GÜNT E R Ž I D OVST V Í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GÜNT E R Ž I D OVST V Í"

Transkript

1

2 GÜNT E R STE M B E RG E R KL A S I C KÉ Ž I D OVST V Í

3 GÜNTER STEM BERGER Klasické židovství Kultura a historie rabínské doby V Y Š E H R A D

4 Na přebalu Reliéf za synagogy v Kafarnaum 1. stol. po Kr. Günter Stemberger, Das klassische Judentum Copyright Verlag C. H. Beck ohg, München 2009 Translation Marie Holá, 2011 ISBN:

5 OBSAH Předmluva Úvod I. Historický přehled A. PA L E S T I N A V OBD OBÍ TA N A I T Ů Židovská válka a zničení Chrámu Povstání Bar Kochby Uša a Bejt Še arim: ustálení poměrů B. PA L E S T I N A V D OBĚ A MOR A I T Ů Krize římské říše ve 3. století Přijetí křesťanství v římské říši: následky v Palestině Iulianus a obnova Chrámu Židovská legislativa křesťanských císařů Perská invaze a dobytí Araby C. B A BY L ONIE D O N A DV L Á DY A R A BŮ Počátky babylonské diaspory Babylonie v období amoraitů D. D OB A G AON Ů Babylonie Palestina II. Organizace rabínského judaismu A. ŽID OVSK Á S A MOSPR ÁVA V PA L E S T I NĚ Patriarcha Otázka sanhedrinu Správa obcí a soudní moc

6 B. ŽID OVSK Á S A MOSPR ÁVA V B A BY L ONII Exilarcha Židovská soudní moc C. R A BÍ N Počátky rabinátu Jak se stát rabínem Povinnosti a hospodářská situace rabína Vliv rabínů D. S Y N AG O G A Počátky Architektura Synagogální úřady Bohoslužba Kázání Synagoga jako centrum obce Rabíni a synagoga E. Š KOL S T V Í Základní školství Rabínské školy v Palestině Rabínské akademie v Babylonii Rabínské vzdělávání dospělých v Babylonii III. Náboženský svět rabínů A. Z J E V ENÍ ZE SINA J E B. R A BÍ NS K Á HER MENEU T I K A C. H A L AC H A Darování Tóry na Sinaji Vývoj halachy Rozsah náboženského práva Zdůvodnění a zhodnocení přikázání

7 5. Dobrovolné znesnadnění halachy Skutečný význam halachy Radost ze Zákona D. H AG A DA Podstata, rozsah a význam hagady Hagada a dějiny E. M YS T I K A Ma ase be-rešit Ma ase merkava IV. Kulturní rámec A. ŽID OVS T V Í A HEL ÉNISMUS Rabíni a řečtina Rabíni a řecká moudrost Homérská exegeze a rabínské výklady Písma B. ÍR Á NS K É V L I V Y V B A BY L ONS K ÉM ŽID OVS T V Í? C. ŽID OVS T V Í A K Ř E S ŤA NS T V Í Historický vývoj Židovská tradice u církevních otců Patristická polemika proti Židům Reakce rabínů D. R A BÍ NI A GNÓ ZE E. R A NÉ ŽID OVSK É U MĚNÍ Překonání zákazu zobrazení Přejímání pohanských motivů Biblické scény Židovské výtvarné motivy Konec židovského výtvarného umění

8 F. P OD ISL Á MS KOU N A DV L Á D OU Vliv judaismu na islám Židovská reakce na arabskou nadvládu Karaité: ohrožení rabínského dědictví Kanonizace rabínské tradice Přehled událostí Redakční poznámka Bibliografie Zkratky a zdrojové texty Rejstřík osobních jmen Rejstřík místních názvů Rejstřík vybraných pojmů Rejstřík spisů

9 PŘEDMLUVA Během třiceti let, které uplynuly od prvního vydání této knihy, se zkoumání starověkého židovství zásadním způsobem proměnilo. Historikové dnes čtou rabínské prameny kritičtěji; znalosti z historie Palestiny pozdní antiky byly obohaceny množstvím archeologických objevů. Je hezké být svědkem a přímým účastníkem postupného vývoje a významné proměny celé oblasti bádání, i když kvůli tomu mnohé z dříve napsaného pozbylo platnosti. Knihu věnuji památce zakladatele vídeňské judaistiky Kurta Schuberta ( ). Günter Stemberger P Ř E D M L U VA 11

10 ÚVOD Rabínskou dobu v širším smyslu od zničení Chrámu v roce 70 až do konce působení rabínských akademií kolem roku 1040 můžeme právem označit jako období klasického židovství. Klasické proto, že byly položeny základy všeho, co židovství později utvářelo a do dnešních dní na židovský život aktivně působí. Osvícenství a Moses Mendelssohn, vzestup židovského nacio nalismu v 19. století, vyhlazení východního židovstva za vlády nacionálního socialismu a založení Státu Izrael to vše sice zapříčinilo veliké změny, ale tradiční kořeny nelze opomenout. Podstatnou část daného období představuje vznik a rozvoj rabinátu a jeho ideálů: rabín reprezentuje židovství, v němž Chrám nahradila Tóra; židovství, které se vzdalo snu o vlastním státě a jehož existence se postupně přesouvá do diaspory. Ačkoli se Židé zřekli politického uspořádání, nespokojili se s náboženskou uzavřeností; svými nároky zahrnuli veškerý život svého společenství. G. F. Moore chápal rabínské židovství jako normativní, jednotné hnutí, čímž nadlouho ovlivnil jeho vnímání. Tento přístup je možný jedině za předpokladu, že zohledníme pouze ty proudy judaismu, které se projevily v rabínské literatuře a prosadily v pozdějším judaismu. V průběhu času jistě získaly normativní sílu, ale bádání posledních desetiletí jasně prokázalo jednostrannost tohoto postoje, jenž nebere v úvahu kulturní prostředí, v němž se židovství utvářelo. Na judaismus samozřejmě působilo okolní prostředí, ačkoli to z rabínské literatury není vždy na první pohled patrné. Rabínské židovství stejně jako židovství v období Druhého chrámu se muselo vyrovnávat s kulturou své doby a přejalo mnohé z představ i myšlenek helénismu. Nemohlo se vyhnout náboženským směrům gnóze ani střetu s křesťanstvím. Jednostranná tradice rabínské literatury s určitými kompromisy víry se sice mohla v normativním židovství zachovat, ale esotericko-mystické texty a liturgická poezie dokládají větší rozmanitost, než jsme dříve byli ochotni připustit. Nesmírnou a nečekanou šíři myšlenkových i životních forem v rámci židovství rabínského období však odhalily především archeologické vykopávky a při nich objevené památky židovského umění. Tuto epochu Ú V O D 13

11 pochopíme jedině tehdy, zohledníme-li bohaté množství vlivů a nebudeme-li se spoléhat výlučně na samotné rabínské spisy. Je třeba prozkoumat také společenskou strukturu židovské obce v rabínské době. Bylo by naivní domnívat se, že ihned po zničení Chrámu byli za nové vůdce uznáni učenci z Javne a jejich následovníci. Jakým způsobem se prosazoval vůdcovský nárok patriarchů v Palestině, exilarchů v Babylonii a rabínů v obou centrech židovského života v talmudické době? Zde nelze počítat s přímočarým vývojem, spíše musíme předpokládat tuhý zápas o vládu vedený jistě nejen ve znamení náboženství. V souvislosti s nástupem nových židovských vůdců je třeba mít na zřeteli i hospodářské a politické okolnosti, ačkoli tento proces můžeme kvůli jednostrannému tradování jen stěží rekonstruovat. V rabínské tradici vládne silná tendence zobrazovat přání jako realitu, pomalu se vyvíjející vztahy v počátcích antedatovat a sporná stanoviska představovat, jako by byla od počátku jasná. To je nutné mít na mysli, chceme-li zachytit obraz doby odpovídající skutečnosti. Naše pojetí rabínského židovství se snaží pravdivě představit celistvou historickou skutečnost; alespoň ve zkratce nastiňujeme některé vnější dějinné okolnosti, jako je sociální a hospodářský vývoj či vztah vládnoucích sil k židovské společnosti; pokoušíme se vylíčit kulturněhistorické souvislosti a přiměřeně zdůrazňujeme náboženské právo, halachu, vzhledem k rozmanité narativní tradici a jiným formám hagady. Židovství není v první řadě náboženství víry, ale náboženství činu, ačkoli ve skutečnosti lze jen stěží jedno od druhého oddělit. Po dlouhou dobu mohli rabíni podstatněji ovlivňovat židovský život pouze prostřednictvím halachy. Náboženské představy hagady se naproti tomu do paměti lidu vryly hlouběji, nebylo však možné je usměrňovat stejně jako způsoby chování. Samozřejmě ihned vyvstává otázka, do jaké míry se lidé rabínskou halachou opravdu řídili. Ani zde nemůžeme počítat s tím, že by nám rabínská tradice poskytla věrný obraz skutečnosti. Zmíníme rovněž periodizaci dějin v dané době. V dopise Šeriry Gaona z 10. století a dále v Knize tradice Avrahama ibn Dá uda z 12. století se prosazuje dělení do čtyř období, která jsou pojmenována podle rabínských učitelů své doby: přibližně do roku 200 trvalo období tanaitů (tana z hebr. šana, tj. opakovat, učit ), asi do roku 500 období amoraitů (amar, mluvit ); dobu savoraitů v století (savar, domnívat se, myslet ) vystřídalo období gaonů (vznešení představitelé škol, akademií), které skončilo kolem roku Označení jednotlivých učitelů a podle nich pojmenované peri- 14 Ú V O D

12 ody vyjadřují dobovou spojitost s tradicí. Členění je podáno z rabínské perspektivy a tato tradice se stala platnou pro celou židovskou historiografii. Pro rabíny bylo přirozené dělit dějiny podle vývoje vlastní učenecké tradice. Přejímání této periodizace však může ovlivnit pojetí historie, a tohoto rizika si stále musíme být vědomi. Nakonec je třeba uvést na pravou míru časové vymezení zejména počátku a konce rabínského období. Zničení Chrámu v roce 70 jistě nebylo okamžitě vnímáno jako přelomová událost, která de facto rozdělí židovské dějiny na dva úseky; nejpozději ve 2. polovině 2. století už je však lidé chápali jako nový počátek. Přechod od doby Chrámu, v níž se kněží těšili i politickému významu, do doby bez Chrámu, během které usilovali o větší vliv na formování náboženského života rabíni, se brzy začal považovat za rozhodující mezník židovských dějin. Stejně významný, ačkoli ne tak zřetelný, byl také konec gaonského období. Působení rabínů skončilo; jejich myšlenky dostaly písemnou podobu a za pomoci dobře organizovaného babylonského vzdělávacího systému byly dále rozšiřovány i mimo oblast původního rabínského vlivu. Ani uzavření babylonských akademií v Suře a Pumbeditě nemohlo zadržet šíření rabínského myšlení do tehdejšího židovského světa. První křížová výprava v roce 1096 zasadila židovským dějinám hrubý zásah z vnějšku, který jako by byl uvnitř židovství do jisté míry očekávaný: Palestina ani Babylonie už nepředstavovaly židovská centra diaspora v severní Africe a Evropě postavená na rabínských základech se osamostatnila. Ú V O D 15

13 I. Historický přehled

14 A PALESTINA V OBDOBÍ TANAITŮ 1. Židovská válka a zničení Chrámu První kontakty mezi Římem a palestinskými Židy byly navázány během povstání Makabejských. Z pohledu židovské strany zpočátku slibovaly výhodné přátelství. Brzy však zřetelně vyšly najevo římské mocenské zájmy: V roce 63 př. n. l. se znesváření hasmonejští bratři Aristobúlos II. a Hyrkán II. odvolali k Pompeiovi, jakožto smírčímu soudci; ten učinil krátký proces. Podrobil si Jeruzalém a navenek nezávislé Judsko podřídil dohledu římských legátů z provincie Sýrie. Mezi další zásahy Říma patřilo jmenování Heroda králem (40 př. n. l.) a vyslání vojenské pomoci, když Herodes o tři roky později dobýval Jeruzalém. Brzy po Herodově smrti (4 př. n. l.) připadlo Judsko pod přímou správu Říma (6 n. l.), kterou jen nakrátko přerušila vláda Agrippy I. (41 44). Neschopnost a špatné hospodaření římských místodržících roznítilo židovský odpor, který se zpočátku týkal jen nepatrné části obyvatelstva soustředěné ve skupinách sikariů ( mužů s dýkami ) a zélótů ( horlivců ); brzy ovšem zasáhl také radikální křídlo farizejů a nakonec i příslušníky kněžské aristokracie. V roce 66 vypuklo protiřímské povstání. Židovští vzbouřenci mohli být optimističtí: římská říše byla nespokojená s Neronovou vládou, což ji oslabovalo; počítalo se také s podporou Židů v parthské říši, z níž nakonec zbyly jen falešné naděje. Římané nejprve nebrali povstání vážně. Římské vojenské akce ještě zpomalily zmatky v Římě po Neronově smrti v roce 68, a tak se povstalci udrželi po celé čtyři roky. Jeruzalém obsadil teprve Titus, který převzal vrchní velení v Palestině namísto svého otce Vespasiana, jenž byl roku 69 jmenován císařem. Dne 9. avu roku 70 prolomili obléhatelé chrámové zdi; následujícího dne Chrám lehl popelem a brzy se celé město ocitlo v římských rukou. Ještě téměř další čtyři roky trvalo dobývání posledních židovských pevností (Héródeion, Machairús, Masada), rok 70 však znamenal vlastní konec židovského státu. 1. Ž I D O V S K Á VÁ L K A A Z N I Č E N Í C H R Á M U 19

15 Válka proti Římu přinesla řadu následků. Římané nově uspořádali judskou správu: provincie Iudaea, která byla dosud podřízena syrským legátům, se osamostatnila a od nynějška ji spravoval císařský legát; římské vojenské oddíly byly posíleny Jeruzalém, dosud nevýznamná vojenská základna, se stal táborem legio decima Fretensis a kromě toho získal pomocné oddíly. Kaisareia už tedy nebyla hlavní vojenskou základnou, avšak zůstala administrativním centrem. Během války se země vylidnila. Josephus Flavius (BJ VI,420nn) a Tacitus (Historie V,13) se v informacích o židovských ztrátách rozcházejí a oba značně přehánějí; přesto J. Juster počítá s tím, že tato válka a její důsledky zmenšily židovské osídlení Palestiny přibližně o třetinu. Půda, kterou vlastnili v boji padlí nebo zajatí Židé (podle Josepha Flavia, BJ VII, půda všech Židů), připadla Římu; došlo k nové organizaci správy císařského dědictví a monopolní správy. V souvislosti s těmito římskými opatřeními je patrně třeba chápat mišnaický sikarijský zákon (např. Git V,6) zaručující zákonným židovským majitelům zpětné odkoupení půdy ztracené v průběhu povstání nebo po něm a tam, kde to možné nebylo, chtěl židovské vlastnictví takové půdy pojistit. (Zmíněná opatření byla znovu zavedena po povstání Bar Kochby. Zda se jméno židovských zákonů odvozuje od sikariů nebo souvisí s lex de sicariis, který zapovídal kastraci a poté i obřízku, zde nehraje roli.) Římská správa se snažila o obnovu zpustošených míst, což způsobilo nárůst počtu pohanského obyvatelstva. Rok 70 znamenal s ohledem na jeho následky natolik dramatický zvrat v židovských dějinách, že se v rabínské době příležitostně dokonce uváděla datace od zničení Chrámu (například na náhrobcích v Sóaru nedaleko Mrtvého moře). Hlouběji než vnější změny zapůsobily vnitřní důsledky zničení Chrámu. Římané sice nezakázali jeho obnovení, ale skutečnost, že namísto chrámového poplatku nastoupila daň fiscus Judaicus určená chrámu Jupitera Kapitolského v Římě, mohla sotva podpořit myšlenku na rekonstrukci svatyně. Autoři apokalyptických spisů, např. 4. knihy Ezdrášovy nebo 2. knihy Bárukovy, ale i rabíni vykládali pád Chrámu v roce 70 podle předobrazu jeho zničení v roce 586 př. n. l., po němž tehdy poměrně rychle následovala rekonstrukce. Cožpak se něco podobného nedalo očekávat i nyní? Co podstatného se změnilo? 20 A. PA L E S T I N A V O B D O B Í TA N A I T Ů

16 Atmosféra po roce 70 byla beznadějnější než v roce 586. Zpočátku se pro obnovu Chrámu nedělalo nic. Ostrá kritika zbožnosti zaměřené na Chrám dosvědčená spisy z Kumránu i z Nového zákona zřejmě neminula svůj cíl. Válka a zničení Chrámu rozložily nejrůznější židovské skupiny v samých základech, především šlo o strany odporu, ale také o saduceje orientované na Chrám; naproti tomu křesťanská obec se od židovské společnosti sama poměrně jednoznačně distancovala. Zbyli tedy především farizejové, kteří se už před rokem 70 naučili žít zbožným židovským životem i bez Chrámu a doma, v rodině se snažili dodržovat celý Zákon tj. i ta přikázání, která souvisela s Chrámem; chtěli strhnout zeď mezi kultickým a profánním. Jochanan ben Zakaj, považovaný za zakladatele rabínského judaismu, má podle rabínské tradice zásluhu na tom, že židovský lid po katastrofě v roce 70 vstoupil do nové doby. Ve zprávách o Jochananově útěku z obléhaného Jeruzaléma, jeho vystoupení před Vespasianem a o založení nového centra v Javne (Git 56a b aj.) nelze oddělit historii od legend. V Javne, městě v císařském držení ležícím na pobřeží Středozemního moře, kolem sebe Jochanan po roce 70 shromažďoval muže nejrůznějších zaměření, kněze, učence, farizeje i další, kteří usilovali o vytvoření nového židovského života bez Chrámu. Tradice Ben Zakajovi připisuje vůdcovství jeruzalémských farizejů před rokem 70, jak ale dokládá J. Neusner, jeho příslušnost k této straně ve zmíněné době nelze nijak dokázat. Patrně pocházel z okruhu učenců Zákona, kteří během desetiletí před zničením Chrámu utvořili vlivnou společenskou vrstvu. Jejich vzor, tj. studium biblického textu jakožto středobod života, převzali rabíni; studium Písma a s ním spojené tradice zaujalo místo chrámové služby. Podle svědectví rabínů se Jochanan ben Zakaj v Javne staral především o otázky ritu a liturgie, jejichž pravidla musela být po zničení Chrámu znovu ustavena. V jakém rozsahu vzali palestinští Židé nové normy na vědomí, nevíme; mnozí asi o Jochananově počínání vůbec nevěděli. Ani Římané jej pravděpodobně nikdy neuznali jako zástupce palestinských Židů, nanejvýš jeho činnost trpěli. Význam smělé cesty, která se započala v Javne, se ukázal až později. Nevíme ani, jak dlouho Jochanan ben Zakaj nové centrum v Javne vedl. Patrně už mezi lety 80 a 90 na jeho místo nastoupil Gamli el II., syn Šim ona ben Gamli ela I., jednoho z vůdčích farizejů z doby před rokem 70. Díky svému původu byl Gamli el schopen poskytnout činnosti v Javne větší podporu 1. Ž I D O V S K Á VÁ L K A A Z N I Č E N Í C H R Á M U 21

17 než Jochanan, mnohými opovrhovaný jako přeběhlík. Pozdější vyprávění (Bra 27b 28a aj.) hovoří o Gamli elově dočasném sesazení: nakrátko jej vyštval zástupce staré vládnoucí vrstvy, kněz a Ezdrášův potomek El azar ben Azarja. Podobné příběhy dokazují, že nahrazení kněží rabíny se neobešlo bez problémů; z historického hlediska je ale zmíněná příhoda bezvýznamná. Tradice z Edu VII,7, podle níž se Gamli el odebral do Sýrie vyžádat si povolení od vlády, snad svědčí o jeho úsilí dobře vycházet s římskými úřady. Nelze však prokázat, zda Římané jeho vedoucí postavení potvrdili. V rabínské literatuře často zmiňovaná výprava do Říma (Sifrej Dt 43, F. 94 n; BB 74b aj.), kterou Gamli el podnikl spolu s dalšími rabíny, může být sotva považována za oficiální delegaci s cílem intervenovat u římské vlády; hrozivé pronásledování Židů za Domitiana, které mělo být popudem k cestě, nebylo doloženo, přestože tento císař nechal popravit příslušníky vlastní rodiny za to, že se přiklonili k židovství. Často se dočítáme o synodě v Javne, která za Gamli ela v letech uzavřela biblický kánon a kvůli novelizaci požehnání proti heretikům v modlitbě osmnácti požehnání (Šmone esre) zapříčinila vymezení vůči křesťanství. Synoda je ve skutečnosti konstrukcí H. Graetze z 19. století a nelze ji doložit. Toto pojetí mylně spojuje řadu významných rozhodnutí přijatých v delším časovém úseku (mezi lety 70 až 132). Při utváření židovské společnosti po roce 70 jistě docházelo k pokusům o nastolení co možná největší jednoty; můžeme však pochybovat o tom, zda bylo vhodným prostředkem právě Gamli elovi připisované prohlášení o zatracení minim těch, kteří odbočili ze společné cesty, včleněné do každodenní modlitby. Snahy z Javne vyjasnit postavení některých biblických knih měly pouze okrajovou souvislost s kánonem a v žádném případě neznamenaly jeho konečně ustavení. Obě opatření měla být reakcí proti nastupujícímu křesťanství. Ve skutečnosti se však zaměřovala proti jakémukoli ohrožení židovské jednoty, nejen proti jedné určité skupině. Nevíme, co konkrétně způsobila; jejich úspěch byl spíše dlouhodobý. Datum smrti Gamli ela II. nám není známo; většinou se uvádí, že zemřel mezi lety 100 až 120. Vedení centra v Javne ovšem nepřešlo přímo na jeho nejstaršího syna Šim ona. V letech před vypuknutím Bar Kochbova povstání (132) nestálo v popředí samotné Javne, význam měla spíše autorita jednotlivých významných učitelů, jako byli Akiva a Jišma el; jim jsou připisovány značně odlišné principy výkladu pro systematické vyvození halachy z Bible. 22 A. PA L E S T I N A V O B D O B Í TA N A I T Ů

18 Jišma el vyučoval v jižním Judsku, Akiva především v Bnej Brak poblíž dnešního Tel Avivu. Kromě toho existovala další centra rabínské učenosti, například Lod. 2. Povstání Bar Kochby Během Traianova parthského válečného tažení vypuklo v roce 115 pravděpodobně mesianisticky orientované povstání židovské diaspory. Zahrnovalo židovské obce v Egyptě, Kyrenaice, na Kypru a nakonec také v parthských oblastech, které byly Traianovi podřízeny. Římským oddílům se povstalce podařilo porazit až v roce 117. Zda se vzpoury účastnili i palestinští Židé, zůstává předmětem dohadů. Potvrzovala by to zejména poznámka v Hadrianově životopise V,2 (Historia Augusta), podle níž na počátku Hadrianovy vlády (v roce 117) měly odbojného ducha projevovat i Libye a Palestina. Tato neurčitá zmínka a podobně nejasné narážky v textech církevních otců by mohly být podpořeny skutečností, že Traianův generál Luisus Quietus, který spolu s Q. Marciem Turbem povstání potlačil, byl poté jmenován místodržícím v Palestině. Také rabínské texty se na několika místech zmiňují o Kitově válce (Sota IX,14 aj.), která je často chápána jako potlačení palestinského povstání Luisem Quietem. Důvěryhodné literární nebo archeologické doklady o římském vojenském zásahu v Palestině této doby však postrádáme. Bude tedy třeba připustit, že se palestinští Židé od tohoto povstání drželi stranou a vyslání Quieta jako místodržícího do Palestiny bylo opatřením čiré prozíravosti. Poslední velké židovské povstání proti Římu se vzedmulo roku 132; jeho příčiny jsou sporné. Někteří se domnívají, že v letech konečně v plné síle propukly nepokoje, které doutnaly od vzpoury diaspory mezi roky Pravdivá by mohla být svědectví, podle nichž Židy k poslednímu zoufalému odporu přimělo Hadrianovo rozhodnutí obnovit Jeruzalém, který sám v roce 130 navštívil, jako římskou kolonii Aelia Capitolina (Cassius Dio, LXIX,12,1 2), ačkoli jiné texty (např. Eusebiovy Církevní dějiny IV,6,4) stavbu Aelia Capitolina nevidí jako důvod, ale jako následek povstání. Také Hadrianův důrazný zákaz obřízky, která byla položena na úroveň kastrace, mohl být důvodem povstání, a nikoli trestem uloženým po vítězství nad židovskými povstalci. Po Hadrianově odjezdu panoval zpočátku klid. Teprve 2. P O V S TÁ N Í B A R K O C H B Y 23

19 roku 132 vypuklo povstání, které Římané nejprve nebrali dostatečně vážně, podobně jako předtím vzpouru v roce 66. Povstalcům se podařilo obsadit rozsáhlé oblasti v jižní Judeji. Jeruzaléma se nepochybně zmocnit nemohli; Galilea patrně do povstání nebyla zahrnuta. Vůdcem povstalců byl Šim on bar Koziba, kterého jeho příznivci pokládali za mesiáše. Také Akiva jej uznal za spasitele a viděl v něm naplnění proroctví o hvězdě z Jákoba (Nu 24,17; jta an IV,8, 68d). Po vzoru Nu 24,17 mu bylo pozměněno jméno na Bar Kochba, tj. Syn hvězdy. V roce 1952 byly ve vádí Muraba at u Mrtvého moře nalezeny dokumenty z prostředí Bar Koch bovy působnosti, v letech se v blízkém Nachal Chever našly dopisy s jeho podpisem; jde o cenná svědectví činnosti muže, o němž rabínská tradice po jeho nezdaru téměř bez výjimky mlčela. Jak vyplývá z dopisů, okamžitě po prvních úspěších začal Bar Kochba pracovat na vybudování pevné židovské správy; velké císařské statky v Judsku měly sloužit jeho vojsku. Jako symbol nově získané nezávislosti nechal razit mince, kterých se našlo nemalé množství. Často šlo pouze o nově vyražené římské peníze; datovány jsou počátkem povstání, například druhého roku svobody Izraele, někdy nesou heslo Za svobodu Jeruzaléma nebo nápis Šim on, vládce Izraele. Mnohé mince zobrazují stylizovaný Chrám jako příslib jeho očekávané obnovy; jmenovaný kněz El azar se patrně měl stát veleknězem. Odezva ze strany Říma byla váhavá. Místodržící Tineius Rufus situaci neměl pevně v rukou. Bylo posláno pro posily z okolních provincií; syrský legát C. Publius Marcellus přispěchal místodržícímu na pomoc jako velitel vojsk, ale bez úspěchu. Pravděpodobně v roce 134 byl na frontu poslán jeden z nejlepších římských generálů, místodržící Británie S. Iulius Severus. Následovala vleklá gerilová válka. Jediné opevněné město obsazené povstalci byl Betar, vzdálený jen několik kilometrů od Jeruzaléma; v roce 135, podle tradice dne 9. avu, tj. ve výroční den zničení obou Chrámů nejprve Nabukadnezarem a poté Titem, byla dobyta i tato pevnost. To znamenalo konec povstání, které si na obou stranách vyžádalo nesmírné krveprolití. Problémy prvních poválečných let byly stejné jako po roce 70. Iulius Severus zůstal ve funkci místodržícího provincie, kterou bylo třeba nově uspořádat. Její název se změnil z Iudaea na Syria Palaestina. Jméno Jeruzalém se přestalo oficiálně používat: Římané uskutečnili svůj starý plán a zřídili v Jeruzalémě vlastní město Aelia Capitolina, pojmenované po Aeliovi 24 A. PA L E S T I N A V O B D O B Í TA N A I T Ů

20 Hadrianovi a Jupiterovi Kapitolském. Na místě židovského Chrámu vztyčili sochu Jupitera. Židům byl přístup do města a jeho okolí zakázán pod hrozbou trestu smrti; pouze ve výroční den zničení Chrámu směli do Jeruzaléma přijít a oplakávat své neštěstí. Hospodářské následky povstání byly tíživé. Číselné údaje rabínské tradice o obětech povstání jsou sice přemrštěné, přesto můžeme stopy těchto drastických popisů (např. jta an IV,8, 68d 69a) doložit i díky střízlivějším informacím. Mnohá jména židovských sídel, známá z doby před povstáním, po něm přestala být zmiňována. M. Avi Jona se domnívá, že téměř polovina palestinských Židů vzpouru nepřežila. Židovskou půdu Římané drželi ještě pevněji (jak naznačuje i rabínské vyprávění o Hadrianově rozlehlé vinici, při jejíchž okrajích byli nakupeni mrtví z Betaru). Sikarijský zákon a jemu podobná opatření teď byla nutnější než kdy jindy, aby země mohla být opět navrácena židovským majitelům. Situace se vyostřovala vlivem mohutného vystěhovalectví zoufalých obyvatel do diaspory, především do sousední Sýrie. Rabíni se prostřednictvím nábožensko-právních zdůvodnění snažili lid přimět, aby ve Svaté zemi zůstal; za stejným účelem rozvíjeli vyhraněnou teologii o přednostech Izraele. O úspěších jejich snažení můžeme sotva něco říci. Bar Kochbovo povstání mělo v každém případě dlouhodobý vliv: v Judsku nyní Židé tvořili jen nepatrnou menšinu; centrum židovského života se přesunulo do Galileje, kde Židé dosud představovali většinu. Poválečné roky poznamenala rozličná římská opatření namířená proti praktikování židovského náboženství; nastal čas pronásledování, jak přehnaně zdůrazňuje rabínská tradice. Dočasně byla zrušena nejrůznější stará privilegia udělená Židům v otázkách šabatového odpočinku a práva shromažďování, přísně se dbalo na dodržování zákazu obřízky. Ti, kteří nařízení porušovali, byli popraveni, mezi nimi také Akiva, stoupenec Bar Kochby. 3. Uša a Bejt Še arim: ustálení poměrů Po smrti císaře Hadriana v roce 138 byla zmíněná opatření zrušena. Situace se uklidnila: palestinští Židé pochopili marnost protiřímského povstání; dokud byla zajištěna poklidná jednota říše, neměli Římané o náboženské pronásledování zájem. Antoninus Pius Židům povolil obřízku, ovšem pouze pro 3. U Š A A B E J T Š E A R I M : U S TÁ L E N Í P O M Ě R Ů 25

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. S2 VY_32_INOVACE_D_379 ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 4. 5. 2013 Datum pilotáže: 22. 5. 2013 Metodika: pomocí prezentace, učebnice a mapy seznámit

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28 Judaismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Judaismus patří ke světově rozšířeným monoteistickým náboženstvím důraz na posvátný biblický text, zejména Tóru opírá především o náboženské právo a dodržování

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky

6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky 6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA Anotace : příčiny, průběh a výsledky Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 7.června 2013 Autorem materiálu

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 6. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 432 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 26.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

REZOLUCE OSN O ROZDĚLENÍ PALESTINY (29. 11. 1947)

REZOLUCE OSN O ROZDĚLENÍ PALESTINY (29. 11. 1947) REZOLUCE OSN O ROZDĚLENÍ PALESTINY (29. 11. 1947) Valné shromáždění sešlo se na zvláštním zasedání na žádost mandátní mocnosti, aby jmenovalo zvláštní výbor a uložilo mu připravit pro druhé řádné zasedání

Více

judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika Izrael jako biblický a historický Boží lid a novodobý stát Izrael

judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika Izrael jako biblický a historický Boží lid a novodobý stát Izrael Judaismus Důležité výrazy k judaismu podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Vývoj do roku 1918... 2 2.2 V letech 1918 1945... 3 2.3 Vývoj od roku 1945 až dosud... 4 3 Shrnutí poznatků...

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Za vlády Římanů a Byzantinců

Za vlády Římanů a Byzantinců Za vlády Římanů a Byzantinců Judea p ed zni en m Chr mu Ačkoli se židovská země nacházela pod cizí nadvládou, první křesťanské století bylo z hospodářského hlediska až do zničení Chrámu v roce 70 obdobím

Více

Komentář k pracovnímu listu

Komentář k pracovnímu listu Komentář k pracovnímu listu Název: Islám Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: Cílem PL je procvičit a upevnit si znalosti o islámu, zároveň jej zasadit do souvislostí s ostatními

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_87 : Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Bible. Charlie Brackett

Bible. Charlie Brackett Bible Charlie Brackett BIBLE a. Bible 1. Jedinečná kniha a. Bible je nejúžasnější knihou celé historie. b. Nesčetné roky úsilí a péče vedly ke vzniku přesných opisů, uchování původního textu a kontrole

Více

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Památník pochodu smrti Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Historie Židů a jejich příchod do Čech dříve království v Palestině později podrobení

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí DOPORUČENÍ RADY ze dne 30. listopadu 1994 o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně popisuje pojem osvícenství,

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_94 : Jméno autora: Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Židé jako menšina. Židovské identity

Židé jako menšina. Židovské identity Židé jako menšina 115 Na konci první světové války se nadnárodní habsburská monarchie rozpadla. Místo nadnárodního mocnářství, v němž přinejmenším v Předlitavsku, jeho západní části, platilo, že i přes

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

Babylónské mýty a eposy Právo a soudnictví Babylónské hospodářství Zemědělství Domácí zvířata Řemesla Organizace hospodářství: stát, chrámy a

Babylónské mýty a eposy Právo a soudnictví Babylónské hospodářství Zemědělství Domácí zvířata Řemesla Organizace hospodářství: stát, chrámy a Obsah Předmluva Dějiny Babylónie Předehra Starobabylónské období ( před n. l.) Isin a Larsa Ešnunna a Elam Mari a Jamchad Asýrie Babylón na počátku vzestupu Babylón za Chammu-rabiho Chammu-rabiho nástupci

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974 SMĚRNICE RADY ze dne 17. prosince 1974 o právu státních příslušníků členského státu zůstat po skončení výkonu samostatně výdělečné činnosti na území jiného členského státu (75/34/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: V-2 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Česká republika - demokratický stát - republika - vyspělý stát z hlediska

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

ARCHAICKÉ A KLASICKÉ ŘECKO,

ARCHAICKÉ A KLASICKÉ ŘECKO, ARCHAICKÉ A KLASICKÉ ŘECKO, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. 1 ARCHAICKÉ A KLASICKÉ ŘECKO, pracovní list Po zániku

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 1 Velkomoravská říše Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Velká Morava první státní útvar na našem území existuje okolo

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

5.5.2 Dějepis povinný předmět

5.5.2 Dějepis povinný předmět 5.5.2 Dějepis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Předmět Dějepis je vyučován v dotaci 8 hodin

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Tesalonika v době apoštola Pavla

Tesalonika v době apoštola Pavla Týden od 15. do 21. července 3 Tesalonika v době apoštola Pavla Základní verš Jsem svoboden ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal. (1K 9,19) Hlavní myšlenka Stručné prozkoumání

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Exegeze úryvku Iz 7,10-17

Exegeze úryvku Iz 7,10-17 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra biblických věd Student: Jaroslav Fogl Obor: teolog Forma studia: prezenční Vyučující: Mgr. Radek Matuška Ročník: třetí Akademický

Více

Studijní zprávy za jednotlivé části. es 12. KRÁLovsTVÍ, MOC ASLAVA. lel University

Studijní zprávy za jednotlivé části. es 12. KRÁLovsTVÍ, MOC ASLAVA. lel University Studijní zprávy za jednotlivé části BROŽURA es 12 S OTÁZKAMI KRÁLovsTVÍ, MOC " ASLAVA PŘEHLED NOVÉHO ZÁKONA lel University . es 12 - KRÁLovS'IV1, MOC A SLÁVA POKYNY Po ukončení studia každé části vyplň

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Mgr. Alena Jirsáková Datum: 22. 10. 2012 Ročník: 8. ročník Vzdělávací obor /

Více

OBSAH. Předmluva 7. Doslov Vysoký rabín Lev 107 Pražský Maharal život a dílo 117 Slovník pojmů 119 Hebrejské a české přepisy biblických jmen 133

OBSAH. Předmluva 7. Doslov Vysoký rabín Lev 107 Pražský Maharal život a dílo 117 Slovník pojmů 119 Hebrejské a české přepisy biblických jmen 133 OBSAH Předmluva 7 První svíce Danielovo proroctví 11 Druhá svíce Babylonie, Persie a Řecko 23 Třetí svíce Řím 37 Čtvrtá svíce Izrael 49 Pátá svíce Svátek Chanuka 58 Šestá svíce Tři promluvy 73 Sedmá svíce

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Česká egyptologie. Zbyněk Žába. František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě

Česká egyptologie. Zbyněk Žába. František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě STAROVĚKÝ EGYPT 1) 2) 3) Česká egyptologie František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě Zbyněk Žába žák Františka Lexy. podílel se na založení Československého

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Starověký Řím VY_32_INOVACE_D0306. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Starověký Řím VY_32_INOVACE_D0306. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více