul. Zvěřinova nebo Smetanova. l Na tyto projekty a práce je nutné vytvořit zdroje finančních prostředků. q Čistírna odpadních vod ročně vyčistí m 3 splaškových vod. Jak vidíte, cena vodného není pouze cenou za dopravu vody ve stávajícím potrubí. Cena stočného není pouze cena za vyčištění kubíků splaškových vod na čistírně. Jde o cenu vykalkulovanou z přesných čísel vedených v účetnictví. Výpočet ceny je přesně stanoven vzorcem a pravidly uvedenými v prováděcí vyhlášce č. 428/2001Sb. zákona č.274/2001sb. a jeho novele. Cena vodného a stočného je kontrolována každé tři roky Finančním ředitelstvím Hradec Králové. Provedené kontroly neshledaly žádné závažné pochybení ve výpočtu cen. Úprava cen vodného a stočného je vzhledem k již vyjmenovaným skutečnostem NUTNÁ a umožní tak další plynulý rozvoj skutečských vodovodů. V případě dalších dotazů k problematice cen vodného a stočného jsme vám k dispozici v naší kanceláři, nebo na telefonu č Jaroslav Kudrna, vedoucí MěVAK, s.r.o. Skuteč Sportovní hala získává konkrétní podobu V říjnu loňského roku jsme Vám poprvé představili návrh vizualizace nové sportovní haly, která by měla vyrůst ve sportovním areálu. Možná se ptáte, co se dělo dál. Vizualizace, kterou jste viděli, Vám přiblížila pouze venkovní podobu objektu. Uplynulé období bylo naplněno prací a jednáními nad uspořádáním jednotlivých vnitřních prostor. Zástupci města spolu s ing. arch. Křížkem navštívili několik podobných zařízení po celé republice (Kravaře, Nymburk, Brandýs nad Labem), kde získali cenné informace a zkušenosti s provozem. Již začátkem prosince tak mohl být zastupitelům města představen architektonický návrh celé haly. Ten na první pohled působí jako jednolitý objekt, uvnitř však bude budova rozdělena na tři prakticky nezávislé části. V hlavní největší středové části bude umístěna samotná sportovní hala, samozřejmě včetně potřebného zázemí v podobě šaten, nářa ovny, sociálního zařízení, technického zázemí a tribuny pro 150 sedících. Součástí této centrální části bude také vstupní recepce a kongresová hala. V krajních částech budou doplňkové služby. Na jedné straně vzniknou ubytovací prostory a gastro provozy. Na své si zde přijdou i příznivci bowlingu. Z druhé strany objektu jsou navrženy doplňkové prostory pro zřízení sauny, fitnes centra a na pronájem služeb, jako např. kadeřnictví, kosmetika, masáže, apod. Dále zde bude umístěn byt správce, příp. další ubytovací kapacity. V části pod střechou bude umístěno technické srdce haly, hovoříme o strojním zařízení vytápění vzduchotechnice a podobně. V případě získání dotací z Evropské unie v letech by výstavba haly probíhala najednou. Pokud bychom byli nuceni využít pouze prostředky z rozpočtu města, stavělo by se po etapách. Nejdříve střední část a v dalších letech, budou-li finance, i zbývající dvě. Co se týká exteriéru haly, park před sokolovnou a základní školou plánujeme zachovat. Úpravy by se dotkly pouze příjezdové cesty a vlastního přístupu do haly. Na místě tzv. Habalovy vily, kterou město odkoupilo, plánujeme vznik dostatečně velkého parkoviště jak pro sportovní halu, tak i pro zimní stadion a vůbec celý letní areál. Zadáno je zpracování posudku ohledně životního prostředí a začínají se zpracovávat podklady pro územní a stavební řízení. Předběžný termín podání žádosti q Na místě vily, kterou město odkoupilo, by mělo vzniknout parkoviště. o dotaci z EU je na podzim r V případě přidělení ji můžeme očekávat ve výši % uznatelných nákladů. Radek Zeman, tajemník MěÚ Věříme, že nás zima nepřekvapí V loňské nebývale dlouhé a na sníh bohaté zimní sezoně docházelo k některým problémům s údržbou místních komunikací ve městě. Abychom tyto problémy eliminovali, dochází pro nadcházející zimu k několika změnám. Chceme vás proto informovat o tom, jak bude zajiš ována zimní údržba v sezoně 2006/2007. Pluhování komunikací: část pracovník ZD Zderaz, část pracovník MěÚ Skuteč tel , posyp pracovník ZD Zderaz, pracovník MěÚ Skuteč - s vozem ČICHO tel Na posyp budeme využívat drobné kamenivo frakce 4/8, v případě náledí písek míchaný s posypovou solí. Materiál na posyp byl také navožen do plastových kontejnerů, které jsou rozmístěny ve městě především u kritických míst - Špitálek, ul. Strmá apod. Přednostně budou pluhovány a sypány problémové úseky -ul. Smetanova, ul. V. Nováka, ul. Husova, ul. Heydukova, ul. ČSA, Šraňk, Žáčkův kopec. V úsecích, kde není možné nasadit větší techniku, bude posyp zajištěn pracovníky města - ČICHO, příp. ručně - Poršova ul. (za MŠ), chodníky - propoj sídliště. Pohotovosti budou drženy dle potřeby v souvislosti s předpovědí počasí na nejbližší 3 dny. V souvislosti s prováděním zimní údržby komunikací se také obracíme na občany s prosbou, aby pokud možno při parkovaní aut brali ohled na ponechání prostoru na projetí techniky, která údržbu provádí. Připomínáme, že ze zákona spadá povinnost udržovat chodník přilehlý k nemovitosti na vlastníka budovy. Pokud budete potřebovat cokoli v souvislosti se zimní údržbou, obra te se na tel.: P. Bezděk, místostarosta, nebo odbor výstavby, Ing Šoltys , J. Schejbal Pavel Bezděk, místostarosta Schválený rozpočet na r Příjmy q Zatímco děti se sněhu nemohou dočkat, pro údržbu města je mírná zima víc než příznivá. POL NÁZEV v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 480, Daň z příjmů právnických osob , DPH ,00 Sdílené daně , Popl. za likvidaci kom. odpadu 1 850, Poplatek ze psů 163, Poplatek za užívání veřej.prostranství 45, Poplatek ze vstupného 36, Správní poplatky 184, Daň z nemovitostí 2 050, Nein.přij.dotace ze SR v rámci dot.vztahu 4 407, Neinvest.přijaté dotace od obcí 530,00 Příjmy za položku , Pěstební činnost 100, Ost.zálež.těžeb.průmyslu a energetiky 90, Ostatní záležitosti poz.komunikací 90, Hudební činnost 100, Filmová tvorba,distrib.,kina a shrom.audov 25, Činnosti knihovnické 130, Činnosti muzeí a galerií 20, Ost. záležitosti kultury 40, Ost.zálež.sdělovacích prostředků 50, Zájmová činnost v kultuře 400, Bytové hospodářství 6 357, Nebytové hospodářství 5 257, Pohřebnictví 130, Komunální služby a územní rozvoj j.n , Využívání a zneškodňování kom.odpadu 280, Bezpečnost a veřejný pořádek 250, Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 50,00 Příjmy za oddíl - paragraf ,00 Zapojení výsledku hospodaření Příjmy - celkem ,70 Výdaje ORJ 1 - kancelář starosty 1 180,00 ORJ 2 - kancelář místostarosty 4 192,00 ORJ 3 - tajemník 1 366,20 ORJ 4 - odbor ekonomický ,70 ORJ 5 - odbor sociální 600,00 ORJ 6 - odbor výstavby 7 753,00 ORJ 8 - odbor kultury a školství 8 990,80 Celkem výdaje za ORJ ,70 Ostatní a kapitálové výdaje celkem ,00 Výdaje - celkem ,70

4 STRANA 4 SKUTEČSKÉ NOVINY Jaký je volný čas našich dětí? q Soustředění mladých hokejových nadějí. q Z besídky ZŠ Smetanova Zájmová činnost dětí a mládeže - téma, o kterém se hovoří dnes a denně. Ostatně to asi známe i z vlastní rodiny: "vypni tu televizi", "nese pořád u počítače!", podobné pokyny čas od času udílí svým dětem asi každý. Jakou úlohu sehrává v této oblasti stát, kraj i obec? A jak jsme na tom ve Skutči? Na tyto otázky si dnes zkusíme odpovědět. Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže do roku 2007 byla přijata vládou ČR 7. dubna 2003 a navazuje na priority a hlavní myšlenky Bílé knihy Evropské komise o mládeži (přijata v listopadu 2001) a rozvíjí je na podmínky ČR. Vzhledem k tomu, že jmenovaná koncepce má 52 stran, zmíním se pouze o některých jejích aspektech. Pochopitelně se podrobně věnuje práci škol a školských zařízení. Mimo zájmové vzdělávání postihuje zařazení nadpředmětových okruhů do rámcových vzdělávacích programů, jako např. - osvojení základních sociálních dovedností - kvalita mezilidských vztahů, morální normy, - hodnoty demokracie - obsah a nezadatelnost lidských práv - výchova ke zdravému životnímu stylu atd. Dočtete se zde 4 základní vlastnosti, které by děti v budoucnu neměly postrádat. Měly by být a) samostatné - schopné rozhodovat se a řídit svůj osobní a společenský život jednotlivce i člena společnosti b) solidární - schopné projevit zájem o ostatní, jednat spolu s nimi a v jejich prospěch, sdílet jejich zájmy c) zodpovědné - schopné nést zodpovědnost za své činy, plnit své úkoly a dokončit vše, co začnou d) svědomité - schopné určit si morální hodnoty, určitý podnět nebo ideál a jednat podle nich. V oblasti vytváření nabídky volnočasových aktivit je nepostradatelná práce školních klubů a družin, stejně jako základních uměleckých škol. Ty jsou silně zastoupeny v každém regionu a pro svůj význam také podporovány státními dotacemi. Ze školských zařízení zabývajících se volným časem dětí a mládeže zaujímají největší objem činností střediska pro volný čas - Domovy dětí a mládeže a q Děti z HUPSu při čertovském běsnění. q Skautské tábory - nejen zábava, ale i práce. Střediska zájmových činností. V ČR jsou jich necelé tři stovky. V jejich činnosti nadále přetrvává jako dominantní práce zájmových útvarů (kroužky a kluby) a v tom se jejich aktivity duplují s již existujícími zájmovými kroužky na školách. Velkým problémem zůstává toxikomanie. Děti s kvalitním sociokulturním zázemím se již však ve značné míře dokáží nebezpečí drog vyhnout. Z rozsáhlých celorepublikových výzkumů dále také vyplývá, že děti a mládež nemají nadále dostatek pohybu. Tolik z pohledu státu, který je zodpovědný za vytváření podmínek pro rozvoj mladé generace. Stejnou zodpovědnost by měly nést také kraje a následně města i jednotlivé obce. Ve Skutči se oblast práce s dětmi a mládeží dá rozdělit do několika kategorií: - zájmové kroužky na školách - sportovní oddíly - základní umělecká škola - spolková činnost - kulturní aktivity (KD, knihovna, muzeum) Množství kroužků je opravdu značné. Na ZŠ Komenského jsou to: kroužek ručních prací, práce na PC, kroužek výtvarný, jazykový, pěvecký, sportovní, přírodovědný a floorbal. Mezi nepovinnými předměty tu najdete i práci s integrovanými žáky. Také při ZŠ Smetanova pracují zájmové kroužky: keramický, kroužek country tanců, mažoretky, pěvecký kroužek, práce na PC a kroužek dramatický. Obě školy navíc pořádají řadu soutěží, ú- častní se olympiád, turnajů a závodů a spolupracují s knihovnou i ostatními institucemi. Informace o mimoškolní činnosti i kroužcích najdete na: a Zajímavé aktivity pro hůře přizpůsobivé nebo handicapované děti nabízí ve své mimoškolní činnosti základní škola speciální. Také co se týče sportovních oddílů, je na výběr z několika možností: hokej, fotbal, basketbal, volejbal, nohejbal, plavecký oddíl, stolní tenis, tenisový oddíl, karate. Celkem se v těchto oddílech sdružuje cca 300 dětí. Základní umělecká škola nabízí široké spektrum - od výuky hry na jednotlivé hudební nástroje, přes pěvecké sbory, dechový i další soubory až po obor výtvarný, taneční a literárně dramatický. To své si najde každý uchazeč a až na výjimky nikdo neodejde od zápisu "s nepořízenou". Rybáři, hasiči, skauti - to vše jsou zájmové spolky, které nepohrdnou žádným novým členem, má-li smysl pro týmovou práci. Tyto organizace (dá se říct zábavnou formou) vychovávají své mladé členy, umožňují jim dělat to co je baví a výsledky své činnosti prezentovat na veřejnosti. Vedle shora jmenovaných možností jsou zde pro děti ze Skutče a okolí pořádány další kulturní a společenské akce v městské knihovně, muzeu, kulturním domě nebo jinde. Jmenujme např. Noc s Andersenem, drakyádu na Štěpánově, Doupníkův branný Skutečská speciální základní škola získala 3 milionový grant z EU Ve snaze neustále zlepšovat úroveň Speciální základní školy a změnit léty zakořeněný názor na bývalé zvláštní školy, vedení skutečské školy již podruhé zareagovalo na vypsané výzvy. Původně měla projekt zpracovávat soukromá firma, ta však zakázku s ohledem na krátký termín odevzdání odmítla. A tak se této nelehké práce zhostilo přímo vedení školy. A zdá se, že ředitelka Bc. Eva Rybenská, zástupce Mgr. Petr Vtípil i jejich spolupracovníci se s úkolem vypořádali na výbornou. Výsledek je více než potěšitelný. Program s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se MŠMT rozhodlo podpořit částkou ,- Kč. Není pochyb, že nyní dojde naplnění i vlastní název projektu: Život nekončí základním vzděláním - "Jedeme dál". q Hodina rehabilitace a zdravotní TV závod ve Ž árci, pálení čarodějnic nebo dětský den. Sportoviště nabízejí bruslení pro veřejnost, plavecký bazén, kurty nebo umělou trávu. Pravdou je, že některé z aktivit, které jsme vyjmenovali s sebou přinášejí různé finanční zatížení. Někdy větší např. u členů HC Skuteč, někdy menší nebo žádné jako u spolků nebo ve školních kroužcích. Domnívám se tedy a snad se mnou budete souhlasit, že děti, které mají zájem dělat sport, hudbu, nebo se věnovat jiným koníčkům a aktivitám, mají na Skutečsku dostatek příležitostí. Lenka Balounová, odbor kultury a školství Co se tedy nyní na speciální škole začne dít? Zahájení projektu je naplánováno hned od 1. ledna Realizace se souběžně rozjede v několika oblastech. Předně to bude zahájení dalšího vzdělávání pedagogického sboru, vybavování školy novou výpočetní technikou a příslušným softwarem. Ten umožní začít s výukou základních jazykových znalostí cizího jazyka, zahájit zájmové kurzy informatiky a tvorbu výukových programů pro těžce handicapované žáky a internet bude zpřístupněn všem žákům. Výrazné změny k lepšímu zaznamenají odborné u- čebny - především dílenské prostory. Nově vybaveny budou technické dílny, dílny pěstitelských prací a dílna domácích prací (a to jak prostorově, tak nejmodernějším vybavením a pomůckami). To jsou věci, které budou patrné na první pohled. O průběhu projektu s předběžným termínem ukončení do bude škola informovat na svých webových stránkách. Pokusme se ale stručně - charakteristikou ze žádosti - shrnout jeho základní myšlenku. Je zaměřen na rozvíjení klíčových kompetencí v oblasti řešení problémů (rozvíjení schopnosti vnímat nejrůznější problémové q Škola v přírodě q Zážitkový kurz školy situace ve škole i mimo ni, pochopit a přemýšlet o nesrovnalostech), občanské (naučit se vážit si druhých lidí, chápat zákony a společenské normy, vnímat požadavky na kvalitní životní prostředí a zdravý životní styl), v oblasti informační a komunikační, v oblasti komunikační včetně jazykové průpravy, v oblasti počítačové gramotnosti jakožto předpokladu pro lepší pracovní uplatnění (dosažení schopnosti orientovat se, vyhledávat a využívat q Cyklistické závody pořádá ZŠ Komenského. potřebné informace a informační zdroje) a v neposlední řadě v oblasti pracovní. Dalším zaměřením projektu je vytváření stejných příležitostí pro všechny v tom smyslu, že handicapovaní žáci budou mít stejnou šanci dosahovat co nejlepších výsledků a vytvářet si co nejlepší vyhlídky pro následné životní uplatnění. Projekt je také zacílen na další vzdělávání pedagogických pracovníků, které významným způsobem bude ovlivňovat práci s handicapovanými žáky v oblasti počítačové gramotnosti, ve využívání informačních a komunikačních technologií ve školním vzdělávacím programu, v tvorbě výukových materiálů a prezentací určených dětem, v přípravě projektového vyučování, v oblasti zlepšování jazykové vybavenosti, v práci s minoritní skupinou, v oblasti náročných životních situacích dítěte, v oblasti poradenských služeb. Získáním shora uvedené dotace však všechno teprve začíná. A to nejen práce s jeho realizací, ale neméně náročná evidence a následné vyúčtování svěřených prostředků. Přejeme tedy celé speciální škole, a se jim práce daří a výsledky přinášejí jen radost. Lenka Balounová, odbor kultury a školství

5 SKUTEČSKÉ NOVINY STRANA 5 Prarodiče vyprávějí S novým rokem se ve Skutečských novinách objevuje nová rubrika. Celý rok (a v případě zájmu i déle) se jejím prostřednictvím budete moci "zaposlouchat" do vyprávění našich babiček a dědečků, kteří pamatují život ve Skutči nebo okolních obcích v časech, kdy jsme po většině ještě "chodili po houbách". Máte-li i ve Vaší rodině pamětníka nebo vypravěče, který by se o svůj životní příběh, jeho zajímavou e- tapu či příhodu chtěl podělit s ostatními, kontaktujte redakci SN. Děkujeme a na další náměty se těšíme. Lenka Balounová, redakce SN Dělat kytičky byla hezká a čistá práce Vyprávění paní Zdeňky Fiedlerové z domova důchodců Narodila jsem se ve Skutči, bydleli jsme na rohu ve Šraňku. Rodiče měli v té době obvyklé zaměstnání - tatínek se živil ševcovinou a maminka vyšíváním. V té době to byla asi nejčastější práce. Ve 28 jsem se vdala a 4 roky na to jsem se přestěhovala do Pardubic. Po téměř 50 letech jsem se vrátila zpátky do Skutče. Dnes je mi 84 let a často se ohlížím zpátky, do doby svých mladých let. Poté co jsem vyšla ze základní školy, jsem nastoupila do vyšívačské školy. (O té nám příště bude více vyprávět paní Marková - pozn. redakce) Víte, měla jsem jiné sny, odmala jsem chtěla být učitelkou ručních prací, ale rodiče mi brzy zemřeli a tak jsem musela hned pracovat. Do vyšívačské školy jsem chodila dva roky a tím druhým rokem se tam už nechaly vydělat nějaké peníze. Tehdy totiž ještě nebylo strojové vyšívání, ale vše se dělalo ručně. Krásné kombinace, ručně vyšívané kapesníčky a- pod. Dámy z ministerstva si u nás nechávaly vyšívat šaty a to jsme si vydělaly víc, než kdyby zakázku zprostředkoval faktor. Potom jsem se dozvěděla, že bude ve Skutči nová kytičkárna. To bylo v době, kdy nás začali zabírat Němci. Nacházela se v budově dnešního městského muzea. Dům patřil Práškovým a jejich dcera si, jak víte, vzala Vítězslava Nováka. Na prázdniny přijížděli do Skutče. Oni bydleli nahoře a my jsme byly dole. V jedné dílně byla kytičkárna a v druhé byla pestíkárna. Dělat kytičky byla hezká a čistá práce. Pracovaly jsme především s látkou. Tehdy byla taková sezóna, že na šatech i na kostýmech se nosily kožené nebo látkové kytičky. Do plesu nešla žádná žena bez kytičky na šatech. Do váziček jsme dělaly kytičky papírové. Zaměstnáno nás tam bylo asi 15, ale mnoho dalších žen pracovalo doma. S panem Novákem jsme se potkávaly často. Mohu Vám vyprávět i jednu humornou příhodu z té doby. Vítězslav Novák s manželkou chodili denně na vycházku. Nevěřili byste, jakou tůru dělali. Vyšli odtud na Štěpánov, pak do Zbožnova a kolem hřbitova zpátky do Skutče - každý den! Měli s sebou pejska Paletku a ta šla s nimi. Při práci jsme si rády zpívaly, ale paní Novákovou jsme to měly zakázané. Jednou přišla a říkala: "Prosím Vás, nezpívejte! Mistr má slabé nervy." Tak jsme si, aby pan šéf neměl nepříjemnosti, zavíraly dveře, když jsme chtěly zpívat. Jednou, když moje kolegyně byla na chodbě u vodovodu, šel mistr ze schodů dolů. Slušně ho pozdravila, on odpověděl a povídá: "Prosím Vás, nešel tudy náš Petříček?" A Tonička povídá, "Nešel, a- korát pes tu běžel" A mistr na to říká: "Děkuji, to Okresní soutěžní výstava králíků Skuteč 2006 Okresní výstava, kterou každým rokem pořádá ZO Českého svazu chovatelů ve Skutči, proběhla ve Skutči 18. listopadu Nepatříte-li k návštěvníkům podobných výstav, možná Vás k účasti nalákají níže uvedené údaje. Do Skutče zavítalo 36 vystavovatelů z 10 základních organizací. Ty se umístily v následujícím výsledném pořadí: 1. Hrochův Týnec, 2. Tuněchody, 3. Hlinsko, 4. Chrudim, 5. Slatiňany, 6. Rabštejnská Lhota, 7. Proseč, 8. Skuteč, 9. Orel, 10. Prosetín. Vystaveno bylo 207 králíků 16 různých plemen. Do dalších chovů bylo prodáno 24 králíků. Všechny vystavené "ušáky" si přišlo prohlédnout 83 dospělých návštěvníků a 57 dětí. Ocenění pro vystavovatele Čestná cena města Skutče: Pražanová Nikola, Hlinsko Nejlepší kolekce: Hrabal P., Hrochův Týnec Nejlepší kolekce mlá at: Hrdý V., Orel Nejlepší samec: Pecka M., Rabštejnská Lhota Nejlepší samice: Vaníček, Heřm. Městec Čestné ceny: Daněk R. Holetín, Král Vl. Slatiňany, Dědourek Fr. Slatiňany, Pražan Jos. Hlinsko, Borovec J. Hostovice, Zvára J. Mířetín, Vodička B. Hlinsko, Gruna Jar. Srní Putovní pohár ZO putoval do Hrochova Týnce. byl náš Petříček." Tonička se pak smála, že ani nebyla schopna přestat. Petříček byl totiž štěňátko od Paletky a my jsme ho ještě neznaly, přijeli s ním q Paní Fiedlerovou můžete navštívit v domově důchodců, umí hezky vyprávět. tehdy poprvé. Paletka byla celá bílá, Petříček naopak černý. (Správné jméno druhého pejska bylo Pedro, tedy Pedříček, ale mohlo znít jako Petříček - poznámka redakce). Někdy jsme dělaly i zakázky do ciziny. Jednou jsme měly vyrábět i lístečky na vánoční větvičky a dekorace od Ameriky. Postupem doby však byly podmínky horší a dodávat do ciziny se mohlo, pouze, když šlo o zakázku kompenzační, tzn. že odběratel musel za naše zboží dodat do republiky něco, co zde chybělo. Vzpomínám si, že tenkrát nám američané dodali deštníkové dráty. Po dvou letech práce jsme mohly získat i výuční list, pokud bychom nastoupily do pokračovací školy. Tak jsem ještě s jednou kolegyní šla - tehdy to bylo v chlapecké škole. Po půl roce mi však onemocněla maminka a tak jsem školu přerušila a začala pracovat doma. Bohužel mi oba rodiče brzy zemřeli a tak můžu říct, že mé mládí bylo opravdu těžké. Později se pak kytičkárna stěhovala do Hošpesovy továrny (tj. za vilou na Komenského náměstí). Tam byla provozována až do znárodňování. Náš šéf, pan Fronk, se svou paní pak odešel pracovat jako národní správce do Horní Poustevny v pohraničí, kde se tato výroba soustře ovala. Jak jsem již řekla, doba to nebyla lehká. Dnes by si to děti ani neuměly představit. Pěkné vzpomínky si však v paměti člověk zachová. Práce v kytičkárně k nim určitě patří. JÍZDNÍ ŘÁDY ČD PLATNÉ OD Směr Ž árec u Skutče 5.08 jede v prac. dny, nejede jede denně a nejede a jede v prac. dny, nejede jede v prac. dny, nejede jede v so a v ne a jede denně jede denně jede denně jede denně jede v so a ne a , nejede 24. a jede v so a v ne, nejede 24.,25. a , 8. a 29.4., 6.5., 5. a 6.7., a jede denně, nejede 24. a jede denně, nejede 24. a Podmínky k přijetí do penzionu ve Skutči Stále se opakují stejné dotazy k podmínkám přijetí do Penzionu ve Skutči. A stále na stejné dotazy odpovídáme. Pokud se ptá občan neznalý dokumentů rady a zastupitelstva, tak je to normální a rádi odpovíme. Pokud se ale na to samé ptá členka zastupitelstva, která má tyto podklady k dispozici, tak je to divné, ale přesto rádi odpovíme. Pár slov o Penzionu. Funguje včetně pečovatelské služby již 10 let. A deset let město dotuje jeho činnost cca ,-Kč ročně. Tedy každý občan Skutče se takto nepřímo podílí na jeho financování. Jistě je to služba potřebná, ale také náročná na práci i finance. Budova Penzionu byla pořízena za cca 36,6 milionu, roční odpisy jsou 1,4 milionu. Každoročně město hradí i údržbu a opravy této budovy. Je tedy jen logické, že občané, kteří nemají trvalé bydliště ve Skutči jsou seznámeni s tím, že v případě přijetí do penzionu budou skládat částku ,-Kč jako příspěvek na úhradu pobytu v penzionu. Tato částka je rozložena na 5 let a v případě ukončení pobytu se poměrná část vrací. O této částce je řádně účtováno a každý rok se jedna pětina "rozpouští" do nákladů. V současné době jsou v penzionu dva klienti, kteří podléhají nutnosti složit příspěvek na provoz. Toto je poměrně složité, ale jsme připraveni každému, kdo projeví zájem, odpovědět přímo u nás. Ale k nám moc návštěv nechodí. Málokdy nás někdo pochválí, ale Odjezdy ze stanice Skuteč Směr Polička o to více je drbů a pomluv. Ale to jsem odbočil. Nový zákon o sociálních službách již nebude "znát" termín penzion. Dojde tedy od k převodu na domov pro seniory. Zákon stanovuje (zatím) tříleté přechodné období, kdy vše zůstává při starém a obě strany (klienti i SeniorCentrum) mají čas na řešení otázky, jak dál. Padne tedy i padesátitisícový příspěvek na pobyt pro neskutečské občany. Ale kupodivu je problém obsadit volné místo na penzionu. Zájemci z pořadníku nemají najednou zájem. Jsou tedy po odmítnutí přesunováni na jeho konec. Pro bližší informace jsem Vám kdykoli k dispozici. Josef Tumpach, ředitel SeniorCentra Skuteč Změny v městském muzeu Od dochází v Městském muzeu ve Skutči ke dvěma významným změnám, které se přímo dotýkají našich návštěvníků. V první řadě musím zmínit zavedení sezónního provozu v muzeu. Od nového roku bude v muzeu návštěvnická sezóna vždy od počátku dubna do konce září a pak se muzeum otevře ještě v prosinci s tradiční vánoční výstavou. Pro badatele, kteří v muzeu chtějí získávat informace pro studijní účely, nebo si chtějí zapůjčit knihy z muzejní knihovny, bude otevřeno vždy v pátek v běžných otevíracích hodinách muzea (9-12, hodin). Pracovníci muzea se budou v době, kdy bude muzeum pro návštěvníky uzavřeno, věnovat práci se sbírkami v odloučeném centrálním depozitáři (inventarizace, o- šetřování, digitalizace a evidence sbírkových předmětů...). Druhá změna se týká vybírání vstupného. Dosud bylo vstupné vybíráno dvousložkově: jedno vstupné do stálých expozic ve výši 10,- Kč pro dospělého Londýn - Paříž Letošní adventní čas trávilo dvacet jedna studentů našeho gymnázia ve vánočně vyzdobeném Londýně a Paříži. Měli jsme mimořádné štěstí na nečekaně slunečné počasí, takže nic nestálo v cestě, aby byl splněn velmi bohatý a náročný program. V úterý, 5.12., v čase, kdy se rodiny připravují na návštěvu Mikuláše, čerta a anděla odjížděli studenti luxusním autobusem Student agency přes Německo a Belgii směrem do Velké Británie. Lamanšský průplav jsme překonali rychlovlakem následující den v časných ranních hodinách. Cesta vlakem trvala asi půl hodiny a byla rychlejší než přeprava trajektem. (dokončení na str. 8) návštěvníka, 5,- Kč pro dítě ve věku 6-15 let a druhé vstupné ve stejné výši na krátkodobou aktuální výstavu. Nově bude vstupné vybíráno pouze jednou podle níže uvedené tabulky a návštěvník v muzeu navštíví výstavy a expozice podle vlastního zájmu. Nově vybírané vstupné: Dospělí: 20,- Kč Děti 6-15 let: 10,- Kč Organizované školní výpravy: 5,- Kč 50 % sleva: držitelé průkazů ZTP a ZTP/P (v případě ZTP/P se sleva vztahuje i na průvodce) Zdarma: děti do 6 let věku, držitelé průkazů AMG, ICOM, NPÚ, pedagogický dozor při organizovaných školních výpravách Vstupné na koncerty a přednášky: 30,- Kč, děti do 15 let zdarma. Těšíme se na Vaši návštěvu a doufáme, že nám i v roce 2007 zachováte svou přízeň. Jana Boháčová, Městské muzeum Skuteč Školička ve Ž árci se mění k nepoznání Po celý rok jsme pracovali na zkrášlení a zútulnění školičky. Naše finanční možnosti nejsou nikterak veliké, ale i přesto u nás zaznamenáte nemalé změny. Jsme rádi za každý sponzorský dar, výpomoc. Chtěli bychom veřejně poděkovat všem, rodičům a přátelům školy, kteří se nám snažili pomoci. Děkujeme. Jmenovitě děkujeme tatínkovi Romanu Skálovi ze Ž árce za příspěvek na 3 nová lehátka do mateřské školy. Tatínkovi Radku Kašparovi ze Ž árce za cenné hračky pod stromeček a panu Janu Dostálovi ze Ž árce za dvě krásné andulky. Celý rok nám vychází vstříc kolektiv městského úřadu. Jim patří veliké poděkování. Přejeme všem do nového roku hodně zdraví, sil, radosti, lásky a pohody. Kolektiv ZŠ a MŠ Ž árec u Skutče 5.25 jede v prac.dny, nejede jede denně, nejede a jede denně 9.25 jede v so a ne a , nejede 24. a jede denně jede denně jede v prac. dny jede denně jede denně jede v prac. dny jede denně, nejede 24. a jede denně, nejede 24. a Česká republika v číslech Rozloha km 2 Počet obyvatel Délka hranic ,4 km Hustota obyvatel obyv./km 2 (údaje ze začátku r. 2006) Bližší informace o spojích zjistíte tel. ve stanicích ČD ve Skutči: nebo ve Ž árci

6 STRANA 6 SKUTEČSKÉ NOVINY Oprava kostelů skutečské farnosti Jsou tomu už čtyři roky, co se kolem děkanského kostela poprvé objevilo lešení a začalo se s opravou shnilé střechy. Dnes je opravena nejen střecha, ale je z ní odvedena i deš ová voda, která podmáčela obvodové zdi a kostel díky nově opravené a natřené fasádě hezky září. Taková představa byla na začátku oprav pouze snem, kterému jsem ani moc nevěřil. Protože jsme byli finančně závislí na pomoci Ministerstva kultury ČR, nikdy jsme nevěděli, zda budeme moci příští rok pokračovat. Proto se opravovalo postupně a někdy se muselo lešení stavět i dvakrát. Celková vnější obnova kostela ve výši 6,5 mil. korun by se však nemohla realizovat nejen bez dotací z ministerstva, ale ani bez vstřícnosti minulého zastupitelstva města, Biskupství kralovéhradeckého a některých nejen skutečských podnikatelů. Moc nám pomohlo i bezplatné zapůjčení lešení z jiné farnosti. V neposlední řadě je však také třeba připomenout, že se na o- pravě výrazně podíleli i sami věřící. Nejen, že brigádnicky pomáhali, ale každou poslední neděli v měsíci přispívali na tuto opravu. Fakt, že za 5 let vybrali ,- Kč, je myslím hoden obdivu a je výrazem jejich štědrosti i úcty k chrámu, který jim předkové zanechali. Jsem však vděčný i mnoha lidem, kteří nenavštěvují bohoslužby, ale na opravě kostela jim záleží a mají radost, když jejich nejvýznamnější památka hezky vypadá. q Jak vidíte, opravy všech částí střechy kostela byly prováděny důkladně. V příštím roce bychom rádi dokončili opravu soklu kostela, vylepšili ciferník u věžních hodin a především upravili terén kolem kostela předlážděním a zatravněním. Pokud se vše podaří, chtěli bychom toto pěkné a klidné místo zpřístupnit i širší veřejnosti, aby si tu ve stínu lip mohl každý odpočinout. V minulém roce se opravovalo i u lažanského kostela sv. Václava. Přestože se na první pohled nic nezměnilo, kostelu se výrazně pomohlo. Bylo totiž dokončeno odvodnění kolem kostela, které má snížit vlhkost obvodových zdí. Protože se jednalo o významnou historickou lokalitu, musel tomuto zásahu předcházet nákladný archeologický průzkum. I díky průzkumu stály celkové opravy za 2 roky ,- Kč. Většinu peněz jsme dostali z grantů Pardubického kraje a kromě farnosti, která se podílela ,- Kč, ochotně pomohli i lažanští podnikatelé. Velmi si vážím pozornosti místních lidí, kteří se sami nabídli brigádnicky pomoci. Zájem o přednášku o archeologickém průzkumu PhDr. Jana Frolíka byl jasným důkazem, že si této významné památky opravdu váží. I když oprava památek není hlavním posláním kněze, jsem rád, že se i já mohu společně s Vámi podílet na zkrášlování našeho města. Proto bych rád vyjádřil dík všem, kteří mi v této práci jakkoli pomáhají. I Váš zájem je mi povzbuzením. P. Jan Uhlíř Knižní novinky z městské knihovny Knížky pro děti: STROUD, Jonathan: Bartimaeova trilogie: 1. Amulet Samarkandu, 2. Golemovo oko, 3. Ptolemaiova brána. - Na londýnských náměstích i v pražských uličkách, v kancelářích Whitehallu i v kryptě hluboko pod zemí ohrožují naše hrdiny nejen démoni, politické intriky, členové Noční policie a vzájemná rivalita, ale také tajemný golem a šílený ifrit. Zdá se, že nadcházejí zajímavé časy... Pro čtenáře od 10 let - a to je jen jedna z nich, další novinky čekají na zpracování Naučná literatura pro dospělé: ŠIŠKA, Vladimír: Historické miniatury - 28 historických miniatur nabízejících netradiční pohled na oponu dějin 20. století. Politické osobnosti jak je neznáte... BUDINSKÝ, Libor: Sebevraždy slavných - Lidé slavní nebo alespoň s velkým tvůrčím potenciálem, kteří náhle dorazili na životní křižovatku, z níž vykročili tou jedinou, neodvratitelnou cestou smrti. Co je vedlo k tomu, že se jim život zdál natolik bolestný a k neunesení? MECKELBURG, Ernst: Důkazy z onoho světa - Více než šedesát událostí, jejichž tematika byla často předváděna s podtextem senzačnosti a s palcovými titulky na předních stránkách světových deníků. Kniha přináší přehledné důkazy o tom, že i dnešní věda se doslova na každém kroku setkává s nepochopitelnými jevy, jež se vymykají zákonům klasické fyziky. CHALOUPKA, Vít: Tělo jako dukaz v novém tisíciletí : dělená strava v praxi - Čtenář se dozví o speciálním složení dělené stravy pro sportovce, těhotné ženy, pro děti, pro staré lidi, pro nemocné a získá návod, jak ovlivnit tělesnou a duševní kondici. Text je doplněn recepty. Beletrie pro dospělé: Pro ženy: OBERMANNOVÁ, Irena: Deník šílené milenky - Volné pokračování bestselleru Deník šílené manželky. Xenie, její dvě dcery, jejich lapálie s muži i se životem vůbec - a k tomu všemu tajemný nález zakázané knihy... Kniha vypráví o všech milenkách i manželkách, které si myslí, že jsou šílené, o divokém, zakázaném ženství, ale také o nutnosti porozumění mezi ženami a muži. Deník šílené milenky je strhující příběh plný tajemství. HOFMANN, Corinne: Zpátky z Afriky Zcela bez Lokálka - zážitek pro ty, kteří se chtějí bavit Představovat hradeckou LOKÁLKU by bylo (jak by asi řekli přátelé nejvěrnější) nošením piva Na Růžek. LOKÁLKA vznikla 15. ledna 1974, takže právě aktuálně slaví už své 33 narozeniny. Po celou dobu si zachovává svůj oblíbený hudební i slovní stylový rámec. Skalní příznivci (a není jich rozhodně málo) vědí, že i v hudební produkci souboru významně dominuje parodie, humor a satira a to především na známé hity z oblasti country a pop music. Sami o sobě tvrdí, že hrají "Tragédy country" a vzhledem k tomu, že baví posluchače víc než tři desítky let, by bylo naprosto nesmyslné jim to vyvracet. Tuto pestrobarevnou koláž doplňuje zdařile i vlastní tvorba, která vychází především z pera kapelníka Ladislava Straky. Jedinečný a neotřelý styl velice záhy vynesl Lokálku až do folkových výšin a soubor se za ta léta stal neoddělitelnou součástí známých a uznávaných domácích festivalů folkové, trampské a country hudby, a to v působnosti celé české republiky. Diváci a posluchači znají Lokálku velice dobře, nebo skutečným hlavním těžištěm její aktivity jsou především samostatná koncertní vystoupení. Jejich koncerty jsou zážitkem pro ty, co se chtějí bavit. Tak tedy, nepřehlédněte plakáty a určitě přij te na koncert - učinilo tak mnoho lidí a věřte, že odcházeli spokojeni. Možná i proto, že si Lokálka umí dělat legraci i sama ze sebe, o čemž svědčí i varování na jejich stránkách: "Tato parta "rozverných staříků" sice nemá nouzi o posluchače, ale máte-li možnost jít na koncert už nyní, zbytečně to, vzhledem k věku a chatrnému zdraví některých protagonistů, neodkládejte." /bal/ q Skutečskému publiku se Lokálka představí po sedmileté přestávce v úterý 23. ledna od 19 hodin. ZUŠ V. Nováka ve Skutči zve na ŽÁKOVSKÝ KONCERT spojený se školním kolem soutěže ZUŠ - obor komorní hra v úterý od 17 hodin prostředků, bez povolení k pobytu se vrací Corinne se svou dcerkou z Keni do Švýcarska. Za pomocí své matky začíná boj s ú- řady. Manžel je nezvěstný, a tak se snaží i na dálku podporovat svou africkou rodinu. Časem se jí podaří získat povolení k pobytu, práci i vlastní byt. Najde si nového přítele a vydává své zážitky z Keni, které mají mimořádný ohlas... Romány a napětí: RIEBE, Brigitte: Palác modrých delfínů - Slavný mýtus o krétském labyrintu, o Theseovi a Minotaurovi. STEEL, Daniele: Zázrak - Nad Kalifornií se přežene ničivá bouře. Uprostřed spouště, kterou napáchala, se zrodí přátelství tří osamělých lidí. Tesaře Jacka, který se vyhýbá ženám, učitelky Maggie, která se vzpamatovává z rozvodu a smrti syna a úspěšného obchodníka Quinna, který čeká až mu vyrobí v Amsterodamu luxusní jachtu, se kterou chce obeplout svět a tak si splnit svůj dávný sen... MURPHY, Margaret:Předivo stínů - Tři zločiny. Dva mrtví. Jediná šance. Žena ubitá ve vlastním domě k smrti, zatímco její dítě spí nahoře v ložnici. Chladnokrevně zavražděný muž. Zkorumpovaný policajt. To je jen malá ochutnávka našeho MENU, které vám nabízí Městská knihovna ve Skutči. Další informace o novinkách hledejte na webu knihovny v ON-LINE katalogu v sekci Knižní novinky Z. Škrochová, Městská knihovna Skuteč MOUDRO Byl jednou jeden mladý pár s chlapcem ve věku 12 let. Rozhodli se cestovat, pracovat a poznávat svět. A tak se rozjeli do světa se svým oslem. Přijeli do první vesnice, lid jejich příchod komentoval: "Podívejte se na toho nevychovaného chlapce.. on na oslu a chudáci unavení rodiče pešky. Že to tak nechají." A tak manželka řekla manželovi: "Nedovolme, a mluví špatně o našem synovi." Manžel sundal dítě a sám nasedl na osla. Přijeli do druhé vesnice. Lid bručel. "Podívejte na toho nestoudného otce! Nechá manželku a syna trápit se pěšky, zatímco on se veze na oslu." Tak muž sestoupil a KULTURNÍ KALENDÁŘK města Skuteč Žij podle své víry nechal posadit manželku. On se synem vedli osla za uzdu. Přijeli do třetí vesnice a lid o- pět komentoval: "Chudák muž! Po namáhavé celodenní práci nechá sedět manželku na oslu. A chudák chlapec! Jak nešlechetnou matku má!" A tak se rozhodli sednout na osla všichni tři. Znovu vyrazili na pou. Když přijeli do čtvrté vesnice, zaslechli, co si říkal lid. "Jsou to bestie. Umořili by osla k mrti, místo aby sestoupili a šli svorně vedle něho." Ale v další vesnici nemohli uvěřit svým uším, když slyšeli: "Hele, to jsou ti tři idioti, co kráčejí pěšky, i když mají osla,který je může nést!" LEDEN 2007 Sobota 6. ledna hodin Tříkrálový ples První ples společenské sezóny r se tradičně ponese ve sváteční atmosféře. K tomu přispěje také produkce hudební skupiny Galaxie. Těšit se můžete na předtančení i bohatou tombolu. Předprodej vstupenek proběhne v Květinářství p. Sokola od Cena vstupenky včetně místenky činí 50,- Kč Sobota 13. ledna - 19 hodin Závěrečný VĚNEČEK tanečních Pro absolventy tanečních, jejich příbuzné a známé je připraven závěrečný "Věneček". Chybět nebude předtančení a živá produkce hudební skupiny Garant z Pardubic. Vstupné 50,- Kč Pátek 26. ledna hodin Rybářský ples V plesové sezóně nemůže chybět tradiční Rybářský ples. Na tom letošním hudební produkci zajistí skupina MAT 4 pod vedením p. Merkla. Připraveno pro Vás bude chutné občerstvení i tradiční tombola. Cena vstupenky včetně místenky 55,- Kč Připravujeme na únor: Plesy: Ples Junáka, Dětský karneval, Maturitní ples Biskupského gymnázia Skuteč František Nedvěd & Josef Náhlovský - zbrusu nový hudebně zábavný pořad TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Bu te milosrdní a přispějte do sbírky, která pomůže. Pomozme lidem v nouzi. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA ve Skutči a v okolí proběhne od hodin. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2007 bude použit na pomoc organizovanou ČKCH a část na potřeby Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby Hlinsko. Letos proběhne nově Tříkrálová sbírka také v Lešanech a Hněvěticích. Děkujeme. Z českých tradic Dary tří králů Zlato, kadidlo a myrha, to byly dary, které malému Ježíškovi přinesli sv. Tři králové. Co přesně tyto dary představovaly se můžeme dnes jen domnívat. Jisté ale je, že všechny tyto dary byly v tehdejší době nejen velmi drahé, ale i cenné pro svou léčivou sílu. Zlato je a samozřejmě i vždy bylo nejušlechtilejším kovem a symbolem bohatství. Kadidlo bylo díky své vůni, navozující slavnostní atmosféru, v mnoha náboženstvích velmi vyhledávané. Šlo o směs vonných dřevin a pryskyřic, myrhy, semínek, kořenů a usušených květů. Kadidlo se pálilo na rozžhaveném dřevěném uhlí v kadidelnicích, čímž se uvolňoval vonný dým. Prodávalo se v podobě malých, místy průhledných kulovitých kousků barvy světle žluté nebo bledě červené, na povrchu voskově lesklých. Mimo vykuřování v chrámech se používalo odedávna k výrobě mastí a léků. Myrha byla hmota - š áva, vytékající ze stejnojmenného keře, která na vzduchu ztuhla ve žluté, červené či hnědé průhledné kousky o velikosti ořechu, za kterou se platilo zlatem. Proto si ji mohli dovolit jen největší boháči. Jinak se používala při vykuřování v chrámech nebo při různých slavnostech. Už staří egyp ané balsamovali mrtvé rozpuštěnou myrhou. Římané zas myrhu přidávali k vínu, aby nasálo libou vůni a také si ji vtírali do vlasů. Podobně jako kadidlo patřila i myrha mezi vonné látky s léčivou schopností. ze stránek: /bal/ Z MAILU Závěr: Pořád tě budou kritizovat, budou o tobě špatně mluvit a bude obtížné potkat někoho, kdo tě bude brát takového, jaký jsi. Proto:Žij podle svojí víry. Dělej to, co ti radí srdce To co chceš Lidský život je divadelní představení, které se hraje bez před chozích zkoušek. Zpívej, směj se, tancuj, měj rád a žij intenziv ně každý okamžik svého života dříve než spad ne opona a hra skončí bez potlesku. (Charlie Chaplin) Važ si času, který ti je vyměřen k života!

7 SKUTEČSKÉ NOVINY STRANA 7 OČNÍ STŘEDISKO Optika - Olivová - Skuteč VÁM NABÍZÍ: AKCE LEDEN 30 % sleva na brýlové čočky S námi vidíte dál. Skuteč, Sládkova 849 tel CESTOVNÍ AGENTURA JOLANA ZÁJEZDY NA LÉTO 2006 ZA SUPER CENY KATALOGY JIŽ K VYZVEDNUTÍ V KANCELÁŘI LÉTO NAŠE TIPY slevy až 20% do CHORV. Baška V....7 nocí v penzionu, doprava+ P ,- CHORV. Biograd...7 nocí v apartmánu, doprava ,- ITÁLIE CAORLE...7 nocí v hotelu, doprava+ P ,- BULHARSKO...10 nocí v penzionu** letecky ,- TUNISKO...10 nocí v hotelu*** letecky+ P ,- ŘECKO...7 nocí v apartmánu letecky ,- LAST MINUTE - EGYPT...10 nocí v hotelu**** letecky+ Al ,- SKUTEČ, PAL. NÁM. Po-Pá , DĚTI A TŘETÍ OSOBA NA PŘISTÝLCE ZCELA ZDARMA A SLEVY AŽ 15% PŘI OBJEDNÁNÍ DO / P - polopenze, PP - plná penze / NEBANKOVNÍ PŮJČKY q od 6000 do Kč,- q bez nahlédnutí do bank.registrů q vyřízení zdarma q TEL: Policie ČR radí - CHRAŇTE SVÉ PENÍZE - Ročně dochází v České republice k podvodným obchodům s miliardovými škodami! - Investujete své peníze? Znáte dobře rizika výběru investičních společností? - Vyplatí se dodržovat následující rady a doporučení! Rizika při výběru investiční společnosti či fondu l Název společnosti (exotický, podezřelý) a sídlo společnosti zkontrolujte podle výpisu z obchodního rejstříku (www.justice.cz), podezřelé společnosti mívají sídla v zemích, které jsou nazývány tzv. daňovými ráji (např. Bahamy, Panama, Seychely, Gibraltar a- pod.). l Nenechte se zmást a zlákat krásnými barevnými prospekty, údaje v nich mohou být klamavé. l Ani vkusně a perfektně oděný a vystupující jednatel společnosti není zárukou seriózní investice. l Neseriózní investiční poradci Vás telefonicky, mailem či osobně kontaktují, přestože jste nedali jakýkoliv podnět k takovému kontaktu. l Nenechte se přesvědčit líbivými hesly na propagačních letácích, např.pomůžeme Vám, kteří jste v obtížné životní situaci, Zajistíme Vaše stáří, Půjčíme Vám snadno a rychle, Nabízíme bezúročné půjčky pro seniory! l Podezřelé bývá, když Vám nabídky firem slibují neobyčejně vysoký zisk. Čím vyšší zhodnocení vkladů je nabízeno, tím větší riziko představuje uzavření tohoto obchodního vztahu. l Nenechte se nalákat na hry s pyramidovým systémem nebo letadlovým efektem, které fungují jen do té doby, pokud se zapojují další "klienti - oběti". Rizika při uzavírání obchodních vztahů (smluv) l Pečlivě zvažujte jakékoliv poskytnutí svých osobních údajů. l Nepodepisujte žádné dokumenty na první schůzce s investičním poradcem. l Důrazně vyžadujte písemné informace, vše si důkladně prostudujte, včetně odstavců a řádků TS města a.s Bystřice nad Pernštejnem pro provozovnu ve Skutči přijme DISPEČERA/ PROVOZNÍHO požadavky: n SŠ nejlépe technického směru n praxe v dopravě nebo opravárenství n znalost oboru odpadů vítána, znalost PC n RP sk.b, vítán RP sk.c a E n časová flexibilita Písemné nabídky zasílejte na adresu: TS města a.s V.Svobody 526, Skuteč Tel: psaných drobným písmem (zde bývají často ukryta zásadní ustanovení). l Zjistěte si podrobné informace o úrokových nákladech, které jsou s půjčkami spojené. l Smluvní podmínky, odborné výrazy a další podrobnosti si nechte vysvětlit kompetentní osobou, které důvěřujete (např. advokát či daňový poradce), v žádném případě si nenechávejte radit od známého či souseda, který již tuto smlouvu uzavřel. l Smlouva musí obsahovat podrobné informace o tom, kde a jak je Váš kapitál uložen, jakým rizikům je vystaven a jaké při tom vznikají náklady. l Investiční podvodníci často naléhají na Vaše rozhodnutí a chtějí, abyste ho udělali co nejdříve, nejlépe ihned! Nenechte se při rozhodování zlákat ani slevami a výhodami, které jsou s Vaším okamžitým rozhodnutím uzavřít obchodní vztah spojeny. Čas pracuje pro Vás! l Podezřele vysoké prvotní zisky a celkové výnosy většinou slouží pouze jako návnada. l Jednatele společnosti nezvěte k sobě domů, k případné schůzce zvolte raději neutrální půdu (kavárna apod.) Další cenné rady l Půjčky do domu jsou sice vyřízeny téměř obratem, ale bývají spojeny s vysokými úroky (výhodnější je tedy využít bankovní spotřebitelský úvěr). l Neinvestujte všechny své finance do jediné investiční společnosti nebo fondu, zajistíte si tím rozložení rizika své investice. l Při rozhodování o výši půjček vždy zvažte všechny své finanční závazky (např. hypoteční úvěry, leasingy, splátky a platná ručení za cizí půjčky). l Nikdy si nepůjčujte na peněžní investice. l Než uzavřete jakýkoliv obchodní vztah, opatřete si srovnatelné konkurenční nabídky vkladů. Pokud jste se stali obětí podvodného jednání, obra te se neodkladně na kteroukoliv služebnu Policie České republiky nebo na linku 158. Další důležité informace můžete získat zde: Komise cenných papírů: RM SYSTÉM: Česká obchodní inspekce: VETERINÁRNÍ ORDINACE MVDr. Jiří Andrýs, Reinitzova 301, Chrast Tel.: , PROVÁDÍ:q očkování q ošetření zubů ultrazvukem q kastrace q drobné chirurgické operace q čipování q tetování q pet pasy q prodej kvalitních krmiv Ordinační hodiny: pondělí a čtvrtek l Dne 12. ledna uplyne 20 let od úmrtí mého manžela pana Blahoslava KOUTNÉHO ze Skutče. Stále vzpomíná manželka a dcery s rodinami. l Dne uplynou 2 roky od úmrtí mého manžela pana Františka PYTLÍKA ze Skutči. Nikdy nezapomeneme. S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami. Podpora duševně nemocným Vzpomínáme Knihovna děkuje a přeje Děkujeme pěkně firmě SKOS spol. s r.o. za peněžní dar určený pro vítěze Knihovnické olympiády, firmě SPEKTRUM spol. s r.o. za peněžní částku určenou na nákup knih a opět našemu neznámému dárci, který nám čas od času v "předpokoji" zanechá balíček s knihami - knihami novými a hodnotnými. Jak je to jen možné, že nikdy není námi přistižen Děkujeme všem. Zaměstnanci Městské knihovny ve Skutči Občanské sdružení Péče o duševní zdraví - region Pardubice vzniklo před 10 lety v Pardubicích. Od září 2005 nabízí své služby v Chrudimi a od ledna 2007 je bude nabízet také v Hradci Králové. V rámci rozšiřování služeb v květnu roku 2006 vznikl projekt "Rozvoj terénní sociální podpory dlouhodobě duševně nemocných lidí v Pardubickém kraji". Cílem je rozšířit terénní sociální péči na celé ú- zemí okresů Pardubice a Chrudim. Nabízí tak dostupnost služeb i mimo okresní města. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, programu SROP. Občanské sdružení poskytuje sociální služby s cílem podporovat lidi s vážným duševním onemocněním v jejich právech a sociálním postavení tak, aby mohli žít v prostředí podle své volby (ve svém), co nejspokojeněji (podle svého) a co nejsamostatněji. Služby jsou určeny duševně nemocným lidem starším 18 let, kteří potřebují praktickou, psychickou nebo lidskou podporu. Pomoc může být jednorázová, krátkodobá nebo dlouhodobá. Pomoc zasahuje do osobního života pouze s výslovným souhlasem a na základě potřeb klienta. Pracovníky služby, Vladimíru Wysockou, Květoslavu Novotnou a Hanu Měrkovou, naleznete v Chrudimi na adrese Městský park 274. Pracovníci poskytují poradenství o sociálních dávkách, důchodovém zabezpečení apod., dále i o- sobní asistenci, např. doprovázení na úřady či k lékaři. Věnují se individuální pomoci při řešení problémů v oblasti zdraví, práce, bydlení, volného času, financí a vztahů. Je možná domluva o nácviku dovedností k samostatnému bydlení a vedení domácnosti. Všechny poskytované služby jsou dobrovolné, bezplatné a jsou poskytovány za podpory města Chrudimi a Pardubického kraje. Více informací získáte na našich webových stránkách na telefonu (Ing. Vladimíra Wysocká), (Hana Měrková DiS.) (Květoslava Novotná DiS.).

8 STRANA 8 SKUTEČSKÉ NOVINY Vyprodaný sál ve stoje zpíval VÁNOČNÍ VÝSTAVY VY q Vánoční koncert PS Rubeš q ZŠ Komenského Takový byl závěr Vánočního koncertu PS Rubeš, který opět nezklamal svojí nezaměnitelnou sváteční atmosférou. Všichni vystupující sklidili zasloužený potlesk 383 posluchačů. Na pódiu se postupně vystřídaly: Přípravný sbor Liduška, Skutečský dětský sbor Rubešáček a PS Rubeš. Překvapením navíc bylo vystoupení malého komorního sboru s písní White Christmas. Vystoupení pěveckých sborů nesporně dodal lesku hudební doprovod Komorního orchestru ZUŠ V. Nováka. Na místě je také vyzvednou výkony sólistů. V rámci České mše vánoční Jana Jakuba Ryby jimi byli: Jana Lesná - soprán, Jolana Slavíková - alt, Jiří Koreček - tenor a Bronislav Vávra - bas. Účinkujícím si jménem všech v sále dovoluji ještě jednou poděkovat za krásný zážitek. /bal/ "Bohu, vlasti, lidu sloužit, po obecném dobru toužit, s můzami se celovati, čísti, housti, rýmovati, vzdělávat se bez ustání jest mé denní zaměstnání." Jan Jakub Ryba q ZŠ Smetanova q Zpívání pod Vánočním stromem q Gymnazisté na Place de Concord v Paříži (dokončení ze str. 5) Druhý den jsme celý věnovali poznávání Britského muzea, dále jsme mohli zhlédnout památky jako jsou Westminster Abbey, Houses of Parliament, Big Ben, White Hall, Downing Street, Buckingham Palace, Trafalgar Square, Národní galerie, Piccadilly Circus, Leicester Square, Oxford Street. Druhou noc strávili studenti v anglických rodinách, kde si mohli v praxi vyzkoušet své jazykové znalosti a také ochutnat pravou anglickou kuchyni. Londýn - PařížP Třetí den v Londýně byl zaměřen na poznání královského sídla ve Winsdoru a návštěvě Přírodopisného muzea. Obrovský úspěch u dětí měla prohlídka muzea voskových figurín Madame Tussaud s. V pátek, poslední den pobytu v Londýně, jsme se naposledy věnovali londýnským památkám, procházeli jsme se pod mostem Tower Bridge, dále po Thames Walk ke katedrále St. Pauls. Navečer jsme se rozloučili s Londýnem a naši řidiči zamířili s autobusem směr q Speciální ZŠ Paříž. Tentokrát jsme přespali v hotelu F1. Celou sobotu jsme pak prožili v romantickém městě návštěvou dalších památek. Cesta začala pěší prohlídkou kolem Vítězného oblouku až k Eiffelově věži, na kterou jsme vyjeli výtahem a mohli si vychutnat pohled na " bílou " Paříž. Dále jsme navštívili Louvre, St. Chapelle, Justiční Palác, Notre Dame a Latinskou čvr. Večer jsme se vraceli nádherně vyzdobenou a osvětlenou Paříží zpět do České republiky. Vydává Město Skuteč Povoleno referátem kultura OkÚ v Chrudimi pod registrační značkou MK ČR E Za obsah novin zodpovídá Rada Města Skutče, šéfredaktorka - Lenka Balounová. Příjem příspěvků vč. inzerce: MěÚ ve Skutči, paní Lenka Balounová, ved. odboru kultury, tel.: , Uzávěrka došlých příspěvků je vždy 12. v měsíci. Grafická úprava a tisk: Ofsetová tiskárna UNIPRINT s.r.o., Zbuzany 1584, Rychnov nad Kněžnou, tel.: , fax:

Generální rekonstrukce KD pokračuje

Generální rekonstrukce KD pokračuje Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč ČERVENEC 2007 CENA 5,- Kč Miroslav Florian RANNÍ POBOŽNOST V zahrádce ztřísněné létem jak dětská dlaň na slunce zprudka narážejí

Více

Supermarket štěpí Skuteč

Supermarket štěpí Skuteč Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč ZÁŘÍ 2007 CENA Babí léto VIKTOR DYK Poletuješ v zářijový den, dálka kdy nás víc než jindy vábí. Ještě záře v očích, v srdci sen.

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Tak začalo letošní vinobraní...

Tak začalo letošní vinobraní... DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Tak začalo letošní vinobraní... JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP foto: Vladimír Oslzlý JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP AVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZPRAVO

Více

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Vyhodnocení dotazníku k úrovni služeb MěÚ Blansko za rok 2013 str. 3 Výstava v knihovně: Školství na Blanensku do roku 1945 str. 7 Novinky z Nemocnice Blansko str. 4 Blanensko.cz nově i v angličtině str.

Více

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia.

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia. 02 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma V kulturním domě až do 2. března pokračuje výjimečná výstava sbírky kreseb a akvarelů, pocházející z pozůstalosti po předním českém krajináři první

Více

Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989

Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989 Prosinec 2009/číslo 12 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989 Dne 16. 11. 2009 ve velkém sále Klubu Na Střelnici proběhla vzpomínková

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více

Krátce z tiskovky. RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí. Upozornění pro rodiče nově narozených občánků města Dobříš

Krátce z tiskovky. RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí. Upozornění pro rodiče nově narozených občánků města Dobříš 02 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Zveme vás na benefi ční koncert a vernisáž výstavy plakátů do kulturního domu. Akci společně pořádají o.p.s. profem, Kulturní středisko Dobříš a Základní

Více

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Vážení spoluobčané, opět stojíme na začátku nového roku, hodnotíme rok uplynulý a dáváme si předsevzetí do roku následujícího. Ani v životě města

Více

Zastřešení zimního stadionu probíhá dle harmonogramu

Zastřešení zimního stadionu probíhá dle harmonogramu ČÍSLO 2 DUBEN 2011 www.mujicin.cz Zápisy do mateřských škol a nabídka univerzitního studia Na začátku května proběhnou zápisy dětí do mateřských škol v Jičíně. Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze stále

Více

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEn 2013 ročník 19 číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz bleskově z města Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec Kolína 2012 se koná v pondělí 4. 2. v městském divadle.

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

města příbora únor 2005 Cena: 5,- Kč Otázky BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM OD 1. 28. ÚNORA

města příbora únor 2005 Cena: 5,- Kč Otázky BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM OD 1. 28. ÚNORA města příbora únor 2005 Cena: 5,- Kč Zastupitelstvo města Příbora zvolilo 13. ledna 2005 neuvolněným místostarostou města Příbora pana RSDr. Mgr.Stanislava Janotu. Na pana Janotu se mohou občané obracet

Více

Poslední lednovou sobotu se ve 20 hodin prvními tóny hudební skupiny NAFESTBAND

Poslední lednovou sobotu se ve 20 hodin prvními tóny hudební skupiny NAFESTBAND BOLATICKÝ ZPRAVODAJ Z P R A V O D A J O B E C N Í H O Ú Ř A D U B O L A T I C E Z obsahu: Slovo starosty, poděkování Zpravodajství Zdraví, životní prostředí Škola, vzdělávání Spolky, organizace Kultura,

Více

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA Pro lednové číslo Magazínu Zlín jsme požádali o rozhovor primátorku města Zlína Irenu Ondrovou Před několika týdny jsme slavili Vánoce a loučili se s loňským rokem. Pokud

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

Informační měsíčník občanů Semilska

Informační měsíčník občanů Semilska Ročník XIII. číslo 11 (169) Středa 30. listopadu 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V PÁTEK 30. PROSINCE Upozornění: Vzhledem k vánočním svátkům je uzávěrka čísla už

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) u cena 10 Kč číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz REVITALIZACE CENTRA OBCE Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) Revitalizace (strana 6) ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LEDEN 2008

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LEDEN 2008 1 KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LEDEN 2008 Typická vůně perníků a teplé medoviny se už od ranních hodin linula ve čtvrtek 29. listopadu kroměřížským Velkým náměstím. Radnice na tento den připravila vánoční jarmark

Více

V březnovém čísle: roãník 16, ãíslo

V březnovém čísle: roãník 16, ãíslo roãník 16, ãíslo bfiezen 2007 3 kolky v Hrádku a ve VáclavicíchV se chystají na zápis Zatímco budoucí prvňáčci už jsou do škol zapsáni, mateřské školky a jejich nové žáky zápis teprve čeká. Po několik

Více

Prezident Klaus přijel zahájit školní rok do Litomyšle

Prezident Klaus přijel zahájit školní rok do Litomyšle Zpravodaj Města Litomyšle 5. října 2010 Ročník XX. 10 Litomyšlský zámek boduje v návštěvnosti Na litomyšlském zámku mají důvod k oslavě. Ze statistiky návštěvnosti totiž vyplynulo, že je jediným objektem

Více