Bru persk zpravodaj. mesto.cz BŘEZEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK MÍSTNÍ REFERENDUM O VÝSTAVBĚ KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V BRUŠPERKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz BŘEZEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK MÍSTNÍ REFERENDUM O VÝSTAVBĚ KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V BRUŠPERKU"

Transkript

1 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj MÍSTNÍ REFERENDUM O VÝSTAVBĚ KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V BRUŠPERKU SOBOTA 16. BŘEZNA 2013 OD 8.00 DO HODIN BŘEZEN mesto.cz

2 Informace o charakteristice a provozu krytého plaveckého bazénu v Brušperku pro místní referendum o jeho výstavbě Vážení občané, v anketě pořádané v našem městě v roce 2007 jste jako prioritu pro realizaci větší investiční akce v Brušperku uvedli výstavbu krytého plaveckého bazénu. Tato skutečnost nás dlouhá léta zavazovala usilovat o získání dotace na následnou realizaci jeho výstavby. A v letošním roce se nám to konečně podařilo. Z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko jsme získali na realizaci projektu výstavby krytého plaveckého bazénu téměř tis. Kč. Vzhledem k finanční náročnosti samotné akce a následného provozu jsme se rozhodli pro vyhlášení místního referenda, jakožto nejvyššího stupně demokracie a ponechali tak rozhodnutí na Vás, občanech našeho města. V následujících řádcích je uvedena charakteristika a náklady na výstavbu bazénu a jeho provoz. Bazén je situován na volnou plochu jižně od budovy ZUŠ. Je železobetonový s keramickými obklady, které zajišťují vysokou estetičnost a líbivý vzhled, má 3 plavecké dráhy, délka je 25 metrů, hloubka 1,0 1,2 metru, teplota vody 28 C. Bude instalováno podvodní osvětlení, jedna podélná strana je tvarována pro umístění vodních atrakcí. Jedná se o tobogán, vodní chrlič, vodní kolotoč a vzduchový rošt z lan. Součástí areálu je vířivka pro 8 10 osob, dětské brouzdaliště se skluzavkou pro dětí s teplotou vody C. Prostorová velikost zázemí je velice dobrá, vstup a šatní skříňky budou na elektronické časové čipy. Při odchodu může návštěvník využít horkovzdušnou sušárnu. Provoz bazénu předpokládáme maximálně 8 měsíců (září duben). Navržený bazén bude nabízet návštěvníkům maximální pohodlí, atrakce a relaxaci pro všechny věkové kategorie. Realizací projektu se zvýší i atraktivita města, mateřské i základní školy, ale i nárůst cen rodinných domků a pozemků na území města. Skutečná cena stavby vzejde z řádného výběrového řízení, pro které jsme povinni dle nového zákona o zadávání veřejných zakázek zpracovat prováděcí dokumentaci stavby. Rovněž je třeba přepracovat stávající projektovou dokumentaci, která počítala s využitím části prostorů dnešní ZUŠ pro konstrukci tobogánu. Odhad nákladů vyplývá ze skutečnosti, že jsme tento záměr už jednou soutěžili, a nejnižší cenová nabídka na stavbu bazénu tehdy činila 37,7 mil. Kč bez DPH. Pro odhad ceny jsme ji navýšili o 10%, což společně s novou sazbou DPH a projektem činí odhadovaných tis. Kč. Tyto náklady na stavbu pokryjeme následovně: dotace ,3 mil. Kč zůstatek rezervního fondu z minulých let k ,6 mil. Kč pozemek v lokalitě Pastevník prodaný v prosinci ,5 mil. Kč prodej zbývajících pozemků v lokalitě Pastevník ,5 mil. Kč zbývá z rozpočtu města ,1 mil. Kč Poslední částka bude pokryta z běžného rozpočtu města za roky 2013 a 2014, takže peníze na postavení bazénu máme. Jako pojistka na skutečně vysoutěženou cenu bude sloužit zůstatek rezervního fondu a kontokorentní úvěr. Podrobný výpočet ekonomiky budoucího provozu byl proveden na ceny energií roku 2013 s následujícím závěrem: Předpokládaná roční ztráta činí cca 2,1 mil. Kč. Bazény tohoto typu nejsou nikde rentabilní a jsou dotovány. Uvedená ztráta je nikoliv zanedbatelná, ale z pohledu zatížení 2

3 rozpočtu města určitě přijatelná. Ceny vstupného jsme kalkulovali na úrovni bazénů v okolí, tj. 60 Kč dospělí, 50 Kč důchodci a studenti a 40 Kč děti za hodinu. Od bude naše město do městského rozpočtu dostávat v daňových výnosech navíc minimálně 6 mil. Kč proti rokům minulým. Jednoduchá matematika říká, že po pokrytí provozní ztráty nám ještě 4 mil. Kč přibude. Naše město má slušně vybudovanou infrastrukturu a i přes ztrátovost bazénu budeme mít více peněz na rozvoj města než dosud. Rozhodnutí necháme na Vás, občanech města. Místní referendum se uskuteční v sobotu dne 16. března 2013 od 8.00 do hodin. K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35 % oprávněných voličů, zapsaných v seznamech oprávněných osob. Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se referenda zúčastnily a současně minimálně 25% všech zapsaných voličů, což je každý čtvrtý volič. K výstavbě a budoucímu provozu krytého plaveckého bazénu se uskuteční setkání se starostou a místostarostou města Brušperk v pondělí dne 11. března v 18 hodin v sále restaurace Na Letné. Text schválený na 13. zasedání Zastupitelstva města Brušperk dne 13. února Z jednání zastupitelstva města V únoru se uskutečnilo 13. zasedání zastupitelstva města mimo původně plánovaný březnový termín. Hlavním bodem bylo projednávání vyhlášení místního referenda k výstavbě krytého plaveckého bazénu v našem městě (viz informace z jednání rady města). V úvodu zasedání starosta oznámil výsledek úkolu, který mu byl uložen na minulém zasedání ZM. Měl projednat možnost likvidace velkoobjemového a nebezpečného odpadu pro brušperské občany ve sběrném dvoře Staré Vsi n. O. se starostou této obce. Zastupitelům oznámil, že rada obce Stará Ves n. O. tuto věc projednala a žádost zamítla. Pak již následovalo projednávání předloženého materiálu k výstavbě krytého plaveckého bazénu, nákladů na jeho provoz s usnesením na vyhlášení referenda o jeho výstavbě. V diskusi se zastupitelé především zajímali o výpočet nákladů na provoz bazénu. Po zodpovězení všech otázek rozhodli o vyhlášení místního referenda o otázce: Jste pro, aby město Brušperk postavilo krytý plavecký bazén? Následně dle zákona 22/2004 Sb. o místním referendu stanovili odměnu pro členy a předsedy hlasovacích komisí, vzali na vědomí informaci o odůvodnění návrhu místního referenda, odhad nákladů spojených s jeho konáním ve výši 50 tis. Kč, odhad na realizaci stavby ve výši tis. Kč a způsob úhrady z rozpočtu města Brušperka. Den konání místního referenda zastupitelé stanovili na 16. března 2013 v době od 8.00 hodin do hodin a pro rozhodování občanů o otázce schválili text informace o charakteristice a provozu bazénu, který je uveden v tomto čísle Brušperského zpravodaje. Jiří Pasyk, místostarosta 3

4 Foto č. 03, 04 bazén Foto č. 05, 06 bazén 4

5 5

6 Z jednání rady města První schůze rady města v letošním roce se uskutečnila 4. února. Kromě běžně projednávaných bodů schůzí jako je např. kontrola plnění úkolů rady města, stavů finančních prostředků města na jeho bankovních účtech, vývoje jednotlivých měsíčních daňových příjmů do rozpočtu města, byla nejdůležitějším bodem předloha o vyhlášení referenda k výstavbě krytého plaveckého bazénu v našem městě. Radní byli informováni o přidělené dotaci cca 19,3 mil. Kč z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Součástí této předlohy byl ekonomický rozbor financování výstavby bazénu a následného provozu. Radním byl předložen podrobný ekonomický propočet s konečným vyčíslením ztráty na jeho provoz ve výši 2,1 milionu Kč. Jakkoliv se zdá tato ztráta velká, bylo radním vysvětleno, že vzhledem k novému rozpočtovému určení daní od , kterým se našemu městu navýší daňové příjmy do rozpočtu minimálně o 6 milionu Kč, je z tohoto pohledu přijatelná. V rozpočtu totiž zůstanou navíc ještě stále téměř 4 miliony Kč proti současnému stavu. Starosta města dále uvedl, že pokud se bazén stavět nebude, musí naše město přidělenou dotaci vrátit. Po zkušenostech z již jednou proběhlé soutěže na výstavbu bazénu, ve které byla vysoutěžena cena 37,7 mil. Kč bez DPH, byla nová cena odhadnuta na 51 mil. Kč včetně nové sazby DPH. Jelikož se jedná o investičně a provozně nákladnou akci, doporučila rada města, aby zastupitelstvo města rozhodlo o vyhlášení místního referenda k možnosti výstavby krytého plaveckého bazénu s příslušnými dalšími nutnými usneseními, aby vše bylo v souladu se zákonem 22/2004 Sb. o místním referendu. Radní na schůzi ještě mimo jiné schválili smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti ve dnech pracovního klidu pro rok 2013 s firmou Veolia Transport Morava a.s., výroční zprávu o poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města pro rok Zásady spolu s formuláři jsou uveřejněné na internetových stránkách našeho města. Jiří Pasyk, místostarosta 6 Místní referendum konané na území města Brušperk Informace pro oprávněné občany o způsobu hlasování v místním referendu: Zastupitelstvo města Brušperk na svém 13. zasedání rozhodlo o vyhlášení místního referenda na základě usnesení Zastupitelstva města Brušperk a v souladu se zákonem č. 22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů na území města Brušperk o otázce: Jste pro, aby město Brušperk postavilo krytý plavecký bazén? Referendum se koná v sobotu dne 16. března 2013 v době od 8.00 hodin do hodin Referendum se koná tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého hlasovacího práva ve hlasovacích okrscích. Právo hlasovat v místním referendu má každý občan, který má právo volit do zastupitelstva města. Jedná se o občana ČR, který má v Brušperku trvalý pobyt a alespoň v den referenda dosáhl 18 let věku. Hlasování v referendu se nemohou účastnit oprávnění občané, kteří jsou zbaveni způsobilosti k právním úkonům, dále kteří mají zvláštním zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo kteří vykonávají službu vojáka

7 z povolání v zahraničí, jestliže povaha vykonávané služby nebo místo jejího výkonu jim neumožňuje výkon práva hlasovat v referendu. Dle zákona o místním referendu se po vyhlášení místního referenda zřizuje pro hlasování okrsková a místní komise na území města. Hlasování bude probíhat v našem městě ve třech hlasovacích okrscích, které jsou na území města zřízeny. Hlasovací okrsek č. 1 Městský úřad, místnost v přízemí vlevo Hlasovací okrsek č. 2 Základní škola V. Martínka, místnost v přístavbě ZŠ Hlasovací okrsek č. 3 Mateřská škola (budova bývalé ZUŠ) v přízemí Pro informovanost občanů uvádíme přehled ulic přidělených k jednotlivým hlasovacím okrskům: V hlasovacím okrsku č. 1 budou hlasovat občané bydlící na ulici: K Náměstí, náměstí J. A. Komenského, Kostelní, Klepary, K Pastevníku, Valy, Antonínov, Borošínská, U Dvora, Na Vyhlídce, Studniční, Dr. Martínka, Novosady a obyvatelé Domova pro seniory Ondráš. V hlasovacím okrsku č. 2 budou hlasovat občané bydlící na ulici: Družstevní, Policejní, Oblouk, U Tří lip, K Šištotu, Polní, Jožky Matěje, K Svaté vodě, Sportovní, Nábřeží a ulice Zahradní. V hlasovacím okrsku č. 3 budou hlasovat občané bydlící na ulici: Dráhy, Zádvoří, Fryčovická, Luční, Skalka, Bártkova, Gruntovní, Hřbitovní, Krátká, Kovářská, Soukenická, Sv. Floriána, Staroveská, Veselíčko a ulice Krmelínská. Hlasovací lístek obdrží oprávnění občané přímo v hlasovací místnosti. Tento hlasovací lístek si občan v prostoru pro úpravu hlasovacího lístku upraví tak, že křížkem označí v příslušném rámečku předtištěnou odpověď ANO nebo NE, pro kterou hlasuje, a vloží tento hlasovací lístek do úřední obálky. K jiné úpravě hlasovacího lístku se nepřihlíží. Občan ve hlasovací místnosti prokáže okrskové komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanských průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li občan svou totožnost a státní občanství ČR potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Občan, který se ze zdravotních důvodů nemůže hlasování v místním referendu zúčastnit v hlasovací místnosti, má právo požádat buď do pátku městský úřad nebo v den hlasování okrskovou komisi o přenosnou hlasovací schránku. Výsledky hlasování v místním referendu vyhlásí neprodleně místní komise zveřejněním na úřední desce městského úřadu po dobu 15 dnů. Eva Hankusová, Odbor financí, majetku a vnitřních věcí Bezplatná právní poradna pro občany Brušperka je v zasedací místnosti městského úřadu v úterý 12. a 26. března od 15 do h. 7

8 Foto č. 07 foto s popisem dodáme OO Policie Brušperk 8

9 Vážení spoluobčané, rád bych Vás stručně informoval o bezpečnostní situaci ve služebním obvodu Obvodního oddělení Policie ČR Brušperk, který zahrnuje města Brušperk, Paskov, obce Řepiště, Žabeň, Staříč, Fryčovice, Stará Ves n./o. a Krmelín. V době od do bylo prověřováno celkem 379 trestných činů, 382 přestupků (mimo dopravních) a dalších 393 spisů běžné pořádkové agendy, což je celkem 1154 spisů. V loňském roce to bylo cca o 50 spisů více. Ve srovnání s rokem 2011, je nápad trestné činnosti na stejné úrovni, přičemž se podařilo objasnit každý třetí trestný čin. V samotném Brušperku došlo k 40 trestným činům, 43 přestupkům (mimo dopravních), což v porovnání s roky předchozími znamená konstantní nápad trestné činnosti. U trestných činů převažují majetkové delikty, zejména krádeže vloupání do motorových vozidel, rodinných domů, novostaveb, sklepů a komerčních objektů. Na trestné činnosti se podílí i trestné činy proti zdraví, obecně nebezpečné a ohrožující. Jedná se o formy ublížení na zdraví, řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu, drog, maření úředního rozhodnutí, distribuce omamných a psychotropních látek, zanedbání povinné výživy. Upozorňuji na opakující se případy protiprávního jednání. Pachatelé pod různými záminkami- odečtu elektrické energie, vody, nabízení různých služeb, zboží apod., žádají obyvatele domu, zejména seniory o rozměnění finanční hotovosti. Vnikají do obydlí, sledují, kde mají uložené peníze, a v nestřeženém okamžiku uschované peníze, mnohdy celoživotní úspory, odcizí. Byly zaznamenány případy, kdy pachatel telefonicky kontaktuje seniora, že je vnuk, vnučka a potřebuje peníze na nákup vozidla, nebo právě havaroval a potřebuje se finančně vyřídit s jiným účastníkem dopravní nehody. Peníze od seniora vyláká tak, že pošle svého známého, aby peníze vyzvedl. Jedná se vždy o seniory, kteří mají pevnou telefonní linku, a její číslo je přístupné v telefonním seznamu. V případě, že by se podobný případ stal komukoli z vás, doporučuji ihned si ověřit, zda se skutečně jedná o nějakého příbuzného, a v žádném případě peníze nepředávat nikomu cizímu, ale kontaktovat Policii České republiky, která již zajistí vše potřebné. Dále upozorňuji na aktuální problém bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, dodržování veřejného pořádku, parkování vozidel v Brušperku. Tento problém souvisí i s prováděním zimní údržby místních komunikací a chodníků spojenou s odklízením sněhu. Přes stojící vozidla jsou komunikace pro stroje neprůjezdné a sníh z dané lokality neodklidí. Připomínám zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), kde je v ustanovení 25 mimo jiné stanoveno, že řidič smí zastavit a stát tak, že musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy. Neděje se tak. Policie ČR se tomuto problému bude věnovat. Domnívám se, že každý řidič vozidla při cestě do zaměstnání uvítá od sněhu odklizené a průjezdné ulice. Další nešvar, který se u nás rozmáhá, je stání vozidel na chodnících (viz ilustrační foto). Připomínám ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), který mimo jiné stanoví, že jiní účastníci provozu než chodci, nesmějí chodníku nebo stezky pro chodce užívat. Pokud ustanovení někdo poruší, dopouští se přestupku dle ustanovení zákona o silničním provozu, za který lze uložit blokovou pokutu ve výši až 2000 Kč. Také je nutné upozornit občany na dodržování stanovené rychlosti na všech místních komunikacích (v zastavěných lokalitách), která je omezena na 30 km/h. Vážení spoluobčané, žádám vás, abyste i nadále věnovali pozornost tomu, co se děje ve městě, a v případě potřeby se co nejrychleji obraceli na Policii ČR, naše obvodní oddělení tel. číslo , mobil a tísňovou linku 158. Bez vaší pomoci nemůžeme být nikdy tak úspěšní, jak bychom si všichni přáli. Za kolektiv OOP Brušperk Npor. Mgr. Kamil Václavík 9

10 Druhé kolo výsledků volby prezidenta České republiky v našem městě V našem městě bylo zapsáno ve voličských seznamech celkem voličů II. kola volby prezidenta ČR se zúčastnilo celkem voličů = 66,86 % Odevzdaných platných hlasů od voličů bylo celkem Kandidát: počet získaných hlasů: 1. Miloš Zeman Karel Schwarzenberg Eva Hankusová, referent MěÚ Počet obyvatel, složení a pohyb obyvatel během roku 2012 a další některé údaje z matriky Naše město mělo k obyvatel a k byl počet obyvatel stejný 3968, což se tak často nestává, i když přirozeným přírůstkem se počet obyvatel zvýšil o dva. V roce 2012 se narodilo celkem dětí, 26 chlapců a 15 děvčat Zemřelo celkem občanů, 17 mužů a 22 žen Celkem se přihlásilo k trvalému pobytu nových občanů Odhlásilo se z Brušperku občanů V počtu obyvatel našeho města je i 26 cizinců. Z tohoto počtu žije u nás 6 občanů občanství slovenského, 1 polského, 8 ukrajinského, 1 rakouského, 6 vietnamského, 1 italského, 1 španělského, 1 řeckého a 1 amerického. Úřední adresu, což je adresa MěÚ, mělo ke konci roku celkem 50 našich obyvatel. Z celkového počtu obyvatel bylo ke konci roku 2012: mužů , průměrný věk... 39,91 let žen , průměrný věk... 42,13 let dětí do 15 let občanů starších 60 let věkový průměr obyvatel ,05 let Nejstaršími občany našeho města jsou pan Walter Jablunka a Svatoslav Kalich, obyvatel Domova pro seniory Ondráš, kteří v tomto roce oslaví 98 let. Občanů starších 90 let žije v našem městě 21, občanů starších 80 let 177. V loňském roce bylo uzavřeno celkem 16 sňatků, 14 občanských a 2 církevní sňatky v kostele sv. Jiří. Ve venkovních prostorách naší radnice byly uzavřeny v loňském roce 3 sňatky. Jubilejní zlatou svatbu 50 let společného života oslavilo celkem 5 manželských párů diamantovou svatbu 60 let společného života oslavily 3 manželské dvojice. Tyto manželské dvojice navštívily členky sociální a zdravotní komise rady města a předaly jim pamětní list u příležitosti jubilejní svatby a pozornost města. Dalším slavnostním obřadem je vítání nových občánků, které se koná několikrát v roce. V loňském roce se vítání občánků uskutečnilo v obřadní síni MěÚ dvakrát. Eva Hankusová, matrikářka 10

11 Své významné životní jubileum oslaví v měsíci březnu tito naši občané Marie Parmová 91 let Josef Tyleček 83 let Josefa Machová 90 let Věra Hložanková 83 let Libuše Kuchařová 87 let Josef Bilík 83 let Libuše Vontrobová 87 let Josef Kučera 82 let Vítězslav Bujnoch 85 let Olga Šubertová 82 let Anna Plečková 83 let Jiřina Kozelská 81 let Libuše Doležalová 83 let Libuše Bajerová 80 let Veronika Tomašková 83 let Irena Volná 80 let Marie Červenková 83 let Terezie Štefková 80 let Město Brušperk, Městský úřad Brušperk, Sociální a zdravotní komise Rady města Brušperka přejí všem jubilantům do dalších let pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu. Vzpomínky 6. března vzpomeneme třetí smutné výročí, kdy nás navždy opustil p. Vlastimil Vyplel. Vzpomíná manželka Margita, syn a dcery s rodinami. Vzpomeňte s námi, kdo jste ho znali. 10. března uplyne 100 let od narození našeho tatínka Jaroslava Vichra. Kdo jste ho znali, věnujte mu společně s námi tichou vzpomínku. Jaroslav a Miroslav s rodinami. 10. března by oslavila naše maminka Cecilie Konečná 80 let a 9. července tomu bude 50 let, kdy tragicky zahynula ve Vítkovických železárnách. Nikdy nezapomene syn Vladimír a dcera Helena s rodinami. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 10. března uplyne 15 let, kdy nás navždy opustil p. František Milota. Kdo jste ho znali, vzpomeňte společně s námi. Vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami. 18. března vzpomeneme 20. výročí úmrtí pí Anežky Pudové. Vzpomínají dcery Antonie a Vlasta s rodinami. V měsíci lednu jsme se rozloučili s p. Rudolfem Macangou, p. Františkem Kladivou a p. Ivou Šperlínovou. Věnujte zesnulým tichou vzpomínku. Aktualizace seznamu žadatelů o nájem obecního bytu města Brušperk Žádáme všechny občany, kteří mají podanou žádost o nájem obecního bytu, aby písemně sdělili, zda na své žádosti stále trvají, nebo případně již svou bytovou situaci vyřešili jiným způsobem. Žádáme o sdělení do Děkujeme za spolupráci. Jana Šmiřáková, Odbor financí, majetku a vnitřních věcí 11

12 Majitelům psů MěÚ Brušperk upozorňuje všechny majitele psů, že dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 o místních poplatcích končí termín pro uhrazení poplatku dne Poplatek ze psů platí fyzická a právnická osoba, která je držitelem psa staršího tří měsíců s trvalým bydlištěm nebo sídlem na území města. Upozorňujeme poplatníky, že dle článku 20 výše citované vyhlášky, lze včas nezaplacené nebo nesprávně zaplacené poplatky zvýšit platebním výměrem až na trojnásobek. Výše poplatku činí Pes v rodinném domě a u nebytového prostoru Kč, druhý a další 240 Kč pro seniory, poživatele invalidního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, nebo poživatel sirotčího důchodu Kč, druhý a další 120 Kč Pes v nájemním domě Kč, druhý a další 780 Kč pro seniory, poživatele invalidního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, nebo poživatel sirotčího důchodu. 192 Kč, druhý a další 288 Kč Poplatek lze vyrovnat na MěÚ Brušperk, kancelář č. 101 v přízemí budovy nebo uhradit na účet MěÚ č /0300, variabilní symbol číslo popisné Vašeho domu. Stále se množí stížnosti na volně pobíhající psy, proto vyzýváme všechny majitele, aby svá zvířata řádně zabezpečili a předešli tak nepříjemnostem v případě odchytu. Zdůrazňujeme! Psi musí nosit na obojku známku pro identifikaci volně pobíhajícího zvířete. Upozorňujeme na platnost OZV č. 2/2003 o zákazu volného pobíhání psů, kde je stanoveno: Volné pobíhání psů se na veřejných prostranstvích města zakazuje! Osoba mající psa na veřejném prostranství je povinna mít jej na vodítku a s ohledem na okolnosti a povahu psa jej také zajistit pevným náhubkem. Pustit psa z vodítka lze jen za předpokladu, že je spolehlivě ovládán povely a opatřen náhubkem. Majitelé nemovitostí, kde jsou psi chováni, jsou povinni zabezpečit tyto budovy a pozemky tak, aby bylo účinně zabráněno tam chovaným psům tyto nemovitosti opustit. Poukazujeme na platnost OZV č. 3/2008 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Brušperku. V článku 5 této vyhlášky je uvedeno: V zájmu zdraví a bezpečnosti občanů a ochrany životního prostředí je znečišťovat veřejná prostranství zakázáno. Zejména je zakázáno ponechávat exkrementy, kterými pes znečistil veřejné prostranství na místě. Za odstranění exkrementu je zodpovědná osoba, která psa vede. Sáčky na uklizení psích exkrementů jsou k dispozici zdarma na městském úřadě, kan. č. 101 nebo v informačním centru. Porušením obecně závazných vyhlášek se občan dopouští přestupků proti pořádku v územní samosprávě dle 46 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů. Za tyto přestupky lze uložit pokutu až do výše Kč. Jana Šmiřáková, Odbor financí, majetku a vnitřních věcí 12

13 POZVÁNÍ NA KULTURNÍ AKCE V MĚSÍCI BŘEZNU Pátek 8. března Český zahrádkářský svaz v Brušperku srdečně zve své členy a jejich partnery na VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI, která se bude konat od 17 h v restauraci Na Letné. Ing. Gromotovičová, předsedkyně Sobota 16. března divadelní představení MILÁČEK ANNA. Hrají: Martina Hudečková, David Prachař, Linda Rybová, Saša Rašilov a Vanda Hybnerová. Sál ZŠ V. Martínka v Brušperku od h. Předprodej vstupenek v IC Brušperk, tel , e mail: mesto.cz Sobota 23. března Zveme všechny studenty a mladé lidi do ND v Brušperku na 2. STUDENTSKÝ PLES, začátek v 18 h. Vstupenky s místenkami lze zakoupit v IC Brušperk. Cena 60 Kč + 10 Kč místenka. Více na ples. Těší se na Vás David a Marek. Galerie Výtvarného centra Chagall v Národním domě v Brušperku vás zve na vernisáž výstavy obrazů Lucie RANOCHOVÉ, čtvrtek v 17 hodin, do 6. března potrvá výstava soch Petra BULAVY. Lucie Ranochová žije v Brušperku. Je absolventkou Střední školy uměleckých řemesel v Ostravě, obor Propagační výtvarnictví, grafika. Na PF Ostravské univerzity vystudovala obor Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ a SŠ. Svůj čas dělí mezi výuku výtvarné výchovy a malbu pro nejmladší generaci. Památník Vojtěcha Martínka stálá expozice o životě a díle brušperského rodáka a spisovatele. Součástí Památníku je také expozice věnovaná dalším významným rodákům. Otevřeno: úterý až pátek h, sobota h, neděle h. Vstup volný. Klub seniorů Brušperk plán na měsíc březen 2013 Pá h Výdej objednaných jídel. D. Kubinová Po h Schůzka seniorů zdravotního střediska. M. Dlouhá Út h Schůze seniorů dětského domova. V. Špačková St h Schůzka seniorů KA. A. Bujnošková Pá h Schůzka členů SBČS. L. Krupníková Po h Schůze výboru. D. Kubinová St h Výroční členská schůze v restauraci Na Letné. Dárek do tomboly vítán. D. Kubinová So h Velikonoce na zámku Kravaře, autobusový zájezd, cena 50 Kč, přihlášky v KS. D. Kubinová Út h Prodej vstupenek na balet Poslední samuraj dne K. Tichopádová St h Schůzka seniorů tesko. J. Konvičková Čt h Polsko Chalupki, autobusový zájezd. Zápis v KS. Cena 105 Kč. Odjezd zast. Brušperk, Střed. M. Kuchařová Po h Schůze výboru s důvěrníky. D. Kubinová Klub otevřen po pá h. Změna programu vyhrazena, nutno sledovat vývěsní skříňku. 13

14 Reklamy 2 x _ strany CafeBar 14

15 Žijí mezi námi Rozhovor s novými občany. Milí čtenáři, dnes bych vás chtěla seznámit s dalšími novými občany našeho města, kteří si Brušperk vybrali jako svůj nový domov. Zakoupili měšťanský dům čp. 7, opravili a tím přispěli k pěknějšímu vzhledu našeho náměstí. O dalších záměrech vyprávěla majitelka domu a podnikatelka p. Renáta Zelená, kterou jsem požádala o krátký rozhovor a položila jí několik otázek. Co vás přivedlo k rozhodnutí usadit se a podnikat v našem městě? Před 15 lety jsme se s manželem rozhodli, že bychom rádi žili mimo velké město, a tak jsme začali hledat vhodné bydlení poblíž Ostravy. V té době začaly v okolí Ostravy vyrůstat nové satelitní zástavby, které však neposkytovaly dostatek služeb. Proto, když jsme navštívili Brušperk, učarovalo nám jeho prostředí, okolní příroda i zázemí služeb, škola, možnosti kroužků pro děti, apod. Dodnes mě fascinuje když se vracím domů z rušné Ostravy, za jakou chvilku se člověk ocitne uprostřed přírody. Je velice příjemné nechat za sebou ruch velkoměsta a volný čas trávit v poklidu života malého městečka. Co se týče podnikání v Brušperku, tak to spíše vyplynulo z možnosti koupit dům na náměstí. Zajímavé prostory v přízemí domu se přímo nabízely k vybudování kavárny, což se nám také jevilo jako nejlepší. Dcera, která se v té době vrátila po dvou letech ze zahraničí, kde pracovala v oblasti gastronomie, pomohla při vytvoření koncepce nového podniku, a tak jsme se pustili do rekonstrukce. Po dvou letech od otevření kavárny mohu naše rozhodnutí ohodnotit jako správné. Jaká je vaše původní profese? Mám ekonomické vzdělání a má práce se vždy točila kolem obchodu, ekonomiky a finančnictví. Jsem ráda, že všechny tyto zkušenosti mohu dnes využít při provozování kavárny. Líbí se Vám v Brušperku? Ano, líbí, jen bych snad ještě dodala, že příjemné bydlení v Brušperku z velké míry ovlivňuje i to, že kolem nás máme štěstí na velice příjemné a milé sousedy, což jistě nemusí být samozřejmostí. Jste spokojeni s podnikáním a zákazníky? Všude kolem nás slyšíme den co den, jak je doba na podnikání zlá. Já si myslím, že se spíše doba mění a zákazníci začínají být více nároční. Pokud utratí své peníze, chtějí za ně dobrou službu. Velice dobře si toto uvědomuji, a proto se snažíme dělat svou práci co nejlépe. Mám radost, že si k nám nachází cestu stále více, nejen místních zákazníků, ale jezdí k nám hosté, kteří ještě před rokem nevěděli, kde je Brušperk. Mám radost, když nás hosté pochválí za naši práci. Největší radost mám z toho, že jsme si zde vydobyli místo, a lidé o nás vědí. Jaké jsou Vaše další plány? Chystáme nové tématické večery, chceme pokračovat v představování mladých nadějných umělců, připravujeme nová zajímavá jídla, v nejbližší době nabídneme našim zákazníkům světově známé rumy, které v naší zemi získávají stále větší oblibu. Zkrátka neustále sledujeme nové trendy v oblasti gastronomie, abychom našim zákazníkům do blízkosti jejich domovů přibližovali další novinky. Děkuji za milý rozhovor a přeji nejen úspěšné podnikání, ale i klidný a spokojený život ve starobylém Brušperku. Mgr. Jaroslava Neuwirthová 15

16 _ strany reklama Pastevník _ strany reklama Sylmar Okno _ strany reklama Mary Kay MYSLIVECKÁ CHATA PASTEVNÍK V BRUŠPERKU 16 Vás zve na sobotní březnové večery s programem: KARNEVAL aneb paříme v maskách (vstup v masce bude oceněn lahodným mokem»andělská křídla«, na závěr večera soutěž o nejlepší masku) ZAVŘENO (soukromá myslivecká akce) DISKOTÉKA nejen pro náctileté s DJ Karf KARAOKE se soutěží a na BÍLOU SOBOTU dáme si masa uzenou flákotu : ) Těšíme se na Vás! Tak neseďte doma a přijďte se pobavit!

17 Pozvánka Tělocvičné jednoty Sokol Brušperk Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Brušperk (ČOS) zve všechny své členy i příznivce na VOLEBNÍ VALNOU HROMADU, která se koná v pátek 8. března v 18 h v sokolovně. Mgr. Jaroslav Vicher, starosta TJ Sokol Brušperk Stolní tenis v Brušperku Mistrovská utkání v sokolovně Sobota h Brušperk E Třinec E OS 2 13 h Brušperk D Komorní Lhotka D OS 1 Sobota h Brušperk F Komorní Lhotka E OS 5 16 h Brušperk A Orlová B 3 liga Neděle h Brušperk A Frýdlant n. O. A OP žáci 10 h Brušperk A KST Ostrava C 3 liga Sobota h Brušperk E Dolní Lomná B OS 2 13 h Brušperk D TTC Třinec A OS 1 14 h Brušperk C Ropice B OP Sobota h Brušperk F Bystřice C OS 5 14 h Brušperk C Malenovice A OP 16 h Brušperk B Nový Jičín A KS Neděle h Brušperk B Odry A KS Úspěch na Přeborech okresu V minulém měsíci se uskutečnily na Čeladné Přebory okresu dospělých ve stolním tenisu. Startovalo i celé naše A družstvo mužů, které se v širokém startovním poli neztratilo. Pro Tělovýchovnou jednotu Sokol Brušperk získali naši hráči celkem dvě zlaté, dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili a stali se nejúspěšnějším klubem těchto Přeborů okresu roku Josef Rychlík, Tělovýchovná jednota Sokol Reklama _ strany Kubínek MALÍŘ NATĚRAČ KUBÍNEK LUBOŠ Brušperk Telefon nátěry střech veškeré práce ve výšce nátěry oken, dveří, nábytku nátěry fasád 17

18 SK BRUŠPERK Mistrovské zápasy v březnu Muži 1.A třída, sk. B So h Dolní Lutyně SK Brušperk (doprava autem) So h SK Brušperk Čeladná Dorost Krajský přebor So h (st.), h (ml.) Petrovice u Karviné SK Brušperk (bus 8.30 h) Ne h (st.), h (ml.) SK Brušperk Rýmařov Žáci Krajský přebor So h (starší), h (mladší) SK Brušperk Rýmařov Ženy Divize, sk. A Ne h, SK Brušperk Šternberk Valná hromada SK Brušperk se koná v sobotu 9. března v 15 h v sále restaurace Na Letné. Prezentace ve h u vstupu do sálu. Výbor SK zve všechny členy, hráče, příznivce a sponzory. V tento den bude také možno zaplatit u pokladníka Ing. Rostislava Šimona členské příspěvky na další rok. Jejich výši stanoví tato schůze. Přátelské zápasy mužů v březnu Ne h HRABOVÁ SK Brušperk (umělka Bílovec) So h MFK VÍTKOVICE SK Brušperk (umělka Vítkovice) So (výkop upřesníme) KATEŘINICE SK Brušperk (tráva Kateřinice), Lukáš Makúch Badminton klub Brušperk Začátkem roku započal svou činnost Badmintonový klub Brušperk, který navázal na již dva roky volně organizované badmintonové hodiny v místní sportovní hale. Pravidelné tréninky každé pondělí od do h ve sportovní hale. Prozatím máme k dispozici tři badmintonové kurty. Plánujeme rozšíření činnosti i na výchovu mládeže a s tím spojené rozšíření působnosti ve sportovní hale. V neděli 31. března od 8 h se uskuteční v naší hale Velikonoční badmintonový turnaj ve čtyřhře. Všechny zájemce srdečně zveme. Podrobnější informace a novinky na nebo P. Pavlorek tel , M. Kučera tel , e mail: Patrik Pavlorek, BK Brušperk Lašské společenství, o.s., a Lašská univerzita libovolného věku oznamují Univerzitní knihovna LULV otevřena v březnu v pondělí, úterý, středa od h v ZŠ. 6. března v 18 h Národní dům v Brušperku Univerzitní centrum zdraví LULV pořádá přednášku PhDr. Stanislavy Podžorné Stres, součást každodenního života. Informace: RNDr. Milan Konečný, , e mail: 18

19 Reklama celá strana Nextnet 19

20 0 Reklama celá strana Pila Matěj Stavební řezivo Palubky, podlahovky, plotovky OSB Desky Kompletní realizace střech Palivové dříví štípané i pytlované a odkory Uhlí na volno i balené po 40 kg AKCE!!! Sleva na uhlí při odběru nad 10 q. VÝHODY: naší odběratelé mají slevy na náš sortiment a přednostní odběr paliva! Tel.: Otvírací doba: po pá od 7 00 do hod. Stará Ves nad Ondřejnicí, Na Drahách

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Jiří Pasyk, místostarosta města

Jiří Pasyk, místostarosta města ÚNOR 2016 2 I N F O R M A C E Z R A D N I C E Z jednání rady města Poslední schůze rady města v roce 2015 se uskutečnila 22. prosince. Radní nejdříve vzali na vědomí plnění úkolů rady města a stavy na

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

POZVÁNKA. na 4. zasedání zastupitelstva obce, které se koná od 17,00 hod. v Hradci.

POZVÁNKA. na 4. zasedání zastupitelstva obce, které se koná od 17,00 hod. v Hradci. OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 3/2011 SPOLEČENSKÁ KRONIKA V dubnu oslaví své narozeniny: Točoňová Helena, Zajíc Vladislav, Dudys Stanislav. Oslavencům gratulujeme a přejeme hodně zdravíčka

Více

Životický portál. Od 25. prosince do 5. ledna 2017

Životický portál. Od 25. prosince do 5. ledna 2017 Životický portál Od 25. prosince do 5. ledna 2017 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk KUNCOVÁ Věra 33 92 KROUTILOVÁ Vlasta 23 65 ŽLEBEK Jindřich 148 60 CÁBOVÁ Růžena

Více

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Občanské průkazy Při žádosti o první občanský průkaz musí žadatel doložit: - 1 fotografii - rodný list - platný cestovní doklad ( jen pokud jej má) - osvědčení o státním občanství

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

POZVÁNKA NA VZPOMÍNKOVOU AKCI 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE TRNÁVKA

POZVÁNKA NA VZPOMÍNKOVOU AKCI 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE TRNÁVKA Trnavský občasník Duben 2010 V dnešním čísle najdete: 65. let osvobozeni obce Konání voleb do parlamentu Jednání zastupitelstva obce Slet čarodějnic Humanitární sbírka Velkoobjemový odpad Zápis dětí do

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9.

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. INFOKANÁL HUKVALDY Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. Vysílání Janáček 12/2010 od 1:00,5:00,9:00,13:00,17:00,21:00 hodin Vysílání TV Mikroregiony 33/2010 od 2:00,6:00,10:00,14:00,18:00,22:00 hodin Den

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Usnesení: č.1/2014 Zastupitelstvo schvaluje navržený program jednání zastupitelstva obce jednohlasně.

Usnesení: č.1/2014 Zastupitelstvo schvaluje navržený program jednání zastupitelstva obce jednohlasně. Zápis č.5/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Šípy, které se konalo dne 19.12.2014 v pohostinství v Šípech -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

ZPRAVODAJ 3/2015. Klub důchodců v Soběšovicích:

ZPRAVODAJ 3/2015. Klub důchodců v Soběšovicích: ZPRAVODAJ 3/2015 3. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice se bude konat ve středu 11. 3. 2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Soběšovicích. Všichni občané jsou srdečně zváni.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zpravodajství ObcERatíškovice

Zpravodajství ObcERatíškovice Zpravodajství ObcERatíškovice Vzhledem k vývoji epidemiologické situace a na základě dnešního doporučení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně je s účinností od 7. ledna t. r.

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Ve dnech 7. října od 14,00 do 22,00 hodin a 8. října od 8,00 do 14,00 hodin se uskuteční volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje. Ve volebním okrsku č. 1

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA HOLÝŠOV. č. 2/2010. o místních poplatcích

ÚPLNÉ ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA HOLÝŠOV. č. 2/2010. o místních poplatcích ÚPLNÉ ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA HOLÝŠOV č. 2/2010 ze dne 13. prosince 2010 o místních poplatcích ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 ze dne 30. května 2011 Zastupitelstvo města Holýšov

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Životický portál. Od 24. října do 30. října 2016

Životický portál. Od 24. října do 30. října 2016 Životický portál Od 24. října do 30. října 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci říjnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk ŠKORŇA Michal 170 93 MIKULENKA Radomír 121 60 MACÍČEK Stanislav 165 81

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství ZPRAVODAJ 11/2015 Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství Žádáme občany, aby vytvořili podmínky pro bezproblémové odklízení sněhu při zimní údržbě obecních komunikací,

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ V pátek dne 30. září 2016 zemřel ve věku 72 let pan VLADIMÍR LUKEŠ hvozdenský rodák Se zesnulým se rozloučíme ve středu dne 5. října 2016 v 15.00

Více

Město Horažďovice Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích

Město Horažďovice Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích Město Horažďovice Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Horažďovice se na svém zasedání dne 20. 12. 2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.

Více

Poslední aktualizace

Poslední aktualizace Poslední aktualizace 4. 1. 2016 Nej TV a.s. Nábor dětí FK Olympie Zdice, fotbalový oddíl pořádá nábor dětí do mladších a starších žáků. Přihlášky na tel. 734 754 563 p. Doskočil. Sport Sport Ostatní Rybářský

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Obecní úřad Dolany srdečně zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 16. září 2010 od 20,00 v KD ve Svrčovci.

Obecní úřad Dolany srdečně zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 16. září 2010 od 20,00 v KD ve Svrčovci. Obecní úřad Dolany u Klatov tel. 376 313 620, fax 376 323 620, e-mail obec.dolany@worldonline.cz, www.obec-dolany.cz úřední dny: PO, St 7.30 17.00 hodin, Čt 7.30 15.00 hodin Obecní zpravodaj č. 2/2010

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj PŘEHLED NÁSLEDUJÍCÍCH AKCÍ

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj PŘEHLED NÁSLEDUJÍCÍCH AKCÍ Říjen 2016 MĚSTYS LITULTOVICE Noviny městyse vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj PŘEHLED NÁSLEDUJÍCÍCH AKCÍ TERMÍN 23. října od 10:30 hodin 28. října od 18:00 hodin PŘEHLED NÁSLEDUJÍCÍCH AKCÍ

Více

Zpravodaj Obce Hrádek

Zpravodaj Obce Hrádek Zpravodaj Obce Hrádek 26.března 2008 Příprava výstavby kanalizace a ČOV v Hrádku a Tedražicích V současné době se intenzivně dopracovává žádost o získání dotace z Operačního programu Životní prostředí

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015 Životický portál Od 28. září do 5. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci září oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk MACÍČKOVÁ Anna VOSOL Jaroslav ČERNOCH Miloslav 21 209 65 96 75 70 GERYKOVÁ Božena

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 23. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 23. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 23. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 17. 10. 2011 čís. 324/23 345/23 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Nařízení 4/2012 NAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE. č. 4/2012. o stání motorových vozidel na místních komunikacích. Čl. 1. Základní ustanovení

Nařízení 4/2012 NAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE. č. 4/2012. o stání motorových vozidel na místních komunikacích. Čl. 1. Základní ustanovení Nařízení 4/2012 Nařízení 4/2012 o stání motorových vozidel na místních komunikacích vydána 29.5.2012 účinnost od 1.6.2012 novelizuje vyhlášku nařízení 5/2008 (ze dne 7.7.2008) je novelizována vyhláškou

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Co připravujeme na rok 2010...

Co připravujeme na rok 2010... Leden 2010 OBEC PASEKA Co připravujeme na rok 2010... Prioritou v letošním roce je získání dotace na půdní vestavbu učeben cizího jazyka a počítačové učebny v naší ZŠ. O zafinancování této akce se snažíme

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Obec Rozdrojovice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Zastupitelstvo obce Rozdrojovice se na svém 22. zasedání dne 26.9. 2013 usnesením č. 22/2013 usneslo vydat na základě 10 písm. a)

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Město Horažďovice. Článek 1

Město Horažďovice. Článek 1 Město Horažďovice Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Zastupitelstvo města Horažďovice se

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 Pondělí Polévka kulajda Zapékané těstoviny s uzeninou, okurkový salát Úterý Polévka květáková Vepřové maso na žampionech, brambor Středa Polévka selská Mexický guláš,

Více

Ceník pronájmů obecních budov a pozemků včetně DPH schválený na 7..zasedání Zastupitelstva obce Velký Týnec dne

Ceník pronájmů obecních budov a pozemků včetně DPH schválený na 7..zasedání Zastupitelstva obce Velký Týnec dne Ceník pronájmů obecních budov a pozemků včetně DPH schválený na 7..zasedání Zastupitelstva obce Velký Týnec dne 9.9. 2015 1 Společenský dům 1.1 Neziskové akce schůze, výstavy, bleší trh apod. pořádané

Více

Životický portál. Od 4. dubna do 10. dubna 2016

Životický portál. Od 4. dubna do 10. dubna 2016 Životický portál Od 4. dubna do 10. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis. Z 83. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.4.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. Z 83. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.4.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis Z 83. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.4.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Lukáš Frýdek Eva Gréeová Martin Hřebačka

Více

2. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa a která má na území města trvalý pobyt nebo sídlo.

2. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa a která má na území města trvalý pobyt nebo sídlo. 1998 - č. 5 o místních poplatcích - zrušena Vyhláška č. 5 o místních poplatcích MĚSTO RUMBURK VYHLÁŠKA č. 5/1998 Město Rumburk na základě ustanovení 14 odst. 1 písm. i), 16 a na základě usnesení Městského

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 22.9. do 29.9. 2013 Pondělí Polévka nočková s bramborem Vepřové maso na rajčatech, těstoviny Úterý

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2016 Obecní úřad Libějovice Únor 2016 Libějovice 26 387 72 Libějovice Tel: 383 382 064 web: www.libejovice.cz Tel. starosta: 606 692 079 email:

Více

Starohamerský. Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY

Starohamerský. Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY Starohamerský Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY Slovo starosty Vážení občané, V zářijovém zpravodaji bych Vás chtěl informovat o dění v naší obci. 23. 8. 2012 byly ukončeny stavební práce na

Více

Město Rokycany. Nařízení č. 5/2011. o organizaci parkování na území města Rokycany

Město Rokycany. Nařízení č. 5/2011. o organizaci parkování na území města Rokycany Město Rokycany Nařízení č. 5/2011 o organizaci parkování na území města Rokycany Rada města Rokycany se usnesla dne 15. listopadu 2011 vydat podle 11, odst 1, zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U s n e s e n í ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Kancelář tajemnice 30/1.1 Žádost o úpravu rozpočtu doporučuje

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

Životický portál. Od 9. května do 15. května 2016

Životický portál. Od 9. května do 15. května 2016 Životický portál Od 9. května do 15. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk NEVLUDOVÁ Ludmila 135 94 ČERNOCHOVÁ Marcela 18 65 HIKEL Alois 130 83

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období Město Moravský Beroun Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období 2010 2014 Rok Název investiční akce 2011 Rekonstrukce kanalizace ulice Opavská 905 597 2011 Odstranění kůlny za

Více

Životický portál. Od 5. října do 11. října 2015

Životický portál. Od 5. října do 11. října 2015 Životický portál Od 5. října do 11. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci říjnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk ŠKORŇA Michal MACÍČEK Stanislav ŠPUNAR Robert KUNC Jan 170 165 154 189 92 80 70

Více

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016.

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016. R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě S T A H O S T I N N É Č. (v Kč) Třída třída 1 Daňové příjmy 54 795 257,0 52 765 000,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 756 566,0 1 227 400,0 1 227 400,0 třída

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ Ve čtvrtek dne 7. dubna 2016 zemřel ve věku 30 let JAKUB ŘIHÁK Se zesnulým se rozloučíme v pátek dne 15. dubna 2016 v 15.15 hodin v chrámu Páně

Více

Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Sedlice se na svém zasedání dne 21. listopadu 2012, usnesením číslo 179/2012, usneslo vydat na základě 14, odst.

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 10. 2009 v zasedací místnosti

Více

OBEC HYNČICE HYNČICE

OBEC HYNČICE HYNČICE OBEC HYNČICE 549 83 HYNČICE Volby do zastupitelstva obce 01. Základní informace Volby probíhají po 4 letech, v termínu dle vyhlášení prezidentem republiky. Konají se ve 2 dnech, v pátek od 14.00 do 22.00

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 4/2011 o místním poplatku ze psa

Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 4/2011 o místním poplatku ze psa Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 4/2011 o místním poplatku ze psa Zastupitelstvo města Svitavy vydává dne 2. 11. 2011 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více