Bru persk zpravodaj. mesto.cz BŘEZEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK MÍSTNÍ REFERENDUM O VÝSTAVBĚ KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V BRUŠPERKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz BŘEZEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK MÍSTNÍ REFERENDUM O VÝSTAVBĚ KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V BRUŠPERKU"

Transkript

1 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj MÍSTNÍ REFERENDUM O VÝSTAVBĚ KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V BRUŠPERKU SOBOTA 16. BŘEZNA 2013 OD 8.00 DO HODIN BŘEZEN mesto.cz

2 Informace o charakteristice a provozu krytého plaveckého bazénu v Brušperku pro místní referendum o jeho výstavbě Vážení občané, v anketě pořádané v našem městě v roce 2007 jste jako prioritu pro realizaci větší investiční akce v Brušperku uvedli výstavbu krytého plaveckého bazénu. Tato skutečnost nás dlouhá léta zavazovala usilovat o získání dotace na následnou realizaci jeho výstavby. A v letošním roce se nám to konečně podařilo. Z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko jsme získali na realizaci projektu výstavby krytého plaveckého bazénu téměř tis. Kč. Vzhledem k finanční náročnosti samotné akce a následného provozu jsme se rozhodli pro vyhlášení místního referenda, jakožto nejvyššího stupně demokracie a ponechali tak rozhodnutí na Vás, občanech našeho města. V následujících řádcích je uvedena charakteristika a náklady na výstavbu bazénu a jeho provoz. Bazén je situován na volnou plochu jižně od budovy ZUŠ. Je železobetonový s keramickými obklady, které zajišťují vysokou estetičnost a líbivý vzhled, má 3 plavecké dráhy, délka je 25 metrů, hloubka 1,0 1,2 metru, teplota vody 28 C. Bude instalováno podvodní osvětlení, jedna podélná strana je tvarována pro umístění vodních atrakcí. Jedná se o tobogán, vodní chrlič, vodní kolotoč a vzduchový rošt z lan. Součástí areálu je vířivka pro 8 10 osob, dětské brouzdaliště se skluzavkou pro dětí s teplotou vody C. Prostorová velikost zázemí je velice dobrá, vstup a šatní skříňky budou na elektronické časové čipy. Při odchodu může návštěvník využít horkovzdušnou sušárnu. Provoz bazénu předpokládáme maximálně 8 měsíců (září duben). Navržený bazén bude nabízet návštěvníkům maximální pohodlí, atrakce a relaxaci pro všechny věkové kategorie. Realizací projektu se zvýší i atraktivita města, mateřské i základní školy, ale i nárůst cen rodinných domků a pozemků na území města. Skutečná cena stavby vzejde z řádného výběrového řízení, pro které jsme povinni dle nového zákona o zadávání veřejných zakázek zpracovat prováděcí dokumentaci stavby. Rovněž je třeba přepracovat stávající projektovou dokumentaci, která počítala s využitím části prostorů dnešní ZUŠ pro konstrukci tobogánu. Odhad nákladů vyplývá ze skutečnosti, že jsme tento záměr už jednou soutěžili, a nejnižší cenová nabídka na stavbu bazénu tehdy činila 37,7 mil. Kč bez DPH. Pro odhad ceny jsme ji navýšili o 10%, což společně s novou sazbou DPH a projektem činí odhadovaných tis. Kč. Tyto náklady na stavbu pokryjeme následovně: dotace ,3 mil. Kč zůstatek rezervního fondu z minulých let k ,6 mil. Kč pozemek v lokalitě Pastevník prodaný v prosinci ,5 mil. Kč prodej zbývajících pozemků v lokalitě Pastevník ,5 mil. Kč zbývá z rozpočtu města ,1 mil. Kč Poslední částka bude pokryta z běžného rozpočtu města za roky 2013 a 2014, takže peníze na postavení bazénu máme. Jako pojistka na skutečně vysoutěženou cenu bude sloužit zůstatek rezervního fondu a kontokorentní úvěr. Podrobný výpočet ekonomiky budoucího provozu byl proveden na ceny energií roku 2013 s následujícím závěrem: Předpokládaná roční ztráta činí cca 2,1 mil. Kč. Bazény tohoto typu nejsou nikde rentabilní a jsou dotovány. Uvedená ztráta je nikoliv zanedbatelná, ale z pohledu zatížení 2

3 rozpočtu města určitě přijatelná. Ceny vstupného jsme kalkulovali na úrovni bazénů v okolí, tj. 60 Kč dospělí, 50 Kč důchodci a studenti a 40 Kč děti za hodinu. Od bude naše město do městského rozpočtu dostávat v daňových výnosech navíc minimálně 6 mil. Kč proti rokům minulým. Jednoduchá matematika říká, že po pokrytí provozní ztráty nám ještě 4 mil. Kč přibude. Naše město má slušně vybudovanou infrastrukturu a i přes ztrátovost bazénu budeme mít více peněz na rozvoj města než dosud. Rozhodnutí necháme na Vás, občanech města. Místní referendum se uskuteční v sobotu dne 16. března 2013 od 8.00 do hodin. K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35 % oprávněných voličů, zapsaných v seznamech oprávněných osob. Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se referenda zúčastnily a současně minimálně 25% všech zapsaných voličů, což je každý čtvrtý volič. K výstavbě a budoucímu provozu krytého plaveckého bazénu se uskuteční setkání se starostou a místostarostou města Brušperk v pondělí dne 11. března v 18 hodin v sále restaurace Na Letné. Text schválený na 13. zasedání Zastupitelstva města Brušperk dne 13. února Z jednání zastupitelstva města V únoru se uskutečnilo 13. zasedání zastupitelstva města mimo původně plánovaný březnový termín. Hlavním bodem bylo projednávání vyhlášení místního referenda k výstavbě krytého plaveckého bazénu v našem městě (viz informace z jednání rady města). V úvodu zasedání starosta oznámil výsledek úkolu, který mu byl uložen na minulém zasedání ZM. Měl projednat možnost likvidace velkoobjemového a nebezpečného odpadu pro brušperské občany ve sběrném dvoře Staré Vsi n. O. se starostou této obce. Zastupitelům oznámil, že rada obce Stará Ves n. O. tuto věc projednala a žádost zamítla. Pak již následovalo projednávání předloženého materiálu k výstavbě krytého plaveckého bazénu, nákladů na jeho provoz s usnesením na vyhlášení referenda o jeho výstavbě. V diskusi se zastupitelé především zajímali o výpočet nákladů na provoz bazénu. Po zodpovězení všech otázek rozhodli o vyhlášení místního referenda o otázce: Jste pro, aby město Brušperk postavilo krytý plavecký bazén? Následně dle zákona 22/2004 Sb. o místním referendu stanovili odměnu pro členy a předsedy hlasovacích komisí, vzali na vědomí informaci o odůvodnění návrhu místního referenda, odhad nákladů spojených s jeho konáním ve výši 50 tis. Kč, odhad na realizaci stavby ve výši tis. Kč a způsob úhrady z rozpočtu města Brušperka. Den konání místního referenda zastupitelé stanovili na 16. března 2013 v době od 8.00 hodin do hodin a pro rozhodování občanů o otázce schválili text informace o charakteristice a provozu bazénu, který je uveden v tomto čísle Brušperského zpravodaje. Jiří Pasyk, místostarosta 3

4 Foto č. 03, 04 bazén Foto č. 05, 06 bazén 4

5 5

6 Z jednání rady města První schůze rady města v letošním roce se uskutečnila 4. února. Kromě běžně projednávaných bodů schůzí jako je např. kontrola plnění úkolů rady města, stavů finančních prostředků města na jeho bankovních účtech, vývoje jednotlivých měsíčních daňových příjmů do rozpočtu města, byla nejdůležitějším bodem předloha o vyhlášení referenda k výstavbě krytého plaveckého bazénu v našem městě. Radní byli informováni o přidělené dotaci cca 19,3 mil. Kč z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Součástí této předlohy byl ekonomický rozbor financování výstavby bazénu a následného provozu. Radním byl předložen podrobný ekonomický propočet s konečným vyčíslením ztráty na jeho provoz ve výši 2,1 milionu Kč. Jakkoliv se zdá tato ztráta velká, bylo radním vysvětleno, že vzhledem k novému rozpočtovému určení daní od , kterým se našemu městu navýší daňové příjmy do rozpočtu minimálně o 6 milionu Kč, je z tohoto pohledu přijatelná. V rozpočtu totiž zůstanou navíc ještě stále téměř 4 miliony Kč proti současnému stavu. Starosta města dále uvedl, že pokud se bazén stavět nebude, musí naše město přidělenou dotaci vrátit. Po zkušenostech z již jednou proběhlé soutěže na výstavbu bazénu, ve které byla vysoutěžena cena 37,7 mil. Kč bez DPH, byla nová cena odhadnuta na 51 mil. Kč včetně nové sazby DPH. Jelikož se jedná o investičně a provozně nákladnou akci, doporučila rada města, aby zastupitelstvo města rozhodlo o vyhlášení místního referenda k možnosti výstavby krytého plaveckého bazénu s příslušnými dalšími nutnými usneseními, aby vše bylo v souladu se zákonem 22/2004 Sb. o místním referendu. Radní na schůzi ještě mimo jiné schválili smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti ve dnech pracovního klidu pro rok 2013 s firmou Veolia Transport Morava a.s., výroční zprávu o poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města pro rok Zásady spolu s formuláři jsou uveřejněné na internetových stránkách našeho města. Jiří Pasyk, místostarosta 6 Místní referendum konané na území města Brušperk Informace pro oprávněné občany o způsobu hlasování v místním referendu: Zastupitelstvo města Brušperk na svém 13. zasedání rozhodlo o vyhlášení místního referenda na základě usnesení Zastupitelstva města Brušperk a v souladu se zákonem č. 22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů na území města Brušperk o otázce: Jste pro, aby město Brušperk postavilo krytý plavecký bazén? Referendum se koná v sobotu dne 16. března 2013 v době od 8.00 hodin do hodin Referendum se koná tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého hlasovacího práva ve hlasovacích okrscích. Právo hlasovat v místním referendu má každý občan, který má právo volit do zastupitelstva města. Jedná se o občana ČR, který má v Brušperku trvalý pobyt a alespoň v den referenda dosáhl 18 let věku. Hlasování v referendu se nemohou účastnit oprávnění občané, kteří jsou zbaveni způsobilosti k právním úkonům, dále kteří mají zvláštním zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo kteří vykonávají službu vojáka

7 z povolání v zahraničí, jestliže povaha vykonávané služby nebo místo jejího výkonu jim neumožňuje výkon práva hlasovat v referendu. Dle zákona o místním referendu se po vyhlášení místního referenda zřizuje pro hlasování okrsková a místní komise na území města. Hlasování bude probíhat v našem městě ve třech hlasovacích okrscích, které jsou na území města zřízeny. Hlasovací okrsek č. 1 Městský úřad, místnost v přízemí vlevo Hlasovací okrsek č. 2 Základní škola V. Martínka, místnost v přístavbě ZŠ Hlasovací okrsek č. 3 Mateřská škola (budova bývalé ZUŠ) v přízemí Pro informovanost občanů uvádíme přehled ulic přidělených k jednotlivým hlasovacím okrskům: V hlasovacím okrsku č. 1 budou hlasovat občané bydlící na ulici: K Náměstí, náměstí J. A. Komenského, Kostelní, Klepary, K Pastevníku, Valy, Antonínov, Borošínská, U Dvora, Na Vyhlídce, Studniční, Dr. Martínka, Novosady a obyvatelé Domova pro seniory Ondráš. V hlasovacím okrsku č. 2 budou hlasovat občané bydlící na ulici: Družstevní, Policejní, Oblouk, U Tří lip, K Šištotu, Polní, Jožky Matěje, K Svaté vodě, Sportovní, Nábřeží a ulice Zahradní. V hlasovacím okrsku č. 3 budou hlasovat občané bydlící na ulici: Dráhy, Zádvoří, Fryčovická, Luční, Skalka, Bártkova, Gruntovní, Hřbitovní, Krátká, Kovářská, Soukenická, Sv. Floriána, Staroveská, Veselíčko a ulice Krmelínská. Hlasovací lístek obdrží oprávnění občané přímo v hlasovací místnosti. Tento hlasovací lístek si občan v prostoru pro úpravu hlasovacího lístku upraví tak, že křížkem označí v příslušném rámečku předtištěnou odpověď ANO nebo NE, pro kterou hlasuje, a vloží tento hlasovací lístek do úřední obálky. K jiné úpravě hlasovacího lístku se nepřihlíží. Občan ve hlasovací místnosti prokáže okrskové komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanských průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li občan svou totožnost a státní občanství ČR potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Občan, který se ze zdravotních důvodů nemůže hlasování v místním referendu zúčastnit v hlasovací místnosti, má právo požádat buď do pátku městský úřad nebo v den hlasování okrskovou komisi o přenosnou hlasovací schránku. Výsledky hlasování v místním referendu vyhlásí neprodleně místní komise zveřejněním na úřední desce městského úřadu po dobu 15 dnů. Eva Hankusová, Odbor financí, majetku a vnitřních věcí Bezplatná právní poradna pro občany Brušperka je v zasedací místnosti městského úřadu v úterý 12. a 26. března od 15 do h. 7

8 Foto č. 07 foto s popisem dodáme OO Policie Brušperk 8

9 Vážení spoluobčané, rád bych Vás stručně informoval o bezpečnostní situaci ve služebním obvodu Obvodního oddělení Policie ČR Brušperk, který zahrnuje města Brušperk, Paskov, obce Řepiště, Žabeň, Staříč, Fryčovice, Stará Ves n./o. a Krmelín. V době od do bylo prověřováno celkem 379 trestných činů, 382 přestupků (mimo dopravních) a dalších 393 spisů běžné pořádkové agendy, což je celkem 1154 spisů. V loňském roce to bylo cca o 50 spisů více. Ve srovnání s rokem 2011, je nápad trestné činnosti na stejné úrovni, přičemž se podařilo objasnit každý třetí trestný čin. V samotném Brušperku došlo k 40 trestným činům, 43 přestupkům (mimo dopravních), což v porovnání s roky předchozími znamená konstantní nápad trestné činnosti. U trestných činů převažují majetkové delikty, zejména krádeže vloupání do motorových vozidel, rodinných domů, novostaveb, sklepů a komerčních objektů. Na trestné činnosti se podílí i trestné činy proti zdraví, obecně nebezpečné a ohrožující. Jedná se o formy ublížení na zdraví, řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu, drog, maření úředního rozhodnutí, distribuce omamných a psychotropních látek, zanedbání povinné výživy. Upozorňuji na opakující se případy protiprávního jednání. Pachatelé pod různými záminkami- odečtu elektrické energie, vody, nabízení různých služeb, zboží apod., žádají obyvatele domu, zejména seniory o rozměnění finanční hotovosti. Vnikají do obydlí, sledují, kde mají uložené peníze, a v nestřeženém okamžiku uschované peníze, mnohdy celoživotní úspory, odcizí. Byly zaznamenány případy, kdy pachatel telefonicky kontaktuje seniora, že je vnuk, vnučka a potřebuje peníze na nákup vozidla, nebo právě havaroval a potřebuje se finančně vyřídit s jiným účastníkem dopravní nehody. Peníze od seniora vyláká tak, že pošle svého známého, aby peníze vyzvedl. Jedná se vždy o seniory, kteří mají pevnou telefonní linku, a její číslo je přístupné v telefonním seznamu. V případě, že by se podobný případ stal komukoli z vás, doporučuji ihned si ověřit, zda se skutečně jedná o nějakého příbuzného, a v žádném případě peníze nepředávat nikomu cizímu, ale kontaktovat Policii České republiky, která již zajistí vše potřebné. Dále upozorňuji na aktuální problém bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, dodržování veřejného pořádku, parkování vozidel v Brušperku. Tento problém souvisí i s prováděním zimní údržby místních komunikací a chodníků spojenou s odklízením sněhu. Přes stojící vozidla jsou komunikace pro stroje neprůjezdné a sníh z dané lokality neodklidí. Připomínám zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), kde je v ustanovení 25 mimo jiné stanoveno, že řidič smí zastavit a stát tak, že musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy. Neděje se tak. Policie ČR se tomuto problému bude věnovat. Domnívám se, že každý řidič vozidla při cestě do zaměstnání uvítá od sněhu odklizené a průjezdné ulice. Další nešvar, který se u nás rozmáhá, je stání vozidel na chodnících (viz ilustrační foto). Připomínám ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), který mimo jiné stanoví, že jiní účastníci provozu než chodci, nesmějí chodníku nebo stezky pro chodce užívat. Pokud ustanovení někdo poruší, dopouští se přestupku dle ustanovení zákona o silničním provozu, za který lze uložit blokovou pokutu ve výši až 2000 Kč. Také je nutné upozornit občany na dodržování stanovené rychlosti na všech místních komunikacích (v zastavěných lokalitách), která je omezena na 30 km/h. Vážení spoluobčané, žádám vás, abyste i nadále věnovali pozornost tomu, co se děje ve městě, a v případě potřeby se co nejrychleji obraceli na Policii ČR, naše obvodní oddělení tel. číslo , mobil a tísňovou linku 158. Bez vaší pomoci nemůžeme být nikdy tak úspěšní, jak bychom si všichni přáli. Za kolektiv OOP Brušperk Npor. Mgr. Kamil Václavík 9

10 Druhé kolo výsledků volby prezidenta České republiky v našem městě V našem městě bylo zapsáno ve voličských seznamech celkem voličů II. kola volby prezidenta ČR se zúčastnilo celkem voličů = 66,86 % Odevzdaných platných hlasů od voličů bylo celkem Kandidát: počet získaných hlasů: 1. Miloš Zeman Karel Schwarzenberg Eva Hankusová, referent MěÚ Počet obyvatel, složení a pohyb obyvatel během roku 2012 a další některé údaje z matriky Naše město mělo k obyvatel a k byl počet obyvatel stejný 3968, což se tak často nestává, i když přirozeným přírůstkem se počet obyvatel zvýšil o dva. V roce 2012 se narodilo celkem dětí, 26 chlapců a 15 děvčat Zemřelo celkem občanů, 17 mužů a 22 žen Celkem se přihlásilo k trvalému pobytu nových občanů Odhlásilo se z Brušperku občanů V počtu obyvatel našeho města je i 26 cizinců. Z tohoto počtu žije u nás 6 občanů občanství slovenského, 1 polského, 8 ukrajinského, 1 rakouského, 6 vietnamského, 1 italského, 1 španělského, 1 řeckého a 1 amerického. Úřední adresu, což je adresa MěÚ, mělo ke konci roku celkem 50 našich obyvatel. Z celkového počtu obyvatel bylo ke konci roku 2012: mužů , průměrný věk... 39,91 let žen , průměrný věk... 42,13 let dětí do 15 let občanů starších 60 let věkový průměr obyvatel ,05 let Nejstaršími občany našeho města jsou pan Walter Jablunka a Svatoslav Kalich, obyvatel Domova pro seniory Ondráš, kteří v tomto roce oslaví 98 let. Občanů starších 90 let žije v našem městě 21, občanů starších 80 let 177. V loňském roce bylo uzavřeno celkem 16 sňatků, 14 občanských a 2 církevní sňatky v kostele sv. Jiří. Ve venkovních prostorách naší radnice byly uzavřeny v loňském roce 3 sňatky. Jubilejní zlatou svatbu 50 let společného života oslavilo celkem 5 manželských párů diamantovou svatbu 60 let společného života oslavily 3 manželské dvojice. Tyto manželské dvojice navštívily členky sociální a zdravotní komise rady města a předaly jim pamětní list u příležitosti jubilejní svatby a pozornost města. Dalším slavnostním obřadem je vítání nových občánků, které se koná několikrát v roce. V loňském roce se vítání občánků uskutečnilo v obřadní síni MěÚ dvakrát. Eva Hankusová, matrikářka 10

11 Své významné životní jubileum oslaví v měsíci březnu tito naši občané Marie Parmová 91 let Josef Tyleček 83 let Josefa Machová 90 let Věra Hložanková 83 let Libuše Kuchařová 87 let Josef Bilík 83 let Libuše Vontrobová 87 let Josef Kučera 82 let Vítězslav Bujnoch 85 let Olga Šubertová 82 let Anna Plečková 83 let Jiřina Kozelská 81 let Libuše Doležalová 83 let Libuše Bajerová 80 let Veronika Tomašková 83 let Irena Volná 80 let Marie Červenková 83 let Terezie Štefková 80 let Město Brušperk, Městský úřad Brušperk, Sociální a zdravotní komise Rady města Brušperka přejí všem jubilantům do dalších let pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu. Vzpomínky 6. března vzpomeneme třetí smutné výročí, kdy nás navždy opustil p. Vlastimil Vyplel. Vzpomíná manželka Margita, syn a dcery s rodinami. Vzpomeňte s námi, kdo jste ho znali. 10. března uplyne 100 let od narození našeho tatínka Jaroslava Vichra. Kdo jste ho znali, věnujte mu společně s námi tichou vzpomínku. Jaroslav a Miroslav s rodinami. 10. března by oslavila naše maminka Cecilie Konečná 80 let a 9. července tomu bude 50 let, kdy tragicky zahynula ve Vítkovických železárnách. Nikdy nezapomene syn Vladimír a dcera Helena s rodinami. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 10. března uplyne 15 let, kdy nás navždy opustil p. František Milota. Kdo jste ho znali, vzpomeňte společně s námi. Vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami. 18. března vzpomeneme 20. výročí úmrtí pí Anežky Pudové. Vzpomínají dcery Antonie a Vlasta s rodinami. V měsíci lednu jsme se rozloučili s p. Rudolfem Macangou, p. Františkem Kladivou a p. Ivou Šperlínovou. Věnujte zesnulým tichou vzpomínku. Aktualizace seznamu žadatelů o nájem obecního bytu města Brušperk Žádáme všechny občany, kteří mají podanou žádost o nájem obecního bytu, aby písemně sdělili, zda na své žádosti stále trvají, nebo případně již svou bytovou situaci vyřešili jiným způsobem. Žádáme o sdělení do Děkujeme za spolupráci. Jana Šmiřáková, Odbor financí, majetku a vnitřních věcí 11

12 Majitelům psů MěÚ Brušperk upozorňuje všechny majitele psů, že dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 o místních poplatcích končí termín pro uhrazení poplatku dne Poplatek ze psů platí fyzická a právnická osoba, která je držitelem psa staršího tří měsíců s trvalým bydlištěm nebo sídlem na území města. Upozorňujeme poplatníky, že dle článku 20 výše citované vyhlášky, lze včas nezaplacené nebo nesprávně zaplacené poplatky zvýšit platebním výměrem až na trojnásobek. Výše poplatku činí Pes v rodinném domě a u nebytového prostoru Kč, druhý a další 240 Kč pro seniory, poživatele invalidního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, nebo poživatel sirotčího důchodu Kč, druhý a další 120 Kč Pes v nájemním domě Kč, druhý a další 780 Kč pro seniory, poživatele invalidního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, nebo poživatel sirotčího důchodu. 192 Kč, druhý a další 288 Kč Poplatek lze vyrovnat na MěÚ Brušperk, kancelář č. 101 v přízemí budovy nebo uhradit na účet MěÚ č /0300, variabilní symbol číslo popisné Vašeho domu. Stále se množí stížnosti na volně pobíhající psy, proto vyzýváme všechny majitele, aby svá zvířata řádně zabezpečili a předešli tak nepříjemnostem v případě odchytu. Zdůrazňujeme! Psi musí nosit na obojku známku pro identifikaci volně pobíhajícího zvířete. Upozorňujeme na platnost OZV č. 2/2003 o zákazu volného pobíhání psů, kde je stanoveno: Volné pobíhání psů se na veřejných prostranstvích města zakazuje! Osoba mající psa na veřejném prostranství je povinna mít jej na vodítku a s ohledem na okolnosti a povahu psa jej také zajistit pevným náhubkem. Pustit psa z vodítka lze jen za předpokladu, že je spolehlivě ovládán povely a opatřen náhubkem. Majitelé nemovitostí, kde jsou psi chováni, jsou povinni zabezpečit tyto budovy a pozemky tak, aby bylo účinně zabráněno tam chovaným psům tyto nemovitosti opustit. Poukazujeme na platnost OZV č. 3/2008 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Brušperku. V článku 5 této vyhlášky je uvedeno: V zájmu zdraví a bezpečnosti občanů a ochrany životního prostředí je znečišťovat veřejná prostranství zakázáno. Zejména je zakázáno ponechávat exkrementy, kterými pes znečistil veřejné prostranství na místě. Za odstranění exkrementu je zodpovědná osoba, která psa vede. Sáčky na uklizení psích exkrementů jsou k dispozici zdarma na městském úřadě, kan. č. 101 nebo v informačním centru. Porušením obecně závazných vyhlášek se občan dopouští přestupků proti pořádku v územní samosprávě dle 46 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů. Za tyto přestupky lze uložit pokutu až do výše Kč. Jana Šmiřáková, Odbor financí, majetku a vnitřních věcí 12

13 POZVÁNÍ NA KULTURNÍ AKCE V MĚSÍCI BŘEZNU Pátek 8. března Český zahrádkářský svaz v Brušperku srdečně zve své členy a jejich partnery na VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI, která se bude konat od 17 h v restauraci Na Letné. Ing. Gromotovičová, předsedkyně Sobota 16. března divadelní představení MILÁČEK ANNA. Hrají: Martina Hudečková, David Prachař, Linda Rybová, Saša Rašilov a Vanda Hybnerová. Sál ZŠ V. Martínka v Brušperku od h. Předprodej vstupenek v IC Brušperk, tel , e mail: mesto.cz Sobota 23. března Zveme všechny studenty a mladé lidi do ND v Brušperku na 2. STUDENTSKÝ PLES, začátek v 18 h. Vstupenky s místenkami lze zakoupit v IC Brušperk. Cena 60 Kč + 10 Kč místenka. Více na ples. Těší se na Vás David a Marek. Galerie Výtvarného centra Chagall v Národním domě v Brušperku vás zve na vernisáž výstavy obrazů Lucie RANOCHOVÉ, čtvrtek v 17 hodin, do 6. března potrvá výstava soch Petra BULAVY. Lucie Ranochová žije v Brušperku. Je absolventkou Střední školy uměleckých řemesel v Ostravě, obor Propagační výtvarnictví, grafika. Na PF Ostravské univerzity vystudovala obor Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ a SŠ. Svůj čas dělí mezi výuku výtvarné výchovy a malbu pro nejmladší generaci. Památník Vojtěcha Martínka stálá expozice o životě a díle brušperského rodáka a spisovatele. Součástí Památníku je také expozice věnovaná dalším významným rodákům. Otevřeno: úterý až pátek h, sobota h, neděle h. Vstup volný. Klub seniorů Brušperk plán na měsíc březen 2013 Pá h Výdej objednaných jídel. D. Kubinová Po h Schůzka seniorů zdravotního střediska. M. Dlouhá Út h Schůze seniorů dětského domova. V. Špačková St h Schůzka seniorů KA. A. Bujnošková Pá h Schůzka členů SBČS. L. Krupníková Po h Schůze výboru. D. Kubinová St h Výroční členská schůze v restauraci Na Letné. Dárek do tomboly vítán. D. Kubinová So h Velikonoce na zámku Kravaře, autobusový zájezd, cena 50 Kč, přihlášky v KS. D. Kubinová Út h Prodej vstupenek na balet Poslední samuraj dne K. Tichopádová St h Schůzka seniorů tesko. J. Konvičková Čt h Polsko Chalupki, autobusový zájezd. Zápis v KS. Cena 105 Kč. Odjezd zast. Brušperk, Střed. M. Kuchařová Po h Schůze výboru s důvěrníky. D. Kubinová Klub otevřen po pá h. Změna programu vyhrazena, nutno sledovat vývěsní skříňku. 13

14 Reklamy 2 x _ strany CafeBar 14

15 Žijí mezi námi Rozhovor s novými občany. Milí čtenáři, dnes bych vás chtěla seznámit s dalšími novými občany našeho města, kteří si Brušperk vybrali jako svůj nový domov. Zakoupili měšťanský dům čp. 7, opravili a tím přispěli k pěknějšímu vzhledu našeho náměstí. O dalších záměrech vyprávěla majitelka domu a podnikatelka p. Renáta Zelená, kterou jsem požádala o krátký rozhovor a položila jí několik otázek. Co vás přivedlo k rozhodnutí usadit se a podnikat v našem městě? Před 15 lety jsme se s manželem rozhodli, že bychom rádi žili mimo velké město, a tak jsme začali hledat vhodné bydlení poblíž Ostravy. V té době začaly v okolí Ostravy vyrůstat nové satelitní zástavby, které však neposkytovaly dostatek služeb. Proto, když jsme navštívili Brušperk, učarovalo nám jeho prostředí, okolní příroda i zázemí služeb, škola, možnosti kroužků pro děti, apod. Dodnes mě fascinuje když se vracím domů z rušné Ostravy, za jakou chvilku se člověk ocitne uprostřed přírody. Je velice příjemné nechat za sebou ruch velkoměsta a volný čas trávit v poklidu života malého městečka. Co se týče podnikání v Brušperku, tak to spíše vyplynulo z možnosti koupit dům na náměstí. Zajímavé prostory v přízemí domu se přímo nabízely k vybudování kavárny, což se nám také jevilo jako nejlepší. Dcera, která se v té době vrátila po dvou letech ze zahraničí, kde pracovala v oblasti gastronomie, pomohla při vytvoření koncepce nového podniku, a tak jsme se pustili do rekonstrukce. Po dvou letech od otevření kavárny mohu naše rozhodnutí ohodnotit jako správné. Jaká je vaše původní profese? Mám ekonomické vzdělání a má práce se vždy točila kolem obchodu, ekonomiky a finančnictví. Jsem ráda, že všechny tyto zkušenosti mohu dnes využít při provozování kavárny. Líbí se Vám v Brušperku? Ano, líbí, jen bych snad ještě dodala, že příjemné bydlení v Brušperku z velké míry ovlivňuje i to, že kolem nás máme štěstí na velice příjemné a milé sousedy, což jistě nemusí být samozřejmostí. Jste spokojeni s podnikáním a zákazníky? Všude kolem nás slyšíme den co den, jak je doba na podnikání zlá. Já si myslím, že se spíše doba mění a zákazníci začínají být více nároční. Pokud utratí své peníze, chtějí za ně dobrou službu. Velice dobře si toto uvědomuji, a proto se snažíme dělat svou práci co nejlépe. Mám radost, že si k nám nachází cestu stále více, nejen místních zákazníků, ale jezdí k nám hosté, kteří ještě před rokem nevěděli, kde je Brušperk. Mám radost, když nás hosté pochválí za naši práci. Největší radost mám z toho, že jsme si zde vydobyli místo, a lidé o nás vědí. Jaké jsou Vaše další plány? Chystáme nové tématické večery, chceme pokračovat v představování mladých nadějných umělců, připravujeme nová zajímavá jídla, v nejbližší době nabídneme našim zákazníkům světově známé rumy, které v naší zemi získávají stále větší oblibu. Zkrátka neustále sledujeme nové trendy v oblasti gastronomie, abychom našim zákazníkům do blízkosti jejich domovů přibližovali další novinky. Děkuji za milý rozhovor a přeji nejen úspěšné podnikání, ale i klidný a spokojený život ve starobylém Brušperku. Mgr. Jaroslava Neuwirthová 15

16 _ strany reklama Pastevník _ strany reklama Sylmar Okno _ strany reklama Mary Kay MYSLIVECKÁ CHATA PASTEVNÍK V BRUŠPERKU 16 Vás zve na sobotní březnové večery s programem: KARNEVAL aneb paříme v maskách (vstup v masce bude oceněn lahodným mokem»andělská křídla«, na závěr večera soutěž o nejlepší masku) ZAVŘENO (soukromá myslivecká akce) DISKOTÉKA nejen pro náctileté s DJ Karf KARAOKE se soutěží a na BÍLOU SOBOTU dáme si masa uzenou flákotu : ) Těšíme se na Vás! Tak neseďte doma a přijďte se pobavit!

17 Pozvánka Tělocvičné jednoty Sokol Brušperk Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Brušperk (ČOS) zve všechny své členy i příznivce na VOLEBNÍ VALNOU HROMADU, která se koná v pátek 8. března v 18 h v sokolovně. Mgr. Jaroslav Vicher, starosta TJ Sokol Brušperk Stolní tenis v Brušperku Mistrovská utkání v sokolovně Sobota h Brušperk E Třinec E OS 2 13 h Brušperk D Komorní Lhotka D OS 1 Sobota h Brušperk F Komorní Lhotka E OS 5 16 h Brušperk A Orlová B 3 liga Neděle h Brušperk A Frýdlant n. O. A OP žáci 10 h Brušperk A KST Ostrava C 3 liga Sobota h Brušperk E Dolní Lomná B OS 2 13 h Brušperk D TTC Třinec A OS 1 14 h Brušperk C Ropice B OP Sobota h Brušperk F Bystřice C OS 5 14 h Brušperk C Malenovice A OP 16 h Brušperk B Nový Jičín A KS Neděle h Brušperk B Odry A KS Úspěch na Přeborech okresu V minulém měsíci se uskutečnily na Čeladné Přebory okresu dospělých ve stolním tenisu. Startovalo i celé naše A družstvo mužů, které se v širokém startovním poli neztratilo. Pro Tělovýchovnou jednotu Sokol Brušperk získali naši hráči celkem dvě zlaté, dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili a stali se nejúspěšnějším klubem těchto Přeborů okresu roku Josef Rychlík, Tělovýchovná jednota Sokol Reklama _ strany Kubínek MALÍŘ NATĚRAČ KUBÍNEK LUBOŠ Brušperk Telefon nátěry střech veškeré práce ve výšce nátěry oken, dveří, nábytku nátěry fasád 17

18 SK BRUŠPERK Mistrovské zápasy v březnu Muži 1.A třída, sk. B So h Dolní Lutyně SK Brušperk (doprava autem) So h SK Brušperk Čeladná Dorost Krajský přebor So h (st.), h (ml.) Petrovice u Karviné SK Brušperk (bus 8.30 h) Ne h (st.), h (ml.) SK Brušperk Rýmařov Žáci Krajský přebor So h (starší), h (mladší) SK Brušperk Rýmařov Ženy Divize, sk. A Ne h, SK Brušperk Šternberk Valná hromada SK Brušperk se koná v sobotu 9. března v 15 h v sále restaurace Na Letné. Prezentace ve h u vstupu do sálu. Výbor SK zve všechny členy, hráče, příznivce a sponzory. V tento den bude také možno zaplatit u pokladníka Ing. Rostislava Šimona členské příspěvky na další rok. Jejich výši stanoví tato schůze. Přátelské zápasy mužů v březnu Ne h HRABOVÁ SK Brušperk (umělka Bílovec) So h MFK VÍTKOVICE SK Brušperk (umělka Vítkovice) So (výkop upřesníme) KATEŘINICE SK Brušperk (tráva Kateřinice), Lukáš Makúch Badminton klub Brušperk Začátkem roku započal svou činnost Badmintonový klub Brušperk, který navázal na již dva roky volně organizované badmintonové hodiny v místní sportovní hale. Pravidelné tréninky každé pondělí od do h ve sportovní hale. Prozatím máme k dispozici tři badmintonové kurty. Plánujeme rozšíření činnosti i na výchovu mládeže a s tím spojené rozšíření působnosti ve sportovní hale. V neděli 31. března od 8 h se uskuteční v naší hale Velikonoční badmintonový turnaj ve čtyřhře. Všechny zájemce srdečně zveme. Podrobnější informace a novinky na nebo P. Pavlorek tel , M. Kučera tel , e mail: Patrik Pavlorek, BK Brušperk Lašské společenství, o.s., a Lašská univerzita libovolného věku oznamují Univerzitní knihovna LULV otevřena v březnu v pondělí, úterý, středa od h v ZŠ. 6. března v 18 h Národní dům v Brušperku Univerzitní centrum zdraví LULV pořádá přednášku PhDr. Stanislavy Podžorné Stres, součást každodenního života. Informace: RNDr. Milan Konečný, , e mail: 18

19 Reklama celá strana Nextnet 19

20 0 Reklama celá strana Pila Matěj Stavební řezivo Palubky, podlahovky, plotovky OSB Desky Kompletní realizace střech Palivové dříví štípané i pytlované a odkory Uhlí na volno i balené po 40 kg AKCE!!! Sleva na uhlí při odběru nad 10 q. VÝHODY: naší odběratelé mají slevy na náš sortiment a přednostní odběr paliva! Tel.: Otvírací doba: po pá od 7 00 do hod. Stará Ves nad Ondřejnicí, Na Drahách

Vzpomeňte na zesnulé...

Vzpomeňte na zesnulé... VyDáVá město BrušPerk Vzpomeňte na zesnulé... LISTOPAD 2014 www.brusperk mesto.cz 2 Výsledky voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. 11. října 2014 v Brušperku Výsledky voleb do Senátu Parlamentu

Více

Významné dny. 28. březen Den učitelů. Pranostika. Informace z radnice. Vážení občané podnikající jako fyzické osoby, BŘEZEN 2007 ZDARMA Číslo 3

Významné dny. 28. březen Den učitelů. Pranostika. Informace z radnice. Vážení občané podnikající jako fyzické osoby, BŘEZEN 2007 ZDARMA Číslo 3 BŘEZEN 2007 ZDARMA Číslo 3 Významné dny 7. 3. 1850 se narodil v Hodoníně T. G. Masaryk, československý politik, státník, filosof a sociolog, 14. 11. 1918 zvolen prvním československým prezidentem, ve funkci

Více

Bru persk zpravodaj. Přejeme všem našim občanům veselé Velikonoce. www.brusperk mesto.cz DUBEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK

Bru persk zpravodaj. Přejeme všem našim občanům veselé Velikonoce. www.brusperk mesto.cz DUBEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj Příroda se probouzí do nového života Přejeme všem našim občanům veselé Velikonoce a slunné jarní dny DUBEN 2013 www.brusperk mesto.cz Vážení občané, v sobotu 16.

Více

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz SRPEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz SRPEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj Přejeme všem našim občanům příjemné prožití dovolené, dětem radostný zbytek prázdnin SRPEN 2013 www.brusperk mesto.cz 2 INFORMACE Z RADNICE Z jednání zastupitelstva

Více

Brušperský zpravodaj. Nastává podzim

Brušperský zpravodaj. Nastává podzim Brušperský zpravodaj Nastává podzim INFORMACE Z RADNICE Z jednání 13., 14. a 15. schůze rady města V červencovém čísle Brušperského zpravodaje byla uvedena informace o výběru firmy BD STAV MORAVA s.r.o.

Více

Vydává město Brušperk. Brušperský zpravodaj. Maminkám k svátku. Květen 2010. www.brusperk-mesto.cz

Vydává město Brušperk. Brušperský zpravodaj. Maminkám k svátku. Květen 2010. www.brusperk-mesto.cz Vydává město Brušperk Brušperský zpravodaj Maminkám k svátku Květen 2010 www.brusperk-mesto.cz 2 INFORMACE Z RADNICE Rada města Brušperk zve občany K UCTĚNÍ PAMÁTKY PADLÝCH A UMUČENÝCH OBČANŮ MĚSTA za

Více

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz ŘÍJEN 2013. Sobota 12. aï pondûlí 14. fiíjna 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz ŘÍJEN 2013. Sobota 12. aï pondûlí 14. fiíjna 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj U P ÍLEÎITOSTI 50. V ROâÍ âeského SVAZU ZAHRÁDKÁ Ò V BRU PERKU vás zveme na ZAHRÁDKÁ SK JARMARK spojen s V STAVOU OVOCE, ZELENINY A KVùTIN Sobota 12. aï pondûlí

Více

Informace z radnice Výsledky voleb do zastupitelstva města Brušperk

Informace z radnice Výsledky voleb do zastupitelstva města Brušperk LISTOPAD 2006 ZDARMA Číslo 11 Informace z radnice Výsledky voleb do zastupitelstva města Brušperk Ve volbách do zastupitelstva města Brušperk konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2006 byly zjištěny tyto výsledky.

Více

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz ČERVEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz ČERVEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj Všem dětem přejeme k jejich svátku úspěšné ukončení školního roku a radostné prázdniny ČERVEN 2013 www.brusperk mesto.cz INFORMACE Z RADNICE Vážení občané, oznamujeme

Více

VydáVá město Brušperk. Všem našim občanům přejeme v novém roce 2015 dobré zdraví, pohodu a hodně lásky. Leden 2015. www.brusperk mesto.

VydáVá město Brušperk. Všem našim občanům přejeme v novém roce 2015 dobré zdraví, pohodu a hodně lásky. Leden 2015. www.brusperk mesto. VydáVá město Brušperk Všem našim občanům přejeme v novém roce 2015 dobré zdraví, pohodu a hodně lásky Leden 2015 www.brusperk mesto.cz Všem našim občanům přeji úspěšný start do nového roku 2015, spokojenost,

Více

VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK. Bru persk zpravodaj. Všem dětem k svátku přejeme úspěšné ukončení školního roku ČERVEN 2012. www.brusperk mesto.

VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK. Bru persk zpravodaj. Všem dětem k svátku přejeme úspěšné ukončení školního roku ČERVEN 2012. www.brusperk mesto. VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj Všem dětem k svátku přejeme úspěšné ukončení školního roku ČERVEN 2012 www.brusperk mesto.cz INFORMACE Z RADNICE Z jednání rady města V květnu se rada města sešla

Více

Květen měsíc lásky, měsíc mariánský.

Květen měsíc lásky, měsíc mariánský. KVĚTEN 2008 ZDARMA Číslo 5 Rada města Brušperk zve občany k UCTĚNÍ PAMÁTKY padlých a umučených občanů města za II. světové války. U pomníku obětí na ul. Dr. Martínka a u základní školy položíme věnce v

Více

95 let uplynulo od připojení osad Antonínov a Borošín k městu Brušperk SRPEN 2015. www.brusperk mesto.cz

95 let uplynulo od připojení osad Antonínov a Borošín k městu Brušperk SRPEN 2015. www.brusperk mesto.cz VydáVá město BRušPERk 95 let uplynulo od připojení osad Antonínov a Borošín k městu Brušperk SRPEN 2015 www.brusperk mesto.cz 2 I n f o r m a c e z r a d n i c e Z jednání zastupitelstva města Dne 24.

Více

LEDEN 2006 ZDARMA Číslo 1 PF 2006

LEDEN 2006 ZDARMA Číslo 1 PF 2006 LEDEN 2006 ZDARMA Číslo 1 Tříkrálová sbírka 2006 Vážení spoluobčané, stalo se již tradicí, že Česká Katolická charita pořádá začátkem roku celostátní akci Tříkrálovou sbírku. Dobrovolnická Charita Brušperk

Více

Vydává město Brušperk. Brušperský zpravodaj. Všem našim občanům přejeme úspěšný rok 2011. Leden 2011. www.brusperk-mesto.cz

Vydává město Brušperk. Brušperský zpravodaj. Všem našim občanům přejeme úspěšný rok 2011. Leden 2011. www.brusperk-mesto.cz Vydává město Brušperk Všem našim občanům přejeme úspěšný rok 2011 Leden 2011 www.brusperk-mesto.cz Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme vám. Tak se zpívá v kterési vánoční koledě. Nedávno mi při nahlédnutí

Více

ÚNOR 2008 ZDARMA Číslo 2

ÚNOR 2008 ZDARMA Číslo 2 ÚNOR 2008 ZDARMA Číslo 2 Významné dny 25. únor 1948 Nastolení komunistické moci v Československu. Den, jenž zásadním způsobem ovlivnil osudy celých generací.(60 let) 29. únor. Je to 60. den roku podle

Více

Vyd v m sto Bru perk. Brušperský zpravodaj. Přejeme všem veselé Velikonoce! Duben 2011. www.brusperk-mesto.cz

Vyd v m sto Bru perk. Brušperský zpravodaj. Přejeme všem veselé Velikonoce! Duben 2011. www.brusperk-mesto.cz Vyd v m sto Bru perk Přejeme všem veselé Velikonoce! Duben 2011 www.brusperk-mesto.cz Z jednání rady města INFORMACE Z RADNICE V březnu byly na programu dvě schůze rady města, pátá a šes tá. Zatímco šestá

Více

Ráj domova. Informace z radnice. 1. červen DEN DĚTÍ. ČERVEN 2003 ZDARMA Číslo 6. Významné dny v měsíci červnu. Pranostika

Ráj domova. Informace z radnice. 1. červen DEN DĚTÍ. ČERVEN 2003 ZDARMA Číslo 6. Významné dny v měsíci červnu. Pranostika ČERVEN 2003 ZDARMA Číslo 6 Ráj domova Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě! Jen se, děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete! Kolik je tu zvířátek, kolik ptáků, ptáčátek! Kolik je tu dobrých

Více

Všem spoluobčanům přejeme hodně slunných dnů a v době dovolené dobrou pohodu, žákům a studentům prázdniny plné her a milých zážitků.

Všem spoluobčanům přejeme hodně slunných dnů a v době dovolené dobrou pohodu, žákům a studentům prázdniny plné her a milých zážitků. ČERVENEC 2008 ZDARMA Číslo 7 Nabídka Všem spoluobčanům přejeme hodně slunných dnů a v době dovolené dobrou pohodu, žákům a studentům prázdniny plné her a milých zážitků. Členové Zastupitelstva města, Rada

Více

Teprve ke konci dubna zaútočilo

Teprve ke konci dubna zaútočilo ÚNOR 2003 ZDARMA Číslo 2 Teprve ke konci dubna zaútočilo jaro zplna na tiché městečko. Akáty, stojící po vyšší straně náměstí (neboť náměstí je oblé, povídá se mezi posměváčky, že právě ono je středem

Více

ČERVENEC 2007 ZDARMA Číslo 7

ČERVENEC 2007 ZDARMA Číslo 7 ČERVENEC 2007 ZDARMA Číslo 7 Pranostika Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje. V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se. Významné dny v červenci 5. 7. - Státní svátek

Více

Velikonoční koncert v kostele sv. Jiří v Brušperku

Velikonoční koncert v kostele sv. Jiří v Brušperku DUBEN 2001 Číslo 4 zdarma Já jsem malej koledníček, já k vám jdu, dáte-li mi pár vajíček, rád vezmu: nemáte-li červeny, dejte bíly, však vám za ně slepička snese jiny. Velikonoce jsou svátky jara, vítáním

Více

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz. Přejeme našim občanům ČERVENEC 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz. Přejeme našim občanům ČERVENEC 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj Přejeme našim občanům slunnou a příjemnou dovolenou, dětem radostné prázdniny ČERVENEC 2013 www.brusperk mesto.cz INFORMACE Z RADNICE Z jednání rady města Na červnové

Více

č. 114 vyšel 10. 2. 2013 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 114 vyšel 10. 2. 2013 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 114 vyšel 10. 2. 2013 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 114 www.repiste.eu Návrh rozpočtu obce Řepiště na rok 2013 Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA 4. ples města a Poslední únorový den patřil masopustu. A z fotografií je zřejmé, že se vydařil. 6.4. - 15.4. Pavel Dvorský - vědecká ilustrace,

Více

Občasník č. 1 Duben 2010

Občasník č. 1 Duben 2010 Občasník č. 1 Duben 2010 Přišel jsem si pro pomlázku Přišel jsem si pro pomlázku, nastavuji dlaň, běžím rychle přes dva vrchy jako hbitá laň. Běžím rychle jako zajíc, chci se vás dnes ptát, kolik vy mně

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. duben 2010

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. duben 2010 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ duben 2010 V souvislosti se Světelským oltářem je třeba připomenout i jeho dárce adamovskému kostelu, zakladatele a mecenáše kostela, školy a fary, knížete Aloise z Lichtensteina. Připomíná

Více

Občasník č. 3 Září 2010

Občasník č. 3 Září 2010 Občasník č. 3 Září 2010 28. říjen Státní svátek výročí vzniku samostatného československého státu Svatováclavský chorál Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha! Kriste,

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937.

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ říjen 2010 Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. Dožínky v MKM tvorba chlebových placek Cestujeme po Evropě - obkreslování obětí

Více

Crrr! Významné dny v měsíci září. Číslo 9 Z Á Ř Í 2 0 0 2 zdarma. Pranostika

Crrr! Významné dny v měsíci září. Číslo 9 Z Á Ř Í 2 0 0 2 zdarma. Pranostika Číslo 9 Z Á Ř Í 2 0 0 2 zdarma Crrr! Všem školákům úspěšný školní rok, všem pedagogům hodné a pilné žáky, úspěchy v práci a spokojenost v osobním životě přejí starosta města, Rada města a Zastupitelstvo

Více