GÜNT E R Ž I D OVST V Í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GÜNT E R Ž I D OVST V Í"

Transkript

1

2 GÜNT E R STE M B E RG E R KL A S I C KÉ Ž I D OVST V Í

3 GÜNTER STEM BERGER Klasické židovství Kultura a historie rabínské doby V Y Š E H R A D

4 Na přebalu Reliéf za synagogy v Kafarnaum 1. stol. po Kr. Günter Stemberger, Das klassische Judentum Copyright Verlag C. H. Beck ohg, München 2009 Translation Marie Holá, 2011 ISBN:

5 OBSAH Předmluva Úvod I. Historický přehled A. PA L E S T I N A V OBD OBÍ TA N A I T Ů Židovská válka a zničení Chrámu Povstání Bar Kochby Uša a Bejt Še arim: ustálení poměrů B. PA L E S T I N A V D OBĚ A MOR A I T Ů Krize římské říše ve 3. století Přijetí křesťanství v římské říši: následky v Palestině Iulianus a obnova Chrámu Židovská legislativa křesťanských císařů Perská invaze a dobytí Araby C. B A BY L ONIE D O N A DV L Á DY A R A BŮ Počátky babylonské diaspory Babylonie v období amoraitů D. D OB A G AON Ů Babylonie Palestina II. Organizace rabínského judaismu A. ŽID OVSK Á S A MOSPR ÁVA V PA L E S T I NĚ Patriarcha Otázka sanhedrinu Správa obcí a soudní moc

6 B. ŽID OVSK Á S A MOSPR ÁVA V B A BY L ONII Exilarcha Židovská soudní moc C. R A BÍ N Počátky rabinátu Jak se stát rabínem Povinnosti a hospodářská situace rabína Vliv rabínů D. S Y N AG O G A Počátky Architektura Synagogální úřady Bohoslužba Kázání Synagoga jako centrum obce Rabíni a synagoga E. Š KOL S T V Í Základní školství Rabínské školy v Palestině Rabínské akademie v Babylonii Rabínské vzdělávání dospělých v Babylonii III. Náboženský svět rabínů A. Z J E V ENÍ ZE SINA J E B. R A BÍ NS K Á HER MENEU T I K A C. H A L AC H A Darování Tóry na Sinaji Vývoj halachy Rozsah náboženského práva Zdůvodnění a zhodnocení přikázání

7 5. Dobrovolné znesnadnění halachy Skutečný význam halachy Radost ze Zákona D. H AG A DA Podstata, rozsah a význam hagady Hagada a dějiny E. M YS T I K A Ma ase be-rešit Ma ase merkava IV. Kulturní rámec A. ŽID OVS T V Í A HEL ÉNISMUS Rabíni a řečtina Rabíni a řecká moudrost Homérská exegeze a rabínské výklady Písma B. ÍR Á NS K É V L I V Y V B A BY L ONS K ÉM ŽID OVS T V Í? C. ŽID OVS T V Í A K Ř E S ŤA NS T V Í Historický vývoj Židovská tradice u církevních otců Patristická polemika proti Židům Reakce rabínů D. R A BÍ NI A GNÓ ZE E. R A NÉ ŽID OVSK É U MĚNÍ Překonání zákazu zobrazení Přejímání pohanských motivů Biblické scény Židovské výtvarné motivy Konec židovského výtvarného umění

8 F. P OD ISL Á MS KOU N A DV L Á D OU Vliv judaismu na islám Židovská reakce na arabskou nadvládu Karaité: ohrožení rabínského dědictví Kanonizace rabínské tradice Přehled událostí Redakční poznámka Bibliografie Zkratky a zdrojové texty Rejstřík osobních jmen Rejstřík místních názvů Rejstřík vybraných pojmů Rejstřík spisů

9 PŘEDMLUVA Během třiceti let, které uplynuly od prvního vydání této knihy, se zkoumání starověkého židovství zásadním způsobem proměnilo. Historikové dnes čtou rabínské prameny kritičtěji; znalosti z historie Palestiny pozdní antiky byly obohaceny množstvím archeologických objevů. Je hezké být svědkem a přímým účastníkem postupného vývoje a významné proměny celé oblasti bádání, i když kvůli tomu mnohé z dříve napsaného pozbylo platnosti. Knihu věnuji památce zakladatele vídeňské judaistiky Kurta Schuberta ( ). Günter Stemberger P Ř E D M L U VA 11

10 ÚVOD Rabínskou dobu v širším smyslu od zničení Chrámu v roce 70 až do konce působení rabínských akademií kolem roku 1040 můžeme právem označit jako období klasického židovství. Klasické proto, že byly položeny základy všeho, co židovství později utvářelo a do dnešních dní na židovský život aktivně působí. Osvícenství a Moses Mendelssohn, vzestup židovského nacio nalismu v 19. století, vyhlazení východního židovstva za vlády nacionálního socialismu a založení Státu Izrael to vše sice zapříčinilo veliké změny, ale tradiční kořeny nelze opomenout. Podstatnou část daného období představuje vznik a rozvoj rabinátu a jeho ideálů: rabín reprezentuje židovství, v němž Chrám nahradila Tóra; židovství, které se vzdalo snu o vlastním státě a jehož existence se postupně přesouvá do diaspory. Ačkoli se Židé zřekli politického uspořádání, nespokojili se s náboženskou uzavřeností; svými nároky zahrnuli veškerý život svého společenství. G. F. Moore chápal rabínské židovství jako normativní, jednotné hnutí, čímž nadlouho ovlivnil jeho vnímání. Tento přístup je možný jedině za předpokladu, že zohledníme pouze ty proudy judaismu, které se projevily v rabínské literatuře a prosadily v pozdějším judaismu. V průběhu času jistě získaly normativní sílu, ale bádání posledních desetiletí jasně prokázalo jednostrannost tohoto postoje, jenž nebere v úvahu kulturní prostředí, v němž se židovství utvářelo. Na judaismus samozřejmě působilo okolní prostředí, ačkoli to z rabínské literatury není vždy na první pohled patrné. Rabínské židovství stejně jako židovství v období Druhého chrámu se muselo vyrovnávat s kulturou své doby a přejalo mnohé z představ i myšlenek helénismu. Nemohlo se vyhnout náboženským směrům gnóze ani střetu s křesťanstvím. Jednostranná tradice rabínské literatury s určitými kompromisy víry se sice mohla v normativním židovství zachovat, ale esotericko-mystické texty a liturgická poezie dokládají větší rozmanitost, než jsme dříve byli ochotni připustit. Nesmírnou a nečekanou šíři myšlenkových i životních forem v rámci židovství rabínského období však odhalily především archeologické vykopávky a při nich objevené památky židovského umění. Tuto epochu Ú V O D 13

11 pochopíme jedině tehdy, zohledníme-li bohaté množství vlivů a nebudeme-li se spoléhat výlučně na samotné rabínské spisy. Je třeba prozkoumat také společenskou strukturu židovské obce v rabínské době. Bylo by naivní domnívat se, že ihned po zničení Chrámu byli za nové vůdce uznáni učenci z Javne a jejich následovníci. Jakým způsobem se prosazoval vůdcovský nárok patriarchů v Palestině, exilarchů v Babylonii a rabínů v obou centrech židovského života v talmudické době? Zde nelze počítat s přímočarým vývojem, spíše musíme předpokládat tuhý zápas o vládu vedený jistě nejen ve znamení náboženství. V souvislosti s nástupem nových židovských vůdců je třeba mít na zřeteli i hospodářské a politické okolnosti, ačkoli tento proces můžeme kvůli jednostrannému tradování jen stěží rekonstruovat. V rabínské tradici vládne silná tendence zobrazovat přání jako realitu, pomalu se vyvíjející vztahy v počátcích antedatovat a sporná stanoviska představovat, jako by byla od počátku jasná. To je nutné mít na mysli, chceme-li zachytit obraz doby odpovídající skutečnosti. Naše pojetí rabínského židovství se snaží pravdivě představit celistvou historickou skutečnost; alespoň ve zkratce nastiňujeme některé vnější dějinné okolnosti, jako je sociální a hospodářský vývoj či vztah vládnoucích sil k židovské společnosti; pokoušíme se vylíčit kulturněhistorické souvislosti a přiměřeně zdůrazňujeme náboženské právo, halachu, vzhledem k rozmanité narativní tradici a jiným formám hagady. Židovství není v první řadě náboženství víry, ale náboženství činu, ačkoli ve skutečnosti lze jen stěží jedno od druhého oddělit. Po dlouhou dobu mohli rabíni podstatněji ovlivňovat židovský život pouze prostřednictvím halachy. Náboženské představy hagady se naproti tomu do paměti lidu vryly hlouběji, nebylo však možné je usměrňovat stejně jako způsoby chování. Samozřejmě ihned vyvstává otázka, do jaké míry se lidé rabínskou halachou opravdu řídili. Ani zde nemůžeme počítat s tím, že by nám rabínská tradice poskytla věrný obraz skutečnosti. Zmíníme rovněž periodizaci dějin v dané době. V dopise Šeriry Gaona z 10. století a dále v Knize tradice Avrahama ibn Dá uda z 12. století se prosazuje dělení do čtyř období, která jsou pojmenována podle rabínských učitelů své doby: přibližně do roku 200 trvalo období tanaitů (tana z hebr. šana, tj. opakovat, učit ), asi do roku 500 období amoraitů (amar, mluvit ); dobu savoraitů v století (savar, domnívat se, myslet ) vystřídalo období gaonů (vznešení představitelé škol, akademií), které skončilo kolem roku Označení jednotlivých učitelů a podle nich pojmenované peri- 14 Ú V O D

12 ody vyjadřují dobovou spojitost s tradicí. Členění je podáno z rabínské perspektivy a tato tradice se stala platnou pro celou židovskou historiografii. Pro rabíny bylo přirozené dělit dějiny podle vývoje vlastní učenecké tradice. Přejímání této periodizace však může ovlivnit pojetí historie, a tohoto rizika si stále musíme být vědomi. Nakonec je třeba uvést na pravou míru časové vymezení zejména počátku a konce rabínského období. Zničení Chrámu v roce 70 jistě nebylo okamžitě vnímáno jako přelomová událost, která de facto rozdělí židovské dějiny na dva úseky; nejpozději ve 2. polovině 2. století už je však lidé chápali jako nový počátek. Přechod od doby Chrámu, v níž se kněží těšili i politickému významu, do doby bez Chrámu, během které usilovali o větší vliv na formování náboženského života rabíni, se brzy začal považovat za rozhodující mezník židovských dějin. Stejně významný, ačkoli ne tak zřetelný, byl také konec gaonského období. Působení rabínů skončilo; jejich myšlenky dostaly písemnou podobu a za pomoci dobře organizovaného babylonského vzdělávacího systému byly dále rozšiřovány i mimo oblast původního rabínského vlivu. Ani uzavření babylonských akademií v Suře a Pumbeditě nemohlo zadržet šíření rabínského myšlení do tehdejšího židovského světa. První křížová výprava v roce 1096 zasadila židovským dějinám hrubý zásah z vnějšku, který jako by byl uvnitř židovství do jisté míry očekávaný: Palestina ani Babylonie už nepředstavovaly židovská centra diaspora v severní Africe a Evropě postavená na rabínských základech se osamostatnila. Ú V O D 15

13 I. Historický přehled

14 A PALESTINA V OBDOBÍ TANAITŮ 1. Židovská válka a zničení Chrámu První kontakty mezi Římem a palestinskými Židy byly navázány během povstání Makabejských. Z pohledu židovské strany zpočátku slibovaly výhodné přátelství. Brzy však zřetelně vyšly najevo římské mocenské zájmy: V roce 63 př. n. l. se znesváření hasmonejští bratři Aristobúlos II. a Hyrkán II. odvolali k Pompeiovi, jakožto smírčímu soudci; ten učinil krátký proces. Podrobil si Jeruzalém a navenek nezávislé Judsko podřídil dohledu římských legátů z provincie Sýrie. Mezi další zásahy Říma patřilo jmenování Heroda králem (40 př. n. l.) a vyslání vojenské pomoci, když Herodes o tři roky později dobýval Jeruzalém. Brzy po Herodově smrti (4 př. n. l.) připadlo Judsko pod přímou správu Říma (6 n. l.), kterou jen nakrátko přerušila vláda Agrippy I. (41 44). Neschopnost a špatné hospodaření římských místodržících roznítilo židovský odpor, který se zpočátku týkal jen nepatrné části obyvatelstva soustředěné ve skupinách sikariů ( mužů s dýkami ) a zélótů ( horlivců ); brzy ovšem zasáhl také radikální křídlo farizejů a nakonec i příslušníky kněžské aristokracie. V roce 66 vypuklo protiřímské povstání. Židovští vzbouřenci mohli být optimističtí: římská říše byla nespokojená s Neronovou vládou, což ji oslabovalo; počítalo se také s podporou Židů v parthské říši, z níž nakonec zbyly jen falešné naděje. Římané nejprve nebrali povstání vážně. Římské vojenské akce ještě zpomalily zmatky v Římě po Neronově smrti v roce 68, a tak se povstalci udrželi po celé čtyři roky. Jeruzalém obsadil teprve Titus, který převzal vrchní velení v Palestině namísto svého otce Vespasiana, jenž byl roku 69 jmenován císařem. Dne 9. avu roku 70 prolomili obléhatelé chrámové zdi; následujícího dne Chrám lehl popelem a brzy se celé město ocitlo v římských rukou. Ještě téměř další čtyři roky trvalo dobývání posledních židovských pevností (Héródeion, Machairús, Masada), rok 70 však znamenal vlastní konec židovského státu. 1. Ž I D O V S K Á VÁ L K A A Z N I Č E N Í C H R Á M U 19

15 Válka proti Římu přinesla řadu následků. Římané nově uspořádali judskou správu: provincie Iudaea, která byla dosud podřízena syrským legátům, se osamostatnila a od nynějška ji spravoval císařský legát; římské vojenské oddíly byly posíleny Jeruzalém, dosud nevýznamná vojenská základna, se stal táborem legio decima Fretensis a kromě toho získal pomocné oddíly. Kaisareia už tedy nebyla hlavní vojenskou základnou, avšak zůstala administrativním centrem. Během války se země vylidnila. Josephus Flavius (BJ VI,420nn) a Tacitus (Historie V,13) se v informacích o židovských ztrátách rozcházejí a oba značně přehánějí; přesto J. Juster počítá s tím, že tato válka a její důsledky zmenšily židovské osídlení Palestiny přibližně o třetinu. Půda, kterou vlastnili v boji padlí nebo zajatí Židé (podle Josepha Flavia, BJ VII, půda všech Židů), připadla Římu; došlo k nové organizaci správy císařského dědictví a monopolní správy. V souvislosti s těmito římskými opatřeními je patrně třeba chápat mišnaický sikarijský zákon (např. Git V,6) zaručující zákonným židovským majitelům zpětné odkoupení půdy ztracené v průběhu povstání nebo po něm a tam, kde to možné nebylo, chtěl židovské vlastnictví takové půdy pojistit. (Zmíněná opatření byla znovu zavedena po povstání Bar Kochby. Zda se jméno židovských zákonů odvozuje od sikariů nebo souvisí s lex de sicariis, který zapovídal kastraci a poté i obřízku, zde nehraje roli.) Římská správa se snažila o obnovu zpustošených míst, což způsobilo nárůst počtu pohanského obyvatelstva. Rok 70 znamenal s ohledem na jeho následky natolik dramatický zvrat v židovských dějinách, že se v rabínské době příležitostně dokonce uváděla datace od zničení Chrámu (například na náhrobcích v Sóaru nedaleko Mrtvého moře). Hlouběji než vnější změny zapůsobily vnitřní důsledky zničení Chrámu. Římané sice nezakázali jeho obnovení, ale skutečnost, že namísto chrámového poplatku nastoupila daň fiscus Judaicus určená chrámu Jupitera Kapitolského v Římě, mohla sotva podpořit myšlenku na rekonstrukci svatyně. Autoři apokalyptických spisů, např. 4. knihy Ezdrášovy nebo 2. knihy Bárukovy, ale i rabíni vykládali pád Chrámu v roce 70 podle předobrazu jeho zničení v roce 586 př. n. l., po němž tehdy poměrně rychle následovala rekonstrukce. Cožpak se něco podobného nedalo očekávat i nyní? Co podstatného se změnilo? 20 A. PA L E S T I N A V O B D O B Í TA N A I T Ů

16 Atmosféra po roce 70 byla beznadějnější než v roce 586. Zpočátku se pro obnovu Chrámu nedělalo nic. Ostrá kritika zbožnosti zaměřené na Chrám dosvědčená spisy z Kumránu i z Nového zákona zřejmě neminula svůj cíl. Válka a zničení Chrámu rozložily nejrůznější židovské skupiny v samých základech, především šlo o strany odporu, ale také o saduceje orientované na Chrám; naproti tomu křesťanská obec se od židovské společnosti sama poměrně jednoznačně distancovala. Zbyli tedy především farizejové, kteří se už před rokem 70 naučili žít zbožným židovským životem i bez Chrámu a doma, v rodině se snažili dodržovat celý Zákon tj. i ta přikázání, která souvisela s Chrámem; chtěli strhnout zeď mezi kultickým a profánním. Jochanan ben Zakaj, považovaný za zakladatele rabínského judaismu, má podle rabínské tradice zásluhu na tom, že židovský lid po katastrofě v roce 70 vstoupil do nové doby. Ve zprávách o Jochananově útěku z obléhaného Jeruzaléma, jeho vystoupení před Vespasianem a o založení nového centra v Javne (Git 56a b aj.) nelze oddělit historii od legend. V Javne, městě v císařském držení ležícím na pobřeží Středozemního moře, kolem sebe Jochanan po roce 70 shromažďoval muže nejrůznějších zaměření, kněze, učence, farizeje i další, kteří usilovali o vytvoření nového židovského života bez Chrámu. Tradice Ben Zakajovi připisuje vůdcovství jeruzalémských farizejů před rokem 70, jak ale dokládá J. Neusner, jeho příslušnost k této straně ve zmíněné době nelze nijak dokázat. Patrně pocházel z okruhu učenců Zákona, kteří během desetiletí před zničením Chrámu utvořili vlivnou společenskou vrstvu. Jejich vzor, tj. studium biblického textu jakožto středobod života, převzali rabíni; studium Písma a s ním spojené tradice zaujalo místo chrámové služby. Podle svědectví rabínů se Jochanan ben Zakaj v Javne staral především o otázky ritu a liturgie, jejichž pravidla musela být po zničení Chrámu znovu ustavena. V jakém rozsahu vzali palestinští Židé nové normy na vědomí, nevíme; mnozí asi o Jochananově počínání vůbec nevěděli. Ani Římané jej pravděpodobně nikdy neuznali jako zástupce palestinských Židů, nanejvýš jeho činnost trpěli. Význam smělé cesty, která se započala v Javne, se ukázal až později. Nevíme ani, jak dlouho Jochanan ben Zakaj nové centrum v Javne vedl. Patrně už mezi lety 80 a 90 na jeho místo nastoupil Gamli el II., syn Šim ona ben Gamli ela I., jednoho z vůdčích farizejů z doby před rokem 70. Díky svému původu byl Gamli el schopen poskytnout činnosti v Javne větší podporu 1. Ž I D O V S K Á VÁ L K A A Z N I Č E N Í C H R Á M U 21

17 než Jochanan, mnohými opovrhovaný jako přeběhlík. Pozdější vyprávění (Bra 27b 28a aj.) hovoří o Gamli elově dočasném sesazení: nakrátko jej vyštval zástupce staré vládnoucí vrstvy, kněz a Ezdrášův potomek El azar ben Azarja. Podobné příběhy dokazují, že nahrazení kněží rabíny se neobešlo bez problémů; z historického hlediska je ale zmíněná příhoda bezvýznamná. Tradice z Edu VII,7, podle níž se Gamli el odebral do Sýrie vyžádat si povolení od vlády, snad svědčí o jeho úsilí dobře vycházet s římskými úřady. Nelze však prokázat, zda Římané jeho vedoucí postavení potvrdili. V rabínské literatuře často zmiňovaná výprava do Říma (Sifrej Dt 43, F. 94 n; BB 74b aj.), kterou Gamli el podnikl spolu s dalšími rabíny, může být sotva považována za oficiální delegaci s cílem intervenovat u římské vlády; hrozivé pronásledování Židů za Domitiana, které mělo být popudem k cestě, nebylo doloženo, přestože tento císař nechal popravit příslušníky vlastní rodiny za to, že se přiklonili k židovství. Často se dočítáme o synodě v Javne, která za Gamli ela v letech uzavřela biblický kánon a kvůli novelizaci požehnání proti heretikům v modlitbě osmnácti požehnání (Šmone esre) zapříčinila vymezení vůči křesťanství. Synoda je ve skutečnosti konstrukcí H. Graetze z 19. století a nelze ji doložit. Toto pojetí mylně spojuje řadu významných rozhodnutí přijatých v delším časovém úseku (mezi lety 70 až 132). Při utváření židovské společnosti po roce 70 jistě docházelo k pokusům o nastolení co možná největší jednoty; můžeme však pochybovat o tom, zda bylo vhodným prostředkem právě Gamli elovi připisované prohlášení o zatracení minim těch, kteří odbočili ze společné cesty, včleněné do každodenní modlitby. Snahy z Javne vyjasnit postavení některých biblických knih měly pouze okrajovou souvislost s kánonem a v žádném případě neznamenaly jeho konečně ustavení. Obě opatření měla být reakcí proti nastupujícímu křesťanství. Ve skutečnosti se však zaměřovala proti jakémukoli ohrožení židovské jednoty, nejen proti jedné určité skupině. Nevíme, co konkrétně způsobila; jejich úspěch byl spíše dlouhodobý. Datum smrti Gamli ela II. nám není známo; většinou se uvádí, že zemřel mezi lety 100 až 120. Vedení centra v Javne ovšem nepřešlo přímo na jeho nejstaršího syna Šim ona. V letech před vypuknutím Bar Kochbova povstání (132) nestálo v popředí samotné Javne, význam měla spíše autorita jednotlivých významných učitelů, jako byli Akiva a Jišma el; jim jsou připisovány značně odlišné principy výkladu pro systematické vyvození halachy z Bible. 22 A. PA L E S T I N A V O B D O B Í TA N A I T Ů

18 Jišma el vyučoval v jižním Judsku, Akiva především v Bnej Brak poblíž dnešního Tel Avivu. Kromě toho existovala další centra rabínské učenosti, například Lod. 2. Povstání Bar Kochby Během Traianova parthského válečného tažení vypuklo v roce 115 pravděpodobně mesianisticky orientované povstání židovské diaspory. Zahrnovalo židovské obce v Egyptě, Kyrenaice, na Kypru a nakonec také v parthských oblastech, které byly Traianovi podřízeny. Římským oddílům se povstalce podařilo porazit až v roce 117. Zda se vzpoury účastnili i palestinští Židé, zůstává předmětem dohadů. Potvrzovala by to zejména poznámka v Hadrianově životopise V,2 (Historia Augusta), podle níž na počátku Hadrianovy vlády (v roce 117) měly odbojného ducha projevovat i Libye a Palestina. Tato neurčitá zmínka a podobně nejasné narážky v textech církevních otců by mohly být podpořeny skutečností, že Traianův generál Luisus Quietus, který spolu s Q. Marciem Turbem povstání potlačil, byl poté jmenován místodržícím v Palestině. Také rabínské texty se na několika místech zmiňují o Kitově válce (Sota IX,14 aj.), která je často chápána jako potlačení palestinského povstání Luisem Quietem. Důvěryhodné literární nebo archeologické doklady o římském vojenském zásahu v Palestině této doby však postrádáme. Bude tedy třeba připustit, že se palestinští Židé od tohoto povstání drželi stranou a vyslání Quieta jako místodržícího do Palestiny bylo opatřením čiré prozíravosti. Poslední velké židovské povstání proti Římu se vzedmulo roku 132; jeho příčiny jsou sporné. Někteří se domnívají, že v letech konečně v plné síle propukly nepokoje, které doutnaly od vzpoury diaspory mezi roky Pravdivá by mohla být svědectví, podle nichž Židy k poslednímu zoufalému odporu přimělo Hadrianovo rozhodnutí obnovit Jeruzalém, který sám v roce 130 navštívil, jako římskou kolonii Aelia Capitolina (Cassius Dio, LXIX,12,1 2), ačkoli jiné texty (např. Eusebiovy Církevní dějiny IV,6,4) stavbu Aelia Capitolina nevidí jako důvod, ale jako následek povstání. Také Hadrianův důrazný zákaz obřízky, která byla položena na úroveň kastrace, mohl být důvodem povstání, a nikoli trestem uloženým po vítězství nad židovskými povstalci. Po Hadrianově odjezdu panoval zpočátku klid. Teprve 2. P O V S TÁ N Í B A R K O C H B Y 23

19 roku 132 vypuklo povstání, které Římané nejprve nebrali dostatečně vážně, podobně jako předtím vzpouru v roce 66. Povstalcům se podařilo obsadit rozsáhlé oblasti v jižní Judeji. Jeruzaléma se nepochybně zmocnit nemohli; Galilea patrně do povstání nebyla zahrnuta. Vůdcem povstalců byl Šim on bar Koziba, kterého jeho příznivci pokládali za mesiáše. Také Akiva jej uznal za spasitele a viděl v něm naplnění proroctví o hvězdě z Jákoba (Nu 24,17; jta an IV,8, 68d). Po vzoru Nu 24,17 mu bylo pozměněno jméno na Bar Kochba, tj. Syn hvězdy. V roce 1952 byly ve vádí Muraba at u Mrtvého moře nalezeny dokumenty z prostředí Bar Koch bovy působnosti, v letech se v blízkém Nachal Chever našly dopisy s jeho podpisem; jde o cenná svědectví činnosti muže, o němž rabínská tradice po jeho nezdaru téměř bez výjimky mlčela. Jak vyplývá z dopisů, okamžitě po prvních úspěších začal Bar Kochba pracovat na vybudování pevné židovské správy; velké císařské statky v Judsku měly sloužit jeho vojsku. Jako symbol nově získané nezávislosti nechal razit mince, kterých se našlo nemalé množství. Často šlo pouze o nově vyražené římské peníze; datovány jsou počátkem povstání, například druhého roku svobody Izraele, někdy nesou heslo Za svobodu Jeruzaléma nebo nápis Šim on, vládce Izraele. Mnohé mince zobrazují stylizovaný Chrám jako příslib jeho očekávané obnovy; jmenovaný kněz El azar se patrně měl stát veleknězem. Odezva ze strany Říma byla váhavá. Místodržící Tineius Rufus situaci neměl pevně v rukou. Bylo posláno pro posily z okolních provincií; syrský legát C. Publius Marcellus přispěchal místodržícímu na pomoc jako velitel vojsk, ale bez úspěchu. Pravděpodobně v roce 134 byl na frontu poslán jeden z nejlepších římských generálů, místodržící Británie S. Iulius Severus. Následovala vleklá gerilová válka. Jediné opevněné město obsazené povstalci byl Betar, vzdálený jen několik kilometrů od Jeruzaléma; v roce 135, podle tradice dne 9. avu, tj. ve výroční den zničení obou Chrámů nejprve Nabukadnezarem a poté Titem, byla dobyta i tato pevnost. To znamenalo konec povstání, které si na obou stranách vyžádalo nesmírné krveprolití. Problémy prvních poválečných let byly stejné jako po roce 70. Iulius Severus zůstal ve funkci místodržícího provincie, kterou bylo třeba nově uspořádat. Její název se změnil z Iudaea na Syria Palaestina. Jméno Jeruzalém se přestalo oficiálně používat: Římané uskutečnili svůj starý plán a zřídili v Jeruzalémě vlastní město Aelia Capitolina, pojmenované po Aeliovi 24 A. PA L E S T I N A V O B D O B Í TA N A I T Ů

20 Hadrianovi a Jupiterovi Kapitolském. Na místě židovského Chrámu vztyčili sochu Jupitera. Židům byl přístup do města a jeho okolí zakázán pod hrozbou trestu smrti; pouze ve výroční den zničení Chrámu směli do Jeruzaléma přijít a oplakávat své neštěstí. Hospodářské následky povstání byly tíživé. Číselné údaje rabínské tradice o obětech povstání jsou sice přemrštěné, přesto můžeme stopy těchto drastických popisů (např. jta an IV,8, 68d 69a) doložit i díky střízlivějším informacím. Mnohá jména židovských sídel, známá z doby před povstáním, po něm přestala být zmiňována. M. Avi Jona se domnívá, že téměř polovina palestinských Židů vzpouru nepřežila. Židovskou půdu Římané drželi ještě pevněji (jak naznačuje i rabínské vyprávění o Hadrianově rozlehlé vinici, při jejíchž okrajích byli nakupeni mrtví z Betaru). Sikarijský zákon a jemu podobná opatření teď byla nutnější než kdy jindy, aby země mohla být opět navrácena židovským majitelům. Situace se vyostřovala vlivem mohutného vystěhovalectví zoufalých obyvatel do diaspory, především do sousední Sýrie. Rabíni se prostřednictvím nábožensko-právních zdůvodnění snažili lid přimět, aby ve Svaté zemi zůstal; za stejným účelem rozvíjeli vyhraněnou teologii o přednostech Izraele. O úspěších jejich snažení můžeme sotva něco říci. Bar Kochbovo povstání mělo v každém případě dlouhodobý vliv: v Judsku nyní Židé tvořili jen nepatrnou menšinu; centrum židovského života se přesunulo do Galileje, kde Židé dosud představovali většinu. Poválečné roky poznamenala rozličná římská opatření namířená proti praktikování židovského náboženství; nastal čas pronásledování, jak přehnaně zdůrazňuje rabínská tradice. Dočasně byla zrušena nejrůznější stará privilegia udělená Židům v otázkách šabatového odpočinku a práva shromažďování, přísně se dbalo na dodržování zákazu obřízky. Ti, kteří nařízení porušovali, byli popraveni, mezi nimi také Akiva, stoupenec Bar Kochby. 3. Uša a Bejt Še arim: ustálení poměrů Po smrti císaře Hadriana v roce 138 byla zmíněná opatření zrušena. Situace se uklidnila: palestinští Židé pochopili marnost protiřímského povstání; dokud byla zajištěna poklidná jednota říše, neměli Římané o náboženské pronásledování zájem. Antoninus Pius Židům povolil obřízku, ovšem pouze pro 3. U Š A A B E J T Š E A R I M : U S TÁ L E N Í P O M Ě R Ů 25

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. S2 VY_32_INOVACE_D_379 ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 4. 5. 2013 Datum pilotáže: 22. 5. 2013 Metodika: pomocí prezentace, učebnice a mapy seznámit

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_87 : Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Petr Chalupa. DYNAMIKA SMLOUVY VDEUTERONOMISTICKÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJIN Historické pozadí, projevy a další působení

Petr Chalupa. DYNAMIKA SMLOUVY VDEUTERONOMISTICKÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJIN Historické pozadí, projevy a další působení Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Petr Chalupa DYNAMIKA SMLOUVY VDEUTERONOMISTICKÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJIN Historické pozadí, projevy a další působení Olomouc 2008 Oponenti:

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Jak se žilo. ve starověkém. Římě. Mgr. Kateřina Hrbková. Ilustrace: Jan Hora. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.

Jak se žilo. ve starověkém. Římě. Mgr. Kateřina Hrbková. Ilustrace: Jan Hora. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia. Jak se žilo ve starověkém Římě Mgr. Kateřina Hrbková Ilustrace: Jan Hora Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz 1 Obsah Etruskové... 6 Počátky Říma...10 Války s Kartágem...12 Město...14

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Vývoj do roku 1918... 2 2.2 V letech 1918 1945... 3 2.3 Vývoj od roku 1945 až dosud... 4 3 Shrnutí poznatků...

Více

Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku

Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku Vývoj lidstva několik milionů let Vyrábění nástrojů, umění Víra v posmrtný život Ve 4. století př. n. l. příchod Keltů na naše území (oppida, železné

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Zánik lidských kultur, přírodních národů Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.33 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

Osmnáct století Izraele

Osmnáct století Izraele Osmnáct století Izraele MICHAEL KRUPP Od zániku Chrámu do poc átku sionismu Osmnáct století Izraele Od zániku Chrámu do počátků sionismu MICHAEL KRUPP Nakladatelství P3K Společnost křesťanů a Židů Praha

Více

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky Velkomoravské říše a jejími panovníky Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Úvod do Skutků apoštolských

Úvod do Skutků apoštolských Úvod do Skutků apoštolských Autor Pradávná církevní tradice tvrdí, že autorem Skutků, podobně jako třetího evangelia, je Lukáš, byť nikde jako autor není v Bibli zmiňován. Při nedávném úvodu do Lk ev.

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky.

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky. Izrael 1 Oficiální název státu Stát Izrael Medinat Jisrael (hebrejsky) Daulat Isrá íl (arabsky) State of Israel (anglicky) 2 Rozloha 20 770 km2 v hranicích do r 1967 22 145 km2 včetně Golanských výšin

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Sýrie a Izrael. Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka E-mail: pavelka@fsv.cvut.cz. ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie

Sýrie a Izrael. Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka E-mail: pavelka@fsv.cvut.cz. ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie Sýrie a Izrael Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka E-mail: pavelka@fsv.cvut.cz Laboratoř e fotogrammetrie, DPZ a laserového skenování Sýrie 2400 př.n.l.

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

dobami, jednou slaví postní měsíc ramadán v létě, jednou v zimě (k posunu o celý solární rok dochází jednou za, roku). Křesťanům naopak neustále

dobami, jednou slaví postní měsíc ramadán v létě, jednou v zimě (k posunu o celý solární rok dochází jednou za, roku). Křesťanům naopak neustále Kalendář Zůstaneme-li u v předmluvě uvedené představy archeologie, narazíme při pátrání po kořenech židovského kalendáře na základní text judaismu Tóru. Z ní vyplývá, že židovský kalendář má respektovat

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více

Davidova (Betlémská) hvězda

Davidova (Betlémská) hvězda Davidova (Betlémská) hvězda P.A.Semi, 2014-02-12 Seskupení planet do Davidovy hvězdy se čas od času stává... Uvádíme zde nejvýraznější výskyty v antickém období, s centrem na Zemi nebo na Slunci, řazené

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Nová náboženská hnutí

Nová náboženská hnutí Nová náboženská hnutí 2011 Nová náboženská hnutí předběžný rozvrh přednášek Úvod do kursu. Nové náboženské hnutí. Příklad mormonů. 7. 10. Napětí mezi novým náboženským hnutím a společností. Příklad mormonů.

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

DĚDICTVÍ ANTICKÉHO SVĚTA NÁMOŘNÍ OBCHOD VE STŘEDOMOŘÍ

DĚDICTVÍ ANTICKÉHO SVĚTA NÁMOŘNÍ OBCHOD VE STŘEDOMOŘÍ DĚDICTVÍ ANTICKÉHO SVĚTA NÁMOŘNÍ OBCHOD VE STŘEDOMOŘÍ Petra Maříková Vlčková POZDNĚ ANTICKÉ STŘEDOMOŘÍ Význam Středozemního moře pro antickou civilizaci usnadnění nadnárodní ekonomické specializace a integrace

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Izraelsko-arabský konflikt

Izraelsko-arabský konflikt Izraelsko-arabský konflikt Izraelsko arabský konflikt, jde o náboženství? Mgr. ALENA BENDOVÁ, 2012 Práce s textem za použití metod RWCT (text je rozmnožen buď pro dvojice nebo pro každého žáka) 1. Přečtete

Více

Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění

Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. ZAKROUŽKUJTE SPRÁVNOU ODPOVĚĎ a) Do jakého podnebného pásu patří Česká republika? A) tropického B) mírného C) subtropického b) Které pohoří z dvojice Šumava, Alpy je starší?

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky.

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky. Nové hnutí s mnoha současnými populárními prvky Zdeněk Vojtíšek Církev essénsko-křesťanská je poměrně nový náboženský útvar. Byla založena roku 1971 v Německu a od té doby se rozšířila do více než dvaceti

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 4. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 4. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Manželé do 31. 12. 2013 (ZDDDPN)

Manželé do 31. 12. 2013 (ZDDDPN) PROMĚNA PRÁVNÍHO POSTAVENÍ MANŽELŮ JAKO POPLATNÍKŮ TRANSFEROVÉ DANĚ Zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen ZOSDNNV ), byl s účinností k 1. lednu 2014 nahrazen

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více