Výroční zpráva. Muzea a galerie severního Plzeňska M a r i á n s k á T ý n i c e, příspěvkové organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Muzea a galerie severního Plzeňska M a r i á n s k á T ý n i c e, příspěvkové organizace"

Transkript

1 Výroční zpráva Muzea a galerie severního Plzeňska M a r i á n s k á T ý n i c e, příspěvkové organizace za rok 2014

2 Obsah Úvod... 3 Ohlédnutí za rokem Správa sbírek, jejich ochrana, sbírkotvorná činnost, evidence a inventarizace sbírek... 5 Kulturní, prezenční a ediční činnost... 9 Dokumentační a vědeckovýzkumná činnost Rekonstrukce a údržba objektu Ekonomika a provoz Závěr Obrazová část Fotografie na titulu: Mariánská Týnice, ambit, barokní zahrada, 2014.

3 Úvod Muzeum a galerie severního Plzeňska se sídlem v Mariánské Týnici u Kralovic (IČO ) pracuje jako kulturní organizace Plzeňského kraje s regionální působností v teritoriálním rozsahu okresu Plzeň-sever. Její činnost charakterizuje oblast správy muzejních sbírek a dále péče o svěřený nemovitý a movitý majetek. Proto muzeum rozvíjelo v roce 2014 svoji činnost v oblasti správy movitého kulturního dědictví a nemovité kulturní památky Mariánské Týnice, v níž sídlí a která je součástí majetku Plzeňského kraje. Muzeum vykonává svoji činnost v základních odděleních, a to v oddělení historickém, stavebním a ekonomickém, která úzce spolupracují. Náplní historického oddělení je oblast správy movitého kulturního dědictví a s ní související činnost výstavní, vědecká, badatelská, archeologická a prezentační. V rámci historického oddělení rozvíjí svoji činnost muzejní knihovna. Náplní stavebního (technickoprovozního) oddělení je údržba a správa budov, spojená s péčí o pozemky a zeleň v okolí památky, které jsou ve vlastnictví Plzeňského kraje a jsou svěřeny muzeu. Ekonomické oddělení vede agendu finanční, personální a administrativní, včetně datových schránek. Ředitel koordinuje činnost všech oddělení a zabezpečuje rozvoj organizace vytvářením perspektivních projektů. / 3

4 Ohlédnutí za rokem 2014 Do mozaiky úspěšných let se řadí v Mariánské Týnici stejně jako předchozí i rok Po obnově kostela Zvěstování Panny Marie přišlo na řadu proboštství a ambit, kde byly v tomto roce zahájeny úpravy, z nichž nejvýznamnějším krokem byla slohově barokní úprava parteru ambitového nádvoří. Vedle trvalých vizitek tohoto roku v podobě stavební činnosti a péče o nemovitou kulturní památku patří k náplni práce organizace specifická muzejní a galerijní činnost, která tvoří tradiční, i když různými výročími zčásti podmiňovanou náplň. Připomeňme, že muzeum je institucí sbírkotvornou, schraňující doklady o životě našich předků i z minulosti zcela nedávné. Většině návštěvníků zůstává tato stěžejní stránka muzejní činnosti, reprezentovaná depozitáři, konzervační dílnou a objemnými evidenčními knihami, skrytá. K ní patří i náročná badatelská a vědecká činnost, která umožňuje vytváření informační databáze o spravovaných sbírkách a současně prezentuje tyto výsledky odborné veřejnosti. O to více jsou vnímány veřejností aktivity, určené pro návštěvníky, které spojují prezentační, pedagogickou a vzdělávací i zábavnou volnočasovou nabídku, v níž muzeum v Mariánské Týnici patří mezi velmi aktivní. Také pro návštěvníky nejvíce viditelná nabídka výstavní činnost byla bohatá a vyjadřovala tradiční spolupráci muzea s veřejností a společenskými organizacemi. V roce 2014 excelovalo oddělení galerijní, které uspořádalo kvalitní a poutavé výstavy ze současného výtvarného umění, díky nimž obohatilo region o poznání moderní sochařské a malířské tvorby. Mezi muzejními pracovišti rozvíjelo svoji aktivitu, především (stále jednomužné) archeologické oddělení, na němž leží tíha vzrůstajícího množství archeologických dohledů a průzkumů, vyvolaných stavební činností (ročně kolem třiceti). Je vybaveno automobilem od zřizovatele a monitoruje činnost, generující archeologické požadavky. Činnost historického oddělení Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici (dále jen muzea) probíhala podle návrhu plánu činnosti oddělení na rok 2014 zapracovaného do plánu činnosti muzea a dále podle aktuálních požadavků vedení muzea a zřizovatele a podle žádostí místních samospráv, badatelů a spolupracovníků muzea. Požadované úkoly operativně byly řešeny na pracovních poradách oddělení, z nichž jsou pořízeny a uloženy zápisy (uloženy u ekonomky muzea). / 4

5 Správa sbírek, jejich ochrana, sbírkotvorná činnost, evidence a inventarizace sbírek Správa sbírek Správa sbírek probíhala podle obecně platných norem - zákona 122/2000Sb., prováděcí vyhlášky 275/2000, zákona 483/2004 Sb. a dále v souladu s vnitřními normami muzea - Režimem sbírky, Depozitárním řádem, Plánem inventarizací a vycházela z Plánu činnosti muzea na rok Ochrana sbírek Průběžně v souladu s depozitárním řádem byl kontrolován stav sbírek. Při kontrolách bylo zjištěno, že stav sbírkových předmětů je ve většině případů stabilizovaný. Pokud některé sbírkové předměty byly napadeny dřevokazným hmyzem nebo plísněmi, bylo provedeno okamžité ošetření (viz konzervace a restaurování sbírek). Dlouhodobým problémem je uložení velkých zemědělských strojů v pronajaté stodole v obci Hradecko, která nesplňuje podmínky pro kvalitní trvalé uchování sbírkových předmětů a zůstává proto dlouhodobým dezideratem získání vhodných depozitárních prostor. Bude patrně nutné záležitost řešit spojením sil více organizací Plzeňského kraje. V 1. čtvrtletí roku 2014 bylo dokončeno přeuloženo obrazů v depo TD4 - obrazy byly zavěšeny na výsuvné rošty pořízené v roce Bylo tak dosaženo úspory místa a větší přehlednosti uložení. Na rošty byly doplněny lokační seznamy. Sochy a plastiky byly uloženy do dřevěné skřínky a na podlahu a opatřeny pro rychlý přehled visačkami s inventárními čísly. Periodické revize na systému EZS a EPS proběhly a Sbírkotvorná činnost - Evidence sbírek Akviziční činnost muzea byla v roce 2014 ovlivněna legislativou, která přinesla od 1. ledna 2014 zdaňování darů muzeím. Vzniklý problém byl často diskutován na odborné úrovn v rámci AMG (viz např. Věstník AMG). Zřizovatel problematiku vyřešil vydáním metodického pokynu č. 6/2014 zřizovatele Podle tohoto pokynu byly zřizovateli zaslány kopie darovacích smluv. Evidence sbírek probíhala jinak podle obecně závazných norem a vnitřních předpisů muzea. Jednotlivé přírůstky sbírek byly zapisovány do knihy chronologické evidence pod pořadovými čísly lomenými příslušným rokem (2014). V roce 2014 bylo zapsáno celkem 65 předmětů pod čísly 1/ /2014, přičemž u některých souborů bylo využito tzv. hromadné evidence. Všechny sbírkové předměty byly v roce 2014 také zapsány do tzv. systematické evidence prováděné v programu AMUZ a pořízeny tiskové výstupy jako evidenční karty k trvalému uchovávání. Celkem bylo pořízeno 62 zápisů systematické evidence od inv. č do inv. č (včetně čísel s lomítky). Za rok 2014 bylo zapsáno v evidenci muzea do podsbírky historické 25 inv. čísel, do podsbírky výtvarného umění 3 inv. č., do podsbírky fotografií 9 inv. čísel, do podsbírky pohlednic 9 inv. č., do podsbírky písemnosti a tisky 5 inv. čísel, do podsbírky UMPRUM 15 inv. č. (nezískány předměty do podsbírky archeologické, etnografické, numismatické, militárií, uměleckého řemesla a knihy). / 5

6 K větším souborům sbírek získaných v roce 2014 patří: Obytná kuchyně z let, používaná ve Vysoké Libyni v čp. 13. od roku 1945 (předtím byla užívána v usedlosti v Potvorově). Porcelánová čajová a neúplná jídelní souprava porcelánky Loket - výroba pro Družstevní práci Jednání poradního sboru pro sbírkotvornou činnost proběhlo v roce 2014 dvakrát, a to , dále V roce 2014 byl poradní sbor muzea personálně obměněn. Za dosavadní činnost bylo poděkováno Ing. Petru Jiráskovi, PhDr. Marii Maderové a Jaroslavě Odehnalové a novými členy se stali PhDr. Jan Mergl, Mgr. Pavel Kodera PhD. a Mgr. Jana Slámová. Poradní sbor byl vždy usnášeníschopný a schválil nákupy předmětů zařazených do podsbírek výtvarné umění, historická, UPMRUM (6 předmětů za celkovou sumu 7.501,- Kč). Dále získalo muzeum 42 předmětů darem, 14 předmětů vlastním sběrem, 9 předmětů bylo do sbírkového fondu převedeno z dokumentačního fondu. Vyřazení, záznamy a zápůjčky sbírek Ze sbírkového fondu muzea zapsaného v CES bylo v roce 2014 vyřazeno 100 předmětů z podsbírky knihy (převážně duplicitní tituly), které nadále zůstávají součástí knihovny muzea. Žádost o zápis nových přírůstků a dalších změn podle ustanovení zákona 122/2000 Sb a souvisejících předpisů do Centrální evidence sbírek (CES) při MK, číslo MSP/ / byla podána a změny byly zapsány Žádosti Muzeum podává na CD v programu Cesík verze V souvislosti s novelou vyhlášky 275/2000 Sb. byla podle metodického pokynu MK ČR provedena vizualizace sbírkových předmětů a jejich uložení, tj. pořízení, popř. upravení digitálních fotografií sbírkových předmětů do požadovaných parametrů. Digitální fotografie byly v požadovaném termínu do odeslány MKČR, během podzimu 2014 potom byly zveřejněny na internetových stránkách CES. Na základě novelizace vyhlášky 275/2000 Sb. - Změna 96/2013 Sb. byla provedena zpětná autentizace evidenčních karet a rovněž nově vytvořené evidenčních záznamy byly autentizovány po zápisu do CESu. Byla provedena kontrola správnosti zápisu uložení sbírek na papírových evidenčních kartách a zjištěné chyby opraveny podle databáze AMUZ. Byla provedena oprava podoby přírůstkových čísel od roku 2000, kde za lomítkem byla pouze poslední dvojčíslí (např. 5/0010), což neodpovídá platné normě, čísla byla opravena do standardu celého letopočtu za lomítkem (např. 5/2010). Zápůjčky sbírek jiným subjektům byly realizovány podle zákona 122/2000 Sb. Celkem proběhlo 24 zápůjček. Z toho je 12 zápůjček dlouhodobých pro objekty Národního památkového ústavu - objekty klášter Plasy (17 předmětů), klášter Kladruby (20 předmětů), zámek Manětín (66 předmětů). Pro muzeum v Karlových Varech pobočku muzea v Nejdku (2 předměty), muzeum ve Františkových Lázních - pobočku hrad Seeberg (19 předmětů), Město Kožlany - expozici muzea Kožlany (297 předmětů), Muzeum Čistecka (11 předmětů), Krajský úřad v Plzni (1 předmět), Město Kralovice - knihovna (33 předmětů), Městský úřad Nýřany (1 předmět), Obec Nečtiny - regionální muzeum (182 předmětů), Federace židovských obcí (3 předměty). Celkem bylo jiným institucím v roce 2014 zapůjčeno 856 sbírkových předmětů. Průběžně probíhala digitální fotodokumentace sbírkového fondu, celkem bylo pořízeno 4099 digitálních záznamů sbírkových předmětů (včetně nových přírůstků a celé podsbírky knihy). Digitální fotodokumentace sbírek je ukládána na server P (Správa sbírek) a externí disky. / 6

7 Restaurování a konzervování sbírek Vlastním restaurátorským a konzervátorským pracovištěm bylo provedeno konzervování předmětů, u nichž bylo zjištěno poškození při pravidelných kontrolách depozitářů a depozitárních prostor: Soubor dřevěného nářadí a náčiní napadeného plísněmi: máselnice mědlice 36 - truhla kufr vojenský buben buben váha forma na výrobu cihel forma na výrobu cihel váha decimální skříň hrací truhla rám obrazu sada závaží sada závaží lžíce dřevěná nočník síto váček metla šlehací telefonní aparát telefonní aparát demižon demižon trakař hračka kruh na vyšívání kruh na vyšívání stavebnice mladý stavitel metr dřevěný skládací kamna vál kuchyňský vál kuchyňský věšák váha decimální halapartna telefon radioreproduktor válec s klikou 16806/1 - kufřík dětský 16806/2 - kufřík dětský obruč činka máselnice máselnice máselnice kord puška puška oltář ve skleněné lahvi Předměty napadené dřevokazným hmyzem: váha motovidlo garnyž (+ mechanické poškození - slepení, kompletace) kříž nástěnný Z předmětů byly odstraněny prachové nečistoty, dřevěné části ošetřeny solakrylem BT-55 ředěným toluenem v poměru 1: 3. Po zaschnutí povrch ošetřen toluenem. Soubor předmětů napadených korozí: kropáček lampa Všechny kovové předměty napadené korozíošetřeno odrezovačem s taninem a nakonzervováno voskem revax (p. Horňák) Další konzervované a ošetřené předměty: kufr zašpiněný fotografie Schwarz v rámu, kompletace a doplnění rámu skříňka dřevěná - doplnění a kompletace zrcadlo - zpevnění uvolněných částí Externě - dodavatelsky byly restaurovány: čepec (inv. č /-2) čepeček křtící (inv. č ) čepeček ouškový (inv. č ) sukně k německému kroji (inv. č ) cechovní smuteční korouhev z Čisté (inv. č ) Restaurování provedl ateliér Heleny Kastlové v Chotíkově. / 7

8 Inventarizace sbírek Inventarizace sbírek proběhla podle 12 zákona 122/2000 Sb. a 3 prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a podle Plánu dlouhodobé inventarizace sbírek muzea. Byly inventovány sbírkové předměty a jejich soubory uložené v depozitáři TD5 a dále v knihovně v archivních krabicích TkhK021 - TKhK040 a předměty zapůjčené do stálé expozice v Plasích (zápůjčka pro NPÚ - správa kláštera Plasy). O inventarizacích jsou sepsány zvláštní protokoly uložené v archivu historického oddělení muzea a zaslané zřizovateli (Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Plzeňského kraje) a MK ČR. Celkem za rok 2014 bylo inventováno 2010 sbírkových předmětů nebo jejich souborů. / 8

9 Kulturní, prezenční a ediční činnost V roce 2014 expozici, výstavy a další kulturně výchovné akce pro veřejnost, pořádané muzeem navštívilo celkem návštěvníků. Z toho návštěvníků expozic a výstav bylo a návštěvníků kulturních akcí Expozice v objektu Mariánská Týnice Provoz expozice probíhal standardním způsobem v sezoně od 1. dubna do konce října Mimo toto období v režimu od pondělí do pátku, na předběžné přihlášení též mimo uvedenou dobu. K zahájení sezony na konci března byl návštěvnický okruh rozšířen o ambit s freskovou výzdobou od F. J. Luxe. Expozice Kožlany Expozice Městského muzea v Kožlanech, spravovaného Městským úřadem v Kožlanech byla pravidelně monitorována. Sbírky, které jsou v instalaci jsou zaměřeny na osobnost Edvarda Beneše a místní historii, jsou součástí fondu muzea v Mariánské Týnici. Výstavy v Mariánské Týnici Kočárky a dítě (ze sbírky Miloslavy Šormové) Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti na severním Plzeňsku (ve spolupráci se ZČM v Plzni) - kostel Zvěstování Panny Marie Keramické inspirace II - práce studentů střední školy v Horní Bříze Útěky do krajiny (Václav Malina / obrazy) Stanislav Hanzík / sochy - Galina / obrazy - kostel Zvěstování Panny Marie Letní poetické setkání (Jan Eckert / obrazy a keramika) světová válka od Sarajeva k Československu První světová válka a její ohlas na severním Plzeňsku Výstavy instalované v jiných institucích Češi a Němci ve 20. století ve stínu dvou totalitních režimů - Muzeum Českého lesa v Tachově, ; a Zámek Svojšín, (reprízy společné výstavy západočeských muzeí) K jednotlivým výstavám byly pořízeny krátké slovní průvodce (uloženy společně s pozván- / 9

10 kami a plakáty v archivu výstav Muzea) a dále pořízena fotodokumentace uložená v archivu fotodokumentace kulturních akcí muzea. Součástí výstavního plánu byly krátkodobé prezentace jednotlivých sbírkových předmětů - tzv. předmět měsíce, jejichž účelem bylo mj. seznámení s činností jednotlivých pracovníků muzea a bližší seznámení s muzejní dokumentací sbírkových předmětů. Vystaveny byly: duben - Homolové formy na cukr květen - Loutky - hrdinové pohádek červen - Jiří Schmidt a jeho dílo červenec - Šavle vz. 24 pro vrchní zřízence a čekatele čs. finanční stráže z let srpen - Lanceta, nástroj pro pouštění žilou září - Plastické kolo s nálitky - Taranisovo kolečko z Mariánské Týnice říjen - Itinerarium Sacrae Scripturae, To gest: Putowánj swatých. Na wssecku Swatau Bibli obojího Zákona, rozdělené na dvě knihy. od M. Danyele Adama z Weĺeslawjna. / Léta Páně M. D. XCII. K vystaveným předmětům byly vydány krátké slovní průvodce - katalogy doplněné obrazovou dokumentací, které podrobně seznamovaly s konkrétními předměty, účelem použití nebo výrobou. Ostatní kulturní akce Jarní oživlá prohlídka muzejních expozic na téma Hádej, co to je? Májový den uměleckých řemesel a divadla (dvanáctý ročník vystoupení divadelních, šermířských a hudebních souborů a historických řemesel) Výstava vozidel koncernu IFA z produkce bývalé NDR. Parkoviště areálu v Mariánské Týnici Noc v muzeu - Pověsti z knihy Panna vejpůl v podání divadelního souboru Tyl z Čisté (premiéra); repríza (pro velký zájem veřejnosti) Pohádkové představení pro děti Princezna Kopřivka v podání ochotnického divadelního souboru Kornatice Podzimní oživlá prohlídka muzejních expozic na téma Jak se žilo za první světové války Den krajů v Mariánské Týnici Prezentace nové knihy Pirátské bratrstvo od kralovického autora Jiřího Franka Advent v muzeu - vánoční tradice v pohádkových příbězích, mikulášská nadílka pro děti a vánoční jarmark 8. září Mariánská pouť v Mariánské Týnici (ve spolupráci s Farním úřadem v Kralovicích) Postní kajícní pobožnost Adventní pobožnost Koncerty S hudbou za památkami, Kostel Zvěstování P. Marie Koncert Barocco sempre giovane - Concerto grosso, hudba baroka v rámci Plzeň EHMK Koncert Společná věc - Tomáš Pfeiffer Koncert Dolnobavorského lékařského orchestru z Deggendorfu (Sedm posledních slov našeho Spasitele na kříži od J. Haydna) v rámci festivalu Musica Sacra Vánoce s Úsměvem - lidová hudba folklorního souboru z Horní Břízy / 10

11 Ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Kralovicích a Kruhem přátel hudby se uskutečnil v Mariánské Týnici 58. ročník Uměleckých večerů (koncertů): 22. ledna Koncert učitelů ZUŠ Kralovice 12. února Veronika Böhmová - klavír 19. března Jarmila Vlachová - akordeon; David Niederle - violoncello 16. dubna Zuzana Benešová - zpěv; Tomáš Sup - zpěv; Marie Erlebachová - klavír 4. června Belfiato Quintet - dechové kvinteto Vzdělávací činnost Muzeum uspořádalo přednášky pro veřejnost: v muzeu v Mariánské Týnici: Luděk Krčmář: Tepelský klášter Komentovaná prohlídka pro školy k výstavě První světová válka na severním Plzeňsku - celkem 7 x (7. 10., , , , , ) komentovaná prohlídka muzea pro posluchače školy Muzejní propedeutiky při AMG Pracovníci muzea přednášeli v různých lokalitách: Irena Bukačová (7x) Kralovice Jan Blažej Santini, městská knihovna Kralovice (pro spolek Gryspek) Bujesily Svatohubertské tradice, dějiny Bujesil - u příležitosti svěcení křížku (pro MS Bujesily) Manětín Baroko na Manětínsku, zámek Manětín (pro Spolek za obnovu varhan u sv. Barbory) Plasy, NTM Santini a plaská barokní architektura (pro spolek Stará cesta) Žďár nad Sázavou konference UNESCO, panelová diskuse o architektuře Jana Blažeje Santiniho Radějov, přednáška o Radějově při příležitosti svěcení obnoveného křížku v Radějově (pro město Manětín) Kralovice, 18: 11., přednáška Židé na Kralovicku, MK Kralovice (pro spolek Gryspek) Jiří Fák (2x) Z historie obce Chříč (pro OÚ Slatina) Střela v proudu času ( Noc kostelů Strážiště) Jan Dienstpierová (12x) Velikonoční zvyky ( LDN Kralovice, ZŠ Kralovice, Dobříč) Vánoční zvyky ( muzeum Nečtiny, DD Horní Bříza, Klub důchodců Kaznějov, LDN Kralovice, ZŠ Horní Bříza, Muzeum Lomany, ZŠ Kralovice, ZŠ Dobříč, SOU Horní Bříza) Daniel Stráník (2x) Pravěk - vznik a vývoj člověka: ( DDŠ Hamr na Jezeře; Základní škola Kaznějov) Pro školy muzeum ve spolupráci se studentkou PF v Hradci Králové Janou Maškovou zpracovalo nabídku přednášek a programů, kterou rozeslalo jednotlivým školám v tištěné i digitální podobě. / 11

12 Ediční činnost Muzeum pokračovalo ve vydávání Vlastivědného sborníku - čtvrtletníku pro regionální dějiny severního Plzeňska (XVI. ročník, 4 sešity formátu A5 á 24 číslovaných stran). Obsahem sborníků byly aktuální informace o dění v regionu, odborné statě na pokračování mapující historii a prezentující stavebně historický průzkum vybraných lokalit, stejně jako zprávy o muzejních sbírkách. Autory příspěvků byli jak muzejní pracovníci, tak další badatelé (PhDr. Irena Bukačová, Mgr. Jiří Fák, Václav Jirsa, PhDr. Radovan Lovčí, Doc. Mgr. Václav Podestát, Petr Rožmberský, Mgr. Daniel Stráník). Sborník byl vydán v nákladu 270 ks / číslo a je registrován Ministerstvem kultury ČR, registrační číslo E ISSN Muzeum dále vydalo publikace: - První světová válka a její ohlasy na severním Plzeňsku. Brožované vydání, 72 stran, přílohy barevné a černobílé fotografie. Texty Irena Bukačová, Jiří Fák a Miroslav Hus, výběr dobových textů z kronik Jana Dienstpierová a Jiří Fák. ISBN K tisku je připraven IX. díl Paměť krajiny. Další publikační činnost pracovníků muzea: Průběžně byly zpracovány informační články do Kralovického obzoru o akcích muzea a připravena hlášení do místního rozhlasu. Do sborníku lounského muzea, věnovaného vzpomínce na Bedřicha Štaubera napsali příspěvky Irena Bukačová a Jiří Fák. Aktuální informace o výstavách a programech v muzeu byly prezentovány na internetových stránkách: a na stránkách: Nově na webových stránkách Kam dnes vyrazíme. Informace o aktuálních výstavách a akcích konaných v muzeu jsou pravidelně prezentovány ve stálých informačních vitrínách - v Kralovicích u obchodního domu a na parkovišti muzea. Propagace muzea (a Plzenského kraje) s personálním zajištěním proběhla tradičně na lednovém veletrhu Regiontour 2014 v Brně ve dnech ledna 2014 a na veletrhu ITEP Plzeň ve dnech září Internetové stránky muzea - v roce 2014 navštívilo návštěvníků. Administraci provádí Ing. Vladimír Kučera. Dne byly zřízeny stránky Facebooku (www.facebook.com/marianskatynice). K měla stránka 100 přátel. Administraci provádí Mgr. Daniel Stráník. / 12

13 Dokumentační a vědeckovýzkumná činnost Terénní výzkum a dokumentace V oblasti terénní dokumentace činnost navazovala na předchozí dokumentaci drobných památek - křížků a pomníků v terénu. Byla dokončena dokumentace těchto památek v oblasti okolí Plzně (Třemošensko, Chrástecko) zahrnující zaměření památky GPS, odkaz na mapové podklady, fotodokumentaci, zaměření a popis památky podle jednotné metodiky a k památce získány historické informace z pramenů a literatury. Pro každou památku byl zpracován pasport, který je uložen v elektronické podobě v digitálním archivu - Lokality pod příslušnými hesly - obce. Výsledky průzkumu jsou připraveny pro publikování v knize Paměť krajiny IX (viz publikační činnost). Digitalizace Průběžně byla doplňována elektronická i papírová kartotéka lokalit o nové informace a fotodokumentaci. V roce 2014 byl průběžně doplňován digitální archiv muzea (úložiště - pracovně P server.), Probíhalo třídění dokumentace, sjednocování a zpřesňování informací ikonografického historického materiálu. Pro Mladotice bylo prováděno skenování a ukládání dokumentů z historie obce. Archeologické pracoviště (Daniel Stráník) Zajišťuje archeologické dohledy na stavbách v rámci regionu a provádění archeologických výzkumů včetně laboratorního zpracování podle zákona o Památkové péči a na základě licence udělené MK ČR. Celkem bylo zpracováno 31 vyžádaných dohledů různé náročnosti. Ze zákona placené služby generovaly příjem Kč, většina náročných dohledů sledovala liniové stavby a stavby ve veřejném zájmu. Zpracované nálezové zprávy, archeologické výzkumy a dohledy v roce 2014: AR 1/ Rabštejn nad Střelou, čp. 10 Archeologický výzkum vyvolala přestavba objektu domu čp. 10 na virtuální muzeum. Archeologický dohled probíhal formou dohledování zemních prací a stavební činnosti. Výkopy byly nejčastěji vyhloubeny do rostlého podloží nebo do navážek z 20. století. Dům čp. 10 si i přes řadu neslohových přestaveb uchoval středověký půdorys, který vznikl sloučením dvou gotických parcel. V zadní části objektu se dochovaly kamenný sklep, který vznikl sloučením dvou starších ve skále částečně vylámaných sklepů. Současná podoba domu čp. 10 vznikla po přestavbě v roce 1932, která následovala po požáru tohoto objektu. Po této přestavbě získal podobu mohutné patrové stavby se sedmiosou novobarokní fasádou a mansardovou střechou. Ze starších fází objektu se v jeho hmotě dochovaly zdiva a klenuté prostory v přízemí objektu, přičemž zaklenuté prostory jsou datovány do období klasicismu. Výzkum oproti předpokladu nedoložil existenci hradebního systému v zadním traktu parcely, v místě sesunuté přístavby. Sousední parcela býv. domu čp. 9, neobsahovala téměř žádné pozůstatky po tomto objektu, který byl odstraněn okolo roku / 13

14 Od ČÚZK byl zakoupen snímek LIDAR, který měl objasnit původní terénní situaci ve svahu pod čp. 9 a čp. 10. Na základě snímku se podařilo částečně rekonstruovat průběh zaniklého městského opevnění. AR 2/2014 Archeologický výzkum vyvolala výstavba bytového domu a jeho připojení do kanalizační, plynárenské a vodovodní sítě na katastrálním území Plasy. V době příjezdu na lokalitu byla hotová hrubá novostavba bytového domu. Archeologický dohled byl negativní, v reliktech výkopů nebyly zachyceny archeologické situace. AR 3/2014 Archeologický výzkum vyvolala rekonstrukce Voleského rybníka na katastrálním území Mariánský Týnec. Výzkum probíhal formou dohledování zemních prací, ze dna rybníka byla odstraněna vrstva sedimentů o mocnosti cca 1,5 m. Archeologický dohled byl negativní. Součástí výzkumu bylo pořízení snímku LIDAR, na jehož základě probíhala predikce archeologických areálů v okolí stavby a pomohl podchytit terénní situaci před zahájením stavby. AR 4/2014 Archeologický výzkum vyvolala ohlášená těžba dřeva na katastrálním území Vysoká Libyně v poloze Kůzová - Šance 1. V těchto místech se nachází vojenský areál - tábor. Lokalita byla panem Vorlem a paní Kamenickou datována do 30tileté války, ale po zevrubném průzkumu terénu a archivních pramenů se přikláním ke starší dataci. I samotný charakter sypaného valu ji řadí mezi starší vojenské útvary, dle písemných pramenů lze lokalitu datovat do období husitských válek, respektive do roku V roce 1424 se u Kůzové střetlo husitské vojsko Jana Žižky s katolickým vojskem plzeňského landfrýdu. Z bitvy se dochoval val, který vede od domu čp. 6 k lesu. Ves Kůzová byla obnovena až po 30tileté válce za Kolovratů v roce Pro tuto oblast byl pořízen snímek LIDAR, který pomohl určit přesný charakter terénních reliktů. AR 5/2014 Archeologický výzkum vyvolala rekonstrukce mostů a na katastrálním území Manětín. Dokumentovány byly veškeré zemní práce provedené během rekonstrukce mostu. Archeologický dohled v místě mostu nedoložil jeho dřevěného předchůdce. Zemní práce narušily pouze situace z 20. století. AR 6/2014 Archeologický výzkum vyvolala demolice a výstavba rodinného domu čp. 70 na katastrálním území Horní Bělá. Jednalo se o demolici přízemní nepodsklepené stavby obdélníkového půdorysu s dodatečně přistaveným zádveřím k boční fasádě. Zemní práce nenarušily žádné archeologické prameny. AR 7/2014 Archeologický výzkum vyvolala pokládka knn pro ppč. 694/59 a 694/60 na katastrálním území Luhov u Líšťan. Jednalo se o akci ČEZu Luhov u Líšťan, č. k. 964/59 - kabel NN - IV Zemní práce nenarušily žádné archeologické prameny. Ve výkopech bylo patrné pouze rozhraní lesní hrabanky a rostlého, případně navětralého skalního podloží. AR 8/2014 Archeologický výzkum vyvolala rekonstrukce kanalizace v ulici Petra Bezruče na katastrálním území Kralovice u Rakovníka. Přestože se v ulici předpokládají archeologické prameny z období založení Kralovic, zemní práce v prostoru komunikace nenarušily žádné archeologické prameny, proto byl archeologický výzkum ukončen fotografickou dokumentací zemních prací. Ve výkopech bylo patrné pouze rozhraní horních vrstev komunikace a její- / 14

15 ho vyrovnání, pod těmito vrstvami se nacházelo rostlé, případně navětralé břidlicové podloží. AR 9/2014 Archeologický výzkum vyvolala výstavba rodinného domu na ppč. 201/2 na katastrálním území Chotíkov. Zemní práce nenarušily žádné archeologické prameny, proto byl archeologický výzkum ukončen fotografickou dokumentací zemních prací. AR 10/2014 Archeologický výzkum vyvolala výstavba rodinného domu na katastrálním území Plasy. Výkopy byly vyhloubeny do jílového podloží. Na něj nasedala pouze vrstva ornice s porostem. Vzhledem k negativnímu zjištění byla akce ukončena fotografickou dokumentací výkopů. AR 11/2014 V letošním roce byl muzeu darován ojedinělý nález učiněný v dubnu pomocí detektoru kovů na poli, v těsné blízkosti archeologické lokality Červená hora u Mariánské Týnice na katastrálním území Kralovice u Rakovníka. Nalezený bronzový artefakt se řadí mezi celkem běžná kolečka s nálitky, tzv. "Taranisova kola nebo kolečka", která se poměrně hojně vyskytovala především v pozdně laténském, ale i v poněkud starším prostředí. Ojedinělá je celková podoba a zpracování kolečka, jedná se s největší pravděpodobností o doposud neznámou variantu tohoto artefaktu. Tento nález významně rozšiřuje široké spektrum variability koleček s nálitky. Odlitek byl vyrobený metodou ztraceného vosku a je produktem vysoce kvalifikovaného řemeslníka, pravděpodobně pro významnou osobu. Chemický rozbor povrchu předmětu provedený ve Výzkumném a zkušebním ústavu Plzeň prokázal, že artefakt byl vyroben ze slitiny arsenu, cínu, mědi a olova. Nález byl konzervován v oddělení Pravěku ZČM u dr. Metličky. Nezapsáno. AR 12/2014 Na začátku roku 2014 probíhal archeologický dohled při rekonstrukci krypty Gryspeků v kostele sv. Petra a Pavla v Kralovicích. Během rekonstrukce byla v interiéru hrobky snesena původní podlaha, výzkum doložil, že tato dlaždicová podlaha zasahovala i pod současné kamenné schodiště do hrobky, které proto musí pocházet z období po výstavbě hrobky. Archeologickým výzkumem se podařilo potvrdit existenci chodby vedoucí z hrobky směrem ke Kralovickému potoku a ústící za domem čp Ústí chodby za kostelem nebylo nalezeno, je možné, že bylo zničeno stavební činností v průběhu 20. století. Během výzkumu byla chodba zpřístupněna z krypty, kde bylo v podlaze nalezeno její napojení na větrací kanálky nacházející se v podlaze. V chodbě je dobře patrné rozhraní zdi kostela a samotné konstrukce kanálu. Samotná konstrukce kanálu se skládá z nabílených kamenných stěn a z cihlové klenby kanálu. Vzhledem k unikátnímu dochování této chodby později interpretované jako odvětrávací kanál krypty byl v rámci výzkumu provedený detailní 3D-sken kanálu a jeho zaměření. Kanál byl nejpravděpodobněji postavený spolu s přístavkem krypty a kaple, což jej datuje do konce 16. století. AR 13/2014 V letošním roce byl muzeu darován ojedinělý nález učiněný v dubnu pomocí detektoru kovů na poli, v těsné blízkosti archeologické lokality Červená hora u Mariánské Týnice na katastrálním území Kralovice u Rakovníka. Tento typ bronzového náprstku byl běžný v období pozdního středověku až novověku. Bohužel artefakt není chronologicky citlivý a nelze jej proto blíže datovat. Nález byl konzervován v ZČM u dr. Metličky. Nezapsáno. / 15

16 AR14/2014 Archeologický výzkum vyvolala havárie vody v Markově ulici na katastrálním území Kralovice u Rakovníka. Ve výkopu byly zachyceny pouze starší inženýrské sítě, archeologický výzkum byl proto ukončen fotografickou dokumentací výkopů. AR 15/2014 Archeologický výzkum vyvolala pokládka knn v Žatecké ulici na katastrálním území Kralovice u Rakovníka. Vzhledem k negativnímu zjištění byla akce ukončena fotografickou dokumentací výkopů. AR 16/2014 Archeologický výzkum vyvolala rekonstrukce hřbitovní zdi u kostela sv. Jana Křtitele v Ostrovci u Velečína. Během výzkumu byla částečně rozebrána vyvalená hřbitovní zeď. Jako stavební materiál zdi byly použity starší sokly, podstavce a křížky. Ve výkopu nebyly zachyceny žádné archeologické prameny, archeologický dohled byl ukončen fotografickou dokumentací nalezených kamenných prvků a článků. AR 17/2014 Archeologický výzkum vyvolala rekonstrukce ambitu v Mariánské Týnici. Během výzkumu byl odhalen starší kanalizační systém ambitu, pocházející pravděpodobně z období jeho výstavby. Odhalený centrální kanál byl tvořený pískovcovými případně arkózovými překlady. V době výzkumu už byl částečně zaslepený. Na profilu bohužel nebyl patrný základový výkop pro kanál, ale byl založen do kulturních vrstev obsahujících keramiku století. AR 18/2014 Archeologický výzkum vyvolalo oplocení parcely čp. 12 v Mariánském Týnci. Zemní práce nenarušily žádné archeologické prameny, a proto byl výzkum ukončen fotografickou dokumentací výkopů. AR 19/2014 Archeologický výzkum vyvolala pokládka knn na katastrálním území Žebnice, v poloze za bývalým JZD. Zemní práce nenarušily žádné archeologické prameny. AR 20/2014 Archeologický výzkum vyvolala stavební akce II/205 Modernizace aglomeračního okruhu (Mrtník) na katastrálním území Mrtník. Dohledovány byly veškeré zemní práce spojené se stavební akcí. Zemní výkopy nenarušily oproti očekávání žádné archeologické prameny. AR 21/2014 Archeologický výzkum vyvolala výstavba RD na katastrálním území Nynice u Plzně. Během archeologického výzkumu byl sesbírán malý soubor pozdně novověké keramiky. AR 22/2014 Archeologický výzkum vyvolaly vnitřní úpravy podlah fary čp. 1 na katastrálním území Potvorov. Po odstranění současných dřevěných podlah došlo ke snížení jejich úrovně. Během dohledování výkopových prací v interiéru fary byly zachyceny starší kamenné konstrukce, pocházející se staršího zděného objektu. Během výzkumu byl vyzvednut soubor keramiky datovatelné od 16. do 18. století. AR 23/2014 Archeologický výzkum vyvolala pokládka knn na katastrálním území Příšov. Zemní práce nenarušily žádné archeologické prameny a proto byl výzkum ukončený fotografickou dokumentací výkopů. / 16

17 AR 24/2014 Archeologický výzkum KDE vyvolaly výkopové práce spojené s vrtáním studny na katastrálním území Trojany u Mladotic. Archeologický dohled byl negativní. AR 25/2014 Archeologický výzkum vyvolala výstavba RD na katastrálním území Vochov. Zemní práce nenarušily žádné archeologické prameny a proto byl výzkum ukončen fotografickou dokumentací výkopů. AR 26/2014 Archeologický výzkum vyvolala výstavba dešťové kanalizace u čp. 4 na katastrálním území Studená. Zemní práce nenarušily žádné archeologické prameny. AR 27/2014 Archeologický výzkum vyvolala úprava hráze Olšanského rybníka na katastrálním území Sedlec. Stavební činností byla porušena hráz, ze které bylo vyjmuto původní dřevěné potrubí - koryto výtoku rybníka a jeho trámové založení. Dle kronik by mělo být potrubí do hráze vloženo za opata Tytla v roce Z dřevěných konstrukcí byly odebrány vzorky, které byly odeslány na dendrochronologické datování. Koryto bylo vyhotoveno z dubu skáceného 1705/6. Datovaný jedlový trám byl skácený v roce 1706/7. Tato data korespondují se zápisy v kronikách o opravách rybníka v 18. století. AR 28/2014 Archeologický výzkum vyvolala výstavba DČOV u čp. 156 na katastrálním území Manětín. Archeologický dohled byl negativní. AR 29/2014 Dokumentace procesu archeologizace č. rej. ÚSKP: 21165/ zámku na katastrálním území Žihle. Byla pořízena podrobná fotodokumentace poškození a stávajícího stavu objektu. AR 30/2014 Dokumentace stávajícího stavu hradu Angerbach u Kožlan č. rej. ÚSKP: 45133/ Archeologický dohled vyvolaly polomy na lokalitě a jejich následné odstranění. Byla poříze na fotodokumentace poškození lokality. AR 31/2014 V roce 2014 byl muzeu odevzdán menší soubor keramiky, datovatelné od 14. do 1. poloviny 15. století. Soubor byl získán na zahradě ppč. 1345/1 na katastrálním území Žebnice. Archeologické nálezy nebyly zatím zapsány do sbírek z důvodů postupného zpracovávání. / 17

18 Kroniky a práce s kronikáři obcí (Jana Dienstbierová) Aktiv kronikářů byl uspořádán v Rochlově. Individuální metodická pomoc a konzultace byly poskytnuty kronikářům obcí Kozojedy, Sedlec, Dolany, Nadryby, Druztová, Dýši na, Dobříč, Kožlany, Přehýšov, Chotíkov a Žichlice. Semináře a vzdělávání pracovníků Účast pracovníků na konferencích a seminářích: - Akcese a deakcese muzejních sbírek - Židovské muzeum Praha (J. Fák) - Konference knihovníků AMG v Pardubicích s názvem Zámek plný knih (Tupá, Franková, Fák, Tupý). - Venkov - Konstantinovy Lázně (J. Fák - s příspěvkem Drobné památky v krajině venkova) - Teplice - odborná exkurze do Oseku - knihovna plaského kláštera (Bukačová) Knihovna a služby (Hana Tupá) Knihovna muzea je zaregistrována pod č. 3836/2003 jako veřejná knihovna a plnila služby vyplývající z této registrace. Její činnost je řízena obecně platnými předpisy - Zákon č. 257/2001 Sb. o knihovnách, Vyhláška č.88/2002sb. k provedení zákona č. 257/2001Sb. a dále Zákon č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy, Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském a Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a vnitřním předpisem - Knihovní řád Knihovny Muzea a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice. Knihovní fond je zpracováván automatizovaným systémem KP-Win a je přístupný jako veřejná databáze na internetových stránkách muzea. Průběžně probíhalo doplňování odborné a regionální literatury. Celkem bylo v roce 2014 do knihovního fondu zapsáno 287 knihovních jednotek (celkový počet knihovních jednotek k činil 14587) V roce 2014 knihovna muzea odebírala celkem 26 titulů odborných periodik a dále 23 informační periodika - místních zpravodajů, Plzeňský deník a týdeník 5+2. V roce 2014 knihovna realizovala celkem 753 výpůjček. Služby badatelům Muzeum je pro badatele oficiálně otevřeno Po Pá od 9,00 do 15,00 hodin, badatelské návštěvy mimo tyto hodiny jsou možné po předchozí konzultaci. Služby badatelům poskytuje především knihovna muzea, která je badateli nejvíce využívána. Služby jsou poskytovány na základě Badatelského řádu. Konzultace dále poskytují odborní pracovníci a kurátoři sbírek. V roce 2014 využilo služeb muzea celkem 123 badatelů včetně mailových badatelských dotazů. Vedle knihovního fondu bylo pro badatelské účely nejvíce využito dokumentačních fondů - fotografie, kartotéka obcí a ze sbírkových fondů fotografie a tiskoviny. Badatelé dále využívají on-line katalog knihovny umístěný na internetových stránkách muzea. Ostatní služby Muzeum dále poskytuje své odborné služby především úřadům místních samospráv a dále spolkům a organizacím: - Muzeum se podílelo na přípravě výstavy a publikace věnované výročí stavby evangelického kostela v Kralovicích ( ) - Brožura Tersch, Pavel: Věž pevná... Pohled do historie evangelického sboru v Kralovicích - výstava se stejnojmenným názvem v Městské knihovně v Kralovicích. - Muzeum poskytlo metodickou konzultaci pro OÚ Chříč při přípravě pamětní síně operní pěvkyně Šubrtové, rodačky ze Lhoty u Chříče. / 18

19 - Muzeum autorsky a redakčně připravilo realizaci dvou naučných info-tabulí a vydání infoletáku pro osadu Strážiště. - V muzeu je poskytována zdarma služba veřejného internetu, kterou v roce 2014 využilo 16 zájemců. Spolupráce s obcemi, občanskými sdruženími a neziskovým sektorem, působícím v regionu se rozvíjí v oblasti památkové, národopisné a historické: a) Sdružení pro románský kostel v Potvorově - konzultace podkladů pro propagaci b) spolek Gryspek Kralovice - příprava expozice Gryspeků v kostele c) Stará cesta Plasy, společná jednání, příprava publikace Dějiny plaského kláštera d) město Kožlany, spolupráce v expozici e) občanské sdružení pro kostel sv. Jakuba v Žebnici, odborné historické konzultace, přednášky f) obec Nečtiny (spolupráce s regionálním muzeem v Nečtinech) g) město Všeruby pomoc v oblasti místní historie h) podpora obnovy kostela Jana Křtitele v Ostrovci u Velečína i) spolupráce s Univerzitou třetího věku (Plasy- přednášky) j) odborné konzultace: podpora obnovy kostela v Lukové - podklady pro historii kostela k) v roce 2014 se formou konzultací podílelo na přípravě muzeu v Břežanech, sýpka Naučná Stezka Rabštejn - Střela Muzeum konzultovalo možnost opravy naučné stezky v Rabštejně nad Střelou se zástupcem KČT ing. Janem Frankem. Naučné tabule nemají majitele, nacházejí se na katastru obce Rabštejn (Manětín) a poutače stojí na pozemcích různých vlastníků. Putování za Santinim Díky propojení architektury, která vděčí za svůj vznik baroknímu géniovi Janu Blažeji Santinimu ( ) vzrostl celorepublikový zájem i o Mariánskou Týnici, která patří mezi přední architektova díla. O propagaci jeho odkazu se stará občanské sdružení Putování za Santinim, spojující centra vrcholně barokní tvorby v Čechách a na Moravě. Viz internetové stránky Ve spolupráci s touto společností jsou organizovány regionální exkurse za dílem J. B. Santiniho. Muzeum se podílelo na přípravě publikace věnované odkazu J. B. Santiniho, vydané s podporou MK ČR ve Žďáru nad Sázavou. Spolupráce se školami a) Základní škola Kaznějov v oblasti archeologie a historie b) Umělecká škola Kralovice - koncerty žáků a mladých umělců, spolupráce při vernisážích Spolupráce se zahraničními školami Univerzita Bamberg - X. letní památkový worshop, Prof. Johannes Geisenhof Spolupráce s odbornými institucemi ZČM - členství ředitelky v nákupní komisi oddělení Umprum ZČM členství Jany Dienspierové, nákupní komise národopis MK ČR členství ředitelky v komisi pro dotace ZČG - spolupráce na projektu GAČR Baroko 2015 (Bukačová) Židovské muzeum Praha - dokumentace pro expozici ve Staré plzeňské synagoze (Bukačová) Komise knihovníků při Asociaci muzeí a galerií (Tupá) Západočeská krajská archeologická komise (Stráník) / 19

20 Spolupráce s PLZEŇ EHMK Zkušební rok společných aktivit v programu 6 týdnů baroka, přípravy prezentace a koncertu v Mariánské Týnici. Prezentace v médiích Lokální tisk, spolupráce s plzeňským regionálním rozhlasem, propagační vstupy autorů a kurátorů výstav (Fák, Dienstpierová, Podestát, Stráník) Český rozhlas Vltava - I. Bukačová, Architektonický odkaz českého baroka Česká televize - Hádánky domů života (Stráník) - židovské památky Kožlany Prameny k regionálním dějinám - rešerše a digitalizace Dějiny Mladotic, k chystanému výročí v roce 2015 Dějiny Plas, souborná práce Rybník Mladotice - podklady pro infopanel Paměť krajiny - trvalý projekt / 20

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2015. I. Prezentace muzea

Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2015. I. Prezentace muzea Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2015 I. Prezentace muzea A. Muzeum Mladoboleslavska - hrad Stálé expozice Paměť města: expozice k historii Mladé Boleslavi od 17. do počátku 20. století včetně

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 Současný stav Od roku 2006 sídlí muzeum v domě čp. 80 v Klácelově ulici. Depozitáře jsou stále umístěny v objektu čp. 2055 na náměstí 17. listopadu.

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ MUSEUM OF MODERN ART Pivovarská 29-34 440 01 Louny telefon: + 42 415 652 634 fax: + 42 415 653 247 Stálá expozice Výstavy

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 2 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2012 Finanční zpráva 2012 2 1. Základní informace

Více

koncert Jan Rokyta & Solamente Naturali (CZ/ SK): Musical Globus

koncert Jan Rokyta & Solamente Naturali (CZ/ SK): Musical Globus PROGRAM FESTIVALU: Oblast NEPOMUK / SPÁLENÉ POŘÍČÍ 3.7.- 6.7. 2014 3.7. ČTVRTEK: zámek NEBÍLOVY Komponovaný večer barokních zábav: Západočeský symfonický orchestr, barokní vůně s originálními parfémy,

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 PhDr. Jitka Vlčková, Odbor regionálního rozvoje a územního

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 301 00 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 603-605, 607-611 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu: Magistrát města

Více

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Výroční zpráva 2004 Není místa na zemi, které by nebylo krásné. Všude je krása, ale ne všude

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150 příspěvková organizace kraje Zřizovací listina ze dne 18.3.2003, schválená usnesení č. 48/2003 Zastupitelstva Jihočeského kraje I. ZÁKLADNÍ

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

Ceník služeb Města Podivína

Ceník služeb Města Podivína Město Podivín Rada města Podivína Ceník služeb Města Podivína Rada města schválila dne 21. 10. 2014, usnesením č. 96.7. tento Ceník služeb Města Podivína. účetní jednotka: Město Podivín sídlo: Masarykovo

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS/SMVS

PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS/SMVS PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS/SMVS Řízená kopie elektronická Vydání: 1.3 Revize: 3 Strana 1 z 15 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 6010 Náklady dokumentace k registraci projektu 6011 Náklady dokumentace

Více

Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA 1. Obecná ustanovení 1.1 Moravské zemské muzeum (dále jen MZM) nabývá

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

Metodika budování sbírky Webarchivu

Metodika budování sbírky Webarchivu Metodika budování sbírky Webarchivu Autoři: Bjačková Barbora, Kvasnica Jaroslav Datum vytvoření: 4. 2. 2015 Terminologie: archivace webu proces sběru, ukládání, trvalého uchovávání a zpřístupňování webových

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově příspěvková organizace Školní 150, 541 01 Trutnov. Rozbor hospodaření za rok 2014

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově příspěvková organizace Školní 150, 541 01 Trutnov. Rozbor hospodaření za rok 2014 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově příspěvková organizace Školní 150, 541 01 Trutnov Rozbor hospodaření za rok 2014 Vypracovala: Miroslava Jungová, ekonomka a účetní Trutnov, 13. 3. 2015 1 1. Rozpočet organizace

Více

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 20. 12. 2011 Mgr. Jan Havrda PhDr. Jaroslav Podliska, Pd.D. 1 1) Základní situace Celý areál Klementina

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Pomyslný základní kámen mikulovského muzea byl položen před 100 lety a pomyslně na něj poklepali pánové založivší v roce 1913 muzejní spolek. Podnět k

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

Návesní průčelí Šubrtova statku čp.2 ve Třebízi.

Návesní průčelí Šubrtova statku čp.2 ve Třebízi. Zpravodaj č. 7/ 2012 Vážení přátelé slánského muzea, v letních měsících láká k návštěvě především malebný areál Národopisného muzea ve Třebízi. Jak sami návštěvníci říkají, takový klid a prostředí přímo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2012 ÚVOD Chrám svaté Barbory, který je prohlášen národní kulturní památkou a je spolu

Více

Péče o národní kulturní poklad

Péče o národní kulturní poklad Péče o národní kulturní poklad Program Péče o národní kulturní poklad 2007-2017 10 323 mil. Kč e - Rekonstrukce objektu depozitáře NM Terezín II - Sanační práce do zahájení rekonstrukce - Rekonstrukce

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb KAREL ROZUM Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA Katalogy - autor kreseb České vánoce. Katalog výstavy, Praha prosinec 1988. Text a katalog Jiřina Langhammerová. Kresby Karel Rozum. 1. vyd. P.,

Více

Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám

Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám Jarní obyčeje na Šumpersku. Přednáška je zaměřená na lidovou obyčejovou kulturu a prezentaci zvyků praktikovaných

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu

Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu http://dvacatestoleti.eu/esbirky/ Online aplikace esbírky 20. století je unikátní platformou pro využití digitalizovaného kulturního dědictví

Více

z ř i z o v a c í l i s t i n u

z ř i z o v a c í l i s t i n u Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 15/5 ze dne 29. 3. 2012 Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

Více

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla Ministerstvo kultury Č. j.: 18909/2008 Z á s a d y pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou

Více

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ PAMÁTEK VE SPRÁVĚ NPÚ NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE - VOZÍČKÁŘŮM -

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ PAMÁTEK VE SPRÁVĚ NPÚ NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE - VOZÍČKÁŘŮM - ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ PAMÁTEK VE SPRÁVĚ NPÚ NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE - VOZÍČKÁŘŮM - Mgr. Milan JANČO student / památkář-archeolog Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno Národní

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část program PROSPERITA Výzva II 1. část

Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část program PROSPERITA Výzva II 1. část Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část program PROSPERITA Výzva II 1. část 1. Způsobilé výdaje pro program INVESTIČNÍ NEINVESTIČNÍ (PROVOZNÍ) Zakládání a rozvoj VTP Zakládání a rozvoj CTT Zakládání

Více

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Jarmila Okrouhlíková 35. seminář knihovníku muzeí a galerií AMG 6. 9. 8. 9. 2011 Charakteristika muzejních knihoven Jedny z nejstarších veřejných odborných

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 3 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2013 Finanční zpráva 2013 2 1. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2014

Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2014 Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2014 1, Prezentace muzea: I, Výstavní projekty: A, Muzeum Mladoboleslavska hrad: Stálé expozice: Paměť města: expozice k historii Mladé Boleslavi od 17. do počátku

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012. OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti

EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012. OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012 OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti Základní údaje 954 hektarů, 2 katastrální území 3 sídla: Ratměřice, Hrzín, Skrýšov 262 obyvatel 135 mužů (z toho 12 mladších 15- let)

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 ZŘIZOVACÍ LISTINA EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Město Bakov nad Jizerou Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou,

Více

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Na jaře tohoto roku měla premiéru inscenace podle kultovního komiksu Františka Skály Velké putování Vlase a Brady, v režii Apoleny Vynohradnykové. Získání význačného

Více

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Legislativa Přehled služeb Datové toky Digitalizace katastrálních map 9.6.2015 seminář na krajském úřadě v Hradci Králové

Více

METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA Příloha č. 3 Směrnice ředitele Moravského zemského muzea č. 22/2011, ze dne 31. 10. 2011, Režim zacházení se sbírkou nebo jednotlivými sbírkovými předměty MZM METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 16 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 60 10 Náklady dokumentace k registraci projektu 60 11 Náklady dokumentace projektu

Více

Program Kultura v České republice 2001 2013

Program Kultura v České republice 2001 2013 Program Kultura v České republice 2001 2013 Česká republika má přístup do programu Kultura již od roku 2001. Program je od svého vzniku zaměřen především na podporu neziskových mezinárodních projektů spolupráce

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4049-65/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Byt č.323/3 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Ústí nad Orlicí, obec Vysoké Mýto, k.ú. Vysoké Mýto Adresa nemovité

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ČINNOSTI A KONCEPCE ROZVOJE METODICKÉHO CENTRA PRO MUZEA V PŘÍRODĚ 2014 2016

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ČINNOSTI A KONCEPCE ROZVOJE METODICKÉHO CENTRA PRO MUZEA V PŘÍRODĚ 2014 2016 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ČINNOSTI A KONCEPCE ROZVOJE METODICKÉHO CENTRA PRO MUZEA V PŘÍRODĚ 2014 2016 Rožnov pod Radhoštěm prosinec 2013 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ČINNOSTI A KONCEPCE ROZVOJE METODICKÉHO CENTRA PRO MUZEA

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2010 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky INFORMAČNÍ MEMORANDUM Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl Zpětný pronájem ATM České spořitelny, a.s. Roční výnos z pronájmu činí přibližně 140 tis. Kč Kancelářské

Více

MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Brně 01/2015

MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Brně 01/2015 2014 MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA V Brně 01/2015 Obsah 1. Základní informace str. 2 2. Profil spolku str. 2 3. Vyhodnocení uplynulého roku 2014 str. 5 4. Exponáty

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 16 PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY Zpracovali PhDr. Josef ŠTULC Miloš SUCHOMEL, prom. hist. Ing. Ivana MAXOVÁ Příloha časopisu

Více