Skuteč je i nadále zásadně proti výherním hracím automatům. ANTONÍN SOVA Ekloga

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Skuteč je i nadále zásadně proti výherním hracím automatům. ANTONÍN SOVA Ekloga"

Transkript

1 Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, Skuteč LEDEN 2007 CENA 5,- Kč ANTONÍN SOVA Ekloga Jedno slovo slovo najít v pravý čas, a uzdravit jím k smrti smutnou duši. Najít, za horou když někdo čeká nás, a uhodnout, kde srdce skrývá se a buší. To slovo najde se však těžko proklatě: být musí přesné, jako klíč, jenž v zámek vpadne. Jen jednou v životě snad zázrak potká tě, že zvíš, jak slovem uzdravit je snadné. q Prosinec po většinu svých dní připomínal spíše předjaří než zimní měsíc. Nezvyklý pohled ke Štěpánovu přes Školní ulici se nám nabídl z věžičky kostela Božího těla. Rozpočet na r byl schválen téměř jednomyslně Vážení spoluobčané, je samozřejmé, že kromě přání všeho nejlepšího do Nového roku, máte právo být seznámeni s plány radnice na příštích dvanáct měsíců. Pozorně jsem četl články v regionálním tisku o tvorbě rozpočtů jiných měst a při srovnání s nimi je na tom Skuteč minimálně rovnocenně. Musím také konstatovat, že schválený rozpočet na r je úspornostní, avšak ke konci roku bude daleko vyšší o dotace a popřípadě i o zvýšené vlastní příjmy. Rada města navrhla rozpočet jako vyvážený a vyrovnaný tak, aby řešil nejpalčivější potřeby ve všech oblastech života města. Zastupitelstvo města rozpočet schválilo téměř jednomyslně (1 se zdržel), přičemž nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky na změnu předloženého návrhu. Nyní bych Vás rád seznámil s těmi nejhlavnějšími investicemi, které nás čekají. Dovolím si malý komentář. Investice na rok 2007 AKCE náklady v tis. Kč vykoupení Habalovy vily projekt - sportovní hala investice do škol rekonstrukce KD chodník a brána u kostela 350 Zbožnov - chodník 200 Zbožnov - oprava hráze 200 Smetanova (výkop, chodník) 200 (+ 100 příspěvek MěVAK) oprava penzionu 200 Lažany 200 (+ 200 dotace) spolky 200 regenerace sídliště Největšími stavebními akcemi bude dokončení rekonstrukce interiéru velkého sálu kulturního domu, dokončení druhé etapy regenerace sídliště a investice ve školách. Další nemalá položka je vyčleněna na projekt výstavby moderní víceúčelové sportovní haly s ubytovnou a na výkup strategického pozemku (Habalova vila). Dokončeny by měly být všechny rozestavěné chodníky a oprava penzionu pro důchodce. Počítáme také s odbahněním a opravou rybníka na Zbožnově a s výstavbou obecního domu s hasičskou zbrojnicí v Lažanech. Zhotovíme také chodníky kolem děkanského kostela ve Skutči. Nad rámec rozpočtu poplynou finance do Speciální základní školy, která získala stoprocentní dotaci, přesahující 3 mil. korun. Za radu města Pavel Novotný Schválený rozpočet je otištěn na str. 3. (pozn. redakce). ČTĚTE V TOMTO ČÍSLE l Představení radních str. 2 l Schválený rozpočet na r str. 3 l Zdražení vodného a stočného str. 3 l Informace o zimní údržbě str. 3 l Speciální základní škola získala 3 mil. grant str. 4 l Aktuální jízdní řád ČD str. 5 l Koncert Lokálky a první plesy sezóny str. 6 ČTĚTE PŘÍŠTĚ: l Kdy se začne stavět Plus? l Informace o zápisech do ZŠ a MŠ l Změny ve vyhlášce o poplatcích l Bude mít skutečská MP svůj radar? Skuteč je i nadále zásadně proti výherním hracím automatům Město Skuteč je známé svým tvrdým a odmítavým postojem k provozování výherních hracích automatů na jeho území. Do nedávné doby všichni tento postoj respektovali, aniž by město muselo sahat k zákonným prostředkům k omezení této činnosti ve městě. Podnikatelská loby však obešla města a dohodla si s Ministerstvem financí provozování tzv. her, které jsou však obdobou výherních automatů. Do tohoto systému město nemůže zasáhnout, protože to není v jeho pravomoci. Také ve Skutči jsme zaznamenali provozování tohoto herního systému a s tím se rozpoutal zájem o provozování klasických výherních hracích automatů. Určitě všichni víte, že negativní postoj vedení města pramení ze zkušenosti s životními tragédiemi, které způsobila právě závislost na podobných zařízeních. Tyto obavy nemohou rozptýlit ani případné příjmy, které by město obdrželo za povolení k provozu automatů. Jelikož tyto herny vznikají v samém centru města, začali jsme se zabývat přípravou potřebných zákonných norem k omezení této činnosti. Radek Zeman, tajemník MěÚ Zeleň na sídlišti bude udržována V rámci regenerace panelového sídliště u Botany dochází ve II. fázi i k rozsáhlé výsadbě zeleně. Tato výsadba se provádí podle projektu, který schválilo zastupitelstvo města na jaře r K tomuto projektu se ještě před schválením mohli občané sídliště vyjádřit na schůzkách, které byly za tímto účelem pořádány. Nyní tedy dochází k výsadbě podle schváleného a připomínkovaného projektu. Děje se tak také v souladu s výsledky ankety, ve které se téměř 60 % obyvatel vyslovilo v tom smyslu, že by si více zeleně na sídlišti přálo. Samozřejmě při takto masivní výsadbě město počítá s pravidelnou údržbou jak nově vysázené, tak q Hněvětice jsou jedním ze dvou míst, kde v r poprvé proběhne Tříkrálová sbírka. Bližší informace na str. 6. q Na sídlišti bylo vysazeno množství nových stromů. Obsypány jsou kůrou, stejně jako další místa (viz. foto). i starší zeleně. To obnáší pravidelnou každoroční úpravu koruny stromů, zastřihování keřů a zavlažování dle klimatických podmínek. S tím souvisí i podzimní úklid listí. Věřím, že až se na jaře nová výsadba zazelená, budou z ní mít všichni větší radost. Radek Zeman, tajemník MěÚ CITÁT NA TENTO MĚSÍC Nechtějme vyhlížet vstříc budoucnosti - tvořme ji. A. de Saint - Exupéry

2 STRANA 2 SKUTEČSKÉ NOVINY U S N E S E N Í ZE 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA konaného dne na MěÚ ve Skutči Rada města bere na vědomí: 01/003 Jmenování členů přestupkové komise Města Skuteč dle přílohy. Rada města schvaluje: 02/003 Pokyny pro zajištění inventarizace v roce /003 Odpis nepotřebného dlouhodobého hmotného majetku dle přílohy. 04/003 V souladu s ustanovením 10 písm. a) nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců v rozpočtových a některých dalších organizacích, ve znění pozdějších předpisů odměny ředitelům škol a školských zařízení dle přílohy. 05/003 Úpravu vstupného v městském muzeu od dle přílohy. 06/003 Zavedení sezónního provozu v městském muzeu od /003 Smlouvu o provedení novoročního ohňostroje s firmou Inferno Polička, zastoupenou Ing. Jiřím Havranem dle přílohy. 08/003 Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce na rok 2006 s Pardubickým krajem dle přílohy. 09/003 Pronájem části p.p.č o výměře 405 m 2 za cenu 1,- Kč/m 2 /rok na dobu určitou od do s tříměsíční výpovědní lhůtou paní Marii Vaškové a Heleně Sokolové Skuteč. 10/003 Přidělení bytu č. 7 o velikosti 1+0 v domě čp. 317 ul. B. Němcové Skuteč, paní Věře Kudláčkové, Řepníky 16 na dobu určitou do Rada města pověřuje: 11/003 Tým pro dotace z EU v čele s Ing. Hanou Myškovou jednáním ve věci připojení Skutče do některého z okolních Rada města bere na vědomí: 01/002 Poskytnutí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 4 mil. Kč na II. etapu regenerace panelového sídliště v roce Rada města schvaluje: 02/002 Změnu položkového rozpočtu města, ZŠ Smetanova a ZUŠ Skuteč dle přílohy. 03/002 Aktuální sazebník nájemného v Kulturním domě ve Skutči dle přílohy. 04/002 Termíny jarmarků v roce 2007: Májový - 19.května a Posvícenský - 18.srpna. 05/002 Změnu platového výměru ředitelů škol: paní Ivety Jánkové, Mgr. Leoše Lukaštíka a Bc. Evy Rybenské dle přílohy. 06/002 Povolení připojení na místní komunikaci - p.č. 2523/1 k.ú. Skuteč. Toto připojení bude provedeno z důvodu příjezdu k nově budovanému rodinnému domu. Zřízení sjezdu je z pozemku p.č. 1836/9 a 1836/10 k.ú. Skuteč. 07/002 Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 02/2005/053 ze dne s firmou HOLD s.r.o. Chrudim dle přílohy. 08/002 Dodatek č.1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne s firmou AGILE s.r.o. Ústí nad Orlicí o platebním harmonogramu plnění ze smlouvy. Rada města pověřuje: 09/002 Starostu podpisem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 02/2005/053 ze dne s firmou HOLD s.r.o. Chrudim. Rada města doporučuje ZM schválit: 10/002 Úvěr na rok 2006 do výše 7 mil. Kč dle výsledku poptávkového řízení. ZE 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA konaného dne na MěÚ ve Skutči mikroregionů nebo vytvoření nového mikroregionu. 12/003 Městské muzeum zabezpečením zhotovení Turistických známek a výročních známek (TNHS) pro Město Skuteč i jejich následným prodejem. Rada města doporučuje ZM schválit: 13/003 Rozpočtovou změnu č. 4/2006 dle přílohy. 14/003 Návrh rozpočtu Města Skuteč na rok 2007 dle přílohy. 15/003 Tvorbu sociálního fondu Města Skuteč ze mzdových prostředků ve výši 5%. 16/003 Přijetí úvěru do výše 7 mil. Kč od Komerční banky a.s., se splatností 5 let, pevná úroková sazba 3,41 % p.a. 17/003 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se Zemědělskou vodohospodářskou správou Brno dle přílohy. 18/003 Prodej částí p.p.č. 1707/8, 10, 11, 12, 13, 14 a 15 k.ú. Skuteč o celkové výměře cca 950 m 2 (parcela č.2) za cenu 400,- Kč/m 2 + náklady spojené s prodejem manž. Laštůvkovým, Skuteč 971. Kupující si je vědom, že na prodávané parcele vede stávající kanalizace a zavazuje se dodržet právní předpisy a normy s tímto vedením spojené. 19/003 Zřízení věcného břemene za účelem vedení, údržby a oprav veřejného rozvodu el. energie na p.p.č. 2498/6, 1149/1 a 1135/13 vše k.ú. Skuteč ve vlastnictví Města Skuteč ve prospěch ČEZ Distribuce Děčín. Věcné břemeno je zřizováno úplatně za cenu 1.500,- Kč. 20/003 Zřízení věcného břemene za účelem u- ložení, údržby a oprav inženýrských sítí na p.p.č. 743/19, 743/20, 758/1, 758/44 a 758/45 vše k.ú. Skuteč ve prospěch firmy AGILE spol. s r.o. Ústí nad Orlicí. U S N E S E N Í ZE 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA konaného dne v Kulturním domě ve Skutči Zastupitelstvo města bere na vědomí: l úvodní zprávu starosty města l rozpočet Městských vodovodů a kanalizací Skuteč, s.r.o., cenu vodného a stočného na rok 2007 dle přílohy l rozpočet Městských sportoviš Skuteč, s.r.o. na rok 2007 dle přílohy l rozpočet SeniorCentra Skuteč na rok 2007 dle přílohy Zastupitelstvo města schvaluje: l program jednání 2. zasedání zastupitelstva města l ověřovatele: Jožáková Hana, Mgr. Lukaštík Leoš l návrhovou komisi: Ing. Krejčí Petr, Mgr. Macháčková Jiřina, Pitra Milan l čerpání rozpočtu města za období I. - X./2006 l tvorbu sociálního fondu Města Skuteč ze mzdových prostředků ve výši 5% l rozpočet Města Skuteč na rok 2007 dle přílohy l přijetí úvěru do výše 7 mil. Kč od Komerční banky a.s., regionální pobočka Pardubice se splatností 5 let, pevná úroková sazba 3,41 % p.a. l rozpočtovou změnu č. 4/2006 dle přílohy l smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se Zemědělskou vodohospodářskou správou Brno dle přílohy l prodej částí p.p.č. 1707/8, 10, 11, 12, 13, 14 a 15 k.ú. Skuteč o celkové výměře cca 950 m 2 (parcela č.2) za cenu 400,- Kč/m 2 + náklady spojené s prodejem manž. Laštůvkovým, Skuteč 971. Kupující si je vědom, že na prodávané parcele vede stávající kanalizace a zavazuje se dodržet právní předpisy a normy s tímto vedením spojené l zřízení věcného břemene za účelem vedení, údržby a oprav veřejného rozvodu el. energie na p.p.č. 2498/6, 1149/1 a 1135/13 vše k.ú. Skuteč ve vlastnictví Města Skuteč ve prospěch ČEZ Distribuce Děčín. Věcné břemeno je zřizováno úplatně za cenu 1.500,- Kč l zřízení věcného břemene za účelem uložení, údržby a oprav inženýrských sítí na p.p.č. 743/19, 743/20, 758/1, 758/44 a 758/45 vše k.ú. Skuteč ve prospěch firmy AGILE spol. s r.o. Ústí nad Orlicí l veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých činností obecní policie (měření rychlosti vozidel a postihování řidičů za přestupky), mezi Městem Skuteč a obcemi/městy: Bor u Sk., Hluboká, Horka, Hrochův Týnec, Chrast, Krouna, Leštinka, Luže, Miřetice, Mrákotín, Nové Hrady, Perálec, Proseč, Prosetín, Předhradí, Tisovec, Vrbatův Kostelec, Zderaz l svolávání zasedání zastupitelstva města každé dva měsíce Zastupitelstvo města neschvaluje: l prodej části p.p.č. 177/2 v k.ú. Skuteč paní Evě Novotné, Skuteč 608 a Mgr. Vladimíře Ashcroftové, Skuteč 608 Zastupitelstvo města pověřuje: l starostu podpisem úvěrové smlouvy s Komerční bankou a.s. regionální pobočka Pardubice l radu města schvalováním rozpočtových změn do dalšího zasedání zastupitelstva města Zastupitelstvo města volí: l předsedu finančního výboru: paní Sokolovou Helenu a členy finančního výboru: paní Ba ovou Marii, paní Dvořákovou Irenu, pana Lorence Františka a pana Šmahu Jana l předsedu kontrolního výboru: Ing. Romana Hřebíka a členy kontrolního výboru: Ing. Brandu Josefa, paní Gargulákovou Janu, Ing. Valečkovou Miladu a pana Š astného Jiřího SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI MEZI SKUTEČSKÉ OBČANY BYLY SLAVNOSTNĚ PŘIVÍTÁNY TYTO DĚTI: v Alexandra Vašková, Palackého náměstí v Eliška Huňáčková, Jiráskova v Barbora Vágnerová, Havlíčkova v Adéla Bartošová, Československé armády v Marek a Michal Trníkovi, Družstevní ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVILI: 70 let v Zdenka Zemanová, Smetanova v Marie Koutná, Družstevní v Vladislav Bohuněk, Přibylov 75 let v Zdeňka Chmelařová, Smetanova v Stanislav Bartošek, Zvěřinova v Helena Ba ová, Lažany 80 let v Jaroslav Jindra, Tylova v Alžběta Pálavská, Smetanova 85 let v Bohumila Jan ourková, Smetanova v Josef Paleček, Přibylov 96 let v Marie Marková, Smetanova PŘEDSTAVUJEME NOVÉ SLOŽENÍ RADY MĚSTA Pavel NOVOTNÝ starosta Melicharova 347, Skuteč mobil: Pavel BEZDĚK místostarosta Zbožnov 21 mobil: František GARGULÁK radní Os. Ležáků 786, Skuteč mobil: Zastupitelstvo města na svém 2. zasedání dne zvolilo: FINANČNÍ VÝBOR VE SLOŽENÍ: Předsedkyně: Sokolová Helena Členové: Ba ová Marie, Dvořáková Irena, Lorenc František a Šmaha Jan KONTROLNÍ VÝBOR VE SLOŽENÍ: Předseda: Ing. Roman Hřebík Členové: Ing. Branda Josef, Garguláková Jana, Ing. Valečková Milada a Š astný Jiří Rada města na svém 4. zasedání dne jmenovala: BYTOVOU A SOCIÁLNÍ KOMISI VE SLOŽENÍ: Předsedkyně: MUDr. Hejzlarová Marie Členové: Bezděk Pavel, Boušková Marta, Mgr. Horáková Marie, Kubátová Marie, Ptáčková Veronika, Zelenková Katarína Rozpis pohotovostních služeb stomatologů POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY JSOU OD 9 DO 13 HODIN Ludmila NAVRÁTILOVÁ radní Havlíčkova 360, Skuteč mobil: Ing. Jan PTÁČEK radní Na Vlaštovce 721, Skuteč mobil: Leden 1.1. Nový rok - pondělí MUDr. Eva Krejčí Krouna Sobota MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní Neděle MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní Sobota MUDr. Jan Konývka Hlinsko Poličská 444 ETA Neděle MUDr. Jan Konývka Hlinsko Poličská 444 ETA Sobota MUDr. Zdena Janovská Trhová Kamenice Hlinecká Neděle MUDr. Zdena Janovská Trhová Kamenice Hlinecká Sobota MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova Neděle MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386 Únor 3.2. Sobota MUDr. Helena Seyčková Hlinsko Nádražní Neděle MUDr. Helena Seyčková Hlinsko Nádražní Sobota MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova Neděle MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova Sobota MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 Zdravotní středisko Neděle MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 Zdravotní středisko Sobota MUDr. Michael Chlud Skuteč Smetanova Neděle MUDr. Michael Chlud Skuteč Smetanova 842

3 SKUTEČSKÉ NOVINY STRANA 3 ÚPRAVA CENY VODNÉHO A STOČNÉHO platná od Městské vodovody a kanalizace (MěVaK), s.r.o. Skuteč upravuje od cenu vodného a stočného pro domácnosti i ostatní odběratele takto: Vodné: 25,89 + 1,29 27,18 Kč Stočné: 20,63 + 1,03 21,66 Kč Celkem včetně 5 % DPH 48,84 Kč K CENĚ VODNÉHO l Předně je nutno připomenout, že cena vodného se neměnila od roku 2004, poslední navýšení tedy bylo před třemi lety. l Od roku 2004 platíme státu v plné výši poplatky za čerpání podzemních vod, tj. 2,00 Kč za každý odebraný kubík podzemní vody. Musely být osazeny přesné a ne levné vodoměry na obou vrtech. l Jsou prováděny podrobnější rozbory vzorků pitné vody v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb. Stanovení hygienických požadavků na pitnou vodu. l Cena vodárenského materiálu je o 10 % vyšší v porovnání s rokem předchozím. l Cena pohonných hmot je od r vyšší o cca 23 %. l Postupně se obnovuje vozový park. l Nárůst el. energie v r o 9 % l Nárůst el. energie v r o 12 % l Nárůst el. energie v r o16 % l Nárůst ceny elektrické energie pro rok 2007 je uváděn 17 % pro organizace. V této ceně však nejsou obsaženy náklady na úpravy odběrných míst, které vyžaduje ČEZ. Je to např. povinnost vybudovat trafostanici pro odběrné místo vrt V3, jejíž stavba si vyžádá cca 400 tis. Kč., nebo přejít do maloodběru, což představuje cenový nárůst 37 %. l Financujeme rozsáhlý projekt "Oprava a modernizace úpravny vody", na který se budeme snažit zajistit finanční dotace z EU. Technologie úpravny vody je v provozu cca 30 let. Nově navržené filtry sníží obsah železa a manganu v pitné vodě, budou osazena výkonná čerpadla s menším příkonem, bude úsporněji nastaven režim plnění vodojemů mimo denní energetické špičky. Součástí projektu jsou i sanace vodojemů, které by snížily ztráty vody. Projekt řeší i vybudování nového vodárenského vrtu a vystrojení obou vrtů novými čerpadly, která mají při stejném výkonu menší spotřebu elektrické energie. l V r byla zahájena a letos dokončena oprava vodovodu Zbožnov. Stavbu za ,-Kč financovaly celou MěVaK Skuteč. l Byla provedena oprava vodovodu v ul. Smetanova, kde došlo k výměně vodovodního potrubí, (starého patrně víc než 60 let) a to v délce 490 m. Poslední dvě jmenované akce významně přispějí ke snížení ztrát vody v trubní síti. Bez navýšení ceny vodného nelze provádět takto rozsáhlé opravy a investice. Bez vypracovaných projektových dokumentací se nemůžeme ucházet o finance z jakýchkoliv dotačních fondů. A tyto dotace jsou nutné k zajištění plánovaných akcí. Proto vkládáme nemalé finanční prostředky do přípravy projektů, nebo štěstí přeje připraveným. KE STOČNÉMU l Cena stočného se v roce 2005 ani 2006 neměnila a činila 20,66 Kč včetně DPH. l U cen kanalizačního materiálu byl zaznamenán rovněž 10 % nárůst cen v porovnání s rokem předchozím. l Nárůst cen pohonných hmot jsem již zmiňoval. l V červnu 2006 byla uvedena do zkušebního provozu rekonstruovaná Čistírna odpadních vod (ČOV) Skuteč. Na rekonstrukci a dostavbu byla vynaložena částka ,-Kč, z toho dotace Ministerstva zemědělství dosáhla výše ,-Kč. Rozdíl, tedy částku ,-Kč, splácíme formou nájemného městu ve výši ,-Kč ročně, až do úplného splacení. To je ovšem běžná praxe u podobných společností jako je naše. l V ceně stočného se promítá nárůst spotřeby el. energie na ČOV, která je rozšířena o nové objekty a technologie. Jsou osazena další čerpadla, nebo nově instalovaný kalolis apod. l Každý rok provádíme čištění a nákladné kamerové prohlídky kanalizačních stok, které nám odhalí jejich technický stav. Následně pak zadáváme vypracování projektové dokumentace na jejich opravu. l Financujeme projekt na opravu nevyhovujících roubených stok ve městě v délce m. l Stále přísnější předpisy o ochraně životního prostředí a předpisy EU nás nutí zabývat se čištěním odpadních vod v okolních obcích. Proto je zadán projekt KANALIZACE SKUTÍČKO, který přivede odpadní vody z obce na ČOV Skuteč. l Při provádění oprav komunikací musíme zajistit opravu kanalizačních poklopů, uličních vpustí a poklopů vodovodních šoupat a ventilů. Např.ul. Zvěřinova nebo Smetanova. l Na tyto projekty a práce je nutné vytvořit zdroje finančních prostředků. q Čistírna odpadních vod ročně vyčistí m 3 splaškových vod. Jak vidíte, cena vodného není pouze cenou za dopravu vody ve stávajícím potrubí. Cena stočného není pouze cena za vyčištění kubíků splaškových vod na čistírně. Jde o cenu vykalkulovanou z přesných čísel vedených v účetnictví. Výpočet ceny je přesně stanoven vzorcem a pravidly uvedenými v prováděcí vyhlášce č. 428/2001Sb. zákona č.274/2001sb. a jeho novele. Cena vodného a stočného je kontrolována každé tři roky Finančním ředitelstvím Hradec Králové. Provedené kontroly neshledaly žádné závažné pochybení ve výpočtu cen. Úprava cen vodného a stočného je vzhledem k již vyjmenovaným skutečnostem NUTNÁ a umožní tak další plynulý rozvoj skutečských vodovodů. V případě dalších dotazů k problematice cen vodného a stočného jsme vám k dispozici v naší kanceláři, nebo na telefonu č Jaroslav Kudrna, vedoucí MěVAK, s.r.o. Skuteč Sportovní hala získává konkrétní podobu V říjnu loňského roku jsme Vám poprvé představili návrh vizualizace nové sportovní haly, která by měla vyrůst ve sportovním areálu. Možná se ptáte, co se dělo dál. Vizualizace, kterou jste viděli, Vám přiblížila pouze venkovní podobu objektu. Uplynulé období bylo naplněno prací a jednáními nad uspořádáním jednotlivých vnitřních prostor. Zástupci města spolu s ing. arch. Křížkem navštívili několik podobných zařízení po celé republice (Kravaře, Nymburk, Brandýs nad Labem), kde získali cenné informace a zkušenosti s provozem. Již začátkem prosince tak mohl být zastupitelům města představen architektonický návrh celé haly. Ten na první pohled působí jako jednolitý objekt, uvnitř však bude budova rozdělena na tři prakticky nezávislé části. V hlavní největší středové části bude umístěna samotná sportovní hala, samozřejmě včetně potřebného zázemí v podobě šaten, nářa ovny, sociálního zařízení, technického zázemí a tribuny pro 150 sedících. Součástí této centrální části bude také vstupní recepce a kongresová hala. V krajních částech budou doplňkové služby. Na jedné straně vzniknou ubytovací prostory a gastro provozy. Na své si zde přijdou i příznivci bowlingu. Z druhé strany objektu jsou navrženy doplňkové prostory pro zřízení sauny, fitnes centra a na pronájem služeb, jako např. kadeřnictví, kosmetika, masáže, apod. Dále zde bude umístěn byt správce, příp. další ubytovací kapacity. V části pod střechou bude umístěno technické srdce haly, hovoříme o strojním zařízení vytápění vzduchotechnice a podobně. V případě získání dotací z Evropské unie v letech by výstavba haly probíhala najednou. Pokud bychom byli nuceni využít pouze prostředky z rozpočtu města, stavělo by se po etapách. Nejdříve střední část a v dalších letech, budou-li finance, i zbývající dvě. Co se týká exteriéru haly, park před sokolovnou a základní školou plánujeme zachovat. Úpravy by se dotkly pouze příjezdové cesty a vlastního přístupu do haly. Na místě tzv. Habalovy vily, kterou město odkoupilo, plánujeme vznik dostatečně velkého parkoviště jak pro sportovní halu, tak i pro zimní stadion a vůbec celý letní areál. Zadáno je zpracování posudku ohledně životního prostředí a začínají se zpracovávat podklady pro územní a stavební řízení. Předběžný termín podání žádosti q Na místě vily, kterou město odkoupilo, by mělo vzniknout parkoviště. o dotaci z EU je na podzim r V případě přidělení ji můžeme očekávat ve výši % uznatelných nákladů. Radek Zeman, tajemník MěÚ Věříme, že nás zima nepřekvapí V loňské nebývale dlouhé a na sníh bohaté zimní sezoně docházelo k některým problémům s údržbou místních komunikací ve městě. Abychom tyto problémy eliminovali, dochází pro nadcházející zimu k několika změnám. Chceme vás proto informovat o tom, jak bude zajiš ována zimní údržba v sezoně 2006/2007. Pluhování komunikací: část pracovník ZD Zderaz, část pracovník MěÚ Skuteč tel , posyp pracovník ZD Zderaz, pracovník MěÚ Skuteč - s vozem ČICHO tel Na posyp budeme využívat drobné kamenivo frakce 4/8, v případě náledí písek míchaný s posypovou solí. Materiál na posyp byl také navožen do plastových kontejnerů, které jsou rozmístěny ve městě především u kritických míst - Špitálek, ul. Strmá apod. Přednostně budou pluhovány a sypány problémové úseky -ul. Smetanova, ul. V. Nováka, ul. Husova, ul. Heydukova, ul. ČSA, Šraňk, Žáčkův kopec. V úsecích, kde není možné nasadit větší techniku, bude posyp zajištěn pracovníky města - ČICHO, příp. ručně - Poršova ul. (za MŠ), chodníky - propoj sídliště. Pohotovosti budou drženy dle potřeby v souvislosti s předpovědí počasí na nejbližší 3 dny. V souvislosti s prováděním zimní údržby komunikací se také obracíme na občany s prosbou, aby pokud možno při parkovaní aut brali ohled na ponechání prostoru na projetí techniky, která údržbu provádí. Připomínáme, že ze zákona spadá povinnost udržovat chodník přilehlý k nemovitosti na vlastníka budovy. Pokud budete potřebovat cokoli v souvislosti se zimní údržbou, obra te se na tel.: P. Bezděk, místostarosta, nebo odbor výstavby, Ing Šoltys , J. Schejbal Pavel Bezděk, místostarosta Schválený rozpočet na r Příjmy q Zatímco děti se sněhu nemohou dočkat, pro údržbu města je mírná zima víc než příznivá. POL NÁZEV v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 480, Daň z příjmů právnických osob , DPH ,00 Sdílené daně , Popl. za likvidaci kom. odpadu 1 850, Poplatek ze psů 163, Poplatek za užívání veřej.prostranství 45, Poplatek ze vstupného 36, Správní poplatky 184, Daň z nemovitostí 2 050, Nein.přij.dotace ze SR v rámci dot.vztahu 4 407, Neinvest.přijaté dotace od obcí 530,00 Příjmy za položku , Pěstební činnost 100, Ost.zálež.těžeb.průmyslu a energetiky 90, Ostatní záležitosti poz.komunikací 90, Hudební činnost 100, Filmová tvorba,distrib.,kina a shrom.audov 25, Činnosti knihovnické 130, Činnosti muzeí a galerií 20, Ost. záležitosti kultury 40, Ost.zálež.sdělovacích prostředků 50, Zájmová činnost v kultuře 400, Bytové hospodářství 6 357, Nebytové hospodářství 5 257, Pohřebnictví 130, Komunální služby a územní rozvoj j.n , Využívání a zneškodňování kom.odpadu 280, Bezpečnost a veřejný pořádek 250, Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 50,00 Příjmy za oddíl - paragraf ,00 Zapojení výsledku hospodaření Příjmy - celkem ,70 Výdaje ORJ 1 - kancelář starosty 1 180,00 ORJ 2 - kancelář místostarosty 4 192,00 ORJ 3 - tajemník 1 366,20 ORJ 4 - odbor ekonomický ,70 ORJ 5 - odbor sociální 600,00 ORJ 6 - odbor výstavby 7 753,00 ORJ 8 - odbor kultury a školství 8 990,80 Celkem výdaje za ORJ ,70 Ostatní a kapitálové výdaje celkem ,00 Výdaje - celkem ,70

4 STRANA 4 SKUTEČSKÉ NOVINY Jaký je volný čas našich dětí? q Soustředění mladých hokejových nadějí. q Z besídky ZŠ Smetanova Zájmová činnost dětí a mládeže - téma, o kterém se hovoří dnes a denně. Ostatně to asi známe i z vlastní rodiny: "vypni tu televizi", "nese pořád u počítače!", podobné pokyny čas od času udílí svým dětem asi každý. Jakou úlohu sehrává v této oblasti stát, kraj i obec? A jak jsme na tom ve Skutči? Na tyto otázky si dnes zkusíme odpovědět. Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže do roku 2007 byla přijata vládou ČR 7. dubna 2003 a navazuje na priority a hlavní myšlenky Bílé knihy Evropské komise o mládeži (přijata v listopadu 2001) a rozvíjí je na podmínky ČR. Vzhledem k tomu, že jmenovaná koncepce má 52 stran, zmíním se pouze o některých jejích aspektech. Pochopitelně se podrobně věnuje práci škol a školských zařízení. Mimo zájmové vzdělávání postihuje zařazení nadpředmětových okruhů do rámcových vzdělávacích programů, jako např. - osvojení základních sociálních dovedností - kvalita mezilidských vztahů, morální normy, - hodnoty demokracie - obsah a nezadatelnost lidských práv - výchova ke zdravému životnímu stylu atd. Dočtete se zde 4 základní vlastnosti, které by děti v budoucnu neměly postrádat. Měly by být a) samostatné - schopné rozhodovat se a řídit svůj osobní a společenský život jednotlivce i člena společnosti b) solidární - schopné projevit zájem o ostatní, jednat spolu s nimi a v jejich prospěch, sdílet jejich zájmy c) zodpovědné - schopné nést zodpovědnost za své činy, plnit své úkoly a dokončit vše, co začnou d) svědomité - schopné určit si morální hodnoty, určitý podnět nebo ideál a jednat podle nich. V oblasti vytváření nabídky volnočasových aktivit je nepostradatelná práce školních klubů a družin, stejně jako základních uměleckých škol. Ty jsou silně zastoupeny v každém regionu a pro svůj význam také podporovány státními dotacemi. Ze školských zařízení zabývajících se volným časem dětí a mládeže zaujímají největší objem činností střediska pro volný čas - Domovy dětí a mládeže a q Děti z HUPSu při čertovském běsnění. q Skautské tábory - nejen zábava, ale i práce. Střediska zájmových činností. V ČR jsou jich necelé tři stovky. V jejich činnosti nadále přetrvává jako dominantní práce zájmových útvarů (kroužky a kluby) a v tom se jejich aktivity duplují s již existujícími zájmovými kroužky na školách. Velkým problémem zůstává toxikomanie. Děti s kvalitním sociokulturním zázemím se již však ve značné míře dokáží nebezpečí drog vyhnout. Z rozsáhlých celorepublikových výzkumů dále také vyplývá, že děti a mládež nemají nadále dostatek pohybu. Tolik z pohledu státu, který je zodpovědný za vytváření podmínek pro rozvoj mladé generace. Stejnou zodpovědnost by měly nést také kraje a následně města i jednotlivé obce. Ve Skutči se oblast práce s dětmi a mládeží dá rozdělit do několika kategorií: - zájmové kroužky na školách - sportovní oddíly - základní umělecká škola - spolková činnost - kulturní aktivity (KD, knihovna, muzeum) Množství kroužků je opravdu značné. Na ZŠ Komenského jsou to: kroužek ručních prací, práce na PC, kroužek výtvarný, jazykový, pěvecký, sportovní, přírodovědný a floorbal. Mezi nepovinnými předměty tu najdete i práci s integrovanými žáky. Také při ZŠ Smetanova pracují zájmové kroužky: keramický, kroužek country tanců, mažoretky, pěvecký kroužek, práce na PC a kroužek dramatický. Obě školy navíc pořádají řadu soutěží, ú- častní se olympiád, turnajů a závodů a spolupracují s knihovnou i ostatními institucemi. Informace o mimoškolní činnosti i kroužcích najdete na: a Zajímavé aktivity pro hůře přizpůsobivé nebo handicapované děti nabízí ve své mimoškolní činnosti základní škola speciální. Také co se týče sportovních oddílů, je na výběr z několika možností: hokej, fotbal, basketbal, volejbal, nohejbal, plavecký oddíl, stolní tenis, tenisový oddíl, karate. Celkem se v těchto oddílech sdružuje cca 300 dětí. Základní umělecká škola nabízí široké spektrum - od výuky hry na jednotlivé hudební nástroje, přes pěvecké sbory, dechový i další soubory až po obor výtvarný, taneční a literárně dramatický. To své si najde každý uchazeč a až na výjimky nikdo neodejde od zápisu "s nepořízenou". Rybáři, hasiči, skauti - to vše jsou zájmové spolky, které nepohrdnou žádným novým členem, má-li smysl pro týmovou práci. Tyto organizace (dá se říct zábavnou formou) vychovávají své mladé členy, umožňují jim dělat to co je baví a výsledky své činnosti prezentovat na veřejnosti. Vedle shora jmenovaných možností jsou zde pro děti ze Skutče a okolí pořádány další kulturní a společenské akce v městské knihovně, muzeu, kulturním domě nebo jinde. Jmenujme např. Noc s Andersenem, drakyádu na Štěpánově, Doupníkův branný Skutečská speciální základní škola získala 3 milionový grant z EU Ve snaze neustále zlepšovat úroveň Speciální základní školy a změnit léty zakořeněný názor na bývalé zvláštní školy, vedení skutečské školy již podruhé zareagovalo na vypsané výzvy. Původně měla projekt zpracovávat soukromá firma, ta však zakázku s ohledem na krátký termín odevzdání odmítla. A tak se této nelehké práce zhostilo přímo vedení školy. A zdá se, že ředitelka Bc. Eva Rybenská, zástupce Mgr. Petr Vtípil i jejich spolupracovníci se s úkolem vypořádali na výbornou. Výsledek je více než potěšitelný. Program s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se MŠMT rozhodlo podpořit částkou ,- Kč. Není pochyb, že nyní dojde naplnění i vlastní název projektu: Život nekončí základním vzděláním - "Jedeme dál". q Hodina rehabilitace a zdravotní TV závod ve Ž árci, pálení čarodějnic nebo dětský den. Sportoviště nabízejí bruslení pro veřejnost, plavecký bazén, kurty nebo umělou trávu. Pravdou je, že některé z aktivit, které jsme vyjmenovali s sebou přinášejí různé finanční zatížení. Někdy větší např. u členů HC Skuteč, někdy menší nebo žádné jako u spolků nebo ve školních kroužcích. Domnívám se tedy a snad se mnou budete souhlasit, že děti, které mají zájem dělat sport, hudbu, nebo se věnovat jiným koníčkům a aktivitám, mají na Skutečsku dostatek příležitostí. Lenka Balounová, odbor kultury a školství Co se tedy nyní na speciální škole začne dít? Zahájení projektu je naplánováno hned od 1. ledna Realizace se souběžně rozjede v několika oblastech. Předně to bude zahájení dalšího vzdělávání pedagogického sboru, vybavování školy novou výpočetní technikou a příslušným softwarem. Ten umožní začít s výukou základních jazykových znalostí cizího jazyka, zahájit zájmové kurzy informatiky a tvorbu výukových programů pro těžce handicapované žáky a internet bude zpřístupněn všem žákům. Výrazné změny k lepšímu zaznamenají odborné u- čebny - především dílenské prostory. Nově vybaveny budou technické dílny, dílny pěstitelských prací a dílna domácích prací (a to jak prostorově, tak nejmodernějším vybavením a pomůckami). To jsou věci, které budou patrné na první pohled. O průběhu projektu s předběžným termínem ukončení do bude škola informovat na svých webových stránkách. Pokusme se ale stručně - charakteristikou ze žádosti - shrnout jeho základní myšlenku. Je zaměřen na rozvíjení klíčových kompetencí v oblasti řešení problémů (rozvíjení schopnosti vnímat nejrůznější problémové q Škola v přírodě q Zážitkový kurz školy situace ve škole i mimo ni, pochopit a přemýšlet o nesrovnalostech), občanské (naučit se vážit si druhých lidí, chápat zákony a společenské normy, vnímat požadavky na kvalitní životní prostředí a zdravý životní styl), v oblasti informační a komunikační, v oblasti komunikační včetně jazykové průpravy, v oblasti počítačové gramotnosti jakožto předpokladu pro lepší pracovní uplatnění (dosažení schopnosti orientovat se, vyhledávat a využívat q Cyklistické závody pořádá ZŠ Komenského. potřebné informace a informační zdroje) a v neposlední řadě v oblasti pracovní. Dalším zaměřením projektu je vytváření stejných příležitostí pro všechny v tom smyslu, že handicapovaní žáci budou mít stejnou šanci dosahovat co nejlepších výsledků a vytvářet si co nejlepší vyhlídky pro následné životní uplatnění. Projekt je také zacílen na další vzdělávání pedagogických pracovníků, které významným způsobem bude ovlivňovat práci s handicapovanými žáky v oblasti počítačové gramotnosti, ve využívání informačních a komunikačních technologií ve školním vzdělávacím programu, v tvorbě výukových materiálů a prezentací určených dětem, v přípravě projektového vyučování, v oblasti zlepšování jazykové vybavenosti, v práci s minoritní skupinou, v oblasti náročných životních situacích dítěte, v oblasti poradenských služeb. Získáním shora uvedené dotace však všechno teprve začíná. A to nejen práce s jeho realizací, ale neméně náročná evidence a následné vyúčtování svěřených prostředků. Přejeme tedy celé speciální škole, a se jim práce daří a výsledky přinášejí jen radost. Lenka Balounová, odbor kultury a školství

5 SKUTEČSKÉ NOVINY STRANA 5 Prarodiče vyprávějí S novým rokem se ve Skutečských novinách objevuje nová rubrika. Celý rok (a v případě zájmu i déle) se jejím prostřednictvím budete moci "zaposlouchat" do vyprávění našich babiček a dědečků, kteří pamatují život ve Skutči nebo okolních obcích v časech, kdy jsme po většině ještě "chodili po houbách". Máte-li i ve Vaší rodině pamětníka nebo vypravěče, který by se o svůj životní příběh, jeho zajímavou e- tapu či příhodu chtěl podělit s ostatními, kontaktujte redakci SN. Děkujeme a na další náměty se těšíme. Lenka Balounová, redakce SN Dělat kytičky byla hezká a čistá práce Vyprávění paní Zdeňky Fiedlerové z domova důchodců Narodila jsem se ve Skutči, bydleli jsme na rohu ve Šraňku. Rodiče měli v té době obvyklé zaměstnání - tatínek se živil ševcovinou a maminka vyšíváním. V té době to byla asi nejčastější práce. Ve 28 jsem se vdala a 4 roky na to jsem se přestěhovala do Pardubic. Po téměř 50 letech jsem se vrátila zpátky do Skutče. Dnes je mi 84 let a často se ohlížím zpátky, do doby svých mladých let. Poté co jsem vyšla ze základní školy, jsem nastoupila do vyšívačské školy. (O té nám příště bude více vyprávět paní Marková - pozn. redakce) Víte, měla jsem jiné sny, odmala jsem chtěla být učitelkou ručních prací, ale rodiče mi brzy zemřeli a tak jsem musela hned pracovat. Do vyšívačské školy jsem chodila dva roky a tím druhým rokem se tam už nechaly vydělat nějaké peníze. Tehdy totiž ještě nebylo strojové vyšívání, ale vše se dělalo ručně. Krásné kombinace, ručně vyšívané kapesníčky a- pod. Dámy z ministerstva si u nás nechávaly vyšívat šaty a to jsme si vydělaly víc, než kdyby zakázku zprostředkoval faktor. Potom jsem se dozvěděla, že bude ve Skutči nová kytičkárna. To bylo v době, kdy nás začali zabírat Němci. Nacházela se v budově dnešního městského muzea. Dům patřil Práškovým a jejich dcera si, jak víte, vzala Vítězslava Nováka. Na prázdniny přijížděli do Skutče. Oni bydleli nahoře a my jsme byly dole. V jedné dílně byla kytičkárna a v druhé byla pestíkárna. Dělat kytičky byla hezká a čistá práce. Pracovaly jsme především s látkou. Tehdy byla taková sezóna, že na šatech i na kostýmech se nosily kožené nebo látkové kytičky. Do plesu nešla žádná žena bez kytičky na šatech. Do váziček jsme dělaly kytičky papírové. Zaměstnáno nás tam bylo asi 15, ale mnoho dalších žen pracovalo doma. S panem Novákem jsme se potkávaly často. Mohu Vám vyprávět i jednu humornou příhodu z té doby. Vítězslav Novák s manželkou chodili denně na vycházku. Nevěřili byste, jakou tůru dělali. Vyšli odtud na Štěpánov, pak do Zbožnova a kolem hřbitova zpátky do Skutče - každý den! Měli s sebou pejska Paletku a ta šla s nimi. Při práci jsme si rády zpívaly, ale paní Novákovou jsme to měly zakázané. Jednou přišla a říkala: "Prosím Vás, nezpívejte! Mistr má slabé nervy." Tak jsme si, aby pan šéf neměl nepříjemnosti, zavíraly dveře, když jsme chtěly zpívat. Jednou, když moje kolegyně byla na chodbě u vodovodu, šel mistr ze schodů dolů. Slušně ho pozdravila, on odpověděl a povídá: "Prosím Vás, nešel tudy náš Petříček?" A Tonička povídá, "Nešel, a- korát pes tu běžel" A mistr na to říká: "Děkuji, to Okresní soutěžní výstava králíků Skuteč 2006 Okresní výstava, kterou každým rokem pořádá ZO Českého svazu chovatelů ve Skutči, proběhla ve Skutči 18. listopadu Nepatříte-li k návštěvníkům podobných výstav, možná Vás k účasti nalákají níže uvedené údaje. Do Skutče zavítalo 36 vystavovatelů z 10 základních organizací. Ty se umístily v následujícím výsledném pořadí: 1. Hrochův Týnec, 2. Tuněchody, 3. Hlinsko, 4. Chrudim, 5. Slatiňany, 6. Rabštejnská Lhota, 7. Proseč, 8. Skuteč, 9. Orel, 10. Prosetín. Vystaveno bylo 207 králíků 16 různých plemen. Do dalších chovů bylo prodáno 24 králíků. Všechny vystavené "ušáky" si přišlo prohlédnout 83 dospělých návštěvníků a 57 dětí. Ocenění pro vystavovatele Čestná cena města Skutče: Pražanová Nikola, Hlinsko Nejlepší kolekce: Hrabal P., Hrochův Týnec Nejlepší kolekce mlá at: Hrdý V., Orel Nejlepší samec: Pecka M., Rabštejnská Lhota Nejlepší samice: Vaníček, Heřm. Městec Čestné ceny: Daněk R. Holetín, Král Vl. Slatiňany, Dědourek Fr. Slatiňany, Pražan Jos. Hlinsko, Borovec J. Hostovice, Zvára J. Mířetín, Vodička B. Hlinsko, Gruna Jar. Srní Putovní pohár ZO putoval do Hrochova Týnce. byl náš Petříček." Tonička se pak smála, že ani nebyla schopna přestat. Petříček byl totiž štěňátko od Paletky a my jsme ho ještě neznaly, přijeli s ním q Paní Fiedlerovou můžete navštívit v domově důchodců, umí hezky vyprávět. tehdy poprvé. Paletka byla celá bílá, Petříček naopak černý. (Správné jméno druhého pejska bylo Pedro, tedy Pedříček, ale mohlo znít jako Petříček - poznámka redakce). Někdy jsme dělaly i zakázky do ciziny. Jednou jsme měly vyrábět i lístečky na vánoční větvičky a dekorace od Ameriky. Postupem doby však byly podmínky horší a dodávat do ciziny se mohlo, pouze, když šlo o zakázku kompenzační, tzn. že odběratel musel za naše zboží dodat do republiky něco, co zde chybělo. Vzpomínám si, že tenkrát nám američané dodali deštníkové dráty. Po dvou letech práce jsme mohly získat i výuční list, pokud bychom nastoupily do pokračovací školy. Tak jsem ještě s jednou kolegyní šla - tehdy to bylo v chlapecké škole. Po půl roce mi však onemocněla maminka a tak jsem školu přerušila a začala pracovat doma. Bohužel mi oba rodiče brzy zemřeli a tak můžu říct, že mé mládí bylo opravdu těžké. Později se pak kytičkárna stěhovala do Hošpesovy továrny (tj. za vilou na Komenského náměstí). Tam byla provozována až do znárodňování. Náš šéf, pan Fronk, se svou paní pak odešel pracovat jako národní správce do Horní Poustevny v pohraničí, kde se tato výroba soustře ovala. Jak jsem již řekla, doba to nebyla lehká. Dnes by si to děti ani neuměly představit. Pěkné vzpomínky si však v paměti člověk zachová. Práce v kytičkárně k nim určitě patří. JÍZDNÍ ŘÁDY ČD PLATNÉ OD Směr Ž árec u Skutče 5.08 jede v prac. dny, nejede jede denně a nejede a jede v prac. dny, nejede jede v prac. dny, nejede jede v so a v ne a jede denně jede denně jede denně jede denně jede v so a ne a , nejede 24. a jede v so a v ne, nejede 24.,25. a , 8. a 29.4., 6.5., 5. a 6.7., a jede denně, nejede 24. a jede denně, nejede 24. a Podmínky k přijetí do penzionu ve Skutči Stále se opakují stejné dotazy k podmínkám přijetí do Penzionu ve Skutči. A stále na stejné dotazy odpovídáme. Pokud se ptá občan neznalý dokumentů rady a zastupitelstva, tak je to normální a rádi odpovíme. Pokud se ale na to samé ptá členka zastupitelstva, která má tyto podklady k dispozici, tak je to divné, ale přesto rádi odpovíme. Pár slov o Penzionu. Funguje včetně pečovatelské služby již 10 let. A deset let město dotuje jeho činnost cca ,-Kč ročně. Tedy každý občan Skutče se takto nepřímo podílí na jeho financování. Jistě je to služba potřebná, ale také náročná na práci i finance. Budova Penzionu byla pořízena za cca 36,6 milionu, roční odpisy jsou 1,4 milionu. Každoročně město hradí i údržbu a opravy této budovy. Je tedy jen logické, že občané, kteří nemají trvalé bydliště ve Skutči jsou seznámeni s tím, že v případě přijetí do penzionu budou skládat částku ,-Kč jako příspěvek na úhradu pobytu v penzionu. Tato částka je rozložena na 5 let a v případě ukončení pobytu se poměrná část vrací. O této částce je řádně účtováno a každý rok se jedna pětina "rozpouští" do nákladů. V současné době jsou v penzionu dva klienti, kteří podléhají nutnosti složit příspěvek na provoz. Toto je poměrně složité, ale jsme připraveni každému, kdo projeví zájem, odpovědět přímo u nás. Ale k nám moc návštěv nechodí. Málokdy nás někdo pochválí, ale Odjezdy ze stanice Skuteč Směr Polička o to více je drbů a pomluv. Ale to jsem odbočil. Nový zákon o sociálních službách již nebude "znát" termín penzion. Dojde tedy od k převodu na domov pro seniory. Zákon stanovuje (zatím) tříleté přechodné období, kdy vše zůstává při starém a obě strany (klienti i SeniorCentrum) mají čas na řešení otázky, jak dál. Padne tedy i padesátitisícový příspěvek na pobyt pro neskutečské občany. Ale kupodivu je problém obsadit volné místo na penzionu. Zájemci z pořadníku nemají najednou zájem. Jsou tedy po odmítnutí přesunováni na jeho konec. Pro bližší informace jsem Vám kdykoli k dispozici. Josef Tumpach, ředitel SeniorCentra Skuteč Změny v městském muzeu Od dochází v Městském muzeu ve Skutči ke dvěma významným změnám, které se přímo dotýkají našich návštěvníků. V první řadě musím zmínit zavedení sezónního provozu v muzeu. Od nového roku bude v muzeu návštěvnická sezóna vždy od počátku dubna do konce září a pak se muzeum otevře ještě v prosinci s tradiční vánoční výstavou. Pro badatele, kteří v muzeu chtějí získávat informace pro studijní účely, nebo si chtějí zapůjčit knihy z muzejní knihovny, bude otevřeno vždy v pátek v běžných otevíracích hodinách muzea (9-12, hodin). Pracovníci muzea se budou v době, kdy bude muzeum pro návštěvníky uzavřeno, věnovat práci se sbírkami v odloučeném centrálním depozitáři (inventarizace, o- šetřování, digitalizace a evidence sbírkových předmětů...). Druhá změna se týká vybírání vstupného. Dosud bylo vstupné vybíráno dvousložkově: jedno vstupné do stálých expozic ve výši 10,- Kč pro dospělého Londýn - Paříž Letošní adventní čas trávilo dvacet jedna studentů našeho gymnázia ve vánočně vyzdobeném Londýně a Paříži. Měli jsme mimořádné štěstí na nečekaně slunečné počasí, takže nic nestálo v cestě, aby byl splněn velmi bohatý a náročný program. V úterý, 5.12., v čase, kdy se rodiny připravují na návštěvu Mikuláše, čerta a anděla odjížděli studenti luxusním autobusem Student agency přes Německo a Belgii směrem do Velké Británie. Lamanšský průplav jsme překonali rychlovlakem následující den v časných ranních hodinách. Cesta vlakem trvala asi půl hodiny a byla rychlejší než přeprava trajektem. (dokončení na str. 8) návštěvníka, 5,- Kč pro dítě ve věku 6-15 let a druhé vstupné ve stejné výši na krátkodobou aktuální výstavu. Nově bude vstupné vybíráno pouze jednou podle níže uvedené tabulky a návštěvník v muzeu navštíví výstavy a expozice podle vlastního zájmu. Nově vybírané vstupné: Dospělí: 20,- Kč Děti 6-15 let: 10,- Kč Organizované školní výpravy: 5,- Kč 50 % sleva: držitelé průkazů ZTP a ZTP/P (v případě ZTP/P se sleva vztahuje i na průvodce) Zdarma: děti do 6 let věku, držitelé průkazů AMG, ICOM, NPÚ, pedagogický dozor při organizovaných školních výpravách Vstupné na koncerty a přednášky: 30,- Kč, děti do 15 let zdarma. Těšíme se na Vaši návštěvu a doufáme, že nám i v roce 2007 zachováte svou přízeň. Jana Boháčová, Městské muzeum Skuteč Školička ve Ž árci se mění k nepoznání Po celý rok jsme pracovali na zkrášlení a zútulnění školičky. Naše finanční možnosti nejsou nikterak veliké, ale i přesto u nás zaznamenáte nemalé změny. Jsme rádi za každý sponzorský dar, výpomoc. Chtěli bychom veřejně poděkovat všem, rodičům a přátelům školy, kteří se nám snažili pomoci. Děkujeme. Jmenovitě děkujeme tatínkovi Romanu Skálovi ze Ž árce za příspěvek na 3 nová lehátka do mateřské školy. Tatínkovi Radku Kašparovi ze Ž árce za cenné hračky pod stromeček a panu Janu Dostálovi ze Ž árce za dvě krásné andulky. Celý rok nám vychází vstříc kolektiv městského úřadu. Jim patří veliké poděkování. Přejeme všem do nového roku hodně zdraví, sil, radosti, lásky a pohody. Kolektiv ZŠ a MŠ Ž árec u Skutče 5.25 jede v prac.dny, nejede jede denně, nejede a jede denně 9.25 jede v so a ne a , nejede 24. a jede denně jede denně jede v prac. dny jede denně jede denně jede v prac. dny jede denně, nejede 24. a jede denně, nejede 24. a Česká republika v číslech Rozloha km 2 Počet obyvatel Délka hranic ,4 km Hustota obyvatel obyv./km 2 (údaje ze začátku r. 2006) Bližší informace o spojích zjistíte tel. ve stanicích ČD ve Skutči: nebo ve Ž árci

6 STRANA 6 SKUTEČSKÉ NOVINY Oprava kostelů skutečské farnosti Jsou tomu už čtyři roky, co se kolem děkanského kostela poprvé objevilo lešení a začalo se s opravou shnilé střechy. Dnes je opravena nejen střecha, ale je z ní odvedena i deš ová voda, která podmáčela obvodové zdi a kostel díky nově opravené a natřené fasádě hezky září. Taková představa byla na začátku oprav pouze snem, kterému jsem ani moc nevěřil. Protože jsme byli finančně závislí na pomoci Ministerstva kultury ČR, nikdy jsme nevěděli, zda budeme moci příští rok pokračovat. Proto se opravovalo postupně a někdy se muselo lešení stavět i dvakrát. Celková vnější obnova kostela ve výši 6,5 mil. korun by se však nemohla realizovat nejen bez dotací z ministerstva, ale ani bez vstřícnosti minulého zastupitelstva města, Biskupství kralovéhradeckého a některých nejen skutečských podnikatelů. Moc nám pomohlo i bezplatné zapůjčení lešení z jiné farnosti. V neposlední řadě je však také třeba připomenout, že se na o- pravě výrazně podíleli i sami věřící. Nejen, že brigádnicky pomáhali, ale každou poslední neděli v měsíci přispívali na tuto opravu. Fakt, že za 5 let vybrali ,- Kč, je myslím hoden obdivu a je výrazem jejich štědrosti i úcty k chrámu, který jim předkové zanechali. Jsem však vděčný i mnoha lidem, kteří nenavštěvují bohoslužby, ale na opravě kostela jim záleží a mají radost, když jejich nejvýznamnější památka hezky vypadá. q Jak vidíte, opravy všech částí střechy kostela byly prováděny důkladně. V příštím roce bychom rádi dokončili opravu soklu kostela, vylepšili ciferník u věžních hodin a především upravili terén kolem kostela předlážděním a zatravněním. Pokud se vše podaří, chtěli bychom toto pěkné a klidné místo zpřístupnit i širší veřejnosti, aby si tu ve stínu lip mohl každý odpočinout. V minulém roce se opravovalo i u lažanského kostela sv. Václava. Přestože se na první pohled nic nezměnilo, kostelu se výrazně pomohlo. Bylo totiž dokončeno odvodnění kolem kostela, které má snížit vlhkost obvodových zdí. Protože se jednalo o významnou historickou lokalitu, musel tomuto zásahu předcházet nákladný archeologický průzkum. I díky průzkumu stály celkové opravy za 2 roky ,- Kč. Většinu peněz jsme dostali z grantů Pardubického kraje a kromě farnosti, která se podílela ,- Kč, ochotně pomohli i lažanští podnikatelé. Velmi si vážím pozornosti místních lidí, kteří se sami nabídli brigádnicky pomoci. Zájem o přednášku o archeologickém průzkumu PhDr. Jana Frolíka byl jasným důkazem, že si této významné památky opravdu váží. I když oprava památek není hlavním posláním kněze, jsem rád, že se i já mohu společně s Vámi podílet na zkrášlování našeho města. Proto bych rád vyjádřil dík všem, kteří mi v této práci jakkoli pomáhají. I Váš zájem je mi povzbuzením. P. Jan Uhlíř Knižní novinky z městské knihovny Knížky pro děti: STROUD, Jonathan: Bartimaeova trilogie: 1. Amulet Samarkandu, 2. Golemovo oko, 3. Ptolemaiova brána. - Na londýnských náměstích i v pražských uličkách, v kancelářích Whitehallu i v kryptě hluboko pod zemí ohrožují naše hrdiny nejen démoni, politické intriky, členové Noční policie a vzájemná rivalita, ale také tajemný golem a šílený ifrit. Zdá se, že nadcházejí zajímavé časy... Pro čtenáře od 10 let - a to je jen jedna z nich, další novinky čekají na zpracování Naučná literatura pro dospělé: ŠIŠKA, Vladimír: Historické miniatury - 28 historických miniatur nabízejících netradiční pohled na oponu dějin 20. století. Politické osobnosti jak je neznáte... BUDINSKÝ, Libor: Sebevraždy slavných - Lidé slavní nebo alespoň s velkým tvůrčím potenciálem, kteří náhle dorazili na životní křižovatku, z níž vykročili tou jedinou, neodvratitelnou cestou smrti. Co je vedlo k tomu, že se jim život zdál natolik bolestný a k neunesení? MECKELBURG, Ernst: Důkazy z onoho světa - Více než šedesát událostí, jejichž tematika byla často předváděna s podtextem senzačnosti a s palcovými titulky na předních stránkách světových deníků. Kniha přináší přehledné důkazy o tom, že i dnešní věda se doslova na každém kroku setkává s nepochopitelnými jevy, jež se vymykají zákonům klasické fyziky. CHALOUPKA, Vít: Tělo jako dukaz v novém tisíciletí : dělená strava v praxi - Čtenář se dozví o speciálním složení dělené stravy pro sportovce, těhotné ženy, pro děti, pro staré lidi, pro nemocné a získá návod, jak ovlivnit tělesnou a duševní kondici. Text je doplněn recepty. Beletrie pro dospělé: Pro ženy: OBERMANNOVÁ, Irena: Deník šílené milenky - Volné pokračování bestselleru Deník šílené manželky. Xenie, její dvě dcery, jejich lapálie s muži i se životem vůbec - a k tomu všemu tajemný nález zakázané knihy... Kniha vypráví o všech milenkách i manželkách, které si myslí, že jsou šílené, o divokém, zakázaném ženství, ale také o nutnosti porozumění mezi ženami a muži. Deník šílené milenky je strhující příběh plný tajemství. HOFMANN, Corinne: Zpátky z Afriky Zcela bez Lokálka - zážitek pro ty, kteří se chtějí bavit Představovat hradeckou LOKÁLKU by bylo (jak by asi řekli přátelé nejvěrnější) nošením piva Na Růžek. LOKÁLKA vznikla 15. ledna 1974, takže právě aktuálně slaví už své 33 narozeniny. Po celou dobu si zachovává svůj oblíbený hudební i slovní stylový rámec. Skalní příznivci (a není jich rozhodně málo) vědí, že i v hudební produkci souboru významně dominuje parodie, humor a satira a to především na známé hity z oblasti country a pop music. Sami o sobě tvrdí, že hrají "Tragédy country" a vzhledem k tomu, že baví posluchače víc než tři desítky let, by bylo naprosto nesmyslné jim to vyvracet. Tuto pestrobarevnou koláž doplňuje zdařile i vlastní tvorba, která vychází především z pera kapelníka Ladislava Straky. Jedinečný a neotřelý styl velice záhy vynesl Lokálku až do folkových výšin a soubor se za ta léta stal neoddělitelnou součástí známých a uznávaných domácích festivalů folkové, trampské a country hudby, a to v působnosti celé české republiky. Diváci a posluchači znají Lokálku velice dobře, nebo skutečným hlavním těžištěm její aktivity jsou především samostatná koncertní vystoupení. Jejich koncerty jsou zážitkem pro ty, co se chtějí bavit. Tak tedy, nepřehlédněte plakáty a určitě přij te na koncert - učinilo tak mnoho lidí a věřte, že odcházeli spokojeni. Možná i proto, že si Lokálka umí dělat legraci i sama ze sebe, o čemž svědčí i varování na jejich stránkách: "Tato parta "rozverných staříků" sice nemá nouzi o posluchače, ale máte-li možnost jít na koncert už nyní, zbytečně to, vzhledem k věku a chatrnému zdraví některých protagonistů, neodkládejte." /bal/ q Skutečskému publiku se Lokálka představí po sedmileté přestávce v úterý 23. ledna od 19 hodin. ZUŠ V. Nováka ve Skutči zve na ŽÁKOVSKÝ KONCERT spojený se školním kolem soutěže ZUŠ - obor komorní hra v úterý od 17 hodin prostředků, bez povolení k pobytu se vrací Corinne se svou dcerkou z Keni do Švýcarska. Za pomocí své matky začíná boj s ú- řady. Manžel je nezvěstný, a tak se snaží i na dálku podporovat svou africkou rodinu. Časem se jí podaří získat povolení k pobytu, práci i vlastní byt. Najde si nového přítele a vydává své zážitky z Keni, které mají mimořádný ohlas... Romány a napětí: RIEBE, Brigitte: Palác modrých delfínů - Slavný mýtus o krétském labyrintu, o Theseovi a Minotaurovi. STEEL, Daniele: Zázrak - Nad Kalifornií se přežene ničivá bouře. Uprostřed spouště, kterou napáchala, se zrodí přátelství tří osamělých lidí. Tesaře Jacka, který se vyhýbá ženám, učitelky Maggie, která se vzpamatovává z rozvodu a smrti syna a úspěšného obchodníka Quinna, který čeká až mu vyrobí v Amsterodamu luxusní jachtu, se kterou chce obeplout svět a tak si splnit svůj dávný sen... MURPHY, Margaret:Předivo stínů - Tři zločiny. Dva mrtví. Jediná šance. Žena ubitá ve vlastním domě k smrti, zatímco její dítě spí nahoře v ložnici. Chladnokrevně zavražděný muž. Zkorumpovaný policajt. To je jen malá ochutnávka našeho MENU, které vám nabízí Městská knihovna ve Skutči. Další informace o novinkách hledejte na webu knihovny v ON-LINE katalogu v sekci Knižní novinky Z. Škrochová, Městská knihovna Skuteč MOUDRO Byl jednou jeden mladý pár s chlapcem ve věku 12 let. Rozhodli se cestovat, pracovat a poznávat svět. A tak se rozjeli do světa se svým oslem. Přijeli do první vesnice, lid jejich příchod komentoval: "Podívejte se na toho nevychovaného chlapce.. on na oslu a chudáci unavení rodiče pešky. Že to tak nechají." A tak manželka řekla manželovi: "Nedovolme, a mluví špatně o našem synovi." Manžel sundal dítě a sám nasedl na osla. Přijeli do druhé vesnice. Lid bručel. "Podívejte na toho nestoudného otce! Nechá manželku a syna trápit se pěšky, zatímco on se veze na oslu." Tak muž sestoupil a KULTURNÍ KALENDÁŘK města Skuteč Žij podle své víry nechal posadit manželku. On se synem vedli osla za uzdu. Přijeli do třetí vesnice a lid o- pět komentoval: "Chudák muž! Po namáhavé celodenní práci nechá sedět manželku na oslu. A chudák chlapec! Jak nešlechetnou matku má!" A tak se rozhodli sednout na osla všichni tři. Znovu vyrazili na pou. Když přijeli do čtvrté vesnice, zaslechli, co si říkal lid. "Jsou to bestie. Umořili by osla k mrti, místo aby sestoupili a šli svorně vedle něho." Ale v další vesnici nemohli uvěřit svým uším, když slyšeli: "Hele, to jsou ti tři idioti, co kráčejí pěšky, i když mají osla,který je může nést!" LEDEN 2007 Sobota 6. ledna hodin Tříkrálový ples První ples společenské sezóny r se tradičně ponese ve sváteční atmosféře. K tomu přispěje také produkce hudební skupiny Galaxie. Těšit se můžete na předtančení i bohatou tombolu. Předprodej vstupenek proběhne v Květinářství p. Sokola od Cena vstupenky včetně místenky činí 50,- Kč Sobota 13. ledna - 19 hodin Závěrečný VĚNEČEK tanečních Pro absolventy tanečních, jejich příbuzné a známé je připraven závěrečný "Věneček". Chybět nebude předtančení a živá produkce hudební skupiny Garant z Pardubic. Vstupné 50,- Kč Pátek 26. ledna hodin Rybářský ples V plesové sezóně nemůže chybět tradiční Rybářský ples. Na tom letošním hudební produkci zajistí skupina MAT 4 pod vedením p. Merkla. Připraveno pro Vás bude chutné občerstvení i tradiční tombola. Cena vstupenky včetně místenky 55,- Kč Připravujeme na únor: Plesy: Ples Junáka, Dětský karneval, Maturitní ples Biskupského gymnázia Skuteč František Nedvěd & Josef Náhlovský - zbrusu nový hudebně zábavný pořad TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Bu te milosrdní a přispějte do sbírky, která pomůže. Pomozme lidem v nouzi. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA ve Skutči a v okolí proběhne od hodin. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2007 bude použit na pomoc organizovanou ČKCH a část na potřeby Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby Hlinsko. Letos proběhne nově Tříkrálová sbírka také v Lešanech a Hněvěticích. Děkujeme. Z českých tradic Dary tří králů Zlato, kadidlo a myrha, to byly dary, které malému Ježíškovi přinesli sv. Tři králové. Co přesně tyto dary představovaly se můžeme dnes jen domnívat. Jisté ale je, že všechny tyto dary byly v tehdejší době nejen velmi drahé, ale i cenné pro svou léčivou sílu. Zlato je a samozřejmě i vždy bylo nejušlechtilejším kovem a symbolem bohatství. Kadidlo bylo díky své vůni, navozující slavnostní atmosféru, v mnoha náboženstvích velmi vyhledávané. Šlo o směs vonných dřevin a pryskyřic, myrhy, semínek, kořenů a usušených květů. Kadidlo se pálilo na rozžhaveném dřevěném uhlí v kadidelnicích, čímž se uvolňoval vonný dým. Prodávalo se v podobě malých, místy průhledných kulovitých kousků barvy světle žluté nebo bledě červené, na povrchu voskově lesklých. Mimo vykuřování v chrámech se používalo odedávna k výrobě mastí a léků. Myrha byla hmota - š áva, vytékající ze stejnojmenného keře, která na vzduchu ztuhla ve žluté, červené či hnědé průhledné kousky o velikosti ořechu, za kterou se platilo zlatem. Proto si ji mohli dovolit jen největší boháči. Jinak se používala při vykuřování v chrámech nebo při různých slavnostech. Už staří egyp ané balsamovali mrtvé rozpuštěnou myrhou. Římané zas myrhu přidávali k vínu, aby nasálo libou vůni a také si ji vtírali do vlasů. Podobně jako kadidlo patřila i myrha mezi vonné látky s léčivou schopností. ze stránek: /bal/ Z MAILU Závěr: Pořád tě budou kritizovat, budou o tobě špatně mluvit a bude obtížné potkat někoho, kdo tě bude brát takového, jaký jsi. Proto:Žij podle svojí víry. Dělej to, co ti radí srdce To co chceš Lidský život je divadelní představení, které se hraje bez před chozích zkoušek. Zpívej, směj se, tancuj, měj rád a žij intenziv ně každý okamžik svého života dříve než spad ne opona a hra skončí bez potlesku. (Charlie Chaplin) Važ si času, který ti je vyměřen k života!

7 SKUTEČSKÉ NOVINY STRANA 7 OČNÍ STŘEDISKO Optika - Olivová - Skuteč VÁM NABÍZÍ: AKCE LEDEN 30 % sleva na brýlové čočky S námi vidíte dál. Skuteč, Sládkova 849 tel CESTOVNÍ AGENTURA JOLANA ZÁJEZDY NA LÉTO 2006 ZA SUPER CENY KATALOGY JIŽ K VYZVEDNUTÍ V KANCELÁŘI LÉTO NAŠE TIPY slevy až 20% do CHORV. Baška V....7 nocí v penzionu, doprava+ P ,- CHORV. Biograd...7 nocí v apartmánu, doprava ,- ITÁLIE CAORLE...7 nocí v hotelu, doprava+ P ,- BULHARSKO...10 nocí v penzionu** letecky ,- TUNISKO...10 nocí v hotelu*** letecky+ P ,- ŘECKO...7 nocí v apartmánu letecky ,- LAST MINUTE - EGYPT...10 nocí v hotelu**** letecky+ Al ,- SKUTEČ, PAL. NÁM. Po-Pá , DĚTI A TŘETÍ OSOBA NA PŘISTÝLCE ZCELA ZDARMA A SLEVY AŽ 15% PŘI OBJEDNÁNÍ DO / P - polopenze, PP - plná penze / NEBANKOVNÍ PŮJČKY q od 6000 do Kč,- q bez nahlédnutí do bank.registrů q vyřízení zdarma q TEL: Policie ČR radí - CHRAŇTE SVÉ PENÍZE - Ročně dochází v České republice k podvodným obchodům s miliardovými škodami! - Investujete své peníze? Znáte dobře rizika výběru investičních společností? - Vyplatí se dodržovat následující rady a doporučení! Rizika při výběru investiční společnosti či fondu l Název společnosti (exotický, podezřelý) a sídlo společnosti zkontrolujte podle výpisu z obchodního rejstříku (www.justice.cz), podezřelé společnosti mívají sídla v zemích, které jsou nazývány tzv. daňovými ráji (např. Bahamy, Panama, Seychely, Gibraltar a- pod.). l Nenechte se zmást a zlákat krásnými barevnými prospekty, údaje v nich mohou být klamavé. l Ani vkusně a perfektně oděný a vystupující jednatel společnosti není zárukou seriózní investice. l Neseriózní investiční poradci Vás telefonicky, mailem či osobně kontaktují, přestože jste nedali jakýkoliv podnět k takovému kontaktu. l Nenechte se přesvědčit líbivými hesly na propagačních letácích, např.pomůžeme Vám, kteří jste v obtížné životní situaci, Zajistíme Vaše stáří, Půjčíme Vám snadno a rychle, Nabízíme bezúročné půjčky pro seniory! l Podezřelé bývá, když Vám nabídky firem slibují neobyčejně vysoký zisk. Čím vyšší zhodnocení vkladů je nabízeno, tím větší riziko představuje uzavření tohoto obchodního vztahu. l Nenechte se nalákat na hry s pyramidovým systémem nebo letadlovým efektem, které fungují jen do té doby, pokud se zapojují další "klienti - oběti". Rizika při uzavírání obchodních vztahů (smluv) l Pečlivě zvažujte jakékoliv poskytnutí svých osobních údajů. l Nepodepisujte žádné dokumenty na první schůzce s investičním poradcem. l Důrazně vyžadujte písemné informace, vše si důkladně prostudujte, včetně odstavců a řádků TS města a.s Bystřice nad Pernštejnem pro provozovnu ve Skutči přijme DISPEČERA/ PROVOZNÍHO požadavky: n SŠ nejlépe technického směru n praxe v dopravě nebo opravárenství n znalost oboru odpadů vítána, znalost PC n RP sk.b, vítán RP sk.c a E n časová flexibilita Písemné nabídky zasílejte na adresu: TS města a.s V.Svobody 526, Skuteč Tel: psaných drobným písmem (zde bývají často ukryta zásadní ustanovení). l Zjistěte si podrobné informace o úrokových nákladech, které jsou s půjčkami spojené. l Smluvní podmínky, odborné výrazy a další podrobnosti si nechte vysvětlit kompetentní osobou, které důvěřujete (např. advokát či daňový poradce), v žádném případě si nenechávejte radit od známého či souseda, který již tuto smlouvu uzavřel. l Smlouva musí obsahovat podrobné informace o tom, kde a jak je Váš kapitál uložen, jakým rizikům je vystaven a jaké při tom vznikají náklady. l Investiční podvodníci často naléhají na Vaše rozhodnutí a chtějí, abyste ho udělali co nejdříve, nejlépe ihned! Nenechte se při rozhodování zlákat ani slevami a výhodami, které jsou s Vaším okamžitým rozhodnutím uzavřít obchodní vztah spojeny. Čas pracuje pro Vás! l Podezřele vysoké prvotní zisky a celkové výnosy většinou slouží pouze jako návnada. l Jednatele společnosti nezvěte k sobě domů, k případné schůzce zvolte raději neutrální půdu (kavárna apod.) Další cenné rady l Půjčky do domu jsou sice vyřízeny téměř obratem, ale bývají spojeny s vysokými úroky (výhodnější je tedy využít bankovní spotřebitelský úvěr). l Neinvestujte všechny své finance do jediné investiční společnosti nebo fondu, zajistíte si tím rozložení rizika své investice. l Při rozhodování o výši půjček vždy zvažte všechny své finanční závazky (např. hypoteční úvěry, leasingy, splátky a platná ručení za cizí půjčky). l Nikdy si nepůjčujte na peněžní investice. l Než uzavřete jakýkoliv obchodní vztah, opatřete si srovnatelné konkurenční nabídky vkladů. Pokud jste se stali obětí podvodného jednání, obra te se neodkladně na kteroukoliv služebnu Policie České republiky nebo na linku 158. Další důležité informace můžete získat zde: Komise cenných papírů: RM SYSTÉM: Česká obchodní inspekce: VETERINÁRNÍ ORDINACE MVDr. Jiří Andrýs, Reinitzova 301, Chrast Tel.: , PROVÁDÍ:q očkování q ošetření zubů ultrazvukem q kastrace q drobné chirurgické operace q čipování q tetování q pet pasy q prodej kvalitních krmiv Ordinační hodiny: pondělí a čtvrtek l Dne 12. ledna uplyne 20 let od úmrtí mého manžela pana Blahoslava KOUTNÉHO ze Skutče. Stále vzpomíná manželka a dcery s rodinami. l Dne uplynou 2 roky od úmrtí mého manžela pana Františka PYTLÍKA ze Skutči. Nikdy nezapomeneme. S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami. Podpora duševně nemocným Vzpomínáme Knihovna děkuje a přeje Děkujeme pěkně firmě SKOS spol. s r.o. za peněžní dar určený pro vítěze Knihovnické olympiády, firmě SPEKTRUM spol. s r.o. za peněžní částku určenou na nákup knih a opět našemu neznámému dárci, který nám čas od času v "předpokoji" zanechá balíček s knihami - knihami novými a hodnotnými. Jak je to jen možné, že nikdy není námi přistižen Děkujeme všem. Zaměstnanci Městské knihovny ve Skutči Občanské sdružení Péče o duševní zdraví - region Pardubice vzniklo před 10 lety v Pardubicích. Od září 2005 nabízí své služby v Chrudimi a od ledna 2007 je bude nabízet také v Hradci Králové. V rámci rozšiřování služeb v květnu roku 2006 vznikl projekt "Rozvoj terénní sociální podpory dlouhodobě duševně nemocných lidí v Pardubickém kraji". Cílem je rozšířit terénní sociální péči na celé ú- zemí okresů Pardubice a Chrudim. Nabízí tak dostupnost služeb i mimo okresní města. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, programu SROP. Občanské sdružení poskytuje sociální služby s cílem podporovat lidi s vážným duševním onemocněním v jejich právech a sociálním postavení tak, aby mohli žít v prostředí podle své volby (ve svém), co nejspokojeněji (podle svého) a co nejsamostatněji. Služby jsou určeny duševně nemocným lidem starším 18 let, kteří potřebují praktickou, psychickou nebo lidskou podporu. Pomoc může být jednorázová, krátkodobá nebo dlouhodobá. Pomoc zasahuje do osobního života pouze s výslovným souhlasem a na základě potřeb klienta. Pracovníky služby, Vladimíru Wysockou, Květoslavu Novotnou a Hanu Měrkovou, naleznete v Chrudimi na adrese Městský park 274. Pracovníci poskytují poradenství o sociálních dávkách, důchodovém zabezpečení apod., dále i o- sobní asistenci, např. doprovázení na úřady či k lékaři. Věnují se individuální pomoci při řešení problémů v oblasti zdraví, práce, bydlení, volného času, financí a vztahů. Je možná domluva o nácviku dovedností k samostatnému bydlení a vedení domácnosti. Všechny poskytované služby jsou dobrovolné, bezplatné a jsou poskytovány za podpory města Chrudimi a Pardubického kraje. Více informací získáte na našich webových stránkách na telefonu (Ing. Vladimíra Wysocká), (Hana Měrková DiS.) (Květoslava Novotná DiS.).

8 STRANA 8 SKUTEČSKÉ NOVINY Vyprodaný sál ve stoje zpíval VÁNOČNÍ VÝSTAVY VY q Vánoční koncert PS Rubeš q ZŠ Komenského Takový byl závěr Vánočního koncertu PS Rubeš, který opět nezklamal svojí nezaměnitelnou sváteční atmosférou. Všichni vystupující sklidili zasloužený potlesk 383 posluchačů. Na pódiu se postupně vystřídaly: Přípravný sbor Liduška, Skutečský dětský sbor Rubešáček a PS Rubeš. Překvapením navíc bylo vystoupení malého komorního sboru s písní White Christmas. Vystoupení pěveckých sborů nesporně dodal lesku hudební doprovod Komorního orchestru ZUŠ V. Nováka. Na místě je také vyzvednou výkony sólistů. V rámci České mše vánoční Jana Jakuba Ryby jimi byli: Jana Lesná - soprán, Jolana Slavíková - alt, Jiří Koreček - tenor a Bronislav Vávra - bas. Účinkujícím si jménem všech v sále dovoluji ještě jednou poděkovat za krásný zážitek. /bal/ "Bohu, vlasti, lidu sloužit, po obecném dobru toužit, s můzami se celovati, čísti, housti, rýmovati, vzdělávat se bez ustání jest mé denní zaměstnání." Jan Jakub Ryba q ZŠ Smetanova q Zpívání pod Vánočním stromem q Gymnazisté na Place de Concord v Paříži (dokončení ze str. 5) Druhý den jsme celý věnovali poznávání Britského muzea, dále jsme mohli zhlédnout památky jako jsou Westminster Abbey, Houses of Parliament, Big Ben, White Hall, Downing Street, Buckingham Palace, Trafalgar Square, Národní galerie, Piccadilly Circus, Leicester Square, Oxford Street. Druhou noc strávili studenti v anglických rodinách, kde si mohli v praxi vyzkoušet své jazykové znalosti a také ochutnat pravou anglickou kuchyni. Londýn - PařížP Třetí den v Londýně byl zaměřen na poznání královského sídla ve Winsdoru a návštěvě Přírodopisného muzea. Obrovský úspěch u dětí měla prohlídka muzea voskových figurín Madame Tussaud s. V pátek, poslední den pobytu v Londýně, jsme se naposledy věnovali londýnským památkám, procházeli jsme se pod mostem Tower Bridge, dále po Thames Walk ke katedrále St. Pauls. Navečer jsme se rozloučili s Londýnem a naši řidiči zamířili s autobusem směr q Speciální ZŠ Paříž. Tentokrát jsme přespali v hotelu F1. Celou sobotu jsme pak prožili v romantickém městě návštěvou dalších památek. Cesta začala pěší prohlídkou kolem Vítězného oblouku až k Eiffelově věži, na kterou jsme vyjeli výtahem a mohli si vychutnat pohled na " bílou " Paříž. Dále jsme navštívili Louvre, St. Chapelle, Justiční Palác, Notre Dame a Latinskou čvr. Večer jsme se vraceli nádherně vyzdobenou a osvětlenou Paříží zpět do České republiky. Vydává Město Skuteč Povoleno referátem kultura OkÚ v Chrudimi pod registrační značkou MK ČR E Za obsah novin zodpovídá Rada Města Skutče, šéfredaktorka - Lenka Balounová. Příjem příspěvků vč. inzerce: MěÚ ve Skutči, paní Lenka Balounová, ved. odboru kultury, tel.: , Uzávěrka došlých příspěvků je vždy 12. v měsíci. Grafická úprava a tisk: Ofsetová tiskárna UNIPRINT s.r.o., Zbuzany 1584, Rychnov nad Kněžnou, tel.: , fax:

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 Zastupitelstvo města: 722. schvaluje program jednání 20. řádného zasedání zastupitelstva města; 723. volí

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Město Hlinsko. Výpis z Usnesení

Město Hlinsko. Výpis z Usnesení Město Hlinsko Výpis z Usnesení Z 12. řádné schůze Rady města Hlinska konane dne 26. cervna 2013 Rada města Hlinska usnesením Č.: 95/2013 b e r e na vědomí:. žádosti manželu Hlinsko, a manželu Hlinsko,

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 11/2016. z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. srpna 2016 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 11/2016. z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. srpna 2016 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 11/2016 z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. srpna 2016 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Ing. Leo Doseděl, Anna Hanáková, František Novák, Ing. Svatopluk

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Město Hlinsko. 1. složení slibu člena Zastupitelstva města Hlinska Mgr. Josefem Remešem;

Město Hlinsko. 1. složení slibu člena Zastupitelstva města Hlinska Mgr. Josefem Remešem; Město Hlinsko Výpis z usnesení z ii. řádného zasedání Zastupitelstva města Hlinska konaného dne iz. prosince 2012 Zastupitelstvo města Hlinska usnesením Č.: ZM/71 bere na vědomí: 1. složení slibu člena

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC ZA ROK 2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00297755 název Město Bílovec ulice, č. p. Slezské náměstí 1 obec Bílovec PSČ 743 01 Obsah závěrečného účtu 1. Komentář k

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 8.9.2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek. Omluveni: Šárka Kočová, Josef Tesárek

Více

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,-

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,- ROZPOČET OBCE 2017 PŘÍJMY ROZPOČTU Paragraf Položka Text obsah položky Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 620.000,- 1112 Daň z příjmu fyzických osob s výjimkou výnosů 150.000,- 1113

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Usnesení. z 18. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. z 18. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 25.01.2012 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 515/12 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu pana Miroslava

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne 14.12.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 759/46/RM/2015 Schválení programu 46. zasedání

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Heřmanův Městec ze dne 7. 11. 2005

U s n e s e n í ze schůze Rady města Heřmanův Městec ze dne 7. 11. 2005 - 487 - U s n e s e n í ze schůze Rady města Heřmanův Městec ze dne 7. 11. 2005 k bodu č. 1 k usnesení č. 140/04 ze dne 8. 11. 2004, 14. 2. a 6. 6. 2005 1) s c h v a l u j e - uzavření smlouvy na pronájem

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Usn.č. 49/02 1) Usn.č. 49/02 2)

Usn.č. 49/02 1) Usn.č. 49/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 49. zasedání konaného dne 24. 8. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Schválený rozpočet města na rok 2017 (údaje v tis. Kč)

Schválený rozpočet města na rok 2017 (údaje v tis. Kč) Schválený rozpočet města na rok 2017 (údaje v tis. Kč) Příjmy celkem 196 341,20 Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví 1 283,50 Příspěvky od obcí na pohotovost stomatologů 63,00 Příjmy na lékařskou

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Usnesení. z 8. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. z 8. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 24.5.2011 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 238/11 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu pana Mgr.

Více

25/ Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne

25/ Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne U S N E S E N Í z 25. mimořádného zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 27. listopadu 2013 25/866-2013 Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne 25.11.2013

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Plnění rozpočtu města k

Plnění rozpočtu města k Plnění rozpočtu města k 30.11.2003 Příjmy v tis. Kč 702 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 280,0 322,0 115,0 třídění odpadu 280,0 322,0 115,0 714 Školství celkem 1986,9 1451,6 73,1 mateřské

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Město Zdice Stránka 1 Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Příjmy 77 434 369,00 Kč Neinvestiční dotace ze SR - st. Správa 2 304 100,00 Kč Dotace SK - Mateřská škola 6 000 000,00 Kč Dotace

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. konaného dne Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. konaného dne Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 1 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 20.01.2016 Termín: středa 20.01.2016 od 20 hodin, OÚ Nedrahovice Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 1) Zahájení zasedání 2) Určení

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

Milan Kružík, Libor Melichar, Radek Procházka, Jana Krejčí, Ladislav Krejčí, Rymeš Jiří, Rymeš Milan

Milan Kružík, Libor Melichar, Radek Procházka, Jana Krejčí, Ladislav Krejčí, Rymeš Jiří, Rymeš Milan ZO-13-2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 7.11.2011 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-20.00 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

Ostrov, Májová 997, příspěvková organizace 8. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce a vybavení učebny

Ostrov, Májová 997, příspěvková organizace 8. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce a vybavení učebny Město Ostrov Usnesení z 1. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 25. ledna 2017 od 13:00 hod. v zastupitelském sále MěÚ Ostrov, na zámku v 1. patře Program: 1.

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zápis č. 4/2012. Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Pavel Kalášek a pan Petr Vojta. 13-0-2

Zápis č. 4/2012. Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Pavel Kalášek a pan Petr Vojta. 13-0-2 z jednání zastupitelstva Zápis č. 4/2012 Městyse Jimramov konaného dne 31. 5.2012 v budově radnice v Jimramově Přítornni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Usn.č. 59/02 1) Usn.č. 59/02 2)

Usn.č. 59/02 1) Usn.č. 59/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 59. zasedání konaného dne 1. 2. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ z 8. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 2.3.2016 ve 14.30 hodin v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp. 236 Přítomni: Alan Tomášek, Zdeněk

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Zápis z 21. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 20. října 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 21. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 20. října 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 21. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 20. října 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC ZA ROK 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00297755 název Město Bílovec ulice, č. p. Slezské náměstí 1 obec Bílovec PSČ 743 01 Obsah závěrečného účtu 1. Komentář k

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 25.09.2008 392/2008 14. ZM V a) v o l í starostkou města Mgr. Editu Vaňkovou, b)

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 22,04,2014

U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 22,04,2014 U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 22,04,2014 A. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 30.09.2013; 23.10.2013; 28.11.2013; 16.12.2013 a 29.01.2014.

Více

Město Lomnice nad Popelkou USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou konaného dne 20. dubna 2016

Město Lomnice nad Popelkou USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou konaného dne 20. dubna 2016 Město Lomnice nad Popelkou USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou konaného dne 20. dubna 2016 Zastupitelstvo města bere na vědomí 16/16/Z - zápis zjednání kontrolního výboru

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 167 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Centrum obchodu a služeb Česká Třebová v České Třebové, Parník, ul. Dr. E. Beneše vodovodní přípojka na pozemku Města Česká

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Radějovice konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Radějovice konaného dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Radějovice konaného dne 31.8.2015 Přítomni: Omluveni: Anna Dufková, členka zastupitelstva Tomáš Froněk, člen zastupitelstva Mgr. Ing. Helena Křížová, starostka Milan

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 1. Daňové příjmy 108 360 600 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 003 900 3. Kapitálové příjmy - 4. Přijaté transfery 16 224 678 minimální Součet příjmů 150 589 178 minimální

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-15-2015 Termín jednání 11. května 2015 Začátek jednání 17:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují ZM 105 (ve volebním období 3. zasedání) ze dne: 29.1.2015 přednáškový sál Městské knihovny Nové Město nad Metují od

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 07.06.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 provedené dle 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 4. listopadu 2015 (schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více