Zpravodaj RUDOLFINEA - sdružení pro umělecká řemesla

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj RUDOLFINEA - sdružení pro umělecká řemesla"

Transkript

1 Zpravodaj RUDOLFINEA - sdružení pro umělecká řemesla R U C E Číslo 9 Listopad 2005 Vážení čtenáři, v minulém květnovém čísle jsme vám sdělili, že se pokusíme vydávat náš občasník nikoli po roce, či dokonce i ve lhůtě ještě delší, jak tomu bylo v minulosti, ale alespoň dvakrát ročně. K tomu nás přivedla skutečnost, že se členská základna sdružení Rudolfinea rozrostla, začala fungovat Mistrovská škola uměleckých řemesel již plně podle našich záměrů, i když ne tak zcela podle našich představ. Pro nedostatečný počet zájemců jsme letos nemohli otevřít předpokládaný první ročník sklářských oborů. Poprvé na zkoušku byl však zahájen její druhý ročník podle nového studijního plánu. Jak jsme slíbili, informujeme vás o první zahraniční studijní cestě našeho sdružení do dvou muzeí se sbírkami uměleckého řemesla ve Vídni. A do zahraničí směřuje i další téma, účast českých odborníků na mezinárodním veletrhu památkové péče Denkmal v Lipsku, který se koná každý druhý rok pod patronací světové organizace pro kulturu UNESCO. Začínáme však poněkud netradičně. Číslo otevírá rozhovor o situaci zvonařství u nás i ve světě s člověkem nejpovolanějším, zvonařem a restaurátorem Petrem Rudolfem Manouškem. Redakce GALERIE MISTRŮ UMĚLECKÉHO ŘEMESLA Petr Rudof Manoušek narozen v Praze, vyučen zvonařem v dílně svého otce Rudolfa Manouška ml. na Zbraslavi. Po ukončení studia na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze pracuje od r se svými rodiči ve třetí generaci zvonařů ve zvonárně na Zbraslavi, založené roku 1967 (matka akad. sochařka Květoslava Manoušková navrhovala výtvarnou výzdobu zvonů). Pomáhá zde nejen odlévat nové, ale také restaurovat historické zvony (např. zvon Maria z chrámu P. Marie před Týnem v Praze, soubor zvonů pro Klokoty u Tábora, aj.). V letech byl jmenován soudním znalcem pro obor kampanologie a státním kolaudátorem zvonů. Roku 1989 skončila patronace SČVU a ustavuje se samostatná firma ZVONAŘSTVÍ MANOUŠEK. Firma se zúčastnila roku 1991 Všeobecné výstavy československé a od prosince téhož roku do března 1992 uspořádala samostatnou retrospektivní výstavu ve Středočeském muzeu v Roztokách. V témže roce se stává firma ZVONAŘSTVÍ- MANOUŠEK jako jediná v republice držitelem licence MK ČR na restaurování zvonů. Podílí se na vzrůstající produkci firmy, která nahrazuje jednotlivé zvony i jejich soubory, zrekvírované za druhé světové války (např. z kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze-Vinohradech) a začíná spolupracovat s belgickoui firmou CAMPA.

2 V letech měl hlavní podíl na restaurování zvonohry pražské Lorety. Po otci, který zemřel po dlouhé nemoci, přejímá vedení firmy. V létě roku 1997 se zúčastnil jako jediný zástupce zvonařů z celé Evropy festivalu profesilnálních hráčů na zvonohry organizace EUROCARILLON. Rozhodnutí uspořádat festival carilloneurů v Praze roku 2001 jej vede ke stavbě mobilní zvonohry, jediné svého druhu ve východní Evropě. K její realizaci přispěla spolupráce nejen s firmou CAMPA, ale i se zvonárnou ROYAL EIJSBOUTS v nizozemském Astenu. V roce 2000 předsedal evropskému kongresu zvonařů, který se konal poprvé v Praze, v roce, kdy byla jmenována evropským městem kultury a u příležitosti 100. výročí založení zvonařské firmy rodu Manoušků. Dosud největší mobilní zvonohru s padesátisedmi zvony jako symbol hlavního města Prahy dokončil v roce 2001 a na kongresu profesionálních hráčů na zvonohru byl jmenován čestným členem organizace EUROCARILLON. Vedle restaurátorských prací provádí znalecké posudky, narůstající se zvýšeným počtem krádeží zvonů. V srpnu 2002, po pětatřiceti letech činnosti, zničila povodeň zařízení zvonárny, která již nemůže být na původním místě obnovena. Můžete stručně přiblížit náročnost práce zvonaře? Stručně jen velmi těžko. Práce je tradičně již po deset staletí velmi náročná a zahrnuje celou řadu oborů. Začíná již výběrem místa, kde má být zvon odlit. S tím souvisí velikost zvonu, jeho ladění, protože zvon je hudební nástroj. Zvonař musí mít proto nejen teoretické znalosti, ale i hudební sluch, musí znát akustické vlastnosti budoucího zvonu. Musí však také ovládat matematiku, aby mohl vypočítat specifický profil, tedy sílu stěny, která určuje zvuk zvonu. Podle výpočtu je potřeba udělat výkres, podle výkresu provést šablonu a podle ní postavit formu. Dále s tím souvisejí znalosti z oboru metalurgie, tavení kovů, vlastnosti slitin, protože složení zvonoviny může ovlivnit kvalitu výsledku. Dále je třeba ovládat povrchovou úpravu odlitku, jeho cizelování. Aby se mohl hotový zvon rozeznít, navazuje na vlastní odlití celá řada řemesel. Ve spolupráci s kovářem je třeba zhotovit jako výkovek srdce zvonu, na zavěšení je potřeba truhláře, aby provedl z kvalitního dřeva hlavici, s použitím řady dalších kovářských prvků, které umožňují jeho zavěšení. K tomu jsou nutné znalosti ze strojírenství, protože při pohybu zvonu působí dynamické síly a dochází k zatížení stolic ve věži, je proto třeba zabránit tomu, aby došlo ke statickému narušení zdiva, nebo dokonce zboření věže. V současnosti k tomu patří i konstrukce a stavba zvonících strojů, které nahrazují člověka a uvádějí zvon do pohybu. Zaváděné zvonící stroje jsou však řízeny mikroprocesory, což je zcela nová oblast, která dříve u zvonů nebyla. Práce zvonaře vlastně končí, až když se zvon z věže ozve.

3 Jaká je současná situace zvonařství ve světě? Měli bychom si specifikovat, co pro zvonařství znamená svět. V Severní Americe skončila výroba ve dvacátých letech 20. století. V Mexiku je sice dílna, ale nevyrábějí se zde klasické houpající se zvony. V Austrálii je zvonař, který však vyrábí jen menší kusy do 50 kg. V Japonsku a Číně se vyrábějí zcela odlišné orientální zvony a v případě potřeby se dovážejí z Evropy. V Africe zhotovují rituální nebo signální předměty, nikoli klasické zvony. V současné době zvony ve světě reprezentuje Evropa a svým exportem naplňuje světový trh. Ne všude mají však zvony potřebnou úroveň. V současném Rusku je velká produkce, ale akustické kvality zvonů jsou nevalné, protože se výrobci nezajímají o jejich ladění. Pokud je zapotřebí akusticky kvalitních zvonů, vyvážejí se ze západní a střední Evropy. I my jsme vyráběli zvony do Japonska a jižní Koreje. Nejvýznamnějšími zeměmi pro uplatnění zvonů v Evropě jsou dnes Belgie a Holandsko. Je tomu tak proto, že zde mají velkou tradici řemeslně velmi náročné zvonohry, kde se nejlépe uplatní zvon jako hudební nástroj. V těchto zemích a sousední Francii je proto trh pro zvonařství nejpříznivější. Přestože je v západní části Německa sedm zvonáren, je zde situace na trhu, také zřejmě díky recesi, nepříznivá. Není zde tradice zvonoher a potřeba klasických vyzvánějících zvonů je v současné době malá. Výrobu ve východním Německu se již nepodařilo obnovit.také ve východní Evropě není situace příznivá. Ojedinělé dílny jsou jenom v Polsku, Maďarsku a na území bývalé Jugoslávie s velmi malou produkcí. Přestože v Itálii působí tři zvonárny, byl jsem kvalitou jejich výrobků rozčarován, protože nejsou na špici ani kovolijecky, ani akusticky. Ve Španělsku jsou dvě zvonárny, díky výstavbě nových kostelů je poptávka po zvonech velmi silná, mohu říci, že to je ráj pro zvonaře. Ve Francii jsou tři kvalitní zvonárny se značnou produkcí, z nichž jedna vyrábí zvonohry. V Rakousku je jedna zvonárna v Innsbrucku, ve Švýcarsku již od počátku 16. století v centru města Aarau. Po jedné prosperující dílně mají také ve Skandinávii, v Norsku a Švédsku s poměrně nízkou produkcí zvonů ročně, která je však uživí. Přes starou tradici není nyní ve vlastní Belgii aktivní zvonař, zato v Holandsku jsou činné dvě zvonárny, z nichž v Astenu je největší firma produkující zvonohry, které dodává do Japonska a na americký kontinent. A to je dílna, kde nyní já již tři roky pracuji, protože tady nemám šanci ve výrobě pokračovat. Chtěl bych se zeptat, pro srovnání, kolik jste dělali před rokem 2002 na Zbraslavi zvonů za rok? Produkci zvonů ročně lze velmi těžko určit na počet, protože zvony byly v nejrůznějších velikostech. Proto ji uvádíme v hmotnosti a lze uvést v ročním objemu asi 8 10 tun. Jak vidíte budoucnost zvonařství u nás? Měl-li bych to říci lapidárně, budoucnost zvonařství v naší zemi vidím v nejbližším desetiletí velmi temně. Jsou to také podmínky dalších souvisejících řemeslných oborů. Jak to vidím při výrobě zvonoher v holandské dílně, kde pracuji, je to např. v tom, že se zvony, kterých je ve zvonohře velký počet, 50 60, při zachování všech akustických kvalit, nezdobí a tím je možné použít levnější způsoby a nasadit strojní technologii. Výrobu tím chtějí pro množství zakázek zlevnit a urychlit. S tímto ústupkem se já nehodlám smiřovat, i když chápu jejich důvody. Zvony nelze, podle mého přesvědčení, vyrábět strojově. Každý klasický zvon je jedinečný a je třeba dodržet rukodělnou výrobu. Oni to u nás obdivují, ale netají se tím, že u nich to už nikdo neumí. Upozorňují však také na to, že by tak náročnou práci u nich těžko někdo zaplatil. Pro všechna řemesla platí, když zaniknou, je obtížné je znovu obnovit. To je problém třeba slévárenství, které nahrazuje strojová výroba. Když však potřebujete odlít, co

4 nelze udělat strojně, nastává problém není kde. Zmizely dílny, kde byly klasickou technikou odlévány plastiky, výroba se zrušila. Vezměte např. ZUKOV, býv. firmu Anýž v Holešovicích. Lidé tu odešli nuceně do důchodu a něměli komu předat své zkušenosti, nářadí, které už nikdo nevyrobí, bylo rozkradeno a v současné době tak příbuzný obor umělecké slévačství - vpodstatě u nás již téměř zaniklo. Přestože Holanďané ustupují od náročného provedení zvonů, uchovali si uměleckou slévárnu, kde se odlévají sochy klasickým způsovem do pískové formy, což dává možnost v případě potřeby odlévat části, které nelze vyrobit jiným způsobem. Jaké jsou největší současné potíže v restaurování zvonů? Vše souvisí se vším. Je to otázka vzájemného prolínání oborů a ztížená dostupnost ostatních souvisejících oborů, které jsou v podobně tristním postavení. Obtížně se shánějí odborníci, kteří by byli zárukou potřebné nejvyšší kvality práce, provedení a spolehlivosti. Cena materiálů, zejména kvalitního dřeva a surového železa se dostává do horentních výšin. Nikdo není ochoten či schopen práci zaplatit, ačkoliv zisk pro toho, kdo ji provádí, je minimální. Jsou tam však obrovské materiální položky. Investor, který není schopen práci zaplatit, si vybere toho, kdo nabídne nejnižší částku, je však nebezpečí, že se předmět neodborným zásahem nenávratně zničí. Ve hře jsou dále nedokonalé zákony, které napomáhají krádežím a ničení zvonů. Nikdy nezmizelo a nebylo zničeno tolik zvonů ve sběrných surovinách, jako od roku 1990 do dneška. Ztrátám napomáhají také sami vlastníci, kteří odmítají na sebe brát povinnost starat se o kulturní památku, chtějí, aby byla použita jako surovina a zvon prostě zmizel. Co by podle Vašeho názoru bylo třeba udělat pro záchranu zvonařství v Čechách? V žádném případě to není jen otázka peněz. Bylo by potřeba změnit filozofii přístupů počínaje ministerstvem kultury. Rozhovor připravil PhDr. Miloslav Vlk, Foto: Martin Frouz NÁVŠTĚVA DVOU MÉNĚ ZNÁMÝCH MUZEÍ VE VÍDNI V sobotu 14. května žila Vídeň mistrovstvím světa v ledním hokeji. Pro naše sdružení to však byl den významný ze zcela jiného důvodu. Skupina osmnácti nadšenců, většinou uměleckých truhlářů a restaurátorů se vydala na studijní zájezd do dvou méně známých, profesně však velmi významných vídeňských muzeí, Císařského dvorního depozitáře a Muzea užitého umění. Další výprava za stejným cílem se uskutečnila o půl roku později, 24. září. Exkurze studentů Střední uměleckoprůmyslové školy v Praze-Žižkově se zúčastnili také posluchači 2. ročníku Mistrovské školy uměleckých řemesel.

5 Das Kaiserliches Hofmobiliendäpot Marie Terezie, manželka rakouského císaře Františka Lotrinského, založila ve Vídni roku 1747 podle francouzského vzoru Dvorský mobiliární inspektorát pro zajištění a péči o mobiliář císařského dvora. Obsahoval nábytek, osvětolovací tělesa, textilie, nádobí aj. Mobiliář nejrůznějšího druhu, především nábytek, sloužil různým dvorským slavnostem a také vybavení reprezentačních prostor císařských sídel rakouských Habsburků a to nejen Hofburgu, ale i dalších zámků. V 19. století měl provoz dvora vliv i na výrobu mistních dílen. Z počátečního odkládacího skladiště (Rumpelkammer) postupně vznikla významná sbírka mobiliáře století. Pro přibývající deponáty dal císař František Josef I. postavit ve Vídni při hlavní dopravní tepně, Mariahilferstrasse v roce 1901 novou budovu. Po vzniku Rakouské republiky se zařízení císařských dvorských provozoven i vybavení všech zámků a vyslanectví dostaly do služeb nového státu a jeho reprezentace. V roce 1924 byly zpřístupněny místnosti, kde nebyl prezentován jen nově objevený biedermeier jako inspirace pro výrobu nového nábytku. Došlo k vystavení dalšího mobiliáře, včetně ukázek jeho údržby, uměleckých technik a restaurátorských postupů. Myšlenku vybudovat specializované muzeum posílila snaha zachovat a rozvíjet tradiční umělecké techniky, které byly ve vystavených sbírkách názorně předvedeny. Na rozdíl od uměleckoprůmyslových muzeí, kde byla zdůrazněna estetická hodnota předmětu, umožňuje tato sbírka dokumentovat různé technické postupy a finesy uměleckých truhlářů a jiných uměleckých řemeslníků srovnáním řady nábytkových kusů, postavených vedle sebe. Po oproštění od císařské minulosti ve změněné době, hledající obecně platné hodnoty, začala mít kdysi ceremoniální císařská kolekce jiný, mnohem širší smysl. Původní poslání sbírky jako účelově vzniklého, prakticky využívaného fondu

6 nalezlo svou historickou originalitu, která ji odlišuje od jiných muzejních sbírek. Forma depozitáře je jiná, než muzejní expozice, připomíná objevování starého harampádí na půdě, pro návštěvníka nabízí moment překvapení a tím se stává velmi atraktivní. V roce 1998 došlo k rekonstrukci a dostavbě budovy a její přeměně na moderní muzeum. Na rozdíl od interiérů bývalých císařských sídel zde měly být zdůrazněny osobnosti Habsburků a historické předměty, které konkrétně užívali. Architekt Alessandro Alverá chtěl všechny nesourodé objekty provázat. Mezi jednotlivé budovy vložil centrální vstupní halu. Spojil tak všechny funkce muzea: přízemí se správou a zázemím pro návštěvníky, vlastní depozitář a bidedremeierské kóje v 1. patře, ve 2. patře pak císařské interiéry. Dbal přitom na uchování historické povahy sbírky, která jí vtiskla jedinečnost. Do budoucna by však neměla zůstat tato ojedinělá funkční historická sbírka mrtvá. Začala se doplňovat nejprve o ukázky vídeňského nábytku sklonku monarchie (secese, Wiener Weerkstätte), postupně přibývala i produkce vídeňského nábytku až do současnosti. Museum für angewandte Kunst Dnešní vídeňské Uměleckoprůmyslové muzeum bylo založeno podle zásad hnutí na obnovu uměleckých řemesel (arts and crafts) již roku 1863 jako první na kontinentě pod názvem Österrichisches Museum für Kunst und Industrie (Rakouské muzeum pro umění a průmysl). O deset let později se podílelo také na založení Uměleckoprůmyslového muzea v Brně, které zakoupilo první předměty do sbírek z jeho výstavy. Nelze se proto divit, že jsou v něm zastoupeny bohaté sbírky ze všech oborů uměleckých řemesel, které se ve staré novorenesanční budově v centru na bulváru Stubenring představují v jejím podzemí ve studijních sbírkách. Najdeme v nich soubory textilí, skla a keramiky i prací z kovů. Velká kolekce nábytku je obměňována a letos předvádí rozsáhlou kolekci soudobé tvorby, Citlivý výběr materiálu z různých specializací od středověku po soudobou produkci předvádí ve dvou podlažích budovy stálá expozice. Velkým překvapením pro návštěvníka je přenesený interiér porcelánového kabinetu Dubských z jejich brněnského paláce. Jde o jedinečný interiér, zachovaný i s původními detaily, jakými jsou kryty závěsů lustrů. Jídelní soubory, porcelánové figurky, hodiny, ale také lustry a dekorativní vložky ve výplních dveří dodala vídeňská porcelánová manufaktura v prvním desetiletí své existence za Du Paquiérova vedení. Návštěvníci obdivují v přízemním sále také vybrané exempláře evropského nábytku 17. a 18. století. Velmi nápaditá je také instalace proslulého nábytku z ohýbaného bukového dřeva Michaela Thoneta. Jeho židle jsou přistaveny zády k bílým plátěným stěnám, které vytvářejí spojovací chodbu. Návštěvníka, jenž tudy jen prochází, upoutají rozmanité siluety lenochů, které však byly zároveň nejnápadnějším dekorativním motivem funkčně nadčasových výrobků. Vyvrcholením je citlivý výběr exponátů z období místní secese a stylu art-deco, jehož evropskou jedinečnost a souvislosti s naším kulturním prostředím připomněla letos pozoruhodná výstava Moravské galerie v Brně, reprízovaná v pražském Obecním domě.

7 NÁZORY A PODNĚTY Do této rubriky jsme zařadili nejprve příspěvek ředitele SOU-uměleckořemeslného v Praze p. ing. Jana Lipského, který zazněl na poslední valné hromadě dne 26. května i s odpovědí prezidenta sdružení p. Roberta Ritschela. Naše škola stála u kolébky sdružení RUDOLFINEA. Skupina nadšenců ve složení PhDr. Vlk, Mgr. Červená a já jako ředitel školy jsme v roce 1996 prošli nesnadnou cestu legalizace myšlenky vytvořit skupinu profesně kvalifikovaných uměleckých řemeslníků a dalších příznivců tradičních rukodělných oborů a snažit se zabránit zanikání všech těchto oborů. Tato aktivita měla přirozenou logiku proto, že naše škola všechny tyto obory vyučuje a je každoročně citelně postavena před tvrdou realitu tržního hospodářství, kdy tyto obory ztrácejí uplatnění a mají pouze snad historický význam. Proto jsme mezi základní body programového prohlášení postavili spolupráci RUDOLFINEI se školou při získávání nových žáků ke studiu a kvalifikovaných instruktorů i pracovišť odborného výcviku žáků, pomáhat při zdokonalování odborných dovedností žáků a v neposlední řadě se aktivně podílet na prověřování výsledků práce žáků třeba účastí při závěrečných i maturitních zkouškách. Měli jsme představu, že se profesní sdružení zapojí do tvorby a vyhodnocování vzdělávacích programů uměleckořemeslných učebních oborů. Dalším dílčím cílem bylo obnovit tiul Mistr uměleckého řemesla ve smyslu vyznamenat tak nejlepší řemesloníky daného oboru a zhodnotit vyzrálost a poctivost jejich kumštu. Aktivně i v době soukromého volna jsme tvořili a vydávali občasník RUCE Do těchto všech aktivit jsme se s nadšením zapojili. Jak šel čas, přicházeli noví lidé a nové zaměření činnosti RUDOLFINEI. Do popředí se dostávalo zabezpečování výuky v Mistrovské škole, kde se v té době připravovali ti nejlepší z nejlepších a v této oblasti jsme měli k věci co říci, vždyť tradice naší školy je víc než padesátiletá a máme schopné učitele odborníky v různých profesích. Mistrovská škola již není výběrová, nepřipravuje jen mistry, ale zájemce, kteří splňují požadavek délky praxe. Je tedy převážně už komerční záležitostí. Změnou sídla RUDOLFINEI jsme postupně ztráceli metodické a lektorské uplatnění, původní program v nedohlednu a v současné době již není naše účast aktuální. Nastal nám čas k zamyšlení, jak dál. Nemělo by profesní sdružení žít a pracovat blíž škole, která vychovává budoucí odborníky? Je členství ve sdružení ještě přínosné? Co udělat, aby bylo? Zpracováno dne Mgr. Červená Milena, Ing. Lipský Jan Vznik a status RUDOLFINEI nebudu komentovat, protože za dobu trvání je dostatečně znám a je k dispozici na webových stránkách. Musím ale konstatovat, že na moje výslovné přání o zprostředkování schůzky s představiteli školy, které měl zorganizovat ing. Lipský i po několika urgencích nedošlo. Spolupráce s SOU-uměleckořemeslným v Podkovářské se nezříkáme a jsme tak jako po celou dobu připraveni všechny podněty se zástupci školy konzultovat a pomáhat uvádět do života. Škola však musí podněty iniciovat. Před realitu tržního hospodářství jsme postaveni všichni a musíme se učit se v tomto prostředí pohybovat a to platí i pro školu, zejména soukromou. Rádi se zapojíme do tvorby a vyhodnocování programů uměleckořemeslných oborů. Hlavně nám musí tyto programy nebo jejich návrhy někdo předložit a projevit tak aktívní zájem o spolupráci. Obnovení titulu mistr uměleckého řemesla nepovažujeme za dílčí cíl, ale za prioritu našeho sdružení, protože ti nejlepší z nás si tento titul zaslouží a jsem hrdý na to, že se nám podařilo tuto myšlenku i přes všechny problémy dotáhnout do úspěšného konce. Věřím, že až bude schválen zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a tím se potvrdí, že naše úsilí nebylo zbytečné, budou muset státní orgány uznat titul mistr uměleckého řemesla bez diskusí. Každý člen sdružení má možnost se aktívně zapojit do jakékoli činnosti Rudolfinei, ať už v občasníku Ruce nebo v jiných aktivitách. Zabezpečení výuky se muselo nutně dostat do popředí zájmu, protože škola nebyla schopna provést realizaci mistrovské zkoušky. Proto prezídium za podpory firmy UNO Praha, s.r.o. - certifikačního orgánu Hospodářské komory ČR - zkoušku realizovalo, včetně agendy s tím související. Bohužel jsme postrádali při realizaci zkoušek zkušenost našich kolegů z Podkovářské. Dále musím konstatovat, že Mistrovská škola uměleckých řemesel je a bude výběrová, připravuje budoucí mistry a v žádném případě není jen komerční záležitostí. Důvod pro změnu sídla sdružení Rudolfinea byl prostý. K živnostenskému oprávnění jsme potřebovali sídlo organizace, ale to nebylo možné v Podkovářské, protože škola je sama v nájmu a nemůže své prostory dále pronajímat. Dalším důvodem přesunu bylo zviditelnění Rudolfinei, protože veřejností byla vnímána jako zařízení SOU-uměleckořemeslného v Podkovářské a ne jako subjekt, se kterým by mohla škola spolupracovat. Tato změna však není podstatná pro toho, kdo chce aktivně a dobrovolně spolupracovat na společné věci. Otázky, které si kladou autoři v závěru příspěvku, si musí vyhodnotit sami. Členství a práce v našem sdružení je dobrovolná, přináší sice pozvolna, ale přece výsledky a ostatní záleží jen na aktivitě našich členů. Praha, Robert Ritschel

8 MLADÍ O SVÉM ŘEMESLE: David Čermák Proč jste se chtěl stát kovářem? Myslím, že prvním impulzem pro mne bylo již dětství. Tehdy jsem jako malý kluk chodil do kovárny svého dědečka a nevěřícně pozoroval, jaké zázraky dokáže udělat s kouskem rozžhaveného kovu. Před vstupem na Střední uměleckoprůmyslovou školu v Turnově jsem se ještě rozhodoval mezi zlatničinou a kovářstvím, jelikož můj děda z otcovy strany byl zlatník a dědeček z matčiny strany byl kovář. Nakonec jsem se rozhodl pro kovářství, které mi bylo bližší a připadalo mi mnohem zajímavější. Co Vám dala střední škola? V prvé řadě mi dala velké zkušenosti a to nejvíce po výtvarné stránce pod vedením profesora akademického sochaře Jana Mastníka, dále volnost v navrhování a vlastním řemesle. Jaký by měl být podle Vašeho názoru mladý kovář? Z vlastní zkušenosti vím, že začátky nejsou vždy jednoduché, proto by měl být hlavně trpělivý a věřit své práci. Musí počítat s tím, že úspěchy nepřijdou hned, ale že se k nim musí dopracovat. Samozřejmě by měl být ctižádostivý a snažit se získávat nové a nové zkušenosti a tím zdokonalovat svou práci. Čeho byste chtěl ve Vaší práci především dosáhnout? Především jsem rád, že mi bylo a je umožněno věnovat se profesi, která mě baví a je zároveň i mým koníčkem. Samozřejmě, že bych si přál dosáhnout toho, abych se stal známým, zákazníky vyhledávaným uměleckým kovářem, ale to nechám na tom, až co přinese čas. POSELSTVÍ PAVLA ŠPELDY Rozhovor připravil Robert Ritschel Večer 16. září byla u příležitosti třicátého výročí přesunu kostela Nanebevzetí P. Marie v Mostě uspořádána Národním památkovým ústavem v Ústí nad Labem v kapli bývalého mosteckého špitálu sv. Ducha výstava Poselství z prací uměleckého řezbáře a restaurátora - nyní i posluchače 2. ročníku Mistrovské školy uměleckých řemesel - Pavla Špeldy.

9 Jsou mezi námi umělci, jejichž invence je nepokojná, a kreativita silnější, než samotné provedení díla. Snaha o originalitu za každou cenu nevede vždy k cíli. Doba si však žádá show, někdy i za každou cenu, tedy i za cenu umělecké hodnoty. Méně už je takových umělců, kteří ani dnes nepohrdají tradicí, ctí přírodní materiál a jeho přirozenou krásu, chápou, že antický pojem techné je založen na rukodělné práci, která se nedá ani ošidit, ani odbýt. K těm druhým nesporně patří Pavel Špelda. Takřka naráz se v něm probudil nejen velký výtvarný talent, nadání suverénní kresbou, která byla v minulosti základem výtvarné tvorby, ale i mimořádná zručnost, smysl pro anatomické proporce a plastický detail. Mladý umělecký řezbář pochází z Náchoda, tedy z východních Čech, které byly líhní českého sochařství i řezbářství. Vzešel z regionu, v němž sochařství zapustilo silné kořeny již před třemi staletími. Stačí zmínit, jak hlubokou stopu tu v éře baroka zanechalo působení Matyáše Bernarda Brauna, z jehož dílny vyšla celá řada dalších sochařských osobností. Širokou základnu kamenického řemesla podchytila hořická kamenosochařská škola, Červený Kostelec, kde žije, je řezbářské centrum se staletou tradicí, na kterou hojně navazuje betlémářství. Poznáváním památek barokního řezbářství se postupně zdokonalovalo i Špeldovo řemeslo. Ve svých devatenácti letech vyřezal monumentálního Ukřižovaného pro památník obětem 2. světové války v Mostě. Cílevědomé studium barokního sochařství a řezbářství však nesměřovalo ke kopírování a napodobování, ale bylo vedeno snahou dobrat se podstaty každého díla. Proto také jeho Zahražanská madona je viděna

10 novýma očima, proníká k jádru a přetváří na tehdejší dobu velmi smělou kompozici gotického řezbáře, interpretuje podstatu ve středověku zcela mimořádného graciézního pohybu známé sochy. Kompoziční křivka, tak charakteristická pro barokní umění, přivedla bez zbytečné popisnosti řezbáře k postižení hluboké duchovní síly, emotivního náboje, který je doveden k expresi. Umělecký výraz dosahuje někdy až ke znakovému symbolu, jak je tomu např. v Kalvárii. Nakročení je zhomotnělým pohybem, jehož vyznění umocňuje kresebná struktura dřeva. Umělec počítá s kresbou letokruhů, neubírá materiálu nic z jeho charakteru, vzdává se všeho, co by mohlo zakrýt jeho přirozenost. Hluboké pochopení středověkého a barokního umění, vytříbený smysl pro dřevo a individuální rukopis historické řezby jej předurčuje na dráhu restaurátora. Naproti tomu skutečnost, že dřevo chápe nejen jako ušlechtilý materiál, ale i jako tvárnou organickou hmotu, které svým dílem vdechne nový život, je přístup vlastní soudobému umělci. Díla, která bylo možné shlédnout na mostecké výstavě, jsou nejen autorovým poselstvím z vlastní vůle, ale pro nás i nadějným příslibem do budoucna. Obě cesty Pavel Špelda, vzdor svému mládí, a řekněme si, že po právu a s velkou, sobě vlastní odpovědností, již doopravdy nastoupil. Miloslav Vlk MISTROVSKÁ ŠKOLA UMĚLECKÝCH ŘEMESEL POKRAČUJE Po dvou měsících školních prázdnin se také do lavic znovu vrátili posluchači druhého ročníku Mistrovské školy uměleckých řemesel, Je jediná, která v předpokládaném systému vzdělávání Akademi řemesel a služeb Hospodářské komory ČR po počáteční vzdělávací eufórii drobných podnikatelů nejen vydržela, ale ve svém nově navrženém studijním programu dále pokračuje. Jaký charakter bude mít 2. ročník a co na studující čeká? Struktura druhého ročníku je podobná, jako v předchozím, to znamená, že se budou střídat předměty potřebné pro podníkání, tedy jakýsi společný základ s předměty odbornými. Na ty budou navazovat některé specializované přednášky, problematika specializací se bude probírat především v již zavedeném Mistrovském semináři. V předmětu Psychologie a pedagogika probere za pomoci názorné nejmodernější techniky PhDr. Kateřina Vaněčková otázky chování a vztahy mládeže, problematiku jejich vzdělávání a různá úskalí při výchově učňů na pracovišti. Ještě v prvním pololetí se otázkami ochrany a bezpečnosti při práci a problematikou odpadů ve vztahu k životnímu prostředí bude v předmětu Speciální ekologie a bezpečnost práce zabývat několik specialistů, Ing. Dr. Daniel Battaglia z Pedagogické fakulty UK, Ing. Lidmila Kleinová a Ing. Eugenie Hanzlíčková ze specializované firmy CIVOP, s.r.o. Koncem listopadu proběhne také kontrolní písemný test, především z látky, probrané v odborných předmětech v 1. ročníku. Ve druhém pololetí se budou studenti věnovat už jen odborným předmětům, a to i ve vztahu ke své specializaci. Doplňkem lekcí z Dějin umění bude jeden studijní den věnován ikonografii, zejména charakteristice zobrazení některých symbolů, alegorií, výjevů odvozených z antické i křesťanské mytologie i způsobu zobrazení nejdůležitějších světců. Těchto témat se ujmou Mgr. Jitka Matějů a Doc. PhDr. Jiří Dvorský, CSc., který posluchače dále seznámí v Dějinách kultury se vztahem kultury a společnosti i s organizací umělecké tvorby a řemeslné výroby v minulosti. Stěžejním odborným předmětem je v této části studia Užité umění, ve kterém se bude PhDr. Miloslav Vlk zabývat zvláštnostmi postavení této umělecké sféry a její historií s přihlédnutím ke specializacím studentů. S tím souvisejí speciální přednášky, v nichž se seznámí studující s dějinami vlastní specializace a bezprostředně souvisejícími a kooperujícími specializacemi v minulosti (truhláři např. s kováním nábytku, čalouněním a druhy potahů, kováři s užitím děl svých předchůdců v architektuře, s dějinami dalších příbuzných specializací v oboru kovů). Na přednášce o lití a restaurování zvonů se setkají s Petrem R. Manouškem. Do předmětu Znalectví a zbožíznalství nebude patřit jen poznání různých fází uměleckého díla, jeho replik, kopií či falz, ale také speciální otázky zbožiznalství, tzn. problematiky cenové hladiny materiálů, nářadí, nástrojů a potřeb, ale také ocenění vlastní práce, jejíž hodnotu si je třeba nejen uvědomit, ale také stanovit i obhájit. Je naléhavé společně hledat cesty, jak čelit přeplácení práce tzv. restaurátorů bez dostatečného vzdělání a znalostí, na druhé straně se bránit proti jejich nabídce levné práce pochybné kvality. V předmětu Restaurování se budou posluchači zabývat nejen obecnými zásadami této discipliny, ale specifickými problémy restaurování ve své specializaci. Tak jako v 1. ročníku bude mít zvláštní postavení Mistrovský seminář, který dále prohloubí profesní znalosti formou výměny zkušeností mezi posluchači a specialistou-mistrem uměleckého řemesla. Do semináře jsou zahrnuty i další lekce, které přispějí ke

11 zdokonalení přípravy ve specializaci, např. pod vedením Mgr. Liběny Havlíkové ze SUPŠ v Praze-Žižkově zdokonalení v modelování a kresbě prostorových objektů a ornamentu. Lze konstatovat, že v letošním roce se začíná celý nový projekt mistrovské školy realizovat ve svých základních rysech. Jeho modifikace budou v příštích letech dány především specifikou jednotlivých specializací. Neznamená to však, že zůstane tento systém zcela neměnný, bude se jistě zdokonalovat. Na druhé straně je třeba již nyní říci, že vedle něho vzniknou další, možná specializované kursy a workshopy, které rozšíří a prohloubí znalosti nejen studentů Mistrovské školy uměleckých řemesel, ale i dalších zájemců, zejména z řad profesionálních specialistů jednotlivých uměleckých řemesel. PhDr. Miloslav Vlk O DENKMALU MINULÉM A BUDOUCÍM Ve dnech října 2004 se konal v Lipsku evropský veletrh památkové péče, restaurátorství a obnovy měst pod patronací UNESCO. Zahrnuĺ poměrně široké spektrum oborů, souvisejících s péči o památky od nejrůznějších metod jejich údržby a obnovy, jejího zajištění a realizace až po komplexní obnovu měst a obcí. S tím souvisela i prezentace nástrojů, nářadí, technických zařízení a vybavení restaurátorů. S obnovou interiérů, sbírek a mobiliáře byly sledovány uměleckořemeslné obory a restaurování památek uměleckého řemesla. Zastoupeny byly také dokumentace za pomoci výpočetní techniky, literatura a vzdělávání. Představili se tu také vlastníci i odborní správci, jako úřady, instituce, nadace a církve. V neposlední řadě se bylo možné setkat i s využitím památek v turistickém ruchu. Veletrh navštěvovali zájemci zainteresovaní různým způsobem na památkové péči v širokých společenských souvislostech. Přicházeli sem proto nejen zástupci komunálních úřadů, investoři a vlastníci památkových objektů, památkoví architekti, projektanti a stavební firmy, ale i výrobci stavebních, sanačních a konzervačních a restaurátorských materiálů. Velké procento návštěvníků tvořili ti, kteří se na údržbě a obnově podílejí přímo

12 svou prací, řemeslníci nejrůznějších profesí, umělečtí řemeslníci a restaurátoři, ale i historikové umění a památkáři. Nejen v jednotlivých stáncích, ale také v přednáškách a praktických ukázkách (workshopech) předváděly mezinárodní instituce i specializované společnosti současnou úroveň a výsledky památkové péče některých zemí. Jak se dalo očekávat, největší slovo měly instituce pořadatelské země. Představily se zde jednotlivé německé regiony, památkářské instituce, restaurátorské firmy i subjekty, zabývající se konzervací a výrobou konzervačních prostředků k nejrůznějším účelům, od barev na fasády, laků, až po nářadí pro jednotlivé restaurátorské obory. Velmi výrazně bylo na veletrhu zastoupeno Rusko. Byly připomenuty rozsáhlé akce pokračující obnovy Sankt-Petěrburgu a Moskvy. Vedle dokumentace výsledků obnovy jednotlivých památek se prezentovala komplexní rehabilitace historického jádra Jaroslavli, která se stává součástí zlatého prstenu historických měst v okolí Moskvy. Z dalších zemí bylo velkou expozicí připomenuto Polsko, Maďarsko a Lotyšsko. Obor uměleckých řemesel se na veletrhu představil v nejrůznějších modifikacích v souvislosti s obnovou architektonických památek a jejích interiérů. Na rozdíl od jarního 56. mezinárodního veletrhu řemesel v Mnichově (I. H. M. 2004), silně poznamenaného komercí, byla úroveň tohoto veletrhu z našeho hlediska nejen celkově, ale i v oboru uměleckých řemesel nesrovnatelně lepší. Zcela zarážející v této souvislosti je však skutečnost, že Česká republika, která vstoupila v květnu 2004 do EU, byla zastoupena jen jediným stánkem, kde společně vystavovalo umělecké sklenářství Jiřička s restaurátorskou agenturou Brandl. S českým uměním jsme se mohli setkat dále jen ve velmi zvláštní souvislosti. Desky proslulého Třeboňského mistra oživila a vystavovala v technice limožského u půvabná petrohradská specialistka Larissa Solomnikovová, jejíž jedinečné práce jsou ve sbírkách ve Francii, Holandsku, Dánsku, Itálii, Mexiku, USA, Japonsku a Rusku. V rozhovoru se vyznala z lásky k českému gotickému umění a věnovala mi tento snímek detailu z Adorace z Hluboké. Proto se ptám: kde zůstalo naše ministerstvo kultury, kde zůstal Národní památkový ústav? Jak je možné, že státní orgány a odborné instituce země s tak bohatou minulostí a kulturou mohly opominout tak závažnou příležitost reprezentovat se na tomto kolbišti spolu s dalšími evropskými státy? Lipský Denkmal se koná jako bienále, tedy každé dva roky. Další proto proběhne již v příštím roce. Bylo by dobré chopit se této příležitosti a představit naše výjimečné umělecké řemeslníky a restaurátory uměleckého řemesla pod patronací sdružení Rudolfinea ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR. Naše členství v ní je unikátní. Projekt vzdělávání prohlásil prezident p. Jaromír Drábek jejím pilotním programem. V současnosti budou probíhat jednání mezi prezídiem sdružení a komorou o možné spolupráci a účasti na tomto prestižním veletrhu. Zastoupení Leipziger Messe (Lipských veletrhů) zajišťuje firma SEPP International s.r.o., Přemyslovská 32, Praha 3, kde budeme spolu s HK ČR zjišťovat podmínky účasti. Cena místa (stánku) není nijak levná, bylo by však možné, aby ti, kteří se zúčastní, se na ceně podíleli a přispěli k předpokládané dotaci, o kterou požádáme svého partnera. Hodláme využít i dalších sponzorů, ke kterým patří zejména Česko-německý fond budoucnosti. Pro zúčastněné a sdružení Rudolfinea by to byla první významná možnost, jak vejít do povědomí v zahraničí. O podmínkách budeme zájemce včas informovat. PhDr. Miloslav Vlk

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

Uměleckopr leck ůmys my lo l v o á v muze muz a jako jak nový ý fenomén

Uměleckopr leck ůmys my lo l v o á v muze muz a jako jak nový ý fenomén Uměleckoprůmyslová muzea jako nový fenomén Vznik muzeí Zakládání uměleckoprůmyslových muzeí v 2. polovině 19. století bylo podmíněno mezinárodním reformním hnutím, které chtělo odstranit roztržkumeziuměleckým

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Studium. Forma denního řádného vyššího odborného studia na VOŠ/ UP v Písku, je rozvržena na období 6 semestrů, tedy 3 let.

Studium. Forma denního řádného vyššího odborného studia na VOŠ/ UP v Písku, je rozvržena na období 6 semestrů, tedy 3 let. Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová v Písku, nabízí studentům jedinečnou možnost vzdělání v akreditovaných oborech Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby a Restaurování kovů.

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

Dejte minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2015!

Dejte minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2015! Dejte minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2015! V termínu od 22. do 23. října 2015 se na výstavišti v pražských Holešovicích uskuteční 4. ročník mezioborového veletrhu obnovy, financování, využití

Více

Klášter Plasy aedificivm hoc sine aqvis rvet

Klášter Plasy  aedificivm hoc sine aqvis rvet Klášter Plasy www.klaster-plasy.cz aedificivm hoc sine aqvis rvet CO? KDY? KDE? JAK? PRO KOHO? Hlavním cílem projektu je vytvoření moderního depozitáře s adekvátními podmínkami pro uložení předmětů mobiliárních

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Příloha monitorovací zprávy: Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář 9. listopadu

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE 1. Vybrané kapitoly z filozofie předmět Hod. 1. Úvod do filozofie. Dějiny filozofie Filosofie krásy. Estetika.. Etika.Etické aspekty památkové péče. 3. Úvod

Více

Vytvořit tvář člověka je pro antropologa pořád velké dobrodružství

Vytvořit tvář člověka je pro antropologa pořád velké dobrodružství Vytvořit tvář člověka je pro antropologa pořád velké dobrodružství Vytvořit tvář člověka je pro antropologa pořád velké dobrodružství 9. 8. 2011; autor: Marie Kohoutová; rubrika: Rozhovory & portréty Několik

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE student: Eva Bártková vedoucí práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D.

Více

Strategie vztahu muzea k veřejnosti

Strategie vztahu muzea k veřejnosti Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Strategie vztahu muzea k veřejnosti Alexandra Brabcová metodika přednášky Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání STRATEGIE MUZEA VE VZTAHU K VEŘEJNOSTI

Více

Muzeum stoleté. Sbíráme Vaše vzpomínky

Muzeum stoleté. Sbíráme Vaše vzpomínky 1913-2013 Muzeum Sbíráme Vaše vzpomínky Muzeum východních Čech v Hradci Králové Sbíráme Vaše vzpomínky V roce 2013 oslavíme sto let od otevření královéhradeckého muzea. Budova muzea je považována za nejvýznamnější

Více

TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY pondělí - pátek 8-18 hodin sobota 8-12 hodin neděle zavřeno

TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY pondělí - pátek 8-18 hodin sobota 8-12 hodin neděle zavřeno UNIVERZITA PARDUBICE Vás zve na výstavu TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY Galerie Univerzity Pardubice Univerzitní knihovna Studentská 519 Pardubice Stavařov 22. 3. 20. 5. 2000

Více

Vizuální styl Muzea hl. m. Prahy

Vizuální styl Muzea hl. m. Prahy Vizuální styl Muzea hl. m. Prahy Muzeum hl. m. Prahy je příspěvková organizace zřizovaná městem Praha, jejíž ředitelkou je PhDr. Zuzana Strnadová. Muzeum má zrhruba 1 milion sbírkových předmětů a spravuje

Více

Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014)

Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014) Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014) Základní informace o projektu Charakteristika: mezinárodní výtvarně-architektonický

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Příloha monitorovací zprávy: Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Exkurze č. 5 Bezdězsko-českolipský blok 15. května 2013. Restaurátorský

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

VII. mezinárodní bienále kresby Plzeň října 14. listopadu 2010

VII. mezinárodní bienále kresby Plzeň října 14. listopadu 2010 VII. mezinárodní bienále kresby Plzeň 2010 7. října 14. listopadu 2010 7th October 14th November 2010 VII. International Biennial of Drawing Pilsen 2010 Co to je Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2010?

Více

Péče o národní kulturní poklad

Péče o národní kulturní poklad Péče o národní kulturní poklad Program Péče o národní kulturní poklad 2007-2017 10 323 mil. Kč e - Rekonstrukce objektu depozitáře NM Terezín II - Sanační práce do zahájení rekonstrukce - Rekonstrukce

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMIŘICKÝCH 740 ASPnet UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz

Více

BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR

BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR PhDr. Lidmila KLEINOVÁ, CSc KONSTATOVÁNÍ Každá státní instituce zodpovědná za BOZP v každé evropské zemi si v rámci svých kompetencí a zodpovědností

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace 20.11.2014 Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková Představené vzdělávací aktivity: cyklus Film

Více

Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek

Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Dotační programy Ministerstva kultury Podle 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, může příspěvek na obnovu kulturní

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Zámek čp. 26 v Hošťálkovech Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Hošťálkovy Letecký snímek areálu zámku V celém okrese Bruntál unikátně dochovaný zámek Hošťálkovy čp.

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

školy představení společnosti

školy představení společnosti školy představení společnosti ondřejovická strojírna historie 2/21 Ondřejovická strojírna má dlouholetou historii, která sahá do roku 1899. Již v tomto roce zde byla zavedena strojírenská výroba zaměřená

Více

milan dobeš dynamický konstruktivizmus

milan dobeš dynamický konstruktivizmus milan dobeš dynamický konstruktivizmus Milan Dobeš malíř, grafik, sochař, performer, autor světelně-kinetických objektů a monumentálních realizací v architektuře. Narozen 29. července 1929 v Přerově. V

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola Žižkovo náměstí 1300/1 130 00 Praha 3 Povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2010/2011 Termíny

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ CZ.1.07/2.4.00/17.0080 Rozvoj spolupráce formou stáží a odborných praxí v oblasti řízení letového provozu, VŠB TU Ostrava SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ STUDIJNÍ A INFORMAČNÍ BROŽÚRA Prof. Ing. Rudolf

Více

Periodizace kulturních dějin raného středověku

Periodizace kulturních dějin raného středověku raného středověku Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: červen 2012 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s periodizací kulturních dějin

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 4 Z V O N A Ř S T V Í Svým rodičům Květě a Rudolfovi Manouškovým věnuje autor Zvonařství Petr Rudolf Manoušek Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Otto Bartning in Europa / Otto Bartning a Evropa

Otto Bartning in Europa / Otto Bartning a Evropa Otto Bartning in Europa / Otto Bartning a Evropa Jan Mohr Severočeské muzeum v Liberci 30.9.2012 1 Architekt Otto Bartning (1883 1959) 30.9.2012 2 Stavby Otto Bartninga v Čechách, Rakousku a Německu 30.9.2012

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Slovácké centrum kultury a tradic Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Zdůvodnění stavby Prezentace kulturních hodnot Centrum kultury a tradic na místo komunálu Navázání na odkaz

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Liberecký kraj. ing. Lidie Vajnerová statutární náměstkyně hejtmana LK

Liberecký kraj. ing. Lidie Vajnerová statutární náměstkyně hejtmana LK Liberecký kraj ing. Lidie Vajnerová statutární náměstkyně hejtmana LK Mapa turistických oblastí LK: Regiony a jejich rozvoj LK zahrnuje 4 turistické regiony Krkonoše, Jizerské hory, Český ráj, Českolipsko

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

Buchtová Eva, Staňková Barbora

Buchtová Eva, Staňková Barbora Buchtová Eva, Staňková Barbora Pomoz mi, abych to dokázalo samo děti mají rozdílné učební schopnosti a nadání Hlavní myšlenky Marie Montessori děti nemusí k dosažení stejného cíle postupovat stejným tempem

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba kresba malba grafika prostorové vyjadřování akce festivaly akční tvorba příprava na SŠ, VŠ za uměním, za vzděláním učitelé 1963-2013 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace 1963

Více

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA UMĚLECKÁ ŠKOLA Výtvarné studio v podkroví muzea je součástí Základní umělecké školy Benešov. Přesto, že jeho zřízení v polovině 90. let zabralo muzeu prostory potřebné pro plánované expozice, je jeho činnost

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

Hledáme mladé technické talenty

Hledáme mladé technické talenty Hledáme mladé technické talenty OPVK: Hledáme mladé technické talenty Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 10.9.2008 byla pro tento projekt schválena dotace z OPVK ve výši 8 777 030,60 Kč.

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

8. PERSPEKTIVY LIDOVÝCH TECHNOLOGIÍ

8. PERSPEKTIVY LIDOVÝCH TECHNOLOGIÍ HOMO FABER 8. PERSPEKTIVY LIDOVÝCH TECHNOLOGIÍ Celosvětové globalizační tendence vedly v r. 1989 25. generální konferenci UNESCO k vydání dokumentu Doporučení k ochraně tradiční a lidové kultury, v němž

Více

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (IWI-C) VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava- Poruba,

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s. Dřevnická 1788, Zlín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s. Dřevnická 1788, Zlín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s. Dřevnická 1788, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600 020 495 Termín konání inspekce: 11. a

Více

Předvedení starožitného zboží před zákazníkem, určení doby vzniku, materiálového a technologického zpracování, užití

Předvedení starožitného zboží před zákazníkem, určení doby vzniku, materiálového a technologického zpracování, užití Starožitník (kód: 66-022-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Starožitník Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná způsobilost Název

Více

TABULKA č do té doby největší bosensko- né předměty z Bosny a Hercegoviny 1901 Vánoční výstava a tržnice řemeslných výrobků

TABULKA č do té doby největší bosensko- né předměty z Bosny a Hercegoviny 1901 Vánoční výstava a tržnice řemeslných výrobků TABULKA č. 4 Výstavy pořádané Průmyslovým muzeem v Chrudimi v letech 1901 1914 rok název výstavy od:-do: lidí poznámka 1901 Výstava kurzových prací 5.5.-12.5. 800 po kurzu zdobení kovů 1901 Výstava obrazů

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Cíle stáže: Popis pracoviště či hostitelské instituce:

Cíle stáže: Popis pracoviště či hostitelské instituce: Jméno: BcA. Petra Zítková Obor studia a ročník: Restaurování a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury, ročník 1. Termín: 18. 8. - 18. 9. 2014 Instituce, místo pobytu na stáži:

Více

http://www.slavnosti.slansko.cz/ http://www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci/titulni

http://www.slavnosti.slansko.cz/ http://www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci/titulni Zpravodaj č. 5/ 2013 Vážení přátelé slánského muzea, máj bude pro návštěvníky muzea jedním z nejbohatších měsíců. Zahájíme hned tři výstavy, připojíme se k městským slavnostem a pozveme Vás také do Třebíze.

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Česko rakouský projekt Skupina Stavebnictví. Závěrečná zpráva o plnění plánu činnosti za rok 2016

Česko rakouský projekt Skupina Stavebnictví. Závěrečná zpráva o plnění plánu činnosti za rok 2016 Česko rakouský projekt Skupina Stavebnictví Závěrečná zpráva o plnění plánu činnosti za rok 2016 1. DOKUMENT Pokračování ve zpracování, prohloubení a postupném dokončení rozsáhlého souboru DOKUMENT O VZDĚLÁVACÍM

Více

KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY

KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY Bc. Anna Frantalová Občanské sdružení Boii o. s., Nasavrky Porada ředitelů základních škol, samostatných školních jídelen a pracovníků ORP 14. 15. 11.

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

Přemýšlení o městě Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc., architekt města Litoměřice

Přemýšlení o městě Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc., architekt města Litoměřice Přemýšlení o městě Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc., architekt města Litoměřice Charakter sídla je dán vztahem zástavby a okolní krajiny, jeho prostorovým členěním, hierarchií, kompozicí a kvalitou veřejných

Více

nová koncepce design shaker 2015 19. 22. 3. Letňany

nová koncepce design shaker 2015 19. 22. 3. Letňany nová koncepce design shaker 2015 19. 22. 3. PVA EXpo praha Letňany proč vystavovat vysoká návštěvnost díky konání v rámci jarních veletrhů For Habitat, For Furniture, For Office a For Garden tři sekce

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Jan Mohr Severočeské muzeum v Liberci

Jan Mohr Severočeské muzeum v Liberci Otto Bartning in Europa / Otto Bartning a Evropa Jan Mohr Severočeské muzeum v Liberci 20.10.2011 1 Architekt Otto Bartning (1883 1959) 20.10.2011 2 Stavby Otto Bartninga v Čechách, Rakousku a Německu

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Volitelné dějiny umění

Volitelné dějiny umění školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n ý c h o r g a n i z a c í o d s t ř e d o v ě k u p o s o u č a s n o s t

H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n ý c h o r g a n i z a c í o d s t ř e d o v ě k u p o s o u č a s n o s t M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y Z Á M E C K Ý A R E Á L C T Ě N I C E B o h d a n e č s k á 2 5 9 / 1, 1 9 0 1 7 P r a h a 9 V i n o ř H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n

Více

Předvedení starožitného zboží před zákazníkem, rámcové stanovení doby vzniku, určení materiálového a technologického zpracování, užití

Předvedení starožitného zboží před zákazníkem, rámcové stanovení doby vzniku, určení materiálového a technologického zpracování, užití Prodavač uměleckých předmětů (kód: 66-023-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Prodavač uměleckých předmětů Kvalifikační úroveň NSK -

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÁ GOTICKÁ VRCHOLNÁ ARCHITEKTURA EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky Architektura za Karla IV. Karel IV. roku 1356 povolal do svých

Více

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU 19. - VÝROBA NÁBYTKU Výroba nábytku 19.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroba nábytku používá k výrobě jako hlavní surovinu předem zpracované (upravené) dříví nebo dřevařské výrobky, zejména aglomerované

Více