Výroční zpráva. Muzea a galerie severního Plzeňska M a r i á n s k á T ý n i c e, příspěvkové organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Muzea a galerie severního Plzeňska M a r i á n s k á T ý n i c e, příspěvkové organizace"

Transkript

1 Výroční zpráva Muzea a galerie severního Plzeňska M a r i á n s k á T ý n i c e, příspěvkové organizace za rok 2014

2 Obsah Úvod... 3 Ohlédnutí za rokem Správa sbírek, jejich ochrana, sbírkotvorná činnost, evidence a inventarizace sbírek... 5 Kulturní, prezenční a ediční činnost... 9 Dokumentační a vědeckovýzkumná činnost Rekonstrukce a údržba objektu Ekonomika a provoz Závěr Obrazová část Fotografie na titulu: Mariánská Týnice, ambit, barokní zahrada, 2014.

3 Úvod Muzeum a galerie severního Plzeňska se sídlem v Mariánské Týnici u Kralovic (IČO ) pracuje jako kulturní organizace Plzeňského kraje s regionální působností v teritoriálním rozsahu okresu Plzeň-sever. Její činnost charakterizuje oblast správy muzejních sbírek a dále péče o svěřený nemovitý a movitý majetek. Proto muzeum rozvíjelo v roce 2014 svoji činnost v oblasti správy movitého kulturního dědictví a nemovité kulturní památky Mariánské Týnice, v níž sídlí a která je součástí majetku Plzeňského kraje. Muzeum vykonává svoji činnost v základních odděleních, a to v oddělení historickém, stavebním a ekonomickém, která úzce spolupracují. Náplní historického oddělení je oblast správy movitého kulturního dědictví a s ní související činnost výstavní, vědecká, badatelská, archeologická a prezentační. V rámci historického oddělení rozvíjí svoji činnost muzejní knihovna. Náplní stavebního (technickoprovozního) oddělení je údržba a správa budov, spojená s péčí o pozemky a zeleň v okolí památky, které jsou ve vlastnictví Plzeňského kraje a jsou svěřeny muzeu. Ekonomické oddělení vede agendu finanční, personální a administrativní, včetně datových schránek. Ředitel koordinuje činnost všech oddělení a zabezpečuje rozvoj organizace vytvářením perspektivních projektů. / 3

4 Ohlédnutí za rokem 2014 Do mozaiky úspěšných let se řadí v Mariánské Týnici stejně jako předchozí i rok Po obnově kostela Zvěstování Panny Marie přišlo na řadu proboštství a ambit, kde byly v tomto roce zahájeny úpravy, z nichž nejvýznamnějším krokem byla slohově barokní úprava parteru ambitového nádvoří. Vedle trvalých vizitek tohoto roku v podobě stavební činnosti a péče o nemovitou kulturní památku patří k náplni práce organizace specifická muzejní a galerijní činnost, která tvoří tradiční, i když různými výročími zčásti podmiňovanou náplň. Připomeňme, že muzeum je institucí sbírkotvornou, schraňující doklady o životě našich předků i z minulosti zcela nedávné. Většině návštěvníků zůstává tato stěžejní stránka muzejní činnosti, reprezentovaná depozitáři, konzervační dílnou a objemnými evidenčními knihami, skrytá. K ní patří i náročná badatelská a vědecká činnost, která umožňuje vytváření informační databáze o spravovaných sbírkách a současně prezentuje tyto výsledky odborné veřejnosti. O to více jsou vnímány veřejností aktivity, určené pro návštěvníky, které spojují prezentační, pedagogickou a vzdělávací i zábavnou volnočasovou nabídku, v níž muzeum v Mariánské Týnici patří mezi velmi aktivní. Také pro návštěvníky nejvíce viditelná nabídka výstavní činnost byla bohatá a vyjadřovala tradiční spolupráci muzea s veřejností a společenskými organizacemi. V roce 2014 excelovalo oddělení galerijní, které uspořádalo kvalitní a poutavé výstavy ze současného výtvarného umění, díky nimž obohatilo region o poznání moderní sochařské a malířské tvorby. Mezi muzejními pracovišti rozvíjelo svoji aktivitu, především (stále jednomužné) archeologické oddělení, na němž leží tíha vzrůstajícího množství archeologických dohledů a průzkumů, vyvolaných stavební činností (ročně kolem třiceti). Je vybaveno automobilem od zřizovatele a monitoruje činnost, generující archeologické požadavky. Činnost historického oddělení Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici (dále jen muzea) probíhala podle návrhu plánu činnosti oddělení na rok 2014 zapracovaného do plánu činnosti muzea a dále podle aktuálních požadavků vedení muzea a zřizovatele a podle žádostí místních samospráv, badatelů a spolupracovníků muzea. Požadované úkoly operativně byly řešeny na pracovních poradách oddělení, z nichž jsou pořízeny a uloženy zápisy (uloženy u ekonomky muzea). / 4

5 Správa sbírek, jejich ochrana, sbírkotvorná činnost, evidence a inventarizace sbírek Správa sbírek Správa sbírek probíhala podle obecně platných norem - zákona 122/2000Sb., prováděcí vyhlášky 275/2000, zákona 483/2004 Sb. a dále v souladu s vnitřními normami muzea - Režimem sbírky, Depozitárním řádem, Plánem inventarizací a vycházela z Plánu činnosti muzea na rok Ochrana sbírek Průběžně v souladu s depozitárním řádem byl kontrolován stav sbírek. Při kontrolách bylo zjištěno, že stav sbírkových předmětů je ve většině případů stabilizovaný. Pokud některé sbírkové předměty byly napadeny dřevokazným hmyzem nebo plísněmi, bylo provedeno okamžité ošetření (viz konzervace a restaurování sbírek). Dlouhodobým problémem je uložení velkých zemědělských strojů v pronajaté stodole v obci Hradecko, která nesplňuje podmínky pro kvalitní trvalé uchování sbírkových předmětů a zůstává proto dlouhodobým dezideratem získání vhodných depozitárních prostor. Bude patrně nutné záležitost řešit spojením sil více organizací Plzeňského kraje. V 1. čtvrtletí roku 2014 bylo dokončeno přeuloženo obrazů v depo TD4 - obrazy byly zavěšeny na výsuvné rošty pořízené v roce Bylo tak dosaženo úspory místa a větší přehlednosti uložení. Na rošty byly doplněny lokační seznamy. Sochy a plastiky byly uloženy do dřevěné skřínky a na podlahu a opatřeny pro rychlý přehled visačkami s inventárními čísly. Periodické revize na systému EZS a EPS proběhly a Sbírkotvorná činnost - Evidence sbírek Akviziční činnost muzea byla v roce 2014 ovlivněna legislativou, která přinesla od 1. ledna 2014 zdaňování darů muzeím. Vzniklý problém byl často diskutován na odborné úrovn v rámci AMG (viz např. Věstník AMG). Zřizovatel problematiku vyřešil vydáním metodického pokynu č. 6/2014 zřizovatele Podle tohoto pokynu byly zřizovateli zaslány kopie darovacích smluv. Evidence sbírek probíhala jinak podle obecně závazných norem a vnitřních předpisů muzea. Jednotlivé přírůstky sbírek byly zapisovány do knihy chronologické evidence pod pořadovými čísly lomenými příslušným rokem (2014). V roce 2014 bylo zapsáno celkem 65 předmětů pod čísly 1/ /2014, přičemž u některých souborů bylo využito tzv. hromadné evidence. Všechny sbírkové předměty byly v roce 2014 také zapsány do tzv. systematické evidence prováděné v programu AMUZ a pořízeny tiskové výstupy jako evidenční karty k trvalému uchovávání. Celkem bylo pořízeno 62 zápisů systematické evidence od inv. č do inv. č (včetně čísel s lomítky). Za rok 2014 bylo zapsáno v evidenci muzea do podsbírky historické 25 inv. čísel, do podsbírky výtvarného umění 3 inv. č., do podsbírky fotografií 9 inv. čísel, do podsbírky pohlednic 9 inv. č., do podsbírky písemnosti a tisky 5 inv. čísel, do podsbírky UMPRUM 15 inv. č. (nezískány předměty do podsbírky archeologické, etnografické, numismatické, militárií, uměleckého řemesla a knihy). / 5

6 K větším souborům sbírek získaných v roce 2014 patří: Obytná kuchyně z let, používaná ve Vysoké Libyni v čp. 13. od roku 1945 (předtím byla užívána v usedlosti v Potvorově). Porcelánová čajová a neúplná jídelní souprava porcelánky Loket - výroba pro Družstevní práci Jednání poradního sboru pro sbírkotvornou činnost proběhlo v roce 2014 dvakrát, a to , dále V roce 2014 byl poradní sbor muzea personálně obměněn. Za dosavadní činnost bylo poděkováno Ing. Petru Jiráskovi, PhDr. Marii Maderové a Jaroslavě Odehnalové a novými členy se stali PhDr. Jan Mergl, Mgr. Pavel Kodera PhD. a Mgr. Jana Slámová. Poradní sbor byl vždy usnášeníschopný a schválil nákupy předmětů zařazených do podsbírek výtvarné umění, historická, UPMRUM (6 předmětů za celkovou sumu 7.501,- Kč). Dále získalo muzeum 42 předmětů darem, 14 předmětů vlastním sběrem, 9 předmětů bylo do sbírkového fondu převedeno z dokumentačního fondu. Vyřazení, záznamy a zápůjčky sbírek Ze sbírkového fondu muzea zapsaného v CES bylo v roce 2014 vyřazeno 100 předmětů z podsbírky knihy (převážně duplicitní tituly), které nadále zůstávají součástí knihovny muzea. Žádost o zápis nových přírůstků a dalších změn podle ustanovení zákona 122/2000 Sb a souvisejících předpisů do Centrální evidence sbírek (CES) při MK, číslo MSP/ / byla podána a změny byly zapsány Žádosti Muzeum podává na CD v programu Cesík verze V souvislosti s novelou vyhlášky 275/2000 Sb. byla podle metodického pokynu MK ČR provedena vizualizace sbírkových předmětů a jejich uložení, tj. pořízení, popř. upravení digitálních fotografií sbírkových předmětů do požadovaných parametrů. Digitální fotografie byly v požadovaném termínu do odeslány MKČR, během podzimu 2014 potom byly zveřejněny na internetových stránkách CES. Na základě novelizace vyhlášky 275/2000 Sb. - Změna 96/2013 Sb. byla provedena zpětná autentizace evidenčních karet a rovněž nově vytvořené evidenčních záznamy byly autentizovány po zápisu do CESu. Byla provedena kontrola správnosti zápisu uložení sbírek na papírových evidenčních kartách a zjištěné chyby opraveny podle databáze AMUZ. Byla provedena oprava podoby přírůstkových čísel od roku 2000, kde za lomítkem byla pouze poslední dvojčíslí (např. 5/0010), což neodpovídá platné normě, čísla byla opravena do standardu celého letopočtu za lomítkem (např. 5/2010). Zápůjčky sbírek jiným subjektům byly realizovány podle zákona 122/2000 Sb. Celkem proběhlo 24 zápůjček. Z toho je 12 zápůjček dlouhodobých pro objekty Národního památkového ústavu - objekty klášter Plasy (17 předmětů), klášter Kladruby (20 předmětů), zámek Manětín (66 předmětů). Pro muzeum v Karlových Varech pobočku muzea v Nejdku (2 předměty), muzeum ve Františkových Lázních - pobočku hrad Seeberg (19 předmětů), Město Kožlany - expozici muzea Kožlany (297 předmětů), Muzeum Čistecka (11 předmětů), Krajský úřad v Plzni (1 předmět), Město Kralovice - knihovna (33 předmětů), Městský úřad Nýřany (1 předmět), Obec Nečtiny - regionální muzeum (182 předmětů), Federace židovských obcí (3 předměty). Celkem bylo jiným institucím v roce 2014 zapůjčeno 856 sbírkových předmětů. Průběžně probíhala digitální fotodokumentace sbírkového fondu, celkem bylo pořízeno 4099 digitálních záznamů sbírkových předmětů (včetně nových přírůstků a celé podsbírky knihy). Digitální fotodokumentace sbírek je ukládána na server P (Správa sbírek) a externí disky. / 6

7 Restaurování a konzervování sbírek Vlastním restaurátorským a konzervátorským pracovištěm bylo provedeno konzervování předmětů, u nichž bylo zjištěno poškození při pravidelných kontrolách depozitářů a depozitárních prostor: Soubor dřevěného nářadí a náčiní napadeného plísněmi: máselnice mědlice 36 - truhla kufr vojenský buben buben váha forma na výrobu cihel forma na výrobu cihel váha decimální skříň hrací truhla rám obrazu sada závaží sada závaží lžíce dřevěná nočník síto váček metla šlehací telefonní aparát telefonní aparát demižon demižon trakař hračka kruh na vyšívání kruh na vyšívání stavebnice mladý stavitel metr dřevěný skládací kamna vál kuchyňský vál kuchyňský věšák váha decimální halapartna telefon radioreproduktor válec s klikou 16806/1 - kufřík dětský 16806/2 - kufřík dětský obruč činka máselnice máselnice máselnice kord puška puška oltář ve skleněné lahvi Předměty napadené dřevokazným hmyzem: váha motovidlo garnyž (+ mechanické poškození - slepení, kompletace) kříž nástěnný Z předmětů byly odstraněny prachové nečistoty, dřevěné části ošetřeny solakrylem BT-55 ředěným toluenem v poměru 1: 3. Po zaschnutí povrch ošetřen toluenem. Soubor předmětů napadených korozí: kropáček lampa Všechny kovové předměty napadené korozíošetřeno odrezovačem s taninem a nakonzervováno voskem revax (p. Horňák) Další konzervované a ošetřené předměty: kufr zašpiněný fotografie Schwarz v rámu, kompletace a doplnění rámu skříňka dřevěná - doplnění a kompletace zrcadlo - zpevnění uvolněných částí Externě - dodavatelsky byly restaurovány: čepec (inv. č /-2) čepeček křtící (inv. č ) čepeček ouškový (inv. č ) sukně k německému kroji (inv. č ) cechovní smuteční korouhev z Čisté (inv. č ) Restaurování provedl ateliér Heleny Kastlové v Chotíkově. / 7

8 Inventarizace sbírek Inventarizace sbírek proběhla podle 12 zákona 122/2000 Sb. a 3 prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a podle Plánu dlouhodobé inventarizace sbírek muzea. Byly inventovány sbírkové předměty a jejich soubory uložené v depozitáři TD5 a dále v knihovně v archivních krabicích TkhK021 - TKhK040 a předměty zapůjčené do stálé expozice v Plasích (zápůjčka pro NPÚ - správa kláštera Plasy). O inventarizacích jsou sepsány zvláštní protokoly uložené v archivu historického oddělení muzea a zaslané zřizovateli (Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Plzeňského kraje) a MK ČR. Celkem za rok 2014 bylo inventováno 2010 sbírkových předmětů nebo jejich souborů. / 8

9 Kulturní, prezenční a ediční činnost V roce 2014 expozici, výstavy a další kulturně výchovné akce pro veřejnost, pořádané muzeem navštívilo celkem návštěvníků. Z toho návštěvníků expozic a výstav bylo a návštěvníků kulturních akcí Expozice v objektu Mariánská Týnice Provoz expozice probíhal standardním způsobem v sezoně od 1. dubna do konce října Mimo toto období v režimu od pondělí do pátku, na předběžné přihlášení též mimo uvedenou dobu. K zahájení sezony na konci března byl návštěvnický okruh rozšířen o ambit s freskovou výzdobou od F. J. Luxe. Expozice Kožlany Expozice Městského muzea v Kožlanech, spravovaného Městským úřadem v Kožlanech byla pravidelně monitorována. Sbírky, které jsou v instalaci jsou zaměřeny na osobnost Edvarda Beneše a místní historii, jsou součástí fondu muzea v Mariánské Týnici. Výstavy v Mariánské Týnici Kočárky a dítě (ze sbírky Miloslavy Šormové) Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti na severním Plzeňsku (ve spolupráci se ZČM v Plzni) - kostel Zvěstování Panny Marie Keramické inspirace II - práce studentů střední školy v Horní Bříze Útěky do krajiny (Václav Malina / obrazy) Stanislav Hanzík / sochy - Galina / obrazy - kostel Zvěstování Panny Marie Letní poetické setkání (Jan Eckert / obrazy a keramika) světová válka od Sarajeva k Československu První světová válka a její ohlas na severním Plzeňsku Výstavy instalované v jiných institucích Češi a Němci ve 20. století ve stínu dvou totalitních režimů - Muzeum Českého lesa v Tachově, ; a Zámek Svojšín, (reprízy společné výstavy západočeských muzeí) K jednotlivým výstavám byly pořízeny krátké slovní průvodce (uloženy společně s pozván- / 9

10 kami a plakáty v archivu výstav Muzea) a dále pořízena fotodokumentace uložená v archivu fotodokumentace kulturních akcí muzea. Součástí výstavního plánu byly krátkodobé prezentace jednotlivých sbírkových předmětů - tzv. předmět měsíce, jejichž účelem bylo mj. seznámení s činností jednotlivých pracovníků muzea a bližší seznámení s muzejní dokumentací sbírkových předmětů. Vystaveny byly: duben - Homolové formy na cukr květen - Loutky - hrdinové pohádek červen - Jiří Schmidt a jeho dílo červenec - Šavle vz. 24 pro vrchní zřízence a čekatele čs. finanční stráže z let srpen - Lanceta, nástroj pro pouštění žilou září - Plastické kolo s nálitky - Taranisovo kolečko z Mariánské Týnice říjen - Itinerarium Sacrae Scripturae, To gest: Putowánj swatých. Na wssecku Swatau Bibli obojího Zákona, rozdělené na dvě knihy. od M. Danyele Adama z Weĺeslawjna. / Léta Páně M. D. XCII. K vystaveným předmětům byly vydány krátké slovní průvodce - katalogy doplněné obrazovou dokumentací, které podrobně seznamovaly s konkrétními předměty, účelem použití nebo výrobou. Ostatní kulturní akce Jarní oživlá prohlídka muzejních expozic na téma Hádej, co to je? Májový den uměleckých řemesel a divadla (dvanáctý ročník vystoupení divadelních, šermířských a hudebních souborů a historických řemesel) Výstava vozidel koncernu IFA z produkce bývalé NDR. Parkoviště areálu v Mariánské Týnici Noc v muzeu - Pověsti z knihy Panna vejpůl v podání divadelního souboru Tyl z Čisté (premiéra); repríza (pro velký zájem veřejnosti) Pohádkové představení pro děti Princezna Kopřivka v podání ochotnického divadelního souboru Kornatice Podzimní oživlá prohlídka muzejních expozic na téma Jak se žilo za první světové války Den krajů v Mariánské Týnici Prezentace nové knihy Pirátské bratrstvo od kralovického autora Jiřího Franka Advent v muzeu - vánoční tradice v pohádkových příbězích, mikulášská nadílka pro děti a vánoční jarmark 8. září Mariánská pouť v Mariánské Týnici (ve spolupráci s Farním úřadem v Kralovicích) Postní kajícní pobožnost Adventní pobožnost Koncerty S hudbou za památkami, Kostel Zvěstování P. Marie Koncert Barocco sempre giovane - Concerto grosso, hudba baroka v rámci Plzeň EHMK Koncert Společná věc - Tomáš Pfeiffer Koncert Dolnobavorského lékařského orchestru z Deggendorfu (Sedm posledních slov našeho Spasitele na kříži od J. Haydna) v rámci festivalu Musica Sacra Vánoce s Úsměvem - lidová hudba folklorního souboru z Horní Břízy / 10

11 Ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Kralovicích a Kruhem přátel hudby se uskutečnil v Mariánské Týnici 58. ročník Uměleckých večerů (koncertů): 22. ledna Koncert učitelů ZUŠ Kralovice 12. února Veronika Böhmová - klavír 19. března Jarmila Vlachová - akordeon; David Niederle - violoncello 16. dubna Zuzana Benešová - zpěv; Tomáš Sup - zpěv; Marie Erlebachová - klavír 4. června Belfiato Quintet - dechové kvinteto Vzdělávací činnost Muzeum uspořádalo přednášky pro veřejnost: v muzeu v Mariánské Týnici: Luděk Krčmář: Tepelský klášter Komentovaná prohlídka pro školy k výstavě První světová válka na severním Plzeňsku - celkem 7 x (7. 10., , , , , ) komentovaná prohlídka muzea pro posluchače školy Muzejní propedeutiky při AMG Pracovníci muzea přednášeli v různých lokalitách: Irena Bukačová (7x) Kralovice Jan Blažej Santini, městská knihovna Kralovice (pro spolek Gryspek) Bujesily Svatohubertské tradice, dějiny Bujesil - u příležitosti svěcení křížku (pro MS Bujesily) Manětín Baroko na Manětínsku, zámek Manětín (pro Spolek za obnovu varhan u sv. Barbory) Plasy, NTM Santini a plaská barokní architektura (pro spolek Stará cesta) Žďár nad Sázavou konference UNESCO, panelová diskuse o architektuře Jana Blažeje Santiniho Radějov, přednáška o Radějově při příležitosti svěcení obnoveného křížku v Radějově (pro město Manětín) Kralovice, 18: 11., přednáška Židé na Kralovicku, MK Kralovice (pro spolek Gryspek) Jiří Fák (2x) Z historie obce Chříč (pro OÚ Slatina) Střela v proudu času ( Noc kostelů Strážiště) Jan Dienstpierová (12x) Velikonoční zvyky ( LDN Kralovice, ZŠ Kralovice, Dobříč) Vánoční zvyky ( muzeum Nečtiny, DD Horní Bříza, Klub důchodců Kaznějov, LDN Kralovice, ZŠ Horní Bříza, Muzeum Lomany, ZŠ Kralovice, ZŠ Dobříč, SOU Horní Bříza) Daniel Stráník (2x) Pravěk - vznik a vývoj člověka: ( DDŠ Hamr na Jezeře; Základní škola Kaznějov) Pro školy muzeum ve spolupráci se studentkou PF v Hradci Králové Janou Maškovou zpracovalo nabídku přednášek a programů, kterou rozeslalo jednotlivým školám v tištěné i digitální podobě. / 11

12 Ediční činnost Muzeum pokračovalo ve vydávání Vlastivědného sborníku - čtvrtletníku pro regionální dějiny severního Plzeňska (XVI. ročník, 4 sešity formátu A5 á 24 číslovaných stran). Obsahem sborníků byly aktuální informace o dění v regionu, odborné statě na pokračování mapující historii a prezentující stavebně historický průzkum vybraných lokalit, stejně jako zprávy o muzejních sbírkách. Autory příspěvků byli jak muzejní pracovníci, tak další badatelé (PhDr. Irena Bukačová, Mgr. Jiří Fák, Václav Jirsa, PhDr. Radovan Lovčí, Doc. Mgr. Václav Podestát, Petr Rožmberský, Mgr. Daniel Stráník). Sborník byl vydán v nákladu 270 ks / číslo a je registrován Ministerstvem kultury ČR, registrační číslo E ISSN Muzeum dále vydalo publikace: - První světová válka a její ohlasy na severním Plzeňsku. Brožované vydání, 72 stran, přílohy barevné a černobílé fotografie. Texty Irena Bukačová, Jiří Fák a Miroslav Hus, výběr dobových textů z kronik Jana Dienstpierová a Jiří Fák. ISBN K tisku je připraven IX. díl Paměť krajiny. Další publikační činnost pracovníků muzea: Průběžně byly zpracovány informační články do Kralovického obzoru o akcích muzea a připravena hlášení do místního rozhlasu. Do sborníku lounského muzea, věnovaného vzpomínce na Bedřicha Štaubera napsali příspěvky Irena Bukačová a Jiří Fák. Aktuální informace o výstavách a programech v muzeu byly prezentovány na internetových stránkách: a na stránkách: Nově na webových stránkách Kam dnes vyrazíme. Informace o aktuálních výstavách a akcích konaných v muzeu jsou pravidelně prezentovány ve stálých informačních vitrínách - v Kralovicích u obchodního domu a na parkovišti muzea. Propagace muzea (a Plzenského kraje) s personálním zajištěním proběhla tradičně na lednovém veletrhu Regiontour 2014 v Brně ve dnech ledna 2014 a na veletrhu ITEP Plzeň ve dnech září Internetové stránky muzea - v roce 2014 navštívilo návštěvníků. Administraci provádí Ing. Vladimír Kučera. Dne byly zřízeny stránky Facebooku (www.facebook.com/marianskatynice). K měla stránka 100 přátel. Administraci provádí Mgr. Daniel Stráník. / 12

13 Dokumentační a vědeckovýzkumná činnost Terénní výzkum a dokumentace V oblasti terénní dokumentace činnost navazovala na předchozí dokumentaci drobných památek - křížků a pomníků v terénu. Byla dokončena dokumentace těchto památek v oblasti okolí Plzně (Třemošensko, Chrástecko) zahrnující zaměření památky GPS, odkaz na mapové podklady, fotodokumentaci, zaměření a popis památky podle jednotné metodiky a k památce získány historické informace z pramenů a literatury. Pro každou památku byl zpracován pasport, který je uložen v elektronické podobě v digitálním archivu - Lokality pod příslušnými hesly - obce. Výsledky průzkumu jsou připraveny pro publikování v knize Paměť krajiny IX (viz publikační činnost). Digitalizace Průběžně byla doplňována elektronická i papírová kartotéka lokalit o nové informace a fotodokumentaci. V roce 2014 byl průběžně doplňován digitální archiv muzea (úložiště - pracovně P server.), Probíhalo třídění dokumentace, sjednocování a zpřesňování informací ikonografického historického materiálu. Pro Mladotice bylo prováděno skenování a ukládání dokumentů z historie obce. Archeologické pracoviště (Daniel Stráník) Zajišťuje archeologické dohledy na stavbách v rámci regionu a provádění archeologických výzkumů včetně laboratorního zpracování podle zákona o Památkové péči a na základě licence udělené MK ČR. Celkem bylo zpracováno 31 vyžádaných dohledů různé náročnosti. Ze zákona placené služby generovaly příjem Kč, většina náročných dohledů sledovala liniové stavby a stavby ve veřejném zájmu. Zpracované nálezové zprávy, archeologické výzkumy a dohledy v roce 2014: AR 1/ Rabštejn nad Střelou, čp. 10 Archeologický výzkum vyvolala přestavba objektu domu čp. 10 na virtuální muzeum. Archeologický dohled probíhal formou dohledování zemních prací a stavební činnosti. Výkopy byly nejčastěji vyhloubeny do rostlého podloží nebo do navážek z 20. století. Dům čp. 10 si i přes řadu neslohových přestaveb uchoval středověký půdorys, který vznikl sloučením dvou gotických parcel. V zadní části objektu se dochovaly kamenný sklep, který vznikl sloučením dvou starších ve skále částečně vylámaných sklepů. Současná podoba domu čp. 10 vznikla po přestavbě v roce 1932, která následovala po požáru tohoto objektu. Po této přestavbě získal podobu mohutné patrové stavby se sedmiosou novobarokní fasádou a mansardovou střechou. Ze starších fází objektu se v jeho hmotě dochovaly zdiva a klenuté prostory v přízemí objektu, přičemž zaklenuté prostory jsou datovány do období klasicismu. Výzkum oproti předpokladu nedoložil existenci hradebního systému v zadním traktu parcely, v místě sesunuté přístavby. Sousední parcela býv. domu čp. 9, neobsahovala téměř žádné pozůstatky po tomto objektu, který byl odstraněn okolo roku / 13

14 Od ČÚZK byl zakoupen snímek LIDAR, který měl objasnit původní terénní situaci ve svahu pod čp. 9 a čp. 10. Na základě snímku se podařilo částečně rekonstruovat průběh zaniklého městského opevnění. AR 2/2014 Archeologický výzkum vyvolala výstavba bytového domu a jeho připojení do kanalizační, plynárenské a vodovodní sítě na katastrálním území Plasy. V době příjezdu na lokalitu byla hotová hrubá novostavba bytového domu. Archeologický dohled byl negativní, v reliktech výkopů nebyly zachyceny archeologické situace. AR 3/2014 Archeologický výzkum vyvolala rekonstrukce Voleského rybníka na katastrálním území Mariánský Týnec. Výzkum probíhal formou dohledování zemních prací, ze dna rybníka byla odstraněna vrstva sedimentů o mocnosti cca 1,5 m. Archeologický dohled byl negativní. Součástí výzkumu bylo pořízení snímku LIDAR, na jehož základě probíhala predikce archeologických areálů v okolí stavby a pomohl podchytit terénní situaci před zahájením stavby. AR 4/2014 Archeologický výzkum vyvolala ohlášená těžba dřeva na katastrálním území Vysoká Libyně v poloze Kůzová - Šance 1. V těchto místech se nachází vojenský areál - tábor. Lokalita byla panem Vorlem a paní Kamenickou datována do 30tileté války, ale po zevrubném průzkumu terénu a archivních pramenů se přikláním ke starší dataci. I samotný charakter sypaného valu ji řadí mezi starší vojenské útvary, dle písemných pramenů lze lokalitu datovat do období husitských válek, respektive do roku V roce 1424 se u Kůzové střetlo husitské vojsko Jana Žižky s katolickým vojskem plzeňského landfrýdu. Z bitvy se dochoval val, který vede od domu čp. 6 k lesu. Ves Kůzová byla obnovena až po 30tileté válce za Kolovratů v roce Pro tuto oblast byl pořízen snímek LIDAR, který pomohl určit přesný charakter terénních reliktů. AR 5/2014 Archeologický výzkum vyvolala rekonstrukce mostů a na katastrálním území Manětín. Dokumentovány byly veškeré zemní práce provedené během rekonstrukce mostu. Archeologický dohled v místě mostu nedoložil jeho dřevěného předchůdce. Zemní práce narušily pouze situace z 20. století. AR 6/2014 Archeologický výzkum vyvolala demolice a výstavba rodinného domu čp. 70 na katastrálním území Horní Bělá. Jednalo se o demolici přízemní nepodsklepené stavby obdélníkového půdorysu s dodatečně přistaveným zádveřím k boční fasádě. Zemní práce nenarušily žádné archeologické prameny. AR 7/2014 Archeologický výzkum vyvolala pokládka knn pro ppč. 694/59 a 694/60 na katastrálním území Luhov u Líšťan. Jednalo se o akci ČEZu Luhov u Líšťan, č. k. 964/59 - kabel NN - IV Zemní práce nenarušily žádné archeologické prameny. Ve výkopech bylo patrné pouze rozhraní lesní hrabanky a rostlého, případně navětralého skalního podloží. AR 8/2014 Archeologický výzkum vyvolala rekonstrukce kanalizace v ulici Petra Bezruče na katastrálním území Kralovice u Rakovníka. Přestože se v ulici předpokládají archeologické prameny z období založení Kralovic, zemní práce v prostoru komunikace nenarušily žádné archeologické prameny, proto byl archeologický výzkum ukončen fotografickou dokumentací zemních prací. Ve výkopech bylo patrné pouze rozhraní horních vrstev komunikace a její- / 14

15 ho vyrovnání, pod těmito vrstvami se nacházelo rostlé, případně navětralé břidlicové podloží. AR 9/2014 Archeologický výzkum vyvolala výstavba rodinného domu na ppč. 201/2 na katastrálním území Chotíkov. Zemní práce nenarušily žádné archeologické prameny, proto byl archeologický výzkum ukončen fotografickou dokumentací zemních prací. AR 10/2014 Archeologický výzkum vyvolala výstavba rodinného domu na katastrálním území Plasy. Výkopy byly vyhloubeny do jílového podloží. Na něj nasedala pouze vrstva ornice s porostem. Vzhledem k negativnímu zjištění byla akce ukončena fotografickou dokumentací výkopů. AR 11/2014 V letošním roce byl muzeu darován ojedinělý nález učiněný v dubnu pomocí detektoru kovů na poli, v těsné blízkosti archeologické lokality Červená hora u Mariánské Týnice na katastrálním území Kralovice u Rakovníka. Nalezený bronzový artefakt se řadí mezi celkem běžná kolečka s nálitky, tzv. "Taranisova kola nebo kolečka", která se poměrně hojně vyskytovala především v pozdně laténském, ale i v poněkud starším prostředí. Ojedinělá je celková podoba a zpracování kolečka, jedná se s největší pravděpodobností o doposud neznámou variantu tohoto artefaktu. Tento nález významně rozšiřuje široké spektrum variability koleček s nálitky. Odlitek byl vyrobený metodou ztraceného vosku a je produktem vysoce kvalifikovaného řemeslníka, pravděpodobně pro významnou osobu. Chemický rozbor povrchu předmětu provedený ve Výzkumném a zkušebním ústavu Plzeň prokázal, že artefakt byl vyroben ze slitiny arsenu, cínu, mědi a olova. Nález byl konzervován v oddělení Pravěku ZČM u dr. Metličky. Nezapsáno. AR 12/2014 Na začátku roku 2014 probíhal archeologický dohled při rekonstrukci krypty Gryspeků v kostele sv. Petra a Pavla v Kralovicích. Během rekonstrukce byla v interiéru hrobky snesena původní podlaha, výzkum doložil, že tato dlaždicová podlaha zasahovala i pod současné kamenné schodiště do hrobky, které proto musí pocházet z období po výstavbě hrobky. Archeologickým výzkumem se podařilo potvrdit existenci chodby vedoucí z hrobky směrem ke Kralovickému potoku a ústící za domem čp Ústí chodby za kostelem nebylo nalezeno, je možné, že bylo zničeno stavební činností v průběhu 20. století. Během výzkumu byla chodba zpřístupněna z krypty, kde bylo v podlaze nalezeno její napojení na větrací kanálky nacházející se v podlaze. V chodbě je dobře patrné rozhraní zdi kostela a samotné konstrukce kanálu. Samotná konstrukce kanálu se skládá z nabílených kamenných stěn a z cihlové klenby kanálu. Vzhledem k unikátnímu dochování této chodby později interpretované jako odvětrávací kanál krypty byl v rámci výzkumu provedený detailní 3D-sken kanálu a jeho zaměření. Kanál byl nejpravděpodobněji postavený spolu s přístavkem krypty a kaple, což jej datuje do konce 16. století. AR 13/2014 V letošním roce byl muzeu darován ojedinělý nález učiněný v dubnu pomocí detektoru kovů na poli, v těsné blízkosti archeologické lokality Červená hora u Mariánské Týnice na katastrálním území Kralovice u Rakovníka. Tento typ bronzového náprstku byl běžný v období pozdního středověku až novověku. Bohužel artefakt není chronologicky citlivý a nelze jej proto blíže datovat. Nález byl konzervován v ZČM u dr. Metličky. Nezapsáno. / 15

16 AR14/2014 Archeologický výzkum vyvolala havárie vody v Markově ulici na katastrálním území Kralovice u Rakovníka. Ve výkopu byly zachyceny pouze starší inženýrské sítě, archeologický výzkum byl proto ukončen fotografickou dokumentací výkopů. AR 15/2014 Archeologický výzkum vyvolala pokládka knn v Žatecké ulici na katastrálním území Kralovice u Rakovníka. Vzhledem k negativnímu zjištění byla akce ukončena fotografickou dokumentací výkopů. AR 16/2014 Archeologický výzkum vyvolala rekonstrukce hřbitovní zdi u kostela sv. Jana Křtitele v Ostrovci u Velečína. Během výzkumu byla částečně rozebrána vyvalená hřbitovní zeď. Jako stavební materiál zdi byly použity starší sokly, podstavce a křížky. Ve výkopu nebyly zachyceny žádné archeologické prameny, archeologický dohled byl ukončen fotografickou dokumentací nalezených kamenných prvků a článků. AR 17/2014 Archeologický výzkum vyvolala rekonstrukce ambitu v Mariánské Týnici. Během výzkumu byl odhalen starší kanalizační systém ambitu, pocházející pravděpodobně z období jeho výstavby. Odhalený centrální kanál byl tvořený pískovcovými případně arkózovými překlady. V době výzkumu už byl částečně zaslepený. Na profilu bohužel nebyl patrný základový výkop pro kanál, ale byl založen do kulturních vrstev obsahujících keramiku století. AR 18/2014 Archeologický výzkum vyvolalo oplocení parcely čp. 12 v Mariánském Týnci. Zemní práce nenarušily žádné archeologické prameny, a proto byl výzkum ukončen fotografickou dokumentací výkopů. AR 19/2014 Archeologický výzkum vyvolala pokládka knn na katastrálním území Žebnice, v poloze za bývalým JZD. Zemní práce nenarušily žádné archeologické prameny. AR 20/2014 Archeologický výzkum vyvolala stavební akce II/205 Modernizace aglomeračního okruhu (Mrtník) na katastrálním území Mrtník. Dohledovány byly veškeré zemní práce spojené se stavební akcí. Zemní výkopy nenarušily oproti očekávání žádné archeologické prameny. AR 21/2014 Archeologický výzkum vyvolala výstavba RD na katastrálním území Nynice u Plzně. Během archeologického výzkumu byl sesbírán malý soubor pozdně novověké keramiky. AR 22/2014 Archeologický výzkum vyvolaly vnitřní úpravy podlah fary čp. 1 na katastrálním území Potvorov. Po odstranění současných dřevěných podlah došlo ke snížení jejich úrovně. Během dohledování výkopových prací v interiéru fary byly zachyceny starší kamenné konstrukce, pocházející se staršího zděného objektu. Během výzkumu byl vyzvednut soubor keramiky datovatelné od 16. do 18. století. AR 23/2014 Archeologický výzkum vyvolala pokládka knn na katastrálním území Příšov. Zemní práce nenarušily žádné archeologické prameny a proto byl výzkum ukončený fotografickou dokumentací výkopů. / 16

17 AR 24/2014 Archeologický výzkum KDE vyvolaly výkopové práce spojené s vrtáním studny na katastrálním území Trojany u Mladotic. Archeologický dohled byl negativní. AR 25/2014 Archeologický výzkum vyvolala výstavba RD na katastrálním území Vochov. Zemní práce nenarušily žádné archeologické prameny a proto byl výzkum ukončen fotografickou dokumentací výkopů. AR 26/2014 Archeologický výzkum vyvolala výstavba dešťové kanalizace u čp. 4 na katastrálním území Studená. Zemní práce nenarušily žádné archeologické prameny. AR 27/2014 Archeologický výzkum vyvolala úprava hráze Olšanského rybníka na katastrálním území Sedlec. Stavební činností byla porušena hráz, ze které bylo vyjmuto původní dřevěné potrubí - koryto výtoku rybníka a jeho trámové založení. Dle kronik by mělo být potrubí do hráze vloženo za opata Tytla v roce Z dřevěných konstrukcí byly odebrány vzorky, které byly odeslány na dendrochronologické datování. Koryto bylo vyhotoveno z dubu skáceného 1705/6. Datovaný jedlový trám byl skácený v roce 1706/7. Tato data korespondují se zápisy v kronikách o opravách rybníka v 18. století. AR 28/2014 Archeologický výzkum vyvolala výstavba DČOV u čp. 156 na katastrálním území Manětín. Archeologický dohled byl negativní. AR 29/2014 Dokumentace procesu archeologizace č. rej. ÚSKP: 21165/ zámku na katastrálním území Žihle. Byla pořízena podrobná fotodokumentace poškození a stávajícího stavu objektu. AR 30/2014 Dokumentace stávajícího stavu hradu Angerbach u Kožlan č. rej. ÚSKP: 45133/ Archeologický dohled vyvolaly polomy na lokalitě a jejich následné odstranění. Byla poříze na fotodokumentace poškození lokality. AR 31/2014 V roce 2014 byl muzeu odevzdán menší soubor keramiky, datovatelné od 14. do 1. poloviny 15. století. Soubor byl získán na zahradě ppč. 1345/1 na katastrálním území Žebnice. Archeologické nálezy nebyly zatím zapsány do sbírek z důvodů postupného zpracovávání. / 17

18 Kroniky a práce s kronikáři obcí (Jana Dienstbierová) Aktiv kronikářů byl uspořádán v Rochlově. Individuální metodická pomoc a konzultace byly poskytnuty kronikářům obcí Kozojedy, Sedlec, Dolany, Nadryby, Druztová, Dýši na, Dobříč, Kožlany, Přehýšov, Chotíkov a Žichlice. Semináře a vzdělávání pracovníků Účast pracovníků na konferencích a seminářích: - Akcese a deakcese muzejních sbírek - Židovské muzeum Praha (J. Fák) - Konference knihovníků AMG v Pardubicích s názvem Zámek plný knih (Tupá, Franková, Fák, Tupý). - Venkov - Konstantinovy Lázně (J. Fák - s příspěvkem Drobné památky v krajině venkova) - Teplice - odborná exkurze do Oseku - knihovna plaského kláštera (Bukačová) Knihovna a služby (Hana Tupá) Knihovna muzea je zaregistrována pod č. 3836/2003 jako veřejná knihovna a plnila služby vyplývající z této registrace. Její činnost je řízena obecně platnými předpisy - Zákon č. 257/2001 Sb. o knihovnách, Vyhláška č.88/2002sb. k provedení zákona č. 257/2001Sb. a dále Zákon č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy, Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském a Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a vnitřním předpisem - Knihovní řád Knihovny Muzea a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice. Knihovní fond je zpracováván automatizovaným systémem KP-Win a je přístupný jako veřejná databáze na internetových stránkách muzea. Průběžně probíhalo doplňování odborné a regionální literatury. Celkem bylo v roce 2014 do knihovního fondu zapsáno 287 knihovních jednotek (celkový počet knihovních jednotek k činil 14587) V roce 2014 knihovna muzea odebírala celkem 26 titulů odborných periodik a dále 23 informační periodika - místních zpravodajů, Plzeňský deník a týdeník 5+2. V roce 2014 knihovna realizovala celkem 753 výpůjček. Služby badatelům Muzeum je pro badatele oficiálně otevřeno Po Pá od 9,00 do 15,00 hodin, badatelské návštěvy mimo tyto hodiny jsou možné po předchozí konzultaci. Služby badatelům poskytuje především knihovna muzea, která je badateli nejvíce využívána. Služby jsou poskytovány na základě Badatelského řádu. Konzultace dále poskytují odborní pracovníci a kurátoři sbírek. V roce 2014 využilo služeb muzea celkem 123 badatelů včetně mailových badatelských dotazů. Vedle knihovního fondu bylo pro badatelské účely nejvíce využito dokumentačních fondů - fotografie, kartotéka obcí a ze sbírkových fondů fotografie a tiskoviny. Badatelé dále využívají on-line katalog knihovny umístěný na internetových stránkách muzea. Ostatní služby Muzeum dále poskytuje své odborné služby především úřadům místních samospráv a dále spolkům a organizacím: - Muzeum se podílelo na přípravě výstavy a publikace věnované výročí stavby evangelického kostela v Kralovicích ( ) - Brožura Tersch, Pavel: Věž pevná... Pohled do historie evangelického sboru v Kralovicích - výstava se stejnojmenným názvem v Městské knihovně v Kralovicích. - Muzeum poskytlo metodickou konzultaci pro OÚ Chříč při přípravě pamětní síně operní pěvkyně Šubrtové, rodačky ze Lhoty u Chříče. / 18

19 - Muzeum autorsky a redakčně připravilo realizaci dvou naučných info-tabulí a vydání infoletáku pro osadu Strážiště. - V muzeu je poskytována zdarma služba veřejného internetu, kterou v roce 2014 využilo 16 zájemců. Spolupráce s obcemi, občanskými sdruženími a neziskovým sektorem, působícím v regionu se rozvíjí v oblasti památkové, národopisné a historické: a) Sdružení pro románský kostel v Potvorově - konzultace podkladů pro propagaci b) spolek Gryspek Kralovice - příprava expozice Gryspeků v kostele c) Stará cesta Plasy, společná jednání, příprava publikace Dějiny plaského kláštera d) město Kožlany, spolupráce v expozici e) občanské sdružení pro kostel sv. Jakuba v Žebnici, odborné historické konzultace, přednášky f) obec Nečtiny (spolupráce s regionálním muzeem v Nečtinech) g) město Všeruby pomoc v oblasti místní historie h) podpora obnovy kostela Jana Křtitele v Ostrovci u Velečína i) spolupráce s Univerzitou třetího věku (Plasy- přednášky) j) odborné konzultace: podpora obnovy kostela v Lukové - podklady pro historii kostela k) v roce 2014 se formou konzultací podílelo na přípravě muzeu v Břežanech, sýpka Naučná Stezka Rabštejn - Střela Muzeum konzultovalo možnost opravy naučné stezky v Rabštejně nad Střelou se zástupcem KČT ing. Janem Frankem. Naučné tabule nemají majitele, nacházejí se na katastru obce Rabštejn (Manětín) a poutače stojí na pozemcích různých vlastníků. Putování za Santinim Díky propojení architektury, která vděčí za svůj vznik baroknímu géniovi Janu Blažeji Santinimu ( ) vzrostl celorepublikový zájem i o Mariánskou Týnici, která patří mezi přední architektova díla. O propagaci jeho odkazu se stará občanské sdružení Putování za Santinim, spojující centra vrcholně barokní tvorby v Čechách a na Moravě. Viz internetové stránky Ve spolupráci s touto společností jsou organizovány regionální exkurse za dílem J. B. Santiniho. Muzeum se podílelo na přípravě publikace věnované odkazu J. B. Santiniho, vydané s podporou MK ČR ve Žďáru nad Sázavou. Spolupráce se školami a) Základní škola Kaznějov v oblasti archeologie a historie b) Umělecká škola Kralovice - koncerty žáků a mladých umělců, spolupráce při vernisážích Spolupráce se zahraničními školami Univerzita Bamberg - X. letní památkový worshop, Prof. Johannes Geisenhof Spolupráce s odbornými institucemi ZČM - členství ředitelky v nákupní komisi oddělení Umprum ZČM členství Jany Dienspierové, nákupní komise národopis MK ČR členství ředitelky v komisi pro dotace ZČG - spolupráce na projektu GAČR Baroko 2015 (Bukačová) Židovské muzeum Praha - dokumentace pro expozici ve Staré plzeňské synagoze (Bukačová) Komise knihovníků při Asociaci muzeí a galerií (Tupá) Západočeská krajská archeologická komise (Stráník) / 19

20 Spolupráce s PLZEŇ EHMK Zkušební rok společných aktivit v programu 6 týdnů baroka, přípravy prezentace a koncertu v Mariánské Týnici. Prezentace v médiích Lokální tisk, spolupráce s plzeňským regionálním rozhlasem, propagační vstupy autorů a kurátorů výstav (Fák, Dienstpierová, Podestát, Stráník) Český rozhlas Vltava - I. Bukačová, Architektonický odkaz českého baroka Česká televize - Hádánky domů života (Stráník) - židovské památky Kožlany Prameny k regionálním dějinám - rešerše a digitalizace Dějiny Mladotic, k chystanému výročí v roce 2015 Dějiny Plas, souborná práce Rybník Mladotice - podklady pro infopanel Paměť krajiny - trvalý projekt / 20

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz, www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního Příloha č. 1: Nálezy budou předány podle 23 zákona č. 20/1987 Sb. příslušnému krajskému Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích (dohoda s kurátorkou sbírek Mgr. Zuzanou Thomovou) Příloha č. 2 Základní

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci)

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Úvod: Příspěvková organizace města Městské muzeum v Ústí nad Orlicí spravuje objekt čp.72 v Ústí nad Orlicí

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 Celý název organizace: Městské muzeum a galerie Polička Adresa: Tylova 114, Polička 57201 IČO: 70152853 Bankovní spojení: GE Money Bank Polička Číslo účtu: 150873368/0600

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu Jarmila Čiháková Jan Havrda HRADČANY Pražský hrad MALÁ STRANA 1257 STARÉ MĚSTO 1360 barokní opevnění NOVÉ MĚSTO Mapa Prahy s vyznačením jednotlivých historických

Více

Vanovice ve víře, lásce a naději

Vanovice ve víře, lásce a naději Otisky kamenné historie Vyšehrad 8. 10. 2015 Vanovice ve víře, lásce a naději Osnova 1. Úvod 2. Vanovice 3. Evangelický kostel 3.1 rekonstrukce varhan 3.2 rekonstrukce střechy hlavní lodi 3.3 oprava hlavního

Více

BAROKNÍ KRAJINA. JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ: klášter Plasy, hospodářský dvůr Sechutice, proboštství Mariánská Týnice s kostelem Zvěstování Panny Marie

BAROKNÍ KRAJINA. JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ: klášter Plasy, hospodářský dvůr Sechutice, proboštství Mariánská Týnice s kostelem Zvěstování Panny Marie BAROKNÍ KRAJINA 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plasy, Mariánská Týnice obnova kulturní krajiny po třicetileté válce a její majetkoprávní souvislosti, barokní krajina jako krajina formovaná uměleckým cítěním a zároveň

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Městská galerie Litomyšl

Městská galerie Litomyšl Městská galerie Litomyšl Zpráva o činnosti rok 2011 Mgr. Dana Schlaichertová, ředitelka 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ GALERIE LITOMYŠL V ROCE 2011 ÚVOD Sbírka výtvarného umění, kterou spravuje Městská galerie

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú.

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Ar chaia č.j. NZ 01/07 Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Opava-Předměstí Předběžná zpráva o výsledcích archeologického

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015

Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015 1) Název subjektu, adresa, IČ Název organizace: Městské muzeum Nové Město nad

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009

Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009 Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009 Na základě usnesení 200/2009 ze dne 02.12.2009 ZaM s v ě ř u j e v souladu s ustanovením 100

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace. Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov ZPRÁVA

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace. Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov ZPRÁVA Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov ZPRÁVA o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 OBSAH I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti muzea... 1 I.1 Sbírkotvorná

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

1. Úvod. 4. Financování provozu děčínského zámku 4.1. Provoz děčínského zámku r. 2003 4.2. Provoz děčínského zámku plán na r. 2004

1. Úvod. 4. Financování provozu děčínského zámku 4.1. Provoz děčínského zámku r. 2003 4.2. Provoz děčínského zámku plán na r. 2004 Koncepce využití západního a severozápadního křídla děčínského zámku Zpracoval: odbor rozvoje Městský úřad Děčín, odbor správy majetku města Městský úřad Děčín, Iniciativa pro děčínský zámek, Děčínský

Více

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ O P O M Í J E N Á S O U Č Á S T V Z D Ě L Á VA C Í C H P R O G R A M Ů P R O Š KO LY NEMOVITÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002. Městská knihovna Ostrov

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002. Městská knihovna Ostrov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 Městská knihovna Ostrov Výroční zpráva MK Ostrov v roce 2002 Úvod: V roce 2002 působila MK Ostrov poprvé celý rok jako samostatná příspěvková organizace zřízená městem Ostrov

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

Městské muzeum Sedlčany

Městské muzeum Sedlčany Městské muzeum Sedlčany Výroční zpráva za rok 2009 1) Úvod 2) Návštěvnost 3) Sbírky 4) Knihovna 5) Výstavy 6) Ostatní činnost 7) Akvizice (přírůstky) 8) Sponzorské dary a příspěvky 9) Hospodaření 1) Úvod

Více

Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Popis opatření Dotace je určena na vypracování studií nebo programů a na výdaje spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva. Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392

Výroční zpráva. Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Výroční zpráva 2008 Bůh nám neodnímá břímě života, ale dává nám sílu, abychom je unesli. -

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE 1. Vybrané kapitoly z filozofie předmět Hod. 1. Úvod do filozofie. Dějiny filozofie Filosofie krásy. Estetika.. Etika.Etické aspekty památkové péče. 3. Úvod

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Nové možnosti prezentace předmětů kulturního dědictví METODICKÁ CENTRA MINISTERSTVA KULTURY ČR 1 Metodické pracoviště pro otázky evidence a inventarizace sbírek

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Zpráva o činnosti za rok 2003

Zpráva o činnosti za rok 2003 České muzeum stříbra v Kutné Hoře Zpráva o činnosti za rok 2003 Motto: " aby písemní a umělecké památky ve zdejší krajině byly sbírány, před zkázou chráněny a známost o nich a tím i větší šetrnost k nim

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

I. Provozní činnost. II. Odborná činnost

I. Provozní činnost. II. Odborná činnost 67. výroční zpráva rok 2001 I. Provozní činnost Hospodaře ní muzea Dotace od zřizovatele činila za rok celkem 6,425.000,- Kč. Muzeum dále získalo příspěvek z Programu záchrany architektonického dědictví

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

Plán hlavních úkolů na rok 2011

Plán hlavních úkolů na rok 2011 Plán hlavních úkolů na rok 2011 Předkládá: Bc. Karel Ksandr generální ředitel NTM Praha, 31. prosince 2010 Č.j.: NTM-868/10-GŘ 1. Koncepční a souborné strategické úkoly 1. Otevřít muzeum pro veřejnost

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Zámek čp. 26 v Hošťálkovech Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Hošťálkovy Letecký snímek areálu zámku V celém okrese Bruntál unikátně dochovaný zámek Hošťálkovy čp.

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 Současný stav Od roku 2006 sídlí muzeum v domě čp. 80 v Klácelově ulici. Depozitáře jsou stále umístěny v objektu čp. 2055 na náměstí 17. listopadu.

Více

MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Brně 01/2015

MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Brně 01/2015 2014 MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA V Brně 01/2015 Obsah 1. Základní informace str. 2 2. Profil spolku str. 2 3. Vyhodnocení uplynulého roku 2014 str. 5 4. Exponáty

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Legislativa Přehled služeb Datové toky Digitalizace katastrálních map 9.6.2015 seminář na krajském úřadě v Hradci Králové

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3930-53/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3930-53/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3930-53/2014 O ceně pozemku p.č.st.1074/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 370m 2 včetně součástí pozemku tj. stavby zem.stav. čp.1226, pozemku p.č.549/34 ostatní plocha manipulační

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

Cyklus seminářů. Obrazové dokumenty. vyhrazena.

Cyklus seminářů. Obrazové dokumenty. vyhrazena. Cyklus seminářů na téma: t Obrazové dokumenty Změna názvu n i pořad adí seminářů vyhrazena. Obrazové dokumenty/archiválie I. Fotografie 3. listopadu 2011 II. Bezpečnostn nostní snímkov mkování a dokumentace

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 18. 5. 2015 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

Pamatky-facvut.cz. Vzpomínka na další společné podniky. Vinec, restaurování vnějšího pláště románského kostela

Pamatky-facvut.cz. Vzpomínka na další společné podniky. Vinec, restaurování vnějšího pláště románského kostela Vzpomínka na další společné podniky Vinec, restaurování vnějšího pláště románského kostela Díky pozvání NPÚ územního odborného pracoviště pro střední Čechy jsme měli příležitost zúčastnit se uzavření letošní

Více

PŘÍLOHA Č. 20C POPIS ŘÁDKŮ EDS

PŘÍLOHA Č. 20C POPIS ŘÁDKŮ EDS PŘÍLOHA Č. 20C POPIS ŘÁDKŮ EDS Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 17 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 6010 Náklady dokumentace k registraci projektu 6011 Náklady dokumentace projektu 6012

Více

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Projekt s názvem Paměť v krajině Trojzemí spojuje 6 kooperačních projektových

Více

Ceník služeb Města Podivína

Ceník služeb Města Podivína Město Podivín Rada města Podivína Ceník služeb Města Podivína Rada města schválila dne 21. 10. 2014, usnesením č. 96.7. tento Ceník služeb Města Podivína. účetní jednotka: Město Podivín sídlo: Masarykovo

Více

ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH

ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH PROJEKT INTEGROVANÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ARCHEOLOGICKÝCH PRAMENŮ PRAHY VÝCHODISKA A KONCEPCE NAKI, MK ČR 2013-2017 - DF13P01OVV014 Praha, 27. dubna 2015 IVANA BOHÁČOVÁ, ARÚ AV ČR,

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 ZŘIZOVACÍ LISTINA EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Město Bakov nad Jizerou Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou,

Více

Péče o národní kulturní poklad

Péče o národní kulturní poklad Péče o národní kulturní poklad Program Péče o národní kulturní poklad 2007-2017 10 323 mil. Kč e - Rekonstrukce objektu depozitáře NM Terezín II - Sanační práce do zahájení rekonstrukce - Rekonstrukce

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

Cíle stáže: Popis pracoviště či hostitelské instituce:

Cíle stáže: Popis pracoviště či hostitelské instituce: Jméno: BcA. Petra Zítková Obor studia a ročník: Restaurování a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury, ročník 1. Termín: 18. 8. - 18. 9. 2014 Instituce, místo pobytu na stáži:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 PhDr. Jitka Vlčková, Odbor regionálního rozvoje a územního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS/SMVS

PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS/SMVS PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS/SMVS Řízená kopie elektronická Vydání: 1.3 Revize: 3 Strana 1 z 15 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 6010 Náklady dokumentace k registraci projektu 6011 Náklady dokumentace

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Portál l majetku samospráv

Portál l majetku samospráv Portál l majetku samospráv PŘÍPADOVÁ STUDIE PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja vedoucí majetkoprávního odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje HOSPODAŘEN ENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM Zákon č. 129/2000 Sb., o

Více

Digitalizace fondů NPÚ

Digitalizace fondů NPÚ Digitalizace fondů NPÚ Digitalizace fondů NPÚ umožnila postupně on-line zpřístupnit veškeré listinné a fotografické dokumenty ke kulturním památkám veřejnosti i státní správě a zároveň zachránit a uchovat

Více

Výroční zpráva Muzea Velké Meziříčí za rok 2006. Úkoly organizačně správní. Uskutečněná jednání

Výroční zpráva Muzea Velké Meziříčí za rok 2006. Úkoly organizačně správní. Uskutečněná jednání Výroční zpráva Muzea Velké Meziříčí za rok 2006 Úkoly organizačně správní Uskutečněná jednání Zřizovatel rada města po výměně ředitele k 1.3.2006, byla rada seznámena s aktuálním stavem muzea, jak v oblasti

Více

Granty Soupis grantů a projektů

Granty Soupis grantů a projektů Granty Soupis grantů a projektů 1994 1996 Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do 1. poloviny 12. století. grant GA ČR č. 404/94/1007 nositel L. Hrdlička (ARÚ AV ČR) spoluřešitel za NPÚ Praha J. Čiháková

Více

1. výzva k předkládání žádostí o dotace

1. výzva k předkládání žádostí o dotace Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Ekoregion Úhlava, o.s. 1. výzva k předkládání žádostí o dotace Strategický plán LEADER (SPL) Marketingová značka

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2012 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1.

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1. Nadace Partnerství Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012 1. Cíl grantu Podpora vzniku nových a obnova stávajících zelených veřejných prostranství

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK14EV_BZ_ZZ_01106_2014-00-www.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Údaje o projektu název projektu: Vybavení botanické zahrady pro ekologickou výchovu Evidenční

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace za rok 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace za rok 2012 Zpráva o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace za rok 2012 1) Název subjektu, adresa, IČ Název organizace: Městské muzeum Nové Město nad Metují Adresa: Na Zadomí 1226, 549 01 Nové Město nad Metují

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více