Výroční zpráva. Muzea a galerie severního Plzeňska M a r i á n s k á T ý n i c e, příspěvkové organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Muzea a galerie severního Plzeňska M a r i á n s k á T ý n i c e, příspěvkové organizace"

Transkript

1 Výroční zpráva Muzea a galerie severního Plzeňska M a r i á n s k á T ý n i c e, příspěvkové organizace za rok 2014

2 Obsah Úvod... 3 Ohlédnutí za rokem Správa sbírek, jejich ochrana, sbírkotvorná činnost, evidence a inventarizace sbírek... 5 Kulturní, prezenční a ediční činnost... 9 Dokumentační a vědeckovýzkumná činnost Rekonstrukce a údržba objektu Ekonomika a provoz Závěr Obrazová část Fotografie na titulu: Mariánská Týnice, ambit, barokní zahrada, 2014.

3 Úvod Muzeum a galerie severního Plzeňska se sídlem v Mariánské Týnici u Kralovic (IČO ) pracuje jako kulturní organizace Plzeňského kraje s regionální působností v teritoriálním rozsahu okresu Plzeň-sever. Její činnost charakterizuje oblast správy muzejních sbírek a dále péče o svěřený nemovitý a movitý majetek. Proto muzeum rozvíjelo v roce 2014 svoji činnost v oblasti správy movitého kulturního dědictví a nemovité kulturní památky Mariánské Týnice, v níž sídlí a která je součástí majetku Plzeňského kraje. Muzeum vykonává svoji činnost v základních odděleních, a to v oddělení historickém, stavebním a ekonomickém, která úzce spolupracují. Náplní historického oddělení je oblast správy movitého kulturního dědictví a s ní související činnost výstavní, vědecká, badatelská, archeologická a prezentační. V rámci historického oddělení rozvíjí svoji činnost muzejní knihovna. Náplní stavebního (technickoprovozního) oddělení je údržba a správa budov, spojená s péčí o pozemky a zeleň v okolí památky, které jsou ve vlastnictví Plzeňského kraje a jsou svěřeny muzeu. Ekonomické oddělení vede agendu finanční, personální a administrativní, včetně datových schránek. Ředitel koordinuje činnost všech oddělení a zabezpečuje rozvoj organizace vytvářením perspektivních projektů. / 3

4 Ohlédnutí za rokem 2014 Do mozaiky úspěšných let se řadí v Mariánské Týnici stejně jako předchozí i rok Po obnově kostela Zvěstování Panny Marie přišlo na řadu proboštství a ambit, kde byly v tomto roce zahájeny úpravy, z nichž nejvýznamnějším krokem byla slohově barokní úprava parteru ambitového nádvoří. Vedle trvalých vizitek tohoto roku v podobě stavební činnosti a péče o nemovitou kulturní památku patří k náplni práce organizace specifická muzejní a galerijní činnost, která tvoří tradiční, i když různými výročími zčásti podmiňovanou náplň. Připomeňme, že muzeum je institucí sbírkotvornou, schraňující doklady o životě našich předků i z minulosti zcela nedávné. Většině návštěvníků zůstává tato stěžejní stránka muzejní činnosti, reprezentovaná depozitáři, konzervační dílnou a objemnými evidenčními knihami, skrytá. K ní patří i náročná badatelská a vědecká činnost, která umožňuje vytváření informační databáze o spravovaných sbírkách a současně prezentuje tyto výsledky odborné veřejnosti. O to více jsou vnímány veřejností aktivity, určené pro návštěvníky, které spojují prezentační, pedagogickou a vzdělávací i zábavnou volnočasovou nabídku, v níž muzeum v Mariánské Týnici patří mezi velmi aktivní. Také pro návštěvníky nejvíce viditelná nabídka výstavní činnost byla bohatá a vyjadřovala tradiční spolupráci muzea s veřejností a společenskými organizacemi. V roce 2014 excelovalo oddělení galerijní, které uspořádalo kvalitní a poutavé výstavy ze současného výtvarného umění, díky nimž obohatilo region o poznání moderní sochařské a malířské tvorby. Mezi muzejními pracovišti rozvíjelo svoji aktivitu, především (stále jednomužné) archeologické oddělení, na němž leží tíha vzrůstajícího množství archeologických dohledů a průzkumů, vyvolaných stavební činností (ročně kolem třiceti). Je vybaveno automobilem od zřizovatele a monitoruje činnost, generující archeologické požadavky. Činnost historického oddělení Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici (dále jen muzea) probíhala podle návrhu plánu činnosti oddělení na rok 2014 zapracovaného do plánu činnosti muzea a dále podle aktuálních požadavků vedení muzea a zřizovatele a podle žádostí místních samospráv, badatelů a spolupracovníků muzea. Požadované úkoly operativně byly řešeny na pracovních poradách oddělení, z nichž jsou pořízeny a uloženy zápisy (uloženy u ekonomky muzea). / 4

5 Správa sbírek, jejich ochrana, sbírkotvorná činnost, evidence a inventarizace sbírek Správa sbírek Správa sbírek probíhala podle obecně platných norem - zákona 122/2000Sb., prováděcí vyhlášky 275/2000, zákona 483/2004 Sb. a dále v souladu s vnitřními normami muzea - Režimem sbírky, Depozitárním řádem, Plánem inventarizací a vycházela z Plánu činnosti muzea na rok Ochrana sbírek Průběžně v souladu s depozitárním řádem byl kontrolován stav sbírek. Při kontrolách bylo zjištěno, že stav sbírkových předmětů je ve většině případů stabilizovaný. Pokud některé sbírkové předměty byly napadeny dřevokazným hmyzem nebo plísněmi, bylo provedeno okamžité ošetření (viz konzervace a restaurování sbírek). Dlouhodobým problémem je uložení velkých zemědělských strojů v pronajaté stodole v obci Hradecko, která nesplňuje podmínky pro kvalitní trvalé uchování sbírkových předmětů a zůstává proto dlouhodobým dezideratem získání vhodných depozitárních prostor. Bude patrně nutné záležitost řešit spojením sil více organizací Plzeňského kraje. V 1. čtvrtletí roku 2014 bylo dokončeno přeuloženo obrazů v depo TD4 - obrazy byly zavěšeny na výsuvné rošty pořízené v roce Bylo tak dosaženo úspory místa a větší přehlednosti uložení. Na rošty byly doplněny lokační seznamy. Sochy a plastiky byly uloženy do dřevěné skřínky a na podlahu a opatřeny pro rychlý přehled visačkami s inventárními čísly. Periodické revize na systému EZS a EPS proběhly a Sbírkotvorná činnost - Evidence sbírek Akviziční činnost muzea byla v roce 2014 ovlivněna legislativou, která přinesla od 1. ledna 2014 zdaňování darů muzeím. Vzniklý problém byl často diskutován na odborné úrovn v rámci AMG (viz např. Věstník AMG). Zřizovatel problematiku vyřešil vydáním metodického pokynu č. 6/2014 zřizovatele Podle tohoto pokynu byly zřizovateli zaslány kopie darovacích smluv. Evidence sbírek probíhala jinak podle obecně závazných norem a vnitřních předpisů muzea. Jednotlivé přírůstky sbírek byly zapisovány do knihy chronologické evidence pod pořadovými čísly lomenými příslušným rokem (2014). V roce 2014 bylo zapsáno celkem 65 předmětů pod čísly 1/ /2014, přičemž u některých souborů bylo využito tzv. hromadné evidence. Všechny sbírkové předměty byly v roce 2014 také zapsány do tzv. systematické evidence prováděné v programu AMUZ a pořízeny tiskové výstupy jako evidenční karty k trvalému uchovávání. Celkem bylo pořízeno 62 zápisů systematické evidence od inv. č do inv. č (včetně čísel s lomítky). Za rok 2014 bylo zapsáno v evidenci muzea do podsbírky historické 25 inv. čísel, do podsbírky výtvarného umění 3 inv. č., do podsbírky fotografií 9 inv. čísel, do podsbírky pohlednic 9 inv. č., do podsbírky písemnosti a tisky 5 inv. čísel, do podsbírky UMPRUM 15 inv. č. (nezískány předměty do podsbírky archeologické, etnografické, numismatické, militárií, uměleckého řemesla a knihy). / 5

6 K větším souborům sbírek získaných v roce 2014 patří: Obytná kuchyně z let, používaná ve Vysoké Libyni v čp. 13. od roku 1945 (předtím byla užívána v usedlosti v Potvorově). Porcelánová čajová a neúplná jídelní souprava porcelánky Loket - výroba pro Družstevní práci Jednání poradního sboru pro sbírkotvornou činnost proběhlo v roce 2014 dvakrát, a to , dále V roce 2014 byl poradní sbor muzea personálně obměněn. Za dosavadní činnost bylo poděkováno Ing. Petru Jiráskovi, PhDr. Marii Maderové a Jaroslavě Odehnalové a novými členy se stali PhDr. Jan Mergl, Mgr. Pavel Kodera PhD. a Mgr. Jana Slámová. Poradní sbor byl vždy usnášeníschopný a schválil nákupy předmětů zařazených do podsbírek výtvarné umění, historická, UPMRUM (6 předmětů za celkovou sumu 7.501,- Kč). Dále získalo muzeum 42 předmětů darem, 14 předmětů vlastním sběrem, 9 předmětů bylo do sbírkového fondu převedeno z dokumentačního fondu. Vyřazení, záznamy a zápůjčky sbírek Ze sbírkového fondu muzea zapsaného v CES bylo v roce 2014 vyřazeno 100 předmětů z podsbírky knihy (převážně duplicitní tituly), které nadále zůstávají součástí knihovny muzea. Žádost o zápis nových přírůstků a dalších změn podle ustanovení zákona 122/2000 Sb a souvisejících předpisů do Centrální evidence sbírek (CES) při MK, číslo MSP/ / byla podána a změny byly zapsány Žádosti Muzeum podává na CD v programu Cesík verze V souvislosti s novelou vyhlášky 275/2000 Sb. byla podle metodického pokynu MK ČR provedena vizualizace sbírkových předmětů a jejich uložení, tj. pořízení, popř. upravení digitálních fotografií sbírkových předmětů do požadovaných parametrů. Digitální fotografie byly v požadovaném termínu do odeslány MKČR, během podzimu 2014 potom byly zveřejněny na internetových stránkách CES. Na základě novelizace vyhlášky 275/2000 Sb. - Změna 96/2013 Sb. byla provedena zpětná autentizace evidenčních karet a rovněž nově vytvořené evidenčních záznamy byly autentizovány po zápisu do CESu. Byla provedena kontrola správnosti zápisu uložení sbírek na papírových evidenčních kartách a zjištěné chyby opraveny podle databáze AMUZ. Byla provedena oprava podoby přírůstkových čísel od roku 2000, kde za lomítkem byla pouze poslední dvojčíslí (např. 5/0010), což neodpovídá platné normě, čísla byla opravena do standardu celého letopočtu za lomítkem (např. 5/2010). Zápůjčky sbírek jiným subjektům byly realizovány podle zákona 122/2000 Sb. Celkem proběhlo 24 zápůjček. Z toho je 12 zápůjček dlouhodobých pro objekty Národního památkového ústavu - objekty klášter Plasy (17 předmětů), klášter Kladruby (20 předmětů), zámek Manětín (66 předmětů). Pro muzeum v Karlových Varech pobočku muzea v Nejdku (2 předměty), muzeum ve Františkových Lázních - pobočku hrad Seeberg (19 předmětů), Město Kožlany - expozici muzea Kožlany (297 předmětů), Muzeum Čistecka (11 předmětů), Krajský úřad v Plzni (1 předmět), Město Kralovice - knihovna (33 předmětů), Městský úřad Nýřany (1 předmět), Obec Nečtiny - regionální muzeum (182 předmětů), Federace židovských obcí (3 předměty). Celkem bylo jiným institucím v roce 2014 zapůjčeno 856 sbírkových předmětů. Průběžně probíhala digitální fotodokumentace sbírkového fondu, celkem bylo pořízeno 4099 digitálních záznamů sbírkových předmětů (včetně nových přírůstků a celé podsbírky knihy). Digitální fotodokumentace sbírek je ukládána na server P (Správa sbírek) a externí disky. / 6

7 Restaurování a konzervování sbírek Vlastním restaurátorským a konzervátorským pracovištěm bylo provedeno konzervování předmětů, u nichž bylo zjištěno poškození při pravidelných kontrolách depozitářů a depozitárních prostor: Soubor dřevěného nářadí a náčiní napadeného plísněmi: máselnice mědlice 36 - truhla kufr vojenský buben buben váha forma na výrobu cihel forma na výrobu cihel váha decimální skříň hrací truhla rám obrazu sada závaží sada závaží lžíce dřevěná nočník síto váček metla šlehací telefonní aparát telefonní aparát demižon demižon trakař hračka kruh na vyšívání kruh na vyšívání stavebnice mladý stavitel metr dřevěný skládací kamna vál kuchyňský vál kuchyňský věšák váha decimální halapartna telefon radioreproduktor válec s klikou 16806/1 - kufřík dětský 16806/2 - kufřík dětský obruč činka máselnice máselnice máselnice kord puška puška oltář ve skleněné lahvi Předměty napadené dřevokazným hmyzem: váha motovidlo garnyž (+ mechanické poškození - slepení, kompletace) kříž nástěnný Z předmětů byly odstraněny prachové nečistoty, dřevěné části ošetřeny solakrylem BT-55 ředěným toluenem v poměru 1: 3. Po zaschnutí povrch ošetřen toluenem. Soubor předmětů napadených korozí: kropáček lampa Všechny kovové předměty napadené korozíošetřeno odrezovačem s taninem a nakonzervováno voskem revax (p. Horňák) Další konzervované a ošetřené předměty: kufr zašpiněný fotografie Schwarz v rámu, kompletace a doplnění rámu skříňka dřevěná - doplnění a kompletace zrcadlo - zpevnění uvolněných částí Externě - dodavatelsky byly restaurovány: čepec (inv. č /-2) čepeček křtící (inv. č ) čepeček ouškový (inv. č ) sukně k německému kroji (inv. č ) cechovní smuteční korouhev z Čisté (inv. č ) Restaurování provedl ateliér Heleny Kastlové v Chotíkově. / 7

8 Inventarizace sbírek Inventarizace sbírek proběhla podle 12 zákona 122/2000 Sb. a 3 prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a podle Plánu dlouhodobé inventarizace sbírek muzea. Byly inventovány sbírkové předměty a jejich soubory uložené v depozitáři TD5 a dále v knihovně v archivních krabicích TkhK021 - TKhK040 a předměty zapůjčené do stálé expozice v Plasích (zápůjčka pro NPÚ - správa kláštera Plasy). O inventarizacích jsou sepsány zvláštní protokoly uložené v archivu historického oddělení muzea a zaslané zřizovateli (Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Plzeňského kraje) a MK ČR. Celkem za rok 2014 bylo inventováno 2010 sbírkových předmětů nebo jejich souborů. / 8

9 Kulturní, prezenční a ediční činnost V roce 2014 expozici, výstavy a další kulturně výchovné akce pro veřejnost, pořádané muzeem navštívilo celkem návštěvníků. Z toho návštěvníků expozic a výstav bylo a návštěvníků kulturních akcí Expozice v objektu Mariánská Týnice Provoz expozice probíhal standardním způsobem v sezoně od 1. dubna do konce října Mimo toto období v režimu od pondělí do pátku, na předběžné přihlášení též mimo uvedenou dobu. K zahájení sezony na konci března byl návštěvnický okruh rozšířen o ambit s freskovou výzdobou od F. J. Luxe. Expozice Kožlany Expozice Městského muzea v Kožlanech, spravovaného Městským úřadem v Kožlanech byla pravidelně monitorována. Sbírky, které jsou v instalaci jsou zaměřeny na osobnost Edvarda Beneše a místní historii, jsou součástí fondu muzea v Mariánské Týnici. Výstavy v Mariánské Týnici Kočárky a dítě (ze sbírky Miloslavy Šormové) Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti na severním Plzeňsku (ve spolupráci se ZČM v Plzni) - kostel Zvěstování Panny Marie Keramické inspirace II - práce studentů střední školy v Horní Bříze Útěky do krajiny (Václav Malina / obrazy) Stanislav Hanzík / sochy - Galina / obrazy - kostel Zvěstování Panny Marie Letní poetické setkání (Jan Eckert / obrazy a keramika) světová válka od Sarajeva k Československu První světová válka a její ohlas na severním Plzeňsku Výstavy instalované v jiných institucích Češi a Němci ve 20. století ve stínu dvou totalitních režimů - Muzeum Českého lesa v Tachově, ; a Zámek Svojšín, (reprízy společné výstavy západočeských muzeí) K jednotlivým výstavám byly pořízeny krátké slovní průvodce (uloženy společně s pozván- / 9

10 kami a plakáty v archivu výstav Muzea) a dále pořízena fotodokumentace uložená v archivu fotodokumentace kulturních akcí muzea. Součástí výstavního plánu byly krátkodobé prezentace jednotlivých sbírkových předmětů - tzv. předmět měsíce, jejichž účelem bylo mj. seznámení s činností jednotlivých pracovníků muzea a bližší seznámení s muzejní dokumentací sbírkových předmětů. Vystaveny byly: duben - Homolové formy na cukr květen - Loutky - hrdinové pohádek červen - Jiří Schmidt a jeho dílo červenec - Šavle vz. 24 pro vrchní zřízence a čekatele čs. finanční stráže z let srpen - Lanceta, nástroj pro pouštění žilou září - Plastické kolo s nálitky - Taranisovo kolečko z Mariánské Týnice říjen - Itinerarium Sacrae Scripturae, To gest: Putowánj swatých. Na wssecku Swatau Bibli obojího Zákona, rozdělené na dvě knihy. od M. Danyele Adama z Weĺeslawjna. / Léta Páně M. D. XCII. K vystaveným předmětům byly vydány krátké slovní průvodce - katalogy doplněné obrazovou dokumentací, které podrobně seznamovaly s konkrétními předměty, účelem použití nebo výrobou. Ostatní kulturní akce Jarní oživlá prohlídka muzejních expozic na téma Hádej, co to je? Májový den uměleckých řemesel a divadla (dvanáctý ročník vystoupení divadelních, šermířských a hudebních souborů a historických řemesel) Výstava vozidel koncernu IFA z produkce bývalé NDR. Parkoviště areálu v Mariánské Týnici Noc v muzeu - Pověsti z knihy Panna vejpůl v podání divadelního souboru Tyl z Čisté (premiéra); repríza (pro velký zájem veřejnosti) Pohádkové představení pro děti Princezna Kopřivka v podání ochotnického divadelního souboru Kornatice Podzimní oživlá prohlídka muzejních expozic na téma Jak se žilo za první světové války Den krajů v Mariánské Týnici Prezentace nové knihy Pirátské bratrstvo od kralovického autora Jiřího Franka Advent v muzeu - vánoční tradice v pohádkových příbězích, mikulášská nadílka pro děti a vánoční jarmark 8. září Mariánská pouť v Mariánské Týnici (ve spolupráci s Farním úřadem v Kralovicích) Postní kajícní pobožnost Adventní pobožnost Koncerty S hudbou za památkami, Kostel Zvěstování P. Marie Koncert Barocco sempre giovane - Concerto grosso, hudba baroka v rámci Plzeň EHMK Koncert Společná věc - Tomáš Pfeiffer Koncert Dolnobavorského lékařského orchestru z Deggendorfu (Sedm posledních slov našeho Spasitele na kříži od J. Haydna) v rámci festivalu Musica Sacra Vánoce s Úsměvem - lidová hudba folklorního souboru z Horní Břízy / 10

11 Ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Kralovicích a Kruhem přátel hudby se uskutečnil v Mariánské Týnici 58. ročník Uměleckých večerů (koncertů): 22. ledna Koncert učitelů ZUŠ Kralovice 12. února Veronika Böhmová - klavír 19. března Jarmila Vlachová - akordeon; David Niederle - violoncello 16. dubna Zuzana Benešová - zpěv; Tomáš Sup - zpěv; Marie Erlebachová - klavír 4. června Belfiato Quintet - dechové kvinteto Vzdělávací činnost Muzeum uspořádalo přednášky pro veřejnost: v muzeu v Mariánské Týnici: Luděk Krčmář: Tepelský klášter Komentovaná prohlídka pro školy k výstavě První světová válka na severním Plzeňsku - celkem 7 x (7. 10., , , , , ) komentovaná prohlídka muzea pro posluchače školy Muzejní propedeutiky při AMG Pracovníci muzea přednášeli v různých lokalitách: Irena Bukačová (7x) Kralovice Jan Blažej Santini, městská knihovna Kralovice (pro spolek Gryspek) Bujesily Svatohubertské tradice, dějiny Bujesil - u příležitosti svěcení křížku (pro MS Bujesily) Manětín Baroko na Manětínsku, zámek Manětín (pro Spolek za obnovu varhan u sv. Barbory) Plasy, NTM Santini a plaská barokní architektura (pro spolek Stará cesta) Žďár nad Sázavou konference UNESCO, panelová diskuse o architektuře Jana Blažeje Santiniho Radějov, přednáška o Radějově při příležitosti svěcení obnoveného křížku v Radějově (pro město Manětín) Kralovice, 18: 11., přednáška Židé na Kralovicku, MK Kralovice (pro spolek Gryspek) Jiří Fák (2x) Z historie obce Chříč (pro OÚ Slatina) Střela v proudu času ( Noc kostelů Strážiště) Jan Dienstpierová (12x) Velikonoční zvyky ( LDN Kralovice, ZŠ Kralovice, Dobříč) Vánoční zvyky ( muzeum Nečtiny, DD Horní Bříza, Klub důchodců Kaznějov, LDN Kralovice, ZŠ Horní Bříza, Muzeum Lomany, ZŠ Kralovice, ZŠ Dobříč, SOU Horní Bříza) Daniel Stráník (2x) Pravěk - vznik a vývoj člověka: ( DDŠ Hamr na Jezeře; Základní škola Kaznějov) Pro školy muzeum ve spolupráci se studentkou PF v Hradci Králové Janou Maškovou zpracovalo nabídku přednášek a programů, kterou rozeslalo jednotlivým školám v tištěné i digitální podobě. / 11

12 Ediční činnost Muzeum pokračovalo ve vydávání Vlastivědného sborníku - čtvrtletníku pro regionální dějiny severního Plzeňska (XVI. ročník, 4 sešity formátu A5 á 24 číslovaných stran). Obsahem sborníků byly aktuální informace o dění v regionu, odborné statě na pokračování mapující historii a prezentující stavebně historický průzkum vybraných lokalit, stejně jako zprávy o muzejních sbírkách. Autory příspěvků byli jak muzejní pracovníci, tak další badatelé (PhDr. Irena Bukačová, Mgr. Jiří Fák, Václav Jirsa, PhDr. Radovan Lovčí, Doc. Mgr. Václav Podestát, Petr Rožmberský, Mgr. Daniel Stráník). Sborník byl vydán v nákladu 270 ks / číslo a je registrován Ministerstvem kultury ČR, registrační číslo E ISSN Muzeum dále vydalo publikace: - První světová válka a její ohlasy na severním Plzeňsku. Brožované vydání, 72 stran, přílohy barevné a černobílé fotografie. Texty Irena Bukačová, Jiří Fák a Miroslav Hus, výběr dobových textů z kronik Jana Dienstpierová a Jiří Fák. ISBN K tisku je připraven IX. díl Paměť krajiny. Další publikační činnost pracovníků muzea: Průběžně byly zpracovány informační články do Kralovického obzoru o akcích muzea a připravena hlášení do místního rozhlasu. Do sborníku lounského muzea, věnovaného vzpomínce na Bedřicha Štaubera napsali příspěvky Irena Bukačová a Jiří Fák. Aktuální informace o výstavách a programech v muzeu byly prezentovány na internetových stránkách: a na stránkách: Nově na webových stránkách Kam dnes vyrazíme. Informace o aktuálních výstavách a akcích konaných v muzeu jsou pravidelně prezentovány ve stálých informačních vitrínách - v Kralovicích u obchodního domu a na parkovišti muzea. Propagace muzea (a Plzenského kraje) s personálním zajištěním proběhla tradičně na lednovém veletrhu Regiontour 2014 v Brně ve dnech ledna 2014 a na veletrhu ITEP Plzeň ve dnech září Internetové stránky muzea - v roce 2014 navštívilo návštěvníků. Administraci provádí Ing. Vladimír Kučera. Dne byly zřízeny stránky Facebooku (www.facebook.com/marianskatynice). K měla stránka 100 přátel. Administraci provádí Mgr. Daniel Stráník. / 12

13 Dokumentační a vědeckovýzkumná činnost Terénní výzkum a dokumentace V oblasti terénní dokumentace činnost navazovala na předchozí dokumentaci drobných památek - křížků a pomníků v terénu. Byla dokončena dokumentace těchto památek v oblasti okolí Plzně (Třemošensko, Chrástecko) zahrnující zaměření památky GPS, odkaz na mapové podklady, fotodokumentaci, zaměření a popis památky podle jednotné metodiky a k památce získány historické informace z pramenů a literatury. Pro každou památku byl zpracován pasport, který je uložen v elektronické podobě v digitálním archivu - Lokality pod příslušnými hesly - obce. Výsledky průzkumu jsou připraveny pro publikování v knize Paměť krajiny IX (viz publikační činnost). Digitalizace Průběžně byla doplňována elektronická i papírová kartotéka lokalit o nové informace a fotodokumentaci. V roce 2014 byl průběžně doplňován digitální archiv muzea (úložiště - pracovně P server.), Probíhalo třídění dokumentace, sjednocování a zpřesňování informací ikonografického historického materiálu. Pro Mladotice bylo prováděno skenování a ukládání dokumentů z historie obce. Archeologické pracoviště (Daniel Stráník) Zajišťuje archeologické dohledy na stavbách v rámci regionu a provádění archeologických výzkumů včetně laboratorního zpracování podle zákona o Památkové péči a na základě licence udělené MK ČR. Celkem bylo zpracováno 31 vyžádaných dohledů různé náročnosti. Ze zákona placené služby generovaly příjem Kč, většina náročných dohledů sledovala liniové stavby a stavby ve veřejném zájmu. Zpracované nálezové zprávy, archeologické výzkumy a dohledy v roce 2014: AR 1/ Rabštejn nad Střelou, čp. 10 Archeologický výzkum vyvolala přestavba objektu domu čp. 10 na virtuální muzeum. Archeologický dohled probíhal formou dohledování zemních prací a stavební činnosti. Výkopy byly nejčastěji vyhloubeny do rostlého podloží nebo do navážek z 20. století. Dům čp. 10 si i přes řadu neslohových přestaveb uchoval středověký půdorys, který vznikl sloučením dvou gotických parcel. V zadní části objektu se dochovaly kamenný sklep, který vznikl sloučením dvou starších ve skále částečně vylámaných sklepů. Současná podoba domu čp. 10 vznikla po přestavbě v roce 1932, která následovala po požáru tohoto objektu. Po této přestavbě získal podobu mohutné patrové stavby se sedmiosou novobarokní fasádou a mansardovou střechou. Ze starších fází objektu se v jeho hmotě dochovaly zdiva a klenuté prostory v přízemí objektu, přičemž zaklenuté prostory jsou datovány do období klasicismu. Výzkum oproti předpokladu nedoložil existenci hradebního systému v zadním traktu parcely, v místě sesunuté přístavby. Sousední parcela býv. domu čp. 9, neobsahovala téměř žádné pozůstatky po tomto objektu, který byl odstraněn okolo roku / 13

14 Od ČÚZK byl zakoupen snímek LIDAR, který měl objasnit původní terénní situaci ve svahu pod čp. 9 a čp. 10. Na základě snímku se podařilo částečně rekonstruovat průběh zaniklého městského opevnění. AR 2/2014 Archeologický výzkum vyvolala výstavba bytového domu a jeho připojení do kanalizační, plynárenské a vodovodní sítě na katastrálním území Plasy. V době příjezdu na lokalitu byla hotová hrubá novostavba bytového domu. Archeologický dohled byl negativní, v reliktech výkopů nebyly zachyceny archeologické situace. AR 3/2014 Archeologický výzkum vyvolala rekonstrukce Voleského rybníka na katastrálním území Mariánský Týnec. Výzkum probíhal formou dohledování zemních prací, ze dna rybníka byla odstraněna vrstva sedimentů o mocnosti cca 1,5 m. Archeologický dohled byl negativní. Součástí výzkumu bylo pořízení snímku LIDAR, na jehož základě probíhala predikce archeologických areálů v okolí stavby a pomohl podchytit terénní situaci před zahájením stavby. AR 4/2014 Archeologický výzkum vyvolala ohlášená těžba dřeva na katastrálním území Vysoká Libyně v poloze Kůzová - Šance 1. V těchto místech se nachází vojenský areál - tábor. Lokalita byla panem Vorlem a paní Kamenickou datována do 30tileté války, ale po zevrubném průzkumu terénu a archivních pramenů se přikláním ke starší dataci. I samotný charakter sypaného valu ji řadí mezi starší vojenské útvary, dle písemných pramenů lze lokalitu datovat do období husitských válek, respektive do roku V roce 1424 se u Kůzové střetlo husitské vojsko Jana Žižky s katolickým vojskem plzeňského landfrýdu. Z bitvy se dochoval val, který vede od domu čp. 6 k lesu. Ves Kůzová byla obnovena až po 30tileté válce za Kolovratů v roce Pro tuto oblast byl pořízen snímek LIDAR, který pomohl určit přesný charakter terénních reliktů. AR 5/2014 Archeologický výzkum vyvolala rekonstrukce mostů a na katastrálním území Manětín. Dokumentovány byly veškeré zemní práce provedené během rekonstrukce mostu. Archeologický dohled v místě mostu nedoložil jeho dřevěného předchůdce. Zemní práce narušily pouze situace z 20. století. AR 6/2014 Archeologický výzkum vyvolala demolice a výstavba rodinného domu čp. 70 na katastrálním území Horní Bělá. Jednalo se o demolici přízemní nepodsklepené stavby obdélníkového půdorysu s dodatečně přistaveným zádveřím k boční fasádě. Zemní práce nenarušily žádné archeologické prameny. AR 7/2014 Archeologický výzkum vyvolala pokládka knn pro ppč. 694/59 a 694/60 na katastrálním území Luhov u Líšťan. Jednalo se o akci ČEZu Luhov u Líšťan, č. k. 964/59 - kabel NN - IV Zemní práce nenarušily žádné archeologické prameny. Ve výkopech bylo patrné pouze rozhraní lesní hrabanky a rostlého, případně navětralého skalního podloží. AR 8/2014 Archeologický výzkum vyvolala rekonstrukce kanalizace v ulici Petra Bezruče na katastrálním území Kralovice u Rakovníka. Přestože se v ulici předpokládají archeologické prameny z období založení Kralovic, zemní práce v prostoru komunikace nenarušily žádné archeologické prameny, proto byl archeologický výzkum ukončen fotografickou dokumentací zemních prací. Ve výkopech bylo patrné pouze rozhraní horních vrstev komunikace a její- / 14

15 ho vyrovnání, pod těmito vrstvami se nacházelo rostlé, případně navětralé břidlicové podloží. AR 9/2014 Archeologický výzkum vyvolala výstavba rodinného domu na ppč. 201/2 na katastrálním území Chotíkov. Zemní práce nenarušily žádné archeologické prameny, proto byl archeologický výzkum ukončen fotografickou dokumentací zemních prací. AR 10/2014 Archeologický výzkum vyvolala výstavba rodinného domu na katastrálním území Plasy. Výkopy byly vyhloubeny do jílového podloží. Na něj nasedala pouze vrstva ornice s porostem. Vzhledem k negativnímu zjištění byla akce ukončena fotografickou dokumentací výkopů. AR 11/2014 V letošním roce byl muzeu darován ojedinělý nález učiněný v dubnu pomocí detektoru kovů na poli, v těsné blízkosti archeologické lokality Červená hora u Mariánské Týnice na katastrálním území Kralovice u Rakovníka. Nalezený bronzový artefakt se řadí mezi celkem běžná kolečka s nálitky, tzv. "Taranisova kola nebo kolečka", která se poměrně hojně vyskytovala především v pozdně laténském, ale i v poněkud starším prostředí. Ojedinělá je celková podoba a zpracování kolečka, jedná se s největší pravděpodobností o doposud neznámou variantu tohoto artefaktu. Tento nález významně rozšiřuje široké spektrum variability koleček s nálitky. Odlitek byl vyrobený metodou ztraceného vosku a je produktem vysoce kvalifikovaného řemeslníka, pravděpodobně pro významnou osobu. Chemický rozbor povrchu předmětu provedený ve Výzkumném a zkušebním ústavu Plzeň prokázal, že artefakt byl vyroben ze slitiny arsenu, cínu, mědi a olova. Nález byl konzervován v oddělení Pravěku ZČM u dr. Metličky. Nezapsáno. AR 12/2014 Na začátku roku 2014 probíhal archeologický dohled při rekonstrukci krypty Gryspeků v kostele sv. Petra a Pavla v Kralovicích. Během rekonstrukce byla v interiéru hrobky snesena původní podlaha, výzkum doložil, že tato dlaždicová podlaha zasahovala i pod současné kamenné schodiště do hrobky, které proto musí pocházet z období po výstavbě hrobky. Archeologickým výzkumem se podařilo potvrdit existenci chodby vedoucí z hrobky směrem ke Kralovickému potoku a ústící za domem čp Ústí chodby za kostelem nebylo nalezeno, je možné, že bylo zničeno stavební činností v průběhu 20. století. Během výzkumu byla chodba zpřístupněna z krypty, kde bylo v podlaze nalezeno její napojení na větrací kanálky nacházející se v podlaze. V chodbě je dobře patrné rozhraní zdi kostela a samotné konstrukce kanálu. Samotná konstrukce kanálu se skládá z nabílených kamenných stěn a z cihlové klenby kanálu. Vzhledem k unikátnímu dochování této chodby později interpretované jako odvětrávací kanál krypty byl v rámci výzkumu provedený detailní 3D-sken kanálu a jeho zaměření. Kanál byl nejpravděpodobněji postavený spolu s přístavkem krypty a kaple, což jej datuje do konce 16. století. AR 13/2014 V letošním roce byl muzeu darován ojedinělý nález učiněný v dubnu pomocí detektoru kovů na poli, v těsné blízkosti archeologické lokality Červená hora u Mariánské Týnice na katastrálním území Kralovice u Rakovníka. Tento typ bronzového náprstku byl běžný v období pozdního středověku až novověku. Bohužel artefakt není chronologicky citlivý a nelze jej proto blíže datovat. Nález byl konzervován v ZČM u dr. Metličky. Nezapsáno. / 15

16 AR14/2014 Archeologický výzkum vyvolala havárie vody v Markově ulici na katastrálním území Kralovice u Rakovníka. Ve výkopu byly zachyceny pouze starší inženýrské sítě, archeologický výzkum byl proto ukončen fotografickou dokumentací výkopů. AR 15/2014 Archeologický výzkum vyvolala pokládka knn v Žatecké ulici na katastrálním území Kralovice u Rakovníka. Vzhledem k negativnímu zjištění byla akce ukončena fotografickou dokumentací výkopů. AR 16/2014 Archeologický výzkum vyvolala rekonstrukce hřbitovní zdi u kostela sv. Jana Křtitele v Ostrovci u Velečína. Během výzkumu byla částečně rozebrána vyvalená hřbitovní zeď. Jako stavební materiál zdi byly použity starší sokly, podstavce a křížky. Ve výkopu nebyly zachyceny žádné archeologické prameny, archeologický dohled byl ukončen fotografickou dokumentací nalezených kamenných prvků a článků. AR 17/2014 Archeologický výzkum vyvolala rekonstrukce ambitu v Mariánské Týnici. Během výzkumu byl odhalen starší kanalizační systém ambitu, pocházející pravděpodobně z období jeho výstavby. Odhalený centrální kanál byl tvořený pískovcovými případně arkózovými překlady. V době výzkumu už byl částečně zaslepený. Na profilu bohužel nebyl patrný základový výkop pro kanál, ale byl založen do kulturních vrstev obsahujících keramiku století. AR 18/2014 Archeologický výzkum vyvolalo oplocení parcely čp. 12 v Mariánském Týnci. Zemní práce nenarušily žádné archeologické prameny, a proto byl výzkum ukončen fotografickou dokumentací výkopů. AR 19/2014 Archeologický výzkum vyvolala pokládka knn na katastrálním území Žebnice, v poloze za bývalým JZD. Zemní práce nenarušily žádné archeologické prameny. AR 20/2014 Archeologický výzkum vyvolala stavební akce II/205 Modernizace aglomeračního okruhu (Mrtník) na katastrálním území Mrtník. Dohledovány byly veškeré zemní práce spojené se stavební akcí. Zemní výkopy nenarušily oproti očekávání žádné archeologické prameny. AR 21/2014 Archeologický výzkum vyvolala výstavba RD na katastrálním území Nynice u Plzně. Během archeologického výzkumu byl sesbírán malý soubor pozdně novověké keramiky. AR 22/2014 Archeologický výzkum vyvolaly vnitřní úpravy podlah fary čp. 1 na katastrálním území Potvorov. Po odstranění současných dřevěných podlah došlo ke snížení jejich úrovně. Během dohledování výkopových prací v interiéru fary byly zachyceny starší kamenné konstrukce, pocházející se staršího zděného objektu. Během výzkumu byl vyzvednut soubor keramiky datovatelné od 16. do 18. století. AR 23/2014 Archeologický výzkum vyvolala pokládka knn na katastrálním území Příšov. Zemní práce nenarušily žádné archeologické prameny a proto byl výzkum ukončený fotografickou dokumentací výkopů. / 16

17 AR 24/2014 Archeologický výzkum KDE vyvolaly výkopové práce spojené s vrtáním studny na katastrálním území Trojany u Mladotic. Archeologický dohled byl negativní. AR 25/2014 Archeologický výzkum vyvolala výstavba RD na katastrálním území Vochov. Zemní práce nenarušily žádné archeologické prameny a proto byl výzkum ukončen fotografickou dokumentací výkopů. AR 26/2014 Archeologický výzkum vyvolala výstavba dešťové kanalizace u čp. 4 na katastrálním území Studená. Zemní práce nenarušily žádné archeologické prameny. AR 27/2014 Archeologický výzkum vyvolala úprava hráze Olšanského rybníka na katastrálním území Sedlec. Stavební činností byla porušena hráz, ze které bylo vyjmuto původní dřevěné potrubí - koryto výtoku rybníka a jeho trámové založení. Dle kronik by mělo být potrubí do hráze vloženo za opata Tytla v roce Z dřevěných konstrukcí byly odebrány vzorky, které byly odeslány na dendrochronologické datování. Koryto bylo vyhotoveno z dubu skáceného 1705/6. Datovaný jedlový trám byl skácený v roce 1706/7. Tato data korespondují se zápisy v kronikách o opravách rybníka v 18. století. AR 28/2014 Archeologický výzkum vyvolala výstavba DČOV u čp. 156 na katastrálním území Manětín. Archeologický dohled byl negativní. AR 29/2014 Dokumentace procesu archeologizace č. rej. ÚSKP: 21165/ zámku na katastrálním území Žihle. Byla pořízena podrobná fotodokumentace poškození a stávajícího stavu objektu. AR 30/2014 Dokumentace stávajícího stavu hradu Angerbach u Kožlan č. rej. ÚSKP: 45133/ Archeologický dohled vyvolaly polomy na lokalitě a jejich následné odstranění. Byla poříze na fotodokumentace poškození lokality. AR 31/2014 V roce 2014 byl muzeu odevzdán menší soubor keramiky, datovatelné od 14. do 1. poloviny 15. století. Soubor byl získán na zahradě ppč. 1345/1 na katastrálním území Žebnice. Archeologické nálezy nebyly zatím zapsány do sbírek z důvodů postupného zpracovávání. / 17

18 Kroniky a práce s kronikáři obcí (Jana Dienstbierová) Aktiv kronikářů byl uspořádán v Rochlově. Individuální metodická pomoc a konzultace byly poskytnuty kronikářům obcí Kozojedy, Sedlec, Dolany, Nadryby, Druztová, Dýši na, Dobříč, Kožlany, Přehýšov, Chotíkov a Žichlice. Semináře a vzdělávání pracovníků Účast pracovníků na konferencích a seminářích: - Akcese a deakcese muzejních sbírek - Židovské muzeum Praha (J. Fák) - Konference knihovníků AMG v Pardubicích s názvem Zámek plný knih (Tupá, Franková, Fák, Tupý). - Venkov - Konstantinovy Lázně (J. Fák - s příspěvkem Drobné památky v krajině venkova) - Teplice - odborná exkurze do Oseku - knihovna plaského kláštera (Bukačová) Knihovna a služby (Hana Tupá) Knihovna muzea je zaregistrována pod č. 3836/2003 jako veřejná knihovna a plnila služby vyplývající z této registrace. Její činnost je řízena obecně platnými předpisy - Zákon č. 257/2001 Sb. o knihovnách, Vyhláška č.88/2002sb. k provedení zákona č. 257/2001Sb. a dále Zákon č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy, Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském a Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a vnitřním předpisem - Knihovní řád Knihovny Muzea a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice. Knihovní fond je zpracováván automatizovaným systémem KP-Win a je přístupný jako veřejná databáze na internetových stránkách muzea. Průběžně probíhalo doplňování odborné a regionální literatury. Celkem bylo v roce 2014 do knihovního fondu zapsáno 287 knihovních jednotek (celkový počet knihovních jednotek k činil 14587) V roce 2014 knihovna muzea odebírala celkem 26 titulů odborných periodik a dále 23 informační periodika - místních zpravodajů, Plzeňský deník a týdeník 5+2. V roce 2014 knihovna realizovala celkem 753 výpůjček. Služby badatelům Muzeum je pro badatele oficiálně otevřeno Po Pá od 9,00 do 15,00 hodin, badatelské návštěvy mimo tyto hodiny jsou možné po předchozí konzultaci. Služby badatelům poskytuje především knihovna muzea, která je badateli nejvíce využívána. Služby jsou poskytovány na základě Badatelského řádu. Konzultace dále poskytují odborní pracovníci a kurátoři sbírek. V roce 2014 využilo služeb muzea celkem 123 badatelů včetně mailových badatelských dotazů. Vedle knihovního fondu bylo pro badatelské účely nejvíce využito dokumentačních fondů - fotografie, kartotéka obcí a ze sbírkových fondů fotografie a tiskoviny. Badatelé dále využívají on-line katalog knihovny umístěný na internetových stránkách muzea. Ostatní služby Muzeum dále poskytuje své odborné služby především úřadům místních samospráv a dále spolkům a organizacím: - Muzeum se podílelo na přípravě výstavy a publikace věnované výročí stavby evangelického kostela v Kralovicích ( ) - Brožura Tersch, Pavel: Věž pevná... Pohled do historie evangelického sboru v Kralovicích - výstava se stejnojmenným názvem v Městské knihovně v Kralovicích. - Muzeum poskytlo metodickou konzultaci pro OÚ Chříč při přípravě pamětní síně operní pěvkyně Šubrtové, rodačky ze Lhoty u Chříče. / 18

19 - Muzeum autorsky a redakčně připravilo realizaci dvou naučných info-tabulí a vydání infoletáku pro osadu Strážiště. - V muzeu je poskytována zdarma služba veřejného internetu, kterou v roce 2014 využilo 16 zájemců. Spolupráce s obcemi, občanskými sdruženími a neziskovým sektorem, působícím v regionu se rozvíjí v oblasti památkové, národopisné a historické: a) Sdružení pro románský kostel v Potvorově - konzultace podkladů pro propagaci b) spolek Gryspek Kralovice - příprava expozice Gryspeků v kostele c) Stará cesta Plasy, společná jednání, příprava publikace Dějiny plaského kláštera d) město Kožlany, spolupráce v expozici e) občanské sdružení pro kostel sv. Jakuba v Žebnici, odborné historické konzultace, přednášky f) obec Nečtiny (spolupráce s regionálním muzeem v Nečtinech) g) město Všeruby pomoc v oblasti místní historie h) podpora obnovy kostela Jana Křtitele v Ostrovci u Velečína i) spolupráce s Univerzitou třetího věku (Plasy- přednášky) j) odborné konzultace: podpora obnovy kostela v Lukové - podklady pro historii kostela k) v roce 2014 se formou konzultací podílelo na přípravě muzeu v Břežanech, sýpka Naučná Stezka Rabštejn - Střela Muzeum konzultovalo možnost opravy naučné stezky v Rabštejně nad Střelou se zástupcem KČT ing. Janem Frankem. Naučné tabule nemají majitele, nacházejí se na katastru obce Rabštejn (Manětín) a poutače stojí na pozemcích různých vlastníků. Putování za Santinim Díky propojení architektury, která vděčí za svůj vznik baroknímu géniovi Janu Blažeji Santinimu ( ) vzrostl celorepublikový zájem i o Mariánskou Týnici, která patří mezi přední architektova díla. O propagaci jeho odkazu se stará občanské sdružení Putování za Santinim, spojující centra vrcholně barokní tvorby v Čechách a na Moravě. Viz internetové stránky Ve spolupráci s touto společností jsou organizovány regionální exkurse za dílem J. B. Santiniho. Muzeum se podílelo na přípravě publikace věnované odkazu J. B. Santiniho, vydané s podporou MK ČR ve Žďáru nad Sázavou. Spolupráce se školami a) Základní škola Kaznějov v oblasti archeologie a historie b) Umělecká škola Kralovice - koncerty žáků a mladých umělců, spolupráce při vernisážích Spolupráce se zahraničními školami Univerzita Bamberg - X. letní památkový worshop, Prof. Johannes Geisenhof Spolupráce s odbornými institucemi ZČM - členství ředitelky v nákupní komisi oddělení Umprum ZČM členství Jany Dienspierové, nákupní komise národopis MK ČR členství ředitelky v komisi pro dotace ZČG - spolupráce na projektu GAČR Baroko 2015 (Bukačová) Židovské muzeum Praha - dokumentace pro expozici ve Staré plzeňské synagoze (Bukačová) Komise knihovníků při Asociaci muzeí a galerií (Tupá) Západočeská krajská archeologická komise (Stráník) / 19

20 Spolupráce s PLZEŇ EHMK Zkušební rok společných aktivit v programu 6 týdnů baroka, přípravy prezentace a koncertu v Mariánské Týnici. Prezentace v médiích Lokální tisk, spolupráce s plzeňským regionálním rozhlasem, propagační vstupy autorů a kurátorů výstav (Fák, Dienstpierová, Podestát, Stráník) Český rozhlas Vltava - I. Bukačová, Architektonický odkaz českého baroka Česká televize - Hádánky domů života (Stráník) - židovské památky Kožlany Prameny k regionálním dějinám - rešerše a digitalizace Dějiny Mladotic, k chystanému výročí v roce 2015 Dějiny Plas, souborná práce Rybník Mladotice - podklady pro infopanel Paměť krajiny - trvalý projekt / 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078 DIČ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078 DIČ: CZ 00075078

Více

příspěvková organizace Karlovarského kraje

příspěvková organizace Karlovarského kraje příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH Úvod 5 slovo ředitele základní informace o muzeu Sbírky 9 charakteristika sbírkového fondu akvizice / nákupy / dary inventarizace sbírek zápůjčky sbírek

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Muzeum středního Pootaví Strakonice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Odpovědný redaktor: Redakce: Sazba, grafická úprava a realizace: Foto: Ing. Ludmila Koštová Ludmila Vilánková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 MUZEUM KARLOVY VARY PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KARLOVARSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 MUZEUM KARLOVY VARY PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KARLOVARSKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 MUZEUM KARLOVY VARY PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KARLOVARSKÉHO KRAJE Obsah Úvod slovo ředitele základní informace o muzeu Sbírky charakteristika sbírkového fondu akvizice / nákupy inventarizace

Více

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Hornické muzeum Krásno, 20. 4., vernisáž výstavy Willi Russ Krajské muzeum Karlovarského kraje je příspěvkovou organizací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ Palackého náměstí č 1 684 01 Slavkov u Brna Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Březen 2015 Vypracoval a předkládá: Mgr Jiří Blažek, pověřený

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech IČO: 00075078 Adresa: Hostašova 1, 339 01 Klatovy

Více

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam.

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam. 1 Roční výkaz o Muzeu v Bruntále, příspěvkové organizaci, za rok 2007 Název organizace: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax:

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Regionální muzeum v Kolíně příspěvková organizace Středočeského kraje Zpráva o činnosti za rok 2010 zprávu zpracoval: Bc. Zdeněk Mazač náměstek ředitele zprávu schválil: Mgr. Vladimír Rišlink ředitel RMK

Více

Zpráva o činnosti Muzea Vyškovska, příspěvkové organizace, za rok 2014

Zpráva o činnosti Muzea Vyškovska, příspěvkové organizace, za rok 2014 Zpráva o činnosti Muzea Vyškovska, příspěvkové organizace, za rok 2014 Muzeum Vyškovska, Tel.: 517 348 040 příspěvková organizace IČ: 00092401 nám. Československé armády 475/2 mv@muzeum-vyskovska.cz 682

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2014 WWW.MUZEUM-SUMPERK.CZ EMAIL: VMSUMPERK@MUZEUM-SUMPERK.CZ Zpráva Vlastivědného muzea v Šumperku je rozdělena do 5 základních

Více

M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y - P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y.

M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y - P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y. M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y - P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y Výroční zpráva 204 Úvod Rok 204 byl rokem, ve kterém jsme jednoznačně uspěli

Více

M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y - P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y.

M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y - P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y. M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y - P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y Výroční zpráva 204 Úvod Rok 204 byl rokem, ve kterém jsme jednoznačně uspěli

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele... 1.2. Základní identifikační údaje... 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 17 5 Věda a výzkum 18 6 Publikační a přednášková činnost 24

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 7 4 Správa památkových objektů 18 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Adresa organizace: Ředitel organizace:

Více

I. Plnění úkolů v hlavní činnosti. 1.1.Úvod

I. Plnění úkolů v hlavní činnosti. 1.1.Úvod I. Plnění úkolů v hlavní činnosti 1.1.Úvod Jihomoravské muzeum ve Znojmě vstupuje do třetího roku svého působení pod novým zřizovatelem Jihomoravským krajem. Novelou zákona 122/2000 Sb., o ochraně sbírek

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Husitské muzeum v Táboře nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husitskemuzeum.cz www.husitskemuzeum.cz Výroční zpráva za rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MUZEUM KARLOVY VARY PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KARLOVARSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MUZEUM KARLOVY VARY PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KARLOVARSKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MUZEUM KARLOVY VARY PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KARLOVARSKÉHO KRAJE OBSAH 5 Úvod slovo ředitele základní informace o muzeu 9 Sbírky charakteristika sbírkového fondu akvizice / nákupy / dary

Více

výroční zpráva muzea cheb za rok 2012 příspěvkové organizace karlovarského kraje MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje

výroční zpráva muzea cheb za rok 2012 příspěvkové organizace karlovarského kraje MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje výroční zpráva muzea cheb příspěvkové organizace karlovarského kraje za rok 2012 MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje výroční zpráva muzea cheb příspěvkové organizace karlovarského kraje

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012 1. REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY MUZEA Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli byla připravována řadu let. V září 2010

Více

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu vypracoval(a): Telefon: Muzeum

Více

Výroční zpráva rok 2004

Výroční zpráva rok 2004 České muzeum stříbra v Kutné Hoře Výroční zpráva rok 2004 Motto: aby písemní a umělecké památky ve zdejší krajině byly sbírány, před zkázou chráněny a známost o nich a tím i větší šetrnost k nim v lidu

Více

Výroční zpráva. Regionálního muzea a galerie v Jičíně

Výroční zpráva. Regionálního muzea a galerie v Jičíně Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2014 ÚVOD I 1. ÚVOD 1.1. Slovo úvodem 1.2. Základní identifikační údaje 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace 1.4.

Více

výroční zpráva muzea cheb za rok 2010 příspěvkové organizace karlovarského kraje MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje

výroční zpráva muzea cheb za rok 2010 příspěvkové organizace karlovarského kraje MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje výroční zpráva muzea cheb příspěvkové organizace karlovarského kraje za rok 2010 MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje výroční zpráva muzea cheb příspěvkové organizace karlovarského kraje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011 Muzeum Prostějovska v Prostějově, příspěvková organizace, plní funkci muzea ve smyslu ustanovení 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., O ochraně

Více

M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y - P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y.

M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y - P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y. M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y - P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y Výroční zpráva 200 Úvod Rok 200 byl pro naše muzeum rokem významných událostí

Více